Sunteți pe pagina 1din 11

AUDI TUL I NTERN AL RESURSEL OR

UMANE DI N CADRUL SOCI ETATI I


COMERCI AL E SC.VI L MA. SRL
UNIVERSITATEA
TRANSILVANIA DIN BRASOV
FACULTATEA DE ALIMENTIE SI
TURISM

Student: RADU Mihaela
Definirea conceptului de audit intern

Auditul intern reprezint un ansamblu de activiti i aciuni corelate, desfurate de
structuri specializate care, pe baza unui plan i a unei metodologii prestabilite, este
destinat s realizeze un diagnostic general al sistemului, sub aspect tehnic, managerial i
financiar - contabil .

Este planul de organizare i ansamblul coordonat al tuturor msurilor adoptate n
interiorul ntreprinderii pentru:
- a proteja valorile active
- a promova eficacitatea exploatrii
- a asigura respectarea dispoziiilor administraiei
- a asigura fidelitatea i exactitatea informaiei contabileAuditul intern al resurselor umane din cadrul societatii comerciale
SC.VILMA. SRL

Gestionarea resurselor umane ntr-o institutie reprezinta o functie suport importanta.

Misiunea de audit intern are scopul de a da asigurari managementului asupra modului de
organizare a:
activitatii de gestiune a resurselor umane din cadrul entitatii
functionalitatii sistemului de control intern
conformitatii cu cadrul legislativ normativ.

S.C.VILMA.SRL este o societate care se ocupa cu transarea si comercializarea carnii de pasare.

Misiunea de audit intern Auditul intern al resurselor umane din cadrul societatii comerciale
S.C.VILMA.SRL este realizata n baza:
Legii nr.672/2002 privind auditul public intern
Normelor metodologice generale aprobate prin O.M F.P nr.38/2003 privind exercitarea activitatii
de audit public intern
Planului de audit public intern pentru anul 2012, la Serviciul Resurse Umane n perioada
20.01.2013-30.04.2013.Raportul de audit intern

Auditor: Radu Mihaela -auditor n cadrul Compartimentului Audit Intern

Ordinul de efectuare a misiunii de audit auditarea activitatilor cuprinse n
Planul de audit intern pe anul 2013, s-a facut n baza Ordinului de serviciu nr.
023/20.01.2013.

Baza legala a actiunii de auditare:
Planul de audit intern pentru anul 2012, aprobat de conducerea entitatii;
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile
ulterioare;
OMFP nr. 38/15.01.2003 prin care se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii
nr.672/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
Dispozitia prin care se aproba Normele proprii de exercitare a auditului intern n cadrul
entitatii.


Durata actiunii de auditare 20.01.2013-30.04.2013.

Perioada supusa auditarii 01.01.2012 - 31.12.2012.

Scopul actiunii de auditare consta n: a da asigurari asupra modului
de organizare a activitatii de gestiune a resurselor umane din entitatea
publica si a conformitatii cu cadrul legislativ si normativ aplicabil.

Obiectivul actiunii de audit intern este: stabilirea drepturilor salariale
cuvenite personalului .

Tipul de auditare: Audit de conformitate / regularitate.


Tehnici utilizate:
a) verificarea n vederea asigurarii validarii, realitatii si acuratetei nregistrarilor n
carnetele de munca.
b) esantionarea pentru analiza modului de ntocmire al documentelor;
c) observarea fizica n vederea formarii unei pareri proprii privind modul de ntocmire
si emitere a documentelor.
Instrumente de audit:
- chestionarul;
- liste de verificare pentru a stabili conditiile pe care trebuie sa le ndeplineasca fiecare
obiectiv auditabil.
Documente si materiale examinate n cadrul Serviciului Resurse Umane:
Verificarea la fata locului a vizat urmatoarele documente ntocmite si completate pentru
perioada 01.01.2012 - 31.12.2012:
- decizii de numire, promovare, modificare a drepturilor salariale;
- carnete de munca, dosare personale, fise de post, Regulamentul de
Organizare si Functionare;
- foile colective de prezenta;
- cererile de concedii de odihna, fara plata etc.;
- registrul de evidenta a salariatilor;Organizarea Serviciului Resurse Umane


Serviciul a functionat n perioada supusa auditarii cu un numar
de 15 salariati, dintre care un post de sef de serviciu.

Organizarea si functionarea serviciului a fost n conformitate
cu organigrama si Regulamentul de organizare si functionare.

Pentru toti salariatii sunt ntocmite fise ale posturilor prin care
sunt stabilite relatiile ierarhice si sarcinile de serviciu.
Activitati desfasurate n cadrul Serviciului Resurse Umane:

- ntocmirea statelor de functii pe care le supune spre avizare conducerii;
- raspunderea privind aplicarea corecta a reglementarilor legale n domeniul salarizarii
personalului, precum salariul de baza, sporul de vechime, indemnizatiile, alte sporuri;
- fundamentarea corecta si acordarea premiilor;
- aplicarea corecta a prevederilor legale privind efectuarea si salarizarea muncii peste
programul normal de lucru;
- verificarea foilor colective de prezenta privind operarea corecta a timpului lucrat si
nelucrat;
- organizarea concursurilor de recrutare, promovare si avansare a personalului;
- ntocmirea si actualizarea carnetelor de munca;
- pregatirea si perfectionarea profesionala continua a salariatilor.

Constatri i recomandri
La S.C.VILMA.SRL elementele de natura salariala se stabilesc n baza capitolului IV
Salarizarea din Contractul colectiv de munca si a Regulamentului privind acordarea sporurilor pentru
conditii deosebite de munca, a altor sporuri si drepturi de salarizare si de alta natura.

Din efectuarea analizei, referitoare la stabilirea drepturilor cuvenite personalului am constatat
urmatoarele :

- elementele de natura salariala sunt nscrise n contractele individuale de munca;
- salariile de baza s-au stabilit cu respectarea limitelor minime si maxime corespunzatoare functiilor si
meseriilor prevazute n Nomenclatorul unic de functii si meserii de la S.C. VILMA. SRL ;
- sporurile si indemnizatiile, cuantumurile si conditiile de acordare a acestora s-au stabilit n
conformitate cu prevederile Codului muncii, regulamentul de sporuri si a Contractului colectiv de munca
pe unitate ;
- cresterea salariilor de baza s-a facut n baza protocolului nr.273/01.01.2012;
- ajutoarele si premiile s-au acordat cu respectarea cadrului legislativ si normative si n baza unor
documente justificative.


Din analiza, s-a constatat ca nu exista organizat un sistem de evidenta si de
recuperare a timpului peste programul normal de lucru.

De asemenea, s-a constatat ca efectuarea orelor suplimentare nu a fost dispusa n
scris de seful ierarhic, desi aceste lucruri sunt stipulate n cadrul normativ.

Din aceasta cauza, n practica nici nu s-a mai urmarit compensarea n timp liber
corespunzator, n urmatoarele 30 de zile, ci au fost direct compensate n bani, ceea ce a
reprezentat o cheltuiala semnificativa pentru entitate care putea fi evitata.


Concluzii
Concluzii


Auditorul recomanda:
- utilizarea Registrului special de prezenta pentru evidenta orelor prestate peste
programul normal de lucru,
-realizarea procedurilor scrise privind compensarea muncii suplimentare cu timp
liber corespunzator n urmatoarele 30 de zile, dupa efectuarea acesteia, precum si
pentru plata orelor suplimentare, n cazul n care compensarea nu a fost posibila.

De asemenea, se recomanda si desemnarea unei comisii pentru reverificarea
evidentei timpului suplimentar peste programul normal de lucru si a modului de
compensare a acestuia pentru depistarea tuturor situatiilor de nerespectare a cadrului
normativ.