Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI

FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE


SPECIALIZAREA MEDICIN DENTAR
Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 35, 800010,Galai
Tel:0336130217 Fa: 03361302!6
"#$ail:$edi%ine&u'al.r(
FIA DISCIPLINEI
1
Denumire !i"#i$%inei DIAGNOSTICUL ORO-DENTAR I ERGONOMIE
Anul de studiu III Semestrul I Tipul de evaluare final !E"#$ #
Re%imul dis&iplinei !O'( Op( )$ O' Nr* de
&redite
+
T,tal ,re din planul de -nv.m/nt 01 T,talul ,re studiu individual 1+
Titularul dis&iplinei
! %rad dida&ti& 2i 2tiin.ifi&(
nume( prenume$
Titular &urs Titular lu&rri pra&ti&e
C,nf*univ* dr* Cristian Andrei C,mes Asist*univ*dr*as,&* R3van Lea
Catedra de spe&ialitate Departamentul de tiin e )un& i,nale
C&m$e'en(e )ener%e !&,mpeten.ele %enerale sunt men.i,nate -n fi2a spe&iali3rii$
C&m$e'en(e
"$e#i*i#e
!i"#i$%inei
4* Cun&+'ere, -n(e%e)ere, e.$%i#re +i in'er$re're
- C,relarea permanent &u alte dis&ipline medi&ale %enerale 2i spe&ifi&e ,d,nt,-st,mat,l,%i&e*
- D,'/ndirea &un,2tin.el,r 2i met,d,l,%iei de e5aminare a pa&ientului*
- Sta'ilirea dia%n,sti&ului ,r,-dentar( tul'urrile m,rf,fun&.i,nale*
- 6re&i3area interven.iil,r 2i etapi3area l,r*
- Sta'ilirea s,lu.iei de tratament -n &,nte5tul &ara&teristi&( medi&al 2i st,mat,l,%i&( diversel,r situa.ii
&lini&e*
- Apre&ierea &,re&titudinii tratamentel,r efe&tuate anteri,r*
- Re&un,a2terea a&&identel,r( &,mpli&a.iil,r 2i parti&ularit.il,r de tratament la pers,anele v/rstni&e 2i
&u nev,i spe&iale*
7* In"'rumen'%/$%i#'i0e
- 6r,ie&tarea 2i evaluarea a&tivit.il,r pra&ti&e spe&ifi&e dis&iplinei*
- Utili3area materialului dida&ti& 2i a aparaturii spe&ifi&e*
8* A'i'u!in%e
- Manifestarea un,r atitudini p,3itive 2i resp,nsa'ile fa. de pa&ient*
4
)i2a se &,mpletea3 pentru fie&are dis&iplin din planul de -nv.m/nt &,respun3t,r unui pr,%ram de studii 2i
pentru fie&are semestru -n parte* )i2a va fi -ns,.it de pr,%rama analiti& a dis&iplinei*
Num1ru% '&'% !e &re 2$e "eme"'ru3 !in $%nu% !e -n01(1m4n'
T&'% C S LP
56 78 / 78
C&n(inu'u% !i"#i$%inei
Tem'i#1
)ener%
1
Tem'i#1 #ur" Tem'i#1 %u#r1ri $r#'i#e
-Intr,du&ere -n studiul m,dalit.il,r 2i
met,del,r &e du& la punerea dia%n,sti&ului*
- Ist,ri&ul ',lii !anamne3a$* O'ie&tivele
anamne3ei* Etape de reali3are a anamne3ei*
- E5amenul &lini& e5tra,ral*
- E5amenul &lini& intra,ral*
- Teste dia%n,sti&e*
- Durerea de ,ri%ine dentar* Durerea
ne,d,nt,%eni&a*
- E5aminare Rt% 2i e5aminri &,mplementare*
- Intr,du&ere -n er%,n,mia dentar*
- 6revenirea afe&.iunil,r pr,fesi,nale
prin pra&ti&a er%,n,mi&*
- Or%ani3area &a'inetului
dentar*Cara&teristi&ile de d,tare 2i ,r%ani3are a
&a'inetului pentru lu&rul er%,n,mi&*
- Or%ani3area er%,n,mi& a a&tivit.ii* 6,3i.ii
&,respun3at,are ale medi&ului( asistentei 2i
pa&ientului* 6lanifi&area 2edintel,r de
tratament*
- Or%ani3area pr,%ramului de a&tivitate*
C,n&eptul de lu&ru la patru m/ini* ),rmarea
un,r stere,tipii de lu&ru -n e&9ip*
Resp,nsa'ilit.ile asistentei*
- Tipuri de e5aminare* Etape in ela',rarea
dia%n,sti&ului*
- Semne 2i simpt,me &ardinale ale un,r
manifestri ,rale*
- 6rin&ipiile e5aminrii &lini&e !inspe&.ie(
palpa.ie( per&u.ie$*
- E5aminarea &lini& %eneral !&apului(
%/tului( ,asel,r ma5ilare$*
- E5aminarea &lini& intra,ral*
- Deteminarea vitalit.ii dentare
- E5aminarea m,delel,r de studiu9
/ Interpretarea unei Rt%* n,rmale( Rt%*
pan,rami&( de pr,fil( Rt%* ATM* :ite-;in%(
e5aminri 'a&teri,l,%i&e( e5aminarea s/n%elui(
urinei( &it,l,%ia e5f,liativ*
- Ela',rarea dia%n,sti&ului*
- Ela',rarea planului de tratament*
- C,n&eptul er%,n,mi&* Criteriul neur,psi9i&(
&riteriul am'iental* D,tarea &a'inetului
st,mat,l,%i& < e&9ipamentul unitului dentar*
6re3entarea instrumentarului de &,nsulta.ie( a
instrumentarului dinami& 2i a &elui r,tativ*
6re3entarea 2i e5pli&area mi2&ril,r efe&tuate
de medi& -n &a'inetul st,mat,l,%i& -n timpul
a&tului terapeuti&* 6rin&ipii*
- Medi&ul st,mat,l,% -n sistemul er%,n,mi&
:i;%i&)r*ie
&;%i)'
&rie
"e%e#'i01
Ca;s,n R*A*( Odell E*=* - Ca;s,n>s Essentials ,f Oral 6at9,l,%? and Oral Medi&ine( C9ur&9ill
Livin%st,ne( L,nd,n( 7@@7
Denise C* Murp9? - Er%,n,mi&s and t9e dental &are ;,rAer( Ameri&an 6u'li& Bealt9
Ass,&iati,n( =as9in%t,n( 4CCD
E* Ellis 6aul - A manual ,f f,ur-9anded dentistr? - Fuintessen&e pu'lis9in%( 4CD@
=arren :irn'aum( Step9en M* Dunne - Oral Dia%n,sis* T9e &lini&ian>s %uide - =ri%9t(
Edin'ur%9( 7@@7
Mirella An%9el < Dia%n,sti& ,r,-dentar ( Ed* Mirt,n( Timi2,ara( 7@@4
L "';i%ire n&'ei *in%e "e iu -n #&n"i!erre P&n!ere e.$rim'1 -n <
='&'% > 1??<@
Media n,tel,r a&,rdate la seminar " lu&rri pra&ti&e 4@G
N,tele ,'.inute la testele peri,di&e sau par.iale 4@G
N,ta a&,rdat pentru fre&ven.a 2i &,nduita la a&tivit.i 0G
N,tele a&,rdate pentru temele de &as( referate( eseuri(
tradu&eri( studii de &a3 H
-
N,tele a&,rdate pentru parti&iparea la &er&uri
2tiin.ifi&e 2i"sau la &,n&ursuri pr,fesi,nale
0G
N,ta a&,rdat la e5aminarea final I@G
Alte n,te
Cerin(e minime !e $r&m&0re 2$en'ru n&' 53 A
6re3en.a la lu&rrile pra&ti&e*
Refa&erea ,'li%at,rie a a'sen.el,r*
Jnsu2irea termenil,r de spe&ialitate 2i utili3area l,r -n
&,nte5t -n m,d ade&vat*
Jnsu2irea n,.iunil,r de 'a3 &are s dem,nstre3e
par&ur%erea materiei*
6r,m,varea testului de verifi&are a &un,2tin.el,r
te,reti&e 2i pra&ti&e*
Cerin(e m.ime !e $r&m&0re 2$en'ru n&' 1?3 A
6re3en.a 2i parti&iparea a&tiv la lu&rrile pra&ti&e*
Refa&erea ,'li%at,rie a a'sen.el,r*
Jnsu2irea termenil,r de spe&ialitate 2i utili3area l,r -n
&,nte5t -n m,d ade&vat*
Jnsu2irea n,.iunil,r de 'a3 &are s dem,nstre3e
par&ur%erea materiei*
6r,m,varea testului de verifi&are a &un,2tin.el,r
te,reti&e 2i pra&ti&e*
De3v,ltarea &u a&urate.e a elementel,r esen.iale ale
n,.iunil,r prin -nsu2irea -ntre%ului &urs al dis&iplinei(
alturi de studierea alt,r &r.i de spe&ialitate*
6arti&ipare la dis&u.ii intera&tive -n timpul &ursului
sau lu&rril,r pra&ti&e*
Capa&itatea de e5pli&are 2i interpretare a
&,n.inuturil,r te,reti&e 2i pra&ti&e ale dis&iplinei -ntr-
, a',rdare interdis&iplinar &u &elelalte materii
medi&ale %enerale 2i spe&ifi&e ,d,nt,-st,mat,l,%i&e*
Estima.i 'im$u% '&'% 2&re $e "eme"'ru3 al a&tivit.il,r de "'u!iu in!i0i!u% pretinse studentului
!&,mpleta.i &u 3er, a&tivit.ile &are nu sunt &erute$
4* des&ifrarea 2i studiul n,ti.el,r de &urs 4@ D* pre%tire pre3entri ,rale @
7* studiu dup manual( sup,rt de &urs 4@ C* pre%tire e5aminare final 40
8* studiul 'i'li,%rafiei minimale indi&ate 4@ 4@* &,nsulta.ii +
+* d,&umentare suplimentar -n 'i'li,te& @ 44* d,&umentare pe net @
0* a&tivitate spe&ifi& de pre%tire pt* seminar "
lu&rri pra&ti&e
40 47* alte a&tivit.i @
1* reali3are teme de &as( eseuri( referate(
pr,ie&te( tradu&eri et&*
@ 48* alte a&tivit.i @
I* pre%tire teste peri,di&e sau par.iale @ 4+* alte a&tivit.i @
T&'% &re "'u!iu in!i0i!u% 2$e "eme"'ru3 > 6B
Data -nt,&mirii< 4@*4@*7@4@
Titular &urs< C,nf*univ* dr* Cristian Andrei C,mes
Semntura<
Titular lu&rri pra&ti&e< Asist*univ*dr*as,&* R3van Lea
Semntura<
De&an( ef departament(
6r,f*univ*dr* Aurel Ne&9ita 6r,f*univ*dr* Ale5andru Ierima
Semnatura Semnatura