Sunteți pe pagina 1din 5

PROTETICÅ DENTARÅ

3
SISTEME SPECIALE UTILIZATE
LA PROTEZELE SCHELETATE (I).
SISTEME DE CULISE
ªef Lucr. Dr. Tudor Ionescu, ªef Lucr. Dr. Elena-Gabriela Despa
Facultatea de Medicinå Dentarå, Universitatea „Titu Maiorescu“, Bucure¿ti

REZUMAT
Articolul descrie tipurile de culise intra ¿i extracoronare ca mijloc de legåtura între partea fixå ¿i partea mobilå din cadrul protezei
scheletate. De asemenea descrie indica¡iile, avantajele ¿i dezavantajele acestora ¿i prezintå câteva exemple reprezentative.

Cuvinte cheie: culise, proteza scheletatå

ABSTRACT
This article describes the intracoronal and extracoronal attachments as a connection between the crowns and framework
prosthesis. It also describes the indications, advantages and disadvantages of this kind of connection and presents some
representative examples of them.

Key words: attachments, framework prosthesis

Încå de la apari¡ia lor, sistemele speciale, prin 1. asigurå o esteticå corespunzåtoare;


larga lor varietate, au pus la încercare practicienii 2. for¡ele care ac¡ioneazå asupra din¡ilor res-
în alegerea acestora. Multitudinea de modele exis- tan¡i sunt distribuite prin intermediul siste-
tente la ora actualå au la bazå acela¿i principiu, de melor de culisare în condi¡ii foarte bune;
men¡inere ¿i fixarea a protezei par¡iale mobile de 3. asigurå func¡ia de reciprocitate ¿i asigurå un
componenta fixå. bun suport lateral;
Sistemele speciale de culisare fac parte din 4. respectå conturul natural al din¡ilor restan¡i;
construc¡ia protezei par¡iale mobilizabile realizând 5. reduc posibilitatea de impact alimentar, acu-
legåtura dintre din¡ii restan¡i ¿i partea mobilizabilå mularea de placå bacterianå ¿i formarea de
a protezei. Sunt sisteme prefabricate, de obicei, carii;
alcåtuite dintr-un ansamblu metalic, matrice-pa- 6. control mai bun al for¡elor ocluzale;
trice. Matricea este reprezentatå de un tub cu di- 7. efect antirota¡ional;
ferite forme pe sec¡iune, patricea culisând în inte- 8. relativ u¿or de reparat ¿i modificat.
riorul matricei cu mare exactitate având aceea¿i Principalele dezavantaje sunt:
1. necesitå timp de lucru mai lung;
formå. Mi¿carea de culisare se face doar în sens
2. pre¡ de cost ridicat;
vertical fårå posibilitatea de a se crea mi¿cåri de
3. etape clinice ¿i de laborator mai complicate;
rota¡ie.
4. sacrificiu de substan¡å dentarå prin acope-
Aceste sisteme speciale îndeplinesc func¡iile
rirea din¡ilor restan¡i cu microproteze.
cerute de un sistem de men¡inere: transmiterea for-
Dupå raportul cu microprotezele se pot deosebi:
¡elor laterale cåtre pere¡ii laterali paraleli ai matricei – culise intracoronare, caracterizate prin pla-
¿i patricei, transmiterea for¡ei ocluzale din patrice sarea matricei în interiorul perimetrului mi-
spre matrice ¿i reten¡ie primarå între cele douå croprotezei;
componente ale culisei. – culise intra-extracoronare, caracterizate prin
Aplicarea acestor tipuri de sisteme speciale ne- plasarea matricei par¡ial intracoronar ¿i par¡ial
cesitå acoperirea din¡ilor restan¡i, limitan¡i bre¿ei extracoronar;
edentate cu microproteze. – culise extracoronare, caracterizate prin aceea
Principalele avantaje ale utilizårii sistemelor de cå matricea sau patricea sunt fixate în afara
culisare sunt: perimetrului microprotezelor.

REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. LIV, NR. 1, AN 2008 31


32 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. LIV, NR. 1, AN 2008

Dupå forma pe sec¡iune a patricei existå: culise pacientului de a realiza o igienå corespunzåtoare.
în „T“, „H“, trapez, circulare sau ovale. Patricea Plasarea extracoronarå a sistemului de matrice-
în formå de „H“ oferå cea mai mare suprafa¡å de patrice favorizeazå reten¡ia de placå bacterianå pe
fric¡iune, fårå a fi necesar mårirea volumului ma- sub culise cauzând inflamarea ¡esuturilor gingivale
tricei. Existå culise simple, fårå posibilitatea de în primul rând ¿i ulterior a celor parodontale.
activare a fric¡iunii ¿i culise cu posibilitå¡i de acti- Pot fi folosite, în func¡ie de situa¡ia clinicå, una,
vare sau cu mijloace suplimentare de mårire a fric- douå, trei sau patru culise. Pentru a se asigura in-
¡iunii. ser¡ia protezei în cavitatea bucalå este necesarå o
Sistemele de culisare intracoronare au la bazå riguroaså paralelizare a culiselor, sarcinå ce cade
principiul fric¡iunii, în coroana care se aplicå pe în grija tehnicianului, care utilizeazå în acest scop
dinte, fiind preparat un låca¿ (matrice) care permite paralelograful ¿i tije speciale de paralelizare ce
culisarea patricei ata¿atå de partea mobilizabilå a sunt livrate cu fiecare culiså, sau se utilizeazå un
protezei. Acest tip de sistem permite refacerea unei dispozitiv universal de paralelizare. Culisele sunt
morfologii corespunzåtoare a dintelui restant ¿i livrate de asemeni cu o serie de accesorii ¿i chiar
permite un control bun al tendin¡elor de deplasare unele piese de schimb.
a protezei în plan vertical, meziodistal ¿i vestibulo- Douå condi¡ii majore se impun în alegerea ¿i
lingual. De asemenea distribuie for¡ele verticale utilizarea sistemelor de culise:
în axul dintelui ¿i previne tendin¡a de rota¡ie în 1. Trebuie ale¿i cel pu¡in 2 din¡i vecini ¿i limi-
sens vestibulo-lingual. tan¡i ai bre¿ei edentate ¿i solidariza¡i prin micro-
Sistemele de culisare intracoronare au douå proteze. În cazul existen¡ei unei bre¿e suplimentare
avantaje majore în fa¡a celor extracoronare: sunt este de preferat închiderea acesteia printr-o punte
mai estetice, eliminând componenta extracoronarå ¿i solidarizarea în acest fel a din¡ilor restan¡i (fig. 1,
vizibilå ¿i transmit presiunile ocluzale mai aproape fig. 2 a ¿i b, fig. 3, fig. 4).
de axul lung al din¡ilor restan¡i. De asemenea sta-
bilizarea în sens orizontal este mai bunå ac¡ionând
ca un pinten intern.
Sistemele de culisare extracoronare au ca prin-
cipalå caracteristicå aplicarea întregului mecanism
matrice-patrice în afara conturului dintelui restant.
Popularitatea utilizårii sistemelor de culisare
extracoronarå provine din: Figura 1
1. Practicianul trebuie så prepare dintele restant Edenta¡ie termino-
limitându-se doar la conturul acestuia fårå fronto-terminalå
sacrificiu foarte mare de substan¡å dentarå; mandibularå
2. Conferå, în mare måsurå, o esteticå cores-
punzåtoare; a.
3. Inser¡ia ¿i dezinser¡ia protezei se realizeazå
mai u¿or.
Principalele dezavantaje ale sistemelor de culi-
sare extracoronare sunt:
1. Lipsa unei stabilitå¡i ocluzale;
2. Imposibilitatea controlului distribu¡iei for¡elor
între zona dentatå ¿i cea edentatå;
3. Pot apårea probleme în cazul rebazårii;
4. Fric¡iunea devine frecvent, deficitarå.
b.
În evaluarea dezavantajelor sistemelor extra-
coronare de culisare practicianul trebuie så aibå Figura 2
în vedere efectul nociv de „extensie distalå“ pe a. Sistem special
care poate så-l aibå asupra din¡ilor restan¡i. Atâta matrice-patrice
timp cât sistemul de culisare se aflå în afara con- vedere
vestibularå
turului dintelui restant, o for¡å de torsionare nocivå
b. Sistem special
va ac¡iona asupra dintelui o for¡å care nu se trans- matrice-patrice
mite în axul lung al dintelui sau cât mai aproape vedere
de acesta. Alt aspect negativ este imposibilitatea vestibularå
REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. LIV, NR. 1, AN 2008 33

care utilizeazå în acest scop paralelograful ¿i tije


speciale de paralelizare ce sunt livrate cu fiecare
culiså, sau se utilizeazå un dispozitiv universal de
paralelizare. Culisele sunt livrate de asemeni cu o
serie de accesorii ¿i chiar unele piese de schimb.
Figura 3 Culisele prefabricate sunt prezentate în mai
Sistemul special multe dimensiuni, privind înål¡imea ¿i lå¡imea.
vedere oralå Dacå este necesar, din înål¡imea culisei se poate
reduce prin ¿lefuire, pentru a se încadra în înål¡imea
microprotezei.
Existå sisteme de culise combinate cu alte dis-
pozitive speciale. De pildå culise + capse Ceka
sau culise + sisteme articulate.
Din culisele prefabricate men¡ionåm câteva
tipuri:
Figura 4
Proteza scheletatå
a. Ata¿ament de precizie extraplat Ancorvis
pe model (Italia). Este o culiså de foarte mici dimensiuni
având lå¡imea de 0,8 mm ¿i înål¡imea de 2,7 mm.
Motiva¡ia acestui lucru stå în necesitatea unei Patricea are prevåzutå o tijå orizontalå care ser-
distribu¡ii corespunzåtoare a for¡elor ce ac¡ioneazå ve¿te la fixarea de scheletul metalic al protezei.
asupra protezei cât ¿i în existen¡a unui suport pa- Nu poate fi activatå ¿i este realizatå din aur platinat.
rodontal mai bun. b. Culisele firmei Dentaurum (Germania)
2. Coroanele din¡ilor limitan¡i bre¿ei edentate – Culisele în H. Este livratå în douå mårimi:
trebuie så aibå o înål¡ime corespunzåtoare de mi- A de 2,55/8 mm ¿i B de 3,15/6 mm. Patricea
nim 7 mm astfel încât så permitå sistemului de este din aur platinat, cu formå de H.
culisare o înål¡ime de min. 5 mm. Lungimea siste- – Culisa mini micro. Are dimensiunile de 1,8/
mului de culisare este mai importantå decât lå¡imea 5,5 m. Patricea are formå ovalå. Sunt culise
lui, fiind de preferat un sistem de culisare mai lung ce se pot activa, patricea fiind despicatå.
decât unul mai lat. Dacå se folosesc mai multe – Culisa mini micro AB. Culisele sunt de tip
sisteme de culisare pe aceea¿i arcadå este reco- A ¿i de tip B, fiind diferite între ele doar
mandabil ca ele så aibå aceea¿i înål¡ime. De ase- prin tipul de aliaj folosit în construc¡ia pa-
menea suportul parodontal al acestor din¡ii trebuie tricei. Dimensiunile sunt de 1,85/5,5 mm.
så fie corespunzåtor. Patricea poate fi activatå, iar pentru reten¡ia
3. Etapele clinice ¿i de laborator trebuie res- suplimentarå, culisa prezintå ¿i un zåvor gin-
pectate cu stricte¡e astfel încât sistemele de culisare gival. Accesoriile culiselor sunt reprezentate
så beneficieze de un paralelism riguros. de: ¿ina de grafit de aceea¿i formå ¿i mårime
Pentru utilizarea lor în edenta¡ii de clasa I ¿i a II-a cu patricea, tijele de paralelizare ¿i dornurile
Kennedy trebuie avute în vedere urmåtoarele: de activare a patricelor
– situa¡ia din¡ilor restan¡i ¿i în special a celor c. Culisele firmei Degussa (Germania)
vecini bre¿ei edentate; – Culisa trapezoidala. Matricea ¿i patricea sunt
– înål¡imea spa¡iului edentat; realizate din acela¿i tip de aliaj în douå mårimi
– situa¡ia ¡esutului moale (mucoasa acoperi- – Culisa cilindrica. Este o culiså simplå fårå
toare crestei edentate); posibilitå¡i de activare, realizatå din aur pla-
– posibilitatea pacientului de a reveni la con- tinat în trei mårimi
troale periodice ¿i posibilitå¡ile acestuia de – Culisa activabilå în H. Are matricea ¿i patricea
a påstra o igienå bucalå corespunzåtoare; confec¡ionate din aliaje diferite
– alegerea corectå a tehnicii de amprentare; – Culisa „extra micå“. Are formå ovalå cu di-
– alegerea tipului de culise. mensiuni de 8/1,8 mm
În edenta¡iile de clasa a IV-a Kennedy pot fi – Culisa tip McCollum. Este realizatå din aur
utilizate numai culise de mici dimensiuni. platinat ¿i se livreazå în douå dimensiuni
Pentru a se asigura inser¡ia protezei în cavitatea – Culisa Degutek. Matricea ¿i patricea sunt
bucalå este necesarå o riguroaså paralelizare a realizate din acela¿i tip de aliaj în trei dimen-
culiselor, sarcinå care cade în grija tehnicianului, siuni
34 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. LIV, NR. 1, AN 2008

– Culisa tip Crismani. Are matricea ¿i patricea „Diferite modele clasice de culise (dupå Ionescu,
confec¡ionate din acela¿i tip de aliaj într-o A. –Tratamentul edenta¡iei par¡iale cu proteze
singurå dimensiune mobile. Clinicå ¿i tehnicå de laborator. Ed. Na-
– Culisa Ney-Chayes. Are matricea ¿i patricea ¡ional 1999)“
confec¡ionate din aliaje diferite ¿i se livreazå d. Culisele firmei Bredent (Germania)
doar într-o singurå dimensiune Sunt culise care se confec¡ioneazå din acela¿i
– Culisa Stern G/L. Are matricea ¿i patricea tip de aliaj atât matricea cât ¿i patricea ¿i care pre-
confec¡ionate din aliaje diferite ¿i se livreazå zintå în interiorul matricei o garniturå de teflon de
în douå mårimi. Pe lângå posibilitatea de duritå¡i diferite în func¡ie de situa¡ia clinicå. Apre-
activare, patricea prezintå suplimentar ¿i un cierea duritå¡ii lor se face pe un cod de culori.
zåvor gingival de mårire a reten¡iei dintre Avantajul acestor tip de sisteme de culisare este
matrice ¿i patrice cå aceste garnituri pot fi înlocuite odatå cu uzura
– Culisele tip Schatzmann. Sunt livrate în douå
lor fårå a modifica sistemul de culisare propriu-
mårimi, având matricea ¿i patricea din aur
zis ¿i fårå un pre¡ de cost ridicat.
platinat. Reten¡ia este suplimentatå gra¡ie
Unele dintre aceste culise sunt livrate împreunå
unui resort cu bilå cu arc.
cu un ¿ablon, o casetå metalicå de mårimea matri-
cei, care se fixeazå în macheta microprotezei, tur-
narea fåcându-se peste aceastå pieså. Fixarea ma-
tricei la microproteza turnatå este astfel mult u¿uratå,
iar lipirea este mult mai sigurå.

Figura 5 Figura 6
Figura 11
Culiså cilindricå Culiså tip Mc. Collum
Aplicarea machetei
neactivabilå Degussa Degussa
patricei la macheta
coroanei

Figura 12
Componenta
metalicå a
coroanelor cu
patricea dupå
turnare

Figura 7 Figura 8
Culiså în „H“ Activabilå Culiså Crismani
Dentaurum Degussa

Figura 13
Pregåtirea pentru
duplicare

Figura 14
Figura 9 Figura10 Conformatorul
Culiså Ney-Chayes Culiså pentru låca¿ul
Degussa Stern G/L matricei
REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. LIV, NR. 1, AN 2008 35

Pentru a diminua uzura prematurå a culiselor


cu pierderea men¡inerii protezei ¿i uneori chiar cu
deteriorarea ireversibilå a acestor dispozitive, mai
ales în edenta¡iile terminale, este necesar ca pro-
tezele så fie concepute ¿i realizate cu elemente care
Figura 15 så asigure un sprijin parodontal, stabilizarea pro-
Macheta scheletului tezei, dar mai ales efectul contra basculant (men¡i-
protezei nere indirectå). Aceste elemente sunt reprezentate
de bra¡e opozante, rigide, sprijinite pe trepte orale,
pinteni supracingulari pe canini, cro¿et continuu,
pinteni interni interdentari.

Figura 16
Introducerea
matricei în partea
metalicå a
scheletului

BIBLIOGRAFIE
1. Baker JL, Goodkind RJ – Theory and Practice of Precision 8. Ionescu A – Tratamentul edenta¡iei par¡iale cu proteze mobile.
Attachment Removal Partial Dentures. St Louis, CV Mosby Co, Clinica ¿i tehnica de laborator. Ed. Na¡ional 1999
1981 9. Miller CJ – Intracoronal attachments for removable partial
2. Dykema S, Cunningam A, Johnston P – Modern Practice in dentures. Det Clin North Am, 1963
Removable Partial Prosthodontics, W.B. Saunders Co. 1969 10. Preiskel HW – Precision Attachments in Prosthodontics. The
3. Dolder E, Wirz J – Die Steg-Gelenk-Prothese. Quintessenz Applications of Intracoronal and Extracoronal Attachments. Vol I
Verglas GmBH, Berlin-Chicago-Rio de Janeiro-Tokyo, 1982 Chicago, Quintessence Books, 1984
4. Ene L, Ionescu A – Proteza scheletatå, Ed. Medicalå, Bucure¿ti 1982 11. Zinner ID – A dynamic approach to restorative dentistry. In Seide
5. Hutu E. ¿i colab. – Tehnici curente în protetica dentarå. Ed. LJ. Philadelphia WB saunders Co. 1980
Didacticå ¿i Pedagogicå. Bucure¿ti, 1999 12. Zinner ID – Semiprecision Attachments in Removable Partial
6. Henderson D, McGivney G, Castleberry D – McCracken’s Dentures, Dent Clin North Am, 1985
removable partial prosthodontics, C.V. Mosby Co. St. Louis- 13. Zinner ID – Full –Mouth Reconstruction: Fixed Removable, Dent
Toronto-Princeston, 1985 Clin North Am, 1987
7. Kratchovil FJ, Thompson WD, Caputo AP – Photoelastic
analysis of stress patterns on teeth and bone with attachment
retainers for removable partial denture. J Prosthetics, 1970