Sunteți pe pagina 1din 5

PRAVILA PE SCURT

STIHURI PREGTITOARE
- Dumnezeule, milostiv fii mie !"!tosului# $o %n"&in!"iune'
- Dumnezeule, "u(!)e*te !"+tele mele *i m! m,ntuie*te# $o %n"&in!"iune'
- Cel "e m-+i zi-it, Do+mne, miluie*te-m!# $o %n"&in!"iune'
- .!(! -e num!( +m /(e*it, Do+mne, i+(t!-m!# $o %n"&in!"iune'
- St!,n+ me+, P(e+ Sf,nt! 0!s"!to+(e -e Dumnezeu .e"io+(!, miluie*te-m! e
mine !"!tosul# $o %n"&in!"iune'
- 1n/e(e, !zito(ul meu "el sf,nt, !ze*te-m! -e tot (!ul# $o %n"&in!"iune'
- Sfinte $+ostole s+u mu"eni"e s+u "uvio+se !(inte 2 se zi"e numele sf,ntului +l
"!(ui &(+m %l o()i' (o+/!-te lui Dumnezeu ent(u mine# $o %n"&in!"iune'
RUGCIU0ILE 10CEPTOARE
- 1n numele T+t!lui *i +l .iului *i +l Sf,ntului Du&# Amin#
- Sl+v! 3ie, Dumnezeul nost(u, sl+v! 3ie#
- 1m!(+te "e(es", 4,n/,ieto(ule, Du&ul +-ev!(ului, "+(e (etutin-ene+ e*ti *i
to+te le %mline*ti, Vistie(ul 5un!t!)ilo( *i D!t!to(ule -e vi+)!, vino *i Te s!l!*luie*te %nt(u
noi *i ne "u(!)e*te e noi -e to+t! %ntin!"iune+ *i m,ntuie*te, 6unule, sufletele no+st(e#
- Sfinte Dumnezeule, Sfinte t+(e, Sfinte f!(! -e mo+(te, miluie*te-ne e noi# $-e
t(ei o(i, "u ",te o met+nie -e fie"+(e -+t!'
- Sl+v! T+t!lui *i .iului *i Sf,ntului Du& *i +"um *i u(u(e+ *i %n ve"ii ve"ilo(#
Amin#
- P(e+sf,nt! T(eime, miluie*te-ne e noi# Do+mne, "u(!)e*te !"+tele no+st(e#
St!,ne, i+(t! f!(!-ele/ile no+st(e# Sfinte, "e("ete+z! *i vin-e"! neutin)ele no+st(e
ent(u sf,nt numele T!u#
- Do+mne miluie*te, Do+mne miluie*te, Do+mne miluie*te#
- Sl+v! T+t!lui *i .iului *i Sf,ntului Du& *i +"um *i u(u(e+ *i %n ve"ii ve"ilo(# Amin
- T+t!l nost(u, C+(e e*ti %n Ce(u(i, sfin)e+s"!-se numele T!u# Vie 1m!(!)i+ T+#
.+"!-se voi+ T+, (e"um %n "e( +*+ *i e !m,nt# P,ine+ no+st(! "e+ s(e fiin)! -!-ne-o
nou! +st!zi# 7i ne i+(t! nou! /(e*elile no+st(e, (e"um *i noi ie(t!m /(e*i)ilo( no*t(i, *i nu
ne -u"e e noi %n isit!, "i ne iz5!ve*te -e "el (!u#
- Veni)i s! ne %n"&in!m 1m!(+tului nost(u Dumnezeu#
- Veni)i s! ne %n"&in!m *i s! "!-em l+ H(istos, 1m!(+tul nost(u Dumnezeu#
- Veni)i s! ne %n"&in!m *i s! "!-em l+ %nsu*i H(istos, 1m!(+tul *i Dumnezeul
nost(u#
PSAL4UL 89, AL LUI DAVID
- 4iluie*te-m!, Dumnezeule, -u! m+(e mil+ T+ *i -u! mul)ime+ %n-u(!(ilo(
T+le, *te(/e f!(!-ele/e+ me+#
4+i v,(tos m! s+l! -e f!(!-ele/e+ me+ *i -e !"+tul meu m! "u(!)e*te#
C! f!(!-ele/e+ me+ eu o "unos" *i !"+tul meu %n+inte+ me+ este u(u(e+#
3ie unui+ +m /(e*it *i (!u %n+inte+ T+ +m f!"ut, +*+ %n",t -(et e*ti Tu %nt(u
"uvintele T+le *i 5i(uito( ",n- vei :u-e"+ Tu#
C! i+t! %nt(u f!(!-ele/i m-+m z!mislit *i %n !"+te m-+ n!s"ut m+i"+ me+#
C! i+t! +-ev!(ul +i iu5it; "ele ne+(!t+te *i "ele +s"unse +le %n)ele"iunii T+le, mi-
+i +(!t+t mie#
St(oi-m!-vei "u iso *i m! voi "u(!)i; s!l+-m!-vei *i m+i v,(tos -e",t z!+-+
m! voi +l5i#
Auzului meu vei -+ 5u"u(ie *i veselie; 5u"u(+-se-vo( o+sele mele "ele sme(ite#
1nto+("e f+)+ T+ -e l+ !"+tele mele *i to+te f!(!-ele/ile mele *te(/e-le#
Inim! "u(+t! zi-e*te int(u mine, Dumnezeule *i -u& -(et %nnoie*te %nt(u "ele
-inl!unt(u +le mele#
0u m! le!-+ -e l+ f+)+ T+ *i Du&ul T!u "el sf,nt nu-l lu+ -e l+ mine#
D!-mi mie 5u"u(i+ m,ntui(ii T+le *i "u -u& st!,nito( m! %nt!(e*te#
1nv!)+-voi e "ei f!(! -e le/e "!ile T+le *i "ei ne"(e-in"io*i l+ Tine se vo(
%nto+("e#
Iz5!ve*te-m! -e v!(s+(e+ -e s,n/e, Dumnezeule, Dumnezeul m,ntui(ii mele;
5u"u(+-se-v+ lim5+ me+ -e -(et+te+ T+#
Do+mne, 5uzele mele vei -es"&i-e *i /u(+ me+ v+ vesti l+u-+ T+#
C! -e +i fi voit :e(tf!, )i-+* fi -+t; +(-e(ile -e tot nu le vei 5inevoi#
<e(tf+ lui Dumnezeu= -u&ul umilit; inim+ %nf(,nt! *i sme(it! Dumnezeu nu o v+
u(/isi#
.! 5ine, Do+mne, %nt(u 5un! voi(e+ T+, Sionului, *i s! se zi-e+s"! zi-u(ile
Ie(us+limului#
Atun"i vei 5inevoi :e(tf+ -(et!)ii, (inosul *i +(-e(ile -e tot; +tun"i vo( une e
+lt+(ul T!u vi)ei#
RUGCIU0E CTRE 4>0TUITORUL HRISTOS
- H(isto+se, lumin+ "e+ +-ev!(+t!, "+(e luminezi *i sfin)e*ti e tot omul "e vine %n
lume, s! se %nsemneze este noi lumin+ fe)ei T+le, "+ %nt(-%ns+ s! ve-em lumin+ "e+
ne+(oi+t!# 1n-(ete+z! +*ii no*t(i s(e lu"(+(e+ o(un"ilo( T+le, ent(u (u/!"iunile
P(e+ Cu(+tei 4+i"ii T+le *i +le tutu(o( sfin)ilo( T!i# Amin#
CRE?UL SAU SI46OLUL CREDI03EI
- C(e- %nt(u unul Dumnezeu, T+t!l +tot)iito(ul, .!"!to(ul "e(ului *i +l !m,ntului, +l
tutu(o( "elo( v!zute *i nev!zute#
7i %nt(u unul Domn Iisus H(istos, .iul lui Dumnezeu, Unul 0!s"ut, C+(e -in T+t!l
S-+ n!s"ut m+i %n+inte -e to)i ve"ii= Lumin! -in Lumin!, Dumnezeu +-ev!(+t -in
Dumnezeu +-ev!(+t, n!s"ut i+( nu f!"ut, Cel -e o fiin)! "u T+t!l, (in C+(e to+te s-+u
f!"ut;
C+(e ent(u noi o+menii *i ent(u + no+st(! m,ntui(e, S-+ o/o(,t -in "e(u(i *i S-+
%nt(u+t -e l+ Du&ul Sf,nt *i -in .e"io+(+ 4+(i+ *i S-+ f!"ut om;
7i S-+ (!sti/nit ent(u noi %n zilele lui Pon)iu Pil+t *i + !timit *i S-+ %n/(o+t;
7i + %nvi+t + t(ei+ zi, -u! S"(itu(i;
7i S-+ %n!l)+t l+ "e(u(i *i *+-e -e-+ -(e+t+ T+t!lui;
7i i+(!*i v+ s! vin! "u sl+v! s! :u-e"e viii *i mo()ii, + C!(ui %m!(!)ie nu v+ +ve+
sf,(*it#
7i %nt(u Du&ul Sf,nt, Domnul -e vi+)! .!"!to(ul, C+(e -in T+t!l u("e-e, Cel "e
%m(eun! "u T+t!l *i "u .iul este %n"&in+t *i sl!vit, C+(e + /(!it (in (oo(o"i#
1nt(u un+, sf,nt!, so5o(ni"e+s"! *i +ostole+s"! 6ise(i"!;
4!(tu(ises" un 5otez s(e ie(t+(e+ !"+telo(;
A*tet %nvie(e+ mo()ilo(;
7i vi+)+ ve+"ului "e v+ s! fie# Amin#
TROPARE
- 6ine e*ti "uv,nt+t, H(isto+se, Dumnezeul nost(u, "el+ "e (e+ %n)ele)i e
es"+(i +i +(!t+t, t(imi),n-u-le lo( Du&ul Sf,nt, *i (int(-%n*ii lume+ +i v,n+t, iu5ito(ule -e
o+meni, sl+v! 3ie#
- Cel+ "e %n ziu+ *i %n "e+sul +l *+sele+ e "(u"e +i i(onit !"+tul "el "u
%n-(!zne+l! f!"ut -e A-+m %n (+i, *i z+isul /(e*+lelo( no+st(e (ue-l, H(isto+se
Dumnezeule, *i ne m,ntuie*te e noi#
RUGCIU0E CTRE 4>0TUITORUL HRISTOS
- Cel+ "e %n to+t! v(eme+ *i %n tot "e+sul, %n "e( *i e !m,nt, e*ti %n"&in+t *i
sl!vit, H(isto+se Dumnezeule, %n-elun/ (!5-!to(ule, mult milostive *i mult milos,(-e;
C+(e e "ei -(e)i iu5e*ti *i e "ei !"!to*i miluie*ti;
C+(e e to)i "&emi l+ m,ntui(e ent(u f!/!-uin)+ 5un!t!)ilo( "e vo( s! fie;
1nsu)i, Do+mne, (ime*te *i (u/!"iunile no+st(e %n "e+sul +"est+ *i %n-(ete+z!
vi+)+ no+st(! s(e o(un"ile T+le;
Sufletele no+st(e le sfin)e*te, t(uu(ile "u(!)e*te, "u/etele %n-(ete+z!, /,n-u(ile
"u(!)e*te *i ne iz5!ve*te e noi -e tot ne"+zul "elo( (ele *i +l -u(e(ii#
O"(ote*te-ne e noi "u sfin)ii T!i %n/e(i "+ (in mi:lo"i(e+ lo( fiin- !zi)i *i ov!)ui)i,
s! +:un/em l+ uni(e+ "(e-in)ei *i l+ "uno*tin)+ sl+vei T+le "elei ne+(oi+te, "!
5ine"uv,nt+t e*ti %n ve"ii ve"ilo(# Amin#
RUGCIU0ILE DE PO4E0IRE 7I CERCETAREA CUGETULUI
Pent(u 6ise(i"!=
- 4+i %nt,i, +-u-)i +minte, Do+mne, -e so5o(ni"e+s"+ *i +ostole+s"+ T+ 6ise(i"!,
e "+(e +i ",*ti/+t-o "u s,n/ele T!u# 1ntemei+z-o, %nt!(e*te-o, (!s,n-e*te-o,
%nmul)e*te-o, %m+"-o *i o !ze*te ne5i(uit! -e o()ile i+-ului %n ve"i, i+( -ez5in!(ile ei le
otole*te# $o %n"&in!"iune'
Pent(u !(in)i *i (u-enii=
- 4,ntuie*te, Do+mne *i miluie*te e !(in)ii mei, e f(+)ii, su(o(ile, e to+te
(u-eniile "+(e -u! -u& *i -u! t(u *i e (ieteni *i le -!(uie*te lo( +"e+ T+,
%n-estul,n-u-i "u 5un!t!)ile "ele lume*ti *i "u "ele m+i (esus -e lume# $o %n"&in!"iune'
Pent(u tine %nsu)i=
- 4,ntuie*te, Do+mne, miluie*te *i-mi i+(t! tot "ee+ "e eu, "+ un om neutin"ios,
+m /(e*it 3ie *i m-+m -e!(t+t -e l+ "+le+ m,ntui(ii, i+( (in -e*e(t!"iune+ min)ii mele,
m-+m +5!tut, "+ un ti"!los, "!t(e f+te ne"uvio+se# Ro/u-m! -+( %nto+("e-m! i+(!*i e
"+le+ m,ntui(ii, (in -umnezei+s"+ T+ i"onomie# $o %n"&in!"iune'
RUGCIU0E DE POCI03
- 4!(tu(ises" 3ie, Do+mne Dumnezeul meu, "elui %n T(eime sl!vit *i %n"&in+t=
T+t!lui *i .iului *i Sf,ntului Du& 2 !"+tele mele f!"ute %n to+te zilele vie)ii mele *i ,n!
%n "e+sul -e f+)! "u lu"(ul, "u "uv,ntul, "u /,n-ul, "u ve-e(e+, "u +uzul, "u mi(osul, "u
/ustul, "u i!itul *i "u to+te sim)i(ile mele suflete*ti *i t(ue*ti, (in "+(e Te-+m m,ni+t
e Tine, Dumnezeul meu *i +m ne-(et!)it e +(o+ele#
Pent(u to+te +"este+ m! simt vinov+t %n+inte+ T+ *i v(e+u s! m! o"!ies"# De
+"ee+, "u sme(enie, m! (o/= i+(t!-m! *i m! -ezle+/! -e to+te !"+tele, "+ un 5un *i -e
o+meni iu5ito(# Amin#
Pent(u mo()i=
- Pomene*te, Do+mne, sufletele +-o(mi)ilo( (o5ilo( T!i, !(in)ii mei, f(+)ii, su(o(ile
*i to+te (u-eniile mele -u! -u& *i -u! t(u, ie(t,n-u-le lo( to+t! /(e*e+l+ "e+ -e voie *i
"e+ f!(! -e voie# D!(uie*te-le %m!(!)i+ *i %m!(t!*i(e+ ve*ni"elo( T+le 5un!t!)i,
%n-ul"i(e+ T+ "e+ f!(! -e sf,(*it *i fe(i"it+ vi+)!# $o %n"&in!"iune'
Aoi=
- 1nv(e-ni"e*te-ne, Do+mne, %n ziu+ +"e+st+, f!(! -e !"+t s! ne !zim noi# 6ine
e*ti "uv,nt+t, Do+mne Dumnezeul !(in)ilo( no*t(i *i l!u-+t *i (e+ sl!vit este numele
T!u %n ve"i# Amin#
.ie, Do+mne, mil+ T+ s(e noi, (e"um +m n!-!:-uit %nt(u Tine# 6ine e*ti
"uv,nt+t, Do+mne, %nv+)!-m! %n-(et!(ile T+le# 6ine e*ti "uv,nt+t, St!,ne, %n)ele)e*te-
m! "u %n-(et!(ile T+le# 6ine e*ti "uv,nt+t, Sfinte, lumine+z!-m! "u %n-(et!(ile T+le#
Do+mne, mil+ T+ este %n ve+", lu"(u(ile m,inilo( T+le nu le t(e"e "u ve-e(e+; 3ie se
"uvine l+u-!, 3ie se "uvine ",nt+(e, 3ie sl+v! se "uvine= T+t!lui *i .iului *i Sf,ntului
Du&, +"um *i u(u(i *i %n ve"ii ve"ilo(# Amin#
RUGCIU0ILE DE S.>R7IT
- Lumin! lin! + sfintei sl+ve + T+t!lui "e(es" "elui f!(! -e mo+(te, + sf,ntului,
fe(i"itului, Iisuse H(isto+se, venin- l+ +usul so+(elui, v!z,n- lumin+ "e+ -e se+(!,
l!u-,n- e T+t!l, e .iul *i e Sf,ntul Du&, Dumnezeu; v(e-ni" e*ti %n to+t! v(eme+ + fi
l!u-+t -e /l+su(i "uvio+se; .iul lui Dumnezeu, "el "e -+i vi+)! ent(u +"e+st+ lume+ Te
sl!ve*te#
- 0!-e:-e+ me+ este T+t!l, s"!+(e+ me+ este .iul, +"oe(!m,ntul meu este
Du&ul Sf,nt, T(eime sf,nt!, sl+v! 3ie#
- To+t! n!-e:-e+ me+ s(e tine o unem 4+i"+ lui Dumnezeu, !ze*te-m! su5
+"oe(!m,ntul t!u#
- Do+mne miluie*te $-e @9 o(i'
- Cuvine-se "u +-ev!(+t s! te fe(i"im 0!s"!to+(e -e Dumnezeu, "e+ u(u(e+
fe(i"it! *i (e+ nevinov+t! *i m+i"+ Dumnezeului nost(u# Cee+ "e e*ti m+i "instit! -e",t
&e(uvimii *i m+i m!(it! f!(! -e +se m!n+(e -e",t se(+fimii, "+(e f!(! st(i"!"iune e
Dumnezeu Cuv,ntul l-+i n!s"ut, e tine "e+ "u +-ev!(+t 0!s"!to+(e -e Dumnezeu te
m!(im#
- Sl+v! T+t!lui *i .iului *i Sf,ntului Du& *i +"um *i u(u(e+ *i %n ve"ii ve"ilo(#
Amin#
- Do+mne miluie*te, Do+mne miluie*te, Do+mne miluie*te#
- Pent(u (u/!"iunile Sfin)ilo( P!(in)ilo( no*t(i, Do+mne Iisuse H(isto+se,
Dumnezeul nost(u, miluie*te-ne e noi# Amin#