Sunteți pe pagina 1din 18

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

GRUP SCOLAR GEORGE EMIL PALADE SCOALA POSTLICEALA SANITARA CONSTANTA


Proiect de diploma
PARTICULARITATI DE INGRIJIRE A OLNA!ULUI CU
"RACTURA DE GAMA
Coordo#ator $i i#dr%mator & Sta#ci% Maria
A'$ol(e#t & aci% Simo#a
Promotia )**+
A$i$te#t Medical Ge#erali$t
, P%ti# '%# $imt la pat%l 'ol#a(%l%i a-%ta mai m%lt decat %# $ac de $tii#ta. ,
"r%/o#i
Da 'ol#a(ilor $tii#ta $i tale#t%l ta%0 dar #% %ita dra/o$tea $i compa$i%#ea.
T. G1ite$c%
Cap.I
NOTIUNI DE ANATOMIE SI "I2IOLOGIE
A GAMEI
I.3. NOTIUNI GENERALE DESPRE APARATUL LOCOMOTOR
Aparat%l locomotor c%pri#de i# co#$tit%tia $a $i$temele care participa la $%$ti#erea corp%l%i %ma#. Totodata ii
a$i/%ra po$i'ilitatea de mi$care $a% locomotie.
El e$te alcat%it di# oa$e $i artic%latiile lor0 care alcat%ie$c $i$tem%l o$teoartic%lar $i di# m%$c1i0 ca eleme#te acti(e
ale mi$carii.
Sc1elet%l corp%l%i %ma# repre4i#ta e5pre$ia adaptarii la co#ditiile $tati%#ii $i locomotiei 'ipede.
Ca %rmare $e di6ere#tia4a 7
$c1elet%l a5ial 6ormat di# coloa#a (erte'rala c% rol i# $%$ti#ere $i mi$care 7
$c1elet%l mem'relor $%perioare care $e lea/a de $c1elet%l a5ial pri# ce#t%ra $cap%lara7
$c1elet%l mem'relor i#6erioare care $e lea/a de $c1elet%l a5ial pri# ce#t%ra pel(ia#a.
I.). SC8ELETUL GAMEI
E$te 6ormat di# do%a oa$e a$e4ate i# paralel &
TIIA 7
"IULA $a% PERONEUL. I.).3. Ti'ia
Ti'ia e$te %# o$ l%#/0 $it%at i# partea media#a $a% i#ter#a a $c1e9
let%l%i /am'ei0 6ii#d pri#cipal%l o$ de $pri-i#7
9 pre4i#ta %# corp $i do%a e5tremitati.
9 e5tremitatea $%perioara
E$te mai (ol%mi#oa$a decat cea i#6erioara0 e$te 6ormata di# do%a t%'ero4itati care $e #%me$c co#dili &
9 co#dil%l i#terior 7 9 co#dil%l e5terior.
Pe 6ata lor $%perioara0 co#dilii a% $%pra6ete artic%lare0 ca(itati /le#oide ale ti'iei0 care $e artic%lea4a c% co#dilii
6em%rali.
Co#dil%l e5ter# are o 6ateta peri#iera pe#tr% artic%larea c% cap%l 6i'%lei.
Pe 6ata a#terioara $e a6la o proemi#e#ta #%mita t%'ero4itatea i#terioara0 pe care e$te 6i5at te#do#%l rot%lei.
Corp%l ti'iei are 6orma %#ei pri$me tri%#/1i%lare 7
99 pe 6ata po$terioara $e a6la o crea$ta care por#e$te
di# drept%l co#dil%l%i e5ter# pa#a i# -o$ $i media#0 #%mi#d%9$e li#ia o'lica a ti'iei $er(e$te pe#tr% i#$ertia
m%$c1ilor $olear $i ti'ial po$terior.
9 e5tremitatea i#6erioara
E$te mai p%ti# (ol%mi#oa$a decat cea $%perioara. Pre4i#ta o 6ata artic%lara pe#tr% tro1leea a$tra/al%l%i.
La partea i#ter#a0 e5tremitatea $e prel%#/e$te $%' 6orma %#ei apo6i4e0 #%mita maleola i#ter#a :$e artic%lea4a tot
c% a$tra/al%l;.
Pe 6ata e5ter#a a ace$tei e5tremitati $e a6la o 6ateta artic%lara pe#tr% 6i'%la.
I.).). "i'%la $a% pero#e%l
"i'%la e$te %# o$ l%#/0 mai $%'tire decat 6i'%la0 a$e4at i# partea e5ter#a a /am'ei.
Pre4i#ta %# corp $i do%a e5tremitati care $e artic%lea4a c% ti'ia.
e5tremitatea $%perioara
E5tremitatea $%perioara $e pre4i#ta c% o i#/ro$are0 #%mita cap%l ti'iei.
Pe 6ata $%perioara $e a6la o $%pra6ata artic%lara pe#tr% co#dil%l e5ter# al ti'iei0 iar lateral are o apo6i4a piramidala
#%mita apo6i4a $tiloida.
Cap%l ti'iei e$te $%'tire0 a(a#d 6orma %#ei pri$me tri%#/1i%lare
c% $%pra6ete #ere/%late :pe#tr% i#ter$ectia m%$c1ilor;.
e5tremitatea i#6erioara
"ormea4a maleola e5ter#a $i $e pre4i#ta c% o i#/ro$are o(ala0 t%rtita lateral.
I.).<. Eleme#te de micro$tr%ct%ra ale /am'ei
Oa$ele $%#t alcat%ite di# te$%t co#-%#cti( adaptat i# cel mai i#alt /rad 6%#ctiei de re4i$te#ta $i $%$ti#ere.
Acea$ta $e datore$te impre/#arii $%'$ta#tei 6%#dame#tale c% o mare ca#titate de $ar%ri de calci% $i 6o$6or $i
ara#-ame#t%l%i 6i'relor co#-%#cti(e a caror orie#tare e$te determi#ata de 6ortele meca#ice ce $e e5ercita a$%pra
o$%l%i.
Cel%lele o$oa$e $%#t adapo$tite i# mici ca(itati $apate i# $%'$ta#ta 6%#dame#tala0 care e$te $tr%ct%rata $%' 6orma
de lame o$oa$e.
Ca(itatile0 de#%mite o$teocla$te com%#ica i#tre ele pri# ca#alic%lele o$oa$e 6i#e care a#a$tomo4ea4a c%
ca#alic%lele ca(itatilor (eci#e.
Pri# ca#alic%le circ%la lic1id i#ter$titial care a$i/%ra 1ra#irea o$%l%i.
Dia6i4ele ti'iale $i 6i'%lare pre4i#ta la peri6erie o mem'ra#a co#-%#cti(a (a$c%lara #%mita perio$t c% rol i#
cre$terea o$%l%i i# /ro$ime $i i# re6acerea te$%t%l%i o$o$ la #i(el%l %#ei 6ract%ri.
Dede$%'t $e /a$e$te o$%l compact0 $tra'at%t de ca#alele 8a=er$ ce co#ti# (a$e de $a#/e $i te$%t co#-%#cti( la5.
I# $tr%ct%ra epi6i4elor ti'iale $i 6i'%lare$e /a$e$te te$%t o$o$ $po#/io$0 di$p%$ $%' 6orma de lame o$oa$e
:tra'ec%le; ce delimitea4a #i$te ca(itati :areole; ce da% o$%l%i a$pect%l %#%i '%rete.
Areolele $i tra'ec%lele com%#ica i#tre ele $i co#ti# i# i#terior mad%(a o$oa$a.
Di$po4itia tra'ec%lelor o$%l%i $po#/io$ pre4i#ta o ar1itecto#ica $peciala core$p%#4atoare 6actorilor 6%#ctio#ali
meca#ici $i 'iolo/ici ce actio#ea4a a$%pra o$%l%i.
Cercetarile a% aratat ca (i#decarea %#ei 6ract%ri e$te %# proce$ co#ti#% i# care perio$t%l -oaca %# rol (ital.
!i#decarea 6ract%rii $9ar prod%ce0 d%pa %#ii a%tori0 i# do%a $tadii &
STADIUL I $a% 6a4a col%$%l%i primar $e caracteri4ea4a pri# 6ormarea de o$ #o% $%' perio$t%l adiace#t
6ocar%l%i de 6ract%ra0 i# primele 4ile $a% $aptama#i 7
STADIUL al9II9lea 9 $a% 6a4a col%$%l%i $ec%#dar $e caractrei4ea4a pri# 6ormarea col%$%l%i e5ter# ce prote-ea4a
$pati%l 6ract%rat.
I.).>. M%$c1ii /am'ei
Gam'a pre4i#ta %# #%mar de 3) perec1i de m%$c1i di$p%$i i# trei lo-e &
9 a#terioara m%$c1ii e5te#$ori 7
9 e5ter#a :laterala; m%$c1ii pero#ieri 7
9 po$terioara m%$c1ii 6le5ori.
m%$c1ii a#teriori ai /am'ei
Se /a$e$c i# 6ata mem'ra#ei i#tero$oa$e $i a celor do%a oa$e $i $%#t &
9 m%$c1i%l ti'ial a#terior 7
9 m%$c1i%l e5te#$or l%#/ al 1al%cel%i : II9! ;7
9 m%$c1i%l e5te#$or $c%rt ai 1al%cel%i : I ;.
m%$c1ii po$teriori ai /am'ei
M%$c1ii po$teriori ai /am'ei $e /a$e$c i#apoia mem'ra#ei i#ter$eroa$e $i a celor do%a oa$e ale /am'ei $i $e
impart i# &
9 m%$c1i $%per6iciali 7
9 m%$c1i pro6%#4i.
Ace$tia $%#t &
9 m%$c1i%l l%#/ pero#ier 7
9 m%$c1i%l $c%rt pero#ier 7
9 m%$c1i%l pero#ier al III9lea.
m%$c1ii laterali ai /am'ei
$%#t &
9 m%$c1i%l l%#/ pero#ier 7
9 m%$c1i%l $c%rt pero#ier 7
9 m%$c1i%l pero#ier al III9lea
M%$c1ii e5te#$ori ai /am'ei $i pero#ieri i# 4o#a tra#4itorie a /am'ei &
9 picior%l e$te $tra#$ a#corat de pla#%l o$o$ pri# i#/ro$ari ale 6a$ciei /am'ei0 #%mite reti#oc%le : $eparate pe#tr%
e5te#$ori $i $eparate pe#tr% pero#ieri;
I.).+. Artic%latiile $%pra9 $i $%'iace#te
Artic%latia /e#%#c1i%l%i
Artic%latia /e#%#c1i%l%i c%pri#de &
9 co#dilii 6em%rali 7
9 rot%la 7
9 co#dilii ti'iali.
Cap$%la artic%lara e$te 6oarte $tra#$a $i e$te i#tarita de li/ame#te.
I# i#terior%l artic%latiei $e /a$e$c me#i$c%rile :6ormati%#i alcat%ite di# te$%t co#-%#cti( a'%#de#t0 6ara (a$e de
$a#/e $i #er(i;.
I# mi$carile de rotatie e5ter#a a /am'ei0 $a% i# mi$carile 'r%$te ale /e#%#c1i%l%i0 me#i$c%l poate 6i 6i$%rat $a%
r%pt0 prod%ca#d 'loca- artic%lar0 d%reri $i 1idroartro4a.
La #i(el%l /e#%#c1i%l%i $e de$cri% #%meroa$e '%r$e $eroa$e0 m%lte di#tre ele com%#ica#d c% ca(itatea artic%lara.
A5%l pri#cipal de mi$care al artic%latiei /e#%#c1i%l%i e$te a5%l tra#$(er$al care trece pri# co#dilii 6em%rali &
i# 6le5ia /am'ei pe coap$a0 i#cep%t%l mi$carii $e 6ace pri# ro$to/olirea co#dililor 6em%rali pe plato%l ti'ial0 care
a-%#/e la )* /rade 7
e5te#$ia e$te e6ect%ata pa#a la 3?* /rade de m%$c1i%l c(adricep$ 6em%ral $i pri# rotatia 6em%rala a ti'iei0 i- a6ara0
ca#d 6em%r%l e$te 6i5.
Artic%latia /le4#ei
E$te 6ormata di# &
artic%latia ti'io6i'%lara di$tala0 i#tre maleola 6i'%lara $i e5tremitatea di$tala a ti'iei i#tarite de do%a li/ame#te 7
artic%latia permite doar mi$cari de al%#ecare 7
artic%latia talocr%rala $e reali4ea4a i#tre $%pra6etele artic%lare i#6erioare de la #i(el%l epi6i4elor di$tale ale ti'iei
$i 6i'%lei0 pe de o parte $i tro1leea de pe 6ata $%perioara a tal%$%l%i0 pe de alta parte 7 artic%latia permite mi$cari
de 6le5ie $i e5te#$ie i# -%r%l %#ei a5e tra#$(er$ale0 trece pri# cele do%a maleole. I.<. "I2IOLOGIA MISCARILOR
GAMEI
Mi$carile /am'ei $%#t tri'%tare m%$c1ilor care $e i#$era pe oa$ele /am'ei0 cat $i artic%latiile adiace#te
artic%latia /e#%#c1i%l%i $i artic%latia /le4#ei.
Artic%latia /e#%#c1i%l%i i#le$#e$te do%a 6%#ctii di6erite $i c1iar co#trarii &
pri# 6le5i%#ea /e#%#c1i%l%i0 mem'r%l i#6erior 6%#ctio#ea4a ca o coloa#a 6ra#ta c% rol m%ltipl% i# locomotie $i i#
$%$ti#erea ela$tica a /re%tatii tr%#c1i%l%i 7
pri# $ta'ili4area /e#%#c1i%l%i i# po4itia de e5te#$ie a mem'r%l%i i#6erior 6%#ctio#ea4a ca o coloa#a ri/ida0
#ece$ara $%$ti#erii /re%tatii corporale i# orto$tati$m $i i# mer$.
E5te#$ia e$te po4itia e5ter#a a celor do%a $e/me#te.
Ea $e poate reali4a #%mai pri#tr9o 6le5ie preala'ila $i e$te oprita la %# %#/1i de 3?* /rade.
"le5i%#ea e$te 6oarte ampla0 %#/1i%l di#tre coap$a $i /am'a p%ta#d 6i red%$ i# mod acti( la +* /rade0 iar i# mod
pa$i(0 la )* /rade.
Pe ma$%ra ce 6le5i%#ea $e acce#t%ea4a0 de(i# po$i'ile $i mi$cari $ec%#dare de rotatie & rotatia i#a%#tr%0 de cca
+@93*@ $i rotatia i# a6ara de <*@9+*@.
Datorita participarii 6ortei /ra(itatio#ale0 (ol%m%l $i 6orta celor do%a /r%pe m%$c%larepri#cipale :6le5orii $i
e5te#$orii; $%#t i#e/ale.
iomeca#ica mi$carilor /am'ei e$te $tra#$ le/ata de 'iomeca#ica /e#%#c1i%l%i $i a coap$ei. I# mi$carile de 6le5ie
$i e5te#$ie ale /e#%#c1i%l%i0 m%$c1i%l c(adricep$ are %# rol e$e#tial.
C(adricep$%l e$te practic $i#/%r%l e5te#$or0 6orta $a 6ii#d de < ori mai mare decat a 6le5orilor la %# loc $i de 3?*
de ori mai mare dacat 6orta e5te#$oare a m%$c1i%l%i te#$or al 6a$ciei laterale.
Pri# di$po4itia $i i#$ertia lor0 m%$c1ii /am'ei a% rol importa#t i# reali4area mi$carilor de e5te#$ie $i 6le5ie ale
/le4#ei picior%l%i.
Cap.II
"RACTURA DE GAMA
GENERALITATI DESPRE "RACTURA
II.3. DE"INITIE "ract%ra e$te o $ol%tie de co#ti#%itate la #i(el%l o$%l%i0 prod%$a i# %rma %#%i tra%mati$m de o
oarecare (iole#ta. O$%l pe care $e prod%ce 6ract%ra poate 6i $a#ato$. II.). ETIOPATOGENIE
"ract%rile /am'ei $e i#tal#e$c mai de$ la 'ar'ati decat la 6emei $i copii7
La (ar$t#ici $e prod%c d%pa tra%mati$me mai p%ti# (iole#te decat la ad%lt di# ca%4a demi#erali4arii7
!ar$ta cea mai a6ectata e$te )*9>* a#i7
La copii 6ract%rile $%#t mai p%ti# 6rec(e#te decat la ad%lt datorita ela$ticitatii mari a oa$elor0 /re%tatii mici a
corp%l%i $i ma$ei m%$c%lare mai red%$e.
II.<. CLASI"ICAREA "RACTURILOR
I# 6%#ctie de mod%l de acti%#e al a/e#t%l%i (%l#era#t0 de i#te#$itatea l%i $i de $tarea o$%l%i0 6ract%rile pot 6i &
"RACTURI DIRECTE $e prod%c la loc%l de acti%#e a 6ortei
meca#ice0 repre4e#tata pri# 4dro'iri0 compre$i%#e0
$a% $oc (iole#t.
). "RACTURI INDIRECTE 6ract%ra $e prod%ce i# alt loc decat
acolo %#de actio#ea4a a/e#t%l tra%matic.
Meca#i$m%l poate 6i pri# &
9 compre$i%#e prod%ca#d 6ract%ri epi6i4o9meta6i9
4are de pilo# ti'ial pri# cadere de la i#altime7
9 6le5ie 6ract%ra tra#$(er$ala o$%l $e r%pe la
ma5im%m de c%r'%ra 7
9 tor$i%#e 6ract%ra $piroida pri# ra$%cirea mem'r%l%i7
9 tracti%#e 6ract%ra pareclara pri# co#tractii m%$c%lare (iole#te i# ca4 de electroc%tare.
Sa% 6ract%ri com'i#ate pri# i#doire $i compre$i%#e0 prod%ca#d 6ract%ra partiala tra#$(er$ala c% 6ra/me#t
tri%#/1i%lar : i# Aaripa de 6l%t%re A;0 $a% pri# i#doire0 ra$%cire $i compre$i%#e0 prod%ca#d 6ract%ra o'lica $c%rta.
D%pa 6ocar%l de 6ract%ra
Totalitatea le4i%#ilor care i#tere$ea4a o$%l0 m%$c1ii0 pielea0 (a$ele $i #er(ii co#$tit%ie 6ocar%l de 6ract%ra .
3.9 "RACTURI INCOMPLETE $%#t 6ract%rile care #% i#tere9
$ea4a o$%l decat partial c%m ar 6i de6ormarea i# /ro$ime
a o$%l%i.
a; "ract%ra pri# i#6%#dare&
9 $%r(i#e ca#d partea di# corticala a o$%l%i e$te impi#9
$a $%' #i(el%l o$%l%i di# -%r7
9 cel mai de$ $e prod%ce la cra#i%7
9 $e (i#deca repede0 complicatiile depi#d de locali4are
'; "i$%ra
c; "ract%ra i# lem# (erde &
9 $%r(i#e mai ale$ la copii7
9 o$%l $e 6ract%rea4a pe partea op%$a loc%l%i de acti%#e
a 6ortei.
). "RACTURI COMPLETE $%#t 6ract%rile care i#tere$ea4a
i#tre/a circ%m6eri#ta a o$%l%i.
Se de$cri% mai m%lte tip%ri de 6ract%ri complete &
"ract%ri $imple $a% 'i6ra/me#tare&
9 tra#$(er$ale7
9 o'lice7
9 $piroide.
'; "ract%ri pl%ri6ra/me#tare &
9 i# Aaripa de 6l%t%reB7
9 'i6ocale $a% tri6ocale7
9 comple5e.
D%pa traiect%l de 6ract%ra
"RACTURI SIMPLE $e impart i# &
9 tra#$(er$ale7
9 o'lice7
9 $piroide.
"ract%rile tra#$(er$ale&
a% traiect #ere/%lat0 mai m%lt $a% mai p%ti# perpe#dic%lar pe a5a dia6i4ei0 de o'icei $%#t $ta'ile7
$%#t 6ract%ri $ta'ile0 co#tract%ra i#tre 6ra/me#te e$te mica7
daca e$te 'i#e red%$a poate permite i#carcarea mai precoce.
"ract%rile o'lice &
a% traiect%l i#cli#at 6ata de ori4o#t $i $%#t o'lice $c%rte :aproape de cele tra#$(er$ale; $i o'lice l%#/i.
"ract%ri $piroide &
$e prod%c pri# meca#i$m de tor$i%#e0 a% traiect 1elicoidal i# $pirala $i 6ract%rile i# ! c% 'i4o% $%perior $i i#6erior7
i# 6ra/me#tele $piroide ale oa$elor /am'ei0 a5a $pirei %#%i o$ e$te totdea%#a $it%ata i# prel%#/irea $pirei cel%ilalt
deoarece 6ract%ra de pero#e% e$te de alt #i(el 6ata de 6ract%ra ti'iei :pe col; 0 $%pramaleolar.
"ract%ri pl%ri6ra/me#tare &
$%#t 6ract%rile i# care e5i$ta mai m%lt de do%a 6ra/me#te7
d%pa a$pect%l traiect%l%i $e de$cri% trei tip%ri de 6ract%ri &
9 Aaripa de 6l%t%reB7
9 'i6ocale $a% tri6ocale7
9 comple5e.
"ract%rile i# Aaripa de 6l%t%reB &
$%#t 6ract%rile c% trei 6ra/me#te i# care e5i$ta %# $ector de co#tact direct i#tre 6ra/me#tele pri#cipale0 de la
i#cep%t0 $a% d%pa red%cere.
"ract%rile 'i9 $a% tri6ocale &
$%#t acelea i# care $e i4olea4a %# 6ra/me#t i#termediar i#tre cele do%a traiecte0 i# /e#eral o'lice $a%
tra#$(er$ale7
$e mai #%me$c Ad%'l% eta-ateB 0 Atrieta-ateB $a% Apl%rieta-ateB.
"ract%ri comple5e &
9 $%#t acelea i# care #% e5i$ta co#tact direct i#tre 6ra/me#tele pri#cipale0 c1iar d%pa red%cere0 i#tere$a#d
i#trea/a circ%m6eri#ta a dia6i4ei pe o i#altime (aria'ila.
). "RACTURI COMPLICATE
9 $%#t cele ce $e i#$ote$c de le4i%#i ale $tr%ct%rilor importa#te di# -%r & (a$e0 #er(i0 artic%latii.
9 6ract%rile c% mai m%lt de do%a 6ra/me#te $e #%me$c 6ract%ri comi#%ti(e.
D%pa $ta'ilirea 6ocar%l%i de 6ract%ra
Deo$e'im 6ract%ri &
9 $ta'ile7
9 i#$ta'ile.
3. "RACTURILE STAILE
9 $%#t 6ract%ri care odata red%$e $i imo'ili4ate :/1ip$0 aparat ortopedic;0 #% $e mai depla$ea4a7
9 ace$tea $%#t & 9 6i$%rile7
9 6ract%rile i# lem# (erde
9 6ract%rile a#/re#ale.
). "RACTURILE INSTAILE
9 $%#t 6ract%rile care pre4i#ta ri$c de depla$are $ec%#dara d%pa red%cerea $i imo'ili4area /ip$ata7
9 #ece$ita o ma#e(ra care $a le $ta'ili4e4e7
9 ace$tea $%#t & o'lice7
9 $piroide
9 m%lti6ra/me#tare.
D%pa $tarea i#(eli$%l%i c%ta#at
9 6ract%ri i#c1i$e i#(eli$%l c%ta#at i#te/r%7
9 6ract%ri de$c1i$e c% pla/a te/%me#tara.
D%pa codi6icarea re/i%#ilor a#atomice :cla$i6icarea AO;
9 6olo$irea %#%i cod c% ci#ci $im'ol%ri care permite $ta'ilirea /ra(itatii0 a pro/#o$tic%l%i $i ale/erea i#dicatiei
terape%tice.
C%pri#de ci#ci $im'ol%ri 7
Primele do%a $im'ol%ri de6i#e$c codi6icarea locali4arii 6ract%rii &
9 prima ci6ra repre4i#ta locali4area la #i(el%l $c1elet%l%i &
'rat C 3
a#te'rat C )
coap$a C <
/am'a C >
coloa#a C+
'a4i# C D
ma#a C E
picior C ?
ce#t%ra $cap%lara C F
9 a do%a ci6ra repre4i#ta locali4area la #i(el%l o$%l%i0 6ie9
care o$ l%#/ 6ii#d impartit i# trei $e/me#te #%merotate &
epi6i4a pro5imala C 3
dia6i4a C )
epi6i4a di$tala C <
oa$ele /am'ei a% patr% $e/me#te &
epi6i4a pro5imala C 3
dia6i4a C )
epi6i4a di$tala C <
maleola C >
E5empl% & o 6ract%ra codi6icata >) repre4i#ta o 6ract%ra la #i(el%l /am'ei :>;0 la #i(el%l dia6i4ei :);.
II.>. SIMPTOMATOLOGIE
E5ami#area cli#ica tre'%ie $a 6ie ate#ta $i 'la#da.
Se apelea4a la i#$pectie0 c% a-%tor%l careia $e depi$tea4a 7
de6ormatia7
t%me6actia7
e5coriatiile7
pla/ile.
Pri# palpare $e locali4ea4a d%rerea0 $e aprecia4a temperat%ra locala $i $e e5ami#ea4a circ%latia $%' 6ocar
De o'icei $%#t de e(itat mi$carile pa$i(e0 la #e(oie $e cere pacie#t%l%i o mi$care acti(a0 dar c% pr%de#ta
II.>.3. Sem#e locale
A 9 de pro'a'ilitate &
d%rere (ie0 6i5a0 e5acer'ata la mi$care7
de6ormarea re/i%#ii7
$c%rtarea7
impote#ta 6%#ctio#ala7
ec1imo4a.
9 de $i/%ra#ta &
mo'ilitate a#ormala7
#etra#$mi$i'ilitatea mi$carii7
crepitatia o$oa$a7
i#trer%perea co#ti#%itatii o$oa$e.
C 9 de certit%di#e &
9 radio/ra6ii e6ect%ate di# cel p%ti# do%a po4itii :6ata $i pro6il; $a c%pri#da $i artic%latiile (eci#e $i %#eori
e5ami#ate comparati(.
E5ame#%l radiolo/ic $e e6ect%ea4a i# %r/e#ta0 d%pa imo'ili9
4area pro(i4orie a 6ract%rii c% %# mi-loc tra#$pare#t la ra4ele G
99 e5ame#%l radiolo/ic e(ide#tia4a li#ia
de 6ract%ra $i permite cercetarea parti9
lor moi.
II.>. ). Sem#e /e#erale
E5ami#area /e#erala a %#%i pacie#t tra%mati4at0 c% 6ract%ri0 tre'%ie $a %rme4e %# pla# $ta'il i# (ederea depi$tarii
$tarii de $oc $a% a 1emora/iei0 a le4i%#ilor a$ociate $i a ca%4elor predi$po4a#te.
II.>.<. Le4i%#i a$ociate
Te/%me#tele pot $a $e pre4i#te &
6ara le4i%#i7
c% le4i%#i locali4ate7
c% decolare circ%m$cri$a7
c% decolare i#ti#$a7
#ecro4a c%ta#ata c% de$c1idere $ec%#dara a 6ocar%l%i de 6ract%ra.
M%$c%lat%ra di# -%r%l 6ocar%l%i poate 6i &
#ele4ata7
c% le4i%#i circ%m$cri$e la %# /r%p m%$c%lar7
c% le4i%#i m%$c%lare e5te#$i(e7
$i#drom de compartime#t.
Tr%#c1i%rile (a$c%lo9#er(oa$e $e pot pre4e#ta &
6ara le4i%#i7
le4i%#i ale %#%i #er(7
le4i%#i (a$c%lare i4olate7
amp%tatii $%'totale $a% totale
R%perea (a$elor mici pro(oaca 1ematom%l 6ract%ral.
R%perea (a$elor mari pro(oaca 1emora/ii peric%loa$e.
Perio$t%l poate 6i decolat0 r%pt0 %#eori i#terp%#a#d%9$e i#tre 6ra/me#tele 6ract%rate.
II.+. DIAGNOSTICUL PO2ITI! DE "RACTURA
Se 6ace pe 'a4a $em#elor cli#ice $i mai ale$ radio/ra6ice.
El tre'%ie $a 6ie complet $i $a c%pri#da o'li/atori% &
de#%mirea o$%l%i 6ract%rat7
loc%l 6ract%rii7
daca e$te 6ract%ra i#c1i$aHde$c1i$a7
daca i#tere$ea4a artic%latia7
capetele o$oa$e
E5empl% & A 6ract%ra i#c1i$a 3H< medie 6em%r drept0 tra#$(er$ala0 6ara depla$are A.
ila#t%l cli#ic $i radiolo/ic are ca pri#cipale o'iecti(e 7
$ta'ilirea dia/#o$tic%l%i de 6ract%ra 7
aprecierea $tarii te/%me#telor 7
9 co#t%4ii $%$cepti'ile de e(ol%tie $pre #ecro4a7
9 de$c1iderea 6ocar%l%i de 6ract%ra 7
cercetarea complicatiilor 7
9 o'li/atori% $e (or e5ami#a & p%l$%l di$tal0 temperat%ra $i coloratia te/%me#t%l%i0 motricitatea $i $e#$i'ilitatea $%'
6ocar%l de 6ract%ra.
I# politra%mati$me0 e5ame#%l cli#ic rapid $i complet (a $ta'ili prioritatile terape%tice.
I# toate ca4%rile care a% $i 6ract%ri $e (a 6ace o imo'ili4are pro(i4orie pe#tr% a e(ita em'oliile /a4oa$e $i
a/ra(area le4i%#ilor partilor moi i# timp%l imo'ili4arii pacie#t%l%i.
PRINCIPALELE TIPURI DE "RACTURI ALE GAMEI
Di# p%#ct de (edere a#atomopatolo/ic0 $e deo$e'e$c %rmatoarele tip%ri &
"ract%rile plato%l%i ti'ial
"ract%rile dia6i4are
"ract%rile pilo#%l%i ti'ial
"ract%rile maleolare
CARACTERISTICI
"ract%rile plato%l%i ti'ial $%#t 6ract%rile i#traartic%lare ce a6ectea4a epi6i4a pro5imala a ti'iei pe o di$ta#ta de D
cm de la li#ia i#terartic%lara.
Apar0 de o'icei0 la ad%ltii ti#eri $i la (ar$t#ici pri# caderea i# picioare pe /am'a i#ti#$a.
"ract%rile dia6i4are pot 6i locali4ate la #i(el%l &
dia6i4ei pero#iere pri# lo(it%ra directa $a% i#directa0 pri# co#tractia (iole#ta a 'icep$%l%i 6em%ral 7
dia6i4ei ti'iale pri# lo(it%ra directa pe /am'a0 $a% i#directa pri# tor$i%#ea /am'ei c% picior%l 6i5at 7
am'elor dia6i4e /am'iere pri# tra%mati$me (iole#te directe $a% i#directe.
CONDUITA DE ASISTENTA PRIMARA
Ma$%rile de $%pra(iet%ire $i $ta'ili4are at%#ci ca#d 6ract%ra e$te a$ociata politra%mati$m%l%i0 tre'%ie $a preceada
imo'ili4area pro(i4orie0 ele $e 'a4ea4a pe al/oritm%l AC : air0 'reat10 circ%latio#; $i co#$ta% i# &
9 de4o'$tr%ctie oro96ari#/ia#a 7
o5i/e#oterapie pe ma$ca : ca#d e$te po$i'il; 7
1emo$ta4a pro(i4orie 7
a'ord (e#o$ peri6eric pe#tr% per6%4ie $i $ol%tie Ri#/er lactat +**ml 7
protectie termica 7
$o#da /a$trica pe#tr% e(ac%area co#ti#%t%l%i /a$tric 7
mo#itori4area 6%#ctiilor (itale 7
$edarea d%rerii c% a#al/e4ice.
Imo'ili4area pro(i4orie a 6ocar%l%i de 6ract%ra are drept o'iecti(e &
calmarea d%rerii
impiedicarea complicatiilor : de$c1iderea 6ocar%l%i de 6ract%ra0 1emora/ia0 $ectio#area #er(ilor;.
Imo'ili4area pro(i4orie e$te precedata de de/a-area mem'relor0 de4'racarea ace$tora pri# $acri6icarea
im'racami#tei : taiere la i#c1eiet%ri;.
Mi-loace 6olo$ite la imo'ili4area pro(i4orie
Speciale atele metalice $a% di# material pla$tic0 di# piele0 lem#0 /o#6la'ile7
Impro(i4ate $ca#d%ri di# lem#0 placa-0 'ete0 'a$toa#e0 %m'rele0 $c1i%ri0 coa-a de copac $a% c1iar mem'r%l
$a#ato$.
TE8NICI DE IMOILI2ARE PRO!I2ORIE
Imo'ili4area c% o $i#/%ra atela a$e4ata pe 6ata i#6erioara0 care $e i#ti#de de la -%matatea coap$ei $a% de la plica
6e$iera $pre partea di$tala0 pa#a la (ar6%l de/etelor.
Pe#tr% prote-are0 $e a$ea4a %# $trat /ro$ de (ata la calcai prec%m $i la coap$a0 $%' capat%l pro5imal al atelei 7
Se (a a(ea i# (edere ca picior%l $a 6ie a$e4at i# %#/1i drept 6ata de /am'a 7
Atela po$terioara $e 6i5ea4a c% 6e$i0 cordoa#e ela$tice0 co#d%$e circ%lar pe toata l%#/imea atelei 7
Imo'ili4area c% do%a atele e/ale ca l%#/ime0 care $e a$ea4a lateral0 %#a pe partea e5ter#a $i alta pe partea
i#ter#a a mem'r%l%i i#6erior. Ele $e i#ti#d de la radaci#a coap$ei pa#a la calcai0 de care $e 6i5ea4a c% le/at%ri de
6a$a0 co#d%$a i# 6orma de ? $i $%' talpa pe#tr% a imo'ili4a $i i#c1eiet%ra /le4#ei.
Imo'ili4are c% trei atele 7
Se 6olo$e$c atele mai l%#/i0 e/ale0 care $a $e i#ti#da de la /e#%#c1i pa#a la calcai $i o a treia mai $c%rta0 cat
l%#/imea talpei picior%l%i. Cele do%a atele l%#/i $e aplica pe partile laterale ale /am'ei0 de $%' /e#%#c1i pa#a la
calcai $i $e 6i5ea4a c% la/at%ri circ%lare. Ace$t tip de imo'ili4are tre'%ie 6olo$it #%mai i# ca4%rile i# care #% e5i$ta
po$i'ilitatea aplicarii primelor do%a te1#ici.