Sunteți pe pagina 1din 16

Unitatea de invatamant

PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Ediia: 1
Nr.de e.:
Revi!ia: "
Nr.de e. : #
C$d: P.S. ""
Pa%ina 1 din 1&
Eem'(ar nr.:
1. Li)ta re)'$n)a*i(i($r +, e(a*$rarea- veri.i+area )i a'r$*area editiei )a, d,'a +a!- a
revi!iei in +adr,( editiei 'r$+ed,rii $'erati$na(e
Elemente privind
responsabilii/
operatiunea
Numele si
prenumele
Functia Data Semnatura
1 2 3 4 5
1.1. Elaborat Contabil sef
1./. Verificat Director
1.0 probat Drector
1

Unitatea de invatamant
PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Ediia: 1
Nr.de e.:
Revi!ia: "
Nr.de e. : #
C$d: P.S. ""
Pa%ina / din 1&
Eem'(ar nr.:
/. Sit,atia editii($r )i a revi!ii($r in +adr,( editii($r 'r$+ed,rii $'erati$na(e
Editia1 revi!ia
in +adr,( editiei
C$m'$nenta revi!,ita M$da(itatea
revi!iei
Data de (a +are )e
a'(i+a 'revederi(e
editiei )a,
revi!iei editiei
1 2 3 4
/.1. Editia 1 ! !
/./. "evi#ia 1
/.0 "evi#ia 2
2

Unitatea de invatamant
PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Ediia: 1
Nr.de e.:
Revi!ia: "
Nr.de e. : #
C$d: P.S. ""
Pa%ina 0 din 1&
Eem'(ar nr.:
S+$',(
di.,!arii
Eem'(ar
nr.22222
C$m'artiment
F,n+tia
N,me )i
'ren,me
Data
'rimirii
Semnat,ra
1 2 3 4 5 $ %
3

Unitatea de invatamant
PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Ediia: 1
Nr.de e.:
Revi!ia: "
Nr.de e. : #
C$d: P.S. ""
Pa%ina 3 din 1&
Eem'(ar nr.:
0.1. plicare 1 Conducere Director
0./. plicare 2 Contabilitate Contabil sef
0.0. plicare 3 &e'nic(
dministrativ
E!pert
investitii
0.3. plicare 4 )lan(Salari#are Sef *irou
0.&. plicare 5 )ersonal/"esurse
umane
0.4. plicare $ +ana,ement/"etea
Scolara
0.5. plicare % -uridic -urist
0.6. plicare . udit uditor
0.7 /nformare 0 /nformati#are /nformatician
0.1" Evidenta 11 Secretariat Secretar
0.11 r'ivare 11 Secretariat Secretar
0.1/ r'ivare 11 Secretariat Secretar
0.10 lte
scopuri
0. Li)ta +,'ri!and 'er)$ane(e (a +are )e di.,!ea!a editia )a,- d,'a +a!- revi!ia din
+adr,( editiei 'r$+ed,rii $'erati$na(e
4

Unitatea de invatamant
PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Ediia: 1
Nr.de e.:
Revi!ia: "
Nr.de e. : #
C$d: P.S. ""
Pa%ina & din 1&
Eem'(ar nr.:
3. S+$',( 'r$+ed,rii $'erati$na(e
3.1. Stabilirea unei forme unitare de elaborare a procedurilor2 instruc3iunilor 4i
formularelor care se elaborea#52 de c5tre personalul OR8ANIZA9IEI.
5

Unitatea de invatamant
PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Ediia: 1
Nr.de e.:
Revi!ia: "
Nr.de e. : #
C$d: P.S. ""
Pa%ina 4 din 1&
Eem'(ar nr.:
&. D$meni,( de a'(i+are
&.1. )revederile pre#entei proceduri se aplic5 de c5tre personalul din cadrul
666666666666666666666666667 Spre deosebire de scopurile considerate ,enerale 4i
pre#entate ca e!emple 8n modelul procedurii opera3ionale la aceasta component52 identific5 4i
8nscrie scopurile specifice 8n ca#ul fiecarei proceduri operationale elaborate2 3in9nd cont de
rolul2 locul2 importan3a2 precum 4i de alte elemente privind activitatea procedurat57
$

Unitatea de invatamant
PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Ediia: 1
Nr.de e.:
Revi!ia: "
Nr.de e. : #
C$d: P.S. ""
Pa%ina 5 din 1&
Eem'(ar nr.:
4. D$+,mente de re.erin: a'(i+a*i(e a+tivitatii 'r$+ed,ra(e

4.1. Re%(ementari internati$na(e
4./. Le%i)(atie 'rimara
a7 :rdinul ministrului finan3elor publice nr704$/2115 pentru aprobarea
Codului controlului intern2 cuprin#9nd standardele de mana,ement/control
intern la entit53ile publice 4i pentru de#voltarea sistemelor de control
mana,erial cu modific5rile 4i complet5rile ulterioare
b7 :rdinul ministrului finan3elor publice nr713.0/211$ privind modificarea 4i
completarea :rdinului ministrului finan3elor publice nr704$/2115 pentru
aprobarea codului controlului intern2 cuprin#9nd standardele de
mana,ement/control intern la entit53ile publice 4i pentru de#voltarea
sistemelor de control mana,erial
c7 :rdonan3a nr7110/1000 privind controlul intern 4i controlul financiar
preventiv art72d 2 3 2 4 7
4.0. Le%i)(atia )e+,ndara
4.3. A(te d$+,mente- in+(,)iv re%(ementari interne a(e entitatii ',*(i+e.
%

Unitatea de invatamant
PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Ediia: 1
Nr.de e.:
Revi!ia: "
Nr.de e. : #
C$d: P.S. ""
Pa%ina 6 din 1&
Eem'(ar nr.:
5. De.iniii ;i 're)+,rt:ri a(e termeni($r ,ti(i!ati in 'r$+ed,ra $'erati$na(a
De.initii a(e termeni($r
Nr.
Crt.
Termen,( De.initia )i1)a, da+a e)te +a!,(- a+t,( +are de.ine)te
termen,(
1. )rocedura )re#entarea 8n scris2 a tututor pa4ilor ce trebuie urma3i2 a
metodelor de lucru stabilite 4i a re,ulilor de aplicat
necesare 8ndeplinirii atribu3iilor 4i sarcinilor 2 av9nd 8n
vedere asumarea responsabilit53ilor
/. )S ; )rocedura de
sistem <
)rocedura care descrie o activitate sau un proces care se
desf54oara la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul
unit53ii
0. Compartiment Direc3ie ,eneral5 / direc3ie / serviciu / birou
3. Conducatorul
compartimentului
Director ,eneral / director / 4ef serviciu
&. ): ; )rocedura
:pera3ional5 <
)rocedura care descrie o activitate sau un proces care se
desf54oar5 la nivelul unuia sau mai multor compartimente
din cadrul unit53ii
4. Edi3ie a unei
proceduri
opera3ionale
Forma ini3ial5 sau actuali#at52 dup5 ca#2 a unei proceduri
opera3ionale2 aprobat5 4i difu#at5
5. "evi#ia 8n cadrul
unei edi3ii
c3iunile de modificare 2 ad5u,are 2 suprimare sau alte
asemenea 2 dupa ca#2 a uneia sau mai multor componente
ale unei edi3ii a procedurii opera3ionale 2 ac3iuni care au
fost aprobate 4i difu#ate
A*revieri a(e termeni($r
Nr.
Crt.
A*revierea Termen,( a*reviat
1. P.O. Pr$+ed,ra $'erati$na(a
/. E E(a*$rare
0. V Veri.i+are
3. A A'r$*are
&. A'. A'(i+are
4. A<. Ar<ivare
5. 8r,' de (,+r, 8r,' de (,+r, =n vederea de m$nit$ri!:rii -
+$$rd$n:rii ;i =ndr,m:rii a de!v$(t:rii )i)tem,(,i de
+$ntr$( mana%eria( a( 2222222222 >ra)$v - =n.iinat
'rin De+i!ia nr.2222101."1./"11
6. F F$rm,(ar
7.
.

Unitatea de invatamant
PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Ediia: 1
Nr.de e.:
Revi!ia: "
Nr.de e. : #
C$d: P.S. ""
Pa%ina 7 din 1&
Eem'(ar nr.:
6. De)+rierea 'r$+ed,rii $'erati$na(e
6.1. Eta'e(e ne+e)are rea(i!:rii ,nei 'r$+ed,ri
?1@ Iniierea
a< )rocedurile de sistem ;)S< se ini3ia#5 la propunerea =rupului de lucru2 cu scopul de a
,estiona riscurile ce pot pune 8n pericol func3ionarea de ansamblu 4i/sau atin,erea obiectivelor
,enerale ale 66666666666666666666666666666 *rasov 7
b< )rocedurile opera3ionale ;):< se ini3ia#5 de c5tre conducatorul oric5rui compartiment
din cadrul 6666666666666666 *rasov pentru a descrie activit53ile sau procesele2 8n vederea
eficienti#5rii 4i standardi#5rii acestora 4i pentru a ,estiona unul sau mai multe riscuri ce pot
pune 8n pericol atin,erea unui obiectiv specific stabilit7 Conduc5torul compartimentului preia
lista obiectivelor specifice 4i a activit53ilor precum 4i lista riscurilor2 elaborate 8n cadrul
sistemului de control mana,erial> prioriti#ea#5 obiectivele specifice2 activit53ile 4i riscurile>
stabile4te lista procedurilor opera3ionale necesare2 persoana/persoanele responsabile pentru
elaborarea ): 4i termenele care acestea vor finali#a reali#area ):7
?/@ E(a*$rare
1. M$d,( de reda+tare : N$tare 'ara%ra.e - ),*'ara%ra.e :
a< succesiunea not5rii este urmatoarea ? 1717> 17171> ;1< > 17 > a< > ;a<
b< fiecare procedur5 se redactea#5 utili#9nd diacritice 4i 8n conformitate cu urm5toarele
re,uli? ;a< formatul 'artiei ? 4 >
;b< con3inutul antetului? si,la2 tipul procedurii2 denumirea procedurii2 codul procedurii2
edi3ia @ se folosesc cifre romane2 revi#ia 4i pa,ina curent5 a procedurii /nr7pa,inilor totale2
scrise cu corp de 12 8n,ro4at2 &imes NeA "oman >
;c< con3inutul pa,inii? titlurile scrise cu litere 8n,ro4ate2 corp de 122 &imes NeA "oman
4i te!tul cu litere normale2 corp de 122 &imes NeA "oman >
;d< con3inutul notei de subsol? codul formularului2 scris cu corp de 11 &imes NeA
"oman 2 num5rul edi3iei @ scris cu corp de 11 &imes NeA "oman >
c< sistemul de codificare al procedurii
?a@ codul unei )S este format din ,rupul )S(NN2 unde NN repre#int5 num5rul de
ordine al )S >
?*@ codul unei ): este format din ,rupul ):(BB7CC2 unde BB repre#int5 codul
compartimentului responsabil cu elaborarea ):2 iar CC repre#int5 num5rul de
ordine al ):2 alocat de compartimentul care a reali#at procedura>
?+@ codul unui formular utili#at 8n cadrul unei proceduri este format din ,rupul F()S(
NN7CC sau F():(BB7DD7CC2 unde NN2 respectiv DD @ repre#int5 num5rul de
ordine al )S2 repspectiv ):2 iar CC @ repre#int5 num5rul de ordine al
formularului 8n cadrul procedurii respective2 BB repre#int5 compartimentul care
a reali#at procedura
0

Unitatea de invatamant
PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Ediia: 1
Nr.de e.:
Revi!ia: "
Nr.de e. : #
C$d: P.S. ""
Pa%ina 1" din 1&
Eem'(ar nr.:
/. C$nin,t,( ,nei 'r$+ed,ri
Capitolele procedurii sunt urm5toarele ?
a) Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz a
reviziei in cadrul editiei procedurii ( dup5 elaborare2 at9t )S c9t 4i ): se verific5 dac5
sunt respectate prevederile )S(11 de c5tre =rupul de lucru> dup5 verificare2 at9t )S
c9t 4i ): se aprob5 de c5tre conduc5torul institu3iei>
b) Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii;
c) Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din
cadrul editiei procedurii;
d) Scop identific5 4i descrie obiectivul ,eneral al procedurii elaborate2 3in9nd cont de
rolul2 locul2 importan3a precum 4i de alte evenimente privind activitatea procedurat5 >
e) Domeniul de aplicare @ define4te activit53ile 8n care se va aplica procedura2
delimitea#5 e!plicit activitatea procedurat5 8n cadrul portofoliului de activit53i 4i
preci#ea#5 compartimentele care vor implementa aceast5 procedur57
f) Documente de referin @ eviden3ia#5 ? documentele care au stat la ba#a elabor5rii
procedurii 2 inclusiv documentele cu caracter informativ> lista tuturor documentelor 2 a
codurilor de identificare7 En list5 2 pe l9n,5 actele normative se vor ,5si 4i documentele
interne de aceast5 natur5 2 emise 4i utili#ate 8n cadrul compartimenteler>
g) Definiii i abrevieri @ de#volt5 acei termeni care sunt folosi3i cu cea mai mare
frecven35 8n te!tul procedurii 4i care 2 conform defini3iilor ;din standarde2 documenta3ii
te'nice< sunt necesari pentru 8n3ele,erea con3inutului procedurii precum 4i pentru
e!plicitatea prescurt5rilor utili#ate >
h) Descrierea procedurii @ descrie modul cum trebuie desf54urat5 activitatea/procesul 8n
succesiune lo,ic52 atribu3iile 4i sarcinile factorilor implica3i2 resursele utili#ate ;dup5
ca#<2 indic9ndu(se 8n parante#5 codul )S/): care descrie activitatea la care se face
referire>
a< 8n e!primare se folose4te numai timpul pre#ent2 forma afirmativ5? e!ecut52
elaborea#52 efectuea#5 2 verific52 certific5 etc7>
b< se ane!ea#5 procedurii modele de documente standard2 inclu#8nd liste de
verificare>
c< descrierea trebuie s5 con3in5 4i circuitul documentelor aferente procesului/
activit53ii2 care trebuie inte,rat 8n flu!ul ,eneral al documentelor din cadrul
666666666666666 *rasov>
d< se utili#ea#5 4i se pre#int5 8n ane!5 repre#entarea ,rafic5 a procesului de
reali#are a procedurilor sau a circuitului documentelor sub forma dia,ramelor
de proces pentru 8n3ele,erea mai u4oar5 a procesului descris>
i) esponsabiliti @ se preci#ea#5 func3iile responsabile pentru reali#area etapelor
pre#entate> se preci#ea#5 activit53ile pentru care r5spund> se specific5 termenele limit5
pentru reali#area opera3iunilor2 ac3iunilor2 activit53ilor ;8n condi3iile 8n care acestea nu
au fost preci#ate 8n descrierea procedurii<>
!) "ne#e tabele2 sc'eme lo,ice ;sunt necesare pentru o mai bun5 8n3ele,ere 4i descriere
a procesului <7
11

Unitatea de invatamant
PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Ediia: 1
Nr.de e.:
Revi!ia: "
Nr.de e. : #
C$d: P.S. ""
Pa%ina 11 din 1&
Eem'(ar nr.:
$) %uprinsul procedurii
?0@ Veri.i+are ( dup5 elaborare 2 at9t )S c9t 4i ): se verific5 dac5 sunt respectate
prevederile )S(11 de c5tre =rupul de lucru7
?3@ A'r$*are ( dup5 verificare2 at9t )S c9t 4i ): se aprob5 de c5tre conduc5torul
institu3iei 7
?&@ Di.,!are# dup5 aprobare2 ori,inalul se p5strea#5 la =rupul de lucru2 care va
efectua copii 4i le va distribui 8n re,im controlat 8n conformitate cu lista de difu#are a
procedurii7 C9nd se distribuie o copie a )S2 =rupul de lucru completea#5 corespun#5tor
antetul copiei )S distribuite2 cu num5rul e!emplarului distribuit7 cest num5r trebuie s5
corespund5 cu num5rul de ordine din lista de difu#are a procedurii7 :ri,inalul ): se
p5strea#5 de c5tre compartimentul care a elaborat ): 4i se difu#ea#5 conform listei de
difu#are a procedurii 8ntocmit5 de c5tre persoana/persoanele responsabile din cadrul
compartimentelor care au ini3iat ):2 acestea 8naint9nd o copie a ): 4i a listei de difu#are a
): =rupului de lucru7 C9nd se distribuie copii ale ):2 persoana/persoanele responsabile
pentru difu#area procedurii va completa antetul ): cu num5rul e!emplarului distribuit 7 cest
num5r trebuie s5 corespund5 nu num5rul de ordine din lista de difu#are a ):7
?4@ Revi!ie
11 Revi!ia PS ? atunci cand un compartiment din cadrul institu3iei constat5 ca o )S necesit5
8mbun5t53iri sau c5 au avut loc modific5ri ale riscurilor sau ale cadrului normativ care
afectea#5 8ntrea,a institu3ie se solicit5 revi#ia unei )S 7 En acest scop2 compartimentul respeciv
8naintea#5 o solicitare de revi#ie spre anali#5 =rupului de lucru 7 Solicitarea va con3ine codul
)S la care se face referire2 motiva3ia solicit5rii revi#iei 4i propunerea de modificare a )S7 En
condi3iile 8n care se consider5 de c5tre =rupul de lucru oportun5 propunerea pre#entat52 acesta
solicit52 conduc5torului responsabil cu elaborarea 2 efectuarea amend5rii )S7
/. Revi!ia PO? atunci c9nd o persoan5 din cadrul compartimentelor2 care aplic5 sau sunt
interesate de o ): constat5 c5 ): necesit5 8mbun5t53iri2 sau c9nd se constat5 c5 au avut loc
modific5ri ale riscurilor specifice ce pot afecta activitatea compartimentului respectiv2 se
solicit5 revi#ia ):7 En acest scop2 persoana respectiv5 8naintea#5 o solicitare de revi#ie
conduc5torului compartimentului care a elaborat ):7
"evi#ia unei )S sau a unei ): urmea#5 aceea4i succesiune ca la reali#area unei proceduri din
punct de vedere al elabor5rii2 verific5rii 2 aprob5rii 4i difu#5rii2 conform punctelor .71 ;2<2 ;3<2
;4< 4i ;5< >
0. Revi!ia ,nei 'r$+ed,ri are ,rm:t$are(e e.e+te a),'ra 'r$+ed,rii iniia(e:
a< para,raful2 subpara,raful sc'imbat va fi marcat prin sublinierea te!tului respectiv>
b< num5rul revi#iei se modific5 8n ordine cresc5toare>
c< dac5 volumul modific5rilor dep54e4te $1F din con3inutul procedurii sau diferen3a dintre
numerele de revi#ie este mai mare de 32 modific5 edi3ia procedurii>
11

Unitatea de invatamant
PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Ediia: 1
Nr.de e.:
Revi!ia: "
Nr.de e. : #
C$d: P.S. ""
Pa%ina 1/ din 1&
Eem'(ar nr.:
d< dac5 este necesar5 trecerea pe o alt5 pa,in52 prin modific5rile efectuate2 pentru a nu se
modifica 8ntrea,a pa,ina3ie a documentului2 se completea#5 o pa,in5 nou5 care are num5rul
celei completate 2 urmate de G */S G 4i cu num5rul ultimei revi#ii a acestuia7 )a,ina nou creat5
se eviden3ia#5 4i 8n lista de eviden35 a modific5rilor >
47 Se completea#5 corespun#5tor formularului de eviden35 modific5ri ;pct7 2< de c5tre
persoana responsabil5 din cadrul compartimentului ini3iator>
57 ntetul se sc'imb5 cu num5rul revi#iei/edi3iei2 impun9nd verificarea 4i aprobarea noii
revi#ii de c5tre persoanele 2 men3ionate la capitolul .71
$7 )rocedura cu pa,inile modificate ale revi#iei se distribuie de3in5torilor de c5tre =rupul de
lucru 8n ca#ul )S 4i de c5tre persoana responsabil5 din cadrul compartimentelor 8n ca#ul ):2
8n conformitate cu lista de difu#are a procedurii7 De asemenea2 8n momentul distribuirii
procedurii modificate se retra,e vec'ea procedur52 complet9ndu(se corespun#5tor lista de
difu#are a procedurii>
?5@ Ar<ivare
:ri,inalele )S retrase/revi#uite se clasea#5 4i se p5strea#5 timp de 5 ani de c5tre
=rupul de lucru 8ntr(un spa3iu special amenaHat 7 :ri,inalele ): retrase/revi#uite se clasea#5
4i se p5strea#5 timp de 5 ani de c5tre compartimentele care le(au elaborat7 Dup5 aceast5
perioad52 at9t )S c9t 4i ): sunt transmise la ar'iva unit53ii cu respectarea re,lement5rilor
specifice ar'iv5rii7
12

Unitatea de invatamant
PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Ediia: 1
Nr.de e.:
Revi!ia: "
Nr.de e. : #
C$d: P.S. ""
Pa%ina 10 din 1&
Eem'(ar nr.:
7. Re)'$n)a*i(it:i
Nr.
Crt.
C$m'artiment,(
?'$)t,(@1a+ti,nea
?$'erati,nea@
I II III IV V
" 1 / 0 3 & 4
1 Cra+i,n Mire(a A
+$nta*i( )e.
E
/ S!a*$ Maria A
in)'.)+.%en.adB,n+t
V
0 A%a+<e D$re( A
in)'.)+.%enera(
A
3 A'.
& A<.
a. C$nd,+:t$r,( de +$m'artiment :
;1< preia lista obiectivelor specifice 4i a activit53ilor2 lista riscurilor care pot afecta
atin,erea obiectivelor specifice2 elaborate 8n cadrul sistemului de control
mana,erial >
;2< prioriti#ea#5 obiectivele specifice2 activit53ile 4i riscurile din cadrul
compartimentului pe care 8l conduce >
;3< stabile4te lista procedurilor opera3ionale necesare a fi elaborate 8n propriu
compartiment>
;4< desemnea#5 persoanele responsabile pentru reali#area procedurilor 4i termenele la
care acestea le vor finali#a>
;5< anali#ea#5 oportunitatea propunerilor de revi#ie a ): sau a )S>
;$< coordonea#5 reali#area la termen a ): sau )S
;%< contribuie la identificarea 4i prioriti#area obiectivelor ,enerale ale unita3ii 4i la
identificarea2 evaluarea 4i prioriti#area riscurilor care pot afecta obiectivele
,enerale ale unit53ii
*. Per)$ana de)emnat: 'entr, rea(i!area ,nei 'r$+ed,ri :
;1< reali#ea#5 procedurile 8n conformitate cu prevederile )S(11 la termenele stabilite>
;2< pre#int5 procedura finali#at5 conduc5torului compartimentului 8n vederea verific5rii>
;3< formulea#5 observa3ii 8n le,5tur5 cu )S sau ): primite 8n cadrul compartimentului>
;4< p5strea#5 ;clasea#5< ori,inalele ): emise 8n cadrul compartimentului din care face
parte>
;5< completea#5 lista de difu#are a ): 4i distribuie copii ale ): tuturor celor afecta3i de
): respectiv5 7
13

Unitatea de invatamant
PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Ediia: 1
Nr.de e.:
Revi!ia: "
Nr.de e. : #
C$d: P.S. ""
Pa%ina 13 din 1&
Eem'(ar nr.:
+. 8r,',( de (,+r, :
/dentific5 4i prioriti#ea#5 obiectivele ,enerale ale unit53ii 4i identific52 evaluea#5 4i
prioriti#ea#5 riscurile care pot afecta atin,erea obiectivelor ,enerale 4i func3ionarea a
ansamblu a unit53ii
;1< Stabilesc lista )S necesare2 compartimentelor responsabile 4i termenele la care
acestea vor finali#a elaborarea >
;2< Solicit5 efectuarea modific5rii )S conform .71 ;$< 17 din pre#enta procedur5>
d. Dire+t$r
;1< prob5 procedurile sistemului de control mana,erial ; )S 4i ):<
14

Unitatea de invatamant
PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Ediia: 1
Nr.de e.:
Revi!ia: "
Nr.de e. : #
C$d: P.S. ""
Pa%ina 1& din 1&
Eem'(ar nr.:
1". Anee- inre%i)trari- ar<ivari
Nr.
anea
Den,mirea
aneei
E(a*$rat$r A'r$*at Nr.de
eem'(are
Di.,!are Ar<ivare A(te
($+ 'eri$ada
1 1 2 3 4 5 $ % .
1
2
3
11. C,'rin)
15

Unitatea de invatamant
PROCEDURA DE SISTEM
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIVITATI
Ediia: 1
Nr.de e.:
Revi!ia: "
Nr.de e. : #
C$d: P.S. ""
Pa%ina 14 din 1&
Eem'(ar nr.:
N,mar,(
+$m'$nentei
in +adr,(
'r$+ed,rii
$'erati$na(e
Den,mirea +$m'$nentei din +adr,( 'r$+ed,rii $'erati$na(e Pa%ina
17 Iista responsabililor cu elaborarea2 verificarea si aprobarea
editiei sau2 dupa ca#2 a revi#iei in cadrul editiei procedurii
1
27 Situatia editiilor si a revi#iilor in cadrul editiilor procedurii 2
37 Iista cupri#and persoanele la care se difu#ea#a editia sau2 dupa2
ca#2 revi#ia din cadrul editiei procedurii
3
47 Scopul procedurii 4
57 Domeniul de aplicare a procedurii 5
$7 Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale $
%7 Definitii si abrevieri ale termenilor utili#ati in procedura %
.7 Descrierea procedurii .
07 "esponsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 12
117 ne!e2 inre,istrari2 ar'ivari 14
117 Cuprins 15
1$