Sunteți pe pagina 1din 15

Legea nr 202/2002 republicata in 2007, privind privind egalitatea de sanse

intre femei si barbati


Text preluat din Indaco Lege
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 01/03/200
CAPITOLUL I !isp"#itii generale
!rt. 1
"1# Pre$enta lege regle%entea$a %a&urile pentru pro%o'area egalitatii de &an&e &i de
trata%ent intre fe%ei &i barbati, in 'ederea eli%inarii tuturor for%elor de di&cri%inare ba$ate
pe criteriul de &ex, in toate &ferele 'ietii publice din (o%ania.
"2# In &en&ul pre$entei legi, prin egalitate de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati &e
intelege luarea in con&iderare a capacitatilor, ne'oilor &i a&piratiilor diferite ale per&oanelor de
&ex %a&culin &i, re&pecti', fe%inin &i trata%entul egal al ace&tora.
!rt. 2
Ma&urile pentru pro%o'area egalitatii de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati &i pentru
eli%inarea tuturor for%elor de di&cri%inare ba$ate pe criteriul de &ex &e aplica in do%eniul
%uncii, educatiei, &anatatii, culturii &i infor%arii, politicii, participarii la deci$ie, furni$arii &i
acce&ului la bunuri &i &er'icii, precu% &i in alte do%enii regle%entate prin legi &peciale.
!rt. 3
Pre'ederile pre$entei legi nu au aplicabilitate in cadrul cultelor religioa&e &i nu aduc atingere
'ietii pri'ate a cetatenilor.
!rt. )
Ter%enii &i expre&iile de %ai *o&, in &en&ul pre$entei legi, au ur%atoarele definitii+
a# prin di&cri%inare directa &e intelege &ituatia in care o per&oana e&te tratata %ai putin
fa'orabil, pe criterii de &ex, decat e&te, a fo&t &au ar fi tratata alta per&oana intr,o &ituatie
co%parabila-
b# prin di&cri%inare indirecta &e intelege &ituatia in care o di&po$itie, un criteriu &au o
practica, aparent neutra, ar de$a'anta*a in &pecial per&oanele de un anu%it &ex in raport cu
per&oanele de alt &ex, cu exceptia ca$ului in care acea&ta di&po$itie, ace&t criteriu &au acea&ta
practica e&te *u&tificata obiecti' de un &cop legiti%, iar %i*loacele de atingere a ace&tui &cop
&unt core&pun$atoare &i nece&are-
c# prin .artuire &e intelege &ituatia in care &e %anife&ta un co%porta%ent nedorit, legat de
&exul per&oanei, a'and ca obiect &au ca efect le$area de%nitatii per&oanei in cau$a &i crearea
unui %ediu de inti%idare, o&til, degradant, u%ilitor &au *ignitor-
d# prin .artuire &exuala &e intelege &ituatia in care &e %anife&ta un co%porta%ent nedorit cu
conotatie &exuala, expri%at fi$ic, 'erbal &au non'erbal, a'and ca obiect &au ca efect le$area
de%nitatii unei per&oane &i, in &pecial, crearea unui %ediu de inti%idare, o&til, degradant,
u%ilitor &au *ignitor-
e# prin actiuni po$iti'e &e intelege acele actiuni &peciale care &unt intreprin&e te%porar pentru
a accelera reali$area in fapt a egalitatii de &an&e intre fe%ei &i barbati &i care nu &unt
con&iderate actiuni de di&cri%inare-
f# prin %unca de 'aloare egala &e intelege acti'itatea re%unerata care, in ur%a co%pararii, pe
ba$a acelora&i indicatori &i a acelora&i unitati de %a&ura, cu o alta acti'itate, reflecta folo&irea
unor cuno&tinte &i deprinderi profe&ionale &i%ilare &au egale &i depunerea unei cantitati egale
ori &i%ilare de efort intelectual &i/&au fi$ic-
g# prin di&cri%inare ba$ata pe criteriul de &ex &e intelege di&cri%inarea directa &i
di&cri%inarea indirecta, .artuirea &i .artuirea &exuala a unei per&oane de catre o alta per&oana
la locul de %unca &au in alt loc in care acea&ta i&i de&fa&oara acti'itatea-
.# prin di&cri%inare %ultipla &e intelege orice fapta de di&cri%inare ba$ata pe doua &au %ai
%ulte criterii de di&cri%inare.
!rt. 5
In %ateria regle%entata de pre$enta lege di&po$itiile pre'a$ute la art. ) pre'alea$a a&upra
oricaror pre'ederi din alte acte nor%ati'e, iar in ca$ de conflicte in do%eniu pre'alea$a
di&po$itiile %entionate.
!rt. /
"1# 0on&tituie di&cri%inare di&po$itia de a di&cri%ina o per&oana pe ba$a criteriului de &ex.
"2# Orice ordin de di&cri%inare i%potri'a unor per&oane pe criterii de &ex e&te con&iderat
di&cri%inatoriu.
"3# 1&te inter$i&a orice for%a de di&cri%inare ba$ata pe criteriul de &ex.
")# 1&te inter$i& ca deci$iile pri'ind o per&oana &a fie afectate de acceptarea &au re&pingerea
de catre per&oana
"5# 2u &unt con&iderate di&cri%inari+
a# %a&urile &peciale pre'a$ute de lege pentru protectia %aternitatii, na&terii &i alaptarii-
b# actiunile po$iti'e pentru protectia anu%itor categorii de fe%ei &au barbati-
c# o diferenta de trata%ent ba$ata pe o caracteri&tica de &ex cand, datorita naturii acti'itatilor
profe&ionale &pecifice a'ute in 'edere &au a cadrului in care ace&tea &e de&fa&oara, con&tituie
o cerinta profe&ionala autentica &i deter%inanta atat ti%p cat obiecti'ul e legiti% &i cerinta
proportionala.
0apitolul II , 1galitatea de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati in do%eniul %uncii
!rt.
"1# Prin egalitatea de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati in relatiile de %unca &e
intelege acce&ul nedi&cri%inatoriu la+
a# alegerea ori exercitarea libera a unei profe&ii &au acti'itati-
b# anga*are in toate po&turile &au locurile de %unca 'acante &i la toate ni'elurile ierar.iei
profe&ionale-
c# 'enituri egale pentru %unca de 'aloare egala-
d# infor%are &i con&iliere profe&ionala, progra%e de initiere, calificare, perfectionare,
&peciali$are &i recalificare profe&ionala-
e# pro%o'are la orice ni'el ierar.ic &i profe&ional-
f# conditii de %unca ce re&pecta nor%ele de &anatate &i &ecuritate in %unca, confor%
pre'ederilor legi&latiei in 'igoare-
g# beneficii, altele decat cele de natura &alariala, precu% &i la &i&te%ele publice &i pri'ate de
&ecuritate &ociala-
.# organi$atii patronale, &indicale &i organi&%e profe&ionale, precu% &i la beneficiile acordate
de ace&tea-
i# pre&tatii &i &er'icii &ociale, acordate in confor%itate cu legi&latia in 'igoare.
"2# In confor%itate cu pre'ederile alin. "1#, de egalitatea de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei
&i barbati in relatiile de %unca beneficia$a toti lucratorii, inclu&i' per&oanele care exercita o
acti'itate independenta, precu% &i lucratorii din agricultura.
"3# Pre'ederile pre$entei legi &e aplica tuturor per&oanelor, functionari publici &i per&onal
contractual, din &ectorul public &i pri'at, inclu&i' din in&titutiile publice.
!rt. 3
"1# !nga*atorii &unt obligati &a a&igure egalitatea de &an&e &i de trata%ent intre anga*ati, fe%ei
&i barbati, in cadrul relatiilor de %unca de orice fel, inclu&i' prin introducerea de di&po$itii
pentru inter$icerea di&cri%inarilor ba$ate pe criteriul de &ex in regula%entele de organi$are &i
functionare &i in regula%entele interne ale unitatilor.
"2# !nga*atorii &unt obligati &a ii infor%e$e per%anent pe anga*ati, inclu&i' prin afi&are in
locuri 'i$ibile, a&upra drepturilor pe care ace&tia le au in ceea ce pri'e&te re&pectarea egalitatii
de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati in relatiile de %unca.
!rt. 4
"1# 1&te inter$i&a di&cri%inarea prin utili$area de catre anga*ator a unor practici care
de$a'anta*ea$a per&oanele de un anu%it &ex, in legatura cu relatiile de %unca, referitoare la+
a# anuntarea, organi$area concur&urilor &au exa%enelor &i &electia candidatilor pentru
ocuparea po&turilor 'acante din &ectorul public &au pri'at-
b# inc.eierea, &u&pendarea, %odificarea &i/&au incetarea raportului *uridic de %unca ori de
&er'iciu-
c# &tabilirea &au %odificarea atributiilor din fi&a po&tului-
d# &tabilirea re%uneratiei-
e# beneficii, altele decat cele de natura &alariala, precu% &i la &ecuritate &ociala-
f# infor%are &i con&iliere profe&ionala, progra%e de initiere, calificare, perfectionare,
&peciali$are &i recalificare profe&ionala-
g# e'aluarea perfor%antelor profe&ionale indi'iduale-
.# pro%o'area profe&ionala-
i# aplicarea %a&urilor di&ciplinare-
*# dreptul de aderare la &indicat &i acce&ul la facilitatile acordate de ace&ta-
5# orice alte conditii de pre&tare a %uncii, potri'it legi&latiei in 'igoare.
"2# 6unt exceptate de la aplicarea pre'ederilor alin. "1# lit. a# locurile de %unca in care,
datorita naturii acti'itatilor profe&ionale re&pecti'e &au cadrului in care ace&tea &unt
de&fa&urate, o caracteri&tica legata de &ex e&te o cerinta profe&ionala autentica &i
deter%inanta, cu conditia ca obiecti'ul ur%arit &a fie legiti% &i cerinta &a fie proportionala.
"3# 1&te con&iderata di&cri%inare orice di&po$itie de a di&cri%ina o per&oana pe criteriu de
&ex.
!rt. 10
"1# Maternitatea nu poate con&titui un %oti' de di&cri%inare.
"2# Orice trata%ent %ai putin fa'orabil aplicat unei fe%ei legat de &arcina &au de concediul de
%aternitate con&tituie di&cri%inare in &en&ul pre$entei legi.
"3# 1&te inter$i& &a i &e &olicite unei candidate, in 'ederea anga*arii, &a pre$inte un te&t de
gra'iditate &i/&au &a &e%ne$e un anga*a%ent ca nu 'a ra%ane in&arcinata &au ca nu 'a na&te
pe durata de 'alabilitate a contractului indi'idual de %unca.
")# 6unt exceptate de la aplicarea pre'ederilor alin. "1# acele locuri de %unca inter$i&e
fe%eilor gra'ide &i/&au care alaptea$a, datorita naturii ori conditiilor particulare de pre&tare a
%uncii.
"5# 0oncedierea nu poate fi di&pu&a pe durata in care+
a# fe%eia &alariata e&te gra'ida &au &e afla in concediu de %aternitate-
b# anga*atul &e afla in concediu de cre&tere &i ingri*ire a copilului in 'ar&ta de pana la 2 ani,
re&pecti' 3 ani in ca$ul copilului cu .andicap.
"/# 1&te exceptata de la aplicarea pre'ederilor alin. "5# concedierea pentru %oti'e ce inter'in
ca ur%are a reorgani$arii *udiciare &au a fali%entului anga*atorului, in conditiile legii.
"# La incetarea concediului de %aternitate &au a concediului de cre&tere &i ingri*ire a
copilului in 'ar&ta de pana la 2 ani, re&pecti' 3 ani in ca$ul copilului cu .andicap,
&alariata/&alariatul are dreptul de a &e intoarce la ulti%ul loc de %unca &au la un loc de %unca
ec.i'alent, a'and conditii de %unca ec.i'alente &i, de a&e%enea, de a beneficia de orice
i%bunatatire a conditiilor de %unca la care ar fi a'ut dreptul in ti%pul ab&entei.
!rt. 11
0on&tituie di&cri%inare ba$ata pe criteriul de &ex orice co%porta%ent nedorit, definit drept
.artuire &au .artuire &exuala, a'and ca &cop &au efect+
a# de a crea la locul de %unca o at%o&fera de inti%idare, de o&tilitate &au de de&cura*are
pentru per&oana afectata-
b# de a influenta negati' &ituatia per&oanei anga*ate in ceea ce pri'e&te pro%o'area
profe&ionala, re%uneratia &au 'eniturile de orice natura ori acce&ul la for%area &i
perfectionarea profe&ionala, in ca$ul refu$ului ace&teia de a accepta un co%porta%ent nedorit,
ce tine de 'iata &exuala.
!rt. 12
Pentru pre'enirea &i eli%inarea oricaror co%porta%ente, definite drept di&cri%inare ba$ata pe
criteriul de &ex, anga*atorul are ur%atoarele obligatii+
a# &a pre'ada in regula%entele interne ale unitatilor &anctiuni di&ciplinare, in conditiile
pre'a$ute de lege, pentru anga*atii care incalca de%nitatea per&onala a altor anga*ati prin
crearea de %edii degradante, de inti%idare, de o&tilitate, de u%ilire &au ofen&atoare, prin
actiuni de di&cri%inare, definite la art. ) lit. a#,e# &i la art. 11-
b# &a a&igure infor%area tuturor anga*atilor cu pri'ire la inter$icerea .artuirii &i a .artuirii
&exuale la locul de %unca, inclu&i' prin afi&area in locuri 'i$ibile a pre'ederilor
regula%entelor interne ale unitatilor pentru pre'enirea oricarui act de di&cri%inare ba$at pe
criteriul de &ex-
c# &a infor%e$e i%ediat dupa ce a fo&t &e&i$at autoritatile publice abilitate cu aplicarea &i
controlul aplicarii legi&latiei pri'ind egalitatea de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati.
!rt. 13
"1# 0on&tituie di&cri%inare &i e&te inter$i&a %odificarea unilaterala de catre anga*ator a
relatiilor &au a conditiilor de %unca, inclu&i' concedierea per&oanei anga*ate care a inaintat o
&e&i$are ori o recla%atie la ni'elul unitatii &au care a depu& o plangere, in conditiile pre'a$ute
la art. 34 alin. "2#, la in&tantele *udecatore&ti co%petente, in 'ederea aplicarii pre'ederilor
pre$entei legi &i dupa ce &entinta *udecatorea&ca a ra%a& definiti'a, cu exceptia unor %oti'e
inte%eiate &i fara legatura cu cau$a.
"2# Pre'ederile alin. "1# &e aplica in %od core&pun$ator &i %e%brilor organi$atiei &indicale
&au repre$entantilor &alariatilor care au co%petenta &a acorde &pri*in in re$ol'area &ituatiei la
locul de %unca potri'it art. 34 alin. "1#.
!rt. 1)
Pentru pre'enirea actiunilor de di&cri%inare ba$ate pe criteriul de &ex in do%eniul %uncii,
atat la negocierea contractului colecti' de %unca unic la ni'el national, de ra%ura, cat &i la
negocierea contractelor colecti'e de %unca la ni'el de unitati, partile contractante 'or &tabili
introducerea de clau$e de inter$icere a faptelor de di&cri%inare &i, re&pecti', clau$e pri'ind
%odul de &olutionare a &e&i$arilor/recla%atiilor for%ulate de per&oanele pre*udiciate prin
a&e%enea fapte.
0apitolul III , 1galitatea de &an&e &i de trata%ent in ceea ce pri'e&te acce&ul la educatie, la
&anatate, la cultura &i la infor%are
!rt. 15
"1# 1&te inter$i&a orice for%a de di&cri%inare ba$ata pe criteriul de &ex in ceea ce pri'e&te
acce&ul fe%eilor &i barbatilor la toate ni'elurile de in&truire &i de for%are profe&ionala,
inclu&i' ucenicia la locul de %unca, la perfectionare &i, in general, la educatia continua.
"2# In&titutiile de in'ata%ant de toate gradele, factorii &ociali care &e i%plica in proce&e
in&tructi',educati'e, precu% &i toti ceilalti furni$ori de &er'icii de for%are &i de perfectionare,
autori$ati confor% legii, 'or include in progra%ele nationale de educatie te%e &i acti'itati
referitoare la egalitatea de &an&e intre fe%ei &i barbati.
"3# In&titutiile pre'a$ute la alin. "2# au obligatia de a in&titui, in acti'itatea lor, practici
nedi&cri%inatorii ba$ate pe criteriul de &ex, precu% &i %a&uri concrete de garantare a
egalitatii de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati, confor% legi&latiei in 'igoare.
")# (e&trictionarea acce&ului unuia dintre &exe in in&titutii de in'ata%ant publice &au pri'ate
&e face pe criterii obiecti'e, anuntate public, in confor%itate cu pre'ederile legi&latiei
antidi&cri%inare.
"5# 1&te inter$i& &a &e &olicite candidatelor, la orice for%a de in'ata%ant, &a pre$inte un te&t
de gra'iditate &i/&au &a &e%ne$e un anga*a%ent ca nu 'or ra%ane in&arcinate &au ca nu 'or
na&te pe durata &tudiilor.
!rt. 1/
"1# Mini&terul 1ducatiei &i 0ercetarii a&igura, prin %i*loace &pecifice, in&truirea, pregatirea &i
infor%area core&pun$atoare a cadrelor didactice, la toate for%ele de in'ata%ant, public &i
pri'at, pe te%a egalitatii de &an&e pentru fe%ei &i barbati.
"2# Mini&terul 1ducatiei &i 0ercetarii 'a pro%o'a acele %anuale &colare, cur&uri uni'er&itare,
g.iduri pentru aplicarea progra%elor analitice care &a nu cuprinda a&pectele de di&cri%inare
intre &exe, precu% &i %odelele &i &tereotipurile co%porta%entale negati'e in ceea ce pri'e&te
rolul fe%eilor &i al barbatilor in 'iata publica &i fa%iliala.
!rt. 1
1&te inter$i&a orice for%a de di&cri%inare ba$ata pe criteriul de &ex in ceea ce pri'e&te
acce&ul fe%eilor &i barbatilor la toate ni'elurile de a&i&tenta %edicala &i la progra%ele de
pre'enire a i%bolna'irilor &i de pro%o'are a &anatatii.
!rt. 13
7irectiile de &anatate publica *udetene &i a %unicipiului 8ucure&ti &unt re&pon&abile pentru
aplicarea %a&urilor de re&pectare a egalitatii de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati in
do%eniul &anatatii, in ceea ce pri'e&te acce&ul la &er'iciile %edicale &i calitatea ace&tora,
precu% &i &anatatea la locul de %unca.
!rt. 14
"1# In&titutiile publice de cultura, precu% &i orice alte &tructuri &i for%atiuni care pro%o'ea$a
actul cultural &ub orice for%a au obligatia &a aplice %a&urile nece&are pentru acce&ul tuturor
per&oanelor, fara di&cri%inare ba$ata pe criteriul de &ex, la productiile culturale.
"2# 6ur&ele de cultura %entionate la alin. "1# a&igura nedi&cri%inatoriu conditiile nece&are de
%anife&tare &i de 'alorificare a aptitudinilor per&oanelor de &ex %a&culin &i, re&pecti',
fe%inin &i trata%entul egal al ace&tora in do%eniul creatiei culturale.
!rt. 20
"1# Publicitatea care pre*udicia$a dupa criteriul de &ex re&pectul pentru de%nitatea u%ana,
aducand atingere i%aginii unei per&oane in 'iata publica &i/&au particulara, precu% &i a unor
grupuri de per&oane e&te inter$i&a.
"2# 1&te inter$i&a utili$area in publicitate a &ituatiilor in care per&oanele, indiferent de
apartenenta la un &ex, &unt pre$entate in atitudini degradante, u%ilitoare &i cu caracter
pornografic.
"3# 9ir%ele de publicitate au obligatia de a cunoa&te &i de a re&pecta aplicarea principiului
egalitatii de &an&e &i de trata%ent pentru eli%inarea &tereotipurilor de gen din productiile
publicitare.
!rt. 21
"1# In&titutiile publice, autoritatile publice, precu% &i organi$atiile gu'erna%entale a&igura
acce&ul la infor%atiile din &ferele lor de acti'itate, in li%itele legii, &olicitantilor, fe%ei &au
barbati, fara di&cri%inare.
"2# Infor%atiile di&tribuite prin %a&&,%edia 'or re&pecta egalitatea de &an&e &i de trata%ent
intre fe%ei &i barbati &i nu 'or contine, pro%o'a &au pro'oca nicio for%a de di&cri%inare
ba$ata pe criteriul de &ex.
0apitolul I: , 1galitatea de &an&e intre fe%ei &i barbati in ceea ce pri'e&te participarea la
luarea deci$iei
!rt. 22
"1# In&titutiile &i autoritatile publice centrale &i locale, ci'ile &i %ilitare, unitatile econo%ice &i
&ociale, precu% &i partidele politice, organi$atiile patronale &i &indicale &i alte entitati
nonprofit, care i&i de&fa&oara acti'itatea in ba$a unor &tatute proprii, pro%o'ea$a &i &u&tin
participarea ec.ilibrata a fe%eilor &i barbatilor la conducere &i la deci$ie &i adopta %a&urile
nece&are pentru a&igurarea participarii ec.ilibrate a fe%eilor &i barbatilor la conducere &i
deci$ie.
"2# Pre'ederile alin. "1# &e aplica &i la no%inali$area %e%brilor &i/&au participantilor in orice
con&iliu, grup de experti &i alte &tructuri lucrati'e %anageriale &i/&au de con&ultanta.
!rt. 23
"1# Pentru reali$area in fapt a egalitatii de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati,
in&titutiile &i autoritatile publice centrale &i locale, &tructurile de dialog &ocial, patronatele &i
&indicatele, partidele politice a&igura repre$entarea ec.itabila &i ec.ilibrata a fe%eilor &i
barbatilor la toate ni'elurile deci$ionale.
"2# Toate co%i&iile &i co%itetele gu'erna%entale &i parla%entare a&igura repre$entarea
ec.itabila &i paritara a fe%eilor &i barbatilor in co%ponenta lor.
"3# Partidele politice au obligatia &a pre'ada in &tatutele &i regula%entele interne actiuni
po$iti'e in fa'oarea &exului &ubrepre$entat la ni'el de deci$ie, precu% &i &a a&igure
repre$entarea ec.ilibrata a fe%eilor &i barbatilor in propunerea candidatilor la alegerile locale,
generale &i pentru Parla%entul 1uropean.
0apitolul : , !utoritatile publice abilitate cu aplicarea &i controlul aplicarii legi&latiei pri'ind
egalitatea de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati
!rt. 2)
"1# 6e infiintea$a !gentia 2ationala pentru 1galitatea de 6an&e intre 9e%ei &i 8arbati
"!216#, denu%ita in continuare !gentia, ca organ de &pecialitate al ad%ini&tratiei publice
centrale, cu per&onalitate *uridica, in &ubordinea Mini&terului Muncii, 6olidaritatii 6ociale &i
9a%iliei, finantata de la bugetul de &tat, cu &ediul in %unicipiul 8ucure&ti.
"2# !gentia elaborea$a &i propune proiectul de buget propriu &i il inaintea$a %ini&trului
%uncii, &olidaritatii &ociale &i fa%iliei &pre aprobare, in conditiile legii.
"3# !gentia pro%o'ea$a principiul egalitatii de &an&e &i de trata%ent intre barbati &i fe%ei &i
a&igura integrarea acti'a a per&pecti'ei de gen in toate politicile &i progra%ele nationale.
")# In&titutiile &i autoritatile pre'a$ute la art. 22 alin. "1#+
a# elaborea$a &e%e&trial planuri de actiune pentru aplicarea pre'ederilor legale pri'ind
egalitatea de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati atat in politicile interne de ge&tionare
a re&ur&elor u%ane, cat &i in politicile, progra%ele &i proiectele &pecifice do%eniului de
acti'itate-
b# raportea$a anual !gentiei progre&ele obtinute.
"5# In&titutiile, autoritatile &i organi$atiile pre'a$ute la art. 23 alin. "1# &i "2# raportea$a anual
!gentiei &tadiul pri'ind repre$entarea fe%eilor &i barbatilor la ni'el deci$ional, precu% &i
%a&urile propu&e &i reali$ate pentru i%bunatatirea &ituatiilor care nu re&pecta principiul
repre$entarii paritare.
"/# Planurile de actiune &unt e'aluate &i a'i$ate de !gentie, care ur%are&te aplicarea lor in
practica.
"# !gentia 'a elabora tri%e&trial anali$e &i rapoarte pri'ind participarea fe%eilor &i barbatilor
la acti'itatea deci$ionala, in ad%ini&tratia publica, la ni'el central &i local, in &fera
econo%ica, &ociala &i politica.
!rt. 25
!gentia indepline&te ur%atoarele functii+
a# de &trategie, prin care &e a&igura funda%entarea, elaborarea &i aplicarea &trategiei &i
politicilor ;u'ernului in do%eniul egalitatii de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati-
b# de ar%oni$are cu regle%entarile <niunii 1uropene a cadrului legi&lati' din do%eniul &au
de acti'itate-
c# de repre$entare, prin care &e a&igura, in nu%ele &tatului ro%an, repre$entarea pe plan intern
&i extern in do%eniul &au de acti'itate-
d# de autoritate de &tat, prin care &e a&igura integrarea acti'a &i 'i$ibila a per&pecti'ei de gen
in toate politicile &i progra%ele nationale, controlul aplicarii &i re&pectarii regle%entarilor din
do%eniul &au de acti'itate &i functionarea organi&%elor din &ubordinea &i coordonarea &a.
!rt. 2/
"1# In exercitarea functiilor pre'a$ute la art. 25, !gentia indepline&te, in principal,
ur%atoarele atributii+
a# coordonea$a aplicarea &trategiei &i politicilor ;u'ernului in do%eniul egalitatii de &an&e
intre fe%ei &i barbati-
b# propune Mini&terului Muncii, 6olidaritatii 6ociale &i 9a%iliei proiecte de acte nor%ati'e,
planuri nationale de actiune pentru egalitatea de &an&e intre fe%ei &i barbati &i a&igura
aplicarea ace&tora-
c# a'i$ea$a, prin inter%ediul Mini&terului Muncii, 6olidaritatii 6ociale &i 9a%iliei, proiectele
de acte nor%ati'e, initiate de alte autoritati, in 'ederea integrarii &i re&pectarii principiului
egalitatii de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati-
d# elaborea$a rapoarte, &tudii, anali$e &i progno$e independente pri'ind aplicarea principiului
egalitatii de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati in toate do%eniile de acti'itate-
e# elaborea$a, propune &i i%ple%entea$a proiecte &i progra%e de parteneriat cu finantare
interna &i/&au externa-
f# elaborea$a, funda%entea$a &i de$'olta progra%e &i proiecte, aprobate potri'it legii, in
do%eniul egalitatii de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati-
g# coordonea$a i%ple%entarea &i, dupa ca$, i%ple%entea$a progra%ele <niunii 1uropene
pri'ind egalitatea de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati-
.# e&te repre$entata in &tructurile de coordonare &au ge&tionare a fondurilor ori progra%elor
derulate in (o%ania de catre in&titutiile <niunii 1uropene, in 'ederea re&pectarii principiului
egalitatii de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati la alocarea re&ur&elor-
i# repre$inta ;u'ernul (o%aniei in organi&%ele europene &i internationale din do%eniu &i
colaborea$a cu &tructuri &i%ilare din alte tari-
*# pri%e&te recla%atii/plangeri pri'ind incalcarea di&po$itiilor nor%ati'e referitoare la
principiul egalitatii de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati &i al di&cri%inarii dupa
criteriul de &ex, de la per&oane fi$ice, per&oane *uridice, in&titutii publice &i pri'ate &i le
tran&%ite in&titutiilor co%petente in 'ederea &olutionarii &i aplicarii &anctiunii-
5# cooperea$a cu autoritati centrale &i locale, cu in&titutii de in'ata%ant &i de cercetare, cu
organi$atii negu'erna%entale-
l# colaborea$a per%anent cu partenerii &ociali, inclu&i' cu organi$atiile negu'erna%entale
i%plicate in do%eniul egalitatii de gen, la elaborarea &i i%ple%entarea politicilor publice, in
'ederea reali$arii egalitatii de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati-
%# poate contribui financiar la &u&tinerea proiectelor in parteneriat cu organi$atiile
negu'erna%entale care de&fa&oara acti'itati in do%eniul egalitatii de gen, in conditiile legii-
n# &pri*ina for%area functionarilor publici &i &alariatilor in&titutiilor &au organi&%elor publice
ori pri'ate in do%eniul aplicarii principiului egalitatii de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i
barbati-
o# elaborea$a, tipare&te &i difu$ea$a, in tara &i in &trainatate, %ateriale de infor%are pri'ind
politicile gu'erna%entale in do%eniu, precu% &i %ateriale publicitare ori publicatii periodice
din do%eniu-
p# a&igura co%unicarea infor%atiilor din &fera gu'erna%entala nece&are 0o%i&iei 1uropene
in 'ederea redactarii raportului de i%ple%entare a directi'elor europene-
r# ur%are&te, i%preuna cu in&titutiile &i autoritatile publice re&pon&abile, aplicarea &i
re&pectarea pre'ederilor tratatelor &i con'entiilor internationale la care (o%ania e&te parte, in
do%eniul drepturilor o%ului &i al egalitatii de &an&e. !gentia contribuie la elaborarea
rapoartelor periodice de e'aluare a progre&elor in aplicarea docu%entelor *uridice
internationale.
"2# In &copul indeplinirii atributiilor &ale, !gentia poate &olicita infor%atii de la autoritati ale
ad%ini&tratiei publice centrale &i locale, alte in&titutii &i autoritati publice, &ocietati
co%erciale la care &tatul e&te actionar &au a&ociat, organi$atii patronale &i &indicale
repre$entati'e la ni'el national, ace&tea a'and obligatia de a furni$a datele &olicitate.
!rt. 2
"1# !gentia e&te condu&a de un pre&edinte, cu rang de &ecretar de &tat, nu%it prin deci$ie a
pri%ului,%ini&tru, la propunerea %ini&trului %uncii, &olidaritatii &ociale &i fa%iliei, in
conditiile legii.
"2# Mandatul pre&edintelui e&te de 5 ani &i poate fi reinnoit o &ingura data.
"3# Mandatul pre&edintelui incetea$a inainte de ter%en nu%ai in ca$ de de%i&ie,
inco%patibilitate cu alte functii publice &au pri'ate ori in ca$ de dece&.
")# (e'ocarea din functie a pre&edintelui poate fi di&pu&a, prin deci$ie a pri%ului,%ini&tru, in
ca$ul neindeplinirii core&pun$atoare a atributiilor ce deri'a din exercitarea %andatului,
potri'it legii.
"5# Pre&edintele conduce intreaga acti'itate a !gentiei &i repre$inta !gentia in raporturile cu
;u'ernul, cu %ini&terele, cu alte autoritati ale ad%ini&tratiei publice, cu organi$atii, precu%
&i in raporturile cu per&oane fi$ice &i *uridice, ro%ane &au &traine.
"/# In exercitarea atributiilor &ale pre&edintele e%ite ordine, nor%e &i in&tructiuni. Ordinele,
nor%ele &i in&tructiunile cu caracter nor%ati' &e publica in Monitorul Oficial al (o%aniei,
Partea I, in conditiile legii.
"# Pre&edintele e&te ordonator tertiar de credite.
"3# In indeplinirea atributiilor &ale, pre&edintele !gentiei poate con&ulta experti/experte in
do%eniul egalitatii de gen, cu recunoa&tere la ni'el national &i international.
!rt. 23
"1# Organi$area, functionarea, precu% &i alte atributii ale !gentiei, in afara celor pre'a$ute in
%od expre& in pre$enta lege, &e &tabile&c prin &tatut.
"2# 0oordonarea &i atributiile co%parti%entelor din cadrul !gentiei &e &tabile&c prin
regula%entul de organi$are &i functionare, aprobat prin ordin al pre&edintelui.
!rt. 24
"1# !gentia 'a functiona cu un nu%ar %axi% de 15/ de po&turi de functionari publici &i
per&onal contractual inclu&i' pre&edintele, din care+ 30 de po&turi exi&tente la inceperea
functionarii ace&teia, )2 de po&turi &e a&igura prin redi&tribuire din cadrul nu%arului %axi%
de po&turi aprobat Mini&terului Muncii, 6olidaritatii 6ociale &i 9a%iliei &i 3) de po&turi prin
&upli%entare ca ur%are a pre$entei legi.
"2# (eparti$area nu%arului de po&turi pre'a$ut la alin. "1# &e &tabile&te prin ordin al
pre&edintelui !gentiei.
"3# 6alari$area per&onalului !gentiei &e face in confor%itate cu pre'ederile legale aplicabile
per&onalului din organele de &pecialitate ale ad%ini&tratiei publice.
")# !gentia coordonea$a acti'itatea &tructurilor &pecifice pentru egalitatea de &an&e intre
fe%ei &i barbati pre'a$ute la alin. "1#.
!rt. 30
"1# !gentia poate beneficia de donatii &i &pon&ori$ari in conditiile legii.
"2# Pentru finantarea acti'itatii !gentiei pot fi utili$ate &i fonduri externe ra%bur&abile &i
nera%bur&abile.
!rt. 31
"1# 6e infiintea$a 0o%i&ia nationala in do%eniul egalitatii de &an&e intre fe%ei &i barbati
"0O216# a carei acti'itate e&te coordonata de pre&edintele !gentiei care e&te &i pre&edintele
0O216.
"2# 0O216 preia, de la data con&tituirii legale, atributiile 0o%i&iei con&ultati'e
inter%ini&teriale in do%eniul egalitatii de &an&e intre fe%ei &i barbati "0O716#. !tributiile
0O216, inclu&i' cele &tipulate de pre$enta lege, &unt pre'a$ute de regula%entul propriu de
organi$are &i functionare, elaborat de catre !gentie &i aprobat de 0O216, care 'a fi publicat
in Monitorul Oficial al (o%aniei, Partea I.
"3# 0O216 e&te alcatuita din repre$entanti ai %ini&terelor &i ai altor organe de &pecialitate ale
ad%ini&tratiei publice centrale din &ubordinea ;u'ernului &au ai autoritatilor ad%ini&trati'e
autono%e, ai organi$atiilor &indicale &i ai a&ociatiilor patronale repre$entati'e la ni'el
national, precu% &i din repre$entanti ai organi$atiilor negu'erna%entale, cu acti'itate
recuno&cuta in do%eniu, de&e%nati prin con&en& de ace&tea.
")# 0o%ponenta 0O216 e&te propu&a de pre&edintele !gentiei, in ter%en de %axi%u% 30 de
$ile de la data nu%irii ace&tuia, cu con&ultarea autoritatilor publice, organi$atiilor &i
a&ociatiilor pre'a$ute la alin. "3#, &i &e aproba prin deci$ie a pri%ului,%ini&tru. 0O216 e&te
legal con&tituita la data aprobarii de catre pri%ul,%ini&tru a co%ponentei ace&teia.
"5# 0O216 a&igura coordonarea acti'itatii co%i&iilor *udetene &i a %unicipiului 8ucure&ti in
do%eniul egalitatii de &an&e intre fe%ei &i barbati "0O=16#.
"/# (euniunile 0O216 &e de&fa&oara tri%e&trial la &ediul !gentiei. 6ecretariatul 0O216 e&te
a&igurat de co%parti%entul de&e%nat prin ordin al pre&edintelui !gentiei.
"# In cadrul &edintelor tri%e&triale, 0O216 anali$ea$a rapoartele periodice tran&%i&e de
co%i&iile *udetene, re&pecti' a %unicipiului 8ucure&ti, in do%eniul egalitatii de &an&e intre
fe%ei &i barbati "0O=16# &i decide a&upra %a&urilor nece&are pentru eli%inarea deficientelor
in a&igurarea egalitatii de &an&e intre &exe, con&tatate in teritoriu, in anu%ite do%enii de
acti'itate.
"3# Pre&edintele !gentiei pre$inta, &e%e&trial, co%i&iilor parla%entare pentru egalitatea de
&an&e intre fe%ei &i barbati raportul pri'ind acti'itatea de&fa&urata &i utili$area fondurilor
bugetare &i extrabugetare, precu% &i planul anual de %a&uri adoptat de fiecare in&titutie
%e%bra a 0O216 pentru pro%o'area egalitatii de &an&e intre barbati &i fe%ei in do%eniul
&ectorial de acti'itate.
!rt. 32
"1# In fiecare *udet &i in %unicipiul 8ucure&ti functionea$a co%i&ia *udeteana, re&pecti' a
%unicipiului 8ucure&ti, in do%eniul egalitatii de &an&e intre fe%ei &i barbati "0O=16#.
"2# 0O=16 e&te alcatuita din repre$entanti ai &er'iciilor publice deconcentrate &i ai altor
organe de &pecialitate ale ad%ini&tratiei publice locale &au ai autoritatilor ad%ini&trati'e
locale, ai organi$atiilor &indicale &i ai a&ociatiilor patronale, precu% &i din repre$entanti ai
O2;,urilor, de la ni'el local, de&e%nati de ace&tea.
"3# !tributiile 0O=16 &i progra%ul de acti'itate &e &tabile&c de catre pre&edintele !gentiei.
")# 0O=16,urile colectea$a date rele'ante in 'ederea elaborarii &i publicarii, tri%e&trial, a
rapoartelor pri'ind conditia fe%eilor &i barbatilor in diferite do%enii de acti'itate.
"5# (apoartele &unt inaintate de catre pre&edintele 0O=16 pre&edintelui !216 pentru a fi
de$batute in &edintele 0O216, precu% &i pentru a fi date publicitatii.
"/# Pre&edintele 0O=16 e&te repre$entantul in teritoriu al !216 &i e&te de&e%nat in conditiile
pre'a$ute de (egula%entul de organi$are &i functionare al co%i&iilor *udetene &i a
%unicipiului 8ucure&ti, in do%eniul egalitatii de &an&e intre fe%ei &i barbati, aprobat prin
.otarare a ;u'ernului.
!rt. 33
!gentia a&igura re&pectarea &i exercita controlul a&upra aplicarii pre'ederilor pre$entei legi in
do%eniul &au de acti'itate, prin in&titutiile aflate in &ubordinea, &ub autoritatea &au in
coordonarea Mini&terului Muncii, 6olidaritatii 6ociale &i 9a%iliei, care au in re&pon&abilitate
aplicarea de %a&uri de pro%o'are a egalitatii de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati &i
de eli%inare a di&cri%inarii directe &i indirecte ba$ate pe criteriul de &ex, dupa cu% ur%ea$a+
a# !gentia 2ationala pentru Ocuparea 9ortei de Munca a&igura re&pectarea principiului
egalitatii de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati in do%eniul aplicarii %a&urilor pentru
&ti%ularea ocuparii fortei de %unca, precu% &i in do%eniul protectiei &ociale a per&oanelor
neincadrate in %unca-
b# 0a&a 2ationala de Pen&ii &i !lte 7repturi de !&igurari 6ociale a&igura aplicarea %a&urilor
de re&pectare a egalitatii de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati in do%eniul
ad%ini&trarii &i ge&tionarii &i&te%ului public de pen&ii &i alte drepturi de a&igurari &ociale-
c# In&pectia Muncii a&igura controlul aplicarii %a&urilor de re&pectare a egalitatii de &an&e &i
de trata%ent intre fe%ei &i barbati in do%eniul &au de co%petenta-
d# 0on&iliul 2ational de 9or%are Profe&ionala a !dultilor, autoritate ad%ini&trati'a autono%a
cu rol con&ultati', a&igura aplicarea %a&urilor de re&pectare a egalitatii de &an&e &i de
trata%ent intre fe%ei &i barbati in elaborarea politicilor &i &trategiilor pri'ind for%area
profe&ionala a adultilor-
e# !gentia 2ationala pentru Protectia 9a%iliei a&igura aplicarea %a&urilor de re&pectare a
egalitatii de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati in do%eniul co%baterii 'iolentei in
fa%ilie-
f# In&titutul 2ational de 0ercetare 6tiintifica in 7o%eniul Muncii &i Protectiei 6ociale &i
In&titutul 2ational de 0ercetare,7e$'oltare pentru Protectia Muncii >!lexandru 7arabont> ,
8ucure&ti, aflate in coordonarea Mini&terului Muncii, 6olidaritatii 6ociale &i 9a%iliei, &unt
re&pon&abile cu pro%o'area &i a&igurarea egalitatii de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i
barbati in do%eniile lor &pecifice de acti'itate &i pun la di&po$itie datele &i infor%atiile pe
care le detin, nece&are elaborarii &trategiilor &i politicilor in do%eniu.
!rt. 3)
Mini&terul 1ducatiei &i 0ercetarii, prin in&pectoratele &colare teritoriale, a&igura includerea in
planurile de in'ata%ant &i in alte in&tru%ente curriculare, precu% &i in acti'itatea curenta a
unitatilor de in'ata%ant a %a&urilor de re&pectare a principiului egalitatii de &an&e &i de
trata%ent intre fe%ei &i barbati.
!rt. 35
Mini&terul 6anatatii Publice, celelalte %ini&tere &i in&titutiile centrale cu retea &anitara proprie
a&igura, prin directiile de &anatate publica *udetene &i a %unicipiului 8ucure&ti, re&pecti'
&tructurile &i%ilare ale ace&tor directii, aplicarea %a&urilor de re&pectare a egalitatii de &an&e
&i de trata%ent intre fe%ei &i barbati in do%eniul &anatatii, in ceea ce pri'e&te acce&ul la
&er'iciile %edicale &i calitatea ace&tora, precu% &i &anatatea la locul de %unca.
!rt. 3/
"1# In&titutul 2ational de 6tati&tica &pri*ina acti'itatea &i colaborea$a cu !gentia pentru
de$'oltarea &tati&ticii de gen &i pentru i%ple%entarea in (o%ania a indicatorilor de gen
pro%o'ati de 0o%i&ia 1uropeana.
"2# In&titutul 2ational de 6tati&tica introduce indicatorul de &ex in toate docu%entele &i
lucrarile pri'ind 'iata econo%ica, &ociala, politica &i culturala &i publica periodic date
&tati&tice, &egregate pe &exe, referitoare la conditia fe%eilor &i barbatilor in &ocietatea
ro%anea&ca.
!rt. 3
0on&iliul 1cono%ic &i 6ocial, prin 0o%i&ia pentru egalitatea de &an&e &i trata%ent, &pri*ina, in
confor%itate cu atributiile &ale, integrarea principiului egalitatii de &an&e &i de trata%ent intre
fe%ei &i barbati in actele nor%ati'e cu i%plicatii a&upra 'ietii econo%ico,&ociale.
!rt. 33
"1# 0onfederatiile &indicale de&e%nea$a, in cadrul organi$atiilor &indicale din unitati,
repre$entanti cu atributii pentru a&igurarea re&pectarii egalitatii de &an&e &i de trata%ent intre
fe%ei &i barbati la locul de %unca.
"2# (epre$entantii &indicali de&e%nati pri%e&c de la per&oanele care &e con&idera di&cri%inate
pe ba$a criteriului de &ex &e&i$ari/recla%atii, aplica procedurile de &olutionare a ace&tora &i
&olicita anga*atorului re$ol'area cererilor anga*atilor, in confor%itate cu pre'ederile art. 34
alin. "1#.
"3# In unitatile in care nu exi&ta organi$atie &indicala unul dintre repre$entantii ale&i ai
&alariatilor are atributii pentru a&igurarea re&pectarii egalitatii de &an&e &i de trata%ent intre
fe%ei &i barbati la locul de %unca.
")# Opinia repre$entantilor &indicali din unitati, cu atributii pentru a&igurarea re&pectarii
egalitatii de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati la locul de %unca, &e %entionea$a in
%od obligatoriu in raportul de control pri'ind re&pectarea pre'ederilor pre$entei legi.
0apitolul :I , 6olutionarea &e&i$arilor &i recla%atiilor pri'ind di&cri%inarea ba$ata pe
criteriul de &ex
!rt. 34
"1# !nga*atii au dreptul ca, in ca$ul in care &e con&idera di&cri%inati pe ba$a criteriului de
&ex, &a for%ule$e &e&i$ari/recla%atii catre anga*ator &au i%potri'a lui, daca ace&ta e&te direct
i%plicat, &i &a &olicite &pri*inul organi$atiei &indicale &au al repre$entantilor &alariatilor din
unitate pentru re$ol'area &ituatiei la locul de %unca.
"2# In ca$ul in care acea&ta &e&i$are/recla%atie nu a fo&t re$ol'ata la ni'elul anga*atorului prin
%ediere, per&oana anga*ata care pre$inta ele%ente de fapt ce conduc la pre$u%tia exi&tentei
unei di&cri%inari directe &au indirecte ba$ate pe criteriul de &ex in do%eniul %uncii, pe ba$a
pre'ederilor pre$entei legi, are dreptul atat &a &e&i$e$e in&titutia co%petenta, cat &i &a
introduca cerere catre in&tanta *udecatorea&ca co%petenta in a carei circu%&criptie teritoriala
i&i are do%iciliul &au re&edinta, re&pecti' la &ectia/co%pletul pentru conflicte de %unca &i
drepturi de a&igurari &ociale din cadrul tribunalului &au, dupa ca$, in&tanta de contencio&
ad%ini&trati', dar nu %ai tar$iu de un an de la data &a'ar&irii faptei.
!rt. )0
"1# Per&oana care pre$inta ele%ente de fapt ce conduc la pre$u%tia exi&tentei unei
di&cri%inari directe &au indirecte ba$ate pe criteriul de &ex, in alte do%enii decat cel al
%uncii, are dreptul &a &e adre&e$e in&titutiei co%petente &au &a introduca cerere catre in&tanta
*udecatorea&ca co%petenta, potri'it dreptului co%un, &i &a &olicite de&pagubiri %ateriale
&i/&au %orale, precu% &i/&au inlaturarea con&ecintelor faptelor di&cri%inatorii de la per&oana
care le,a &a'ar&it.
"2# 0ererile per&oanelor care &e con&idera di&cri%inate pe ba$a criteriului de &ex, adre&ate
in&tantelor *udecatore&ti co%petente, &unt &cutite de taxa de ti%bru.
!rt. )1
In&tanta *udecatorea&ca co%petenta &e&i$ata cu un litigiu, in 'ederea aplicarii pre'ederilor
pre$entei legi, poate, din oficiu, &a di&puna ca per&oanele re&pon&abile &a puna capat &ituatiei
di&cri%inatorii intr,un ter%en pe care il &tabile&te.
!rt. )2
"1# In&tanta de *udecata co%petenta potri'it legii 'a di&pune ca per&oana 'ino'ata &a
platea&ca de&pagubiri per&oanei di&cri%inate dupa criteriul de &ex, intr,un cuantu% ce reflecta
in %od core&pun$ator pre*udiciul pe care acea&ta l,a &uferit.
"2# :aloarea de&pagubirilor 'a fi &tabilita de catre in&tanta potri'it legii.
!rt. )3
"1# !nga*atorul care reintegrea$a in unitate &au la locul de %unca o per&oana, pe ba$a unei
&entinte *udecatore&ti ra%a&e definiti'e, in te%eiul pre'ederilor pre$entei legi, e&te obligat &a
platea&ca re%uneratia pierduta datorita %odificarii unilaterale a relatiilor &au a conditiilor de
%unca, precu% &i toate &arcinile de plata catre bugetul de &tat &i catre bugetul a&igurarilor
&ociale de &tat, ce le re'in atat anga*atorului, cat &i anga*atului.
"2# 7aca nu e&te po&ibila reintegrarea in unitate &au la locul de %unca a per&oanei pentru care
in&tanta *udecatorea&ca a deci& ca i &,au %odificat unilateral &i ne*u&tificat, de catre anga*ator,
relatiile &au conditiile de %unca, anga*atorul 'a plati anga*atului o de&pagubire egala cu
pre*udiciul real &uferit de anga*at.
"3# :aloarea pre*udiciului 'a fi &tabilita potri'it legii.
!rt. ))
"1# 6arcina probei re'ine per&oanei i%potri'a careia &,a for%ulat &e&i$area/recla%atia &au,
dupa ca$, cererea de c.e%are in *udecata, pentru fapte care per%it a &e pre$u%a exi&tenta
unei di&cri%inari directe &au indirecte, care trebuie &a do'edea&ca neincalcarea principiului
egalitatii de trata%ent.
"2# !gentia, &indicatele, organi$atiile negu'erna%entale care ur%are&c protectia drepturilor
o%ului, precu% &i alte per&oane *uridice care au un intere& legiti% in re&pectarea principiului
egalitatii de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei &i barbati au, la cererea per&oanelor
di&cri%inate, calitate proce&uala acti'a in *u&titie &i pot a&i&ta in cadrul procedurilor
ad%ini&trati'e ace&te per&oane.
0apitolul :II , 6anctiuni
!rt. )5
Incalcarea pre'ederilor pre$entei legi atrage ra&punderea di&ciplinara, %ateriala, ci'ila,
contra'entionala &au penala, dupa ca$, a per&oanelor 'ino'ate.
!rt. )/
"1# 0on&tituie contra'entii &i &e &anctionea$a cu a%enda contra'entionala de la 1.500 lei la
15.000 lei incalcarea di&po$itiilor art. / alin. "2# , ")#, art. 3, art. 4 alin. "1#, art. 10 alin. "1# &i
"3#, art. 11,1) &i ale art. 15,23.
"2# 7i&cri%inarea ba$ata pe doua &au %ai %ulte criterii, con&tatata prin acela&i proce&,'erbal,
&e &anctionea$a potri'it di&po$itiilor art. 10 alin. "2# din Ordonanta ;u'ernului nr. 2/2001,
aprobata cu %odificari &i co%pletari prin Legea nr. 130/2002, cu %odificarile &i co%pletarile
ulterioare.
"3# 0on&tatarea &i &anctionarea contra'entiilor pre'a$ute de pre$enta lege &e fac de catre+
a# in&pectorii de %unca din cadrul in&pectoratelor teritoriale de %unca, in ca$ul
contra'entiilor con&tand in incalcarea di&po$itiilor art. 3, art. 4 alin. "1#, art. 10 alin. "1# &i "3#,
precu% &i ale art. 11,1)-
b# 0on&iliul 2ational pentru 0o%baterea 7i&cri%inarii, in ca$ul contra'entiilor con&tand in
incalcarea di&po$itiilor art. / alin. "2#,")#, precu% &i ale art. 15,23.
0apitolul :III , 7i&po$itii
finale
!rt. )
7i&po$itiile pre$entei legi referitoare la contra'entii &e co%pletea$a cu cele ale Ordonantei
;u'ernului nr. 2/2001, aprobata cu %odificari &i co%pletari prin Legea nr. 130/2002, cu
%odificarile &i co%pletarile ulterioare.
!rt. )3
Pre$enta lege intra in 'igoare la 30 de $ile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al
(o%aniei, Partea I.
!rt. )4
Pre$enta lege tran&pune+
a# 7irecti'a 0on&iliului nr. //20/011 din 4 februarie 14/ pentru i%ple%entarea
principiului egalitatii de trata%ent pentru barbati &i fe%ei referitor la acce&ul la ocupare,
pregatire profe&ionala, pro%o'are &i conditii de %unca, publicata in =urnalul Oficial al
0o%unitatilor 1uropene "=O01# nr. L 34 din 1) februarie 14/, cu %odificarile &i
co%pletarile adu&e prin 7irecti'a Parla%entului 1uropean &i a 0on&iliului nr. 2002/3/01 din
23 &epte%brie 2002, publicata in =urnalul Oficial al 0o%unitatilor 1uropene "=O01# nr. L
2/4 din 5 octo%brie 2002-
b# art. 1, 2, ), 5, / &i din 7irecti'a 5/11/011 din 10 februarie 145 pentru aplicarea
principiului platii egale pentru fe%ei &i barbati, publicata in =urnalul Oficial al 0o%unitatilor
1uropene "=O01# nr. L )5 din 14 februarie 145-
c# art. 10 &i 12 din 7irecti'a 0on&iliului nr. 42/35/011 din 14 octo%brie 1442 pri'ind
i%ple%entarea %a&urilor de incura*are a i%bunatatirii &ecuritatii &i &anatatii in %unca a
lucratoarelor gra'ide, lau$e &au care alaptea$a-
d# 7irecti'a 4/30/01 din 15 dece%brie 144 pri'ind &arcina probatorie in ca$urile de
di&cri%inare ba$ata pe criteriul de &ex, publicata in =urnalul Oficial al 0o%unitatilor
1uropene "=O01# nr. L 1) din 20 ianuarie 1443-
e# 0lau$a 2, pct. 5 &i / din 7irecti'a 0on&iliului nr. 4//3)/01 din 3 iunie 144/ pri'ind
!cordul,cadru referitor la concediul pentru cre&terea copilului, inc.eiat de <2I019, 01IP &i
016, publicata in =urnalul Oficial al 0o%unitatilor 1uropene "=O01# nr. L 1)5 din 14 iunie
144/-
f# 7irecti'a 3///13/011 din 11 dece%brie 143/ pri'ind aplicarea principiului egalitatii de
trata%ent intre barbati &i fe%ei anga*ati intr,o acti'itate independenta, inclu&i' agricola,
precu% &i protectia lucratoarelor independente in ti%pul &arcinii &i al %aternitatii.
2OT!+
(eproduce% %ai *o& pre'ederi care nu &unt incorporate in for%a republicata a Legii nr.
202/2002 &i care &e aplica, in continuare, ca di&po$itii proprii ale actelor %odificatoare+
art. I: din Ordonanta ;u'ernului nr. 3)/200) pentru %odificarea &i co%pletarea Legii nr.
202/2002 pri'ind egalitatea de &an&e intre fe%ei &i barbati+
>!rt. I:, Pe data de 15 aprilie 2005 &e abroga ?otararea ;u'ernului nr. 4//1444 pri'ind
con&tituirea &i functionarea 0o%i&iei con&ultati'e inter%ini&teriale in do%eniul egalitatii de
&an&e intre fe%ei &i barbati "0O716#, publicata in Monitorul Oficial al (o%aniei, Partea I,
nr. 533 din 30 noie%brie 1444, cu %odificarile ulterioare.>
art. II &i III din Legea nr. 3)0/200/ pentru %odificarea &i co%pletarea Legii nr. 202/2002
pri'ind egalitatea de &an&e intre fe%ei &i barbati+
>!rt. II
Pre'ederile art. 24 alin. "1# din Legea nr. 202/2002 pri'ind egalitatea de &an&e intre fe%ei &i
barbati, republicata, a&tfel cu% &unt %odificate prin pre$enta lege, &e aplica incepand cu data
de 1 ianuarie 200.
!rt. III, Orice di&po$itii care incalca principiul egalitatii de &an&e &i de trata%ent intre fe%ei
&i barbati, cuprin&e in contractele indi'iduale &au colecti'e de %unca, in regula%entele
interne ale unitatilor, in &tatutele profe&iilor independente &i ale organi$atiilor &indicale &i
patronale ori ale a&ociatiilor nonprofit &au ale celor cu &cop lucrati' &unt &i ra%an abrogate.>
art. II din Ordonanta de urgenta a ;u'ernului nr. 5//200/ pentru %odificarea &i
co%pletarea Legii nr. 202/2002 pri'ind egalitatea de &an&e intre fe%ei &i barbati+
>!rt. II , In ter%en de /0 de $ile de la data intrarii in 'igoare a pre$entei ordonante de
urgenta, ;u'ernul, la propunerea Mini&terului Muncii, 6olidaritatii 6ociale &i 9a%iliei, 'a
aproba prin .otarare 6tatutul !gentiei 2ationale pentru 1galitatea de 6an&e intre 9e%ei &i
8arbati.>
P"ate fi de interes si$
Ordin pri'ind aprobarea (egula%entului de organi$are &i functionare a 0o%i&iei nationale in
do%eniul egalitatii de &an&e intre fe%ei &i barbati "0O216#, ordin nr. 15/200
Legea nr. /2/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a ;u'ernului nr. /1/2003 pri'ind
i%ple%entarea principiului egalitatii de trata%ent intre fe%ei &i barbati in ceea ce pri'e&te
acce&ul la bunuri &i &er'icii &i furni$area de bunuri &i &er'icii
O<; nr. /1/2003, ordonanta de urgenta pri'ind i%ple%entarea principiului egalitatii de
trata%ent intre fe%ei &i barbati in ceea ce pri'e&te acce&ul la bunuri &i &er'icii &i furni$area de
bunuri &i &er'icii
Ordin nr. //2004 pentru punerea in aplicare a 2or%elor pri'ind i%ple%entarea principiului
egalitatii de trata%ent intre fe%ei &i barbati in ceea ce pri'e&te acce&ul la &er'iciile din
do%eniul a&igurarilor &i furni$area de &er'icii in do%eniul a&igura