Sunteți pe pagina 1din 2

AVIZAT,

Inspector colar General,


prof. Ana Lucretia Maria MOLDOVAN
Fia responsabililului cu
formarea continu din coli
( RFC)
Responsabilul cu formarea continu este persoana, desemnat de conducerea unitii de
nvmnt, s gestioneze / coordoneze activitatea de dezvoltare profesional i personal a angajailor
din instituie. Pe parcursul ntregii activiti colaboreaz i este consiliat de ctre inspectorul pentru
dezvoltare resurse umane, al !" #aramure i de ctre profesorul metodist al $$% #aramure,
responsabil de zon.
Responsabilul cu formarea continu din coal este numit n baza unei decizii, a directorului
unitii de nvmnt din care face parte.
Atribuiile responsabilului cu formarea continu din coli :
Se documentea! referitor la le"isla#ia $n %i"oare pri%ind perfec#ionarea &i formarea continu! a
cadrelor didactice'
Sta(ile&te, $mpreun! cu directorul &colii, ne%oile de de%oltare profesional! &i personal! ale
an"a)a#ilor din institu#ie'
*articipa la $nt+lnirile or"aniate de Inspectoratul &colar &i ,asa corpului didactic Maramure&, cu
scopul de a promo%a oferta de pro"rame de formare &i implementa m!surile - proiectele, pentru
optimiarea aci%it!#ilor de perfec#ionare - formare continu!'
Are o(li"a#ia de a informa permanent conducerea unit!#ii &colare &i consiliul profesoral at+t
despre Oferta de pro"rame de formare, c+t &i despre acti%it!#ile de formare or"aniate prin ,asa
,orpului Didactic &i Inspectoratul colar Maramure&'
Diseminea! informa#iile $n urma $nt+lnirilor cu Inspectorul pentru de%oltare resurse umane &i
metodi&tii ,asei corpului didactic Maramure&.
.ealiea! $n &coal! un spa#iu destinat inform!rii &i document!rii pentru de%oltare
profesional! - formarea continu! care %a con#ine datele de contact ale ,,D Maramure/ adresa
site0ului, anun#urile de pe site &i de pe forumul IS1 Maramure&, le"isla#ia $n %i"oare pri%ind
perfec#ionarea &i formarea continu! a cadrelor didactice, calendarul, etc'
,ola(orea! cu profesorii metodi&ti ai ,,D, $n %ederea solu#ion!rii ne%oilor de formare'
.ealiea! inform!ri asupra acti%it!#ilor de perfec#ionare &i de formare $n consiliile profesorale &i
de administra#ie ale institu#iei. Aceste inform!ri %or fi consemnate prin $ntocmirea unui proces
%er(al'
,onsult! ilnic pa"inile 2e( ale IS1 &i ,,D Maramure& 222.ccdmaramures.ro
222.is)mm.ro-perfectionare &i informea! personalul din institu#ie despre acti%it!#ile &i nout!#ile
pu(licate pe site'
,onsilia! - $ndrum! personalul din unitate $n ale"erea pro"ramelor de formare &i $n $ntocmirea
dosarelor pentru o(#inerea "radelor didactice'
Informea! personalul didactic, din institu#ie, pri%ind condi#iile &i nout!#ile referitoare la
$nscrierea pentru sus#inerea "radelor didactice - formare continu!'
3ine e%iden#a pro"ramelor de formare continu!-periodic! la care au participat an"a)a#ii din
unitate, pe (aa 4i&ei de e%iden#! a perfec#ion!rii cadrelor didactice din &coal!'
5
,oordonea!, la solicitarea conducerii ,,D Maramure& &i a &colii, $mpreun! cu profesorii
metodi&ti ai ,asei corpului didactic, monitoriarea impactului produs de pro"ramele de formare
asupra calit!#ii educa#iei'
6ntocme&te raportul de acti%itate pe anul &colar trecut &i planul de m!suri pentru anul &colar $n
curs &i $l pred! conducerii institu#iei &i ,,D Maramure&'
Transmite profesorului metodist, responsa(il de on!, .aportul cu pri%ire la impactul
pro"ramelor de formare $n &coal!, precum &i analia de ne%oi, pentru fundamentarea ofertei de
pro"rame a ,asei corpului didactic, conform "raficului sta(ilit.
Portofoliul Responsabilului cu Formarea Continu
6n fiecare unitate &colar! %a e7ista un portofoliu care evideniaz activitatea R&$, respecti%
informarea cadrelor didactice pri%ind formarea continu! -perfec#ionarea.
Acesta %a con#ine urm!toarele documente-instrumente de lucru/
Deciia de numire a .4, de c!tre directorul unit!#ii &colare 8copie9'
,entraliator cuprin+nd cadrele didactice din &coal!'
4i&ele indi%iduale de formare continu!, cuprin+nd participarea cadrelor didactice la cursuri de
formare-perfec#ionare, completate &i actualiate permanent de c!tre cadrele didactice din &coal!
&i predate .4,0ului'
,:estionare pentru identificarea ne%oilor de formare- de%oltare profesional! &i personal! ale
an"a)a#ilor din unitatea &colar!. ,:estionarul poate fi ela(orat $n &coal! sau poate fi distri(uit la
cerere de c!tre metodi&tii ,,D Maramure&'
4ormular de $nscriere la cursuri de formare'
.aportul cu pri%ire la impactul pro"ramelor de formare urmate de c !tre cadrele didactice din
&coal! $n anul &colar trecut
Analia de ne%oi de formare din &coal!, dup! un format dat sau creat de &coal!, pentru
fundamentarea Ofertei ,,D Maramure&'
.apoarte de anali!, pri%ind acti%itatea de perfec#ionare &i formare continu!'
*lan de acti%itate pentru anul &colar $n curs, a%iat de c!tre directorul unit!#ii'
Documente descarcate de pe site0ul IS1 &i ,,D Maramure& '
Alte documente rele%ante pentru a e%iden#ia urm!toarele tipuri de acti%it!#i/
a. Perfecionari curente prin activiti metodico tiinifice i psi!opeda"o"ice#
Documente ce do%edesc or"aniarea de simpoioane, sesiuni de comunic!ri, sta"ii
periodice de informare &tiin#ific! de specialitate &i $n domeniul &tiin#elor educa#iei'
;numerarea acti%it!#ilor metodice desf!&urate $n &coal!/ $n cadrul colecti%elor de
catedr!- ale comisiilor metodice la ni%elul unit!#ilor &colare $ respecti% la ni%elul
cercurilor peda"o"ice'
b. Perfecionri prin definitivarea %n %nvm&nt i acordarea "radelor didactice.
c. Pro"rame de perfecionare or"ani'ate o dat la cinci ani destinate personalului didactic
i de conducere(cadrelor didactice.
6n spa#iul destinat inform!rii &i document!rii pentru de%oltare profesional! - formare
continu! %a fi e7pus! permanent 'ferta de formare a $$% #aramure, &i o(li"atoriu
#etodologia formrii continue a personalului didactic din nvmntul preuniversitar,
#etodologia de organizare si desfasurare a e(amenului national de definitivat. De asemenea,
%or fi afi&ate pentru %iualiare toate datele de contact ale furniorului de formare continu! din
)ude# 8adresa site' telefon' fa79 precum &i toate anun#urile adresate cadrelor didactice.
)irector CC) **$ +nsp. de'voltarea resursei umane$
prof. ,elu -odoru prof. .iviu /ele
<