Sunteți pe pagina 1din 8

[1]

METODOLOGIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR


DIDACTICE $I DE CERCETARE VACANTE N
UNIVERSITATEA DE MEDICIN $I FARMACIE DIN CRAIOVA
I. Dispozi(ii generale
Art. 1. n Universitatea de Medicin si Farmacie din Craiova ocuparea pe perioad nedeterminat a
posturilor didactice si de cercetare vacante, se realizeaz numai prin concurs public organizat de institutia
de nvtmnt superior n conformitate cu prevederile prezentei metodologii (numit n continuare
metodologie proprie), cu respectarea prevederilor Legii Educatiei Nationale nr. 1 din 2011 si a
metodologiei-cadru de concurs aprobate prin H.G. nr. 457 din 2011, modificat prin H.G. nr. 36 din 2013,
respectiv cu avizul Ministerului Educatiei Nationale obtinut obligatoriu n primele 30 de zile
calendaristice de la nceperea fiecrui semestru al anului universitar.
Art. 2. Concursurile au caracter deschis. La concurs pot participa persoanele care ndeplinesc conditiile
(standardele minime si obligatorii) de nscriere la concurs, fr nici o discriminare n functie de sex,
origine etnic sau social, religie sau credint, dizabilitti, opinii politice, conditie social, economic sau
vechime n munc, n conditiile legii. Posturile didactice sau de cercetare pot fi ocupate de cetteni
romni sau strini, fr nici o discriminare, conform art. 294 al Legii Educatiei Nationale nr. 1 din 2011.
Art. 3. Standardele minime si obligatorii nationale (denumite n continuare standarde minimale
naionale) pentru nscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactice si de cercetare din nvtmntul
superior sunt aprobate prin ordinul Ministrului Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului nr. 6560 din
20.12.2012, n conformitate cu art. 219 alin. 1 si art. 295 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011.
Standardele aferente stabilite de UMF Craiova (denumite n continuare standarde minimale ale
universitii) trebuie s fie cel putin egale sau superioare standardelor minimale nationale, fiind detaliate
n fisa de verificare a ndeplinirii standardelor minimale ale universittii (Anexele 1, 2, 3 yi 4).
Art. 4. Standardele minimale ale universittii prevzute n prezenta metodologiesunt aprobate de ctre
Senatul universitar si sunt anex la Carta Universittii de Medicin si Farmacie din Craiova.
Art. 5. Posturile care pot fi scoase la concurs n Universitatea de Medicin si Farmacie din Craiova sunt:
Posturi didactice:
asistent universitar (pe perioad nedeterminat);
sef lucrri / lector universitar;
conferentiar universitar;
profesor universitar.
Posturi de cercetare:
asistent de cercetare (pe perioad nedeterminat);
cercettor stiintific;
cercettor stiintific gradul III;
cercettor stiintific gradul II;
cercettor stiintific gradul I.
[2]
Art. 6. Se consider a fi implicate n procedura de concurs persoanele care:
a. particip n procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs;
b. sunt membri sau membri supleanti ai comisiei de concurs;
c. sunt implicati n decizii de evaluare profesional sau administrativ n cadrul concursului;
d. sunt implicati n solutionarea contestatiilor.
De asemeneanu pot fi implicate n procedura de concurs persoane care:
a. sunt soti, afini si rude pn la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai multi candidati;
b. sunt angajate n aceeasi institutie cu un candidat care detine o functie de conducere si
sunt subordonate ierarhic candidatului;
c. sunt asociate cu un candidat n societti comerciale n care detin, fiecare, prti sociale
care reprezint cel putin 10% din capitalul societtii comerciale;
d. sunt sau au fost remunerate prin proiecte de cercetare la care un candidat a avut calitatea
de director de proiect, n ultimii 5 ani anteriori concursului;
e. beneficiaz ori au beneficiat n ultimii 5 ani anteriori concursului de servicii sau foloase
de orice natur din partea unui candidat.
Art. 7. n situatia n care n urma cstigrii unui concurs de ctre un candidat, una sau mai multe persoane
din institutia de nvtmnt superior urmeaz s se afle ntr-o situatie de incompatibilitate conform art.
295 alin (4) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, numirea pe post si acordarea titlului universitar de
ctre institutia de nvtmnt superior poate avea loc numai dup solutionarea situatiei/situatiilor de
incompatibilitate. Modalitatea de solutionare a situatiei de incompatibilitate se comunic Ministerului
Educatiei Nationale, n termen de 2 zile lucrtoare de la solutionare.
Art. 8. Conditiile pentru nscrierea la concursul pentru ocuparea unei functii didactice sau de cercetare
(conform fiyei de verificare a standardelor minimale ale universit(ii) sunt urmtoarele:
I. Pentru func(ia de asistent universitar, respectiv asistent de cercetare / cercettor ytiin(ific,
pe perioad nedeterminat, sunt necesare cumulativ:
a. detinerea diplomei de doctor n stiinte;
b. detinerea titlului de medic rezident n specialitatea postului sau un titlu medical superior
(cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent n reteaua Ministerului
Snttii, respectiv cu exceptia posturilor de cercetare);
c. ndeplinirea standardelor minimale ale universittii pentru postul de asistent universitar,
respectiv asistent de cercetare / cercettor stiintific, pe perioad nedeterminat, prevzute
nAnexa 1.
II. Pentru func(iile de lector universitar/yef de lucrri, respectiv cercettor ytiin(ific III, sunt
necesare cumulativ:
a. detinerea diplomei de doctor n stiinte;
b. detinerea titlului de medic specialist (cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au
corespondent n reteaua Ministerului Snttii, respectiv cu exceptia posturilor de
cercetare);
c. ndeplinirea standardelor minimale ale universittii pentru postul de lector universitar/sef
de lucrri, respectiv cercettor stiintific III, prevzute nAnexa 2.
III. Pentru func(ia de conferen(iar universitar, respectiv cercettor ytiin(ific II, sunt necesare
cumulativ:
a. detinerea diplomei de doctor n stiinte;
b. detinerea titlului de medic specialist (cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au
corespondent n reteaua Ministerului Snttii, respectiv cu exceptia posturilor de
cercetare);
c. ndeplinirea standardelor minimale ale universittii pentru postul de conferentiar
universitar, respectiv cercettor stiintific II, prevzute nAnexa 3.
IV. Pentru func(ia de profesor universitar, respectiv cercettor ytiin(ific I, sunt necesare
cumulativ:
a. detinerea diplomei de doctor n stiinte;
[3]
b. detinerea titlului de medic primar (cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au
corespondent n reteaua Ministerului Snttii, respectiv cu exceptia posturilor de
cercetare);
c. ndeplinirea standardelor minimale ale universittii pentru postul de profesor universitar,
respectiv cercettor stiintific I, prevzute nAnexa 4.
Art. 9. Anuntul privind organizarea concursului se public cu cel putin dou luni nainte de data
desfsurrii primei probe de concurs. nscrierea la concurs ncepe din ziua publicrii n Monitorul Oficial
al Romniei, partea a III-a, a postului scos la concurs si se ncheie cu 15 zile calendaristice naintea
desfsurrii primei probe de concurs. Anunturile se public cel putin prin urmtoarele modalitti:
a. pe pagina principal a site-ului web al UMF Craiova (www.umfcv.ro), la loc vizibil;
b. pe un site web specializat, administrat de Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si
Sportului;
c. n Monitorul Oficial al Romniei, partea a III-a.
d. optional, concursurile pot fi anuntate prin mijloace suplimentare, inclusiv prin publicarea
n mass-media, n publicatii stiintifice nationale si internationale, pe site-uri web
specializate, etc.
Art. 10. Pagina web a concursului este pagina web care prezint direct informatiile complete despre
concurs de pe site-ul web specializat, administrat de Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si
Sportului. Pe pagina web vor fi publicate cel putin urmtoarele informatii:
a. descrierea postului scos la concurs
b. atributiile/activittile aferente postului scos la concurs, incluznd norma didactic si
tipurile de activitti incluse n norma didactic, respectiv norma de cercetare;
c. salariul minim de ncadrare a postului la momentul angajrii;
d. calendarul concursului;
e. tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor, probelor sustinute, etc.
f. descrierea procedurii de concurs;
g. lista complet a documentelor pe care candidatii trebuie s le includ n dosar;
h. adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs;
II. nscrierea la concurs
Art. 11. nscrierea la concursul pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare se face n termen de 2
luni de la data la care apare anuntul n Monitorul Oficial. Derularea concursului are loc n termen de cel
mult 45 de zile de la data ncheierii perioadei de nscriere, prima prob de concurs fiind programat la cel
putin 15 zile de la data finalizrii procesului de nscriere la concurs.
Art. 12. n vederea nscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic candidatul ntocmeste un
dosar care contine, urmtoarele documente:
1. cererea de nscriere la concurs, semnat de candidat nsotit de o declaratie pe proprie rspundere
privind veridicitatea informatiilor prezentate n dosar;
2. o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, att din punct de vedere didactic
ct si din punct de vedere al activittilor de cercetare stiintific; propunerea se redacteaz de ctre
candidat, cuprinde maxim 10 pagini si este unul dintre principalele criterii de departajare a
candidatilor;
3. Curriculum Vitae al candidatului n format scris si format electronic;
4. lista de lucrri a candidatului n format scris si format electronic;
5. fisa de verificare a ndeplinirii standardelor minimale de prezentare la concurs (Anexa 1, 2, 3 sau
4, corespunztoare postului didactic vizat), avizat de conducerea faculttii;
6. grila de evaluare/departajare completat la coloana Autoevaluare (Anexa 5 sau 6,
corespunztoare postului didactic vizat);
[4]
7. documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizat a diplomei de doctor,
respectiv, n cazul n care diploma de doctor original nu este recunoscut n Romnia, atestatul
de recunoastere sau echivalare a acesteia;
8. rezumatul, n limba romn si limba englez a tezei de doctorat sau, dup caz, a tezei de abilitare
(maxim o pagin fiecare);
9. declaratie pe proprie rspundere a candidatului c nu se afl n nici o situatie de incompatibilitate
prevzut n Legea Educatiei Nationale nr. 1 din 2011;
10. copii legalizate care atest detinerea titlurilor medicale profesionale respective (ordin confirmare
medic rezident, copie diplom medic specialist, ordin confirmare medic primar;
11. copii ale altor diplome care atest studiile candidatului - Copie Diplom de licent sau
echivalent (legalizat), Copie foaie matricol sau Supliment la diplom (legalizat), Copie
Diplom de bacalaureat sau echivalent (legalizat);
12. copia crtii de identitate, respectiv a pasaportului sau a unui document echivalent ntocmit, dac
candidatul nu are carte de identitate;
13. Copie Certificat de nastere (legalizat)
14. copii dup documente care atest schimbarea numelui: certificate de cstorie sau dovada
schimbrii numelui;
15. certificat medical din care rezult c este apt s desfsoare activitate didactic sau de cercetare;
16. maxim 10 publicatii, brevete sau alte lucrri, n format electronic, selectionate si considerate
relevante de ctre candidat;
17. candidatii la posturile de conferentiar universitar sau cercettor stiintific gradul II trebuie s
includ n dosarul de concurs cel putin 3 nume si adrese de contact ale unor personalitti din
domeniul respectiv, din tar sau din strintate, exterioare institutiei de nvtmnt superior al
crei post este scos la concurs, care au acceptat s elaboreze scrisori de recomandare privitoare la
calittile profesionale ale candidatului;
18. candidatii la posturile de profesor universitar sau cercettor stiintific gradul I trebuie s includ n
dosarul de concurs cel putin 3 nume si adrese de contact ale unor personalitti din domeniul
respectiv din strintate, care au acceptat s elaboreze scrisori de recomandare privitoare la
calittile profesionale ale candidatului;
19. Chitant - tax de nscriere (Cminul Studentesc Nr. 1 - parter - Casierie)
Curriculum vitae al candidatului trebuie s includ:
1. informatii despre studiile efectuate si diplomele obtinute;
2. informatii despre experienta profesional si locurile de munc;
3. informatii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca
director/responsabil/membru si granturile obtinute, n cazul n care exist astfel de proiecte sau
granturi, indicndu-se pentru fiecare sursa de finantare, volumul finantrii si principalele
publicatii sau brevete rezultate;
4. informatii despre premii, citri sau alte elemente privind recunoasterea si impactul activittii
candidatului, n conformitate cu cerintele din grila de evaluare (conform anexelor).
Lista complet de lucrri a candidatului va fi structurat astfel:
1. lista celor maximum 10 lucrri considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizrile
profesionale proprii, care sunt incluse n format electronic n dosar.
2. teza sau tezele de doctorat (titlul si ordinul de confirmare);
3. brevete de inventie si alte titluri de proprietate industrial si intelectual;
4. crti si capitole n crti;
5. articole / studii in extenso, publicate n reviste cotate ISI Thomson Reuters (n reviste cu factor de
impact), n calitate de autor principal, de la ultima promovare;
6. articole in extenso, publicate n reviste si volume (proceedings) ale manifestrilor stiintifice
indexate ISI sau n alte BDI;
7. granturi/proiecte cstigate prin competitie (ca director/responsabil proiect/membru);
8. articole publicate n rezumat n reviste si volumele unor manifestri stiintifice cu ISBN sau ISSN;
9. proiecte educationale si de formare continu;
10. alte lucrri si contributii stiintifice, ordonate astfel nct s poat fi cuantificate n anexe.
[5]
Art. 13. Dosarul de concurs este constituit de candidat si se depune la adresa UMF Craiova (str. Petru
Rares nr. 2, Craiova, 200349), specificat pe pagina web a concursului, direct sau prin intermediul
serviciilor postale sau de curierat care permit confirmarea primirii. Dosarul de concurs este transmis
membrilor comisiei de concurs ncepnd cu data nchiderii procesului de depunere a dosarelor de concurs,
dar nu mai trziu de 5 zile lucrtoare naintea desfsurrii primei probe a concursului.
Art. 14. ndeplinirea de ctre un candidat a conditiilor legale de prezentare la concurs este certificat prin
avizul Oficiului Juridic al UMF Craiova. Avizul este comunicat candidatului la maximum 48 de ore de la
emiterea sa dar nu mai putin de 5 zile lucrtoare naintea desfsurrii primei probe a concursului.
Candidatii care ndeplinesc conditiile legale de concurs vor fi invitati la sustinerea probelor de concurs.
III. Modalitatea de desfyurare a concursului
Art. 15. Comisia de concurs evalueaz candidatul din perspectiva urmtoarelor aspecte:
relevanta si impactul rezultatelor stiintifice ale candidatului;
capacitatea candidatului de a ndruma studenti sau tineri cercettori;
competentele didactice ale candidatului;
capacitatea candidatului de a transfera cunostintele si rezultatele sale ctre mediul economic sau
social sau de a populariza propriile rezultate stiintifice;
capacitatea candidatului de a lucra n echip si eficienta colaborrilor stiintifice ale acestuia;
capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;
experienta profesional a candidatului n alte institutii dect UMF Craiova.
Art. 16. Competentele profesionale ale candidatului se evalueaz de ctre comisia de concurs pe baza
dosarului de nscriere si a probelor de concurs. UMF Craiova anunt pe pagina web a concursului ziua,
ora si locul desfsurrii probelor.
Art. 17. Probele de concurs includ:
I. Pentru func(ia de asistent universitar:
a. Prob scris organizat dup tematica si bibliografia programei analitice a disciplinelor
de concurs, ce va fi afisat pe site-ul UMF Craiova si la avizierele disciplinelor odat cu
publicarea posturilor la concurs. Dup extragerea de ctre candidat a 10 teme, comisia
elaboreaz 10 subiecte, durata probei scrise fiind de 2 ore. Corectura se face dup un
barem elaborat n perioada probei scrise, iar rezultatul se apreciaz cu note ntre 1 si 10,
nota final a probei reprezentnd media aritmetic a acestora. Rezultatele se comunic n
interval de 24 de ore, proba fiind eliminatorie, nota minim fiind 7 (sapte).
b. Prob practic se desfsoar n clinicile universitare pentru disciplinele cu
corespondent n re(eaua Ministerului Snt(ii, constnd n examinarea unui caz clinic
pe care candidatul/candidatii l vor prezenta n fata comisiei si n prezenta unei grupe de
studenti. Aceast prob vizeaz n special calittile didactice ale candidatilor. Pentru
disciplinele fr corespondent n re(eaua Ministerului Snt(ii, tematica si
bibliografia sunt stabilite din programa analitic a lucrrilor practice ale disciplinei.
Rezultatul probei practice se apreciaz de ctre fiecare membru al comisiei cu note de la
1 la 10, nota final a probei reprezentnd media aritmetic a acestora. Rezultatele se
comunic n interval de 24 de ore, proba fiind eliminatorie, nota minim fiind 7 (sapte).
c. Toate biletele si tezele sau materialele scrise folosite pentru desfsurarea probelor sunt
semnate de membrii comisiei si de candidati si se depun la dosarul de concurs. Toate
etapele si procedurile utilizate n desfsurarea probei sunt consemnate n procesul verbal
si depuse la dosarul de concurs.
[6]
II. Pentru func(ia de yef de lucrri:
a. Este necesar promovarea probei didactice. Proba didactic este public si urmreste
calittile didactice ale candidatului n urma prezentrii unei teme n fata grupului tint (de
regul o grup de studenti din anul n care se studiaz subiectul selectat);
b. Tema, durata probei, data, locul si ora desfsurrii se anunt cu 48 de ore nainte de
sustinere pe site si la avizierul faculttii, fiind aceleasi pentru toti candidatii la concursul
pentru ocuparea postului respectiv;
c. Comisia stabileste cel putin cinci teme de expunere din care se extrage una de ctre un
candidat (la rndul su desemnat prin tragere la sorti);
d. Rezultatul probei didactice se apreciaz de ctre fiecare membru al comisiei cu note de la
1 la 10, completnd o foaie de punctaj urmrind: adecvarea expunerii la tem; adecvarea
expunerii la nivelul auditoriului; adecvarea expunerii la obiectivele propuse; conexiunile
cu achizitiile teoretice anterioare; calitatea, corectitudinea si actualitatea informatiilor
transmise; claritatea expunerii; adecvarea iconografiei la subiect; capacitatea de sintez si
creativitatea didactic; fixarea cunostintelor; adecvarea bibliografiei recomandate la
nevoile de pregtire ale auditoriului. Rezultatul final al probei reprezint media aritmetic
a notelor membrilor comisiei de concurs. Proba este eliminatorie, nota minim de
promovare fiind 7 (sapte).
Art. 18. Comisia de concurs:
Stabilirea componentei comisiei de concurs se face dup publicarea anuntului de concurs al
postului, pentru fiecare post scos la concurs. Componenta comisiei de concurs poate include
membri supleanti.
Consiliul departamentului n structura cruia se afl postul, face propuneri pentru componenta
nominal a comisiei de concurs. Componenta comisiei de concurs este propus de decanul
faculttii, pe baza propunerilor departamentelor si este avizat de consiliul faculttii.
Componenta nominal a comisiei de concurs mpreun cu avizul consiliului faculttii este
transmis senatului universitar si supus aprobrii senatului universitar.
n urma aprobrii de ctre senatul universitar, comisia de concurs este numit prin decizie a
rectorului.
n termen de 48 de ore de la emiterea deciziei rectorului, decizia este transmis Ministerului
Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului si publicat pe site-ul web al concursului. n cazul
posturilor de conferentiar universitar si profesor universitar componenta comisiei este publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, partea a III-a.
Comisia de concurs este format din 5 membri, incluznd presedintele acesteia, specialisti n
domeniul postului scos la concurs sau n domenii apropiate. n cazul indisponibilittii participrii
unui membru la lucrrile comisiei, membrul respectiv este nlocuit de membrul supleant numit
dup aceeasi procedur ca si membrii comisiei. Membrii comisiei de concurs trebuie s aib un
titlu didactic superior sau cel putin egal cu cel al postului scos la concurs sau, pentru membrii din
strintate, s ndeplineasc standardele universittii corespunztoare postului scos la concurs. n
scopul exclusiv al participrii n comisia de concurs, echivalarea titlurilor didactice sau de
cercetare ale membrilor din strintate cu titlurile didactice ori de cercetare din tar se face prin
aprobarea de ctre senatul universitar a componentei nominale a comisiei.
Pentru ocuparea unui post de conferentiar universitar, profesor universitar, cercettor stiintific
gradul I sau cercettor stiintific gradul II, cel putin 3 membri ai comisiei trebuie s fie din afara
institutiei care organizeaz concursul, din tar sau din strintate.
Lucrrile comisiei de concurs sunt conduse de un presedinte. Deciziile comisiei de concurs sunt
luate prin votul secret al membrilor. O hotrre a comisiei este valid dac a ntrunit votul a cel
putin 3 membri ai comisiei. Presedintele comisiei de concurs este directorul departamentului n
care se regseste postul scos la concurs, decanul, prodecanul faculttii sau un membru al
consiliului departamentului n care se regseste postul scos la concurs, respectiv consiliului
faculttii, delegat n acest scop prin votul consiliului respectiv.
[7]
IV. Procedura de finalizare a concursului / Comunicarea rezultatelor
Art. 19. Concursurile se deruleaz n cel mult 45 de zile de la ncheierea perioadei de nscriere. Concursul
const n evaluarea activittii stiintifice si calittilor didactice ale candidatilor. Pentru fiecare post,
comisia de concurs decide ierarhia candidatilor si nominalizeaz candidatul care a ntrunit cele mai bune
rezultate.
1. Fiecare membru al comisiei are obligatia de a nominaliza clar candidatul considerat cstigtor
al concursului, n conformitate cu grila de evaluare/departajare. n cazul n care optiunea
pentru un candidat nu a fost clar exprimat de ctre unul din referenti se va proceda automat
de ctre presedintele comisiei, cu avizul Decanatului, la nlocuirea respectivului membru al
comisiei cu un membru supleant, care va redacta propriul su referat.
2. Media final a concursului pentru ocuparea postului de asistent universitar va fi media
aritmetic a probei scrise si a probei practice. n situatiile n care vor exista candidati cu
punctaj egal departajarea se va face pe baza evalurii dosarului de concurs si a propunerii de
dezvoltare a carierei universitare a candidatului.
3. Media final a concursului pentru ocuparea postului de sef de lucrri va fi media aritmetic a
notei de la proba didactic, a rezultatului evalurii dosarului de concurs (punctajele din grila
de evaluare/departajare vor fi transformate n note de la 1 la 10, nota 10 corespunznd
candidatului cu punctajul cel mai mare, restul notelor calculndu-se proportional cu
punctajele restului candidatilor).
4. Grila de evaluare/departajare (Anexa 5 pentru asistent universitar/yef lucrri, respectiv
Anexa 6 pentru conferen(iar/profesor universitar), completat de candidati este verificat
si completat de membrii comisiei de concurs, dup studierea dosarului candidatilor la
ocuparea unui post didactic sau de cercetare vacant.
5. Presedintele de comisie redacteaz raportul, pe baza referatelor individuale ale membrilor
comisiei. Punctajul final se calculeaz prin media aritmetic a punctajelor referatelor
membrilor. Cstigtor al concursului va fi declarat candidatul care a ndeplinit criteriile
minimale si a ntrunit punctajul cel mai mare dintre candidati, chiar la diferent de fractiuni
de punct de urmtorul clasat. Raportul ntocmit de presedintele comisiei de concurs va fi
semnat si de ceilalti membri ai comisiei de concurs.
6. Consiliul faculttii analizeaz respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a
institutiei de nvtmnt superior si acord sau nu avizul su raportului asupra concursului.
Ierarhia candidatilor stabilit de comisia de concurs nu poate fi modificat de consiliul
faculttii.
7. Senatul universitar analizeaz respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a
institutiei de nvtmnt superior si aprob sau nu raportul asupra concursului. Ierarhia
candidatilor stabilit de comisia de concurs nu poate fi modificat de senatul universitar.
Art. 20. Numirea pe post si acordarea titlului universitar aferent de UMF Craiova, n urma aprobrii
rezultatului concursului de ctre senatul universitar, se face prin decizia rectorului, ncepnd cu semestrul
urmtor desfsurrii concursului. Decizia de numire si de acordare a titlului universitar aferent de ctre
UMF Craiova, mpreun cu raportul de concurs se trimite Ministerului Educatiei Nationale si CNATDCU
n termen de 2 zile lucrtoare de la emiterea deciziei de numire.
Art. 21. n cazul n care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat, n semestrul
urmtor, cu reluarea integral a procedurii de concurs.
Art. 22. Rezultatul concursului se public pe pagina web a concursului, n termen de 48 de ore de la
finalizarea concursului.
Art. 23. Contestatiile pot fi depuse de ctre candidati exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale, n
termen de 5 zile lucrtoare. Contestatiile vor fi analizate si solutionate de ctre o comisie numit n acest
sens de ctre Senatul UMF Craiova.
[8]
V. Dispozi(ii finale
Art. 24. Prezenta metodologie intr n vigoare de la data aprobrii de ctre Senatul Universittii de
Medicin si Farmacie din Craiova din data de 30.06.2011.
Art. 25. Prezenta metodologie a fost actualizat si completat cu reglementrile specifice pentru
derularea concursurilor de ocupare a posturilor didactice de conferentiar si profesor universitar n sedinta
Senatului din data de 22.03.2013, mpreun cu Anexele 1-6, care fac parte integrant din metodologie.
Art. 26. La data intrrii n vigoare a prezentei metodologii, se abrog orice regulamente anterioare
privitoare la desfsurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice n cadrul Universittii de
Medicin si Farmacie din Craiova.