Sunteți pe pagina 1din 46

R O M N I A

MINISTERUL APRRII NAIONALE


ACADEMIA FORELOR TERESTRE
NICOLAE BLCESCU
TIINA I NVMNTUL
TIINA I NVMNTUL
FUNDAMENTE ALE SECOLULUI
FUNDAMENTE ALE SECOLULUI
AL XXI-LEA
AL XXI-LEA
A IX-A SESIUNE DE COMUNICRI
TIINIFICE CU PARTICIPARE
INTERNAIONAL
PROGRAM
SIBIU
26 noiembrie 2004
2 din 46
COMITETUL DE ORGANIZARE
Preedinte:
Gl.bg.prof.univ. dr. Nicolae USCOI
Membri:
Col.prof.univ.dr. Alexandru BABO
Col.prof.univ.dr. Mircea COSMA
Lt.col.prof.mil. Mihai NEAG
Lt.cdor conf.univ.dr.ing. Ghi BSAN
Lt.col. Gheor!he B"#"$AN
Mr.lect.univ. $eon%in S&ANCIU
Mr.lect.univ. 'lorin (E&U)
Mr.C.S.II dr. *a+ile C"U)AU
Mr.C.S.I. ing. Sorin CIS&EA
Mr.asist.univ. Con+%an%in &OCAN
Culegere comuteri!"t#:
Referent odica ,U-UI
. din 46
4 din 46
PROGRAMUL MANI$E%T&RILOR
'() **) '++,
/0100222100 3 (ri4irea 5i ca6area 7ar%ici7anilor
/81.0 3 Cina
$oc9 (o7o%a cadre a acade4iei
'-) **) '++,
0:1.020;1.0 3 Micul de<un
$oc9 (o7o%a cadre a acade4iei
0;1.020;1== 3 Cere4onialul ar>orrii #ra7elului o4?niei
$oc9 (la%oul acade4iei
081002/0100 2 Deschiderea oficial a lucrrilor sesiunii9
Cu@?n% de >un @eni% 5i 7re6en%area 7ar%ici7anilor9 do4nul
Col17roA1uni@1dr1 Mircea COSMA 3 +ecre%arul 5%iiniAic 5i 5eAul
Seciei Cerce%are %iiniAic 5i Ex7erien Acu4ula% a Acade4iei
'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuC
Alocuiunea de de+chidere9 do4nul Gl1>!17roA1uni@1dr1 Nicolae
USCOI 3 Co4andan%ul Dec%orulE Acade4iei 'orelor &ere+%re
BNicolae Blce+cuC
(re6en%area lucrrilor Fn 7len9
Ausbildung des Fhrungspersonals der undes!ehr am
eispiel der "ffi#iereG O>er+%leu%nan% I1G1 Johannes RisseG
*er%eidi!un!+a%%achH der Bunde+re7u>liI #eu%+chland in
u4Jnien
CAS$% it &''' ( )erfec*iune +n calitate, #i7l1in!1 Savu
Mariana, BKh4e L Meih+ SN+%e4%echniI G4>, L Co OGG
S7rocIhK@elG Ger4anN
(reci6ri or!ani6a%orice9 do4nul Col17roA1uni@1dr1 Mircea COSMA
3 +ecre%arul 5%iiniAic 5i 5eAul Seciei Cerce%are %iiniAic 5i
Ex7erien Acu4ula% a Acade4iei 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuC
$oc9 Aula Acade4iei 'orelor &ere+%re
/01/=2/.100 3 Lucrri pe seciuni
/.1002/4100 3 Ma+a de 7r?n6
$oc9 -/G 7ar%er
/41002/;100 3 Lucrri pe seciuni
/8100 3 Cina Ae+%i@
$oc9 Sala 4are a Cercului 4ili%ar
'.) **) '++,
0;10020;1.0 3 Micul de<un
$oc9 (o7o%a cadre a acade4iei
0;1.02/0100 3 #eAluirea 7ar%ici7anilor1
= din 46
DENUMIREA %EC/IUNILOR 0%U1%EC/IUNILOR2 3I
LOCURILE DE DE%$&3URARE
Loc de desfurare9 Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuC
SECIUE! I " Mana#e$en%ul &r#ani'aiei
Loc de desfurare9 (a@1 -2G e%1 IG Ca>ine% econo4ie
SECIUE! a II(a " Mana#e$en%ul Econo$ico()inanciar *
Loc de desfurare9 (a@1 -2G e%1 IG Ca>ine% con%a>ili%a%e2Ainane
SECIUE! a III(a " +%iin Mili%ar ,-
Loc de desfurare9 (a@1 -2G e%1 IG Ca>ine% 5%iin 4ili%ar
SECIUE! a I.(a /re#%ire Mili%ar 0eneral1 ,1
Loc de desfurare9 (a@1 -/G e%1 IG Sala de 7re!%ire a cadrelor
SECIUE! a .(a " +%iine Juridice i !d$inis%raie /u2lic ,3
Loc de desfurare9 (an1 -/G e%1 IG Sala Sena%ului
SECIUE! a .I(a " Sociolo#ie -,
Loc de desfurare9 (a@1 -2G e%1 IG Ca>ine%ul de 7eda!o!ie
SECIUE! a .II(a " +%iinele Educaiei --
Loc de desfurare9 (a@1 -2G e%1 IG Ca>ine%ul de 7+iholo!ie
SECIUE! a .III(a " +%iine 4ehnice -1
Su2seciunea ,5 )i'ic, Elec%ronic, Elec%ro%ehnic, Co$unicaii -1
Loc de desfurare9 (a@1 -/G e%1 IIG Sala &ehnic de Geniu
Su2seciunea -5 Ma%e$a%ic, Infor$a%ic -*
Loc de desfurare9 (a@1 -2G e%1 IG $a>ora%or InAor4a%ic
Su2seciunea 65 4ehnolo#ie, 4ehnic $ili%ar, Cali%a%e 6-
Loc de desfurare9 (a@1 -/G e%1IIG Sala de ecolo!ie 5i 7ro%ecia 4ediului
Su2seciunea 75 Mecanica $ediului con%inuu 61
Loc de desfurare5 (a@1 - /G e%1 IIG $a>ora%or S%udiuG &ehnolo!ia 5i
e6i+%ena Ma%erialelor
SECIUE! a I8(a " Li$2i s%rine 6*
Su2seciunea ,5 Li$2a en#le' 6*
Loc de desfurare9 (a@1 #G e%1 IIG Sal 4ul%iAuncional li4>a en!le6
Su2seciunea -5 Li$2a france' 7-
Loc de desfurare9 (a@1 #G e%1 IIG Sal 4ul%iAuncional li4>a Arance6
6 din 46
%EC/IUNEA I: M"n"gementul Org"ni!"4iei
Modera%ori9 (roA1uni@1dr1 Culda $ucian
(roA1 GNula Me6eN
(roA1uni@1dr1 &ele57an Con+%an%in
ConA1uni@1dr1 Bucurean Mirela
Secre%ar5 C7%1a+i+%1uni@1 Iancu #u4i%ru
,9 Comanda militar- +ntre management .i leadership, Gl1>!17roA1uni@1dr1
Uscoi icolaeG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
-9 /Soft%prioriti#ation/ b0 multi%level group decision supportG (roA1 0:ula
Me'e:G #e7ar%4en% oA Mana!e4en% and Or!ani+a%ionG Na%ional
#eAence Uni@er+i%N MiIlo+ PrinNi Buda7e+%G ,un!arN
69 1iferen*ierea rolurilor deciden*ilor din organi#a*ieG Gl1>!1DrE
7roA1uni@1dr1 Culda LucianG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iu
79 Considera*ii cu privire la managementul neconven*ionalG (roA1uni@1dr1
4elepan Cons%an%inG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iu
19 Motiva*ie .i de#voltare uman-G ConA1uni@1dr1 /e%ca Ioan(Cons%an%inG
Uni@er+i%a%ea o4?no2Ger4anG Si>iu
;9 1e#voltarea competitivit-*ii capitalului uman +n organi#a*iile
economiceG ConA1uni@1dr1 /e%ca Ioan(Cons%an%inG Uni@er+i%a%ea
o4?no2Ger4anG Si>iu
<9 Criterii de anali#- a interpret-rilor date leadership%uluiG Col1dr1
Sf=rlo# >enoniG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG
Si>iu
39 Aspecte teoretice .i metodologice privind promovarea leadership%ului
+n mediul militarG Col1dr1 Sf=rlo# >enoniG Acade4ia 'orelor &ere+%re
BNicolae Blce+cuCG Si>iu
*9 Responsabilit-*ile etice ale unei organi#a*ii, ConA1uni@1dr1 >ucurean
MirelaG 'acul%a%ea de %iine Econo4iceG Uni@er+i%a%ea din Oradea
,?9Strategiile +n armat- .i +n afaceri, ConA1uni@1dr1 >ucurean MirelaG
'acul%a%ea de %iine Econo4iceG Uni@er+i%a%ea din Oradea
,,9 )rincipiile de ba#- ale produc*iei, $ec%1uni@1dr1 >os=nceanu MarinicG
Uni@er+i%a%ea B%eAan cel MareCG Sucea@a
: din 46
,-92AI345 ( )rincipiul de ameliorare constant-, $ec%1uni@1dr1
>os=nceanu MarinicG Uni@er+i%a%ea B%eAan cel MareCG Sucea@a
,69Aspecte manageriale privind gestionarea fenomenului de oboseal- la
bordul naveiG C7%1cdor conA1uni@1dr1 0olea /o$piliu, Acade4ia
Na@al BMircea cel B%r?nCG Con+%ana
,79Aspecte privind rela*ia consiliere personal-%motiva*ie%performan*e +n
activitatea liderului militarG C7%1cdor conA1uni@1dr1 0olea /o$piliu,
C7%1cdor 7roA14il1 S=r2u MarianG Acade4ia Na@al BMircea cel
B%r?nCG Con+%ana
,19)articularit-*i ale managementului +n unele *-ri islamice, $ec%1uni@1dr1
Is%ocescu !$edeo, 'acul%a%ea de Mana!e4en%G Acade4ia de S%udii
Econo4iceG Bucure5%i
,;9)lanificarea strategic- .i anali#a S6"7G $ec%1uni@1 U%ureanu Si$onaG
Uni@er+i%a%ea BO@idiu+CG Con+%ana
,<9Motiva*ia ( factor con.tient de conducere la de#voltarea turismuluiG
$ec%1uni@1dr1 0ea$nu Cons%anaG Uni@er+i%a%ea BCon+%an%in
Br?ncu5iCG &?r!u -iu
,39Aplica*ii manageriale +n turismul localG $ec%1uni@1dr1 0ea$nu
Cons%anaG Uni@er+i%a%ea BCon+%an%in Br?ncu5iCG &?r!u -iu
,*9"ptimi#ation of )roduction )rocess 8sing 5umerical Methods,
$ec%1uni@1dr1in!1 Si$a ElenaG 'acul%a%ea de %iine Econo4ice 5i
Calcula%oareG Uni@er+i%a%ea o4?no2Ger4anG Si>iu
-?97echni9ues and Algorithms 8sed in "ptimi#ation of )roduction
S0stems, $ec%1uni@1dr1in!1 Si$a ElenaG 'acul%a%ea de %iine
Econo4ice 5i Calcula%oareG Uni@er+i%a%ea o4?no2Ger4anG Si>iu
-,98tili#area metodologiilor de management total ( factor de de#voltare
continu- a organi#a*iei, $ec%1uni@1 Do$nica DeliaG Uni@er+i%a%ea
o4?no2Ger4anG Si>iu
--9Softul de micro%+ntreprindere, o problem- de actualitate a economiei
rom:ne.ti, eA lucrri dr1in!1 Edelhauser EduardG Uni@er+i%a%ea din
(e%ro5ani
-69Globali#area .i protec*ia mediului +ncon;ur-torG Ecolo! @al$a#hi
Elisa2e%aG $ec%1uni@1dr1 Merce Eu#eniuG Acade4ia 'orelor &ere+%re
BNicolae Blce+cuCG Si>iu
-79Argumente pentru convergen*a +nv-*-m:ntului civil .i militar +n noua
economie, $ec%1uni@1dr1 Ro%ariu IlieG 'acul%a%ea de %iine
Econo4iceG Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG Si>iu
; din 46
-197he 1efense Resource Management Model ( A Supporting 7ool for
Force and Resource Anal0sis, Modelling, )lanning and oudget
Calculations, Mr1lec%1uni@1dr1in!1 /opa MirceaG Acade4ia 'orelor
&ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
-;9Leadership ( ho! to become a great leader in the <=
st
Centur0,
$ec%1uni@1dr1in!1ec1 0orsAi @or%ensia, Uni@er+i%a%ea o4?no2
Ger4anG Si>iu
-<9Spre o nou- er-> era informa*ional-, $ec%1uni@1dr1in!1ec1 0orsAi
@or%ensia, Uni@er+i%a%ea o4?no2Ger4anG Si>iu
-39Rolul miturilor +n transformarea organi#a*ional- $%1col1 Ri'escu
!leBandruG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
-*9"rientarea spre Internet a managementului modern, A+i+%1uni@1in!1ec1
0o#o% 0a2rielaG Uni@er+i%a%ea B(e%rol2Ga6eCG (loie5%i
6?94valuarea riscului +n lucr-rile de e?plorare geologic- pentru petrol .i
ga#eG A+i+%1uni@1in!1ec1 Si$a .iole%aG Uni@er+i%a%ea B(e%rol2Ga6eCG
(loie5%i
6,9Actul managerial, cultura organi#a*ional- .i interdependen*ele dintre
acesteaG C7%1a+i+%1uni@1 Iancu Du$i%ruG Acade4ia 'orelor &ere+%re
BNicolae Blce+cuC Si>iu
6-9)olitici .i instrumente de ocupare a for*ei de munc- +n Rom:nia +n
perspectiva ader-rii la 8niunea 4uropean-G A+i+%1uni@1ec1 0heor#he
IleanaG Uni@er+i%a%ea B(e%rol2Ga6eCG (loie5%i
669Mass%media .i consumul cultural +n conte?tul globali#-riiG (re71uni@1
>loiu RalucaG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG
Si>iu
679Creativitatea +n procesul deci#ionalG Monica DanG AAS Bucure5%iG
Cons%an%in(&vidiu IlieG Acade4ia &ehnic Mili%arG Bucure5%i
619)erspective strategice .i instrumente utili#ate +n managementul
calit-*iiG (re71uni@1 >re'ai LilianaG Uni@er+i%a%ea o4?no2Ger4anG
Si>iu
6;9Considera*ii privind cultura organi#a*ional- .i rolul acesteia +n
managementul schimb-rii, (re71uni@1 >re'ai LilianaG Uni@er+i%a%ea
o4?no2Ger4anG Si>iu
6<94volu*ia tipurilor de structuri organi#a*ionaleG (re71uni@1ec1 Sp%aru
MihaelaG Uni@er+i%a%ea B(e%rol2Ga6eCG (loie5%i
639Implica*iile e%learning +n managementul organi#a*iei, (roA1 S%erpu
>r=ndua RucsandraG $iceul de Elec%ronic Indu+%rialG Bucure5%i
8 din 46
6*9Anali#a diagnostic a organi#-rii actuale +n industria e?tractiv- de
hidrocarburi, A+i+%1uni@1in!1 !l2u MdlinaG Uni@er+i%a%ea B(e%rol2
Ga6eCG (loie5%i
7?9 Implementing a Language "b;ectives Contract in the Conte?t of the
Romanian Armed Forces, #1M11U1 Councillor o2le @elenG
En!landG #1M11U1 Con+eiller $%1col1 Jean(Marc LavallCeG 'rance
7,9 Spre o autonomie real- a unit-*ilor .colare din +nv-*-m:ntul
preuniversitar, In+71 Chervase Car$enG In+71 S%nescu ElenaG In+71
0heor#he E$ilG Cen%rul Naional de 'or4are a (er+onalului din
Qn@4?n%ul (reuni@er+i%arG Bucure5%i
7-9 Aspecte ale rela*iilor dintre institu*ia militar- .i societatea civil-G Col1
Cons%an%in eculaiG Uni@er+i%a%ea Naional de A7rareG Bucure5%i
769 Considera*ii asupra sistemelor militare, Col1 Cons%an%in eculaiG
Uni@er+i%a%ea Naional de A7rareG Bucure5%i
779 Considera*ii asupra testelor folosite +n selec*ia resurselor umaneG
$%1cdor conA1uni@1dr1ec1 /ucau /enicG Uni@er+i%a%ea Naional de
A7rareG Bucure5%i
719 Aspecte ale comunic-rii +n recrutarea resurselor umane, $%1cdor
conA1uni@1dr1ec1 /ucau /enicG Uni@er+i%a%ea Naional de A7rareG
Bucure5%i
7;9 4volu*ia interpret-rilor oamenilor despre organi#a*iiG Mr1 Cons%an%in
DanielG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
/0 din 46
%EC/IUNEA " II5": M"n"gementul
Economico5$in"nci"r
Modera%ori 9 (roA1uni@1dr1 Bal%e5 Nicolae
ConA1uni@1dr1 #u4i%re+cu $ui!i2Nicolae
$ec%1uni@1dr1 Merce Eu!eniu
Secre%ar5 $%17re71uni@1 (o7a Ga>riel
,9 Finali#area negocierilor de aderare ( pas decisiv +n demersul Rom:niei
de integrare +n 8niunea 4uropean-G (roA1uni@1dr1 Crian SilviuG
Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG Si>iu
-9 Caracteristici vitale ale managerului secolului @@I .i responsabilit-*ile
managerului financiar, (roA1uni@1dr1 >al%e icolaeG A+i+%1uni@1
Ciuhureanu !linaG Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG Si>iu
69 MarAetingul on%line .i riscurile serviciilor electroniceG (roA1uni@1dr1
>ucur .iorelG Uni@er+i%a%ea din (i%e5%iG (roA1uni@1dr1 4elepan
Cons%an%inG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
79 MarAetingul rela*ional ( pre#ent .i perspectiveG ConA1uni@1dr1
Du$i%rescu Lui#i(icolaeG Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG Si>iu
19 Considera*ii privind op*iunea de selec*ii a proiectelor de investi*ii +n
capacit-*i cu produc*ie pentru ap-rareG ConA1uni@1dr1 >u'il 0ri#orie(
!leBandruG Uni@er+i%a%ea o4?no2Ger4anG Si>iu
;9 Some Aspects About Foreign 1irect Investment in RomaniaG
ConA1uni@1dr1in!1 >ocoianu MirceaG Acade4ia &ehnic Mili%arG
(roA1uni@1dr1 /relipcean 0a2rielaG Uni@er+i%a%ea B%eAan cel MareCG
Sucea@a
<9 An Anal0sis of the RisA Management in the Case of 7errorism AttacAsG
ConA1uni@1dr1in!1 >ocoianu MirceaG Acade4ia &ehnic Mili%arG
Bucure5%iG (roA1uni@1dr1 /relipcean 0a2rielaG Uni@er+i%a%ea B%eAan cel
MareCG Sucea@a
39 Criticisms of AdvertisingG $ec%1uni@1dr1 0recu Eu#eniaG Uni@er+i%a%ea
(oli%ehnicG &i4i5oara
*9 7he MarAeting )lan and AdvertisingG $ec%1uni@1dr1 0recu Eu#eniaG
Uni@er+i%a%ea (oli%ehnicG &i4i5oara
,?9 Considera*ii privind anali#a soldurilor intermediare de gestiune .i a
capacit-*ii de autofinan*areG $ec%1uni@1dr1 Merce Eu#eniuG Acade4ia
'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
// din 46
,,9 )articularit-*i ale reformei .i evolu*iei sistemului bancar rom:nesc +n
perioada de tran#i*ie la economia de pia*-G Mr1lec%1uni@1 S%anciu
Leon%inG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
,-9 Considera*iuni privind locul .i rolul anali#ei financiare a agen*ilor
economici +n fundamentarea deci#iei de creditare bancar-, Ex7er%
con%a>il S%anciu Mioara(LilianaG Mr1lec%1uni@1 S%anciu Leon%inG
Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuC Si>iu
,69 Considera*ii asupra func*iei de produc*ie Cobb%1ouglasG $ec%1uni@1dr1
S%uparu Dra#oG $ec%1uni@1dr14o$i .asileG Uni@er+i%a%ea din Craio@a
,79 1eterminante ale r-spunderii disciplinare a personalului din unit-*iG
Mr1lec%1uni@1 )lori%eanu ElenaG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iu
,19 Aspecte privind r-spunderea personalului +n unit-*ile patrimonialeG
Mr1lec%1uni@1 )lori%eanu ElenaG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iu
,;9 )robleme manageriale ale afacerilor miciG A+i+%1uni@1 >ar2u MihaiG
Uni@er+i%a%ea Craio@aG C7%1 Cos%a >o#danG Uni%a%ea Mili%ar 0/.=4G
Baia Mare
,<9 Interpret-ri economice .i aplicabilitatea derivatelor par*iale +n
probleme de e?tremG Dnias Cora IonelaG 'undaia o4?n 7en%ru
&inere% B#acia2,erculeCG Bile ,erculaneG $ec%1uni@1dr1 4o$i .asileG
Uni@er+i%a%ea din Craio@a
,39 Segmentarea pie*ei organi#a*iei ( condi*ie a unui management eficient,
Ec1 Ci%rea E$il(Cons%an%inG Ca4era de Con%uriG Si>iu
,*9 Implementarea IS" &''' ( mod de eficienti#are a sistemului
opera*ional +n ansamblul organi#a*iei, $ec%1uni@1 Do$nica DeliaG
Uni@er+i%a%ea o4?no2Ger4anG Si>iu
-?9 1imensiunea informativ- a contabilit-*ii +n procesul de asistare a
deci#iei economiceG $ec%1uni@1dr1 Doinea &vidiaG Uni@er+i%a%ea din
Craio@a
-,9 4?igen*e privind con*inutul situa*iilor financiare anualeG $ec%1uni@1dr1
Doinea &vidiaG Uni@er+i%a%ea din Craio@a
--9 )rincipalele cerin*e ale strategiilor firmelor de serviciiG Ec1 /raDa
ECFD$roiuG IleanaG Ec1 CFD$roiu !u#us%inG $ec%1uni@1dr1 4o$i
.asileG Uni@er+i%a%ea din Craio@a
-69 4?pansiunea serviciilor ( necesitate obiectiv- a eficien*ei .i
competitivit-*ii la nivel de organi#a*ie .i de *ar-G A+i+1uni@1 )li%r
Monica(/aulaG Uni@er+i%a%ea o4?no2Ger4anG Si>iu
/2 din 46
-79 Interferen*e .i diferen*e +ntre managementul activit-*ii contabile .i
managementul financiar al firmei viitoruluiG A+i+%1uni@1 Ciuhureanu
!linaG Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG Si>iu
-19 Considera*ii privind metodele de evaluare a materiei impo#abile +n
Rom:niaG (re71uni@1 /opa 0a2rielG Acade4ia 'orelor &ere+%re
BNicolae Blce+cuCG Si>iu
-;9 4valuarea fiscal- frauduloas- ( problem- actual- a fiscalit-*ii +n
Rom:nia (re71uni@1 /opa 0a2rielG Acade4ia 'orelor &ere+%re
BNicolae Blce+cuCG Si>iu
-<9 Aspecte practice +nt:lnite +n utili#area corela*iei .i regresieiG (re71uni@1
Dncic DanielaG Uni@er+i%a%ea BCon+%an%in Br?ncu5iCG &?r!u -iu
-39 Reflectarea consecin*elor cri#ei economiei rom:ne.ti asupra procesului
de negociere +n vederea ader-rii la 8niunea 4uropean-G A+i+%1uni@1
Daea !leBandraG Uni@er+i%a%ea din Craio@aG 'acul%a%ea de %iine
Econo4iceG #ro>e%a &urnu2Se@erin
-*9 Misiunea portului maritim modern +n sistemul de transportG $ec%1uni@1
U%ureanu Si$ona, Uni@er+i%a%ea BO@idiu+CG Con+%ana
6?9 Modelul $ al investi*iilorG A+i+%1uni@1ec1in!1 Dro2 C%lin,
Uni@er+i%a%ea din Bacu
6,9 1iversificarea activit-*ilor economice ale e?ploata*iilor agricole.
Studiu de ca#> Banul C-r-nesc DMoulin MigreE, Fendee, Fran*aG
S%anciu Mirela, Do2rin !urelia, Sand Cornelia, 0eor#escu icolaieG
Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG Si>iu
6-9 7urismul rural, agroturismul .i ecoturismul ( componente ale
de#volt-rii durabile +n spa*iul rural, S%anciu Mirela, Cior%ea 0li#or,
0eor#escu icolaie, Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG Si>iu
/. din 46
%EC/IUNEA " III5" 6 3tiin4# Milit"r#
Modera%ori9 Col17roA1uni@1dr1 Ba>o5 Alexandru
Col17roA1uni@1dr1 Co+4a Mircea
ConA1uni@1dr1 S%oina Neculai
Secre%ar9 A+i+%1uni@1 #inicu Anca
,9 8niunea 4uropean- .i conceptul de putere militar-G Gl1>!17roA1uni@1dr1
Uscoi icolaeG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
-9 Ausbildung des Fhrungspersonals der undes!ehr am eispiel der
"ffi#iereG O>er+%leu%nan% I1G1 Johannes RisseG *er%eidi!un!+a%%achH der
Bunde+re7u>liI #eu%+chland in u4Jnien
69 Can 7errorism e 1efined and GustifiedH Michael J9 S%evensG (h1#1G
#,C Illinoi+ S%a%e Uni@er+i%NG Dorel Mor=nduG (h1#1 B$ucian Bla!aC
Uni@er+i%NG Si>iuG Mihai 4urcuG (h1#1 B$ucian Bla!aC Uni@er+i%NG
Si>iu
79 8nele aspecte ale rela*iilor militarilor sovietici cu popula*ia .i
administra*ia sibian-G Col17roA1uni@1dr1 >a2o !leBandruG Acade4ia
'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
19 Fenomene ale gestion-rii riscului +n ac*iunea militar-, Col17roA1uni@1dr1
Cos$a MirceaG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
;9 Ripostele ap-r-rii ( momente decisive +n cadrul opera*iilor ba#ate pe
efecteG Col1lec%1uni@1dr1 &s%ropel .iorelG Acade4ia 'orelor &ere+%re
BNicolae Blce+cuCG Si>iu
<9 1imensiunile mediului opera*ional de ac*iune ale for*elor terestre,
Col17roA1uni@1dr1 Cos$a Mircea, Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iu
39 Solicit-ri ale c:mpului de lupt- modern .i ale opera*iilor de stabilitate
.i spri;in, ConA1uni@1dr1 S%oina eculaiG Acade4ia 'orelor &ere+%re
BNicolae Blce+cuCG Si>iu
*9 )roiectarea .i reali#area unui nou sistem de lucr-ri de fortifica*ie,
capabil s- asigure +n mod eficient protec*ia personalului .i tehnicii
militare +n r-#boiul modernG Col1dr1 .ladu MirceaG coala de A7licaie
7en%ru Geniu 5i Ci 'era%e GG(anai% #oniciCG ?4nicu *?lcea
/4 din 46
,?9 R-#boiul ba#at pe re*ea ( o posibil- solu*ie +n sporirea eficien*ei
armatelor actuale, $%1col1conA1uni@1dr1 0ri#ore LaureniuG
Uni@er+i%a%ea Naional de A7rareG Bucure5%i
,,9 Itiin*a militar- ( o nou- abordareG $%1col1conA1uni@1dr1 0ri#ore
LaureniuG Uni@er+i%a%ea Naional de A7rareG Bucure5%i
,-9 Geopolitica ( +ntre promisiuni .i limiteG ConA1uni@1dr1 a'are .asileG
Acade4ia Na@al BMircea cel B%r?nCG Con+%ana
,69 Aspecte ale for*elor terestre din armata Rom:niei +n noul conte?t de
securitateG Mr1lec%1uni@1dr1 Radu Du$i%ruG Acade4ia &ehnic Mili%arG
Bucure5%i
,79 8nele considera*ii privind locul .i rolul for*elor de geniu +n procesul de
reali#are a compatibilit-*ii .i interoperabilit-*ii for*elor terestreG
Mr1lec%1uni@1dr1 Radu Du$i%ruG Acade4ia &ehnic Mili%arG Bucure5%i
,19 Impactul elementului marin asupra duratei r-#boiuluiG C7%1cdor dr1
Marian S=r2uG Acade4ia Na@al BMircea cel B%r?nCG Con+%ana
,;9 Geostrategia % strategie a celor trei spa*ii> terestru, aerian .i maritimG
C7%1cdor dr1 Marian S=r2uG Acade4ia Na@al BMircea cel B%r?nCG
Con+%ana
,<9 I) ( anali#a informativ- a c:mpului de lupt-G $%1col1 Ma'ilu
!leBandruG Mr1 Ser#iu Mun#iuG coala de A7licaie 7en%ru InAan%erie
5i *?n%ori de Mun%e GGCon+%an%in Br?nco@eanuCG '!ra5
,39 "pera*iile intermediareJ rolul .i importan*a acestora +n opera*iile duse
de batalionul de infanterieG Mr1 >ar2u Ro$ulusG coala de A7licaie
7en%ru InAan%erie 5i *?n%ori de Mun%e GGCon+%an%in Br?nco@eanuCG
'!ra5
,*9 La dKfense europKenne, peut%elle Ltre manifestKe au%delM de l/"7A5H
Mr1 Cos%ache SilviuG Uni%a%ea Mili%ar 0/8:/G Clinceni
-?9 Contribu*ia activit-*ilor de cercetare +n domeniul sen#orilor .i
tehnologiilor electronice asupra moderni#-rii ac*iunilor militare ale
for*elor terestreG C7%1in!1 /opescu @oriaG A!enia de Cerce%are 7en%ru
&ehnic 5i &ehnolo!ii Mili%areG Bra!adiru
-,9 Rolul r-#boiului afgan +n emergen*a neo%fundamentalismului islamicG
A+i+%1uni@9 La'r MariusG Uni@er+i%a%ea BA@ra4 IancuCG Clu<2Na7oca
--9 Cibernetica +n sistemul militar ( procesul de comand- .i controlG Mr1
4rocan Cons%an%inG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG
Si>iu
-69 Lider sau .efHG C7%1a+i+%1uni@1 Do2rin .asileG Acade4ia 'orelor
&ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
/= din 46
-79 Considera*ii privind dimensiunea militar- a integr-rii ( 5A7"G
C7%1a+i+%1uni@1 Dr#u SorinG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iu
-19 C:teva considera*ii privind vi#iunea cosmopolitan- asupra combaterii
terorismuluiG A+i+%1uni@1 Dinicu !ncaG Acade4ia 'orelor &ere+%re
BNicolae Blce+cuCG Si>iu
-;9 Strategiile .i tehnicile terorismuluiG $%17re71uni@1 Raiu !urelianG
Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
-<9 7erorismul .i formele sale asociateG $%17re71uni@1 Raiu !urelianG
Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
-39 Considera*ii privind efectele ecologice ale conflictelor militareG Ecolo!
@al$a#hi Elisa2e%a(E$iliaG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iu
-*9 <N' de ani de la +nfiin*area regimentului = gr-niceresc rom:n de la
"rlat, $%1col1 >ucur !leBandru, In+7ec%ora%ul -udeean de (ro%ecie
Ci@ilG Si>iu
/6 din 46
%EC/IUNEA " I75" 6 Preg#tire Milit"r#
Gener"l#

Modera%ori5 $%1col17roA14il1 Nea! Mihai
$%1col17roA14il1 S%nciule+cu o>er%
Secre%ar5 C7%9in!1 (o7a Ioan #an
,9 Influen*a doctrinelor politico%militare .i militare asupra corela*iei
dintre centrul de greutate al for*ei .i momentul critic, pre#ent .i
perspectiv-, +n raport cu evolu*ia c:mpului de lupt- modern,
$%1col17roA14il1 ea# MihaiG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iu
-9 Aspecte metodice +n predarea procedeelor tehnice Oproba de +not P' m
cu obstacoleQ +n lec*ia de educa*ie fi#ic- din +nv-*-m:ntul superior
militar, C7%1cdor dr1 .ir#il Ene .oiculescuG Acade4ia Na@al BMircea
cel B%r?nCG ConA1uni@1dr1 Car$en Ene .oiculescuG Uni@er+i%a%ea
BO@idiu+CG Con+%ana
69 Considera*ii privind factorii care generea#- o obiectivitate sc-#ut- +n
evaluarea studen*ilor de c-tre instructorii militariG $%1col17roA14il1
@l2ac icolae, Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
79 7ehnici de instruire a lupt-torului .i echipei +n cadrul instruc*iei tacticeG
$%1col1in+%r1+u71 Movil MihaiG C7%1in+%r1 C=rs%ea Cons%an%in
Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
19 Regimul ;uridic al minelor, capcanelor .i al altor dispo#itive similareG
$%1col1in+%r1+u71 Iacovescu IonG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iu
;9 Considera*ii privind dispo#itivul de lupt- .i manevra subunit-*ilor de
v:n-tori de munte pe o direc*ie de creast-, $%1col1in+%r1+u71 Ciuc
!drianG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
<9 Arme neletale, Mr1in!1 Mo%eanu DanG Acade4ia 'orelor &ere+%re
BNicolae Blce+cuCG Si>iu
39 Gestionarea resurselor radioG Mr1in+%r15eA &lan 0heor#heG Acade4ia
'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
*9 )rincipiile .i filosofiile procesului de management al *intelor,
Mr1in+%r15eA Moro icolaeG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iu
/: din 46
,?9 Considera*ii privind cau#ele ne+ndeplinirii .edin*elor de tragereG
C7%1in+%r1 Solescu DanielG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iu
,,9Considera*ii asupra modului de utili#are a dispo#itivelor e?plo#ive
improvi#ate OI.4.1. ( Improvised 4?plosive 1evicesQ +n ac*iunile
teroristeG C7%1in+%r1in!1 /opa Ioan DanG Acade4ia 'orelor &ere+%re
BNicolae Blce+cuCG Si>iu
,-9 )roblematica actual- a antrenamentului +n sporturile de lupt-G
$%1col17roA14il1 S%nciulescu Ro2er%G Acade4ia 'orelor &ere+%re
BNicolae Blce+cuCG Si>iu
,69 Considera*ii privind aplicarea testelor pentru m-surarea capacit-*ii
motriceG Mr1in+%r15eA Iusco Re$usG Acade4ia 'orelor &ere+%re
BNicolae Blce+cuCG Si>iu
,79 1e#voltarea g:ndirii teoretice +n domeniul educa*iei fi#ice .i sportuluiG
C7%1in+%r1 Iaco2 )laviusG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iu
,19 Standardi#area +n preg-tirea fi#ic- a studen*ilor Academiei For*elor
7erestreG C7%1in+%r1 0alaf%ion CodruG Acade4ia 'orelor &ere+%re
BNicolae Blce+cuCG Si>iu
,;9 )riorit-*i metodice +n predarea educa*iei fi#ice +n liceele cu profil de
turism, (roA1!r1 II ica ElviraG Gru7ul colar Indu+%rial Con+%rucii de
Ma5iniG Con+%ana
,<9 8nele probleme ale preg-tirii profesional%aplicative a studen*ilor de la
Facultatea de Marin-G Ion Lidia, Acade4ia Na@al BMircea cel
B%r?nCG Con+%ana
,39 Stabilirea profilului psihotemperamental al marinarilor +n raport cu
siguran*a naviga*iei, $ec%1uni@1 &prian aieG Acade4ia Na@al
BMircea cel B%r?nCG Con+%ana
,*9 Anduran*a de vite#-, A+i+%1uni@. La'r IonG Acade4ia Na@al BMircea
cel B%r?nCG Con+%ana
-?9 Selec*ia lupt-torului anali#at- prin prisma sportului de performan*-,
C7%1cdor dr1 Ene .ir#ilG C7%1 &laru Cris%inelG Acade4ia Na@al
BMircea cel B%r?nCG Con+%ana
-,9 )articularit-*i somato%fi#iologice ale studentului din Academia 5aval-,
$ec%1uni@1 !urel >eDanG Acade4ia Na@al BMircea cel B%r?nCG
Con+%ana
/; din 46
--9 Aspecte generale ale tehnicii .i metodicii de +nv-*are +n antrenamentul
sportiv pe distan*a de P' m +not liberG $ec%1uni@1 /o$ohaci MarcelG
Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG Si>iu
-69 )reg-tirea psihomotric- +n +nv-*area procedeului craul. Startul +n
procedeul craulG $ec%1 /o$ohaci MarcelG Uni@er+i%a%ea B$ucian
Bla!aCG Si>iu
-79 4duca*ia fi#ic- +n antichitateG ConA1uni@1dr1 4urcu Dionisie MarianG
Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG Si>iu
-19 4?erci*iile fi#ice +n evul mediu, ConA1uni@1dr1 4urcu Dionisie MarianG
Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG Si>iu
-;9 Metoda instruirii subunit-*ilor +n cadrul platformelor de preg-tire,
$%1 Dinu RaduG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
/8 din 46
%EC/IUNEA " 75" 6 3tiin4e 8uridice i
Admini9tr"4ie Public#
Modera%ori5 Gl1>!17roA1uni@1dr1 U+coi Nicolae
ConA1uni@1dr1 ,ada &eodor
ConA1uni@1dr1 S%anciu Gheor!he
$ec%1uni@1dr1 *e+4a5 #aiana Maura
Secre%ar5 A+i+%1uni@1 Guan Sa>in
,9 1ificult-*i de aplicare a dreptului interna*ional umanitar +n ca#ul
particip-rii directe a civililor la ostilit-*i, Gl1>!17roA1uni@1dr1 Uscoi
icolae, Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
-9 Subsidiaritatea .i drepturile omului, A+i+%1uni@1 S'eAel: C%lina,
Uni@er+i%a%ea B(e%rol2Ga6eCG (loie5%i
69 Finan*area colectivit-*ilor locale +n cadrul 84G (re71uni@1 Rdulescu
Dra#oG Uni@er+i%a%ea B(e%rol2Ga6eCG (loie5%i
79 Importan*a anteriorit-*ii procedurii soma*iei de plat- +n ca#ul
falimentului, (re71uni@1 Rdulescu Dra#o, Uni@er+i%a%ea B(e%rol2
Ga6eCG (loie5%i
19 7endin*e +n evolu*ia impo#itelor .i ta?elor locale +n perioada <'''%
<''R, ConA1uni@1dr1 @ada 4eodor, Uni@er+i%a%ea B/ #ece4>rie /8/;CG
Al>a Iulia
;9 )roblema responsabilit-*ii interna*ionale a statelor +n dreptul
mediului, A+i+%1uni@1dr1 Diaconu Ma%eiG 'acul%a%ea de #re7% BNicolae
&i%ule+cuCG Uni@er+i%a%ea din Craio@aG (roA1uni@1dr1 Diaconu Ilie,
'acul%a%ea de Au%o4a%ic 5i Calcula%oareG Uni@er+i%a%ea din Craio@a,
ConA1uni@1dr1 Duc !nca Ileana, 'acul%a%ea de #re7% BNicolae
&i%ule+cuCG Uni@er+i%a%ea din Craio@a
<9 1reptul .i tehnologia informa*iei, A+i+%1uni@1dr1 Diaconu Ma%ei,
'acul%a%ea de #re7% BNicolae &i%ule+cuCG Uni@er+i%a%ea din Craio@aG
(roA1uni@1dr1 Diaconu Ilie, 'acul%a%ea de Au%o4a%ic 5i Calcula%oareG
Uni@er+i%a%ea din Craio@a
39 Avi#area proiectelor de lege +n cadrul procedurii legislative din
Rom:nia, $ec%1uni@1 onea >o#dan, A+i+%1uni@1 /Frvu Loredana,
Acade4ia de (oliie BAlexandru Ioan Cu6aCG Bucure5%i
*9 1reptul la munc- al femeii +n conte?tul globali#-rii, Du$i%ru
.alen%ina IrinaG Uni@er+i%a%ea B(e%rol2Ga6eCG (loie5%i
20 din 46
,?9 Abordarea tacit- +n activitatea administra*iei publice, !pos%olache
Mihai(Cris%ian, 'acul%a%ea de $i%ere 5i %iineG Uni@er+i%a%ea B(e%rol2
Ga6eCG (loie5%i
,,9 Considera*ii privind statutul ale.ilor locali, !pos%olache Mihai(
Cris%ian, 'acul%a%ea de $i%ere 5i %iineG Uni@er+i%a%ea B(e%rol2Ga6eCG
(loie5%i
,-9 Autonomia local- .i impactul politicilor 8niunii 4uropene asupra
comunit-*ilor locale, (re71uni@1 !pos%olache Mihaela(!dina,
'acul%a%ea de $i%ere 5i %iineG Uni@er+i%a%ea B(e%rol2Ga6eCG (loie5%i
,69 Implica*iile ader-rii Rom:niei la 8niunea 4uropean- asupra
cadrului legislativ .i institu*ional intern, (re71uni@1 !pos%olache
Mihaela(!dina, 'acul%a%ea de $i%ere 5i %iineG Uni@er+i%a%ea B(e%rol2
Ga6eCG (loie5%i
,79 Subiectele procedurii reorgani#-rii ;udiciare .i a falimentului,
ConA1uni@1dr1 S%ancu 0heor#he, Acade4ia de (oliie BAlexandru Ioan
Cu6aCG Bucure5%i
,19 Considera*ii asupra competen*ei ;urisdic*ionale .i compunerii
instan*elor ;udec-tore.ti +n solu*ionarea conflictelor de munc-,
ConA1uni@1dr1 >ar2u .lad, ConA1uni@1dr1 Lo'neanu .er#inel,
Acade4ia de (oliie BAlexandru Ioan Cu6aCG Bucure5%i
,;9 Studiu comparativ +ntre r-spunderea patrimonial- .i r-spunderea
material-, ConA1uni@1dr1 >ar2u .lad, ConA1uni@1dr1 Lo'neanu
.er#inel, Acade4ia de (oliie BAlexandru Ioan Cu6aCG Bucure5%i
,<9 Contractul interna*ional de factoring, ConA1uni@1dr1 >indiu Ioan,
$ec%1uni@1dr1 Mihil +%efan, Acade4ia de (oliie BAlexandru Ioan
Cu6aCG Bucure5%i
,39 Legea aplicabil- contractului de comer* interna*ional, ConA1uni@1dr1
>indiu Ioan, A+i+%1uni@1 >oca Marcel, Acade4ia de (oliie
BAlexandru Ioan Cu6aCG Bucure5%i
,*9 Cercetare .i educa*ie +n administra*ia public- a unor state central .i
est%europene, $ec%1uni@1dr1 .es$a Daiana Maura, 'acul%a%ea de
#re7% BSi4ion BrnuiuCG Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG Si>iu
-?9 Sncheierea contractului de asigur-ri de bunuri, ConA1uni@1dr1 S%oica
.eronica, Acade4ia de (oliie BAlexandru Ioan Cu6aCG Bucure5%i
-,9 )rincipiul separa*iei puterilor +n stat +n societatea rom:neasc- (
semnifica*ii .i tendin*e, A+i+%1uni@1 0uan Sa2in, Acade4ia 'orelor
&ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
2/ din 46
--9 Considera*ii privind reglementarea institu*iei Avocatului )oporului,
(re71uni@1 S%oian !leBandru, Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iu
-69 Codul administrativ al Rom:niei ( nou- deschidere normativ-
na*ional- .i european- +n domeniul organi#-rii .i func*ion-rii
administra*iei publice, $%1col1<u+%14il1 !n%onovici Mihai, Acade4ia
'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
-79 4?amen al practicii ;udiciare cu privire la admisibilitatea ac*iunii +n
constatare, $ec%1uni@1 0heor#he .aleriaG $ec%1uni@1 Mihai .ladG
Acade4ia de (oliie BAlexandru Ioan Cu6aCG Bucure5%i
-19 8nele aspecte ;uridice privind formarea contractului de comer*
interna*ional prin mi;loace electronice, A+i+%1uni@1 >oca MarcelG
A+i+%1uni@1 Ior#a IonG Acade4ia de (oliie BAlexandru Ioan Cu6aCG
Bucure5%i
22 din 46
%EC/IUNEA " 7I5" 6 %ociologie
Modera%or5 ConA1uni@1dr1 Mor?ndu #orel
$ec%1uni@1dr1 ,ir!hidu5 Ioan
Secre%ar5 Mr1lec%1uni@1 (e%ru 'lorin
,9 Cultura .colar- ( con*inut .i form- a culturii organi#a*ionale,
ConA1uni@1dr1 >a%=r Du$i%ruG Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG Si>iu
-9 Impactul universit-*ii asupra dinamicii societ-*ii, ConA1uni@1dr1
Mor=ndu Dorel, (re71uni@1 Mor=ndu )elicia, 'acul%a%ea de %iineG
Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG Si>iu
69 1irec*ii .i tendin*e +n +nv-*-m:ntul rom:nesc contemporan,
ConA1uni@1dr1 Mor=ndu Dorel, (re71uni@1 Mor=ndu )elicia,
'acul%a%ea de %iineG Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG Si>iu
79 1ivor*ul .i influen*a lui asupra randamentului .colar, (+iho+ociolo!
!r%ene Car$en(Daniela, Uni@er+i%a%ea din (e%ro5ani
19 Aspecte ale persuasiunii +n via*a cotidian-, $ec%1uni@1dr1 @ir#hidu
Ioan, Uni@er+i%a%ea din (e%ro5ani
;9 )rototipul aspirantului la profesia militar-, Mr1lec%1uni@1 /e%ru )lorin,
Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
<9 Aspecte actuale ale cunoa.terii +n .tiin*ele socio%umane, ConA1uni@1dr1
@udieanu !leBandru, Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG Si>iu
2. din 46
%EC/IUNEA " 7II5" 6 3tiin4ele Educ"4iei
Modera%ori5 (roA1uni@1dr1 -in!a Ioan
ConA1uni@1dr1 (o7o@ici #u4i%ru
$%1col17roA1uni@1dr1 oceanu Ion
Secre%ar5 $ec%1uni@1 Ilie Sandina
,9 Adolescen*a .i tendin*ele agresive, (re71uni@1 Ef%i$ie Si$ona,
Uni@er+i%a%ea B(e%rol2Ga6eCG (loie5%i
-9 8tilitatea cursului de comunicare educa*ional- pentru cadrele
didactice, A+i+%1uni@1 /e%rescu !lina, #e7ar%a4en%ul de (re!%ire a
(er+onalului #idac%icG Uni@er+i%a%ea B(e%rol2Ga6eCG (loie5%i
69 Autoevaluarea .i coevaluarea, dou- din coordonatele evalu-rii +n
alternativa pedagogic- Freinet, (roA1!r1 I Do2=nd Mihaela, dr1in!1
Do2=nd Eu#en, $iceul &eore%ic B-1$1 CalderonCG &i4i5oara
79 7ehnici de lucru +n grup, $ec%1uni@1 4aiss Claudia Si$onaG
#e7ar%a4en%ul de (re!%ire a (er+onalului #idac%icG Uni@er+i%a%ea
BO@idiu+CG Con+%ana
19 Rolul .colii +n prevenirea de#adapt-rii .colare la preadolescen*i,
A+i+%1uni@1 4uan Liana, Uni@er+i%a%ea B/ #ece4>rie /8/;CG Al>a
Iulia
;9 )ersuasiunea ( o art-, Saf%a Cris%ina 0eor#iana, Uni@er+i%a%ea
B(e%rol2Ga6eCG (loie5%i
<9 Anali#a conceptului de educa*ie +n lucrarea D1e MagistroE a lui
Augustin, $ec%1uni@1dr1 Scheau IoanG Uni@er+i%a%ea B/ #ece4>rie
/8/;CG Al>a Iulia
39 L0otard .i problema rolului universit-*ilor +n legitimarea cunoa.terii,
$ec%1uni@1dr1 Scheau IoanG Uni@er+i%a%ea B/ #ece4>rie /8/;CG Al>a
Iulia
*9 )a.i c-tre o societate intercultural-, Cerce%%or 5%iiniAic Du$2rveanu
Laura(Mihaela, In+%i%u%ul de %iine ale EducaieiG Bucure5%i
,?9 G:ndirea rom:neasc- interbelic- despre rela*ia dintre stat .i educa*ie
+n formarea personalit-*ii umane, ConA1uni@1dr1 a'are .asileG
Acade4ia Na@al BMircea cel B%r?nCG Con+%ana
,,9 4%Learning +ntre 1a .i 5u, $%1col17roA1uni@1dr1 Roceanu Ion,
Uni@er+i%a%ea Naional de A7rareG Bucure5%i
24 din 46
,-9 Aplica*ie informatic- pentru de#voltarea aptitudinilor de lucru +n grup,
$%1col17roA1uni@1dr1 Roceanu Ion, Uni@er+i%a%ea Naional de A7rareG
Bucure5%i
,69 Modele matematice pentru descrierea lumii reale, (roA1 Moisi Cris%ina,
$iceul de Elec%ronic Indu+%rialG Bucure5%i
,79 Snv-*area conte?tual-. Aplica*ii +n instruirea asistat- pe calculator,
4odor Ioana, Uni@er+i%a%ea B/ #ece4>rie /8/;CG Al>a Iulia
,19 1ificult-*ile studen*ilor +n +nv-*area criteriilor de rigoare
metodologic-, $ec%1uni@1 @odDeu Doina I9, ConA1uni@1dr1 Mrculescu
Caralicea 0h9, Uni@er+i%a%ea BCon+%an%in Br?ncu5iCG&?r!u -iu
,;9 Multistrategia de studiu .i performan*ele +nv-*-m:ntului la distan*-,
(roA1uni@1dr1 0=f(Deac Ioan, Uni@er+i%a%ea BS7iru ,are%CG Bra5o@
,<9 Locul didacticii +n ansamblul .tiin*elor despre educa*ie, ConA1uni@1dr1
/opovici Du$i%ru, Uni@er+i%a%ea B/ #ece4>rie /8/;CG Al>a Iulia
,39 Managementul Grupului 4ducat, (roA1uni@1dr1 Jin#a Ioan, Acade4ia de
S%udii Econo4iceG Bucure5%i
,*9 Inteligen*-, Creativitate, Sn*elepciune ( abord-ri educa*ionale
contemporane, $ec%1uni@1dr1 .=r%op Sorin(!vra$, Uni@er+i%a%ea
BCon+%an%in Br?ncu5iCG &?r!u -iu
-?9 Rolul universit-*ilor +n 4uropa cunoa.terii, Ci$poca 0heor#he(
.aleric, S%ihi Claudia, /opescu .9 Ion, >ancu%ai !nca, Uni@er+i%a%ea
B*alahiaCG &?r!o@i5%eG >re'eanu 0heor#he, Uni@er+i%a%ea (oli%ehnicG
Bucure5%i
-,9 Strategia unei cercet-ri de fundamentare .i cura;ul schimb-rii,
$ec%1uni@1dr1 Macovei Mihai, Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iu
--9 Factorii psihosociali ai reintegr-rii infractorului minor +n comunitate,
(+iholo! /aca Maria(Dorina, Uni@er+i%a%ea de Medicin 5i 'ar4acieG
&?r!u Mure5
-69 Aspectele actuale ale folosirii calculatorului +n procesele educa*ionale,
$ec%1uni@1 Honner%h Sara, 'acul%a%ea de $i%ere 5i Ar%eG Uni@er+i%a%ea
B$ucian Bla!aCG Si>iu
-79 Indicatori macrosistemici de apreciere a eficien*ei +n activitatea de
+nv-*-m:nt, $ec%1uni@1dr1 Cicea Claudiu, Acade4ia de %iine
Econo4iceG Bucure5%i
-19 Sincretismul icono%scriptural O)entru o pedagogie a lecturii icono%
sinctaticeQ, e2unu Mihai, Uni@er+i%a%ea BCon+%an%in Br?ncu5iCG&?r!u
-iu
2= din 46
-;9 Contribu*ii rom:ne.ti la de#voltarea teoriilor privind autoeduca*ia,
autoinstruirea, autodida?ia, $ec%1uni@1 Dordea Mariana, Acade4ia
'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
-<9 7a?onomia factorilor de stres implica*i +n activitatea studen*ilor
militari, $ec%1uni@1 Ilie Sandina, Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iu
-39 )entru o cultur- a evalu-rii didactice ba#ate pe principii ecologice,
A+i+%1uni@1 @anche Le%iia, A+i+%1uni@1 Mari !lina, Uni@er+i%a%ea de
*e+%G &i4i5oara
-*9 Snv-*area mediat-, $ec%1uni@1dr1 Mara Daniel, Uni@er+i%a%ea B$ucian
Bla!aCG Si>iu
6?9 Competen*a didactic- +n conte?tul profesionali#-rii carierei didactice,
$ec%1uni@1 >u$2uc +%efania, Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG Si>iu
6,9 Alternative educa*ionale ( +ncerc-ri de racordare a sistemului de
+nv-*-m:nt rom:nesc la cel interna*ionalG A+i+%1uni@1 M#= C=ndea
!dela, Uni@er+i%a%ea de *e+%G &i4i5oara
26 din 46
%EC/IUNEA " 7III5" 6 3tiin4e Te:nice
Su2seciunea ,5 )i'ic, Elec%ronic, Elec%ro%ehnic, Co$unicaii
Modera%ori5 (roA1uni@1dr1 #e4e%er %eAan
$%1col17roA1uni@1dr1in!9 An%on $ucian
ConA1uni@1dr1 Bo!dan Oc%a@ian2Ioan
Secre%ar5 $ec%1uni@1dr1 Miclu5 Si4ona
,9 Influen*a coronamentelor st:lpilor asupra impedan*ei de secven*-
homopolar- a liniilor electrice aeriene trifa#ateG $ec%1uni@1dr1in!1
.inan Maria, 'acul%a%ea de In!inerie Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG
Si>iu
-9 Influen*a re#istivit-*ii electrice a solului asupra impedan*ei de secven*-
homopolar- a liniilor electrice aeriene trifa#ate, $ec%1uni@1dr1in!1
.inan Maria, 'acul%a%ea de In!inerie Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG
Si>iu
69 7hermo%electric Microgenerators !ith nanometric Films, Ci$poca
0h9.9, >ncua I9, Uni@er+i%a%ea B*alahiaC &?r!o@i5%eG Ci$poca
Maria, In+%i%u%ul de Cerce%are 7en%ru Micro%ehnolo!iiG Bucure5%iG
Cernica Ileana, Uni@er+i%a%ea B*alahiaCG &?r!o@i5%e
79 Atenuarea #gomotului generat de transformatoarele electriceG (roA1dr1
>acria

.asile, 'acul%a%ea de MecanicG Uni@er+i%a%ea B(oli%ehnicC
&i4i5oaraG S%d1 >r2ulescu Cons%an%inG

'acul%a%ea de Elec%ro%ehnic 5i
Elec%roener!e%icG Uni@er+i%a%ea B(oli%ehnicCG &i4i5oara
19 4lemental Anal0sis of environmental Samples b0 Atomic and 5uclear
Methods, S%ihi C1G 0he2oianu !1G /opescu I9.9, 0he2oianu C9,
B*alahiaC Uni@er+i%N oA &?r!o@i5%eG )ron%as:eva M9, Culicova &1G
-IN2 '$N( #u>naG Mo+coR e!ionG u++ia
;9 Ac*ionarea electronic- a motoarelor pas cu pas cu und- sintetic-
modulat- +n durat-, dr1in!1 Dordea +%efan, Uni@er+i%a%ea Mari%i4 din
Con+%ana
<9 Reparti*ia secven*ial- a sarcinii +n ac*ionarea electronic- a motoarelor
asincrone trifa#ate, dr1in!9 Dordea +%efanG Uni@er+i%a%ea Mari%i4 din
Con+%ana
39 Caracteristicile motoarelor electrice de curent alternativ folosite +n
sistemul de propulsie electric- la nave, Sa$oilescu 09, Acade4ia
Na@al BMircea cel B%r?nCG Con+%ana
2: din 46
*9 Modele de organi#are ba#ate pe noile tehnologiiG (roA1 S%erpu
>rFndua Rucsandra, $iceul de Elec%ronic Indu+%rialG Bucure5%i
,?9 )olari#ation of the optical radiation in reflection and refraction
phenomena at transparent interfaces. Modeling and simulation for
didactical purposes, Dulcescu Mihaela, Dorohoi DanaG 'acul%a%ea de
'i6icG Uni@er+i%a%ea BAlexandru Ioan Cu6aCG Ia5i
,,9 Surs- de alimentare +n comuta*ie pentru laserii +n regim pulsat,
Mo#Fldea 0eor#e, Mo#Fldea Marian, Du$i%ru @ae#anG In+%i%u%ul de
%iine S7aiale Bucure5%i2M!ureleG /e%rescu Ca$eliaG In+%i%u%ul de
Cerce%are 5i (roiec%are 7en%ru Elec%ro%ehnicG Bucure5%i
,-9 Bigh 1ielectric Constant Materials for Micro!ave, and Millimeter
6aves Applications, Ioachi$ !9, 4oacsan M9I9, >anciu M909, edelcu
L9, 0heu D9, Na%ional In+%i%u%e oA Ma%erial+ (hN+ic+G Buchare+%2
M!ureleG !leBandru

@9.9, >er2ecaru

C1G Uni@er+i%N oA Buchare+%G
'acul%N oA (hN+ic+
,69 S0nthesis and 1ielectric )roperties of aO3n
=TR
7a
<TR
Q"
R
Ceramics,
Ioachi$ !9, 4oacsan M9I9, >anciu M909, edelcu L9, 0heu D1G
)eder M9, /lpceanu C9, Lifei )1G Na%ional In+%i%u%e oA Ma%erial+
(hN+ic+G Buchare+%2M!ureleG o4ania
,79 Filtres Microruban Compacts )our Communications Mobiles, #r1in!1
>anciu M9 09G In+%i%u% Na%ional de (hN+iSue de+ Ma%HriauxG Bucare+%2
M!ureleG ou4anieG (roA1dr1in!1 LoDeIsAi 09, Mili%aru 9G 'acul%H
dT Ulec%roniSue e% &HlHco44unica%ion+G Uni@er+i%H (oli%echniSue de
Bucare+%G ou4anieG dr1Ai61 Ioachi$, !9, edelcu L, 0heu D1G In+%i%u%
Na%ional de (hN+iSue de+ Ma%HriauxG Bucare+%2Ma!ureleG ou4anieG
dr1in!1 >rFnaru D1G (roA1dr1in!1 /e%rescu 49G 'acul%H dT Ulec%roniSue e%
&HlHco44unica%ion+G Uni@er+i%H (oli%echniSue de Bucare+%G ou4anie
,19 Sisteme moderne pentru m-sur-ri distribuite, Creu M9, /aule% M1G
Uni@er+i%a%ea &ehnic BGheor!he A+achiCG Ca%edra de M+urri
Elec%rice 5i Ma%eriale Elec%ro%ehnice Ia5iG /e%rescu Ca$eliaG I1C1(1E1
Bucure5%i
,;9 Mathematical Approach for )olari#ed Light Simulation in 1idactical
)urposesG /os%olache MihaiG BGheor!he A+achiC &echnical Uni@er+i%NG
'acul%N oA Au%o4a%ic Con%rol and Co47u%er ScienceG Ia5iG /os%olache
Ma#dalenaG BAlexandru Ioan Cu6aC Uni@er+i%NG 'acul%N oA (hN+ic+G
Ia5iG Dorohoi DanaG BGheor!he A+achiC &echnical Uni@er+i%NG 'acul%N
oA Au%o4a%ic Con%rol and Co47u%er ScienceG Ia5i
2; din 46
,<9 Considera*ii cu privire la sursele de tensiune cu func*ionare +n
comuta*ie, $%1col1dr1in!1 S%oica !drian, C7%1in!1 >Frsan icuor,
Ca%edra de Co4unicaii 5i Si+%e4e Elec%ronice Mili%areG Acade4ia
&ehnic Mili%arG Bucure5%i
,39 Contribu*ii la m-surarea parametrilor materialelor dielectrice,
$%1col1dr1in!1 S%oica !drian, Acade4ia &ehnic Mili%arG Bucure5%iG
$%1col1in!1 )eeanu 0i#iG Ser@iciul de (a6 5i (ro%ecieG Si>iu
,*9 Aspecte cu privire la liniile radio%releu numerice, Mr1dr1in!1 >eche%
/aulG Mr1dr1in!1 >ora MirceaG coala de A7licaie 7en%ru &ran+4i+iuniG
InAor4a%ic 5i 6>oi Elec%ronicG Si>iuG Sl%1 Mi%ran RaduG Cen%rul /86
6>oi Elec%ronicG Bu6u
-?9 4valuarea e?punerii la undele radio emise +n #ona sta*iilor de ba#- din
sistemul de telefonie mobil-, $ec%1uni@1dr1 Miclu Si$onaG Acade4ia
'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iuG Mr1dr1in!1 >eche% /aul,
coala de A7licaie 7en%ru &ran+4i+iuniG InAor4a%ic 5i 6>oi
Elec%ronicG Si>iuG (roA1dr1in!1 De$e%er +%efanG Acade4ia 'orelor
&ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
-,9 1etection of 5itrogen 1eficienc0 in )lants b0 Remote Sensing, !pos%ol
Si$onaG Ca%edra de 'i6icG 'acul%a%ea de %iineG Uni@er+i%a%ea
B*alahiaCG &?r!o@i5%eG !pos%ol C%linG Cen%rul Medical -udeean al
Ad4ini+%raiei 5i In%ernelorG &?r!o@i5%e
--9 Sinte#a unor +ncerc-ri de laborator la cald asupra sistemelor elastice
din componen*a aparata;ului electric militar de comuta*ie,
$ec%1uni@1dr1in!1 Raiu 0heor#heG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuC Si>iu
-69 Sinte#a unor +ncerc-ri de laborator la temperatura mediului ambiant
asupra sistemelor elastice din aparata;ul electric de comuta*ie militar,
$ec%1uni@1dr1in!1 Raiu 0heor#heG Acade4ia 'orelor &ere+%re CNicolae
Blce+cuC Si>iu
-79 Aspecte privind detec*ia de te?turi +n imaginile SARG C7%1dr1in!1
/opescu MirceaG Acade4ia &ehnic Mili%arG Bucure5%iG (roA1dr1in!1
De$e%er +%efan, Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iuG
C7%1dr1in!1 .i'i%iu Cons%an%inG Acade4ia &ehnic Mili%arG Bucure5%i
-19 " generali#are a algoritmului SAMM"5 de selec*ie a caracteristicilor,
C7%1dr1in!1 .i'i%iu Cons%an%inG Acade4ia &ehnic Mili%arG Bucure5%i
(roA1dr1in!1 De$e%er +%efanG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iuG $%1col17roA1uni@1dr1in!1 !n%on LucianG Ma%1 !n%on
RodicaG Acade4ia &ehnic Mili%arG Bucure5%i
28 din 46
-;9 Conclu#ii privind aplicarea algoritmilor de tip cognitiv +n percep*ia
imaginilor, Mr1lec%1dr1in!1 /opa MirceaG Acade4ia 'orelor &ere+%re
BNicolae Blce+cuCG Si>iu
-<9 8tili#area metodei congruen*ei fa#elor +n detectarea tr-s-turilor,
Mr1lec%1dr1in!1 /opa MirceaG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iu
-39 4lemente de automati#are reali#ate cu conveioare de curent de
genera*ia a II%a, ConA1dr1in!1 >o#dan &c%avian(IoanG Acade4ia
'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
-*9 "scilator RC reali#at cu conveior de curent ConA1dr1in!1 >o#dan
&c%avian(IoanG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
6?9 7estarea circuitelor integrate logice, (roA1uni@1dr1in!1 >urlacu +%efan,
Uni@er+i%a%ea o4?no2Ger4anG Si>iu
6,9 Fiabilitatea tran#istoarelor de putere cu siliciu, (roA1uni@1dr1in!1
>urlacu +%efan, Uni@er+i%a%ea o4?no2Ger4anG Si>iu
6-9 Aspecte privind arhitectura sinteti#oarelor indirecte de frecven*-,
$ec%1uni@1in!1 4eodoru E$il, Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iu
669 Metode de +mbun-t-*ire a achi#i*iei +n sinte#a indirect- de frecven*-,
$ec%1uni@1in!1 4eodoru E$il, Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iu
679 Algoritm pentru construc*ia unui nou set de descriptori ai formei,
C7%1dr1in!1 .i'i%iu Cons%an%inG Acade4ia &ehnic Mili%arG Bucure5%i
(roA1dr1in!1 De$e%er +%efanG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iuG $%1col17roA1uni@1dr1in!9 !n%on LucianG Ma%1 !n%on
RodicaG Acade4ia &ehnic Mili%arG Bucure5%i
619 Some Aspects of Radar 7arget Recognition 8sing Range )rofile,
$%1col17roA1uni@1dr1in!1 !n%on LucianG C7%1dr1in!1 .i'i%iu Cons%an%inG
Acade4ia &ehnic Mili%arG Bucure5%iG Sl%1 La$2in >erno% )ranJois(
8avierG Mili%arN S7ecial School oA Sain%2CNrG Ma%1 !n%on RodicaG
Acade4ia &ehnic Mili%arG Bucure5%i
.0 din 46
Su2seciunea -5 Ma%e$a%ic, Infor$a%ic
Modera%ori5 (roA1uni@1dr1 #oo%6 udolA
(roA1uni@1dr1 (o7a E4il
$ec%1uni@1 chian #aniela
Secre%ar5 A+i+%1uni@1 Giur!iu $u4inia
,9 A transition Semantics Specification Language, E$il M9 /opa
(roA1 (h1#1 B$ucian Bla!aC Uni@er+i%N oA Si>iuG Co47u%er Science
#e7ar%4en%, Sa2in Marius 4a2arca (roA1 (h1#1G Na%ional Uni@er+i%N
oA IrelandG Co47u%er Science #e7ar%4en%
-9 A )rocess ased Application 1evelopment S0stem, E$il M9
/opa (roA1 (h1#1G B$ucian Bla!aC Uni@er+i%N oA Si>iuG Co47u%er
Science #e7ar%4en% Elena Miron (roA1 (h1#1G Uni@er+i%N oA *ienaG
Co47u%er Science #e7ar%4en%
69 )relucrarea statistic- a datelor cu a;utorul platformei SAS,
(roA1uni@1dr1 Doo%' RudolfG Uni@er+i%a%ea o4?no2Ger4anG Si>iu
79 Aplica*ia informatic- pentru simularea evit-rii coli#iunii pe mareG
Cdor DrE 7roA1 S=ncrian Iuliu !u#us%inG coala de A7licaie a 'orelor
Na@aleG Con+%ana
19 Simulatorul informatic pentru +nv-*area manevrei forma*iei navale,
Cdor DrE 7roA1 S=ncrian Iuliu !u#us%inG coala de A7licaie a 'orelor
Na@aleG Con+%ana
;9 Facilities of the @ML 1ocuments )rocessing 7hrough SA@ in GAFA =.NG
$ec%1 Slavu 4eodoraG $ec%1dr1 Cris%escu MarianG 'acul%a%ea de %iineG
Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG Si>iu
<9 Aplica*ii informatice +n slu;ba comunica*iilor .i +nv-*-m:ntului de tip
militar, /unic >o#danG Mili%aru 0a2rielG A&#I E+% S$G Bucure5%i
39 Studii algoritmice +n geometria computa*ional-, $ec%1uni@1dr1 4o$i
.asileG S%uparu Dra#oG Uni@er+i%a%ea din Craio@a
*9 8tili#area teoriei varia*ionale 4uler%Lagrange pentru determinarea
e?tremelor, $ec%1uni@1dr1 4o$i .asileG Uni@er+i%a%ea din Craio@a
,?9 Mul*imea Gulia asociat- unei func*ii ra*ionale, S%uparu Dra#oG
Uni@er+i%a%ea din Craio@a
,,9 Considera*ii asupra tehnologiei map-rii obiectelor rela*ionale>
Motorul hibernate, $ec%1uni@1dr1 Cris%escu MarianG $ec%1uni@1 Slavu
MiraG 'acul%a%ea de %iineG Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG Si>iu
./ din 46
,-9 Asupra unor re#ultate de prelungire .i separare +n conuri local
conve?e, Spori Li#ia !drianaG Acade4ia Na@al BMircea cel B%r?nCG
Con+%ana
,69 )relucrarea imaginilor digitale ob*inute prin teledetec*ie +n scopul
actuali#-rii h-r*ilor topografice, Col1 DrE conA1uni@1 4odera 4eodorG
'acul%a%ea de Geo!raAia &uri+4uluiG Si>iu
,79 7ehnici .i metode de agregare a te?telor structurate, Ivan Ion, /opa
MariusG Rdulescu IulianG Acade4ia de S%udii Econo4iceG Bucure5%i1
,19 4stimarea costurilor aplica*iilor de e%business, $ec%1uni@1dr1 /oca%ilu
/aulG (re71 Un#ureanu DoruG Ca%edra de InAor4a%ic Econo4icG
Acade4ia de S%udii Econo4iceG Bucure5%i
,;9 AutoCad <''N versus Solid 6orAs +n proiectarea asistat-, dr1in!1
Edelhauser EduardG Uni@er+i%a%ea din (e%ro5ani
,<9 Contribu*ii privind vectori#area elementelor liniare de pe h-r*ile
topograficeG C7%1in!1 !leBei !drianG A!enia de Cerce%are 7en%ru
&ehnic 5i &ehnolo!ii Mili%areG Bucure5%i
,39 Aplicabilitatea Modelelor A57 +n "rgani#area Militar-G echi%a
ElenaG Crian 0loria(CeraselaG Uni@er+i%a%ea din Bacu
,*9 7he Mathematical Model of an Autonomous Rapid 8nder!ater Fehicle,
>urlacu /aul, Clinci C%linG coala de A7licaie a 'orelor Na@aleG
Con+%ana
-?9 Re#ultate .i conclu#ii privitoare la eliminarea #gomotului din imagine,
A+i+%1uni@1 &ancea Ro$anaG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iu
-,9 8tili#area metodei nucleelor degenerate modificat- la re#olvarea
apro?imativ- a ecua*iilor integrale de tip Bammerstein, Mr1dr1 C1S1II
Cruau .asileG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG
Si>iu
--9 Cre.terea ordinului de convergen*- al solu*iei numerice a ecua*iei
integrale Fredholm de spe*a a II%a liniar- prin utili#area +n interpolare
a func*iilor spline blanded, $ec%1uni@1 Rchian DanielaG Acade4ia
'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
-69 Modalit-*i de estimare a parametrilor privind nivelul de preg-tire a
studen*ilor la .tiin*ele tehnice .i tendin*a corela*iilor +ntre acestea,
$ec%1uni@1 Rchian DanielaG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iu
.2 din 46
-79 Automati#area unei ba#e de date Access prin utili#area
macrocomen#ilor, A+i+%1uni@1 +ufan IlieG Acade4ia 'orelor &ere+%re
BNicolae Blce+cuCG Si>iu
-19 Control s0stem ( 5eural Approach, A+i+%1uni@1 0iur#iu Lu$inia,
Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
-;9 5et!orA management via ( S5M), A+i+%1uni@1 0iur#iu Lu$inia,
Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
-<9 Aplica*ii ale numerelor aleatoare +n teoria firelor de a.teptare>
determinarea prin simulare a num-rului necesar de piste pentru un
aerodromG Mr1 Rpieanu !l2er%G coala de A7licaie 7en%ru 'orele
Aeriene BAurel *laicuCG Bo>ocG Bu6u
-39 7ransformarea Laplace. Aplica*ii ale transformatei Laplace +n
re#olvarea problemei Cauch0G >r=n'ei !linaG Acade4ia 'orelor
&ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
.. din 46
Su2seciunea 65 4ehnolo#ie, 4ehnic $ili%ar, Cali%a%e
Modera%ori5 (roA1uni@1dr1in!1 Gu!iu4an Gheor!he
$%1 col17roA1uni@1dr1 in!1 Mi%rea Minu
ConA1uni@1dr1in!1 Co4i+u Cri+%ian2Claudiu
ConA1uni@1dr1 ,a5 Ioan
Secre%ar5 A+i+%1uni@1dr1 Adriane+cu Andi

,9 8se of Silica Fume in Gunited Concrete, dr1in!1 0iuc R'vanG dr1in!1
Coro2ceanu .ladi$irG 'acul%a%ea de Con+%ruciiG Uni@er+i%a%ea
&ehnic BGheor!he A+achiCG Ia5i
-9 Solu*ii eficiente pentru repararea .i consolidarea podurilor. Materiale
compo#iteG ConA1uni@1dr1in!1 Co$isu Cris%ian(ClaudiuG 'acul%a%ea de
Con+%ruciiG Uni@er+i%a%ea &ehnic BGheor!he A+achiCG Ia5i
69 Sisteme inteligente +n infrastructura transporturilor, ConA1uni@1dr1in!1
Co$isu Cris%ian(ClaudiuG 'acul%a%ea de Con+%ruciiG Uni@er+i%a%ea
&ehnic BGheor!he A+achiCG Ia5i
79 Mi;loace antiteroriste de la bordul aeronavelorG C7%1cdor in!1 !n#hel
MarinG coala de A7licaie 7en%ru 'orele AerieneG Bu6u
19 Fluide de fora; limpe#i utili#ate la traversarea forma*iunilor productive,
Do2Frcianu Sorin, Uni@er+i%a%ea B(e%rol2Ga6eCG (loie5%i
;9 Comanda sta*iilor de pompare cu a;utorul logicii vagi, Do2=nd
Eu#en, 'acul%a%ea de MecanicG Uni@er+i%a%ea B(oli%ehnicCG &i4i5oara
<9 8n procedeu +mbun-t-*it de prote;are%consolidare a unei funda*ii
e?istenteG ConA1uni@1dr1in!1 @a IoanG C7%1in!1 /opa DanG Acade4ia
'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iuG $ec%1uni@1 @a !urelianG
Uni@er+i%a%ea BCon+%an%in Br?nco@eanuCG ?4nicu *?lcea
39 Metode de anali#- .i evaluare a calit-*ii interven*iilor tehnice la
automobilele militareG ucune%e 0heor#heG coala de A7licaie 7en%ru
&ancuri 5i Au%o BMihai *i%ea6ulCG (i%e5%i
*9 itumuri aditivate, (roA1dr1in!1 0u#iu$an 0heor#heG A+i+%1uni@1in!1
0luc arci'a(I'a2elaG Uni@er+i%a%ea &ehnic BGheor!he A+achiCG
Ia5i
,?9 Considera*ii privind +ntre*inerea re*elei rutiere, (roA1dr1 /o#Kn:,
!ndreiG 'acul%a%ea de Con+%ruciiG Uni@er+i%a%ea B(oli%ehnicCG
&i4i5oara
.4 din 46
,,9 Considera*ii cu privire la +ntocmirea h-r*ilor cu respectarea condi*iei
de conformitate .i cu deforma*ii oveolare minime, (roA1uni@1dr1in!1
Di$a icolae, (roA1uni@1dr1in!1 @er2ei &c%avian, dr1in!1 .eri Ionel,
Uni@er+i%a%ea din (e%ro5ani
,-9 Studiul e?perimental al comen#ii transmisiei 7BM U'', $%1in!1 Lo#hin
LiviuG Acade4ia &ehnic Mili%arG Bucure5%i
,69 Modelarea func*ion-rii transmisiei 7BM U'', $%1in!1 Lo#hin LiviuG
Acade4ia &ehnic Mili%arG Bucure5%i
,79 Aspecte tehnico%economice +n anali#a eficien*ei +n e?ploatare a navelor,
icolae )lorin(MariusG 'acul%a%ea de Marin Ci@ilG Acade4ia Na@al
BMircea cel B%r?nCG Con+%ana
,19 Studiu .i procedeu de consolidare a rambleului unui sector de drum cu
capacitate portant- redus- pe 15 V&G (roA1dr1in!1 Schein 4adeus,
A+i+%1uni@1in!1 Ciopec !leBandra, (re71uni@1in!1 Cos%escu Ciprian,
'acul%a%ea de Con+%rucii 5i Arhi%ec%urG Uni@er+i%a%ea B(oli%ehnicCG
&i4i5oara
,;9 Solu*ie tehnic- de reali#are a sistemului rutier a gira*iei .i a
platformelor din cadrul amplasamentului comple?ului )47R"M
F4I74MG <ud1 Si>iuG (roA1dr1in!1 Schein 4adeus, A+i+%1uni@1in!1 Ciopec
!leBandra, (re71uni@1in!1 Cos%escu Ciprian, 'acul%a%ea de Con+%rucii
5i Arhi%ec%urG Uni@er+i%a%ea B(oli%ehnicCG &i4i5oara
,<9 Studiul re#isten*ei la perforare a unor materiale stratificate ob*inute
prin procedee neconven*ionaleG Co4i+ar 5eA de (oliie dr1in!1 0recu
Daniel(4raianG In+7ec%ora%ul General al (oliiei o4?neG Bucure5%i
,39 CAS$% it &''' ( )erfec*iune +n calitate, #i7l1in!1 Savu Mariana,
BKh4e L Meih+ SN+%e4%echniI G4>, L Co OGG S7rocIhK@elG
Ger4anN
,*9 4nergetic 4fficienc0($ualit0 Indicator, In!1 M=inea Marin 'acul%a%ea
de In!inerie Elec%ricG Uni@er+i%a%ea B*alahiaCG &?r!o@i5%e
-?9 Calculul eficien*ei totale a echipamentelor, In!1 M=inea MarinG
'acul%a%ea de In!inerie Elec%ricG Uni@er+i%a%ea B*alahiaCG &?r!o@i5%e
-,9 Aspecte privind ha#ardul seismic +n Rom:nia O#ona 7imi.oareiQ. Ro$an
&c%avianG 'acul%a%ea de Con+%rucii 5i Arhi%ec%urG &i4i5oara
--9 )rogramul de reali#are a transportorului amfibiu blindat 3imbru M=,
Col17roA1uni@1dr1in!1 Mi%rea Minu, Ca%edra Au%o@ehicule Mili%are 5i
$o!i+%icG Acade4ia &ehnic Mili%arG Bucure5%i
-69 Aspecte privind optimi#area sistemului de propulsie cu vele hibride,
C7%1cdor Maraloi Cons%an%inG >u#lea 4eodorG Acade4ia Na@al
BMircea cel B%r?nCG Con+%ana
.= din 46
-79 Motorul liniar de induc*ie +n ac*ionarea farurilor maritime, C7%1cdor
Maraloi Cons%an%inG >u#lea 4eodorG Acade4ia Na@al BMircea cel
B%r?nCG Con+%ana
-19 "ptimi#area procesului de hidrodistilare cu microunde pentru ob*inerea
uleiurilor volatile, Mr1in!1 Mo%eanu DanG Acade4ia 'orelor &ere+%re
BNicolae Blce+cuCG Si>iu
-;9 Influen*a imperfec*iunii re*elelor cristaline asupra refractarit-*ii
alia;elor de aluminiu turnate +n pistoaneG MandeA )r9G 0alea I9G
Au%ori%a%ea u%ier AradG Sporea I9G >ordeau I9G 'acul%a%ea de
MecanicG &i4i5oara
-<9 )ropriet-*ile dinamice principale ale armamentului antisubmarin,
$%1cdor in!1 Micu Ioan(MirceaG Acade4ia Na@al BMircea cel B%r?nCG
Con+%ana
-39 Considera*ii privind achi#i*iile de tehnic- de lupt- pentru for*ele navale
ba#ate pe aplicarea conceptului de inginerie a sistemelor, $%1cdor in!1
Micu Ioan MirceaG $%1cdor in!1 >ilaevschi .asileG Acade4ia Na@al
BMircea cel B%r?nCG coala Mili%ar de Mai5%rii Mili%ari a 'orelor
Na@aleG Con+%ana
-*9 Materiale geosintetice folosite la lucr-ri de inginerie geotehnic-G
(re71uni@1in!1 /ies' Lui'aG 'acul%a%ea de Con+%rucii 5i Arhi%ec%ur
Uni@er+i%a%ea B(oli%ehnicCG &i4i5oara
6?9 Mathematical Model of "perational Availabilit0 for )redicting S0stem
)erformanceG $%1cdor conA1uni@1dr1in!1 >=rsan 0hiG Acade4ia
'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iuG Mr1dr1in!1 >eche% /aulG
coala de A7licaie de &ran+4i+iuniG InAor4a%ic 5i 6>oi Elec%ronicG
Si>iuG Cdor +%efnescu 4eodorG S%a%ul Ma<or GeneralG Bucure5%i
6,9 Studiul u#urii elementelor active ale unui distribuitor hidraulic cu
sertar, A+i+%1uni@1dr1in!1 !drianescu !ndiG Acade4ia 'orelor &ere+%re
BNicolae Blce+cuCG Si>iu
6-9 4laborarea unei scheme logice pentru determinarea fiabilit-*ii unui
sistem hidraulic, A+i+%1uni@1dr1in!1 !drianescu !ndiG Acade4ia
'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
669 Cercet-ri privind comportarea pieselor din pulberi metalice la
tratamente superficiale cu impulsuri de radia*ii opticeG Mr1in+%r15eA1
.irca IoanG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iuG
ConA1dr1in!1 ederi .ic%orG Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG Si>iu
679 Aspecte privind efectele e?plo#iei submarineG $%1cdor in!1 Ichi$oaei
0heor#heG coala de A7licaie a 'orelor Na@aleG Con+%ana
619 Modelarea distrugerii prin e?plo#ie a elementelor de construc*ii din
beton armat, C7%1dr1in!1 Lupoae Marin, Acade4ia &ehnic Mili%arG
Bucure5%i
.6 din 46
Su2seciunea 75 Mecanica $ediului con%inuu
Modera%ori5 (roA1uni@1dr1in!1 S%anciu *ir!il
$%1cdor1conA1uni@1dr1in!1 B?r+an Ghi
ConA1uni@1dr1in!1 ,o4u%e+cu Condra% Adrian
Secre%ar5 Mr1in!1 Mo5%eanu #an
,9 4stimarea st-rii de cedare la oboseal- utili#:nd metoda elementelor
finite, $%1col17roA1dr1in!1 S%uparu MihaiG In!1 CoDocaru >o#danG
Acade4ia &ehnic Mili%arG Bucure5%i
-9 Modelarea comport-rii la oboseal-, $%1col17roA1dr1in!1 S%uparu
MihaiG In!1 CoDocaru >o#danG Acade4ia &ehnic Mili%arG Bucure5%i
69 Contribu*ii privind stabilitatea navei .i a caracteristicilor stabilit-*ii
la plutirea pe valuri regulate, !n#hel !rle%%eG Acade4ia Na@al
BMircea cel B%r?nCG Con+%ana
79 Contribu*ii privind metodele de determinare a caracteristicilor
stabilit-*ii navei pe valuri neregulate, !n#hel !rle%%eG Acade4ia
Na@al BMircea cel B%r?nCG Con+%ana
19 Model fi#ico%matematic al sc-p-rilor de agent de lucru pe l:ng-
pistonul +mping-tor al ma.inilor stirling, @o$u%escu .lad MarioG
@o$u%escu !drianG >lnescu Dan 4eodorG @o$u%escu Condra%
!drianG 'acul%a%ea de MecanicG Uni@er+i%a%ea &ehnic BGheor!he
A+achiCG Ia5i
;9 Model fi#ico%matematic al pierderilor de lucru mecanic produse de
sc-p-rile de agent pe l:ng- pistonul +mping-tor al ma.inilor stirling,
@o$u%escu .lad Mario, @o$u%escu !drianG >lnescu Dan
4eodorG @o$u%escu Condra%(!drianG 'acul%a%ea de MecanicG
Uni@er+i%a%ea &ehnic BGheor!he A+achiCG Ia5i
<9 "ptimi#area condi*iilor de +nc-rcare .i de solicitare a garniturii de
fora; utili#ate +n fora;ul de diametre mari, Creiaru !drianG Raeev
Du$i%ruG Uni@er+i%a%ea B(e%rol2Ga6eCG (loie5%i
39 Aplicarea metodei elementului finit pentru determinarea st-rii de
tensiuni .i deforma*ii +n asambl-rile filetate cu um-r, Creiaru
!drianG /up'escu !leBandruG Uni@er+i%a%ea B(e%rol2Ga6eCG (loie5%i
*9 Modelarea elementelor componente ale transmisiei cardanice .i
asamblarea acestora cu a;utorul programului Catia vPrVG !vri#ean
Eu#enG Ro%aru IonelaG 'acul%a%ea de In!inerieG Uni@er+i%a%ea B$ucian
Bla!aCG Si>iu
.: din 46
,?9 Studii si cercet-ri asupra elementelor componente ale transmisiilor
cardanice pentru determinarea tensiunilor .i deforma*iilorG !vri#ean
Eu#enG Ro%aru IonelaG 'acul%a%ea de In!inerieG Uni@er+i%a%ea B$ucian
Bla!aCG Si>iu
,,9 Solu*ie de calcul a sus*inerilor +n beton pentru galerii Otunele miciQ
ba#at- pe starea limit-, Chiril DnuG Uni@er+i%a%ea din (e%ro5ani
,-9 7errestrial )ropulsion !ith Small Scale Combined C0cle 8nit ased
on Gas 7urboengine !ith Recuperator, A+i+%1uni@1 >lnescu Dan(
4eodorG $ec%1uni@1dr1 Dra#o$ir S%anciu DanielG A+i+%1uni@1dr1
@o$u%escu Mario(.ladG Ca%edra de &er4o%ehnicG Ma5ini &er4iceG
'ri!o%ehnieG 5i Cli4a%i6areG Uni@er+i%a%ea &ehnic BGheor!he A+achiCG
Ia5i
,69 8tili#area func*iilor de transmisie +n studiul cinematic al unui
mecanism de escamotare cu contrafi.- pliabil-, C7%1cdor dr1in!1
La'r IonelG Acade4ia &ehnic Mili%arG Bucure5%iG (roA1uni@1dr1in!1
4e$pea IosifG Uni@er+i%a%ea (oli%ehnicG Bucure5%iG In!1 >o#dan
Cons%an%inG S1C1 &aro4 S1A1 G Bucure5%i
,79 Cinematica unor reductoare planetare utili#ate +n construc*ia
motoarelor de avia*ie, C7%1cdor dr1in!1 La'r IonelG Acade4ia
&ehnic Mili%arG Bucure5%iG (roA1uni@1dr1in!1 4e$pea IosifG
Uni@er+i%a%ea (oli%ehnicG Bucure5%iG In!1 >o#dan Cons%an%inG S1C1
&aro4 S1A1G Bucure5%i
,19 Studiul cinematic al unui mecanism <R cu traiectoria vertical- a
efectorului, A+i+%1uni@1in!1 4rache +%efanG (roA1dr1in!1 !rdelean
DoruG ConA1dr1in!1 Cavaropol DanG 'acul%a%ea de (o47ieriG
Acade4ia de (oliie BAlexandru Ioan Cu6aCG Bucure5%i
,;9 Considera*ii privind cinematica .i dinamica ;eturilor bifa#ice,
A+i+%1uni@1in!1 4rache +%efanG (roA1dr1in!1 !rdelean DoruG
ConA1dr1in!1 Cavaropol DanG 'acul%a%ea de (o47ieriG Acade4ia de
(oliie BAlexandru Ioan Cu6aCG Bucure5%i
,<9 Considera*ii privind folosirea procedeelor neconven*ionale la
ob*inerea unor materiale specialeG Co4i+ar 5eA de (oliie dr1in!1
0recu Daniel(4raianG dr1in!1 Mus%a +%efan(MirceaG In+7ec%ora%ul
General al (oliiei o4?neG Bucure5%iG (roA1dr1in!1 .er%an @oria(
/e%ruG Acade4ia &ehnic Mili%arG Bucure5%i
,39 Aspecte privind determinarea ecua*iilor mi.c-rii rectilinii a ma.inilor
de geniu, (roA1dr1in!1 &laru 0heor#heG ConA1uni@1dr1in!1 !lecu
LucianaG Acade4ia &ehnic Mili%arG Bucure5%i
.; din 46
,*9 Modelarea prin predic*ie liniar-, Mr1in!1 Ilie Cons%an%in(&vidiuG
Acade4ia &ehnic Mili%arG Bucure5%i
-?9 8tili#area anali#ei dispersionale multifactoriale +n studiul dinamicii
autovehiculelorG Mr1in!1 Ilie Cons%an%in(&vidiuG Acade4ia &ehnic
Mili%arG Bucure5%i
-,9 Implica*ii ale mi.c-rilor rectilinii .i de rota*ie asupra evolu*iei navei
+n e?ploatareG C7%1cdor dr1 >onea#u Ro$eoG Acade4ia Na@al
BMircea cel B%r?nCG Con+%ana
--9 )articulari#area problemelor teoretice ale cinematicii rigidului la
domeniul naval, C7%1cdor dr1 >onea#u Ro$eoG Acade4ia Na@al
BMircea cel B%r?nCG Con+%ana
-69 Aspecte privind aplicarea identific-rii sistemelor tehnice +n domeniul
autovehiculelor, dr1in!1 Rosniche 0ri#oreG Acade4ia &ehnic
Mili%arG Bucure5%i
-79 1e ce este necesar- cunoa.terea st-rii de tensiuni +n masivele de
p-m:nt ac*ionate de construc*ii inginere.ti Ro%aru !ncuaG Rileanu
/aulicG 'acul%a%ea de Con+%ruciiG Uni@er+i%a%ea &ehnic BGheor!he
A+achiCG Ia5i
-19 1eforma*iile a?iale .i 2
o
determinate pe probe de argil- saturat-
normal consolidat- ani#otrop supus- la +ncerc-ri de +nc-rcare%
desc-rcareG Ro%aru !ncua, Rileanu /aulicG 'acul%a%ea de
Con+%ruciiG Uni@er+i%a%ea &ehnic BGheor!he A+achiCG Ia5i
-;9 Relationship of oundar0 4lements !ith Finite 4lements in )otential
)roblemsG $%1cdor conA1uni@1dr1in!1 >=rsan 0hiG $and 'orce+
Acade4NG Si>iuG $ec%1uni@1dr1in! 0avril LaviniaG Air 'orce+
Acade4NG Bra5o@
-<9 Asupra unor formule e?perimentale de evaluare a blinda;elor,
Mr1lec%1uni@1in!1 Cris%ea SorinG Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iu
-39 A 10namical Anal0sis of the Influences of the 7hermal Adition
Coefficients on the Specific 7hrust of the 7urbo;etG (h1#1 S%anciu
.ir#ilG (oli%ehnica Uni@er+i%N oA Buchare+%G A++oc1 (h1#1 >oscoianu
MirceaG Mili%arN &echnical Acade4N oA Buchare+%
-*9 Some Aspects of the Felocit0 and Altitude Characteristics of the
7urbo;et b0 8sing the Adition Coefficients, (h1#1 S%anciu .ir#ilG
(oli%ehnica Uni@er+i%N oA Buchare+%G A++oc1 (h1#1 >oscoianu MirceaG
Mili%arN &echnical Acade4N oA Buchare+%
.8 din 46
6?9 Aspecte privind armarea elementelor din focoase prev-#ute cu arcuri
de siguran*-, Mr1dr1in!1 Enache Cons%an%inG Acade4ia &ehnic
Mili%arG Bucure5%i
6,9 Sisteme mecanice de aprindere. Anali#a mi.c-rii, Mr1dr1in!1 Enache
Cons%an%inG Acade4ia &ehnic Mili%arG Bucure5%i
6-9 Studiul cau#elor apari*iei cr-p-turilor la scuturile de la motoarele
electrice turnate din font-G (roA1dr1in!1 Sporea IonG (roA1dr1in!1 a#i
M9G In!1 Sporea MarielaG 'acul%a%ea de MecanicG Uni@er+i%a%ea
B(oli%ehnicCG &i4i5oaraG In!1 Oa%ona %eAanG MI S11$1G &i4i5oara
669 Studiul varia*iei parametrilor geometrici func*ionali ai unui burghiu
monot-i.G Col1conA1uni@1dr1in!1 >unea Marian, Mr1lec%1uni@1dr1in!1
Enache Cons%an%inG Acade4ia &ehnic Mili%arG Bucure5%i
679 Studiul analitic al fa#elor de armare pentru un cilindru de siguran*-
al unui focos, In!1 /e%re .asileG S1C1 U6ina Mecanic S1A1G (lo7eni
40 din 46
%EC/IUNEA " I;5" 6 Limbi %tr#ine
Su2seciunea , " Li$2a en#le'
Modera%ori9 No>le ,elen
Moore #a@id
$ec%1uni@1 O>ili5%eanu Geor!e%a
Secre%ar5 A+i+%1uni@1 Mihil2$ic Ga>riela
,9 Saul ello! and the )henomenolog0 of Selfhood, Richard DandelG
BaNeri+che $ande++chuleG MVnichG Ger4anN
-9 ritish 4nglish vs. American 4nglish ( Spelling, $ec%1uni@1 /opescu
Daniela, Uni@er+i%a%ea BCon+%an%in Br?ncu5iCG &?r!u -iu
69 Multiple Choice 7ests in 4S)T4A), $ec%1uni@1dr1 Minea !lina,
Acade4ia Na@al BMircea cel B%r?nCG Con+%ana
79 An Insight of 4t0molog0, $ec%1uni@1 >ar2u !lina, Acade4ia Na@al
BMircea cel B%r?nCG Con+%ana
19 Slaver0 in the Adventures of BucAleberr0 Finn, A+i+%1uni@1 Ma%es
Raluca, Acade4ia Na@al BMircea cel B%r?nCG Con+%ana
;9 Creation and Adaptation of Speciali#ed 7erms, A+i+%1uni@1 SFr2u !nca,
Acade4ia Na@al BMircea cel B%r?nCG Con+%ana
<9 Learner Autonom0 and Language Learning, $ec%1uni@1 !s%ra%inei
Car$enG Acade4ia Na@al BMircea cel B%r?nCG Con+%ana
39 7he Language of Morals O4thicsQ, $ec%1uni@1dr1 Iu#a !na Maria,
Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG Si>iu
*9 7he Self Corrective File ( a Specific 7ool 8sed 1uring 7he
Individuali#ed 6orAing Classe, (roA1!r1 I Do2=nd Mihaela, $iceul
&eore%ic B-1$1 CalderonCG &i4i5oara
,?9 )articipant versus Controller in Class Management, ica Marius,
Uni@er+i%a%ea B(e%rol2Ga6eCG (loie5%i
,,9 Folosirea timpurilor indicativului cu prepo#i*ia DforE temporal- +n
limba engle#-, A+i+%1uni@1 Moraru Maria 0a2riela, Acade4ia
&ehnic Mili%arG Bucure5%i
,-9 5arrative 6riting, $ec%1uni@1 /a%ean Marioara, Acade4ia 'orelor
&ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
4/ din 46
,69 7eaching Methods in the =&
th
W <'
th
Centur0, $ec%1uni@1 /a%ean
Marioara, Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
,79 Metoda comunicativ- pre#entat- +n cadrul cursului M7A) O"tta!a,
ianuarie%mai <''NQ, A+i+%1uni@1 Mihil(Lic 0a2riela, $ec%1uni@1
&2ili%eanu 0eor#e%a, Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iu
,19 1isruptive ehaviour in School, A+i+%1uni@1 Mihil(Lic 0a2riela,
$ec%1uni@1 &2ili%eanu 0eor#e%a, Acade4ia 'orelor &ere+%re
BNicolae Blce+cuCG Si>iu
,;9 4rrors in the Ac9uisition of )resent Simple and )resent Continuous.
A case of stud0, A+i+%1uni@1 >adea Mihaela, Uni@er+i%a%ea B(e%rol2
Ga6eCG (loie5%i
,<9 Learning 4nglish as a Second Language ( Globali#ing Imperative of
the <=
st
Centur0G A+i+%1uni@1 >ucura ClaudiaG Uni@er+i%a%ea Cre5%in
B#i4i%rie Can%e4irCG Bucure5%iG 'acul%a%ea de Geo!raAia &uri+4uluiG
Si>iuG (roA1 Cos$a >r=nduaG Cen%rul de $i4>i S%rine al SM'&G
Si>iu
,39 Integrating Literar0 Fragments on 6ar in 7eac?hing 4nglish to
Militar0 Adult LearnersG $%1col1 S%oicescu RaduG (roA1 4val !linaG
Cen%rul de $i4>i S%rine al SM'&G Si>iu
,*9 A Gradual Approach to Achieving Bigh%Level SpeaAing SAillsG (roA1
Dra#o$ir Isa2elaG (roA1 /oa &anaG Cen%rul de $i4>i S%rine al
SM'&G Si>iu
-?9 A 5e! Approach to "bservation and its Role in the 1evelopment of
7eachersG (roA1!r1 I Du$i%rescu !drianaG $%1col1 S%oicescu RaduG
Cen%rul de $i4>i S%rine al SM'&G Si>iu
-,9 Graham Greene/s Reception in Romania, (roA1 Cos$a >r=ndua,
Cen%rul de $i4>i S%rine al SM'&G Si>iuG A+i+%1uni@1 >ucura
ClaudiaG Uni@er+i%a%ea Cre5%in B#i4i%rie Can%e4irCG Bucure5%iG
'acul%a%ea de Geo!raAia &uri+4uluiG Si>iu
--9 Future )erspectives on Specific )urpose Language 5eeds, o2le
@elenG #1M11U1 Coun+illor Bri%i+h Council (eaceIee7in! En!li+h
(ro<ec% Mana!erG En!land
-69 A Critical Approach to Alice 6alAer in the 6orld of African (
American 6omen 6riters, $ec%1uni@1dr1 Cris%ea IleanaG Uni@er+i%a%ea
B$ucian Bla!aCG 'acul%a%ea de $i%ere 5i Ar%eG Si>iu
-79 1irect 7reatment of the 7hing and 5arration of )oetr0 in )ound/s
LustraG $ec%1uni@1dr1 )lorea Silvia, Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG
'acul%a%ea de $i%ere 5i Ar%eG Si>iu
42 din 46
-19 Reputation and Reception of a <'
th
Centur0 6riterG conA1uni@1dr1
/avelescu LuciaG Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG 'acul%a%ea de $i%ere
5i Ar%eG Si>iu
-;9 Gohn SteinbecA/s 5arrative 7echni9ue, $ec%1uni@1dr1 +%efnescu SorinG
Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG 'acul%a%ea de $i%ere 5i Ar%eG Si>iu
-<9 7he ritish Monarch0 et!een 7radition and Change, A+i+%1uni@1dr1
DiD$rescu !ndreea Uni@er+i%a%ea B$ucian Bla!aCG 'acul%a%ea de
$i%ere 5i Ar%eG Si>iu
-39 4nghlish for Special )urposesG #1M11U1 Coun+illor Moore DavidG
#eAen+e $an!ua!e In+%i%u%e1 $acIland A'BG San An%onioG &exa+G USA
-*9 Limba engle#- ( element esen*ial +n de#voltarea carierei personalului
militarG Mr1 @a'u SorinG #irecia Mana!e4en% e+ur+e U4aneG
Bucure5%i
6?9 5etspeaA, A+i+%1uni@1 Clu#ria !ndreeaG Acade4ia de (oliie
BAlexandru Ioan Cu6aCG Bucure5%i
6,9 7ransnationalit0 of "rgani#ed Crime, Culture and International 7rade
( A 1eveloping )rocessG $ec%1uni@1dr1 +er2noiu 0a2riela, Acade4ia
de (oliie BAlexandru Ioan Cu6aCG Bucure5%i
6-9 Future 7raining ( 7raining of the FutureG (re71uni@1 0odeanu
MdlinaG Acade4ia de (oliie BAlexandru Ioan Cu6aCG Bucure5%i
669 4nglish 7eaching Methodolog0. 7he Communicative 4?perience of
Language. General Consideration, A+i+%1uni@1 iu !$aliaG
(re71uni@1 0odeanu MdlinaG (re71uni@1 /unescu Raluca,
Acade4ia de (oliie BAlexandru Ioan Cu6aCG Bucure5%i
679 Semantica anglicismelor, /iel$u Cris%ina, Acade4ia de (oliie
BAlexandru Ioan Cu6aCG Bucure5%i
4. din 46
Su2seciunea - " Li$2a france'
Modera%ori9 (roA1 Eu!Wne @an I%%er>eeI
$%1col1 $a@allHe -ean2Marc
A+i+%1uni@1 Axin%e Cornelia
Secre%ar5 A+i+%1uni@1 (alea $ucia
,9 7em- re#ervat-, $%1col1 LavallCe Jean(MarcG coo7eran%e 4ili%aire en
re++ource+ hu4aine+ DCMUE
-9 Les dispositifs mnKmoni9ues au service de l/enseignement
l/apprentissage de FL4, A+i+%1uni@1 Ci'er Laura, Acade4ia Na@al
BMircea cel B%r?nCG Con+%ana
69 La vie militaire dans le roman DLe Colonel ChabertE d/BonorK de
al#ac, @ol% Johana, Uni@er+i%a%ea BCon+%an%in Br?ncu5iCG &?r!u -iu
79 M0thes d/origine dans la littKrature, &rian 0eor#e%aG Uni@er+i%a%ea
B/ #ece4>rie /8/;CG Al>a Iulia
19 Motiva*ia +n +nv-*area limbilor str-ine, A+i+%1uni@1 !Bin%e Cornelia,
A+i+%1uni@1 /alea Lucia, Acade4ia 'orelor &ere+%re BNicolae
Blce+cuCG Si>iu
;9 Strategii de motivare a studen*ilor +n +nv-*area limbilor str-ine,
A+i+%1uni@1 /alea Lucia, A+i+%1uni@1 !Bin%e Cornelia, Acade4ia
'orelor &ere+%re BNicolae Blce+cuCG Si>iu
<9 "utils de communication actuels dans l/apprentissage du FL4G Delci
L:ndaG 'acul%H de $e%%re+ e% de Science+ ,u4aine+ dXAn!erG 'ranaG
(roA1!r1 I .elan DanielaG Cen%rul de $i4>i S%rine al SM'&G Si>iu
39 Fers l/analphabKtisme du EcXurYH, (roA1 Eu#Lne .an I%%er2eeA, $e
Cen%re (Hda!o!iSue Su7Hrieur dXE%a%G ,a++el%2$e4>our!G Bel!iSue e%
(roAe++eur A++o+ciH(Uni@er+i%H B$ucian Bla!aCG Si>iu
44 din 46
4= din 46
46 din 46

S-ar putea să vă placă și