Sunteți pe pagina 1din 14

CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI JUSTIFICATIV PENTRU BENEFICIARI

PRIVATI
MASURA 123
-pentru proiete !"r" #ur"ri $e ontrutii %i&%"u 'ont"(-
)DOCUMENT A*P*D*R*P*+
1 D"te ,ener"#e
1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
1.2 Scurt istoric al solicitantului
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate
constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele
activitati
1.! "rincipalele mi#loace fi$e aflate in patrimoniul solicitantului% resurse funciare (cu
preci&area regimului proprietatii' constructii' utila#e si ec(ipamente' animale'etc.
Denu'ire 'i(#o !i- D"t"
".i/itiei
V"#o"re net" #"
$"t" into'irii
u#ti'u#ui 0i#"nt
-Lei-
Bu"ti
1*CLADIRI TOTAL
1*1
$et"#i"ti11111**

1*n
$et"#i"ti111111

2*UTILAJE TOTAL
2*1
$et"#i"ti11111**

2*n
$et"#i"ti111111

3*ANIMALE
3*1
$et"#i"ti11111**

3*n
$et"#i"ti111111

2*ALTELE - $et"#i"ti
TOTAL
TERENURI
Nr*
rt
A'p#"%"re
Ju$et&Lo"#it
"te
Supr"!"t"
tot"#" )'p+ &
C"te,ori" $e
!o#o%int"
V"#o"re" ont"0i#"
- Lei-
Re,i' (uri$i
1
2 De%riere" proietu#ui
2.1 Denumirea investi)iei
2.2 *laborator (coordonate de identificare
2.3 +mplasamentul proiectului (regiunea' #ude)ul' localitatea
,ema' cu descrierea obiectivelor propuse' fundamentarea necesit-)ii .i oportunit-)ii
investitiei. Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu
obiectivele masurii %i %e 3" prei/" "p"it"te" e-i%tent" %i "p"it"te" propu%" " %e
re"#i/" #" !in"#i/"re" in3e%titiei*
De "%e'ene"4 %e 3" pre/ent" "ntit"te" $e '"terie pri'" !o#o%it"4 "ntit"ti#e $e
pro$u%e !inite o0tinute %i on%u'u# %pei!i pentru !ie"re pro$u%*
2.! Descrierea investitiilor ce urmea&a a fi e$ecutate in vederea adaptarii unitatii la
standardele de mediu' sanitar/veterinare' sanitare' ale 0niunii *uropene' cu preci&area
standardului/standardelor la care se adaptea&a (pentru proiectele care vi&ea&a adaptarea
unitatii la standardele specifice.
"entru sesiunea de depunere 2112' vor fi punctate numai proiectele care implementea&a
standardele privind prelucrarea laptelui crud' in conformitate cu +ne$a la Deci&ia
2111/232/0*%
a Standarde generale pentru igiena produselor alimentare (Regulamentul
nr.852/2004/CE) cu perioada de gratie 31.12.2013
!) Standarde speci"ice de igiena pentru alimentele de origine animala (Regulamentul
nr.882/2004/CE) cu perioada de gratie 31.12.2013
Sunt punctate numai unitatile care regasesc in cu +ne$a la Deci&ia 2111/232/0*' au
desfasurat activitate anterioara similara celei sustinute prin proiect si au program de
restructurare avi&at de +NS4S+.
Se vor pre&enta c(eltuielile referitoare la reali&area conditiilor impuse de programul de
restructurare avi&at de +NS4S+' respectiv de adaptare la standarde si vor fi incluse in
5ugetul indicativ al proiectului.
6nvestitiilor propuse trebuie sa se regaseasca in tipurile de investitii descrise in +ne$a la fisa
masurii 123.
Se va preci&a data la care se va reali&a implementarea standardelor.
2.7 6n ca&ul in care beneficiarul este o forma asociativa' se va descrie modul in care
investitia deserveste ma#oritatea membrilor acesteia (#umatate plus unu din membri.
8ormele asociative pentru care pla"onul ma#im al spri$inului pu!lic neram!ursa!il este
de 3.000.000 euro/proiect%
%cooperati&e agricole de procesare a produselor agricole ' con"orm (egii nr. 5))/2004*
%societ+,i cooperati&e de &alori"icare ' con"orm (egii nr. 1/2005*
2
%asocia,ii "amiliale /intreprindere familiala' conform O09 nr.!!/2112'
%grupuri de produc+tori recunoscute -n con"ormitate cu .rdonan,a nr. 3// 2005)
"entru aceste forme asociative se va face o pre&entare detaliata a modalit-)ilor prin care investitia
deserveste ma#oritatea membrilor asociatiei (#umatate plus unul din membri si se regaseste in
una din activitatile mentionate in statutul acestora.
2.: "entru proiectele care prev-d investi)ii ;n energie regenerabil-' in ca&ul utili&arii biomasei ca
materia prima folosita pentru obtinerea acesteia' se va pre&enta modalitatea de obtinere a biomasei
din unitatea proprie si modul de folosinta' e$clusiv in unitate' a energiei obtinute.
2.< "iata de aprovi&ionare/desfacere' concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru
valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.
"O,*N,6+=66 80RN6>OR6 +6 SO=6C6,+N,0=06
Denumire furni&or de
materii prime/materiale
au$iliare/produse/servicii
+dresa "rodus
furni&at si
cantitate
apro$imativa
4aloare
apro$imativa
/=ei/
? din
total
ac(i&itii
"O,*N,6+=66 C=6*N,6 +6 SO=6C6,+N,0=06
Nr.crt Client (Denumire si
adresa
4aloare
/=ei/
? din van&ari
1
2
n
Se vor pre&enta cantitatile de materie prima ac(i&itionate de la terti' iar in ca&ul in care
solicitantul detine e$ploatatie agricola' se vor pre&enta cantitatile de materie prima din productie
proprie' care' pentru obtinerea de puncta# la criteriul de selectie' trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii%
"+- cel putin 11? dar nu mai mult de 71?' din materie prima procesata/depo&itata sa provina din
productia proprie' pentru unitatile care implementea&a standardul privind prelucrarea laptelui
crud' in conformitate cu +ne$a la Deci&i& 2111/232/0**
0+ pentru sectorul vin cu indicatie geografica' materia prima ac(i&itionata de la terti poate fi
cuprinsa intre 7? si 17?@
+ cel pu in 31 ? dar nu mai mult de 71? din materia prim- procesat- i/sau depo&itat- provine
din produc ia proprie a 6AA/ului' pentru u nitatile care N0 implementea&a standardul privind
prelucrarea laptelui crud' in conformitate cu +ne$a la Deci&i& 2111/232/0*
"entru punctarea criteriului de selectie S56 IMM-uri "re %unt "t"t pro$u"to"re $e '"terie
pri'" "t %i proe%"to"re ' solicitantul' 6AA' trebuie sa aiba codul C+*N principal conform
activitatii pentru care solicita finantare si codul C+*N de producator de materii prime specifice
3
investitiei propuse si punct de lucru autori&at pentru desfasurarea activitatii de producator de
materie prima specifice investitiei@
/ 6n cadrul 6AA/ului' trebuie sa detina parti sociale/actiuni cel putin 11 producatori de materie
prima procesata/depo&itata in cadrul proiectului@
/ se va pre&enta piata de aprovi&ionare cu materie prima de la terti in care sa fie incluse'
obligatoriu' cantitatile de materii prime preluate de la producatorii care detin parti
solciale/actiuni in cadrul 6AA/ului' in concordanta cu doc.13.7 si 12 (referitoare la cei minim 11
producatori@
- cei 11 producatori din cadrul 6AA/ului trebuie sa "i0" codul C+*N principal in producerea de
materie prima necesara investitiei' punct de lucru in domeniul agricol' respectiv productia de
produse agricole specifice proiectului@
"entru stabilirea cantitatilor de materie prima din productie proprie' se vor lua in calcul
cantitatile din adeverinta D+B pentru cantitatea de materie prima obtinuta in anul in curs'
respectiv anul agricol 2111/2112' iar in ca&ul sectorului vin' cantitatile de struguri obtinuti in
anul in curs' respectiv anul agricol 2111/2112 din +utori&atia de producator de struguri destinati
obtinerii de vinuri cu indicatie geografica/DOC' eliberata de ON4"4 (Oficiul National al 4iei si
"roduselor 4itivinicole.
3 D"te pri3in$ !or7" $e 'un8 %i '"n",e'entu# proietu#ui9
3.1 ,otal personal e$istent CCCCCCCCC..
din care personal de e#ecu,ie 000000000..
3.2 *stimari privind forta de munc- ocupat- prin reali&area investi)ieiCCCCCCCCC..
=ocuri de munc- nou/create CCCCCCCCC..'
3.3 Responsabil legal (nume' prenume' functie in cadrul organi&atiei' studii si e$perienta
profesionala' relevante pentru proiect
2 De%riere" ".i/itii#or re"#i/"te prin proiet4 re%peti3 $enu'ire"4 nu'"ru#4 3"#o"re" %i
"r"teri%tii#e te.nie %i !untion"#e "#e uti#"(e#or&e.ip"'ente#or
te.no#o,ie&e.ip"'ente#or $e tr"n%port& $ot"ri#or e ur'e"/" " !i ".i/ition"te prin
proiet %i4 $"" e "/u#4 pre/ent"re" te.ni" " on%trutii#or in "re ur'e"/" " !i
"'p#"%"te uti#"(e#e&$ot"ri#e )in#u%i3 uti#it"ti+* A.i/iti#e tre0uie %" !ie !un$"'ent"te in
!untie $e "p"it"te" $e pro$utie e-i%tent" %i&%"u pro,no/"t"*
Nr*rt Denu'ire&Tip
uti#"(&e.ip"'ent
Nu'"r 0u"ti V"#o"re !"r"
TVA
-Lei-
TVA
-Lei-
Tot"# u TVA
-Lei-
TOTAL
Se 3" $e%rie !#u-u# te.no#o,i4 "ti3it"te" %i te.no#o,i" "p#i"t" in "$ru# proietu#ui*
!
Atentie: Nu %e 3" 'ention" '"r"4 $enu'ire" pro$u"toru#ui4 !ir'" et*
;* Dur"t" $e re"#i/"re )#uni+ %i et"pe prinip"#e
9rafic de esalonare a investitiei e$primat valoric pe luni si activitati. Se vor evidentia
investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadre&e in
perioada de gratie.
<* De3i/e#e in3e%ti7iei4 u $et"#iere" pe %trutur" $e3i/u#ui ,ener"#4 in%otit $e $e3i/e#e pe
o0iete4 on!or' #e,i%#"tiei in 3i,o"re )=> 2?&@A*@1*2@@?+* Detaliati c(eltuielile eligibile si
neeligibile pe elemente.
6n estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in 5a&a de
date de preturi pe de site/ul +"DR" si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile
referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect' identificate in ba&a.
6n situatia in care valorile bunurilor/servciilor nu se incadrea&a in limitele din 5a&a de date de
preturi' se vor atasa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de
17.111 *0R si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii care se incadrea&a intre 11.111 *0R
si 17.111 *0R. =a ofertele de servicii' se vor mentiona si tarifele orare. Ofertele sunt documente
obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea re&onabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel
putin urmatoarele caracteristici%
/ sa fie datate' personali&ate si semnate@
/ sa contina detalierea unor specificatii te(nice minimale@
/ sa contina pretul de ac(i&itie pentru bunuri/servicii

Atentie6 #" $o%"ru# ererii $e !in"nt"re 3or !i "t"%"te nu'"i p",ini#e re#e3"nte $in o!erte#e
re%peti3e4 uprin/"n$ pretu#4 !urni/oru# %i "r"teri%tii#e te.nie "#e 0unu#ui4 $et"#i"te #"
puntu# 2 $e '"i %u% )'"-i' 2-3 p",ini&o!ert"+*
Se va atasa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la ba&a intocmirii bugetului indicativ
astfel incat sa poata fi verificata re&onabilitatea preturilor.
Se vor considera c(eltuieli eligibile' mi#loacele de transport speciali&ate care transport- numai un
anumit tip de materii prime/m-rfuri adecvate activit- ii descrise ;n proiect ' urm-toarele%
/ +utocisterne'
/ +utoi&oterme (prev-&ute cu i&ola ie termic- a pere ilor' dar f-r- agregat frigorific' fiind
folosite pentru transportul m-rfurilor alimentare'
/ +utoi&oterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate'
/ Ai#loace de transport animale'
C(eltuielile cu orice alt mi#loc de transport nu sunt considerate eligibile.
Atentie:
6n ca&ul proiectelor care includ %i in3e%titii "re "u $rept %op i'p#e'ent"re" noi#or
pro3o8ri' solicitantul completea&a%
7
a un buget indicativ cuprin&and c(eltuielile aferente nu'"i pentru "e" p"rte $in in3e%titie
"re "re $rept %op i'p#e'ent"re" noi#or pro3o"ri. 6nvestitiile care au drept scop
implementarea noilor provocari sunt investitiile pentru producerea si utili&area energiei
regenerabile'producerea de bioga& utili&Dnd de.euri organice (energia obtinuta va fi folosita
numai la nivelul unitatii de productie' investitii pentru imbunatatirea prelucrarii si
comerciali&arii produselor lactate si investitii pentru stocarea si tratamentul apelor re&iduale.
! un buget indicativ cuprin&and c(eltuielile aferente celorlalte tipuri de investitii (cu e$ceptia
partii de investitie care are drept scop implementarea noilor provocari@
c un buget indicativ care totali&ea&a bugetul a E b.
5* Fin"n7"re" in3e%ti7iei
Din valoarea total- a investi)iei de CCCCC..C..*uro a#utorul public nerambursabil este
de CCCCCCCCCCC *uro%
1entru a se &eri"ica incadrarea c2eltuielilor eligi!ile din !uget in limitele pre&a3ute in "isa
te2nica a masurii se &a utili3a cursul de sc2im! Euro/lei pu!licat pe pagina 4e! a 5ancii
Central Europene 444.ec!.int/inde#.2tml de la data intocmirii memoriului $usti"icati&.
Curs Euro / leu ..din data de....
Procent finantare publica = .%
C.e#tuie#i e#i,i0i#e
C.e#tuie#i
nee#i,i0i#e
Tot"#
Euro Euro Euro
A(utor pu0#i ner"'0ur%"0i#
Sur%e#e $e !in"nt"re pentru
o'p#et"re" nee%"ru#ui $e !in"nt"re
$in "re6
/ autofinantare
/ imprumuturi
TOTAL PROIECT
"rocentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa te(nica
a masurii aferente proiectului intocmit de solicitant.
"entru proiectele cu finantare publica mai mare de 71? din valoarea eligibila' se va
motiva solicitarea procentului.
?* Prinip"#ii in$i"tori te.nio-eono'ii "i in3e%ti7iei
2.1 4aloarea total- (*uro' 4aloare eligibila (*uro
2.2 Durata de reali&are (luni insotita de graficul de esalonare a investitiei e$primat valoric pe
luni si activitati
2.3 Capacit-)i de productie re&ultate ca urmare a investitie (;n unit-)i fi&ice
:
"entru demonstrarea cresterii viabilitatii economico/financiare' on$itie o0#i,"torie pentru
i'0un"t"tire" per!o'"ntei ,ener"#e " e-p#o"t"tii#or ",rio#e4 %e 3or o'p#et" Ane-e#e B
)pentru per%o"ne (uri$ie + %"u Ane-e#e C )pentru per%o"ne !i/ie "utori/"te4 intreprin$eri
in$i3i$u"#e %i "%oi"tii !"'i#i"#e& intreprin$eri !"'i#i"#e+*
Pentru per%o"ne (uri$ie
8ormula pentru calculul 4+5 este urmatoarea%
4+5 F G(Cifra de afaceri E 4ariatia stocurilor (E pentru C@ / pentru D E 4enituri din productia
reali&ata pentru scopuri proprii si capitali&ata H (C(eltuieli materiale total E +lte c(eltuieli de
e$ploatareI.
Solicitantul va calcula 4+5 conform formulei de mai sus' utili&and datele din proiectia contului
de profit si pierdere' calculul se face pe total an anali&at (pentru anul 1 anterior depunerii
proiectului si pentru anii 1/7 de functionare pe fiecare an in parte.
Obiectivul specific este indeplinit in situatia in care valoarea 4+5 este po&itiva si a crescut fata
de anul anterior depunerii proiectului si pastrea&a o evolutie cel putin liniara pe perioda celor
cinci ani de funtionare' iar pentru proiectele de investitii noi este indeplinit si in situatia in care
4+5/ul este po&itiv si are o evolutie cel putin liniara pe perioada de progno&a anali&ata.
Pentru per%o"ne !i/ie "utori/"te4 intreprin$eri in$i3i$u"#e %i "%oi"tii !"'i#i"#e&
intreprin$eri !"'i#i"#e
8ormula pentru calculul 4+5 este urmatoarea%
4+5 F (6ncasari din activitatea agricolaE6ncasari din activit-)i productive' prest-ri servicii H "lati
pentru desf-.urarea activit-)ilor productive
Solicitantul va calcula 4+5 conform formulei de mai sus' utili&and datele din ane$a C' s(eet/ul
J6ncasariKplati +nii1/7 progno&aL si se calculea&a pe total an anali&at pentru anii 1/7 de
functionare pe fiecare an in parte.
Obiectivul specific este indeplinit in situatia in care valoarea 4+5 este po&itiva si pastrea&a o
evolutie cel putin liniara pe perioda celor cinci ani de funtionare.
D"" %o#iit"ntu# i%i propune prin re"#i/"re" in3e%titiei cresterea viabiliatii economice "
o0ieti3 pentru i'0un"t"tire" per!o'"ntei ,ener"#e " intreprin$erii4 3" o'p#et" Ane-e#e
B )pentru per%o"ne (uri$ie + %"u Ane-e#e C )pentru per%o"ne !i/ie "utori/"te4
intreprin$eri in$i3i$u"#e %i "%oi"tii !"'i#i"#e& intreprin$eri !"'i#i"#e+*
<
A* Proietii !in"ni"re %i in$i"tori !in"ni"ri )Ane-e#e B pentru per%o"ne#e (uri$ie %i
Ane-e#e C pentru per%o"ne#e !i/ie "utori/"te4 intreprin$eri#e in$i3i$u"#e %i
"%oi"tii#e !"'i#i"#e& intreprin$eri#e !"'i#i"#e+ pentru in$ep#inire" o0ieti3u#ui $e
crestere a viabilitatii economice
Proietii !in"ni"re per%o"ne (uri$ie )Ane-e B+
A*1 Pro,no/" 3enituri#or
A*2 Pro,no/" .e#tuie#i#or
A*3 Proieti" ontu#ui $e pro!it %i pier$ere
A*2 Bi#"nt %inteti pre3i/ion"t
A*; F#u- $e nu'er"r
A*< In$i"tori !in"ni"ri
ATENTIE6 S.eeturi#e BPro,no/" 3enituri#orC- Ane-" B14 BPro,no/" .e#tuie#i#orC - Ane-"
B24 BCPPC- Ane-" B3 4 BBi#"ntC - Ane-" B24 BFN An 1-;C - Ane-" B?4 BIn$i"toriC- Ane-"
BA4 uprin$ pro,no/e pe o perio"$" $e ini "ni $e #" $"re" in e-p#ot"re " in3e%titiei $in
proiet4 re%peti3 $e #" !in"#i/"re" in3e%titiei * S.eeturi#e BFN An 1IC- Ane-" B;4 BFN An
2IC - Ane-" B<4 BFN An 3IC - Ane-" B5 %e re!er" #" perio"$" $e i'p#e'ent"re " proietu#ui
)$e '"-i' trei "ni+*
Proietii !in"ni"re pentru per%o"ne#e !i/ie "utori/"te4 intreprin$eri#e in$i3i$u"#e %i
"%oi"tii#e !"'i#i"#e& intreprin$eri#e !"'i#i"#e )Ane-e C+
A*5 Pro,no/" in"%"ri#or %i p#"ti#or pentru "nii 14 2 %i 3 $e i'p#e'ent"re
A*? Pro,no/" in"%"ri#or %i p#"ti#or "nii 1-; $e pre3i/iune
A*A In$i"tori !in"ni"ri
PRECIDAREA IPOTEDELOR CARE AU STAT LA BADA INTOCMIRII
PROIECTIILOR FINANCIARE
Atentie6 pro,no/e#e 3or !i into'ite pornin$ $e #" %itu"tii#e !in"ni"re $in "nu# "nterior
$epunerii proietu#ui:
A*1 Pro,no/" 3enituri#or
Se &a completa 6ne#a 51 71rogno3a &eniturilor si e&olutia capacitatii de productie 8 cu
&an3arile cantitati&e si &alorice pre&i3ionate trimestrial in primii doi ani de acti&itate dupa
care anual.
9n cadrul acestei sectiuni se detalia3a pre3umtiile (pentru o mai !una intelegere de catre
persoanele care citesc studiul) care au stat la !a3a reali3arii pre&i3ionarii :
2
- gradul de utili3are a capacitatii de productie si modul cum e&oluea3a acesta in timp se
&a preci3a productia "i3ica e#istenta si productia "i3ica estimata in urma reali3arii
in&estitiei
- corelarea dintre &an3arile pre&i3ionate* gradul de utili3area a capacitatii de productie
si precontracte/contracte de &an3are inc2eiate/in curs de a "i inc2eiate
- modul in care au "ost pre&i3ionate celelalte &enituri progno3ate
Se &or detalia &eniturile o!tinute din alte tipuri de acti&itati decat cea la care se re"era
proiectul. (in ca3ul in care solicitantul o!tine &enituri si din alte acti&itati decat cea
descrisa prin proiect)
A*2 Pro,no/" .e#tuie#i#or
Se &a completa 6ne#a 52 71rogno3a c2eltuielilor si e&olutia capacitatii de productie 8 cu
&alorile pre&i3ionate pe categorii de c2eltuieli trimestrial in primii doi ani de acti&itate
dupa care anual.
9n cadrul acestei sectiuni se detalia3a pre3umtiile (pentru o mai !una intelegere de catre
persoanele care citesc studiul) care au stat la !a3a reali3arii pre&i3ionarii :
% urmariti corelarea in"ormatiilor "urni3ate aici cu cele mentionate in celelalte sectiuni ale
studiului
%corelarea dintre c2eltuielile pre&i3ionate* gradul de utili3area a capacitatii de productie si
precontracte/contracte de cumparare inc2eiate/in curs de a "i inc2eiate
% modul in care au "ost pre&i3ionate "iecare categorie de c2eltuiala
% orice alte in"ormatii care au stat la !a3a pre&i3ionarii sau in"luentea3a pre&i3ionarea
c2eltuielilor si au in"luenta rele&anta
Se &or &or detalia c2eltuielile a"erente altor tipuri de acti&itati decat cea la care se re"era
proiectul. (in ca3ul in care solicitantul o!tine &enituri si suporta c2eltuieli din alte acti&itati
decat cea descrisa prin proiect)
A*3 Proieti" ontu#ui $e pro!it %i pier$ere
9n coloana 6n 0 se &or completa cu &alorile e#istente in ultimul cont de pro"it si pierdere
inc2eiat de societate ane#at la cererea de "inantare (in ca3ul in care solicitantul este in"iintat
in anul in curs aceasta coloana nu se completea3a).
Se &a completa ane#a 53 randurile a"erente : 12 7;enituri <inanciare 8* 13 7 C2eltuieli
pri&ind do!an3ile 8(atat pentru creditul ce urmea3a a "i contractat pentru co%"inantarea
in&estitiei din proiect (daca este ca3ul)* cat si pentru soldul creditelor/leasingurilor/altor
datorii "inanciare anga$ate)8* 14 7 6lte c2eltuieli "inanciare 8* 18 7 9mpo3it pe pro"it/ci"ra
de a"aceri 8, restul randurilor "iind preluate automat din ane#ele 51 si 52. Se &or "ace
mentiuni pri&ind &alorile pre&i3ionate si se &or corela cu alte in"ormatii (e#emplu :
c2eltuielile pri&ind do!an3ile).
A*2 Bi#"nt %inteti pre3i/ion"t
Se &or "ace preci3ari pri&ind ipote3ele luate in considerare in procesul de pre&i3ionare a
posturilor din !ilant.
Se &a completa 6ne#a 54 cu &alorile progno3ate ale posturilor din !ilant a&and in &edere
urmatoarele:
3
- in coloana 6n 0 se &or completa cu &alorile e#istente in ultimul !ilant inc2eiat de
societate ane#at la cererea de "inantare (in ca3ul in care solicitantul este in"iintat
in anul in curs aceasta coloana nu se completea3a)
- &alorile acti&elor imo!ili3ate noi ac2i3itionate se &or adauga la cele e#istente
(daca este ca3ul)* din acestea se scad &alorile acti&elor imo!ili3ate &andute in
perioada respecti&a
- &aloarea amorti3arii cumulate a"erenta acti&elor imo!ili3ate e#istente* la care se
adauga amorti3area calculata pentru acti&ele imo!ili3ate noi ac2i3itionate (se &a
corela cu &aloarea c2eltuielilor cu amorti3arile pre&a3ute in contul de pro"it si
pierdere)
- &aloarea stocurilor (materii prime* materiale* produse "inite*etc.) &a "i corelata cu
speci"icul acti&itatii des"asurate (durata procesului de "a!ricatie* etc.) si alte
elemente considerate rele&ante.
- casa si conturi la !anci se preia &aloarea re3ultata in <lu#ul de numerar a"erent
aceleiasi perioade din linia S
- datorii ce tre!uie platite intr%o perioada de pana la un an ' se pre&i3ionea3a in
"unctie de termenele de plata ale "urni3orilor* de creditele pe termen scurt
pre&i3ionate prin "lu#ul de numerar* &aloarea datoriilor "iscale si la asigurarile
sociale a"ernete acti&itatii.
- datorii ce tre!uie platite intr%o perioada mai mare de un an ' se pre&i3ionea3a in
"unctie de soldul si gra"icul de ram!ursare a creditelor pe termen mediu si lung
primite (daca este ca3ul)* de soldul si gra"icul de plata a datoriilor
reesalonate(daca este ca3ul) se &or e&identia de asemenea datoriile catre
actionari/asociati* leasingurile* datoriile catre alte institutii "inanciare.
- su!&entii pentru in&estitii % se inscriu soldul e#istent/pre&i3ionat (daca este
ca3ul) si incasarile primite prin programul <E6=R
- capitalurile proprii ' se inscriu sumele re3ultate ca urmare a ma$orarilor de
capital social pre&a3ute* re3ultatul e#ercitiului (acesta se reparti3ea3a ca
di&idende si re3er&e la alegere* cota reparti3ata la re3er&e urmand sa "aca parte
din re3er&e in anul urmator)* re3er&ele de$a constituite si alocarile suplimentare
din re3ultatul e#ercitiului "inanciar precedent
- se &a urmari corelarea datelor introduse cu cele e#istente in contul de pro"it si
pierdere si "lu#ul de numerar
A*; F#u- $e nu'er"r
Se &or completa ane#ele cu datele pri&ind "lu#urile de numerar a"erente proiectului pe
perioada implementarii (ane#ele 55* 5) si 5/(&e3i atentionarea de mai $os) des"asurate
lunar) si pentru o perioada de 5 ani (ane#a 58) dupa implementarea proiectului.
9n cadrul acestei sectiuni se detalia3a pre3umtiile (pentru o mai !una intelegere de catre
persoanele care citesc studiul) care au stat la !a3a reali3arii pre&i3ionarii :
% se &a urmari corelarea dintre "lu#urile pre&i3ionate ca intrari si iesiri cu celelalte
sectiuni
% atentie la randul 7 =isponi!il de numerar la s"arsitul perioadei8 acesta nu poate "i
negati& >
11
% orice alte in"ormatii care au stat la !a3a pre&i3ionarii sau in"luentea3a pre&i3ionarea
elementelor "lu#ului de numerar si au in"luenta rele&anta
Atentie6 Dur"t" '"-i'8 $e e-eu7ie " in3e%ti7iei o!in"n7"t8 $in FEADR e%te $e 3 "ni $e #"
$"t" En.eierii ontr"tu#ui $e !in"n7"re %i prin e-ep7ie4 pentru in3e%ti7ii#e En ".i/i7ii#e
%i'p#e !8r8 #e"%in, !in"ni"r $e uti#"(e4 in%t"#"7ii4 e.ip"'ente Fi $ot8ri noi4 $e 'i(#o"e $e
tr"n%port %pei"#i/"te %t"0i#ite prin proe$ur" %i 'ention"te in >.i$u# %o#iit"ntu#ui %i in
MJ4 $ur"t" '"-i'8 $e e-eu7ie e%te $e 2 "ni*
A*< In$i"tori !in"ni"ri
1e !a3a datelor o!tinute din progno3ele e"ectuate se &or calcula indicatorii care &or rele&a
sustena!ilitatea si &ia!ilitatea in&estitiei ce urmea3a a "i promo&ata. ?oate progno3ele &or "i
calculate pentru o perioada de 5 ani* dupa "inali3area in&estitiei* in preturi constante.
Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.P.D..P. !mentionate atat in
aceasta sectiune a "emoriului #ustificativ, cat si in Ane$a %& din cererea de finantare' se
va evalua pentru anii (, ), * si + de la data finali,arii investitiei si respectiv pentru anii -.+
pentru proiectele aferente masurii -(- !in ca,ul investitiilor privind infiintarea de
plantatii, proiectiile se vor face din anul in care se obtine productie/venituri conform
te/nologiilor de productie si a specificului proiectului'.
Mo$u# $e "#u# %i 0"re'uri#e #i'it" "re tre0uie re%pet"te %unt ur'"to"re#e6
1* 4aloarea investitiei (46 G valoarea totala a proiectului fara 01A, se preia din bugetul
poiectului*
2* 4eniturile din e$ploatare (4e G veniturile reali,ate din activitatea curenta, conform
obiectului de activitate al solicitantului. 2e calculea,a pornind de la fi,ic !cantitati de
produse, volumul productiei, servicii' 3in4nd cont de pre3uri/tarife pe unitatea de
m5sur5 diferen3iat pentru fiecare obiect de activitate. 2e preiau valorile din Ane$a %-
6 Progno,a 1eniturilor 7 randul 6 0otal venituri din e$ploatare 7 aferente perioadelor
respective !0otal An-, , 0otal An +'.
3* C(eltuieli de e$ploatare (CeF c/eltuielile generate de derularea activit53ii curente.
2unt c/eltuielile aferente veniturilor din e$ploatare 8i se calculea,5 9n functie de
domeniul de activitate si de consumurile specifice. 2e preiau valorile din Ane$a %(
6 Progno,a C/eltuielilor7 randul 6 C/eltuieli pentru e$ploatare . total7 aferente
perioadelor respective !0otal An-, , 0otal An +'.
2* Rata re&ultatului din e$ploatare (rRe - trebuie s- fie minim 11? din 4e.
e,ultatul din activitatea curent5 !e' se calculea,5: Re F 4e H Ce H tre0uie %8 !ie
po&itiv' iar rata re&ultatului din e$ploatare trebuie sa fie minim 11? din veniturile din
e$ploatare pentru anii evaluati
ata re,ultatului din e$ploatare !re' se calculea,a dupa formula :
11
111
Re
Re
=
;e
r
;* Durata de recuperare a investitiei (Dr H trebuie s- fie ma$im 12 ani @
Este un indicator ce e$prima durata de recuperare a investitiei !e$primat 9n ani'.
2e calculea,a astfel :
12 / K e$p K K K (
:
12
1
7
actuali3at loatare <lu# actuali3at net <lu#
;9
=r

+
=
.
;nde :
Se on%i$er" " in "nii <-12 "%.-!#oI-uri#e $in e-p#o"t"re %unt e,"#e u "%.-!#oI-u#
$in e-p#o"t"re $in "nu# ;*
<* Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc - trebuie s- fie minim 7? pentru anii evaluati
Se "#u#e"/" "%t!e# 6
111
e$p K
=
;9
loatare <lu#
r
Rc
5* R"t" "operirii prin !#u-u# $e nu'er"r )RAFN+ H tre0uie %" !ie J142' pentru anii
evaluati
A<= <lu# de numerar din e#ploatare/ (do!@n3i A pl+,i leasing A ram!ursarea
datoriilor)
Se preiau din ta!elul "lu#urilor de numerar pentru perioada de progno3a 6ne#a 58
randul 1 7 <lu# de numerar din acti&itatea de e#ploatare8 care se imparte la randul C
7 ?otal iesiri de lic2iditati prin "inantare 8.
?* Rata indatorarii pe termen mediu si lung (r6 / tre0uie %8 !ie ma$imum :1? pentru anii
evaluati@
Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active.
111 =
i
i
9
?6
?=
r
unde :
0Di= total datorii pe termen mediu si lung in anul i >
0Ai= total active in anul i >
A* R"t" $e "tu"#i/"re H este $e ?K4 "olosita pentru actuali3area "lu#urilor de numerar
&iitoare.
12
unde%
r este rata de actuali3are egala cu 8B (rCrata do!@n3ii de re"inan,are 5CE (4B) A
mar$a de risc pe ,ar+ (4B) e&aluat+ de c+tre 6gen,ie ca &aloare medie Di care &a "i
ree&aluat+ pe m+sur+ ce condiiile pietei monetare europene se sc2im!+* se impune
introducerea unei apro#im+ri unitare)
1@* V"#o"re" "tu"#i/"t" net" )VAN+ H tre0uie %" !ie po/iti3"9
*ste calculata astfel6
( )
;9
r
lt <E
r
<E
;6E
i
i
i
i
i
i

+
+
+
=

= =
1 (
e$p
1
12
:
7
1
<Ei F "lu# de lic2iditati net din anul i
<Ei e#plt C "lu# de lic2iditati din e#ploatare din anul i
;9 C &aloarea in&estitiei
11* Disponibill de numerar la sfarsitul perioadei (randul S ' din ane$a ' 52 M 8lu$ de
numerar N trebuie sa fie po&itiv in aniide previ&ionare evaluati 2e preiau valorile din
randul 2 din Ane$a %? aferente perioadelor respective !0otal An-, , 0otal An +'.
In "e"%t" p"rte " 'e'oriu#ui (u%ti!i"ti3 %e 3or "t"%" %.eet-uri#e $in %etiune" eono'i" "
ererii $e !in"nt"re - Ane-" B1 #" Ane-" BA - into'ite pentru intre"," "ti3it"te "
%o#iit"ntu#ui )"ti3it"te" urent" %i "ti3it"te" 3iito"re4 in#u%i3 proietu#+*
"R*C6>+R6=* D* A+6 BOS S0N, +8*R*N,* +N*O*=OR C
A*5 Pro,no/" in"%"ri#or %i p#"ti#or pentru "nii 14 2 %i 3 $e i'p#e'ent"re
Se &or completa ane#ele C1* C2 si C3(&e3i atentionarea de mai $os) cu datele pri&ind "lu#urile
de numerar (incasari/plati) a"erente acti&itatii agricole/ producti&e /prestari ser&icii* precum si
cu cele a"erente acti&itatii de in&estitii si "inantare. =etalierea se "ace pe luni de implementare.
6tentie la randul 7 =isponi!il de numerar la s"arsitul perioadei 8 acesta nu poate "i negati& in
nici una din lunile de implementare>
Atentie6 Dur"t" '"-i'8 $e e-eu7ie " in3e%ti7iei o!in"n7"t8 $in FEADR e%te $e 3 "ni $e #"
$"t" En.eierii ontr"tu#ui $e !in"n7"re %i prin e-ep7ie4 pentru in3e%ti7ii#e En ".i/i7ii#e
%i'p#e !8r8 #e"%in, !in"ni"r $e uti#"(e4 in%t"#"7ii4 e.ip"'ente Fi $ot8ri noi4 $e 'i(#o"e $e
tr"n%port %pei"#i/"te %t"0i#ite prin proe$ur" %i 'ention"te in >.i$u# %o#iit"ntu#ui %i in
MJ4 4 $ur"t" '"-i'8 $e e-eu7ie e%te $e 2 "ni*
A*? Pro,no/" in"%"ri#or %i p#"ti#or "nii 1-; $e pre3i/iune
13
Se &a completa ane#a C4 cu datele pri&ind "lu#urile de numerar (incasari/plati) a"erente
acti&itatii agricole/ producti&e /prestari ser&icii* precum si cu cele a"erente acti&itatii de
in&estitii si "inantare. =etalierea se "ace pe "iecare an de pre&i3iune.
6tentie la randul 7 =isponi!il de numerar la s"arsitul perioadei 8 acesta nu poate "i negati& in
nici unul din anii de pre&i3iune>
A*A In$i"tori !in"ni"ri
A0E=0IE: Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.P.D..P. !mentionate
atat in aceasta sectiune a "emoriului #ustificativ, cat si in Ane$a C+ din cererea de
finantare' se va evalua pentru anii (, ), * si + de la data finali,arii investitiei si respectiv
pentru anii -.+ pentru proiectele aferente masurii -(-. !in ca,ul investitiilor privind
infiintarea de plantatii, proiectiile se vor face din anul in care se obtine productie/venituri
conform te/nologiilor de productie si a specificului proiectului'.
9ndicatorii se calculea3a in mod automat* cu e#ceptia ;alorii in&estitiei care se preia din 5ugetul
9ndicati&.
Li'ite#e in$i"tori#or "re tre0uie re%pet"te %unt ur'"to"re#e6
1. 4aloarea investitiei (46 G valoarea totala a proiectului fara 01A, se preia din bugetul
poiectului*
2. Durata de recuperare a investitiei (Dr H trebuie s- fie ma$im 12 ani @
Este un indicator ce e$prima durata de recuperare a investitiei !e$primat 9n ani'.
3. R"t" "operirii prin !#u-u# $e nu'er"r )RAFN+ H tre0uie %" !ie J142' pentru anii
evaluati
4. V"#o"re" "tu"#i/"t" net")VAN+ H tre0uie %" !ie po/iti3"
5. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul :1 din ane$a C! M 8lu$ de
numerar N trebuie sa fie po&itiv in anii de previ&ionare evaluati.
In "e"%t" p"rte " Me'oriu#ui Ju%ti!i"ti3 %e 3or "t"%" %.eet-uri#e $in %etiune"
eono'i" " ererii $e !in"nt"re - Ane-" C1 #" Ane-" C; - into'ite pentru intre","
"ti3it"te " %o#iit"ntu#ui )"ti3it"te" urent" %i "ti3it"te" 3iito"re4 in#u%i3 proietu#+*
1!