Sunteți pe pagina 1din 33

lvlvlv.cditu ra-anteea.

ro

( rrrcrr
fi folosird
camarerial
n,,rrrc
didr.ricpenrrtr
grddinitA
L
ti clasa

lll I

Vine trenuIcfefa Iasi.


tncLrcdtcu rcpuray.,.

fwig[

WRWK

ilflG,w%wwww$g8Affif@e
ffi86"8
ffi ffieR8$6
PEflfRU

Sicu...rugdciun.i
!ent.ru
?ersun scufte
,;t_hazLtt,

Jocunsl num4r6ton,
cdntecefe,
gfiicitori,

\-

b f)

line trenutfe k IaSi


tncdrcatcu te7ura+t...
jocuni, poezioare hazlii 9i cAntecele
pentFu coPii mani 9i mici
Dnsi copii mici, pifici pentruvoi am alcetuitaceaste
in
ceseinva!6din.generatie
sefectieoe-poeiiiiscurte
9i'canteclle,
ale copnanel'
primelepoezioare9i cantecele
oeneratie.'Sunt
iar ele pot fi inveFb acasa'-cu alulorul
iesele si amuzante,
pdrintiloisau al bunicilorori la gradinifi' sub lhdrumarea
d-neieducatoare.
Dngi copiimai, gcorati chiardace$iti g."iqq9":1?Po-iil
o sa vi tacd pldcer6sd recititi'Ariciul",'Holul', 'Unsulelul
ori 'ln.padureacu
sau s- centali"lepura9dregalag"
Martinel"
lh llmDlle
alune".Tnplus,veti putealnvelacatevacantecele

detabare
cantecele
cantand
vetidisti'a
!^Jiira iifi""d".a'si've
turtiteifermecate.
saucantecul

a Romeniel
6u;i!r"', clP Bittioe"iiNationale
"

coctslu,
---frne LUcIA

venulCela lagiincercatcu i6FJm$ _:jocud,


ooezioarehazliisi c6nt;eb pentrucopii mad9i micl/
LuciaCocigiu.- Cluj-Napoa: Anieea,2008
lsBN 978-97$1948-02-7
821.135.1-93

ADRIANBARBU
ilustratii:
realizatide:LUCIACocl$lU
selectie
RISOPRINT
gi prs-press:
tehnorddactare
tioitit la:CRISTALPRINT

eaitu,a
ANTEEA

ctrit't"Poo

ro
tel.:0364-104.979,0744423.436,e-mail:anteea@editura-anteea

qine fienut dek IaaTtrunrctt ar i4 ratr"

I. Qltgdciuripettru copii

II. 'l/erswimicipentruPittct

Gintec de leagdn
Nani,nani,copila$,
Dragulmameifeciorag,
Culci-mi-temititel
$i te scoalemericel.

Nani,nani,cu mama
Cemamate-obgana,
Fe-teiutemari$or

Gifelug Gu PiFul cFet


Si se iuri ci n-ofuri
$i l-amprinscu rata-ngure'

Cdlelugcu P6rulcre!
Fureratadin cotel

Sd fii mameide-ajutor.

pentrucopii
I. fu.gd.ciuni

1'

t
t

ingen, ingenagul meu


lnger,ingeragulmeu
Ce mi te-adat Dumnezeu,
fii cu mine
Totdeauna
9i ma-nvalasd fac bine.
Eusuntmic,
Tu fi-md mare!
Eu suntslab,
Tuf6-mdtare!
ln tot loculma-nsotegte
$i de relemdferegte!
Amin!

demaiioscrui cI l-srfscefplicitpe
&re dihlruobiectele
cuP{rulcre!?
q![etugul
acelobiect. h
l/l incorcuiEte

bod\@

Doamne, ingenagii tdi


Doamne,ingera$iitei
Fiepezitoriimei,
zi gi noapte
Totdeauna,
Pana-nceasulcelde moarte.
Amin!

UnsuletPl Mantinel
I

z ['

Martinel
Ursulelul
A-nvaFtuncantecel

$i ii placecd-i ugor:
mor,mor''9i...,,mor,mor,mo/''
"tr4oi

'line tftnu[ fe k la.ti incdrcatcu ierylti

II. 'l/ersui iticipe\tnt pitici

boaremuscape peretegi te-apucede ...ureche!


Zboaremuscape covor9i te-apucide ...picior!

O bnoscufd mititicd
O brosculemititice
S-aurcatpe-opietricicS.
CAnda vrutsd facd,,oac'
A cdzutdirect?nlac.

'

Un elef6nfel de Plug
de plug
Unelefdntel
Singureligi facedug
$i se mirdce nu Poate
Sd se udegi Pespate.

Tic-tac' tic'tac
Tic-tac,tic-tac
Gheorghild!
Scoale-te,
Cd e timpulse Pornegti
Catregredinitel

Gut,u,cufu, nea Gnivei


neaGrivei
Culu,culu,
Mimdligd,dacdvrei,
Dacdnu,o punTncog
$i-odaumainela cocog.
Dacdnu,obagln sac,
$i-odaumAinela gdnsac.

Cas{ aiung{ls lec,bmsculs


trebuie
cllftellnigtesalturi,
deea.
{,gaarafildrumulparcurc
IflTraceazlqcortdluhl

Gocogelul

laragaeratdundrumparcurs
deungarpo,carefrcbqieeil
set6lasc{pepilmohf
cssI alqhg{giells lac,
Trasear{acprtdrqm!
ffi
tv

Cantacocogelul
Dis-de-dimineald:
copile,
"Scoald-te,
Spale-tepefaF."
nostru
Cocogelul
gura
mare:
Strigd-n
e, copile,
,,Vremea
inchinare".
Pentru
in cate
vreoPoveste
Cunogti
porsonaiul
P ncipalesteuhcoco!?
Cqmcini6 cocogul?Dar gfiina?

Iliic trerut 6etd IatT inanrcdtat lErurltl

I I. a/erfli ni.i peatfl pitili

Degetele

GdfelugulAzorel

Pisicufd

DegetulmarePleacela Plimbare'
ducebastonul'
Aretetorul
ducePardesiul,
Mijlociul
ducegeamantanul'
Inelarul
iaiJlgetur mii, pentruce-ipitic,duceun covrig'

Azorel
Cetelugul
Stdin ogradechiarla el.
Darde intrdcineva
El indati latreaga:
Ham,ham,ham!
Ham,ham,ham!

Gintecul mdinilon

pis-pis-pis
Pisicuta,
vis.
Te-amvisatazi-noapte-n
Tespdlam,te pieptenam,
Fundi rogie-!ipuneam,
Dartu cu lebuF
Mi-aizgariatmanuF.
coloidea doqepisicqle.
o fundildpec{pgorul
l/l Deseneat{
arcbl{nilaei?
Tq ai o pieicull?Ceculoare

\-@

\-6

Ricd nu stia sd zici


'
Ricdnugtiasdzicd:

DouAmainiam'mititele'
$tiu si coasd9i sa spele'
ElemeturePrincasd'
Ele-aduc
Piineala masi'
Eledeseneaziaici
gdze,flori'arici
lePuri,
gi cuprind
ca.doue.flori
Ai mdicuteiobrdiori'

"Rdu",,,rdlugca",,,remurice".
Darde cdndbdiatu-nvali
Poeziadesprerale,
Ricea-nvaFtsa zica:
,,Rdu",,,rdlJ9c6",,,rimuricd"'

G6ntecul numeneloF

Unu,doui, las'cd Ploud'


Trei,Patru,hai la teatru'
Cinci,gase,sPald.vase'
coPI'
$apte' opt' PorumD
Noui, zece' aperece'

@^^

li

II. lersui nici pefltrulitXi

e ur.sul

$ade ursulpe saltea


$i comanddo cafea;
Cafeluldcu caimac
Si deasupraun gandac.

/l
-6i

e trenu{ [. [d IdSi" iuarcat cu EPufdtl

Un pitic intn-unibric

Rati, nati, niligoard (l)

Unoiticatatde mic
Ficeabaieintr-unibric
Desepuns-aimpiedicat
9i piticuls-ainecat.
Vai,vai,ce pecat
s-ainecat!
CaDiticul

Ratd.rate,ratisoard
Cete plihbiPeulicioare?

Caut{difsrentele
dinheceledoudimagini.

Cu papuciigdlbiori
Lipa,fipa, Pe ceftii?
Mac,mac,mac'

Vreause fac un ougor'


Pentrutine,Puigor! Rat6, nati, nifigoari (2)

Ra!e,raia,religoare,

Ce te plimbiPeullcloara
Cu papuciiliPaJiPa'
Nu bgtibundde nimica.
Mi-aipromiscd faciun ou'
Ca de PaStimi-ldai cadou'
Dacanu te tii de vorbd,
i1itai gatulgi-lfac ciorbd'
Si mdndncea meate[la
CAndvinede la grddini,t6'
al{tqrat!
C6teouda ouatdligoara?Caut{Jein derenql

Un pitic de cauciuc
UnDiticde cauciuc
S-aascunsintr-unpapuc;
papucul,
CandamTncel,tat
strigdndpiticul.
Se-auzea
Acumsuntsupdratd,
odate:
Numeldmuresc
papuc
glas
Am
cu
Silimbesaupiticcarese plimbS?

lhz tremt dek IaSi,incdr.4t cu icpurd$''

II. Qersni nici penttlt pitici

Vine ploaia

G6ntecul animalelon

de Geoige Gogbuo

Vineploaia,bine-miPare'
in grddini am o floare,
Ploaiao va cre9temare'
Bine-miPare,bine-miPare'
Dupeploaiesoarele
i9i aratdrazele,
Noriis-auimPreqtiat
Curcubeuls-a aratat.

MAlazice:,,Miau-miau-miau,
cas-oiau."
Unde-ibranza.
Griveizice:,,Ham-ham-ham,
Cumag roade-un
os, darn-am."

ill ,

Vacazice:,,Mu-mu-mu,
Nu-mivddvilelugul,
nu."

general?
planiefin
psntru
estebunlpontrqflorisi
erezic{ploaia
dac{nuat maiploua?
Ces-arint6mpla
fiumos?
florile,casI crsascd
Dnonntntnninaai aunovoie

Calulzice:,,lha-ha,
Vino,mdnzigor,
nu sta."

fl

elementel
ecscte
Cotoroatl

Ratazice:,Mac-mac-mac,
Binee sd inolipelaC'.

*.

**
la

.!8

Raloiul bucitar

GAscazice:,,Ga-ga-ga,
P6n-larducumag zbura."
0

Puiizic:,Piu-pii,piu-pii,
Nu ne chinuifi,copii."

10

77

Lavagonul-restaurant
E rdtoiulelegant.
Cu tin 9or!legatla gugd'ScoatecapulgravPeuga:
PentruPranzamse vAfac
cu mac,mac'mac'
Cozonac

linz trenutte ta IaSi, inrircal at rzplrtd$

II. lersai nbi pentrupitici

lepunagul

Batista mea e mice


Batistameae mice
$i nasu-imititel,
Promitsefiucuminte
Sd amgrijdde el.
Nuvreausdzicelumea:
pe Murddrel!"
,,Uite-l

meuiubit,
leourasul
Cin'te-ntrecela fugit?
e.ifalut .itit"f
",

cadou6stele'
Ochigori
la gunla
Mustdcioara
$i un petecde codild'

oarein sceltdosen?
soascund
C61iiopuragi

ffiJ

t*:eti"tI""'E'6bI

Ploaia

Rindunici,
ndndunea
rdndunea,
- Rdndunic6,
Vin'me treceDunerea,
binigor,
- Binigor,
Vezisd nu me prepedegti,
Ce n-aibanisd mi pldtegti.

Pic,pic,pic
Vineploaia,vine,
Vinepe furig,
Pe acoperig,
Printrerdmurele,
$i pe floricele,
Ba,o simtSieu
Pe ndsuculmeu.

Sanda sPald la covate


Mama
Fiecarepui
Are mamalui.
$i eu tot a$a,
Am mdmicamea.

72

Darun puide randunica


Sandaspalela covatd
de papugice
S-a-ndurat
Si e taresupdratd
CAoepusaei ceamice
9i i-aspusincetigor:
farafricd
- N-omaibate'Sandigor!
Muiddreqte
Rochile
9i 9o4ulele.
- Am s-obatse se dezvete!
mea!
bateuPdpu9ica
Na,na,uite-aga,

13

w,,*

cuiEurdtL"
liw trmut te k lasi,incdrcat

II. lerntri nici pertru pitici

gip6puga

pui
Fiecare
Aremamalui.
Si eutotaga,
Am memicamea.
Amo pepugice
de mice.
Uite-aga
mereu
O-ngrijesc
Cd-isuntmameeu.

Pipugica bolnavi
mica
Am o pepugice
serecuta...
$i-ibolnavS,
ii dauceai,nuvreasd bea.
Doctorii,nuvreasd ia.
ciocolatd,
Vreabomboane,
Pr4iturigi inghetate.
Dardecdtsd-ifacereu,
eu.
Maibinele mdn6nc
dragicoPii?
N-amdreptate,
Numaimamdsd nufii!

Tnenul iePunagilor
Vinetrenulde la la9i
incdrcatcu iepuraqi'
Unulsarede Pescara' Altul,tugtiPegeamaTara'
Numaiunulmicdetot
Are lacrimimariPebot:
"Maiincet,nenefrdnar,
Cd suntmic9i vreausa sar!"
trenuliePungilor!
l7 Colorc.azI
tv,)

Hoful
sd-mispui
Cdlelugule,
cd nu-i!
Unde-ilaptele,
Cinemi-aumblatin oale
De-ogdsescacumagoale?!
Care-ihotul,n-aifi tu?
Daidincoade,zicice nu?!
Daregtiplinde laptetot,
$i pe coadd,9i pe botl
maicunogti?Cumsenumegfe
detmhspod
Cealtemiiloace
aceslmiilocdetrahspolt?
aoui roPifl-utt fanY[egate
(e1e1acrq)
Ouciute ufl omin s?dte'

15

Vite tretut de[4 lLti i$dftLt ru eyt112

II. lersui nii pentrupitbi

cu nochita

Ane mama o fetifa

Sunt fetili

de l. D. Pietrari

Suntfetitecu rochite
$i mddricla grddinild.
Tatelmeue suparat

Are mamao fetile


Cuochimari,cu guramicd,
Fruntea,ca o poieni,te,
de 16ndunicS,
Genele,
pe-obraz,
o alunitd.
$i
Dararecevace-istricd:
li e pdrulciufulit,

Parcds-aujucatprinel,
Panecandau obosit,
Treimotanigi-ungoricel,
$Funaricifoartegrebit.
O, ce binei-argedea
Dacd9i l-arpieptina!

Cd-sfetitd,nu baiat'
latea$acummdvedeli
NumedauPecincibdielil

Num5dc6tifluturagi
florilor.
in cpalele
seascund

Salutul Politicos

O fetifi cu fundifi
ofetilecufundit
^

7 '\
iif,{1"'ft'l'f1,1il:",,
/
A

$}

- Eu md duc la grddiniF,
Ca sd ma fac doctoritd!
$i agacum md vedeli,
Nu mi dau pe cincibdieli.

76

dragiimeip6rin!i"'
,BUNADIMINEATA,
bpun,canOsetre2esc,copiiicuminli'
proaspet
9i gustos.. . - -..
lardupddejunul,
FRUMoS"'
ilto"5u* lpuni"ttrtuL1un'tesc
Candla gredinilepleaca'e-oplecere

t|.uiiiiu: 'LAREVEDERE"'
sa-si
"ir-ut"
lariiunsiin gnipalorcuiucdrii'
copii'
ei#uni'suNA zlUA',celorlalli
Cd-i la grupamiceori la grupamare'
Lafel o salutePeeducatoare'
9ifrumogi'
boaragavor ciegtecumin,ti
Dacdzi de zi suntPoliticosi'

lint trefluf[e k Idti, ifionrcdtctt ttPura"r|-'

11.Versui ttici penttupitbi

Melcul suPArat

le sdptimdnii
s-aduni
Dela unu-nceoi
Primazi se cheamdLUNI.
Unugi cu unu-sfrali,
Ceade-adouazi e MARTI.
saltd-ncercuri
TreibroscuJe
$tiic-atreiazi e MIERGURI.
vioi
Patrugreieragi
numdra
Cucu-nvatd-a
CAntdodn'se faceJOl. Ziua-acincea-iVINEREA.
apdste
Cocostarcu-n
Ziua-agasea-iSAMBATA.
larfurnicaharnica
DUMINICA.
Gategte
Zilelele gtitipetoate
Darse-mispunelicite-s:
SiptimAna
$APTE.
$apteflori,gaptesurori,
Catai vrease le mdsori,
Cume una-i9i cealaltd,
Nicimaimicd,nicimai'naltd,
Dinorddind.
cAndle-aduni,
Scoatecapulmaiapoi,
iti aJare-nfataLUNI.
JOl.
urmdtoare:
Floarea
MARTIaoaredupaea.
ste,
in^spate-i
o zorbst;MIERCUREA.VINEREA
APoialta,SAMBATA.
fugamare
DUMINICAin
S-agdtitde sdrbdtoare,
largradinace le cregte

se numegte
sAPtAlr,tAxn

VinemelculsuPdrat,
O fumicdl-aPigcat.
9i cumvine,Piq-PaE-PdS'
Se-nt6lnicu-ncdrdbug.
Strigamelcu-nguramare:
- Nute maiPr{i la soare'
nu-mista-ndrum
Da-te-ncolo,
Cdte iauin coarne-acum.
ffi

halcqluil
Deroeaz{gitu cochilia

ffii.';i
-t'I
.f

.s ,*

uri

-. -_

+-

-t-

Ariciul
Un aricicu ochiimici
9i cu botcatifelat'
Langdgards-atupilat'
Supiratcd l-a Plouat.

19

r' * r

b" t
irJ-) I L-r) i-'.)

I ! .t
.'

r'

,*t-

.\
ul

lli;

r.

it

)l

.t

\-l

\-l

lepunagul
meude Plug'
lepuragul
Tare-ineit, cd uite
A-mplinitun an acus
$i nuareniciundinte'

olinetlenu[ dek Ilt fircdrc^tcu ispurqtt '

II. '/etswi nici peflttu pitici

Peniula
Dintiiveseligi curali
Seamdndca nigtefrali.
periula
Bucuroasd,
Se dd hu!a,huta,hu,ta.
Dansanugtiedeglum5,
FreacdpAn'sefacespum5.
pe lonel
9i de-acuma
DinliinuJmaidordefel.

Unsuleful

Puiul

de GnigoreVienu
-Ce ai, Puiu?Nu vreimei?
-AmpierdutPefratiimei!-

-Cumarate?- Totgelbui!
- Pui,Pui,Pui!
-Cumii cheamd?

Bunica

*rtr# x \

de GrlgoneVieru

meunugtie
UrsuleJul
Totmaimicd,tot maimice:
poezie.
Nicimdcaro
o furnicd,
Cdtofloare,
poftegti,
gtiu
cdte
Dareu
Cato lacrimesubsoare...
Ti le spun,dacddoregti, De ce oare,de ce oare?!
Ursu-itaremititel,
lnvd!eu 9i pentruel.
cetmaifiutnos
lff' Aolorcazd

Soseqte Pnimivana

acesfeflori Pohfrqbuhiculatq.

SosegtePrimdvara'
Cu mugurigi cu flori
Cu girurilungide berze
$i cdrduride cocorl'
Sosegteprimevara.
Poataet
$Faduce-n
Atateaviorele
$i-atatiaghiocei.

27

Nr
#

.,t/e6unnici pentmpitbi

li e trewI deto ldti tncdrc4tc1t@Pwd*'

sft

I I I. JocuriSinumdrdton

Glogca

ClogcanumSrd
dezor
Puigorcu puigor.
Cincisuntgalbeni,
cincitdrcati,
In totalsuntzecefrati.

An-tan-te
An-tan-te
dizemanePe
dizemanecomPane

An-tan-te'

lr2 13 14 15

Banzi, banzi
Barze.baz,e

Unu-isoarelepe cer,
Doisuntochigorii
mei,
Treifoitela trifoi,
Patrulabela oisoi.
Daci vrelisd-lgtifipe cinci,
la uitali-ve
aici:1,2,3,4,i.

Ce-aiin cioc?
O fripturdde boboc.
Darin gugd?
Zatzeregi corcoduga.
DarTnsoinare?
O cildaie.

ArB rc
lntr-oprdvSlie
Steun moggi scrie:
A, B, C, D, E,
legiafara,bre!

Tica-tica

Parlez'vous?

'l'ica-tica-tica

Doudbabescofdlcite
Pe fotoliustautrantite.

M-abetutmamica,

Cdcimi-apdpatpisica
ToatdmAncdrica
$i m-amdusla Scoale
Cu burtica
goale!

22

Din oceanul Pacific


DinOceanulPacific
A ie$itun Peqtemic
Si pe coadaluiscria:
,iesiafari dumneata!"

Stan gi Bran
Stan$i Bran
Cant5la pian
gi lon
Gheorghe
CAntdla acordeon.
Uu,iuu,iuu,
legiafaratu!

Beaucafeadindoudcegte
$i vorbescPefranluzegte'
zicePrima,
..Parlez-vous?"
zicea doua,
..Parlez-vous?"
iegiafardtu!
parlez-vous,
ijarlez-vous,

23

d/ine Lftn{ [e fa t aJi ittaircal cu b[lurdtL

I(. C?ntecefe
fiazhi pentru cei fiai mici cobri

['/. Chntecefe
fiazfiipentrucei
matmxcx
copu
Gintecul miminufei

Gdnginifi-ni!6

Memarute,
rute,

Gargerite-ri!e

Suie-md-n
cdru!6,
md
du
la
vale,
$i
Pemdtdcdlare.

Zboard-npoienild,
Undeveizbura,
Acolova fi casamea.

Numei2 buburqze
sqnfla fel,csresuntacelea?

O vioari micd

Batistuta

Am pierduto batistuld,
O vioari micede-agavea'
O vioaramicami-arPlecea' Me batememica,
Cine-oaflds-oaduca'
Toataziuaa9canta
Ce-isArutgurila.
Multecintececu ea'

Melc, melc, Godobelc


Melc,melc,codobelc'
Scoatecoarnebouregti'

$i te du la balt5,
De beaapecalde.
$i te du la Dundre,
Debeaapatulbure.
9i te suiePebugtean
leugtean.
De mdnAncd
Si te suiePeuluci
meredulci.
Demdndncd
9i te suiePebutoi
De mdn6ncdusturoi.

.r*t

poli
literele
demaiios9iefldcucocqloare
in ordine
ffi Punn
melcqlui.
cochilia
colora

M,

O, A

Avioncu motoF

Avioncu motor
la-mdgi Pemine-nzbor'
Nute iau,ce eqtimic
$i te cheame,,Polonic".

25

w,,

cuiEfiLti
lint trenu[te ta 14li'inctucat

IL Gnteute hazfripenttu.ceiflai ttici.copi

de piatni

Podulde piatrd
S-addrdmat
A venitapa
$i l-aluat
Vomfacealtul
Pe rduin jos
Altulmaitrainic
$i maifrumos.

Alunelu'

lepuragul luP

Alunelu',
Alunelu',
hailajoc
Sd nefie,si nefie,cu noroc!
Alunelu',
Alunelu',
hailajoc
Sd nefie,sd nefie,cu norocl
Cine-nhordo sdjoace,
Mare,mare,se va face.
Cinen-ojucadefel,
Sd rdm6nimititel.

TuP,
EusuntiePuragul
zclup'
zdup'
sar:
pidure
Prin

obieetele
ffi incercuiegte
A
?ndqblueiemplar.

\J

<?
\

Ane mama o fetifa

Veseld9i hemicule,
Undes-arafla,
Parcee o furnicule!
Agaesteea!

Refren:

TuP,luq,ruq
TuP,tuP,luP
TuP,tuq'tuq
TuP,!uP'luP'
Am picioarelungide tot'
la bot'
Lungiurechi,musteJi
ToaiLastea-sde Prisos:
Coadan-am,suntfurios'
Refren...

t-^l

4n
,<{>
/t?
d
q9
'|l\
qs ri
/
O
Are mamao fetifi,
Cdtunghemotoc!
Are mamao fetifi,
FrumuSic5
focl

Eu suntiepura$de sol'
cel maimareiepurol'

P n P{dur'
satoioPuragulJuP
A,sa

$i la gcoalS,9i acasd
E mereuin zor!
Fatamamiie voioasd
9i de ajutor!
Are mamao fetitd
Cdtun ghemotob,
Are mamao feti,td,
Frumugicd
foc.

26

ffi

luil
drumul
f,r**tl giiu euoeionul
\
,'-a

r/
'r'-t,.,

,i

z1

/ ' -t.

tr,r'

''.r'-ta,

ttr'

ttr'- /t

ttr'

tt

r-.. 'tt

'r't-.t',

't/'

/^\

\1r/

lifle treflu[ [e ta ldti ittcdrcdtcu izplrd+t-

n4z6ipetutruc.i ,ttaittticicoPii
fl. Ctntecefe

Un elefant se legdna

lepurag dnigilag
lepuragdregala$,
A fugitde peimas,
Si s-adus,colosus,
ihtr-otufds-aascuns.
larDuldu.cainerau,
L-agonitdincuibulsdu.
$i-afugitsperiat,
in celcodruintunecat.
T7l

a':ta '{
l> '<:Y rt

J.-- W
(x/

'-;"# Y
"()!

,-1

Y;t*,

ecelanimall
Coloreaz{
iepuragul?
l/lDe cines-aascunc

,,\

Doielefanlise leg6nau

Un elefantse legdna

depdianien^
F" pa"taO"peianlen Peo panza
eanuserupea.
"
eanuserupea 9ifiindca
bir'i"i"a
unelefant'
chemat

X#ui"]i"-'iuiunb"tlnt' Aumai
Treielefantise legdnau"

iJ'#iil;;"Gi't'

eleran!i")'
pana
la"zece

A, a, a, acum e toamni, da!


da!
A, a, a, acume toamnS,
Frunza-ncodru-ngelbenegte'
larba-ncamPse vesteieste,
A, a, a acume toamnd,da! E, e, e, Pldcutd
vremee!
Mere,prune,nuci9i Pere,
NoiavemdupaPlacere'
l, i, i, venilicoPiila vii!
E, e, e, Plicutdvremee!
lace
se
must
Strugurele
Si noudmustulne Place'
l, i, i venilicoPiila vii!
stol'
O, o, o, se duccocorii-n

Se duccuci9i randunele'
Si ne Parereudeele'
stol!
o. o, b, seduccocorii-n

U,u,u,a venitfrigul
trecut'
Toamnarodnic6-a
Hainegroasene-amfacut
U,u,u,a venitfrigul.

29

,VhEtreflf de f4 ldti ircdrc4tcu ttPuaf*

IV, CfltecetefrazfriWtru ceindi micicopii

$i-n casuleceadrdguld . .
StauvreocinciPrietenlmlc|'
Soricelul
ti-obroscule,
Pupdzasi doipitici.

In pdd uFea cu alune


ln pddureacu alune
Aveaucasddoi oitici.
Vinepup5zaSispune:
sd staugi eu aici."
,,Vreau
Refren:

Pu,pu,pu,pu,pu,pu,
,Vreausd staugieuaici."
Pu,pu,pu,pu,pu,pu,
"Vreause stau$ieuaici."

,tatavtne9FoDroscu,Ia
Hop,hop,hop,sirindmereu.
locin cdsup
,,Dac-aveti
Mi-agdorisd staugi eu."

t{'aE/

Refrcn:
Oac,oac,oac,oac,oac,oac,
,Mi-agdorisd stau$i eu."
Oac,oac,oac,oac,oac,oac,
,Mi-agdoi sd staugi eu."

$oricelulstrigd-ndatd
"latd,9i eu amvenit.
Casavoastrde curate.
Noroc,binev-amgesit."
Refren:
,Noroc,binev-amgesft."
Chi!,chil,chil,chi!,chif,chi!,
binev-amgesit."
"Noroc,

30

infrccele2 c{sulo
sunt
dinPIduru
c6teva
diferenf0.
Cgrcsunt

31

Refren:
Tra,la,la, tra,la' la
PupdzaSidoiPitici.
Tra,la, la, tra,la, Ia
Pupdzagi doiPitici.

Vbu treflu[[e fa ldti' indrcdtar teryrly:

Il, Cmucehfrazhipenttu ceitrui micicopii

Siniufa

Vulpeagi gasca

do l.D. Vlool

Vulpe,tu mi-aifuratgasca,
Dd-mFolnapoi,de-mi-oinapoi,
C5 de nu,eu vin cu pugca
Si cu treicopoi,
CAde nu,euvincu pugca
$i cu treicopoi.
Lelevulpe,fii cuminte,
Nu maitotfura.nu maitotfura!
Gagtefriptegi plecintenu-sde dumneata,
Gagtefripte9i pldcintenu-sde dumneata.

Refren:
ToA$ziuaPrinzeqade'
Vinetumeaca s'ovade'
e u$oart,
Sdniuta
Fuge,Parcezboare'
Pestehopurisare,
CaPezmeucelare'
Hdtuldeo sdscape,
Trantae aProaPe'
Refren
".

Sdniulafuge,
Nimenin-oajunge'
Are dorde ducd,
Parc-arfi ndlucd.

AretalPilucioase'
VArfurile-ntoarse,
Poddescandurele,
SatotstaiPeele'
Refren
'..

Geata lul Ptttgoi


Geatalui Piligoi
TrecemandrePrinzevoi'
Totiluptatoride soi,

Dditntr-unul,
tipedoi.
Agerica nigtezmei.
$i cu pugcaouPaet'
Sprinteni9i ochegel'
Latracainiidupaei'

citaiunglls g6gel
Nullsavulpea
pAhIls ge$e!
corecf
tu prihqldrumul
efuegfe

32

33

Refren:
Aoleu,ce firdboi'
Dai lntr-unul,tiqd doi'
Aoteu,ce ftreboi'
Daiintrunul, tiqddoi'

Refren:
Ham,ham,hamEngaboroeL
Latrt ceiniiduPeei'
Ham,ham,hamEngebordeL
Late ceiniiduqeei'

IV. Clttuce[efrazfripntnt ceimaimicicoln

?ncdtutcuit?wdtrthe trewt te h taSi"

A fost odate un oFegel...

Vine, vine, Primevara


de I{" Saxu

Cu multeturnuletein el
uite-aga...
9i turnulaveaun geammic
uite-a$a...
Prinel privesteun pitic
uite-aga...
Piticulrdu se plictisea
uite-aga...
$i o pitice-Sialegea
uite-a$a...
$i impreuneei dansau
uite-aga...
luau
9i-apoi"la revedere"-Si
uite-aga...

Vine,vinePrimdvara'
toateFra.
Seasterne-n

FloricelePecdmPii,
coPii.
Haisd le-adundm,
(serepetdultimele2 versuri)
Cre$te,cresteiarbaverde,
norise Pierde,
Cio66rlia-n
Haidetis-ascultdm,copii'
Al ei c'dntecdin cdmPii.

(serepeft ultimele2 versui)'

Obseryatie:dupe fiecare vers copiiivor face gestui care vor


sugeramigcarearespectivesau vor incercase descie obiectul
respectiv

Haidelis6-ivedem,coPii. ,.
(se repetduftimele2 versun)'

t{u prcfoHt9i dece?


Careestoanotimpul

A zis mama cd mi-o da...


A zis mamaci mi-oda,
Vdleleu,
vdleleu,
Zestrecandm-oimdrita,
Vdleu,vdleu,vileleu.

Cucul,cuculstrigdtare'
luncesare'
Pitpalacu-n
Mi;ii zburdape camPii'

Douizecide pernemici,
Veleleu,
veleleu,
pline
Toate
cufurnici,
Vdleu,vdleu,vdleleu.

tIu plefemf'
enotihpul
csiesqgsruaz!
obiecftrl
l7Jincercuieste
V)
-..-

tr

Doudzeci
de pernemari,
VSleleu,
vdleleu,
Toateplinecu tanlari,
V5leu.vdleu.valeleu.

34

35--

o
o
o

\#

IV. Ctflteczfe
frazfuipertfuceirwi o.icicopii

inz trenu(de [a t asi"in.ircdl cu E[urd$r"

inflonesc gnddinile

E ziua ta, mimico!


Refren:
E ziuata, mdmico,
in dar li-am adusinima
$i crede-md,mdmico,
Undar mai frumosnu se putea.
Am vrutsd-!iculego floare,
Un micghiocelfrumos;
Darp6ni la urmemoare
Refren:
9i cuie de folos?
e ziuaA, mdmico.
ln dar {i-am adusinima,
$i crede-md,mdmico,
Undarmaifrumosnu se pufe.
Amvrutsd-!iculegstelute,
Sa-!ifac unfrumoscolier,
Dar'cinenu gtieoare
Cd-nzoristeiulelepier?

4,ua:9'memico,.
-EW,
F
ln dar ti-amadusinima,
$i crede-md,mdmico,
Undarmaifrumosnu seputea.

Amvrutse-!iculego razd
Desoare,se qi prindin per,
Dartu stratucdgii
maitaie
Dedragostegi-dor.

B:fr:n ,
F zi:ta!9, mdqico: .
In dar ti-am adusinima,
$i crede-md,mdmico,
Undarmaifrumosnu se putea.

de gtefan (rctavian I osif ^

lnflorescgrddinil", N#
Ceru-ica oglinda, ffir
Prinlivezialbinele

Cantdciocarliile
lmndeveselie,

Joacdfete9i beieti
Hora-nbdtdturd
Ah!De ce n-amzecevieli'
Sd te cdnt,Naturd!

Limba romaneasca
de lon Cartu

Multe dulce9i frumoasa


Limbace-ovorbim,
Altdlimbd-armonioasd
Ca ea nu gdsim.
o iubeste
Romanagul
Ca sufletulsdu,
CAntd,scrieromdnegte,
Cdcie graiulsdu.
Refren.--

36

37

Refren:
Safteinima-nP6cere'
Cdndo ascultdm,
miere'
9i pe buze'aduce
Cando cuventem-

4/iw *erwf [e k ldti indrcat ar ie|ut4&-

I't/. Gntecetehdzfripentruceinai tnti copii

vorbranze,
Si soarecii
$i ioareciivorbranze,
mer'
Ei.hai,dregu$i
9i goareciivor branze!

!6nanul e pe Gamp
Jdranule pecdmp,
fdranule pe c6mp,
Ei,hai,dragulii
mei,
Jdranule pecamp!

in butoi'
lar branza-i
in butoi'
lar brhnza-i

ij;iii^*i?;lii

El areo nevasld,
El areo nevast5,
Ei,hai,drdgulii
mei,
El areo nevastd!

sI aiungA
trebuie
goricelul
celfurios,
depisoiul
CasI scepe
lui'
le cilsuta
alutilJs{ glsosscldnlmulcelmaiscurt
acoasta,
Peniru

'

Nevasta,
uncopil,
Nevasta,
uncopil,
Ei,hai,drdgufii
mei,
Nevasta,un copil!

pend
lsc{sul!.

Copilul,
unpisoi,
Copilul,
unpisoi,
Ei,hai,drdgutii
mei,
Copilul,
unpisoi!
Pisoiulprindegoareci,
Pisoiulprindegoareci,
Ei,hai,drdguliimei,
Pisoiulprindegoareci!

58

39

,t/in, tretut [e ta let, i tdrcotcu itlwa&'

IV, Cintecekfr.azhipentru ceimaituicicoprr

in poiana verde

Gucule, pasdne suFd


pasdresure,cuc,cu-cu
Cucule,
pasdresure,cuc,cu-cu,
Cucule,
Cetot canlila noipe gurd,
lugojeand,
cuc,cu-cu.
Cuculeand
Cetot c6n!ila noipegurd
cuc,cu-cu.
Cuculeand
lugojeand,
Ori!i-efoame,ori!i-esete,cuc,cu-cu,
Ori,ti-efoame,orili-e sete,cuc,cu-cu,
Oriti-edorde codrulverde,
cuc,cu-cu.
lugojeand,
Cuculeand
Oriti-edorde codrulverde
cuc,cu-cu.
lugojeand,
Cuculeand
Numi-efoame,nicimi-esete,cuc,cu-cu,
Numi-efoame,nicimi-esete,cuc,cu-cu,
Ci mi-edordecodrulverde.
cuc,cu-cu.
lugojeand,
Cuculeand

ln poianaverde
Veseliemultd
Cu baie$9i fete
Cantecucul,cante'
Cu-cu!Cu-Cu!Aaa!Aaa!
O diidi, o dirididina
O diididina, u-ha!

Auzicolocornul?
EIe bun Prieten
Cantulluitrezeste
CodrulPlinde cetini'
Cu-cu!Cu'Cu!Aaa!Aaa!
O diridi,o diididina
O diididina,u-ha!

Ne rapegteglasul
PeariPevantul'
Stiecucul,gtie
cantul'
Ce $opteqte
Cu-bu!Cu-Cu!Aaa!Aaa!
O diridi,o dirididina
O diididina, u'ha!

Randpe randalt cdntec


Printreramurlurca,
$i pornimcu tolii
Veselamazurca.
Cu-cu!Cu-Cu!Aaa!Aaa!
O diridi,o dirididina
O dirididina,u-ha!

Gintecul gesturiloF

Ci mi-edorde codrulverde
lugojeand,
cuc,cu-cu.
Cuculeand

Tatatragela rindea
Batevantulfrunzele,
lareu batdinPalme-aga
lnvirte morigtile'
.
Mosultaielemnele'
agazooan,
Rdndunica
lar eu tragzmeulde sfoara' Euidun surcelele,
coace
O fetitade la Pui
Mamala Placinte
lareuin coPacmi sui'
$i bunical6nbtoarce'

40

Hxffi!:;,,;!::"ua
47

desestun
ritnsotit

'Vht tterflt de k IL+i ?rulrcatcu |e!ut(tt:-:

Povestea unui ciobinas


de Dumitru D. Stanca

Amsa ve spun,copii,povestea
Unuiciobdnag.
Amsevd spun,copii,povestea Refren:
Unuiciobinag.
Trala, Ia, lat la, Ia,

ln fiecarezi mergea
Cuturmape imag,
Printreoi!e,mielugei,
Drdgululciobdnag-

TraIa, Ia, Ia, Ia, la,


A unui ciobdnag,
A unui ciobdnag.
Refren:
Tra,Ia, Ia, la, Ia, Ia,
Tra,la, la, la, la, Ia,

Dreguful
ciobenas,
Drdgulul ciobdnag.

Voios,pe c6mpulTnflorit
Cantadinfluiera$.
dinlandefan
$i-irispundea
Cri,cri,un greierag.

Refren:
Tra,la,la,Ia, Ia, la,
Tra,Ia, Ia, Ia, Ia, la,
Crt, cri, un greierag,
Ci, ci, un greierag.

Darcummergea,cantandvoios
SprecrdngulInvezit,
Refren:
Unpiligoidinvarfde pom
Tra,la,la,Ia, Ia, Ia,
Agai-aciripit:
Tra,Ia, Ia, Ia, Ia, Ia,
ASai-a ciripit,
Agai-a ciipit:

42

Cirip,cirip,ascultd-aici
Cirip,bdiatule.
intr-untufi$'
Stelupu-ascuns

oile.
Pezeste-li

Am sd mdducindataeu,
Am sd md ducin zbor,
Sd chemaicicu Pugcalui
Pe mdndrulvdndtor.

Si vanetoruliscusit
fndatda venit,
lntr-untufig,
EI,lupu-ascuns
Pe loc Fa nimerit.

Refren:
Tra,la,la, la, Ia, la,
Tra, la,la, la, Ia, Ia'
Pdzegte-lioile,
Pezegte-lioile.
Refren:
Ia,Ia,Ia,
Tra,la,la,
Tra,la, Ia, la, Ia, Ia,
Pe mand venetor'
Pe mdndrulvdndtor.
Refren:
Tra,la, Ia, la, Ia, Ia,
Tra,la, Ia, la, la, la,
Pe loc I-a nimeit,
Pe loc ba nimetit.

V-amspusacum,coPii,Povestea
Unuiciobena$.
Refren:
C6nta9i el, darnu cavoi,
Ira, la, la, la, Ia, Ia,
Cinta din fluiera9.
Tra,la,Ia, la, la, Ia'
Canb din fluierag'
Cdntadin fluierag.

,linz Lntu[ de k Idti iwdr.4t

'/- Cntzcete iand

EP\!t::

larna

fe iarnd
'/. Chntece

larnane-asosittn zori,
La'i"r"u"trane-apus flori
catdeveselisuntemnoi
bulgerimoi.
Ce ne-aduce

Soncova
Sorcova,vesela,
SAtraili,se infloriti,
Camerii,ca perii
in mijlocul
verii,
Catoamnabogate,
Detoate-ndestulata.
Laanul9i la mulliani!

Ne-asositcu gerulei'
cu zdpadd9i polei-CuzapadaneJucam
aruncam'
9i cu bulgarl

Seniutava Pleca
$i PePartiiva zbura
vorsuna
CloPoleii
$i Penoine-orbucura'

Mog Gniciun

Plugugorul coPiilor

MogCrdciuncu pletedalbe
A sositde prinndmeli.
El aducedarurimulte
Lafetile9i bdiefi.
MogCreciun,
MogCrdciun!
Dinbetranise povestegte
Cd-ntoli aniinegresit
Mo9Creciunpribeagsosegte
Niciodatd
n-alipsit.'
MogCreciun!
MogCrdciun,
MogGrdciuncu pletedalbe
lncotrovreis-oaouci?
li-ag cdnta"Floriledalbe"
Dela nois6 nute duci.
MogCr5ciun!
Mo9Crdciun,

44

Aho,aho,
Miineanulse-nnoie$te'
se Porneqte'
Plugugorul
$i incepea ura,..
Pe la case-acollnoa.
larna-igrea,omdtu-imare'
Semnebuneanulare;
Semnebune,de belgug'
PentrubrazdadesubPlug'
Doamne,binecuvanteaza
Casacareo ureaza
cu Patruboi'.
Plugugor
manatde nol'
Pluqu$or
La inul Sila mulliani!

nriutrcn,f[eh rari"it dtcotcLizpuw..

't/1. Ctfltece[e to,drd

NI?\
K

vei, tti"]l"I1"i:lflrintre vaf'


munli9iprintre
Printre
rrececifraeapte,

q,/1.Cdntece[e ta6d.rd

iill;;;;:ri'id,'

Olanio,nio
PentrupaceSipopor
Pentrupace9i popor
Ne luptemin dormitor
Ne luptemIn dormitor
Neluptdmcu castravelii
Neluptdmcu pemele
fetele.
Se nudoarmd
Sd nudoarmdnicibdielii.
Refren...
Refren...
Pentrupacegi popor
Pentrupacegi popor
Ne luptdmln dormitor
Ne luptemln dormitor
Ne luptamcu ascutitoarea Ne luptemcu furculila
Se nu doarmeinvetatoarea.Sd nu doarmddoctorifa'
Refren...
Refren...
Refren:
Olariorio io
olariorio ra
ohrto fio io olara
pampam

+it*";:"-ijg"?l'J!.l"'xE5
vai'
Printremunti9iPrintre
tereboante'
Trece-o
Si dintoatefetele
iu estiBabaCloanld'

Zece negni mititel


oua'
negrimititeiaumancat
Zece
-ui-uii-"jnto*i""t
gi-auremasdoarnoua'
plecatlainot'
ioulnlsti mititei-au

iiiiiJin"iit

doaropt'
remas
peloi ei-au

BRi;T-:'#'l$il'T?lli"??iiT
case'
Saptenegiimititeitgiconstruiau
iiiili"

doargase'
i"pt unpiciorgi-aurdmas

sase neqrimititeiinceltauopincl'

Pnintnemunfi gi pnintnevii

doarcinci'
si-aurdmas
"iun"J"t
mititeiau plecatla,teatru'
Cin"i n"gti
patru'

Uiii"

Printremunligi printrevdi

Treceo carute,

$i dintoatefetele
Tu egtimaidregule.
Printremunligi prinhevei, Printremunli9i printrevei,
Treceo magine,
Treceo sareta,
$i dintoatefetele
$i dintoatefetele
Tu egticeamaifine.
Tu egtimaicochete.

46

Jnu'iu iuiut .tt prostgi-aurdmasdoar


iltui"gti mititeiau mdncatardei' doartrei'
pigcatcamtare9i-auremas
b;;tiE
Trei negrimititeiaufostla razbol'doardoi'
tjn-ut'aiostimpugcatgi-aurdmas
Ooin"gti mitiieiiu trascu tunul' unul!
oinei 9i-ardmasdoar
6iui a"murit

&1

,Vhutteflu[[e ta lati, ?rcbcorcu Ylttry:

tn a{tefrn,i
lII. loani, poeziiSicnntece

'/II. Jocui, poezii;i cAntece


tn dftefim6i
FneneJacques
c5ntec populan fmncez

FrereJacques,
FrereJacques,
Dormezvous?
Dormezvous?
lesmatines,
Sonnez
lesmatines,
Sonnez
Ding,ding,dong!
Ding,ding,dong!

Alouette
Alouette,gentileAlouette'
Alouette,Je te Plumeral'
Jete plumeraila tete,
la tete'
Je te Plumerai
Et la tete,et la tete,
Et la tete,et la tete.
Alouette,gentileAlouette'
Alouette,Je te Plumeral'
Alouette,gentileAlouette,
Jete Plumeral'
Alouette,

Sun le pont d'Avignon


Refren:
SurIe pont d'Avignon,on y danse,ony danse
SurIe pont d'Avignon,on y dansetouten rond.
fontcomm'9a
Lesbeauxmessieurs
Et puisencorecomm'ga.
Lesbellesdamesfontcomm'9a
Et puisencorecomm'ga.
fontcomm'9a
Lesmilitaires
Et puisencorecomm'ga.
fontcomm'ga
Lesmusiciens
Et puisencorecomm'ga.

48r

Are You sleePing?

One, oner one


One,one,one,
Please,cat,run!
Two,two,two'
Thedogis afterYou'
Three,three,three'
Threebirdson a tree,
Four,four,four'
Fourcatsonthefloor!

varianL englez6 a lui FneneJacques

ArevousleePing'
AreyousleePing,
BrotherJohn?
BrotherJohn?
Morningbellsareringtng'
Morningbellsarennglng,
Dingdangdong.
Dingdangdong

49

Vtntttquf & k Idt' ?ntdry4litEwd$"'

in attefinEi
VIL locui Wzii i cAntece

lf you'ne happy and you know it


lf you'rehappYandYouknowit,
Clapyourhands
lf you'rehappyandYouknowit,
Clapyourhands
lf you'rehappyandYouknowit,
ThenyourfacewillsurelYshowit
lf you'rehappyandYouknowit,
Glapyourhands.

lf you'rehaPPYand Youknow
Do all three
blao. claq, taq, taq Amen!)

it'

h""J,i'tJiPPi"nhYouknowit'
D6 allthree

bp't"qL!.?
ii"p,J;p,
i!,
t'ipPv

iivJJ'," """9
l9:,Y:Yiit
+i; ;; ;i"'d" *ill.iurelYsh.ow
tf';;+;;"PPY "nd Youknowit'
Do all three.
(clap, claP,taP, taqAmenu

lr 2 button mY shoe!

If you'rehappyandyouknowit,
Stompyourfeet
lf you'rehappyandyouknowit,
Stompyourfeet
lf you'rehappyandyou knowit,
Thenyourfacewillsurelyshowit
lf you'rehappyandyouknowit,
Stompyourfeet.

l, 2, ButtonmYshoe'
3. 4, Knockonthedoor'
5; 6, Pickup thestlcKs'
7, 8, LaYthemstratgnr'
9. 10,Goodfathen!

lf you'rehappyandyouknowit,
Shout'Amenl"
lf you'rehappyandyouknowit,
Shout'Amen!"
lf you'rehappyandyouknowit,
Thenyourfacewillsurelyshowit
lf you'rehappyandyouknowit,
Shout"Amen!"

50

l, 213, I love coffee


{. 2, 3, I lovecoffee
And Billylovestea'
Howgoodit can-be:
1. 2. 3, I lovecofiee
And BillYlovestea'

51

ts\t
#

tU Gnte.ebfrdzfiipealraei rnainiri .opii

'lint tretuf {e ta lo.ri tndrcot cu itfur($"-'

-EW
I, 2, 3r 4, come in, please,
and shut the doon!
One,two, three,four,
Comein,please,
andshuttheooor.
Five,six,seven,eight,
It'stimeforschool;
you'reverytare.
Nine,ten,nine,ten,
Don'tbelateforschoolagain.

l, 2, 3, 4, 5, once
I eaught a fish alive
A: One,two, three,four, five,
OnceI caughta fishalive,
Six,seven,eight,nine,ten,
ThenI letit go again.
- B:Whydidyouletit go?
- A: Becauseit bit myfinger,so.
- B:Whichfingerdidit bite?
- A: Thelitflefingeron the right.

Twinkle, twinkle, little stan


Twinkle,twinklelittlestar.
HowI wonderwhatyouare!
Upabovetheworldso high,
Likea diamond
in theskv!
Twinkle,twinklelittlestari
HowI wonderwhatyouare!

-52

Povestea tuntifei

duPi un basm PoPular rus

Au fost odatd ca niciodatedoi bdtrdneitare


de}ine-'
dar care nu o duceaugrozav.
cumsecade,
a rugat-opebabulasa ll
intr-ozi devar5,betranelul
faceo turtite,cecii se fAcusepoft6'cu chiu'cu val'
fainadincamara'a
a rbusitseadunepuline
bdtrdna
lar
irarani"t o tutta9ia pus-6in cuptorsdsec-oacd'
candturtaa fostgata,a scos-opepervazulteresrel
'
pana
minute'
cateva
vreo
acolo
lase
g6ndul
o
sd
cu
se recegteun Pic,
Cums-a
Darturtilanoastreeratarendzdrdvand'
pe
vazui sprijinitape pervaz'una-douaa sdrit
ooo"". i-" inOt"ftatspreugadeschisd9i a seritin
caturtilanumaieste
Vazand
iurte,iostosotindu-se.
in oeam,bttraneiilncepurdsd o caute9i o vazura
inor-." pedrum'Cesdface,o luarela fuge
r.oriooof
in marevitezi 9i
o"oal", ait t"riita se rostogolea
bdirdniinu maiaveauputeresd o ajunga'-uurano
obosirdsi se a$ezaresd rdsufle,iarturtilaT9lurma
drumul,pdnd ce se intdlnicu un
nestingnLrlta
iepura9.
iepuragulse bucurd
Fldmdnddin cale-afard,
nesous,$ezandce va puteas-omenance'oartl-al
ga"it!i"rtiletr""u TngoandpelAngdel,r6z6ndu-iin
aSa:
nassicantand

53

It/. Ctntecebfraz i pntau ceitui micicopli

Vi t trnu[ ([c h ld$i ittdrcat ca uwr0]a

Suntturtitafetnecate
DePrinladeadunatd
ln cu,tor suntrumenitd
Pe fereastrdsuntrtcitd

Sunttuttitafermecatd
Depin laddaduna6
ln cuptorsuntrumeni6
Pe fereastrdsuntrdcitd
Pe bunicl-ampdcdtit
De bunicdam fuoit.
$i de tine fug iniat,
lepurageurecheat!

Pe bunic ham Pdcdlit


De bunicd am fugit'
Geabaluqul cascagura .
Fug de el, md dau de'a ourat

ea pe drum'iatdci-i iegiin
Sitotrostogolindu-se
crez'and

caretaresemaibucure'
Darturti!a,il
mdncare!
"rrJti"nrl-q"M;iin,
ia'iJitiiJ""" oulce9ibundegtiu
dre
sd sefereasca
ia"?1iiL',it"r;umflaie,cici laba
sdo prinde'In
intinie
acesta
,ir-"l"tu""i
siluimaideParte:
."-nitU,ii "ano
"anta

.. Nudupdmulttimp,in drumulturtiteiaperuunluo
Troros.
C.arenu st5tumult pe gdnduriSi se reoezi
spretunrla,cu botullarg deschis.Dar-turtita
idcu

perrinsd
erei-rrdsdin'urmd,
i?l?j""o,l_?"3,?lr.
54

Suntturtitafermecafi
Deprinladdadunafi
ln cuqtorsuntrumenitd
Pe fereaste suntrdciE
Pe bunicl-am Pdcdllt
De bunicdam fugit.
Numd temcet dePutin
Cecifug9i de MosMartin!

ls\t
ffi

n/. Cintecete
frazi pntru ceinoiniti copi

(4 laii, incdt4t c1tlsl t4$"


'/i c tft'nuf [e

.W-^_gii9i

continu-d
n-estingheritd
drumul,

centand
de
zor,penece se int6lnilJun moment
datcu vulpea
cea.roscatd.
Vai,cumse bucurevufpe"ca aaO[JJ
pesteturtilacearumendgi dulce,
Oir,Sii""ta
era,o poftisd
cantemaideparte.
giturtild
"uri
"antu"s",'
Sunttuttitafermecatd
Dep n laddadunatd
h cuptorsuntrumenitd
Pe fereastrdsuntrdcitd
Pe bunicl-ampdcdlit
De bunicdam fuoitgi de nimeninu imi oasd
Fugeu gi de wtpe,'tasd!

ii lduddcu glasmierosc6ntecul,
daro
-Vt1lp9a
rugd
sd.vindpulinmaialroape,goptindu_i
toiodatd
c_d bdtrani 9i nu mai arizeaoine.ir.tit"
a""
_era gi
Intoc^mai
se apropiede vulpea
uiiLun-a.
c6nt6ndu-9i
din nou centecut.d"tn;i;s;-";;;
""u
destulde
aproape,
seplansevulpea,
cacinureugeJ
sa_oauddbinep_eturtild.Oarenu putea
veni mai
aproape
deea,sdo audbgi maioin"i i"r"iiurol
pareasdcenteturtita!
"a

oo

pentrucanteculei'
Fericitdcd eraasade apreciate
turtitanu benuinimicai se apropie9i maitare.oe
vuloeacea sireate.ASade tare,cd vulpeatreDul
o inghiti'cu
clipita-,
ooJoa-llo"i"nidd boiulgiintr-o
eicutot.
cantecul
--"5i"s; tl"jt sfarsitdrumulplinde peripelii
al
turtileidinPoveste!

tu tPlnalL"
lifle ffeltu[ te ta ]a;, itt'ircdt

Ghicitoni cu animale
Voinicelcu cornigoare
Umbldcucasa-nspinare.
'

Dinflori,plicuridedulceate
StrAnge
de cu dimineatd.

Cdtevara-cucurigu!
Cucurigu
- candddfrigu'!
Cine-i,
frate,dumnealui?
Cumil cheam5?
Potise-mispui?

Are-ocoad6infoiatd'
HoaFeste9i gireate'
Dare vai de coadaet
Cdnddi Pesteea Grivel'
ghicito*e?
ostevotbain fiocare
Depls coanimsle

delneiios'apoi
?ndesonelo
relpectiv
ahimalql
ifr*n
ffi
totul'
fioloreazil

\trr.-;f
YtU\.lt\-)!-:p

Atuncicind suntln ogradd,


Ga,ga,ga se iaula sfade.
larcAndsuntpeltngdlac
Baieintrunaelefac.
Arecioculgalbenlat,
$i unmersmailegdnat,
Seindreapteceftelac
$i totface:mac,mac,mac...

Am blenitemdtisoasd,
La calduretorcin case.
La lebuteam gherule,
Stauascunsein pernute.

b$$

a1----J1

Varaumbludupi miere,
larnadormsd prindputere.
Urecheatcu hainesure
Sti pe c6mp9i in pddure.

-1g-='_
59

Bibliognafie
pentrucopiimici...Sibunici,
Viniciu
Gafita,
- Reciteri
poezii,numSr5tori,
proverbe,
ghicitori,
edituraAmetist
Bucuregti,
92.Litera,
Chigindu,
1997
fabule,jocuride
Cartevr4itdde ghicitori,proverbe,
copii,diagrame
lagi,1998
- edituraPo(ileOrientului,

Otop*oo
l. R ugic iuni
pent r uc o p i i
..........2
mic ipe n t r up i t i c .i . . . . . . . . . . . ..... - ........3
ll. Ver s uri
fff.Jo c uri
gi numd r d t o r i
...........2 3
p e n t r uc e im a im i c ic o p ii............2 4
lV C i n t ec ehaz lii
V C 6nt ecde
e iar n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 4
Vf.C6ntecede tabnrn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
VllJocuri,poeziisi cAntecein alte limbi . . . . . . . . . . . . . . . 48
Pov es t ea
t urt il e i...
............5 3

60

www.editura-anteea.ro
Carteapoatefi folositi ca material
didacticpentrugrddinili gi clasaI.

'/ine trenuffe fa lasi,


incdrcatcu ieourasi'...

ti | tI

l|[|

pr i-.r /r9 lei

'rw
,MqTK
Enet1fW@PlHru

WrtrdWEplffit
n:il, t$g8ffiR$
8ffisffieRB
t esffis
8ffiffi

lI-N

S-ar putea să vă placă și