Sunteți pe pagina 1din 54

FSE

Page 1 of 33

D o sa r u l m e u
ID140916
Tit lul pr oiect u lu For m ar ea con t inu a a dir igin t elu i in sp r ij in ul cr est er ii econom
ice si d ezv olt ar ii societ at ii bazat a pe cu n oast er e
i
Pr o f i lu l m e u
I D3 8 8 4 1
Den um ir e or gan iza CASA CORPULUI DI DACTI C BUCURESTI
ie

ccdbu c@gm ail. com

Adr es pot elect r on ic4 3 4 0 6 8 4


Cod d e n r egist r ar e f
iscal

Nu est e cazu l

Num r de n r egist r ar e n r egist r 1 9 9 0


u l com er u
lu i SPLAI UL I NDEPENDENTEI NR. 3 1 5 A SECTOR 6 BUCURESTI
An u l n fiin r
ii Adr esa pot
al Cod
Localit at e
Ju de ele

060043
Bucu r est i
Bucu r et i
Bucu r et i- I lfov
Nu est e cazu l

Regiu ne
Nr . d e la Regist r ul Asocia iilor i
Fu n da iilor
T I PU L SO LI CI T AN T U LU I
Tipu l solicit ant u lu i Per soan e j u r idice de dr ept pu blic, or donat or i de cr ed it e ai bu get u
lu i de st at , bu get u lu i asigu r r ilor sociale de st at i ai bu get elor f on
du r ilor speciale i en t it ile aflat e n su bor dine sau n coor don ar e f in
an at e
in t egr al din bu get ele acest or
a
R EPR EZ EN T AN T U L LEGAL
Pr en u m e i Nu m e I or dach escu Gilica Edu ar d
Fu n c ie Dir ect or
Nu m r de t elef on 0 7 2 0 0 3 0 2 7 4
Nu m r de f ax 0 2 1 3 1 3 4 9 2
7
Adr es pot elect r on ic eior dach escu @hot m ail.
com
Docu m en t de iden t it at e Ser ia MX Nr . 8 8 5 5 4 3
Em is de SPCLEP I asi
La d at a de 3 0 - 0 3 - 2 0 1
0
A CO R D U L PRI V I N D U T I LI Z AREA D AT ELO R
Su n t de acor d ca d at ele cup r in se
n pr ezen t a nr eg ist r ar e i n f or m u
lar ele
r ef er it oar e la ap lican t i la pr oiect s
f ie u t ilizat e n con f or m it at e cu
Legea n r .

https://actionweb.fseromania.ro/print_pr.php?

10/08/2013

FSE

6 7 7 / 2 0 0 1 pr iv in d pr ot ec ia per soan elor DA


cu pr iv ir e la pr elucr ar ea dat elor
cu car act er p er son al i liber a cir
cula ie a acest or d at e cu m odificr ile
i
com plet r ile u lt er ioar e

Page 2 of 33

A LT E I N FO R M A I I

https://actionweb.fseromania.ro/print_pr.php?

10/08/2013

An u l n * - 2
Nu m r m ediu de an gaj a i 2 1
Cif r a de afacer i/ v en it u r i din act iv it i
288161
fr scop p at r im on ial
Pr ofit ul sau pier d er ea n et () a ex
er ci iulu i f in an ciar / ex cedent
100134
r epor t at pe an u l u r m t or (con for m
bilan )
An u l n * - 1
Nu m r m ediu de an gaj a i 2 1
Cif r a de afacer i/ v en it u r i din act iv it i
309153
fr scop p at r im on ial
Pr ofit ul sau pier d er ea n et () a ex
er ci iulu i f in an ciar / ex cedent
275929
r epor t at pe an u l u r m t or (con for m
bilan )
I n ca d r a r e a in ca t e g o r iile e lig ib ile , co n f o r m Gh id u lu i So licit a n t u lu i

ii, st r u ct u r i sub or donat e sau af lat e n coor d on ar ea MEN


i alt e or gan ism e pu blice cu at r ibu ii n f or m ar ea cadr elor didact
Agen
ice

A SI ST EN FI N AN CI A R N ERAM BU RSABI L PR I M I T N PR EZ EN T SAU AN T ER I O R D I N FON


D U RI P U BLI CE
A i ben eficiat de asist en
n er am bu r sab il d in fond ur i p ub lice
sau
de Finan
m p r uciar
m ut
par
t ea
st itnu ut elor
e Idin
n t er
n a
ionI nale
lt im ii
DA
3
an i, r elev an t p en t r u dom en
iu l pr oiect
ulu i?
1
Tit lu l pr oiect u lui (con for m con t r act u lu i d e Plat f or m a digit ala in t er act iv a pen t r u ef icien t izar ea act iv it at ii
fin an ar e) cadr elor d idact ice in r elat ia sin dicala
I D- u l pr oiect u lui (acor dat de in st it u ia f in
ID 64065
an at oar e)
Calit at ea av ut n cadr ul pr oiect u lu i
p ar t en er
(solicit an t sau par t n er ) Ob
iect iv ul pr oiect u lu i

I m bu n at at ir ea accesu lu i si par t icipar ii per son alu lu i d idact ic din sist em


u l de in v a
de

am an t

m em br ii de sind icat ai par t en er u lu i 1 d in r egiun ile

d ezv olt ar e B- I , Cen t r u , S- E

i Vest

la opor t u n it at i de for m ar e con t

in u a in d om en iu l gest ion ar ii, com u n icar ii si m edier ii r elat iilor in t er


St adiu l im plem en t r ii pr oiect u lu i i
in _ cur s_ d e_ im plem en t ar e

Rezu lt at ele par iale sau f inale ale pr I den t if icar ea n ev oilor d e for m ar e con t in u a ale cadr elor didact ice din
oiect u lu i g r u pu l t in t a in dom en iu l g est ion ar ii, com u n icar ii si m ed ier ii r elat iilor
in t er si in t r ain st it u t ion ale la n iv elul u nit at ilor scolar e. Fu r n izar ea pr
ogr am u lu i
d e for m ar e con t in ua in sist em blen ded lear n in g . For m ar ea un u i n u m
ar
d e 3 0 0 cadr e did act ice din gr u pu l t in t a in dom eniu l gest ion ar ii,
Valoar ea t ot al a pr oiect u lu i com u n icar ii si m ed ier ii r elat iilor in t er si in t r ain st it u t ion ale la n
9 8 3 8 7 2 1 lei
Su r sa de f in an ar e (bu get ul de st at ,
local, su r se ex t er n e n er am b ur sab ile, su Fond ul Social Eu r opean su r se ex t er n e n er am bu r sabile
r se ex t er n e r am bu r sabile, et c)
Nu m ele in st it u iei fin an at oar e
Valoar ea an gaj at n pr oiect

Fond ul Social Eu r opean


4 1 5 9 0 5 lei

2
Tit lu l pr oiect u lui (con for m con t r act u lu i Or ganizar ea in t er disciplin ar a a of er t elor de in v at ar e p en t r u f
or m ar ea d e fin an ar e) com pet en t elor cheie la scolar ii din clasele I - I V- pr ogr am
de f or m ar e
con t in u a blen ded lear n ing p en t r u cadr ele d id act ice din in v at am

an t u l p r im ar

I D- u l pr oiect u lui (acor dat de in st it u 6 3 1 1 3


ia f in an at
oar e)
p ar t en er
Calit at ea av ut n cadr ul pr oiect u lu i
(solicit an t sau par t n er Pr oiect ar ea si der u lar ea pr ogr am u lui de f or m ar e con t in u a Or gan
)
izar ea in t er disciplinar a a ofer t elor de in v at ar e pen t r u for m ar ea com
Ob iect iv ul pr oiect u lu pet en t elor ch eie la scolar ii m ici
i
in _ cur s_ d e_ im plem en t ar e
Der u lar ea pr ogr am u lu i d e for m ar e con t in ua Or gan izar ea in t er
St adiu l im plem en t r ii pr oiect u ludisciplin
i
ar a a of er t elor d e in v at ar e pent r u f or m ar ea com pet en t elor ch
eie la scolar ii
Rezu lt at ele par iale sau f inale m ici
ale pr oiect 2 8 6 0 8 0 4 lei
u lu i
Fond ul Social Eu r opean su r se ex t er n e n er am bu r sabile
Valoar ea t ot al a pr oiect u lu i
Su r sa de f in an ar e (bu get ul de st Fond ul Social Eu r opean
at , local, su r se ex t er n e n er am b ur
sab ile, su r se ex t er n e r am bu r 3 2 3 8 3 2 lei
sabile, et c)
Nu m ele in st it u iei fin an at oar e
Valoar ea an gaj at n pr oiect

Pa r t e n e r ii
P ART EN ERI I I M P LI CA I N D ER U LAR EA PR OI ECT U LU I
I m plem en t ar ea pr oiect u lu i se f ace nDA
par t en er iat ?
Partener 1
I D Par t en er Den 5 6 1 1 7
um ir e or gan iza ie Nu m r Casa Cor pu lui Didact ic Bu zau
n r egist r ar e Adr esa pot 4 2 3 3 7 8 5
al Buzau , st r . I n depen den t ei n r . 4 2 , cod 1 2 0 2 0 4
Per soana de con t act I on Vasile

P1 , u n it at e con ex a a Minist er u lui Ed ucat iei Nat ion ale, est e cen t r
Descr ier ea act iv it ii par t ener u lu i, r u de
elev an t p en t r u acest pr oiect r esu r se si asist en t a edu cat ion ala si m an ager iala pen t r u cadr ele
didact ice si d idact ice au x iliar e. Pr in cipalu l ob iect iv al P1 est e for m ar
ea cont in u a a
p er son alulu i didact ic si didact ic aux iliar din in v at am an t u l p r eun iv
er sit ar p r in p r ogr am e d e for m ar e con t in u a, act iv it at i cu car act er m
et odic si
cu lt u r al. Pr in in t r eaga act iv it at e desf asu r at a P1 p r om ov eaza in ov
at ia si
r ef or m a in ed ucat ie, asigu r a cadr ul n ecesar dezv olt ar ii per son
ale si
p r of esion ale a per son alu lu i d in inv at am an t u l pr eu n iv er sit ar in cor
Ex per ien t a r elev ant a a par t en er u lu i
elat ie cu st an dar d ele pr ofesion ale pen t r u p r of esiu nea didact ica, st an
pen t r u dom en iul pr oiect u lu i
dar dele de
calit at e si com pet en t ele pr of esionale, p r ecu m si in con f or m it at
e cu p olit icile si st r at eg iile n at ionale in dom en iu l edu cat iei.
Obiect iv u l fu n dam en t al al P1 est e for m ar ea con t in u a a per son alu
lui din
in v at am an t u l pr eu n iv er sit ar pr in pr ogr am e de f or m ar e cont inu a. P1
est e or gan izat or si f ur n izor de pr ogr am e de f or m ar e cont inu a pen t r u
p er son alulu l didact ic, de cond ucer e, in dr u m ar e si con t r ol, pr ecu
m si p en t r u per son alu l au x iliar , av an d o ech ipa pu t er n ica de f or
m at or i si m et odist i. P1 ar e acr edit at e 1 1 p r ogr am e de for m ar e
con t in u a si 1 4
p r ogr am e av izat e de cat r e Min ist er ul Ed u cat iei Nat ion ale, la car e par t
icipa p est e 1 0 0 0 de cad r e didact ice an u al. Pr in f u r n izar ea acest or pr
ogr am e se u r m ar est e dezv olt ar ea p r of esion ala a par t icipant ilor in
concor dant a cu
p olit icile si st r at eg iile n at ionale pent r u : - dob an dir ea d e cat r e
cad r ele
d idact ice a u n or com pet en t e com plem en t ar e car e pot ex t in de cat
egor ia
d e act iv it at i ce pot f i pr est at e in act iv it at ea cu r en t a pr ed ar ea asist
at a de calcu lat or , con silier ea edu cat ionala si or ien t ar ea in car ier a: -

POSDRU/ 1 9 / 1 . 3 / G/ 1 5 5 7 1 Dezv olt ar ea car ier ei in societ at ea cu n


oast er ii in r egiu n ea SE , I D 6 2 6 2 4 Pr ofesion alizar ea car ier ei d idact
ice n oi
com pet en t e pen t r u act or i ai schim bar ilor in edu cat ie din j u det ele
Dam bov it a si Bu zau , I D 6 3 6 9 8 For m ar ea cont inu a a pr of esor
ilor de m at em at ica si st iin t e econ om ice in societ at ea cu n oast er ii , I
D 25088
Cadr ul de r ef er in t a al cur r icu lu m u lu i nat ion al p en t r u in v at
Act iv it at ea/ act iv it ile din
ANUL 1 1 . Man agem en t u l pr oiect u lu i 1 . 1 Plan if icar ea si or
cadr u l pr oiect ulu i n car e est e ganizar ea p r oiect u lu i 1 . 2 Or gan izar e, coor don ar e si m onit or izar
im p licat
e act iv it at i 1 . 3
I nt ocm ir ea si t r an sm it er ea r ap oar t elor t ehn ice si fin anciar e 1 . 4 Act
iv it at i su por t pen t r u im plem ent ar ea pr oiect u lu i 2 . Dezv olt ar ea Cu r r
icu lu m ulu i
2 . 2 Acr edit ar ea pr og r am ulu i d e for m ar e 2 . 3 Elab or ar ea m et odolog iei
de
or gan izar e si def asu r ar e a for m ar ii 3 . Elabor ar ea m at er ialelor m u lt im
edia
- in t er act iv e 3 . 2 Dezv olt ar ea m at er ialelor m u lt im edia - in t er
act iv e, opt im izar e si feed- back 4 . For m ar ea gr u pu lu i t in t a 4 . 1
Select ie si
acr edit ar e f or m at or i 4 . 2 I n t alnir i de lu cr u ale celor 2 0 for m at or i si
ech ipei d e im plem ent ar e 4 . 4 Select ia gr u pu lu i t int a 4 . 5 Cr ear ea si
adm in ist r ar ea b azei de d at e a gr u pu lu i t in t a 4 . 6 I nch eier ea si gest
ion ar ea con t r act elor
d e in ch ir ier e pen t r u spat iile in car e se v or desf asu r a cur sur ile 4 . 8
Desf asu r ar ea sesiu n ilor d e for m ar e si cer t ificar e 4 . 1 0 Cu m par ar ea
t ipizat elor si a car du r ilor 4 . 1 1 Tipar ir ea at est at elor 4 . 1 2 I n scr ip t
ion ar e car du r i elect r on ice 4 . 1 3 Dist r ib uir ea at est at elor si a car du r
ilor 5 .
Pr om ov ar ea im por t ant ei dezv olt ar ii pr ofesion ale a per son alu lu i didact ic
5 . 1 Elabor ar ea si t r an sm it er ea d e com u n icat e d e pr esa 5 . 2 Elabor ar
ea si r ealizar ea m at er ialelor si obiect elor pr om ot ion ale 5 . 3 Plan if icar
ea,
or gan izar ea si d esfasu r ar ea Con f er in t ei de pr esa de lan sar e a pr oiect u
lu i
ANUL 2 1 . Man agem en t u l pr oiect u lu i 1 . 2 Or g an izar e, coor don ar e si
m on it or izar e act iv it at i 1 . 3 I n t ocm ir ea si t r an sm it er ea r apoar t elor t
ehn ice si f in an ciar e 1 . 4 Act iv it at i su por t pent r u im plem en t ar ea pr
oiect u lui 4 .
For m ar ea gr u pu lu i t int a 4 . 2 I n t aln ir i de lucr u ale celor 2 0 f or m at or i si
Par t en er n a ional
Tip ul par t en er u lu i
Sud - Est
Regiu ne/ ar a
An u l n * - 2
7
Nu m r m ediu de an gaj a i
Cif r a de afacer i/ v en it u r i din act iv it
i fr scop pat r im
onial:

418096

-153993
Pr ofit ul sau pier d er ea n et ()
a ex er ci iulu i f in an ciar / ex
cedent
r epor t at pe an u l u r m t or (con for
m bilan
7
):
An u l n * - 1

343921

Nu m r m ediu de an gaj a i
Cif r a de afacer i/ v en it u r i din act iv it - 5 9 3 0 2
i fr scop pat r im
onial:
Pr ofit ul sau pier d er ea n et ()
a ex er ci iulu i f in an ciar / ex
cedent
r epor t at pe an u l u r m t or (con for
m bilan
):
Partener 2
I D Par t en er 5 6 1 1 9
Den um ir e or gan iza ie SI VECO Rom an ia
SA Nu m r n r egist r ar e 4 7 6 3 3 1
Adr esa pot al Bucu r est i, sect or 1 , Sos. Bu cu r est i- Ploiest i n r 7 3 - 8 1 , Com plex Vict or ia

Busin ess Par k , cor p cladir e C4 , cod post al 0 1 3 6 8 5


Per soana de con t act I r in a Socol

Descr ier ea act iv it ii par t ener u lu i, Cu u n ist or ic si palm ar es bogat in d om en iu l sau de act iv it at e, in
ca de la r elev an t p en t r u acest pr oiect in f iin t ar ea sa in an u l 1 9 9 2 , P2 est e lider u l caselor de soft
w ar e din
Rom an ia, asig ur and o m ar e par t e din v olum u l t ot al al ex por t u r ilor d e
p r odu se soft w ar e din Rom an ia in t ar i din Eu r opa, Or ien t u l Mij lociu , Af
r ica d e Nor d si spat iu l Com u n it at ii St at elor I n depend en t e (CSI ). Ad r
esan du - se at at sect or u lui pr iv at , cat si celu i pu blic, com pan ia of er a
solu t ii ef icien t e
d e EAS (En t er pr ise Applicat ion Su it e), Docu m en t Man agem en t , Bu sin ess
I nt eligen ce, eLear n in g, eHealt h , eGov er n m en t , eAgr icult ur e, eCu st om
s si eBu sin ess, eNu clear at at pent r u piat a locala, cat si p en t r u cea
in t er n at ion ala. De asem en ea, P2 s- a specializat in ex ecu t ia d e pr
oiect e in f or m at ice de m ar e com p lex it at e si am ploar e. P2 est e cer t if
icat I SO
9 0 0 1 : 2 0 0 8 d e cat r e com pania f r an ceza AFAQ- AFNOR si dezv olt a
p ar t en er iat e solide cu cele m ai m ar i com p an ii de sof t w ar e si har dw ar
e din lu m e (I n t el, HP, I BM, Bu ll, Or acle, Micr osoft , et c). P2 est e aut or
izat de
cat r e CNFP ca fu r n izor de pr ogr am e de f or m ar e pen t r u pr of esor i. I n
cadr u l p r ogr am u lu i SEI - Sist em Edu cat ion al I n for m at izat , in par t en er
iat cu
Min ist er u l Edu cat iei, Cer cet ar ii, Tin er et u lu i si Spor t u lui, P2 a f u r
n izat in cepan d cu an u l 2 0 0 2 si pan a in p r ezen t cu r su r i de f or m
ar e pr iv in d
u t ilizar ea calcu lat or u lu i si a soft w ar e- u lu i specializat cat r e u n n u m ar de
p est e 1 2 0 . 0 0 0 p r of esor i din Rom an ia. P2 det in e o ex per ien t a im por t
an t a in fu r nizar ea de cu r su r i or ien t at e spr e adu lt i, av an d la dispozit
ie o ech ipa n u m er oasa de inst r u ct or i si ev alu at or i cu ex per ien t a. P2
est e au t or izat de cat r e ANC ca si f ur n izor de f or m ar e p r of esion ala con
t in u a si ar e in
p or t of oliu cu r su r i de in it ier e, per f ect ion ar e si specializar e in dom en iu l I T
au t or izat e ANC. P2 est e m em b r u al Pact u lu i Reg ion al p en t r u Ocup ar ea
For t ei d e Mu n ca si I n clu ziu n e Sociala d in r egiun ea Bu cu r est i- I lf ov .
Pe plan in t er n at ion al, ex per t iza P2 in d om en iu l edu cat iei a im plem ent
at pr oiect e
d er ulat e la scar a n at ion ala (ex : Pr ogr am u l de I n f or m at izar e a Sist em u lu i
Edu cat ion al din Mar oc et c. ) I n m ediu l ed ucat ion al pr iv at , P2 a
im plem en t at p lat f or m e de eLear n in g la Am er ican Cr eat iv it y Academ
y , o im por t an t a r et ea de scoli d in Ku w eit . De- a lu n gu l celor 2 1 an i
de
ex ist en t a, com pania si- a con st r u it o r epu t at ie in t er n at ion ala solida,
f iin d r ecom pen sat a cu pest e 1 5 0 de pr em ii in t er n e si int er n at ionale.
Sist em u l Edu cat ion al I n for m at izat (SEI ) est e cel m ai apr eciat p r oiect r
om an esc d in d om en iu l edu cat iei, fiin d pr em iat in im por t ant e com p et it
ii in t er n at ion ale:
eLear n in g Aw ar ds, Wor ld Su m m it Aw ar d, Eu r opean eGov er n m en t Aw ar ds,
Eu r opean I T Ex cellen ce Aw ar ds, I nt er n at ional Pr oj ect Managem en t
Associat ion , eEu r ope Aw ar ds for eGov er n m en t . I n su st iner e, pu n ct
am cu cat ev a ex em ple. I n an ul 2 0 0 7 , pr oiect u l in for m at ic Baza de
Dat e
Nat ional a Edu cat iei (BDNE) a p r im it d ist in ct ia Good Pr act ice - Eu r
opean eGov er n m en t Aw ar ds. I n an u l 2 0 0 8 , P2 a obt in u t Eur opean I T
Ex cellen ce Aw ar d, Fr an k f u r t - pen t r u solut ia de eLear n in g AeL. I n an
u l 2 0 0 9 , SEI a
f ost n om in alizat ca ex em plu de Best p r act ice in Eu r op a, in cadr ul
com pet it iei Eu r opean eGov er n m en t Aw ar d s 2 0 0 9 , or ganizat a de Com
isia Eu r opean a. I n 2 0 1 0 , P2 a pr im it " Cer t if icat e of Appr eciat ion" . I n
2 0 1 2 , com pan ia P2 a cast igat m ar ele pr em iu in cadr u l faim oasei com
pet it ii
Eu r opean Soft w ar e Ex cellen ce Aw ar d s, la cat egor ia I SV - Ver t ical Mar k et ,
Gov er n m ent Solut ion, cu pr oiect ul Spr ij in ir ea sist em u lu i ed ucat ion al
special pr in por t al edu cat ion al dedicat , im plem en t at pen t r u Min ist er
ul Edu cat iei Nat ion ale. I n 2 0 1 3 , EdTech Eu r ope n om inalizeaza com p an
ia P2 ca f iind u n a din t r e cele m ai in ov at iv e si din am ice 2 0 de com
panii d e eLear n in g din Eu r opa. P2 ar e ex per ien t a in m an agem en t u l
de p r oiect ,
av an d o echipa n um er oasa de m an ager i de pr oiect ab solv en t i de cu r
su r i d e specialit at e si cer t ificat i. P2 det in e com p et en t ele pr of
esionale si
calif icar ile n ecesar e pen t r u dom en iu l in car e se v a desf asu r a pr oiect ul.
Ex per ien t a r elev ant a a par t en er u lu i P2 a f ost solicit ant in cadr u l a 6 pr oiect e de g r an t r egion ale f in an
t at e d in pen t r u dom en iul pr oiect u lu i Fond ul Social Eu r opean , POSDRU DMI 1 . 3 , dem ar at e la 0 1
. 0 4 . 2 0 0 9 si
f in alizat e la 3 1 . 0 3 . 2 0 1 1 , in par t ener iat cu I n spect or at e scolar e j u det en e
d e la n iv elul a 6 r egiu ni de dezv olt ar e d in Rom an ia. Ob iect iv ul fiecar u ia
d in cele 6 pr oiect e r eg ion ale a f ost for m ar ea a 9 0 0 de cadr e d idact ice
pr in cu r su l " I n t el Tech - I n st r u ir ea I n societ at ea cu noast er ii" , in v
eder ea
d ezv olt ar ii u nei f or m ar ii pr of esion ale con t in u e de calit at e si im bu n at
at ir ea calif icar ii capit alulu i u m an din edu cat ie. Bu get u l f iecar u i pr oiect
a f ost de
1 . 7 5 5 . 4 8 0 , 3 lei si in dicat or ii au f ost at insi la f in alizar ea pr oiect elor

. P2 est e solicit ant in cadr u l pr oiect u lu i st r at egic San se egale pt .


car ier e d e su cces f in an t at d in Fon du l Social Eur opean , POSDRU
DMI DMI 6 . 3 ,
st ar t at la 0 1 . 0 9 . 2 0 1 0 in par t en er iat cu Academ ia d e St u dii Econ om ice din
Bucu r est i si Mediafax SA. Obect iv u l gen er al al pr oiect u lu i il r epr ezin t a
cr est er ea opor t u n it at ilor de an gaj ar e a fem eilor si acces egal la ocu
par e p r in con st ien t izar ea pr in cip iu lu i egalit at ii d e san se la n iv elul
in t r epr in der ilor p r iv at e, gr u pu l t in t a est e f or m at din 1 7 0 0 de f em ei.
Bug et u l t ot al al pr oiect u lu i est e 1 3 . 6 8 4 . 3 5 4 lei din car e v aloar ea af
er en t a solicit an t u lu i est e de 6 . 3 9 0 . 1 0 4 lei. P2 est e par t en er in p r
oiect e POSDRU, af lat e in dif er it e st ad ii de im p lem en t ar e, din t r e car e
m en t ion am : (1 )
Pr oces ed ucat ion al opt im izat in v iziu n ea com pet ent elor societ at ii
cu n oast er ii DMI 1 . 1 , solicit an t Min ist er u l Edu cat iei. Obiect iv u l gen er
al al p r oiect u lu i est e de a cr est e accesu l la u n in v at am ant de calit at e
pr in

in t er m ed iu l un or dem er su r i edu cat ion ale in t er - si t r an sd


isciplin ar e or ien t at e cat r e dezv olt ar ea com pet en t elor solicit at e
de societ at ea
m oder n a si pr in opt im izar ea p r ocesu lu i edu cat ional pr in u t ilizar ea TI C,
in clu siv t eh n ologiile m u lt i- t ou ch . Fin an t ar ea a fost ob t in ut a in 2 0 0 9 ,
v aloar e pr oiect 1 7 . 4 5 3 . 7 0 2 lei, din car e alocat par t en er u lu i 1 5 . 0 7 0 .
4 0 5 lei (2 ) Pr of esor u l, cr eat or de sof t edu cat ion al DMI 1 . 3 , solicit an t
Min ist er u l Edu cat iei, Cer cet ar ii, Tiner et u lu i si Spor t u lu i. Obiect iv u l gen
er al al
p r oiect u lu i est e elabor ar ea si im plem en t ar ea u nu i pr og r am de for m ar e
con t in u a pt . cadr ele didact ice d in in v at am an t u l pr eu n iv er sit ar in v
eder ea d ezv olt ar ii com pet ent elor p r iv ind r ealizar ea p r opr iilor aplicat ii
de soft
edu cat ion al si im bu n at at ir ea cap acit at ii de a u t iliza m et ode in t er act iv
e de
p r edar e- in v at ar e. Fin an t ar ea a f ost obt in u t a in 2 0 0 9 , v aloar e
eligibila p r oiect 1 3 . 6 4 4 . 5 8 7 lei, d in car e alocat par t en er u lu i 9 . 1 5
0 . 0 5 0 lei. (3 ) Con solidar ea capacit at ii fu n ct ion ale din dom en iul
ser v iciilor sociale
in t egr at e of er it e dep en den t ilor si f ost ilor depen dent i de d r og ur i pt .
in t egr ar e pe piat a m u n cii pr in act iu n i de dezv olt ar ea in st r u m en t
elor si m et ode d e lu cr u inov at oar e si r ealizar ea d e pr ogr am e de f or
m ar e DMI
6 . 2 solicit an t Un iv er sit at ea din Bu cur est i. Obiect iv u l g en er al al pr oiect
u lui
est e dezv olt ar ea si div er sif icar ea p r ogr am elor de f or m ar e (pr in act iu
n i de d ezv olt ar e a in st r u m en t elor si m et odelor de lu cr u in ov at oar e),
consilier e
si acor d ar e de asist en t a p sih osociala dest in at e per soan elor depen den t
e si
f ost ilor depen dent i de dr og ur i, acest ea av an d ca r ezult at con solidar
ea capacit at ii fu n ct ion ale din dom . ser v iciilor sociale int egr at e of er
it e pt
in t egr ar ea acest or per soan e pe pt a m u n cii. Fin an t ar ea a f ost obt in u t a
Act iv it at ea/ act iv it ile din
ANUL 1 1 . Man agem en t u l pr oiect u lu i 1 . 1 Plan if icar ea si or
cadr u l pr oiect ulu i n car e est e ganizar ea p r oiect u lu i 1 . 2 Or gan izar e, coor don ar e si m onit or izar
im p licat
e act iv it at i 1 . 3
I nt ocm ir ea si t r an sm it er ea r ap oar t elor t ehn ice si fin anciar e 1 . 4 Act
iv it at i su por t pen t r u im plem ent ar ea pr oiect u lu i 1 . 5 Desf asu r ar ea act
iv it at ilor de ach izit ii 2 . Dezv olt ar ea Cu r r icu lu m u lu i 2 . 1 Elab or ar ea cu
r r icu lum - u lu i de
f or m ar e 3 . Elabor ar ea m at er ialelor m u lt im edia - in t er act iv e 3 . 1
Analiza in v eder ea dezv olt ar ii m at er ialelor m u lt im edia - int er act iv e 3 .
2 Dezv olt ar ea m at er ialelor m ult im ed ia - in t er act iv e, opt im izar e si f
eed - back 3 . 3
I nt egr ar ea m at er ialelor p e por t alu l pr oiect ulu i 4 . For m ar ea gr u pu lu i t
int a
4 . 2 I n t aln ir i de lu cr u ale celor 2 0 for m at or i si ech ip ei d e im plem ent ar
e 4.9
Act ualizar ea si adm in ist r ar ea inst r u m en t elor in f or m at ice pen t r u
m on it or izar e si cont r olu l p r ogr am u lu i defor m ar e con t in u a 5 . Pr om ov
ar ea im por t an t ei dezv olt ar ii pr of esionale a p er son alu lu i didact ic 5 . 1
Elab or ar ea si t r an sm it er ea de com u n icat e de p r esa 5 . 2 Elabor ar ea si
r ealizar ea
m at er ialelor si obiect elor pr om ot ion ale 5 . 3 Planif icar ea, or g an izar ea si
d esfasur ar ea Con f er in t ei d e pr esa de lansar e a pr oiect u lu i 5 . 5 Cam
pan ie d e in f or m ar e, pu blicit at e si disem in ar e 6 . Dezv olt ar ea si im
plem en t ar ea
in st r u m en t elor sof t w ar e 6 . 1 An aliza in v ed er ea d ezv olt ar ii 6 . 2
Dezv olt ar e p or t al 6 . 3 Test ar e por t al 6 . 4 Adm in ist r ar e, act u alizar e,
in t r et in er e por t al ANUL 2 1 . Man agem en t u l pr oiect u lu i 1 . 2 Or g an izar
e, coor don ar e si
m on it or izar e act iv it at i 1 . 3 I n t ocm ir ea si t r an sm it er ea r apoar t elor t
ehn ice si f in an ciar e 1 . 4 Act iv it at i su por t pent r u im plem en t ar ea pr
oiect u lui 1 . 5
Desf asu r ar ea act iv it at ilor de ach izit ii 4 . For m ar ea gr u pu lu i t in t a 4 . 2
I nt aln ir i de lucr u ale celor 2 0 f or m at or i si echipei de im plem en t ar e 4 . 9
Par t en er n a ional
Tip ul par t en er u lu i
Bucu r et i- I lfov
Regiu ne/ ar a
An u l n * - 2
964
Nu m r m ediu de an gaj a i
204985381
Cif r a de afacer i/ v en it u r i din act iv it
i fr scop pat r im 1 4 9 7 1 3 1 1
onial:

Pr ofit ul sau pier d er ea n et ()


a ex er ci iulu i f in an ciar / ex
cedent
r epor t at pe an u l u r m t or (con for m
bilan ):
An u l n * - 1
1148
Nu m r m ediu de an gaj a i
Cif r a de afacer i/ v en it u r i din act iv it
i fr scop pat r im
onial:
Pr ofit ul sau pier d er ea n et ()
a ex er ci iulu i f in an ciar / ex
cedent
r epor t at pe an u l u r m t or (con for
m bilan
):

206253264

18486751

I N FO R M A I I PRO I ECT
ID 140916
Tit lul pr oiect u lu i For m ar ea con t inu a a dir igin t elu i in sp r ij in ul cr est er ii econom
ice si d ezv olt ar ii societ at ii bazat a pe cu n oast er e
D AT ELE D E CON T ACT ALE PER SO AN EI D ESEM N AT E PEN T RU M AN AGEM EN T U L P RO I ECT U LU I
Pr en u m e i Nu m e I or dach escu Gilica Edu ar d
Fu n c ie Dir ect or
Nu m r de t elef on 0 7 2 0 0 3 0 2 7
4
Nu m r de f ax 0 2 1 3 1 3 4 9 2
7
Adr es pot elect r on ic eior dach escu @hot m ail.
com
D O M EN I U L M AJO R D E I N T ER V EN I E
Dom en iu l m aj or de int er v en ie 1 . 3
T I PU L P RO I ECT U LU I
Tip ul pr oiect u lu i Mu lt i- r
egional
CLASI FI CAR EA D O M EN I I LOR
Clasificar ea dom en iilor Ru r al i u r
ban
LOCA I A P RO I ECT U LU I
Regiu n ea pr in cip ala Bucu r et i- I
lfov
ar a Rom an ia
Reg iu n ile Bucu r et i- I lfov Su d- Est
Ju de ele Br ila Bu cu r et i I lf ov Bu zu Con st an a Gala i Tu lcea
Alt ele
O BI ECT I V E O RI Z O N T A LE ALE PO S D RU
Obiect iv e or izon t ale ale POS DRU
Egalit at e de an se

Dezv olt ar e du r ab
il I nov a ie i TI C
m bt r n ir e act iv

D U R AT A PR O I ECTU LU I

Dur at a 1 8 (n lu n i)
Ex er ien a r elev an t a solicit ant u lu i si Pr incipalu l d om en iu de act iv it at e al S est e for m ar ea cont inu
a, car e par t en er ilor p en t r u dom en iu l p r esu pu n e o ser ie de act iv it at i specif ice: - in v est igar
ea nev oilor de
pr oiect u lu i f or m ar e ind use de in t r odu cer ea u n or con t in u t u r i n oi, cer in t e m odif
icat e in cu r r icu lu m scolar , legislat ia act u ala; r ezult at ele r eclam at e de
in spect ia scolar a; n ev oi con cr et e ale per son alu lu i d idact ic si didact ic
au x iliar ; con st it u ir ea de cat aloag e an u ale ce cu pr in d of er t a d e for m ar e con t
in ua, com u n icar ea of er t elor , r ealizar ea de in scr ier i, or gan izar ea sau
gazdu ir ea p r ogr am elor de f or m ar e con t in u a; - fu r nizar ea de p r og r
am e de f or m ar e con t in u a, acr edit at e d e in st it u t ia cu r ol de coor don
ar e al sist em u lu i
edu cat ion al la n iv el cen t r al, p r in ser v iciile specif ice din t r e car e 2 1
acr edit at e si 3 8 av izat e de cat r e MEN; - or g an izar ea si coor donar ea
d esfasur ar ii m odu lelor d in cadr u l per f ect ion ar ii per iodice o dat a la cin
ci an i a cadr elor d idact ice; - ind r u m ar e, con sult an t a si consilier e pen t r
u
d ezv olt ar ea p r of esion ala si or gan izat ionala; - or gan izar ea de cu r su
r i de in it ier e in dif er it e dom en ii: in f or m at ica, lim b i st r ain e, b ibliot
econom ie, con t abilit at e, adm in ist r ar e, et c. ; - cer cet ar e, in ov at ie, ex
per t iza; d ocu m en t ar e si inf or m ar e; - or gan izar ea de act iv it at i m et odico- st iin t ifice,
sesiu ni de com un icar i, ex pozit ii, pr ezen t ar i si lan sar i de car t e, int
aln ir i t em at ice; - or g an izar e de act iv it at i cu lt u r al- ar t ist ice; - pr
oiect ar e,
edit ar e, dif uzar e de m ij loace de in v at am an t , car t e, au x iliar e edu cat ionale;
- ofer t a de r esu r se u m an e pent r u act iv it at i edu cat ion ale. Obiect iv u l
f u n dam en t al al P1 est e f or m ar ea con t in u a a per sonalu lu i din inv at am
an t u l p r eun iv er sit ar pr in pr og r am e de f or m ar e con t in u a. P1 est e or g
an izat or si
f u r n izor de p r og r am e de f or m ar e con t in u a pen t r u per son alu lul didact
ic, de con du cer e, in dr u m ar e si con t r ol, pr ecu m si pen t r u per son alul
aux iliar ,
av an d o echipa pu t er n ica de f or m at or i si m et odist i. P1 ar e acr edit at e 1 1
p r ogr am e de f or m ar e con t in u a si 1 4 pr ogr am e av izat e de cat r e Min ist
er u l Edu cat iei Nat ion ale, la car e par t icip a pest e 1 0 0 0 de cadr e didact
ice an u al. Pr in f u r n izar ea acest or pr ogr am e se ur m ar est e d ezv olt ar ea
p r of esion ala a p ar t icipan t ilor in con cor dan t a cu polit icile si st r at egiile
n at ion ale pen t r u : - d oband ir ea de cat r e cadr ele didact ice a u n or com
pet en t e com plem ent ar e car e p ot ex t ind e cat egor ia de act iv it at i ce pot
f i pr est at e in act iv it at ea
cu r en t a pr edar ea asist at a de calcu lat or , con silier ea edu cat ionala si
or ien t ar ea in car ier a: - Teh nici in for m at ionale com p ut er izat e -
Scoala in clu ziv a - Didact ica si t eh n ologii - Met ode si t eh nici in t er
act iv e de
in v at ar e et c. - dezv olt ar ea si ex t in der ea com pet en t elor t r ansv
er sale p r iv in d in t er act iu nea si com un icar ea cu m ediu l social si cu
m ed iu l
p edagogic, im b un at at ir ea per for m an t ei st r at egice a gr u pu r ilor
p r of esion ale, au t ocont r olu l, analiza r eflex iv a: - Edu cat ie de calit at e Com u n icar e m an ager iala . Pen t r u a m ar i g am a com pet en t elor cad
r elor d idact ice din in v at am an t u l pr eun iv er sit ar , P1 a der u lat , in
calit at e de
p ar t en er , pr og r am e de f or m ar e con t in u a din cadr ul u nor pr oiect e
cof inan t at e pr in Fon du l Social Eu r opean . P2 est e u n u l din t r e cei m ai
im por t an t i f u r n izor i de sist em e inf or m at ice ed ucat ion ale (eLear nin g) din
Rom an ia si din lu m e. Ex per t iza r elev an t a P2 pen t r u acest pr oiect con st a
in : gener ar ea si im plem en t ar ea de cont inu t edu cat ion al, la t oat e niv elu r ile
(pr escolar , u n iv er sit ar , adu lt lear n in g); por t alu r i si sit em e de eLear n in g;
d ezv olt ar e si im plem ent ar e de sist em e in for m at ice cu gr ad in alt de
com pet it iv it at e la n iv el n at ion al si in t er n at ion al. Aceast a ex per t iza a
fost obt in u t a ca u r m ar e a im plem en t ar ii cu su cces a pr oiect elor ed ucat
ion ale si eLear n in g cu u n n u m ar im por t an t de clien t af lat i in por t ofoliu :
Minist er u l Edu cat iei Nat ion ale, Minist er ele Edu cat iei d in Cip r u , UAE,
Moldov a,
Azer b aij an , Lib an ; I n spect or at u l Gen er al al Polit iei Rom ane, ANOFM,
Or an ge, Holcim , Un iv . Gh Asach i, Un iv . Con st ant in Br an cu si, UPB,
ASE. Pr odu sele si pr oiect ele P2 au pr im it Pr em iu l I la Wor ld Su m m it f
or t h e
I nf or m at ion Societ y ; 2 n om inalizar i I CT si I ST Pr ize (Con siliu l Eu r opean
p en t r u St iin t e Aplicat e, Tehn ologie si I n gin er ie- Eu r o- CASE); m u lt ip le
apr ecier i Best Pr act ice din par t ea Com isiei Eu r opene; Hon ou r ab le Men t
ion la eEu r ope Aw ar ds f or eGov er n m en t ; f in alist in t er n at ion al pen t r
u pr oj ect
m an ag em en t - Asociat ia I nt er n at ionala d e Pr oj ect Managem en t ; Eu r op ean
I T Ex cellen ce Aw ar d 2 0 0 8 . P2 est e im plicat in n u m er oase pr
oiect e edu cat ion ale cu f in an t ar e eu r op eana (FP6 , FP7 , Leon ar
do da Vin ci,
Socr at es). P2 der u leaza in calit at e de solicit ant sau p ar t ener n u m er
oase p r oiect e fin an t at e din POSDRU, acest ea fiind m en t ionat e in sect

iun ea
r ef er it oar e la ex p er ient a P2 .
P ART EN ERI AT U L N CAD R U L P RO I ECT U LU I
Descr ie i par t en er iat u l pent r u pr oiect Pe b aza id eii de pr oiect a S, acest a si par t en er ii sai s- au im plicat act iv in
d ezv olt ar ea si d et alier ea ei, st ab ilind n ecesar u l de r esur se um an e ce v
or f i an gr en at e in p r oiect u l pr op us, com pet en t ele specif ice solicit at e
de nat ur a si com plex it at ea p r oiect u lu i, pr ecu m si r espon sabilit at ile
asu m at e de cat r e p ar t icipan t ii la du cer ea la bu n sf ar sit a pr oiect u lui.
Cei t r ei par t en er i au
st abilit o r elat ie de st r ansa colabor ar e, car e v izeaza obt in er ea celor m ai
b un e r ezu lt at e in con dit ii d e ef icien t a m ax im a a u t ilizar ii r esu r selor
f in an ciar e, m at er iale si u m ane. Tot i par t en er ii su n t eligibili si s- au im p licat

in con ceper ea act iv it at ilor si calen dar ulu i pr oiect u lu i, p r ecu m


si in est im ar ea con t r ibu t iilor b ug et ar e n ecesar e. I n et apa d e
def inir e a
p r oiect u lu i, S si p ar t ener ii au id en t if icat cele m ai p ot r iv it e act iv it at i car e
asig ur a solu t ion ar ea pr oblem elor ident if icat e la n iv elul gr up ulu i t in t a
si au con t r ibu it la r ealizar ea est im ar ilor d e r esu r se m at er iale, f in an
ciar e si
u m an e necesar e in v eder ea pu ner ii in pr act ica a act iu nilor pr opu se. I n
et apa de im p lem en t ar e, S v a r ealiza coor don ar ea act iv it at ilor par t en
er ilor , f iin d de alt f el im plicat in d er ular ea t ut u r or act iv it at ilor pr oiect u
lu i.
Coor donar ea par t en er iat u lu i se v a r ealiza at at pr in sist em e de
com u n icat ie on lin e, cat si pr in int aln ir i per iodice cu scop de r apor t ar e,
m on it or izar e, act iu ni cor ect iv e, si at u n ci can d est e cazu l, par t icipar
ea la act iv it at i r ealizat e in com un . P2 est e r ecu n oscu t pe plan n at ion
al si
in t er n at ion al pent r u dezv olt ar ea si im p lem en t ar ea pr oiect elor I T in
d om en iu l edu cat ional. Acest a v a con t r ib ui cu ex p er ien t a sa la d ezv
olt ar ea d e in st r u m en t e in for m at ice su por t si ex per t i in dezv olt ar ea
sof t w ar e
p en t r u r ealizar ea p or t alu lui car e v a asig ur a accesu l f acil al gr u pu lu i t in t a
p r ecu m si al alt or per soan e in t er esat e la in f or m at iile specif ice ale
p r oiect u lu i si la f acilit at ile d e com u n icar e p r in m ij loace in ov at iv e in
cadr ul sist em u lu i edu cat ional. P2 v a asigu r a, pot r iv it ex per ien t ei d et
in u t e:
d ezv olt ar ea, t est ar ea, im plem en t ar ea, act u alizar ea si in t r et in er ea
aplicat iilor inf or m at ice si a m at er ialelor m ult im ed ia- in t er act iv e. Act iv it
at ea d e plan if icar e si im plem en t ar e a pr ocesulu i de for m ar e, in clu siv a
r esu r selor u m ane necesar e v a f i asigu r at a de cat r e S si P1 . Act iv it at ea de
m an ag em en t de p r oiect v a fi desf asu r at a in colabor ar e d e S, P1
si P2 , car e v or im p lica u r m at oar ele r esu r se u m an e: m an ager de
pr oiect (S), con silier j ur idic (S v a su bcon t r act a ser v iciile j u r idice
cat r e f u r n izor i
au t or izat i), r esp on sabil f inan ciar (S, P1 , P2 ), asist ent de pr oiect (S, P1 ),
r espon sab ilii de p r oiect alocat i de par t en er i (P1 , P2 ), ex per t in
m on it or izar ea act iv it at ilor pr oiect u lu i (S, P1 ), ex p er t i in im plem en t
ar ea act iv it at ilor pr oiect u lui (P2 ). Act iv it at ea d e cont r act ar e si ach
izit ii v a f i
asig ur at a de S si P2 pr in in t er m ediu l r esu r selor u m an e alocat e. Act iv it at ea
d e pr om ov ar e a im por t an t ei dezv olt ar ii pr of esionale a p er son alu lu i
d idact ic in t r a in r espon sab ilit at ea t u t ur or celor t r ei par t en er i at at pr in
in t er m ed iu l r esu r selor um an e alocat e cat si pr in su bcon t r act ar ea (de cat r e
S si P2 ), cat r e f ur n izor i au t or izat i, a ser v iciilor d e: planif icar e, or ganizar e
si d esfasur ar e ev en im en t e; de dist r ibu ir e a m at er ialelor de pr om ov ar
e si a ser v iciilor de in for m ar e, pu blicit at e si disem in ar e. Act iv it at ile de
au dit si
ex per t iza con t abila v or fi asigu r at e de f ur n izor i au t or izat i, ale
car or ser v icii v or f i su bcon t r act at e de cat r e S. Dezv olt ar ea in st r
u m en t elor
in ov at oar e in spr ij in u l act iv it at ilor car e facilit eaza accesul si par t icipar
ea la f or m ar e pr ofesion ala con t inu a in t r a in at r ibu t ia celor t r ei p ar t en
er i. P2 v a
d ezv olt a, in t r et in e si act u aliza per iodic pagin a w eb a pr oiect u lu i
(pagina ar e r ol de disem in ar e a in for m at iilor desp r e pr oiect ), pr ecu m
si
m at er ialele m u lt im edia in t er act iv e pe car e le v a in t egr a pe p or t alu l
p r oiect u lu i. S si P1 , p r in r esu r sele alocat e, v or asig ur a f eed- b ack in
v eder ea opt im izar ii acest u i pr oces. Pen t r u im plem en t ar ea pr oiect ulu i
in con dit ii opt im e, S si cei 2 par t en er i v or aloca u r m at oar ele r esu r se u
m an e: S: 1 Man ager pr oiect , 1 Resp onsabil f in an ciar , 1 Asist en t pr oiect
, 1 Ex per t in m on it or izar ea act iv it at ilor p r oiect u lu i, 1 Con silier j u r idic
ale car u i
ser v icii v or f i su bcon t r act at e, 1 Ex p er t com u n icar e, 1 0 Ex p er t i in for m ar e,
1 Ex per t baza de dat e a cu r san t ilor , 1 Ex per t in g est ion ar ea at est at
elor si a car du r ilor , 1 Ex per t r apor t ar e, 1 Ex per t acr edit ar e, 1 Ex per t
m ult im ed ia P1 : 1 Respon sab il pr oiect , 1 Responsabil f in an ciar , 1 Asist
en t pr oiect , 1
Ex p er t in m onit or izar ea act v it at ilor pr oiect u lu i, 1 0 Ex per t i in f or m ar e, 1
Ex p er t baza de dat e a cur san t ilor , 1 Ex p er t in gest ion ar ea at est at elor
si a car du r ilor , 1 Ex per t r apor t ar e P2 : 1 Responsabil pr oiect , 1 Respon
sabil
f in an ciar , 1 Con silier j u r idic, 2 Ex p er t i in im plem en t ar ea act iv it at ilor
p r oiect u lu i, 1 Ex per t com u n icar e, 1 Ex p er t in gest ion ar ea at est at
elor si a car du r ilor , 1 Ex per t in elabor ar ea m et odologiei d e for m ar e, 1
Ex p er t
r apor t ar e, 2 Web desig ner , 2 An alist , 2 Ar h it ect solu t ie, 5 Soft w
ar e d ev elop er , 3 Test er por t al, 1 Techn ical lead er dezv olt ar e por
t al, 2
Dezv olt at or / I n st r u ct ion al design er , 2 Dezv olt at or / Gr aph ical design er , 6
Dezv olt at or / con t en t dev elop er , 2 Test er / cu r s digit al, 2 Tech n ical leader
act iv it at e d igit izar e Repar t izar ea act iv it at ilor pr oiect u lui in t r e par t
ener i s- a r ealizat t in an du - se seam a de ex p er t iza r elev an t a a f iecar u i

par t en er si de
r esu r sele u m an e d ispon ibile, asigu r an du - se ast fel con dit iile pen t r
u im plem en t ar ea cor espu n zat oar e a act iu n ilor pr op use si at in ger
ea obiect iv elor pr oiect u lu i. Sin t et izand cele descr ise m ai su s, se
con st at a
f apt u l ca par t en er ii au f ost im plicat i in dezv olt ar ea ideii de pr oiect , v
or f i im plicat i in desf asu r ar ea act iv it at ilor pr oiect u lui si v or con t r ibu i
cu
ex per t iza si r esu r se u m an e si r esu r se logist ice. I n ceea ce pr iv
est e cof inan t ar ea p r oiect u lu i, aceast a v a f i asigu r at a in t egr al d
e cat r e S.

D ESCRI ER E PR O I ECT 1
Obiect iv u l gen er al al pr oiect u lu i

Obiect iv u l gen er al al pr oiect u lu i il con st it uie dezv olt ar ea com pet en t


elor a
1 2 0 0 cad r e didact ice car e in deplin esc f u n ct ia de dir igin t e d in j u
det ele
Br aila; Bu cur est i- I lf ov ; Bu zau ; Con st an t a; Galat i; Tu lcea, pr in t r
-un
p r ogr am m oder n de f or m ar e con t in u a in spr ij in u l dezv olt ar ii car
ier ei
d idact ice si pr in act iv it at i n on for m ale pr ecu m Sapt am an a Alt f el
Sa st ii m ai m u lt e, sa fii m ai bu n . Ef ect u l pozit iv pe t er m en lu n g gen er
at de acest p r oiect v a fi u n n iv el in alt de calificar e a cadr elor didact ice
car e
in deplin esc f u n ct ia de dir igin t e, car e v or f ace f at a cu su cces ex am
enelor
d e def in it iv ar e in in v at am an t si de ob t in er e a gr ad elor didact ice, pr
ecum
si con cur sur ilor de t it u lar izar e. Ast fel, t it u lar izar ea in inv at am an t , ob t
in ut a ca u r m ar e a u n ei bu n e pr egat ir i pr ofesion ale, v a asigu r a scad er
ea
f lu ct uat iei per son alu lu i didact ic in scoli, o m ai pr of u n da im plicar
e a cadr elor didact ice in v iat a scolii si a com u nit at ii, pr ecu m si su
ccesu l
d escent r alizar ii sist em u lu i. I n u r m a im plem en t ar ii acest u i pr oiect
cadr ele d idact ice din gr u pu l t in t a, pr in par t icipar ea la u n pr ogr am d e
for m ar e de calit at e, isi v or d ezv olt a com p et en t e car e v or av ea d r ep t
con secint a
p r egat ir ea elev ilor p en t r u v iat a, at at din pu nct de v eder e pr of
esional cat si d in pu n ct de v eder e al abilit at ilor sociale, f iin d in concor
dant a cu
f in alit at ile edu cat iei specif icat e in Legea Edu cat iei Nat ion ale.
Asad ar ,
cu r su r ile de f or m ar e v or con t r ibu i la com u t ar ea accen t u lu i de pe
lat u r a in f or m at iv a a pr ocesu lu i ed ucat iv sp r e cea for m at iv a, ceea
ce ar e ca
f in alit at e ar m onizar ea lat u r ii cogn it iv e a per soan ei cu cea af
ect iv a,
at it u din ala si com por t am en t ala. I n acelasi t im p, pr in im plem en t
ar ea
acest u i p r oiect , Solicit ant u l v a im bu n at at i m an agem en t ul pr ogr am
elor d e f or m ar e cont inu a, asp ect u r m ar it de Dom en iul Maj or d e I n t er
v en t ie 1 . 3 .
\" Dezv olt ar ea r esu r selor u m an e din edu cat ie si f or m ar e\" . Pr
oiect u l
asig ur a o f or m ar e pr ofesion ala cont in u a m od er n a si de calit at e, t in
and u- se con t de n ev oia or g an izar ii u n or r ut e f lex ibile/ per son alizat e
pen t r u
p ar t icipan t i, ceea ce v a con t r ibu i la r ealizar ea ob iect iv elor afer en t e
Ax ei
Pr ior it ar e 1 \" Edu cat ia si f or m ar ea pr of esion ala in spr ij in u l cr
est er ii econom ice si dezv olt ar ii societ at ii bazat e pe cu n oast er e\"
. Pr oiect ul p r opu s con t r ibu ie la r ealizar ea obiect iv u lui gen er al al
POSDRU pr in
p r om ov ar ea d ezv olt ar ii capit alu lu i u m an , cr est er ea com pet it iv it
at ii si
im plem en t ar ea un u i p r og r am de f or m ar e con t inu a pr in in t er m ediu l
car uia cadr ele didact ice im p licat e isi v or dezv olt a abilit at ile.
Obiect iv ele sp ecif ice / op er at ionale ale Pr in act iv it at ile p r opu se si r ezu lt at ele est im at e, pr oiect u l, car e
v a av ea pr oiect u lu i car act er m u lt i- r egion al, r aspu nd e obiect iv elor DMI p r in f
apt u l ca
u r m ar est e im bu n at at ir ea f or m ar ii in it iale si con t in u e si cr est er ea gr
ad ulu i d e calif icar e a cadr elor didact ice car e ind eplinesc fu n ct ia de d ir
igin t e. De asem en ea, el con t r ib uie la sat isf acer ea n ecesit at ii d e m
oder n izar e si de adapt ar e a in v at am ant u lu i r om anesc la cer in t ele
societ at ii bazat e pe
cu n oast er e. OS1 . For m ar ea con t in u a in v eder ea f acilit ar ii pr ogr esulu
i in
car ier a, in v eder ea t r an zit iei la un n iv el su per ior de d ezv
olt ar e
p r of esion ala si cer t if icar ea a 1 2 0 0 cadr e d id act ice car e in deplin esc
fu n ct ia d e dir igin t e. Obiect iv u l fu n dam en t al al S si P1 est e f or m ar ea
con t in u a a
p er son alulu i din in v at am an t pr in pr og r am e acr edit at e d e for m
ar e con t in u a. OS2 . Elabor ar ea su por t u lu i de cu r s, acr ed it ar ea, t
ip ar ir ea,
m u lt iplicar ea si dist r ibu ir ea acest u ia; OS3 . Dezv olt ar ea si im plem en t
ar ea
in st r u m en t elor sof t w ar e in v eder ea com u n icar ii pr in m ij loace in ov
at iv e
p r ecu m si d ezv olt ar ea m at er ialelor m ult im ed ia in t er act iv e si in t egr
ar ea lor p e por t alu l pr oiect ulu i in v eder ea cr ear ii de canale de com u
nicar e si
in f or m ar e si a of er ir ii posib ilit at ii d e a r elat ion a v ir t u al. P2 dezv
olt a si

im plem en t eaza solu t ii de t ip plat f or m a colabor at iv a, por t al inf or m at


ional si in st r u ir e asist at a de calcu lat or in n u m er oase pr oiect e n at ion
ale sau
in t er n at ion ale, pest e 1 6 m ilioan e de copii si adu lt i d in int r eag a
lu m e
b en ef iciind d e solu t iile sale de eLear n in g. OS4 . Pr opu n er ea, pr om ov
ar ea si d esfasur ar ea de ev en im en t e la car e v or par t icipa r ep r ezen t
an t i ai
in st it u t iilor de in v at am an t . Asem en ea ev en im en t e v or cr ea cadr u l n
ecesar
d ezv olt ar ii pr oiect elor com un e si r ealizar ii sch im bu r ilor d e ex per
ient a. OS5 . Ev alu ar ea u nor in dicat or i de eficacit at e, at at din per
spect iv a
com pet en t elor dezv olt at e de cadr ul didact ic car e in deplin est e fu n ct
ia de
d ir igin t e, ca u r m ar e a par t icipar ii si absolv ir ii cu r su lu i si aplicat e u lt er
ior n p r act ica edu cat ionala la clasa, cat si d in per sp ect iv a f eedback u lu
i per son al f at a de calit at ea si ef icient a cu r su lu i ur m at .
Act iv it ile pr oiect u lu i I n cad r u l pr oiect u lu i se v or desf asu r a u r m at oar ele act iv it at i specif ice: A1
MANAGEMENT PROI ECT 1 . 1 Plan ificar ea si or g an izar ea pr oiect u
lu i
r espon s. S, P1 , P2 (L1 - L1 ): r ezu lt . : doc. r ealizat e in cadr u l pr oiect
ulu i si
m in ut ele de sed in t a ale echipei de im plem en t ar e. Respon sabil: S:
Manager Pr oiect (MP), Asist ent Pr oiect (AP), Resp on sabil Fin anciar (RF),
Ex per t in Mon it or izar e Act iv it at ilor Pr oiect u lu i (E in M), Con silier Jur id
(CJ);
P1 : Resp on sabil Pr oiect (RP), AP, RF, E in M; P2 : RP, RF, CJ, E in M 1
.2
Or ganizar e, coor donar e si m onit or izar e act iv it at i r espon s S, P1 , P2
(L1 - L1 8 ): act iv it . d esfasu r at e v or av ea ca r ezu lt at doc. r ealizat e in
cadr u l
p r oiect u lu i si m inu t ele de sedin t a ale ech ipei de im p lem en t . Res. :
S: MP,
AP, RF, E in M, CJ; P1 : RP, AP, RF, E in M; P2 : RP, RF , CJ, Ex per t
in
I m plem en t ar ea act iv it at ilor pr oiect u lu i (E in I ) 1 . 3 I n t ocm ir
ea si
t r an sm it er ea r ap oar t elor t eh nice si fin an ciar e r esp on s. S, P1 ,
P2 (L2 -

L1 8 ): act iv it at ile r ealizat e v or av ea ca r ezu lt at 1 Rap or t t eh n ic de


im plem en t ar e pent r u fiecar e Cer er e de Ram bu r sar e(CR). Res. : S: MP,
AP, RF, E in M, CJ; P1 : RP, AP, RF, E in M; P2 : RP, RF, CJ, E in I 1 . 4 Act
iv it at i su por t pen t r u im plem ent ar ea pr oiect u lu i r espon s. S, P1 , P2 (L2
- L1 8 ):
act iv it . r ealizat e v or av ea ca r ezult at 1 set de d ocu m en t e elabor at pen t r u
CR si r apoar t ele d e au dit af er en t e CR, d ocu m en t e j u st if icat iv e p
en t r u ef ect u ar ea plat ilor in cadr u l pr oiect u lui, docu m en t e elab or at
e in cadr u l p r oiect u lu i. Res. : S: MP, AP, RF, E in M, CJ; P1 : RP, AP,
RF, E in M; P2 :
RP, RF, CJ, E in I 1 . 5 Desf asu r ar ea act iv it at ilor de ach izit ii - r espon s. S, P2
(L2 - L1 8 ): r ezu lt . : plan u r ile de achizit ii, 1 set de docu m en t e af er en t e
f iecar ei pr ocedu r i de ach izit ie, ser v . j u r idice, ser v . de au dit si ex p er
t iza con t abila, ser v . d e ev alu ar e de im pact ; ser v . d e or g an izar e ev
en im en t e, ser v . de m u lt ip. a su por t . de cu r s, ser v . d e dist r ib. a su
por t . d e cu r s,
ser v . de pr od uct ie, difu zar e si m on it or izar e difu zar i in m edia au dio, on lin e
si scr isa, car du r i si at est at e ce se v or inm an a m em br ilor g r u pu lui t
in t a. Res. : S: MP, AP, RF, E in M, CJ; P2 : RP, RF, CJ, E in I A2 DEZ
VOLTAREA CURRI CULUMULUI 2 . 1 Elabor ar ea cu r r icu lu m ulu i de for m
ar e r espons. S, P2 (L1 - L6 ): r ezu lt . : 1 p r ogr am de f or m ar e; 1 m an u
al de cu r s t ipar it . Res. : P2 : Ex per t in elabor ar ea m et odologiei de f or
m ar e 2 . 2 Acr edit ar ea
p r ogr am u lu i de f or m ar e - r espon s. S, P1 (L3 - L6 ): r ezult . : 1 cur s acr ed it
at CNFP. Res. : S: Ex per t acr edit ar e 2 . 3 Elab or ar ea m et odologiei de or
gan izar e si d esfasur ar e a for m ar ii - r espon s. S, P1 (L3 - L6 ): r ezu lt . : 1 m
et odologie de
or gan izar e si desf asu r ar e a f or m ar ii. Res. : S: Ex per t acr ed it ar e; ex per t in
f or m ar e; P1 : ex per t in f or m ar e A3 ELABORAREA MATERI ALELOR
MULTI MEDI A I NTERACTI VE 3 . 1 An aliza in v eder ea dezv olt ar ii m at er
ialelor m u lt im edia in t er act iv e - r espon s. P2 (L1 - L3 ): r ezu lt . : 1 Rap. de
an aliza.
Res. : P2 : Tech nical leader act iv it . de dig it izar e 3 . 2 Dezv olt
ar ea m at er ialelor m ult im ed ia in t er act iv e, opt im izar e si f
eed - back
- r espons. S, P1 , P2 (L3 - L8 ): r ezu lt . : 1 Rap . de d ezv olt ar e. Res. : S: ex p er t
m u lt im edia; P2 : Dezv olt at or / I n st r u ct ion al Design er ; Dezv olt at or / Gr
aph ical Design er ; Dezv olt at or / Cont en t Dev eloper ; Test er / Cu r s digit al;
Tech n ical leader act iv it . de digit izar e 3 . 3 I n t eg r ar ea m at er ialelor pe
por t alul
p r oiect u lu i - r espon s. P2 (L3 - L8 ): r ezu lt . : 1 Rap. de in t eg r ar e si t est ar e pe
p or t al. Res. : P2 : Dezv olt at or / I n st r u ct ional Design er ; Dezv olt at or / Gr
aph ical Design er ; Dezv olt at or / Cont en t Dev eloper ; Test er / Cu r s digit al;
Tech n ical leader act iv it . de digit izar e A4 FORMAREA GRUPULUI TI NTA 4 .
1 Select ie si acr edit ar e f or m at or i - r espon s. S, P1 (L1 - L6 ): r ezu lt . : 2 0
for m at or i
acr edit at i. Res. : P1 : Ex p er t acr edit ar e. 4 . 2 I n t aln ir i d e lu cr u ale celor 2 0
f or m at or i si ech ipei de im plem en t ar e - r espon s. S, P1 , P2 (L3 - L1 6 ): r
ezu lt . : I nt aln ir i de lucr u ale echipei de im plem en t . , Min u t e d e sedint
e ale
in t aln ir ilor de lucr u. Res. : S: ex per t com u n icar e, ex per t b aza de dat e a
cu r san t ilor , ex per t in gest ionar ea at t est . si a car du r ilor , ex per t r apor
t ar e, ex per t acr edit ar e, ex per t m u lt im edia, P1 : ex per t in for m ar e, ex
per t
com u n icar e, ex per t b aza de dat e a cu r san t ilor , ex per t in gest ion ar ea
at est . si a car d ur ilor , ex per t r apor t ar e, P2 : ex per t com un icar e, ex
per t b aza de dat e a cu r san t ilor , ex per t in elab . m et od . de f or m ar
e, ex per t
r apor t ar e, t ech n ical leadear dezv olt . por t al, t ech n ical leader act iv it . de
d igit izar e. 4 . 3 Mult iplicar ea su por t u lui de cu r s (m an u al si CD) in 1
2 2 5 ex em plar e - r espons. S (L3 - L7 ): r ezu lt . : 1 2 2 5 m an u ale+ CD.
Res. :
act iv it at ea v a fi su bco. de cat r e S cat r e f u r n izor i aut or izat i. 4 . 4
Select ia g r u pu lui t in t a - r esp on s. S, P1 (L3 - L1 4 ): r ezu lt . : doc. si f or
m u lar ele de
in scr ier e a gr up ulu i t in t a. Res. : S: ex per t in f or m ar e, P1 : ex per t in
f or m ar e. 4 . 5 Cr ear ea si adm in ist r ar ea bazei de dat e a gr up ulu i t in t a
- r espons. S, P1 (L3 - L1 8 ): r ezu lt . : An ex a 1 0 af er en t a fiecar ei CR. Res. : S:
ex per t in f or m ar e, ex per t baza d e dat e a cu r san t ilor , P1 : ex per t in
f or m ar e, ex per t baza d e dat e a cu r san t ilor . 4 . 6 I nch eier ea si gest ion
ar ea con t r act elor de in chir ier e p en t r u spat iile in car e se v or desf asu r
a
cu r su r ile- r espon s. S, P1 (L4 - L1 4 ): r ezu lt . : con t r act e de inch ir ier e.
Res. : S: ex per t in f or m ar e, P1 : ex per t in f or m ar e. 4 . 7 Dist r ibu ir ea
sup or t u lu i d e cu r s v ia cur ier r ap id (m an u ale, CD- u r i cu r esu r se) - r
espon s. S (L4 - L1 2 ):
r ezu lt . : 1 2 2 5 Man ual+ CD dist r ib. Res. : act iv it . v a f i su bco. de cat r e S
cat r e f u r n izor i aut or izat i. 4 . 8 Desf asu r ar ea sesiu nilor de f or m ar e si
cer t ificar e
- r espons. S, P1 (L5 - L1 4 ): r ezu lt . : 1 2 0 0 d e per soan e din gr u pu l t in t a
f or m at e si 1 1 6 4 p er s. cer t if icat e. Res. : S: ex per t in f or m ar e, ex per t
baza d e dat e a cu r san t ilor , P1 : ex per t in f or m ar e, ex per t baza de d at

ea
cu r san t ilor 4 . 9 Act u alizar ea si adm in ist r ar ea in st r u m en t elor in for
m at ice p en t r u m on it or izar e si con t r olu l pr ogr am u lu i de f or m ar e con
t in u a
- r espons. P2 (L7 - L1 8 ): r ezult . : 1 aplicat ie in f or m at ica pen t r u m on it
or iz. si con t r olu l pr ogr am u lui de f or m ar e con t in u a, act u alizat a. Res. :
P2 : analist , sof t . d ev elop er , t est er por t al, t ech nical leader dezv olt .
por t al 4 . 1 0
Cu m par ar ea t ipizat elor si a car d ur ilor - r esp on s. S, P1 (L7 - L1 5 ):
r ezu lt . : 1 2 6 0 t ipizat e, 1 3 0 0 car du r i sm ar t . Res. : S: ex p er t in f or
m ar e, ex per t baza d e dat e a cu r san t ilor , ex per t in g est ion ar ea
at est . si a car du r ilor , P1 : ex p er t in f or m ar e, ex p er t baza de dat
e a cur san t ilor , ex per t in g est ion ar ea at est . si a car du r ilor 4 . 1 1
Tipar ir ea at est at elor
- r espons. S, P1 (L8 - L1 8 ): r ezu lt . : 1 1 6 4 at est at e t ip ar it e. Res. : S:
ex per t b aza de dat e a cu r san t ilor , ex per t in gest ion ar ea at est at
elor si a

car du r ilor , P1 : ex per t baza de dat e a cu r san t ilor , ex per t in gest ionar ea
at est . si a car d ur ilor 4 . 1 2 I n scr ipt ion ar e car du r i elect r on ice - r espon
s. S, P1 (L8 - L1 8 ): r ezu lt . : 1 1 6 4 car du r i in scr ipt ion at e. Res. : S: ex per t
baza de dat e a cu r san t ilor , ex per t in gest ion ar ea at est . si a car du r ilor
, P1 : ex per t b aza d e dat e a cu r san t ilor , ex per t in gest ion ar ea at est .
si a car du r ilor 4 . 1 3
Dist r ibu ir ea at est at elor si a car du r ilor - r espon s. S, P1 (L9 - L1 8 ):
r ezu lt . : 1 1 6 4 at est at e si 1 1 6 4 car du r i dist r ibu it e. Res. : S: ex per t in
f or m ar e, ex per t baza d e dat e a cu r san t ilor , ex per t in gest ion ar ea at
est . si a car du r ilor , P1 : ex per t in f or m ar e, ex per t baza de dat e a cu r
san t ilor ,
ex per t in g est ion ar ea at est . si a car du r ilor A5 Pr om ov ar ea im por t
an t ei d ezv olt ar ii pr ofesion ale a per son alu lui didact ic 5 . 1 Elabor ar
ea si
t r an sm it er ea de com u n icat e de p r esa - r esp on s. S, P1 , P2 (L1 - L1 8 ):
r ezu lt . : com u n icat e de pr esa pr iv in d desf asu r ar ea pr oiect u lu i. Res. : S:
ex per t com u nicar e, P2 : ex per t com un icar e 5 . 2 Elab or ar ea si r ealizar ea
m at er ialelor si obiect elor pr om ot ion ale - r espon s. S, P1 , P2 (L1 - L5 ): r ezu lt . :
elem en t e d e id en t it at e v izu ala, lay ou t - u r i, m ach et e. Res. : S:
ex per t com u n icar e, P2 : ex per t com u nicar e, w eb design er 5 . 3
Plan if icar ea,
or gan izar ea si d esfasu r ar ea Con f er in t ei de pr esa de lan sar e a pr oiect u lu ir espon s. S, P1 , P2 (L1 - L3 ): r ezu lt . : 1 Con f. de pr esa de lan sar e a pr oiect
u lui. Res. : act iv it . de or gan izar e si desf asu r ar e v a f i su bcon t r . de cat r
e S cat r e
f u r n izor i aut or izat i. Pen t r u act iv it . de plan if icar e v or f i im p licat e
u r m at oar ele r esu r se S: ex per t com u n icar e, P2 : ex p er t com u n icar e 5 . 4
Dist r ibu ir ea m at er ialelor de pr om ov ar e- r espons. S (L4 - L1 8 ):
r ezu lt . : obiect e si m at er iale pr om ot ionale dist r ibu it e. Res. : S: ex
per t com u n icar e. 5 . 5 Cam p an ie de in for m ar e, pu blicit at e si
disem in ar e
- r espons. P2 (L7 - L1 8 ): r ezult . : 1 cam pan ie m edia si on - line de inf or m ar e,
p ub licit at e si disem in ar e. Res. : act iv it . v a fi su bcon t r . d e cat r e P2
cat r e f u r n izor i aut or izat i. 5 . 6 Planif icar ea, or g an izar ea si desf asu r
ar ea
Conf er in t ei de in ch ider e a p r oiect u lu i - r espon s. S, P1 , P2 (L1 6 - L1 8 ):
r ezu lt at e: 1 Con f. de in ch ider e a p r oiect u lu i. Res. : act iv it . de or gan izar e si
d esfasur ar e v a f i sub co. de cat r e S cat r e fu r nizor i au t or izat i. Pent r u
act iv it . d e plan if icar e v or fi im plicat e ur m at oar ele r esu r se S: ex per t
com u n icar e, P2 : ex per t com un icar e A6 DEZ VOLTAREA SI I
MPLEMENTAREA
I NSTRUMENTELOR SOFTWARE 6 . 1 An aliza in v eder ea dezv olt ar ii
- r espons. P2 (L1 - L2 ): r ezult . : 1 r ap. d e analiza. Res. : P2 : w eb design er ,
an alist , ar hit ect solu t ie w eb, sof t . dev eloper , t est er p or t al, t ech n ical
leader d ezv . por t al 6 . 2 Dezv olt ar e por t al- r espon s. P2 (L2 - L5 ): r ezu lt . :
1 p or t al al
p r oiect u lu i. Res. : P2 : w eb design er , an alist , ar h it ect solu t ie w eb, sof t .
d ev elop er , t est er por t al, t ech nical leader dezv . p or t al 6 . 3 Test ar e p
or t al- r espon s. P2 (L2 - L6 ): r ezu lt . : 1 r ap. de t est ar e. Res. : P2 : w eb
d esig ner , an alist , ar h it ect solu t ie w eb, sof t . dev eloper , t est er
p or t al, t ech n ical leader dezv . por t al 6 . 4 Adm in ist r ar e, act u
alizar e, in t r et in er e por t al- r espon s. P2 (L2 - L1 8 ): r ezu lt . : r
apoar t e de su por t
t eh n ic, act u alizar i per iodice a por t alulu i. Res. : P2 : w eb d esign er , an alist ,
ar hit ect solu t ie w eb , sof t . dev eloper , t est er por t al, t ech n ical leader dezv .
p or t al A7 EVALUARE DE I MPACT - r espon s. P2 (L1 4 - L1 8 ): r ezu lt . : 1 st u
d. de im pact . Res. : act iv it . v a fi su bcon t r . d e cat r e P2 cat r e f ur n izor i
au t or izat i.
Rezu lt at e an t icipat e I nt r eag a gam a de act iv it at i ce se v or ex ecu t a in cad r u l p r oiect u lu
i se v a m at er ializa in r ezu lt at e cu an t ificab ile. Acest ea su n t det aliat e
in
con t in u ar e, gr u pat e du pa act iv it at ile car e le gen er eaza Rezu lt at e g en er at e
in cadr ul act iv it at ii A1 MANAGEMENT PROI ECT R1 : plan u l d e r ealizar
e a p r oiect u lu i R2 : r egist r u l r iscu r ilor R3 : docu m en t ele r ealizat e in
cadr u l
p r oiect u lu i R4 : m in u t ele de sedin t a ale ech ipei de im plem en t ar e R5 : set
d e docum ent e elabor at p en t r u f iecar e cer er e de r am bu r sar e R6 :
r apoar t ele de au dit af er ent e cer er ilor de r am b ur sar e R7 : docum ent e
j ust if icat iv e pen t r u efect uar ea plat ilor in cadr ul pr oiect u lu i R8 : r apor t
t eh n ic de im plem en t ar e pen t r u fiecar e cer er e de r am bu r sar e R9 : p
lan u r ile d e ach izit ii R1 0 : set de docu m en t e af er en t e f iecar ei pr ocedu r
i d e ach izit ie (con t r act ach izit ie, docu m en t e con st at at oar e, accept ant e,
p r ocese v er bale d e r ecept ie et c. ) A2 DEZ VOLTAREA CURRI CULUMULUI
R1 : 1 pr ogr am de
f or m ar e R2 : 1 m an ual de cu r s t ipar it + CD R3 : 1 cu r s acr ed it at CNFP R4 :
1 m et odologie de or gan izar e si desf asu r ar e a f or m ar ii A3
ELABORAREA MATERI ALELOR MULTI MEDI A I NTERACTI VE R1 : 1 r apor t
de analiza R2 : 1 r apor t de dezv olt ar e R3 : 1 r apor t de in t egr ar e si t est
ar e pe por t al A4
FORMAREA GRUPULUI TI NTA R1 : 2 0 f or m at or i acr edit at i R2 : m in u t e
de sed in t e ale in t alnir ilor d e lu cr u R3 : 1 2 2 5 m an uale+ 1 2 2 5 CD R4 :
d ocu m en t ele si for m u lar ele de in scr ier e a gr u pu lu i t in t a R5 : Anex a 1 0

af er en t a f iecar ei CR R6 : con t r act e de in ch ir ier e R7 : 1 2 2 5 m an u ale+ 1 2 2 5


CD dist r ibu it e R8 : 1 2 0 0 de per soane din gr up ul t in t a for m at e, d in car e
1 1 6 4 per soan e cer t if icat e R9 : Cer t if icar ea si at est ar ea m em br ilor gr u
pu lu i t int a in sot it a d e dist r ibu t ia cat r e acest ea a: 1 1 6 4 de at est at e
p er son alizat e si d ist r ibu it e 1 1 6 4 de car d ur i sm ar t in scr ipt ion at e si
d ist r ibu it e R1 0 : 1 aplicat ie in for m at ica pen t r u m on it or izar ea si con t
r olu l p r ogr am u lu i de f or m ar e cont inu a, act u alizat a R1 1 : Set de inst r
u m en t e
p en t r u at est ar ea si cer t ificar ea m em br ilor gr u pu lu i t int a (con st an d din :
car du r i sm ar t inscr ipt ion at e si d ist r ib uit e, im pr eu na cu at est at e) A5
Pr om ov ar ea im por t ant ei dezv olt ar ii pr ofesion ale a per son alu lu i didact ic

R1 : com u nicat e de pr esa p r iv ind desfasur ar ea pr oiect u lui R2 : Ut ilizar ea


ef icien t a a elem en t elor d e id en t it at e v izu ala, a lay out - u r ilor si m ach
et elor special u t ilizat e in acest scop. R5 : 1 con f er in t a de pr esa d e lan
sar e a
p r oiect u lu i R6 : obiect e si m at er iale pr om ot ionale dist r ibu it e R7 : 1
cam p an ie m edia si on- lin e de in f or m ar e, pu blicit at e si disem inar e
R8 : 1 con f er in t a de in ch ider e a pr oiect ulu i A6 DEZ VOLTAREA SI
I MPLEMENTAREA I NSTRUMENTELOR SOFTWARE R1 : 1 r apor t de an aliza
R2 : 1 por t al al p r oiect u lu i R3 : 1 r apor t de t est ar e R4 : r ap oar t e de su por t
t eh n ic, act u alizar i per iodice ale por t alu lu i A7 EVALUARE DE I MPACT R1
: 1 st u diu de im p act
Con t ex t ul pr oiect u lu i Pr int r e d ocu m en t ele de polit ica n at ion ala, cele m ai r elev ant e in con
t ex t u l p r om ov ar ii pr ogr esu lu i in act iv it at ea didact ica su n t : Ref or m a
in v at am an t u lu i obligat or iu d in Rom an ia (MECT, 2 0 0 3 ); St r at eg ia
p ost ader ar e (MECT, 2 0 0 7 ), Pr og r am ul Nat ion al de Ref or m e 2 0 0 7 - 2
0 1 0 (MECT, 2 0 0 7 ); Plan u l Nat ional de Dezv olt ar e 2 0 0 7 - 2 0 1 3 ,
(MECT, 2 0 0 5 ); St r at egia d escent r alizar ii in v at am an t u lu i r om an esc,
(MECT, 2 0 0 7 ), ;
Rom an ia Edu cat iei, Rom an ia Cer cet ar ii; Pact u l Nat ion al pen t r u Ed ucat ie;
St r at egia Edu cat ie si Cer cet ar e pent r u Societ at ea Cu n oast er ii ,
Rapor t u l Com isiei pr eziden t iale pent r u analiza si elabor ar ea polit icilor
din dom eniu l edu cat iei si cer cet ar ii 2 0 0 7 , Legea Edu cat iei Nat ion ale 1
/2011.
I m bu n at at ir ea r adicala si div er sif icar ea ofer t ei edu cat ion ale a in t r
egu lu i sist em de inv at am an t si for m ar e pr of esionala d in Rom an ia
est e
r ecu n oscu t a ca un obiect iv pr ior it ar de im por t an t a st r at egica. Edu
cat ia est e per cepu t a ca o cale spr e d ezv olt ar ea d ur abila car e, in f apt
, est e u n p r oces de inv at ar e sociala in caut ar e de solu t ii in ov at iv e.
Relev an t e in acest sen s sun t lin iile dir ect oar e ale St r at egiei Nat ion
ale pen t r u
Dezv olt ar e Du r abila a Rom an iei, Or izon t u r i 2 0 1 3 - 2 0 2 0 - 2 0 3 0 , car e
p r efigu r eaza, la n iv elu l an u lui 2 0 2 0 , at in ger ea niv elu lu i m ediu de
p er for m an t a al UE- 2 7 in dom en iu l edu cat iei si f or m ar ii pr of esion
ale. De asem en ea, in acest con t ex t , t r ebu ie am int it un u l d in t r e ob
iect iv ele specif ice st abilit e de POSDRU pent r u per ioada 2 0 0 8 - 2 0 1 3 ,
in v ed er ea
g ar ant ar ii accesu lui la ed ucat ie si la f or m ar ea pr of esionala de calit at e,
p r ecu m si p en t r u asigu r ar ea cont inu a a calit at ii edu cat iei: im bu n at
at ir ea calif icar ii p r of esor ilor , f or m at or ilor si a alt or cat eg or ii de per
son al d in
edu cat ie p r in spr ij in ir ea f or m ar ii in it iale si con t in u e a acest or a.
Docu m en t e diagn ost ice elabor at e d e Min ist er u l Edu cat iei Nat ionale din
Rom an ia (in per ioada 2 0 0 3 - 2 0 1 2 ) in dica fapt u l ca sist em u l nat ion al d e
in v at am an t se con fr u nt a cu o ser ie de pr oblem e pr ecum : accesu l lim it
at la r esu r se didact ice, u t ilizar ea de p r act ici d id act ice per im at e, obiect
iv e
n er ealist e, scader ea in t er esu lui elev ilor p en t r u in v at ar e s. a. Tot odat a,
Legea Edu cat iei Nat ion ale n r . 1 / 2 0 1 1 (Ar t . 7 0 ) p r ev ede in f iin t ar ea u n or
b ibliot eci scolar e v ir t u ale si a u nei plat f or m e scolar e de e- lear n in g,
car e ofer a o ser ie de r esur se digit ale su por t (pr ogr am e scolar e, ex em
ple de lect ii pen t r u t em ele din pr ogr am ele scolar e, gh idu r i m et
odolog ice,
ex em ple de p r obe de ev alu ar e). De- a lu n gu l d if er it elor n iv elu r i de
edu cat ie, t oat e discip lin ele isi asu m a o par t e din r espon sabilit at ea pr
iv in d d ezv olt ar ea in plan per sonal, social si pr of esional a elev ilor si p
en t r u
d oband ir ea ab ilit at ilor n ecesar e su ccesu lu i si r eusit ei. Societ at ea
cu n oast er ii a im p us u t ilizar ea TI C ca pu nct de r ef er in t a al sch im bar ilor de
f on d in sist em ele de in v at am an t , iar pr ov ocar ile s- au cont u r at , la in
cepu t , p e t r ei d ir ect ii m aj or e, av an d ca pu nct de p lecar e su m m it - u r
ile de la
Lisab on a si Feir a: d ot ar ea scolilor , p r egat ir ea cad r elor did act ice si
asig ur ar ea r esur selor n ecesar e. Ult er ior , con j u gan du - se cu alt e dir ect ii
p r ior it ar e, cu m ar f i asigu r ar ea calit at ii in edu cat ie, inv at ar ea pe par
cu r su l in t r egii v iet i, pr of esionalizar ea m eser iei didact ice, acest e t r ei
dir ect ii au
f ost det aliat e si com plet at e. Acu m se v or best e t ot m ai m u lt de o
acceler ar e a pr ocesu lu i, insa p r em isele se m od if ica sen sibil, pr in p r
ism a n ecesit at ii de f un dam en t ar e t eor et ica psih ologica si
pedagogica, spr e
f or m ar ea de com p et en t e t r an sf er abile si con st r u ir ea de st r u ct u r i si
oper at ii m en t ale, spr e o r egan dir e a st r at egiilor de pr ed ar e- in v at ar
e si a sist em u lu i de ed ucat ie in sin e. Cr est er ea Societ at ii I n f or m at iei
se poat e con cr et iza int r - o for m a ef icient a o dat a cu am p lif icar ea, can
t it at iv a si calit at iv a, a cont inu t ulu i d igit al car e dev in e disp on ib il in m
ediu l v ir t u al.
Obiect iv u l un ei st r at egii d e digit izar e cor ect enu n t at e, la n iv el n at ional, il
con st it u ie cr ear ea d e con t in u t digit al r elat ion at cu gest ion ar ea,
d isem in ar ea si con ser v ar ea lu i. Com isia Eur opean a, in br osu r a p e
car e a p ub licat - o, Bibliot eci digit ale i2 0 1 0 : Digit al Libr ar ies ,
defin est e

b ibliot ecile digit ale ca fiin d colect ii or gan izat e de con t inu t d igit al, r ezu lt at
in ur m a digit izar ii docu m en t elor t r adit ionale sau cr eat dir ect in m
ediu l d igit al.
Ju st ificar ea n ecesit ii im p lem en t r ii Necesit at ea im plem en t ar ii der iv a din dat ele fu r nizat e d e o an aliza a
pr oiect u lu i n ev oilor si ar e r olu l de a acceler a r it m u l d er u lar ii p r ogr am u lu i de f
or m ar e con t in u a. Pr oiect u l con t r ibu ie la pr om ov ar ea egalit at ii de
sanse si asigu r a t r at am en t egal si n on - discr im in at or iu . I n det er m in
ar ea gr u pu lu i t int a al
p r oiect u lu i, pr ecu m si in elabor ar ea si im plem en t ar ea pr oiect u lu i, se
p r om ov eaza egalit at ea de sanse, nediscr im inar ea si in clu ziun ea
sociala. Ast fel, la con st it u ir ea gr u pu lu i t in t a, n u se v a f ace nicio
deosebir e,

ex clu der e, r est r ict ie sau pr efer in t a, in difer en t de: r asa, n at ion alit at e,
et n ie, lim b a, r eligie, con v in ger i, gen , or ien t ar e sex u ala, v ar st a, h an
dicap, b oala cr on ic n econ t ag ioasa, in f ect ar e HI V, apar t en en t a la o
cat egor ie
d ef av or izat a sau or ice alt cr it er iu ce ar av ea ca scop sau ef ect
r est r ang er ea, inlat u r ar ea r ecu n oast er ii, f olosin t ei sau ex er cit ar ii in
cond it ii d e egalit at e a dr ept u r ilor om u lu i si a liber t at ilor f u n dam ent ale
sau a
d r ept u r ilor r ecu noscu t e de lege in dom en iu l polit ic, econ om ic,
social si cu lt u r al sau n or ice alt e d om en ii ale v iet ii pu blice. Pr op un
er ea acest u i p r oiect a plecat de la id eea in ov at iei in edu cat ie, pr in
pr opu n er ea u n u i cu r r icu lu m st r u ct u r at p e m et ode m oder n e de pr
edar e, bazat e pe
in t r odu cer ea t eh n ologiei la clasa. St r u ct u r a or ient at a p e TI C adu ce plus
v aloar e pr oiect ulu i pr in abor dar ea t em elor act u ale (com u n it at i v ir t
u ale, com u n icar e in t im p r eal, w ik i, blog). I n dicat or ii pr oiect u lui pr
opu s
con t r ibu ie la at in ger ea in dicat or ilor de r ealizar e im ediat i de r ezu lt
at ai ax ei pr ior it ar e. Fin an t ar ea acor dat pr oiect ulu i con t r ib uie la d
ezv olt ar ea si im bu n at at ir ea com pet en t elor cadr elor didact ice car e in
deplin esc f u n ct ia
d e dir igin t e pr in f or m ar e con t in u a. Solicit ant u l si par t en er ii acest u
ia au capacit at ea d e m an agem en t al p r oiect u lu i, ar gu m en t f iin d
fapt u l ca, in an ii an t er ior i au f ost im plem en t at e, cu su cces, pr oiect e
sim ilar e la n iv el n at ion al car e v izau si com pon en t a de per f ect ion ar
e a pr ofesor ilor .
Pr oiect u l p r opu s con du ce la at in ger ea u n u i n iv el inalt de calif icar e a
cadr elor didact ice car e in deplin esc f un ct ia d e dir igin t e, p r in r
ealizar ea act iv it at ilor de f or m ar e si disem in ar e car e n u pot f i f in an
t at e d in alt e su r se n per ioada im ed iat u r m at oar e. Pr oiect u l adu ce
plus v aloar e pr in
f or m ar i de calit at e, im binan d in m od fer icit secv en t ele de in st r uir e f
at a n f at a , cu cele la dist an t a legat u r a cu t u t or ele se past r eaza pr
in can ale
m oder n e d e com u n icar e: e- m ail, f or u m de discu t ii, cr ear ea com u n it at
ilor v ir t u ale edu cat ionale. St r u ct u r a pr ogr am u lui de f or m ar e v a per m
it e acest lu cr u . Cu r r icu lu m - ul pr oiect u lu i p r op us asigu r a o p r egt ir e
pedagogica
su per ioar , bazat a p e pr edar ea cen t r at a p e elev , av an d sp r ij in ul
t eh n ologiei m od er ne. I m plem en t ar ea pr oiect ulu i, pr in act iv it at
ile de m on it or izar e a sesiun ilor de f or m ar e si spij in ir e psih opedagogica a
cu r san t ilor , con t r ib uie la asig ur ar ea calit at ii in pr egat ir ea pr of esion
ala a cadr elor didact ice car e in deplin esc f un ct ia d e dir igin t e, adu
cand plu s
v aloar e pr oiect ulu i.
Resur sele alocat e i achizi ii de b un u r i, Act iv it at ile din cadr ul pr oiect u lu i v or f i desf asu r at e la n iv el a dou a r eg iu n
i:
ser v icii i lu cr r i n ecesar e pen t r u Bucu r est i- I lfov si Su d- Est . I n v eder ea im plem en t ar ii p r oiect u lu i
par t en er ii im plem en t ar ea pr oiect u lu i v or u t iliza at at r esu r se ex ist en t e in locat iile pr opr ii cat si
r esu r se ce v or f i
ach izit ion at e sau in ch ir iat e pe d ur at a desfasu r ar ii p r oiect u lu i. Pen t r u
or gan izar ea si coor don ar ea act iv it at ilor din pr oiect , p ar t ener ii v or f
olosi salile disp on ibile la sediile acest or a d ot at e cu obiect e de m obilier
si
ech ipam en t e n ecesar e pen t r u com u n icar ea si im p lem en t ar ea pr oiect u lu i.
S v a der u la act iv it at ile pr oiect u lu i la sediu l sau av and u r m at oar ele dot ar i:
t elef on , f ax , calculat oar e, acces la int er n et , 1 v ideopr oiect or , 1 ecr
an de p r oiect ie, 1 f lip ch ar t , 3 sali de apr ox . 4 0 m p f iecar e. , bir ou cu
o su pr . d e apr ox 8 0 m p. I n st it u t ia v a pu ne la dispozit ia pr oiect ulu i u
r m at oar ele: 3 sali de cu r s, 1 sala de sedin t e, acces la in t er net , t elef
on , r et ea d e
calcu lat oar e. P1 v a der u la act iv it at ile p r oiect u lu i la sediu l sau, av an d la
d ispozit ie u r m at oar ele dot ar i: t elefon , f ax , calcu lat or , acces la int er
n et , copiat or , f lipch ar t , 1 sala cu o su pr af at a de 5 0 m 2 , bir ou cu o
su pr af at a d e 2 0 m 2 . P1 v a p un e la d ispozit ia p r oiect u lu i: t elef on , f
ax , 1 sala cu o su pr af at a de 1 5 0 m 2 , 1 sala cu o su pr af at a de 5 0 m 2
, b ir ou cu o
su pr af at a de 2 0 m 2 , 1 calcu lat or , 1 im pr im an t a, acces la in t er n et , 1
copiat or , 2 flipchar t u r i, bibliot eca cu 2 7 . 0 0 0 v olu m e. At at S cat si P1
u r m eaza sa inch ir ieze cat e 1 0 locat ii f iecar e in scopu l der u lar ii cu r su
r ilor . P2 v a der u la act iv it at ile pr oiect u lui la sediu l din Bucu r est i, av an
d la
d ispozit ie u r m at oar ele dot ar i: t elefon , f ax , calcu lat oar e, acces la in t
er n et , copiat oar e, f lipch ar t , sali de lu cr u , sali d e sedint e. Resu r se u m
ane: S, P1 si P2 au pr ev azu t r esur se um an e in cad r u l ech ipei de m
anagem en t si
ech ipei de im plem en t ar e cu ex p er in en t a si r espon sabilit at i ast f el in cat
d esfasur ar ea act iv it at ilor pen t r u im plem ent ar ea pr oiect u lu i v or
asigu r a at in ger ea obiect iv elor pr opu se. Ech ipa d e m an agem en t si
ech ipa de
im plem en t ar e a p r oiect u lu i est e for m at a din r esu r se car e au com pet en t e

in m an agem en t , coor donar ea si m on it or izar ea t u t u r or act iv it at


ilor din p r oiect in con f or m it at e cu g r af icu l de act iv it at i al pr oiect u
lu i. Resu r se m at er iale: Pr in p r oiect v or fi ach izit ion at e p r odu se si
ser v icii cu
r espect ar ea legislat iei in v igoar e in dom en iul ach izit iilor pu blice, r esp
ect iv OUG n r . 3 4 / 2 0 0 6 pr iv in d pr ocedu r ile de ach izit ie pu blica cu m
odif icar ile si com plet ar ile u lt er ioar e sau , du pa caz, Or din u l Min ist r u lui
Af acer ilor
Eu r open e n r . 1 0 5 0 d in 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 , cu pr iv ir e la ach izit iile pu
blice, sau alt e r eg lem en t ar i ap licab ile la m om en t u l im plem en t ar ii
pr oiect u lui. I n
cadr u l pr oiect ulu i v or f i ach izit ionat e u r m at oar ele: - Achizit ii ech ipam
en t e p en t r u pr oiect : 1 ser v er r ack ; 2 9 t ablet e PC; 2 m u lt if un ct ion ale
cu
copiat or si scan n er ; 2 im pr im an t e color ; 8 com pu t er e per son ale; 2
lapt op- u r i; 2 im pr im an t e car du r i; 2 0 v ideopr oiect oar e; 2 apar at e fot o;
1 3 0 0 car du r i Sm ar t ; 1 2 0 0 t ipizat e in v eder ea per son alizar ii at est at
elor ; 4 d ulapu r i pen t r u ar h iv ar ea docum ent elor pr oiect u lu i, aplicat ia
de

m an ag em en t a pr oiect elor f in an t at e d in fond ur i eu r open e si de


adm in ist r ar e a gr u pu lu i t in t a - Ach izit ia con su m abilelor pt . act iv it at
i de im plem en t ar e a p r oiect u lu i (ar t icole de pap et ar ie si accesor ii
de bir ou ) - Ach izit ia de: ser v icii j ur idice; ser v icii de aud it si ex per t iza
con t ab ila;
ser v icii de ev alu ar e de im pact ; ser v icii de or ganizar e ev en im en t e; ser v icii
d e m u lt iplicar e a sup or t u lu i d e cu r s; ser v icii d e dist r ibu t ie a su por t u
lui de cu r s; ser v icii de p r odu ct ie, d if u zar e si m on it or izar e dif u zar i in
m edia
au dio, on line si scr isa; aplicat ia d e m an agem en t a pr oiect elor f inan t at e
d in fond ur i eu r open e si de adm in ist r ar e a gr u pu lu i t in t a - Ser v icii de
r ealizar e m at er iale per son alizat e (m at er iale de in f or m ar e si p r om ov
ar e a p r oiect u lu i): 2 0 0 Af ise (for m at A2 ) 1 5 0 0 Br osu r i (for m at A5
) 1500
Pix u r i per son alizat e 1 5 0 0 St ick - u r i p er son alizat e (8 GB) 1 5 0 0
Mape de p r ezen t ar e p lic A4 per son alizat e 1 5 0 0 Bloc- not es per
sonalizat (for m at
A4 ) 1 5 0 0 Ru csac per son alizat
Man agem en t ul pr oiect u lu i Managem en t u l pr oiect u lu i cup r in de act iv it at i de or gan izar e, plan if icar e,
ex ecu t ie, ev iden t a f in an ciar - con t ab ila, m on it or izar e, cont r ol si in ch
id er e a p r oiect u lu i. Or gan izar ea r epr ezin t a faza in it iala in car e se v a
con st it ui si
or gan iza ech ip a de m an agem en t , v or av ea loc pr im ele in t alnir i si
se v or d iscut a r olur ile f iecar u ia. Plan if icar ea p r esu pu n e det aliar ea
plan ulu i de im plem en t ar e, st abilir ea calen dar ulu i de in t aln ir i op er at
iv e, defin ir ea
p lan u lu i de ach izit ii, ident if icar ea r iscu r ilor , an aliza can t it at iv a si
calit at iv a a acest or a, st abilir ea m asur ilor pr ev en t iv e si cor ect iv e. Ex
ecu t ia con st a in d er ular ea act iv it at ilor din cadr u l p r oiect u lu i pen t r u
at in ger ea obiect iv elor .
I n act iv it at ea or izon t ala de asigu r ar e a ev iden t ei f in an ciar - con t abile se v a
r ealiza v er ificar ea si v alidar ea eligibilit at ii chelt u ielilor si se v or u r
m ar i cost u r ile ast fel in cat acest ea sa n u depaseasca bu get u l. Mon it
or izar ea con st a in cu n oast er ea st adiu lu i per iodic, pe t ot p ar cu r su l
der u lar ii
p r oiect u lu i, pr ecu m si t en din t ele de der u lar e a act iv it at ilor inclu se in
p r oiect . Con t r olu l con st a in ap r ecier ea t end in t elor per f or m an t elor
si com par ar ea cu obiect iv ele u r m ar it e, cu r ezu lt at ele p ar t iale si f
in ale ale p r oiect u lu i. Fin alizar ea pr oiect u lu i con st a in ob t iner ea
accept ar ii
r ezu lt at u lu i m u ncii de p r oiect , ev aluar ea si r apor t ar ea f in ala,
in r egist r ar ea, ar h iv ar ea si ind ex ar ea docu m en t elor , con clu zion ar ea
de pe u r m a der u lar ii si int r epr in der ii pr oiect u lu i, p r edar ea pr odu su lu
i,
r ezu lt at u lu i f in al al m u n cii, disp on ib ilizar ea r esu r selor . I n im plem ent ar ea
p r oiect u lu i se v a r espect a legislat ia in v igoar e in dom en iul ach izit iilor
p ub lice, r espect iv OUG nr . 3 4 / 2 0 0 6 p r iv ind p r ocedu r ile de ach izit ie pu
blica cu m od if icar ile si com p let ar ile u lt er ioar e sau , d up a caz, in st r u ct
iu n ile AMPOSDRU cu pr iv ir e la achizit iile pu blice si alt e r eg lem en t ar i
ap licab ile la m om en t u l im p lem en t ar ii p r oiect u lu i. Ech ip a de im plem en
t ar e (EI ) a
p r oiect u lu i pr opu s pr in pr ezent a cer er e de f inan t ar e (CF) ar e o st r u
ct ur a b in e def in it a car e in clu de o ech ipa d e m an agem en t (EM) si o
echipa de
lu cr u . EM est e f or m at a din : 1 MP (S) m in . 5 an i de ex per . r elev an t a;
coor don eaza act iv it at ile pr oiect u lu i con f or m gr af icu lu i de act iv it at i,
su per v izeaza gest ionar ea ef icien t a a r esu r selor im plicat e, g est ion
eaza r iscu r ile car e pot apar ea in et apele im plem en t ar ii pr oiect u lu i,
m on it or izeaza ind icat or ii de per f or m an t a, ev alu eaza r ezu lt at ele,
u r m ar est e r espect ar ea con t r act elor d e ach izit ii, asigu r a r elat iile ex t
er n e cu t er t ii, int ocm est e r apoar t ele n ar at iv e; 1 AP (S) m in . 2 an i d
e ex p er .
r elev an t a; p lan if ica, or gan izeaza, con du ce, coor d . , con t r oleaza si
ev alu eaza act iv . d esfasu r at e, est im eaza, cu an t ifica si in r egist r eaza
ev en t ualele dev ier i, iden t ifica cau zele si ia m asu r i pen t r u r ezolv ar ea lor ; 1
RF (S) m in . 3 an i d e ex per . r elev an t a; adm in . bu get u l, v er if ica ch elt
uieile d in pr oiect , v er ifica eligibilit at ea ch elt uielilor ef ect u at e in cadr u l
p r oiect u lu i, in t ocm est e r ap. f inan ciar e, in t ocm est e si inr eg ist r eaza act ele
si d oc. con t abile, in t ocm est e st at ele de plat a, asigu r a plat a salar iilor ,
face v ir am en t ele si depu n e doc. j u st if icat iv e, par t icipa la in t ocm ir ea
r ap .
t eh n ice; CJ (S) m in . 3 an i ex per . r elev an t a; in t ocm est e n or m ele, deciziile
si or ice alt e act e cu car act er nor m at iv , coor d . in it ier ea si der u lar ea
p r ocedu r ilor de ach izit ie pu blica, elab or eaza si av izeaza con t r act ele de
at r ibu ir e. S v a sub co. acest e ser v icii cat r e fu r n izor i au t or izat i; 1 E in M (S)
m in . 3 an i ex per . r elev an t a; ar e r olu l de a m on it or iza t oat e act iv .
p r oiect u lu i, de a in t ocm i n ot if icar i, act e adit ion ale, inst r u ct iu n i ale OI
d isem in at e; 1 RP (P1 ) m in . 5 an i ex per . r elev an t a; est e im plicat in act iv .
d e m an ag. de p r oiect ale par t en er ulu i, r esp . de r elat ia adm in ist r at iv a cu S
si P2 si cu m em br ii ech ipei de im plem en t ar e, asigu r a con f or m it at ea
p r oiect u lu i cu doc. of iciale ale acest u ia si CF; 1 AP (P1 ) m in . 2 an i ex
per . r elev an t a, asigu r a aspect ele logist ice pen t r u bu n a im p lem en t ar

ea
p r oiect u lu i, m an ag. doc. (in t er n si in r elat ia cu par t en er u l); 2 RF, d in car e
1 (P1 ) si 1 (P2 ) m in. 3 an i de ex per . r elev an t a; acest a adm in . bu get u
l P1 si P2 , v er if . chelt . din pr oiect ale P1 si P2 , v er if . eligibilit at ea ch
elt .
ef ect u at e in cadr u l p r oiect u lu i de cat r e P1 si P2 , in t ocm est e r ap.
f in an ciar e pen t r u P1 si P2 , in t ocm est e si in r egist r eaza act ele si doc.
con t abile ale P1 si P2 , int ocm est e st at ele de plat a ale P1 si P2 ,
asigu r a p lat a salar iilor pen t r u P1 si P2 , f ace v ir am en t ele si depu
ne d oc.
j ust if icat iv e ale P1 si P2 , p ar t icipa la int ocm ir ea r ap. t eh n ice ale P1 si P2 ,
asig ur a coor don ar ea f in an ciar a a pr oiect u lu i pent r u cor elar ea pr ocedu r ilor

d e con t ab ilit at e, ach izit ii si decon t ar i si pent r u int egr ar ea act iv . si a


f lu x u r ilor f in an ciar e a P1 si P2 ; 1 E in M (P1 ) m in . 3 an i ex per . r elev
an t a, acest a ar e r olu l de a m on it or iza t oat e act iv . d esfasur at e de P1
in cadr u l
p r oiect u lu i, de a in t ocm i pr opu n er i de n ot if icar i si act e adit ion ale
din p ar t ea P1 , v a asigu r a con cep er ea in t r u m en t elor d e m onit or
izar e si
ev alu ar e, m on it . act iv . pr ogr am u lu i de f or m ar e, in clusiv act iv . in t er
en a f or m at or ilor din p ar t ea P1 , ev alu eaza act iv . f or m at or ilor ai P1 ;
1 RP (P2 ) m in . 3 an i ex per . r elev an t a; est e im plicat in act iv . de m an
ag . de pr oiect ale par t en er u lui r esp. de r elat ia adm in ist r at iv a cu S si
P1 si cu m em br ii
ech ipei de im plem en t ar e, asigu r a con for m it at ea pr oiect u lu i cu doc. of
iciale ale acest u ia si CF; 1 CJ (P2 ) m in . 3 an i ex per . r elev an t a; in t ocm
est e
n or m ele, d eciziile si or ice alt e act e cu car act er nor m at iv ale P2 , coor d .
in it ier ea si der ular ea pr ocedu r ilor d e ach izit ie p ub lica ce in t r a in at r ibu t iile
P2 , in t ocm est e caiet u l d e sar cin i, desfasoar a act iv . specif ice licit at
iilor r espect an d pr ocedu r ile si legislat ia in v igoar e, elabor eaza si av
izeaza con t r act ele de at r ibu ir e init iat e d e P2 ; 2 E in I (P2 ) m in . 3
an i ex per .
r elev an t a, acest a ar e r olu l de a m on it or iza t oat e act iv it at ile desf asu
r at e d e P2 in cadr ul pr oiect u lu i, de a in t ocm i p r opu n er i d e not ificar i
si act e adit ion ale din par t ea P2 , de a p ar t icip a la in t ocm ir ea r ap. t eh
n ice ale P2 , v a asigu r a con ceper ea in t r u m en t elor de m on it . si ev alu
ar e, m on it . act iv . p r ogr am u lu i de f or m ar e, in clu siv act iv . in t er en a
for m at or ilor d in par t ea P2 . EI est e com pu sa din : Ex p. pe t er m en lu n
g: 2 0 Ex p . in f or m ar e d in car e 1 0 (S) si 1 0 (P1 ) m in. 3 an i de ex per .
in t r ain in g, av an d cer t ificat d e f or m at or ; desfasoar a act iv . f u r n izar e
a p r ogr am u lu i de f or m ar e cat r e
g r u pu l t in t a in cadr u l sesiu nilor de for m ar e; 1 Ex p. com u nicar e (S) m
in . 3 an i d e ex per . , r ealizeaza, din par t ea S si disem in eaza com u nicat
ele
p r iv in d d esfasur ar ea pr oiect u lui si est e im plicat , din par t ea S, in t oat e
act iv . pr iv in d pr om ov ar ea im por t ant ei dezv olt ar ii pr ofes. a per s.
didact ic, et c; 2 Ex p . baza de dat e a cu r san t ilor d in car e 1 (S) si 1 (P1 )
m in . 3 an i
d e ex per . , asigu r a, din par t ea S si P1 , act iv . d e colect ar e, cen t r
alizar e, p r ocesar e si an aliza dat e, r espon sabil d e in t ocm ir ea r ap ;
2 Ex p. in
g est ion ar ea at est at elor si a car du r ilor , din car e 1 (S) si 1 (P1 ) m in. 3
an i d e ex per . , asigu r a cen t r alizar ea inf or m at iilor r ef er it oar e la f in
alizar ea
cu r su lu i de cat r e m em br ii gr u pu lu i t int a f or m at i at at de cat r e S, cat si de
cat r e P1 , gest ion eaza baza de dat e a acest or a, pe baza car eia v a t ipar
i si secu r iza at est at ele, ar h iv a elect r on ic si separ a m at ca/ cot or ; v a
in scr ip t ion a car du r ile; v a dist r ibu i at est . si car du r ile con for m m et
odologiei in v ig oar e; 3 Ex p. r apor t ar e, din car e 1 (S), 1 (P1 ) si 1 (P2 ) m
in . 3 an i de
ex per . , asigu r a der u lar ea f or m alit at ilor S, P1 si P2 , in v eder ea depu n er ii
CR, p r iv in d d eciziile d e n um ir e p e pr oiect : in t ocm ir e, obt in er e sem n
at u r i, in t ocm ir ea f iselor d e pon t aj si a f oilor colect iv e de pr ezen t a, in t
ocm ir ea si adm in ist r ar ea dosar u lui f izic de r esu r se u m an e, par t icipa
la in t alnir ile de
p r oiect or gan izat e in t er n si cu par t en er ii, p ar t icipa la int ocm ir ea r ap.
in t er n e si cat r e par t en er i; 1 Tech nical leader d ezv olt ar e por t al (P2 ) m
in . 3 an i d e ex per . , asigu r a r ealizar ea, t est ar ea, im p lem en t ar ea si m
odif icar ea p r odu selor si ser v iciilor inf or m at ice si r edu cer ea n u m ar u lu
i de pr oblem e
d et ect at e de clien t . Ex p. pe t er m en scu r t : 1 Ex p . acr edit ar e (S) m in . 3 an i
d e ex per . , ar e r olu l de a coor d act iv it at ea de acr edit ar e a p r ogr am u
lu i de f or m ar e; 1 Ex p. m u lt im edia (S) m in . 3 an i de ex per . , of er a f
eed- back si solu t ii de opt im izar e a m at er ialelor m u lt im edia in t er act iv
e ech ip ei P2
im plicat a in act iv it at ea de digit izar e; 1 Ex p. com u nicar e (P2 ) m in. 3 an i
d e ex per . , r ealizeaza, din par t ea P2 , si disem in eaza com u n icat ele p r iv in d
d esfasur ar ea pr oiect u lui si est e im plicat , din par t ea P2 , in t oat e act iv it
at ile p r iv in d p r om ov ar ea im por t an t ei dezv olt ar ii pr of esionale a p er
son alu lu i
d idact ic, et c; 1 Ex p. in gest ion ar ea at est at elor si a car du r ilor (P2 ) m
in . 3 an i d e ex per . , of er a su por t celor lalt i doi par t en er i im p licat i in p
r oiect in
g est ion ar ea bazei d e dat e, pe baza car eia v or f i t ipar it e at est at ele si
in scr ip t ion at e car du r ile; 1 Ex p. in elabor ar ea m et odologiei de f or m ar e
(P2 ) m in . 3 an i de ex p er . , elabor eaza su por t u lde cu r s si m et odologia de
f or m ar e 2 8 ex per t i alocat i din par t ea P2 car e f ac par t e din ech ipa t
eh n ica ce v or desf asu r a act iv . p t . dezv olt ar ea si im ple m en t ar ea in st
r u m en t elor sof t . ; in st alar ea, con figu r ar ea si t est ar ea fin ala a por t alu
lu i; dezv olt ar ea m an u alu lu i de cur s in f or m at digit al; su por t t eh n ic,
act u alizar ea si
in t r et in er ea in st r u m en t elor in f or m at ice, d in car e: 2 Web design er , 2
Analist i, 2 Ar hit ect i solu t ie w eb, 5 Sof t . Dev eloper , 2 Tech nical leader

act iv it at e d e digit izar e si 3 Test er i por t al, f iecar e din acest i ex per t i t r
ebu ie sa aiba m in . 3 an i d e ex p er . r elev ant a; la car e se alat u r a si: 2
Dezv olt at or i/ in st r u ct ion al d esign er , 2 Dezv olt at or i/ gr aph ical design er , 6
Dezv olt at or i/ con t en t dev eloper si 2 Test er i/ cu r s digit al, iar f iecar e
din acest i ex per t i t r eb uie sa aiba ex per . r elev an t a m in . 2 ani
Met odolog ia de im p lem en t ar e Met odologia de im plem en t . ef icien t izeaza pr ocesu l de im plem en t .
pr in con t r olu l si u r m ar ir ea p r oceselor , pr in r edu cer ea t im pu lui de im
p lem en t . si im bu n at at ir ea calit at ii acest or a. Met od. p r oiect u lu i v a u
r m ar i
p r in cipalele faze de im plem en t . , r espect iv init ier e, plan if icar e, ex ecu t ie,
con t r ol si in cheier e. I m plem en t . pr oiect u lu i v a pr esu pu ne u r m at
oar ele act iv . pr incipale: A1 . MANAG. PROI ECT car e. v a cu pr ind e act
iv . de
or gan izar e, plan if . , coor d. , ex ecu t ie, ev iden t a fin an ciar - con t abila, con t r ol

si in chider e a pr oiect u lu i. La debu t u l p r oiect u lu i se v a st abili ech


ipa de m an ag . de pr oiect si ech ipa de im plem en t . , car e v a in clu de
r esu r sele
u m an e ce apar t in S, P1 si P2 . Se v or init ia t oat e act iv . pr em er g.
im plem en t . pr oiect u lu i, r esp ect iv or gan iz. si logist ica. I n u r m a acest or
act iv . , se v a elabor a pl. de lu cr u , cup r in zan d pr og. de d esfasur ar e a
act iv . si m obilizar ea echipei de p r oiect in scopu l der u lar ii in bu n e con dit
ii a act iv . in clu se in pr oiect , car e v a fi u t ilizat ca in st r u m en t de m on it or
iz. si
ev alu ar e. Fiecar e m em br u al ech ipei de pr oiect v a asigu r a
m on it or . act iv . af lat e in r espon s. sa, cat si g est iu nea adecv at a a doc.
su por t afer ent e. Coor donat or u l. u nei ech ipe v a fi cel car e v a cen t r
aliza acest e in for m at ii si v a r apor t a la r an du l sau m em br ilor ech ipei
de m an ag. Per iodic, pe baza dat elor r ezu lt at e din p r ocesu l de m on it or
izar e- ev aluar e, MP, asist at de m em br ii ech ipei, v a pr eg at i r ap oar t ele
t eh n ice d e pr ogr es, ce v or ev ident ia r ez. si ind icat or ii de per f or m . r
ealizat i, an ex an d de
asem en ea doc. de su por t cor espu n zat oar e. Vor f i or gan izat e in t
aln ir i p er iod ice ale echipei de im plem en t . , in cu r su l car or a pl. de
lu cr u v a f i
r ev izu it si act u alizat , cu st ab ilir ea obiect iv . pt . et apa ur m at oar e. Se v
or elabor a doc. necesar e cor espon d en t ei in cad r u l im plem en t . pr oiect
ulu i cat si d osar ele in v eder ea depu n er ii cer er ilor de r am bu r sar e. I n
cadr u l
p r oiect u lu i t oat e doc. elabor at e, d ist r ibu it e si pr om ov at e v or r
espect a p r ev eder ile m an u al. d e id en t it at e v izu ala si cer in t ele de
in for m ar e si
p ub licit at e din Reg. Com isiei (CE) n r . 1 8 2 8 / 2 0 0 6 si Reg . Con siliulu i (CE)
n r . 1 0 8 3 / 2 0 0 6 . Pr oiect u l in an sam blu l lu i cat si f iecar e per soan a m
em br a a ech ip ei d e m an ag. si de im plem en t . v or r espect a in act iv . lor
legislat ia RO si cea EU si cer in t ele agr eat e pr in con t r act u l de f inan t ar
e. Realizar ea ach izit iilor de pr odu se si ser v . in clu se in pr oiect se v a f
ace cu r espect ar ea p r ev eder ilor legislat iei in v igoar e in dom en iu l ach
izit iilor p ub lice, r espect iv OUGn r . 3 4 / 2 0 0 6 pr iv in d pr ocedu r ile de ach
izit ie pu blica cu m odif. si
com plet . u lt er ioar e sau , du pa caz, Or d in u l M. A. E. nr . 1 0 5 0 din
2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 , cu pr iv ir e la achizit iile p ub lice, sau alt e r eglem en t ar i
aplicabile la m om en t u l im plem en t ar ii pr oiect u lu i. Se v a elabor a pl.
de ach izit ie, doc. de at r ibu ir e, pu blicar e an u n t de par t icipar e, or
ganizar e si
d esfasur ar e p r ocedu r i de ach izit ie, con t r act ar ea si der u lar ea con t r
act elor . I n cad r u l pr oiect u lu i se v or achizion a: 1 ser v er r ack ; 2 9 t ablet
e PC;
2 m u lt ifu n ct ion ale cu copiat or si scan n er ; 2 im p r im an t e color ; 8 PC;
2 lapt op- u r i; 2 im pr im an t e car du r i; 2 0 v ideop r oiect oar e; 2 apar at e fot o;
1 3 0 0 car du r i Sm ar t ; 4 du lapu r i pt . ar h iv ar ea doc. pr oiect u lu i, aplicat
ia de m an ag . a pr oiect elor fin ant at e din f on du r i eu r opene si d e ad m
in ist r ar e a g r u pu lui t in t a; consu m ab ile pt . act iv . de im plem en t . a pr
oiect ulu i
(papet ar ie si accesor ii d e bir ou ); ser v . j u r id ice; ser v . de au dit si ex
per t iza con t abila; ser v . de ev aluar e de im pact ; ser v . de or gan izar e ev
en im ent e; ser v . de m u lt iplicar e a sup or t ulu i de cu r s; ser v . de dist r ib
ut ie a sup or t u lu i d e cu r s; ser v . de p r odu ct ie, dif u zar e si m on it or izar e
dif u zar i in m edia
au dio, on line si scr isa; ser v . de r ealizar e m at er . per son alizat e (m at er . de
in f or m ar e si p r om ov ar e a pr oiect u lui). A2 DEZ V. CURRI CULUMULUI
cu pr in de act iv . de elab. si acr edit . a cu r r icu lu m ulu i de for m ar e pr ecu
m si d e elab. a m et od. d e or gan izar e si desf asu r ar e a f or m ar ii. Va ex
ist a
m an u alu l de cu r s in f or m at t ipar it si CD in t r - u n nu m ar de 1 2 2 5
ex em plar e. Dezv . cadr u lu i m et odologic pt . et ap a de f or m ar e: se v a r
ealiza set u l de m et od. p t . in st r u ir ea gr u p. t in t a in cluzan d si m od alit at
ea de
ev alu ar e. Cu r su r ile se v or desf asu r a in cen t r ele st abilit e ast fel in cat
sa se asig ur e pr ox im it at ea de gr up ul t in t a. Et apa de elab. si de acr edit
.
p r ogr am u lu i de f or m ar e de cat r e CNFP, est e o et apa def in it or ie a
p r oiect u lu i. A3 ELAB. MATERI ALOR MULTI MEDI A I NTERACTI VE Act iv . v a
f i r ealizat a de P2 , acest a d ispu n and de r esu r sele si ex per ien t a n ecesar
a in acest sen s. S, pr in in t er m ediul ex per t u lu i m u lt im edia v a of er i f
eed- back si solu t ii de opt im izar e, or i de cat e or i v a f i n ev oie. I n aceast
a et apa ar e loc, in ur m a u n ei an alize, dezv . m at er . m u lt im edia in t er
act iv e si int egr ar ea acest or a pe por t alu l p r oiect u lu i. Aceast a et apa ar e
u n r ol im por t an t at at
p t . per ioada d e der u lar e a pr oiect u lu i cat si p t . f aza de sust en ab . a
acest u ia. A4 FORMAREA GRUPULUI TI NTA v a cu pr in de select ia si acr edit .
f or m at or ilor , se v or elabor a chest ionar ele car e cu pr in d p r ocedu r i
specifice si se v or dem ar a act iu n ile r ef er it oar e la select ar ea gr up . t in t
a. Select ia
g r u p. t in t a v a fi ef ect . at at d e cat r e S cat si de P1 . Se v or or gan iza
sesiu nile de f or m ar e pr in in it ier ea dem er sur ilor de incep er e a cu r
sur ilor con st an d in pr og r am . per ioadelor de in st r uir e si asigu r ar ea d

ispon ib. locat iilor in car e se v or desf asu r a cu r su r ile, cr ear ea g r u


pelor ce v or fi
in st r u it e si asigu r ar ea t ut u r or con dit iilor logist ice n ecesar e. Vor av ea loc
in t aln ir i de lu cr u ale ech ipei de im p lem en t . si ale celor 2 0 for m at or i.
S v a su bco. ser v . pt . m u lt iplicar ea si dist r ibu t ia su por t ulu i de cu r s
ast f el incat la m om ent u l st ar t ar ii sesiu n ilor de f or m ar e m em b r ii gr u p.
t in t a sa
b en ef icieze d e acest a. De asem en ea, at at S cat si P1 se v or ocu pa de
in chir ier ea spat iilor p t . f or m ar e in f un ct ie de gr u pe si de n ecesit
at i. Cu r su r ile de for m ar e f ur n izat e pr in pr oiect v or fi su st in u t e
de cat r e f or m at or ii alocat i de S si P1 . Met od. de or gan izar e si d
esfasu r ar e a
f or m ar ii v a cu pr in de r egu lile de or g an izar e st abilit e, coor d. desf asu
r ar ii sesiu nilor de f or m ar e v a f i asigu r at a de ex per t ii in m on it or izar
ea act iv .

p r oiect u lu i si pu se in pr act ica de f or m at or i car e v or su st in e cu r su l de


f or m ar e. Gr u pele de f or m ar e v or cu pr in de 1 5 - 2 5 cu r sant i, du r at a for
m ar ii p t . o gr u pa v a fi de 8 9 de or e car e v or in clu de act iv . t eor et ice si
pr act ice. La fin alu l cu r su lui v or f i m in . 1 1 6 4 d e per soan e cer ificat e car
e fac p ar t e
d in gr up ul t in t a si v or pr im i 2 5 cr edit e t r an sf er abile. Baza de dat e a
cu r san t ilor , ce v a f i cu ant ificat a in An ex a 1 0 afer en t a f iecar ei cer er i de
r am b ur sar e, v a f i cr eat a si adm in . p er m an en t de cat r e ex p er t ii in
baze de d at e ai S si P1 si v a st a la b aza elib er ar ii at est at elor pu r t at
oar e de cr edit e t r an sfer abile si a car du r ilor elect r on ice. 1 2 0 0 t ipizat e
si 1 3 0 0 car d ur i
sm ar t v or fi cu m par at e de cat r e S1 iar de t ipar ir ea/ in scr ipt ionar
ea si d ist r ibu ir ea lor se v or ocup a ex per t ii in g est ion ar ea at est at
elor si
car du r ilor ale S si P1 car e v or beneficia, la n ev oie, de su por t u l ex per t
ulu i in gest ion ar ea at est at elor si car du r ilor d in par t ea P2 . De asem en
ea, P2 v a act u aliza si adm in ist r a in st r u m en t ele in f or m at ice pt . m onit
or izar ea si
con t r olu l pr ogr am u lui de f or m ar e con t in u a cu aj u t or u l car or a n u m ar u
l cr edit elor cu m u lat e in t r - o per ioada dat a v a f i int r egist r at pe u n car d
asociat f iecar u i pr ofesor inscr is in baza d e dat e. Cit ir ea dat elor in scr ise
p e car d poat e fu r n iza, in dif er en t d e m iscar ea p er son alulu i didact ic,
sit u at ia
p er fect ionar ilor la car e p r of esor ii au par t icipat in cad r u l pr oiect u lu i. A5
Pr om ov ar ea im por t ant ei dezv olt ar ii pr ofesion ale a per son alu lu i didact
ic v a f i coor d. de S cu spr ij in u l P1 si P2 . I dent it at ea v izu ala a pr oiect u
lu i v a f i
r ealizat a in cad r u l acest ei act iv . Pt . pr om ov ar ea pr oiect u lu i se v or r
ealiza si d ist r ibu i com u n icat ele de pr esa, or gan iza con fer in t e de pr
esa, con cepe m at er . p ub licit ar e: af ise, br osu r i, pix u r i, st ick - u r i, m
ape de pr ezen t ar e,
b loc- n ot es, r u csac, m at er . w eb, cam pan ie de in f or m ar e, pu blicit at e si
d isem in ar e. Websit e- u l p r oiect u lu i v a fi gan dit ca o zon a colabor at iv a
si de d isem in ar e de in for m at ii cat r e p ar t icipan t i si cat r e alt e cadr e
didact ice din sist em u l edu cat ion al. Se v or or gan iza cat e 2 con fer in t e
(la incep ut u l si
sf ar sit ul pr oiect u lu i). Or ganizar ea ev en im en t elor p r ev azu t e in pr oiect pt .
in f or m ar e, pu blicit at e si d isem in ar ea r ezu lt at elor pr oiect u lui v a p r esu
pu n e p ar cu r ger ea u r m at oar elor et ap e: st abilir ea d at elor si a list elor
de
p ar t icipan t i, select ar ea fu r nizor ilor d e ser v icii (locat ii, cat er ing ,
ser v . au x iliar e), p t . car e se v a aplica pr ocedu r a de ach izit ie
specif ica
p laf oanelor bu get ar e alocat e, r ealizar ea si t r an sm it er ea inv it at iilor ,
p r egat ir ea m at er . si a logist icii n ecesar e. S si P2 v or asigu r a cat
e u n ex per t com u nicar e, car e v or coor d . si r ealiza act iv . de pr om
ov ar e si
d isem in ar ea locala a r ezu lt at elor pr oiect u lu i. Se v a asigu r a in f or m
ar ea cor espu n zat oar e a pu b. lar g pr iv in d desf asu r ar ea pr oiect u lu i
si
or gan izar ea con f er in t elor pt . lan sar ea si fin alizar ea pr oiect u lui. A6 DEZ V.
SI I MPLEMENT. I NSTRUMENTELOR SOFTWARE Act iv . v a fi r ealizat a de
P2 , acest a dispu n and d e r esu r sele si ex per ien t a n ecesar a in acest sen
s. I n aceast a et apa ar e loc dezv . por t alulu i su por t al in st r u ir ii si pr
oblem at icii
p r of esion ale a gr u pu lu i t in t a. Aceast a et apa de dezv olt ar e a
in st r u m en t elor de t ip sof t . ar e u n r ol im por t ant at at p t . per ioada de
d er ular e a pr oiect u lu i cat si pt . faza d e su st enabilit at e a acest u ia.
Se v a elabor a m an u alu l de ut ilizar e a aplicat iilor in for m at ice si se v a
asigu r a act u alizar ea si in t r et in er ea in st r u m en t elor in f or m at ice pe
t ot par cur sul
d er ular ii p r oiect u lu i. De asem en ea, se v a asigu r a in st r u ir ea in u t ilizar ea
p or t alu lui a t ut u r or r esu r selor car e par t icip a la im plem en t ar ea p r
oiect u lu i. A7 EVALUARE DE I MPACT v a av ea ca r ezu lt at 1 st u diu de im p
act . Act iv .
v a f i sub co. de cat r e P2 cat r e fu r nizor i au t or
izat i. Pr oiect gen er at or de v en it NU

D ESCRI ER E PR O I ECT 2
Su st enabilit at ea pr oiect u lu i Pr oiect u l a fost elabor at in con t ex t u l asigu r ar ii su st en abilit at ii
in t er v en t iilor si m ai ales a r ezu lt at elor . Ast f el, act iv it at ile pr oiect
u lu i con v er g cat r e ob iect iv u l gen er al. Su st en abilit at ea acest u i p r
oiect est e asig ur at a in pr in cipal de cat r e Solicit an t . Pr om ov ar ea p r
oiect u lu i si a
r ezu lt at elor v a av ea dr ept t int a or ice cadr u didact ic car e in deplin est e
f u n ct ia de dir igin t e, pent r u a m odif ica at it ud in i, st er eot ipu r i si pr ej u
decat i. Du pa in cheier ea f in an t ar ii n er am bu r sabile, f u nct ion ar ea por t
alu lu i

p r oiect u lu i v a fi asigu r at a pr in fin an t ar e d in fond ur i pr opr ii si pr in


at r ager ea alt or f in an t ar i (din f on du r i n at ion ale, alt ele decat fond
ur ile eu r op en e). Ast fel, v or f i cr eat e con dit ii pent r u su st en abilit at
ea
f u n ct ionalit at ilor cr eat e in cadr u l pr oiect u lui. Pr oiect u l v izeaza p r om ov ar ea
ex t in sa a r ezu lt at elor obt in u t e, pr in su st in er ea d ezv olt ar ii u lt er
ioar e a p r oceselor edu cat ion ale la n iv elu l inst it ut iilor im plicat e, cat
si pr in
r ep licar ea la n iv elul alt or inst it ut ii. Act iv it at ile de p r om ov ar e dir ect a,
m at er ialele de inf or m ar e/ d isem in ar e, p or t alu l p r oiect u lu i, st ud iile la
n iv el n at ion al pen t r u in for m ar ea/ d isem in ar ea act iv it at ilor si r ezu lt
at elor
p r oiect u lu i v or pu t ea f i pr elu at e, im bu n at at it e si r eplicat e in in t r egu l
sist em nat ion al d e edu cat ie, pent r u t ot i cadr elor didact ice car e in
deplin esc f u n ct ia de dir igin t e. Cadr ele didact ice im p licat e in pr oiect v or
con st it u i, la
n iv elu l scolilor in car e isi desf asoar a act iv it at ea, r esu r se bin e calif icat e,

capabile sa in t egr eze ef icien t n oile t ehn ologii in pr ocesu l d idact ic. Pr in
u r m ar e, d at or it a ex p er ien t ei acu m ulat e in cadr ul act iv it at ilor d
esfasu r at e in acest pr oiect , cadr ele d id act ice for m at e v or av ea
capacit at ea de
t r an sfer ar e a r ezu lt at elor . Scolile im plicat e in pr oiect v or f u nct ion a
ca cen t r e- r esu r sa pen t r u alt e un it at i de in v at am an t din plan local/ r
egion al, ex ist an d ast f el m odalit at ea de t r an sf er ar e si d e ad apt ar e a
r esu r selor edu cat ion ale, in d if er it e con t ex t e de in v at ar e cu n ecesit
at i d e dezv olt ar e
sim ilar e. I n st abilir ea pr ior it at ilor pe t er m en m ediu si lu n g, au fost lu at e in
con sider ar e, pe de o par t e, cer in t ele sist em u lu i de in v at am an t si in
special n ev oile act or ilor acest u ia, in con t ex t u l in ch eier ii u n u i ciclu de r
ef or m a
st r u ct u r ala, cor elar ii cu piat a m u n cii si r acor d ar ii la n ev oile societ at ii
r om anest i de m aine, iar , pe d e alt a par t e, t en din t ele g en er ale de in
scr ier e a sist em u lu i in linia or ien t ar ilor in edu cat ie si for m ar e f or m u
lat e la n iv el
eu r op ean. Pe t er m en lu n g, v or m ai fi si an u m it e av ant aj e pr in t r e car e
am int im : desch ider ea de n oi per spect iv e r ef er it oar e la r esu r se m u lt
im edia d e in v at ar e si m an u ale scolar e digit ale in t er act iv e, u t ile si in t
u it iv e;
p ost ar ea sp r e con su lt ar e a celor m ai bu n e lect ii ale cadr elor didact ice;
r elan sar ea com pet it iei d in t r e pr of esor i, din t r e scoli, din t r e elev i;
p osibilit at ile d e pr edar e d if er en t iat a dat e de m an u ale digit ale.
Eg alit at e d e an se Pr in t oat e act iu n ile d in cadr u l pr oiect u lui se r espect a pr in cipiu l
egalit at ii d e san se si non- discr im in ar ii. I n cadr ul pr oiect u lu i se v a
asigu r a accesu l egal la act iv it at ile desf asu r at e, at at pent r u bar bat i,
cat si pen t r u fem ei, in difer en t de et n ie sau apar t en ent e de gr u p, in
dif er ent d e pr ov en ien t a
(r u r al sau ur ban ). La elabor ar ea pr oiect u lu i s- a t in u t con t de pr in cipiu l
egalit at ii de san se, u r m an d Con st it u t ia Rom an iei, St r at egia Nat ion ala
Pen t r u Egalit at ea de Sanse in t r e Fem ei si Bar bat i pent r u per ioad a 2 0 0 6
2 0 0 9 , Legea n r . 2 0 2 / 2 0 0 2 r ep ub licat a in 2 0 0 7 , p r iv in d egalit at
ea de san se in t r e f em ei si b ar bat i, Dir ect iv a 7 5 / 1 1 / CE pr iv in d
aplicar ea
p r in cipiu lu i egalit at ii de r em u n er at ie p en t r u bar bat i si f em ei, Dir ect iv a
7 6 / 2 0 7 / CE pr iv in d p r in cipiu l egalit at ii d e t r at am en t in t r e f em ei si
bar bat i in pr iv in t a accesulu i la an gaj ar e, f or m ar e pr of esion ala si p r
om ov ar e
p r ecu m si in ceea ce pr iv est e con dit iile d e m u n ca, Dir ect iv a 7 8 / 2 0 0 0 / CE
p r iv in d egalit at ea in dom en iu l ocup ar ii si in alt e asp ect e ale v iet ii
cot idiene, Dir ect iv a 4 3 / 2 0 0 0 / CE pr iv in d t r at am en t u l egal al per
soanelor d e or igin e r asiala si et n ica si Regu lam en t u l 1 0 8 3 / 2 0 0 6 al
Con siliu lu i Uniu n ii Eur open e car e con sid er a eg alit at ea de san se ca u
n u l din t r e
p r in cipiile d e in t er v en t ie ale Fon du r ilor St r u ct u r ale. Ast f el, in d et er m in ar
ea
g r u pu lui t in t a al pr oiect u lu i, pr ecum si in elabor ar ea si im plem en t
ar ea p r oiect u lu i, se pr om ov eaza egalit at ea de san se, n ediscr im in ar
ea si
in clu ziun ea sociala. La const it uir ea g r u pu lui t in t a nu se v a f ace n ici o
d eosebir e, ex clu der e, r est r ict ie sau p r efer in t a ce ar av ea ca scop sau
ef ect r est r ang er ea, inlat u r ar ea r ecu n oast er ii, f olosin t ei sau ex er cit ar
ii in cond it ii d e egalit at e a dr ept u r ilor om u lu i si a liber t at ilor f u n dam ent
ale sau a
d r ept u r ilor r ecu noscu t e de lege, in d om en iu l polit ic, econ om ic,
social si cu lt u r al sau in or ice alt e d om en ii ale v iet ii pu blice. I n dezv
olt ar ea
p r oiect u lu i est e av ut a in v eder e asigu r ar ea eg alit at ii de san se, at
at la n iv elu l ech ipei de m an agem en t , cat si in ceea ce pr iv est e im
plicar ea
r esu r selor u m ane in difer it ele m om ent e de der u lar e a pr oiect u lu i, in
scopu l cr est er ii par t icipar ii du r ab ile si pr ogr esulu i in act iv it at ea
p r of esion ala p r in cr it er ii specif ice. Pr oiect u l st ab ilest e o leg at u r a
dir ect a in t r e ideea asigu r ar ii accesu lui la edu cat ie pen t r u fiecar e si
calit at ea
ofer t ei edu cat ion ale, adica int r e n ev oia de ech it at e si cea de calit at
e in edu cat ie. Pr oiect ul pr om ov eaza in acelasi t im p accesu l d ir ect al
gr u pu lu i t int a la m at er iale d idact ice de calit at e, cu u n con t in ut m od
er n, flex ibil si adapt at nev oilor sp ecif ic. De asem en ea, pr oiect u l spr ij
in a si in cu r aj eaza p ar t icipar ea act iv a a f em eilor pe p iat a m un cii, v
en in d ast f el in
in t am pin ar ea obiect iv elor g en er ale st abilit e pr in St r at eg ia Eur opean a de
Ocu par e in t egr at a in st r at egia d e la Lisabon a. Dezv olt ar ea si
im plem en t ar ea pr oiect ulu i in sin e, t in e con t si de st r u ct ur a ech ipei de
im plem en t ar e: select ia m em b r ilor ech ip ei d e im plem ent ar e s- a b azat
pe cr it er ii v izan d cu n ost in t ele si ex per ien t a det inu t e, in difer ent de m
ediu l de r ezident a sau de alt e cr it er ii legat e de g en , et n ie, r eligie et c,
m em br ii
ech ipei f iin d select at i ast f el in cat sa asigu r e pr incipii f u nd am en t ale
p r ecu m egalit at ea de san se. Pr in t oat e acest ea, pr oiect ul pr opu s
v a r spu n de d ezider at u lu i POSDRU pr iv in d egalit at ea de sanse:

p en t r u
f iecar e in div id , san sa de a accede la o edu cat ie de calit at e inseam n a
asan sa d e a- si dezv olt a la u n n iv el su per ior abilit at ile, de a ben eficia
de con silier e si or ient ar e in aleger ea u n ei pr of esii si de a av ea opor t u n
it at i spor it e la an gaj ar e. Pr in cipala com p on en t a cu im pact asu pr a pr
incipiulu i egalit at ii de san se est e select ia par t icipant ilor la pr ogr am u l de
f or m ar e. I n f aza de elabor ar e a pr oiect u lu i s- a t in u t seam a de pr em iza
elim in ar ii
t u t u r or aspect elor ce cont r av in pr in cipiu lu i egalit at ii de sanse din
d escr ier ea cr it er iilor de select ie. Ast fel, gr u pu l t int a al p r oiect u lu i v a
av ea o dist r ib ut ie echilibr at a de v ar st a si m ediu d e pr ov en ien t a. De
asem en ea, in desfasu r ar ea act iv it at ilor pr oiect u lu i se v a asigu r a u n t r
at am en t egal
in t r e f em ei si bar bat i, in t r e cadr ele didact ice t in er e si cele in v ar st a, in t r e
cadr ele didact ice din m ed iu l ur ban si cele din r u r al et c. , pr in adop t ar ea

FSE

Page 38 of
33
u n or n or m e de t r at am en t n edif er en t iat , ech idist an t , n ediscr im in
at or iu , u r m ar in du - se elim inar ea or icar u i cr it er iu car e ar e ca scop
sau ef ect
r est r ang er ea, inlat u r ar ea r ecu n oast er ii, f olosin t ei sau ex er cit ar ii, in
con dit ii d e egalit at e, a dr ept ur ilor om ulu i si a liber t at ilor fu n dam en t
ale sau a dr ept u r ilor r ecu n oscu t e d e lege, in dom en iu l polit ic,
econom ic, social si cu lt u r al sau in or ice alt e dom en ii ale v iet ii p ub
lice.
Obiect iv e or izon t ale Pr oiect u l p r opu s p r om ov eaza DEZ VOLTAREA DURABI LA si cor espu nd e
cer int elor St r at egiei r ev izu it e d e Dezv olt ar e Du r abila a Un iu n ii Eu r op en e,
p r in p r om ov ar ea si im plem en t ar ea de act iv it at i car e f acilit eaza obt
in er ea u n ei im bu n at at ir i con t in ue a calit at ii v iet ii . For m ar ea pr
ofesion ala
con t in u a at r age du pa sin e dezv olt ar ea econ om ica ech ilibr at a si echit
abila, v en ind in in t am pin ar ea cer in t elor un ei societ at i in clu ziv e, at at
la n iv el
edu cat ion al cat si la n iv elu l econ om iei n at ion ale in an sam blu .
Aceast a cor espu n de concep t iei POSDRU 2 0 0 7 - 2 0 1 3 pot r iv it car eia
cr est er ea
in v est it iilor in edu cat ie si f or m ar e pr ofesion ala gen er eaza cele
m ai im por t an t e cast igu r i in p ar t icipar ea ult er ioar a a in div idu lu i
p e piat a
m u n cii. Tot od at a, ev olu t iile in t im p d em on st r eaza fapt u l ca or ice cr est er e
a n iv elulu i d e pr egat ir e p r of esion ala a f or t ei d e m un ca con st it u ie u n
im por t an t fact or de cr est er e econom ica. Act iv it at ile pr oiect u lu i pr opu s
v or u r m ar i pr incipiile dezv olt ar ii d ur abile pe par cur sul div er selor et ap
e de
im plem en t ar e. I NOVAREA si TEHNOLOGI A I NFORMATI EI SI A
COMUNI CATI I LOR se af la la baza con cept u lu i pr opu s de p r oiect . Un
ul
d in t r e cele m ai im por t an t e docum ent e ale n ou lu i m ileniu , Mem or an
du m ul asu pr a in v at ar ii per m an en t e (2 0 0 0 ) in clu de in p r im ul m esaj ch
eie, Noi
com pet en t e de baza pen t r u t ot i, alf abet izar ea d ig it ala, u n a din t r e
com pet en t ele esen t iale ale t ut u r or cet at enilor . De asem en ea, I nit iat iv a
e- Eu r op e pr om ov a, la in cepu t ul an ilor 2 0 0 0 , o m ai b un a com pet it iv
it at e si adapt ab ilit at e la societ at ea in f or m at iei in clu zan d o com p on
en t a
adr esat a n ev oii de f or m ar e a pr of esor ilor in u t ilizar ea TI C. La zece an i
d ist an t a, u n a din t r e init iat iv ele dir ect oar e ale St r at egiei Eur opene
Agen da d igit ala 2 0 2 0 se r efer a la con st r u ir ea u n ei societ at i si a u n ei
piet e u n ice
d igit ale bazat e pe o con ex iu n e I n t er n et r apida si u lt r ar apida si pe aplicat ii
in t er op er ab ile car e sa asigu r e o econom ie su st en abila si ben ef icii
sociale. I nt r egu l docu m en t accen t ueaza r olu l ch eie al TI C in ind eplinir
ea t u t u r or obiect iv elor polit ice pen t r u 2 0 2 0 . Econ om ia digit ala bazat
a pe cei t r ei
f act or i de dezv olt ar e (cr ear ea d e con t in u t u r i si ser v icii desch ise, cr est
er ea cer er ii pent r u ser v icii si lar gir ea r et elelor ) est e v azu t a ca o solut
ie la
in t r egu l set de pr oblem e in t am p in at e in pr ezen t : lipsa abilit at ilor digit
ale, in v est it ii in su ficien t e in cer cet ar e si dezv olt ar e, r aspu n su r i f r ag
m en t at e la p r ov ocar ile societ at ii, piet e d igit ale f r agm en t at e, in cr ed
er e scazu t a. Un ul
d in elem ent ele inov at oar e p e car e pr oiect u l il adu ce est e acceler ar
ea accesu lu i la in for m at ie, acceler ar ea p r oceselor de con v er sie si
sch im b
in f or m at ion al int r - o epoca a u nor t r an sfor m ar i per m an en t e in car e
din ce in ce m ai m u lt su por t u l in f or m at ion al si m ecan ism ele d e liv r ar
e ale
acest eia con t eaza in d eclan sar ea per for m ant ei v izan d aspect e sim ple
con cur en t iale, v it eza si per iodicit at ea cu car e ind iv idu l isi sch im ba
opt iu n ile, st at ut u l social, locu l d e m u n ca, m od ul si st ilu l d e v iat a pr in
in t er m ed iu l r esu r selor si in st r um ent elor digit ale. TI C n u m ai est e pr
iv it ca u n u n sim plu in st r um en t , dev en ind u n m ediu de in v at ar e pen t
ru
societ at ea cu n oast er ii car e n ecesit a cor elar ea st r at eg iilor de p r edar e cu
cele de in v at ar e in depen den t a, in cu r aj ar ea in t egr ar ii inv at ar ii f or m
ale cu cea n on for m ala si in f or m ala. Pr oiect u l p r opu s v a in cu r aj a im p
licar ea
cadr elor didact ice car e in deplin esc f un ct ia d e dir igin t e in act iv it at ile
p r ev azu t e far a n icio discr im in ar e in pr iv in t a cr it er iulu i v ar st ei, v a fi
d esch is t u t ur or cadr elor didact ice in t er esat e, ceea ca v a per m it e at in
ger ea d ezider at u lu i pr iv in d st im u lar ea I MBATRANI RI I ACTI VE: pr ov
ocar ea
u t ilizar ii m ediu lui digit al, adapt ar ea la pr ov ocar ile societ at ii cu n oast er ii
v or r ep r ezen t a opor t u n it at i pen t r u cad r ele didact ice din inv at am an t u
l liceal de u t ilizar e a in st r u m en t elor specifice in v at ar ii pe t ot par cu r su l
v iet ii.
Com p lem en t ar it at ea cu alt e Pr oiect u l p r opu s est e com p lem en t ar polit icilor , st r at egiilor si pr og r
am elor st r at egii/ pr og r am e/ p r oiect e n at ion ale pr iv in d r ef or m a sist em u lu i de in v at am ant d in Rom
an ia, cele m ai

FSE

Page 39 of
33

r ep r ezen t at iv e docu m en t e d in acest dom en iu , con sonan t e cu


cadr ul legislat iv eu r op ean si in t er n at ion al (in pr incipal cu St r at egia
Lisabon a, lan sat a in an ul 2 0 0 0 , r ev izuit a in an u l 2 0 0 5 , pr iv in d t r
an sf or m ar ea econom iei com u n it ar e in cea m ai com p et it iv a econ
om ie b azat a pe
cu n oast er e) f iin d: Ref or m a in v at am an t u lui oblig at or iu din Rom an ia
(MECT, 2 0 0 3 ); St r at egia post ader ar e (MECT, 2 0 0 7 ); Pr ogr am u l Nat
ion al d e Ref or m e 2 0 0 7 - 2 0 1 0 (MECT, 2 0 0 7 ); Plan u l Nat ion al d e
Dezv olt ar e
2 0 0 7 - 2 0 1 3 , (MECT, 2 0 0 5 ); St r at egia d escent r alizar ii in v at am an t u lui
r om anesc, (MECT, 2 0 0 7 ); Pact u l Nat ion al pen t r u Ed ucat ie; St r at egia
Edu cat ie si Cer cet ar e pen t r u Societ at ea Cu n oast er ii , Rapor t u l Com isiei
p r eziden t iale pen t r u an aliza si elabor ar ea polit icilor din d om en iu l edu
cat iei si cer cet ar ii - 2 0 0 7 , Legea Edu cat iei Nat ionale (Leg ea n r . 1 / 2 0 1 1
).
Aceast a din u r m a pr ev ede ca m isiu n ea asu m at a de lege est e de for m ar e,
p r in edu cat ie, a in fr ast r u ct u r ii m ent ale a societ at ii r om an est i, in
acor d cu n oile cer in t e, der iv at e din st at u t u l Rom aniei de t ar a m em br
a a Un iu n ii
Eu r open e si din fu n ct ion ar ea in cont ex t u l globalizar ii, si de g en er ar e

su st en abila a u n ei r esu r se u m ane n at ion ale in alt com pet it iv e,


capabila sa f u n ct ioneze ef icien t in societ at ea act u ala si v iit oar e. Pr
oiect u l pr op us est e com plem en t ar cu alt e pr oiect e der u lat e de Min ist er
u l Ed ucat iei Nat ion ale
in ult im ii an i, v izan d r efor m a ed ucat iei pr in in t r odu cer ea TI C in act iv it
at ea d idact ica si f or m ar ea pr of esionala a cadr elor didact ice in dom en
iul u t lizar ii TI C. Act iv it at ile cu pr in se in pr oiect u l de f at a cor espu n d or
ien t ar ilor
st r at egice din dom en iul edu cat iei, in special celor pr iv in d m oder n
izar ea sist em u lu i si a in st it ut iilor d in edu cat ie, descen t r alizar ea si
adapt ar ea si f lex ibilizar ea r esu r selor edu cat ion ale la n ev oile sp ecif
ice d ezv olt ar ii
p er son ale, r espect iv dezv olt ar ea de r esu r se edu cat ion ale
(Cadr u l
St r at egic Nat ion al d e Ref er in t a 2 0 0 7 - 2 0 1 3 , St r at egia de post ader ar
e et c). Pr oiect u l p r opu s d ezv olt a ex p er ient ele an t er ioar e pr iv ind in for
m at izar ea sist em u lu i de inv at am an t din Rom an ia si for m ar ea cadr elor
d idact ice,
in t r - o m an ier a in ov at iv a, pr in t r ecer ea la u n n ou st ad iu de im p lem
en t ar e
a n oilor
t eh n
ologii.
Alt e in f or m a ii r elev an t e Pr ogr am u l d e for m ar e si r esur sele cu r r icular e cr eat e in cadr ul pr oiect u lu i
v or f i f olosit e d e cat r e Solicit an t si Par t en er u l 1 in ca 2 an i pent r u for
m ar ea alt or cadr e didact ice car e ind eplin esc fu n ct ia de dir igint e, cu p
osibilit at e
d e r eacr edit ar e pen t r u in ca 4 an i si de ex t ind er e si in alt e r egiun i dif
er it e
d e cele im plicat e in acest pr oiect . Vizibilit at ea por t alu lui cu ex em ple
de
b un a pr act ica v a con st it u i o f or m a de inst r u ir e accesibila com u n it at ii
lar gi a pr ofesor ilor din in v at am an t u l pr eu niv er sit ar pent r u dezv olt ar
ea car ier ei d idact ice.

GRAFI CU L ACT I V I T I LOR PR OI ECT U LU I

Act iv it a t e a (* )

6
7

A1 MANAGEMENT
PROI ECT
A1 . 1 Plan if icar ea
si
or ganizar ea pr oiect u lui
A1 . 2 Or gan izar
e, coor don ar e si
m on it or izar e act iv it at
i
A1 . 3 I n t ocm ir ea
si
t r an sm it er ea r apoar t
elor t eh n ice si f inan ciar
A1 . 4 Act iv it at i su por t
pen t r u im plem ent ar
ea pr oiect u lui
A1 . 5 Desf asu r ar ea
act iv it at ilor de ach izit
ii A2 DEZ VOLTAREA
CURRI CULUMULUI

9
10

11

12

A2 . 1 Elabor ar ea
cur r icu lu m u lu i
de f or m ar e
A2 . 2 Acr edit ar
ea
pr ogr am u lu i d e for m ar
A2 . 3 Elabor ar
ea m et odologiei
de
or g an izar e si desf asu r ar
e
A3 ELABORAREA
MATERI ALELOR
MULTI MEDI A
I NTERACTI VE
A3 . 1 An aliza in v eder
ea dezv olt ar ii m at er
ialelor m u lt im edia in t
er act iv e

Durat

O r g a n iz a ia ca r
e i m p le m e n t e a
z p r o ie ct u l (* )
Solicit an t ulu i
Par t en er n a ional
1
Par t en er n a ional
Solicit an t ulu i
2 1 2 2 2 3 2 Par t en er n a ional
1
Par t en er n a ional
Solicit an t ulu i
21 22 23
Par t en er n a ional
1
Par t en er n a ional
Solicit an t ulu i
Par t en er n a ional
21 22 23
1
Par t en er n a ional
Solicit an t ulu i
21 22 23
Par t en er n a ional
1
Par t en er n a ional
Solicit an t ulu i
21 22 23
Par t en er n a ional
2
Solicit an t ulu i
Par t en er n a ional
21 22 23
1
Par t en er n a ional
Solicit an t ulu i
Par t en er n a ional
21 22 23
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24

Solicit an t ulu i
Par t en er n a ional
1
Solicit an t ulu i
Par t en er n a ional
1
Solicit an t ulu i
Par t en er n a ional
1
Par t en er n a ional
2
Par t en er n a ional 2

13

14

A3 . 2 Dezv olt ar
ea
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
m at er ialelor m u lt im edia
24
int er act iv e, opt im izar e
si feed- back
1 2
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Solicit an t ulu i
Par t en er n a ional
1
Par t en er n a ional
2
Par t en er n a ional 2

15

16
17

18

19

A3 . 3 I n t egr ar
3 4 567 8
ea
m at er ialelor pe pr or t alu
l pr oiect u lui
A4 FORMAREA GRUPULUI
TI NTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24
A4 . 1 Select ie si
acr edit ar e for m at or
A4i . 2 I n t aln ir i de lu cr u
ale celor 2 0 f or m at or i si
ech ipei de im plem en t ar
e
A4 . 3 Mu lt ip licar
ea sup or t ulu i d e
cu r s
(m anu al si CD) in 1 2 2
ex emiaplar
A4 . 4 5
Select
gr uepu
lu i t int a

20

21

22

23

24

A4 . 5 Cr ear ea si adm
inist r ar ea bazei d e dat
e a gr u pu lu i t in t a
A4 . 6 I n ch eier ea
si
g est ion ar ea cont r act
elor de in ch ir ier e pent r
u spat iile in car e se v or
desf asu r a cu r su r ile
A4 . 7 Dist r ibu ir
ea
su por t u lui de cur s v
ia cu r ier r apid (m anu
ale, CD- u r i cu r esu r
A4 . 8 Desf asu r ar ea
sesiu n ilor d e for m ar e
si cer t ificar e

27

A4 . 9 Act u alizar ea
si ad m in ist r ar ea
in st r um ent elor
in f or m at ice pen t r
u
m on it or izar e si con t r
olu l pr ogr am u lui def or m
ar e con t in ua
A4 . 1 0 Cu m par ar
ea
t ip izat elor si a car du r
A4 . 1 1 Tipar ir
ea at est at
A4 . 1elor
2 I n scr ip t ion

28

ar e car du r i elect r
on
A4ice
. 1 3 Dist r ib uir

25
26

29

30

31

32

33

34

35

ea
at est at elor si a car du r
A5 Pr om ov ar ea
im p or t an t ei dezv olt
ar ii pr ofesion ale a
per son alu lu i didact
ic
A5 . 1 Elabor ar ea
si t r an sm it er ea
de
com
e dearprea
esa
A5u.n2 icat
Elabor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24

Solicit an t ulu i
Par t en er n a ional
1
Solicit an t ulu i
Par t en er n a ional
1
Solicit an t ulu i
Par t en er n a ional
1

Solicit an t ulu i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24

Solicit an t ulu i
Par t en er n a ional
1
Par t en er n a ional 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24

si
r ealizar ea m at er ialelor
si ob iect elor pr om ot ion
A5 . 3 Planif icar
ea, or gan izar ea
si
desf asu r ar ea Con fer in t
ei de pr esa de lan sar e a
A5pr
. 4oiect
Dist ur lui
ibu ir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24

ea m at er ialelor d
e pr om ov ar e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24

A5 . 5 Cam p an ie
de
inf or m ar e, p ub licit at e
si disem in ar e
A5 . 6 Planif icar
ea, or gan izar ea
si

Solicit an t ulu i
Par t en er n a ional
1
Par t en er n a ional
Solicit an t ulu i
Par t en er n a ional
1
Solicit an t ulu i
Par t en er n a ional
1
Par t en er n a ional
Solicit an t ulu i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24

Solicit an t ulu i
Par t en er n a ional
1
Solicit an t ulu i
Par t en er n a ional
1
Solicit an t ulu i
Par t en er n a ional
1
Solicit an t ulu i
Par t en er n a ional
1
Solicit an t ulu i
Par t en er n a ional
1
Par t en er n a ional
2
Solicit an t ulu i
Par t en er n a ional
1
Par t en er n a ional
Solicit an t ulu i
Par t en er n a ional
1
Par t en er n a ional
Solicit an t ulu i
Par t en er n a ional
1
Par t en er n a ional
2
Solicit an t ulu i

Par t en er n a ional 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24

desf asu r ar ea Con fer in t


ei de in ch ider e a p r oiect
u lu i
36

37
38
39
40

41

A6 DEZ VOLTAREA SI
I MPLEMENTAREA
I NSTRUMENTELOR
SOFTWARE

Solicit an t ulu i
Par t en er n a ional
1
Par t en er n a ional
Par t en er n a ional 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24

A6 . 1 An aliza in v eder
ea dezv olt ar ii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
24
A6 . 2 Dezv olt ar e por t al 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
24
A6 . 3 Test ar e por t al
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
24
A6 . 4 Adm in ist r ar e,
act ualizar e, in t r et in er 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
24
e por t al

19 20 21 22 23
19 20 21 22 23

Par t en er n a ional 2

19 20 21 22 23

Par t en er n a ional 2
Par t en er n a ional 2

19 20 21 22 23

A7 EVALUARE DE I MPACT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2
4
4

O b ie ct iv e
sp e cif ice (O
b S)

Act iv it a t e a

OS1 OS2
OS3 OS4
OS5

A1 MANAGEMENT
PROI ECT

OS1 OS2
OS3 OS4
OS5

A1 . 1 Plan ificar
ea si or gan izar
ea pr oiect u lu i

OS1 OS2
OS3 OS4
OS5

A1 . 2 Or gan izar
e, coor don ar e si
m on it or izar
e act iv it at i

R e su r se u m a n
e
n e ce sa r e (So licit a n t
- S / P a r t e n e r - P)
su b co n t r a ct a t
Su n t det aliat e pe
su bact iv it at i

S: Man ager pr oiect ,


asist en t pr oiect ,
r esp onsabil f in an ciar ,
ex per t in m on it or izar
ea act iv it at ilor p r oiect
u lu i, con silier j ur idic P1
: Respon sabil pr oiect ,
asist en t pr oiect ,
r esp onsabil f in an ciar
,
ex per t in m on it or izar
ea act iv it at ilor pr oiect u
lui P2 : Respon sabil pr
oiect , r esp onsabil f in an
ciar , con silier j u r idic,
ex per t
in im plem ent ar ea
S: Man ager pr oiect ,
asist en t pr oiect ,
r esp onsabil f in an ciar ,
ex per t in m on it or izar
ea act iv it at ilor p r oiect
u lu i, con silier j ur idic P1
: Respon sabil pr oiect ,
asist en t pr oiect ,
r esp onsabil f in an ciar ,
ex per t in m on it or izar
ea act iv it at ilor pr oiect u
lui P2 : Respon sabil pr
oiect , r esp onsabil f in an
ciar , con silier j u r idic,
ex per t
in im plem ent ar ea
act iv it at ilor pr oiect u
lui

Re su r se
m a t e r ia
le e x ist e n
te

Par t en er n a ional 2

Par t en er n a ional 2

R e su r se
R e z u lt a t
I n d ica t o r i
m a t e r ia
epropu
le
se
a ch iz i io n a t
e
Con su m ab ile pt Su nt d et aliat e
. act iv it at i de
pe
im plem ent ar e a su bact iv it at
i
p r oiect u lu
i

Sed iile u nd
e isi
desf asoar a
act iv it at ea
S, P1 si P2 ;
Ech ip am ent
e pen t r u
desf asu r ar
ea
act iv it at ii:
lapt op - u r
i, PC- u r i,
im pr im an t
a, f ax , t elef
Sed iile u nd Con su m ab ile pt
Plan u l
e isi
. act iv it at i de
p r oiect u lu i
Docu m en t ele
desf asoar a im plem ent ar e
elabor at e in
act iv it at ea
a p r oiect u lu i
cadr ul
S, P1 si P2 ;
p r oiect u lu
Ech ip am ent
e pen t r u
i Minu t e de
sedin t e ale
desf asu r ar
int aln ir ilor din
ea act iv it at
ii: lapt op - u r i,
car d ul
PC- u r i,
p r oiect u lu i
im pr im an t a,
in t r e S, P1
f ax , t elef on
si P2
.

Sed iile u nd
e isi
desf asoar a
act iv it at
ea S, P1 si
P2
Ech ip am ent
e pen t r u
desf asu r ar
ea act iv it at
ii: lapt op - u r i,
PC- u r i,
im pr im an t a,
f ax , t elef on
.

Con su m ab ile pt
Regist r u l r
. act iv it at i de
iscu r ilor Docu
im plem ent ar e
m en t ele
elabor at e in
a p r oiect u lu i
cadr ul
Ach izit ii
p r oiect u lu
ech ipam en t e
i Minu t e de
p en t r u pr oiect :
sedin t e ale
2 m u lt if u nct ion
int aln ir ilor
ale cu cop iat or si
din cadr ul
scann er ; 2
p r oiect u lu i
im pr im an t
in t r e S, P1
e color ; 8
si P2
com pu t er e
per son ale; 2
lapt op- u r i;
aplicat ia de
m an agem en t a
p r oiect elor
fin an t at e
din
f on du r i eu r open
e
si de
adm in ist r ar e

OS1 OS2
OS3 OS4
OS5

A1 . 3 I n t ocm ir ea
si t r ansm it er ea
r apoar t elor
t ehn ice si
f in an ciar
e

OS1 OS2
OS3 OS4
OS5

A1 . 4 Act iv it at i
su por t p en t r u
im plem en t ar
ea pr oiect u lu i

OS1 OS2
OS3 OS4
OS5

A1 . 5 Desf asu r ar
ea act iv it at ilor de
ach izit ii

S: Man ager pr oiect ,


asist en t pr oiect ,
r esp onsabil f in an ciar
,
ex per t in m on it or izar
ea act iv it at ilor p r oiect
u lu i, con silier j ur idic P1
: Respon sabil pr oiect ,
asist en t pr oiect ,
r esp onsabil f in an ciar ,
ex per t in m on it or izar
ea act iv it at ilor pr oiect u
lui P2 : Respon sabil pr
oiect , r esp onsabil f in an
ciar , con silier j u r idic,
ex per t
in im plem ent ar ea act
S: Man ager pr oiect ,
asist en t pr oiect ,
r esp onsabil f in an ciar
,
ex per t in m on it or izar
ea act iv it at ilor p r oiect
u lu i, con silier j ur idic P1
: Respon sabil pr oiect ,
asist en t pr oiect ,
r esp onsabil f in an ciar
,
ex per t in m on it or izar
ea act iv it at ilor pr oiect u
lui P2 : Respon sabil pr
oiect , r esp onsabil f in an
ciar , con silier j u r idic,
ex per t
in im plem ent ar ea act
iv it at ilor pr oiect u lui

S: Man ager pr oiect ,


asist en t pr oiect ,
r esp onsabil f in an ciar ,
ex per t in m on it or izar
ea act iv it at ilor p r oiect
u lu i, con silier j ur idic P2
: Respon sabil pr oiect ,
r esp onsabil f in an ciar ,
con silier j u r idic, ex per
t in im plem ent ar ea
act iv it at ilor pr oiect u
lui

Sed iile u nd
e isi
desf asoar a
act iv it at ea
S, P1 si P2
Ech ip am ent
e pen t r u
desf asu r ar
ea
act iv it at ii:
lapt op - u r
i, PC- u r i,
im pr im an t
a, f ax , t elef
on .

Con su m ab ile pt
. act iv it at i de
im plem ent ar e a
p r oiect u lu
i

1 Rap or t
t eh nic de
im plem en t ar
e p en t r u f
iecar e cer er e
de
r am bu r sar e

Sed iile u nd Con su m ab ile pt


1 Set de
e isi
. act iv it at i de
docu m en t
desf asoar a im plem ent ar e a
e elabor at
p en t r u f iecar
act iv it at ea
p r oiect u lu
e
i
S, P1 si P2
cer er e de
Ech ip am ent
r am bu r sar e
e pen t r u
si r apor t ele d
desf asu r ar
e aud it af er en
ea act iv it at
t e cer er ilor de
ii: lapt op - u r i,
r am bu r sar e
PC- u r i,
Docu m en t e
im pr im an t a,
j u st ificat iv
f ax , t elef on
.
e pen t r u
ef ect u ar ea
plat ilor in
cadr ul
p r oiect u lu i
Docu m en t ele
elabor at e in
cadr ul
p r oiect u lu
Sed iile u nd Con su m ab ile pt Plan u r ile de
e isi
. act iv it at i de
ach izit ii 1 set
desf asoar a
im plem ent ar e d e docum ent e
act iv it at a p r oiect u lu i 1
af er en t e
ea S, P1 si
ser v er r ack ; 2
f iecar ei
P2
9 t ablet e PC; 2
pr ocedu r i d
m u lt if u n ct
Ech ip am ent
e ach izit ie
ionale;
e pen t r u
(con t r act
2 im pr im an t e
ach izit ie,
desf asu r ar
docu m en t e
ea act iv it at color ; 8 PC- u r i;
ii: lapt op - u r i, 2 lap t op- ur i; 2
const at at oar
im pr im an t
PC- u r i,
e, accept an t e,
e car du r i; 2
im pr im an t a,
p r ocese
0
f ax , t elef on
v er bale de
.
v id eopr oiect oar r ecept ie et c. )
e;
2 ap ar at e f ot
o;
1 3 0 0 car du r i
Sm ar t ; 4
du lapu r i p en t r
u ar h iv ar e doc.
;
2 0 0 Afise (A2 );
1 5 0 0 Br osu r i
(A5 ); 1 5 0 0 Pix u
r i per son alizat e;
1 5 0 0 St ick - u r
i
per son alizat e (8
GB); 1 5 0 0 Mape
de pr ezen t ar e
p lic A4
per son alizat e;
5 0 0 Bloc- n ot
es per son alizat
(A4 ); 1 5 0 0
Ru csac
per son alizat ;
ser v icii j u r
idice; ser v icii d

OS1 OS2

OS1 OS2

OS1

OS1 OS3

ev enim en t e;
ser v icii de
m u lt ip licar
e; ser v icii de
dist r ibu t ie; et
c
7 A2 DEZ VOLTAREA
su nt d et aliat e
sun t
su nt d et aliat e
CURRI CULUMULUI
pe su bact iv it
pe su bact iv it
d et aliat e pe
at i
at i
su bact iv it at
i
8 A2 . 1 Elabor ar ea P2 : Ex per t in elabor ar
Sed iile u nd Con su m ab ile pt
cu r r iculu m ulu i d ea m et odolog iei de f or m
e isi
. act iv it at i de
e f or m ar e
ar e
desf asoar a im plem ent ar e
act iv it at ea
a p r oiect u lu i
S si P2
Ech ip am ent
e pen t r u
desf asu r ar
ea act iv it at
ii: lapt op - u r i,
PC- u r i,
im pr im an t
a, f ax , t elef
on .
9
A2 . 2 Acr edit ar
S: Ex per t acr edit ar e
Sed iile u nd Con su m ab ile pt
ea pr ogr am u lu i
e isi
. act iv it at i de
desf asoar a im plem ent ar e a
de
f or m ar e
act iv it at e S
p r oiect u lu
i
si P1
Ech ip am ent
e pen t r u
desf asu r ar
ea
act iv it at ii:
lapt op - u r
i, PC- u r i,
im pr im an t
a, f ax , t elef
10
A2 . 3 Elabor ar
S: Ex p er t acr edit ar
Sed iile u nd Con su m ab ile pt
ea m et od ologiei
e isi
. act iv it at i de
e; ex per t in for m ar e
d e or ganizar e si
desf asoar a im plem ent ar e
P1 : Ex per t in for m ar
desfasu r ar e a
act iv it at ea
a p r oiect u lu i
e
for m ar ii
S si P1
Ech ip am ent
e pen t r u
desf asu r ar
ea act iv it at
ii: lapt op - u r i,
PC- u r i,
im pr im an t a,
f ax , t elef on
.
1 1 A3 ELABORAREA
su nt det aliat e
sun t
su nt det aliat e
MATERI ALELOR
la su bact iv it at
la su bact iv it at
d et aliat e la
MULTI MEDI A
i
su bact iv it at
i
i
I NTERACTI VE

OS1 OS3

12

A3 . 1 An aliza
in v eder ea
dezv olt ar ii
m at er
ialelor m u lt
im edia in t er
act iv e

OS1 OS3

13

A3 . 2 Dezv olt ar
ea m at er ialelor
m u lt im edia
in t er act iv e,
opt im izar e si
feed- back

P2 : Tech n ical leader


act iv it at e d e digit izar
e

Sed iile u nd
e isi
desf asoar a
act iv it at
ea P2
Ech ip am ent
e pen t r u
desf asu r ar
ea act iv it at
ii: lapt op - u r i,
PC- u r i,
im pr im an t a,
f ax , t elef on
.
P2 :
Sed iile u nd
e isi
Dezv olt at or / I n st r u ct ion
al
desf asoar a
Desig ner ;
act iv it at ea
Dezv olt at or / Gr aph
S, P1 , P2
ical
Ech ip am ent
Desig ner ;
e pen t r u
Dezv olt at or / Con t en t
desf asu r ar
Dev eloper ; Test er / Cu r
ea
s digit al; Tech n ical
act iv it at ii:
leader act iv it at e d e
lapt op - u r i,

su n t det aliat
su n t
e pe
det aliat e pe
su bact iv it at su bact iv it at
i
i
1 pr ogr am de
f or m ar e; 1
m an u al de
cu r s t ipar
it
+ CD

Consu m ab ile
1 cu r s
pt . act iv it at i acr edit at de
de
cat r e CNFP
im plem en t ar
e
a pr oiect u lui

1 m et od ologie
de or gan izar e
si desf asu r ar
e a for m ar ii

su n t det aliat
su n t
e la
det aliat e la
su bact iv it at su bact iv it at
i
i

Con su m ab ile pt
. act iv it at i de
im plem ent ar e
a p r oiect u lu i

1 Rapor t de
an aliza

Con su m ab ile pt
. act iv it at i de
im plem ent ar e a
pr oiect u lu i 2
9 t ablet e PC

1 Rapor t de
dezv olt ar e

OS1 OS3

14

A3 . 3 I n t egr ar
ea m at er ialelor
pe pr or t alu l
pr oiect u lu i

P2 :
Dezv olt at or / I n st r u ct ion
al
Desig ner ;
Dezv olt at or / Gr aph
ical
Desig ner ;
Dezv olt at or / Con t en t
Dev eloper ; Test er / Cu r
s digit al; Tech n ical
leader act iv it at e d e
digit izar e

OS1 OS2
OS3 OS4

15

A4 FORMAREA
GRUPULUI TI NTA

su nt det aliat e
la su bact iv it at
i

OS1

16

A4 . 1 Select ie
si acr edit ar e
f or m at or i

S: Ex per t acr edit ar e

OS1 OS4

17

A4 . 2 I n t aln ir i
de lu cr u ale celor
2 0 f or m at or i si
ech ipei de
im p lem en t ar
e

OS1 OS2

OS1

PC- u r i,
im pr im an t
a, f ax , t elef
on .
Sed iile u nd
e isi
desf asoar a
act iv it at
ea P2
Ech ip am ent e
pen t r u desf
asu r ar ea act
iv it at ii: lapt
op - u r i,
PC- u r i,
im pr im an t
a, f ax , t elef
on .
sun t
d et aliat e la
su bact iv it at
i
Sed iile u nd
e isi
desf asoar a
act iv it at ea
S, P1 si P2 ;
Ech ip am ent
e pen t r u
desf asu r ar
ea
act iv it at ii:
lapt op - u r
i, PC- u r i,
im pr im an t
a, f ax , t elef
Sed iile u nd
e isi
desf asoar a
act iv it at ea
S, P1 si P2 ;
Ech ip am ent e
pen t r u desf
asu r ar ea act
iv it at ii: lapt
op - u r i,
PC- u r i,
im pr im an t
a, f ax , t elef
on .

S: Ex p er t in f or m ar
e, ex per t com u n icar
e,
ex per t b aza de dat e a
cu r san t ilor , ex per t in
gest ion ar ea at est at
elor si a car du r ilor , ex
p er t
r apor t ar e, ex per
t
acr edit ar e, ex per
t
m ult im ed ia P1 : Ex per t
in f or m ar e, ex per t
com u n icar e, ex per t
baza
de dat e a cu r san t ilor
, ex per t in g est ion ar
ea at est at elor si a
car du r ilor , ex per
t
r apor t ar e P2 : Ex per t
com u n icar e, ex per t
baza de dat e a cu r san t
ilor ,
ex per t in elabor ar
1 8 A4 . 3 Mult iplicar
su bcon t r act at e
Sed iile u nd
ea su por t u lu i de
e isi
desf asoar a
cu r s (m an ual si
CD) in
act iv it at ea S
Ech ip am ent
1 2 2 5 ex em plar
e
e pen t r u
desf asu r ar
ea act iv it at
ii: lapt op - u r i,
PC- u r i,
im pr im an t a,
f ax , t elef on
.
19
A4 . 4 Select ia
S: Ex per t in for m ar e P1 Sed iile u nd
gr u pu lu i t int
: Ex per t in for m ar e
e isi
a
desf asoar a
act iv it at
ea S, P1 ;
Ech ip am ent e

Con su m ab ile pt
. act iv it at i de
im plem ent ar e
a p r oiect u lu i

1 Rapor t de
in t egr ar e
si t est ar e
pe por t al

su nt det aliat e
la su bact iv it at
i

su n t det aliat
su n t
e la
det aliat i la
su bact iv it at su bact iv it at
i
i
2 0 f or m at or
i select at i si
acr ed it at i

Con su m ab ile pt
. act iv it at i de
im plem ent ar e a
p r oiect u lu
i

Con su m ab ile pt
. act iv it at i de
im plem ent ar e
a p r oiect u lu i
Ser v icii pent r u
or gan izar ea
de ev en im en t
e

I nt aln ir i
de lucr u
ale ech ip ei
de
im plem en t ar
e
Minu t e de
sedin t e ale
in t aln ir ilor
de lu cr u

Ser v icii d e
m u lt iplicar
e

1 2 2 5 Man ual
+ CD

Con su m ab ile pt
. act iv it at i de
im plem ent ar e
a p r oiect u lu i

Docu m en t ele
si f or m u lar
ele de in scr ier
e a gr u pu lu i t
in t a

OS1

20

A4 . 5 Cr ear ea
si adm in ist r ar
ea bazei d e dat
e a gr u pu lu i t
int a

OS1

21

A4 . 6 I n ch eier ea
si gest ion ar ea
con t r act elor de
in ch ir ier e pen t r
u spat iile in car e
se v or desf asu r a
cu r su r ile

OS1 OS2

2 2 A4 . 7 Dist r ibu ir ea
su por t u lu i de cu r
s v ia cu r ier r apid
(m an u ale, CD- u r
i
cu r esu r se)

OS1

2 3 A4 . 8 Desf asu r ar
ea sesiun ilor de
f or m ar e si
cer t if icar e

S: Ex p er t in f or m ar
e, ex per t b aza de dat
ea
cu r san t ilor P1 : Ex p er t
in for m ar e, ex per t baza
d e dat e a cur san t ilor

S: Ex per t in for m ar e
P1 : Ex per t in f or m ar e

su bcon t r act at e

S: Ex p er t in f or m ar
e, ex per t b aza de dat
ea
cu r san t ilor P1 : Ex p er t
in
for m ar e, ex per t baza d
e dat e a cur san t ilor

OS1 OS3

24

A4 . 9 Act u alizar
ea si adm in ist r ar
ea in st r u m en t
elor
in for m at ice p en t r
u
m on it or izar e
si con t r olu l
pr ogr am u lu
i def or m ar e
cont inu a

P2 : An alist , sof t w ar e
dev eloper , t est er por t
al, t ech n ical leader
dezv olt ar e por t al

OS1

25

A4 . 1 0
Cu m par ar ea

S: Ex p er t in f or m ar
e, ex per t b aza de dat
e a cu r san t ilor , ex
per t in

pen t r u desf
asu r ar ea act
iv it at ii: lapt
op - u r i,
PC- u r i,
im pr im an t
a, f ax , t elef
on .
Sed iile u nd
e isi
desf asoar a
act iv it at
ea S, P1 ;
Ech ip am ent
e pen t r u
desf asu r ar
ea act iv it at
ii: lapt op - u r i,
PC- u r i,
im pr im an t a,
f ax , t elef on
.
Sed iile u nd
e isi
desf asoar a
act iv it at ea
S, P1 ;
Ech ip am ent
e pen t r u
desf asu r ar
ea
act iv it at ii:
lapt op - u r
i, PC- u r i,
im pr im an t
a, f ax , t elef
Sed iile u nd
e isi
desf asoar a
act iv it at ea S
Ech ip am ent
e pen t r u
desf asu r ar
ea
act iv it at ii:
lapt op - u r
i, PC- u r i,
im pr im an t
a, f ax , t elef
Sed iile u nd
e isi
desf asoar a
act iv it at ea
S, P1 ;
Ech ip am ent
e pen t r u
desf asu r ar
ea act iv it at
ii: lapt op - u r i,
PC- u r i,
im pr im an t a,
f ax , t elef on
.
Sed iile u nd
e isi
desf asoar a
act iv it at ea
S, P1 ;
Ech ip am ent
e pen t r u
desf asu r ar
ea act iv it at
ii: lapt op - u r i,
PC- u r i,
im pr im an t a,
f ax , t elef on
.
Sed iile u nd
e isi
desf asoar a

Con su m ab ile pt
. act iv it at i de
im plem ent ar e
a p r oiect u lu i

Anex a 1 0
af er en t
a
f iecar ei CR

1 2 0 0 cadr
e d idact ice
car e
in deplin esc
fu n ct ia de
d ir ig in t e

Con su m ab ile pt
. act iv it at i de
im plem ent ar e a
p r oiect u lu
i

Con t r act e
de in ch ir ier
e

Ser v icii d e
1 2 2 5 Man ual
dist r ibu t ie su por
+ CD
t cur s
dist r ibu it e

Con su m ab ile pt
. act iv it at i de
im plem ent ar e a
p r oiect u lu
i

1 2 0 0 de per
soan e din gr
up ul t in t a
for m at e si
1164
p er soan e
cer t if icat
e

Con su m ab ile pt
1 ap licat ie
. act iv it at i de
in f or m at
im plem ent ar e a
ica pen t r u
m on it or izar ea
p r oiect u lu
i
si cont r olu l
p r ogr am u lu
i de f or m ar e
con t in u a,
act u alizat a

Con su m ab ile pt 1 2 6 0 t ipizat e


. act iv it at i de
1 3 0 0 car du r
im plem ent ar e a
i sm ar t

1 2 0 0 cadr
e d idact ice
car e
in deplin esc
fu n ct ia
de d ir ig in
te
in st r uit e si
1 1 6 4 cadr
e d idact ice
car e
in deplin esc
fu n ct ia
de d ir ig in
t e cer t if
-

t ipizat elor si
a car du r ilor

gest ion ar ea at est at elor act iv it at ea


si a car du r ilor P1 : Ex per
S, P1 ;
t in for m ar e, ex per t
Ech ip am ent
baza de dat e a cu r san t
e pen t r u
desf asu r ar
ilor ,
ea
ex per t in g est ion ar
ea
act iv it at ii:
at est at elor si
lapt op - u r
a car d ur ilor
i, PC- u r i,
im pr im an t a,
f ax , t elef on
A4 . 1 1 Tipar ir
S: Ex p er t baza de dat e Sed iile u nd
ea at est at
e isi
a cu r san t ilor , ex per t in
elor
gest ion ar ea at est at elor desf asoar a
si a car du r ilor P1 : Ex per
act iv it at
t
ea S, P1 ;
baza de d at e a
Ech ip am ent
cu r san t ilor , ex per t in
e pen t r u
gest ion ar ea at est at
desf asu r ar
elor si a car du r ilor
ea act iv it at
ii: lapt op - u r i,
PC- u r i,
im pr im an t a,
f ax , t elef on
.
A4 . 1 2
S: Ex p er t baza de dat e Sed iile u nd
e isi
I n scr ipt ion ar e car a cu r san t ilor , ex per t in
d ur i elect r onice gest ion ar ea at est at elor desf asoar a
si a car du r ilor P1 : Ex per act iv it at ea
t baza de d at e a
S, P1 ;
cu r san t ilor , ex per t in Ech ip am ent
gest ion ar ea at est at
e pen t r u
desf asu r ar
elor si a car du r ilor
ea
act iv it at ii:
lapt op - u r
i, PC- u r i,
im pr im an t
a, f ax , t elef
A4 . 1 3 Dist r ibu ir
S: Ex p er t in f or m ar e,
Sed iile u nd
ex per t b aza de dat e a
e isi
ea at est at elor si
cu r san t ilor , ex per t in
desf asoar a
a car du r ilor
gest ion ar ea at est at
act iv it at
elor
ea S, P1 ;
si a car du r ilor P1 : Ex per Ech ip am ent e
t in for m ar e, ex per t
pen t r u desf
baza de dat e a cu r san t asu r ar ea act
ilor ,
iv it at ii: lapt
ex per t in g est ion ar
op - u r i,
ea at est at elor si a
PC- u r i,
car d ur ilor
im pr im an t
a, f ax , t elef
on .
A5 Pr om ov ar ea
su nt det aliat e
sun t
im por t an t ei
la su bact iv it at
d et aliat e la
dezv olt ar ii
i
su bact iv it at
i
pr of esion ale
a per sonalu lu i
didact ic

OS1

26

OS1

27

OS1

28

OS1 OS4

29

OS1 OS4

30

A5 . 1 Elabor ar ea
si t r an sm it er ea
de com u nicat e de
pr esa

S: Ex per t com u n icar e


P2 : Ex per t com u n icar e

OS1 OS4

31

A5 . 2 Elabor ar ea
si r ealizar ea
m at er ialelor si
obiect elor
pr om ot ion ale

S: Ex per t com u n icar e


P2 : Ex per t com un icar
e, w eb d esig ner

Sed iile u nd
e isi
desf asoar a
act iv it at ea
S, P1 si P2 ;
Ech ip am ent
e pen t r u
desf asu r ar
ea act iv it at
ii: lapt op - u r i,
PC- u r i,
im pr im an t
a, f ax , t elef
on .
Sed iile u nd
e isi
desf asoar a
act iv it at ea
S, P1 si P2 ;
Ech ip am ent
e pen t r u

pr oiect u lu i 1 2 6
0 t ipizat e 1 3 0
0 car du r i sm ar
t

Con su m ab ile pt
. act iv it at i de
im plem ent ar e
a p r oiect u lu i

1 2 0 0 at est at
e t ip ar it e

Con su m ab ile pt
. act iv it at i de
im plem ent ar e a
p r oiect u lu i
2 im pr im an t
e
in scr ip t ion ar
e car du r i

1 1 6 4 car du r
i in scr ip t ion
at e

Con su m ab ile pt
. act iv it at i de
im plem ent ar e
a p r oiect u lu i

1 1 6 4 at est at
e si 1 1 6 4
car du r i
dist r ibu it
e

su nt det aliat e
la su bact iv it at
i

su n t det aliat
e la
su bact iv it at
i

Con su m ab ile pt
. act iv it at i de
im plem ent ar e
a p r oiect u lu i

Com un icat e
de pr esa
pr iv in d
d esfasur ar
ea pr oiect ulu
i,

Con su m ab ile pt
. act iv it at i de
im plem ent ar e a
p r oiect u lu
i

elem en t e
de id en t it at
e
v izu ala
lay ou t - ur
i m ach et e

OS1 OS4

32

A5 . 3 Plan if icar
ea, or g an izar ea
si desf asu r ar ea
Con f er in t ei de
pr esa de lansar e a
pr oiect u lu i

OS1 OS4

33

A5 . 4 Dist r ibu ir
ea m at er ialelor
de pr om ov ar e

OS1 OS4

34

A5 . 5 Cam pan ie
de in for m ar e,
p ub licit at e si
d isem in ar e

OS1 OS4

35

A5 . 6 Plan if icar
ea, or g an izar ea
si desf asu r ar ea
Con f er in t ei de
in ch ider e a
pr oiect u lu i

OS1 OS3

3 6 A6 DEZ VOLTAREA
SI
I MPLEMENTAREA

desf asu r ar
ea act iv it at
ii: lapt op - u r i,
PC- u r i,
im pr im an t a,
f ax , t elef on
.
S: Ex per t com u n icar e Sed iile u nd
e isi
P2 : Ex per t com u n icar e
desf asoar a
act iv it at ea
S, P1 si P2 ;
Ech ip am ent
e pen t r u
desf asu r ar
ea
act iv it at ii:
lapt op - u r
i, PC- u r i,
im pr im an t
a, f ax , t elef
S: Ex per t com u n icar e Sed iile u nd
e isi
desf asoar a
act iv it at ea S
Ech ip am ent
e pen t r u
desf asu r ar
ea
act iv it at ii:
lapt op - u r
i, PC- u r i,
im pr im an t
a, f ax , t elef
on .

Con su m ab ile pt
. act iv it at i de
im plem ent ar e a
p r oiect u lu i Ser
v icii pent r u or
gan izar ea de
ev en im en t e

Con su m ab ile pt
. act iv it at i de
im plem ent ar e
a p r oiect u lu i

1 Con fer in t
a d e pr esa
de lan sar e a
p r oiect u lu
i

2 0 0 Afise (f
or m at A2 )
dist r ibu it e
1 5 0 0 Br osu r
i
(f or m at A5 )
dist r ibu it e
1 5 0 0 Pix ur i
per sonalizat e
dist r ibu it e
1 5 0 0 St ick - u r
i
per sonalizat e
(8 GB)
dist r ibu it e
1 5 0 0 Mape de
pr ezent ar e
p lic A4
per sonalizat e
dist r ibu it e
1 5 0 0 Blocn ot es
per son alizat
(f or m at A4 )
dist r ibu it e
1 5 0 0 Ru csac
per son alizat
dist r ibu it e
su bcon t r act at e
Sed iile u nd Con su m ab ile pt
1 cam p an ie
e isi
. act iv it at i de
m edia si ondesf asoar a
im plem ent ar e
lin e de
in f or m ar e,
act iv it at ea
a p r oiect u lu i
S, P1 si P2 ;
Ser v icii d e
pu blicit at e si
Ech ip am ent e
r ealizar e a
disem in ar e
pen t r u desf
cam pan iei
asu r ar ea act
de in f or m ar
iv it at ii: lapt
e,
op - u r i,
pu blicit at e si
PC- u r i,
disem in ar e
im pr im an t
a, f ax , t elef
on .
S: Ex per t com u n icar e Sed iile u nd Con su m ab ile pt 1 Con fer in t a
P2 : Ex per t com u n icar e
e isi
. act iv it at i de
de in ch ider e a
desf asoar a
im plem ent ar e
p r oiect u lu i
act iv it at ea
a p r oiect u lu i
S, P1 si P2 ; Ser v icii pent r u
or gan izar ea
Ech ip am ent
e pen t r u
de ev en im en t
e
desf asu r ar
ea act iv it at
ii: lapt op - u r i,
PC- u r i,
im pr im an t
a, f ax , t elef
on .
su nt d et aliat e
sun t
su nt d et aliat e
su n t det aliat
pe su bact iv it
pe su bact iv it
e pe
d et aliat e pe
su bact iv it at
at i
su bact iv it at
at i
i
i

FSE

Page 50 of
33
I NSTRUMENTELOR
SOFTWARE

OS1 OS3

37

A6 . 1 An aliza
in v eder ea
dezv olt ar ii

P2 : Web design er ,
analist , ar h it ect solu t
ie w eb, sof t w ar e
dev eloper , t est er por t
al, t ech n ical leader
dezv olt ar e por t al

OS1 OS3

38

A6 . 2 Dezv olt ar
e por t al

P2 : Web design er ,
analist , ar h it ect solu t
ie w eb, sof t w ar e
dev eloper , t est er por t
al,
t ech n ical leader
dezv olt ar e por t
al

OS1 OS3

39

A6 . 3 Test ar
e por t al

P2 : Web design er ,
analist , ar h it ect solu t
ie w eb, sof t w ar e
dev eloper , t est er por t
al,
t ech n ical leader
dezv olt ar e por t
al

OS1 OS3

40

A6 . 4
Adm in ist r ar
e, act u alizar
e,
in t r et iner e p or t
al

P2 : Web design er ,
analist , ar h it ect solu t
ie w eb, sof t w ar e
dev eloper , t est er por t
al, t ech n ical leader
dezv olt ar e por t al

OS5

4 1 A7 EVALUARE DE
I MPACT

su bcon t r act at e

D a t e Fin a n cia r e
P ACH ET U L D E FI N A N AR E A PR OI ECT U LU I

Sed iile u nd
e isi
desf asoar a
act iv it at
ea P2 ;
Ech ip am ent
e pen t r u
desf asu r ar
ea act iv it at
ii: lapt op - u r i,
PC- u r i,
im pr im an t a,
f ax , t elef on
.
Sed iile u nd
e isi
desf asoar a
act iv it at ea
P2 ;
Ech ip am ent
e pen t r u
desf asu r ar
ea
act iv it at ii:
lapt op - u r
i, PC- u r i,
im pr im an t
a, f ax , t elef
Sed iile u nd
e isi
desf asoar a
act iv it at
ea P2 ;
Ech ip am ent e
pen t r u desf
asu r ar ea act
iv it at ii: lapt
op - u r i,
PC- u r i,
im pr im an t
a, f ax , t elef
on .
Sed iile u nd
e isi
desf asoar a
act iv it at
ea P2 ;
Ech ip am ent
e pen t r u
desf asu r ar
ea act iv it at
ii: lapt op - u r i,
PC- u r i,
im pr im an t
a, f ax , t elef
on .
Sed iile u nd
e isi
desf asoar a
act iv it at ea
P2 ;
Ech ip am ent
e pen t r u
desf asu r ar
ea
act iv it at ii:
lapt op - u r
i, PC- u r i,
im pr im an t a,
f ax , t elef on

Con su m ab ile pt
. act iv it at i de
im plem ent ar e
a p r oiect u lu i

1 Rapor t de
an aliza

Con su m ab ile pt
. act iv it at i de
im plem ent ar e a
p r oiect u lu i
1
Ser v er r ack

1 Por t al al
p r oiect u lu
i

Con su m ab ile pt
. act iv it at i de
im plem ent ar e
a p r oiect u lu i

1 Rapor t de
t est ar e

Con su m ab ile pt
. act iv it at i de
im plem ent ar e
a p r oiect u lu i

Rap oar t e d e
su por t t eh n
ic Act u alizar i
per iodice a
por t alu lu i

Ser v icii d e
r ealizar e a
st u diulu i de
im pact

1 St u diu de
im pact

Total
1

Resu r se u m an e

Par t icip an i

Alt e t ipu r i de cost u r i, d in car e :

4192864.00
46500.00
2493619.8

3.1

0 ch elt u ieli de t ip FEDR ( m ax . 1 0 % pent r u ax ele 1 - 5 , sau m ax . 1 5 % pen t r u ax a 6 , d in v aloar ea


449276.00
t ot ala eligib ila a pr oiect u lu i)

3.2

v aloar e act iv it i su bcont r act at e / ex t er nalizat e (m ax . 4 9 % din v aloar ea t ot ala eligibila a


pr oiect u lu i)

Rezer v de cont ing en - m ax im 5 % d in (1 + 2 + 3 )

Tot al ch elt u ieli dir ect e (1 + 2 + 3 + 4 )

1709709.60
0.00
6732983.8
0

Tot al ch elt u ieli in dir ect e/ ch elt u ieli g en er ale de adm in ist r a ie (m ax . 1 in t ot al ch elt u ieli
5 % d dir ect e, m ai pu t in ch elt u ielile de t ip FEDR)
1
VALOAREA TOTALA ELI GI BI L A PROI ECTULUI (5 + 6 ), din car e :

v aloar e act iv it i t r an sn a ion ale

7059158.3
1
0.00

Valoar e TVA neded uct ibila est im at a

556980.93

10

Con t r ibu ia solicit ant u lu i

11

ASI STEN FI NANCI AR NERAMBURSABI L SOLI CI TAT (7 - 1 0 )

1482423.2
4
5576735.0
7

326174.5

Ju st ificar ea bu get u lu i cer er ii de Toat e cost u r ile pr ev azu t e in bu get ul det aliat au f ost est im at e in u r m
a u n ei f in an t ar e an alize a pr et u r ilor pr act icat e pe p iat a si pe baza ex per ien t ei
par t ener ilor
in pr oiect e sim ilar e. Est im ar ea cost u r ilor a fost cor elat a cu n at u r a
act iv it at ii la car e se r ef er a, r espect and OUG 6 6 / 2 0 1 1 r esp ect an d OUG
6 6 / 2 0 1 1 p r iv in d p r ev en ir ea, con st at ar ea i sanc ion ar ea n er eg ulior
apr ut e n ob iner ea i u t ilizar ea f on du r ilor eu r open e i/ sau a fon du r
ilor p ub lice n a ionale afer ent e acest or a i Hot r r ea n r . 8 7 5 / 2 0 1 1
pent r u
apr obar ea Nor m elor m et odolog ice de aplicar e a pr ev eder ilor OUG
n r . 6 6 / 2 0 1 1 cu m odif icr ile i com plet r ile u lt er ioar e. Cost ur ile p r ev
azu t e in bu get ul pr oiect u lu i su n t est im at e in u r m a an alizei cost u r ilor
pr act icat e in pr ezen t pe piat a, pr ecu m si pe b aza ex per ien t ei par t en er
ilor in pr oiect e sim ilar e. Cost u r ile salar iale cu r esu r sele u m an e r epr
ezin t a 5 8 , 1 2 % din cost u r ile dir ect e ale pr oiect ulu i. Ch elt u ielile salar
iale cu m an agem ent u l
p r oiect u lu i r epr ezin t a 9 , 8 2 % din b ug et . Valoar ea t ot ala pen t r u act iv
it at ile ex t er n alizat e, ce ap ar e in bu get sin t et ic est e de 1 . 7 0 9 . 7 0 9 , 6 0
lei si se com pu n e din v aloar ile af er ent e capit olelor 3 . 4 Valoar e act iv it
at i
su bcon t r act at e/ ex t er n alizat e si 3 . 6 Ch elt u ieli in f or m ar e si pu blicit at e ale
b ug et u lu i cost - u n it ar . Pr ocen t u l d e ch elt uieli su bcon t r act at e est e de 2 4 , 2 2
% , si se in cadr eaza in lim it a de 4 9 % pr ev azu t a in gh id ul solicit an t ulu
i. Cost ur ile cu t r an spor t u l, cazar ea si diu r n a au fost est im at e lu an d in
calcu l p r et u l f u r n izor ilor de ser v icii h ot elier e si de t r anspor t , p r et u l
com bu st ibilu lu i in cazu l deplasar ilor cu m asin a si d iu r n a pr act icat a de
in st it u t iile im plicat e in pr oiect la m om en t ul dep un er ii cer er ii de f inan
t ar e. Valoar ea ch elt u ielilor FEDR, car e se r efer a la inf r ast r u ct u r a I T,
au fost
st abilit e con su lt an d p r et u r ile de pe p iat a, in par t icu lar sit e- ur ile
w w w . e m a g . r o , w w w . p cg a r ag e . r o , w w w . cel . r o , w w w . sigm an et . r o.
I n t r u cat ach izit ia acest or echipam en t e est e in dispensabila der u lar ii pr
oiect u lu i,
ach izit iile r espect iv e v or f i r ealizat e la in cepu t ul desf asu r ar ii acest u ia.
Dat e f in an ciar e pen t r u an u l 2 0 1 0 (* n - 3 ): S: Nu m ar m ediu de an gaj at i: 2 4
Cif r a de afacer i: 2 7 9 . 6 2 2 lei Pr ofit u l sau p ier d er ea n et (a) a ex er cit iu lu i
f in an ciar (con f or m bilan t ): 1 0 8 . 4 8 5 lei P1 : Num ar m ediu de ang aj at i: 1 0
Cif r a de afacer i: 6 7 9 . 7 3 9 lei Pr ofit u l sau p ier d er ea n et (a) a ex er cit iu lu i
f in an ciar (con f or m bilan t ): - 4 2 . 9 5 3 lei P2 : Nu m ar m ediu de an gaj at i: 6 4 2
Cif r a de afacer i: 2 3 0 . 7 1 3 . 6 5 5 lei Pr of it u l sau pier der ea n et
(a) a ex er cit iu lu i f in an ciar (con f or m bilan t ): 1 0 . 4 8 8 . 9 2 0 lei

I n d ica t o r i
I n d ica t o r i

ID
228

I n d ica t o r i [ 1 o u t p u
t]
Per son al din ed u ca ie i f or m ar e in st r uit / per f ec ion at

V a lo a r e
1200

230

Nu m r de par t icipan i la in st r u ir e, - f or m ar e pr ofesion al cont inu

1200

231

Nu m r de par t icipan i FSE f em ei

1020

232

Nu m r de par t icipan i FSE din m ediul r u r al

300

233

Nu m r de per soan e asist at e la debu t u l n car ier a did icat ic - for m ar e pr of esional con t in u

100

234

Nu m r de par t icipan i FSE f em ei

85

235

Nu m r de par t icipan i FSE din m ediul r u r al

67

466

Nu m r u l u n it ilor colar e spr ij in it e

467

Nu m r de u n iv er sit i spr ij in it e

468

Nu m r de docu m en t e st r at egice r elev an t e act u alizat e/ dezv olt at e

ID

I n d i ca t o r i [ 2 r e su
lt ]

V a lo a r e

229

Rat a per son alu lu i d in edu ca ie i for m ar e pr eg t it car e a f ost cer t if icat (% )

97

236

Nu m r de par t icipan i la in st r u ir e cer t ifica i - f or m ar e pr of esion al con t in u

237
238

Nu m r de par t icipan i la in st r u ir e cer t ifica i - f or m ar e pr of esion al con t in u , din car e: Fem


ei
Nu m r de par t icipan i la in st r u ir e cer t ifica i - f or m ar e pr of esion al con t in u , din car e: Ru r al

239

Par t en er i t r an sn a ion ali im plica i n pr oiect for m ar e pr of esion al con t in u

469

Nu m r de docu m en t e st r at egice r elev an t e v alidat e/ im plem en t at e

1164
990
291

Gr u p i n t
GRU P I N T

ID

Gr u p in t

V a lo a r e

Alt e cat egor ii de per son al asociat e n oilor p r of esii din edu ca ie i f or m ar e pr ofesion al

Asist en i edu ca ionali pen t r u elev i cu cer in e ed uca ion ale speciale

12

Cadr e didact ice/ per son al d idact ic din n v m nt u l pr ecolar

13

Cadr e didact ice/ per son al d idact ic din n v m nt u l pr im ar

14

Cadr e didact ice/ per son al d idact ic din n v m nt u l pr of esion al i t eh n ic

15

Cadr e didact ice/ per son al d idact ic din n v m nt u l secu nd ar in f er ior

16

Cadr e didact ice/ per son al d idact ic din n v m nt u l secu nd ar su per ior

17

Cadr e didact ice/ per son al d idact ic din n v m nt u l su per ior

19

Con silier i colar i

27

Ex per i n cr ear ea de m at er iale didact ice d e n v ar e, t est ar e i ev aluar e

34

For m at or i

46

Mediat or i colar i

55

Men t or i colar i - m en t or i d e in ser ie pr ofesion al i m en t or i d e dezv olt ar e pr of


esion al a pr of esor ilor

1 0 4 Per son al didact ic au x iliar (I SCED 0 - 6 )

1 3 0 Tiner i ab solv en i su b 3 5 an i debu t an i n car ier a didact ic

Per son al im plicat n d ezv olt ar ea i m an ag em en t u l pr og r am elor de f or m ar e cont


1 3 8 inu a per son alu lu i didact ic i for m at or ilor
1 6 6 Cadr e didact ice/ per son al d idact ic din n v m nt u l pr ecolar (I SCED 0 - 6 )

0
50

FSE

Page 33 of
33

167

Cadr e didact ice/ per son al d idact ic din n v m nt u l pr im ar (I SCED 0 - 6 )

50

168

Cadr e didact ice/ per son al d idact ic din n v m nt u l pr of esion al i t eh n ic (I SCED 0 - 6 )

300

169

Cadr e didact ice/ per son al d idact ic din n v m nt u l secu nd ar in f er ior (I SCED 0 - 6 )

400

170

Cadr e didact ice/ per son al d idact ic din n v m nt u l secu nd ar su per ior (I SCED 0 - 6 )

400

171

Cadr e didact ice/ per son al d idact ic din n v m nt u l su per ior (I SCED 0 - 6 )

172

For m at or i - pen t r u FPC si edu cat ie si f or m ar e pr ofesion ala init iala

173

Per son al didact ic si d id act ic au x iliar cu f u nct ii de cond ucer e, m on it or izar e, ev alu ar e si
con t r ol i in v at am an t (I SCED 0 - 6 )

174

Ex per t i in elabor ar ea/ r ev izu ir ea de st an dar de de f or m ar e pr of esion ala

175

Ex per t i in elebor ar ea/ r ev izu ir ea cur r icu lei