Sunteți pe pagina 1din 15

Mo no g rafi i s pecif i ce act i vi t `]i i c urent e

cazuri practice
Aspecte contabile privind activitatea
jocurilor de noroc
Activitatea jocurilor de noroc se poate face numai \n baza autoriza]iei emise de Ministerul
Economiei [i Finan]elor, respectiv licen]a pentru exploatarea jocurilor de noroc, prev`zut` \n anexele
nr. 1 a) [i 1 b), din H.G. nr. 251/1999 privind condi]iile de autorizare, organizare [i exploatare a
jocurilor de noroc.
Organizarea oric`rui joc de noroc implic`, \n general, existen]a mai multor elemente, cum ar fi: joc,
miz`, mijloace, organizator [i participant.
La art. 1 [i 2 din reglementarea amintit` mai sus sunt defini]i principalii termeni specifici jocurilor
de noroc.
Jocul de noroc reprezint` orice procedur` de atribuire a unor c[tiguri de orice fel, \n func]ie de
anumite elemente aleatorii indiferent de modul de producere a acestora cu perceperea, sub orice
form`, a unor taxe de participare directe sau disimulate (indirecte).
Taxa de participare direct` reprezint` suma de bani perceput` direct de la juc`tor de c`tre organizator, \n schimbul dreptului de participare la joc.
Taxa de participare disimulat` reprezint` suma de bani perceput` suplimentar pentru vnzarea
unor produse care permit dreptul de participare la jocurile de noroc, precum [i tarifele percepute pentru utilizarea liniilor telefonice sau a altor mijloace de telecomunica]ie asimilate acestora ori pentru
prestarea unor servicii a c`ror finalitate const` \n dreptul de participare la un joc de noroc.
Activitatea jocurilor de noroc este reglementat` printr-o serie de acte normative, din care cele mai reprezentative
sunt:
Hot`rrea Guvernului nr. 251/1999 privind condi]iile de autorizare, organizare [i exploatare a jocurilor de noroc,
modificat` prin H.G. nr. 348/2002;
Ordinul nr. 184/2000 pentru aprobarea Normei tehnice de verificare a mijloacelor de joc. Cerin]e generale N.T.V.01-2000;
Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activit`]ilor din domeniul
jocurilor de noroc, modificat` prin Legea nr. 166/1999, Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea [i completarea O.U.G. nr. 69/1998, Legea nr. 391/2002 privind aprobarea Ordonan]ei Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea [i completarea Ordonan]ei de urgen]` a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activit`]ilor din domeniul jocurilor de noroc;
Ordonan]a Guvernului nr. 28/1999, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare;
Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Hot`rrea Guvernului nr. 671/2000 privind actualizarea nivelului taxelor pentru eliberarea documentelor de
autorizare a activit`]ilor de jocuri de noroc;
Preciz`ri metodologice nr. 9.634 din 16.09.1997;
Legea nr. 366/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 118/1999 privind \nfiin]area [i utilizarea Fondului na]ional de
solidaritate;
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
H.G. nr. 348/2002 pentru modificarea H.G. nr. 251/1999 privind condi]iile de autorizare, organizare [i exploatare
a jocurilor de noroc;
Legea nr. 391/2002 privind aprobarea Ordonan]ei Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea [i completarea
Ordonan]ei de urgen]` a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activit`]ilor din domeniul jocurilor de
noroc;
Ordinul nr. 77/2004 pentru \nlocuirea anexelor nr. 1 [i nr. 2 la Norma tehnic` de verificare a mijloacelor de joc
Cerin]e generale N.T.V.-01-2000, aprobat` prin Ordinul ministrului industriei [i comer]ului nr. 184/2000;
Ordonan]a Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;
Ordinul nr. 452/2006 pentru actualizarea valorilor din anexa nr. 2 la Norma tehnic` de verificare a mijloacelor de
joc Cerin]e generale N.T.V.-01-2000, aprobat` prin Ordinul ministrului industriei [i comer]ului nr. 184/2000;
Norma metodologic` din 12.12.2007 privind cuantumul timbrului monumentelor istorice [i modalita]ile de percepere, \ncasare, utilizare [i eviden]iere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia;
Ordinul nr. 101 din 21.01.2008 emis de A.N.A.F., privind aprobarea modelului [i con]inutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor [i contribu]iilor cu regimuri de stabilire prin autoimpunere sau re]inere la
surs`;
Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modific`rile [i ad`ugirile ulterioare;
Norme Metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004.

Conform legisla]iei \n vigoare, rezult` c` persoanele juridice [i fizice care organizeaz` [i exploateaz` activit`]i de
jocuri de noroc \[i pot desf`[ura activitatea numai \n baza autoriza]iei emise de Ministerul Economiei [i Finan]elor,
denumit` licen]`.
Licen]a pentru exploatarea jocurilor de noroc se emite cu perceperea de taxe care sunt stabilite \n lei. Taxele sunt
anuale, iar nivelul [i termenele de plat` ale acestora sunt prev`zute \n Hot`rrea Guvernului nr. 671 din 17/08/2000
privind actualizarea nivelului taxelor pentru eliberarea documentelor de autorizare a activit`]ilor de jocuri de noroc.
Termenul de valabilitate a licen]ei pentru exploatarea jocurilor de noroc este de 12 luni de la data eliber`rii acesteia.
La eliberarea licen]ei pentru exploatarea jocurilor de noroc se prezint`, \n copie, documentele care atest` plata
taxelor de autorizare datorate bugetului de stat \nainte de eliberarea licen]ei, plus rata aferent` primei luni.

ATEN}IE
Neprezentarea acestor documente \n termen de 30 de zile de la data aprob`rii cererii de autorizare a agentului economic organizator de jocuri de noroc atrage anularea aprob`rii.
Neplata unei rate lunare, reprezentnd taxa de autorizare, la termenul prev`zut \n anexa nr. 1, atrage suspendarea
licen]ei pentru exploatarea jocurilor de noroc. Neplata ratelor lunare pe o perioad` de mai mult de 2 luni conduce la anularea licen]ei pentru exploatarea jocurilor de noroc.
Neplata sau plata cu o \ntrziere de mai mult de 31 de zile lucr`toare a oric`ror obliga]ii fiscale datorate la bugetul
de stat, la bugetul asigur`rilor sociale de stat, precum [i la bugetele locale, de c`tre agen]ii economici organizatori de
jocuri de noroc, atrage anularea licen]ei pentru exploatarea jocurilor de noroc. Trimestrial, pn` la data de 25 a lunii
urm`toare \ncheierii trimestrului, agen]ii economici organizatori de jocuri de noroc de orice fel au obliga]ia transmiterii
situa]iei privind principalii indicatori economico-financiari realiza]i, cumulat de la \nceputul anului. Aceasta se va \ntocmi conform modelului prezentat \n anexa nr. 2 la O.U.G. nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activit`]ilor din
domeniul jocurilor de noroc, la Ministerul Economiei [i Finan]elor.
Conform art. 29 din Hot`rrea Guvernului nr. 251/1999 privind condi]iile de autorizare, organizare si exploatare a
jocurilor de noroc, eviden]a primar` a veniturilor se ]ine zilnic, pentru fiecare ma[in` electronic` cu c[tiguri, pe formularul prezentat \n anexa nr. 5 (Situa]ia \ncas`rilor zilnice ob]inute din activitatea de exploatare a ma[inilor electronice cu
c[tiguri lei), respectiv \n anexa nr. 6 pentru ma[inile care opereaz` \n valut`.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Lunar, veniturile vor fi centralizate cu ajutorul formularului prezentat \n anexa nr. 8 (Situa]ia \ncas`rilor lunare
ob]inute din activitatea de exploatare a ma[inilor electronice cu c[tiguri lei), respectiv \n anexa nr. 8 a) pentru ma[inile
care opereaz` \n valut`.
Pentru veniturile ob]inute din exploatarea jocurilor de noroc se datoreaz` timbrul social asupra jocurilor de noroc
aplicat asupra particip`rilor de orice fel la astfel de activit`]i ale persoanelor fizice. Timbrul social este \n valoare de 10%
din pre]ul fiec`rei particip`ri [i se adaug` acestui pre].
Potrivit art. 4 lit. c) din Norma metodologic` privind cuantumul timbrului monumentelor istorice [i modalit`]ile de
percepere, \ncasare, virare, utilizare [i eviden]iere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, timbrul monumentelor
istorice este obligatoriu pentru activit`]ile de cazinou, jocuri de noroc [i jocuri mecanice. Cuantumul timbrului monumentelor istorice este de 10 lei/lun`/aparat pentru activit`]ile de jocuri de noroc din categoria ma[inilor electronice
[i/sau mecanice cu c[tiguri.
Valoarea timbrului monumentelor istorice se adaug` la pre]ul de vnzare al produselor [i serviciilor, fiind imprimat`
distinct pe fiecare produs, dup` caz.
Persoanele fizice sau juridice care folosesc case de marcat vor men]iona distinct pe bonul fiscal contravaloarea timbrului monumentelor istorice.
Pot fi excepta]i de la plata timbrului monumentelor istorice, operatorii economici care, prin activit`]ile pe care le
desf`[oar`, contribuie \n decursul aceluia[i an fiscal la protejarea monumentelor istorice cu o sum` cel pu]in egal` cu cea
pe care o datoreaz` la plata taxei, \n baza unei solicit`ri scrise, \nso]it` de documente justificative corespunz`toare.
Persoanele fizice sau juridice pl`titoare au obliga]ia s` calculeze [i s` \nregistreze lunar \n contabilitatea proprie, \n
conturi distincte, sumele \ncasate din aplicarea timbrului monumentelor istorice.
Sumele se vireaz` lunar de c`tre pl`titori, pn` la data de 25 a lunii urm`toare, \n contul deschis pe seama Oficiului
Na]ional al Monumentelor Istorice la Trezoreria Statului.
Virarea se face cu ordin de plat`, \n care se specific`: contravaloarea timbrului monumentelor istorice corespunz`toare lunii .......... anului .............
Potrivit art. 13 alin. (1) lit. f) din O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, operatorii economici care organizeaz`
jocuri de noroc au obliga]ia s` pl`teasca o contribu]ie de 4% din profitul anual realizat. Plata se va face pn` la data de
31 mai a anului \n curs pentru anul precedent.
Potrivit art. 77 din Codul fiscal, veniturile din jocuri de noroc se impun, prin re]inerea la surs`, cu o cot` de 20% aplicat` asupra venitului net care nu dep`[e[te cuantumul de 10.000 lei [i cu o cot` de 25% aplicat` asupra venitului net care
dep`[e[te cuantumul de 10.000 lei, inclusiv. Venitul net se calculeaz` la nivelul c[tigurilor realizate \ntr-o zi de la acela[i
organizator sau pl`titor.
Obliga]ia calcul`rii, re]inerii [i vir`rii impozitului revine pl`titorilor de venituri.
Nu sunt impozabile veniturile ob]inute din jocuri de noroc, \n bani [i/sau \n natur`, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite \n sum` de 600 lei, realizate de contribuabil pentru c[tigurile din jocuri de noroc, de la acela[i organizator sau pl`titor \ntr-o singur` zi.
Impozitul calculat [i re]inut \n momentul pl`]ii este impozit final.
Impozitul pe venit astfel calculat [i re]inut se vireaz` la bugetul de stat p`n` la data de 25 inclusiv a lunii urm`toare
celei \n care a fost re]inut.
Potrivit art. 2 lit. a) din Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr. 28/1999 cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
privind obliga]ia agen]ilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, pentru activit`]ile de jocuri de
noroc este obligatorie folosirea aparatelor de marcat electronice fiscale. Fac excep]ie activit`]ile de jocuri de noroc
desf`[urate cu mijloace tehnice de joc ce func]ioneaz` pe baza acceptatoarelor de monede sau bancnote.

Exemplu
Societatea Jack Pot S.R.L. de]ine un spa]iu \nchiriat. Chiria lunar` este de 2.500 lei. |n acest spa]iu are amplasate
5 ma[ini electronice cu c[tiguri.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Reflectarea \n contabilitate a principalelor opera]iuni


Pentru \nceput, societatea are obliga]ia ca \n fiecare perioad` s` cunoasc` nivelului taxelor de autorizare. Astfel, \n
prezent, \n conformitate cu prevederile H.G. nr. 671/2000 privind actualizarea nivelului taxelor pentru eliberarea documentelor de autorizare a activit`]ilor de jocuri de noroc, taxa anual` de autorizare este \n valoare de 1.669,5 lei pentru o
ma[in` mecanic` sau electronic` cu c[tiguri. Aceasta se achit` astfel: 546 lei \nainte de eliberarea documentelor de
autorizare, iar diferen]a de 1.123,5 lei \n rate egale, lunar, pn` la data de 25 a lunii \n curs, pentru luna urm`toare.

Constituirea obliga]iei de plat` pentru taxa de licen]`

(546 lei x 5 ma[ini = 2.730 lei)


471
Cheltuieli \nregistrate \n avans

5121
Conturi la b`nci \n lei

2.730

Desc`rcarea lunar` pe cheltuial` a taxei pentru licen]` (2.730 / 12 luni = 227,5 lei)

6351
Cheltuieli cu alte impozite,
taxe [i v`rs`minte asimilate

2.730

Plata taxei de licen]` la bugetul statului

446 / analitic distinct


Alte impozite, taxe [i
v`rs`minte asimilate

446 / analitic distinct


Alte impozite, taxe [i
v`rs`minte asimilate

471
Cheltuieli \nregistrate \n avans

227,5

|nregistrarea [i plata p`r]ii lunare a taxei pentru licen]` (1.123,5 / 12luni x 5 ma[ini = 468,12)

6352
Cheltuieli cu alte impozite,
taxe [i v`rs`minte asimilate

446 / analitic distinct


Alte impozite, taxe [i
v`rs`minte asimilate

468,12

446
Alte impozite, taxe [i
v`rs`minte asimilate

5121
Conturi la b`nci \n lei

468,12

ATEN}IE
Conform art. 3 alin. (4) din Ordonan]a Guvernului nr. 36/2000,
dup` suspendarea sau
dup` anularea licen]ei pentru exploatarea jocurilor de noroc, precum [i
dup` \ncetarea activit`]ii de jocuri de noroc, sub orice form`,
agen]ii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obliga]i \n continuare la plata ratelor lunare aferente diferen]ei
dintre taxa de autorizare anual` [i ratele deja pl`tite, la termenele prev`zute \n anexa nr. 1, pn` la expirarea perioadei
pentru care au fost autoriza]i.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Referitor la reflectarea \n contabilitate a veniturilor \ncasate din aceast` activitate, presupunem urm`toarea situa]ie:

|nregistrarea \ncas`rilor pe baza raportului fiscal emis de casa de marcat [i a borderoului


Situa]ia \ncas`rilor pe luna X...., anul N.....
5311
Casa \n lei

708
Venituri din activit`]i diverse

30.000

ATEN}IE
Dac` ma[inile electronice au acceptatoare de banknote, nu este necesar` \nregistrarea \ncas`rilor pe casa de marcat.

|nregistrarea c[tigurilor din jocurile de noroc \n baza datelor din eviden]a lunar`

6588
Alte cheltuieli din exploatare

462
Creditori diver[i

5.000

|nregistrarea re]inerii la surs` a impozitului pe venit [i plata c[tigurilor

Presupunem un impozit total pe lun` \n valoare de 400 lei.


462
Creditori diver[i

Revista Romn` de Monografii Contabile

5.000

446 / analitic distinct


Alte impozite, taxe [i v`rs`minte asimilate
5311
Casa \n lei

400

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

4.600

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

ATEN}IE
Nu sunt impozabile veniturile ob]inute din jocuri de noroc sub valoarea sumei de 600 lei realizat` de la acela[i organizator sau pl`titor \ntr-o singur` zi.
|n vederea calcul`rii [i re]inerii impozitului aferent, societatea are obliga]ia ]inerii unei eviden]e complete [i detaliate referitoare la c[tigurile acordate.

Plata impozitului re]inut la surs`

446 / analitic distinct


Alte impozite, taxe [i
v`rs`minte asimilate

5121
Conturi la b`nci \n lei

400

|nregistrarea obliga]iei de plat` a taxei de timbru social

Conform Legii nr. 366/2001 privind \nfiin]area [i utilizarea fondului social de solidaritate, se instituie taxa de timbru social, \n sensul c` 10% din pre]ul fiec`rei particip`ri este timbrul social [i se adaug` acestui pre] (mod de calcul:
30.000 lei x 10/110 = 2.727)
6353
Cheltuieli cu alte impozite, taxe
[i v`rs`minte asimilate

447 / analitic distinct


Alte impozite, taxe [i
v`rs`minte asimilate

2.727

ATEN}IE
Pentru sumele constituite [i colectate ca timbru social, societatea are dreptul s` re]in` pentru uz propriu un comision
de 1% (2.727 x 1% = 27,27).
447
Alte impozite, taxe [i
v`rs`minte asimilate

7588
Alte venituri din exploatare

27

Achitarea taxei de timbru social de 2.700 lei (2727 27)

447
Alte impozite, taxe [i
v`rs`minte asimilate

5121
Conturi la b`nci \n lei

2.700

|nregistrarea sumelor \ncasate reprezentnd contravaloarea timbrului monumentelor istorice datorate c`tre Oficiul
Na]ional al Monumentelor istorice [i achitarea lui conform Normei metodologice 12/12/2007 art. 4 pct. c) este de
10 lei/lun`/aparat pentru activit`]ile de jocuri de noroc din categoria ma[inilor electronice [i/sau mecanice cu c[tiguri.

Pentru cele 5 aparate se pl`te[te o tax` de 50 de lei.

5311
Casa \n lei

447
Fonduri speciale
taxe [i v`rs`minte asimilate

Revista Romn` de Monografii Contabile

447
Fonduri speciale
taxe [i v`rs`minte asimilate
5121
Conturi la b`nci \n lei

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

50

50

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

|nregistrarea cheltuielii cu chiria spa]iului

612
Cheltuieli cu redeven]ele, loca]iile
de gestiune [i chiriile

401
Furnizori

2.500

ATEN}IE
Spa]iul \n care se desf`[oar` aceste activit`]i poate fi \n proprietatea organizatorului, \nchiriat sau dobndit sub o alt`
form` legal` de c`tre acesta (de exemplu, pe baz` de asociere \n participa]iune).
Se permite schimbarea locului de exploatare a activit`]ilor de jocuri de noroc \n perioada de valabilitate a licen]ei,
dar nu mai mult de 3 ori fa]` de locul ini]ial, cu avizul comisiei, f`r` perceperea altor taxe, urmnd s` se fac` men]iune
\n acest sens \n licen]`.

|nregistrarea amortiz`rii ma[inilor electronice

Amortizarea lunar` este de 500 lei.


6811
Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea imobiliz`rilor

281
Amortizare
imobiliz`ri corporale

500

|nregistrarea cheltuielilor cu salariile [i a contribu]iilor sociale

Presupunem c` pl`]ile lunare brute reprezentnd salariile sunt de 3.500 lei.


|n vederea ob]inerii unui rezultat din aceast` activitate [i pentru simplificarea opera]iunilor care nu sunt relevante
[i specifice acestui gen de activitate, men]ion`m c`, \n continuare, se \nregistreaz` numai acele articole contabile care
influen]eaz` cheltuielile societ`]ii cu salariile [i accesoriile acestora, f`r` a se avea \n vedere alte aspecte legate de modul
de calcul [i de plata acestora.
641
Cheltuieli cu salariile
personalului

421
Personal salarii datorate

3.500

6453
Cheltuieli privind contribu]ia
angajatorului pentru asigur`ri
sociale de s`n`tate
6451
Cheltuieli privind contribu]ia
unit`]ii la asigur`ri sociale

4313
Contribu]ia angajatorului pentru
asigur`rile sociale de s`n`tate

193

24

6451
Cheltuieli privind contribu]ia
unit`]ii la asigur`ri sociale

4315
Contribu]ia unit`]ii
la asigur`ri sociale fond accidente
de munc`
4311
Contribu]ia unit`]ii la
asigur`ri sociale

6458
Alte cheltuieli privind asigur`rile
[i protec]ia social`

Revista Romn` de Monografii Contabile

683

447
Fonduri speciale contribu]ia
pentru concedii [i indemniza]ii

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

30

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

6452
Cheltuieli privind
contribu]ia angajatorilor
la fondul de garantare
pentru plata crean]elor
salariale

6452
Cheltuieli privind contribu]ia
unit`]ii pentru ajutorul de [omaj

4373

Contribu]ia angajatorilor la
fondul de garantare pentru
plata crean]elor salariale

4371
Contribu]ia unit`]ii
la fondul de [omaj

35

|nchiderea conturilor de venituri [i cheltuieli

121
Profit sau pierdere

30.027

708
Venituri din activit`]i diverse
7588
Alte venituri din exploatare
121
Profit sau pierdere

Revista Romn` de Monografii Contabile

30.000
27

15.896

6351
Cheltuieli cu alte impozite,
taxe [i v`rs`minte asimilate
6352
Cheltuieli cu alte impozite,
taxe [i v`rs`minte asimilate
6588
Alte cheltuieli din exploatare
6353
Cheltuieli cu alte impozite,
taxe [i v`rs`minte asimilate
612
Cheltuieli cu redeven]ele,
loca]iile de gestiune [i chiriile
500
Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea imobiliz`rilor
641
Cheltuieli cu salariile
personalului
6453
Cheltuieli privind contribu]ia
angajatorului pentru asigur`ri
sociale de s`n`tate
6451
Cheltuieli privind contribu]ia
unit`]ii la asigur`ri sociale

227

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

468

5.000
2.727

2.500

6.811

3.500

193

24

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

6451
Cheltuieli privind contribu]ia
unit`]ii la asigur`ri sociale
6458
Alte cheltuieli privind asigur`rile
[i protec]ia social`
6452
Cheltuieli privind
contribu]ia angajatorilor
la fondul de garantare
pentru plata crean]elor
salariale
6452
Cheltuieli privind contribu]ia
unit`]ii pentru ajutorul de [omaj

683

30

35

Rezult` un profit brut de 14.131 lei pn` la calculul taxei de cinema.

|nregistrarea obliga]iei de plat` a taxei de cinema [i achitarea acesteia

6354
Cheltuieli cu alte taxe
[i impozite

446
Alte impozite, taxe [i
v`rs`minte asimilate

565

Total profit brut de 13.566 lei (14131 565).


Conform Ordonan]ei Guvernului nr. 36 din 30.01.2000, se completeaz` [i se depune urm`toarea situa]ie:

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

117 Studii de caz [i Monografii Contabile

|nregistrarea impozitului pe profit

691
Cheltuieli cu impozit
pe profit

441
Impozit pe profit

2.171

ATEN}IE
Cota de impozit pe profit se aplic` asupra veniturilor realizate din exploatarea jocurilor de noroc, calculate ca diferen]` \ntre totalul rulajului \ncas`rilor pentru fiecare tip de joc [i totalul premiilor acordate juc`torilor, \n limitele
prev`zute de lege.
Lunar, exist` obliga]ia declar`rii urm`toarelor obliga]ii cu ajutorul formularului 100 Declara]ie privind obliga]iile
de plat` la bugetul de stat:
impozitul pe veniturile din premii [i din jocuri de noroc;
taxa pe jocuri de noroc datorat` lunar, pe perioada de valabilitate a licen]ei de exploatare a jocurilor de noroc;
taxa pe jocuri de noroc regularizat` periodic, \n func]ie de realiz`ri, datorat` pentru perioada de raportare;
taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc.

10

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro

www.cd.monografii.ro

www.contabilul.ro

Construi]i corect propriile


Monografii Contabile!
Proasp`t`, elegant`, inteligent`, fin`, sobr`, ca o doamn` \n fa]a
c`reia \]i vine instinctiv s` \]i sco]i p`l`ria, Revista Romn` de
Monografii Contabile reu[e[te \n fiecare lun` s` aduc` \n fa]a
ochilor [i a min]ii cititorilor ei:
 Studii de caz, \nregistr`ri contabile
 Spe]e rezolvate
 Solu]ii pentru cazuri atipice
 Monografii contabile
 Nout`]i legislative
 Articole interesante.

          

Elimina]i acum din munca dvs. orice semn de \ntrebare!


Asigura]i-v` c` fiecare \nregistrare contabil` este
construit` absolut corect!
Revista Romn` de Monografii Contabile v` arat` ce \nseamn` s`:
 lucra]i profesionist, ca la carte, dar \n acela[i timp relaxat, f`r` stresul gre[elii
 economisi]i timp [i bani \n procesul de informare
 economisi]i banii destina]i consultan]ei fiscale \n cabinetele cu tarife piperate
 c[tiga]i bani ca m`sur` a aprecierii conducerii, mul]umite de felul \n care gestiona]i resursele
financiare ale firmei.

www.monografii.ro

Care este metoda low-cost pentru o contabilitate perfect= \n 2009?

R~SPUNS CORECT: Colec]ia


de Monografii Contabile!
To]i speciali[tii departamentelor financiar-contabile cad de
acord asupra unui aspect: dac` folose[ti monografii contabile
care descriu perfect fluxul lunar de numerar al firmei \n care
lucrezi, este clar c` deja ]i-ai u[urat [i simplificat cu cel pu]in
Colec]ia celor 14 numere ale
 50% munca! {i asta pentru c` lucrul bine f`cut,
\n baza temeiului legal:
Revistei Romne de
  \nl`tur` posibilitatea amenzilor
Monografii Contabile
  v` scute[te de teama [i de stresul generate de
v` asigur` o baz` de informa]ii
vizita organelor de control fiscal.
contabile corecte, legale [i sigure! 

www.colectie.monografii.ro

MONOGRAFII CONTABILE
de nota 10,

la un clic distan]`
Studii de caz,
\n 50 de direc]ii diferite!
Este momentul s` v` invit`m \n fa]a calculatorului:
cu un singur clic pute]i avea \n fa]a ochilor una
dintre cele mai interesante monografii contabile
create special pentru dvs. de autorii
Revistei Romne de Monografii Contabile.
Suntem convin[i c` ve]i g`si interesante [i utile pentru
profesia dvs. subiectele propuse pentru apari]ia CD-ului
Cele mai c`utate 50 monografii contabile!

Sunte]i abonat la Revista Romn` de Monografii Contabile?


Ave]i acum 50% reducere:
o minunat` ocazie de a v` proteja economiile!
Iat` numai cteva dintre titlurile articolelor, a[i \n mnec` pentru dvs.:

Contabilitatea opera]iunilor de factoring

Calculul [i \nregistrarea impozitului pe profit. Repartizarea profitului

Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor pensiunilor turistice

Trecerea de la micro\ntreprindere la pl`titor de impozit pe profit

Contabilitatea opera]iunilor privind capitalul social

|nregistrarea avansurilor de trezorerie la sfr[itul anului

Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor de demolare a cl`dirilor [i construc]ia altora noi

Pentru lista complet` v` invit`m pe

www.cd.monografii.ro
Nu mai ezita]i! Comanda]i acum CD-ul

Cele mai c`utate 50 monografii contabile


trimi]nd datele dvs. la adresa monografii@rs.ro!

O nou= lege... nou=?


Un nou Cod Fiscal care \l \nlocuie[te
pe cel de diminea]=?
S-a schimbat din nou schimbarea?

Iat= solu]ia!
Rapid, f=r= pierderi
inutile de timp, po]i
accesa legisla]ia din
domeniul fiscal-contabil,
complet= [i actualizat= la
zi. Un motor de c=utare
eficient \]i pune la
dispozi]ie textul de lege,
modific=rile [i abrog=rile
actului, toate legile la care
face referire actul
respectiv.

ww

o
r
.
l
u
l
i
b
a
t
n
w .c o

Noul Cod fiscal TVA Stocuri Leasing Contabilitate de gestiune


Control fiscal Dividende Standarde Interna]ionale de Contabilitate
Profit Amortizare Salarii Legea contabilit=]ii actualizat=
Normele de aplicare a Codului fiscal Catalog firme contabilitate
gratuit Newsletter zilnic gratuit Codul de procedur= fiscal=

Informa]ii complete pe

Portalul www.contabilul.ro
\]i pune la dispozi]ie:

www.contabilul.ro
sau la telefon:

1.300 de comentarii ale actelor normative [i exemple


de \nregistr=ri contabile

800 de cazuri practice, \nregistr=ri [i monografii contabile


700 de exemple de calcule, studii de caz, modele de formulare
[i tabele ilustrative

www.contabilul.ro

021.209.45.45

Uita]i co[marul amenzilor!


Legea contabilit=]ii sanc]ioneaz= omisiunile
sau erorile din registrele dvs. contabile
Consilier Contabilitate v` pune la dispozi]ie tot ce
trebuie s` [ti]i \n domeniul contabilit`]ii. Nu este un tratat
ineficient [i sufocat de teorie, ci un instrument de lucru
plin de exemple practice [i de sfaturi avizate, oferite de
speciali[ti \n contabilitate. |n plus, toate informa]iile au la
baz` cerin]ele normative privind introducerea Standardelor
Interna]ionale de Contabilitate!

Consilier Contabilitate con]ine informa]ii complete [i


permanent actualizate referitoare la:
 documentarea \nregistr`rilor contabile
 verificarea \nregistr`rilor contabile
 preg`tirea lucr`rilor de \nchidere

 elaborarea situa]iilor financiare anuale

 organizarea optim` a contabilit`]ii firmei


 \nregistrarea opera]iunilor de capital

 recunoa[terea [i \nregistrarea activelor

 calcula]ia costurilor [i stabilirea stocurilor


 implementarea contabilit`]ii de gestiune


contabilitatea salariilor [i a altor drepturi de


personal
 contabilitatea tranzac]iilor comerciale
 contabilitatea produc]iei.

cadou
 Bro[ura Cum s` v` eficientiza]i activitatea
financiar-contabil`

www.asistentacontabila.ro

SERVICII
GRATUITE:

 Actualizarea lunar`

a informa]iei cu noi
solu]ii la problemele
de contabilitate

 Consultan]`

specializat`
personalizat`
telefonic sau \n scris Serviciul INFOLEX 
 Newsletter electronic 
INFOCONTABILITATE

GARAN}IE

90 DE ZILE! 

www.contabilitateonline.ro

Confiden]ial
pentru contabilii din
institu]iile publice
Consilierul Contabilitate pentru institu]ii
publice v` arat` cum trebuie aplicat` concret legea
\n cazul dvs. specific. V` ve]i ]ine astfel la ad`post
de sanc]iunile dure prev`zute pentru \nc`lcarea
actelor normative care v` vizeaz` direct.
|n Consilierul Contabilitate pentru institu]ii
publice, autorii, specializa]i \n contabilitatea specific`
institu]iilor publice, v` pun la dispozi]ie informa]ii ce v`
ofer` sprijin \n:
 cunoa[terea detaliat` a noului plan de conturi [i a in-

struc]iunilor de aplicare a acestuia \n institu]iile


publice
 \nregistrarea [i reflectarea corect` \n contabilitate a

activit`]ii desf`[urate ca autoritate public` [i, acolo


unde este cazul, ca agent economic

SERVICII
GRATUITE:

 Actualizarea lunar`

a informa]iei cu noi
solu]ii la problemele
de contabilitate
pentru institu]ii
publice

 rezolvarea rapid` [i corect`, conform` cu temeiul

legal \n vigoare, a oric`rei probleme financiar-contabile


 identificarea [i solu]ionarea unor cazuri particulare

controversate
 contabilitatea stocurilor

 Consultan]`

specializat`
personalizat`
telefonic sau \n scris

 contabilitatea salariilor

 contabilitatea capitalurilor

 contabilitatea veniturilor [i finan]`rilor

 clasifica]ia bugetar` func]ional` [i economic`

afara bilan]ului.

www.institutiipublice.ro
90 DE ZILE! 

GARAN}IE

 contabilitatea creditelor bugetare [i a conturilor \n