Sunteți pe pagina 1din 17

Manual

de politici si proceduri
contabile

Societatea:

SC EXEMPLU SRL

Adresa:

Bucuresti, Sector 1, Str. Margaritar, Nr. 12, Cladirea


ABC, Et. 3, Cam. 15

CUI / Nr. Reg. Com

RO1234567
J40/12345/2000

Manual politici si proceduri contabile

Cuprins
1. OBIECTIV....................................................................................................................... 6
2. POLITICI CONTABILE NOTIUNI GENERALE .................................................................... 7
2.1. Modificari in politicile contabile ................................................................................................................ 9
2.2. Modificari in estimarile contabile ............................................................................................................ 10

3. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII ......................................................... 12


4. REGISTRELE DE CONTABILITATE ................................................................................... 14
5. SITUATIILE FINANCIARE ............................................................................................... 15
6. PRINCIPII CONTABILE .................................................................................................. 17
I. Principiul continuitatii activitatii.................................................................................................................... 17
II. Principiul permanentei metodelor ............................................................................................................... 17
III. Principiul prudentei ..................................................................................................................................... 17
IV. Principiul independentei exercitiului .......................................................................................................... 18
V. Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii .............................................................. 18
VI. Principiul intangibilitatii .............................................................................................................................. 19
VII. Principiul necompensarii ............................................................................................................................ 19
VIII. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului ............................................................................. 19
IX. Principiul pragului de semnificatie .............................................................................................................. 20

7. REGULI GENERALE DE EVALUARE................................................................................. 21


7.1. Evaluarea la data intrarii in societate ...................................................................................................... 21
7.2. Evaluari periodice .................................................................................................................................... 24
7.3. Evaluarea cu ocazia inventarierii ............................................................................................................. 25
7.4. Evaluarea la inchiderea exercitiului financiar .......................................................................................... 27
7.5. Evaluarea la data iesirii din unitate ......................................................................................................... 33

8. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI ............................................................. 34


9. CORECTAREA ERORILOR CONTABILE ............................................................................ 36
10. PARTI AFILIATE .......................................................................................................... 37
11. TERMENE DE RAPORTARE ......................................................................................... 38

SC EXEMPLU SRL
Nr. reg. Com. J40/12345/2000, CUI: 1234567

Manual politici si proceduri contabile

12. TREZORERIE .............................................................................................................. 39


13. MIJLOACE FIXE .......................................................................................................... 41
13.1. Generalitati ........................................................................................................................................... 41
13.2. Imobilizari necorporale.......................................................................................................................... 43
13.2.1. Clasificari, definitii ................................................................................................................................ 43
13.2.2. Recunoasterea si evaluarea initiala ...................................................................................................... 47
13.2.3. Evaluarea ulterioara recunoasterii initiale ........................................................................................... 50
13.2.4. Amortizarea imobilizarilor necorporale ............................................................................................... 50
13.2.5. Cedarea ................................................................................................................................................ 51
13.2.6. Evaluarea la data bilantului .................................................................................................................. 51
13.2.7. Pezentarea informatiilor ...................................................................................................................... 51
13.3. Imobilizari corporale.............................................................................................................................. 52
13.3.1. Definitii, clasificari ................................................................................................................................ 52
13.3.2. Recunoasterea initiala a imobilizarilor corporale ................................................................................. 52
13.3.3. Cheltuieli ulterioare .............................................................................................................................. 54
13.3.4. Evaluarea ulterioara recunoasterii initiale ........................................................................................... 55
13.3.5. Amortizarea .......................................................................................................................................... 57
13.3.6. Cedarea si casarea ................................................................................................................................ 60
13.3.7. Deprecierea .......................................................................................................................................... 61
13.3.8. Compensatii de la terti ......................................................................................................................... 62
13.3.9. Evaluarea la data bilantului .................................................................................................................. 62
13.3.10. Reevaluarea imobilizarilor corporale ................................................................................................. 63
13.3.11. Prezentarea in situatiile financiare ..................................................................................................... 66
13.3.12. Situatii statistice ................................................................................................................................. 67
13.3.13. Registrul bunurilor de capital ............................................................................................................. 67
13.3.14. Leasing ................................................................................................................................................ 68
13.4. Imobilizari financiare ............................................................................................................................. 70
13.4.1. Definitii, clasificari ................................................................................................................................ 70
13.4.2. Evaluarea initiala .................................................................................................................................. 71
13.4.3. Evaluarea la data bilantului .................................................................................................................. 71

14. POLITICI CONTABILE PRIVIND STOCURILE .................................................................. 72


14.1. Definitii, clasificari ................................................................................................................................. 72
14.2. Costul stocurilor .................................................................................................................................... 77
14.3. Evaluarea stocurilor ............................................................................................................................... 80
14.4. Descarcarea din gestiune ....................................................................................................................... 80
14.5. Valoarea realizabila neta ....................................................................................................................... 81
14.6. Recunoasterea drept cheltuiala ............................................................................................................. 82
14.7. Prezentarea informatiilor ...................................................................................................................... 82

15. CREANTE ................................................................................................................... 83


15.1. Definitii si clasificari ............................................................................................................................... 83
15.2. Evaluarea creantelor ............................................................................................................................. 85
SC EXEMPLU SRL
Nr. reg. Com. J40/12345/2000, CUI: 1234567

Manual politici si proceduri contabile

15.3. Garantarea, cesionarea si factoringul .................................................................................................... 86

16. INSTRUMENTE DE TREZORERIE STOCURI ................................................................... 88


16.1. Generalitati ........................................................................................................................................... 88
16.2. Evaluare ................................................................................................................................................ 89

17. INVESTITII PE TERMEN SCURT .................................................................................... 90


17.1. Definitii, clasificari ................................................................................................................................. 90
17.2. Evaluare ................................................................................................................................................ 90

18. DATORII PE TERMEN SCURT....................................................................................... 91


18.1. Definitii, clasificari ................................................................................................................................. 91
18.2. Evaluare ................................................................................................................................................ 93

19. DATORII PE TERMEN LUNG ........................................................................................ 94


19.1. Definitii, clasificari ................................................................................................................................. 94
19.2. Evaluare ................................................................................................................................................ 94

20. POLITICI CONTABILE PRIVIND PROVIZIOANELE .......................................................... 96


20.1. Definitii, concepte cheie ........................................................................................................................ 96
20.2. Recunoastere ........................................................................................................................................ 96
20.3. Estimare ................................................................................................................................................ 97
20.4. Prezentare si descriere .......................................................................................................................... 98

21. POLITICI CONTABILE PRIVIND CAPITALUL SI REZERVELE ............................................. 99


21.1. Capital ................................................................................................................................................... 99
21.2. Rezerve din reevaluare ........................................................................................................................ 100
21.3. Alte rezerve ......................................................................................................................................... 100

22. POLITICI CONTABILE PRIVIND VENITURILE, CHELTUIELILE, REZULTATUL ....................102


22.1. Venituri ............................................................................................................................................... 102
22.1.1. Definitii, clasificari .............................................................................................................................. 102
22.1.2. Recunoasterea veniturilor .................................................................................................................. 103
22.1.3. Evaluarea veniturilor .......................................................................................................................... 105
22.2. Cheltuieli ............................................................................................................................................. 105
22.2.1. Definitii, clasificari .............................................................................................................................. 105
22.2.2. Recunoasterea cheltuielilor................................................................................................................ 106
SC EXEMPLU SRL
Nr. reg. Com. J40/12345/2000, CUI: 1234567

Manual politici si proceduri contabile

22.2.3. Evaluarea cheltuielilor ........................................................................................................................ 107


22.3. Rezultat ............................................................................................................................................... 107
22.4. Parti afiliate ......................................................................................................................................... 107
22.4.1. Prezentarea informatiilor cu privire la tranzactiile derulate cu parti afiliate ..................................... 107
22.4.2. Necesitarea prezentarii informatiilor cu privire la partile afiliate ...................................................... 109
22.4.3. Prezentare in situatiile financiare....................................................................................................... 110

23. ANGAJAMENTE SI ALTE ELEMENTE EXTRABILANTIERE ..............................................111


23.1. Definitii, generalitati............................................................................................................................ 111
23.2. Prezentarea informatiilor .................................................................................................................... 114

24. INVENTARIEREA .......................................................................................................115

SC EXEMPLU SRL
Nr. reg. Com. J40/12345/2000, CUI: 1234567

Manual politici si proceduri contabile

1. Obiectiv
Obiectivul

prezentului

material

este

de

stabili

politicile,

principiile

si

tratamentele contabile aplicate de entitate, in scopul sporirii gradului de relevanta si


incredere al situatiilor financiare, precum si gradului de comparabilitate al acestor situatii
financiare in timp, dar si cu situatiile financiare ale altor societati.
Prezentul manual a fost intocmit astfel incat respecta prevederile:
-

OMFP 3055/2009, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu


directivele europene

Legea 82/1991 Legea contabilitatii

Ordin 3512/2008, privind documentele financiar-contabile

Ordin 2226/2006, privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre


persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata

Ordin 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea


inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

Standardelor internationale de contabilitate

SC EXEMPLU SRL
Nr. reg. Com. J40/12345/2000, CUI: 1234567

Manual politici si proceduri contabile

3. Organizarea si conducerea contabilitatii


Entitatea are obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara, in
concordanta cu prevederile Legii contabilitatii 82/1991 republicata. Totodata,
entitatea va asigura organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune.

Contabilitatea reprezinta activitatea specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea,


gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor
obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice si trebuie sa asigure inregistrarea
cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la
pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele
interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii
financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.

Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in


valuta, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens.

Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii


ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel
calitatea de document justificativ.
Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza
raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care leau inregistrat in contabilitate, dupa caz.

Compania are obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de


natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute la inceputul activitatii, cel
putin o data in cursul exercitiului financiar, precum si in cazul fuziunii, divizarii sau
lichidarii si in alte situatii prevazute de lege. Totodata, vor fi organizate inventare ori de
cate ori conducerea considera necesara efectuarea lor.

Rezultatul inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit reglementarilor contabile


aplicabile.

Documentele oficiale de prezentare a activitatii economico-financiare a companiei sunt


situatiile financiare anuale, intocmite potrivit reglementarilor contabile aplicabile si care

SC EXEMPLU SRL
Nr. reg. Com. J40/12345/2000, CUI: 1234567

12

Manual politici si proceduri contabile

trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a altor


informatii, in conditiile legii, referitoare la activitatea desfasurata.

Periodic, in situatiile in care prevederile legislative impun astfel de obligatii, se intocmesc


raportari contabile periodice.

Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii.


Raspunderea

pentru

organizarea

si

conducerea

contabilitatii

entitatii

revine

administratorului.
Entitatea organizeaza si conduce contabilitatea in compartimente distincte, conduse de
catre directorul economic, care are studii economice superioare si care raspunde
impreuna cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitatii, in
conditiile legii.

In ceea ce priveste organizarea contabilitatii, urmatoarele prevederi sunt general


valabile:
-

Contabilitatea imobilizarilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta.

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric.

Inregistrarea in contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achizitie, de


productie sau la valoarea justa pentru alte intrari decat cele prin achizitie sau
productie, dupa caz.

Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.

Valoarea actiunilor emise sau a altor titluri, precum si varsamintele efectuate in


contul capitalului subscris se reflecta distinct in contabilitate.

Contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe


categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.

Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia


lor, dupa caz.

Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura sau sursa lor, dupa
caz.

In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul


exercitiului financiar. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectueaza, de
regula, la sfarsitul exercitiului financiar.

Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia.

Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea


situatiilor financiare anuale.

Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel


reportat, din rezerve si capital social, potrivit hotararii adunarii generale.

SC EXEMPLU SRL
Nr. reg. Com. J40/12345/2000, CUI: 1234567

13

Manual politici si proceduri contabile

7. Reguli generale de evaluare


Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza, de regula, pe baza
principiului costului de achizitie sau al costului de productie. Cazurile in care nu se
foloseste costul de achizitie sau costul de productie sunt prezentate separat.

7.1. Evaluarea la data intrarii in societate


La data intrarii in entitate, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la
valoarea de intrare, care se stabileste astfel:
a) la cost de achizitie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
b) la cost de productie - pentru bunurile produse in entitate;
c) la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii - pentru bunurile reprezentand aport
la capitalul social;
d) la valoarea justa - pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la
inventariere.
In ultimele doua cazuri, valoarea de aport si, respectiv, valoarea justa, se substituie
costului de achizitie.
Prin valoare justa se intelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunavoie
intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat
obiectiv.
Tranzactiile efectuate in valuta trebuie inregistrata initial la cursul de schimb valutar,
comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunii.

Majorari de capital social in valuta


Inregistrarea contravalorii in lei a capitalului social subscris in valuta se face la cursul de
schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din data subscrierii.
Diferentele de curs valutar intre cursul de la data subscrierii si cursul de la data varsarii
capitalului social in valuta se inregistreaza la venituri sau cheltuieli din diferente de curs
valutar, dupa caz.

Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare, taxele de import si alte


taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile
fiscale), cheltuielile de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct
achizitiei bunurilor respective.
In costul de achizitie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile
cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor
respective. Cheltuielile de transport sunt incluse in costul de achizitie si atunci cand
functia de aprovizionare este externalizata.
SC EXEMPLU SRL
Nr. reg. Com. J40/12345/2000, CUI: 1234567

21

Manual politici si proceduri contabile

Reducerile comerciale acordate de furnizor si inscrise pe factura de achizitie ajusteaza, in


sensul reducerii, costul de achizitie al bunurilor.
Reducerile comerciale primite ulterior facturarii, respectiv acordate ulterior facturarii,
indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct in contabilitate (contul
609

Reduceri

comerciale

primite,

respectiv

contul

709

Reduceri

comerciale

acordate), pe seama conturilor de terti. Acelasi tratament contabil se aplica si in cazul


reducerilor comerciale legate de prestarile de servicii. In cazul in care reducerile
comerciale reprezinta evenimente ulterioare datei bilantului, acestea se inregistreaza la
data bilantului in contul 408 Furnizori - facturi nesosite, respectiv contul 418 Clienti facturi de intocmit si se reflecta in situatiile financiare ale exercitiului pentru care se
face raportarea daca sumele respective se cunosc la data bilantului.

Costurile indatorarii care sunt direct atribuibile achizitiei unui activ cu ciclu lung de
fabricatie pot fi incluse in costul acelui activ.

De exemplu, in costurile indatorarii pot fi incluse dobanda la capitalul imprumutat


pentru finantarea achizitiei, cu ciclu lung de fabricatie, precum si comisioanele aferente
acestor imprumuturi contractate.
Prin activ cu ciclu lung de fabricatie se intelege un activ care solicita in mod necesar o
perioada substantiala de timp pentru a fi gata in vederea utilizarii sale prestabilite sau
pentru vanzare.
Capitalizarea costurilor indatorarii trebuie sa inceteze cand se realizeaza cea mai mare
parte a activitatilor necesare pentru pregatirea activului cu ciclu lung de fabricatie, in
vederea utilizarii prestabilite sau a vanzarii acestuia.
In cazul includerii costurilor indatorarii in valoarea activelor, acestea trebuie prezentate in
notele explicative

Costul de productie al unui bun cuprinde costul de achizitie a materiilor prime si


materialelor consumabile si cheltuielile de productie direct atribuibile bunului.
Costul de productie sau de prelucrare al stocurilor, precum si costul de productie al
imobilizarilor cuprind cheltuielile directe aferente productiei, si anume: materiale directe,
energie consumata in scopuri tehnologice, manopera directa si alte cheltuieli directe de
productie, costul proiectarii produselor, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie
alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora.
In cazul productiei de imobilizari, exemple de cheltuieli incadrate la alte cheltuieli direct
atribuibile sunt urmatoarele:
a) costurile de amenajare a amplasamentului;
b) costurile initiale de livrare si manipulare;
c) costurile de instalare si asamblare;

SC EXEMPLU SRL
Nr. reg. Com. J40/12345/2000, CUI: 1234567

22

Manual politici si proceduri contabile

13. Mijloace fixe


13.1. Generalitati
Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute
spre utilizare pentru o perioada mai mare de un an.
Beneficiile economice viitoare reprezinta potentialul de a contribui, direct sau indirect, la
fluxul de trezorerie sau de echivalente de trezorerie catre entitate.
Activele imobilizate sunt clasificate in trei categorii:
1. Imobilizari necorporale
2. Imobilizari corporale
3. Imobilizari financiare

1. Imobilizarile necorporale
Imobilizarile necorporale sunt active identificabile, nemonetare, fara suport material si
detinute in vederea utilizarii in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii,
pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru scopuri administrative.

2. Imobilizarile corporale
Imobilizarile corporale reprezinta active care sunt detinute de o entitate in vederea
utilizarii in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau
pentru a fi folosite in scopuri administrative si sunt utilizate pe parcursul unei perioade
mai mari de un an.

3. Imobilizarile financiare
Imobilizarile financiare cuprind actiunile detinute la entitatile afiliate, imprumuturile
acordate entitatilor afiliate, interesele de participare, imprumuturile acordate entitatilor
de care compania este legata in virtutea intereselor de participare, alte investitii detinute
ca imobilizari, alte imprumuturiii detinute ca imobilizari, alte imprumuturi

In vederea intelegerii politicilor contabile privind activele imobilizate, trebuie avute in


vedere urmatoarele concepte-cheie:

Durata de viata utila


Durata de viata utila reprezinta perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil
pentru utilizare de catre o entitate.

SC EXEMPLU SRL
Nr. reg. Com. J40/12345/2000, CUI: 1234567

41

Manual politici si proceduri contabile

Durata de utilizare economica


Prin durata de utilizare economica se intelege durata de viata utila descrisa mai sus.

Costul
Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare, taxele de import si alte
taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile
fiscale), cheltuielile de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct
achizitiei bunurilor respective.
In costul de achizitie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile
cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor
respective.

Valoarea justa
Prin valoare justa se intelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunavoie
intre parti aflate in cunostinta de cauza in cadrul unei tranzactii in care pretul este
determinat obiectiv.
Valoarea justa a activelor se determina, in general, dupa datele de evidenta de pe piata,
printr-o evaluare efectuata, de regula, de profesionitti calificati in evaluare.
In situatia in care nu exista date pe piata privind valoarea justa, din cauza naturii
specializate a activelor si a frecventei reduse a tranzactiilor, valoarea justa se va
determina prin alte metode utilizate, cu ajutorul unor profesionisti in evaluare.

Valoarea contabila
Reprezinta costul de achizitie, costul de productie sau alta valoare care substituie costul,
diminuata cu amortizarea cumulata pana la acea data, precum si cu eventualele pierderi
cumulate din depreciere.

Amortizarea
Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica
reprezinta alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga durata de
utilizare economica. Valoarea amortizabila este reprezentata de cost sau alta valoare
care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluata).

Valoarea amortizabila
Costul unui activ sau alta valoare care a fost substituita costului.

Unitate generatoare de numerar


Unitatea generatoare de numerar este reprezentata de cel mai mic grup identificabil de
active, care genereaza intrari de fluxuri de numerar in urma functionarii continue, in

SC EXEMPLU SRL
Nr. reg. Com. J40/12345/2000, CUI: 1234567

42

Manual politici si proceduri contabile

13.3.11. Prezentarea in situatiile financiare


Situatiile financiare vor prezenta urmatoarele informatii, pentru fiecare clasa de
imobilizari corporale:
 bazele de evaluare folosite in determinarea valorii contabile brute;
 metodele de amortizare folosite;
 duratele de viata utila;
 valoarea contabila bruta si amortizarea cumulata (impreuna cu pierderile acumulate
din depreciere) la inceputul si sfarsitul perioadei ;
 reconciliere a valorii contabile la inceputul si sfarsitul perioadei, mentionandu-se :
- intrarile ;
- cedarile ;
- cresterile sau diminuarile din timpul perioadei rezultate din reevaluari si din
pierderi din depreciere recunoscute sau reluate direct in capitalurile proprii ;
- pierderile din depreciere recunoscute in profit sau pierdere ;
- pierderile din depreciere reluate in contul de profit si pierdere ;
- amortizarea ;
De asemenea, vor fi prezentate urmatoarele informatii :
 existenta si valoarea imobilizarilor corporale gajate sau ipotecate sau acordate drept
garantie pentru anumite datorii ale entitatii ;
 valoarea cheltuielilor recunoscute in valoarea contabila a unui element de corporale
in cursul constructiei sale ;
 valoarea

compensatiei

de

la

terti

pentru

elemente

de

imobilizari

corporale

depreciate, pierdute sau cedate care sunt incluse in contul de profit si pierdere.
Daca imobilizarile corporale sunt prezentate la valori reevaluate, trebuie prezentate
urmatoarele informatii :


data intrarii in vigoare a reevaluarii ;

daca a fost implicat un evaluator independent;

metodele

si

evaluarile

semnificative

aplicate

in

estimarea

valorii

juste

elementelor;


masura in care valorea justa a fost determinata direct prin referirea la o piata activa
sau prin utilizarea altor tehnici de evaluare;

pentru fiecare clasa reevaluata de imobilizari corporale, valoarea contabila care ar fi


fost recunoscuta daca acestea s-ar fi inregistrat la cost;

suplusul din reevaluare, indicand si modificarile aferente perioadei.

In situatiile financiare se vor prezenta si urmatoarele informatii:
valoarea contabila a imobilizarilor corporale aflate temporar in conservare;

valoarea contabila bruta a oricaror active integral amortizate si care sunt inca in
folosinta.

SC EXEMPLU SRL
Nr. reg. Com. J40/12345/2000, CUI: 1234567

66

Manual politici si proceduri contabile

18. Datorii pe termen scurt


18.1. Definitii, clasificari
Datorie. O obligatie prezenta a entitatii care deriva din evenimentele din trecut si a carei
compensare se preconizeaza sa rezulte dintr-o iesire din entitate a unor resurse care
reprezinta beneficii economice.
Datoriile reprezinta angajamente financiare ale debitorilor cu privire la sume de bani sau
bunuri cuvenite creditorilor si reprezinta surse atrase de unitatea patrimoniala la
finantarea activitatii de exploatare a acesteia.
O datorie trebuie clasificata ca datorie pe termen scurt, denumita si datorie curenta
atunci cand:
-

se asteapta sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii, sau

este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului.

Toate celelate datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.


Datoriile sunt elemente patrimoniale de pasiv care se constituie la aparitia lor si se
lichideaza la plata lor.
Datoriile sunt clasificate dupa mai multe criterii:
1. Dupa natura operatiilor care le genereaza:
-

datorii comerciale;

datorii financiare;

datorii fiscale;

datorii salariale si sociale;

alte datorii.

2. Dupa obiectul datoriilor:


-

datorii fata de furnizori;

datorii fata de clienti pentru avansurile primite de la acestia;

datorii fata de buget;

datorii din efecte de comert;

datorii fata de salariati;

datorii fata de asigurarile si protectia sociala;

datorii fata de actionari;

datorii fata de entitati afiliate;

alte datorii.

Prin specificul lor, datoriile sunt reprezentate de o multitudine de persoane juridice sau
fizice, a caror urmarire individuala se realizeaza prin organizarea contabilitatii analitice.
Spre deosebire de activele circulante materiale, activele circulante de natura creantelor,
ca si pasivele de natura datoriilor, se urmaresc in desfasurarea lor analitica numai

SC EXEMPLU SRL
Nr. reg. Com. J40/12345/2000, CUI: 1234567

91

Manual politici si proceduri contabile

Pentru datorile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute,
eventualele diferente favorabile sau nefavorabile care rezulta din evaluarea acestora se
inregistreza la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.
La fiecare data a bilantului datoriile exprimate in valuta trebuie evaluate utilizand cursul
de schimb comunicat de BNR si valabil la data incheierii exercitiului financiar.

SC EXEMPLU SRL
Nr. reg. Com. J40/12345/2000, CUI: 1234567

95

Manual politici si proceduri contabile

24. Inventarierea
In scopul intocmirii situatiilor financiare anuale, entitatea trebuie sa procedeze la
inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor
proprii.

In situatiile financiare anuale, elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor


proprii se reflecta si se evalueaza la valoarea contabila, pusa de acord cu rezultatele
inventarierii.

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii


reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor
elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la
care aceasta se efectueaza.

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de


natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecarei entitati, precum si a
bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice,
in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a
pozitiei financiare si a performantei entitatii pentru respectivul exercitiu financiar.

In cazul in care, in situatiile enumerate mai sus, sunt inventariate toate elementele de
natura activelor dintr-o gestiune, aceasta poate tine loc de inventariere anuala, cu
aprobarea administratorului, a ordonatorului de credite sau a persoanei care are obligatia
gestionarii entitatii.

Inventarierea anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se


face, de regula, cu ocazia incheierii exercitiului financiar, avandu-se in vedere si specificul
activitatii fiecarei entitati.

In scopul efectuarii inventarierii, conducerea entitatii trebuie sa stabileasca proceduri de


inventariere, cu respectarea prevederilor legale.

In vederea controlului asupra bunurilor, dar si pentru asumarea de raspundere, toate


elementele de natura activelor trebuie sa fie date in raspundere gestionara sau in
folosinta, dupa caz, salariatilor ori administratorilor entitatii.

Trebuie sa existe asigurari, inaintea inceperii procedurilor de inventariere, ca pentru


fiecare element patrimonial de natura activelor este desemnat un responsabil.
SC EXEMPLU SRL
Nr. reg. Com. J40/12345/2000, CUI: 1234567

115

Manual politici si proceduri contabile

Rezultatele inventarierii se cuprind astfel in situatiile financiare intocmite


pentru data de sfarsit a exercitiului financiar.

In cazul in care se aplica un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, inventarierea


trebuie organizata si efectuata astfel incat rezultatele acesteia sa fie cuprinse in situatiile
financiare intocmite pentru exercitiul financiar stabilit.

Potrivit prevederilor legale, in scopul efectuarii inventarierii, conducerea entitatii


trebuie sa stabileasca proceduri proprii, cu respectarea prevederilor legale.

Responsabilii cu gestiunea patrimoniului vor intocmi si aproba proceduri scrise, adaptate


specificului activitatii, pe care le aduc la cunostinta membrilor comisiilor de inventariere
in vederea insusirii regulilor specifice procesuli pe care urmeaza a-l realiza.

SC EXEMPLU SRL
Nr. reg. Com. J40/12345/2000, CUI: 1234567

116