Sunteți pe pagina 1din 19

• SENSURI ÎN DEFINIREA CONCEPTELOR

DE POLITICI CONTABILE,
• TEHNICI DE ESTIMARE ŞI OPŢIUNI
CONTABILE
Definitii

• Definirea conceptului de politici contabile este legat de realizarea


unei contabilităţi sincere (unei imagini fidele).
• Christopher Nobes[1]: „Politicile contabile sunt metode detaliate
de evaluare, măsurare şi recunoaştere pe care o întreprindere le-a
ales dintre cele general acceptate de lege, standarde contabile sau
practici comerciale. Aceste politici trebuie să fie utilizate în mod
permanent şi trebuie să fie publicate. Raportul anual al unei
întreprinderi va include o anexă privind politicile contabile care au
fost aplicate în situaţiile financiare.

[1] C. Nobes – “Pocket Accounting”, The Economist Books, 1999.
Marea Britanie - FRS 18 „Politicile
contabile” aspecte esentiale

• să se distingă intre schimbare de politici contabile de o schimbare de


estimare,
• să se expună în mod clar cerinţa conform căreia o entitate ar trebui să adopte
acele politici contabile care, din punctul de vedere al conducerii sale, sunt
cele mai adecvate circumstanţelor sale particulare, în vederea realizării
obiectivului privind obţinerea unei imagini fidele a poziţiei financiare şi a
operaţiilor sale;
• să se expună obiectivele şi restricţiile avute în vedere de către conducere
atunci când selectează şi schimbă politicile contabile;
• să se expună circumstanţele în care o entitate ar trebui să publice detalii
referitoare la tehnicile de estimare utilizate în aplicarea politicilor sale
contabile.
Obiectivele politicilor contabile in
FRS 18

• • o entitate adoptă politicile contabile cele mai adecvate


circumstanţelor sale particulare în scopul furnizării unei
imagini fidele;
• • politicile contabile adoptate sunt revizuite în mod
regulat, pentru a se asigura că ele sunt cele adecvate, şi
sunt schimbate atunci când o nouă politică devine mai
adecvată circumstanţelor particulare ale entităţii;
• • în situaţiile financiare sunt publicate informaţii
suficiente pentru a permite utilizatorilor să înţeleagă
sensul politicilor contabile adoptate şi modul în care
acestea trebuie să fie aplicate.
Definitia Politicilor ctb in FRS 18

• politicile contabile ca fiind principiile, bazele,


convenţiile, regulile şi practicile specifice
aplicate de o entitate, în scopul de a reflecta
efectele tranzacţiilor şi altor evenimente prin
recunoaşterea, selectarea bazelor de măsurare
şi prezentarea activelor, datoriilor, câştigurilor,
pierderilor şi evoluţia fondurilor
proprietarilor.
Tehnici de estimare in FRS 18

• Definitie: metode şi estimări adoptate de o entitate pentru a


determina valorile monetare ce corespund bazelor de măsurare
selectate pentru active, datorii, câştiguri, pierderi şi evoluţia
fondurilor proprietarilor.
• Exemple:
• - metodele de amortizare: metoda lineară şi metoda degresivă,
• - metodele utilizate pentru estimarea valorii actuale (engl. present
value) a unui provizion, precum valoarea dată de fluxurile de
trezorerie viitoare actualizate;
• - estimările măsurii în care creanţele comerciale nu vor fi
recuperate,
Bazele de masurare
• Atât politicile contabile cât şi tehnicile de estimare presupun ca întreprinderea în
cauză să fi recurs la una sau mai multe baze de măsurare.
• Acestea sunt atribute monetare ale elementelor ce compun situaţiile financiare –
active, datorii, câştiguri, pierderi, şi evoluţii ale fondurilor proprietarilor. Astfel,
atunci când o întreprindere deţine un activ cumpărat la un moment dat în trecut,
un atare element poate fi reflectat prin utilizarea mai multor valori: cost istoric
(valoare ce reprezintă suma plătită pentru a fi cumpărat), valoare netă de
realizare curentă şi, dacă este înlocuibil, de un cost de înlocuire curent.
• Exemplu stocurile:
• - costuri istorice: cost istoric/valoare neta de realiare curenta/cost de inlocuire
• - costuri curente: valoarea curentă a unui activ, utilizând regula valorii pentru
întreprindere (engl. value to the business rule), este cea mai mică valoare dintre
costul de înlocuire (replacement cost) şi valoarea recuperabilă (engl. recoverable
amount). Valoarea recuperabilă este dată de cea mai mare valoare dintre
valoarea de utilitate (engl. value in use) şi valoarea netă de realizare (engl. net
realisable value).
Politicile si optiunile contabile in IAS-
IFRS

• Definitie: politicile contabile ca fiind principii,


baze (fundamente), convenţii, reguli şi practici
specifice, aplicate de o întreprindere, pentru
întocmirea şi prezentarea situaţiilor sale financiare
• Comparabilitatea datelor implica pastrarea
politicilor contabile insa procesul evolutionist
implica schimbarea.
Cand se impune schimbarea de POC

• IAS 8 precizează că o schimbare de politici contabile trebuie să fie


efectuată numai dacă ea este impusă printr-o reglementare sau de
către un organism de normalizare contabilă sau dacă o astfel de
schimbare conduce la o prezentare mai adecvată a evenimentelor
sau tranzacţiilor incluse în situaţiile financiare ale întreprinderii
• O prezentare mai adecvată a evenimentelor sau tranzacţiilor, care
figurează în situaţiile financiare, este dată atunci când noua metodă
contabilă conduce la o informare mai relevantă sau mai fiabilă
asupra poziţiei financiare, performanţelor sau fluxurilor de
trezorerie ale întreprinderii.
Nu constituie schimbari de POC

• - adoptarea unei politici contabile pentru


evenimente sau tranzacţii care diferă în substanţă
(din punct de vedere al realităţii economice) faţă
de evenimente sau tranzacţii survenite anterior; şi
• - adoptarea unei noi politici contabile pentru
evenimente sau tranzacţii care nu avuseseră loc
anterior sau care erau anterior nesemnificative.
IAS 8 - prevederi

• În cazul în care schimbarea de politici rezultă din aplicarea unui


standard nou sau a unei interpretări noi, ea va fi tratată în
conformitate cu prevederile tranzitorii fixate de standardul sau
interpretarea respectiv(ă).
• Dacă o întreprindere efectuează o schimbare de politici contabile
care rezultă fie din aplicarea unui standard ce nu include prevederi
tranzitorii fie din decizia întreprinderii, schimbarea trebuie să fie
aplicată retrospectiv.
• Aplicarea retrospectivă presupune că entitatea trebuie să ajusteze
soldul de deschidere al fiecărei componente de capital afectate,
pentru perioada cea mai veche prezentată, şi alte sume comparative
comunicate, pentru fiecare perioadă anterioară prezentată, ca şi
când noua metodă ar fi fost totdeauna aplicată.
IAS 8 prevederi cont.

• IAS 8 admite că există situaţii în care aplicarea retrospectivă a


schimbării de politici nu se poate realiza, pentru toate exerciţiile
precedente, fie datorită dificultăţii de a aprecia condiţiile care
existau în anii anteriori, fie pentru că informaţia necesară
ajustărilor nu este disponibilă.
• În astfel de cazuri, aplicarea retrospectivă a schimbării se limitează
la exerciţiile pentru care ea este practicabilă. Mai mult, în cazul în
care orice aplicare retrospectivă este imposibilă, întreprinderea
trebuie să aplice noua politică prospectiv.
• Aplicarea prospectivă presupune că: noua politică se aplică doar
exerciţiului schimbării; situaţiile financiare ale anilor precedenţi nu
sunt ajustate; incidenţa schimbării asupra situaţiilor financiare ale
anului curent este prezentată în anexă.
Furnizarea de informatii cf IAS 8

• Intreprinderea trebuie să indice, în notele explicative, următoarele elemente:


• - natura schimbării;
• - motivele pentru care aplicarea noii politici contabile conduce la furnizarea de
informaţii mai fiabile şi mai relevante;
• - pentru exerciţiul curent şi pentru fiecare dintre exerciţiile precedente
prezentate, impactul schimbării asupra fiecărui element din situaţiile financiare
afectat şi asupra rezultatului pe acţiune;
• - mărimea ajustărilor referitoare la perioadele de dinaintea celui mai vechi
exerciţiu prezentat; şi
• - dacă retratarea retrospectivă este impracticabilă pentru un anumit exerciţiu
precedent, circumstanţele care au condus la această situaţie şi o descriere a
modului în care şi a momentului în care schimbarea de politici a fost aplicată.
Schimbarea de estimari contabile cf
IAS 8

• Operaţia de estimare implică formularea de judecăţi bazate pe ultimele


informaţii disponibile.
• O estimare poate să fie revizuită, dacă se produc schimbări care vizează
circumstanţele pe care aceasta era bazată sau ca urmare a unor noi informaţii ce
atestă o experienţă mai mare sau evoluţii ulterioare (par.34).
• Uneori, este dificil să se distingă între o schimbare de politici contabile şi o
schimbare de estimare contabilă. În astfel de cazuri, schimbarea este tratată ca o
schimbare de estimare contabilă, solicitându-se, totodată, furnizarea unor
informaţii adecvate.
• Efectul unei schimbări de estimare contabilă trebuie să fie inclus în determinarea
rezultatului net, în (par. 36):
• - exerciţiul schimbării, dacă aceasta afectează numai exerciţiul în cauză;
• - exerciţiul schimbării şi exerciţiile viitoare, dacă schimbarea afectează atât
exerciţiul curent cât şi exerciţiile viitoare.
Optiuni contabile cf IAS 8

• Prezenţa opţiunilor în contabilitate presupune existenţa


mai multor politici (în sensul de baze, convenţii, metode,
reguli sau practici) şi/sau tehnici de estimare pentru
rezolvarea unei probleme.
• Prezenţa opţiunilor în contabilitate presupune existenţa
mai multor politici (în sensul de baze, convenţii, metode,
reguli sau practici) şi/sau tehnici de estimare pentru
rezolvarea unei probleme.
Exemple de opţiuni pentru conturile
individuale

• • Gradul de dezvoltare a posturilor şi rubricilor;


• prezentarea conturilor anuale sub formă de cont sau de listă;
• alegerea unui sistem contabil;
• posibilitatea unei contabilităţi de casă pentru întreprinderile mici;
• alegerea între activ şi cheltuială şi între datorie şi venit; mai multe metode
(procedee) de evaluare a bunurilor confundabile (costul mediu ponderat; primul
intrat – primul ieşit; ultimul intrat – primul ieşit; următorul intrat – primul ieşit);
• utilizarea sau nu a costului istoric indexat; utilizarea sau nu a valorii de
înlocuire; clasificarea cheltuielilor (după natură sau după destinaţie) şi a
veniturilor (după natură sau după origine); contabilizarea creanţelor
nerecuperabile la nivelul exploatării sau la nivel excepţional;
• amortizarea: (legislaţia amortizării: trebuie sau nu să se amortizeze fondul
comercial?, diferenţa din achiziţie?, imobilizările necorporale?);
Exemple de opţiuni pentru conturile
individuale

• reevaluarea elementelor bilanţiere (interzisă, facultativă,


obligatorie, condiţionări fiscale);
• capitalizarea sau nu a bunurilor finanţate prin leasing financiar;
titluri subordonate pe durată nedeterminată (calificate sau nu în
categoria capitalurilor proprii);
• diferenţele de conversiune (integrarea lor sau nu în rezultate);
lucrările de lungă durată (constatarea rezultatului pe măsura
avansării sau la terminarea lucrărilor);
• cheltuielile financiare (integrarea lor sau nu în costul de producţie
al imobilizărilor sau al anumitor stocuri);
• compensarea plusurilor şi minusurilor de valoare referitoare la
unele categorii de titluri etc.
Exemple de opţiuni pentru conturile
consolidate

• metodele şi criteriile de consolidare;


• tratamentul diferenţei din prima consolidare (capitalizarea şi
amortizarea, durata de amortizare, dispariţia imediată prin integrare
în rezultatul exerciţiului sau în capitalurile proprii);
• metoda de conversiune a conturilor filialelor străine; prelucrarea
diferenţelor de conversiune;
• evaluarea imobilizărilor corporale amortizabile la valoarea de
înlocuire;
• clasificarea cheltuielilor după natură sau după destinaţie;
prelucrarea impozitelor amânate
Clasificarea optiunilor contabile

• opţiuni pentru care este necesară o decizie a statelor


membre: decizia vizează fie limitarea sau suspendarea
aplicării anumitor dispoziţii, fie, dimpotrivă, autorizarea
aplicării altor dispoziţii;
• opţiuni care se referă la alternative clar definite de
directive: în acest caz, alegerea este operată de statul
membru sau este lăsată de acesta la latitudinea
întreprinderilor;
• opţiuni corespunzătoare unor simple adaptări formulate
de o manieră generală: în acest caz, ele sunt lăsate la
latitudinea întreprinderilor.