Sunteți pe pagina 1din 6

CAPITOLUL I. SENSURI ÎN DEFINIREA CONCEPTELOR DE POLITICI CONTABILE, TEHNICI DE ESTIMARE ŞI OPŢIUNI CONTABILE

IAS 8 „Politici contabile, schimbari de estimari si erori”

Prezenţa opţiunilor în contabilitate presupune existenţa mai multor politici (în sensul de baze, convenţii, metode, reguli sau practici) şi/sau tehnici de estimare pentru rezolvarea unei probleme. Opţiunea incumbă, deci, o alegere.

POLITICI CONTABILE

Politicile contabile reprezinta principii, baze (fundamente), convenţii, reguli şi practici

specifice,

aplicate

de

o

întreprindere,

pentru

întocmirea

şi prezentarea

situaţiilor

sale

financiare

Astfel se poate vorbi de politici contabile in domenii precum: recunoaşterea, selectarea bazelor de măsurare şi prezentarea activelor, datoriilor, câştigurilor, pierderilor şi evoluţia fondurilor proprietarilor. Politicile contabile nu includ tehnicile de estimare.

Atentie:

1. metodele utilizate pentru a ajunge la valori monetare adecvate, ce corespund bazelor de măsurare selectate, nu fac obiectul politicilor contabile. Exemplu: pentru a stabili valoarea de piata a unui activ se poate apela la un evaluator sau se poate lua in calcul

pretul obtinut la cele mai recente vanzari.

2. doar prezentarea unor informaţii adiţionale nu reprezintă o schimbare în politicile contabile. Plecând de aici, atunci când este prezentată o analiză mai detaliată a unui element particular, sau când o informaţie este publicată pentru prima dată, acest fapt nu este în sine o schimbare în politicile contabile. Cu toate acestea, este necesar să se publice sumele corespunzătoare în detalii similare.

Exemple de politici contabile:

Evaluarea imobilizarilor la cost sau la valoare reevaluata

Evaluarea stocurilor la iesirea din gestiune conform CMP sau FIFO

Capitalizarea costului finantarii in costul de productie sau recunosterea ca si cheltuieli ale perioadei

Prezentarea cheltuielilor dupa natura sau dupa destinatie

recunoastrea rezultatului generat de contractele de constructii pe măsura avansării lucrarilor sau la terminarea acestora.

SELECTIA SI APLICAREA POLITICILOR CONTABILE

In vederea selectiei de politici contabile trebuie avute in vedere prevederire standardelor internationale de raportare finaciara care descriu tratamentul contabil adecvat.

Exemplu

Reevaluarea este un exemplu de politica (metoda) contabila, dar intrucat tratamentul contabil este prevazut de norma IAS 16, rezulta ca se vor ignora prevederile IAS 8 in favoarea prevederilor IAS 16.

Daca nu exista un standard IAS/IFRS care sa prescrie tratamentul contabil, atunci managementul isi va exercita rationamentul profesional necesar pentru a dezvolta si aplica acele politici contabile care sa conduca la publicarea de informatii relevante si fiabile (imaginea fidela, prevalenta economicului asupra juridicului, neutre, prudente si complete).

In exercitarea rationamentului profesional, managementul va trebui sa considere:

1. Acele standarde IAS/IFRS care descriu tranzactii similare;

2. Definitiile si criteriile de recunoastere si evaluare descrise de cadrul conceptual;

3. Prevederile recente emise de alte organe de reglementare care folosesc un cadru conceptual similar

4. Practica acceptata in industrie

Exercitiu

Descrieti procesul de selectie si aplicare a politicilor contabile pentru urmatoarea situatie:

Cofetaria Studentul achizitioneaza un tablou in speranta ca acesta va determina cresterea numarului de clienti.

Politicile contabile trebuie aplicate de o maniera consecventa pentru elemente similare cu exceptia situatiei in care un anumit standard IAS/IFRS cere sau permite clasificarea separata a acestora. In aceasta ultima varianta, trebuie aleasa si aplicata consecvent cea mai adecvata politica.

Exemplu:

SCHIMBARI DE POLITICI CONTABILE

Aceleasi politici contabile trebuie aplicate in decursul unei perioade si de la o perioada la alta (Utilizatorii trebuie să fie în măsură să compare situaţiile financiare ale unei întreprinderi, pe o anumită perioadă, pentru a identifica tendinţele poziţiei ei financiare, performanţelor sale şi fluxurilor de trezorerie presupuse de diversele activităţi - respectarea principiului permanenţei metodelor). Cu toate acestea, politicile se pot schimba daca:

sau daca

2. o noua politica ar determina furnizarea de informatii mai relevante si fiabile (politicile contabile adoptate sunt revizuite în mod regulat, pentru a se asigura că ele sunt cele adecvate, şi sunt schimbate atunci când o nouă politică devine mai adecvată circumstanţelor particulare ale entităţii) = schimbare voluntara

În cazul în care schimbarea de politici rezultă din aplicarea unui standard nou sau a unei interpretări noi, ea va fi tratată în conformitate cu prevederile tranzitorii stipulate de standardul sau interpretarea respectiv(ă).

Dacă o întreprindere efectuează o schimbare de politici contabile care rezultă fie din aplicarea unui standard ce nu include prevederi tranzitorii fie din decizia întreprinderii (schimbare voluntara), schimbarea trebuie să fie aplicată retrospectiv.

Nu constituie schimbări de politici contabile:

adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care diferă în substanţă (din punct de vedere al realităţii economice) faţă de evenimente sau tranzacţii survenite anterior; şi

adoptarea unei noi politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care nu avuseseră loc anterior sau care erau anterior nesemnificative.

APLICAREA RETROSPECTIVA

Aplicarea retrospectivă presupune ca noua politica sa fie aplicata tranzactiilor, altor evenimente si conditii ca si cum noua politica s-ar fi aplicat dintotdeauna.

Soldul initial al fiecărei componente de capital afectata de schimbare, este ajustat pentru perioada cea mai veche prezentată, şi se publica sumele comparative pentru fiecare perioadă anterioară prezentată, ca şi când noua metodă ar fi fost totdeauna aplicată.

Daca aplicarea efectelor schimbarii de politica asupra perioadelor anterioare este impracticabila (societatea nu poate aplica o cerinta dupa ce a depus toate diligentele in acest sens), atunci IAS 8 permite ca schimbarea sa fie facuta incepand cu cea mai veche perioada pentru care aplicarea retrospectiva este practicabila.

IAS 8 admite că există situaţii în care aplicarea retrospectivă a schimbării de politici nu se poate realiza, pentru toate exerciţiile precedente, fie datorită dificultăţii de a aprecia condiţiile care existau în anii anteriori, fie pentru că informaţia necesară ajustărilor nu este disponibilă. În astfel de cazuri, aplicarea retrospectivă a schimbării se limitează la exerciţiile pentru care ea este practicabilă. Mai mult, în cazul în care orice aplicare retrospectivă este imposibilă, întreprinderea trebuie să aplice noua politică prospectiv. Aplicarea prospectivă presupune că:

noua politică se aplică doar exerciţiului schimbării; situaţiile financiare ale anilor precedenţi nu sunt ajustate; incidenţa schimbării asupra situaţiilor financiare ale anului curent este prezentată în anexă.

INFORMATII DE PREZENTAT

O schimbare de politici contabile trebuie să

fie acompaniată de

furnizarea

de

informaţii.

Astfel,

întreprinderea

trebuie

indice,

în

notele

explicative,

următoarele

elemente:

natura schimbării;

motivele pentru care aplicarea noii politici contabile conduce la furnizarea de informaţii mai fiabile şi mai relevante;

pentru exerciţiul curent şi pentru fiecare dintre exerciţiile precedente prezentate, impactul schimbării asupra fiecărui element din situaţiile financiare afectat şi asupra rezultatului pe acţiune;

mărimea ajustărilor referitoare la perioadele de dinaintea celui mai vechi exerciţiu prezentat; şi

dacă retratarea retrospectivă este impracticabilă pentru un anumit exerciţiu precedent, circumstanţele care au condus la această situaţie şi o descriere a modului în care şi a momentului de la care schimbarea de politici a fost aplicată.

Exercitiu

Societatea Studentul si-a schimbat politica de evaluare a stocurilor la iesire pentru anul 2007. Inainte de schimbare, stocurile erau evaluate prin metoda CMP, dar s-a apreciat ca pentru a se alinia la practicile curente si pentru a publica informatii mai relevante si fiabile, metoda FIFO este mult mai indicata. Impactul cumulat al schimbarii de politica asupra evaluarii stocurilor a fost dupa cum urmeaza:

31 Decembrie 2005: o crestere in valoare de 12.000 um

31 Decembrie 2006: o crestere in valoare de 19.000 um

31 Decembrie 2007: o crestere in valoare de 28.000 um

Rezultatul exercitiului determinat pe baza metodei de evaluare a stocurilor la iesire CMP este:

Descriere

Valori 2007

Valori 2006

Venituri din vanzari

324.000

296.000

Cheltuieli cu vanzarea

173.000

164.000

Alte cheltuieli

83.000

74.000

Profitul brut

68.000

58.000

Rezultatul reportat la 31 decembrie 2005 a fost in valoare de 423.000 um.

Prezentati efectul schimbarii de politici contabile asupra contului de profit si pierdere si un extras din situatia financiara tabloul de variatie a capitalurilor proprii.

ESTIMARI CONTABILE

Tehnicile de estimare (engl. estimation techniques) sunt metode şi estimări adoptate de o entitate pentru a determina valorile monetare ce corespund bazelor de măsurare selectate pentru active, datorii, câştiguri, pierderi şi evoluţia fondurilor proprietarilor.

Exemple:

metodele de amortizare, precum metoda lineară şi metoda degresivă, utilizate pentru estimarea mărimii avantajelor economice ale unei imobilizări corporale consumate pe parcursul unei perioade, durata de utilitate, valoarea reziduala;

metodele utilizate pentru estimarea valorii prezente (engl. present value) a unui provizion, precum si valoarea dată de fluxurile de trezorerie viitoare actualizate;

ajustari privind deprecierile de valoare a creantelor comerciale, ale stocurilor;

provizioanele pentru riscuri si cheltuieli, etc.

SCHIMBARI DE ESTIMARI

Având în vedere incertitudinile inerente activităţilor întreprinderii, numeroase elemente ale situaţiilor financiare nu pot să fie evaluate cu precizie şi nu pot să facă decât obiectul unei estimări.

O estimare poate să fie revizuită:

1. Dacă se produc schimbări care vizează circumstanţele pe care aceasta era bazată, sau

2. Ca urmare a unor noi informaţii ce atestă o experienţă mai mare sau evoluţii ulterioare

Efectul unei schimbări de estimare contabilă, se inregistreaza prospectiv, respectiv va afecta:

exerciţiul schimbării, dacă aceasta afectează numai exerciţiul în cauză;

exerciţiul schimbării şi exerciţiile viitoare, dacă schimbarea afectează atât exerciţiul curent cât şi exerciţiile viitoare.

Uneori, este dificil să se distingă între o schimbare de politici contabile şi o schimbare de estimare contabilă. În astfel de cazuri, schimbarea este tratată ca o schimbare de estimare contabilă, solicitându-se, totodată, furnizarea unor informaţii adecvate.

INFORMATII DE PREZENTAT:

natura schimbarii de estimare si suma care afecteaza exercitiul curent sau exercitiile viitoare

daca efectul asupra exercitiilor viitoare nu poate fi estimat, atunci trebuie mentionat acest aspect utilizatorilor.

Exercitiu

O întreprindere a cumpărat la 1 ianuarie N un mijloc de transport, la un cost de achiziţie de 260.000 u.m. Conducerea estimează că ritmul de amortizare adecvat este cel degresiv (presupunem o rată de amortizare degresivă de 30%), durata de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani iar valoarea reziduală, 20.000 u.m. Prin analiza stării activului respectiv, la închiderea exerciţiului N+1, se apreciază că ritmul cel mai adecvat de amortizare este cel linear. Să se precizeze dacă schimbarea ritmului de amortizare reprezintă o schimbare de politici contabile sau o schimbare de estimare şi să se prezinte efectele schimbării respective asupra situaţiilor financiare

Probleme propuse spre rezolvare 1. În fiecare dintre următoarele cazuri să se

schimbare de

recunoaştere, de prezentare sau de măsurare şi dacă schimbarea respectivă reprezintă o schimbare de politici contabile:

a.Se trece de la recunoaşterea costurilor împrumuturilor la capitalizarea acestora. b.Se schimbă modul de calcul al cheltuielilor generale ce trebuie încorporate în costul produselor finite. c.Anumite cheltuieli generale sunt reclasificate din costul vânzărilor în costurile administrative. d.Pentru un utilaj, se trece de la amortizarea degresivă la amortizarea lineară. e.Pentru evaluarea stocurilor la ieşire, se trece de la metoda costului mediu ponderat la metoda primul intrat-primul ieşit.

precizeze dacă are loc o