Sunteți pe pagina 1din 301
INV. NR. 904 ARHIVELE NATIONALE BIROUL ARHIVE MEDIEVALE FONDURI PERSONALE $I COLECTIL DEPARTAMENTUL SPATARIEI : 1809-1831 wt PREPFATA Instdtujde Spitiriel este atestati prima dati intrun document de la Dan II wv. din 26 februarie 1424. Marele sp&itar era unul dintre bolerii din sfatul dom nese gi comandent al armated de lefegid. Din a doua jumitate @ secolulul el XVIIIelea, datorita deavoltirid societtiyii, a fnfiinytrid unor noi insti tupii administrative qi juiecito— regtd, atribujiile iut se largesc. Spitarul devine comandent general el tuturor egtllor lili primind de la fiecare ofiter gi slujitor, 1a intrarea ler fn slujbi, daruri mm bani, fn obiecte gi fn care cu fin ce spo- Peau veritul snuel al spitiricl. Spitarul cel mare avea sub ascultarea sa gi pe clipe tenii menziluriler, pe pisziterii de bariere la care erau ot stindardele ;4rii, pe polcovnicii si cipitenii din judeye care igi eumpirau posturile respective; un logofit de ravage de drum $inesa socoteala de cei ce intrau gi iegeau din Jara Romé- neasck pentru comery sau elte treburi. Pentru paza oreguiul Bucuresti aveat lefegid, selmeni gi scutelnici, umblind el in- sugt cu zapedid pentru prinderea hotilor si a ficitorilor de rele. Merole spiter svea Greptul si judece gi la el acasd unde avea fnchisoare gi instrumente de torturé. Hrisovul lui Nicolae Petru Mavrogheni vv., domnul Peril Rominesti, din 4 martie 1764, stabilegte regulele de functionare e “bresilei spiittiresti", Mixeas% leafs marelui spie ter, felul cum si se ocupe slujbele, dirile ce se tncasau de ciitre zepeii, indatoririle poleovniciler, ctipitenilor de prin dudeye gi de pe le margine, fn scopul asiguraérii linigtei fn fara, incotiirid jefurilor gi nedreptijilor gi pentru ca mare= le spiter si nu ai ridice, firs gtirea domului, pe nici om boier sau cleric. Gu aceste atribufii Departamentul Spétiriel a func= lle -2= $ionat pint fm enul 1832. Actele ereate de Spiitirie oglindesc culoarea epocit respective fn care nesiguranja personali, jafuriie, crimele, abuzurile gi incorectdtudinile dédeau nagtere la tot felul de plingeri din partea celor lezaji, la rapoartie de cercetare, porunci gsa- In deposi tele Arhivelor Statulul din Bucuresti s-au pustrat, pink in timpul celui de~al doilea riizboi mondial, efind au fost distruse, um numiir de 128 unktit’ de pistrare provenite de la Departamentul Spitiriel, dintre anii 1793-1832 constind dint condicd de cercetiri, registre de dirile fncasate dosare cu rapoarte, cu rivage de drum etc. Inventerui do fai cuprinde 782 de documente foi vo~ ante dintre anii 1809-1931, originale, concepte sau copii, me le {m limba greact, fn mare porte ordine ele marelui spiiter ck- tre vita? pentru aduceree tmpricinatilor la judecati, jalbe etre marele spiter sau aéreseke lui Kiselev gi indreptate de scesta la §pitirie, spre cercetare, rapoarte ale ispravnicilor sau ale eipitanilor de margine, privind urmirirea unor fugari peste grenij& sau prinierea hojilor, mirturli qvae Din confinutul lor se desprind-gi unele informajdd referitoare la problemele de urbanistict ale oragulul B ucu- regti cat pictruirea ulijed Mihei Vodt sau Podul de Piatri, construirea podului de peste apa Dimbovigel 1a Groztiveg th, merile de le Viten. Prelucrarea materialului arbivistic sea efectuat fn enul 1966, far cole}ionarea inventerului tm anul 1967 de c&tre Rinoiu Maria, arhivist principal. Pachetul Nr. Asezdméntul INVENTAR DEE ARTA de documentele relative la Coprinderea pe scurt a documentului OBSERVATIUNI Sava,zapeiul plisgii iSizgdgoru,d& lut Neacgu gige- jaul “carte” de iaputernicire jek toute po-un Vasile de ia care: a cumret un cal,din ce} ldoi,fureyt de te Vieieuspe care Ima predst picubegulut gt: dactel va sisi si—1 dea to ecostula. Se 46 de a ea Gispoe jeigli chpttenilor gi = de plas sd ajute lui Heacgu ji giseasod po Vasile. Crige alba unvi reclasent (fark seanituri)eitre spitie jrie Smpotriva Llogofitului ldihai care pretinde of a dat ipeimalui Givers sume de bani, ffneasete fn anele sate, dar pe care nu lewa dat.Cere ca Ipirttul Mihai si fie constring si meargi cu un dumbagir in wellee Be 24 Un funcyioner de Ja {life 4in judegul Foogani, lepre a se covecta catastihuriy pe care le vor duce acolo loomenii, reclemantuluisInseme+y (Concept grec pe pagina. Es @e banii dai unor looui+ wi din satele Bertesti 9i 41ige de Necula, omul reclg= tului pentru logofatul ie Concept i isprivnicatul Prahova rayor= teazk banului de le spitirie o& poleovnioul judejului a prins cinci hopi gi in loc Shei aducd le isprivnicat, iva dus is spittrie. la fei @ procedat gi cu alti 5 hojig {asi pe urni scestia cu fost adugi ia isprévnicat.Func}i merul de mai sus se desvino= vijegte de acusayia edusi luil e& prin aduceres hojilor la isprivnicat ar fi armirit ed pund mina pe iucrurile je- Lutte. Hofii trebuie adugi wai Mnbii la isprivaicat,po- trivit unor pomturi domnegti, unde sint cercebeyi gi apoi trimigi le spibirie.Va trinil penulvi o listi de luciizile defuite repinute de polcovnic. Anexeazd tacrirul hoyilor.— Orige 5 a voller ocskitigile Bertegti gi | ae oct. oct. GHEORGHE ARGHTROPOWW fost mare ben,epistatul Spitiriei, la jalba lui Ion SALOMIU supus chesare criie! de la SILISTS, impotriva Gagului mogiei JILAVA Jud. IALOMITA pentru prinderea mieilor jeluitorului gi bi- | taia ciobanilor de oitre | | piirityvolniceste mmbagir | meargi la satul JILAVA gi “ aduci pe arendag la judeca poruncindu=i si vadi pe cei D&tuyi gi dack vor putea si meargi <1 aducé la judece4 tS,iar de nu,sk aduck Lim iri precise fn aceasti chestiune.(Jalba nedatata) Orige ay \6 “aréterea” lui TASU tufecciul de le OTMEULUNG fn legiturd cu spexgerea izii de la zrifie de cit ATEXIE ARNAUTU.= Orige ARNAUTU sluga medelniceruluil, IOAN BUDISTEANU samegul Jud. | |MUSCEL, fn legiturd ou 5; gerea lizii zirifiei, gisin- du=se, 1a numitul ALEXIE, hei potrivite pe acea ladd cu banie= Orige 5 @acrirul lui ALEXIE } | ee//ae Nicolae ciminar trie mite §pitariei, cu tacrir, pe ALSXIE ARNAUTU, omul me~ delmicerului I10AN BUD! samegul jud.MUSCEL,spre mai bunk cercetare gi finere in sigurany& intrucit s Anafam asupra pric: nit dintre ZAMPTRA mie] direasa impotriva STANZCAT axitind nevemeinicia recla= nmafiilor gi nevinovitia piritei.= a Pe file a dove insemp nare de sumele date de ci= pitinie gi de poleovnicie (nu reiese care)"asupra lui TANASACHE" = Concept Marele spitar, le Gelbe TANGAI, din BUCURESEI etre dom, prin cere cere s& fie luatd in cisiitorie d¢ c&tre NASTASE, bumbicarul pentru necinstire gi si i sd restitiie zestrea de citre fostul e1 so} MARCO de la care a fugit fiind indematy de numitul reclumt, la po= vunee domului, porunceste vibafului si aduck pe numi- tul Binase 1a judecata. (Jalb’. nedatati,rezolupia domeascd gin 12-dec.1816). Ort i -17- "Racrir la aritirile a zece wartori pentru inclul lui DDWWA CLOCTRLIE" cumple rat de la DIN) $iganul de la OTLMI0 pentru care peste inci ani s-a mites cu pz tengii DUMITRU de la FIORESTI. Adoverivea Isprin nicatului jud.G0Rde= Orige ALEXANDRU polcovnicul de vinktori reporteazd spi- ‘Uirlei despre RADU BUSULOC, hofi de cai veni¢i Sn Bucue| regti din satul PREOTESTI cu ARGHIR apfniutul, trie gina in gazdi la SEOICA cfrciumarul gi la hapul, lud CosTEA de la GORGANIe= Marsucia lui 208 cin Ciumarul gi CHELES hangiul de le hen] 1ai-G0STEA hangiul 4@ la GORGANI,éespr¢ RADU BUGAIOG, Lot de caie- Orige Pecrirul lui DIMITRIB hegi IANOGIU, b&canul, Toanit, venit de la7PRIGRAD la Bucuresti cu un IBRALI ARAPUL cregtinul, in gasda Sitfa> 1817 \1817 epre 5 1a henul lui PAPAZOGIU,epoi slugi la aga NICOLAH suTU si bucktar le hanni foleove nicului GHIOGA, s-a intoviie ragit cu MUU bucitarul in fapte de hotie.= Orige S HIQ croitorul de la BUZESTI Jud.PELORUAN decla4 ma cun lea sfituit STAN fiul lui BaRBU, tot. de acol si se uxeasci Impreund pent: hofiis cklcarea ce i sea fdcub lui gi altorae Urmeezi mirturia lui STAN, apoi a lui Toa ceaugul, infirmind declara= $iac celui dintii.- Orig. Merele spitar, 1s JeXba lui STAMATS Dicenul de 1a ANTI Smpotriva lui MUTU gi DINITRIE dinvitt de spargerea casei joluito- rului, porunceste vitafului si se cerceteze pricina 31 la‘ fata-locului urmirina semele gi migcirile ce arati Jeluitorul, ca si se descopere adeviruls (Jelba nedatati). 7” STAMATE Déeanul din mehalaua ANIM reclam’ spar- gerea priviliei sale gi pa4 gubele suferite din partea a doi hoti pe care iwa viaut gi cépitenal DIMI- PRACHE cind venea din straJf, fugind fn circiuma din DEALUL SPIRII, unul dintre ei fiind MUTU, ier celBial neidentificate< Orige Spitiria trimite partementului de Crimine~ lion, spre cercetare, pe DIMITRIE bucitarul g1 GHEORGHE mutul cu tacrir ¢: cu‘ jalbe lui STAMATS b’cenul, eare fi binuieste de hotie neputind devedi cele recle- mates= Orige Poleovnicul TOMA trimite spitiriei, cu in gtiinjare, pe jiganii dom negti hoti de cai gi jeful- tori de cése in satele = CERSANI jud.TELEORMAN, GANESTI, TST gi PINTA, fmpreund cu armigeii BADEA gi ISPAS gi cu pigubagii STAN gi NICOLAE, catame— Pe fila a doua versb numele $iganilor gi vitele furate.= Orige Departanentul spiti— riei cere Mitropoliei carte de blestem asupra serdarului TACA, dupi pretentia lui SOPIR tufecciul cur}ii dom negti, pentru socotelile mogiei BAREIZ luati de numi- tul serdar, dup’ uciderea de citre tilhari a lui GEANAR c&piten de la Podul Dosmei ce a fost toverig ou SOPIR 1a arenda acclei mogii Orig. Tacrirul a cinci a de 1a MALDAREIs A hoLteiul comi nice gi [PALARIE, RADU IUNGU din se~ uitpéREI, RADU BARiscU, CIOBANU gi MARIN cu privire la til— ile sivirgite asupra 1 IONITA bScanul de 1a jud.OL? gi a altora. Orige _-Macrirul lui I0N ‘ul lui NEDELCU BOZOGAL joful, mutat din satul VELEA satul uinzitesri, coni ce gi POIENARI de Jos, in giturd cu nigte cai binuiti| je furat de 1a preotul STAN, Orige 4s Raport asupra lui |, SERBAN £4u2 lui STANCU,gi- fugit le GIURGIU, binuit ucideree a doi ciobani pe cimp, in preajma z WORe= In continuare, date fm legituré cu consTaNTIN fiererul, tiganul CERNIGA, Snsurat in vromea, ciumii, de asemenea binuit. jnRADU DRAGOLAE gi Storck Gixmeay tigani dom negti din vitisia loi RADU CATALAN + orisineri de la GURTEA DE ARGES, lucrind selehori 1a binalele rului VARARESCU de 1a BANEASA, Impreuni cu gapte Sdlage de yigani domegti, Diinaifi de aceiagi ucidere Alegerea judeck}it "cu porunca spitiriei si edued Yiganii ofminerului VAGARESCU? IO, BNACHE 93 NICOLAR, ca unii ce sint cunoscugi de hotiee Orig. ALSXANDRU VILARA WIOOLAE BRAILOIU ingtiinte: 28 OVISTE, 2 triit din o: oilor rimase de la p » der mrinduai oile de beagi a intrat cicban la pile dc beilic ale vistierue ui TANASUICA de lo ChTELEST: fost gi le PARIGRAD cu ile, a intrat slugi le PUMITRU. Beiliciu de 1a tRNOVA, apoi 1a HAGI MUSTARA jo 1a SISTOVs Le RUSCIUG sea unit cl GHEORGHE VIMSCEANU do 1e OtNIsTE, SUDOR de le MAGURELS g4 cu alii fm num de dotsprezece ou care a lerecut DUNAREA pe um caic leLocninduese cu tureii gi lsivirgind Jafuri asupra unui lcioban gi a altor cetitent,- Lista lucrurilor furate.= Ovig. ZAMPIR BoRANESCU | serie, prin fratele siu | postelnicul TONITA (nu peese cul) ou pri¥ine la cheres= | | teaue trosita, 1a repararea| ulucilor curtii stricate, pentru care a dat 7o tl. polcovnicului IONITA DUDAU, dispunind ca benii co are e& da de la TSOFIL GosocaRU 88 fie. daji fratelui siu IONITA, pentru plata dul- gherilor,— Orig. eat Infurmajii despre SPIRU fil lua MITOMNE su; englez, venit din ZaRTGRAD cu Vinuri MUSCAT, rimas in BUCURESTI, pentru negop, | asociat cu NIOULA, cu Odie | SFANIIN gi ou ERISTSA brutey | zul tm megtegugul fet eitics— wii de beni ascungi tnamo @hepirie sub pinint.- , Orige @acrirul preotului STANCU de la SULIMANU pri= | |vind pe MARIN FURGAREA ce se af14 cu suhgtul i siligte la GIODDANU.— Ovige cas) Raport de cexcetarea f4cubi la satul CoRNETU BULGARU So Jegkturd cu Jefu: rea gi arderea logofatului DINU. gi STAN cu sofia sa RADA w= idst& de banii furayi. Orige Declerajie privind jloo tl.ce av dat ION RUSU gi MARIN BANUL polcovnicului \PANAIT din datoria de 250 1, Ariitarea lui DOBRE 1a DARASTII de ILFOV cu wire la TANASE, care dupi @ baiut douk oca vin a lecat la sora sa CALITA ste DUNARS, iar ol,DOBRE, dus im pidure si taie ele, de ide ntorcindu=: vede invinuit de furt de Lem Pe fila a doua, alti declaretie privind tot pe TANASE, care, dupi ce a fos' La satul ORETESTI cu preoti gi disconul satului gi cu MANDA cifciumireasa, a mers la Dobre -apoi la sora sa CALIPS la DARASTI peste ARGESs Alti declaratjie a lu: ‘Denumirea parti structurale ‘Numarul vechi al uunitatil de pistrare Nr. ord Anul OBSERVATIE z 1820 \ian.24 ‘Buc «/ © <1. lol. /1839- 1840/ mai 1 a. 21/1074 — v 7874 Bucuregt{ aproverea dati de domn la cezere: Raport asupra lui GHRORGES holteiul fiul Ini GHBoRGHY popiupll din FSLDIOARA $inutul BRASOV de unde a plecat spre PLOINSTI in 1813, Impreuni cu NIPA mocanul, din 1ip4 s% de bucate, intrind slugi la BUCURESTI, la BUZAU tizgul DRAGAIOII gi fn alte localité}i unde a jefuilt inaopit de BURCEA gi NICOLAB, st bilinduese la spitalul de la cx pring de polcovnicul IORDACHE pro cpitan de foc, duetminaeriecine otiwecme, urmtagia fi trimis agen. $iei (chesaroecrdiegti) ca si-1 porneasc in tara lui de unde 2 venit. Orig. teiul, fiul lui PAVEL, n&scut gi cut in DII (VIDIN) venit le RAL alug& la ORACIUN neguetorul, cu care a venit le BUCURESTI pentru tiierea vitelox acestuia 1a zalha4 naua de la COLENTINA, nu are .megtele Sug, e strain gi fai cheaag. Rezo Tacrirul lui IVAN SIRBU mt q lu¢ie : "si se tati ou reo 20 tocke... Orige Secretariatul Statului com nick Depaxtamentului Dreptiiyil logofatului Constantin Cornescu, membrul Inaltului Divan de a pleca. patru luni pest6 granitd-la buile Gin Trangilvania pentru cdéutarca sinitigii, indeplinind formalita~ le Denumirea pir(ii structurale Numarul vechi al unitatil de pastrare 2 CUPRINSUL _UNITATII DE PASTRARE 2 Anal 4 oasERVATIL 1 26 1841 mai 2 Bucuregt4 pile legale. Orig. Depaxtamentul Drepti}ii co municd procurorului Tribunelului Dolj sect. I-a aprotarea ce i s-a dat de a veni 15 zile fn Bucurest4, ingrijindy-ce ei-gi lase inlocui- tor. Orig. Departamentyl Spitariei vaporteaz& ocfrmuirii Tarii Romé- negti rezultatul cercetirii 91 pid rerea sa fn pricina dintre cimi- narul Ion Ritoridis eu Tudor, Ion, Cirstea gi Nicolae, Maria Catvina Unguroaica gi Bilaga fiica ei, preotii Mexendru gi Trandafir frayi, ‘to}i de 1s echi= tul Pasfrea pentru furt de lucru- ri din cas $i instrumente de inginerie din leda inginerului Leon Aslanoule, lésate acolo din vreice réecoalei gi in vrenea hejeniei, ‘ovligtnd pe numitii la dond ptir}d deepigubire tabs de jeluitor, 1ae Axtitare despre Bartu hol- teiul adus dé Gitita poleovnic de Vissia aut invinuizea de hoy gi eliberat dovedindu-se nevino= vate av&tare despre TORDACHE al lui NASTASE fiul lui BANIGA e&ldirercl, gigan al banului MANOLACHE GRETULESOU,. prins de citre turci 1a morile de la COPROCENI cu un cal de fure! venit aci de la PIOIESTI, alyi doi figani, ca si dea jelb’ la poleovnic pentru Danii ce avea si ia de le RADU cantaragiul gi de la BAZAR, $igeni buincovenegti dela PORLOGI stind fn ga Ja 0 circium’ de la PODUL de PANtNT.— Orige Ah . Av&barea lui IONTTA rachierul -locuitor de la VALSA MARE judsDTMBOVITA despre fiul stu mNcd gi despre TANASE pircdlebul, Auati de polcovnicul jud. WEASCA gi de be$1iii zaki~ tului de acolo gi dugi la GAESTI la isprivnicat, sub invinuire ci, Sopremi ou alyi tret, er £1 fScut ine eSleirt de hotie in drum la MATASART g4 la GLMBOCATA, fn vremea cind numitul TONTTA se afla 1a NICOPOLE isi duct nigte but goale gi lun buriu de vine Orig. ao//ae log taf _ doce, nove Aviitare despre taNAGHE aNAcAsTT epi¥atul prcies IENUGESEL din gud. OMANATT @ serdarului POLIH JRONIE,, fratele lui HAGI ENUS: lerimis de citre gabitul de fb cu fnvinuire of e a le hoti gi despre PAVEL f4ul pt MARTIN ANGHEL trimis de beslijaga al judsOL? of s-a [plinbat cu arme prin judey dnd mincare gi biuburd de fla cement, cu fortas= Orige fecriz ou privire la PIRV holteiul omul secreta- rului UDRISCHI gi fratele siu IBPIER, Licktugi.gi morevi, fiii lui LEPPER din -aRDEAL, mort de ciumi, gi armels siteniler din ROSU sirbi 91 romini, date lor spre reparare gi ingropate in munte, 1s CIMPINA, cfnd au mers cu bejenia scolow Lista armelor.= Orige RADU sfxbul £iul lui DUMITRU gi MITRAN find lui DANCIU locuitori din satul ROSU,: mirturisese in legitu: ri cu armele sitenilor date, Spre reparare, lui PIRVU logofit gi fratele siu li icitug 91 Snsvopate de acegbia Ja CIMPINAsunde au fugit fn vremea rizvritiviiyeind sqa _ Diijenit satui.— aaa. * Isprivnicatul jod. ARGES Mngtiinjeasi spitiria @espre impicarea preetulct GRASDAN de Le OGhAZEN ca DINU cipitenul om sSrac gi lca casi grea, fnvinuit de furtul @ patre biveli,pontre care s ~~ 23 = 1825 din BUCURESTI, poruncegte vatafului spitiresc si aduck pe pirit la judecaté gi pe ILIE micelarul.- (alba nedatata,ps domeasc’ din mai 8).< ee Adam Chitru fece cunoscut vAtafului spatirie: 4 un cioben din Geiltcul siu trebuind s&% plece la Constantinopol gi trebuind s& lase bani familiéi sale, witteful ciobanului a tiiat 50 de of din turmi, pe care ‘le-a vindut unui micelar. | Pleca$i si string’ oi.- Orin 4, Stolnicul DIMITRACHE vAspunde Spitiriei fn legi- turf cu cele serige de vi- taful cireiumarilor despre © bute de vin gi sovoteala a fécut "dupi spusa figinet: Anexi raportul Isna= * £@lui de ‘ci rciuniaw Orige ae//oe mmm niin nin MMMM MMMM TT 1825 oct. Co 2 Co 18 Marele spiter,din Porunca domnessciy 1a jalba| nedelniceresei UPA viduva lui RADUCAN medelnicerul mort de ciumi in 1813 tmpot} va lui NUT bogasierul, f4ul lui ERISTEA CIUEIIU pentru 11.500 tl.datorayi tului medelnicer de fratele| siu GHEORGHE SAVA negustor, mort fn TARA TURGEASCA,ale chrui hirtii se afli le pirit, poruncegte vitafului s& aducd pe acesta le jude= cati. (Jalba nedatati, porunca domeasci din sept. Lo). Orige Marele spitar,la Jalbe lui GonsraNTIN 3 CRAINICEANU, impotrive lui POM {din BUCUREGTI) pentru tigi¢uirea unei datorii de 62 tl. 20 parale,pprunceste vitafului 8% aduci pe pirtt le judecati cu joluitorul. (Jalba nedatati)s— Orig. (GRIGORIE GHICA v.v. domoul PARII ROMANESTI) po runcegte marelui spiter si eerceteze jalbele lui BAIC Dirnicul de la BORANESTI, jud.IALONITA Gmpotriva lui JCOSTACHE GIURESCU, care f1 oel/eoe ; asupregte inchizindu-l la Spatarie pentru o datorie de bani, neticiduiti,dar pentru care jeluitorul cere pisuire opt ani, fiind sirag eu gase copii gi, ca avere, douk vicugoere. (Jalba ne= datati). Orige (GRIGoRIE GHICA vev. @omnul PARIT ROMANESTI) trip mite marelui spitery spre cercetare, jalba lui 1ONTTA| $igenul de la BORANESTI jud| IALOUTPA, Snpotriva lui QOSTACHE GIURESCU care £1 asupreste Inchizindu-l la spit&rie pentru o daterie deja plitité.(Jalba nedae tata).~ Orige Marele spitar,¢in uaca domeasci la jalba po! eoynicode! BALSA vAduva (Gin BUCURESTI) tmpotriva poleovnicului DIAMANDI,pen= tru datoria de 199 tl.gi 6o bani, cu zapisul gofului ei din 1811, porunceste vi- tafului si aducd pe pirit 14 judecati.- (Jalba nedatati porunca domeascd din octom}. 19).— + Origs Nk ‘ iff» 1825 nove 4 (GRIGORIE GHICA v.v. @omul TARII ROMANESTI) trimite’ marelui spiter, csercetare, jaiba lui BAICUL Dirnicul de la BORAMESET J TALONTTA, Snpobriva lui COSPACHE GIURESCUL care 21 asupresbe inindu-1 inchis pentru o datorie cu zepis fntocmit prin ingelAciune, fin zilele rismeritei" cind piritul stringea chitentele de pe la sate gi cere ca, eri si-gi dea cele doud vac: singure-i avere, ori si i se dea termen indelunget de plati.— (Jalbi nedetata).— Orige Marele spiter, din porunca domeasciy la jalba lui 12248 evreul impotriva lui MANOIL gi MARCADE raele,| pentru ingeliiciune la tovii gia negotulvi cu patachind, porunceste vitafului si aduck pe,pirifi la judecaté cu jeluitorul. (Jalba neda- tabi, porumca domeasci din octombrie 28).— fiery, : (G@RiGORIE GHICA vev domul TARII ROMANESTI) po- Puncegte marelui spiter si cerceteze jalba lui COSTACHE| GIURESCU {din BUCURESTI) Cacllew -5v= Smpotriva lui coustaNrIN PODBANICEANU pentru furt de lucruri gi calomie,iavorit in ura lor pentru stipini~| (GRIGORIE GEICA vev. domiul PARII ROMANESTI) po~ runcegte marelui spitar si COSTACHE GIURESCU,pentra © edulter gi asuprire.= (Jali nedatati)e Orig. Marele spitor din runca domease% la jalba 11 MINCU bogasierul supotriva @lucerului PSTRACHE,ginere: gi mogtenitorul lui NICOL BRASOVEANU pentru 189 tl.g 20 parale, detoria ucestui: pe werfa luati, cind era viawi, de la jeluitor,po- Tuncegte vitafalui spitirie| 8 chome pe pirit le judeci ti cu Jeluitorui.(Jalba aie taté, poruaca domeasci din nolembrie 26).— Orig. 7 we//ee Merele spitar CONS ANTIN CALISTRAT getrarul n pricina BALASET gi BLAMNEI din PITESTT ou BRANCIU fiul loi DIRU holte= ly din satul CHIAINA peitru lucrurile ce li seau urat fn curtea piritului, n cadrul cu care le ducea e Bucuresti, giisegte cu a scesta si rinink esupiret, thructt jelui- poarele erau datoare simgi izeascd lucrurile,luindu=le ele in cask peste noapte. sta lucrurtlor.- Cohesrt, 1326 iunie 22 qrvuna circiumil tocmite si Hetinute fn arendd, din ne- Hespectarea obligatici preo= ui de ai da vin de la Hile din Jud. SAAC, porun- deste vitafului, ca prin tires, Mitropoliei ei aduci pinful preot $2 judecatf.- 153) me febr. Lo} | = 59-< Agentia austriacd Ain Bucuresti) trimtte Spi. tiriei noti privind_urmiri- rea, aflarea gi cercetarea unui VASITE BUROHI din s&tu! STRIMBA jud.VIASCA,complice al unui ION PERV ce a fura gia adus aci, patru cai ai unor locuitori din WAGHT SOREN? din UNGARTA, trecindi peste mmn}ii MUSCELUII = Orige Marcle spiter, la jalba lui MARIN ceangul{din BUCURESTI) impotriva lui GHEORGHE logofe}elul,£ial? prectului ANGHEL, pentru bitaie, necinste gi o giv rupti gi luata de pirit,ota Jeluitorul venise si~gi soc teasch podinele depozitate pe lccul acestuia,poruncegt Vatafului sé aduci pe pirit la judecsté ou jeluitorul. (Jalba nedatati).< Marele < lui IOAN Gagul tmpotsiva lui GHEOR @radinarul pentru lol tl.gt 20 parale, din preful mui butod ou rachiu,poruncegte witafului si aduci pe pirtt la judecati.- Orig. ay Sites _& | epritiap aa dan. (Bue. I parte mai mare numitului ciminar, la porun- ca domului, porunceste vie tafului, si Infi¢iceze toat Parbile la judecatie- (Jald nedatati, resolutjia domeas: din 13 ianuarie = -A- Merele spitar GRIGORE FILIVESCU, la jelba preotul: RADU din satul PoMBEEstIyju VIIGEA c&tre dom, prin cere si i se restituic luc: Tile luate cu sila de POPA TOMA gi venitul casei sale de pe un an decile, 1a poe runea domului,porunceyte vitefului ca reclamatul’ si se InfSpigeze la judecati.< Popa Toma sea preot: la Vidin, spoi sa angajat vitaf la Ion Ureanu gi a strins © dare turceascii,cfti 40 de taleri de fiecare preot gi diacon(Jalba nedat: ti, rezolutia domeasci din 14 inne). peeree Marcle spiter la 3 ba Int RAD, mncitor, @ulgher gi STOTAN BATAGU,d mshaleua APOSTOL, din BUCU- RESTI, cftre dorm, prin ca cer ca toti uahalagii ot destupe ua gant pentru ‘seu: gerea epei astupat cu "scumpie” de citre tibicart| la porunca domului,porun— cegte marelui ceaug sk meargi 1a faya locului gi Biwi pun pe mahalagii si feck cisld Mutre ei, isck~ ibs de fiecare gi so fi la spitirie, cel care va fi iupotrivi sk fie ridicat gi adus. 1a Spitirie(Jalba neda- gethrerstapta 2 domeases din 20 iunie: Orig. me heole 90 gL 1827] |1827 1827 iunie Unéfeagul Neacgu,Badea, Sten gi alyiicinci muncitori sq engajeani fayi de Sten Leak simi Lack Liecere cite Lo00 de cirémisi fn Gout - luni cu 15 taleri pe luni Orige Stan Leahu cere judecé: toriei Spiitiiriel si oblige ipe Sten 91 Badea Simi con= fectioneze clirimida angajata @apisul lor gi dupi implinirea celor dou’ luni, TU emi Ga cantitatea tractatiien Orige Marele spiter,la jalba delnicerului CostacHs ARESOUyprin care cere Simi vestituie IORDACHE OCOMBANU suma de 175 taleri ima iuprumutat incd din 624, porunceste viafulai, fie si sileasc& pe datomic pliti suma reclamantulut, 4e sk inti ticeue pirtile 2 Judecati.—(Jalba nodatata oe ‘ Merele spitar, la jal dats de TUDORA so¥ia lui CALOTA eroitorul (din Bucu= regti) impotriva lui PAPA! GW biliartgiu din mahalaua allow ~%= BROSTENI pentru ocdri gi ni Ginste, poruacegte vitafulus Siel Infifigeue la judecati. (alba nedatati).- Ser ores Merele spiitar,in urua regolujiei domului pe jalba lui Stancu din Bucuregti,po-| Runceste vabatului sd oblige pe PETRACHS fost cipiten si restituic jeluitorului cei lslujea 1s ely din cei 550 ldo taleri 1Msati de tatit siu fo pistreres virului sau ru Olteany din satul JudsVlagea: pentra zapisal fécut prin constr: gore de Jeluiter cd giea wit to$i bondi de Je vérul se va serie ispravnicilui oa sk trimits pe acesta 1a Judecatie(Jalba nodatati golutia din 24 isnuarie).— Orig. a Werele spitar, din p runcaé domeasc’ la jalba t4 de LUxaDRA (din BUCURESTI) fupotriva serdiresei PROSIN, i fiului siu AICU,pontro simbrié gi necinsto, prin Biluires porunceste vitafulu| si aduci 1a judeeati pe pirit sau pe fiul et, o se MnfStig cu Jeluitearea.(Jalba nedata- ti, porunea donneasc’ din iulie 4.3 Usrele spitar,urmind Pporuaca domeaset la jalba dati de TRANDAPIRA viduva lui DUMITRD binbese din BEIGRAD, prin care, a opta canis se plinge fmpotriva ud’ DUMITRACHE f1ul loi GHEORGHIAD vatigelul, pen’ Bho tleimprumtayi piettulu: cu apis, suferind din a lui babii, imeulte gi neh: soarey prin felerea jude= c&torilor, porunceste vata fului si educt pe pirtt la Gudeceti'cu jeluitosreas (Jelba nedetati, porunce domeascd din iulie 10) j iS G@rigore Ghica vevey ia jalba. ANICAL DESLIU,cluce= Teastly prin care cece sh £1 seutité de plate la care a fost supusi in procesul a cu GHEORGHE DASCAIUL in a svut ca vechil pe al tre: lea vistier IORDACHE CIUPs 62 pe care £1 ecuzh de cu reclamstul gi pentru faptul of a aritat douului Grepturile sale,porunceste marelui spitar si fack tate lui GimoRGHE Dascilu conform hotirrit domogti gi spoi si cercetese gi dov fcutS de reclauent’ esupra vechilului sius(Jelb’ nede= tbetd)e s Grige wol/ow = Marele spitar, in urma peruncii domului, la Jelba lui N&ACSU, RADU, TLIE, CONSTANTIN gi ION, muncitori din Jud. 2ELEORMAN prin care cer si fie despa-| Gubifi de prejul eAbimigii f4cute pentru STAN IiaFAy ckrimidar,din BUCURESTI, pentru zilele lucrate gi cheltuiala judecitiiz= porunceste vitefului si se infitigeze pirtile la jude=| cata(Jalba nedatata,porunea| domeasc’ din 14 iulie). Orige “i Harele spitar, la re-| izolutia domului pusd pe jalba lui CONSTANTIN POPOVIC: in BUCURESTI, prin care Bi fie adus la judecati QF PISTOL, mogtenitor al ui GHUORGHE, gelverogin, cedat, care nu plitise ‘imp de trei oni taza stupi- or de pe mogia GOSTILILE, judeful ILFOV, finuti tn mdi de c&tre reclamant are cumpirase stupii de la jile.la judecatis(Jalba nede- at. Porunca din iulie 31). Marele spitar, in uma poruncii domului, le galba lui NICOLAR LUPAN, supus austriac, din 2TRGO- VIST, prin care cere ea din averea decedatului siu socru, MARIN PETCU, supus austria, si se pliteasc’ datoria de l.ovo taleri ci- tre un cumat al decedatului| RADUCANU CBACTR, eft g1 14) gestrei reclamantului gi cheltuiala ficut& cu eopi Gecedstului, fraji mai miei ai so}iei salesporunceste judeciterilor fie si facd @moptate xeclanantului, fie s& se arate in seris solutial dati precesului.(Jalba ne- data’, porunca Gin inlie 30] Orige Marele spiter, la Jelbe Ini MIRAI cfrctumarul (Gin BUCURESTI) nemulfumit Pe hotirirea anterioard, ce#ind eliberarea din fnchisoare gi prozentarea de probe in pricina sa cu medelnicerul TONTTA GIUREC, vechilul pred- tului STRATONICHIE, pentru ehiria easelor pe anul zeve+ rei, cind alti proprietari teat bretins chirie ci au platit ei ce si li se pi= zeascd, porunceste vatafulu 88 adued paryile la judecat: nprevad ou alegerea judecd- torilor.(Yalba nedatata)s Cries : wolleoe on = bos Marele spitar, la jalb: eftorva locuitori din maha- lava Menea Bruteru, prin care cer domului si porun- ceasci a se aduna de la lo- cuitorii de aici o sumi de bani pentry astuparea bal }i- lor care impiedicd circula}: gi la porunca domului,po- Tuncegte marelui ceaug spi- tiresc si meargi la fata locului gi ci string’ banii;! care se va impotrivi a da, si fie adus le Spitirie. (Jalba nedatata,porunca din 19 sept.e).— z TORDAGHE, vier, se Plinge st&pinei sale de Ginerele asesteia, TACHE, pentru faptul of 1-a pus si ingrijease’ gi de via sa,si fac’ rachiu gi si usuce si-i luereze un pogon,si nu ima pl&tit nici un ban gi niéi hainele fagiduite nu 4 le-a dete. Orig. Marele spitar, in Poruncii domului, la jalba locuitorilor din mshalaua = BEILICULUI, @in BUCURESTI, i prin care cer domului ca $iganii fierari gi brubari Vecini cu'ei si-gi giindri- leasci casele acoperite cu » ael/oe 205 {Ku febr. £in gi trestie, expuse la incendii, poruncegte marelui| eeaug spiitixese si meargi 1a| fata locului gi si dea ordin| fm acest sens, iar cel ce ‘se va impotrivi si fie adus la spitirie. (Jalba nedatati, rezolujia domeasci din 17 octede Orig. gee Anafora, nesemati, esupra pricinii dintre IQNASCU fost al treilea logor fity CIRSTEA DICULSSOU din duds VILCEA gi IOAN TEODOSIU} din Jud,aRGES, le Spitirie, cu STEFAN DAVIDESCU pentru tovirigie le arenda mogiilor| JIBLEA din judeARGES gi IGALIMANESTI din jud.VTiCEA jale mindstirii COZIA, sco— 4nd in evidenté nevinovijial piritului gi atitudinea inco- lrecti a jeluitorilor, peteesl de a se prezenta la faja lui pentru desfacerea jsccotelilor gi cererea de Toon G.Scrifa de 1a Casa postelor se plinge Spi. tiriei tupotrive arnagului IONITA POTOGEANU, proprieta- ul mogii POPOCEANCA unde af14 pogta PInGANU,ycerind wllee ercetere, pentru: mirirea eléeii surugiilor, peste fnserisul din 1823 iunie 15,] pentru zaloage gi biti. Orig. D.SAINOIU serie lui COSTACHE erétind ci a edus 1a Spitirie pe oamenii bé- tuhi gi riniti de Ian POCLONCEA ea si le fack un veport gi c& au fost lisati liberi si meargi le slujba lore = “ Orige Stolnicul Ion DaUGANESC! la adresa marelui. spitar trimiss din porunca’ dom neasch, rispunde Spitiriéi 4n legituri cu jalba modrl- nicerului RADUCANU vitaf de curte al fratelui siu cimi~ narvul GHEORGHE DRUGANESCU pentru nigte pistoale ale acestuia lisate in pistrare fm vremea réavritirii cind a fugit-la Bragov gi date apoi 1a cancelaria ogtilor “Gmprdtegti polcovnicului rusesc SPIRIDON care a ple- cat cu ele in Rusias(Jalba nedatat&, porunca domeasci din isnuarie 18, adresa spi t&riei in martie 3).- 207 ob. zolujia divanului ~Arii pu: pe jalbe lui Iomrva fabri *tul de testeneluri,strintoy rat de datorii citre cimara domneascd gi citre negustor| sudifi gi reele, in vreme molimi si alte greutifi,po-| runcegte marelui elipitan de lefegii si infayigeze pe Jeb luitor cu creditorii pentru| plata datoriflor gi de nu vor nuljumi, si trimita pri eink la spitirie.(Jalba ne: datati, rezolutia din iuli 14). Marele spiter,dups mah Orige 2 x - DIVANUL Prineipatului TARII ROMANESTI, la jalba postelnicese! MARTA de la GHERGANI jud.DIVROVITA, impotriva lui slgcU arenda- gul mogiel de acolo a serda- rului PIRVU HASAN pentru produsele de pe 28 stj.in litigiu, 91 pentru bitaie, volnicegte pe zapciul spi t&resc si meargi la jud. DIMBOVITA gi prin stirea 1: pravnicului, si aduci pe pirit la spit&rie spre a fi] cercetat.(Jalba nedatati).4 Orige Be * wo//ee = = = Divenul, la jalba pol- covnicului AlgGO, din BUCU- RES@I, prin care cere si se cerceteze pricina ¢e are cu postelniceasa MARIA pentru italic gi jignire suferita de acesta la mogia BALZENI, din judeful DIMBOVITA, pe care o tine in arendi de la serdarul PIRVU HASAN gi la care numita a provocat be, poruncegte marelui spi— tar si cerceteze jalba reclat mentului.(Jalba nodatata). Orige Divanul, la jalba MA~ IRIEL, postelniceasa, din satul GHERGANI, jud.DIMBOVITA care cere ca Divenul si ee Spitiriei si