Sunteți pe pagina 1din 16

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMANIEI
Anul 182 (XXVI)

Nr. 696

PARTEA

Marti, 23 septembrie 2014

LEGI, DECRETE, HOiARARI SI ALTE ACTE

SUMAR
Pagina

Nr.

34.

Pagina

Nr.

anul 2014 al Societdtii Comerciale ,Sere

HOTAMRI ALE PARLAMENTULUI ROMANIEI


Hotdrare pentru modificarea anexei la Hotararea

-Parlamentului Romaniei

nr. 2312013 privind constituirea


unor grupuri parlamentare de prietenie......................

1.57'1.

ORDONANTE SI HOTARARI
ALE GUVERi.IUiUI ROMANIEI

57.

de urgentd pentru aprobarea unor


- Ordonante
privind operarea unei aeronave aflate in
masuri
oroorietatea l\.4inisterului Afacerilor Interne ................

800.

804.

Hoterare privind suplimeqtarea bugetului


-Ministerului
Dezvoltdrii Regionale si Administratiei

Ordin

al

ministrului economiei, al
Si

al ministrului muncii,

familiei, protecliei sociale 9i persoanelor varstnice


privind aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli

anul 2014 oentru Societatea Comerciale


PRELMEC
- S.A.S.A.- filiale a Societatii Comerciale
uM oRA$TrE
Ordin al ministrului educ4iei nalionale pentru
4.619.
De

-aprobarea

...........................

Metodologiei-cadru

de

organizare

8-10

gi

funclionare a consiliului de administratie din unitalile


de invetemant preuniversitar ...................!................ 11-15
ACTE ALE AUTORITATTI NATIONALE DE
REGLEMENTARE iN DOI\,4ENIUL ENERGIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTMLE

- pentru buget
ministrului delegat

Publice pe anul 2014 din Fondul de rezerva bugetare


la dispozitia Guvernului, prevdzut in bugetul de stat pe
anul 2014...............

Ordin al ministrului transporturilor, al


1.2151'l.24411.628.
ministrului delegat pentru buget gi al ministrului muncii,

5-7

Ordin al ministrului mediului gi schimbirilor climatice


-privind
abrogarea art. 35 alin. (6) din Metodologia de
atribuire in administrare s,i custodie a ariilor naturale
protejate, aprobate prin Ordinul ministrului mediului gi
schimbdrilor climatice ff. 1.05212014

2.85_611.21711.613.

Hoterare privind suplimentarea

bugetului
Ministerului Culturiidin Fondul de rezerve bugetare la
dispozitia Guvernului, prevezut in bugetul de stat pe
anul 2014, pentru finanlarea unor proiecte culturale....

gi

Pepiniere"
filiala Companiei Nationale de Cei
- S.A.,S.A.
Ferate -C.F.R."
. . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . .

86.

pentru

pre$edintelui

abrogarea Deciziei
Ordin
-Agenliei
Romane pentru Conservarea Energiei

familiei, protecliei sociale gi persoanelor varstnice

nr. 56/2003 privind aprobarea Ghidului de elaborare 9i

privind aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe

analize a bilanturilor

energetice............

16

N4oNtroRUL

oFtctnl nr nouAntEt.

pARTEA t.

Nr 696/23.tx.2014

HoTAnAnI ALE PARLAMENTULUI ROMANIEI


PARLAMENTUL RoMANIEI
C

AMER

D E P U TA T

IL O R

SENATUL

HOTARARE
pentru modificarea anexei la Hotirirea Parlamntului Rominiei nr.2312013 privind constituirea
unor grupuri parlamentare de prietenie
In temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activltetilor comune ale Camerei Deputalilor 9i Senatului, aprobat prin
Hotdrarea Parlamentului Romaniei nr. 4l 1992, republicat,

Parlamentul Rominiei adopta prezenta hotarare.

Articol unic.
la Hoterarea Parlamentului Romaniei
La punctul 17
Grupul parlamentar de prietenie cu
-Anexa
N.2312013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de Republica Francezd
Nationald
- Adunareaal PSD,
- domnul deputat
prietenie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, Hulea loan, Grupul parlamentar
este desemnat membru
nt.228 din 20 aptilie 2013, cu modificdrile ulterroare, se modificd al acestui grup parlamentar de prietenie pe locul devenit vacant c
dupe cum

urmeazd:

urmare a demisiei din calitatea de deputat a domnului Nica Dan.

Aceaste hoterere a fost adoptatd de Camera Deputalilor $i de Senat in ,edinla comune din 22 septembrie 2014, cu
respectarea prevederilor aft. 76 alin. (2) din Constitulia Romaniei, republicate.
PRE$EDINTELE CAMEREi DEPUTATILOR

PRESEDINTELE SENATULUI

VALERTU-gTEFAN ZGONEA

CALIN.coNSTANTIN.ANToN PoPEScU.TARIcEANU

Bucufegti, 22 seplemhie 2014.

Nr.34.

oRDONANTE

9t HOTAnARt ALE GUVERNULUT ROMANtEI


GUVERNUL ROMANIET

ORDONANTA DE URGENTA
pentru aprobarea unor misuri privind operarea unei aeronave
aflate in proprietatea Ministerului Afacerilor Interne
Avdnd in vedere importanla pentru cetelean a asigurerii de catre Romania a asistenlei medicale publice de urgen!5 la un
s,i performanla,
luand note de faptul ci in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatelii, cu modiUcdrile
gi completdrile ulterioare, Serviciul mobil de urgenla, reanimare gi descarcerare (SMURD) are ca operator aerian structurile de
aviatie ale Ministerului Afacerilor lnterne,
sesizand faptul ce in prezent structurile de aviatle ale MinisteruluiAfacerilor Interne nu au posibilitatea se asigure pregdtirea
personalului aeronautic navigant si nenavigant tehnic necesar opererii aeronavei Cessna Citation V seria 560-0200, intrate ?n
proprietatea MinisteruluiAfacerilor Interne in baza unui contract de sponsorizare, cu obligatia utilizerii in misiuni aferente asistentei
medicale de urgenF gi clauzelor contractuale,
luand in considerare faptul ce 9coala Superioard de Avialie Civila, institulie publice aflate in subordinea Ministerului
Transporturilor, este autorizatd ca organizatie de pregetire a pilolilor gi ca organizalie de pregitire a personalului tehnic, conform
standardelor eurooene.
considerAnd ce scopul pentru care aeronava Cessna Citation V seria 560-0200 a intrat in proptietatea Ministerului
Afacerilor Interne a vizal salvarea de vieli omenegti, cA neutilizarea acestei resurse, importanta 9i necesard, afecteazS interesul
public, respectiv aduce atingere voinlei exprimate in contractul de sponsorizare, ce interesul imediat al cetaleanului reclame
operalionalizarea 9i utilizarea aeronavei cdt mai repede cu putinld,
in considerarea faptului cd aspectele mai sus men[ionate constituie o situalie extraordinare a cdrei reglementare nu poate
fi amanatd, impunandu-se adoptarea de misuri imediate pe calea ordonanlei de urgenle,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romeniei, republicatd,

inalt standard de calitate

Guvernul Romaniei adopte prezenta ordonanle de urgenla.


Art. 1.
- (1)Prin derogare de la prevederile art.86 alin. (1) desemneazd Scoala Superioara de Aviatie Civila, institutie
lit. t) gi ale art. 1'12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in publicd aflatd in subordinea Ministerului Transporturilor, ca
domeniul sendtetii, cu modificerile si completerile ulterioare, se operator aerian al aeronavei Cessna Citation V seria 560-0200,

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I,

continuare aeronava, aflate in proprietatea


Ministerului Afacerilor Intrirne, pe duiata derulirii programelor
de pregAtire a personalului aeronautic navigant gi nenavigant
tehnic din cadrul lnspectoratului General de Avialie al
Ministerului Afacerilor Interne necesar operarii aeronavei.
(2) Operarea aeronavei se face in scopul pregetirii
personalului aeronautic din cadrul Inspectoratului General de
Aviatie al Minislerului Afacerilor Interne pentru desf6gurarea de
misiuni SMURD. in scoouri umanitare, medico-sanitare, pentru
salvarea de vieti omenesti, misiuni de ceutare/salvare a
victimelor accidentelor sau a persoanelor aflate in stare de
dificultate gi pentru zboruri speciale, fiind incluse siorice zboruri
necesare menlinerii aero-navigabilitS,tii, zboruri tehnice 9i cele
necesare instruirii personalului alocat misiunilor efectuate cu
denumite

in

aceasta aeronave.
(1) Se desemneazd Spitalul Clinic de Urgenla
Art. 2.
SMURD, ca operator medical al
Bucuregti, prin UPU

aeronavei, pe durata opererii acesteia de cdtre $coala


Suoerioara de Aviatie Civila.

(2) Operatorul medical asigura personalul de specialitate


penlru acordarea asistenlei medicale de urgenla.
(3) Personalul medical care participe la actiunile desfegurate

cu aeronava beneficiazd de indemnizalii de zbor, similare cu


cele acordate personalului navigant, potrivit legii

NT.

696/23.IX,2014

cheltuieli", articolul 01 ,,Burse", catre 9coala Superioara de


Aviatie Civile, cheltuielile pentru pregetirea personalului
aeronautic navigant gi nenavigant tehnic din cadrul
Inspectoratului General de Aviatie al Ministerului Afacerilor
Interne, care deserveqte aeronava;
c)din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Senetdlii, prin
condi(iile legii, cheltuielile cu
operatorul medical,

in

indemnizaliile de zbor ale personalului medical, operarea 9i


mentenanta aparaturii medicale, precum 9i medicamentele 9i

materialele sanitare necesare desfisurdrii misiunilor de


asistenta medicale publice de urgente.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea

50012002 privind finantele publice, cu modificdrile 9i


completdrile ulterioare, incepand cu data intrerii in vigoare a
prezentei ordonanle. de urgenla 9i p6nd la finalizarca

nr.

programelor de pregetire a personalului navigant 9i nenavigant


tehnic, se pot aloca Ministerului Transporturilor, prin hotarare a

Guvernului, la propunerea acesluia, sume pentru flnantarea


cheltuielilor prevezute la alin. (1) lit. a) 9i b) din Fondul de
rezerva bugetara la dispozi,tia Guvernului.

Art. 4.

- La finalizarea
personalului aeronautic navigant

programelor

de pregetire a

9i nenavigant tehnic, aeronava

va opera si functiona cu aplicarea, in mod corespunzetor, a


dispoziliilor Ordonanlei de urgen,ta a Guvernului nt 12612003

pregetirea

privind operarea, funclionarea si finanlarea asistentei de urgenla

asistentd medicale publicd de urgenF, potrivit art. 1, avand ca


operator aerian gcoala Superioare de Avialie Civild, se asigurd

acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de


urgenF gi pentru simplificarea procedurilor de desemnare ale
unitifilor sanitare ca operatori medicali, aprobatd prin Legea

cu

- (1) Finantarea cheltuielilor


personalului aeronautic si a celor aferente misiunilor de
Art. 3.

astfel:

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului


Transporturilor, de la o pozilie distincti in cadrul titlului 5'l

a) din

,,Transferuri intre unitdti ale administraliei publice", capitolul


84.0'l ,,Transporturi", cetre Scoala Superioard de Avialie Civi16,

pentru cheltuielile pentru activitatile legate de inmatricularea,


intretinerea, menlinerea in stare de navigabilitate 9i operarea
aeronavei, asigurarea aeronavei, a incarcaturii comerciale a
acesteia si pentru daune produse le4ilor, precum 9i pentru
dotarea aeronavei cu kit medical corespunzetor;

b) din

de stat, prin

bugetul

Ministerului
Transporturilor, de la capitolul 84.01 ,,Transporturi", titlul 59'Alte

bugetul

nr.4Ol20O4, cu modificdrile gi completarile ulterioare.


(1) in termen de '15 zile de la intrarea in vigoare a
Art. 5.
prezentei ordonante de urgent;, intre 9coala Superioari de

Avialie Civila gi Spitalul Clinic de Urgenla Bucureqti se incheie


un protocol care va reglementa modul de coordonare in vederea

efectuerii misiunilor de asistenlA medicali publica de urgen!a


(2) in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei
ordonanle de urgenla gi, respectiv, la finalizarea programelor de

pregdtire a personalului aeronautic navigant 9i nenavigant


tehnic, intre Inspectoratul General de Avialie al Ministerului
Afacerilor Interne si $coala Superioard de Aviatie Civila se
incheie protocoale pentru predarea-preluarea aeronavel.

PRIM-MINISTRU

VICTOR.VIOREL PONTA
Contrasemneaze:
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea
Ministrul transporturilor,

loan Rus
l\4inistrul finanlelor publice,
loana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Valcov
Ministrul sanatalii,

Nicolae B;nicioiu
Bucuregti, 22 septembrie 20'14.

Nr.57.

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr 696/23.IX.2014


GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervi bugetari la dispozilia
Guvernului, prevdzut in bugetul de stat pe anul2014, pentru finanlarea unor proiecte culturale
in temeiul art. 108 din Constitulia Rom6niej, republicatd, gi al art. ll din Ordonanla de urgente a Guvernului fi.2712014
privind unele mesuri pentru completarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor gi penku aprobarea unor mdsuri

financiare,

Guvernul Romaniei adopte prezenta hotarare.

1.-

Se aprobd suplimentarea bugetului ryli.li-s.lgr.ulr! (2) Finantarea proiectelor cutturale se acorda pe baze de
^ Ad.'
c"YllYli.lS^91q1!?l.uifJ;0]_,tC..Y\gt?,199r9e-re;i.1e!iqie",.titlur.20
conkict incireiat intre Ministerut culturii gi oerienciiri, cu
cll:.g'lj9nd-y! de rezerva h_ug_etara.ta dispozitia incadrarea in cuantumul prevezut ta art. 1 .
hiil"-rl.il
:el
pe
Guvernulul
anul 2o14' cu suma de 2 580 mii lei' din
(3) Decontarea cheltuietitoi realizate potrivit alin. (2) se face
2.500 mii lei pentru finantarea Festivalului Nalional d6 Teatru
de
citre Ministerul Culturii pe baza documentelor justificative
80 mii lei pentru finailtarea participerii Corului de cooii lintocmite
de beneticiari, prezentate Ministerului culturii.
6i; At6"'i;iili;'i"?";; ;i;G;o^l;.
"in"iib1,r-j,
Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa
Art.2.-- fi i Sum"t" pr!"l.ri'" la art. 1 'oot fi utilizate oentru . . A1 1.
introduc5, la propunerea ordonatorului principal de credite,
finantarea dt6qoriitoi 3J cnetiuieti-oi"u5t;i"-i;-;;.'4

care
Si

"

;l;

Ordohanla Guv'ernului nr. 51/1998' privrnJ imOunitatirea modificdrile corespunzdtoare in struclura bugetului de stat si in

sistemului de finantare a proqramelor, droiectelor si actiuhilor volumul 9i structura bugetului Ministerului Culturii pe anul 20'14.
culturale,- aprobatd cu modi-ficeri 9i iompletdri prin
Art.4.
Ministerul Culturii si alte organe abilitate de lege
N.24512001, cu modificdrile 9i comi:teterile ulterioare, peitru vor controla modul de utilizare, in confoimitate cu prevederiie

Legea

anul2014.

legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotdrSri.'

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru, ministrul culturii,

Kelemen Hunor
Ministrul finantelor publice,

loana-Maria Petrescu
l\4inistrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vilcov
Bucuregti, 17 septembrle 20'14.
Nr. 800.

UVERNUL ROMANIEI

HOTARARE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltirii Regionale 9i Administraliei Publice
pe anul 2014 din Fondul de rezervd bugetari la dispozilia Guvernului,
prevezut in bugetul de stat pe anul 2014
In temeiul art. 108 din Constitulia Romaniei, republicate, gi al art. XVll alin. (1) din Ordonanla de urgente a Guvernului
n,.812014 pentru modificarea gi completarea unor acte normative si alte mesuri fiscal-bugetare,

Guvernul Romaniei adoot; orezenta hotarare.


Art. 1.
Se aprobd suplimentarea bugetului Ministerului
Dezvoltdrii Regionale giAdministraliei Publice pe anul 2014
Fondul de rezerva bugetare la dispozilia Guvernului, prevezut
bugetul de stat pe anul 2014' cu.suma d,e 25 584 mii l"i: 13
pozilie distincte in cadrul capitolului 70 01 ,,Lo^cuinle, servicii
dezvollare publica", titlul 51 ,,Transferuri intre unitali ale
administraliei publice", articolul 51.01 ,,Transferuri
(1) Repartizarea sumei prevdzute la art. 1 , pe uniteli
Art. 2.
administrativ-teritoriale, se face pdn ordin al viceprim-ministrului,

din

in
9
gi
curente".

ministrul dezvolterii regionale gi administratiei publice, pe baza


soliciterilor fundamentate ale unitdlilor administrativ-teritoriale.
(2) Decontarea sumelor prevezute la alin. (,1) se face pe baza
do"ur"ntelor justificative transmise de unitatile administrativterjtoriate.
Art. 3.
Ordonatorii principali de credite ai bugetului local

riispund de modul de utilizare, in conformitate cu dispoziliile


legale, a sumelor repartizate potrivit art. 2.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I. Nr.

696/23.IX.2014

Art.4.
- Ministerul Finantelor Publice este autorizat se bugetului de stat gi in volumul gi structura bugetului
introduca, la propunerea ordonatorului principal de Ministerului Dezvolterii Regionale si Administratiei Publice
credite, modificarile corespunzatoare in structura pe anul 2O14.
PRIM-MINISTRU

VICTOR.VIOREL PONTA
Contrasemneaze:
Viceprim-minlstru,
ministrul dezvolt6rii regionale si administratiei publice,

Nicolae-Liiiu Dragnea
Ministrul finanlelor publice,

loana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Valcov
Bucuregti,

'17

septembrie 2014.

Nr. 804.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPEGIALITATE


ALE ADMINISTRATIEI PUBL ICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Nr. 1.215
din 25 iulie 2014

MtNtSTERUL FTNANTELOR PUBLTCE


Nr. 1 .244
din 15 septembrie 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,


PROTECTTET SOCTALE

9r PERSOANELOR VARSTNTCE

Nr

1.628

din 7 august 2014

ORDIN
privind aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 2014 al SocietSlii Comerciale
S.A., filiala Companiei Nalionale de Cii Ferate ,,C.F.R."
S.A.
,,Sere 9i Pepiniere"

in temeiul art.4 alin. (1) lit. b) din Ordonanla Guvernului

privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor


^t.2612013
operatori economici la care statul sau unitalile administrativ-teritoriale
sunt aclionari unici ori majoritari sau deiin direct ori indirect
o participafie majoritare, aprobatd cu-completari prin Legea nr.4712014, al art. 5 alin. (4) din Hoterarea Guvernului nr.2412013
privind organizarea gi funclionarea Ministerului Transporturilor, cu modificerile gi completarLle ulterloare, al art. 15 alin. (3t) din
Ordonanta de urgenle a Guvernului nr.9612012 privind stabilirea unor mdsuri de reorganizare in cadrul admjnistratiei publice
centrale gi pentru modificarea unor acte normative, apiobatd cu modificari gi completeri prin Legea ff.7112013, cu modificdrile gi
completerile ulterioare, gi al art. 18 alin- (3) din HotirArea Guvernului nr.34412014 privind organizarea 9i funclionarea Ministerului
Muncii, Familiei, Protecliei Sociale gi Persoanelor Varstnice, precum gi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul transporturilor, ministrul delegat pentru buget gi ministrul muncii, familiei, protecliei sociale gi
persoanelor virstnice emit urmatorul ordin:
Art.

1.

Se aproba bugetul de venituri Si cheltuieli pe

anul

al Societetii Comerciale ,,Sere gi Pepiniere"


- S.A.,
prevdzut in anexa care face parte integrante din prezentul

20'14

ordtn.
Ministrul

tra

ns

po rtu rilo r,

loan Rus

Art. 2.
Prezentul ordin se publici in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea L
Art. 3.
Societatea Comerciald ,,Sere 9i Pepiniere"
S.A.,
filiala Companiei Nalionale de Cdi Ferate ,,C.F.R."
S.A., va
duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

l\4inistrul delegat

p. l\,4inistrul muncii, familiei,

pentru buget,

protec!iei sociale
si persoanelor varstnice,

Darius-Bogdan Valcov

Teodor Codrin Scularu,


secretar de stat

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA l. Nr.696/23.1X.2014


ANEXA')

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
S.A.
Societatea Comerciale ,,Sere si Pepiniere"
Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul
Cod unic de inreoistrare: RO 16684606

BUGETUL DE VENITURI

$I

CHELTUIELI

pe anul 2014

cf. prevederilor legale in vigoare

de nalure salariala(Rd.13+Rd.14)

mandalsia allor organe


conducere si control, comisiisi com{ete

fl pentru
surcelo. necesare ramburc6rii ratelot de capital,
dobanz lor, comisioanelof sa altor costuri aferenle acestor
din irnprumulu.iexteme, precum

nu rnal mull de nlvelul unui salariu de baze mediu lunar


la nivelul opefatorului economic in exerciliul linanciar de
la bugetul de stat sau local in cazul

aulonome,

or dividende cuvenite actionarilor, in cazul

companllor nalronale Si socrelalilor cu capilal


sau majo lar de slal, dan care:

') Anexa este feorcdusd in facsimil

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 696/23.IX.2014

Propuneri
Nr. rd.

INDICATORI

(2O141

Prolltul nerepadizat pe destinaliile prevbzute la Rd.31 - Rd.32 se


repartizeaza la alte rezeNe $iconsiituie sursS propie de
finanlare

35

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE


CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE. din cate

vtl

37
a)

cheltuielimaleriale

38

o, cheltuieli cu salariile

39

c) cheltuieli orivind orestarile de seNicii

40

d) chelluleli cu reclama si p'rblicitate


s) alte chelluieli

v[l
I

42

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

43

Alocaliide la bugel

44

185,0C

alocalii bugelare aferente pl6lii angajamentelor din anii


45
CHELTUIELI PENTRUINVESTITII

46
47

DATF DE FUNDAMENTARE
Nr. de personal prognozat la finele anului

48

125

Nr.medru de salariali total

49

123

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/percoani)delerminat pe


baza cheltuielilor de nature salarialS (Rd.1ZRd.49)/12'1000
50

1.481,03

51

1 481.03

tx
x

185 0C

Castigul mediu lunar pe salariat dlernlnat p baza chelluielilor


cu salariile (mii lei) (Rd.13/Rd.49y12'1000

6
7

Productivitatea muncii in unitali valonce pe total personal mediu


(mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)
Productivilalea munciiin unitalifizice pe lolal personal mediu
(cantitale produse lln te/ persoana)
Cheltuieli tolale la 1 000 lei venituri

tolale

(Rd.7/Rd.

)x

52
53

000
54

4o2,92

56

600,00

PlSli reslante

0,00

r\4rNrsTERUL MEDIULUI

41.1

9l SCHTMBARTLOR CLIMATICE

ORDIN
privind abrogarea art. 35 alin. (6) din Metodologia de atribuire in administrare 9i custodie a ariilor
naturale protejate, aprobati prin Ordinul ministrului mediului 9i schimbirilor climatice nr. 1.05212014
AvAnd in vedere Referatul de aprobare nr- 111.018 din 11 septembrie 2014 al Direcfiei biodiversitate,
in temeiul prevederilor art. 18 alin. (4) din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr.5712007 prlvind regimul ariilor naturale
protejate, conse1yarea habitalelor naturale, a florei gi faunei selbatice, aprobata cu modificeri 9i completari prin Legea nr. 4912011,
cu modificdrile gi completarile ulterioare, precum 9i ale art. 13 alin. (3) din Hoterarea Guvernuldi nr.4812013 privind organizarea
gi funclionar6a Ministerului Mediului gi Schimbarilor Climatice 9i pentru modificarea unor acte normative in domeniul mediului gi

schimberilor climatice, cu modificerile si completdrile ulterioare,

ministrul mediului gi schimbArilor climatice emite urmatorul ordin:


de
Art. l.
- Alineatul (6) al articolului 35 din Metodologia
atribuire in administrare gi custodie a ariilor naturale protejate,

aprobata prin Ordinul ministrului mediului gi schimbdrilor climalice

nr.1.0522014. oublicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,


nr. 523 din 14 iulie2014, se abrogd.
Prezentul ordin se publici in Monitorul Oficial al
Art. ll.
Rominiei, Partea l.

l\4inistrul mediului gi schimbarilor climatice,

Aftila Korodi
Bucuregti, 16 septembrie 2014.
Nr.

.571

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 696/23.IX.20'14


MIN ISTERUL

ECONOMIEI

Nr.2.856
din 25 iulie 2014

MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE
Nt. 1 .217
din 9 septembrie 2014

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI,
PROTECTIEI SOCIALE
9r PERSOANELOR
VARSTN IcE
Nr. 1 .613
din 4 august 2014

ORDIN
privind aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli
pe anul 2014 pentru Societatea Comerciali PRELMEC
S.A.
filiali
a
Societilii
Comerciale
UM
ORASTIE
S.A.
.

Avand in vedere prevederile art.4 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului
nr. 2612013 privind interirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici

la care statul sau unitdlile administrativ-teritoriale sunt aclionari unici ori majoritari

sau delin direct ori indirect o participalie majoritare, aprobata cu completeri prin
Legea nr. 4712014,
in temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hoterarea Guvernului nr.4712013

privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificarile gi


completdrile ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanta de urgenld a cuvernului
ff. 9612012 privind stabilirea unor mesuri de reorganizare in cadrul administratiei
publice centrale gi pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari
s,i

completari prin Legea nr. 71l2013, cu modificirile gi completerile ulterioare, siale

art. 18 alin. (3) din Hotdrdrea Guvernului N.34412014 privind organizarea si


func!ionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protec!iei Sociale gi Persoanelor
Varstnice, precum si pentru modificarea unor acte normative,

ministrul economiei, ministrul delegat pentru buget gi ministrul muncii,


familiei, protecliei sociale gi persoanelor virstnice emit urmetorul ordin:
Art. 1.
- Se aprobi bugetul de venituri s.i cheltuieli pe anul 2014 penlru
Societatea Comerciale PRELMEC
a Societdtii Comerciale
- S.A. -facefiliald
prevdzut
parte
UM ORA9TIE
S.A.,
in anexa care
integrante din prezentul

ordin.

Art.2.

Prezentul ordin se publici in Monitorul Oflcialal Rorhaniei, Partea

Ministrul economiei,

Constantin Nili

Ministrul delegat
pentru buget,

Darius-Bogdan Valcov

p. Ministrul muncii,

faniiliei,
protecliei sociale gi
persoanelor varstnice,

Teodor Codrin Scutaru,


secrelar de stat

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr.


MINISTERUL ECONOMIEI

696/23.IX.2014

9
ANEXA1

Societatea Comerciald PRELMEC


S.A.
- nr.60
Sediul/Adresa: Orastie, str. N. Titulescu
Cod unic de inregistrare: 16790682

BUGETUL DE VENITURI

pe anul 2014

$I

CHELTUIELI
-

INDICATORI

mli lei

Nr.

Propuneri an

rd.

curent 2014
4

:NlTURl TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.s+Rd.


'l

Veniluritotale din exploatare, din cars:


subvenlii, ct. prevederilor legale in vigoare
o, transferuri, cf, prevederilor legale in vigoars
Yenituri financiare
Venituri extraordinare
cHELTUtELt TOTALE (Rd.7=Rd3+Rd2O+Rd21 )
Cheltuili de exploatar. din car:
A. chelluieli cu bunuri si servicii
cheltuieli cu impozite, taxe sivarsaminle asimilate
c. cheltuieli cu personalul. din care:

c0 Cheltuieli de nature salariall(Rd.1 3+Rd. l4)


ch. cu salariile

c2 bonusuri
alte cheltuieli cu personalul, din care:

1t4
2

156

t8
6

0
1.',147

147

489
10

20

11

592

12

47

13

141

'14

'15

cheltuieli cu Dlati comoensatorii aferente

disponibilizarilor de oersonal

16

17

14

18

128
46

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor


c4 organe de conducere sicontrol, comisii sl comilete
cheltuieli cu asigur;rile 9i prolectia sociale,
c5
fondurile sDeciale si alte oblioatii leoal
D. alte cheltuieli de exDloatare
Cheltuieli financiare
2
Cheltuieli extraordinare
J

19

20

21

REZULTATUL BRUT (profi Upierdere)

ltl

IMPOZIT PE PROFIT

23

PROFITUL CONTABIL MMAS DUPA DEOUCEREA


IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

20

Rezerve legale

25

Alte rezerve reprezentand facilititi tiscale prevezute de


lege

26

27

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenli


Constituirea surselor proprii de finantare pentru
proiectele cofinantate din imprumuturi exteme, prcum
Si pentru constituirea su6elor necesare rambursirii
ratelor de capital, plalii dobanzilor, comisioanelor 9i
altor costu.i aferente acestor imprumuluri

AIte repartiziri prev;zute de lege


Profitul contabil rimas dupi deduce.ea sumelor de la
Rd. 25,26, 27,28,29
Participarea salariatilor la profit in limita a 10olo din
p.ofitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu d6
baza mediu lunar realizat la nivelul oDeratorului
economic in exercitiul financiar de refe.inli

')Anexa este reDrodusd in facsimil-

29

30

't9

3'l

'10

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I,

NT.

696i23.IX.2014

INDICATORI

Nr.

Propuneri an

rd.

curent 2014
4

Minimum 50% verseminte la bugetul de stat sau localin


cazul regiilor aulonome, ori dividende cuvenite
actionarilor, in cazul societetilor/ companiilor nationale
si societililor cu capital integral sau majoritar de stat,
din care:
- dividende cuvenite bugetului de stat

32

9,6

33

33a

34

9,6

proprie de finantare

35

9,6

vl

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

vll

cHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din


care

37

cheltuieli materiale
cu salariile
cheltuieli
b)
cheltuieli privind prestarile de servicii
d) cheltuieli cu reclama si publicitate

38

39

40

41

e) alte cheltuieli

42

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

43

856

Alocatii de la buget
alocalii bugetare aferente pletii angajamentelor din
anii anteriori

44

45

lx

ctrelrutzu

856

DATE DE FUNDAMENTARE
Nr. de personal prognozat la finele anului

46
47
48

24

49

24

50

1.552

51

1.531

52

48

a)

b)
c)

- dividende cuvenite bugetului local

dividende cuvenite altor aclionari


Profitul nerepartizat pe destinaliile prevazute la Rd.31 Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve 9i constituie sursi

a)

l
1

6
7
8
q

PENTRU INVESTITII

Nr.Jnediu de salariati total


Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoane)
determinat pe baza cheltuielilor de naiure salariale
(Rd.12lRd.49y12-1000
Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza
cheltuielilor cu salariile (lei/persoanA)
(Rd.13/Rd.49y12'1000

Productivitalea muncii in unititi valorice pe total


personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2lBq'49)
Productivitatea munciiin uniteti fizice pe total personal
mediu (cantitate produse finite/ persoani)
Cheltuieli totale la 1000 leivenituri totale

5J
977

(Rd.7/Rd.1)x1000

54

Pleti restante
Creante restante

55

56

139

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 696/23.IX.2014

11

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare
a consiliului de administratie din unitSlile de invSlimint preuniversi(ar
in conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) din Legea educaliei nalionale

nr. 11201'1,

cu modificarile si comoletarile

ulterioare,

in temeiut Hotdrarji Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nalionale, cu
modifi cerile 9i completdrile ulterioare,

ministrul educaliei nalionale emite prezentul ordin.


Art. 1.
aprobd Metodologia-cadru de organizare si publicat in Monitorul Oflcial al Romaniei, Partea l, nr. 874 din
- aSeconsiliului
funclionare
de administratie din unitelile de 29 septembrie 2005, cu modificdrile gi completarile ulterioare.
invetdmant preuniversitar, prevezuta in anexa care face parte Art. 3.
generald management, resurse umane si
- Directia
integrantd din prezentul ordin.
retea gcolare
nalionala din Ministerul Educaliei Nafionale,

se
aprobat

Art. 2.
La data intrdrii in vigoare a prezentei metodologii
inspectoratele scolare si unitdlile de invdtdm6nt preuniversitar
abrogd prevederile art. 30-34 din Regulamentul de organizare duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4.
Prezentul ordin se publicd in l\4onltorul Oficial al
9i funclionare a unitalilor de invalemant preuniversitar,
prin Ordinul ministrului educatiei gi cercetdrii N.4.92512005, Romdniei, Partea L

Ministrul educatiei nationale,

Remus Pricopie
Bucuregti, 22 septemb|.ie 2Q14.
Nr. 4.619.

ANEXA

METODOLOGIE-CADRU
de organizare 9i funclionare a consiliului de administratie din unit;!ile de invitamant preuniversitar
CAPITOLUL

Dispozilii generale

Art. 1.
Unitelile de invetemant preuniversitar cu
- juridica,
personalitate
denumite in continuare unitdli de
inveqment, sunt conduse de consilijle de administralie, de
directori gi. dupe caz. de directori adjunc[i. in exercitarea
atribuliilor ce le revin, consiliile de administralie gi directorii
conlucreaze cu consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al
parinlilor 9i cu autoril5lile administraliei publice locale.
Art. 2.
Consiliul de administratie al unitililor de invdlim6nt
preuniversitar, denumlt in continuare, in cuprinsul prezentei
'consiliu de administralie, este organul de
metodologii,
conducere al unitelii de invdlemant.
gcolar, in raport cu reteaua gcolare,
Art. 3.
-lnspectoratul
merimea gi specificul fiecerei uniteti de invdlam6nt, stabilegte
prin hoterare a consiliului de administralie, cu respectarea

prevederilor prezentei metodologii, numirul de membri ai


consiliilor de administralie pentru fiecare unitate de invd,tamant
preuniversitar de stat gi il comunic6 unitatilor de invetdmant
p6ni la inceputul fiecdrui an gcolar.
CAPITOLUL

II

Constituirea consiliului de administra!ie


Art.4.

(1) Consiliul de administratie se constituie drn 7,

sau 13 membri. duod cum urmeaze:

a) in cazul unitatilor de invdlamant de nivel gimnazial cu un


singur rand de clase, consiliul de administratie este format din
7 membri, cu urmdtoarea componentd: 3 cadre didactice,

inclusiv directorul unitalii de invdlemant,2 reprezentanti ai


pirintilor, primarul sau un reprezentant al primarului, un
reprezentant al consiliului loCal. Directorul unitdtii de invdtemant
este membru de drept al consiliului de administratie din cota
aferentd cadrelor didactice din unitatea de invdldm6nt
respectivd. Prevederile prezentului articol se aplica in mod
corespunzdtor si pentru invelemantul pregcolar 9i primar;
b) in cazul in care consiliul de admjnistratie este format din
9 membri, dintre acegtia 4 sunt cadre didactice; primarul sau un

reprezentant al primarului; 2 reprezentanli ai consiliului local gi


2 reprezentanli ai parinlilor. Directorul unitalii de invaldmant este

membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta


cadrelor didactice din unitatea de inve,tdmant respectivd;
c) in cazul in care consiliul de administratie este format din
13 membri, dintre acegtia 6 sunt cadre didactice; primarul sau un
reprezentant al primarului; 3 reprezentanti ai consiliului local si
3 reprezentanli ai perinlilor. Directorul unitalii de invelemant este
membru de drept al consiliului de administralie din cota aferenta
cadrelor didactice din unitatea de invatamant respective.

I\,4ONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEAl, NT, 696/23.IX.201 4

(2) in unitatile de invetemant special de stat, consiliul de


administralie este organul de conducere gi este constituit din 7,
9 sau 13 membri, astfel:
a) in cazul unit;tilor de invatdmant special de nivel gimnazial
cu un singur 16nd de clase, consiliul de administralie este format
din 7 membri, cu urmetoarea componente: 3 cadre didactice,

inclusiv directorul unitdtii de invildmdnt; 2 reprezentanti ai


pdrinlilor; pregedintele consiliului judelean/Consiliului General
al Municipiului Bucuregti sau un reprezentant al acestuia; un
reprezentant al consiliului judetean/Consiliului General al
Municipiului Bucuresti. Directorul unitatii de invd!;mant este
membru de drept al consiliului de administralie din cota aferenta
cadrelor didactice din unitatea de inv5ldmant respective.
Prevederile prezentului articol se aplice in mod corespunzetor 9i
pentru invatamantul pregcolar si primar;
b) in cazul in care consiliul de administralie este format din
membri,
dintre acegtia 4 sunt cadre didactice; preiedintele
9
judelean/Consiliului
General al Municipiului Bucuregti
consiliului

sau un reprezentant al acestuia; 2 reprezentanli ai consiliului


judetean/Consiliului General al Municipiului Bucures,ti 9i
2 reprezentanti ai perintilor Directorul unita,tii de invaldmant este
membru de drept al consiliului de administratie din cota aferente
cadrelor didactice din unitatea de invdtemant respectiva;
c) in cazul in care consiliul de administralie este format din
13 membri, dintre acegtia 6 sunt cadre didactice; pregedintele
consiliului judelean/Consiliului General al l\ilunicipiului Bucuregti
sau un reprezentant al acestuia; 3 reprezentanli ai consiliului
jude.teani

Consiliului General

al

Municipiului Bucureqli

9i

3 reprezentanti ai parintilor. Directorul unitdtii de inveldmant este


membru de drept al consiliului de administratie din cota aferentd

cadrelor didactice din unitatea de invi[dmAnt respectivd.


(3)in cazul unitatilor de invalamant particular 9i confesional,
componen,ta consiliului de administralie sunt inclugi
reprezentan,ti ai fondatorilor. Conducerea consiliului de
administratie este asigurate de persoana desemnate de
fondatori. in unitatile de invaldmant pentru invetamantul general
obligatoriu, consiliul de administratie cuprinde 9i un reprezentant
al consiliului local(1)La inceputul flecarui an gcolar, dar nu maitarziu
Art. 5.
de data inceperii cursurilor, consiliul de administratie in exerci,tiu
hoteregte declangarea procedurii de constituire a noului consiliu
de administralie.
(2) in vederea constituirii noului consiliu de administralie, ln

in

acord cu prevederile

art.4, directorul unitatii de Tnvi!6m6nt

deruleaze urmatoarea procedura:


a) solicitS, in scris, consiliului local, primarului, respectiv, in

cazul invetdmantului special, consiliului judelean/Consiliului


General,al Municipiului Bucuregti, pregedintelui consiliului
judelean/Consiliului General al Municipiuiui Bucuregti 9i
consiliului reprezentativ al pdrintilor desemnarea
reprezentantilor, in scris, in termen de 10 zile lucretoare de la
data soliciterii. in cazul unitilor de invdlemant in care exista
clase cu invatdmant in limba materne, directorul va solicita
consiliului reprezentativ al pdrintilor sa desemneze 9i un
reprezentanl al parintilor elevilor care inva!6 la clasele cu
invdtimant in limba maternd. In mod similar se procedeaza 9i in
unitalile de invalemant cu predare in limbile minoritatilor
nalionale in cadrul carora funclioneazd 9i clase cu predare in
limba romand;

b) convoacd consiliul profesoral al unitatii de invalamant


preuniversitar, in vederea alegerii cadrelor didactice care vor
face parte din consiliul de administralie;

c) emite decizia de constituire a consiliului de administralie

pentru anul scolar

in

curs,

comunica membrilor gi
observatorilor si o afigeazd, la loc vizibil, la sediul unitetii de
invdtemant, precum si in toate structurile acesteia.
(3) La data emiterii de catre director a deciziei de constituire

a noului consiliu de administralie se dizolvd de drept consiliul


de administratie care a functionat anterior.

Componenla consiliului de administratie se


situatiile prevdzute de lege gi de prezenta
metodologie, cu respectarea procedurii prevazute la art.5.

Art. 6.

modificd

ln-

(1) Membrii consiliului de administralie sunt aleqi


caz.
desemnati dupe cum urmeazd:
sau, dupa
Art.

a) reprezentanlii personalului didactic de predare gi

de

instruire practicd sunt alesi, prin vot secret, de cdtre consiliul


profesoral, in ordinea descrescetoare a numerului de voturi
oblinute de candidati, din randul cadrelor didactice angajate in

unitatea de invdtamant cu contract individual de munce;


hoterarea consiliului profesoral se adopti cu majoritatea
voturilor membrilor acesluia. l\4inoritalile nalionale au dreptul la
reprezentare propo4ionald cu numdrul de clase in consiliul de
administratie, cu respeclarea criteriilor de competenla
profesionald, potrivit legii. ln mod similar se procedeazd s,i in
unitatile de inva(amant cu predare in limbile minorite,tilor
nalionale in cadrul carora func,tioneaze gi clase cu predare in
limba romana;

b)

reprezentantii consiliului local, consiliului iudelean/

Consiliului General al Municipiului Bucuregti sunt desemnali de


acesta;

c)

primarul/primarul de sector sau un reprezentant al

acestuia; pregedintele consiliului judetean/Consiliului General al


Municipiului Bucuregti sau un reprezentant al acestuia, pentru
unitdlile de inv6!6mant special de stat;
d) reprezentantii perintilor sunt desemnali de catre consiliul
reprezentativ al pirin[ilor, dintre membrii acestuia care, la data
desemnerii, au copii in unitatea de inveFmant. Se recomande
ca reprezentantii perintilor in consiliul administratie si nu fie
cadre didactice in unitatea de invetemant respectiva gi sa nu

ocupe

functie de conducere, indrumare 9i control in

inspectoratul gcolar.

(2) Aceeasi procedurd se aplice 9l


invaldmant special de stat.

in cazul unitatilor

de

(3) l\,4embrii consiliulgi de administra!ie au aceleali drepturi 9i


obligalii in exercitarea mandatului.
(4) Calitatea de membru al consiliului de administra,tie este
incompatibild cu:
a) calitalea de membri in acelagi consiliu de administralie a
sotului, soliei, fiului, fiicei, rudelor 9i afinilor pand la gradul lV
inclusav;

b) primirea unei sancliuni disciplinare in ultimii 3 ani;


c) condamnarea penala.

(1)Pierderea calitalii de membru in consiliul de


Art.8.
administralie opercaze de drept in urmetoarele situalii:
a) inregistrarea a 3 absenle nemotivate in decursul unui an

gcolar la gedin!ele consiliului de administralie;


b) inlocuirea, in scris, de cetre autoritatea care a desemnat
oersoana respective;
c) ca urmare a renunterii in scris:
d) ca urmare condamndrii pentru sevarqirea unei
infractiuni, dispuse prin hoterare judecetoreasce definitive;
e) ca urmare a incetdrii/suspenddrii contractului individual de
munce, in cazul cadrelor didactice.

N4ONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I. Nr. 696/23.IX.2014

(2) Revocarea membrilor consiliului de administralie se face

cu votul a 2/3 din merilbrii consiiiului de administratie in


urmatoarele situalii:

a)

savarsirea

de fapte care dauneazi

interebului

invdlamantului gi prestigiului unitdtii de inveFmant;


b) neindeplinirea atribuliilor stabilite.
(3) Directorul unitatii de invetdmant emlte decizia prin care se

constate pierderea, de drept sau prin revocare, a calitetii de


membru in consiliul de administratie. Decizia se comunice
persoanei gi, dupe caz, autoritdlii/structurii care a desemnat-o.
Art. 9.
Conducerea unitdlii de invitimant, impreund cu

autorit5{ile- administraliei publice locale, asigure resursele


necesare pentru participarea cadrelor didactice membre ale
consiliului de administratie .la programe/cursuri de formare
specifice managementului unitelilor de invdlemant si
managementului calitdtii in educatie.

13

reprezentantii organiza,tiilor sindicale reprezentative la nivel de


sector de activitate invalamant preuniversitar din unitatea de
invdldmant la toate gedinfele consiliului de administratie.
(12) La gedintele consiliului de administratie in care se
dezbat problematici privind elevii, pregedintele consiliului de
administratie are obligalia de a convoca reprezentanlul elevilor,
desemnat de consiliul elevilor. Acesta are statut de observator.

(13) La gedinlele consiliului de administratie este invitat


obligatoriu si reprezentantul elevilor care invate la clasele cu
inveldmant in limba maternd, dacd ordinea de zi prevede o
problematice

acestui invdtemant.

in

mod similar

se

procedeaza gi in unitalile de invdtamant cu predare in limbile


minoritdlilor nafionale in cadrul cdrora functioneazd si clase cu
predare in limba romana.
(14) La gedinlele consiliulul de administratie pot fi invitate gi
alte persoane, in funclie de problematica inscrise pe ordinea de

zi. De asemenea, dacd unitatea de invatamant are structuri


CAPITOLUL III
Functionarea consiliului de administralie

Art. 10.
(1) Pentru unitSlile de invildmdnt preuniversitar
de stat, pregedintele consiliului de administratie este directorul
unitalii de invdldmAnt. Pentru unitalile de invatemant

preuniversitar particular si confesional conducerea consiliului de

administralle este asiguratd de persoana desemnate de


fondatori.

(2) Prezenla membrilor sedintele consiliului de


administralie este obligatorie.
(3) Consiliul de administrafie este legal intrunit in gedinta in

la

prezenla a cel pulin jumetate plus unu din totalul membrilor


acesluia.
(4) Hotararile consiliului de administratie se adoptd cu votul
a cel pulin 213 dintre membrii prezenti, cu exceptiile prevdzute
de legislatia in vigoare.

(5) Hotararile privind angajarea, molivarea, evaluarea,


recompensarea, raspunderea disciplinard si disponibilizarea
personalului se iau la nivelul unitdlii de invdtdmant de cdtre
consiliul de administralie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor
consiliului de administratie.

(6) in situatii exceptionale, in care hotd16rile consiliutui de


administratie nu pot fi luate conform alin. (5), la urmatoarea
gedinta cvorumul de gedinli necesar a.doptdrii este de jumitate
plus unu din membrii consiliului de administralie, iar hotir6rile
consiliului de administratie se adopte cu 213 din voturile celor
prezenti.
(7) Hoterarile privind bugetul si patrimoniul unitetii de
invdFmant se iau cu majoritatea din totalul membrilor consiliului
de administra,tie.
(8) Hota16rile consiliului de administratie care vizeazd

personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea


posturilor, restrangerea de activitate, acordarea calificativelor,
aplicarea de sancliuni gi altele asemenea, se iau prin vot secret.
(9) Directorul unitSlii de invdldmant emite deciziile conform

hotd16rilor consiliului de administralie. Lipsa cvorumului de


gedinle gi/sau cvorumului de vot conduce la nulitatea hotd16rilor
luate in sedinta respective.
(10) lt4embrii consiliului de administratie care se afld in
conflict de interese nu particioa la vot.

(11) La gedinlele consiliuluj de administralie participa de


drept reprezentanlii organizaliilor sindicale reprezentative la

nivel de sector de activitate invdtemant preuniversitar din


unitatea de invalamant, cu statut de observatori. Pregedintele
consiliului de administra,tie are obligatia de
convoca

arondale, participa ca invitati si coordonatorii acestora.

(15) Disculiile, punctele de vedere ale participanlilor se


consemneaze in procesul-verbal de gedinte si sunt asumate de
acegtia prin semneture.
(16) La sfargitul fiecarei sedinte a consiliului de administralie,
membrii consiliului de administralie participanti, observatorii si
invitalii au obligalia se semneze procesul-verbal incheiat cu
aceastd ocazie.
(1 ) Consiliul de administralie se intrunegte lunar in
Art. 11 .

gedinte ordinare, precum gi ori de cate ori este necesar in


gedinte extraordinare, la solicitarea presedintelui consiliului de
administralie sau a doue treimi din numdrul membrilor consiliului

de administratie ori a doue treimi din numdrul membrilor


consiliului profesoral. Consiliul de administratie este convocat si

la solicitarea a doue treimi din numerul membrilor consiliului


elevilor sau doud treimi din numdrul membrilor consiliului
reprezentativ al perinlilor.
(2) Membrii consillului de administratie, observatorii si invitatii

sunt convocali cu cel pulin 72 de ote inainte de inceperea


gedinlei ordinare, comunlcandu-li-se ordinea de zi gi
documentele ce urmeazd a fi discutate. in cazul sedintelor
extraordinare convocarea se face cu cel outin 24 de ore inainte.
Procedura de convocare se cbnsiderj indeplinitd dace s-a
realizat prin unul din urmdtoarele mijloace: pogtd, fax, e-mail sau
sub semneture.
(3) Daca, dupd 3 convoceri consecutivb, consiliul de

in gedinla cu respectarea
(3F(7), sunt reluate demersurile pentru
reconstituirea componentei consiliului de administratie sau,
admlnistratie nu se intruneste
prevederilor art. 10 alin.

dupa caz, de constituire a unui nou consiliu de administralie.

(4) Directorul unitalii de invelamant emite o noue decizie


privind^componenla consiliului de administralie.
(5) In cazulin care, in timpul mandatului, cel pu{in unul dintre
membrii consiliului de administratie isi pierde aceasta calitate,
se aplicd in mod corespunzetor prevederile art. 5.
(1) Pregedintele consiliului de administratie are
Att. 12.
urmetoarele atributii:
a) conduce gedinlele consiliului de administratie;
b) semneaze hotararile adoptate gi documefitele aprobate
de catre consiliul de administratie:

c) intreprinde

demersurile necesare pentru inlocuirea

membrilor consiliului de administratie;


d) desemneazd ca secretar al consiliului de administratie o

persoana din randul personalului didactic din unitatea de


invaFmant care nu este membru in consillul de administratie, cu
acordul oersoanei desemnate:

14

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 696/23.IX.2014

e) colaboreazd cu Fecretarul consiliului de administralie in

privin,ta redactdrii documentelor necesare desfdgurerii


sedintelor, convocerii membrilor/observatorilor/invitalilor gi
comunicdrii hotararilor adoptate, in condiliile legii;
f) verifice la sfargitul fiecirei gedinle dace toate persoanele
participante (membri, observatori, invitati) au semnat procesulverbal de sedinta.
(2) Responsabilita!ile secretarului consiliului de adminiskalie
sunt preluate, in absenta acestuia, de cetre o altd persoane
desemnatd de pregedintele consiliului de administralie.
(3) Secretarul consiliului de administralie nu are drept de vot
si are urmatoarele alributii:

a) asigura convocarea, in scris, a membrilor consiliului de


administratie, a observatorilor gi a invita.tilor;
b) scrie lizibil si inteligibil procesul-verbal al gedinlei, in care
consemneazd iriclusiv punctele de vedere ale observatorilor gi
invitatilor, in registrul unic de procese-verbale al consiliului de
administratie;

c) afigeaze hotararile adoptate de cetre consiliul

de

administratie la sediul unitelii de invalemant, la loc vizibil;

d) transmite reprezentanlilor organizatiilor sindicale


reprezentative la nivel de sector de activitate invdlamant
preuniversitar, care au membri in unitatea de invdtemant, in
copie, procesul-verbal al sedintei, anexele acestuia, dupa caz,
gi hoterarile adoptate de consiliul de administratie;

e) rispunde de arhivarea documentelor rezultate din


activitatea consiliului de administralie.
Art. 13, .- (1 ) Documentele consiliului de administra,tie sunt:
a) graficul gi ordinea de zi a gedinlelor ordinare ale consiliului
de administralie;
b) convocatoarele consiliului de administratie;
c) registrul de procese-verbale al consiliului de administralie;

d)

dosarul care contine anexele proceselor-verbale

(rapoarte, programe, informeri, tabele, liste, soliciteri, memorii,


sesizari etc.);
e) registrul de evidenta hotirArilor consiliului de
administra!ie;
f) dosarul hoterarilor adoptate, semnate de pregedinte,
inregistrate in registrul de evidenle a hotdrarilor consiliului de
administra!ie.
procese-verbale
consiliului de
(2) Registrul
administratie gi registrul de evidenti a hotararilor consiliului de
administraiie se inregistreazd in uiitatea de invdtdmant pentru
a deveni documente oficiale, se leage gi se numeroteaze de
catre secretarul consiliului de administra.tie. Pe ultima pagina a
registrului, pregedintele gtampileaza gi semneaza pentru
autentiflcarea numdrului paginilor gi a registrului.
(3) Registrele gi dosarul se pastreazi in biroul directorului,
intr-un fist securizat, ale cdrui chei se gesesc la pregedintele

al

de

consiliului de administratie
administralie.

si Ia

secretarul consiliului de

(1)

Hotararile consiliului de administralie se


redacteazi de cetre secretarul acestuia, pe baza procesuluF

Art. 14.

verbal al sedinlei, in suficiente exemplare, dupe caz, s,i se


semneaze de cetre pregedinte.

(2) Hotirdrile consiliului de administratie se afigeaze

la

avizier 9i pe pagina web a unitelii de invelamant.

(3) Hotararile consiliului de administratie sunt obligatorii


pentru toate persoanele fizice sau juridice irnplicate in mod
direct ori indirect in activitatea unitalii de invdlemant.
(4) Hotdrarile consiliului de administralie pot fi contestate la
instanla de contencios administrativ, cu respectarea procedurii
prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ
nr. 55412004, cu modificarile gi completdrile ulterioare.

CAPITOLUL IV

Atribuliile consiliului de administralie


(1 ) Consiliul de administralie are urmetoarele
Art. 15.

atribu!ii:
a) aprobd tematica gi graficul gedinlelor;
b) aprobe ordinea de zi a gedinlelor;

c)

stabile$te responsabilitalile membrilor consiliului de

administralie 9i proceduri de lucru;

d) aprobd regulamentul intern gi regulamentul de otganizarc


respectarea
prevederilor legale;
e) igi asumd, alaturi de director, rdspunderea publicd pentru
performantele unitdtii de invalamant;
f) pafticulatizeaze, la nivelul unitetii de inveFmant, figa-cadru
a postului de director ad.junct, elaborate de inspectoratul gcolar;

9i funclionare a unitatii de invelemant cu

g) particularizeazd, la nivelul unitelii de invelemant,


contractul educational tip, aprobat prin ordin al ministrului
educatiei nationale, in care sunt inscrise drepturile gi obligaliile
reciproce ale unitatii de invdtdmant s-i ale parinlilo( in momentul
inscrierii antepregcolarilor, pregcolarilor sau a elevilor;
h) valideazd statul de personal pentru toate categoriile de
personal din unitate, care utmeaze a fi transmis spre aprobare
inspectoralului s-colar la inceputul tiecarui an gcolar 9i ori de cate
ori apar modificdri;
i) pune in aplicare hotdrArile luate in gedin-ta reunite a
consiliilor de administratie ale unitdtilor de invalamant partenere
in conso(iul gcolar din care unitatea de inveldmant face parte;

.i) valideaza raportul general privind starea gi calitatea


inveldmantului din unitatea de invelamant preuniversitar gi
oromoveazd mdsuri ameliorative;

k) aprobd comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare


institulionale, precum s,i comisiile de revizuire a acestuia; aprobe
proiectul de dezvoltare institu,tionalS gi modificdrlle ulterioare ale
acestuia, precum gi planul managerial al directorului;
l) adoptd proiectul de buget al unitelii de invdtimant, linand
cont de toate cheltuielile necesare pentru buna functionare a

unitalii de invdlemant, astfel cum sunt acestea prevazute in


legislatia in vigoare gi contractele colective de munci aplicabile;
proiectul de buget astfel adoptat se inregistreazd la ordonatorul
superior de credite;
m) intreprinde demersuri ca unitatea de invelemant sa se
incadreze in limitele bugetului alocat;
n) avizeaze execqtia bugetare la nivelul unitelii de
invi!6m6nt gi raspunde, impreune cu directorul, de incadrarea
in bugetul aprobat. conform legii:
o) aprobd modalita[ile de realizare a resurselor extrabugetare

ale unitalii de invildmant gi stabilegte utilizarea acestora in


concordanle cu planurile operalionale din proiectul de
dezvoltare institulionald gi planul managerial pentru anulin curs;
resursele extrabugetare realizate de unitatea de invalemant din
activiteli speciflce (inchirieri de spalii, activitali de microproduclie
etc.), din donalii, sponsorizari sau din alte surse legal constituite
rimAn in totalitate la disoozitia acesteia;
p) aprobi utilizarea excedentelor anuale rezultate din
execu!ia bugetului de venituri gi cheltuieli ale activit5-tilor
anul
finanlate integral din venituri proprii, reportate
calendaristic urmetor, cu aceeagi destina!ie sau pentru
finanlarea altor cheltuieli ale unitalii de invaldmant;
q) avizeaze planurile de investitii;

in

0 stabileste laxele de gcolarizare pentru invatemantul


particular preuniversitar gi pentru cel postliceal de stat,
nefinantat de la buget, conform normelor legale in vigoare;
s) aprobe acordarea burselor gcolare, conform legislaliei in
viooare:

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr, 696/23.IX.2014

t) aprobe acordarea premiilor penlru personalul unitdtii de


inviitdmdnt, in conformltete cu prevederile legale in vigoare;
u) in unitelile de invalemant particular, avizeazd drepturile
salariale si extrasalariale ale directorilor gi directorilor ad.jUncti,
precum gi salarizarea personalului din unitate, in conformitate
cu prevederile legii gi ale contractului individual de munce;
v) aprobd acoperirea integrale sau pa4iale a cheltuielilor de
deplasare gi de participare la manifestdri gtiinlifice in lare sau
streinetate pentru pdrsonalul didactic, in limita fondurilor sau din
fonduri exlrabugetare;
w) aprobe, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei
cadrelor didactice din unitatea de invetdmant,
baza
solicitdrilor depuse de acestea;
aprobe proceduri elaborate la nivelul unitalii de

in

x)

invdtemant;
y) propune, spre aprobare, inspectoratului gcolar inflinlarea
centrului de documentare si infcrmare, a bibliotecii scolare in
unitatea de invatemant:
z) aTobd extinderea activitetii cu elevii, dupS orele de curs,
prin programul ,,$coala dupd gcoald', in functie de resursele
existente 9i posibilitelile unitatii de invatamant;

aa) aprobe curriculumul la decizia scolii cu respectarea

prevederllor legale;

bb) penhu unitSlile de invatdmant profesional gi tehnic,


avizeaze programele scolare penlru curriculumul in dezvoltare
bcala (CDL) si incheierea contractelor-cadru privind derularea
instruirii practice cu operatorii economici;
cc) aprobd orarul cursurilor din unitatea de invatemant;

dd) aprobd masuri de optimizare a procesului didactlc


propuse de consiliul profesoral;
ee) stabilegte componenta gi atribuliile comisiilor pe domenii
de activitate din unitatea de invatamant;
ff) aprobd programul de pregetire si evaluare pentru
formaliunile de studiu cu frecven!d redusS;
gg) aprobd tipurile de activitdti educative extrascolare care se
organizeazd in unitatea de invitdmant, durata acestora, modul

de organizare 9i

responsabilitdtile stabilite

de

consiliul

profesoral;
hh) aprobd graficul de desfdgurare a instruirii practice;

ii) aprobe proiectul de incadrare, intocmit de director, cu


personal didactic de predare, precum si schema de personal

15

profesionala de naturA psihocomportamentale, pentru salaria.tii


unitdtii de inv6tdmant;
pp) avizeaze, la solicitarea a jumitate plus unu din membrii
consiliului de administralie, pe baza recomanddrii medicului de
medicina muncii, realizarea unui examen medical de
specialitate, in cazurile de inaptitudine profesionale de natura
psihocomportamentald, pentru director sau director adjunct;

qq) lndeplineste atribuliile de incadrare gi mobjlitate

personalului didactic de predare prev;zute de Metodologiacadru de miscare a personalului djdactic in invdldmantul


Dreuniversilar:
rr) aproba modificarea, suspendarea gi incetarea contractului
individual de muncd al personalului din unitate;
ss) propune eliberarea din func{ie a directorului unitetii de
invalemant cu votul a 213 dinlte membrii consiliului de
administratie al unitalii de invelemant sau la propunerea
consiliului profesoral, cu votul a 213 dintre membrii acestuia, si
comunice propunerea inspectoratuluj scolar;
tt) propune eliberarea din funclie a directorului unitiitii de
invdldmant particular gi confesional, cu votul a 2/3 din membri,
gi comunicd propunerea persoanei .juridice fondatoare pentru
emiterea deciziei de eliberare din functie;
uu) aprobe flga individuald a postului pentru fiecare salarial,
care constituie anexe la contractul individual de muncd, si o
revizuieste, dupd caz;
w) aprobe perioadele de efectuare a concediului de odihne

ale tuturor salarialilor unitalii de invaldmant preuniversitar, pe


baza cererilor individuale scrise ale acestora, in funclie de
interesul invetemantului gi al celui in cauzi, tinand cont de
calendarul activitdtilor unitalii de invilemant si al examenelor
naIionale;
ww) aprobe concediile salarialilor din unitatea de inveFmant,
conform reglementarilor legale in vigoare, contractelor colective
de muncd aplicabile si regulamentului intern;
xx) indeplinegte atribuliile prevdzute de legislatia in vigoare
privind rdspunderea disciplinare a elevilor, personalului didactic

de predare, didactic auxiliar gi nedidactic din unitatea de


invd!dmant;

yy) aproba, in conditiile legii, pensionarea personalului din

didactic auxiliar 9i nedidactic;

jj) aproba repartizarea personalului didactic de predare


pentru inve,tamantul prescolar gi primar/dirigintilor la

unitatea de invatemant;

grupe/crase;
kk) desemneazd coordonatorul pentru proiecte gi programe
educative scolare si extragcolare;

programe de dezvoltare profesionale a angajatllor unitetii de


invalamant;
aaa) administreaza baza materiala a unitetii de invetamant.
(2) Consiliul de administralie al unitelii de invatemant

ll) organizeazd concursul pentru ocuparea posturilor


didactice auxiliare si nedidactice, aprobe comisiile in vederea
organizdrii gi desfdsurerii concursului, valideaze rezultatele
concursurilor gi aprobd angajarea pe post, in conditiile legii;
mm) avizeaza comisiile in vederea organizarii si desfasurdrii

concursului pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare gi


nedidactice la nivelul consortiului gcolar;

nn) realizeazd anual evaluarea activit6!ii

personalului

conform prevederilor legale;


oo) avizeaza, la solicitarea directorului unitdtii de invatamant,
pe baza recomanderii medicului de medicina muncii, realizarea
unui examen medical de specialitate, in cazurile de inaptitudine

zz) aprobe, in limita bugetului alocat, participarea

la

indeplinegte toate atribuliile stabilite prin lege, metodologii, acte


administrative cu caracter normativ si contracle colective de
muncA aplicabile.
Art. 16.
Prevederile prezentei metodologii sunt general
obligatorii gi pot fi completate cu alte prevederi adaptate

specificului unitelii de invilam6nt. Aceste prevederi vor fi


aprobate de consiliul de administra!ie si incluse in regulamentul
intern al unitatii de invatamant.
Art. 12.
La data intrdrii in vigoare a prezentei metodologii,
prevedere
orice
contrard se abrogd.

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, NT. 696/23.IX.2014

ACTE ALE AUTORITA Til NATro NALE


DE REGLE MENTARE iH D OMENIUL ENERGIEI
AUToRTTATEA NATtoNALA DE REGLEMENTARE

ltt oon,teNtut- ENERGIEI

ORDIN
pentru abrogarea Deciziei pregedintelui Agenliei Romine pentru Conservarea Energiei nf.56/2003
piivind aprobarea Ghidului de elaborare 9i analizi a bilanlurilor energetice
Avand in vedere prevederile art. I alin. (1) lit. x) din Ordonanla de urgenle a Guvernului N.3312007 privind organizarea
si functionarea Autoritelii Nalionale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobati cu modificdri 9i completeri prin Legea
N. 160t2012,9i ale art. 3 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 12112014 privind eficienla energetice,
in temeiul dispozitiilor art. 64 alin. (1) din Legea nr.2412000 privind normele de tehnice legislativd, republicate, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare,

pretdintele Autoritilii Nalionale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmetorul ordin:


incepAnd cu data publicdrii in Monitorul Oficial al bilan.turilor energetice, publicate ln Monitorul Oficial al Romdniei,
Art. 1.
Romdniei, Partea l, a prezentului ordin se abroge Decizia Partea l, nr. 792 9i792 bis din 11 noiembrie 2003.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al
pregedintelui Agenliei Romane pentru Conservarea Energiei An.2.
nr. 56/2003 privind aprobarea Ghidului de elaborare 9i analiza

Romaniei, Partea l.

Pregedintele Autoritatii Nalionale de Reglementare in Domeniul Energiei,

Niculae Havrile!
Bucures.ti, 17 septembrie 2014.
Nr. 86.

EDITOR: GUVERNUL ROMANIEI

oficial'R A ' str' Parcului nr' 65' sectorul 1' Bucureiti; c 1F Ro427282'
'Monitorul
S.A.
Sucursala ,Unirea" Bucuregti
tBANr ROS5|INCBOO8200671i100OOl Banca Comerciald Romani
gi IBAN: RO12TREZ7OO5069XXXO0O531 Directia de Trezoreri gi contabilitate Publica a Municipiului Bucuregti
(alocat numai peGoanelor iuridice bugetare)
Tet. 02.1.318.51 .29/'150. fax 02i.318.51.15, e-mail: riiarketjng@ramo.ro, internet: wwwmonitoruloficial.ro
'1'
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relalii cu publicul, Bucureiti, 9os. Panduri nr'
bloc Pi3, parier, sectorul 5, tel.021 401.00.70' fax 021 401.00 71li021 401 oo'72
Iiparul: "Monitorul Oticial" R.A.

'

MONTIORUL

OFICIAL

Monitorul Oficial al Romanioi, Partea l, nr. 696/23.1X.20'14 conllne 16 pagini.

Prelul:3,20lei

,ilxlllllilffil[[il|
rssN 1453--4495