Sunteți pe pagina 1din 11

\

e'+%.

"%,.i
::...t::.

s* ''.
8.:
'ii=' +'i

:;.:t!.

PETRE ISPIRESCU

[ata siracului
cea istea[i
(t*

I'
I

DIT&

Ifi

FGffid

CRNCI,

DUCI&ST, Iffi

&perd !i ilustralii &


COCA GETOIU-SEIMSCU

A fost odati u om serac,@ o


casi de copii. El i$i sepd o groape

mare, si faci m bordei. Pesre


noapter va boierului cdzu in
3

mui. Boierul il duse in


fata impentului. Acesta, stind
groapd $i

in cmpinl, le puse ti intrebfui. Cine le w dezlega a aceluia


si fie dreptatea.
Prima: Ce e mai gras in lumei'

A doua: Ce este mai bun? A treia: C* aleargi mi iute? Tiranul


ajunse aesd 9i fata lui cm roi
mare il rugi si-i spuni pisul,
doard i-o putea da vreu aiutor.
in fata impdratului, boierul,
mindru, rispmse: rMai grm pe
lumea aceasE este porcul meut.

Tiranul, o sfiali,zise: (Eu cred


ci piminttrl sA fie mai gns pe
lum asta, cd el di toae burdti4

lile pe care le avemr. La a doua


intrebale, boierul rdspuns ce

chibzui ci nimic nu aleargt @i


iute decit gindul. Cind tu la a

arErisarul s5u aleargi mai repede,


ci nu-i vei copitele. Du tdrmul

treia intrebarer boierul rrspunse


ci nimic nu e mai bm decit jude

cae c dreapti a imptratului.


lar liranul so@ti cd mai bm

lure

pe

este setrdtatea omului.

lmpiratu.l ii ceru tiranului si-i


spunl cine l-a inv!{ar si respundi
a$a de potrivir si el merturisi
adeviirt adevirat. Mirindu-se de
iscusinla fetei, ii porunci siracului sd vie Ia palBt o e nici
lmbrSti, nici dezbdqrd, nici
cdlare, nici pe jos, nici pe drm,

trici pe lingl drun Cind awi


strmcul um e asta, incepu a se
vlita. Da fab ca mare ii spuse
si nu se team4 c!-i vire e de
hac. Clm se lea dimineatr, fau
arunci pe a o plasi, lud doui

mite la subliori, incrleci pe lap


9i pleci la curtea impiriteasci.
Astfel, a era nici cilare, nici pe
jos, cn ii da de prsint cind m

picid cind alrul, tapul fiind pitic.

Umbla. nici pe druri, nici pe


lingi drum, cdci lapul nu finea
drumul drept. Nu e nici iinbre-

cati, nici dezbricatd, cu

plasa

mncati pe dinsa. lmpSratul, clnd


o vdzu, didu pomci sI se de
drumul la clinii ce-i tinea in lal.
Dd 9i q dete drmul milelor,
ia ciinii se luad dupd ele $i fau

sdracului aiunse d ugurin$ ling{


impirat, lmpfuatul vdzind qi
aceasti iscusinti a fetei, o lu.d
de nevastE, ds ii spus cl'nu are
voie sI judece IErd el. lnsi ea

judeci o pricini in lipsa impira-

tului 9i acesu o alung.i de

1a

pa-

lar <Ia-f e poftegti de la mine,


ia ce-!i este mai drag din cas rea
!i du-te la taici-tiu acasit Nevasu

ii

ceru si

mi ds o Petre-

din urmi, la care si Petreaci impieuni. $i chetui!5 pind


impiratul se imbitt rurt5. Atunci
implreteas il lud in spinare 9i
il duse aesi la tatdl siu Gnd se
cerer cea

trezi

impistul,

nevasta
t3

il Hmuii

(Ia tata acasi te-m dus, pentru


ci mi-ai dat voie st iau ce mi-o
fi mai drag de la palat.r impintul

pricepu ce odor de feineie a

dobindit !i o lui la palat unde


triid e in rai, ani mulli gi fericiti.

ffi

EllTl-lli;'r
toN cRLAi{{-}A
sel I bvr. Ler

*1