Sunteți pe pagina 1din 17
GUVERNUL ROMANIE! MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE $1 By enn SY MBBpes Seno Rtonstnce Mensgenen pens Poem ponies Rene MRL. Jake 70594) /24, teaghara crar ata ganmtmuer POR, Fav at 24671 aap Deseo me Grex CIN inc Bret pine POR ———— aan ——— ror Denotwe Rapa sen SVAN O SRS ‘eensre7 ——— oer en rots Repos Se Maren Dag DELOREAN Se osetia rseeraes asa 266 igus prloenotare Ragan Sue an gEraresCU Deze recs MeonenaePOR 8682 —— Donne pert Dene Raper vec Sens CAN ec esecnh Cosis ORS reese Begone Oper Report oun ponta Bese Repeal Moret “Ga VAN DractGepaanent Opa emiedaT ta aur ars———— ‘gens pr Bence Repad Can ~Seie DICIT reas genes GT AT neato pero Suess to eo Gin AOSTA ‘Strom Regen noses ‘ii LY rs Ca inp OS ‘Rope be Gnewnare Regents Sud Murai Ais 8068880 oF la Conractl de Fnanjare, penru peroada , ‘Autoral va voiies daci cheltdelle prezentate de Benefcar In Cererea. Se fambarsae +a eu in inoresl procul ge coestaa sunt corecte eligible conform prevedetr legs comunitare gi naonale In vigoars 412, Termeni g Conde Contract Finanare Aurora verites daca fondue au fst chat n conforntate cu ternenl icone Contract ‘se Finanjare chotiole social plata sunt rele, xacte#eigbe, inci alibiaten conform Ordinelo de chest litbleaferent ecru domeaiy mapa de interven. 4.3, Planifiares, proceduile, documenta gi dover de aut ‘Audion igi va planitea actvtatea astfol int veriicarea chet; 8 fle realzatd ofect, 63 raspecte procedure pevazue In anoxa rr 1 3\ va wien ‘over (mateo) obtinute la eaborares report. De asemenea austorl ve ‘entona in rapert cd cesta a fost Intocmit cu respectarea termenlor de eter fn contormtate cu SlandardeleInlomatonale ae Sencilor Conexe (SRS) ‘400. 14. Raporarca Raportulprvind consatro tactusle pentru veifiarea chetlliorefectuate in ‘edrul unui contact franjat pin POR tebul 8 descre scopul I procedure ‘ereate ale angalamentul, scent do dtata inet 8 petmta Benefciarsl $i ‘Autor de Management ed injeleagd natura gi aia de Guprindore 2 audi $i pina de aust Utiizeres moselui de Report prezenta in anexa n: 2 este obigatone Anexa 1 ‘Scopul ural Procedur de aplicat Autor va obne, pe bara vetiicalor, dover suflenie in vaderea exsriméci lel opin asupra alta, legabtal si conformii cheluieior efectuate de Beneficar. In acest scop, Autor poste uliza rurale Standard de Avet 500 "Probele de. Aud. folosinduse In specal de acele.paragiafe prvind ‘Suleente doves auc corespunsatoare™ [Auditor va monona tn cuprincul Raporiul censtatrlr factual dacd a avut ‘20096 nelmitat la informal documento gl daca probele de aut obtinue sunt suficientes! adeevat pont emteraa opine de av, Lista indicat a tuo g natu dovezilodprobeor de aud pe cate audkorl le poate ou ocala verscrschetiarincude = Resistele coniabile prevazute fe Logee contabitali mr 82/1091, cu ‘modifica gi completa uterioare (in forma elevoni gsau hao), 2" get popiu al benefearul pe capil, subcapiole,paragrate, tr {e ene, arto $i anes alanfe de verfeareanaliice gi snttie (h format eletionc sau hare); Fige de cont pent operation’ cverse in format eletroncsisau hate), + Note de cntabitate (in format ettonic giiau nara), +, Desarele. ache pubica. consti. conform provederior OUG ar 3412006, in funjle de tpulprocedurlor de cvaije pubes deruste de care Benefciar =" Contac formulae de comand; 2 Feet Stat de ura gi stu de plata: ~ Procase verbal derecepi nae 9 pari; * _Procese verble de punere in functune Nola de recep $i consatare de dierent, Extrase de cont gorine de plat, = Gontracte de munea Inchelat ine beneticr 1 angaat Deozia prin care angaatul este desert sa foca pare din echipa do imolemantre atbuo coi rovn tn ond! rest =” Dacia inerd prin care se desomeaza tn at angst al Benefilaruu 33 tecueze munca anerrefectuata de angus prec, “Timesheet ur cu tmpul efectiv luca In carat protsculul (iusl pentru ‘ontractele de muncd parttime) avzate de manager de protec Sta de salar ‘Alte documenle: bonuri de consum, of se parcur,bilele de transport, nur canta fie earburant auto, ordine de deplarare, Vite de mventar ‘ia milocul et 4. Objinerea une suflelonts Inolegert a prolectulul ga termenlior gi Consltlor Contractull de Finantare ‘Austorul are obigati $8 dobindesscd 0 injlegce sufcianté a termenilor = condor Conraciul de Finanjare pin analza acestua si a anetelor sao, precum i celoriate normatirelevante i pn vrai a Beneicar ‘Autorul e va aigura ea va abine 0 cope copia a Conractu da Fanta, 2 anoxeler cals a scaly aajonate (eerinale & cite Baneicir gd aire ‘Autostatea de Managemen Organi Inermes. ‘Auditor va opine gi va verfoa Coplay Rapoartelor de Progres \rmotitinae De asemonea, dact este cazul, auctor va acoso atenie deosebit ragulor prvi subconiactarea. 2. Procedura de veriiare a igi cheltdailorsotictate de catre Beneficiar 2.4. Procedura generala In acnasté etd Auction va veriicadact ‘eretea derambutsare este conarms cu coiile contract se fantars © bonoficar! tre © events contabla feleina contun anaes sistnete Dent Proioc. far sistem conta utlzat es in contormtate cu lila ‘af In wgoare este posta evaluarea oficenta gi efcace a chetuelioe cupinee in CCererea de rambureareinlermedarstinals,«lnformatie cuprnss in ererea de rambursare se reconciaza cu sistem de contabitiale§ nregietrarie Benercarull (ex Baniala de verfieare, Invi in contre snatie 5) ‘into 22, Conformitatea chetuielilr eu bugetulproeetulul ‘Autor efectueazd o vesfcare anaiicd a oatsgorilr de chetuish cupinse (Ceterea de rambursare intrmadiarnal iva ancton daca SS calegerile de chal in Corerea. de rambureare corsepund ou categorie de chetuel din bugetul procul) prevazutn anoxa ala contact! de finantare cheluieleefecuate au fost prevazute In bugetul proiectus netuelle au fst etectuate In conforntats prevederle Contractului de finanjar = _chefueleefectuat sunt contorme cu lila national gi comunitara = sua foal sotcata fa plata de care Benatar nu depageste fnantarea nerembursabil preva In Contvactl de fnaviare = Su fost efectuale modifica ale Buget pote prin traneterut inte line din cadra aceuiag| captol bupotar do chelulch oligie, 9 daca ‘acestea au afectat soopul principal al poiectulutau modicat valoarea (oladetigbta a Protect = twalocdre de fondu sau efecuat in Sima unul pracentiul de 10% dln Suma inscris inal (Sau aprobata ca ware a unl act adiona) fn cade Ine bugeare dn cares facut realocares. = benafilrua efectuat mostican supa inilr bugetare care au limite rmaxie Impuse de prevederie regulamestslor comunitare sau nationale ‘SU de reglte de elgiae slabs de A POR 23, Selectarea chetielior pentru verticare 23.1. Categori itpu de chet CCatogeile de chee olctate de beneiar in Cererea de rambureare tabuie 18 coresound8 cu cee din bugetulprosectul ia cal lp FEDR sunt evident Satin CCatogoite de chetuiel pot f, In pindpi, cefalcate In tpuri de. chet Indivavate sau tpur pe clase de’ chetulcl cy aceleal cavactersil sau {aracteisticl aserdnatoare. Ferma gi ature probel supor { de © 0 pata, un Contac, 0 Taclur, oc) $i modu In care chafeala chefuila este Inegistats (nota contab. reletrele do contabate) varia in funckie de tpul gl natura Chelilfor «actor sau varzactlor de bard. In tate eazunl, tipurle Je ‘halt refectavaloarea conabid ( sau franclé) sciuniey sau werzactlor 36 aed, ncfeent do pol i naura acti sau treneacf in cauzs 23.2. Sclectares chelelor ‘Aural va verica tate categorie pute de chee prezenate In Cereres de rambursareintrmocioralinai. ir Ih oad! aoestora vor f selecate rural cele chelill care preznia un wel niet a riseu, datermnat pe’ bara Imetodei proprit de analiza de rec a audtorull Independent, excep facang verearea achzior pubic care so va reaiza in proven do 100%, 24, Vertesteachelitlor ‘Austral veri choot gi preznt In Raport toate except care rez din sceasla woiieae,” Excwpbie welieant ropreceya toate atatrle de 1S ‘eglerentl cuprings in trmenl de relents Geecoperia pe poreureul realizan) proceduriorprevizute in prezenta anxin toate cazurie, auctor va evahia impact fanciar (etal al excoptileintemaeni ce anetul neelgile, ‘Autonut va_veriica dacd pont chetustle seecate se respect® cftorle ‘specteale mai os 24.1 Elgbitatea chotuetor- condi generale (Ca regula genera. Auctorul va analiza 4c cheluitle efectuate de ‘ire benefcarlproietelor sunt usitate pin fac orcine de plata aerente ‘aU all documante contable cu valoae justfoaive exsist Elgitatea cheluillor va stabi incush pi verfiearea stem de contabatate a bonetcaror. Periru fconidorateetgibilo, In context prolactll,costrle rebule 94, Indepineasca cumulatv urmatoaraa con genercle ‘fle necesarepenru reaizarea proictulu 28 fe prevdzut I coniactl Incheit cu beneficiruprolecuul ss fin conformiata eu principle unui management fhancor sSnalos, respeclv ublearea efcientd a fondutor, sun report optim costbenei; +53 fe efectuste plate de benefcar sau patener si panda termenul ‘de depunere a cerei de rambureare finale, 4p cum esta dai in adral ontractll de finanjare; 8 fe inregstrale in contabitalea benefarulu! partenera avénd bard cocumente jsticave, si fe ienlficabie § verfcabie, sa fe ovedie prin documente orginal. Documetole originale tebuie 68 aba Insets cod prolecul gt menjunea «Proect ‘nantal din POR. Beneficial va" aplca menunea «Confom cu ofiginalul» pe copile , nbaza acestia, Autor! va prezent, de aoemenaa, un taba Soi cu pvr lacbiectl verifier Capitout Procedurirealtzate gi constart factual ‘Aces pune! va include o sous desire a viii fectuate, @procedulr ume ga ‘formar uizate In acest sop. (Oe asernenes, va cupinde descrares delat a razitaleloraceetorveiioan, cu ulizarca ‘e labeolratizeidoven! de aval ca anexd la rapor, daca sunt nesesaeltie.precum $1 ‘escrerea, dacd este cal, a orcdor exceplhacontsis, pot umstoareor soci 4. Objnerea une! suficiont infalegeri a prolectulu ala termenitor si condiilor CContractulul de Finanjare 2. Procedura de verificare a eligblitafl chet 2.1 Procedura goneraia 2 2Contomateachatiticrefecive cu bugetul proetu,anexe ar... I ‘ntact de fantare 3 sollte de catre Boneficlar 2.3 Selectara cheltulalior pant verfeare 233.1 Categrlgitpur de chatvel 2:32 Seleciarea cvelletlor 2.4Verfeares chettuletor 24.1 Elbitateachetelor- consi generale 242 Exactiate ql ivegiare 243 Realises chetuetor 244 Verticarea acti publoe 245 Costu ndrecte S.Anaxe