Sunteți pe pagina 1din 13

,

R EPU BLICA M O L D O V A
C O N SIL IU L M U N IC IP A L C H IIN U
PR IM R IA
DIRECIA G E N E R A L E D U C A IE ,
TIN E R E T I SPO R T

M D -2704, m un.C hiinu, str.M itropolit D osoftei, 99, tel.: 20-16-01


w eb site: w w w .chisin auedu.m d. e-m ail: dgetsm un@ gm ail.com

- 2704, . , . , 99, tel.: 20-16-01


w eb site: w w w .c h isin a u e d u .m d . e-m ail: dgetsm un@ gm ail.com

Cu privire la organizarea
procesului de atestare a cadrelor didactice
n anul de studii 2014-2015

/V

In scopul realizrii prevederilor R egulam entului de atestare a cadrelor didactice


din instituiile de nvm nt precolar, preuniversitar, com plem entar i sport
elaborat n conform itate cu prevederile art. 47, art. 50, art. 54 alin. (10) i art. 56
(lit. e) din Legea nvm ntului nr. 547-XIII din 21.07.1995, H otrrii G uvernului
nr. 381 din 13 aprilie 2006 Cu privire la condiiile de salarizare a personalului din
unitile bugetare , actelor norm ative, ordinelor, dispoziiilor i instruciunilor
em ise de M inisterul Educaiei, em it urm torul

ORDIN:
1. M anagerii principali ai instituiilor de nvm nt precolar, preuniversitar,
com plem entar i sport:
1.1. vor organiza, desfura i m onitoriza procesul de atestare n
conform itate cu prevederile R egulam entului de atestare a cadrelor
didactice aprobat prin ordinul M inisterului E ducaiei nr. 336 din
03.05.2013;
1.2. vor prezenta la Centrul M etodic M unicipal, bir. nr. 4, datele cu privire
la realizarea planului de atestare a cadrelor didactice n anul de studii
2013-2014, conform anexei nr. 1;
1.3. vor prezenta datele generale despre deinerea gradelor didactice n
instituie, conform anexei nr. 2;
1.4. vor exam ina cererea solicitanilor de grad didactic n edina
C onsiliului profesoral al instituiei de nvm nt n anul atestrii
(perioada 0 1 - 1 7 septem brie (art. 26));
1.5. vor aproba prin sem ntur Registrul dezvoltrii profesionale a
cadrului didactic (art. 18, anexa nr. 2 la Regulam ent);
1.6. vor aproba L ista nom inal a solicitanilor de grad didactic ntocm it n
baza deciziei C onsiliului profesoral;
1.7. vor elabora Planul de atestare i Listele nom inale ale cadrelor
didactice care solicit conferirea / confirm area gradelor didactice n
anul de studii 2014 - 2015, conform cerinelor din anexa nr. 3;
1.8. vor prezenta extrasul din procesul-verbal al C onsiliului profesoral,
conform anexei nr. 4;

1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

1.13.

vor constitui com isia intern de atestare a cadrelor didactice conform


prevederilor R egulam entului de atestare pentru anul de studii 20142015, conform anexei nr. 5;
vor coopta specialitii necesari din alte instituii de nvm nt,
conform anexei nr. 6, n cazul n care n unitatea de nvm nt nu
sunt specialiti la disciplina respectiv, cu acordul DG ETS (art. 31);
vor elabora i sem na referine pentru solicitanii de grad didactic nti
i superior, cu titlu de excepie;
vor prezenta, n baza cererilor depuse la nivel de instituie, Lista
nom inal a cadrelor didactice care solicit cursuri de form are
profesional continu n anul de studii 2014-2015, aprobat de
director i n variant electronic (Anexa nr. 7);
vor exercita evaluarea tuturor aspectelor ce in de activitatea didactic
a candidailor, prin acum ularea i analiza inform aiile despre calitatea,
eficiena activitii i deontologia profesional a acestora (art. 32 (p.

i));
1.14. vor prezenta la Centrul M etodic M unicipal, bir. nr. 4, Lista nom inal a
cadrelor didactice care solicit conferirea / confirm area gradelor
didactice n anul de studiu 2014-2015 (i n form at electronic), n
perioada 18.09 02.10.2014, conform urm torului grafic (Anexa. 8):
B otanica
18.09.2014;
B uiucani
19.09.2014;
C entru
23.09.2014;
C iocana
24.09.2014;
R cani
25.09.2014;
D G ETS
26.09.2014;
30.09.2014:
Instituiile extracolare
02.10.2014;
Instituiile sportive
02.10.2014.
Instituiile private
1.15. vor prezenta dosarele cadrelor didactice care solicit grad didactic, cu
titlu de excepie, care vor conine R eferina aprobat de preedintele
Com isiei de atestare din instituie, publicaiile i m aterialele care
confirm c ntrunete cel puin trei dintre condiiile prezentului
R egulam ent (art.17).
2. efii DETS din sectoarele Botanica, B uiucani, Centru, Ciocana, Rcani (A.
Ivanu, I. V rnceanu, A. V rlan, L. Babuc (ef-interim ar), A. Grosu) vor
fam iliariza cadrele de conducere din instituiile de nvm nt precolar,
preuniversitar, extracolar i sport cu prevederile prezentului ordin.
3. R esponsabil de punerea n aplicare a prevederilor prezentului ordin se
desem neaz Secia form are profesional continu i atestare (V. Peneac),
conductorii instituiilor de nvm nt.
4. C ontrolul executrii prevederilor prezentului ordin mi-1 asum.
-

T atiana N agnibeda-T verdohleb

)
A nexa nr. 1

Realizarea Planului de atestare a cadrelor didactice


pentru anul de studii 2013-2014
Instituia de nvm nt

N r. d/r.

N r. to ta l d e c a d r e a te s ta te

D is c ip lin a

C o n f i r m a r e a g r a d u lu i d id a c tic

C o n f e r i r e a g r a d u lu i d id a c tic

II

S u p e r io r

Preedintele Comisiei de atestare (Semntura i tampila)

II

S uperior

Numele, prenumele
Anexa nr. 2

Date generale despre deinerea gradelor didactice


n instituia de n v m n t____________________________
N u d e in g r a d e

N r. d/r.

D is c ip lin a c o n f o r m p la n u lu icadru

N r. tota l d e
cadre

D e in g r a d e d id a c ti c e

S u p e r io r

N u d e in g r a d e d id a c ti c e

D e in g r a d e d id a c ti c e ( % )

d id a c ti c e ( % )

II

1.
T o ta l

Preedintele Comisiei de atestare (Semntura i tampila)

Numele, prenumele
Anexa nr. 3

Planul de atestare a cad relor didactice


pentru anul de studii 2014-2015
Instituia de n v m n t____________ _____________________

N r. d/r.

D is c ip lin a

N r. to ta l d e c a d r e a t e s ta te

C o n f i r m a r e a g r a d u lu i d id a c tic

C o n 'erirea g r a d u lu i d id a c ti c

II

S up erio r

II

T o ta l

Preedintele Comisiei de atestare (Semntura i tampila)

Numele, prenumele

S uperior

A nexa nr. 4

)
Extras din procesul - verbal al C onsiliului profesoral
nr.
din
2014
C onferirea gradului didactic Doi
Nr
d/r.

N um ele,

C o d u l personal

I n stitu ia

p r e n u m e le

S p e c i a li ta t e a
conform
d ip lo m e i

S a r c in a
d id a c ti c
d e in u t

D is c ip lin a
p r e d a t

A n u l u ltim e i
p e r f e c io n ri

A n u l c o n f e rir ii/

V e c h i m e a n

c o n f ir m rii

m unc

g r a d u lu i d id a c tic

Preedintele Comisiei de atestare (Semntura i tampila)

Numele, prenumele
A nexa nr. 4

Extras din procesul - verbal al Consiliului profesoral


nr.
din
2014
C onfirm area gradului didactic Doi
Nr

N um ele,

d/r-

prenu m ele

C o d u l personal

In stitu ia

S p e c i a li ta t e a
conform
d ip lo m e i

S a r c in a
didactic
d e in u t

D is c ip lin a
p r e d a t

A n u l u ltim ei
p e r f e c io n ri

V e c h i m e a n

A n u l c o n f e rir ii/
c o n f ir m r ii

m unc

g r a d u lu i d id a c ti c

Preedintele Comisiei de atestare (Semntura i tampila)

Numele, prenumele
A nexa nr. 4

E xtras din procesul - verbal al Consiliului profesoral


nr.
din
2014
C onferirea gradului didactic n ti
fir
d/r.

N um ele,
prenum ele

C o d u l personal

In stitu ia

S a r c in a
didactic
deinut

Preedintele Comisiei de atestare (Semntura i tampila)

S p e c i a li ta t e a
conform
d ip lo m e i

D i s c ip lin a
p r e d a t

A n u l ultim ei
p e r f e c io n ri

A n u l c o n f e rir ii/
c o n f ir m rii
g r a d u lu i d id a c tic

V e c h i m e a n
m unc

Numele, prenumele

A nexa nr. 4
Extras din procesul - verbal al C onsiliului profesoral
nr.
din
2014
C onfirm area gradului didactic nti
Nr
d/r.

N um ele,
p r e n u m e le

C odul personal

In stitu ia

S a rc in a
d id a c ti c
d e in u t

S p e c i a li ta t e a
conform
d ip lo m e i

D is c ip lin a
p r e d a t

A n u l u ltim e i
p e r f e c io n ri

A n u l c o n f e rir ii/

V e c h i m e a n
munc

c o n f ir m r ii
g r a d u lu i d id a c tic

Preedintele Comisiei de atestare (Semntura i tampila)

Numele, prenumele
A nexa nr. 4

Extras din procesul-verbal al C onsiliului profesoral


nr.
din
2014
C onferirea gradului didactic Superior
Nr
d/r.

N um ele,
p r e n u m e le

C odul personal

In stitu ia

S a r c in a
d id a c ti c
d e in u t

S p e c i a li ta t e a
conform
d ip lo m e i

D is c ip lin a
p r e d a t

A n u l u ltim e i
p e r f e c io n ri

A n u l c o n f e rir ii/
c o n f ir m r ii
g r a d u lu i d id a c ti c

Preedintele Comisiei de atestare (Semntura i tampila)

V e c h i m e a n
m unc

Numele, prenumele
Anexa nr. 4

Extras din procesul verbal al Consiliului profesoral


nr.
din
2014
C onfirm area gradului didactic Superior
Nr
d/r.

N um ele,
p r e n u m e le

C odul personal

In s titu ia

S a r c in a
d id a c ti c
d e in u t

Preedintele Comisiei de atestare (Semntura i tampila)

S p e c i a li ta t e a
conform
d ip lo m e i

D is c ip lin a
p r e d a t

A n u l u ltim e i
p e r f e c io n ri

A n u l c o n f e rir ii/
c o n f ir m r ii
g r a d u lu i d id a c tic

Numele, prenumele

V e c h i m e a n
m unc

A nexa nr. 5

M em brii com isiei de atestare conform Regulam entului


de atestare a cadrelor didactice pentru anul de
studii 2014-2015
Nr
d/r.

N u m ele, prenu m ele

F u n c ia n c o m is ie

G r a d u l d id a c tic d e in u t

D is c ip lin a pre d a t / .a .

1.

Preedintele Comisiei de atestare (Semntura i tampila)

Numele, prenumele

Anexa nr. 6

Cadrele didactice care solicit cooptarea specialitilor din alte instituii de nvm nt

N r. d /r

N u m e l e , p r e n u m e l e c a d r u lu i d id a c tic

G r a d u l d id a c ti c s o lic ita t

D is c ip lin a p r e d a t

1.

Preedintele Comisiei de atestare (Semntura i tampila)

Numele, prenumele

Anexa nr. 7
Oferta de delegare la cursurile de perfecionare
pentru anul de studii 2014-2015
I n s titu ia d e n v m n t __________________ ________________________
N r. d /r

N u m ele, pren u m ele


c a d r u lu i d id a c ti c

D is c ip lin a
p r e d a t

S tu d iile , anu l
a b s o lv ir ii

V e c h i m e a n m u n c
(ped a g o g ic )

Preedintele Comisiei de atestare (Semntura i tampila)

G r a d u l d id a c ti c
d e in u t

A n u l c o n f e rir ii/
c o n f ir m rii

A n u l u ltim e i
p e r f e c io n r i

Numele, prenumele

L i m b a d e in stru ire

Anexa nr. 8

Graficul prezentrii Ofertei de atestare a cadrelor didactice / manageriale


care se vor atesta n anul de studii 2014-2015

SECTORUL BOTANICA
18 septembrie 2014
Nr.
d/r.

Instituia de n vm n t

Ora

Nr.
d/r.

Instituia de nvm nt

8.00

1.

Liceul T eoretic "B .P.H asdeu"

8.00

2.

Liceul T eoretic "N .Iorga"

8.15

C rea-grdini nr. 17

8.10

3.

Liceul T eoretic "P.M ovil"

8.30

C rea-grdini n r.3 5

8.20

4.

Liceul T eoretic "M .G recu"

8.45

C rea-grdini nr.40

8.30

5.

Liceul T eoretic "Iu.H adeu"

9.00

C rea-grdini nr.44

8.40

Liceul T eoretic "M .E m inescu"

9.15

C rea-grdini nr.49

8.50

7.

Liceul T eoretic "L .R ebreanu"

9.30

C rea-g rd in in r.7 1

9.00

8.

Liceul T eoretic "Traian"

9.45

G rdinia nr.77

9.10

9.

Liceul T eoretic "E.A listar"

10.00

C rea-grdini nr.89

9.20

10.

Liceul T eoretic "T .V ladim irescu"

10.15

10

C rea-grdini nr.91

9.30

11.

Liceul T eoretic "M ircea cel Btrn"

10.30

11

C rea-grdini nr.96

9.40

12.

Liceul T eoretic "A lexandru cel Bun"

10.45

12

C rea-grdini n r.9 8

9.50

13.

LT cu profd sportiv nr.3

11.00

13

C rea-grdini nr.99

10.00

14.

Liceul T eoretic "G rigore V ieru"

11.15

14

C rea-grdini nr. 103

10.10

15.

Liceul T eoretic "Pro Succes"

11.30

15

C rea-grdini nr.104

10.20

16.

G im naziul nr.31

11.45

16

C rea-grdini nr.106

10.30

17.

G im naziul nr.49

13.00

17

C rea-grdini nr. 112

10.40

18.

G im naziul nr.68

13.15

18

C rea-grdini nr.122

10.50

19.

G im naziul "G alata"

13.30

19

C rea-grdini nr. 123

11.00

20.

G im naziul nr.67

14.00

20

C rea-grdini nr. 139

11.10

21.

G im naziul nr. 102

14.15

21

C rea-grdini nr.141

11.20

22.

G im naziul-internat nr.2

14.30

22

C rea-grdini nr.142

11.30

23.

G im naziul "N .H .C ostin"

14.45

23

C rea-grdini nr. 151

11.40

24.

coala prim ar nr. 101

15.00

24

C rea-grdini nr. 153

11.50

25.

coala special nr. 12

15.15

25

C rea-grdini nr. 165

13.00

15.30

26

C rea-grdini nr.168

13.10

26.

LT cu nvm nt seral nr.2

C rea-grdini nr.9

Ora

27.

coala-grdini nr.90

15.45

27

C rea-grdini nr. 180

13.20

28.

coala-grdini nr.120

16.00

28

C rea-grdini nr. 181

13.30

29.

coala-grdini nr. 124

16.15

29

C rea-grdini nr. 182

13.40

30.

c.-grdini nr.152 "Pas cu pas"

16.30

30

C rea-grdini n r.2 16

13.50

31.

coala de A rte A lexei S trcea

16.45

31

G rdinia nr. 205

14.00

32.

32

G rdinia n r.2 02

14.10

33.

33

G rdinia nr.101, 171

14.20

34.

34

C rea-grdini nr. 176

14.30

35.

35

C rea-grdini nr.45

14.40

36.

36

C rea-grdini nr.214

14.50

SECTORUL BUIUCANI
19 septembrie 2014
Nr.
d/r.

Instituia de n vm n t

Ora

Nr.
d/r.

Ora

Instituia de nvm nt

Liceul T eoretic "N .D adiani"

8.00

C rea-grdini nr. 16

8.00

Liceul T eoretic "O .G hibu"

8.15

C rea-grdini nr.20

8.10

Liceul T eoretic "L .D eleanu"

8.30

C rea-grdini nr.26

8.20

Liceul T eoretic "N .G ogol"

8.45

C rea-grdini nr.34

8.30

LT "I.S.N eciui-L evichi"

9.00

C rea-grdini nr.52

8.40

Liceul Teoretic "P.R are"

9.15

G rdinia nr.54

8.50

Liceul T eoretic "H yperion"

9.30

C rea-grdini nr.62

9.00

Liceul T eoretic "V .V asilache"

9.45

C rea-grdini nr.63

9.10

Liceul T eoretic "Trueni"

10.00

C rea-grdini nr.75

9.20

10

Liceul Teoretic "D urleti"

10.15

10

C rea-grdini nr.85

9.30

11

G im naziul nr.51

10.30

11

C rea-grdini nr.87

9.40

12

Liceul T eoretic "Ion i D oina A ldea

10.45

12

Teodorovici"

C rea-grdini nr. 110

9.50

13

G im naziul nr.79

11.00

13

C rea-grdini nr. 113

10.00

14

G im naziul n r.86

11.15

14

C rea-grdini nr. 116

10.10

15

G im naziul nr.65

11.30

15

C rea-grdini nr. 119

10.20

16

G im naziul nr.99

11.45

16

17

coala prim ar nr.91 "A ntonin

13.00

17

13.15

18

C rea-grdini nr. 158

10.50

19

19

C rea-grdini nr. 164

11.00

20

20

C rea-grdini nr. 183

11.10

21

21

C rea-grdini nr. 185

11.20

22

22

C rea-grdini nr. 193 V atra

11.30

23

23

C rea-grdini

11.40

Ursu"
18

C rea-grdini nr.143
C rea-grdini nr. 145

10.30
10.40

n r.2 0 1 D urleti
24

24

C rea-grdini

11.50

nr.203 G hidighici
25

25

C rea-grdini nr.215

13.00

26

26

C rea-grdini nr.2 D urleti

13.10

27

27

C rea-grdini nr.3 D urleti

13.20

28

28

G rdinia nr.2 T rueni

13.30

29

29

G rdinia nr. 1 T rueni

13.40

30

30

C rea-grdini nr. 186

13.50

31

31

G rdinia nr.200

14.00

SECTORUL CENTRU
23 septembrie 2014
Nr.
d/r.

Instituia de nvm n t

Ora

Nr.
d/r.

Ora

Instituia de nvm nt

Liceul T eoretic "T .M aiorescu"

8.00

Liceul T eoretic "A cadem ician


C .Sibirschi"

8.15

Liceul T eoretic "M .V iteazul"

8.30

C rea-grdini nr.8

8.20

Liceul T eoretic "V .Lupu"

8.45

C rea-grdini n r .l 2

8.30

9.00

Liceul T ehnologic pentru copii cu


vederea slab

C rea-grdini nr.6
C rea-grdini nr.7

C rea-grdini nr. 15

8.00
8.10

8.40

Liceul Teoretic "M inerva"

9.15

C rea-grdini nr.23

8.50

Liceul T eoretic "U niversul"

9.30

C rea-grdini nr.46

9.00

Liceul T eoretic "N .Sulac"

9.45

C rea-grdini nr.53

9.10

G im naziul nr.7

10.00

C rea-grdini n r.5 5

9.20

10

G im naziul nr.41

10.15

10

C rea-grdini nr.59

9.30

11

coala special nr.81

10.30

11

C rea-grdini nr.60

9.40

12

Liceul T eoretic seral n r.l

10.45

12

C rea-grdini nr.78

9.50

13

G im naziul-internat nr.3

11.00

13

C rea-grdini nr.92

10.00

14

G im naziul nr.42

11.15

14

C rea-grdini nr. 125

10.10

15

G im naziul nr.53

11.30

15

C rea-grdini nr. 133

10.20

16

coala prim ar nr.88

11.45

16

C rea-grdini nr. 156

10.30

17

coala auxiliar-internat nr.5

13.00

17

C rea-grdini nr. 167

10.40

18

coala auxiliar nr.7

13.15

18

C rea-grdini nr. 174

10.50

19

coala-grdini nr.226

13.30

19

C rea-grdini nr. 175

11.00

20

20

C rea-grdini n r.2 10

11.10

21

21

C rea-grdini nr.227

11.20

22

22

C rea-grdini n r .l 94

11.30

SECTORUL CIOCANA
24 septembrie 2014
Nr.
d/r.

Instituia de nvm n t

Ora

Nr.
d/r.

Ora

Instituia de nvm nt

Liceul T eoretic "P.Z adnipru"

8.00

C rea-grdini nr.30

8.00

Liceul Teoretic "G inta Latin"

8.15

C rea-grdini nr.32

8.10

Liceul T eoretic "M .B erezovski"

8.30

C rea-grdini nr.67

8.20

Liceul T eoretic "tefan V od"

8.45

C rea-grdini n r .l 28

8.30

Liceul T eoretic "O lim p"

9.00

C rea-grdini nr. 130

8.40

Liceul T eoretic "C .N egruzzi"

9.15

C rea-grdini nr. 13 5

8.50

Liceul T eoretic "B udeti"

9.30

C rea-grdini nr. 13 8

9.00

Liceul T eoretic "T .B ubuiog"

9.45

C rea-grdini n r .l 49

9.10

Liceul T eoretic "D acia"

10.00

C rea-grdini nr.161

9.20

10

Liceul T eoretic "G h.G him pu"

10.15

10

C rea-grdini nr. 177

9.30

11

Liceul cu profil sportiv nr.2

10.30

11

C rea-grdini nr.179

9.40

12

G im naziul "S teliana G ram a"

10.45

12

C rea-grdini nr. 184

9.50

13

G im naziul nr.74

11.00

13

C rea-grdini nr. 188

10.00

14

G im naziul nr.75

11.15

14

C rea-grdini nr.197

10.10

15

coala prim ar nr. 12

11.30

15

C rea-grdini n r.2 11

10.20

16

coala prim ar nr. 19

11.45

16

C rea-grdini nr.225

10.30

17

coala prim ar nr.82

13.00

17

C rea-grdini nr.223

10.40

18

coala prim ar nr.83

13.15

18

C rea-grdini nr.224

10.50

19

coala prim ar nr.95

13.30

19

C rea-grdini nr. 1

11.00

20

20

C rea-grdini nr.2

11.10

21

21

C rea-grdini nr. 190

11.20

72

22

C rea-grdini nr.24

11.30

23

C rea-grdini nr. 1

11.40

24

C rea-grdini n r.2 12

11.50

SECTORUL RACANI
25 septembrie 2014
Nr.
d/r.

Instituia de n vm n t

Ora

Nr.
d/r.

Ora

Instituia de nvm nt

Liceul Teoretic "K iril i M etodiu"

8.00

C rea-grdini nr.5

8.00

Liceul T eoretic "N .M .Sptaru"

8.15

C rea-grdini nr.25

8.10

->

Liceul T eoretic "tefan cel M are"

8.30

C rea-grdini nr.33

8.20

Liceul T eoretic "A .R usso"

8.45

C rea-grdini nr.37

8.30

Liceul T eoretic "G .C linescu"

9.00

C rea-grdini nr.38

8.40

Liceul T eoretic "A l.I.C uza"

9.15

C rea-grdini nr.41

8.50

Liceul T eoretic "M .S adoveanu"

9.30

C rea-grdini nr.47

9.00

Liceul T eoretic "G .M eniuc"

9.45

C rea-grdini nr.51

9.10

Liceul T eoretic bulgar "V .Levski"

10.00

C rea-grdini nr.56

9.20

10.15

10

10

Liceul T eoretic "A cadem ia


C opiilor"

C rea-grdini nr.57

9.30

11

Liceul T eoretic "M .L om onosov"

10.30

11

C rea-grdini nr.64

9.40

12

Liceul T eoretic "N .B lcescu"

10.45

12

C rea-grdininr.66

9.50

13

Liceul Teoretic "L.B laga"

11.00

13

C rea-grdini nr.68

10.00

14

Liceul Teoretic "N .G heorghiu"

11.15

14

G rdinia nr.74

10.10

15

Liceul T eoretic "A .M ateevici"

11.30

15

G rdinia nr.76

10.20

16

L iceul T eoretic "D rago V od"

11.45

16

G rdinia nr.80

10.30

17

Liceul T eoretic "G rtieti"

13.00

17

C rea-grdini nr.81

10.40

18

G im naziul nr.8

13.15

18

C rea-grdini n r.8 8

10.50

19

Liceul T eoretic E xperim ental


" W a ld o rf

13.30

19

C rea-grdini nr. 100

11.00

20

G im naziul nr.33

14.00

20

C rea-grdini nr. 105

11.10

21

G im naziul nr.45

14.15

21

C rea-grdini nr. 108

11.20

22

G im naziul nr.77

14.30

22

C rea-grdini nr. 118

11.30

23

G im naziul teatral "I.L .C aragiale"

14.45

23

C rea-grdini nr.127

11.40

24

G im naziul H ulboaca

15.00

24

C rea-grdini n r .l 29

11.50

25

coala auxiliar internat nr.6

15.15

25

C rea-grdini n r .l 36

13.00

26

C om plexul Pilot de Pedagogie


C urativ "O rfeu"

15.30

26

27

coala-grdini "Ilie Fulga"

15.45

27

C rea-grdini nr. 150

13.20

28

coala-grdini n r .l 99

16.00

28

C rea-grdini nr. 159

13.30

29

C rea-grdini n r .l 60

13.40

30

C rea-grdini nr. 196

13.50

31

C rea-grdini nr.2

14.00

32

C rea-grdini nr. 1

14.10

33

C rea-grdini nr.220

14.20

34

C rea-grdini "Slcioara"

14.30

C rea-grdini n r .l 46

Liceele subordonate DGETS


26 septembrie 2014
Nr. d/r.

Instituia de nvm nt

Ora

Liceul T eoretic "M ircea Eliade"

8.00

Liceul T eoretic "Ion C reang"

8.15

Liceul T eoretic "D ante A lighieri"

8.30

Liceul T eoretic "M ihailo K oiubinski"

8.45

Liceul T eoretic "A lexandr Pukin"

9.00

L iceul T eoretic "G audeam us"

9.15

L iceul T eatral

9.30

L iceul T eoretic "A ntioh C antem ir"

9.45

Liceul T eoretic "V asile A lecsandri"

10.00

10

Liceul T eoretic "D im itrie C antem ir"

10.15

11

Liceul T eoretic "M ihail K oglniceanu"

10.30

12

Liceul T eoretic "G heorghe A sachi"

10.45

13

L iceul T eoretic "M atei B asarab"

11.00

14

Liceul T eoretic "M iguel de C ervantes Saavedra"

11.15

15

Liceul internat m unicipal cu profil sportiv

11.30

16

Liceul T ehnologic "B eniam in Z eev H erli"

11.45

17

Liceul T eoretic "R am bam "

13.15

18

Liceul T eoretic "Spiru H aret"

13.30

19

Liceul T eoretic "A nton C ehov"

13.45

20

Liceul T eoretic "M ihai M arinciuc"

14.00

13.10

Instituiile extracolare
30 septembrie 2014
Nr. d/r.

Ora

Instituia de nvm nt

1.

C entrul orenesc al tinerilor naturaliti

8.00

2.

C entrul educaiei estetice "L strel", sectorul B uiucani

8.15

3.

C entrul de creaie a copiilor "Floarea soarelui", sectorul C entru

8.30

4.

C entrul de activitate extracolar "C urcubeul", sectorul R cani

8.45

5.

C entrul de creaie a copiilor "G hiocel", sectorul C iocana

9.00

6.

C entrul de creaie a copiilor "L uceafrul", sectorul B otanica

9.15

7.

C entrul de creaie tehnic a copiilor, sectorul R cani

9.30

8.

C entrul de creaie tehnic a copiilor "Politehnic", sectorul C entru

9.45

9.

C entrul de creaie tehnic, sectorul B uiucani

10.00

10.

C entrul tin erilo r naturaliti, sectorul R cani

10.15

11.

C entrul de creaie a copiilor, V adul lui V od

10.30

12.

Staia oreneasc a tinerilor turiti

10.45

13.

coala m unicip al de m eserii

11.00

14.

C entrul p entru copii i tineret "Udo Jurgent"

11.15

Instituiile private
02 octombrie 2014
Nr.

Instituia de nvm n t

Ora

Liceul "Elitex"

8.00

d/r.
1.
2.

Liceul "Pam pedia"

8.15

O
J.

Liceul "Evrica"

8.30

4.

Liceul "O rizont" (D urleti)

8.45

5.

Liceul "P erspectiva-P rim "

9.00

6.

L iceul "C olum na"

9.15

7.

Liceul "O rizont" (B uiucani)

9.30

8.

Liceul de C reativitate i Inventic "Prom eteu-Prim "

9.45

9.

L iceul de L im bi M oderne i T ehnologii Inform aionale "Socrate"

10.00

10.

Liceul "E lim ul N ou"

10.15

11.

Liceul "L itterarum "

10.30

12.

Liceul "O rizont" (C iocana)

10.45

13.

Liceul de L im bi M oderne M anagem ent

11.00

14.

Liceul "Svetoci"

11.15

15.

Liceul T eoretic E uropean

11.30

Instituiile sportive
02 octombrie 2014
Nr.

Instituia de n vm nt

Ora

Clubul sportiv "Sperana"

13.00

d/r.
1
2

coala sportiv specializat de handbal nr.2

13.15

3.

coala sportiv specializat de atletism nr.3

13.30

4.

coala sportiv sp ecializat pentru copii i ju n io ri rezerve olim pice nr.4 polo pe ap

14.00

5.

coala sportiv sp ecializat pentru copii i ju n io ri nr.6

14.15

6.

coala sportiv sp ecializat de ah nr.7

14.30

7.

coala sportiv nr.8

14.45

8.

coala sportiv pentru copii i ju n io ri a rezervelor olim pice de nataie i fotbal n r.l 1

15.00

9.

coala sportiv pentru copii i ju niori n r .l 2

15.15

coala sportiv nr. 13

15.30

11

coala specializat pentru copii i tineret a rezervelor olim pice de polo pe ap "Delfin"

15.45

12

coala sportiv specializat de scrim a rezervelor olim pice p entru copii i ju niori

16.00

13

coala sportiv specializat pentru copii i ju n io ri la haltere (haltere, iahting)

16.15

Not:
R esponsabilii de atestare din instituiile de nvm nt vor verifica Lista
nom inal p lasat p e site-u l D G E T S i, n caz c se vor depista unele inexactiti
(n special la rubricile: NP, codul de identitate i disciplina predat), vor inform a
angajaii S eciei fo rm a re profesional continu i atestare p n la 09.10.2014.
Telefoane de contact: 48 24 20; 4 1 1 7 1 8 .