Sunteți pe pagina 1din 6

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Municipiul Galati
Adresa postala: Str. Domneasca nr.38, Compartiment Achizitii Publice, Camera 34, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de
contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 236307720, In atentia: Adriana Baldovin, Email: licitatii@primaria.galati.ro, Fax: +40 236307720, Adresa
internet (URL): www.primaria.galati.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 01-08-2014 09:23

Pagina 1/6

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Centrul de zi pentru copii cu autism

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de prestare: Municipiul Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Valoarea estimata totala: 1.589.962,39 lei fara TVA:
- executie 1.416.995 lei,
- cheltuieli diverse si neprevazute 9 % 127.529,55 lei,
- organizare de santier 3,5% - 45.437,84 lei (se aplica la total fara utilaje si echipamente).

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45211350-7 Lucrari de constructii de cladiri multifunctionale (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie lucrari - Centrul de zi pentru copii cu autism
Valoarea estimata fara TVA: 1,589,962.39 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


10 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Garantia de participare va fi in cuantum de 15.000 lei. Modul de constituire a garantiei de participare: virament bancar; ordin de plata cu
conditia confirmarii acestuia de catre banca pna la data si ora limita de depundere a ofertelor; Cont: RO84TREZ3065006XXX000235,
Trezoreria Galati, Cod fiscal 3814810; printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de
asigurari (care sa cuprinda cel putin informatii din cadrul Formularului) care se va prezenta n original avand perioada de valabilitate de cel
putin 90 zile de la data limita de primire a ofertelor. Dovada garantiei de participare va fi incarcata obligatoriu in SEAP si se va transmite in
original la sediul autoritatii contractante din str. Domneasca nr. 38, Galati, Registratura, pana la termenul limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul garantiei de participare va prezenta si o declaratie pe proprie raspundere,
conform Anexei 1 din legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. Echivalenta pentru o garantie de
participare depusa n alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.
In cazul formularii unei contestatii, contestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna conduita in conformitate cu art. 271^1 pentru o
perioda de valabilitate de cel putin 90 zile. Aceasta va fi retinuta de autoritatea contractanta in cazurile prevazute de art. 271^1, si respectiv,
de art. 271^2 din OUG 34/2006.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 01-08-2014 09:23

Pagina 2/6

Fisa de date
Garantia de buna executie a contractului este de 7% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie a contractului se va
constitui prin una din urmatoarele modalitati: a) retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. Contractantul are obligatia de a
deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent n administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la
dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant n contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie
mai mic de 0,5 % din pretul contractului, fara TVA b)printr-un instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancara ori de o
societate de asigurari. Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul garantiei de buna executie la 50 % va prezenta o
declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


FEDR 80,35 %, bugetul national 17,65 %, buget local 2%

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul asocierii conditiile de calificare trebuie
indeplinite de fiecare membru al asocierii in parte.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea O.U.G nr. 34/2006; HG nr. 1660/2006 privind contract de achizitie publica prin mijloace electronice din
OUG nr. 34/2006; Leg 346/2004 privind IMM; Ordinul nr. 314/2010 privind punerea n aplicare a cert de particip la licit cu of ind; Ordinul nr.
302/2011 al Pres ANRMAP privind aprobarea formularelor standard ale P V al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii;
Ordinul nr. 509/2011 al Pres ANRMAP privind formularea criteriilor de calificare si selectie;Legea nr. 279/2011 privind modificarea si
completarea OUG nr.34/2006; Ordinul nr. 170 din 15 mai 2012 al Presedintelui ANRMAP privind interpretarea art. 69^1 din OUG nr.
34/2006; Ordinul nr. 171 din 15 mai 2012 al presedintelui ANRMAP cu privire la clarificarile ce vizeaza continutul documentatiei de atribuire;
OUG nr. 77 din 27 noiembrie 2012; www.anrmap.ro, Legea nr. 193 din 26 iunie 2013, Instructiuni ANRMAP emise n aplicarea prevederilor
art. 188 din OUG nr.34/2006.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta in conformitate cu prevederile ordinului ANRMAP nr. 314/2010 - completare
Formular;
Declaratie privind eligibilitatea - completare Formular; Declaratia privind eligibilitatea va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul;
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006 - completare Formular; Documentele solicitate pentru
neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a, lit. c1)si lit. d din OUG nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul;
Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul general consolidat al statului) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul
lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Mentionam faptul ca n masura n care procedura de
emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe
proprie raspundere potrivit art. 11 aliniat 4 din HG nr. 925/2006. ntr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 aliniat 3 din Ordinul
ANRMAP nr. 509/2011.
Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetul local) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare
celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Mentionam faptul ca n masura n care procedura de emitere a acestor
certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere
potrivit art. 11 aliniat 4 din HG nr. 925/2006. ntr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 aliniat 3 din Ordinul ANRMAP nr.
509/2011);
Declaratie pe proprie raspundere in temeiul art. 69 din OUG nr. 34/2006 - completare Formular. Aceasta declaratie se prezinta de
ofertant/ofertanti/asociati/subcontractanti/terti sustinatori, dupa caz. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in
ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Stan Marius, Cosca Radu, Popa Florin, Vlaicu Gheorghe
Aurel, Bucur Adrian, Stadoleanu Ioan Daniel,Campeanu Rodica,Roman Gianina, Crivat Liliana, Ciocrlan Livica, Baldovin Adriana, Tarola
Odeta, Popa Simona-Nicoleta, Pavlenco Violeta, Lacatus Mita, Palade Viorica, Macovei Ecaterina, Avramescu Marian, Bogatu Hristache,
Bucatanschi Mihail, Bugeag Gheorghe, Caliga Gigel, Cocu Desilia, Dascalu Monica, Dima Cristian, Dobrea Victor, Enache Cristian Sorin,
Gavan Eugen, Ghetu Ilie, Humelnicu Marius, Ilie Zanfir, Malinovici Victor, Marian Alexandru, Mihai Alin, Mihailov Raul, Musat Carmina Liana,
Paladi Gina, Rainea Nicolae, Rotaru Savel Barbu, Ungurianu Sorin, Vals Vergiliu Sorin, Vasoi Costel.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 01-08-2014 09:23

Pagina 3/6

Fisa de date
Persoane juridice romne - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie
reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.nainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire,ofertantului
clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea acestui document n original sau copie legalizata. Persoane fizice romne - Documente care
dovedesc o forma de nregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional-copie lizibila nsotita de mentiunea conform cu
originalul. Persoane juridice/ fizice straine - Documente care dovedesc o forma de nregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere
profesional (traducere n limba romna), n conformitate cu prevederile legale din tara n care ofertantul este rezident copie lizibila nsotita
de mentiunea conform cu originalul.
Societatea care executa lucrari sa fie autorizata ANRE n executie instalatii electrice de joasa tensiune (0,4 kV) conform Ordinului nr.
23/2013 (art. 11 si art.12), autorizata ISCIR si PIF pentru montaj si punere n functiune n conformitate cu PT C9/2010 privind Prescriptiile
tehnice ale Inspectiei de stat pentru Controlul Cazanelor, recipientilor sub presiune si Instalatii de ridicat.
Persoane juridice/ fizice straine se vor accepta Documente care dovedesc echivalenta autorizarilor ANRE, ISCIR si PIF (traducere n limba
romna), n conformitate cu prevederile legale din tara n care ofertantul este rezident copie lizibila nsotita de mentiunea conform cu
originalul.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Informatii privind situatia economico-financiara pe ultimii 3 ani(2013, 2012,


Ofertantul va completa formularul Informatii generale.
2011). Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie
minim de 2.800.000 lei. Cursul de schimb la care se va face echivalenta
leu/alta moneda este cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda
respectiva.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Ofertantii vor prezenta o lista a lucrarilor executate n ultimii 5 ani.

Completare formular.

Ofertantii vor prezenta o lista a lucrarilor executate n ultimii 5 ani, nsotita


de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Ofertantii
vor face dovada executarii n ultimii 5 ani, calculati pna la data limita de
depunere a ofertelor, a unor lucrari similare cu obiectul contractului n
valoare cumulata minima de 1.400.000 lei fara TVA, lucrari executate n
baza a maxim doua contracte. Dovada experientei similare poate fi facuta si
prin prezentarea unui singur contract.

Executia de lucrari similare se confirma prin prezentarea unor


certificate/documente emise sau contrasemnate de o
autoritate/de clientul beneficiar care sa confirme executia
lucrarilor mentionate anterior. Respectivele certificate vor indica
beneficiarii, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati
contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul
executiei lucrarilor si daca au fost duse la bun sfrsit. n cazul
contractelor ncheiate ntr-o alta moneda se va folosi cursul
mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an n
parte.

Resurse tehnice: Ofertantii vor prezenta o declaratie referitoare la utilajele,


instalatiile, echipamente tehnice, mijloacele de transport, de care dispun
pentru ndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.

Completare formular.

Resurse umane: Se va prezenta o declaratie referitoare la efectivele medii


anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani.
De asemenea se va prezenta Lista persoanelor responsabile direct de
indeplinirea contractului de achizitie publica.

Completare formular.

Necesar minim de personal specializat:


1. Responsabil Tehnic cu Executia lucrarilor de constructii n domeniul
Constructii civile, industriale si agrozootehnice, atestat n baza Ordinului nr.
777/2003 al MLPTL;
2. Responsabil Tehnic cu Executia n domeniul Constructii edilitare si de
gospodarie comunala, atestat conform Ordinului MLPTL nr. 777/2003;
3. Personal autorizat n executie instalatii electrice de joasa tensiune (0,4Kv)
atestat n baza Ordinului 11/2013 al ANRE;
4. Personal specializat autorizat n domeniul sanitar si termic (maistri de
specialitate, instalatori de specialitate).

Pentru personalul-cheie nominalizat se va preciza functia care


va fi ndeplinita si se vor prezenta: atestat si/sau legitimatia, n
termen de valabilitate raportat la termenul limita de depunere a
ofertelor si copii dupa contractele de munca sau contracte de
colaborare/prestari servicii, angajament de participare, declaratii
de disponibilitate daca este cazul.

Persoane juridice/ fizice straine se vor accepta Documente care dovedesc


echivalenta din punct de vedere profesional (traducere n limba romna), n
conformitate cu prevederile legale din tara n care ofertantul este rezident
copie lizibila nsotita de mentiunea conform cu originalul.
Informatii privind tertul sustinator n conditiile art. 186 si art. 190 din OUG nr. Angajamentul ferm al persoanei respective. Declaratie privind
34/2006.
eligibilitatea. Declaratie privind neincadrarea in situatiile
prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006. Declaratia privind
art.181 lit.a, c1 si d).
Informatii privind subcontractantii - Daca este cazul: Ofertantul are obligatia
de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le
subcontracteze, procentul din valoarea contractului de lucrari care va fi
indeplinit de catre subcontractanti si datele de recunoastere ale
subcontractantilor propusi.

Completare formular - Declaratie privind partea/partile din


contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea
acestora. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute
la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 completata de fiecare
subcontractant.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Ofertantul va prezenta in oferta certificatele solicitate in caietele de sarcini,


emise de organisme abilitate, care sa ateste ca ofertantul are implementat,
conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, un sistem de mamagement al
calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi
atribuit.

Ofertantul va prezenta in oferta certificatele solicitate in caietele


de sarcini, emise de organisme abilitate, care sa ateste ca
ofertantul are implementat, conform SR EN ISO 9001 sau
echivalent, un sistem de mamagement al calitatii pentru
activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 01-08-2014 09:23

Pagina 4/6

Fisa de date
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
In baza art.36 alin.2, litera a) din HG 925/2006, orice oferta care nu satisface n mod corespunzator cerintele caietului de sarcini va fi
declarata neconforma. Propunerea tehnica va fi prezentata n asa fel nct sa detalieze si sa demonstreze modul de ndeplinire a tuturor
cerintelor din caietul de sarcini si proiectul tehnic. Ofertantii vor prezenta: programul calitatii si graficul fizic de executie a lucrarii. Ofertantul
va face referiri la modelul contractului de atribuire prezentat. Operatorii economici vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia
au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii si vor elabora oferta cu respectarea legislatiei privind
sanatatea si securitatea muncii pentru personalul nsarcinat cu realizarea lucrarii, conform Legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea n
munca si HG 300/2006 actualizata. Institutia de unde se pot obtine informatii suplimentare: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei sociale si
Persoanelor Varstnice. Oferta va fi opisata si numerotata.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Propunerea financiara va cuprinde pretul total ofertat, care se completeaza in S.E.A.P. Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat
aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul
contractului. In cadrul propunerii financiare se va evidentia pretul n lei fara TVA. Fiecare operator economic va cuprinde, ca element
constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute (comunicat de autoritatea
contactanta) la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute). Formularul de oferta va fi insotit de o anexa
care va cuprinde valoarea de executie a lucrarilor si valoarea pentru lucrari diverse si neprevazute precum si devizele cu preturi. Valoarea
aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate doar daca apar cheltuilei cu servicii care pot fi incidente pe parcursul derularii
contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica. Oferta va fi opisata si numerotata.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Adresa la care se depune oferta: SEAP (e-licitatie.ro); Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai in format electronic,
semnata cu semnatura electronica si numai pana la data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor, in conditiile prevazute de art. 17 din HG
nr. 1660/2006. Ofertantii vor incarca in SEAP toate documentele solicitate in format electronic si semnate cu semnatura electronica. Lipsa
unui document de calificare, lipsa ofertei tehnice sau lipsa incarcarii pretului in SEAP (in campurile special destinate) va avea ca efect
respingerea ofertei. Pretul este obligatoriu sa fie transmis in SEAP.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 01-08-2014 09:23

Pagina 5/6

Fisa de date
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract de finantare nr. 4163/27.05.2014, privind acordarea finantarii nerambursabile de
catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - 80,35%, Buget national - 17,65%, Buget local - 2%.
Tipul de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Regional - POR

VI.3) ALTE INFORMATII


Ofertantii vor prezenta Declaratie privind calitatea de participant la procedura - completare Formular.
In situatia in care doua sau mai multe oferte care se claseaza pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin
intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Deoarece procedura
este online corespondenta cu ofertantii va avea loc prin intermediul SEAP-ului, atasat la invitatia de participare atat eventualele solicitari de
clarificari cat si raspunsul ofertantului. Pentru deschiderea fisierelor postate in SEAP cu semnatura electronica, utilizati programul shellSAFE
Verify - Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizarea documentelor semnate electronic.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform prevederilor art.
256^2 alin. 1 din OUG nr. 34/2006.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Achizitii Publice
Adresa postala: Str. Domneasca nr. 38, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel. +40 0236307720, Email: licitatii@primaria.galati.ro, Fax:
+40 0236307720, Adresa internet (URL): www.primaria.galati.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 01-08-2014 09:23

Pagina 6/6