Sunteți pe pagina 1din 1

MODERNIZARE,A CENTRULUI DE, ZI DIN CADRUL COMPLE,XULUI DE

TIP F'AMILIAL VALEA MARE, STEFANE,STI COD SMIS 23095


BENEFICIAR: DIRECTIA GE,NERAIA DE ASISTENTA SOCIAIA SI
PROTE,CTIA COPLULUI ARGES
Avizat LJ.C.

lnspector Sef

,l

DETERMINANTE

SPECIALITATEA : INSTALATil TERMTCE


Conf OGR y,2194 9i Legii 10/95 (cu modificarile ulterioare republicate) privind catitatea in
construc(ii, fazele determinante stabilite de proiectant pentru execu(ia lucrarilor de instalatii sunt
urmitoarele:

Nr.

Faza de

crt.

lucriri de urmirit

Metoda de verificare

Participanfi

Documente

Verificarea la trasarea instalatiilor a


concordantei planurilor de instalatii
cu lucrarile efectuate pe santier'

Constatdri la vedere

E,B

PVFD

Verificarea calitatii aparatelor si


materialelor introdusb in lucrare

Constatiri la vedere

E,B

PVFD

Verificarea modului de montajal


aparatelor

Constatdri la vedere

B,E,P

PVLA
PVFD
PVC
P,V.C.

Proba de presiune la rece a


conductelor si armaturilor

Constatdri la vedere

B, E, P,I

Proba de functionare instalatiilor,


echipamentelor, etc.

Constatdri la vedere

B, E, P,I

Verificari dupa incheierea lucrarilor


de montai al instalatiilor.receotia la
terminar-ea lucrarilor de instalatii

Constatiri la vedere

E,B,P,I

sanitare

LEGENDA:

- proiectant instalatii
- executant
- beneficiar (reprezentantul
beneficiarului)
P
E
B

Preciziri

inspector ICLPUAT
P.V.L.A.-proces verbal lucrari ascunse
P.V.F.D.-proces verbal faza
determinanta
P.V. R.-proces verbal receptie
|

P.V.R
P.V,L.A,
P.V.F.D.
P.V,C.
P.V.R.

P.V.R.
t;l

P.V. C.-proces verbal constatare

P.V.R C-proces verbal receptie

. Prin lazd determinanti se inlelege stadiul fizic la care lucrarea odati ajunsd nu se mai poate continu2
'

fird incheierea documentelor inscrise in col. 5 a tabelului.

2. Executantul va convoca participanlii la verificarea lucrdrilor cu minim 10 zile inainte de termenul propus.' -.;:
1-L-lrSg"ptj, finald a obiectivului, prezentul program impreund cu documentele incheiate se vor'anexa la
oARTEA CONSTRUCTtEt.
4. Alte laze de control prevdzute in norme, vor face obiectul programului propriu de verificare a calitetii al
executantului prin responsabilul te}rnic al lucrdrii 9i al beneficiaru-lui prin d'irigintete de gantier. R;rrl6i"b
acestui program, se concretizeazd in P.V. de lucrdri ascunse, evidenla ce-rtificatelor ile calitate
9i toate
do_cumentele de gantier prevdzute de legislatia in vigoare.
5.Executantul nu este indrepteilt a face inlocuiri de materiale sau aparate firi avizul scris al proiectantului.
6.Executantul va anunta in scris ceilalli factori interesati pentru participare cu minimum io zile inaintea
datei la care urmeazl a se face verificarba,
7.Atit pentru problemele cuprinse_in prezenta listd, cAt 9i pentru toate celelalte lucriri de executie, analiza
permanentd a calitefli revine beneficiarului.

8'Acest program nu este limitativ, el putAnd a fi completat cu mdsuri suplimentare de control verificare
9i
prev6zute de legislalia in vigoare.
9.La receplia obiectului, un exemplar din prezentul program complet se va anexa la cartea constructiei.

BENEFICIAR

EXECUTANT

PROIECTANT

;^*#