Sunteți pe pagina 1din 7

CONFERIN A NA IONAL DE INSTRUMENTA IE VIRTUAL CNIV 2004

41

Tehnici de utilizare a instrumenta iei virtuale n


testarea circuitelor electronice specializate
Gabriel ANTONESEI, Cornel TURCU
Abstract Competi ia acerb dintre produc torii de circuite electronice specializate pentru telefonia mobil a condus la necesitatea
proiect rii i implement rii unor aplica ii software dedicate analizei acestor tipuri de circuite. Ob inerea unor parametri de func ionare
superiori devine astfel un imperativ, cu influen e directe asupra costurilor, posibilit ilor de exploatare i siguran ei n func ionare a
telefoanelor mobile. n cadrul acestei lucr ri se prezint par ial o aplica ie complex ce poate fi utilizat pentru evaluarea i testarea
circuitelor electronice specializate pe domeniul telefoniei mobile. n cadrul aplica iei s-a avut n vedere, printre altele, crearea i
analiza formelor de und comune n aplica iile audio, cu tot ceea ce implic extragerea parametrilor de performan baza i pe
analiza spectral . De asemenea, s-a acordat o aten ie deosebit asigur rii unui grad mare de automatizare a unor rutine de
evaluare i testare, precum i realiz rii unui sistem de evaluare la un pre relativ sc zut.
Cuvinte cheie LabView, FPGA, circuite electronice, telefonie mobil

1. INTRODUCERE
Testarea circuitelor electronice presupune realizarea unor
standuri speciale care includ, printre altele, osciloscoape,
generatoare de semnal, analizoare spectrale, aparate de m sur
etc. Unele dintre aceste elemente pot fi nlocuite cu un
calculator dotat cu una sau mai multe pl ci de achizi ie de date
i pe care ruleaz aplica ii software corespunz toare.
O solu ie n acest sens o constituie produsele oferite de
firma National Instruments, care pune la dispozi ia clien ilor o
gam larg de produse hardware i software integrate ce sunt
utilizate, mpreun cu calculatoare standard, pentru a nlocui
i/sau a comunica cu instrumente tradi ionale.
Astfel, unul din principalele medii de dezvoltare furnizate
este LabView (Laboratory Virtual Instrument Engineering
Workbench) - un mediu de programare grafic , care a devenit
un instrument vital pentru ingineri i cercet tori din diferite
domenii [3], [5]. A a dup cum s-a specificat anterior, multe
instrumente relativ scumpe de pe pia au un echivalent n
produse ale firmei National Instruments (pe de o parte, placa
PCI, pe de alt parte soft virtual). n aceste condi ii,
respectivele instrumente nu mai sunt absolut necesare,
deoarece pot fi implementate virtual n mediul de dezvoltare
LabView, reducndu-se mult costul sistemului final de
evaluare. De exemplu, pentru a realiza o analiz profesional a
calit ii unui cip audio, cele mai multe companii recurg la
clasicul analizor spectral denumit AudioPrecision i furnizat
de aceea i firm la un pre de 10.000$-20.000$. O variant
mult mai ieftin o constituie placa NI4472 de la National
Instruments (ce reprezint unul dintre cele mai performante
produse disponibile pentru aplica ii audio i care cost n jur
de 5.000$) i implementarea unor aplica ii dedicate. n plus,
adoptarea acestei solu ii ofer o flexibilitate mult mai mare

(
)

!
)*()
/0 +

+ ,
1 2

" #$%&

'

'

fa de varianta tradi ional a utiliz rii analizorului spectral.


Pe de alt parte, se poate remarca faptul c mediul de
programare grafic LabView permite controlul instrumentelor
reale prin GPIB (General Purpose Interface Bus), facilitate ce
poate fi utilizat pentru a se asigura un grad mare de
automatizare a unor serii de rutine de evaluare i test. Astfel,
operatorul nu mai este nevoit s selecteze diferite butoane
corespunz toare unor instrumente, deoarece comenzile sunt
trimise relativ instantaneu la unit ile de comand ale fiec rui
instrument real (implementate prin intermediul unui
microcontroler sau a unui microprocesor intern).
De asemenea, ca atu-uri ale acestei solu ii mai pot fi
amintite o serie de avantaje ale utiliz rii mediului de
dezvoltare LabView, i anume, interfa a grafic deosebit ,
precum i u urin a n programare i depanare, capabilit ile de
control al echipamentelor utiliznd GPIB, facilit ile oferite
relativ la interfa a Web [1], [2], [6].
Trebuie s se men ioneze c , n cazul implement rii unui
sistem de testare de tipul celui considerat, este necesar un
dispozitiv dedicat, din familia analizoarelor logice, pentru a se
asigura un num r mare de intr ri i ie iri digitale, precum i
frecven ele de test necesare. Dar un astfel de dispozitiv este
foarte scump i, ca urmare, s-a optat pentru implementarea
unei structuri echivalente folosind FPGA (Field
Programmable Gate Array - arii programabile de por i logice).
Acestea prezint o serie de avantaje, dintre care se pot aminti:
sunt reprogramabile, stabilirea interconexiunilor aflndu-se
sub controlul deplin al utilizatorului, pot fi reconfigurate rapid,
sunt tolerante la defecte, au performan e ridicate i cost sc zut
[8].

2. CONSIDERA

II DE IMPLEMENTARE

La proiectarea i implementarea aplica iei au fost luate n


calcul o serie de aspecte ce vor fi prezentate, n continuare.

.
' ''
CNIV 2004

42

CONFERIN A NA IONAL DE INSTRUMENTA IE VIRTUAL CNIV 2004

n cadrul aplica iei prezentate s-a avut n vedere


posibilitatea de a executa rutine de test i evaluare f r ca
operatorul sa fie prezent. Astfel, dup ce una sau doua rutine
au fost scrise i verificate se va realiza o bucl n care se
modific valorile unor parametri conform problemei de
rezolvat. De exemplu, n cazul n care este necesar s se
traseze caracteristica Semnal/Zgomot pentru un cip n
condi iile n care tensiunea de alimentare variaz de la 2.7V la
3.3V cu un pas de incrementare de 0.05V, se implementeaz o
rutin pentru a realiza acest lucru pentru o tensiune oarecare,
se conecteaz sursa de tensiune prin interfa a GPIB la
calculatorul pe care ruleaz programul i apoi se ruleaz o
bucl n care tensiunea este modificat automat conform
specifica iilor; raportul este calculat de fiecare dat conform
noilor date de intrare. n continuare, se creeaz o tabel cu

aceste valori care poate fi nc rcat direct pe Web,


permi ndu-se accesul rapid al altor utilizatori la aceste date.
Un alt exemplu l constituie ob inerea r spunsului n frecven ,
caz n care se variaz valoarea pulsa iei sinusoidei generate de
un generator de semnal i se nregistreaz amplitudinea
r spunsului. i n acest caz se poate realiza o tabel a datelor
sau un grafic ce se ncarc pe Web.
2.1. Structura hardware
Datorit faptului c majoritatea circuitelor electronice
specializate au foarte mul i pini, s-a considerat util s se
foloseasc o structur de testare de urm torul tip (figura 1):

Figura 1. Structura hardware


Aceasta este compus din:
1. Calculator personal sau laptop pe care ruleaz
aplica ia LabView (comunica ia cu FPGA fiind
asigurat prin RS 232, putnd fi de asemenea
implementat
i modalitatea de comunicare prin
USB, acest lucru implicnd modific ri n FPGA i,
respectiv, n rutinele de comunica ie din LabView);
2. Virtex II platform pentru circuite programabile
bazat pe FPGA (este produs de Xilinx i este
considerat ca fiind cea mai ntlnit structur FPGA
n industrie). In aceast
structur
au fost
implementate diverse blocuri func ionale, n strns
dependen cu programul dezvoltat n LabView:
a. interfa UART;

3.

b. unitate de control;
c. interfa ASPort (pentru comunica ia cu portul
serial audio al circuitului de testat);
d. interfa BSPort (pentru comunica ia cu portul
serial Baseband al circuitului de testat - sec iunea
dintre DSP i partea de radiofrecven dintr-un
telefon mobil);
e. interfa CSPort (pentru comunica ia cu portul
serial de control al circuitului de testat);

De i toat comunica ia se face prin clasicul port serial,


datorit faptului c se folose te un FPGA care este ultra-

G. ANTONESEI, C. TURCU: TEHNICI DE UTILIZARE A INSTRUMENTA IEI VIRTUALE N TESTAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE SPECIALIZATE

flexibil se sporesc posibilit ile acestui sistem, iar toat


puterea de calcul oferit de LabView poate fi fructificat la
maxim. Trebuie remarcat faptul c utiliznd doar un laptop cu
port serial i cu LabView instalat nu s-ar fi putut controla un
cip care are foarte mul i pini pentru comunica ie.

43

2.2. Sistemul software


Un program LabView este v zut ca o ierarhie de module tip
instrumente, denumite instrumente virtuale (VIs) [4]. Dup ce
modulele au fost proiectate, ele vor fi aranjate n ierarhii care
permit programatorului s ncapsuleze func ionalit i n cadrul
instrumentelor virtuale la un nivel care este cel mai potrivit.
Aplica ia dezvoltat n LabView este compus dintr-o suit
de instrumente virtuale care ndeplinesc diverse func ii (figura
2).

Figura 2. Instrumentul virtual principal


Astfel:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Chip Registers/(Lk) permite scrierea/citirea


regi trilor circuitului de testat prin intermediul unei
interfe e grafice utilizator sau direct, specificnd
adresa i valoarea ce trebuie nscris ;
Chip Baseband face referire la testarea interfe ei
DSP partea de radiofrecven a unui telefon mobil;
Chip Auxiliary circuitele de telefonie mobil de in,
de cele mai multe ori, un convertor analog-digital cu
intr ri multiplexate pentru diverse tipuri de intr ri, de
exemplu pentru senzor de lumin , senzori de
temperatur . Instrumentul permite analiza acestor
semnale furniznd informa ii utile n ceea ce prive te
func ionarea ecranului sub inciden a unui flux de
lumin variabil, respectiv func ionarea unor p r i ale
telefonului mobil n diferite regimuri de temperatur ;
Chip Audio permite testarea p r ii audio a unui
telefon mobil;
Power Management este utilizat pentru testarea
p r ii de alimentare a unui telefon mobil (controleaz
toate regulatoarele de tensiune din cip);
Battery
Charger

monitorizeaz /ncarc
acumulatorul unui telefon mobil, dup curba
specific de nc rcare;
Light Driver se ocup de alimentarea LED-urilor
albe din spatele ecranelor color;
Various VIs alte instrumente virtuale auxiliare.

Majoritatea instrumentelor dezvoltate au incluse proceduri


care permit actualizarea automat a unei pagini Web asociate,
cu datelor ob inute n urma rul rii respectivului instrument.
Acest lucru faciliteaz accesul rapid al mai multor utilizatori la
datele ob inute n urma realiz rii testelor.

2.2.1. Configurarea circuitului de testat


Configurarea circuitului de testat se face prin intermediul
instrumentului virtual Chip Registers. Interfa a grafic a
acestui instrument este prezentat n figura 3.

Figura 3. Panoul frontal al instrumentului virtual Chip


Registers
Dup cum se poate observa, sunt permise o serie de opera ii
cum ar fi citirea tuturor regi trilor, citirea unui singur registru,
precum i scrierea unui registru.
Pentru exemplificare se consider opera ia de citire a
portului CSPORT. In acest sens, instrumentul virtual va
realiza mai nti dou scrieri ale portului, dup care va trimite
comanda READ_CSPORT c tre interfa a Virtex i apoi va
prelua datele recep ionate prin intermediul postului serial.
Prima scriere are ca scop selectarea segmentului corespunz tor
din address register map (segment 0 sau segment 1), n func ie
de adresa registrului care se dore te a fi citit. A doua scriere
semnific faptul c se dore te o citire din CSPORT. In
urm toarele figuri (figurile 4-7) sunt prezentate diagramele
corespunz toare acestui instrument.

44

CONFERIN A NA IONAL DE INSTRUMENTA IE VIRTUAL CNIV 2004

Figura 4. Selectarea segmentului corespunz tor

Figura 6. Trimiterea comenzii c tre interfa a Virtex

Figura 5. Selec ia segmentului corespunz tor


Figura 7. Citirea i prelucrarea datelor recep ionate la portul
serial
2.2.2. Testarea p r ii audio a circuitului specializat
La momentul actual, sec iunea cea mai dezvoltat a
aplica iei este cea de testare a p r ii audio a circuitului. Toate
testele realizate au ca scop ob inerea unei calit i superioare a
comport rii audio a circuitului specializat. n condi iile n
care, la momentul actual, ultimele tipuri de telefoane
nglobeaz i capabilit i de redare a fi ierelor audio n format
MP3 (playere MP3), se urm re te ob inerea unei calit i
apropiat de cea a dispozitivelor audio analogice existente pe
pia .
Panoul frontal al instrumentului de testare audio este
prezentat n figura 8.
Dup cum se poate observa, pe acest panou se pot pune n
eviden 3 sec iuni:
1. sec iunea Coherent Freq prin intermediul c reia se
creeaz facilitatea leg rii unor elemente externe prin
intermediul GPIB, (de exemplu HP33120, un
generator de semnal produs de Hewlett Packard);
2. sec iunea Eval Setup care permite setarea unor
parametri de testare (num rul intr rii circuitului ce
este testat , frecven a de e antionare, tensiunea de
alimentare intern a p r ii audio din cip - o sec iune
trebuie s fie alimentat numai atunci cnd este
folosit , temperatura de lucru etc.);

3.

sec iunea Aquire Data Save Results, n care este


permis vizualizarea i salvarea datelor de test; se
poate observa c datele analizate pot fi citite i din
fi iere avnd date nregistrate n prealabil.

Dintre subinstrumentele corespunz toare acestei p r i a


aplica iei LabView (23 la num r) pot fi men ionate:

AudInControl.vi permite setarea factorilor de


amplificare pentru fiecare dintre cele dou intr ri
audio ale circuitului;
Coherent_num_gen.vi determin o serie de
parametri necesari pentru analiza spectral a
semnalelor audio;
ProgramPSU_PB.vi Power Supply Unit
subinstrumentul este utilizat pentru controlul sursei
de tensiune extern folosit n evaluare (n acest caz,
func ionarea sursei interne fiind suspendat ). Sursa
extern este conectat la sistemul de testare prin
intermediul GPIB. Cu ajutorul subinstrumentului
virtual se incrementeaz automat tensiunea de testare,
f r aportul operatorului, opera ia avnd ca scop
ob inerea varia iei func ie de tensiunea de alimentare
a unor indicatori de performan i trasarea grafic a
acestor dependen e;

G. ANTONESEI, C. TURCU: TEHNICI DE UTILIZARE A INSTRUMENTA IEI VIRTUALE N TESTAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE SPECIALIZATE

ICN_test.vi (Idle Channel Noise) se m soar


zgomotul total cnd la intrare nu se aplic nici un

45

stimul (stimul la intrare 0);

Figura 8. Instrumentul virtual pentru testarea audio a circuitului

FFT_ADC.vi permite testarea encoder-ului audio;


MIC_test.vi utilizat la testarea microfonului (figura
9);
PSRR_test.vi Power Supply Rejection Ratio
exist situa ii n care sursele de alimentare ale
circuitului specializat introduc tonuri parazite Acest
subinstrument are ca scop eliminarea acestor
perturba ii
i mbun t irea raportului semnal
util/semnal parazit indus de tensiunea de alimentare;

Sweep_freq_encoder.vi permite analiza r spunsului


n frecven al circuitului; aceast opera ie se poate
efectua automat, utiliznd un generator de semnal
real, conectat prin intermediul GPIB;
AudMuteControl.vi este permis testarea modului
de lucru Mute a p r ii audio a circuitului;
AudOut3In4Control.vi testarea ie irii audio a
circuitului;
ToneControl.vi subinstrument pentru testarea p r ii
de generare a tonurilor.

46

CONFERIN A NA IONAL DE INSTRUMENTA IE VIRTUAL CNIV 2004

Figura 9. Panoul frontal al instrumentului pentru testarea intr rii alocate pentru microfon
Subinstrumentul pentru testarea audio, al c rui panou
frontal este prezentat n figura 8, con ine o multitudine de alte
subinstrumente. Unul dintre cele mai importante este cel a
c rui diagram este prezentat n figura 10. Dup cum se poate
observa, prelucrarea semnalelor se bazeaz pe o serie de
fundamente matematice cum ar fi FFT (Fast Fourier
Transform), cu sau f r fereastr pentru determinarea
frecven ei de coeren , estimatoare de putere sau de frecven
etc.
Acest subinstrument furnizeaz o serie de parametri
importan i n analiza func ion rii circuitului, cum ar fi SNR
(signal noise ratio - raportul semnal zgomot), THD (total
harmonic distorsion - distorsiuni armonice totale) sau SND
(signal noise distorsion - semnal/zgomot + armonici). De
asemenea, pune la dispozi ia utilizatorului o serie de valori
utile, grupate n Raw data parameters: valoarea medie a
formei de und , valorile minim
i maxim , precum i
estima ii AC/DC asupra acesteia.
O importan deosebit a fost acordat i convertoarelor
analog-numeric, respectiv numeric-analogic. n cazul primului
convertor pentru testarea func ion rii acestuia au fost
construite o serie de instrumente urm rindu-se determinarea
unor indicatori de performan , cum ar fi: INL-integral
nonlinearity, respectiv DNL-differential nonlinearity [7].
Pentru testarea func ion rii celui de-al doilea tip de convertor
este necesar utilizarea unui analizor spectral.

3. CONCLUZII
Bazndu-se pe puterea de calcul i flexibilitatea ridicat a
calculatoarelor din genera ia actual , inginerii i cercet torii
utilizeaz n mod curent sisteme bazate pe acestea pentru
analiza i dezvoltarea sistemelor din diverse domenii. O
caracteristic important a unui astfel de sistem este
capacitatea de integrare a unor dispozitive de achizi ie de date,
instrumente tradi ionale i proceduri software n scopul
constituirii unor sisteme virtuale de analiz i control. n cazul
sistemelor de testare a circuitelor dedicate telefoniei mobile, o
provocare important este dat de necesitatea transferului la
viteze ridicate a volumelor mari de date. n lucrare a fost
descris o structur de testare a circuitelor specializate pentru
telefonie mobil realizat prin intermediul unei structuri
FPGA cuplat la un calculator pe care ruleaz o aplica ie
dezvoltat n LabView. Multitudinea de teste implementate,
modalitatea relativ simpl de dezvoltare pe baza modulelor
LabView denot faptul c ansamblul astfel creat este deosebit
de puternic (din punctul de vedere al calculelor), u or de
utilizat (datorit interfe ei grafice prietenoase) i u or de
configurat. Dac la aceste caracteristici se adaug i pre ul
mult mai sc zut comparativ cu sistemul clasic de testare, se
poate concluziona c instrumenta ia virtual reprezint o
solu ie adecvat pentru implementarea unor sisteme de testare
de tipul considerat.

G. ANTONESEI, C. TURCU: TEHNICI DE UTILIZARE A INSTRUMENTA IEI VIRTUALE N TESTAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE SPECIALIZATE

47

Figura 10. Diagrama bloc corespunz toare subinstrumentului pentru testarea audio

BIBLIOGRAFIE

3 4 5
!

7
(

6
"# $%%

&

#'

)**

+
5

- .

/0
" 3
!
112
4 5 !
3 4
!
"# $%% &
#'

111
6

# 7

&

5
-

3 4
4 8

7 +& 3
* 4
8999

<

>
[8].

&
7

:
,

/ - 112
4 9;
7 1
3 9
& %
.
+
"
3 4 +
7

7
(
8
$
4 113
7
/=
!
&
5
1
!
"#
$%% &
#' (
11<
???
.
@
+
4 %ABB000
B
B B 1>C1%
??? : D 88
E ,. A; %
F
&4
http://www.xilinx.com/partinfo/ds031.pdf

S-ar putea să vă placă și