Sunteți pe pagina 1din 131

1.Procesul de proiectare Realizare produs: -proiectarea; -realizarea produsului.

A proiecta = Proiect =

Proiectare, n sens general, presupune mai multe faze: 1-Recunoa terea nevoilor -identificarea unor deficien e; -oportunitatea unui nou produs. 2-Definirea problemei -realizarea specifica iei produsului; 3-Generarea modelului (proiectului) -imaginarea unui sistem nou; -modific ri ale unui sistem vechi; -realizarea proiectului. 4-Evaluarea proiectului -determinarea gradului de realizare a specifica iilor (realizare prototip). 5-Prezentarea proiectului -prezentarea documenta iei.

Conceptul de Proiectare asistat de calculator = CAD (Computer Aided Design) Proiectarea asistat de calculator = proiectare, utiliznd: -echipamente de calcul (hardware) i -programe de utilizare a acestora (software). Proiectarea asistat de calculator presupune: - recunoa terea nevoilor; - definirea problemei; - generarea modelului pe computer; - analiza proiectului; - revizia proiectului i reevaluarea acestuia; - desenarea automat (printare) i prezentarea proiectului.

Conceptul CAD = Proiectarea asistat de calculator; CAD- Computer Aided Drawing- Desenarea Asistat de Calculator, CAD- Computer Aided Design- Proiectarea Asistat de Calculator, CADD- Computer Aided Design and Drawing- Proiectarea i Desenarea Asistat de Calculator. Proiectare = Desenare. CAD-ul este o industrie care cuprinde: -firme produc toare de software; -distribuitori de software; -grupuri de cercetare-dezvoltare a conceptului; -organiza ii de standardizare; -centre de instruire i nv mnt; -edituri; -produc tori de echipamente i servicii speciale speciale.

Conceptul CAD = o component a unui concept informatizat larg:


- Simularea i modelarea asistat de calculator a sistemelor, COMPUTED AIDED ENGINEERING- CAE . -Proiectarea i devoltarea de produse i tehnologii, CAD; -Realizarea de prototipuri i produse de serie, COMPUTER AIDED MANUFACTURING- CAM. Conceptele de mai sunt descrise ntr-un limbaj informatic unic, COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING- CIM.

Categorii de pachete de programe CAD -modelare geometric i desenare asistat de calculator, de exemplu AutoCAD, Turbocad, KeyCAD, DesignCAD, solid Works, etc.; -probleme generale de calcul mecanic, (ingineria asistat CAE), de exemplu Matlab, Matematica, MathCAD, etc.; -aplica ii orientate spre un domeniu particular, (PipeCAD- proiectarea instala iilor, AeroCADproiectarea construc iilor aeronautice, ArhiCADproiectarea arhitectonic , etc.); -sisteme integrate de aplica ii, cu grad de integrare a componentelor CAE/CAD/CAM mai mare sau mai mic, de exemplu: I-DEAS, CATIA, EUCLID, ProEngineer, SAAP, etc.

Produc tori i produse CAD Dintre cele mai cunoscute firme produc toare de aplica ii CAD men ion m: 1. Autodesk, (AutoCAD dar i alte aproape 40 produse complementare); 2. Bentley System (MicroStation); 3. Parametric Tehnology, (Pro/Engineer). 4. Dassault Systems (CATIA); Statistica preferin elor, dup unii autori este: AutoCAD 55,51%; Pro/Engineer 13,2%; CATIA 7,32%; Alte programe 23,56%.

Soft-ul AutoCAD, produs de Autodesk =cel mai utilizat. Acesta este utilizat cu succes n: -mecanic ; -cartografie; -arhitectur ; -electronic /electrotehnic ; -inginerii civile/industriale etc. AutoCAD = standard n domeniul proiect rii, ingineriei fabrica iei asistate de calculator. Toate sistemele CAE/CAD/CAM folosesc pentru interschimbarea datelor formatele DXF i DWG, formate promovate de AutoCAD.

Particularit ile esen iale ale AutoCAD sunt: 1-Desenarea i reprezentarea obiectelor se face la scara 1 : 1; 2-Tip rirea (printare, plottare) se face la o scar mai mare sau mai mic n func ie de proiect.

AutoCAD 2002 poate fi rulat pe sistemele de operare din categoria Microsoft Windows (95, 98, Me, NT, 2000, XP). Sesiunea de lucru cu aceast aplica ie se ini iaz : -Dublu click stnga pe icon-ul specific; -Calea: Start > Programs > Autodesk > AutoCAD, i se aplic dublu stnga pe acesta din urm ; - dublu click stnga pe un fi ier nativ AutoCAD (extensia DWG).

Prezentarea interfe ei grafice a AutoCAD Interfa a grafic de lucru specific AutoCAD prezint urm toarele elemente :

1-Meniul principal; 3-Toolbar-ul Properties; 5-Toolbar-ul Draw; 7-Bare pentru derulare; 9-Suprafa a de lucru cu cursor;

2-Toolbar-ul Standard; 4-Toolbar-ul Layers; 6-Toolbar-ul Modify; 8-Zona de comenzi; 10-Linia bar de stare.

1- Meniul principal Acesta este de tip pull-down i con ine toate comenzile AutoCAD. Acest meniu est format din urm toarele submeniuri: -File -Edit -View -Insert -Format -Tools -Draw -Dimension -Modify -Windows -Help

Figura 1. Interfa a grafic de lucru a AutoCAD

Submeniul FILE

Submeniul EDIT

Submeniul VIEW

Submeniul INSERT

Submeniul FORMAT

Submeniul TOOLS

Submeniul DRAW Submeniul DIMENSION

Submeniul MODIFY

Submeniul WINDOWS

Submeniul HELP

2-Toolbar-ul Standard O serie de icon-uri sugestive corespunz toare principalelor ac iuni necesare edit rii, vizualiz rii sau print rii. Plasarea cursorului i sta ioanrea acestuia pe fiecare icon n parte determin afi are n sistem pop-up a ac iunii pe care acea comand o determin sub forma unei etichete descriptive.

3-Toolbar-ul Properties Este plasat n partea superioar , sub toolbar-ul Standard, con ine un meniu care d posibilitatea modific rii propriet ilor de culoare tip i grosime a liniilor.

4-Toolbar-ul Layers Este plasat n partea superioar , sub toolbar-ul Standard, con ine un meniu care d posibilitatea modific rii propriet ilor straturilor de lucru.

5-Toolbar-ul Draw Este plasat lateral stnga, con ine o serie de icon-uri sugestive corespunz toare principalelor ac iuni necesare realiz rii elementelor desenate. Plasarea cursorului i sta ioanrea acestuia pe fiecare icon n parte determin afi are n sistem pop-up a ac iunii pe care acea comand o determin sub forma unei etichete descriptive.

6-Toolbar-ul Modify Este plasat lateral stnga, con ine o serie de icon-uri sugestive corespunz toare principalelor ac iuni necesare modific rii elementelor desenate. Plasarea cursorului i sta ioanrea acestuia pe fiecare icon n parte determin afi are n sistem pop-up a ac iunii pe care acea comand o determin sub forma unei etichete descriptive.

7-Bare pentru derulare Acestea sunt n num r de dou , una pentru direc ia vertical , plasat n partea dreapt a interfe ei grafice, i o a doua pentru direc ia orizontal , plasat n partea inverioar . Element care ofer posibilitatea derul rii pe vertical i orizontal a spa iului de lucru prin ac ionarea cu ajutorul mouseului a s ge ilor de la capetele acestor bare.

8-Zona de comenzi Este plasat n partea inferioar a interfe ei grafice, sub bara de derulare pe orizontal . Aici se pot introduce de la tastatur comenzi diverse corespunz toare tuturor ac iunilor care pot fi realizate n AutoCAD. Aici se poate urm ri evolu ia comenzilor i se va realiza selec ia op iunilor dorite. Orice comand nou se poate lansa n acest loc prin introducerea denumirii acesteia dup prompterul Command.

9-Suprafa a de lucru cu cursor. Reprezint zona n care se va realiza desenul (proiectul) propriu-zis. Pe suprafa a zonei de lucru se poate deplasa cu ajutorul mouse-ului cursorul. n partea stnga jos a suprafe ei de lucru se poate localiza simbolul specific sistemului de coordonate. Realizarea unui click dreapta pe suprafa a de lucru duce la afi area imediat a unui a a numit meniu contextual, care con ine cteva comenzi de editare uzuale specifice momentului respectiv.

10-Linia bar de stare Este plasat n partea inferioar a interfe ei grafice, sub zona de comenzi. Aici programul ne indic coordonatele cursorului.

Figura 1. Interfa a grafic de lucru a AutoCAD

Tot la nivelul liniei de stare, operatorul are acces la alegerea unor moduri de lucru specifice: -SNAP- introducerea Snap-ului; -GRID- introducerea Grid-ului; -ORTHO- permite specificarea numai a unghiurilor de 0, 90, 180 i 270 grade pe a c ror direc ie de evolu ie curorului; -POLAR- permite specificarea unghiurile pe a c ror direc ie de evolu ie curorului; -OSNAP- permite ag area cursorului de puncte specifice ale obiectelor desenate anterior; -OTRACK- permite marcarea punctelor specifice ale obiectelor desenate anterior, care permit ag area cursorului prin op iunea OSNAP; -PAPER- aduce n suprafa a de operare modul de lucru pagin .

AutoCAD afi eaz n anumite momente Ferestre i casete de dialog, n cadrul ferestrelor i casetelor de dialog acestora apar elemente de interac iune precum: -butoane de comand -;

-caset de validare (check-box);

-butoane de selec ie buton radio-;

-cmpuri editabile-.

2.Interac iunea cu AutoCAD AutoCAD are trei modalit i de ini iere a comenzilor: 1-Zona de comenzi; 2-Meniul principal; 3-Toolbarul corespunz tor. Interac iunea operatorului cu AutoCAD se realizeaz prin: -mouse: -deplasare cursor; -click stnga; -click dreapta; -prin tastatur . Validare op iunilor i finalizarea comenzilor se face prin: -tasta Enter; -op iunea Enter din meniul contextual. Abandonarea unei comenzi se face prin: -tasta ESC; -op iunea Cancel din meniul contextual.

Desenarea interactiv Sistemul de coordonate Spa iul de lucru = spa iu metric, care permite specificare i controlarea precis a pozi iilor, distan elor i unghiurilor. AutoCAD ofer un sistem ortogonal de axe de coordonate similar celui din fizic . -axa X- (abscisa)- orizontala; -axa Y- (ordonata)- verticala; -axa Z- (altitudinea / eleva ia)corespunde direc iei n sus (spa iu tridimensional). n cazul proiectelor bidimensionale au relevan doar primele dou axe.

Acest sistem de coordonate poate fi particularizat (ex. punctele cardinale n topogeodezie). Plasarea oric rui obiect n proiectul n lucru se va raporta fa ortogonal. de originea sistemului

AutoCAD ofer dou sisteme de coordonate ortogonale: WCS i UCS. n desenul bidimensional, WCS (World Coordinate Systems): -axa X orizontal , spre dreapta; -axa Y vertical . -originea n punctul cu coordonatele (0,0). UCS (User Coordinate System) este asem n tor cu WCS, numai c cele dou axe i au originea n punctul dorit . UCS se raporteaz la WCS.

Obiecte grafice vectoriale i raster Obiectele grafice vectoriale, sunt construite prin calcularea coordonatelor punctelor definitorii ale acestora. Aceste obiecte au i atribute de culoare, grosime, spa iere, strat etc. Obiectele grafice raster (bitmap), sunt construite de calculator prin specificare caracteristicilor de culoare a fiec rui pixel (punct colorat care formeaz imaginea).

Diferen ele dintre cele dou modalit i de reprezentare desenelor n mediul virtual sunt specificate n tabelul de mai jos.
Tabelul 1. Principalele caracteristice ale obiectelor grafice de tip vectorial i raster Obiectele grafice vectoriale Con inut idealizat (simbol) Permite edit ri f r pierdere Faciliteaz resimboliz ri Nu ocup memorie mult Beneficiaz de zoom nelimitat Necesit resurse de calcul modeste Obiectele grafice raster (bitmap) Con inut bogat, sugestiv, clar Nu permite edit ri Nu faciliteaz resimboliz ri Ocup memorie mult Nu beneficiaz de zoom nelimitat Necesit resurse de calcul puternice

Preg tirea lucrului pe AutoCAD Preg tirea lucrului presupune: 1-prepararea spa iului virtual (setarea unit ilor de m sur i a spa iului de lucru); 2-personalizarea sistemului de coordonate; 3-reglarea mecanismelor de asistare a pozi ion rilor. 1-Prepararea spa iului virtual de lucru presupune: a-controlul reprezent rii unit ilor de m sur ; b-desemnarea limitelor spa iului de lucru;

a-Controlul reprezent rii unit ilor de m sur . Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda UNITS, specificat n Linia de comand ; -Din Meniul principal se alege comanda FORMAT-UNITS. Aceast comand determin apari ia unei ferestre de dialog unde se pot stabili: -lenght- tipul/modul i precizia afi rii/consider rii lungimilor; -angle- tipul/modul i precizia afi rii/consider rii unghiurilor; -unitatea de m sur .

b-Desemnarea limitelor spa iului de lucru Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda LIMITS, specificat n Linia de comand ; -Din Meniul principal se alege comanda FORMAT-DRAWING LIMITS. n linia de comenzi se specific : -coordonatele punctului din stnga jos, apoi se apas tasta ENTER; -separate prin virgul coordonatele punctului din dreapta sus, apoi se apas tasta ENTER.

Figura 2. Aspectul Liniei de comenzi n momentul execut rii comenzii LIMITS.

2-Personalizarea sistemului de coordonate i cuantificarea acestora Sistemul principal de coordonate al AutoCAD-ului este numit WCS (World Coordinate System). AutoCAD permite personalizarea sistemului de axe ortogonale (X,Y,Z). Acesta este numit UCS (User Coordinate System). Modalit i de lansare: -Comanda UCS, specificat n Linia de comand (vezi figura 3.); -Din Meniul principal se alege comanda TOOLS-UCS sau TOOLS-NEW UCS.

Cuantificarea coordonatelorStabilirea coordonatelor unui punct se poate face:


1-prin click stnga; 2-prin introducerea de la tastatur a coordonatelor; 3-utilizarea tehnicii OSNAP.

n ceea ce prive te a doua modalitate de specificare a coordontelor n plan exist -stabilirea coordonatelor absolute; Ex: From point: 25,54

dou tehnici:

-stabilirea coordonatelor relative; Ex: To point: @10,5 Desemnarea coordonatelor relative se poate face prin dou modalit i: -stabilirea coordonatelor carteziene plane; -stabilirea coordonatelor polare. Prima modalitate specific deplasarea pe orizontal i vertical , fa de un punct de referin . de un

Cea de a doua modalitate specific deplasarea pe o direc ie dat de un unghi cerut, fa punct de referin .

a.coordonate carteziene plane Exemplu: 4,5 // abscisa x, ordonata y a.coordonate polare Exemplu: 6<45 // distan a r, unghiul f

-stabilirea coordonatelor carteziene plane- n acest scop se introduc deplasamentele pe axele X i Y fa de un punct de referin , separate fiind de virgul ; Ex: To point: @10,5

Command: line Specify first point: 0,0 Specify next point or [Undo]: @10,0 Specify next point or [Undo]: @0,10 Specify next point or [Undo]: @4,5
(0,0)

(14,15)

(10,10)

(10,0)

-stabilirea coordonatelor polare- se introduce deplasamentul fa de coordonata anterioar de pe axa X i unghiul de deviere fa de aceast ax . Ex: To point: @10<5

Command: line Specify first point: 14,6 Specify next point or [Undo]: @7<45 Specify next point or [Undo]: @6,0 Specify next point or [Close/Undo]: @2<-90
(14,6)

6 2

45

Tehnica OSNAP presupune indicarea coordonatelor n raport cu punctele caracteristice ale unor entit i deja existente (capete de segmente, mijloace de segmente, centre de cerc etc.). Tehnica OSNAP presupune selectarea op iunii OSNAP, la nivelul barei de stare. Tabelul 1.3. Op iunile oferite de program n sensul indic rii coordonatelor n raport cu punctele caracteristice le unor obiecte deja desenate

CENter ENDpoint INTersection MIDpoint PERpendicular QUAdrant TANgent

centru de cerc sau de arc cel mai apropiat cap t al unui segment de dreapt sau arc decerc punct de intersec ie mijlocul unui arc de cerc sau al unui segment de dreapt piciorul perpendicularei din punctul curent pe entitatea selectat capetele fiec rui cvadrant (sfert) al unui cerc sau arc de cerc punctul de tangen cu un cerc sau arc de cerc

Reglarea mecanismelor de asistare a pozi ion rilor AutoCAD permite setarea unor mecanisme de asistare a pozi ion rii cursorului, i anume: -setarea proiect rii; -controlul prin panoramare al afi rii desenului; -selectarea obiectelor. Setarea proiect rii permite stabilirea unor parametrii -de jalonare a spa iului de lucru i de -comportare a cursorului.

Modalit i de lansare: -Din Meniul principal se alege comanda TOOLS-DRAFTING SETTING. Determina apari ia unei ferestre de dialog unde se pot selecta urm toarele categorii:

3.-Snap and Grid- categorie unde se pot seta: -introducerea i setarea Grid-ului- sistem de puncte n re ea egal dep rtate ntre ele cu rol de orientare n desen a operatorului (acest Grid se ntinde numai pe suprafa a men ionat la comanda LIMITS); -introducerea i setarea Snap-ului- posibilitatea de a cursorului s nu poat puncta pe suprafa a de lucru pe multipli ai valorii specificat de operator. impune dect s rind

(ex. Dac rezolu ia desenului are 0,5 mm se aplic valoarea Snapului de 0,5 mm, astfel toate dimensiunile se vor exprima n zecimalele 0,0 i 0,5);

-Polar tracking- categorie unde se potate specifica unghiurile pe a c ror direc ie de evolu ie curorului, programul le eviden iaz ntr-o manier dinamic .

-Object Snap- categorie care permite ag area cursorului (prin marcarea unui p trat de culoare galben ) de anumitea unor puncte specifice ale obiectelor desenate anterior.

Controlul prin panoramare al afi

rii desenului

Modalit i de realizare: -Comanda ZOOM specificat n Linia de comand - cu op iunea implicit Real-Time i care permite prin simpla mi care a mouse-ului (cu butonul stnga ap sat) n plan vertical s se controleze apropierea i ndep rtarea desenului. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul standard, care permite prin simpla mi care a mouse-ului (cu butonul stnga ap sat) n plan vertical s se controleze apropierea i ndep rtarea desenului. -Selectarea comenzii VIEW-ZOOM din meniul principal sau contextual al suprafe ei de lucru; -Prin rotirea roti ei mouse-ului, dac acesta e prev zut cu roti scrolling. -Prin comenzi de selec ie controlat , specificate n Linia de comand , dintre care men ion m: -All- vizualizeaz suprafa a men ionat prin comanda LIMITS; -Zoom Extents- vizualizeaz toate obiectele create. Etc.

Comanda PAN specificat n Linia de comand - care permite deplasarea n plan a suprafe ei de lucru prin simpla mi care a mouse-ului (cu butonul stnga ap sat).

Selectarea entit ilor desenate Selectarea obiectelor se poate face: -punctarea succesiv a acestora prin click stnga; -prin trasarea cu mouse-ul a unei ferestre de selec ie care s cuprind entit ile dorite spre selectare, variant care permite dou posibilit i de lucru: -generarea ferestrei de selectare dinspre stnga spre dreapta,variant care selecteaz numai obiectele ncadrate n fereastr ;

-generarea ferestrei de selectare dinspre dreapta spre stnga,


variant care selecteaz obiectele ncadrate n fereastr intersectate de ea. i cele

-prin comenzi de selec ie controlat , specificate n Linia de comand : -Last- ultiul obiect creat; -Previous- ultima selec ie; -All- toate obiectele; -Cpolygon- obiectele cuprinse ntr-un poligon efemer delimitat n acest scop; -Wpolygon- obiectele cuprinse ntr-un poligon efemer delimitat n acest scop i intersectat de acesta; -Fence- obiectele intersectate de o polilinie efemer construit n acest scop etc.

Comenzi pentru desenare Acestea pot fi executate prin introducerea lor la nivelul Liniei de comenzi sau prin selectarea lor din cadrul Meniului principal sau al Toolbar-ului Draw.

Rectangle Spline Make Block Polyline Circle Ellipse Arc Hatch Region Line Table Construct Arc Ellipse Point Polygon Revision Cloud Gradient Insert Block Multiline Text

Comanda Line Construct(ion Line) Polyline Polygon Rectangle Arc Circle Revision Cloud
    

Semnifica ie Deseneaz segmente de dreapt Deseneaz drepte Deseneaz obiecte compuse din segmente de dreapt Deseneaz poligoane regulate Deseneaz un dreptunghi Deseneaz un arc de cerc Deseneaz un cerc Deseneaz obiecte compuse din arce de cerc (asem n toare formei norilor), obiecte menite s atrag aten ia asupra unei anumite p r i a ansamblului desenat Deseneaz o curb spline (curb neted care trece prin sau foarte aproape de o mul ime dat de puncte din plan sau din spa iu) Deseneaz o elips Deseneaz un arc de elips Insereaz un desen deja executat ca bloc ntr-un alt desen pe cale de execu ie Transform un desen executat ntr-un bloc ce urmeaz s fie inserat ntr-un alt desen Deseneaz un punct Ha ureaz o zon nchis Ha ureaz o zon nchis folosind treceri gradate de culori pentru a accentua impresia de lumin reflectat de un obiect i arce de cerc

Spline Ellipse Ellipse Arc Insert Block Make Block Point Hatch Gradient

    

1-Comanda LINE- permite desenarea de segmente de dreapt . Aceasta se construie te prin desemnarea a unui punct de origine i a unui punct de final al liniei. Modalit i de lansare a comenziirealizare: -Comanda LINE- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER, solicit introducerea succesiv a: -coordonatelor primului punct (Specify first point); -coordonatelor celui de al doilea punct (Specify next point). Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Draw. - Selectarea comenzii DRAW-LINE din meniul principal. AutoCAD permite repetarea ac iunii pn n momentul n care operatorul decide ncheierea ac iunii, prin ap sarea tastei ENTER sau click dreapta i alegerea op iunii ENTER din meniul contextual.

Command: line Specify first point: 140,140 Specify next point or [Undo]: @ 50, 50 Specify next point or [Undo]: @ - 60, 0 Specify next point or [Close/Undo]: @ 20 < - 90

(130,190) (130,170)

(190,190)

(140,140)

2-Comanda RAY- permite trasarea de raze (drepte de construc ie), element grafic ca folose te nu ca element de construc ie, ci ca linie ajut toare, orientativ . Aceasta se construie te prin desemnarea a unui prim punct prin care trece dreapta i a unui al doilea punct prin care trece aceasta. Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda RAY- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER, solicit introducerea succesiv a: -coordonatelor primului punct (Specify a point); -coordonatelor celui de al doilea punct (Specify through point). Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Draw; - Selectarea comenzii DRAW-RAY din meniul principal. AutoCAD permite repetarea ac iunii pn n momentul n care operatorul decide ncheierea ac iunii. ncheierea ac iunii se realizeaz prin ap sarea tastei ENTER sau click dreapta.

Command: ray Specify a point: 0,0 Specify through point: @ 10, 5

10,5

0,0

3-Comanda XLINE- permite trasarea unei semidrepte ajut toare, element grafic ca folose te nu ca element de construc ie, ci ca linie ajut toare, orientativ . Aceasta se construie te prin desemnarea a unui punct de origine i a unui punct prin care trece aceast raz . Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda XLINE- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER, solicit introducerea succesiv a: -coordonatelor primului punct (Specify first point); -coordonatelor celui de al doilea punct (Specify through point)- aici programul ofer posibilitatea alegerii de c tre operator a unor op iuni precum Hor (orizontal), Ver (vertical), Ang (angular), Bisect (bisectoare). Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Draw; -Selectarea comenzii DRAW-XLINE din meniul principal. AutoCAD permite repetarea ac iunii pn n momentul n care operatorul decide ncheierea ac iunii. ncheierea ac iunii se realizeaz prin ap sarea tastei ENTER sau click dreapta

Command: xline Specify first point: 0,0 Specify through point: @ 10, 5

10,5

0,0

4.Comanda MLINE (Multilinie)- permite trasarea de linii duble, paralele, a c ror segmente adiacente se conecteaz automat, determinnd la acest nivel col uri. Aceast op iune este util desen rii obiectelor fizice cu grosime desemnat (pere ii unei incinte). Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda MLINE- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER, solicit introducerea succesiv a: -coordonatelor primului punct (Specify start point); aici programul ofer posibilitatea control rii aparen ei multiliniei prin op iunile: Scale (distan a dintre liniile adiacente), Style (alegerea stilului de linie, grosime, nr. linii, culoare, simbol de capete etc.); -coordonatelor celui de al doilea punct (col ) (Specify next point or...). Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Draw; -Selectarea comenzii DRAW-MLINE din meniul principal. AutoCAD permite repetarea ac iunii pn n momentul n care operatorul decide ncheierea ac iunii. ncheierea ac iunii se realizeaz prin ap sarea tastei ENTER sau click dreapta i alegerea op iunii enter din meniul contextual.

Command: mline Specify start point: 0,0 Specify next point or...: @ 5, 1 Specify next point or...: @ 2, 3 0,0

7,4

5,1

5.Comanda CIRCLE - permite desenarea unui cerc.

Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda CIRCLE- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER, solicit introducerea succesiv a: -coordonatei centrului cercului (Specify center point for the circle...)- aici programul permite, construc ia cercului prin alegerea uneia dintre cele trei comenzi: 3P (caracterizarea cercului prin trei puncte de pe circumferin ), 2P (caracterizarea cercului prin dou puncte de pe circumferin ), Ttr (caracterizarea cercului prin raz i marcarea a dou obiecte la care cercul va fi tangent); -lungimii razei cercului (Specify radius of circle)- aici programul permite prin introducerea comenzii op ionale Diameter construirea cercului prin introducerea valorii diametrului acestuia. Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Draw; - Selectarea comenzii DRAW-CIRCLE din meniul principal.

1. Cerc definit prin centru i raz Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 35,35 Specify radius of circle or [Diameter]: 15

r=15

(35,35)

)02,04(

)03,52(

)02,02(

2. Cerc definit prin centru i diametru Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 15,15 Specify radius of circle or [Diameter] <20>: d Specify diameter of circle <40>: 30 3. Cerc definit prin trei puncte Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3p Specify first point on circle: 20, 20 Specify second point on circle: 40, 20 Specify third point on circle: 25,30 4. Cerc definit prin dou puncte diametral opuse Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 2p Specify first end point of circle's diameter: 25,25 Specify second end point of circle's diameter: 45,45 5. Cerc tangent la dou entit i, de raz dat Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: ttr Specify point on object for first tangent of circle: (se alege primul obiect c ruia cercul i va fi tangent) Specify point on object for second tangent of circle: (se alege al doilea obiect c ruia cercul i va fi tangent) Specify radius of circle: 32

D=15

(15,15)

(45,45)

(25,25)

5.Comanda ARC - permite desenarea unui arc de cerc.

Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda ARC- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER, solicit introducerea succesiv a: -coordonatelor primului punct (Specify start point of arc)- aici programul permite prin introducerea comenzii op ionale Center, construirea arcului de cerc prin introducerea coordonatelor centrului cercului care l genereaz i apoi a coordonatelor punctului de origine i a celui de final; -coordonatelor celui de al doilea punct (Specify next point of arc); -coordonatelor celui de al treilea punct (Specify end point of arc)- aici programul permite, n manier op ional , construc ia cercului prin alegerea uneia dintre cele trei comenzi: A (permite delimitarea arcului de cerc prin stabilirea unghiului la centru a arcului corespunz tor celor dou puncte desemnate anterior), L (permite delimitarea arcului de cerc prin stabilirea lungimii corzii corespunz toare arcului delimitat de cele dou puncte desemnate anterior). Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Draw; - Selectarea comenzii DRAW-ARC din meniul principal.

1. Arc definit prin trei puncte Command: arc Specify start point of arc or [Center]: 140,140 Specify second point of arc or [Center/End]: 190,190 Specify end point of arc: 130,190

(130,190) (190,190)

(140,140)

2. Arc definit prin punct ini ial, centru, punct final Command: arc Specify start point of arc or [Center]: 278,156 Specify second point of arc or [Center/End]: c Specify center point of arc: 244,167 Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: 250,187 3. Arc definit prin punct ini ial, centru, unghi la centru Command: arc Specify start point of arc or [Center]: 30, 98 Specify second point of arc or [Center/End]: c Specify center point of arc: 56, 80 Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: a Specify included angle: 45
)08,65( 54 )89,03(

(250,187)

(244,167)

(278,156)

5. Arc definit prin punct ini ial, punct final, raz Command: arc Specify start point of arc or [Center]: 205, 121 Specify second point of arc or [Center/End]: E Specify end point of arc: 229, 92 Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: R Specify radius of arc: 18

4. Arc definit prin punct ini ial, centru, lungimea corzii Command: arc Specify start point of arc or [Center]: 108, 112 Specify second point of arc or [Center/End]: c Specify center point of arc: 136, 109 Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: L Specify length of chord: 50
)29,822(

(108,112) (136,109)
=
50

81=r

)121,502(

6.Comanda PLINE (Polilinie)- permite trasarea unei succesiuni de linii i arce reunite ntr-o singur entitate. Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda PLINE- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER, solicit introducerea succesiv a: -coordonatelor primului punct (Specify start point); -coordonatelor celui de al doilea punct (Specify next point...), i a a mai departe. Dac n aceast succesiune se dore te inserarea unui arc de cerc, se poate alege op iunea Arc pentru ca apoi revenirea la trasarea de linii s se fac prin alegerea op iunii Line. Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Draw; -Selectarea comenzii DRAW-PLINE din meniul principal.

Command: POLYLINE Specify start point:50,50

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:100,50

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:100,100

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:Arc Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: 150,100 Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:line Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:200,200

7. Comanda POLYGON- permite trasarea unor poligoane. Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda POLYGON- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER, solicit introducerea succesiv a: -num rului de laturi (Enter number of sides); -centrului de simetrie al poligonului (Specify center of polygon), aici op iunea EDGE d posibilitatea desen rii poligonului prin desemnarea lungimii laturii; -se poate alege varianta I-Inscribed circle (inscris n cerc), sau Ccircumscribed circle (circumscris unui cerc); -n final se introduce raza cercului. Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Draw; - Selectarea comenzii DRAW-POLYGON din meniul principal.

2. Desenare poligon Command: polygon Enter number of sides : 6 Specify center of polygon:30,30

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>:I

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>:C

8. Comanda RECTANGLE- permite trasarea unor dreptunghiuri. Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda RECTANGLE- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER, solicit introducerea succesiv a: -coordonatelor primului punct (col ) (Specify first corner point); -coordonatelor celui de al doilea punct col (Specify other corner point). Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Draw; - Selectarea comenzii DRAW-RECTANGLE din meniul principal.

Command: rectangle Specify first corner point:50,50

Specify other corner point:50,50

9. Comanda DONUT (gogoa )- permite trasarea unor sectoare inelare de cerc. Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda DONUT- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER, solicit introducerea succesiv a: -diametrului interior (Specify inside diameter of donut); -diametrului exterior (Specify outside diameter of donut); -desemnarea coordonatelor centrului sectorului inelar de cerc (Specify center of donut). Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. - Selectarea comenzii DRAW-DONUT din meniul principal.
Command:donut Specify inside diameter of donut:50 Specify outside diameter of donut:100

Specify center of donut:100,100

10. Comanda SPLINE- permite trasarea unor curbe articulate liber. Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda SPLINE- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER, solicit introducerea succesiv a: -coordonatelor primului punct (Specify first point); -coordonatelor celui de al doilea punct (Specify next point...), i a a mai departe. Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Draw; - Selectarea comenzii DRAW-SPLINE din meniul principal.

3.11. Comanda ELLIPSE- permite trasarea unor elipse. Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda ELLIPSE- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER, solicit introducerea succesiv a: -coordonatelor primului cap t al unei axe a elipsei (Specify axis endpoint of ellipse); -coordonatelor celui de al doilea cap t (final) al unei axe a elipsei (Specify other endpoint of ellipse); -stabilirea celeilalte semiaxe (distan a de la centrul elipsei la cap tul celeilalte semiaxeSpecify distance to the other axis). Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Draw; - Selectarea comenzii DRAW-ELLIPSE din meniul principal.

Command:ellipse Specify axis endpoint of ellipse:200,200

Specify other endpoint of ellipse:250,200

Specify distance to the other axis:100

11. Comanda POINT- permite desenarea punctelor. Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda POINT- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER, solicit introducerea coordonatelor punctului pe care dorim s l desen m. Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Draw; - Selectarea comenzii DRAW-POINT din meniul principal. Comanda ddptype permite alegerea dintr-o fereastr de dialog a tipului de reprezentarea a punctului. Comanda pdsize permite desemnarea dimensiunii de reprezentare a punctului.

Comenzi pentru editare (modificare i construc ie) Comenzile de desenare pot fi executate prin introducerea lor la nivelul Liniei de comenzi sau prin selectarea lor din cadrul Toolbar-ului Modify.

Comanda

Semnifica ie

Erase Copy Mirror Offset Array Move Rotate Scale Stretch Trim Extend Break a Point Break Join Chamfer Fillet Explode

        

terge obiectele selectate Deseneaz cpii ale obiectelor Deseneaz simetricele obiectelor selectate, n raport cu o dreapt Deseneaz un obiect de acela i tip cu cel selectat, prin punctul sau la distan a indicate Creeaz cpii multiple ale unui obiect, ntr-o re ea rectangular sau polar Mut obiectele selectate, prin transla ie, dup un vector definit prin dou puncte Rote te obiectele selectate, n plan, n jurul unui punct Scaleaz (m re te sau mic oreaz ) obiectele, n raport cu un punct Permite deformarea unui obiect, p strnd leg turile dintre p r ile componente Reteaz por iuni ale obiectelor desenate, dincolo de o muchie t ietoare Extinde obiectele selectate pn la o frontier aleas Elimin un punct din obiectul selectat Elimin o por iune din obiectul selectat sau l separ n dou p r i Une te dou sau mai multe obiecte, formnd unul singur Realizeaz te irea unui contur sau a unui col Realizeaz racordarea (rotunjirea) unui contur sau a unui col Explodeaz (desface) entit ile compuse (blocuri, polilinii, cote, re ele, solide, regiuni etc.) n obiectele componente

1.Comanda ERASE- permite tergerea obiectelor grafice. Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda ERASE- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER solicit selectarea obiectului dorit a fi ters. Dup selec ia acestuia i ap sarea tastei ENTER obiectul grafic este ters. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Modify; - Selectarea comenzii MODIFY-ERASE din meniul principal. Comanda de tergere se poate emite i prin alegerea variantei ERASE din meniul contextual corespunz tor spa iului de lucru i ob inut prin click dreapta pe spa iul de lucru. tergerea obiectelor grafice se poate realiza i prin selectarea n prealabil a obiectului dorit a fi ters i apoi ap sarea tastei DEL. Dac operatorul a gre it se poate reveni asupra opera iunii de tergere prin introducerea comenzilor OOPS, UNDO sau U.
Selectare obiect prin click stnga pe butonul mouse-ului

Command: erase

2.Comanda COPY- permite copierea obiectelor grafice. Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda COPY- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER solicit selectarea obiectului dorit a fi copiat. Dup selec ia acestuia i ap sarea tastei ENTER programul solicit : -introducerea coordonatelor punctului fa de care se realizeaz deplasarea obiectului grafic copiat (Specify base point)- aici prin alegerea comenzii op ionale multiple se creaz posibilitatea realiz rii mai multor copii; -introducerea coordonatelor punctului unde va fi plasat copia (Specify second point of displacement). Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Modify. - Selectarea comenzii MODIFY-COPY din meniul principal.
Command: copy Select objects:

Specify base point: center

Specify second point of displacement: 190,320

3.Comanda MIRROR- permite realizarea obiectelor grafice simetrice (n oglind ). Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda MIRROR- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER solicit selectarea obiectului dorit a fi multiplicat simetric. Dup selec ia acestuia i ap sarea tastei ENTER programul solicit : -introducerea coordonatelor primului punct al axei de simetrie (fa de care se realizeaz dublarea n oglind )- (Specify first point of mirror line); -introducerea coordonatelor celui de al doilea punct al liniei de simetrie (Specify second point of mirror line); -alegerea op iunii yes sau no cu privire la tergerea obiectului de origine Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Modify; -Selectarea comenzii MODIFY-MIRROR din meniul principal. Command: mirror Select objects: 1 found Select objects: 1 found, 2 total Select objects: 1 found, 3 total Select objects: 1 found, 4 total Select objects: 1 found, 5 total Select objects: (ENTER) Specify first point of mirror line: end of (se alege cap tul primului segment) Specify second point of mirror line: end of (se alege cap tul ultimului segment) Erase source objects? [Yes/No] <N>: n

4.Comanda OFFSET- permite realizarea contururilor decalate paralel fa de cele existente n desen. Modalit i de lansare a comenzii -Comanda OFFSET- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER solicit selectarea obiectului dorit a fi decalat paralel. Dup selec ia acestuia i ap sarea tastei ENTER programul solicit : -introducerea distan ei la care se dore te amplasarea desenului decalat (Specify offset distance); -selectarea obiectului care se dore te a fi desenat decalat (Select object to offset); -alegerea p r ii fa de care se va face decalarea, realiznd click de o parte sau de alta de obiectul care se dore te a fi desenat decalat (Specify point on side to offset). Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Modify; - Selectarea comenzii MODIFY-OFFSET din meniul principal.
Command:offset Select object to offset or <exit>: Specify offset distance or [Through] <1.0000>: 10

Specify point on side to offset:

5.Comanda ARRAY- permite copierea regulat a obiectelor n sistem circular (n cerc) sau matriceal (n coloane). Modalit i de lansare a comenzii -Comanda ARRAY- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER determin apari ia unei ferestre de dialog specifice (vezi fig. 17.). n aceasta se solicit : -alegerea tipului de copiere (matriceal sau circular); -selectarea obiectului dorit a fi multiplicat; -nr. de colane i de linii n cazul tipului matriceal; -distan ele dintre linii i coloane n cazul tipului matriceal; -unghiul de rotire n plan a grup rii de tip matriceal; -coordonatele centrului cercului pe care l formeaz obiectele copiate n sistem circular; -nr. de copii dorite n cazul tipului circular; -unghiul de rotire a copiilor fa de centrul cercului n cazul tipului circular. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Modify; - Selectarea comenzii MODIFY-ARRAY din meniul principal.

6.Comanda MOVE- permite mutarea obiectelor grafice. Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda MOVE- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER solicit selectarea obiectului dorit a fi mutat. Dup selec ia acestuia i ap sarea tastei ENTER programul solicit : -introducerea coordonatelor punctului fa de care se realizeaz deplasarea obiectului grafic copiat (Specify base point); -introducerea coordonatelor punctului unde va fi plasat obiectul (Specify second point of displacement). Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Modify; - Selectarea comenzii MODIFY-MOVE din meniul principal.
Command: move Select objects: Specify base point: center

Specify second point of displacement: 190,320

7.Comanda ROTATE- permite rotirea obiectelor grafice. Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda ROTATE- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER solicit selectarea obiectului dorit a fi rotit. Dup selec ia acestuia i ap sarea tastei ENTER programul solicit : -introducerea coordonatelor punctului fa de care se realizeaz rotirea obiectului grafic copiat (Specify base point); -introducerea unghiului de rota ie (Specify rotation angle). Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Modify; - Selectarea comenzii MODIFY-ROTATE din meniul principal.
Command: rotate Select object: Specify base point:100,100

Specify rotation angle:90

8.Comanda SCALE- permite m rirea sau mic orarea obiectelor grafice. Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda SCALE- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER solicit selectarea obiectului dorit a fi scalat. Dup selec ia acestuia i ap sarea tastei ENTER programul solicit : -introducerea coordonatelor punctului fa de care se realizeaz scalarea (m rirea sau mic orarea) obiectului grafic copiat (Specify base point); -introducerea valorii numerice care determin m rirea (valori supraunitare) i mic orarea (valori subunitare) obiectului grafic (Specify scale factor). Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Modify; - Selectarea comenzii MODIFY-SCALE din meniul principal.
Command: scale Select object: Specify base point:100,100

Specify scale factor:2

9.Comanda STRETCH- permite alungirea i deformarea obiectelor grafice. Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda STRETCH- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER solicit : -delimitarea printr-o fereastr de selectare a por iunii din obiectul grafic vizat pe care dorim s o alungi (modifica) (Select objects to stretch by crossing-window or crossingpolygon...); dac se selecteaz tot obiectul va avea loc doar deplasarea f r modificare a acestuia; -stabiliarea originii alungirii (punct de la care se aplic alungirea (Specify base point or displacement); -stabiliarea punctului final alungirii (punct pn la care se aplic alungirea (Specify second point or displacement). Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Modify; - Selectarea comenzii MODIFY-STRETCH din meniul principal.

Command: stretch Select objects to stretch by crossing-window or crossingpolygon...

Specify base point or displacement: 100,100

Specify second point or displacement: 150,100

Aspect final

10.Comanda TRIM- permite retezarea intercorelat a obiectelor grafice (retezarea unor obiecte cu ajutorul altuia; por iuni dintr-un obiect care dep esc alte obiecte). Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda TRIM- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER solicit : -selectarea prin click stnga a obiectului cu care se va realiza retezarea (muchia t ietoare), urmat de ap sarea tastei ENTER (Select cutting edges); -selectarea explicit , prin click stnga a por iunilor din obiectul care urmeaz a fi t iat i care dep esc muchia t ietoare stabilit anterior (Select object to trim or shift select to extend or).
Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Modify; - Selectarea comenzii MODIFY-TRIM din meniul principal.

Command: trim Select cutting edges ... Select objects or <select all>: (se selecteaz por iunea dreptunghiular cu col urile P1 i P2) Specify opposite corner: 2 found Select objects: 2.Selectarea obiectelor de retezat Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: (se selecteaz liniile interne, adic cele dou arce de cerc dispuse n interiorul dreptun-ghiului i cele dou coarde de cerc formate de intersec iile cu dreptunghiul) 3.Ob inerea figurii finale

11.Comanda EXTEND- permite extinderea intercorelat a obiectelor grafice (ac iunea opus comenzii TRIM, permite alungirea unor obiecte pn la intersec ia lor cu alte obiecte grafice). Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda EXTEND- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER solicit : -selectarea prin click stnga a obiectului care va constitui muchia pn la care se face extinderea, urmat de ap sarea tastei ENTER (Select boundary edges ...); de remarcat c pot fi astefel extinse numai obiectele grafice care au un cap t liber i orientat spre muchia t ietoare; -selectarea explicit , prin click stnga a obiectului care urmeaz a fi extins pn la muchia t ietoare stabilit anterior (Select object to extend or shift select to trim or); aici selectarea concomitent cu ap sarea tastei shift permite retezarea obiectului la nivelul muchiei t ietoare. Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Modify; - Selectarea comenzii MODIFY-EXTEND din meniul principal.

Command:extend Select boundary edges ...

Select object to extend or shift select to trim or

12.Comanda BREAK- permite ruperea obiectelor grafice. Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda BREAK- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER solicit : -selectarea prin click stnga a obiectului dorit a fi rupt n punctul din care porne te pro iunea care se dore te a fi ndep rtat (Select object); -selectarea, prin click stnga a celui de al doilea punct, unde se sfr e te por iunea dorit a fi ndep rtat (Specify second break point or). Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Modify; - Selectarea comenzii MODIFY-BREAK din meniul principal.

Command: break Select object:

Specify second break point or

Aspect final

13.Comanda CHAMFER- permite te irea col urilor obiectelor grafice (la nivelul mbin rii a dou segmente adiacente liniare col - s se taie cte pu in din fiecare dintre acestea, urmnd ca por iunile r mase s fie conectate printr-o linie). Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda CHAMFER- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER solicit : -selectarea prin click stnga a primei linii care formeaz col ul (Select first line or ); - selectarea prin click stnga a celei de a doua linii care formeaz col ul (Select second line or ). Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Modify; - Selectarea comenzii MODIFY-CHAMFER din meniul principal.
Command: chamfer Select first line or

Select second line or

Aspect final

14.Comanda FILLET- permite racordarea col urilor obiectelor grafice (apari ia unui arc de cerc care racordeaz cele dou segmente adiacente). Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda FILLET- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER solicit : -selectarea prin click stnga a primului obiect grafic (Select first object or ); introducerea op iunii R (Radius) permite controlarea razei arcului de racordare; -selectarea prin click stnga a celei de al doilea obiect grafic (Select second object ). Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Modify; - Selectarea comenzii MODIFY-FILLET din meniul principal.
Command: fillet Select first object or

Select second object

Aspect final

15.Comanda EXPLODE- permite descompunerea obiectelor complexe (obiectele complexe, de exemplu un dreptunghi sunt desemnate de program cu cele patru laturi solidare, formnd un singur obiect; folosirea comenzii Explode descompune dreptunghiul n patru linii distincte conectate, care formeaz un dreptunghi; acestea devin independente, putnd fi tratate separat). Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda EXPLODE- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER solicit selectarea obiectului dorit a fi descompus. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Modify; -Selectarea comenzii MODIFY-EXPLODE din meniul principal.

16.Comanda LENGHTEN- permite extinderea controlat a lungimii obiectelor. Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda LENGHTEN- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER solicit : -introducerea unei op iuni de lucru, de preferat op iunii DY (dinamic) i aoi se ac ioneaz tasta ENTER, fapt care permite vizualizarea dinamic a obiectului dorit a fi lungit; -selectarea prin click stnga a obiectului dorit a fi alungit c tre cap tul vizat (Select an object or); -manipulnd cursorul se alunge te obiectul pn la lungimea dorit i apoi se aplic click stnga ncheind comanda. Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Modify; - Selectarea comenzii MODIFY-LENGHTEN din meniul principal.
Command: lenghten Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: dy Select an object to change or [Undo]: Specify new end point:

Aspect final

17.Comanda ALIGN- permite alinierea obiectelor grafice (mutarea, rotirea i scalarea acestora astfel nct s se plaseze pe acelea i aliniamente cu alte obiecte) (vezi fig. 23.): Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda ALIGN- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER solicit : -selectarea obiectului dorit a fi aliniat, urmat de ap sarea tastei ENTER; -specificarea a dou perechi de pucte corespondente la nivelul c rora se va face alinierea (Specify first source point:, Specify first destination point:, Specify second source point:, Specify second destination point:); -Alegerea op iune de scalare (mic orare a obiectelor n vederea alinierii (Scale objects based on alignment points? [Yes/No]), apoi ap sarea tastei ENTER i finalizarea comenzii. Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru.

Command: align Select objects:

Specify first source point:

Specify first destination point:

Specify second source point:

Specify second destination point: Specify third source point or <continue>:Enter Scale objects based on alignment points? [Yes/No] <N>: y

Aspect final

Comenzi i facilit i ajut toare Aceast categorie de comenzi dau posibilitatea proiectantului s afle informa ii importante referitoare la proiect i componentele sale grafice, precum: coordonate, distan e, suprafe e. Totodat acest grup de comenzi permite divizarea i m surarea unor obiecte grafice.

1.Comanda LIST- permite eviden ierea coordonatelor, punctelor definitorii i atributele particulare obiectului vizat. Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda LIST- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER solicit selectarea obiectului dorit. Dup selec ia acestuia i ap sarea tastei ENTER apare o fereastr care con ine toate detaliile intime ale obiectului vizat. -Selectarea comenzii TOOLS-INQUIRY-LIST din meniul principal, ac iune care implic fazele men ionate mai sus.

2.Comanda ID- permite identificare coordonatelor unui punct. Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda ID- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER solicit indicarea punctului dorit. Dup selec ia acestuia i ap sarea tastei ENTER, n spa iul de comenzi apar afi ate coordonatele punctului vizat. -Selectarea comenzii TOOLS-INQUIRY-ID point din meniul principal, ac iune care implic fazele men ionate mai sus.

3.Comanda DIST- permite m surarea distan ei dintre dou puncte. Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda DIST- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER solicit : -indicarea prin click stnga a primului punct; -indicarea prin click stnga a celui de al doilea punct; -n zona de comenzi apare afi at distan e dintre cele dou puncte. Introducerea acestor coordonate se face explicit de la tastatur sau prin punctarea cu click stnga n spa iul de lucru. -Selectarea comenzii TOOLS-INQUIRY-DISTANCE din meniul principal, ac iune care implic fazele men ionate mai sus.

4.Comanda AREA- permite m surarea ariilor. Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda AREA- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER solicit : -indicarea prin click stnga a primului punct care desemneaz poligonul a c rui arie se dore te a fi m surat (Specify first corner point or); -indicarea prin click stnga a celui de al doilea punct care desemneaz poligonul a c rui arie se dore te a fi m surat (Specify next corner point or press ENTER for total); -indicarea prin click stnga a celui de al treilea punct care desemneaz poligonul a c rui arie se dore te a fi m surat i a a mai departe pn se bifeaz toate punctele care delimiteaz poligonul, apoi se apas tasta ENTER; -n zona de comenzi apare afi at suprafa a i perimetrul poligonului desemnat. -Selectarea comenzii TOOLS-INQUIRY-AREA din meniul principal, ac iune care implic fazele men ionate mai sus.

5.Comanda DIVIDE- permite marcarea diviziunilor pe obiectele grafice (apari ia de marcaje dea lungul obiectului i nu divizarea acestuia). Modalit i de lansare a comenzii: -comanda DIVIDE- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER solicit : -selectarea obiectul dorit a fi marcat (Select object to divide); -num rul de segmente n care se solicit marcarea acestuia (Enter the number of segments or); aici alegerea op iunii Block d posibilitatea marc rii obiectului cu un obiect grafic gata preg tit; -comanda Ddptype d posibilitatea de a modifica aparen a punctelor care marcheaz obiectul grafic vizat; -Selectarea comenzii DRAW-POINT-DIVIDE din meniul principal, ac iune care implic fazele men ionate mai sus.
Command: divide Select object to divide

Enter the number of segments or[Block]: 10

6.Comanda MEASURE- permite m surarea de-a lungul obiectelor grafice, prin plasarea de-a lungul acestora a unor puncte, jaloane, la distan e bine stabilite (vezi fig. 25.). Modalit i de lansare a comenzii: -comanda MEASURE- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER solicit : -selectarea obiectul dorit a fi m surat (Select object to measure); -lungimea segmentului folosit ca etalon de m surare num rul de segmente n care se solicit marcarea acestuia (Specify lenght of segments or) ; aici alegerea op iunii Block d posibilitatea marc rii obiectului cu un obiect grafic gata preg tit; -comanda Dbptype d posibilitatea de a modifica aparen a punctelor care marcheaz obiectul grafic vizat; -Selectarea comenzii DRAW-POINT-MEASURE din meniul principal, ac iune care implic fazele men ionate mai sus.

Command: measure Select object to measure:

Specify length of segment or [Block]: 50

7.Comanda STATUS- permite eviden ierea st rii curente a desenului i a sesiunii de lucru. Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda STATUS- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER este urmat de apari ia unei fereastre care con ine toate detaliile st rii curente a desenului. -Selectarea comenzii TOOLS-INQUIRY-STATUS din meniul principal, ac iune care implic fazele men ionate mai sus.

Comenzi pentru corectarea gre elilor 1-Comanda UNDO-permite revenirea la starea anterioar efectu rii comenzii precedente. Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda UNDO- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER, determin revenirea la starea anterioar efectu rii unei comenzi. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Standard, ac iune care implic fazele men ionate mai sus; - Selectarea comenzii EDIT-UNDO din meniul principal, ac iune care implic fazele men ionate mai sus. 2-Comanda REDO-permite revenirea la starea anterioar efectu rii unei comenzi de tip UNDO. Modalit i de lansare a comenzii: -Comanda REDO- introdus de la tastatur n spa iul de comenzi urmat de ap sarea tastei ENTER, determin revenirea la starea anterioar efectu rii unei comenzi UNDO. -Ac ionarea icon-ului specific din toolbar-ul Standard, ac iune care implic fazele men ionate mai sus; - Selectarea comenzii EDIT-REDO din meniul principal, ac iune care implic fazele men ionate mai sus.

Comenzi pentru renprosp tarea imaginilor Utile n scopul redesen rii unui obiect grafic, situa ie n care, calculatorul efectund din nou calculele necesare realiz rii desenului, elimin eventualele erori i distorsiuni implicite. 1-Comanda REGEN-permite regenerarea unui desen atunci cnd operatorul constat c executnd comanda zoom calitatea imaginii obiectului grafic este afectat . Aceast comand redeseneaz obiectul grafic atenund distorsiunile.

Editarea textelor Comenzi pentru editarea textelor AutoCAD prezint , un toolbar pentru texte, care poate fi afi at la nevoie i care perimte efectuarea cu u urin a tuturor ac iunilor care au drept scop editarea de texte. 1-Comanda MULTILINE TEXT, permite inserarea unui text pe mai multe linii n interiorul unei arii de form dreptunghiular . Aceast comand este accesibil din: -Toolbar-ului Draw; -meniul principal, de unde se alege comanda: DRAW-TEXT-MULTILINE TEXT; -zona de comenzi prin introducerea comenzii MULTILINE TEXT (MTEXT). Aplicarea acestei comenzi are drept consecin solicitarea delimit rii pe suprafa a de lucru a dreptunghiului care va ncadra textul scris. Aceast delimitare se face n aceea i manier n care se deseneaz un dreptunghi (prin generarea acesteia cu ajutorul mouse-lui).

Dup delimitarea dreptunghiului care va ncadra textul scris are loc afi area unei ferestre de dialog n care se poate: -introduce textul necesar a fi inserat n proiect; -alegerea caracteristicilor de font, culoare, dimensiune i aparen a caracterelor.

2-Comanda TEXT, permite inserarea unui text pe o singur linie. Aceast comand este accesibil din: -meniul principal, de unde se alege comanda: DRAW-TEXT-SINGLE LINE TEXT; -zona de comenzi prin introducerea comenzii TEXT. Aceast comand are drept consecin : -solicitarea specific rii punctului unde se dore te plasarea primei litere din linia de text (Specify start point of text or); -solicitarea specific rii n l imii literelor (Specify height); -solicitarea specific rii unghiului format de linia de text cu orizontala (Specify rotation angle of text); -solicitarea de introducere a textului (Enter text).

3-Comanda Style- determin afi area unei ferestre de dialog, care permite setarea stilului de editare a textului, dup maniera dorit i salvarea acestei set ri sub o anumit denumire, care va fi apoi, la nevoie, nc rcat i aplicat cu toate caracteristicile sale n bloc. Aceast comand poate fi aplicat i prin alegerea din meniul principal a c ii: FORMAT-TEXT STYLE.

4-Editarea textelor existente n proiect. n vederea edit rii textelor deja introduse se procedeaz astfel: -se selecteaz obiectul text existent n proiect i care se dore te a fi modificat; -se alege din meniul contextual, ob inut prin click dreapta, op iunea Mtext edit sau Text edit. n meniul principal calea EDIT-FIND, are drept efect apari ia unei ferestre de dialog care permite c utarea unui text specificat, n desenul curent.

Manipularea propriet ilor simbologice ale obiectelor grafice (culoarea obiectelor, tipul i grosimea liniilor) Culoarea obiectelor Controlul asupra culorii obiectelor se face prin: -lansarea comenzii COLOR CONTROL, din Toolbar-ul Properties, i alegerea culorii preferate; -alegerea din meniul principal a c ii FORMAT-COLOR; -introducerea n zona de comenzi a comenzii COLOR. Aceste comenzi duc la apari ia unei ferestre de dialog (Select Color) care permite malegerea sau modificarea culorilor.

Alegerea culorii unui obiect grafic se poate realiza n dou moduri: -proactiv- se stabile te culoare i apoi se execut desenele care vor avea culoarea specificat ; -reactiv- se selecteaz n prealabil un obiect, dup care prin alegerea culorii este schimbat aparen a cromatic a acestuia.

Tipul de linie Controlul asupra tipului de linie se face prin: -lansarea comenzii LINETYPE CONTROL, din Toolbar-ul Properties, i alegerea tipului preferat de linie; -alegerea din meniul principal a c ii FORMAT-LINETYPE; -introducerea n zona de comenzi a comenzii LINETYPE. Aceste comenzi duc la apari ia unei ferestre de dialog (Load or Reload Linetypes) care permite alegerea sau modificarea tipului de linie. -proactiv- se stabile te tipul de linie i apoi se execut desenele care vor fi m rginite de tipul de linie agreat; -reactiv- se selecteaz n prealabil un obiect, dup care prin alegerea tipului de linie este schimbat aparen a acesteia.

Grosimea liniei Controlul asupra grosimii liniei se face prin: -lansarea comenzii LINEWEIGHT CONTROL, din Toolbar-ul Properties, i alegerea grosimii preferate a liniei; -alegerea din meniul principal a c ii FORMAT-LINEWEIGHT; -introducerea n zona de comenzi a comenzii LINEWEIGHT. Aceste comenzi duc la apari ia unei ferestre de dialog care permite alegerea sau modificarea grosimii liniei. Alegerea grosimii liniei se poate realiza att n manier proactiv ct i reactiv .

Modificarea propriet ilor simbologice ale obiectelor grafice Realizarea unui dublu click pe un anumit obiect are drept efect apari ia unei casete de dialog care con ine toate datele referitoare la propriet ile unui obiect. Aceast caset permite i modificarea obiectului grafic respectiv, n func ie de voin a proiectantului. Aceea i fereastr de dialog apare i n urma slect rii obiectului urmat de alegerea c ii MODIFY-PROPERTIES din meniul principal sau prin introducerea comenzii PROPERTIES n zona de comenzi. Comanda MATCHPROP: -aleas din toolbar-ul standard; -introdus n zona de comenzi; -aleas din meniul principal pe calea MODIFYMATCH PROPERTIES;

Aceast comand permite preluarea propriet ilor unui obiect i atribuirea acestora unui alt obiect specificat.

Structurarea desenelor- lucrul cu straturile Conceptul stratific rii Stratificarea n desenul tehnic presupune mp r irea acestuia n subcomponente de acela i tip i desenarea acestora, pe rnd, pe un suport transparent (virtual n proiectarea asistat de calculator), astfel nct suprapunerea acestora s genereze proiectul n ansamblu. Toate obiectele grafice dintr-un strat trebuie s fie nrudite func ional, astfel fiind nlocuit modalitatea de lucru cu gr mezii de obiecte cu cea a grupurilor controlabile de obiecte (mp r ite pe categorii). De asemenea grupurile de obiecte corespunz toare straturilor sunt strict disjuncte (un obiect apar ine numai unui singur strat). Realiznd proiectarea pe straturi se creaz acces la: -controlul vizibilit ii unor grupe de obiecte (straturi); -blocarea accesului la editarea unor grupe de obiecte (straturi); -stabilirea simbologiei obiectelor din strat (culoare, tip, grosime); -ajustarea printabilit ii stratului.

Lucrul cu straturile Principalul instrument utilizat n vederea lucrului cu straturile este Toolbar-ul Layer. La nivelul acestui Toolbar, icon-urile specifice permit: -alegerea i stabilirea stratului curent; -determinarea invizibilit ii stratului prin ac ionarea icon-ului Bec; -inhibarea invizibilit ii stratului pe termen lung prin ac ionarea icon-ului Ghea ; - blocarea accesului la editarea stratului prin ac ionarea icon-ului Lac t.

n vederea realiz rii i modific rii Layer-elor se poate utilize de asemenea comanda LAYER, introdus la nivelul Zonei de comenzi. De asemenea lansarea comenzii FORMAT-LAYER, din meniul principal are drept consecin afi area unei ferestre de dialog (Layer Properties Manager) care permite: -introducerea unui strat nou i botezarea acestuia; -caracteriazarea propriet ilor acestuia; -controlul vizibilit ii acestuia; -blocarea accesului la editarea acestuia; -stabilirea simbologiei obiectelor din acest strat; -ajustarea printabilit ii acestuia; -alegerea unui strat existent i efectuarea opera iunilor men ionate mai sus asupra acestora.

Structurarea desenelor- lucrul cu blocurile Block-ul este un obiect de sine st t tor, compus la rndul s u din mai multe obiecte grupate cu scopul de a fi inserate periodic n desen. Avantajele utiliz rii blocurilor sunt: - posibilitatea de a folosi blocurile n comun, o copie a blocurilor putnd fi stocat pe disk pentru a putea fi utilizat la alte desene; se pot realiza, astfel, biblioteci de simboluri standardizate; - reducerea dimensiunilor fi ierului; blocul este memorat o singur dat n timp ce crearea unor obiecte noi trebuie memorate fiecare n fi ier; - realizarea unui bloc din mai multe obiecte creaz un singur obiect; nserarea acestui nou obiect nu conduce dect la memorarea punctelor de inserare a acestui bloc i a numelui blocului; - modificare u oar a blocului dac un bloc este actualizat i/sau modificat ntr-un desen, programul actualizeaz toate simbolurile bazate pe acel bloc; - capacitatea de a ata a informa ii; unui bloc creat i se pot ata a diferite informa ii, care pot fi extrase i utilizate n alte programe; aceste informa ii se numesc atribute.

Crearea i definirea blocurilor Pentru crearea unui se folose te urm toarea procedur : -se deseneaz , pe rnd, obiectele care vor constitui blocul; -n vederea ini ierii procedurii de creare a Block-ului se alege una din cele trei variante prezentate mai jos: -se introduce comanda BLOCK n spa iul de comenzi; -se realizeaz click stnga pe icon-ul specific din Toolbar-ul Modify; -se alege calea DRAW-BLOCK-MAKE, din meniul principal. Aceste comenzi determin apari ia unei fereastre de dialog unde se vor specifica: -obiectele care formeaz blocul, prin selec ia lor succesiv , cu ajutorul mouse-lui; -unitatea de m sur , identic cu cea utilizat n desenul de baz ; -eventuale comentarii; -alegerea uneia din cele trei op iuni: -convert to block- converte te desenele selectate n bloc; -retain-pastreaz obiectele selectate n desen; -delete- terge obiectele selectate din desen; -se ac ioneaz butonul OK. n acest moment blocul definit este parte integrant din desen i este ata at bibliotecii (colec iei) de blocuri aflat la ndemna operatorului.

Asignarea unor atribute blocurilor Aceast facilitate asociaz blocurilor memorie i inteligen , deoarece d posibilitatea de a ad uga informa ie textual i numeric blocurilor. Atributele care se ata eaz sunt obiecte. Atributele permit s se ata eze blocurilor informa ii sub form de text, informa ii care pot extrase i analizate n programe de baze de date i de calcul numeric. Atributele sunt de asemenea utile pentru introducerea unui text care se schimb la fiecare introducere a unui bloc dat. De exemplu la blocul cartu putem defini atributele care s cear introducerea datelor care se modific (nume persoane, nume desen, material,dat , etc. ).

Pentru asignarea unor atribute blocurilor se folose te urm toarea procedur : -se deseneaz obiectele care vor forma blocul; -se lanseaza comanda se alege calea DRAWBLOCK-DEFINE ATTRIBUTE, din meniul principal; -acest comand determin apari ia unei fereastre de dialog unde se vor specifica: -Tag (Eticheta)- numele atributului; -Prompt- mesajul prin care, la inserarea blocului, se cere completarea acestui atribut; -O anumit valoare asociabil blocului; -Formatarea textului; -Pick point- specificarea punctului n care va fi amplasat atributul n desen; -se ac ioneaz apoi tasta OK; -se reia procedura de creare a blocului, selectnd pe lng obiectele desenate i atributul asociat; Modificarea atributelor se poate face astfel: -prin introducerea comenzii ATTEDIT, la nivelul zonei de comand ; -se execut click stnga (cu ajutorul mouse-lui) pe eticheta (Tag) blocului. Aceste ac iuni duc la apari ia casetei de dialog Edit Attribute Definition, prin care se pot modifica atributele blocului;

Inserarea blocurilor deja definite ntr-un desen n vederea inser iei unui Block n proiect se folose te urm toarea procedur : -se lanseaza comanda folosind una din cele trei modalit i descrise mai jos: -se introduce comanda INSERT n spa iul de comenzi; -se realizeaz click stnga pe icon-ul specific din Toolbar-ul Modify; -se alege calea INSERT-BLOCK, din meniul principal. -comenzile men ionate mai sus duc la apari ia unei ferestre de dialog unde se vor specifica: -numele obiectului dorit a fi inserat; -eventuala scalare a blocului; -eventuala rota ie a blocului; -op iune EXPLODE permite inserarea obiectelor din care a fost realizat blocul, separat; -se ac ioneaz butonul OK; -fereastra dispare, iar pe spa iul de lucru apare blocul, ata at cursorului; -n final, n vederea fix rii block-ului ntr-un anumit punct din spa iul de lucru, se execut click stnga pe punctul ales sau se introduc coordonatele punctului n care se dore te inserarea block-ului.

Modificarea unui bloc Pentru a modifica un bloc se procedeaz astfel: -se inser block-ul care trebuie modificat/redefinit, oriune n desen; -acesta va fi apoi spart cu ajutorul comenzii EXPLODE, n obiectele ini iale, din care a fost constituit acesta; -se modific blocul cu ajutorul comenzilor de editare din AutoCAD; -se redefine te block-ul utiliznd comanda BLOCK; -se procedeaz n continuare ca la definirea unui bloc nou salvndu-se la sfr it sub numele ini ial; -toate blocurile inserate anterior sunt actualizate atunci cnd comanda BLOCK este finalizat .

Ha urarea (umplerea cu modele) Prin ha urare se n elege umplerea cu un model grafic a unei zone conturate (m rginite), pentru a o distinge simbolistic fa de celelelte regiuni ale desenului. n desenul tehnic ha urarea are o semnifica ie clar : -n mecanic - sec iune prin obiect; -n construc ii- diverse materiale i texturi; -n cartografie- categorii diferite de suprafe e. Ha urarea poate fi aplicat numai n zone de desen complet m rginite de obiecte: -fie un obiect nchis; -fie o zon nconjurat de mai multe obiecte.

Opera iunea de ha urare se ini iaz prin folosirea uneia din cele dou op iuni prezentate mai jos:

-introducerea comenzii HATCH n zona de


comenzi; -alegerea comenzii din meniul principal DRAW-HATCH. pe calea

Lansarea comenzii determin deschiderea unei casete de dialog care solicit :

-crearea unui model de ha ur ; -alegerea tipului predefinit de ha ur (PATTERN), prin selectarea uneia din colec ia de ha uri, puse la dispozi ie de AutoCAD; -eventuala modificare a unghiului de rota ie (ANGLE), a sc rii (SCALE) i a grosimii liniaturii; -alegerea punctului de plecare pentru aplicarea modelului de ha ur (HATCH ORIGIN); -alegerea zonei de ha urare (PICK POINTS), prin click n interiorul acesteia; -selectarea unui obiect (n cazul ha ur rii interiorului unui obiect filar nchis (SELECT OBJECTS); -eventuala eliminare a insulelor (por iuni pe care ha ura are tendin a s le ocoleasc )- REMOVE ISLANDS; -stabilirea op iunii de actualizare automat a zonei ha urate n cazul modific rii formei care define te conturul (COMPOSITION- ASOCIATIVE); -se ac ioneaz butonul OK. Sec iunea avansat a ferestrei de dialog permite n plus: -stabilirea metodei de tratare a eventualelor insule (Island detection Style); -nregistrarea por iunii care m rgine te zona ha urat ca un obiect n desenul curent (OBJECT TYPE); -stabilirea setului de obiecte asupra c rora se va mecanismul de identificare a muchiilor (BOUNDRY SET). AutoCAD con ine o bibliotec (colec ie) de ha ur ri standardizate, specifice diferitelor domenii de proiectare, care stau la ndemna proiectantului.

Figura 30. Aspectul ferestrei de dialog Hatch and Gradient

Cotarea n desen Cotarea reprezint opera iunea de nscriere n desen a reprezent rilor cantitative precise ale dimensiunilor liniare sau unghiulare. Rezultatul este plasarea n desen a unui text cu valoarea acelei dimensiuni, care poart denumirea de Cot . Scopul cotrii este acela de a furniza utilizatorului informa ii concrete despre modul n care se construie te un element sau un ansamblu de elemente.

Tipuri de cote Cotele se pot mpr i n dou categorii, n func ie de modul n care acestea se comport la modificrile desenului: a) Cote asociative- obiecte complexe ( asemntoare de exemplu poliliniilor) care i actualizeaz automat valorile rspunznd tuturor modificrilor din desen. Valoarea cotelor asociative se modific o dat cu extinderea liniei la care se refer cota. Modificarea stilului de cotare conduce la modificarea aspectului cotelor. Programul AutoCAD creaz automat cote asociative. b) Cote neasociative- simple texte, linii, arce, blocuri, etc. Dac se modific lungimea unei linii cu comanda STRETCH, cota corespunztoare acestei linii va indica valoarea calculat ini ial i nu pe cea a noii lungimi.

Elementele cotei O cot este format din urm toarele elemente (vezi fig. 31): a) punctele de referin indic locul unde ncepe i unde se termin dimensiunea care se coteaz; b) linii ajuttoare sunt obiecte linii care se traseaz ntre punctele de referin i linia de cot; c) sge ile sunt simboluri care apar la ambele capete ale liniei de cot marcnd nceputul i sfr itul cotei; d) linia de cot apare ntre linile ajuttoare i define te valoarea cotei desenate. e) textul cotei este un element text care con ine valoarea distan ei sau unghiul dintre punctele de referin pentru cotare; f) marcajul pentru centru este utilizat la cotele radiale i este plasat n centrul razei care va fi dimensionat; g) linia de indica ie ( leader ) este utilizat la cotarea elementelor curbe sau generarea unei linii de indica ie cu text, un bloc, o copie de text sau o adnotare referitoare la cota geometric sau cmpul de toleran .

Figura 31. Elementele cotei

Tipuri de cotare Tipurile de cotare sunt: -cotarea liniar - care relev distan a dintre dou puncte, m surat pe orizontal , vertical sau pe o direc ie rotit cu un anumit unghi; -cotarea aliniat - care relev distan a dintre dou puncte de-a lungul liniei care le une te; -cotare multipl succesiv (pe acela i aliniament)- care este constituit din un ir de cote successive, n care fiecare cot porne te de la a doua linie ajut toare a cotei anterioare;

-cotare multipl n baz comun - care este constituit din mai multe linii de cot paralele, care folosesc ca linie de baz (comun ) aceea i linie ajut toare din cot (vezi fig. 35); -cotarea pozi ional - care permite pozi ionarea unui punct fa de punctul de referin ( punctul de coordonate 0,0,0 ) ales; -cotarea unghiurilor;

Figura 38. Exemplu de cot unghiular

-cotarea razelor de cerc; -cotarea diametrelor de cerc; -marcarea liniilor de indica ii- cot care permite crearea de linii ajut toare care s lege anumite nota ii de alte obiecte de pe desen;
Figura 34. Cotarea diametrului

Figura 39. Exemplu de linii de indica ii

S-ar putea să vă placă și