Sunteți pe pagina 1din 13

10.A doua forma norm rezol anomal cauz de b.

Depend parti de cheia primara


11.A treia forma norm rezol anomal cauz de c.Dependentele tranzitive
3 Care din urmto baze de date nu este un RDBMS c.Excel Database
63.Care este coma corec care pent fiec facult, se inser in tab TOTALURI(cod_fac,
C nr_prof, total_sal_fac) num de prof si suma salar pe care facult o plateste
profesorilor sai?
c. INSERT INTO TOTALURI
SELECT COD_FAC, COUNT(*) , SUM(SALARIU)
FROM PROF
GROUP BY COD_FAC;
71.Care este com corec pentru a afisa toti salar , in ordine crescat dupa nume,
care sunt manageri
a. SELECT DISTINCT sef.nume, angajat.cod_manager
FROM salariati sef, salariati angajat
WHERE sef.cod_salariat= angajat.cod_manager
ORDER BY sef.nume;
72.Care este com corec care sa afis daca exista ang care nu lucr in
depart‘Contractari’
si al caror salariu coincide cu salariul unui angajat din departamentul
‘Contractari’?
c. SELECT nume, salariu, cod_depart
FROM salariati
WHERE (salariu) IN (SELECT salariu FROM salariati s, department d
WHERE s.cod_depart = d.cod_depart AND nume_depart = ‘Contractari’)
AND cod_depart<> (SELECT cod_depart FROM department
WHERE nume_depart = ‘Contractari’);
73.Care este com corec care afis num total de carti imprum si restit pentru fiec
cititor al unei biblioteci?
d. SELECT cod_cititor, COUNT(*)
FROM imprumuta
WHERE data_restituirii IS NOT NULL
GROUP BY cod_cititor;
76.Care este coma corecta care afis numele cititorilor care au carti nerestituite?
c. SELECT nume_cititor
FROM imprumuta
WHERE data_restituirii IS NULL
74. Care este com corecta care determ micsora salari cu 10%, cu rotunjire la 2
zecimale , a angajatilor care nu sunt titulari?
c. UPDATE salariat
SET salariu = ROUND(salariu*0.9, 2)
WHERE TITULAR=’N’;
78.Care este com corec care afis codul departam, num departamesi suma salarii
pentru fiecare departament?
c. SELECT cod_departament, nume_departament, SUM(salariu)
FROM salariati s, departamente d
WHERE s.cod_departament=d.cod_departament
GROUP BY cod_departament, nume_departament;
79.Care este com corecta care afis num salar care castiga mai mult decat
salariul mediu pe B companie, in ordine crescatoare a salariului?
b. SELECT nume
FROM salariati
WHERE salariu > (SELECT AVG(salariu) FROM salariati)
ORDER BY salariu;
77.Care este com corecta care sterge valo coloa salariu pentru angaj care sunt
angaj
cu contract D de colaborare?
d. UPDATE salariati
SET salariu=null
WHERE contract=’colaborare’;
80.Care este com corecta care afis toate functiile pe care nu lucr angajati?
d. SELECT cod_functie
FROM functii
WHERE cod_functie NOT IN
(SELECT cod_functie FROM salariati WHERE cod_functie IS NOT NULL);
75.Care este com corecta care afise num si salariul angajat cond direct de ‘ENE
DAN’?
d. SELECT nume, salariu
FROM salariati
WHERE cod_manager = (SELECT cod_ang FROM salariati
WHERE UPPER(nume) ='ENE' AND UPPER(pren) ='DAN' );
59.Care este secve corec care să afişe numă cărŃilor împrum cel puŃin
de 2 ori
a. SELECT COUNT(COUNT(codel))
FROM imprumuta
GROUP BY codcarte
HAVING COUNT(*)>1;
60. Care este secve corec care afis pentru fiecare dome de carte, num
cărŃilor
din C domeniu, media preŃurilor şi numărul total de exemplar
c. SELECT codcarte, COUNT(*), AVG(pret), SUM(nrex)
FROM CARTE
GROUP BY codcarte;
34.Care este vari corecta pen a crea tab CARTE, cu caract de mai jos, indic cheile
la
nivel Bde coloana? (Tabelele DOMENIU_CARTE si CARTE sunt in relatia 1:M)
CARTE(codc CHAR(5), titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), pret
NUMBER(8,2),
nrex NUMBER(3), coddom CHAR(5))
b. CREATE TABLE CARTE
(codc CHAR(5) PRIMARY KEY,
titlu VARCHAR2(30),
autor VARCHAR2(30),
pret NUMBER(8,2),
nrex NUMBER(3),
coddom CHAR(5) NOT NULL
REFERENCES DOMENIU(coddom));
indicand cheile la nivel de tabel?
c. CREATE TABLE CARTE
(codc CHAR(5),
titlu VARCHAR2(30),
autor VARCHAR2(30),
pret NUMBER(8,2),
nrex NUMBER(3),
coddom CHAR(5) NOT NULL,
PRIMARY KEY (codc),
FOREIGN KEY (coddom)
REFERENCES DOMENIU (coddom));
32.Care este vari corec pen a crea tabSalariat, cu caracter de mai jos?

a. CREATE TABLE SALARIAT (


cod_ang NUMBER(5) NOT NULL,
nume VARCHAR2(20),
prenume VARCHAR2(20),
data_angajarii DATE DEFAULT SYSDATE,
varsta NUMBER(2),
email CHAR(50),
salariu NUMBER(10,2) DEFAULT 0);
39.Ce com creeaza tabelul SALARIAT_1 care să aiba aceeiasi structura cu B
tabelul SALARIAT si sa contina salariatii care au salariu >100?
b. CREATE TABLE SALARIAT_1
AS SELECT * FROM SALARIAT WHERE SALARIU>100;
41.Ce comanda creeaza corect tabelul SALARIAT, specificand constrangerile?
T1 CHEIE/T2 NOT NULL/T6 UNIC/T7>0
a. CREATE TABLE salariat(
cod_ang NUMBER(5) PRIMARY KEY,
nume VARCHAR2(20) NOT NULL,
prenume VARCHAR2(20),
data_ang DATE DEFAULT SYSDATE,
varsta NUMBER(2),
email CHAR(30) UNIQUE,
salariu NUMBER(10,2) CHECK (salariu > 0));
40. Ce coma sterge din tab SALARIAT coloana nume si coloana salariu?
c. ALTER TABLE SALARIAT
DROP (nume, salariu);
33.Pe a ins in tabel SALARIAT inregis care var e corec (tab fara sir de caract dim
30)
, c.INSERT INTO SALARIAT(COD _ANG, NUME,PRENUME,VARSTA,EMAIL, SALARIU)
VALUES(5, ‘Ene’, ‘Ana’, ‘1/06/2009’, 20, ‘ea@gmail.com’)
38. Pent a introd in tab SALARIAT doua col: Cod_Funct si Email ce varianta
folosim?
c. ALTER TABLE SALARIAT ADD (Cod_Funct NUMBER(2) , Email
CHAR(25));
18.Care nu este un concept util pent a descr formal-uzual-fizic element
de baza ale org datel d.domeniu - zona- functie
42.Care este com cor prin care se adau constran de cheie prim tab IMPRUMUTA
c. ALTER TABLE IMPRUMUTA
ADD CONSTRAINT cp PRIMARY KEY (cod_cititor, cod_carte, data_imprumut);
5.Compon unei baze de date relatio nu includ b .diagrame erd
24.Defin unei colo din instru CREATE TABLE nu poate incl nume tabel
19.Instructiunile SQL nu fac parte din categ c.Limb de select a datel (DSL
20.Limbaj de defin a date (DDL nu incl urmat instructi delete
21.Limbajul de manipul a datel (DML nu incl instr alter
16.Model relational nu are ca regu de integrit structur
c.Integrit refer. O cheie exter treb sa coresp unei val a cheii prim asociate .
7. Normalizarea nu rezolva d. Anomalia de creare
15.Nu este caracter a model relation a.prezenta tuplurilor identice
29.Nu este functie SQL stand pentru siruri de caract like
1 O baza de date relati e O colect de date interrelation gesti ca o sing unit
31.O instr SQL care cont o fun de agreg d.Poate cont si col obisn si coloa calcul
30. Operatorul UNION b. Comb setur de rezul a doua inter intr-un singur set de
rezul si elimina randurile duplicate din setul de rezultate
55.O uniune (join) fara o clauzWHERE sau o clau JOIN un produs cartezian
56.O uniune externa (outer join) nu a. Poate fi scrisa in Oracle SQL folosind
un
simbol (+) in clauza FROM
45. Pen prof titulari, sa se mare cumul cu 10% si sa se rotunjeasca la 2 zecimale.
C
UPDATE PROF SET CUMUL = ROUND([CUMUL]*1.1,2) WHERE TITULAR="Y";
c. UPDATE PROF SET CUMUL = ROUND(CUMUL*1.1,2);
WHERE TITULAR=’Y’;
50. Pentru tabelul:
FAC
cod_fac# denumire adresa
care este secven corecta pentru o inser, folosind instructiunea SELECT
c. INSERT INTO FAC
(COD_FAC, DENUMIRE, ADRESA)
SELECT MAX(COD_FAC)+1, 'LIMBI', 'ION GHICA'
FROM FAC;
43. Pentru tabelul Salariat A
cod_depart cod_ang# nume pren salariu cod_funct
care este coma corecta, pentru a modifica salariu la 3000,pentru angaj care
lucre in
departamentul 10 si au salariul<3000?a. UPDATE salariat SET salariu=3000
WHERE cod_depart=10 AND salariu<3000;
47. Pentru tabelele: C
PROF
cod_prof# cod_fac nume pren salariu cod_fuct
TOTALURI
cod_fac# nr_prof total_sal
care este secve core pentru o instruct INSERT cu o instruct SELECT inter, pent a
ins in
tabeTOTALURI, un rand pentru fieca facult din tab PROF, care sa cont num de
profes
c. INSERT INTO TOTALURI
SELECT COD_FAC, COUNT(*) AS NR_PROF, SUM(SALARIU) AS TOTAL_SAL
FROM PROF GROUP BY COD_FAC;
57. Pentru tabelele:prof
cod_prof# cod_fac nume pren salariu
FAC
cod_fac# denumire adresa
care este secve corecpen o interogare de uniune interna(inner join) care sa afis
toti
professi denumirile facultatilor la care predau, in ordinea crescatoare a
denumirilor
b. SELECT NUME, PREN, DENUMIRE
FROM FAC, PROF
WHERE FAC.COD_FAC=PROF.COD_FAC
ORDER BY FAC.DENUMIRE;
61 care este secven corecta pentru o interog de uniu externa catre
stanga, care sa afis
toti profesorii si denumirile facultatilor la care predau
c. SELECT NUME, PREN, DENUMIRE
FROM FAC A LEFT OUTER JOIN PROF B ON A.COD_FAC =
B.COD_FAC;
62. Pentru tabelele: A
PROF
cod_prof# cod_fac nume pren salariu cod_funct
FUNCTII
cod_funct# nume_funct
care este secve corecta pentru o subinterog necorel, care sa afis toate
funct
pentru care nu exista profesorii incadrati
a. SELECT cod_funct, nume_funct
FROM functii
WHERE cod_funct NOT IN
(SELECT DISTINCT cod_funct FROM prof);
65. Pentru tabelele A
PROFESORI(codp, nume, pren, salariu)
COPII (codp, nume_c, virsta)
care este secventa corecta pentru a afisa profesorii cu copii
a. SELECT a.nume, a.pren
FROM PROFESORI A
WHERE a.codp IN (SELECT DISTINCT codp
FROM COPII);
66 care este secventa corecta pentru a afisa profesorii fara copii
b. SELECT a.nume, a.pren
FROM PROFESORI A
WHERE a.codp NOT IN (SELECT DISTINCT codp FROM COPII);
70. Pentru tabelele:
PROF
cod_prof# cod_fac nume pren salariu cod_funct
FAC
cod_fac# denumire adresa
care este secv corec pentru o subinter corel,care sa afis toate facult
pentru care suma salariile profesorilor este mai mare 10000
b. SELECT DISTINCT DENUMIRE
FROM FAC A
WHERE 10000< ( SELECT sum(salariu)
FROM PROF B WHERE A.COD_FAC=B.COD_FAC);
69. Pentru tabelele C
Angajat(cod_angajat, nume, pren, …..)
Are_functia (cod_angajat, cod_functie, salariu ,…..)
Functii(cod_functie, ……)
care este com corec pen a calc suma salari angajat ‘ENE ANA’, care cumul
mai mul functii, in diferite compartimente?
c. SELECT Sum(SALARIU) AS SALARIU_CUMULAT
FROM salariat s, are_functia a
WHERE s.cod_salariat=a.cod_salariat
AND NUME='ENE' AND PREN='ANA’;
48. Pentru tabelul PROF
cod_prof# cod_fac pren salariu
care este secve corec pentru a modif salar cu 10% , care nu cont valori NULL?
b. UPDATE PROF SET SALARIU = SALARIU*1.1
WHERE SALARIU IS NOT NULL;
care este secv corecta pen a sterg toate cadr didact care sunt profes
consultanti?
a. DELETE FROM PROF WHERE COD_FUNCT=’C’;
51. Pentru tabelul PROF
cod_prof# cod_fac nume pren salariu
care este secv corecta pen a afisa toti profes impre cu media salar pentru
fiecare
facultate , rotunjita la doua pozitii zecimale
c. SELECT COD_FAC,
ROUND (AVG (SALARIU), 2) AS medie_salariu
FROM PROF
GROUP BY COD_FAC;
52 care este secv corec pentru a afi suma salarr tutur profesorr din
universita
a. SELECT SUM (Salariu) AS Total_Salariu
FROM PROF;
53 care este secv corec pent a afisa toti profes pent care COD_FAC =1
si
salariu>=1200, sau toti profeso pentru care COD_FAC =3 si salariu <
2000.
c. SELECT COD_FAC, COD_PROF, NUME, SALARIU
FROM PROF
WHERE (COD_FAC=1 AND SALARIU >1200)
OR (COD_FAC =3 AND SALARIU<2000);
54 care secv este core pentru a afi citi profes nu au o valo introd pe
coloa salar?
d. SELECT COUNT(*)
FROM PROF
WHERE SALARIU IS NULL;
9.Prima forma norm rezol anomal cauz de a.Grup repetit si atribut multival
6.Prin tipur de restric care pot fi folos in baz de date relation, nu se num relatii
12.Problem de dependenŃă tranzit d.Sunt rezolva de a treia formă normală
17.Relatia m:n dev in model relati b.tabel asociat cu cheia prim form din doua
chei externe pentru cele doua tabele asociate plus eventuale coloane aditionale
36.Sa se creeze tab asocia imprum, a carui struct este dat. Sa se prec legat
cu tab carte si cititor, aflate in relatia M:M (mai multi la mai multi)
a. IMPRUMUTA (
codc CHAR(5),
codcit CHAR(5),
dataim DATE DEFAULT SYSDATE,
datares DATE,
dataef DATE,
PRIMARY KEY (codel, codec, dataim),
FOREIGN KEY (codc)
REFERENCES CARTE (codc),
FOREIGN KEY (codcit)
REFERENCES CITITOR(codcit));
37.Sa se cree tab CARTE_INFO(codc, titlu, autor) prin copiere din tabelul
CARTE(codc CHAR(5) , titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30),
pret NUM(8,2), nrex NUMBER(3), coddom CHAR(5))
c. CREATE TABLE CARTE_INFO
AS SELECT codc, titlu, autor
FROM CARTE
WHERE coddom = ’I’;
44.Să se inser în tab CARTE toate cărŃile din tab CARTE_INFO, presup că tabelul
D
CARTE_INFO a fost deja creat.
d. INSERT INTO CARTE
SELECT *
FROM CARTE_INFO;
46. Sã se modif pretul cartil din bibliot, care se gas intr-un nu de exemp
< decat
media numar de exemp pe bibli.Noua valo a pret = cu suma pret scrise
de BARBU.
a. UPDATE CARTE
SET pret = (SELECT SUM(pret)
FROM CARTE
WHERE autor = ’BARBU’)
WHERE nrex < (SELECT AVG(nrex)
FROM CARTE);
8. Să se obt pen fiec carte, codul sau şi num de exempl care nu au fost inca
restituite.
c. SELECT codc, COUNT(*)
FROM IMPRUMUTA
WHERE dataef IS NULL
GROUP BY codc;
64.Să se obt titlur şi preŃuri cărtil mai scumpe decât cartea av titlul “Baze de
date “,
al cărui autor este Popescu (self join).
b. SELECT x.titlu, x.pret
FROM carte x, carte y
WHERE x.pret > y.pret
AND y.titlu = “Baze de date “
AND y.autor = “ Popescu’;
67. Se consid pentru action unei firme, urmatoarele tabele
ACTIONARI(nume varchar2(20), cod_act number(5))
ACTIUNI (cod_act number(5), seriain number(8), seriasf number(8),
valoar number(8))
Care este secv corec care afise pentru un actionar interva seriilor actiunilor sale
a. SELECT a.seriain, a.seriasf, b.nume
FROM actiuni a, actionari b
WHERE a.codact=b.codact AND b.nume=‘&x’;
68.Se consid pentru action unei firme, tabelul D
ACTIUNI (cod_act number(5), seriain number(8), seriasf number(8),
valoar number(8))
Care este secv corec care afise suma neces firmei pentru plata tut
devidentelor (numrul de actiuni inmultit cu valoarea unei actiuni)?
d. SELECT SUM((seriasf-seriain+1)*valoare))
FROM ACTIUNI;
25. Sintaxa core pentru o restri NOT NULL -c. nume coloa tip_de_DATA
NOT NULL
26.Sintaxa corec pentru o restr UNIQUE e
a. [CONSTRAINT nume_restrictie] UNIQUE {nume_coloana[,nume
coloana...])
27. Sintaxa corecta pentru o restrictie referentiala asupra unei coloane este
d. REFERENCES nume_tabel (nume_coloana)
13.SQL este b.Un limbaj ne procedural
22.Tipurile de date tempor stand nu includ b.DATETIME
8.Un identificator unic b.Poate fi compus din atribute concatenate
14.Un model de date reprez o colectie integrata de concep care nu descriu
Date despre echip realiz a model
2 Un Obie al unei baze de date e O struct, cum ar fi un tab,o vizual sau index
4.Un sistem RDBMS nu include urmat serv
Generarea diagramelor ERD (Entity Relationship Diagram )
28.Utiliz valide ale instr ALTER TABLE nu incl c.Redenumirea unui tabel
23.Valor NULL d.Pot fi folos pentru reprez datel care lips sau nu sunt cunosc

11. A doua formă normală rezolvă anomal cauz de a.DependenŃele parŃiale


de cheia primară
12. A treia formă norm rezol anomal cauz de c.DependenŃele tranzitive
7. Calificat numelor de coloane: a. Pot fi nume de tabele
6. Când operat AND şi OR sunt combin în aceeaşi clauză WHERE
b.Operat AND are priorit > decât operatorul OR e.Parant sunt optionale
11. Clauza SET dintr-o instruc UPDATE poate atrib unei col o val care e
a. O constantă b. Num unei alte coloa d.Oric expr din care rez o sing valoa
6.Clien SQL oferiti de Oracle c. iSQL*Plus d.SQL*Plus e.SQLWorksheet
7.Clien SQL ofer de Microsoft a. iSQL b. Query Analyzer
5. Componentele unei baze de date relaŃionale includ
a.RelaŃii b.Tabele c.Vizualizări de utiliz e. RestricŃii
9. Defin unei coloa din instruc CREATE TABLE poate include
b.Nume coloanei clauza DEFAULT e.O clauză NULL sau NOT NULL
10.Elemen limbaj SQL includ a. Cuvinte cheie bNume ale obiect din baza
de date c. Operatori e. Constante
11.Elemen limbaj SQL sunt separate prin a. Virgule
4. Exemple de sisteme RDBMS sunt
b.MySQL c. PostgreSQL d.Oracle Database e.Microsoft SQL Server\
8.Expresiile CASE a.Permit execut condit a clauzelor dintr-o instruc SQL
d. Există sub două forme, respectiv simple şi cu cautare
8.Exten SQL create de furni a. Cresc portabilitatea codului SQL
c. Contribuie la diferenŃierea produselor oferire de diferiŃi producători
d. Au fost bazate pe cererile pieŃei
6. FuncŃia CEILING a. Rotunj un număr prin adăug până la primul număr întreg
c.Return întotde un număr într e. Este num CEIL în unele implementări SQL
4. FuncŃia CHAR a. Este numită CHR în unele implem SQL c.Return valoa
Coresp unui caracter din setul de caract ASCII e. Transformă o valoare
numerică într-un şir de caractere
7. FuncŃia FLOOR b. Rotunjeşte un număr prin scăd până la primul număr întreg
c. Returnează întotdeauna un număr întreg
3. FuncŃia LTRIM b.Elimină spaŃiile de la începutul şirurilor de caractere
2. Func REPLACE c. Înlocu un şir de caract dintr-o colo cu un alt şir de caract
5. FuncŃia SIGN a. Returnează -l daca parametrul furnizat are valoare negativa
b. Returnează 0 dacă parametrul furnizat are valoarea zero
c. Returnează +1 dacă parametrul furnizat are o valoare pozitivă
1. Func SQL b. Return o singură valoa c. Pot fi fol în cla WHERE a un instruc SQL
e. Pot fi folosite în lista de coloane a unei instrucŃiuni SQL
8. Func SQL stand pent şir de caract includ UPPER LOWER SUBSTR
9. Func, SQL matematice stand inc ROUND CAST ABS
2. În SQL, ordin rândur din rezult interogării b.Poate fi ascend sau descen
Pent orice colo e.Poate fi specif numai pentru colo din setul de rezul al interogăr
7. InstrucŃiunile DDL includ CREATE ALTER
8. Instruc CREATE DATABASE b. Specifieă întotdeauna numele bazei de date
d. Poate include parametri specifici producătorului
16. Instr CREATE INDEX a. Poa fi fol pentru crearea restric de unic şi cheie prim
b. Poate include cuvântul cheie UNIQUE d. Poate inclu cuvint cheie ASC sau
DESC pentru orice coloană e. Poate specif ordi ascend sau descend pentru
una sau mai multe coloane
17. Instruc CREATE VIEW a. Stoch o interog în baza de date c.Poate include cuv
cheie opŃional OR REPLACE e.Treb să con o instructiu SELECT validă
20. Instruc DROP poate fi folos pentru a şterge b. Un index c. Un tabel
d. O coloană dintr-un tabel e. O vizualizare
12. Instruc SELECT internă a unei instru INSERT poate incl
a. O clauză WHERE b. O clauză GROUP BY
9. Instructiu SQL a. încep cu un cuvânt cheie reprez o coman d. Se termină un
delimitator, cum ar fi caracterul punct şi virgulă
13. Instruc SQL pot li împărŃite în următ categ
a. Limbajul dc definire a datelor (DDI, - Data Definition Language)
d. Limbajul pentru controlul datelor (DCL - Data Control Language)
e. Limbajul dc manipulare a datelor (DML - Data Manipulation Language)
2. Într-un aranjament client/server a. Compon software DBMS ruleaza pe server
c. Componentele software ale clientului SQL ruleaza pe client
3. La form unei instruc DML, trebuie să tineti seama de următ restrictii
a. RestricŃii referen c. NOT NULL d. de unicitate e. cheie primară
14. Limb de definire a datelor (DDL incl instruct CREATE ALTER
15. Limbaj de interog a datelor (DQL instr SELECT
16. Limbajde manipul a datel (DML are instr INSERT UPDATE DELETE
12. Numele obiect bazei de date pot incl b. Liniute de subliniere d.litere
10. Numele unei coloane dintr-un tabel a.Treb să fie specif în instruc
CREATE TABLE c. Trebuie să fie unic în cadrul tabelului
2. O bază de date este
c. O colecŃie de date interrelaŃionate gestionate ca o singură unitate
e. Implementată diferit de diferiŃi producători
9.O clauză JOIN folos cuvâ cheie USING a.Nu poate fi fol atun când
coloan prin care se face legar tabel au nume difer c.Defineşte o uniune
internă d.Defineşte o uniune externă
19. O instruc ALTER TABLE nu po fi folos pen a.Schimb tip de date
al unei col la un tip num dacă în colo respect există date de alt tip
d.Elimin unei chei exteme care referă o cheie primară
e.Elimin unei chei prim dacă există chei ext care ref cheia primară
10. O instruc DELETE b. Poate incl o clauză WHERE option
d. Nu poate încălca restricŃiile referenŃiale ale tabelului
8. O instr DELETE fără o cla WHERE c.înce să ştear toat rând din tabel
2. O instruc DML poate referi b.Coloane dintr-un singur tabel
d. Coloane ale unei vizualizări bazate pe un singur tabel
4. O instruc INSERT cu o clauză VALUES bTrebuie să aibă o listă de valori
d. Poate folosi cuvânt cheie NULL pentru a atribui valori nule coloanelor
5. O instruc INSERT cu o com SELECT imbricată este utilă pentru
a. Găsirea următoarei valori pentru o cheie primară atribuită secvenŃial
c. Popularea unui tabel de test cu date dintr-un alt tabel
e. Inserarea mai multor rânduri într-un tabel cu o singură instrucŃiune
6. O instruc INSERT cu o com SELECT imbricată b.Treb să aibă o instruc
SELECT internă care retum un singur rând de date c.Poate folosi cuvâ
cheie NULL pen a atrib valori nule coloan e.Treb să aibă în instruc
SELECT internă o listă de coloane care coresp cu lista de acolo
din clauza INSERT sau cu colo din tab în care sunt inserate datele
1.O instr SELECT fără o cla WHERE c.Select toate rând din tabel sau vizual
5. O instruc SQL care confine o func de agregare a.Poate con şi coloane calcul
b. Poate con şi coloane obisn d.Treb să incl o clauză GROUP BY
9. O instruc UPDATE a. Treb să inclu o clauză SET d. Poate atribui unei col
valoarea unei alte coloane
e. Poate atribui unei coloane o listă de valori derivate dintr-o expre
7. O instruc UPDATE fără o cla WHERE b.încear să actual toate rând din tab
11. O restric la nivel de acolo b.Poate fi incl într-o instruc CREATE
TABLE sau ALTER TABLE c.Folos o sintaxă ident sau apr identică
cu cea a unei restr de acel tip la nivel de tabel e.Are o sintaxă care
diferă de la un tip de restricŃie la altul
l.O subinterogare a.Poate fi fol pentru a sele valor care vor fi aplic
condiŃiilor din clauza WHERE b.Poate fi corelată sau necorelată
10.O subinterog corelată b.Rulea mai puin efici decât o subinter necorelată
c. Are o interogare internă care refera coloane din interogarea externă
4. O auto-uniune (self join) a.Nu poate avea niciod ca rezul un prod cartez
c. Rezolvă relaŃiile recursive
2. O uniune (join) fără o clauză WHERE sau o clauză JOIN
e. Are ca rezultat un produs cartezian
5. O uni (Join) a.Comb coloa din 2 sau m M tab în rezult unei inter
3. O uniu externă (outer join) d. Return toate rând din un sau din amb tab
e. Poate fi catre stânga, către dreapta sau completă
6. O uni de egalit (equijoin)Este cunosc şi sub num uniune internă (innerjoiti)
d.Realiz întotdea legarea rândurilor folosind o condiŃie de egalitate (=)
8, O uniune încruşişată este: b.N produs cartezian
3. Operatorul BETWEEN a.Specif un dom de valori care incl şi capetele
d. Selectează rândurile adăugate în tabel într-un anumit interval de timp
4. Operat LIKE standard b Foloseşte liniu de sublin drept caract de înloc
Pozitio e. simboluri procent drept caractere de înlocuire nepoziŃionale
10. Operatorul UNION a.Elim rând duplic din setul de rezult d. Comb seturile
de rezultate a două interogări într-un singur set de rezultate
3. Pentru aducerea în prima formă normală a unei relaŃii ne-normalizate
b. Atributele multivaloare sunt mutate într-o nouă relaŃie
d. Grupurile repetitive sunt mutate într-o nouă relaŃie
e. Identificatorul unic al relaŃiei originale este copiat în noua relaŃie
10. Prima formă norm rezol anomal cauz de b.Grupurile repetitive
d. Atributele multivaloare
6. Printre tipur de restri care pot fi fol în bazele de date se num
c. Cheie primară d. CHECK e. Unicitate
14. Probl de depend partiala a.Sunt rezolv de FN2 d.Apar cand un atribut
non-cheie depinde doar de o parte a cheii primare
8. Procesul de normalizare a.Începe de la tab, pent a ajuta proiect să
desc vizual de utiliz b.A fost dezv de Dr. E. F. Codd
d.Este aplicat sistematic fiecărei vizualizări de utilizator
12. Sintaxa cor pentru clauza DEFAULT e c.DEFAULT (expresie)
7. Sint corectă pentru elimin valor nule din rezult inter e. IS NOT NULL
13. Sint cor pentru o restr NOT NULL b. nu_coloa tip de date NOT NULL
14. Sint corec pen o restr UNIQUE e
a. CONSTRAINT nume restricŃie] UNIQUE (nume_coloană)
b [CONSTRAINT nume restricŃie] UNIQUE (nume_tabel)
15. Sint corec pentru o restri referential e
b.[CONSTRAINT nume restricŃie] REFERENCES nume_tabel
7. Scopul normalizării este de a rezolva următoarele probleme
a.Anomalia de inser,de stergere ,de actualizare
1. SQL este
b. Un limbaj folosit pentru comunicarea cu bazele de date relaŃionale
d. Folosit pentru definirea şi modificarea obiectelor unei baze de date
c. Un limbaj nonprocedural d. Un limbaj declarativ e. Un limbaj standa
1. Tipur de date oferă următ avant b.Oferă un set de comport utile pentru
utilizatorii bazei d.RestricŃion datele din colo la caract care au sens în context
e. Ajută sistemul DBMS să stocheze mai eficient datele din coloan
2. Tipur de date pentru caract a.Sunt mai flexibile decât tipurile de date numer
b. Acceptă atât date cu lungime fixă, cât şi date cu lungime variabilă.
d. Determină completarea coloanelor până la lungimea maximă maximă
e. Pot stoca şiruri de caractere în format specific unei limbi naŃionale
3. Tipur de date numer d.Stochează valori exacte sau aproximative
e. Sunt potrivite pentru a fi folosite în calcule
4. Tipur numer standard includ INTEGER FLOAT
5. Tip de date tempor standard inc DATE TIMESTAMP TIME
3. Un client SQL in linia de com b. Rul pe o mare variet de platforme client.
e. Afişează răspunsurile la comenzi sub formă de mesaje de tip text
4. Un client SQL cu interf grafica (GUI) a. Necesita un sistem bazat pe ferestre
d. Afişează datele şi opŃiunile de comandă folosind caracteristici grafice
5.Un client SQL bazat pe web c. Neces un browser web pe client.
9. Un identificator unic(cheie) b. Poate fi compus dintr-un singur atrib
Sau mai multe concatenate
3. Un sistem de gestionare a bazelor de date este
c. Un produs software furnizat de un producător de baze de date
d. Deseori abreviat sub forma DBMS
18. Utiliz valide ale instruc ALTER TABLE includ a. Adăugarea coloan
b. Modific lungimii sau a preciziei coloan d. Eliminarea unei chei primare
e. Adăugarea unei chei primare
6. Valorile NULL a. Pot fi folos pentru reprez datel care lipse sau nu sunt cunos
d. Nu sunt egale cu alte valori NULL