Sunteți pe pagina 1din 4

95. Algor euristici nu se folos,: 5 rezolv probl unor algoritmi de optimizare.

78.Analiza de senzit 1 reprezintă o tehnică de studiu estimaţiile făcute;


80. Analiza de senzitivitate ajută, deoarece: 5 identifică soluţiile optime.
10. Atunci când gradul utilizarea: modelelor deterministe;
66. Atunci când gradul utilizarea: 4 mulţimilor vagi (fuzzy);
26. Ca met de raţion a folos: 5 următ tehn: Wald, Savage, Hurwicz, Laplace.
24. Ca reg de identif a var consid: 1 exprim prefer subiec sau intu a decide;
23. Caract situaţ deciz faptul că: 3 element proces cu precizie acceptabilă;
96. Când se desfăş mai mul exper asig prin 5 acelor teste de semnific statist.
99. Conc fundam al model) este: 1 ciclul informaţie – decizie - acţiune
25. Deciz în cond de incertit se iau când: 1 nu există inform priv stăr nat;
27. Deciz în cond de risc faptul că: 1 la prim se cun prob obiect ale naturii;
8.Determ din următ enum: concep fol valori de ieşire. 2 algoritm
21. Difer dintre valoa obţi prin deci optimă decizion se numeşte 3 regret;
22. Difer prince dintre mod în faptul că: 2 med extern „acţion” fără un scop;
Elim varia necoresp: „Pentru gener num alea : 3 metod baz pe creativ;
2.Expr matema care limit este echivalentă: 3 unei restricţii;
13.În cazul problem de dime mari, de natură se recom: 2 algoritmi euristici;
28. În cazul unei probl deciz cu de tip prof, alegerea criteriul Savage

se face aplicând formula:


29. În cazul unei probl deciz cu criteriul Wald se face aplicând formula:

Încerc de a lua în consid fact criteriul de minimizare a: 2 a erorii de tip MSE;


6. In func de natura dat, model se împ în: determin / stochastice / fuzzy;
79. Identif afirm falsă în legăt cu desfăsurarea unei analize de sensitivitate.
3 „Anal de senzit perm deciziei pentru care a optat decidentul”
84. Indic care din afirm următ referit la tehn simulării este falsă:
2 prin soluţiile exacte cercetare eficientă pentru
34.Indic răspu correct: Folos teoria deciz de incert şi progr infor WINQSB rez
prezentate în tabelul 2.Tabelul 2. Rezultatele obţinute cu WINQSB/DA
MAXIMIN V3 $13500 MAXIMAX V1 $8250 ..EXPECT =$83.33 vari opti:
5 nu se poate preciza optimalitatea pentru nici o variantă.
35. INDIC 34 Selec afirm falsă referit la valoa inform perf (VIP:
2 dacă se disp de posib achiz 83,33 u.m., nu se recom compl inform
36. Indic răsp corr: Folos teoria deciz în cond de în tabelul
V1 14000 11125 8250 …V3 13500 11000 8500 MAXIMIN V3
13500 ….EXP $83.33 În cond de risc val inform perf: 5 se reduce
cu o valoare care se poate calcula cu inform dispon în tabelul 1
37. 36.INDIC Pentru mod matric în cond de risc, folos naturii: 4 expected
value (0,35, 0,45, 0,2). Atun, rezult se modif în cazul aplic criteriului:
38. Indi răsp cor. constr arb de dec pentru matr consec din tab 1 de
0,35, 0,45 şi 0,2 - rezolv coresp WINQSB. 2 prin calc val aştep asociate;
39. 38 Selec afirm falsă despre nod 4: 1 este un nod de tip decizie;
40. 38 Valo asoc nod 1: 5 este determ prin comp val din nod 2, 3 şi 4
61. Ind răsp cor pe baza dat şi rezult din tab 5. Pe baza dat referit sch leu-dolar
WINQSB rez
IAN03 33448 FEB03 32883.95 …NOI03 34108.8 33250.26 33216.29
ALPHA=0.9Cea mai “cor” prev a curs este: 4 33114,76 ROL/USD;
62. 61 Eroarea medie pătr în cazul celei mai “cor” prev este: 3 402414,5;
63. 61 Pentru o aplic rigur a met trebuie să ia valori:
64. 61 In cazul previ cu < eroare medie nive ? prop ca opt este: 1 0,1;
56. În mod ajust expo, aleg va conduce: 4 la ajust puter a date reale;
58. In mod ajust expon prie, coefic de niv a: 2 influe modul ponderate;
42. In teo ştiinţif a deciz, reprez: 1 o valo subiect asoc multor criterii;
53. Între obiec anal serii de ti, nu se num:3 realiz, pe baza rezult anterioare;
81. La o întrepr de dimens mari se pune probl achiziţ unei noi linii tehnol
Selectaţi afirmaţia falsă: „Fluxul de numerar a investiţiei este:
4 VNA= -220000+70000*3.791=45370 m.u. pentru cei 5 ani.
82. La o întrep de dime mari se pune prob fi iniţiat deoarece:
1 criteriul de decizie VNA>0 este satisfăcut.
83. 82 Analiza de senzit pentru T12 factor este: 3 preţul produsului;
9. Mărim care caract proc econ în măr: A+E+F Fuzzy; Stoch; Determ;
32. Met arbor de dec pres: 5 evalua nodur de tip even îna nod de tip dec.
90. Met de simul Monte Carlo poa fi fol efi: 5 toa răspuns anter este incor
14. Met de tip determ se , , at când: 3 dispu de date sufic prec şi cant mare;
18. Model de simul au un caracter: 4 procedural;
87. Numer pseudoaleat: 5 sunt generate cu ajutorul calculatorului
88. Numer aleat sat un din ur cond: 1 A+B+Dsunt stat,nu sunt,func e stab
74. O comp producăt de deterg şi prod chim în com
T9 prod de 4500 - 675 675 1350 T10 1 0.4625 0.3175 0.2200
T11 1 prodA 0.4755 2.1029 Selectaţi afirmaţia falsă:
4 cotele de piaţă la momentul iniţial
75. 74 Ponderea pe piaţă a produsului A în luna curentă este: 0.45
76. 74 Coefic de fidel de la o lună la următ lună pentru prod A este:0.7
77. 74 Selec afirm falsă „Compon din vect starea de echi se deter rezol ecu:
3. O sol opti se ident: din mulţ soluţ admis fol criter de dec sau o func scop;
44.Pe baza tabel 3 şi 4, indic răsp corect: In ved achiziţ unui scanner de mare:
T3 OFER 1 14900 36.5 987 RES PRO….OF4 14850 37.5 989 POSIBIL
T4 OF 1 0.625 1 0.46 1…OF4 0.781 0.77 0.33 0.33 Indicaţi oferta cea mai
conv din punctul de vedere al celei mai mari utilităţi sinteză 1 oferta 1;
45. 44 Select afirm adev: 4 ordinea de pref a ofert se mod import criteriilo
46. 44 Setul de util coresp cri C4 se determina: 5 prin simulare

47. 44 Setul de ut coresp cr C2 se det: cu ajut unei for de tipul


60. Pent a apre acurat metde ajust expone se p fol: 3 media eror pătr sau abs;
17. Pen rezol unor prob în care vol de date dispon e redus: 2 mod stochastice;
5. Prin aspec relev pentru diferen model norm nu se enum: num de decidenţi;
52. Prin trăsăt funcţ de previz nu se num: 5 analiz proc şi fenom tut activităţilor.
57. Proced de previz baz pe mod Brown practică dacă: 2 exi inform din peri
trecute asupra evoluţiei indicatorului considerat;
70. Prod AA1 al unei societ comerc este în conc pe piaţă cu prod AA2 şi AA3
realiz de firme conc. T6 from/to AA1 AA2 AA3 … 0.20 T7 1 0.3750 0.3050
0.3200 T8 CS1 0.2000 5 ..CR3 0.5000 2.0000 Pond pe piaţă a prod AA1
în luna martie este: 5 0,55
71. 70 Coefic de fidel de la o lună la următ lună pentru produ AA2 este: 0.7
72. 70 Probabil de reorie a unui cumpăr al prod AA2 în luna aprilie AA3
în luna mai este: 0.2
73. 70 Probab ca un cump al produs AA3 în luna martie să cump prod AA1
în starea staţionară a pieţei este: 0.5
12. Refer la o probl de progra liniară, introd impreciziei cond la: progra fuzzy;
91. Rezol model de simul se face : 5 prin preluc unor serii de date din trecut.
97. Rezol model de sim se face 2 de obicei cu ajutorul unor aplic software;
50. Selec afirm adevăr referit la met progr scop (Goal Programming) apl pen
r obiective5 În cazul în care obiect sunt expr în un ale deviaţiilor
31. Selec afirm adevăr referit la valoarea informaţiei perfecte (VIP):

se calculează cu formula: VIP


54. Sele afirm adev de max general; „Intre compon esenţ includ: 5 tendinţa
, variaţiile ciclice, cele sezoniere şi oscilaţiile pur aleatoare”.
19. Selec afirm falsă: 1 scăd simult a prec şi complet model deterministe.
68.Selec afirm falsă despre un lanţ Markov: 2 suma elemen de pe fiec col
din matricea probabilităţilor de tranziţie este 1;
43.Selec afirm falsa: „În cazul optim multiatrit: 5 mulţ soluţ posib este infinită”.
30. Selec afirm falsă: 5 Luarea deciz în cond de risc prudentă maximin
94. Selec afirm falsă met euristicii: 5 oferă reg care garant obţin cea mai avant.
41. Selec afirm fal desp optimiz multicrit: 1 în caz optim multiob, mulţ finită;
1)Select afirm fal utiliz econ-matem. 3 cu ajuto mod se ident impr şi incomp;
11. Sel afirm f referit la experim unui model econ-mat: ace se poate face
"in plan real" prin observarea completă sau exhaustivă a realităţii.
7. Sel afirm f din următ propoz la avant tehnica simulă-rii: simul poate fi folos
pentru a verifica o soluţie nesigură obţinută pe cale analitică;
49. Sel afirm fal: ”În cazul optim multiobiectiv: 1 mulţ soluţ posib este finită;
20. Sel afirm f refer la dec econom: 5 „ implică folos unor algor de tip det,
strategie optimă de acţiune”
48. Selec afirm f referit la met programării scop (Goal Progr): 5 Se caută acea
soluţie care atinge toate nivel de aspiraţie, fără a permite înreg de abateri
59. Sel afirm f: "In met ajust expon a lui Brown, 5 se pot est val indi de sezonal".
33. Sel afirm f refer la met arbor de dec: O întrepr din sect public care dor să
V1 14000 11125 8250 V2 13800 11050 8300 V3 13500 11000 8500
3 fiecare nod are mai multe noduri ascendente şi descendente;
16. Selec afirm f: "Recun fapt că în stud fenom socio-econ, conduce la:
5 folosirea tehnicilor de optimizare".
93. Sel afirm f ref la tehn simulării: 4 mod de sim au caracter deductiv;
55. Sel din următ enum, comp care nu este spec analseriei tempo a unui ind
5 viteza de creştere/descreştere a mărimii indicatorului.
92. Sel var fal din afirm refer la prec şi propr metodei Monte Carlo.
"Pen ca rezult obţ cu met Monte Carlo 4 num de încer variază fenom anal".
85. Simul perm obţin: 3 mai multor vari de deci, la un moment dat;
86. Simul nu permite, în ge: 5 optimiz unor probl care fac obiec deciziei.
15. Soluţ ofer prin aplic mod euristice es: 3 o soluţie "bună" bună posibilă";
4. Spre deos de progr liniară sau progr dinamică, simularea nu se. simulare sunt:
aproximări ale unor valori reale;
67. Una din prem utiliz lanţ Markov evoluţiei ponderii pe următoarea:
2 număr finit şi constant de mărci;
69. Unele din premisele utili lanţ Markov pentru mod evoluţiei pe piaţă s urmă:
1 A+C+D pe pia,prob,o prob