Sunteți pe pagina 1din 26
JUDETUL ARGES MUNICIPIUL PITESTI CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Administratiei Domeniului Public Pitesti Consiliu! Local al Municipiului Pitesti intrunit in sedinta ordinara; Avand in vedere: -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitesti; -Raportul nr, 45193/23.10.2013 al Biroului Management Resurse Umane si Protectie Civila: - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse in rapoartele nr, 45495/2013, nr. 45489/2013, nr. 45490/2013, nr. 45491/2013 si nr. 4492/2013; ~ Adresa nr. 5482/15.10.2013 a Administratiei Domeniului Public Pitesti inregistrata Ja Primaria Municipiului Pitesti sub nr. 43858/15.10.2013: Vazind prevederile art.36 alin.(3) lit."b” din Lega nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completatile ulterioare: in temeiul dispozitiilor art. 45 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si comp! ile ulterioare, HOTARASTE: Art.1, Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Administratici Domeniului Public Pitesti, prevazut in anexa care face parte integranti din prezenta hotarare. Art.2. Administratia Domeniului Public Pitesti ya aduce la indeplinire prezenta va fi comunicata acesteia, Biroului Management Resurse Umane si Protectie Directiei Dezvoltare Locals, de catre Secretarul Municipiului Pitesti. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, H.C.L. nr.369/2010 igi inceteaza aplicabilitatea. PRESEDINTE DE SEDINTA, Pitesti Nr. 327 din 31.10.2013 ANEXA la H.C.L, nr. 32¢+-/ 34. 40-2013 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A ADMINISTRATIEL DOMENIULUI PUBLIC PITESTI I. DISPOZITIL GENERALE Artal. (1) Administratia Domeniului Public Pitesti, denumita in continuare, A.D.P. este serviciul public, cu personalitate juridica, cu scop lucrativ, organizat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Pitesti; (2) ADP. este inregistrata ca persoand juridicd la Directia Finanfelor Publice Arges cu certificatul seria B nr, 0480313/01.01.2007 si are atribuit codul de inregistrare fiscala RO4122213; (3) A.D.P. ate sediul in Pitesti, sirada Obor nr. 3 si a fost infiintat prin Decizia nr.533/1991 si reorganizat prin Hotararile Consiliului Local nr. 29/1995 si nr. 95/1996. Art.2. Prezentul Regulament a fost intocmit potrivit dispozitiilor Hotararii Guvernului Rominiei nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementirilor cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local si Ordinului Ministrului Finanjelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial, republicat, cu modificarile si completirile ulterioare. Art.3, A.D.P. este administratorul unei pari a domeniului public gi privat al Municipiului Pitesti potrivit legii si hotararilor consiliului local. Art.4, Principalele activitati desfagurate de A.D.P. sunt urmatoarele: a. administrarea si intrefinerea arterelor de circulatie din Municipiul Pitesti: b. sistematizarea circulafiei rutiere, cu sprijinul organelor de politie competente: c. efectuarea de lucrdri de mecanizare pentru prepararea mixturilor asfaltice, sortarea agregatelor minerale si altele asemenea; repararea si intrefinerea masinilor si utilajelor din dotare; d. amenajarea, intrefinerea si exploatarea Gradinii Zoologice; e. sub coordonarea Primariei Municipiului Pitesti, impreuna cu alte unitati subordonate acesteia, contribuie cu masini, utilaje si deserventi la activitatile pentru indepartarea zApezii si preintampinarea formarii poleiului sia ghetii; f. construirea, montarea $i intre{inerea mobilierului stradal, a locurilor de joaca pentru copii, aparate fitness si izvoarelor pentru apa potabilt; g. administrarea cimitirelor municipale; h. indeplineste i alte atributii prevazute de lege si/sau prin hotarari ale consiliului local Arts. (1) A.D.P. isi desfigoara activitatea pe baza gestiunii economico-financiare, are buget propriu aprobat de Consiliul Local al Municipiului Pitesti si incheie bilan{ contabil; (2) Finantarea cheltuielilor se face din sume alocate de la bugetul local. Art.6. (1) Activitajile economico-financiare ale A.D.P. se desfigoari in baza reglementarilor in vigoare in aceasta materie si sunt supuse controlului organelor abilitate de lege in acest sens precum si ordonatorului principal de eredite; (2) Formarea si administrarea bugetului, viririle de credite si contul de incheiere a exercifiului bugetar se aproba de catre consiliul local. Art.7. (1) Bugetul propriu este structurat conform clasificat Ministerul Finantelor Publice; (2) Administrajia Domeniului Public Pitesti isi poate constitui si fonduri banesti sau jloace materiale provenite din sponsorizari sau donatii, cu respectarca dispozitiilor legale in accast materie. Art.8, (1) Consiliul Local al Municipiului Pitesti poate infiinfa, la propunerea A.D.P., activitafi integral finanfate din venituri proprii, cu precizarea categoriilor de venituri, natura cheltuielilor si a sistemului de organizare si functionare a acestor activitati: (2) Bugetele de venituri si cheltuieli pentru activitatile finantate integral din venituri proprii prevazute la alin, (1) se aproba odatd cu bugetul A.D.P: (3) Cheltuielile vor fi efectuate in limita veniturilor realizate; (4) Excedentele rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finanfate integral din venituri proprii se reporteaz’ in anul urmator cu aceeasi destinatie. Art9. (1) A.D.P. poate desfiisura activitati cAtre terfi consténd in Iueriri/prestari de servicii pentru refacerea suprafe{elor asfaltice numai in cazul interventiilor accidentale asupra re{elelor edilitare, situate pe domeniul public gi privat al Municipiului Pitesti. (2) Prin terti, potrivit prezentului regulament, se injelege persoana juridici si/sau fizic& care efectueazi lucriri ce afecteazi domeniul public si privat al Municipiului i bugetare aprobati de catre (3) Sumele incasate din activitagile prevazute la alin.1 reprezinti diminuare de cheltuiala si vor reconstitui creditele bugetare alocate. Art.10. (1) A.D.P. administreaz’, potrivit hotararii consiliului local, fonduri fixe si mijloace circulante; (2) Concesionarea, inchirierea si/sau darea in folosin{a gratuita pe termen limitat a bunurilor mobile si imobile aflate in administrarea A.D.P., se face prin hotirare a Consiliului Local al Municipiului Pitesti. ILSTRUCTURA ORGANIZATORICA ArtIL. (1) A.D.P. este organizat pe sectii, servicii, birouri, ateliere, compartimente si laboratoare; (2) Organigrama, statul de functii, numarul de personalsi Regulamentul de organizare si functionare se aproba de catre consiliul local, la propunerea Primarului Municipiului Pitesti; (3) Lista structurilor functionale prevazute la alin, (1) este redata in anexa nr.1. Art.12, (1) A.D.P, este condusa de un director numit in conditiile legii de catre consiliul local, la propunerea primarului; (2) Directorul A.D.P. este ordonator terfiar de eredite: (3) Directorul A.D.P. numeste, in condifiile legii, cu avizul Primarului Municipiului Pitesti- ordonatorul principal de credite, un Contabil $ef . Art.13, (1) Directorul A.D.P. asigura conducerea operativa a. serviciilor, avand urmatoarele atribufii principale: a, elaboreaz’ propuneri pentru proiectul de buget al anului urmatoy b. asigura defalcarea veniturilor si cheltuielilor aprobate pe trime ritmice si in bune condifii a prevederilor din buget; ¢. vegheaza la integritatea bunurilor incredintate serviciului publi d. asigura organizarea contabilitatii potrivit prevederilor legale; ¢. asigura ducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Local al Municipiului Pitesti si a dispozitiilor Primarului Municipiului Pitesti: f. ia masuri pentru realizarea programelor anuale ale consiliului local, pentru buna organizare a activitatii, gospodarirea eficienti a fondurilor alocate prin buget, crearea conditiilor corespunzatoare de lucru pentru intreg personalul din subordine; g. stabileste masuri pentru imbundtatirea calititii Iucrarilor, organizeaza controlul de calitate, asigura documentatiile tehnice pentru modernizarea tehnologiilor de lucru; h. stabileste masuri pentru aprovizionarea ritmica, potrivit necesitafilor interne, cu materii prime, materiale, piese de schimb, combustibil, energie, etc.; asigurd aplicarea masurilor stal pentru eliminarea cheltuiclilor nejustificate yi optimizarea stocurilor de valori materiale; i, aproba planurile de transport cu mijloace proprii; urmareste si raspunde de utilizarea corespunziitoare a acestora; j. aproba Regulamentul Intern; k, asigura respectarea legislatiei in vigoare in domeniul conflictelor colective de munca; 1, stabileste si deleaga, prin decizie, atributii Contabilului $ef, potrivit organigramei; m, ia masuri pentru cunoasterea, de cAtre cei implicafi, a actelor normative care vizeazi activitatea unitati gi asigura respectarea intocmai a acestora; n, informeaz& consiliul local si Primarul Municipiului Pitesti asupra activititi institutie’ si propune masuri in consecinta; o. angajeaza, impreuna cu Contabilul Sef, cheltuielile materiale gi banesti ale organizatici, potrivit legii; P. raspunde, alaturi de Contabilul Sef, de respectarea disciplinei contractuale si financiare, de Iuarea misurilor pentru asigurarea integritifii valorilor materiale incredintate, avand obligatia de a refuza, in conditiile legii, orice operatiune patrimoniala care contravine dispozitiilor legale; 4q. stabileste, impreuna cu furnizorii, grafice de livrare; r. asigura si raspunde de organizarea controlului financiar preventiv, controlului financiar de gestiune si inventarierea patrimoniului aflat in administrare, stabileste termenele de efectuare a inventarierii anuale; 8. numeste, promoveaz, sanctioneaza si elibereazi din functie personalul A.D.P, in le legii si ale prezentului regulament; ia misuri pentru intocmirea si aprobarea fisei postului pentru personalul A.D.P.; 1. emite decizii in baza referatelor justificative inaintate de secfii, servieii, birouri, ateliere, compartimente gi laborator: U. reprezinta instituia impreun cu Contabilul Sef, in relafiile cu persoanele fizice si juridice, precum gi in fata instanfelor judecatoresti; acord’ imputernicire de reprezentare a unitiii in fafa instanjelor judecatoresti_ si a altor persoane; V. angajeazii, impreund cu Contabilul Sef, potrivit legii, efectuarea cheltuielilor; X. rispunde, alituri de Contabilul Sef, de respectarea disciplinei contractuale si financiare, de luarea masurilor pentru asigurarea integritajii valorilor materiale incredinfate: y. raspunde de gestionarea intregului patrimoniu aflat in administrarea A.D.P. (2) Pe perioada in care ditectorul se afla in concediu de odihni, in incapacitate temporari de munca sau in alte asemenea situatii, atributiile acestuia sunt indeplinite de catre Contabilul Sef. Art.14, Contabilul Sef asigura intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli, executia acestuia, organizeazé si conduce eviden{fa angajamentelor bu; igtocmeste situatiilor financiare si anuale conform Normelor elaborate de Ministery} i organizeaza si exerciti controlului financiar preventiv propriu, avand urmj a, solicita, in termen, de la compartimentele de specialitate referat b. fundamenteaza elementele componente ale clasificatiei bugetare] c. analizeaza criteriile de necesitate, oportunitate si legalitate, prop! 4. incadreaz’ corect propunerile de cheltuieli, potrivit dispozitiilor legale, din punct de vedere al necesitatii si oportunitifii acestora; ¢. transmite clasificatia bugetara tuturor salariafilor implicati in angajarea si ordonantarea de cheltuieli pentru insusirea acesteia; £. bugeteaza cheltuielile in concordant’ cu clasificatia economica si functional; &. verificd toate veniturile sau cheltuielile cu clasificatia bugetara, h. asigurd existenta bugetului de venituri si cheltuieli, a listelor de investitii, a programului anual de achizitii publice aprobat; i, transmite bugetul si listele de investitii primite spre a fi depuse la unitatea de trezorerie; J. verific corelafiile dintre creditele deschise, cele utilizate si solduri, daca este cazul, precum si execufia din programul de contabilitate: k. actualizeaza si monitorizeaza periodic programul anual de achizitii publice; |. incadreazi contractele/comenzile in plafoanele aprobate, urmareste derularea tuturor contractelor; m. angajeazi cheltuielile bugetare, in limita creditelor bugetare aprobate; valoarea angajamentelor legale nu poate depasi valoarea angajamentelor bugetare; n, analizeaza posturile bilantiere din punct de vedere al componentei si le compara cu soldurile din balanta de verificare; ©. verified datele preluate in situafii financiare cu soldurile si cu rulajele din balantele de verificare; P. completeaza formularele si indicatorii prevazuti in situafiile financiare; 4, urméreste concordanta dintre datele trecute in situafiile financiare gi cele din bugetul de venituri si cheltuieli; T. urmareste concordanta dintre bilanfurile contabile anuale, respectarea prevederilor legale referitoare 1a inchiderea si deschiderea anului financiar; s. intocmeste gi transmite, la termen, situatiiile financiare; |, asigura prezentarea corecti a imaginii patrimoniului unitatii, a contului de rezultat patrimonial sia contului de executie; u. asigurd existenta documentelor legale privind avizarea persoanelor care exercit controlul financiar preventiv propriu; V. asigurd existenfa si completarea registrului cu operafiuni supuse controlului financiar preventiv propriu; X. urmiareste existenfa actelor justificative, a vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale; exerciti cu raspundere viz de control financiar preventiv propriu; y- consemneaza, in registru, operatiunile pentru care s-a respins acordarea financiar preventiv propriu; z, informeaza conducerea in cazul efectuarii unei operaiuni economice respinsa la viza de control financiar preventiv propriu; Art.15. (1) in exercitarea atributiilor prevazute in prezentul regulament, directorul emite decizii care devin executorii de la data comunicarii, daca acestea nu prevad alt termen. (2) Atributiile secjiilor, serviciilor, birourilor, atelierelor, compartimentelor i laboratorului sunt completate cu prevederile Ordinului Ministrului Finan{elor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial, republicat, cu modi completarile ulterioare. Art.16. (1) Sectia Reparatii Su constituita din doua ateliere, astfel 1. Atelier Preparat Mixturi Asfaltice si Reparatii Strizi; 2. Atelier Exploatare gi intretinere Masini si Utilaje; (2) Sectia are specific de santier cu baze de productie proprii care construcfii si reparafii strazi, parcari, drumuri si alte amenajari pentru acces 4 ei de control i si Mecanizare Lucrari este st (3) Atributiile Sectiei Reparajii Strazi si Mecanizare Lueréri sunt prevaizute in anexa nr.2; Art.17. (1) Laboratorul de Analize si incercari in Constructii este structura care executt analize si determinari pentru agregate minerale, filer, bitum, balast, mixturi asfaltice, carote prelevate din asfaltul obtinut prin asternere; (2) Atvibufiile Laboratorului de Analize si incercari in Constructii sunt prevazute in anexa Art.18. (1) Atelierul Administrare si intretinere a Domeniului Public este structura care executi in principal lucrari de amplasare i intrejinere a mobilicrului stradal si locurile de joac’ pentru copii din Municipiul Pitesti; (2) Atributiile Atelicrului Administrare si intretinere a Domeniului Public sunt prevazute in anexa nr.4; Art.19. (1) Gradina Zoologicé este structuri cu specific de prestari servicii, avand ca scop ingrijirea animalelor silbatice captive, intretinerea si exploatarea spatilor aferente. (2) Atribujiile Gradinii Zoologice sunt prevazute in anexa nr.5 Art.20. (1) Biroul Resurse Umane, Administrativ si Protectia Muncii este structura de specialitate prin care se realizeaza: a, managementul resurselor umane in cadrul A.D.P.; b. intrefinerea si administrarea patrimoniului unitatii, asigurarea utilitatilor ete.; ¢. indeplinirea si respectarea masurilor in domeniul securitifii gi sAnatafii in munca ; (2) Atributiile Biroului Resurse Umane, Administrativ si Protectia Muncii sunt previzute in anexa nr. 6; Art.2L. (1) Atributiile Biroului Aprovizionare, Juridic si Achizitii Publice este structu de specialitate prin care se realizeazi: a. Organizarea aprovizionarii cu materi prime, materiale, obiecte de inventar, combustibil, piese de schimb etc. necesare pentru buna funetionare a A.D.P.; b. reprezentarea A.D.P. in fata instantelor judeciitoresti si a organelor de urmarire penala, in baza delegatici date in acest sens de directorul A.D.P.: intocmirea caietelor de sarcini si a documentatiilor de atribuire a contractelor de tii publice: (2) Atribufiile Biroului Aprovizionare, Juridic si Achizitii Publice sunt prevazute in anexa Art.22. (1) Compartimentul Financiar Contabilitate este structura de specialitate care asigura intocmirea si executia bugetului A.D.P.; (2) Atributiile Compartimentului Financiar Contabilitate sunt prevaizute in anexa nr.8; Art.23, (1) Biroul Tehnic si Problematica Mediului este structura de specialitate prin care se asigura: a. fundamentarea programului de activitate anual, trimestrial si lunar pe sectoare de activitate, in concordant cu hotararile consiliului local gi dispozitiile Primarului Municipiului Pitesti, tinand cont de capacititile tehnice, materiale si umane de care dispune A.D.P.; b. mentinerea sistemului de management al calitatii si mediului; (2) Atributiile Biroului Tehnic si Problematica Mediului sunt prevazute in anexa nr.9; Art.24. (1) Biroul Administrarea Cimitirelor si Prestari Servicii Funerare este structura de specialitate care administreaz cimitirele municipale, cu exceptia celor parohial (2) Atributiile Biroului Administrarea Cimitirelor si Prestari Servicii Funerare sunt prevazute in anexa nr.10; Art.25. (1) Compartimentul Control Financiar de Gestiune este structura_de specialitate prin care se realizeazi controlul financiar de gestiune gi autoevaluarea intern managerial in cadrul A.D.P.; (2) Atributiile Compartimentului Control Financiar de Gestiunefsey m1; __. _ Art.26. (1) Cabinetul Medical este structura functional care se ocupi cu evaluarea starii de s&nétate a lucratorilor si aplicarea masurilor de menjinere a capacitiii de munca: (2) Atributiile Cabinetului Medical sunt prevazute in anexa nr.12; ATRIBUTII PRIVIND IMPLEMENTAREA ORDINULUI MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 946/2005, REPUBLICAT, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE Art.27. in vederea autoevaluarii sistemului de control intern/managerial A.D.P. realizeaza urmatoarele programe $i actiuni: (1) Sefii compartimentelor completeazi chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial conform anexei nr. 4.1. din INSTRUCTIUNI; (2) Comisia constituitd in vederea monitorizarii, coordonarii si aplicarii metodologiei de implementare si dezvoltare a sistemului de control intern/managerial elaboreazi si implementeaza: a. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, care se transmite Primariei Municipiului Pitesti pana la data de 15 martie a fiecdrui an; b. Situatia trimestrialé si anuala privind stadiul implementarii si dezvoltirii sistemului de control intern/managerial si situafiile deosebite constatate in actiunile de monitorizare si coordonare; (3) Directorul A.D.P., in baza autoevaluarii sistemului de control intern/managerial, rapoartelor de audit intern, controalelor ex-post si a recomandarilor rezultate din rapoartele de audit extern, intocmeste la incheierea exercitiului bugetar Raportul anual privid sistemul de control intern/managerial conform anexei 4.3 din INSTRUCTIUNI; DISPOZITIL FINALE Art.28. (1) Compartimentele Administratiei Domeniului Public Pitesti indeplinese gi alte atribujii prevazute de actele normative in vigoare, de hotarari ale consiliului local, dispozitii ale Primarului Municipiului Pitesti_precum si decizii ale directorului A.D.P.; (2) in exercitarea atributiilor ce le revin compartimentele A.D.P. colaboreaza cu alte persoane fizice sau juridice: Art.29, Anexele nr. 1- nr. 12 fac parte integranta din prezentul Regulament; Art.30. Nerespectarea prezentului Regulament atrage, potrivit legii si ho consiliului local, rispunderea materiala, disciplinar’, contraventionala sau penal, dupa caz: Art.31. Relatiile ierarhice si de colaborare ale structurilor de specialitate ale A.D.P. stabilite prin prezentul Regulament se aproba_prin hotardre a Consiliului Local al Municipiului Pitesti. Anexa nr. LISTA STRUCTURILOR FUNCTIONALE ALE A.D.P. 1, SECTIA REPARATII STRAZI $I MECANIZARE LUCRARI: __. 4) ATELIER PREPARAT MIXTURI ASFALTICE $I REPARATIL STRAZI; B) ATELIER EXPLOATARE $I {NTRETINERE MASINI SI UTILAJE; 2. LABORATOR DE ANALIZE $I INCERCARI iN CONSTRUCTI ; 3. ATELIER ADMINISTRARE $I iNTRETINEREA DOMENIULUL PUBLIC; 4. GRADINA ZOOLOGICA; 5. BIROUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV SI PROTECTIA MUNCH; 6. BIROUL APROVIZIONARE JURIDIC $I ACHIZITH PUBLICE; 7. COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABILITATE; 8. BIROUL TEHNIC $I PROBLEMATICA MEDIULUI; 9. BIROUL ADMINISTRAREA CIMITIRELOR $I PRESTARI SERVICII FUNERARE; 10. COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE G! TUNE; 11. CABINET MEDICAL. ANEXA NR.2 ATRIBUTIILE SECTIEI REPARATII STRAZI $I MECANIZARE LUCRARI LAtribufiile Atelierului Preparat Mixturi Asfaltice si Reparatii Strizi: 1. Prepararea mixturilor asfaltice: a. planificd consumul de agregate minerale (nisip —sorturile 0-4mm si 0-8mm, pietriy concasat sorturile 4-8mm si 8-16mm), filer, bitum, combustibil, lubrifiant si piese de schimb; b. cantareste materialele care intri in componenta retetei de preparare a mixturilor asfaltice: ¢. cantireste mixturile asfaltice la iesirea din instalafie, le inregistreazd in Registrul special constituit si le transporta la locul de asternere: d. inregistrea7a zilnic cantitatea de mixturi asfaltice in Registru; ¢. intocmeste lunar centralizatorul eu productia de mixturi asfaltice. 2. Producerea agregatelor minerale in stafia de sortare: a. planificd anual necesarul de balast pentru obfinerea sorturilor de agregate mineral b. intocmeste zilnic procesul-verbal de sortare; c. intocmeste lunar centralizatorul cu sorturile produse si prelucrate; d. concaseaza sorturile mai mari de 8 mm 3. Centralizarea echipamentelor de masurare si monitorizare: a. planificd efectuarea periodica a etalonatrilor si verificarilor; b, identifica furnizorii de servicii metrologice; . verificd periodic stadiul etalonatilor; d. asigura protectia instalatiilor si aparatelor impotriva ajustirilor necentralizate: e. verificd si previne deteriorarea si degradarea EMM: £. instruieste periodic utilizatorii echipamentelor de masurare si monitorizare. 4, intocmirea evidenfei tehnice a lucririlor executate, completind toate documentele prevazute de lege. 5. Producerea antiderapantului pentru prevenirea formarii poleiului si a. aprovizioneazi, receptioneaz’ si depoziteaza materiile prime (ni calciu); b. stabileste refeta pentru producerea antiderapantului_ si prepara amestecul; ¢. transporta i imprastie antiderapantul pe strazi, alei gi trotuare; ghefii: ip. sare, clorura de 6, Amenajarea, intrefinerea si repararea strizilor, trotuarelor, aleilor si parcirilor: a. analizeaza zilnic, lunar si trimestrial programe de Iucrari, le planificd si numeste responsabili; b. verified pe teren lucririle executate, face masuritori si le analizeazi cu sefii de forma c. intocmeste lunar situafii cu lucrarile executate: d. receptioneaza lucrarile la terminare si intocmeste declarafii de confy €. verificd imbracimintile asfaltice la 30 de zile de la darea in circulay f. asigura garantia de bund executie dupa caz. 7. Montarea si intretinerea indicatoarelor de circulatie: b. intocmeste necesarul de materiale si executa Iucrarile conform avizului Comisiei de circulatie: ¢. repara indicatoarele de circulatie si intocmeste hunar situati 8, Executarea marcajelor rutiere si pietonale: a, intocmeste necesarul de materiale; b. execut, cu sabloane, marcaje pentru parcari, treceri de pietoni, stati de autobuz etc.; c. executi mareaje rutiere cu masina de marcat: d. intocmeste lunar situatia de lucrari, 9. Montarea si intretinerea mijloacelor de semnalizare si de dirijare automata a circulatiei: a. participa la intocmirea studiilor de trafic; b. objine avizul comisiei de circulatie pentru montarea mijloacelor de semnalizare si de dirijare a traficului; ¢. monteazi gi intretine mijloacele de semnalizare si de dit d. intocmeste lunar situatii de lucriri. 10. Solicita fondurile necesare, aprovizioneazi ce materialele necesare (nisip, sare si cloruri de calciu) si pune la dispozitia comandamentului de deszipezire materialul antiderapant rezultat in urma amestecurilor efectuate in cadrul Sectiei Reparatii Strazi si Mecanizare Lucrari. de lucrari, jare a traficului; ILAt le Atelierului Exploatare si intre: inere Masini si Utilaje: 1, Lucrdri de mentenanfa si accidentale la statiile de preparat mixturi asfaltice: a, fundamenteaza si propune anual necesarul de materiale, piese de schimb gi lubrifianti pentru asigurarea functionatii stafiilor de preparat mixturi asfaltice; b. executa Tucrari de intretinere si reparatii curente si accidentale la stafiile de preparat mixturi asfaltice din dotare; . participa, impreuna cu celelalte subunitati, la intocmirea anuala a listei de investitii 2. Lucrari de mentenanfa si intretinere, reparafii accidentale la mijloacele de transport; intocmirea documentelor necesare executirii transportului auto conform legislatiei in vigoare: a. identifica si ia masuri de reducere a consumurilor nejustificate de materiale, piese de schimb, carburanti, lubrifianti, gospodarind cu exigenta resursele respective; b. fundamenteaz’ si propune lista privind necesarul de reparafii curente si capitale a mijloacelor de transport din dotare pe care le gestioneaz’; ¢. propune si ia masuri pentru recuperarea consumurilor nejustificate de carburanti- lubrifianti si piese auto; d, executi lucrari de reparafii curente, Iucriri de mentenanfa si lucrari de reparatii accidentale; ¢. intocmeste documentatia RCA; f, raspunde de revizia tehnicd a mijloacelor de transport auto din dotare; g. rispunde de inscrierea in circulafie, in conditiile legii, a mijloacelor auto achizitionate, precum si de objinere a vizei periodice de inspectie tehnica., a licentelor de transport si a altor avize prevazute de lege; h, rispunde de intocmirea documentatiei privind asigurarea obligatorie de a mijloacelor de transport auto; i, executa lucrari de transport materiale, agregate, mixturi asfaltice; j, rispunde de efectuarea instructajului periodic de protectia muny pecifice; k. asigura indeplinirea masurilor rezultate din reglementarile in vig 1. raspunde de integritatea mijloacelor fixe si circulante din dotare: m. raspunde de ordinea si curafenia din zona sa de activitate; 2. indeplineste si alte atributii stabilite prin hotarari ale consiliului local, dispozitii ale primarului si decizii ale directorului si/sau date de seful ierarhic superior. 3. Lueriri de mentenanta, reparatii curente si accidentale pentru utilaje: 4. fundamenteaza si propune lista privind reparatiile curente planificate ale utilajelor pe care le gestioneaza, din dotarea unitatii; b. fundamenteaza si propune necesarul anual de materiale, piese de schimb si lubrifianti Pentru asigurarea funcfionarii tuturor utilajelor ce deservese A.D.P.; ©. participa impreuna cu celelalte subunitati, la intocmirea anual& a listei de investifii 4, identifica si ia masuri de reducere a consumurilor nejustificate de materiale, piese de schimb si lubrifianti, gospodarind cu exigenta aceste resurse; ©. propune si ia masuri pentru recuperarea consumurilor nejustificate de carburanti, lubrifianti si piese de schimb; f. rispunde de revizia tehnica a utilajelor din dotare: 8. rispunde de efectuarea instructajului periodic de protectia muncii pentru locurile de muned specifice; h. asigura indeplinirea masurilor rezultate din reglementitrile in vigoare privind P.S.1. . Fispunde de integritatea utilajelor din dotare:; j. raspunde de ordinea si curitenia din zona sa de activitate; k. indeplineste si alte atributii stabilite prin hotarari ale consiliului local, dispozitii ale primarului si decizii ale directorului si/sau date de seful ierathic superior: 4. Lucrari de mentenanfa, reparatii curente si accidentale pentru utilajele specifice activitatii de deszApezire: a, fundamenteaza si propune lista cu lucrari de mentenana, reparafii curente pentru utilajele specifice activitatii de deszapezire; b. propune si fundamenteazd necesarul de materiale, piese de schimb pentru asigurarea functionarii tuturor utilajelor care deservesc activitatea de deszapezire: ©. executa lucrari de reparafii accidentale tuturor utilajelor din dotare folosite la deszipezire, cind este cazul; 4. asigura permanent buna funcfionare si exploatare a utilajelor specifice deszaipezirii pe toatd perioada de iarna; e. pune la dispozitie, in stare de functionare, utilajele specifice activitatii de deszapezire: £. urmareste si supravegheaza exploatarea corespunzitoare a utilajelor de deszapezire: g. instruieste personalul in scopul exploatarii corespunzitoare a utilajelor, pentru climinarea aparifiei defectiunilor accidentale; h, raspunde de efectuarea instructajului periodic de protectia muncii pentru locurile de munca specifice activitaii de deszapezi i, raspunde de integritatea utilajelor specifice activitatii de deszipezire din dotare. 10 ANEXA NR3 ATRIBUTIILE LABORATORULUI DE ANALIZE SLINCERCARI i CONSTRUCTIL 1, Efectueazit analize si determindri pentru agregate minerale, respectiv: a, determina rezisten{a la sfardmare a agregatelor; b. efectueaza analize pentru agregate minerale; c. preleveazi probe; d. intocmeste Registrul unic pentru evidenta probelor primite si transmite rezultatele incercarilor de laborator; 2. Efectueazi analize pentru filer, respectiv: a. determina granulozitatea in vederea elaborarii re{etelor de mixturi asfaltice precum si verificarea calitatii acestora; b. interpreteaza rezultatele: c. preleveazd probe pentru analiza, 3. Efectueaz analize pentru bitum, respectiv: a, determina consistenta bitumului gi liantilor bituminosi b. receptioneazi materialele din punct de vedere calitativ; ¢. verifici si avizeazi impreuna cu responsabilul de calitate/mediu Tapoartele de incercare. 4. Efectueazi analize pentru balast, respecti a. stabileste parametrii care conditioneaza rezistena si deformabilitatea straturilor rutiere: b. furnizeaza datele necesare proiectirii si executiei lucrarilor; c. preleveaza probele: d. efectueaza analize si determinari pentru balast; e. interpreteaza rezultatele. 5. Efectueaza analize pentru mixturi asfaltice, respectiv: a, efectueaza analize pentru mixturile produse in laborator, in vederea stabilirii refetei de fabricare a mixturilor asfaltice; b, efectueazi analizele mixturilor produse in stafiile de preparare a mixturilor asfaltice; . interpreteaz& rezultatele, 6. PreleveazA probe de mixturi asfaltice de la statiile de preparare si efectueazi determinari, respectiv: a. efectueaz’ determinari fizico-mecanice a mixturilor asfaltice gi imbracamintilor bituminoase executate la cald; b. preleveaza si pregiiteste probele in vederea incercarilor; ¢, interpreteaza rezultatele; d. intocmeste procesul verbal de prelevairi probe/determinati; 7. Supune epruvetele de tip Marshall determinirilor, respectiv: a. supune epruvetele urmatoarelor determinari : - densitate aparenta; - absorbfia de apa; + stabilitate Marshall b. interpreteaza rezultatele. 8. Urmareste si verifici regimul termic si compactarea mixturilor, dup cum urmeaza: a, urmareste si verificd regimul termic pentru : - agregatele ce intra i ies din uscator; ~ bitum; ~ mixturile asfaltice la iesirea din malaxor; n - mixturile asfaltice la agternere. b. intocmeste Registrul termic: ©. monitorizeaz4 numarul de treceri ale cilindrului compactor pe stratul de asfalt; 9.Verifici compozitia si caracteristicile fizico-mecanice pentru imbricimintea asfalticd gata executati, dupa cum urmeazi: a. determina densitatea aparenta, absorbtia de apa si grosimea stratului; b. preleveaza epruvete, din probe intacte; ¢, efectueazi analize pentru compozitia asfatului; 4. intocmeste caietul de lucru pentru inregistrarea datelor. ANEXA NRA ATRIBUTIILE ATELIERULUI ADMINISTRARE SI iNTRETINEREA DOMENIULUI PUBLIC 1. Administreazd domeniul public iil intretine, dupa cum urmeazi: a. execuld Iuerarile de montaj ale mobilierului stradal, locurilor de joact pentru copii, aparatelor fitness si ale izvoarelor de apa potabi b. verifica calitatea lucrarilor pe toati durata executici; ¢. anexeazai, 1a dosarul obiectivului, rezultatele receptiilor preliminare si defini 4. executti lucrari de intretinere a constructiilor de genul sedri publice, platouri, mobilier stradal, locuri de joaca, aflate pe raza Municipiului Pitesti: ©. executa, pe bazi de comanda, Iuerari de construct, reparatii si intrefinere, pentru subunitajile din cadrul A.D.P.; £ executa lucrari specifice pentru pavoazarea orasului, cu ocazia diverselor manifestari; §. amenajeaza, exploateaza si intretine in stare de functionare forajele pentru apa potabi aflate pe domeniul public al Municiupiului Pitesti: h. in calitate de executant sau beneficiar, dupa caz, participa la certificarea situatiilor de lucrari executate; i. identified si ia masuri de reducere a consumurilor nejustificate de materiale, gospodarind cu exigent resursele alocate; J. participa alaturi de alte formafii de interventii, la actiuni comune ce presupun luarea lunor masuri care conduc la normalitatea unor zone afectate; k. intocmeste si inainteazi compartimentelor de specialitate documente si situafii in vederea acordarii drepturilor de personal, protectia muncii; |. raspunde de efectuarea instructajului periodic de protectia muneii pentru locurile de mune& specifice; m. asigura realizarea masurilor, rezultate din reglementatile in vigoare, privind P.S.L. 1. raspunde de integritatea mijloacelor fixe gi circulante din dotare; 9. raspunde de ordinea si curaenia din zona sa de activitate; P. indeplineste si alte atributii stabilite prin hotairari ale consiliului local, dispozitii ale primarului, decizii ale directorului si/sau transmise de seful ierarhic superior. ANEXA NR.S ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI GRADINA ZOOLOGICA 1. Stabileste zilnic ratia de hrana pentru fiecare specie, respectiv: a. administreaz& hrana si apa la animale si pasari; b. asigura mentinerea stocurilor de alimente si apa in conditii de igiend. 2. Asigura igienizarea amplasamentelor gi asistenta sanitari, respecti a. asigura un mediu prielnic caracteristic fiecarei specii de animale ; b. mentine standardul de igiend a personalului side curdjenie a spafiilor pentru animale, 3. Verifici zilnic amplasamentele, tarcurile si gardul perimetral din incinta Gradinii Zoologice, respectiv: a. ia masuri pentru evitarea evadsirii animalelor carnivore; b. monitorizeaza si verificd gardurile electrice de la carnivore; ¢. monitorizeaza instalafiile electrice ale centralei gi ale stafiei de epurare; 4. intervine in cazul agresarii animalelor; ¢. intervine in cazul depasirii, de catre vizitatori, a gardului de protectie: f. efectueaza lucrari de reparare a amplasamentelor animalelor ierbivore si carnivore: 8, evalueazi factorii de rise pentru fiecare specie de animale men{inuta in captivitate: h, asigura conditii optime pentru vizitarea tuturor standurilor, de cétre vizitatori: asigura un sistem de informare adecvat privind speciile de animale expuse vizionatii itatea sanitar veterinara, respecti a. intervine chirurgical invaziv si neinvaziv la carnivore, ierbivore si pasari: b. ia masuri pentru asigurarea securitatii si sinatatii in munca; ¢. asigurd asistenfa sanitara pentru toate speciile; d. foloseste arma cu tranchilizant. 5. incaseazii contravaloarea biletului de intrare in Gradina Zoologica, ANEXA NRG ATRIBUTHLE BIROULUI RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV SI PROTECTIA MUNCII I. ATRIBUTI SPECIFICE DOMENIULUI RESURSE UMANE 1. Intocmeste raportul si anexele 1-9 privind indepli cAtre Directorul A.D.P. Pitesti, respectiy: a. centralizeaza anexele nr. 1- nr. 6; b. intocmeste anexele nr. 7, nr. 8, nr. 9; ¢. stabileste procentul de diminuare a drepturilor salariale in caz de nerealizare a criteriilor de performanfi, cumulat de la inceputul anului; d. intocmeste si transmite Primariei Municipiului Pitesti, in vederea supunerii aprobarii consiliului local, raportul privind realizarea criteriilor de performan{a. 2. Intocmeste raportul privind indeplinirea indicatorilor de performanfi si de evaluare a activit’ lui public A.D.P. Pitesti: a. stabileste indeplinirea indicatorilor de performanté si de evaluare a activititii serviciului public A.D.P, Pitesti: b. transmite Primariei Municipiului Pitesti, in vederea supunerii aprobirii consiliului local, indicatorii de performanta si de evaluare a activitatii Serviciului Public A.D.P. Pite ¢. organizeazi si monitorizeaza activitatea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului; d. propune acordarea calificativelor in _urma evaluarii; 3. Stabileste drepturile salariale cuvenite personalului din cadrul A.D.P., respectiv: a. stabileste salariu de baz; b. verified pontajele lunare; ¢. stabileste drepturile salariale si intocmeste statele de plata; d. coreleaza prevederile deciziilor de personal cu statele de plata si acorda drepturile salariale; e. stabileste stagiul necesar in vederea acordarii gradafiilor pentru vechimea in munca si pentru promovarea profesionala; £ intocmeste raportirile statistice; 4. Modifica si comunica personalului din cadrul A.D.P., drepturile salariale cuvenite; asigur completarea si transmiterea, in termen legal, a datelor in Registrul de evident a salariatilor. 5, Planificd recrutarea, selectia si angajarea personalului din cadrul A.D.P., respecti a. organizeaz procedura de desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante; b. asigura lucrarile de secretariat in cadrul comisiilor de concurs si a celor de solufionare a contestafiilor: c. stabileste si publica rezultatul concursurilor organizate; d. intocmeste documentele pentru angajarea personalului. 6. Gestioneazi documentele privind: a. dosarele profesionale ale salariatilor; b. rapoartele de evaluare profesional a personalului. 7. Asigura functionarea sistemului informatie: a, gestioneaza aplicatia de calcul a drepturilor salariale; b. actualizeaza baza de date aferenta fiectrui salariat; irea criteriilor de performan{a de 6. intocmeste situatii privind contributiile sociale si impozitul aferent drepturilor salariale sile transmite institufiilor abilitate; 8. Gestioneazi formarea profesionale a salariafilor si imbunatatirea abilititilor necesare realizarii atributiilor impuse de functie, conform cerinfelor postului: a. centralizeaza informatie privind necesarul de instruire profesional la nivelul ADP: b. analizeazi oferte, intocmeste documente, solicit’ participantilor acte care atest participarea la cursuri 9. Intocmeste si actualizeazi fisele de post ale personalului A.D.P.: a. modificd atributiile de serviciu ale personalului contractual, cdnd este cazul; b. actualizeaz& fisele de post in urma: i, promovarii in grad profesional a personalului contractual: ii, promovarii intr-o functie de conducere; . modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare. IL ATRIBUTH PRIVIND ACTIVITATILE ADMINISTRATIVE 1. Elaboreaza planurile de pazi: a. asigura paza obiectivelor; b. verified si controleaza posturile de pazi. 2. Activititi administrative a. fine evidenja intretinerii si reparari imobilelor; belaboreaz’ si ia masuri pentru reducerea consumurilor de energie clectri combustibil, apa si alte materiale de uz administrativ; c. asigura utilitajile si certifica la plata facturile emise de furnizori; 4. asigura activitatea de secretariat, mentine in funcfie telefoanele gi alte mijloace de comunicare; e. organizeaza curafenia in birouri si pe caile de acces; I. ATRIBUTIL iN | DOMENTIUL PROTECTIEL MUNCIE SI A SITUATIILOR DE URGENTA Lin domeniul protectiei muncii: a. instruieste salariafii, la angajare, pe linie de securitate gi sindtate in b. elaboreazd tematicile de instruire pentru toate fazele, a periodicitafi ¢. obtine autorizatiile in domeniul securitatii si simatatii in munca: 4. elaboreaza planurile de interventie si actiune in caz de accidente majore; . efeetueaza inspectii la locurile de munca de la nivelul A.D.P.; £. intocmeste planurile de prevenire si protectie: g. ia masuri pentru autorizarea exercitirii meseriilor; h, gestioneaza fisele de securitate si snatate in munca; i, elaboreaza si realizeaza politicile in domeniul securitatii gi sanatatii in munca; j. intocmeste necesarul echipamentelor de protectie si de lucru: k, elaboreaz’ instructiuni proprii privind securitatea si siindtatca in mupog urgenti; 1. participa la intocmirea programelor de monitorizare gi masurare m. asigurd materialele pentru instruirea personalului; n. cerceteazd evenimentele ji intocmeste dosarele accidentelor; ©. colaboreaza cu Inspectoratul Teritorial de Munca.Arges; Ul pe llor de urgent; ile in domeniut situatiilor de urgent; ¢, elaboreaza tematici pentru toate fazele instririi; d. efectueaza teste practice prin simularea de situafii de urgenta; e. intocmeste planurile de prevenire si protectie; f. gestioneaza figele de situafii de urgenta; g. claboreaz’ si realizeaza politicile in domeniul situafiilor de urgenta; h. elaboreaza instruetiunile proprii in domeniul situatiilor de urgenta; i, asigura materialele pentru instruirea personalului; J. colaboreaza cu autoritajile abilitate in domeniul situatiilor de urgent. ANEXA NR.7 ATRIBUTIILE BIROULUL APROVIZIONARE, JURIDIC ST ACHIZITIL PUBLICE I. ATRIBUTH iN DOMENIUL APROVIZIONARIL SI ACHIZITHLOR PUBLICE: 1. intocmeste Programul anual al achizitiilor publice in functie de repartitia bugetara pe articole si destinafii: a. identifica necesitatile prin centralizarea referatelor de necesitate de la compartimente: b. intocmeste Programul anual de achizitiilor publice conform prevederilor legale; c. stabileste necesarul de investitii, bunuri materiale si servicii pentru anul bugetar. neaz’ produse si se rin procedura de atribuire-cumpirare direct’: a. efectueaza studiul de pial’ si stabileste oferta cea mai avantajoasi din punct de vedere tehnico- economic; b. achizitioneaza bunuri si servicii: c. intocmeste procesele verbale de receptie: 4. urmareste incadrarea_platilor in prevederile bugetare: ©. avizeazi facturile in vederea efectuar platilor; f. intocmeste dosarul achizitiei publi 3. AchizitioneazA lucriri, produse si servicii prin procedura de atribuire licitatie deschi a, intocmeste dosarul achizitiei publice: , publica anunful de participare si documentatia de atribuire in SEAP: ©. primeste ofertele: documentele de calificare, oferta tehnica si oferta financiara; d. comisia de licitatie deschide ofertele si le analizeaza: €. intocmeste rapoartele gi procesele-verbale specifice procedurii; f. inainteazi comunicarile privind rezultatul procedurii: g. semneazi contractul de achizitie publica pentru produse, servicii, luerari: h, publica anuntul de atribuire in SEAP: i. publica anuntul de atribuire pe site-ul ANRMAP; j, efectueaza receptia cantitativ-valorica a produselor, serviciilor, lucrarilor; k. urmareste indeplinirea prevederilor contractuale: 1. urmareste incadrarea_platilor in prevederile bugetare; m. avizeza pentru plata facturile in functie de graficul de livrare. 4. Achizitionarea de lucriri, produse si servicii prin procedura de atribuire Cerere de oferta a. publicd invitatia de participare si documentatica de atribuire in SEAP; b. primeste ofertele: documentele de calificare, oferta tehnica gi oferta financiar’: ¢. comisia de licitafie deschide ofertele si le analizeaza; 4. intocmeste rapoartele si procesele verbale specifice procedurii; e. inainteazi comunicatile privind rezultatul procedurii: f. semneaza contractele de achizitie publica pentru produse, servieii, luc &. publica anunful de atribuire in SEAP; h. publica anuntul de atribuire in site-ul ANRMAP; i. receptioneaza cantitativ-valoric produsele, servicii j. urmareste indeplinirea prevederilor contractuale; k. urmareste incadrarea_plijilor in prevederile bugetare; 2. Acl lucrarile; 18 |. avizeaza si da la plata facturile in functie de graficul de livrare sau executie a lucrarii. IL ATRIBUTIL IN DOMENIUL JURIDIC 1. Asigurd instruirea compartimentelor pentru cunoasterea si respectarea legilor specifice: a fine evidenta hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului si urmareste stadiul indeplinirii acestora; b. exercita si alte atributii cu caracter specific, ce decurg din acte normative, din hotirari adoptate de consiliul local, din dispozitii emise de Primarul Municipiului Pitesti sau din decizii emise de directorul institutiei; C. asigura cunoasterea reglementirilor legale specifice domeniilor de activitate ale asigurd constituirca si actualizarea, cu ajutorul conducerii unitafii, a bibliotecii juridice. 2, Reprezinta interesele unitifii in fata instantelor judecatoresti si a altor auto a. asistd reprezentanfii unitafii, la solicitare si ori de cate ori este necesar: b. consiliazi, din punct de vedere juridic, conducerea si angajatii unitatii: c. ia masuri pentru recuperarea creantelor. 3. intoemeste si avizeaza acte normative utile si necesare functionarii A.D.P. a. intocmeste contracte economice gi protocoale pe care le vizeaza pentru legalitate; b. vizeazt contractele de munca, deciziile de imputare si diverse acte cu caracter juridic: ¢. intocmeste si vizeaza regulamente, ordine si instructiuni privind organizarea activitatii unitatiis 4. intocmeste decizii de imputare in baza materialelor furnizate de Compartimentul Financiar Contabilitate; €. vizeazi pentru legalitate si conduce evidenta deciziilor emise de directorul unitatii. 4. Analizeazi si solutioneazi cererile administrative privind informatiile publice: a. afigeaza informatiile solicitate la sediul institufiei sau in mijloacele de informare in ‘masa, precum si pe pagina de internet proprie; . rispunde, in scris, cererilor primite, in termen de cel mult 30 de zile de la inregistrarea acestora, rt) ANEXA NRB ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABILITATE 1. Completeaza registrele contabile obligatorii: Registrul jurnal si Registrul cartea mare in strans concordanti cu destinatia acestora, astfel inet sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate. 2. Organizeaza contabilitatea imobilizarilo: a. fine evidenta tehnico-operativa si contabila a gestiunii de mijloace fixe; b. inregistreazd mijloacele fixe in evidenta tehnico-operativa, in fisa mijlocului fix si in contul contabil corespunzator; ©. aplicd prevederile legale referitoare la reevaluarea activelor fixe si le inregistreaza in contabilitate; d. aplica prevederile legale referitoare la amortizarea mijloacelor fixe; €. asigura contabilitatea sinteticd si analiticd a mijloacelor fixe, pe baza documentelor justificative privind migcarea acestora, 3. Organizeazi contabilitatea obiectelor de inventar sia materialelor: a. inregistreaza in contabilitate bunurile materiale pe surse de finantare; b. primeste, elibereaza, evidentiaza si utilizeazd bunurile materiale pe baza documentelor justificativi ¢. asigura contabilitatea sinteticd si analiticd a obiectelor de inventar si a materialelor consumabile, pe baza documentelor justificative privind migcarea acestora. 4. Organizeazi contabilitatea creanfelor si datoriilor: a. asigurd contabilitatea furnizorilor pe fiecare persoani juridica in parte; b. asigura contabilitatea clientilor pe fiecare persoand juridica in parte. 5. Organizeaza contabilitatea privind conturile de trezorerie: a. intocmeste fluxurile de trezoreric ca anexe la situafiile financiare $i le vizeazi_ pentru exactitatea platilor de caserie si soldurile conturilor de disponibilitafi. Asiguré concordanja dintre datele din contabilitatea institutici si contabilitatea trezoreri b. inregistreaz in contabilitate sumele virate sau depuse la banci ori prin mandate postale; ¢. tine evidenja contabila a onibilitatilor aflate in conturi sia miscarilor rezultate din incasari si plati efectuate distinct in lei si in valuta; d. verified periodic soldurile conturilor din balantele de verificare pentru ca acestea si corespunda cu soldul conturilor de disponibilitati din extrasele de conturi: €. intocmeste angajamentele bugetare si ordonantirile pentru plata drepturilor de personal. 6. Organizeaza contabilitatea yeniturilor incasate, astfel: a. fine contabilitatea, pe categorii de venituri, dupa natura gi destinatia lor: b. inregistreaza veniturile pe baza documentelor care atest crearea dreptului de incasare sau in momentul incasarii efective a acestora, in situatia in care nu exist o declaratie anterioard pentru inregistrarea creantei; c. verified gi inchide conturile de venituri; 4. verificd concordanta dintre contul de rezultat patrimonial gi contul de executie. . Organizeazk contabilitatea stocurilor, astfel: a. inregistreazi in contabilitate intrarile si consumurile de materi consumabile, materiale auxiliare, combustibil. piese de schimb si obiecte deg b. intocmeste balanta analitica pe feluri de materiale gi gestiuni. este, pastreaza, elibereazd bunurile materiale si banesti: 20 a, intocmeste notele de receptie; b. elibereaza pentru consum bunurile materiale si binesti; ¢. intocmeste nota de transfer si figa de magazie. 9. Organizeaza contabilitatea cheltuielilor de personal, astfel: a. inregistreaz in contabilitate drepturile salariale cuvenite angajatilor; b, efectueaza si inregistreaza in contabilitate refinerile din salarii si contributile aferente acestora, datorate att de angajator edt si de angajat . intocmeste ordinele de plata aferente salariilor; 4. intocmeste declaratiile fiscale prevazute de lege. 10. Organizeaz’ contabilitatea plitilor de casa si a cheltuielilor efective, astfe a. inregistreaza toate operatiunile de plati: b. emite dispozitii de incasare/plata. 11. Constituie garantiile materiale pentru gestionari, astfel: a, stabileste conditiile privind constituirea garantiilor materiale la gestionari; b. refine de la gestionari si depune, in conturi bancare, garantiile materiale, ANEXA NRO ATRIBUTILE BIROULUI TEHNIC $I PROBLEMATICA MEDIULUL 1. ATRIBUTIL IN DOMENTUL TEH. 1. Intocmeste avizele de lucru pentru spargerile in carosabil si trotuare ale detinatorilor de refele, dupa cum urmeazi: 4, fine evidenja structurii stradale si a celorlalte zone care apartin domeniului public gi Privat al Municipiului Pitesti aflate in administrarea A.D.P. pentru care constituie si arhiveaza documentatii corespunzatoare; b. receptioneaza, impreuna cu comisiile numite prin decizie de directorul A.D.P., lucrarile executate la nivelul fiecdrei activitati, rispunzénd, impreuna cu acestea, de exactitatca datelor consemnate in procesele-verbale de receptie gi situatiile de lucrari definitive: ¢. intocmeste avize privind inceperea lucratilor, stabilind termene si condifii clare privind obligafia executantului si/sau beneficiarului lucrarii, privind refacerea suprafefelor afectate; 4. colaboreazi cu compartimentele de specialitate din primarie, cu organizatii si agenti economici din teritoriu, cu celelalte compartimente implicate din cadrul A.D. &. intocmeste situafiile de lucrari pentru lucrarile executate de Sectia Reparatii Strazi gi Mecanizare Lucrai f, elaboreazi documentafii tehnice pentru objinerea de avize, acorduri, autorizatii. 2. Intocmeste situafii de luerari, dupa cum urmeaza: a. intocmeste programul de activitate anual, trimestrial i pentru Sectia Reparatii Strazi gi Mecanizare Lucriri; ». organizeaza evidenta necesara pentru urmétirea realizarilor fizice gi valorice, pretul de cost pentru lucrarile executate de sectie; ¢. intocmeste situafii_ pentru lucrarile de refacere ce se executa ciitre terti; d. rispunde de realitatea, exactitatea datelor si legalitatea operafiilor consemnate in documentele justificative pe care le prezint controlului financiar preventiv, pentru avizare 3. Depisteaza avarii, pribusiri, deteriorari, respecti a. analizeaza si avizeaza oportunitatea efectuarii spargerilor in carosabil sau in alte zone, solicitate de detinatorii de refele edilitare gi le supune aprobarii conducerii A.D.P.; b. raspunde de corelarea lucrarilor proprii cu lucrarile detinatorilor de refele tehnico- Cdilitare, intocmind grafice si documentatii corespunziitoare: ©. sesizeazi compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Pitesti, privind cazurile de spargeri neautorizate; 4. inainteaza lunar, conducerii A.D,P., situajia spargerilor autorizate, stadiul refacerii suprafetelor afectate, propunand, atunci cénd se constat nerespectari ale termenelor gi a altor condiii din autorizatii, masuri de normalizare si sanctionare a celor vinovati: . indeplineste si alte atributii stabilite prin hotarari ale consiliului local, dispozitii ale Primarului si decizii ale directorului_ si/sau date de seful ierarhic superior. 7 I. ATRIBUTH. iN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIUL' 1. intocmeste programul anual de colectare, transport, depozitare si tr! tite a. urmareste aplicarea legislafiei protectiei mediului si a normelor de Xp b. verified amenajarea depozitelor si modul de depozitare a deseurilor; ¢. coordoneaza activitatea privind managementul deseurilor. 2. intocmeste documentatia pentru obtinerea autorizatiei de mediu. ANEXA NR.10 ATRIBUTIILE BIROULUI ADMINISTRAREA. CIMITIRELOR SI PRESTARI SERVICII FUNERARE 1, Presteazit servicii funerare, dupi cum urmeazii: a. executd lucrari de inhumare la pamant; b. executi Iucriri de inhumare la pamant cu deshumare; ¢. executa lucriri de inhumare la criptis d. executa Iucrari de inhumare la cripta cu deshumare; ¢. executi Iuerari de inhumare la cavou; £ execut lucriri de inhumare la cavou cu deshumar g. incaseaza tarifele de inhumare, conform hotird 2. Administreazi cimitirele, respectiv: a. efectueaz curienia pe aleile carosabile gi pictonale si pe spatiile verzi aferente cimitirelor; b. asigura curdjenia spatiilor verzi in Cimitirul Eroilor; c. asigura deszapezirea aleilor carosabile si pietonale din cimitire; 4. efectueaza toaletarea arborilor gi arbustilor din cimitire: e. planteaz§ material siditor in cimitire; £ colecteazd, incarea si transport resturile vegetale si gunoiul menajer in rimpi intermediare; £. asiguri buna funcfionare a refelelor de apa, canalizare, alei, drumuri de acces, imprejmuiti, aferente cimitirelor; h. asigura buna funcfionare a instalatiilor sanitare de incdlzire a cladirilor din incinta cimitirelor; i, traseaza, in teren, constructiile funerare (borduri, cripte, cavouri); J+ repartizeazi locurile de veci, dobandite de concesionari in baza contractelor de concesiune; k. repartizeaza locurile de veci pentru persoanele neidentificate; |. completeaza figele de instruire privind normele de protectia muncii, P.S.I. si instruirea personalului. 3. incaseaza tarifele aprobate de consiliul local, asiguri eviden{a coneesionarilor si a solicitarilor privind concesionarea locurilor de veci a. incaseaza tarifele de concesionare, incheie acorduri, elibereazi adeverinte si efectueazd preschimbari, potrivit hotirarilor adoptate de consiliului local; | b. opereaza in figele de magazie materialele si obiectele de inventar aprovizionate; ¢. intocmeste rapoartele privind functionarea utilajelor; 4, intocmeste schifa zonelor privind amplasarea locurilor de veci: €. intocmeste actele de concesionare: f. inregistreazd in evidenjele cimitirului inhumarile pe baza adeverintelor eliberate in acest sens; 8. inregistreaza actele emise in Registrul de eviden{& concesionar wvidenta electronic h. inregistreazi corespondenfa primiti in registrul special constituit; i, intocmeste adresele si instiintirile de plata, detinatorilor de locur} Biata restantelor; j, intocmeste si transmite, in termen legal, adresele de raspuns cu cetafenilor privind acordarea locurilor de veci; ‘onsilului local. a k. formuleaza rispunsuri la sesizirile cetajenilor; | asigurd arhivarea si pastrarea documentelor, in condifii de sigurana; ANEXA NRL ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE 1. Asiguri planificarea activitiii, respectiv intocmirea programelor de lucru semestriale: 2. Verifici respectarea normelor legale cu privire la existenta, integritatea, pistrarea bunurilor si valorilor de orice fel si detinute sub orice titlu, respectiv: a. verified utilizarea valorilor materiale, declasarea si casarea de bunuri: b. verified efectuarea in numerar sau prin cont bancar a incasarilor si platilor de orice natura, inclusiv a salariilor gi a refinerilor din salari 3. Organizeazi si desfisoara inventarierea patrimoniului, dupa cum urmeazi: a. inscrie desftisurarea actiunii de inventariere precum si nominalizarea comisiilor; b. participa la activitatea de instruire efectuaté tuturor membrilor comisiilor de inventariere; ©. efectueazi inventarierea tuturor clementelor de activ si pasiv din evidenta contabild a unitatii: 4. valorifica rezultatele inventarierii: c. intocmeste registrul de inventar si urmareste concordanfa intre datele inserise in acesta si datele din bilant; f inventariaza patrimoniul stabilind in mod real situafia tuturor elementelor de activ si pasiv ale unitafi 4. Asigurii implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, dupa cum urmeazi: a. indeplineste atributile secretarului directorului A.D.P.; b. asigura evidenta tuturor documentelor emise in legatura cu Ordinul Ministrului Finanfelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, republicat, cu modificarile i completarile ulterioare: C. intocmeste toate rapoartele trimestriale si anuale gi le transmite Primariei Municipiului Pitesti. hipei de gestionare a riscurilor, potrivit deciziei ANEXA NR.12 ATRIBUTIILE CABINETULUI MEDICAL Cabinetul Medical functioneazi in subordinea directa a directorului A.D.P., in baza aulorizatiei sanitare emisa de Directia de Sanitate Publica Arges $i supravegheaza starea de snatate a personalului din cadrul A.D.P. si din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitesti, sens in care indeplineste urmatoarele atributii: a. intocmeste si gestioneaza dosarul de obiectiy ce confine datele referitoare la condifiile de munca analizate de echipa multidisciplinara coordonata de medicul de medicina muncii; ». participa la evaluarea starii de sinatate a angajatilor prin: -examen clinic la angajare; -examen clinic de adaptare: -examen clinic periodic; ~examen clinic la reluarea activitatii: -examen clinic de bilant la incetarea activi ©. asigurdi examene medicale complementare: EKG, analize laborator, piromettie, ecografie; d. informeaza si evalueaz’ angajajii privind sanétatea in munca; ©. evalueaz& angajatii in vederea raportatii primirii ajutorului in caz. de accident in munca: f. semnaleaza cazurile de boli profesionale; 8 intocmeste raportul periodic cu privire la starea de sdndtate a angajatilor; h. participa la managementul accidentelor de munca in unitate: acorda primul ajutor, asigurd trimiterea La spital; i, colaboreaza cu Comitetul de Sanatate si Securitate in Munea; J. participa la simpozioane medicale pentru 0 educatie medicala continua: k. intocmeste necesarul de medicamente, vaccinuri si materiale sanitare; |. intocmeste si fine evidenta privind graficele de temperatura ale frigiderelor; m. asigura pastrarea secretului profesional medical si secretul industrial al dispozitivelor 31 tehnologiilor de fabricatie, potrivit dispozitiilor legale in vigoare,