Sunteți pe pagina 1din 1

Leu,CorpA, etajV, tel.

0213181552
B-dul.IuliuManiu,Nr. l-3, Complex
ff

lrirzerstta.tea.

dLrr

de Psr.holosre-er
FaGqltatea
de Forrn
a-r.tarrr errtrrl
Dep

I]

u (c:u r(e9tL

gcrrrrtefa
Erdncafiei
ar(e a. Profesolril.g1.

w6

,i5

-iU

<,

S'r
\vs /i

CURSURIDE CERTIFICARE PENTRU PROFESIADIDACTICA- NIVELUL I (INITIAL)


pentruinvifimintul preuniversitarobligatoriu- sruDII UNIwRSITAREDELICENTI(
lx arsNTu sraDENTrLoRDINANULI - 2014/201s

Departamentul de Formare a Profesorilor al Universitdlii din Bucure;ti oferd cursuri de certiJicare pentru profesiu didacticd,
pe parcursul studiilor de licenld, incepilnd cu unul I de studiu, doar pentru studenlii Univercitdlii din Bucure;ti care doresc sd
wmeze profesia didacticd.
Conform Legii I/2011 ;i a O.U. nr. 49/2014/Art. 238,Alin.(l), absolvirea cursurilor furnizate de cdtre DFP (conform planului
de invd(dmAnl este singura modalitate prin csre sepoate urma o carierd didacticd"
PLAN DE INVATAMANT
- Monospecializare
NIVELUL I (INITIAL) - 30 credite
Anul I
1. Psihologiaeducafiei
-Fundamentelepedagogiei
2. PedagogieI:
-Teoria qi metodologiacurriculum-ului
Anul lI
3. PedagogieII: -Teoria qi metodologiainstruirii
-Teoria qi metodologia evaluirii
4. Didactica specialitS{ii
Anul III
5. Instruire asistati de calculator
6. Practici pedagogici in invifimAntul preuniversitar obligatoriu (1)
7. Managementul claseide elevi
8. Practici pedagogici in invifimintul preuniversitar obligatoriu (2)

Bxamen de absolvire: Nivelul I

-sem.I

5credite

- sem.II

5 credite

- sem.I

5 credite

- sem.Il

5 credite

2 credite
3 credite
3 credite
2 credite

sem.I
sem.I
sem.Il
sem.Il

Total
30 credite

- 5 credite

Absolvirea cursurilor de certificare pentru profesia didactici, Nivelul I (inifial), acordi absolvenfilor dreptul de a ocupa
preuniversitar obligatoriu constituite din discipline qi activitlfi didactice corespunzitoare
posturi didactice in invifimintul
domeniului studiilor de licen{i absolvite, cu condi{ia acumulirii minimumului de credite transferabile din programul de studii
psihopedagogice,
conform Planului de invifimAnt.

inscrieri:

1-16octombrie2014 la sediulDFP, B-dul. Iuliu Maniu,Nr. 1-3,ComplexLeu, Corp A, etaj V, birou

sl8
Programinscrieri: luni - joi 11.00- 15.00
Acte necesare:

- scrisoarede motiva(ie (motivele pentru care vi dori{i si deveni{i profesori, descriereaunei experien{e
din viala de elev care vi motiveazi pentru alegereaprofesiei didactice, ce vi recomandi pentru a fi
profesor- calitl{i personale)- minim o pagini;
- copiecarnet student vuat20l4l20l5;
- copiecertificatde na;tere;
- copiecertificat de cisdtorie (doar in cazul schimbirii numelui din certificatul de nagtere);
- copieCUBI;
- chitanfa de plati a taxei de qcolarizare- 350 lei (numai pentru studen{ii care sunt inmatriculafi pe locuri
cu taxi), achitati in cont BCR - RO51RNCB0076010452620069deschisla sectorul 5. ( se achiti pe
numele cursantului pentru Facultateade Psihologie9i $tiinfele Educafiei - modul psihopedagogicNivelul I;
- incepind cu anul universitar 201412015studen{ii care doresc si urmeze cursurile de
certificarepentru profesiadidactici qi studiazi in regim cu taxi, vor pliti taxa anuali de
gcolarizarein cuantumulstabilit de SenatulUniversiti(ii din Bucureqti: Cuantumultaxei este
-anul I (201412015)-350
lei; anul lI(2015/2016)-350lei; anul III (2016D017\-525lei:'
- folie de plastic.