Sunteți pe pagina 1din 4

Dictionar juridic

A
Actul juridic civil
Abrogare expresa
directa
Abrogare expresa
indirecta
Abrogare implicita

Manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv a naste, a


modifica sau a stinge un raport juridic civil concret.
Atunci cand noul act normativ prevede in terminis ca o lege se abroga.
Atunci cand legea noua prevede toate dispozitiile contrare legii noi se abroga.
Atunci cand noua lege nu contine nicio dispozitie expresa sau implicita/tacita cu privire la
abrogare, insa prevederile ei sunt incompatibile cu dispozitiile contrare din legea care se abroga

C
Conditia juridica a
pers. fiz si a pers. jur
Conflictul de legi
Cutuma
Capacitate de folosinta
Capacitate de exercitiu
Contract sinalagmatic
Contract unilateral

Statutul juridic al acestore, cuprinzand ansamblul normelor jur care reglementeaza diferite
aspecte cu privire la pers. fiz., cum ar fi regulile aplicabile minorului, adoptatului, regulile
privitoare la domiciliu, resedinta, etc. si pers jur, aspecte privitoare la infiintare, patrimoniu,
reorganizare, dizolvare samd.
Situatia in care, cu privire la un raport de drept cu elemente de extraneitate, sunt susceptibile de
ablicare mai multe legi apartinand unor state diferite.
Regula de conduita statornicita de-a lungul timpului si respectata in virtutea unor intreprinderi
ca o lege nescrisa(lex non scripta).
Aptitudinea generala si abstracta a persoanei de a fi titulara de drepturi si obligatii.
- incepe la nasterea persoanei si, prin exceptie, de la conceptiune, daca acel copil se naste viu.
Posibilitatea persoanei de a fi titulara de drepturi si obligatoo prin incheierea de acte jur. civile.
inceteaza la moartea fizica constatata sau declarata prin hotarare judecatoareaca.
Contractul in care partile se obliga reciproc una catre alta.Ex.aceesi parte e si debitor si creditor
Contractul in baza caruia numai una din parti isi asuma obligatiile fata de cealalta parte.

D
Dreptul real
Dreptul real principal
Dreptul real accesoriu
Dreptul de creanta
Dreptul obiectiv
Dreptul pozitiv
Dreptul natural
Dreptul absolut
Dreptul relativ
Dreptul public

Dreptul subiectiv patrimonial care confera titularului sau posibilitatea exercitarii directe si
nemijlocite a rerogativelor prevazute de lege, fara a fi necesara interventia altui subiecte de
drept.
Dreptul care are o independenta de sine statatoare in raport cu alte drepturi reale sau de creanta
(nu depind de un alt drept).
Dreptul care depinde de un alt drept principal.
Dreptul subiectiv patrimonial care confera titularului sau determinat, adica subiectului activ,
posibilitatea de a pretinde subiectului pasiv determinat sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva sub
consecinta aplicarii puterii coercitive a statului.
Totalitatea normelor juridice adoptate de organele statului, in scopul reglementarii relatiilor
dintre oameni in cadrul societatii.
Totalitatea normelor de drept in vigoare la momentul dat.
Principii superioare si intangibile care se impun oricaror autoritati de stat.
Posibilitatea titularului(subiectul activ determinat) de a-l exercita singur, fara concursu altei
persoane, toate celelate persoane(subiecte pasive nedeterminate) avand obligatia negativa de a
nu aduce atingeri.
Posibilitatea unei persoane(subiect activ determinat num creditor) de a pretinde altei
persoane(subiect pasiv nedeterminat num debitor) sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva.
Totalitatea normelor juridice care se afla la baza organizarii statului si care guverneaza
raporturile dintre stat, organele statului si particulari.

Dreptul privat
Dreptul civil
Dreptul subiectiv civil
Dreptul de proprietate
Dezmembramintele
d. de proprietate
Dreptul de uzufruct
Dreptul de servitute
Dreptul de superficie
Dreptul de abitate
Dispozitia normei jur

Totalitatea normelor juridice care guverneaza raporturile dintre particulari


Parte a sistemului de drept privat(dreptul comun in materie) care reglementeaza raporturile
juridice patrimoniale si personal nepatrimoniale dintre persoane(fizice si juridice) ca subiect de
drept.
Dreptul persoanei de a avea o conduita si de a pretinde persoanei obligate sa aiba o conduita
corespunzatoare dreptului sau, in caz de nevoie apelandu-se la organele de stat.
Dreptul unei persoane de a se bucura si dispune de un lucru in mod exclusiv si absolul, in
limitele legii.
Drepturi reale derivate din dreptul de proprietate, ce confera titularului posesia si folosinta
asupra unui bun al altei persoane cu alt proprietar(nud proprietar).
Acel drept ce confera titularului(uzuar) posesia si folosinta asupra unui bun ala altei persoane
pentru nevoile sale si ale familiei sale.
O sarcina impusa unui fond(fond aservit) pentru uzul si utilitatea unui alt fond cu alt
proprietar(fond dominant).
Acel drept ce consta in dreptul de proprietate asupra constructiei si un drept de folosinta asupra
terenului aferent.
Dreptul sotului supravietuitor de a folosi casa de locuit peste cota ce ii revine in proprietate.
Conduita prescrisa de norma care poate impune o actiune sau o inactiune.

F
Faptul juridic
Facta praeterita
Facta pendentia
Facta futura

Actiunea umana savarsita fara intentia de a produce efetele juridice, adica de a naste, modifica
sau stinge un raport juridic civil concret, efecte care totusi se produc in virtutea legii.
Situatii juridice trecute, adica situatii care s-au constituit, modifica, stins si si-au produs
efectele sub imperiul legii vechi.
Situatii juridice care se constituie, modifica, sting sub imperiul legii noi.
Situatii juridice viitoare, adica situatii care se produc sau isi produc efectele sub imperiul legii
noi.

I
Ipoteza normei jur.
Izvor de drept
Izvor de drept civil

Imprejurarile in care se aplica norma juridica.


Lato sensu are in vedere toate formele de exprimare a dreptului.
Lato sensu cuprinde legea, uzantele si principiile de drept.
Stricto sensu este forma exterioara de exprimare a normei juridice(acte normative).

L
Legea

Lato sensu totalitatea actelot normative(decrete, legi).


Stricto sensu actul normativ adoptat de catre Parlament dupa o procedura prestabilita.

M
Mostenirea legala

Transmiterea patrimoniului unei persoane in temeiul legii in cazul in care defunctul nu a dispus
prin testament.

N
Norma de drept
Normele dispozitive
Normele dispozitive
permisive

Regula de conduita generala, impersonala si obligatorie edictata de organele competente ale


statului, avand ca scop asigurarea ordinii sociale ce poate fi indeplinita la nevoie prin forta de
constrangere a statului.
Normele de la care partile pot deroga.
Normele care nu impun o actiune sau o inactiune, ci permit partilor sa aleaga conduita dorita.

Normele dispozitive
supletive
Normele imperative
Nulitatea

Normele care stabilesc o conduita cere devien obligatorie pentru parti numai in situatia in care,
prin voina lor, nu au stabilit altfel.
Normele de la care partile nu pot deroga si care impun o actiune(norme imperative onerative)
sau o inactiune(norme imperative prohibite).
Sanctiunea de drept civil care lipseste actul juridic civil de efectele contare dispozitiilor
normelor juridice cerute pentru incheierea sa valabila.

O
Obligatia de a da
Obligatia de a face
Obligatia de a nu face
Obligatia de rezultat
Obligatia de mijloace
Obligatiile obisnuite
Obligatiile reale propter rem
Obligatiile opozabile scriptae in rem

Obligatia de a constitui sau a transmite un drept real cu privire la un bun.


Obligatia de a preda un bun, de a executa o lucrare, de a presta un serviciu.
- corelativa unui drept real: de a nu atinge titularului dreptului absolut.
- corelativa unui drept de creanta: de a nu face ceva din ceea ce debitorul putea face, daca nu se
.
obliga la abstentiune.
Obligatia debitorului de a obtine un rezultat determinat.
Obligatia debitorului de a depune toate diligentele/eforturile in vederea obtinerii unui rezultat,
chiar daca acesta nu se obtine.
Obligatiile care revin unui debitor.
Obligatiile strans legate de un bun ca ii revine titularului in virtutea valorii deosebite a bunului
pentru societate(ex.obligatia proprietarilor terenurilor arabile de a le cultiva)
Obligatiile strans legate de un bun, astfel incat creditorul isi poate realiza dreptul sau numai
daca titularul actual al dreptului real asupra bunului intelege sa-i respecte acest drept, desi nu a
participat direct la formarea raportului obligational.

P
Persoana fizica
Persoana jurica
Patrimoniu
Prejudiciul
Principiile
Principiul
consensualismului
Principiul fortei
obligatorii
Principiul relativitatii
efectelor actului jur.
Principiul neretroactivitatii legii civile

Subiectul individului de drept, adica omul privit ca titular de drepturi si obligatii civile.
Subiect colectiiv de drept, adica un colectiv de oameni care, intrunind conditiile cerute de lege,
sunt titulari de drepturi si obligatii civile.
Totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare patrimoniala si a bunurilor la care se refera.
Rezultatul, efectul negativ, suferit de o persoana ca urmare a faptei ilicite savarsite de o alta
persoana.
Reguli de conduita superioare si intangibile, care se impun autoritatilor de stat intocmai ca si
legea. Formeaza dreptul natural.
Acel principiu aplicabil formei actului juridic conform caruia simpla manifestare de vointa este
si suficienta pentru incheierea in mod valabil a respectivului act juridic.
Acel principiu ce presupune ca actulul juridic valabil incheiat se impune partilor la fel ca si
legea.
Acel principiu ce presupune ca actul juridic produce efectele numai fata de autorii acestuia fara
a profita sau dauna altor persoane.
Legea civila se aplica numai pentru viitor, ea nu are putere retroactiva.

R
Raportul juridic civil
Raport juridic simplu
Raport juridic complex
Raporturi patrimoniale
Raporturi personale
nepatrimoniale

Relatia sociala, patrimoniala sau nepatrimoniala, reglementata de norma de drept civil.


Stabilit intre o persoana care e subiect activ si o alta persoana care e subiect pasiv.
Stabilit intre mai multe persoane ca subiecte active si mai multe persoane ca subiecte pasive.
Acele raporturi care au un continut economic, evaluabil in bani.
Acele raporturi ale caror continut nu poate fi evaluat in bani.

S
Sanctiunea normei jur.
Situatii juridice
unidependente
Situatii juridice
pluridependente

Consecinta nerespectarii dispozitiei.


Care se constituie, modifica, sting si-si produc efectele sub imperiul unei singure legi.
Care, printr-un element al existentei lor, fie se constituie fie isi produc efectele sub imperiul a
doua sau mai multe legi.

U
Uzurile profesionale

Reguli de conduita specifice unei organizatii profesionale(bresle). Ex. Uzurile maritime.

V
Viager

Pe viata