Sunteți pe pagina 1din 29

Portal Feroviar

A

SOCU1TATEA NAŢIONA LĂ CAILOR FERATE ROMANE

DIRECTIA GENERALA INSTALAŢII AUTOMATIZARE

INSTRUCŢIA

PEN~RU

COMANDA PRIN DISPECER

ENERGETIC FEROVIAR A INSTALAŢllLOR FIXE

DE TRACŢIUNE ELECTRICĂ

Nr. 356

1994

(

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

SOCIETATEA NATIONALĂ A CĂILOR

F'ERATE ROMÂNE

DISPOZIŢIA

PREŞEDINTELUI S.N.C.F.R.

Nr.

28 din

22 august 1994

Având în vedere avizul Consiliului Tehnico-Economic al S.N.C.F.R. nr. 38/1994 şi hotc'lrârea Comitetului Director al S.N.C.F.R. nr. 18/1994, In temeiul Hotc'lrârii Guvernului nr. 2.35/1991 privind în-

astfel

fiinţarea Societăţii Naţionale a C<:'i.ilor Ferate Române,

a fost modificată, şi al ordinului ministrului transport u - rilor nr. 286/1994, Preşedintele S.N.C.F.R. emite urmi:itoarea

c um

DISPOZIŢIE:

1. Se aprob2t "Instrucţia

pentru

comanda

prin

dispecer

ener g etic ferovi<lr a instalaţiilor fixe de tracţiune electric ă ('

nr. 356.

2. "Instrucţia pentru comanda prin dispecer energetic fe-

roviar a instalaţiilor fixe de tracţiune electric<'i" nr . 356, apro- bată prin prezenta dispoziţie, intrt: in vigoare cu începere de

la data de 1 octombrie 1994. Pe aceeaşi dată, îşi înceteaz<1 <1plicabilitatea ediţia ante- rioar;) a instrucţ.iei nr. 356, care a fost aprobată cu ordinul nr. 1760 din 25 decembrie 1972 al adjunctului ministrului trans-

porturilor şi telecomunkaţillor . De asemenea, la aceeaş.i dată

îşi 1ncetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare.

3

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar f llp ,ll lll '/ 1 n111',ilill'ţll•l {J('ltl,l' ll ('OIIl/tlldlt J)l'frl

Portal Feroviar

f llp ,ll lll '/ 1 n111',ilill'ţll•l {J('ltl,l' ll

('OIIl/tlldlt

J)l'frl

ltllp•·•r

1 "''~ 1.ll c lll . :ll'u

::;

'

I1'1 ' 0VI.n1·

va

11 lnslLtlttţiilot t Jxo de

tr<.t ·t lun ~ ele •tdr

u"

d

1

as1g•ura

de către Imprimeria F'Harct pftnă h

d e 31 au.gust 1994.

4. Instruirea ~er s ~nalului p r ivind însu~irea "Instru c ţi e i

P_entr u comar:da prm dispecer energetic feroviar a inst a l a tiilor

fixe

septc_~bne 1994 . de fiecare regională

d e Cc.n Ferate Port Constanţa.

356

~i ;30

de ~racţmne el ectrică" nr.

se va

fac e

între

1

de c~\.i f e rat e si Dir~ c ţia ·

·

P R E Ş E D I N T E,

Dr. ing. Nicolae Ionescu

1. GENERALITĂŢI

1.1. Prcz •en!l:.cî instruc ţie s tabile'?te modul de organiz are

şi desfăşm·are a comenzii prin dis pecer en ergetic feroviar (DEF)

de tw cţ iun e electrică (IFTE), pre c um şi prin-

c ipiile şi regulile d e bază privind activitatea DEF în relaţiile de serviciu cu personalul unităţii (unităţilor) de electrificare,

ope ratorii de

a instalaţUlor fixe

impiegaţii de mişcaro

circulaţie şi tra c ţnm -e,

( lDM) şi alt personal al căii ferate, pr ec um şi cu di~pecerul energetic al :furnizoruâui de energie electrică.

1.2. Prevederile jnstrucţiei sunt obligatoJ·ii p entru DEF.

Perso na lul unităţilor d e electrificare şi personalul celorlalte

unităţi ·c.f. care, conform reglementărilor prezentei jnstrucţii

sau .a unor conven ţii, se găseşte în relaţii directe de ser v i ciu cu DEF va respecta prevederile prezentei instrucţii.

1.3. ConvenţiHe, cUsrpoziţiHe locale şi instrucţiunile privind

c ondu cerea pri n

la tiilor de e lec t r ific are a căii f er a te tr eb ui e stabilite î n confor -·

DEF şi exploatarea echipamentelor şi insta-

mita tc cu prev.ed erile acestei

instrucţii.

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro

Portal Feroviar

Portal Feroviar www.feroviarul.ro

www.feroviarul.ro