Sunteți pe pagina 1din 70

PROHODUL

MAICII DOMNULUI
Pr. da binecuvantarea zicand:
Binecuvantat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum si pururea si in vecii vecilor.
Credinciosii: Amin!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare...(3 ori)!
Preasfanta Treime...
Doamne miluieste (3 ori)
Slava...Si acum...
Tatal nostru...
preotul: Ca a Ta este imparatia...
Cantaretul: Amin! Doamne, miluieste (12 ori)
Veniti sa ne inchinam...
Veniti sa ne inchinam...
Veniti sa ne inchinam...
Apoi, se citesc ps. 19 si 20 de la inceputul slujbei Utreniei.
Dupa terminarea celor doi psalmi, pr. sau diac. zice ectenia intreit scurta:
Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule, dupa mare mila Ta, ne rugam Tie...
Apoi ecfonisul: Ca milostiv si iubitor de oameni...,
dupa care, pr. zice cu glas mare:
Slava Sfintei si Celei de o fiinta si de viata facatoarei si nedespartitei Treimi, totdeauna, acum si
pururea si in vecii vecilor.
Credinciosii: Amin!
Dupa ce cantaretul citeste cei sase psalmi ai Utreniei, diaconul (daca este) sau preotul zice ectenia mare
care se incheie cu ecfonisul: Ca Tie se cuvine toata slava...
Apoi se canta:
Dumnezeu este Domnul...(de 4 ori).
Urmeaza troparul sarbatorii:...
ntru natere fecioria ai pzit,
ntru adormire lumea nu ai prsit, de Dumnezeu Nsctoare.
Sculatu-te-ai la via, fiind Maica Vieii,
i cu rugciunile tale, izbveti din moarte sufletele noastre.
Slava...troparul sarbatorii...Si acum...troparul sarbatorii
Dupa aceasta, toti credinciosii aprind lumanari de ceara curata si se randuiesc in jurul mesei din
mijlocul bisericii, pe care este asezat Sfantul Epitaf. Preotii slujitori ies din Sf.Altar printre usile
imparatesti, facand inceputul Prohodului Maicii Domnului, cantand lin si cu adanca evlavie: In
mormant, Viata... Cel dintai dintre preotii slujitori (protosul) cadeste Sf.Epitaf in chipul crucii, icoanele
de pe catapeteasma, stranele si pe credinciosi.
1---------------------------------------------------------------------------------

In mor-mant, Vi a

si-a vi e tii Mai-ca-acum

ta,

pus ai

fost Hristoase,

in tra in mor-mant si se

mu ta la
vi- a- ta
cea de sus
2------------------------------------------------------------------------------------

Tu nas-cand, Vi a -

si vi - a -

ta,

ta, Prea Cu-ra-

pe

tot-

Dum-ne-zeu

ta schim-ban-du- o

la vi-

a - ta cea
de sus te-ai
si mu- tat
3------------------------------------------------------------------------------------

Te ma-rim pe

ti-

ne,

si-a-dor-mi- rea ta cin-tim

li- rea-ti pu-

ru-

Mai-ca prea

praz-nu- in-du- o

rea fi-

ind

cu- ra- ta,

cu

so-

pa- ziti

4----------------------------------------------------------------------------------------

Fe- ri- ci- mu- te

toti,

in- chi- nan- du- ne cins-ti-

ca- re

in-

ge- rii

pre sfan-

ta Mai-ca

tei ta- le mu-tari, cea de

s-au

mi- nu-

nat

5-----------------------------------------------------------------------------------

Te ma-rim pe

ti-

ca- re fa- ra de sa- man-

ne,

Mai-ca

ta

ai za-mis-lit

lui Hris-tos

si

ta mu- ta-

re toti

prea- ma- rim

6-----------------------------------------------------------------------------------

Fe- ri-

ci- mu- te

toti

ce- ea ce-ai pri- ci- nu- it

Ma- ca

pe

lui Hris-tos,

no- ul A- dam, si-a-dor-

mi- rea-ti cu
cre- din- ta
o
cins- tim
7-----------------------------------------------------------------------------------

Te ma- rim, Fe- cioa-

si i-

ra,

coa- nei ta- le sfin-

pu- ru- rea

te

cins-ti- ta

ne in- chi-nam, ca la

o- glin- direa sfan-tului tau chip.


8-----------------------------------------------------------------------------------

Fe- ri- ci- mu- te

toti,

ca pe ru- ga- toa- rea pu-

pe o

so-

Mai- ca a

lui Hris-tos,

ru- rea pen-tru noi

li- toa- re

pen- tru

si

ca

toti

9----------------------------------------------------------------------------------

A fe- ri- ci-

ti-

Tu prea fe- ri- ci- ta fii-

lor

tai pa- rinti

stra- lu- citi,

ca lor te-ai fa- cut

si

pe

toa- te
nea- mu- ri- le-ai
in- tre- cut
10-----------------------------------------------------------------------------------

Drept- ma- ri- tori

cu sme- re- ni-

pre-

oti

e ca- dem

si po- por

la

cre- din- cios

si- cri- ul tau, prea cu-

ra- ta Mai- ca lui Ema- nu- il


11-----------------------------------------------------------------------------------

Mul- ti- mea de pust- nici,

o, voi ti-

neri si fe- cioa-

ce- te

de

cu- vi- osi

re, cu cei ba- trani can- tati

a- dor- mirea prea cura- tei Maici


12-----------------------------------------------------------------------------------

O voi dom-ni- tori

mari, toti a- cum

stra- mu- ta- rea prea-cu-ra-

cut pe Im-

la- u- dati

tei Im-pa-ra- testi ce-a nas-

pa- ra- tul

tu- tu-

ror.

13-----------------------------------------------------------------------------------

Ci-

ne dar va spu-

ne

ce-a cu- prins pe Mai- ca Dom-

bu- cu- ri-

nu- lui I- i- sus

a mul-ta

cand i

s-a ves- tit

mu- ta- rea

Ei

la

cer

14-----------------------------------------------------------------------------------

Su-

si in

ind Prea-cu- ra-

ma- na de la

ta

in-

Mun-te-

le

E- le-

ger floa-re lu-and

ca-

on

tre

Cel nas- cut


din Ea se
in- chi- na.
15-----------------------------------------------------------------------------------

A mun- te- lui sa-

duri

Prea-cu- ra- ta, va- zand ra-

ti-

ti

se-n -chi-na,

mu- ra de fi- nic

Ca la

Mai- ca Celui a- totzi- di- tor


16-----------------------------------------------------------------------------------

Gla- sul Ce- lui

de

sus

de mu- ta- rea ta iu- bi-

fa- ra

ves-

te-a gra- it

tu- lui u- ce- nic,

in E-

fes fi- ind


cu sluj- ba
lui Hris- tos
17-----------------------------------------------------------------------------------

Mergi la

Ghet-si-

ma-

caci se mu- ta Mai- ca Dom-

ni

iu- te

si

prea de-grab,

nu- lui tau la cer,

fa- cand

cea

de pe

pa- mant mu-

ta- rea

sa

18-----------------------------------------------------------------------------------

O mi- nuni stra- i-

ne,

Cum de nori pe sus, Cu- ra-

mari si dum-

ta,

s-a- du- se- ra

ne- ze- iesti

la

in-

mor- man- tarea ta apos- tolii.


19-----------------------------------------------------------------------------------

Ve- nind de la

mar-

gini

mi- nu- nat de nori pur- ta-

cea-ta de

u- ce- nici

tu- s-a prin vaz-duh, ca

sa-n-

groa-pe trupul Mai-cii


lui Hris-tos.
20-----------------------------------------------------------------------------------

De la mar- gini

vi-

ne

cea- ta

de

u- ce- nici,

ca sa-n groa- pe in mor- mant prea sfan-tul tau trup, Cea mu-

ta-

ta

ne-

gra- it

de

pe

pa- mant.

21-----------------------------------------------------------------------------------

Din- tre a-

le

lu- mii

mar- gini pan-

la mar- gini,

a- du- nan- du- se so-

bo-

rul a- pos- to- lesc, pe Cea

fa- ra de
pri- ha- na
prea- ma- resc.
22 -----------------------------------------------------------------------------------

Co- ruri de ar- han- gheli

a- du- nan- du- se la

sfan-

si de

in-

geri ce- te

ta mu- ta- rea ta,

te

ma-

resc in
can- turi, spai- mantan- du- se.
23 -----------------------------------------------------------------------------------

Sta- pa- nul ca

din ce- res- ti- le

Fiu

dand

la- ca-

ha- ruri Mai-

cii Sa- le,

suri S-a po- go- rat,

ca pe-al

Mai- cii Sale duh sa-l


poar- te sus.
24 -----------------------------------------------------------------------------------

La

ta cu-

ra-

ta,

a ve- nit in- treg so- bo-

cea- ta

de

cins- ti-

a-

dor- mi- re,

rul cel in- ge- resc, ia- ra

a- pos- toli

te

plan- gea.

25 -----------------------------------------------------------------------------------

A-

de- var mi- nu-

ne

stra- i-

na-i

a pri- vi

si-a ve- dea pe Dum-ne- zeu

ca un om pri-mind in maini

su- fle- tul


prea sfin- tei
Sale Maici.
26-----------------------------------------------------------------------------------

Ce- ea

ce su-

i-

t-ai

nu lip- si, Sta- pa- na noas-

ce cu

drag

cins- tim mu-

la la-

ca-

suri ce- resti

tra, pri-vind spre noi, spre cei

ta-

rea ta.

27-----------------------------------------------------------------------------------

I- nal- tand Fe- cioa-

cre- din-cio- sii toti se

ta- rea

Ei

ra

roa-

la Fi-

ul

mai- ni-

le

sa- le-n sus

ga a fi pa- ziti prin mu-

sau

iu-

bit.

28-----------------------------------------------------------------------------------

Mori a- cum si

ci sa

te

duci

nu ne pa- ra- sesti

la vi-

a-

ta de sus

pe noi, ro- bii tai,

ves- nic

trea- za Soli- toa- re


pen- tru toti.
29-----------------------------------------------------------------------------------

Mi- nu- ne prea ma- re

es- te

se ve- dea,

cum ce- ea ca- re Vi-

a-

ta lu- mii nas- cu

mor- tii

cei fi- resti par- ta- sa


s-a fa- cut.
30-----------------------------------------------------------------------------------

Prunc fi- ind I-

i-

sus,

se pur- ta de prea cu-

ra-

fi- ul

Ce-

lui de sus,

te- le ta- le maini, iar

a-

cum El poart- ta-n maini sufle- tul tau.


31-----------------------------------------------------------------------------------

U-

ce- ni- ce

Pe-

bun ra- mas de pe- tre-

tre

ca-

si cei-

ni-

lalti

u- ce- nici

e cu- van- tand, a

can-

ta ince- peti Mai- cii


Dom- nu- lui.
32-----------------------------------------------------------------------------------

Fe- ri- ci- mu-

te

si mu- ta-rea-ti praz-nu-

dus de

pe

toti,

ind,

pa- mant la

Mai- ca

prea

cu- ra- ta,

cu toti te cins-tim, caci te-ai

cei

de

sus.

33-----------------------------------------------------------------------------------

Mu- ta- tu- te-ai

de

jos

la vi-

a-

ta de sus,

da- ra

os- ti- le de

in-

geri s-au spai-man-tat, cand al

tau duh Ta- ta- lui ceresc ai dat.


34-----------------------------------------------------------------------------------

Dus- ma- nii ta- a-

ai

vrand sa-ti ar- da tru-pul

tau

cei prea

in-

se- la- tori

ca nis-te pa-gani s-au or-

bit de dreap- ta Ce- lui


Prea I- nalt.
35-----------------------------------------------------------------------------------

Sa-

bi- e gro- za-

im- po- tri- va ce- lui

va

sin-

cu ta-

ie-

rea scli-pi

gur se- met por-nit spre cu-

ra- ta
Mai- ca a lui
Dum- ne- zeu.
36-----------------------------------------------------------------------------------

Ne- mer- ni- cu-

ne- va- zut a pa- ti-

loa- se

ce

u-

ul

mit

pa- tul vrand

a-ti sur- pa,

ta- ie- rea de maini ti-

de pat s-au

fost

ca-

a- tins.

37-----------------------------------------------------------------------------------

po- tri-

ce- res- ti-

vi- te s-a- u-

lor

osti, dulci can- tari

zeau

si fru- mos

de toti ce e- rau

pri-vind

a- dor-

mi-

rea Mai- cii

Dom- nu- lui.

38-----------------------------------------------------------------------------------

Ce- ea ce nas-

spu- ne

cu- t-ai

da- ra cum de moar-

pe Hris- tos

Vi- a- ta,

te te-m-par-ta-sesti? O

cu-

noas-te
nu- mai Cel nascut al tau.
39-----------------------------------------------------------------------------------

Prea cu- ra- ta

Mai-

ca,

du- pa stra- lu- ci- t-a- cum

prea cins-

ti-

ta Sfan-ta,

a- dor- mi- rea ta,

a-

pa-

ra pe
cei
ce cred intru Hris- tos.
40-----------------------------------------------------------------------------------

Pe cei ce mu- ta- rea-ti

Tu-i a- co- pe- ra si-i

ra-

ta

tot-

dea- u-

a-

na

cre- din- cios

praz-nu- iesc,

pa- ra de ne-voi,

ra-

prea cu-

ma- nand.

41-----------------------------------------------------------------------------------

Din gre- le

pri-

mej- dii

si de

limbi vi- cle- ne

scapi pe cei ce can-t-a- cum

a- dor- mi-rea ta,

prea cins-

ti- ta Soli- toa- re-a


tu- tu- ror.
42-----------------------------------------------------------------------------------

Ca- tre Dom-nul

prea cu- ra-

te

am

ta Nas-ca-

toa-

so- li-

toa-

re si-a- jutor

re de Dum-ne-zeu, ca

Tu

din pri- mej- dii sa ma


man- tu- iesti.
43-----------------------------------------------------------------------------------

I-

na- in- te

iti

po- me- ni- rea ta din

stam,

i-

Mai- ca

lui

Dum- ne- zeu,

ni- ma la- u- dand, can- tari

sfin- te
cu
bu- ze- le
vier- su- im.
44-----------------------------------------------------------------------------------

In-

su- fle- ti-

te

la ce- reas- ca lo- cu-

lu- mea

cea

de sus

Cer

in-

ai

ce-n- ca-

pusi

ta te-ai ri- di- cat

lu- mi-

pe Dom-nul,

si

pe

nat.

45-----------------------------------------------------------------------------------

Cei ce

cu do- rin-

ta

sa- var-

sim, prea sfan-ta

Mai-ca

si Fe-cioa-ra,

as-

tazi mu-ta- rea ta,

man- tu-

iti sa fim
de pa- timi
ne ru- gam.
46-----------------------------------------------------------------------------------

Pro- o- ro- cul

Da-

vid,

te ma- res- te Prea Cu- ra-

stru- nin-

du-si la- u- ta,

ta, can-tan-du- te si-a- dor-

mi- rea
ta
cu drag vestin- du- o.
47-----------------------------------------------------------------------------------

Cre- din-cioa-se

Im-ple- ti-

ce-

te

te vier-su- iri

can-ta

chi-

vo- tu- lui

de ce- resti can-tari

Ce- lei

du- se la
o- dih- na
cea de sus
48-----------------------------------------------------------------------------------

Ti-

ce nas-

cu- t-ai

cu cre-din- ta iti can- tam

ta- rea

ta,

Fe- cioa- ra

pe Hris- tos

si

Vi- a ta

te prea-cin-tim si mu-

ma-

rim

49-----------------------------------------------------------------------------------

Mul-ti- me de oa-

meni

la- u-

da

pe Prun-ca,

ma- rind Prea Cu-ra- ta

si

a- dor-mi- rea ta

cea can-

ta- ta
de
so- bo- rul
in- ge- resc
50----------------------------------------------------------------------------------

A toti cre-din- cio-

sii

mi- lu- ies- te, Nas-ca- toa-

din ne- voi

re

sca- pa- re,

de Dum-ne-zeu, pe cati

can- ta astazi a- dormi- rea ta.


51-----------------------------------------------------------------------------------

Pro- o- ro- cii

cand- va,

a- dor- mi- rea ta, Fe- cioa-

Prea-cu- ra-

ra,

ta, ves-tind

o au va-zut

si mul-

timi de ingeri o
au
la- u- dat.
52-----------------------------------------------------------------------------------

In- tr-a mor- tii

Ce- ea

voi la

um-

bra

ce Nas-cu Vi- a-

Tro-

se in- groa-

ta, mu-tan-du-se

nul cel ves-

nic

pa a- cum

de la

de sus

53-----------------------------------------------------------------------------------

Cer- tati cu Dum-ne-

zeu

fi- ind, ne-am im-pa- cat

in- tru ti-

ne, Nas-ca- toa-

re de Dum-ne-zeu, deci Fe-

cioa- ra
ador- mi- rea
ta ma- rim.
54-----------------------------------------------------------------------------------

Pre-a lu- mii, Sta- pa-

na

stra-lu- cit ca sa se-n- cu-

prea cu-

ra-

ta pri-vind,

ie-n mor-mant a cum, O

tu

sat Ghet- sima- ni, te


bu- cu- ra
55-----------------------------------------------------------------------------------

Mult dum-ne- ze- ies-

cul

psalmi can-tand scu-la-rii ta-

Da- vid

s-a

bu- cu- rat

le ce- lei din morti, O,

Tu

al lui Dum- ne- zeu sicriu sfin- tit


56-----------------------------------------------------------------------------------

Sa- var- sim toti as-

tazi

a Mai- cii Cu- van-tu- lui,

i-

ni-

ma,

tru- pul si

du- ce- rea

de la noi

Cu- ra- tin- du- ne

su-

min- tea,

fle- tul.

57-----------------------------------------------------------------------------------

A Dom- nu-lui

Mai- ca,

pe cei

drept

ma- ri- tori

ca- re cins- te dau mu- ta-

rii ta- le, fa-i tari

im- po-

tri- va lupta- to- rilor vraj- masi.


58-----------------------------------------------------------------------------------

Dar cum mori Fe- cioa- ra,

ca si

oa- me- nii fi- resti

ca- re

Vi-

su- pu- in- du- te

a- ta-ai dat,

si cum

rab- da Cel
nas-cut farde pacat?
59-----------------------------------------------------------------------------------

Stran- gan- du- va

mar- gini,

cea de-a- ci dum- ne-ze- ias-

ve- niti sa

ca pe- tre- ce- re

fe- ri- cim

ca- tre

cer a
Mai- cii Dom-nului a- cum.
60-----------------------------------------------------------------------------------

Din cu- ra- te-ti

san- giu-

iri lu-

and

pe fla- manzi i-a sa- tu- rat

prea-in-des-tu- lat

fa- ra

scos

pe

bo- gati i-a

trup Ii- sus,

si

a-

de- serti.

61-----------------------------------------------------------------------------------

De a

ta

mu- ta-

re

sal- ta

fi-

rea a- cum,

ve- se- lin- du- se cu

in-

ge- rii oa- me-nii,

in-

gro-

pa- rea
ta
de ob- ste
sa- var- sind.
62-----------------------------------------------------------------------------------

Ce- ea

ce trup

de

lut

za- mis-lin- du-l, Nas-ca- toa-

ciu- ni-

le

noas-tre

lui Hris-

tos

da- ru- isi,

re de Dum-ne-zeu, ru- ga-

sa

nu

le treci.

63-----------------------------------------------------------------------------------

La pu- teri mai- nal-

au stri- gat zi-cand, a-

te,

cum

ce- res-

ti-

le Pu- teri

pre- ga- ti- ti- va,

ca

pe

Mai-ca Dom- nu- lui sa


o pri- miti.
64-----------------------------------------------------------------------------------

Pre- oti si no-

cu sme- re- ni- e se

pa- na,

ru-

ro-

dul

roa-

ga- ciu- ni-

si toti

cei

cre-din-ciosi,

ga, ca sa pri- mesti, o,

le

lor

Sta-

azi.

65-----------------------------------------------------------------------------------

U-

na Prea Cu-

ra-

ta,

ti- e

toti

ne ru- gam,

ca prin blan-zii si mi-

lo-

sii tai ochi fru-mosi sa

pri-

vesti spre noi sme- ri- tii


pu- ru- rea.
66-----------------------------------------------------------------------------------

Nas- cand Tu, Cu- ra-

din ne- voi sa man-tu-

ta,

ias-

pe Hris- tos

Zi- di- tor,

ca, roa-ga- te Lui,

pe cei

ce cu
drag cins-tesc muta- rea ta.
67-----------------------------------------------------------------------------------

So-

li- toa- rea lu-

pe cei cati sca- pa la

mii,

ti-

scu- tul

cres- ti- ni- lor,

ne a- co- pe- ra-i, de

is-

pi- te
si
ne- voi pazind pe toti.
68-----------------------------------------------------------------------------------

Na- dej- dea toti

a-

vand

la ti-

ne, Prea Sfan-ta,

ne- nu- mi- ta, Nas-ca- toa-

re de Dum-ne-zeu, in

dej- dea

po-

ta

noi nu

ne

na-

tic- nim.

69-----------------------------------------------------------------------------------

Stri- gam toti cin- sti-

tul

glas al

lui

Ga- vri- il,

bu- cu- ri-

a tu- tu-

ror

cre- din-cio-si-lor:

Bu- cu-

ri- e
fie-ti, Mai- ca
Dom- nu- lui.
70-----------------------------------------------------------------------------------

De ori- ce is-

ce- ea

pi-

te

ce pe Dum-ne- zeu,

si de

mul-

te ne- voi

Prea Sfan-t-ai nas- cut, si

pe

ro- bii
tai
a- cum sa-i
iz- ba- vesti.
71-----------------------------------------------------------------------------------

Fe-

pe ca-

ri- ci- mu- te

toti,

re te-a in-chi- pu-

Mai-ca

lui

Dum-ne-zeu,

it stal-pul de foc

si

pe

no- ul
Isra- il
pova- tu- iesti.
72-----------------------------------------------------------------------------------

Fe- ri- ci- mu- te

toti,

Mai-ca

lui

Dum-ne-zeu,

pe ca- re Moisi de de- mult

te-a va- zut in rug

ars

le Si-

ar-

dea in mun- te-

de

ne-

nai.

73-----------------------------------------------------------------------------------

Fe- ri- ci- mu- te

toti,

Mai-ca

lui

Dum-ne-zeu,

Sca- ra- nal- ta in- su-

fla-

ta, ce oa-re-cand

s-a va-

zut de
catre drep- tul
Ia- cov.
74-----------------------------------------------------------------------------------

Fe- ri- ci- mu- te

Cea pe

toti,

ca- re Ghe-de- on

Mai-ca

lui

Dum-ne-zeu,

te-a in-chi-pu-it

la- na

u- da
ce pa- man- tul
ro- u- rezi.
75-----------------------------------------------------------------------------------

Te ma- rim, Lu- mi-

na

pe Pa- rin- te- le, pe Fi-

cea in

trei

stra- lu- ciri,

ul si Du- hul Sfant, pe Tre-

i- mea cea a- tot- puter- ni- ca.


76-----------------------------------------------------------------------------------

Fe- ri- ci- mu- te

toti

caci pur- tasi pe Dum-ne- zeu

ti- ne-a in-

cre- din- cio-

sii tai fii,

Cel ne- in- ca- put

ca- pea a

pri-

Ce in

i- mit.

77-----------------------------------------------------------------------------------

Te ma- rim pe

ti-

ne,

prea-cu-

ra-

ta Mai- ca,

si prea sfan-ta

a- dor- mi-

rea ta o cin-stim, si

mu-

ta- rea
ta
de pe pamant la
cer.
78-----------------------------------------------------------------------------------

In mor-mant vi- a-

ta

ai fost pus

Hris-toa-se

si-a vi- e- tii Mai-ca-a- cum

in- tra in mor-mant si

mu- ta

cea

la

vi- a-

ta

de

se

sus.

Urmeaza ectenia mica si ecfonisul:


Ca s-a binecuvantat numele Tau si s-a preamarit Imparatia Ta, a Tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh,
acum si pururea si in vecii vecilor.
Credinciosii: Amin!
Preotii canta inceputul starii a doua: Cuvine-se, dar..., iar al doilea dintre acestia cadeste la fel ca si la
inceputul starii intai. Daca este un singur preot, cadirea o face el la toate starile.

STAREA A 2-A
1-----------------------------------------------------------------------------------------

Cu- vi- ne- se dar

te ma-rim, Fe-cioa-ra

ca mai cins- tisi

Ma-

ta fi- ind

mai ma- ri- ta mult

de- cat toale

ca sa

ce- le

te

ce- tede sus

2-----------------------------------------------------------------------------------------

Ca- de- se

a- cum sa te

fe- ri-cim,Fe-cioa-ra

ca,

fe- ri- ci-

u-

na

mai ma- riCei

ce

Ma-

ta tot- dea-

a- de- va- rat,


ta
au

de- cat
ochi multi

3-----------------------------------------------------------------------------------------

A te

fe- ri- ci

se cu-

vi- ne,pu-ru-rea Fe- cioa-

ra,

ca nas-cand pe Fa- ca-

to-

rul tau te-ai fa- cut

de- cat
cu

ce- ru-

mult

ri-

le

mai pre- sus.

4-----------------------------------------------------------------------------------------

Ca sa

te ma- rim se cu-

vi- ne,Nas-ca-toa-re,
na,

ca prin a-

rugi
pen-tru

Doam-

le ta- le

sa ne-a- co- pe-rim


a- dor- mi-

rea

ta
cea sfant a- cum.
5-----------------------------------------------------------------------------------------

Toti cei cre- din- ciosi ai cu-

ra- tei Mai-ce si Fere

cioa-

a- dor-mi- rea-ti can-tand,

ziSo- li-

cem: bu-cu- ra- te,


toa- rea

cal- da-a

tu-

noas- tra
tu- ror.

6-----------------------------------------------------------------------------------------

Pri- mes-te

a- cum de pe-

tre- ce- re can-tari,Fe-cioara,

Mai- ca a tot

rasi

Im-pa-

tu- lui Dum-ne-zeu


tri- mi-

te

pa-

ce

cre- din- cio- si- lor


7-----------------------------------------------------------------------------------------

Mo-nahi multi si sfinti si-a-le

cu- vi-o- si- lor

so-

re, cum si ce-

ba-

boa-

te- le bar-

ti- lor cre-din -ciosi,

din e-

vla- vi-

cu

totii
te
ma- resc
8-----------------------------------------------------------------------------------------

Ce- te ti-

ne- resti, cu fe-

cioa-re-le drept cre-din-cioase,

de pe- tre-

ce- re

can-

ta-

re stri-gati a- cum,

pen- tru

Mai- ca

sfan-

ta

lui
Ema- nu- il
9-----------------------------------------------------------------------------------------

Tru- pul pa- man-tesc va-zand

cea-ta cea u- ce- nica,

al

tau Mai- c-o Zi- di-

tocu

ceas-

ru- lui tu- tu- ror,


sfi-

tau

a-

ti

la

tro- nul

l-au pur- tat.

10-----------------------------------------------------------------------------------------

Cre- din-cio- sii toti

fe- ri-

cim pe cea a- cum mu- tata

toaca

ca- tre ce- ruri, Nas-ca-

re

de Dum-ne-zeu,

pe dan- sa

so-

li-

toa- re
s-o a- vem.
11-----------------------------------------------------------------------------------------

No- ul Is- ra-

du- pa sfan-ta da- toe,

cu can-tari

iesti
a

el,

a- cum

ridum-ne-ze-

prea-ma-res-te-n cor
Fe- cioa- rei

du-

ce-

re
la cei de sus.
12-----------------------------------------------------------------------------------------

Pe cei ce-ti can-tam cu cre-

din- ta prea-cu-ra-ta
ca,

ce-ai nas-cut

Maipe Im-pa-

ra-

tul ce- ru- ri- lor,

bi- ne-

cu- vin- tea-

za-

ne
pe noi de sus.
13-----------------------------------------------------------------------------------------

Prea cu- ra- te maini tin-zand

ca- tre Dum-ne-zeu Fera

ca o bu-

iespe

te
toti

cioa-

na mi- lu-

si-a- co- pe- ra


ca- re-si pun

na-

dej- dea-n mi- la ta.


14-----------------------------------------------------------------------------------------

Pri- ve- ghel- ni- ca ru- ga-

ciu-ne,cu- ra- ta Fera,

Pri- mes-te

cioaa- cum cu

mi-

la

si ce- re- rea

ce- lor

ce

cins- tim

cu

drag mu- ta- rea ta.


15-----------------------------------------------------------------------------------------

Po- me- nes- te- ne, Mai-ca

si Fe-cioa-ra Prea cuta,

prin a ta

sfan-

ta,

ra-

mu- ta- re
ru-ga- mu- te

si-a noas- tre gre- sa-

le

nu
le so- co- ti.
16-----------------------------------------------------------------------------------------

Din mul- te ne- voi, in- tam-

plari, ne-ca-zuri iz- ba- veste

pe a- cei
ti-

si

ne
cins- ti-

ca- re in

na-daj- du- iesc


re

a-

dor-

mi- rii
ta- le dau.
17-----------------------------------------------------------------------------------------

U-

ce- ni- cii

toti

cri- ul tau so- sind in


ba, prin vaz-duh
tati
in

la si-

grafi- ind pur-

de pe un- de-au fost,


ge-nunchi, Fe- cioa- ra,

ti- s-au in- chi- nat.


18-----------------------------------------------------------------------------------------

Toti au po- ves- tit Ce- lei

sfin- te si ne- pri- ha- nite

cum au fost ra- piti de

nori

din

un- de

lo-cu- ri- le

stau si

pre- di-

cau no- roa- de- lor.


19-----------------------------------------------------------------------------------------

Fa- ra

de bar-bat

cut,Fe-cioa-ra prea cuta

ai nas-

ra-

dar si moar-ta tu
ind,

nu

si-n- do- i-

fi-

ai pu- tre zit


ta

in-

chi-

na- re
ai pri- mit.
20-----------------------------------------------------------------------------------------

Cel de Dum-ne- zeu pri-mi-

tor trup cea-ta de atoli

il

pos-

in-groa- pa-a-cum stri-

gand

cu-a- le ta- le rugi,

mos-te-

ni-

rea

ta,

Sta-

pa- na, apa- ra.


21-----------------------------------------------------------------------------------------

Toti ar- han- ghe- lii, Sta-pa-

nii, Dom-nii si Pu-teri, toate, limbi po-poa- re nea-muri


a-

le

pa-man-tu- lui

A- dor- mi- rea Preara-

tei

la-

cu-

u- dati.

22-----------------------------------------------------------------------------------------

Vas a-

les

fi- ind, Pa- vel

a can-tat pe Prea-cuta,

de

taPen- tru

pe-tre-

ra-

ce- re can-

re

a gla- su- it

ce-

ea

ce

mai pre- sus de cer.


23-----------------------------------------------------------------------------------------

Sfa- ra- ma Moi- si ma-ni-

os a Si- na-iu- lui


ble,

iar Sta-pa- nul pe ce-

ea
o

ta-

ce L-a na- as-cut


pa- zes- te-n ce- ruri

vie
pu- ru- rea
24-----------------------------------------------------------------------------------------

De maini fu

lip- sit

ne-va-zut se- me- tul

re

in fa- ta

cisi-

lor
cri-

in chip

ca-

u- ce- nia in- cer- cat

ul tau

sa

ras-

toar- ne,
o
Mai-ca!
25-----------------------------------------------------------------------------------------

Ver- su- ia

cu glas mul-ti-

mea de os-ti- re ceca,

reas-

de la mar- gini pe pa-

mant

tai- nic a- ler- gand

la-n- gro- pa- rea

Mai- cii

lui
E- ma- nu- il.
26-----------------------------------------------------------------------------------------

Cu dum-ne- ze- iesti, cu- vi-

oa-se can-tari im- ple- tite

in- gro-pa- rea Nas-catoa-

ve- niti

rei de Dum-ne-zeu
ca

si

noi

a-

cum sa
la- u- dam.
27-----------------------------------------------------------------------------------------

La

mu-ta-

rea ta, Mai-ca

si Fe-cioa-ra prea cu- rata ti-au can- tat cu du- iosi-

in- ge- rii toti,

si

mul- ti-

me

ma- re

de
po- por cres- tin.
28-----------------------------------------------------------------------------------------

Tu din- tre

fe- mei in- tre-

cu- t-ai ho-ta-re- le


rii,

caci tu sin-

vusi

a-

mai ma-

figu- ra a-

dor-mi-rea ta,

ri- ta

de

o-

rice mu- ri- tor.


29-----------------------------------------------------------------------------------------

Pre- oti

si

po- por

mi-rea-ti can-ta la- u-

a- dor-

dan-

d-o des- le- ga- rea da- torida-

i-

lor ne ru- gam

ne Mai- ca

Dom- nu-

lui
la
toti a- cum.
30-----------------------------------------------------------------------------------------

Pe cei ce-au gre- sit, Mai-ca

si Fe-cioa-ra, prea cu- rata,

sfan-ta Prun- ca, mi- lu-

iesla

te-i, ca ma-ne- ca
lo-

ca- sul

tau

ce-L

ce-i Dum- ne- ze- iesc.


31-----------------------------------------------------------------------------------------

Lan-tu- ri-

le

ta- le rugi,cu-ra- ta
ca,

Prun-

si din toa- ta mun-ca

scapi
cu

rup a- le

pe cei ce cin-stesc

cre- din- ta

sfan- ta

ador- mi- rea ta.


32-----------------------------------------------------------------------------------------

Stri- ga, o

Da- vid, Nas-ca-

toa-rei de Dum-ne-zeu, lira

ra- su- nan- du-ti: a- uzi

fiica-

ca mu-ta- rea ta
tre ce- ruri sus

de

jos
de
pe pa- mant.
33-----------------------------------------------------------------------------------------

Mi- nu- nat

a fost a pri-

vi de jos spre cer cum pleaca Ce- rul cel


tit,

in- su- fle-

Dum-ne- ze- u- le!

Mi- nu- na- te-s Doam-ne,


lu- cru-

ri-

le

ta-le.

34-----------------------------------------------------------------------------------------

Ce- te in- ge- resti al

pat cu bu-na cu- vita,


ti
In

Mai- ca si

tau

inFe- cioa-ra,

l-au a- co- pe- rit


vre- mea cand Tu,

cu-

rat- ai
a- dor- mit.
35-----------------------------------------------------------------------------------------

Dan-turi ne- tru- pesti cu dum-

ne- ze-ias-ca cu- vi-

in-

ta can-t- a- cum, Cu- ra- ta,


Ce-

rul in- su- fle- tit,

spre ce-

res- ti-

le

o-

dih- ne Tu mer- gand.


36-----------------------------------------------------------------------------------------

Ca- tre cer de jos

A- a- ron to- iag se

ta,

mu-

ca- re pe Hris- tos nes-

pus
si

al lui

L-a fost o- dras- lit

ro- des- te

po- mul

vie- tii
ves- ni- ce.
37-----------------------------------------------------------------------------------------

Pe cea de de- mult Sca- ra-

nal-ta de Ia- cov vata,

zu-

cea pe ca- re o
ta-

ri

s-a mu- tat

in-

Ii- sus cu trup,


a-

cum de

pe
pa- mant la cer.
38-----------------------------------------------------------------------------------------

Pa- tul tai- nu- it, ne-n- ti-

na- ta Mai-ca si Fera,

cioa-

la prea sfin- te lo- cuin-

te

ne- lip- sit

su- ie a- cum
a

lo-

cu-

i
cu Fi- ul sau.
39-----------------------------------------------------------------------------------------

Car- tea cu- ra- ta,

re cu trup s-a scris Cutul,

in ca-

van-

se in- chi- de si se

mu-

ta, pu- in- du- se

in-

tru

a-

le

Fi-

u-

lui
cu- ra- te maini.
40-----------------------------------------------------------------------------------------

Da- ruri da- tu- ti-a pes- te

fi- re Fi-ul tau, Fera,

ne- lip- sit prea sfan-ta

prunsi

cioa-

ca

su- in-

pa- zin- du- te


du-

te

la

via- ta ves- ni- ca.


41-----------------------------------------------------------------------------------------

Cu a- de- va- rat

o a-lea-sa smir-na
ta

Te

sfancel

ca pe

sfan-

sa- las- lu- ies- te-n


ta prea sfin-te- lor

A- toa- te-

zi-

di-

tor
si Fi- ul tau.
42-----------------------------------------------------------------------------------------

Via- ta-a ra- sa- rit

ti-ne,prea sfan-ta Fera,

cioa-

in ce chip dar tru-pul

tau
se

din-tru

cel ne- in- ti- nat


fa-

cu

a-

cum mor-

tii
im- par- ta- sit?
43-----------------------------------------------------------------------------------------

Ca- sa te-ai va- zut, prea cu-

ra- ta Fe-cioa-ra, vi-

e-

tii, deci mu-rind in- da- ta


te-ai

si

tot- dea- u-

in- vred-ni-cit
na

cu Hris-

tos
a
vie- tu- i.
44-----------------------------------------------------------------------------------------

Ins- tru- ind a- cum bu- ze

prea cu-ra-te-n loc de

coar-

de, Mai- cii a-

tot- fa- ca-

to-

ru- lui Dum-ne-zeu

Im- nuri de pe-

tre-

ce-

re
sa in- toc- mim.
45-----------------------------------------------------------------------------------------

I- nal- ta- rea-n cer

ra- tei Mai-cii Ta- le,


ne,

oati-

a cu-

Doam-

u- nit

a- cum pe

meni cu in- ge- rii,


e

la-

u-

dari de

ob- ste a- du- cand.


46-----------------------------------------------------------------------------------------

Pa- man-testi nu- miri, dom-ni-

tori ce ju-de-cati node,


ta-

ti- neri, ti-

ne- re, can-

re toti sa- nal-tam

Mai- cii Im- palui

roa-

ra-

Hris- tos din cer.

tu-

47-----------------------------------------------------------------------------------------

Po- me- ni- rea ta cea cin-

sti- ta,prea cu-ra- ta


ca,

La- u- dan- du-ti o ma-

resc
si

Mai-

toti cei ce tra- iesc

fap- tu- ra

toa-

ta

cu sme- re- ni- e.


48-----------------------------------------------------------------------------------------

Po- run- ca o- dras- lind din-

tru a lui Ie- sei tulna,


lui

pi-

o- me- nes- te Mai- ca


Dum-ne-zeu mu-risi

si-m- pre- u-

na

cu

Fi-

ul
tau vie- tu- iesti.
49-----------------------------------------------------------------------------------------

Pa- man-te- ni- lor, sal- tati

si va mi-nu-nati a-

cu-

ma,

ca Mun-te- le cel prea

sfant
des- fa-

si dum-ne-ze-iesc
ta-

re

a-

flat la
Fi- ul sau.
50-----------------------------------------------------------------------------------------

A- ra- ta- tu- s-a, Prea Cu-

ra- ta,moar-tea ta pod


sel,

ve-

pe ca- re-ai tre- cut la

cesi

ruri de pe pa- mant


la

Fi- ul

tau

o-

dih- na ai a- flat.
51-----------------------------------------------------------------------------------------

U- si- le

ce- resti se des-

chi-se-ra ti- e, Prea


ta,

si Pu- te-

resti
si

Sfanri- le ce-

mult te-au la- u- dat

pe-al tau trup


l-a

pri- mit

Fiin

cer.

ul

52-----------------------------------------------------------------------------------------

No- rii

lu- mi- nati au a-

dus mul-ti-mea de atoli

de la mar- gi- nea pa-

manpe

pos-

tu- lui, cu- vi- os

cu- ra-

ta

Mai- ca

Fiu- lui s-o dea.


53-----------------------------------------------------------------------------------------

Prea sfant tru- pul tau, u- ce-

ni- cii plan-gan-du-l, Cu- rata,

fu stro- pit cu la- crimi


a-

de

la- tu- rand can-tari

pe- tre- ce-

rea

cea

de
a- ici la cer.
54-----------------------------------------------------------------------------------------

Mar-gini pa- man-testi gla- su-

es-cu-ti Mai-ca si Fe-

cioa-

ra

ca nas- cand pe Fi- ul


tau

a-

cel dum-ne-ze- iesc,

ma- gi- rea

i-

do-

lilor ai sfar- sit.


55-----------------------------------------------------------------------------------------

La- u- da stri- gand toa- ta

sfan-ta a- du- na- re

re

pe acu-

Pa-

ce- ea

ma-

ce nas-

t-a pe Dum-ne-zeu:
za

fii

la

toti prin

ale ta- le rugi.


56-----------------------------------------------------------------------------------------

Du- hul tau

lu- and chiar Cu-

van-tul ce din ti- ne,


ca,

ce nas- cu- se fa- ra

isca

Prun-

piun

Fiu

ta de bar- bat
in

sla-

va

l-a sa- las- lu- it.


57-----------------------------------------------------------------------------------------

Pe Sta- pa- nul lor

in- ge-

res- ti- le Pu- teri va-

zan-

du-l du- hul Mai- cii sa- le


sin-

gur in maini lu- and,

spai- man- ta- tu-

s-au si

mult s-au bu- cu- rat.


58-----------------------------------------------------------------------------------------

Fi- rea ce de om in- treci

de Dum-ne-zeu Nas-care,

caci Fe- cioa- ra ai ra-

mas
si

toa-

du- pa nas- te- re

mu- rind te

duci la

Fi- ul
tau prea sfant.
59-----------------------------------------------------------------------------------------

Ce- te in- ge- resti, oa-meni

si fap-tu-ra toa- ta,

la-

u-

de ti-a- duc, o Mai- ca,

toti

la

un loc, ca Tu

mai pre- sus de

ori- ce

fire ee- esti.


60-----------------------------------------------------------------------------------------

Stra-ja ta- re fii

ce te la- u- da, Cuta,

im- po- triie-

ra-

va ban- tu-

li- lor dus- ma-nesti

vane-

ce- lor

zuva-

ti-

lor

si

zuti vraj- masi.

61-----------------------------------------------------------------------------------------

In- tru ru- ga- ciuni pe Fe-

cioa- ra,Mai-ca Ta, prite-o


li-

ca pe o

mes-

cal- da so-

toa- re pentru noi toti,

iar

pe noi,

ca

un

bun,

man- tu- ies- te- ne.


62-----------------------------------------------------------------------------------------

Pe Cel ne-n- ce- put im- pre-

u- na cu Fi- ul ma-

res-

cu-L si pe Du- hul, in trei


feCel

te un Dum-ne-zeu,
ce

es-

te

Zi-

di-

torul tu- tu- ror.


63-----------------------------------------------------------------------------------------

Lu- cru mi- nu- nat esti cu

to-tul fa-ra de pri-

ha-

na, caci mor-man- tu-ti tu- turor


se

cre- din-cio- si- lor


a-

ra-

ta

rai

prea

inte- le- ga- tor.


64-----------------------------------------------------------------------------------------

Cu- vi- ne- se dar, ca sa

te ma-rim,Fe-cioa-ra

Mai-

ca, mai cin- sti-

ta fi- ind

si
de-

mai ma- ri- ta mult


cat toa- te

le

ce-

le

cede

te-

sus.

Urmeaza ectenia mica si ecfonisul:


Ca Sfant esti Dumnezeul nostru, Cel Ce Te odihnesti pe scaunul slavei cel de heruvimi, si Tie slava
inaltam, impreuna si Parintelui Tau Celui fara de inceput si Preasfantului si bunului si de viata
Facatorului Tau Duh, acum si pururea si in vecii vecilor.
Credinciosii: Amin!
Preotii canta inceputul starii a treia: Neamurile toate..., iar al treilea preot slujitor cadeste la fel ca la
inceputul celorlalte doua stari de dinainte; daca slujeste un singur preot, cadirea o face acesta.

Starea 3 NUMAI 1-12


1

Nea-

mu-

ri-

te

le
la-

pa-

rii

toau-

ta-

da-n- grole

Fe-

cioara
can- ta.
2-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neate

mu-

ri-

le
te

toafe-

ri-

cesc

Doam-

na,

ca

esti

lui

Hristos
Mai- ca.
3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nea-

mu-

ri-

le

te

toa-

te

Mai-

fe-

ca

cu

ri-

cesc

da-

ruri

daruita.
4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lim-

bi-

le

ne

pe
te

sfan-

tife-

ta,

rilui

cesc
Dum-

nezeu
Mai- ca.
5------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cea-

ta

de

toli

aa-

rav-

na

posler-

la

gati
in-

cu
gro-

parea
Mai- cii.
6------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cea-

ta

de

a-

pos-

toli

mar-

gini

vesa-n-

nit

din

groa-

pe

pe
Fecioa- ra.
7------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fri-

cos

ra

te-m-

pre-

ce-

in-

geri

soate-

la

le

de

prea-

sla-

vita-ti moar- te.


8------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cu

so-

bor

de

geri

se

Fi-

ul

inpo-

sa

goaia

ra
al

Maicii
lui
duh.
9------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dera
cebi-

si

mori

Fe-

dar
ruri,
tul

cioaten-

la
tau

nalti la
Prea
Fiu.

iu-

10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre-

oti

la-

u-

toti

pe-a

Mai-

ca

dati
Dom- nu-

ce

in

lui
cer

se
stramu- ta.
11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La-

u-

ruri,

da

din
sa

ias-

ca

cese

la

glaa-

sudor-

mirea
Mai- cii.
12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sa-

tul

Ghet-

ni

sla-

man-

tul

rea

si-

maves-

de-a

te

mor-

pu-

ru-

Fecioarei.
Prohodul Maicii Domnului 3.2

13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La

ce- resti la-

ca-

suri

a-

ca

cum mer-

pe

cei

gand

ce

Mai-

iti

can-

ta
scapa-i.
14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce-

te-

tre-

le

sla-

cand pe

ra

la

vi

cer

au

vi-

te

Fe-

cioa-

pro-

sla-

t-o.

15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prea-

cu-

fe-

toti

cu

ra-

ta

Mai-

ri-

ci-

mu-

ai

tai

sfinti

ca,

te

nas-

caatori.
16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tu

nas- cand vi-

a-

Cu-

ta,

Prea

mori

bi-

ru-

ra-

ind

ta,

cum

le-

gea

fiirii?
17 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mi- nuni stre-

i-

di-

rul

Zi-

ia

al

su-

u-

to-

Mai- cii

ne,

cum

sa-

le

flet!

18 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S-a

ler- gam in-

da-

ta

la

tei

groa-

si

do-

pa

ban-

Prea

Sfin-

di-

vom

miila.
19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu-

cu-

de

ra-

ta

si

ta-

a-

se

ta

ce-

reas-

to-

tul

prea

sfan-

ca

mu-

re.

20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce-

rul

can-

re

gla-

si

pa-

man-

tec

de

mu-

su-

iesc

Prea

tul

ta-

Cu-

raatei.
21 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lu-

mii

Sta-

ta

in-

man- tu-

i-

pa-

a-

tru

na,

re,

ra-

ta

mu-

taare.
22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De

fi-

Ca

ca,

nic

lui

ti-

mla-

di-

te,

Hris- tos,

a-

Mai-

cum

aaduc.
23 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Din

lu-

mii

mar-

gini,

cei

ne

se

tri-

misi

a-

du-

la

ti-

na-

ra,

Ma- aica.
24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ca-

tre

as-

ruri

pa-

s-a

Sa

Mai-

tazi

de

la

po-

a-

go-

ca,

ce-

rat

Sta-

nul.

25---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

As-

tazi

s-a

tul

prin

lu-

mea

sfin-

tit

sfan-

ta

toa-

cu

ta,

to-

a-

dor-

miire.
26---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

As-

tazi

si

tii,

sus,

dar

Fe-

cioa-

Mai-

ca

Vi-

ca-

tre

ra

e-

ce-

ruri

s-a
adus.
27---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ma

spai- mant, Fe-

Pe-

moa-

cand

ar-

tru

stri-

stai

in-

ta.

cioa-

ga

ra,

ti-

tin-

sa

28---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ma

spai- mant, Fe-

cioa-

zan-

du-

te-n-

pat,

stri-

va-

sa

pe

ra,

tin-

ga-

t-a

Paavel.
29---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La

ce-

te-ai

tul

de

resti la-

ca-

mu-

cu

jos,

tat

Fe-

suri,

to-

cioa-

ra

Maaica.
30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fri-

de

ca

ia

mul-

cin-

sti-

ti-

ta-ti

mea,

moar-

te

tru-

peas-

ca

Prea

Cu-

raata.
31---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce-

te

ma-

ra,

cre-

res-

sla-

din-

cu-ti,

vi-

cioa-

se,

Fe-

ta-ti

cioa-

a-

dor-

miire.
32---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi-

fa-

ta

nas-

lu-

u-

esti

si-n

ra

de

cand

Vi-

mii.

moar-

sa-

te,

man-

a-

ta

33 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soa-

re-

te-a

ne,

No-

le

cel

ma-

lu-

at

la

ru-

le

re

si-

cel

u-

suurel.
34 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Din

parti

co-

toli

s-a

de-

par-

ta-

rul

de

a-

strans sa

te,

pos-

can-

te

tiie.
35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce-

co-

te-

le

de

in-

ruri

de

a-

geri,

pos-

toli

ma-

res-

cu-

te,

Fe-

cioa- ara.
36 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pe

cei

si

na,

la

ca-

re

ve-

ghea- za

tro-

can-

nul

ta

Doam-

tau

pa-

zeestei.
37 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Limbi

no-

in-

ca

pe

voa-

as-

roa-

de,

nea-

gro-

pati

cu

So-

li-

tra.

muri,

fri-

toa-

rea

38 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In-

ge-

Mai-

ra,

in-

rii

te

can-

ca

si

Fe-

tru

ta,

cioa-

ta

mu-

taare.
39 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se

in-

in

ii

a-

ta-

ra-

ta-

za-

dar

Iu-

su-

pra

ra,

de-

ta

Fe-

cioa- ara.
40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gan-

duri pan-

ga-

ri-

cu-

ge-

tat-

au,

te,

Doam-

na

a-

su-

pra

tru-

pu-

lui
tau.
41 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prea

Sfan-

ca

ta

Fe-

Dom- nu-

pe

can-

cioa-

lui

ta-

ra,

Mai-

reti

man-

gaaie.
42 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sfan-

ta

roa-

Fiu

pen-

ca-

an-

prun- ca

ga

pe

tru

toti

ta.

Mai-

al

ca

tau

ca-

re-ti

43 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ro-

bi-

ce-

re

de

lor

ce

can-

re

man-

tu-

la

Hris-

ta

i-

tos

Cu-

vaantul.
44 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Din

toa-

sca-

ta,

pe

ta

ne-

vo-

pa,

Prea-

cu-

ai

tai

ia

ra-

drept-

cins-

tiitori.
45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Din

sca-

toa- ta

pa,

is-

pi-

Prea Cu-

ta

ra-

ta,

pe

ai

tai

drept-

ma-

riitori.
46 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da-

ne

ce-

crimi

i-

man- tu-

i-

lor

ce

cu

coa-

na

re,

la-

ta

ciintim.
47 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tre-

Ta-

i-

me

tal,

Duh Sfant man-

ne

pe

noi.

Fi-

tu-

sfan-

ul

ta,

si

ies-

te-

48 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Can-

de-

prea

ca

la

lu-

cu-

nu

ra-

ne

mi-

nii

ta

Prun-

la-

sa

ui-

taarii.
49---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nea-

mu- ri-

La-

u-

rii

ta-

ca-

an-

le

toa-

da-n- gro-

le,

Fe-

cioa-

te

pa-

ra,

ta.

Si indata se canta Binecuvantarile invierii:


Bine esti cuvantat, Doamne, invata-ne pe noi indreptarile Tale!
Soborul...
Urmeaza cantarea Preasfintei Treimi:
Inchinamu-ne Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, Sfintei Treimi, intru o fiinta, cu serafimii graind:
Sfant, Sfant, Sfant esti, Doamne!
Si acum...
Cantarea Nascatoarei de Dumnezeu:
Pe Datatorul de viata nascandu-L, Fecioara, de pacat pe Adam l-ai mantuit; si bucurie Evei in locul
intristarii ai daruit; si pe cei cazuti din viata i-a indreptat la aceeasi, Cel Ce S-a intrupat din tine,
Dumnezeu si Om.

Aliluia,Aliluia,Aliluia, slava Tie, Dumnezeule (de trei ori)!


Urmeaza ectenia mica si ecfonisul:
Ca Tu esti imparatul pacii, Hristoase, Dumnezeul nostru, si Tie slava inaltam, impreuna si Parintelui
Tau Celui fara de inceput si Preasfantului si Bunului si de viata Facatorului Tau Duh, acum si pururea
si in vecii vecilor.
Credinciosii: Amin!
Dupa aceea se canta Sedelna, Canonul si Laudele din Minei.
Dupa Slava... Si acum..., diaconul sau preotul zice:
Slava Tie, Celui Ce ne-ai aratat noua lumina!
Iar credinciosii incep sa cante Doxologia Mare:
Slava intru cei de sus...
Apoi se canta pe larg:
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
In timp ce se canta Doxologia Mare, preotul protos si diaconul se imbraca in toate vesmintele sau
numai cu felon si epitrahil. Cand credinciosii au ajuns la Sfinte Dumnezeule... slujitorii ies din Sf.Altar
si, luand fiecare de cate un colt Sfantul Epitaf, pe care se afla Sf;Evanghelie si Sf.Cruce, ies din sfantul
lacas, oprindu-se in usa bisericii pana ce toti credinciosii trec pe sub Sfantul Epitaf, dupa care se
inconjoara sfantul lacas, in tot acest timp cantandu-se: Sfinte Dumnezeule... si Mergi la Cer...

MERGI LA CER

za

ce

sus

za

lan-

ga

Fi-

Mai-

ca

Dom- nu-

Mergi la

lan-

cer

ga Fi- ul

ul

si

iu-

iu- bi-

tor

lui

Ii-

te

bi-

sea-

tor.

Mai-

ca Dom- nu-

Mai-

ca

Ii-

nu-

lui

Dom-

sus

sus

nu-

Mai-

lui

Ii-

Ii-

ca

lui

Dom-

sus.

LA PRIMA OPRIRE
Cand slujitorii si credinciosii ajung in partea de miazazi a bisericii, se opresc si diaconul (daca este) sau
unul dintre preoti, cadind zice ectenia:
Miluieste-ne pe noi Dumnezeule, dupa mare mila Ta, ne rugam Tie, auzi-ne si ne miluieste!
Credinciosii: Doamne miluieste (de trei ori)!
Inca ne rugam pentru Inalt Prea Sfintitul si Parintele nostru Teodosie Arhiepscopul Tomisului, pentru
sanatatea si mantuirea lui.
Inca ne rugam pentru binecredinciosul popor roman de pretutindeni, pentru carmuitorii Tarii noastre,
pentru mai marii oraselor si ai satelor si pentru iubitoarea de Hristos ostire, pentru sanatatea si
mantuirea lor.
Inca ne rugam pentru buna intocmire a vazduhului, pentru imbelsugarea roadelor pamantului si pentru
vremuri pasnice. Inca ne rugam si pentru toti dreptmaritorii crestini.
Apoi preotul zice ecfonisul:
Ca milostiv si iubitor de oameni Dumnezeu esti si Tie slava inaltam, Tatalui si Fiului si Sfantului Duh,
acum si pururea si in vecii vecilor.
Credinciosii: Amin!
A DOUA OPRIRE
Ajungand cu sfantul Epitaf in dreptul Sf.Altar, diaconul (daca este) sau preotul, cadind, zice ectenia:
Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule...
Credinciosii: Doamne miluieste (de trei ori)!
Inca ne rugam pentru fericitii si pururea pomenitii ctitori ai sfantului locasului acestuia si pentru toti cei
mai dinainte adormiti parinti si frati ai nostrii, dreptmaritori crestini, care odihnesc aici si
pretutindenea.
Preotul zice ecfonisul:
Ca Tu esti invierea, viata si odihna adormitilor robilor Tai: ctitori, ostenitori si binefacatori ai sfantului
lacasului acestuia si a tuturor celor mai dinainte adormiti, parinti si frati ai nostrii, dreptmaritori
crestini, Hristoase Dumnezeul nostru, si Tie slava inaltam, impreuna si Celui fara de inceput al Tau
Parinte si Preasfantului si Bunului si de viata Facatorului Tau Duh, acum si pururea si in vecii vecilor.
Credinciosii: Amin!

A TREIA OPRIRE
Ajungand cu Sfantul Epitaf in partea de nord a bisericii, diaconul (daca este) sau preotul, cadind, zice:
Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule...
Credinciosii: Doamne miluieste (de trei ori)!
Inca ne rugam pentru fratii nostrii: preoti, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi si monahii si pentru
toti cei intru Hristos frati ai nostrii. Inca ne rugam si pentru otit dreptmaritorii crestini.
Apoi, preotul zice ecfonisul:
Ca milostiv si iubitor de oameni Dumnezeu esti si Tie slava inaltam, Tatalui si Fiului si Sfantului Duh,
acum si pururea si in vecii vecilor.
Credinciosii: Amin!
A PATRA OPRIRE
Ajungand in fata bisericii, diaconul (daca este) sau preotul rosteste ectenia:
Miluieste-ne pe noi Dumnezeule...
Credinciosii: Doamne miluieste (de trei ori)!
Inca ne rugam pentru cei ce aduc daruri si fac bine in sfanta si intru tot cinstita biserica aceasta, pentru
cei ce se ostenesc, pentru cei ce canta si pentru poporul ce sta inainte si asteapta de la Tine mare si
multa mila.
Inca ne rygam ca sa se pazeasca sfant locasul acesta, orasul/satul acesta, Tara aceasta, si toate orasele si
satele: de boala, de foamete, de cutremur, de potop, de foc de sabie, de navalirea altor neamuri si de
razboiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, bland si lesne iertator sa fie noua Bunul si Iubitorul de
oameni Dumnezeul nostru, sa indeparteze si sa imprastie toata mania care se porneste asupra noastra si
sa ne izbaveasca pe noi de mustrarea Lui cea dreapta, care este asupra noastra, si sa ne miluiasca pa
noi.
Ectenia se incheie cu ecfonisul rostit de preot:
Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mantuitorul nostru, nadejdea tuturor marginilor pamantului si a celor ce
sunt pe mare departe, si, Milostive Stapane, milostiv fii noua fata de pacatele noastre si ne miluieste pe
noi!
Ca milostiv si iubitor de oameni Dumnezeu esti si Tie slava inaltam, Tatalui si Fiului si Sfantului Duh,
acum si pururea si in vecii vecilor.
Credinciosii: Amin!
INTRAREA IN BISERICA
Apoi se intra in sfanta biserica, pasindu-se incet, pana in fata usilor imparatesti. In acest timp, la strana
se canta troparul...
Ajungand in fata usilor imparatesti, cel dintai dintre preotii impreuna slujitori zice: Intelepciune drepti!,
apoi ceilalti slujitori intra in Sf.Altar printre Sf.Usi, asezand Sfantul epitaf pe Sf.Masa, in timp ce la
strana se canta troparul...
Dupa aceea se citeste Apostolul si Evanghelia, dupa care diaconul (daca este) sau preotul rosteste
ecteniile:
Sa zicem toti din tot sufletul...
Sa plinim rugaciunea noastra cea de dimineata, Domnului...
Si se face otpustul.