Sunteți pe pagina 1din 5

www.referat.

ro

Regulamentul comitetului pentru evaluarea si asigurarea calitatii


in .
CAPITOLUL I-DISPOZITII GENERALE
Art. 1. La nivelul scolii se infiinteaza Comitetul pentru evaluarea si asigurarea calitatii in
educatie, conform prevederilor legale in vigoare, care aplica standar 24324p1511y de,
standarde de referinta, indicatori de performanta, precum si metodologia de asigurare a
calitatii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
Art. 2
1)

Comitetul pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educatie isi desfasoara


activitatea ca organ complementar Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii,
in vederea monitorizarii implementarii Sistemului de Management al Calitatii la
nivelul tuturor catedrelor;

2)

Sefii comisiilor de catedra, serviciilor si a celorlalte structuri organizatorice, precum


si fiecare cadru didactic, personal didactic auxiliar sau nedidactic raspund personal
de asigurarea calitatii fiecarei activitati pe care o desfasoara.

Art. 3. Prezentul regulament stabileste modul de organizare si functionare al Comitetului


pentru evaluarea si asigurarea Calitatii din , avand ca scop:
1)

delimitarea atributiilor si responsabilitatilor la diferite niveluri ale structurii


organizatorice din ;

2) stabilirea limitelor de competenta la fiecare nivel ierarhic;


3)

stabilirea relatiilor intre structurile existente in .. si cele create de


Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii.

Art. 4. Pentru atingerea obiectivelor propuse se vor desfasura activitatile:


1)

introducerea tehnicilor de lucru pentru identificarea problemelor si gasirea solutiilor


de imbunatatire a calitatii procesului de invatamant si cresterea gradului de implicare
a personalului ;

2)

introducerea evaluarii periodice a contributiei individuale a fiecarui membru al


corpului
didactic
si
administrativ
in
imbunatatirea
managementului
..

CAPITOLUL II - STRUCTURA ORGANIZATORICA


Art. 5. Comitetul pentru evaluarea si asigurarea calitatii reprezinta un compartiment de
specialitate cu rol de coordonare si executie, care sprijina Comisia pentru evaluarea si
asigurarea calitatii in realizarea managementului calitatii, prin planificarea actiunilor,
organizarea echipelor de lucru pentru elaborarea documentelor si instruirea personalului
privind asigurarea calitatii .

Art. 6. Comitetul pentru evaluarea si asigurarea calitatii este format din sefii de catedre,
responsabilul cu formarea continua si responsabilul cu incadrarea si orarul la nivel de
.
CAPITOLUL III - RESPONSABILITATI PRIVIND COMITETUL PENTRU EVALUAREA
SI ASIGURAREA CALITATII
Art. 7. Comitetul pentru evaluarea si asigurarea calitatii este un organism colectiv de
lucru care identifica, analizeaza si propune solutii si decizii care privesc implementarea
Sistemului de Management al calitatii. El constituie o structura functionala suport la nivel
de ., asambland resurse umane minimale necesare proiectarii,
implementarii si sustinerii Sistemului de Management al calitatii. Comitetul isi elaboreaza
propriul regulament de functionare.
Art. 8. La nivelul catedrelor responsabilitatile privind Comitetul pentru asigurarea si
evaluarea calitatii sunt:
1)

Seful ariei curriculare are autoritatea si responsabilitatea privind calitatea tuturor


proceselor derulate in cadrul acesteia (invatamant);

2)

Seful de catedra, ca responsabil pentru calitate, urmareste la nivelul catedrei


atingerea obiectivelor generale si specifice privind calitatea, instruirea personalului,
planificarea si desfasurarea evaluarilor/auditurilor interne si a evaluarilor individuale.

CAPITOLUL IV - ORGANIZAREA COMITETULUI


ASIGURAREA CALITATII

PENTRU

EVALUAREA si

Art. 9. Comitetul pentru evaluarea si asigurarea calitatii este organ consultativ al


Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii, este prezidata de director si condusa
operativ de dna. Prof. ................... Comitetul pentru evaluarea si asigurarea calitatii isi
desemneaza un secretar executiv, dna.......................
Membrii Comitetului si atributiile ce le revin sunt:
1.

.................... raportul privind starea si calitatea invatamantului la nivelul


;

2. .................... imaginea .., formarea continua;


3. ................... elaborare PAS;
4. .................... elaborare PAS;
5. .................... rapoarte de monitorizare si analiza;
6. .................... fise de observare;
7. ................... contracte, evaluarea sumativa, "a doua sansa";
8. .................... evidenta documentelor de la secretariat, inscrierea elevilor;
9. .................... normele de SSM;
10. .................... olimpiade si concursuri, programe;
11. .................... conventii, contracte cu agentii economici, fise de optiuni;

12. .................... regulamente, schema structurii organizatorice.


Art.10. Comitetul pentru evaluarea si asigurarea calitatii isi desfasoara activitatea pe
perioada unui an scolar.
Art. 11. Comitetul pentru evaluarea si asigurarea calitatii se intruneste lunar in sedinta
ordinara, precum si in sedinta extraordinara ori de cate ori este nevoie, la convocarea
celui care conduce operativ sau la solicitarile Comisiei pentru evaluarea si asigurarea
calitatii.
Art. 12. Sedintele se deruleaza in prezenta a doua treimi din numarul total de membri si
sunt conduse de coordonatorul comitetului.
Art. 13. Misiunea Comitetului pentru evaluarea si asigurarea calitatii consta in
elaborarea conceptuala si implementarea unui sistem functional de management al
calitatii in ., precum si adaptarea continua a acestuia la cerintele
invatamantului preuniversitar romanesc si european.
CAPITOLUL V - ATRIBUTIILE COMITETULUI
Art. 14. Comitetul pentru evaluarea si asigurarea calitatii indeplineste urmatoarele
atributii:
1)

elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si


asigurare a calitatii la nivelul catedrelor;

2)

elaboreaza anual, pana la data stabilita prin proceduri interne un raport privind
calitatea serviciilor educationale la nivelul catedrelor si propune masuri de
ameliorare. Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor directi si indirecti ai
serviciilor educationale prin afisare sau publicare pe site-ul . Raportul
anual rezuma autoevaluarea interna si este pus la dispozitia unui evaluator extern
ARACIP;

3) elaboreaza propria baza de date si informatii privind calitatea serviciilor educationale


prestate, structurate pe standarde si indicatori de performanta la nivel institutional si
pe fiecare arie curriculara;
4)

coordoneaza si acorda asistenta activitatilor de evaluare la nivelul catedrelor in


vederea sincronizarii actiunilor de evaluare la nivelul .;

5)

urmareste si aplica concluziile rezultate din evaluari si intocmeste sinteze periodice


prezentate in Consiliul profesoral;

6)

prezinta Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii, activitatea sa in vederea


luarii unor masuri unitare pentru cresterea calitatii la nivel de .

CAPITOLUL VI - OBIECTIVELE STRATEGICE ALE COMISIEI


Art. 15. Obiectivul major al conducerii in domeniul calitatii il constituie conceperea si
implementarea unui sistem de management eficient al calitatii bazat pe o structura
organizatorica si o documentatie corespunzatoare, care sa permita monitorizarea evaluarea, interventia corectiva - preventiva si imbunatatirea continua a calitatii .

Art. 16. In vederea implementarii Sistemului de Management al calitatii si a politicii de


asigurare a calitatii in .., Comitetul pentru evaluarea si asigurarea
calitatii are urmatoarele obiective:
1)

elaborarea strategiei de implementare a Sistemului de Management al calitatii la


nivelul catedrelor si supunerea acesteia in dezbaterea Consiliului profesoral;

2)

stabilirea pachetului de masuri necesare pentru implementarea si consolidarea


culturii calitatii in ..;

3)

definirea cerintelor calitative care vor fi stipulate in planul de calitate al


.;

4) diseminarea informatiilor cu privire la cultura calitatii in ..;


5)

initierea analizelor si evaluarilor pe baza criteriilor si indicatorilor de calitate


recomandati;

6) asigurarea monitorizarii feed-back-ului din partea elevilor;


7) asigurarea monitorizarii feed-back-ului din partea angajatilor;
8)

analiza rezistentelor obiective si subiective care pot fi generate de implementarea


Sistemului de Management al calitatii si propunerea de solutii privind depasirea
acestora;

9)

evaluarea procesului de implementare a managementului calitatii la nivelul


catedrelor si propunerea de solutii corective, daca acestea sunt necesare.

CAPITOLUL VII - CONDUCEREA OPERATIVA


Art. 17. Seful Comitetului pentru evaluarea si asigurarea calitatii indeplineste, in
conditiile legii, urmatoarele atributii:
1) coordoneaza indeplinirea hotararilor comitetului;
2)

informeaza periodic Consiliul de administratie si Comisia pentru evaluarea si


asigurarea calitatii asupra activitatii comisiei, precum si comitetul asupra deciziilor
Consiliului de administratie si Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii
referitoare la calitate;

3) promoveaza in Consiliul de administratie hotararile comitetului;


4) asigura armonizarea politicii calitatii in strategia .;
5) planifica anual activitatile de evaluare;
6)

organizeaza si supervizeaza, cu sprijinul conducerii .. si


cu concursul sefilor de catedra actiunile de imbunatatire continua a calitatii decise in
urma evaluarilor;

7) contribuie la elaborarea documentatiei calitatii;


8) raspunde in fata directorului de activitatea comitetului.
Art. 18. Secretarul executiv:
1) asigura informarea membrilor comitetului despre tematica sedintelor de lucru;
2) rezolva problemele operative ce intervin in activitatea comitetului;

3)

asigura armonizarea grupurilor de lucru ale comitetului de evaluare si asigurarea


calitatii.

Art.19. La nivel de catedra, seful de catedra are autoritatea si responsabilitatea privind


calitatea tuturor proceselor derulate in cadrul acesteia (invatamant, organizare si relatii
externe). Acesta urmareste la nivelul catedrei atingerea obiectivelor generale si specifice
privind
calitatea,
instruirea
personalului,
planificarea
si
desfasurarea
evaluarilor/auditurilor interne si a evaluarilor individuale.
CAPITOLUL VIII - DISPOZITII FINALE
Art. 20. Documentele Comitetului pentru evaluarea si asigurarea calitatii sunt gestionate
de Comisia de evaluare si asigurare a calitatii pe ...
Art. 21. In termen de zile de la avizarea prezentului regulament se vor stabili sarcinile
ce revin structurilor organizatorice nou create privind Sistemul de Management al
calitatii.
Art. 22. Aprobarea regulamentului privind Comitetul pentru evaluarea si asigurarea
calitatii se face de catre Consiliul Profesoral al , prin vot deschis,
cu majoritate simpla.
Art. 23. Modificarea prezentului regulament este de competenta Consiliului profesoral al
., prin vot deschis si cu majoritate simpla.

Powered by http://www.referat.ro/
cel mai tare site cu referate