Sunteți pe pagina 1din 12

S i n t A c t W o l t e r s K l u w e r - Legea 159/2013, M . O f .

283 d i n 2 0 - m a i - 2 0 1 3

LEGE nr. 159 din 15 mai 2013 pentru modificarea i completarea


Legii nr. 3 7 2 / 2 0 0 5 privind performana energetic a cldirilor
P a r l a m e n t u l R o m n i e i adopt prezenta lege.
Art. I
Legea nr. 3 7 2 / 2 0 0 5 p r i v i n d p e r f o r m a n a e n e r g e t i c a c l d i r i l o r , p u b l i c a t n M o n i t o r u l
Oficial al R o m n i e i , Partea I , nr. 1 . 1 4 4 d i n 19 d e c e m b r i e 2 0 0 5 , cu m o d i f i c r i l e
u l t e r i o a r e , se m o d i f i c i se c o m p l e t e a z d u p c u m u r m e a z :
1. A r t i c o l u l 1 se m o d i f i c i v a a v e a u r m t o r u l c u p r i n s :
"Art. 1
( 1 ) S c o p u l p r e z e n t e i legi e s t e p r o m o v a r e a m s u r i l o r p e n t r u c r e t e r e a p e r f o r m a n e i
e n e r g e t i c e a c l d i r i l o r , i n n d u - s e c o n t d e c o n d i i i l e c l i m a t i c e e x t e r i o a r e i d e
a m p l a s a m e n t , d e c e r i n e l e d e c o n f o r t i n t e r i o r , d e n i v e l o p t i m , d i n p u n c t d e v e d e r e al
c o s t u r i l o r , al c e r i n e l o r d e p e r f o r m a n t e n e r g e t i c , p r e c u m i p e n t r u a m e l i o r a r e a
a s p e c t u l u i u r b a n i s t i c al l o c a l i t i l o r .
( 2 ) C r e t e r e a p e r f o r m a n e i e n e r g e t i c e a c l d i r i l o r .prin p r o i e c t a r e a n o i l o r c l d i r i cu
c o n s u m u r i r e d u s e d e e n e r g i e i p r i n r e a b i l i t a r e a t e r m i c a c l d i r i l o r e x i s t e n t e , p r e c u m i
informarea corect a proprietarilor/administratorilor cldirilor prin certificatul de
p e r f o r m a n e n e r g e t i c , r e p r e z i n t a c i u n i d e i n t e r e s p u b l i c m a j o r i g e n e r a l n
c o n t e x t u l e c o n o m i s i r i i e n e r g i e i n c l d i r i , al m b u n t i r i i c a d r u l u i u r b a n c o n s t r u i t i al
proteciei mediului."
2 . A r t i c o l u l 2 se m o d i f i c i v a a v e a u r m t o r u l c u p r i n s :
"Art. 2
P r e z e n t a lege s t a b i l e t e c o n d i i i c u p r i v i r e l a :
a ) c a d r u l g e n e r a l al m e t o d o l o g i e i d e calcul p r i v i n d p e r f o r m a n a e n e r g e t i c a c l d i r i l o r i
a unitilor acestora;
b ) a p l i c a r e a c e r i n e l o r m i n i m e d e p e r f o r m a n e n e r g e t i c la c l d i r i l e noi i la n o i l e
u n i t i ale a c e s t o r a ;
c) a p l i c a r e a c e r i n e l o r m i n i m e d e p e r f o r m a n e n e r g e t i c la c l d i r i l e e x i s t e n t e , u n i t i l e
d e c l d i r e i e l e m e n t e l e c a r e a l c t u i e s c a n v e l o p a c l d i r i i s u p u s e u n o r l u c r r i d e
r e n o v a r e m a j o r a , p r e c u m i n c a z u l i n s t a l r i i / n l o c u i r i i / m o d e r n i z r i i s i s t e m e l o r t e h n i c e
ale c l d i r i l o r ;
d ) c e r t i f i c a r e a e n e r g e t i c a c l d i r i l o r i a u n i t i l o r a c e s t o r a ;
e ) i n s p e c i a s i s t e m e l o r d e n c l z i r e i a s i s t e m e l o r d e c l i m a t i z a r e d i n c l d i r i ;
f ) s i s t e m u l d e c o n t r o l al c e r t i f i c a t e l o r d e p e r f o r m a n e n e r g e t i c , al r a p o a r t e l o r d e
a u d i t e n e r g e t i c , p r e c u m i al r a p o a r t e l o r d e i n s p e c i e a s i s t e m e l o r t e h n i c e a l e c l d i r i l o r . "
3 . La a r t i c o l u l 3 , p u n c t e l e 1 , 3 - 5 i 7 - 1 0 se m o d i f i c i v o r a v e a u r m t o r u l c u p r i n s :
" 1 . c l d i r e - a n s a m b l u d e s p a i i cu f u n c i u n i p r e c i z a t e , d e l i m i t a t d e e l e m e n t e l e d e
c o n s t r u c i e c a r e a l c t u i e s c a n v e l o p a c l d i r i i , i n c l u s i v i n s t a l a i i l e a f e r e n t e a c e s t e i a , n
care energia este utilizat pentru asigurarea confortului interior;
3. c e r t i f i c a t d e p e r f o r m a n
energetic
a cldiri-document elaborat
conform
m e t o d o l o g i e i d e calcul al p e r f o r m a n e i e n e r g e t i c e a c l d i r i l o r , p r i n c a r e e s t e i n d i c a t
p e r f o r m a n a e n e r g e t i c a u n e i c l d i r i sau a u n e i u n i t i d e c l d i r e i c a r e c u p r i n d e d a t e
c u p r i v i r e la c o n s u m u r i l e d e e n e r g i e n c l d i r i i c a r e , d u p c a z , p o a t e fi n s o i t d e
recomandri de reducere a acestora;
4 . c o g e n e r a r e - p r o d u c e r e a s i m u l t a n , n acelai p r o c e s , a e n e r g i e i t e r m i c e i a
e n e r g i e i e l e c t r i c e sau a e n e r g i e i m e c a n i c e ;
5. s i s t e m d e c l i m a t i z a r e - c o m b i n a i e a t u t u r o r c o m p o n e n t e l o r n e c e s a r e a s i g u r r i i u n e i
f o r m e d e t r a t a r e a a e r u l u i i n t e r i o r , p r i n c a r e t e m p e r a t u r a e s t e c o n t r o l a t sau p o a t e fi
c o b o r t , d u p c a z , n c o m b i n a i e cu c o n t r o l u l v e n t i l r i i , u m i d i t i i i p u r i t i i a e r u l u i ;
7. p u t e r e t e r m i c n o m i n a l - p u t e r e a t e r m i c m a x i m a u n u i e c h i p a m e n t , e x p r i m a t n
k W , s p e c i f i c a t i g a r a n t a t d e p r o d u c t o r , c a r e p o a t e fi f u r n i z a t n t i m p u l e x p l o a t r i i
continue, respectndu-se randamentele nominale specificate de productor;
8. p o m p d e c l d u r - m e c a n i s m , d i s p o z i t i v sau i n s t a l a i e c a r e t r a n s f e r c l d u r a d i n

Pag. 1 d i n 12

S i n t A c t W e l t e r s K l u w e r - Legea 159/2013, M . O f . 283 d i n 2 0 - m a i - 2 0 1 3

m e d i u l n a t u r a l - a e r , ap sau sol - c t r e cldire sau c t r e i n s t a l a i i i n d u s t r i a l e ,


i n v e r s n d f l u x u l n a t u r a l al c l d u r i i , a s t f e l n c t s c i r c u l e d e la o t e m p e r a t u r m a i
s c z u t s p r e u n a m a i r i d i c a t . n cazul p o m p e l o r d e c l d u r r e v e r s i b i l e , a c e s t e a p o t
transfera cldura din cldire ctre mediul natural;
9 . r e n o v a r e m a j o r - l u c r r i e f e c t u a t e la a n v e l o p a c l d i r i i i / s a u la s i s t e m e l e t e h n i c e
a l e a c e s t e i a , a l e c r o r c o s t u r i d e p e s c 2 5 % din v a l o a r e a d e i m p o z i t a r e a c l d i r i i ,
e x c l u s i v v a l o a r e a t e r e n u l u i pe c a r e este s i t u a t c l d i r e a ;
1 0 . t r i g e n e r a r e - p r o d u c e r e s i m u l t a n , n acelai p r o c e s , a e n e r g i e i t e r m i c e , e n e r g i e i
e l e c t r i c e i f r i g u l u i . "
4 . La a r t i c o l u l 3 , d u p p u n c t u l 10 se i n t r o d u c c i n c i s p r e z e c e noi p u n c t e , p u n c t e l e 1 1 - 2 5 ,
cu u r m t o r u l c u p r i n s :
" 1 1 . u n i t a t e a c l d i r i i - o z o n / o p a r t e a u n e i c l d i r i , un e t a j sau u n a p a r t a m e n t d i n t r - o
cldire,
care
este
conceput/conceput
sau
modificat/modificat
pentru
a
fi
utilizat/utilizat separat;
1 2 . s i s t e m t e h n i c al c l d i r i i - t o t a l i t a t e a e c h i p a m e n t e l o r t e h n i c e ale u n e i c l d i r i sau a l e
u n e i u n i t i d e c l d i r e d e s t i n a t e p e n t r u n c l z i r e , r c i r e , v e n t i l a r e , ap cald d e c o n s u m ,
i l u m i n a t , sau p e n t r u o c o m b i n a i e a a c e s t o r a ;
13. a n v e l o p a cldirii - totalitate a e l e m e n t e l o r de construcie p e r i m e t r e l e care
d e l i m i t e a z s p a i u l i n t e r i o r al u n e i cldiri d e m e d i u l e x t e r i o r ;
1 4 . e l e m e n t al c l d i r i i - e l e m e n t al a n v e l o p e i c l d i r i i sau u n s i s t e m t e h n i c al a c e s t e i a ;
1 5 . c l d i r e cu c o n s u m d e e n e r g i e a p r o a p e e g a l cu z e r o - c l d i r e cu o p e r f o r m a n
e n e r g e t i c f o a r t e r i d i c a t , Ia c a r e n e c e s a r u l de e n e r g i e din s u r s e c o n v e n i o n a l e e s t e
a p r o a p e e g a l cu z e r o sau e s t e f o a r t e s c z u t i e s t e a c o p e r i t , n cea m a i m a r e m s u r ,
c u e n e r g i e d i n s u r s e r e g e n e r a b i l e , i n c l u s i v cu e n e r g i e d i n s u r s e r e g e n e r a b i l e p r o d u s la
f a a l o c u l u i s a u n a p r o p i e r e ;
1 6 . n c l z i r e c e n t r a l i z a t sau r c i r e c e n t r a l i z a t - d i s t r i b u i e a e n e r g i e i t e r m i c e , s u b
f o r m d e a b u r , a p f i e r b i n t e sau lichide r c i t e , d e la o s u r s d e p r o d u c e r e c e n t r a l i z a t c e n t r a l e l e c t r i c d e t e r m o f i c a r e , c e n t r a l t e r m i c d e z o n / c v a r t a l sau p u n c t t e r m i c p r i n i n t e r m e d i u l u n e i r e e l e , c t r e m a i m u l t e c l d i r i sau l o c a i i , n v e d e r e a u t i l i z r i i s a l e
p e n t r u n c l z i r e sau r c i r e n c l d i r i ;
1 7 . e n e r g i e p r i m a r - e n e r g i e r e z u l t a t d i n s u r s e l e d e e n e r g i e r e g e n e r a b i l e i
n e r e g e n e r a b i l e , c a r e n u a f o s t s u p u s n i c i u n u i p r o c e s d e c o n v e r s i e sau t r a n s f o r m a r e ;
1 8 . e n e r g i e d i n s u r s e r e g e n e r a b i l e - e n e r g i e o b i n u t din s u r s e r e g e n e r a b i l e n e f o s i l e ,
p r e c u m : e n e r g i a e o l i a n , s o l a r , a e r o t e r m a l , g e o t e r m a l , h i d r o t e r m a l i e n e r g i a
o c e a n e l o r , e n e r g i a h i d r a u l i c , b i o m a s a , g a z u l d e f e r m e n t a r e a d e e u r i l o r , d e n u m i t i
g a z d e d e p o z i t , i g a z u l d e f e r m e n t a r e a n m o l u r i l o r d i n i n s t a l a i i l e d e e p u r a r e a a p e l o r
u z a t e i b i o g a z ;
1 9 . c l d i r e e x i s t e n t - c l d i r e la c a r e s-a e f e c t u a t r e c e p i a la t e r m i n a r e a l u c r r i l o r ,
i n c l u s i v c l d i r e a a f l a t n e x p l o a t a r e n a i n t e d e d a t a i n t r r i i n v i g o a r e a H o t r r i i
G u v e r n u l u i nr. 2 7 3 / 1 9 9 4 p r i v i n d a p r o b a r e a R e g u l a m e n t u l u i d e r e c e p i e a l u c r r i l o r d e
c o n s t r u c i i i i n s t a l a i i a f e r e n t e a c e s t o r a , cu m o d i f i c r i l e i c o m p l e t r i l e u l t e r i o a r e ;
2 0 . n i v e l o p t i m d i n p u n c t d e v e d e r e a l c o s t u r i l o r - n i v e l d e p e r f o r m a n e n e r g e t i c ce
d e t e r m i n cel m a i r e d u s c o s t pe d u r a t a n o r m a t d e f u n c i o n a r e r m a s , u n d e c o s t u l cel
m a i redus este d e t e r m i n a t i n n d u - s e seama de costurile de investiie legate de
c r e t e r e a p e r f o r m a n e i e n e r g e t i c e a c l d i r i i , de c o s t u r i l e d e n t r e i n e r e i e x p l o a t a r e , d e
c a t e g o r i a c l d i r i i , d u p caz, i a r d u r a t a n o r m a t d e f u n c i o n a r e r m a s a cldirii se
r e f e r la d u r a t a d e v i a e s t i m a t r m a s a u n e i c l d i r i sau a u n u i e l e m e n t al a c e s t e i a
i p e n t r u c a r e c e r i n e l e de p e r f o r m a n e n e r g e t i c s u n t s t a b i l i t e fie p e n t r u c l d i r e a n
a n s a m b l u , fie p e n t r u e l e m e n t e l e c l d i r i i . N i v e l u l o p t i m d i n p u n c t d e v e d e r e al c o s t u r i l o r
se s i t u e a z n i n t e r v a l u l n i v e l u r i l o r d e p e r f o r m a n n c a r e a n a l i z a c o s t - b e n e f i c i u
c a l c u l a t pe d u r a t a n o r m a t d e f u n c i o n a r e e s t e p o z i t i v . Calculul n i v e l u l u i o p t i m d i n
p u n c t d e v e d e r e al c o s t u r i l o r se e f e c t u e a z pe baza c a d r u l u i m e t o d o l o g i c c o m p a r a t i v ,
a p l i c a t n f u n c i e d e c o n d i i i l e g e n e r a l e , e x p r i m a t e n p a r a m e t r i , p r e v z u t e d e
reglementrile tehnice specifice cldirilor;
2 1 . a u d i t e n e r g e t i c al c l d i r i i - t o t a l i t a t e a a c t i v i t i l o r s p e c i f i c e p r i n c a r e se o b i n d a t e
c o r e s p u n z t o a r e d e s p r e p r o f i l u l c o n s u m u l u i e n e r g e t i c e x i s t e n t al u n e i c l d i r i / u n i t i d e

Pag. 2 d i n 12

S i n t A c t W o l t e r s K l u w e r - L e g e a 159/2013, M . O f . 283 d i n 2 0 - m a i - 2 0 1 3

c l d i r e , d u p caz, d e i d e n t i f i c a r e i d e c u a n t i f i c a r e a o p o r t u n i t i l o r r e n t a b i l e d e
economisire a energiei prin identificarea soluiilor de cretere a
performanei
e n e r g e t i c e , d e c u a n t i f i c a r e a e c o n o m i i l o r d e e n e r g i e i d e e v a l u a r e a e f i c i e n e i
e c o n o m i c e a s o l u i i l o r p r o p u s e c u e s t i m a r e a c o s t u r i l o r i a d u r a t e i d e r e c u p e r a r e a
i n v e s t i i e i , p r e c u m i d e e l a b o r a r e a r a p o r t u l u i d e a u d i t e n e r g e t i c ;
2 2 . r a p o r t d e a u d i t e n e r g e t i c - d o c u m e n t e l a b o r a t n u r m a d e s f u r r i i a c t i v i t i i d e
a u d i t e n e r g e t i c al c l d i r i i , c a r e c o n i n e d e s c r i e r e a m o d u l u i n c a r e a f o s t e f e c t u a t a u d i t u l
e n e r g e t i c , a p r i n c i p a l e l o r c a r a c t e r i s t i c i t e r m i c e i e n e r g e t i c e ale c l d i r i i / u n i t i i d e
cldire i, acolo unde este cazul, a msurilor propuse p e n t r u creterea p e r f o r m a n e i
e n e r g e t i c e a c l d i r i i / u n i t i i d e cldire
i i n s t a l a i i l o r i n t e r i o a r e a f e r e n t e a c e s t e i a ,
p r e c u m i a p r i n c i p a l e l o r c o n c l u z i i r e f e r i t o a r e la e f i c i e n a e c o n o m i c a a p l i c r i i m s u r i l o r
p r o p u s e i d u r a t a d e r e c u p e r a r e a i n v e s t i i e i ;
2 3 . a u d i t o r e n e r g e t i c p e n t r u c l d i r i - p e r s o a n fizic a t e s t a t d e M i n i s t e r u l D e z v o l t r i i
R e g i o n a l e i A d m i n i s t r a i e i Publice, n c o n f o r m i t a t e cu p r e v e d e r i l e l e g a l e n v i g o a r e ,
c a r e a r e d r e p t u l s r e a l i z e z e a u d i t u l e n e r g e t i c p e n t r u c l d i r i / u n i t i d e c l d i r e i s
n t o c m e a s c c e r t i f i c a t u l d e p e r f o r m a n e n e r g e t i c i r a p o r t u l d e a u d i t e n e r g e t i c .
A u d i t o r u l e n e r g e t i c p e n t r u c l d i r i e s t e s p e c i a l i s t u l c a r e i d e s f o a r a c t i v i t a t e a ca
p e r s o a n fizic a u t o r i z a t sau ca a n g a j a t al u n o r p e r s o a n e j u r i d i c e ,
conform
p r e v e d e r i l o r l e g a l e n v i g o a r e ;
2 4 . e x p e r t t e h n i c a t e s t a t - p e r s o a n a fizic a t e s t a t d e M i n i s t e r u l D e z v o l t r i i R e g i o n a l e
i A d m i n i s t r a i e i Publice p o t r i v i t p r e v e d e r i l o r Legii nr. 1 0 / 1 9 9 5 p r i v i n d c a l i t a t e a n
construcii, cu modificrile ulterioare, pentru specialitatea instalaii de nclzirec l i m a t i z a r e , n c o n f o r m i t a t e cu r e g l e m e n t a r e a t e h n i c " n d r u m t o r p e n t r u a t e s t a r e a
t e h n i c o - p r o f e s i o n a l a s p e c i a l i t i l o r cu a c t i v i t a t e n c o n s t r u c i i " , a p r o b a t p r i n O r d i n u l
m i n i s t r u l u i l u c r r i l o r p u b l i c e , t r a n s p o r t u r i l o r i l o c u i n e i nr. 7 7 7 / 2 0 0 3 , c u m o d i f i c r i l e
i c o m p l e t r i l e u l t e r i o a r e . E x p e r t u l t e h n i c a t e s t a t e s t e s p e c i a l i s t u l c a r e a r e d r e p t u l s
realizeze inspecii, din punct de vedere energetic, ale s i s t e m e l o r de nclzire i/sau de
c l i m a t i z a r e i s n t o c m e a s c r a p o a r t e d e i n s p e c i e p e n t r u a c e s t e a . E x p e r t u l t e h n i c
a t e s t a t i d e s f o a r a c t i v i t a t e a ca p e r s o a n fizic a u t o r i z a t sau ca a n g a j a t a l u n o r
p e r s o a n e j u r i d i c e , c o n f o r m p r e v e d e r i l o r l e g a l e n v i g o a r e ;
2 5 . c l d i r i d e i n t e r e s i u t i l i t a t e p u b l i c - c l d i r i e x i s t e n t e , ce c u p r i n d s p a i i n c a r e se
d e s f o a r a c t i v i t i n d o m e n i i d e i n t e r e s p u b l i c g e n e r a l i / s a u c o m u n i t a r i social i
c a r e i m p l i c p r e z e n a p u b l i c u l u i , t e m p o r a r sau p e r m a n e n t , n a r i a t o t a l e x p u s . "
5 . La a r t i c o l u l 4 a l i n e a t u l ( 2 ) , l i t e r e l e c ) , d ) i h ) se m o d i f i c i v o r a v e a u r m t o r u l
cuprins:
"c) instalaia de c l i m a t i z a r e / c o n d i i o n a r e a a e r u l u i ;
d) instalaia de ventilare m e c a n i c ;
h) ventilarea n a t u r a l ; "
6 . La a r t i c o l u l 4 a l i n e a t u l ( 2 ) , d u p l i t e r a i) se i n t r o d u c e o n o u l i t e r , l i t e r a j ) , c u
urmtorul cuprins:
" j ) a p o r t u r i l e interne de cldur."
7 . La a r t i c o l u l 4 , a l i n e a t u l ( 3 ) , l i t e r a d ) se m o d i f i c i v a a v e a u r m t o r u l c u p r i n s :
"d) utilizarea luminii naturale."
8 . La a r t i c o l u l 4 , d u p a l i n e a t u l ( 3 ) se i n t r o d u c d o u noi a l i n e a t e , a l i n e a t e l e ( 4 ) i ( 5 ) ,
cu u r m t o r u l c u p r i n s :
" ( 4 ) n a p l i c a r e a c a d r u l u i m e t o d o l o g i c c o m p a r a t i v d e c a l c u l al n i v e l u r i l o r o p t i m e , d i n
p u n c t d e v e d e r e al c o s t u r i l o r , ale c e r i n e l o r m i n i m e d e p e r f o r m a n e n e r g e t i c p e n t r u
c l d i r i , e l a b o r a t d e c t r e C o m i s i a E u r o p e a n , p r i n : m e t o d o l o g i e se s t a b i l e s c c o n d i i i l e
g e n e r a l e , e x p r i m a t e n p a r a m e t r i i n a i o n a l i .
( 5 ) D a t e l e i i p o t e z e l e u t i l i z a t e p e n t r u c a l c u l u l n i v e l u r i l o r o p t i m e , d i n p u n c t d e v e d e r e
al c o s t u r i l o r , a l e c e r i n e l o r m i n i m e d e p e r f o r m a n e n e r g e t i c , p r e c u m i r e z u l t a t e l e
a c e s t o r a , se i n c l u d n p l a n u r i l e n a i o n a l e d e e f i c i e n e n e r g e t i c i se t r a n s m i t C o m i s i e i
E u r o p e n e d e c t r e M i n i s t e r u l D e z v o l t r i i R e g i o n a l e i A d m i n i s t r a i e i P u b l i c e , la i n t e r v a l e
c a r e nu d e p e s c 5 a n i . P r i m u l r a p o r t se t r a n s m i t e p n la 3 0 i u n i e 2 0 1 4 . "
9 . A r t i c o l u l 5 se m o d i f i c i v a a v e a u r m t o r u l c u p r i n s :

Pag. 3 d i n 12

S i n t A c t W o l t e r s K l u w e r - Legea 159/2013, M . O f . 283 d i n 20-mai-2013

"Art. 5
P e r f o r m a n a e n e r g e t i c a c l d i r i i / u n i t i i d e c l d i r e e s t e e x p r i m a t , n p r i n c i p a l , p r i n
u r m t o r i i indicatori de p e r f o r m a n :
a) clasa e n e r g e t i c ;
b ) c o n s u m u l t o t a l specific d e e n e r g i e ;
c) i n d i c e l e d e e m i s i i e c h i v a l e n t C 0 2 . "
1 0 . A r t i c o l u l 6 se a b r o g .
1 1 . La a r t i c o l u l 7 a l i n e a t u l ( 1 ) , litera g ) se m o d i f i c i va a v e a u r m t o r u l c u p r i n s :
"g) construcii destinate activitilor sportive;"
1 2 . A r t i c o l u l 10 se m o d i f i c i va a v e a u r m t o r u l c u p r i n s :
" A r t . 10
( 1 ) P e n t r u c l d i r i l e n o i / a n s a m b l u r i l e d e c l d i r i p r e v z u t e la a r t . 1 2 a l i n . ( 2 ) , p r i n
certificatul de u r b a n i s m emis de autoritile administraiei publice l o c a l e / j u d e e n e
c o m p e t e n t e , n v e d e r e a o b i n e r i i , n c o n d i i i l e l e g i i , a a u t o r i z a i e i d e c o n s t r u i r e p e n t r u
c l d i r i , pe l n g o b l i g a t i v i t a t e a r e s p e c t r i i c e r i n e l o r m i n i m e d e p e r f o r m a n e n e r g e t i c ,
se v a s o l i c i t a n t o c m i r e a u n u i s t u d i u p r i v i n d p o s i b i l i t a t e a u t i l i z r i i u n o r s i s t e m e
a l t e r n a t i v e d e e f i c i e n r i d i c a t , n f u n c i e d e f e z a b i l i t a t e a a c e s t o r a d i n p u n c t d e v e d e r e
t e h n i c , e c o n o m i c i al m e d i u l u i n c o n j u r t o r .
(2) Aceste sisteme alternative pot f i :
a ) d e s c e n t r a l i z a t e d e a l i m e n t a r e cu e n e r g i e , b a z a t e pe s u r s e r e g e n e r a b i l e d e e n e r g i e ;
b) de c o g e n e r a r e / t r i g e n e r a r e ;
c ) c e n t r a l i z a t e d e n c l z i r e sau d e rcire sau de b l o c ;
d) p o m p e de c l d u r ;
e) s c h i m b t o a r e de cldur sol-aer;
f) r e c u p e r a t o a r e de cldur.
( 3 ) S t u d i u l p r e v z u t la a l i n . ( 1 ) se e l a b o r e a z d e p r o i e c t a n t i e s t e p a r t e c o m p o n e n t a
studiului de fezabilitate.
( 4 ) S t u d i u l c u p r i v i r e la p o s i b i l i t a t e a u t i l i z r i i s i s t e m e l o r a l t e r n a t i v e p r e v z u t e la a l i n .
( 2 ) p o a t e f i e f e c t u a t p e n t r u o c l d i r e sau p e n t r u g r u p u r i d e c l d i r i s i m i l a r e d i n a c e e a i
l o c a l i t a t e . P e n t r u s i s t e m e l e c e n t r a l i z a t e d e nclzire i r c i r e , s t u d i u l p o a t e fi e f e c t u a t
p e n t r u t o a t e c l d i r i l e r a c o r d a t e ia acelai s i s t e m . "
1 3 . A r t i c o l u l 1 1 se m o d i f i c i va a v e a u r m t o r u l c u p r i n s :
"Art. 11
( 1 ) La c l d i r i l e e x i s t e n t e la c a r e se e x e c u t l u c r r i d e r e n o v a r e m a j o r , p e r f o r m a n a
e n e r g e t i c a a c e s t o r a sau a u n i t i l o r d e c l d i r e ce f a c o b i e c t u l r e n o v r i i t r e b u i e
m b u n t i t , p e n t r u a s a t i s f a c e c e r i n e l e s t a b i l i t e n m e t o d o l o g i e , n m s u r a n c a r e
a c e s t l u c r u e s t e p o s i b i l d i n p u n c t d e v e d e r e t e h n i c , f u n c i o n a l i e c o n o m i c .
(2) D o c u m e n t a i a tehnic elaborat pentru autorizarea lucrrilor de intervenie p e n t r u
r e n o v a r e a m a j o r d e z v o l t m s u r i l e p r e v z u t e n r a p o r t u l d e a u d i t e n e r g e t i c .
( 3 ) n cazul r e n o v r i i m a j o r e a c l d i r i l o r , p r o p r i e t a r i i / a d m i n i s t r a t o r i i a c e s t o r a p o t
m o n t a s i s t e m e a l t e r n a t i v e d e p r o d u c e r e a e n e r g i e i p r e v z u t e la a r t . 10 a l i n . ( 2 ) , n
m s u r a n c a r e p r i n a u d i t u l e n e r g e t i c al c l d i r i i se s t a b i l e t e c a c e s t l u c r u e s t e posibil
d i n p u n c t d e v e d e r e t e h n i c , f u n c i o n a l i e c o n o m i c . "
1 4 . A r t i c o l u l 12 se m o d i f i c i v a a v e a u r m t o r u l c u p r i n s :
" A r t . 12
C e r i n e l e se a p l i c c l d i r i i sau u n i t i i d e cldire r e n o v a t e , n s c o p u l c r e t e r i i
performanei energetice globale a cldirii."
3

1 5 . D u p a r t i c o l u l 12 se i n t r o d u c tirei noi c a p i t o l e , c a p i t o l u l V I , c u p r i n z n d
1

12

i 1 2 , c a p i t o l u l V I , c u p r i n z n d a r t i c o l e l e 1 2
2

articolele 1 2

articolele

i 1 2 , i c a p i t o l u l V I , c u p r i n z n d
4

i 1 2 6 , cu u r m t o r u l c u p r i n s :

" C A P I T O L U L V I : S i s t e m e l e t e h n i c e ale c l d i r i l o r
1

Art. 1 2
( 1 ) n cazul c l d i r i l o r n o i , p r e c u m i n cazul r e n o v r i i m a j o r e a c l d i r i l o r e x i s t e n t e , se
respect cerinele referitoare
la s i s t e m e l e t e h n i c e a l e c l d i r i l o r p r e v z u t e
n
1

Pag. 4 d i n 12

S i n t A c t Welters K l u w e r - Legea 159/2013, M . O f . 283 d i n 2 0 - m a i - 2 0 1 3

r e g l e m e n t r i l e t e h n i c e s p e c i f i c e , n v i g o a r e la d a t a n t o c m i r i i p r o i e c t e l o r , c u p r i v i r e la
i n s t a l a r e a c o r e c t , d i m e n s i o n a r e a , r e g l a r e a i c o n t r o l u l s i s t e m e l o r t e h n i c e i v i z e a z cel
puin urmtoarele:
a) sistemele de nclzire;
b) sistemele de preparare a apei calde de c o n s u m ;
c) s i s t e m e l e d e c l i m a t i z a r e / c o n d i i o n a r e a a e r u l u i ;
d) sistemele de ventilare de m a r i d i m e n s i u n i ;
e) o combinaie a acestor sisteme.
( 2 ) C e r i n e l e se a p l i c n m s u r a n c a r e , p r i n p r o i e c t , se s t a b i l e t e c a c e s t l u c r u e s t e
p o s i b i l d i n p u n c t d e v e d e r e t e h n i c , f u n c i o n a l i e c o n o m i c .
Art. 1 2
n c a z u l c l d i r i l o r n o i , p r e c u m i n cazul r e n o v r i i m a j o r e a c l d i r i l o r e x i s t e n t e ,
p r o p r i e t a r i i / a d m i n i s t r a t o r i i c l d i r i l o r p o t s o l i c i t a , n c o n d i i i l e l e g i i , m o n t a r e a u n o r
s i s t e m e i n t e l i g e n t e d e c o n t o r i z a r e , s a u , d u p caz, i n s t a l a r e a u n o r s i s t e m e d e c o n t r o l
active, precum sistemele de automatizare, control i/sau monitorizare, care vizeaz
economia de energie.
2

C A P I T O L U L V I : C l d i r i al c r o r c o n s u m d e e n e r g i e e s t e a p r o a p e e g a l c u z e r o
2

Art. 1 2
( 1 ) C l d i r i l e n o i , p e n t r u c a r e r e c e p i a la t e r m i n a r e a l u c r r i l o r se e f e c t u e a z n c e p n d cu
3 1 d e c e m b r i e 2 0 2 0 , v o r fi c l d i r i al c r o r c o n s u m d e e n e r g i e d i n s u r s e c o n v e n i o n a l e
e s t e a p r o a p e e g a l cu z e r o .
( 2 ) Prin e x c e p i e d e la p r e v e d e r i l e a l i n . ( 1 ) , c l d i r i l e noi d i n p r o p r i e t a t e a / a d m i n i s t r a r e a
a u t o r i t i l o r a d m i n i s t r a i e i p u b l i c e c a r e u r m e a z s fie r e c e p i o n a t e d u p 3 1 d e c e m b r i e
2 0 1 8 v o r fi c l d i r i al c r o r c o n s u m d e e n e r g i e d i n s u r s e c o n v e n i o n a l e e s t e a p r o a p e e g a l
cu z e r o .
( 3 ) N i v e l u l n e c e s a r u l u i d e e n e r g i e p e n t r u c l d i r i l e al c r o r c o n s u m d e e n e r g i e d i n s u r s e
c o n v e n i o n a l e e s t e a p r o a p e e g a l cu z e r o , i n c l u s i v cel a s i g u r a t d i n s u r s e r e g e n e r a b i l e , se
s t a b i l e s c p r i n r e g l e m e n t r i t e h n i c e , d i f e r e n i a t pe z o n e cu p o t e n i a l d e e n e r g i e d i n s u r s e
r e g e n e r a b i l e i se a c t u a l i z e a z p e r i o d i c , n f u n c i e d e p r o g r e s u l t e h n i c
( 4 ) M i n i s t e r u l D e z v o l t r i i R e g i o n a l e i A d m i n i s t r a i e i P u b l i c e , n c a l i t a t e d e a u t o r i t a t e n
d o m e n i u l creterii p e r f o r m a n e i energetice a cldirilor, iniiaz planuri naionale de
c r e t e r e a n u m r u l u i d e c l d i r i al c r o r c o n s u m d e e n e r g i e d i n s u r s e c o n v e n i o n a l e e s t e
a p r o a p e e g a l cu z e r o , n c a r e p o t fi i n c l u s e o b i e c t i v e d i f e r e n i a t e n f u n c i e d e c a t e g o r i i l e
c l d i r i l o r p r e v z u t e la a r t . 7 a l i n . ( 1 ) .
( 5 ) P l a n u r i l e n a i o n a l e p r e v z u t e la a l i n . ( 4 ) se i n i i a z pe b a z a p l a n u r i l o r l o c a l e d e
m s u r i p r i o r i t a r e , e l a b o r a t e d e c t r e a u t o r i t i l e a d m i n i s t r a i e i p u b l i c e l o c a l e i
t r a n s m i s e a n u a l M i n i s t e r u l u i D e z v o l t r i i R e g i o n a l e i A d m i n i s t r a i e i P u b l i c e .
3

Art. 1 2

P r e v e d e r i l e a r t . 1 2 se aplic n m s u r a n c a r e i n v e s t i i i l e r e s p e c t i v e se j u s t i f i c d i n
p u n c t d e v e d e r e t e h n i c o - e c o n o m i c , n baza a n a l i z e i d e r e n t a b i l i t a t e pe d u r a t a n o r m a l
de funcionare a cldirii.
3

CAPITOLUL V I : S t i m u l e n t e financiare
3

Art. 1 2
n s c o p u l c r e t e r i i p e r f o r m a n e i e n e r g e t i c e a c l d i r i l o r i al t r a n z i i e i c t r e c l d i r i al
c r o r c o n s u m d e e n e r g i e d i n s u r s e c o n v e n i o n a l e e s t e a p r o a p e e g a l cu z e r o , M i n i s t e r u l
D e z v o l t r i i R e g i o n a l e i A d m i n i s t r a i e i P u b l i c e , n c a l i t a t e a a c e s t u i a d e a u t o r i t a t e
c o m p e t e n t a administraiei publice centrale, iniiaz acte n o r m a t i v e prin care
p r o m o v e a z m s u r i c a r e au n v e d e r e , n p r i n c i p a l :
a ) u t i l i z a r e a a d e c v a t a f o n d u r i l o r s t r u c t u r a l e n v e d e r e a c r e t e r i i e f i c i e n e i e n e r g e t i c e
a c l d i r i l o r , n s p e c i a l a l o c u i n e l o r ;
b ) u t i l i z a r e a e f i c i e n t a f o n d u r i l o r a t r a s e d e la i n s t i t u i i f i n a n c i a r e p u b l i c e ;
c) c o o r d o n a r e a u t i l i z r i i f o n d u r i l o r d e la U n i u n e a E u r o p e a n cu c e l e n a i o n a l e , p r e c u m
i a l t e f o r m e d e s p r i j i n , n v e d e r e a s t i m u l r i i i n v e s t i i i l o r n e f i c i e n a e n e r g e t i c , n
scopul realizrii obiectivelor n a i o n a l e ;
5

Pag. 5 d i n 12

S i n t A c t W o l t e r s K i u w e r - Legea 159/2013, M . O f . 283 d i n 2 0 - m a i - 2 0 1 3

d ) g e s t i o n a r e a r e s u r s e l o r f i n a n c i a r e a l o c a t e d i n f o n d u r i p u b l i c e p e n t r u f i n a n a r e a , n
condiiile legii, a elaborrii documentaiilor tehnico-economice, certificatelor
de
p e r f o r m a n e n e r g e t i c , r a p o a r t e l o r d e e x p e r t i z t e h n i c i a u d i t e n e r g e t i c , p r e c u m i
p e n t r u e x e c u t a r e a l u c r r i l o r d e r e n o v a r e m a j o r a c l d i r i l o r i n c l u s e n p r o g r a m e p e n t r u
creterea p e r f o r m a n e i energetice a cldirilor,
Art. 1 2
A u t o r i t i l e a d m i n i s t r a i e i p u b l i c e locale p o t f i n a n a , n l i m i t a f o n d u r i l o r a p r o b a t e a n u a l
cu a c e a s t d e s t i n a i e n b u g e t e l e l o c a l e , e l a b o r a r e a d o c u m e n t a i i l o r t e h n i c o - e c o n o m i c e ,
p r e c u m i e x e c u t a r e a l u c r r i l o r d e r e n o v a r e m a j o r ia c l d i r i d e l o c u i t i la c l d i r i d e
i n t e r e s i u t i l i t a t e p u b l i c , incluse n p r o g r a m e p e n t r u c r e t e r e a p e r f o r m a n e i e n e r g e t i c e
a cldirilor."
1 6 . A r t i c o l u l 13 se m o d i f i c i v a a v e a u r m t o r u l c u p r i n s :
" A r t . 13
( 1 ) C e r t i f i c a t u l d e p e r f o r m a n e n e r g e t i c , d e n u m i t n c o n t i n u a r e c e r t i f i c a t , se
elaboreaz pentru:
a ) c a t e g o r i i l e d e c l d i r i p r e v z u t e la a r t . 7 a l i n . ( 1 ) i u n i t i l e a c e s t o r a , c a r e se
c o n s t r u i e s c , se v n d , se n c h i r i a z sau s u n t s u p u s e r e n o v r i l o r m a j o r e ;
b ) c l d i r i l e a f l a t e n p r o p r i e t a t e a / a d m i n i s t r a r e a a u t o r i t i l o r p u b l i c e sau a i n s t i t u i i l o r
care presteaz servicii publice.
( 2 ) C e r t i f i c a t u l se e l a b o r e a z i se e l i b e r e a z d e c t r e a u d i t o r u l e n e r g e t i c p e n t r u
c l d i r i , la s o l i c i t a r e a i n v e s t i t o r u l u i / p r o p r i e t a r u l u i / a d m i n i s t r a t o r u l u i c l d i r i i / u n i t i i d e
c l d i r e i e s t e v a l a b i l 10 a n i de la d a t a e l i b e r r i i nscris n c e r t i f i c a t , cu e x c e p i a
s i t u a i e i n c a r e , p e n t r u c l d i r e a / u n i t a t e a d e c l d i r e la c a r e e x i s t c e r t i f i c a t n
v a l a b i l i t a t e , se e f e c t u e a z l u c r r i d e r e n o v a r e m a j o r c a r e m o d i f i c c o n s u m u r i l e
energetice ale acesteia.
( 3 ) C e r t i f i c a t e l e p e n t r u c a t e g o r i i l e d e cldiri p r e v z u t e la a r t . 7 a l i n . ( 1 ) , i n c l u s i v p e n t r u
u n i t i l e d e c l d i r e i s p a i i l e cu alt d e s t i n a i e d e c t aceea d e l o c u i n , d i n c l d i r i l e d e
l o c u i t c o l e c t i v e , se e l a b o r e a z pe baza m e t o d o l o g i e i .
( 4 ) Nu se e l a b o r e a z c e r t i f i c a t p e n t r u cldirile p r e v z u t e la a r t . 8 .
( 5 ) C e r t i f i c a t u l c u p r i n d e v a l o r i c a l c u l a t e , n c o n f o r m i t a t e cu r e g l e m e n t r i l e t e h n i c e n
v i g o a r e , cu p r i v i r e la c o n s u m u r i l e de e n e r g i e i e m i s i i l e de C 0 , c a r e p e r m i t
6

i n v e s t i t o r u l u i / p r o p r i e t a r u l u i / a d m i n i s t r a t o r u l u i c l d i r i i / u n i t i i d e c l d i r e s c o m p a r e i
s e v a l u e z e p e r f o r m a n a e n e r g e t i c a c l d i r i i / u n i t i i d e c l d i r e
(6) Certificatul c u p r i n d e , a n e x a t , recomandri de reducere a c o n s u m u r i l o r de energie
a l e c l d i r i i , cu e x c e p i a c a z u r i l o r n c a r e nu e x i s t a p o t e n i a l d e r e d u c e r e s e m n i f i c a t i v al
a c e s t o r a c o m p a r a t i v cu c e r i n e l e m i n i m e d e p e r f o r m a n e n e r g e t i c n v i g o a r e la d a t a
e l a b o r r i i c e r t i f i c a t u l u i , p r e c u m i e s t i m a r e a e c o n o m i e i d e e n e r g i e p r i n r e a l i z a r e a
lucrrilor de cretere a p e r f o r m a n e i energetice a cldirii.
( 7 ) F o r m a i c o n i n u t u l - c a d r u a l e c e r t i f i c a t u l u i d e p e r f o r m a n e n e r g e t i c se a p r o b
p r i n o r d i n al m i n i s t r u l u i d e z v o l t r i i r e g i o n a l e i a d m i n i s t r a i e i p u b l i c e . "
1 7 . Dup articolul
cuprins:

13 se i n t r o d u c t r e i noi a r t i c o l e , a r t i c o l e l e

13 -13 ,
1

cu

urmtorul

"Art. 1 3
( 1 ) P e n t r u c l d i r i l e sau u n i t i l e d e c l d i r e c a r e se v n d sau se n c h i r i a z ,
i n v e s t i t o r u l / p r o p r i e t a r u l / a d m i n i s t r a t o r u l e s t e o b l i g a t s p u n la d i s p o z i i a p o t e n i a l u l u i
c u m p r t o r sau c h i r i a , d u p caz, a n t e r i o r p e r f e c t r i i c o n t r a c t u l u i , o c o p i e d e p e
c e r t i f i c a t , a s t f e l n c t a c e s t a s ia c u n o t i n d e s p r e p e r f o r m a n a e n e r g e t i c a
c l d i r i i / u n i t i i d e c l d i r e pe c a r e u r m e a z s o c u m p e r e / n c h i r i e z e , d u p caz.
( 2 ) La n c h e i e r e a c o n t r a c t u l u i d e v n z a r e - c u m p r a r e , p r o p r i e t a r u l a r e o b l i g a i a d e a
t r a n s m i t e c e r t i f i c a t u l , n o r i g i n a l , n o u l u i p r o p r i e t a r .
( 3 ) La d a t a n r e g i s t r r i i c o n t r a c t u l u i d e v n z a r e - c u m p r a r e , r e s p e c t i v d e n c h i r i e r e ,
p r o p r i e t a r u l a r e o b l i g a i a d e a d e p u n e la o r g a n u l fiscal c o m p e t e n t o c o p i e de p e
c e r t i f i c a t , iar o r i g i n a l u l v a r m n e n posesia p r o p r i e t a r u l u i .
(4) Contractele de v n z a r e - c u m p r a r e ncheiate fr respectarea prevederilor alin. ( 1 )
sunt supuse nulitii relative, potrivit prevederilor Codului civil.
1

Pag. 6 d i n 12

S i n t A c t W o l t e r s K l u w e r - Legea 159/2013, M . O f . 283 d i n 2 0 - m a i - 2 0 1 3

Art. 1 3
( 1 ) P e n t r u c l d i r i l e c a r e se c o n s t r u i e s c , c e r t i f i c a t u l se e l a b o r e a z
prin
grija
i n v e s t i t o r u l u i / p r o p r i e t a r u l u i / a d m i n i s t r a t o r u l u i , e s t e p r e z e n t a t d e c t r e a c e s t a , n
o r i g i n a l , c o m i s i e i n t r u n i t e n v e d e r e a r e c e p i e i la t e r m i n a r e a l u c r r i l o r , se a n e x e a z , n
c o p i e , la p r o c e s u l - v e r b a l d e r e c e p i e i c o n s t i t u i e p a r t e c o m p o n e n t a c r i i t e h n i c e a
construciei.
( 2 ) P r o c e s u l - v e r b a l n c h e i a t cu ocazia r e c e p i e i la t e r m i n a r e a l u c r r i l o r i n e n s o i t d e
c o p i a de pe c e r t i f i c a t e s t e nul d e d r e p t .
2

( 3 ) Prin e x c e p i e d e la p r e v e d e r i l e a r t . 13 i 1 3 , n cazul c l d i r i l o r c a r e se v n d n a i n t e
d e e f e c t u a r e a r e c e p i e i la t e r m i n a r e a l u c r r i l o r , i n v e s t i t o r u l / p r o p r i e t a r u l / a d m i n i s t r a t o r u l
p u n e la d i s p o z i i a c u m p r t o r u l u i d a t e / i n f o r m a i i n v e d e r e a e v a l u r i i p e r f o r m a n e i
e n e r g e t i c e a c l d i r i i / u n i t i i d e c l d i r e , c u p r i n s e n d o c u m e n t a i a t e h n i c a a c e s t e i a ,
u r m n d ca la r e c e p i a la t e r m i n a r e a l u c r r i l o r s se a p l i c e p r e v e d e r i l e a l i n . ( 1 ) .
1

Art. 1 3
n
scopul
informrii
potenialilor
cumprtori
sau
chiriai,
i n v e s t i t o r u l / p r o p r i e t a r u l / a d m i n i s t r a t o r u l c l d i r i i / u n i t i i d e c l d i r e p r e v z u t e la a r t . 7
a l i n . ( 1 ) v a p r e c i z a n a n u n u r i l e d e v n z a r e sau n c h i r i e r e a a c e s t o r a i n f o r m a i i d i n
c e r t i f i c a t cu p r i v i r e la i n d i c a t o r i i d e p e r f o r m a n p r e v z u i la a r t . 5 . "
1 8 . A r t i c o l u l 1 4 se m o d i f i c i v a a v e a u r m t o r u l c u p r i n s :
"Art. 14
3

(1)
n
cazul
c l d i r i l o r cu
o suprafa
util
de
peste
500
m ,
aflate
n
p r o p r i e t a t e a / a d m i n i s t r a r e a a u t o r i t i l o r p u b l i c e , p r e c u m i n c a z u l c l d i r i l o r n c a r e
f u n c i o n e a z instituii care presteaz servicii publice, prin g r i j a
proprietarului/
a d m i n i s t r a t o r u l u i c l d i r i i , d u p c a z , c e r t i f i c a t u l , n v a l a b i l i t a t e , se a f i e a z n t r - u n loc
a c c e s i b i l i v i z i b i l p u b l i c u l u i .
( 2 ) n c e p n d cu 9 iulie 2 0 1 5 , p r e v e d e r i l e a l i n . ( 1 ) se a p l i c c l d i r i l o r cu o s u p r a f a
2

u t i l t o t a l d e p e s t e 2 5 0 m , a f l a t e n p r o p r i e t a t e a / a d m i n i s t r a r e a a u t o r i t i l o r p u b l i c e
sau n c a r e f u n c i o n e a z i n s t i t u i i c a r e p r e s t e a z s e r v i c i i p u b l i c e .
( 3 ) n a p l i c a r e a p r e v e d e r i l o r a l i n . ( 1 ) i ( 2 ) , c o n d u c t o r i i i n s t i t u i i l o r p u b l i c e , a s t f e l c u m
s u n t d e f i n i t e la a r t . 2 pet. 3 0 d i n Legea nr. 5 0 0 / 2 0 0 2 p r i v i n d f i n a n e l e p u b l i c e , cu
m o d i f i c r i l e i c o m p l e t r i l e u l t e r i o a r e , i c o n d u c t o r i i i n s t i t u i i l o r p u b l i c e l o c a l e , a s t f e l
c u m s u n t d e f i n i t e la a r t . 2 a l i n . ( 1 ) p c t . 3 9 d i n Legea nr. 2 7 3 / 2 0 0 6 p r i v i n d f i n a n e l e
p u b l i c e l o c a l e , c u m o d i f i c r i l e i c o m p l e t r i l e u l t e r i o a r e , p r o p r i e t a r i i sau a d m i n i s t r a t o r i i
c l d i r i l o r d e i n t e r e s i u t i l i t a t e p u b l i c v o r a c i o n a p e n t r u e l a b o r a r e a i a f i a r e a
certificatului.
( 4 ) P r e v e d e r i l e a l i n . ( 1 ) i ( 2 ) se aplic n m o d c o r e s p u n z t o r i d e c t r e c e i l a l i
p r o p r i e t a r i sau a d m i n i s t r a t o r i ai c l d i r i l o r d e f i n i t e ca f i i n d d e i n t e r e s sau d e u t i l i t a t e
p u b l i c n s e n s u l p r e z e n t e i l e g i . "
1 9 . Titlul capitolului V I I I va avea u r m t o r u l cuprins:
"CAPITOLUL V I I I : Inspecia sistemelor de nclzire"
2 0 . A r t i c o l e l e 15 i 16 se m o d i f i c i v o r a v e a u r m t o r u l c u p r i n s :
" A r t . 15
( 1 ) n s c o p u l r e d u c e r i i c o n s u m u l u i d e e n e r g i e i al l i m i t r i i e m i s i i l o r d e d i o x i d d e
c a r b o n , se e f e c t u e a z :
a ) i n s p e c i e p e r i o d i c la i n t e r v a l e d e 5 a n i , la s i s t e m e l e d e n c l z i r e e c h i p a t e cu c a z a n e
c a r e u t i l i z e a z c o m b u s t i b i l lichid sau solid n e r e g e n e r a b i l c u p u t e r e a n o m i n a l d e 2 0 - 1 0 0
k W ; i n s p e c i a se e f e c t u e a z i p e n t r u s i s t e m e l e d e n c l z i r e e c h i p a t e c u c a z a n e c a r e
utilizeaz alte t i p u r i de c o m b u s t i b i l ;
b ) i n s p e c i e p e r i o d i c fa i n t e r v a l e d e 2 a n i , la s i s t e m e l e d e n c l z i r e e c h i p a t e c u c a z a n e
a v n d p u t e r e a n o m i n a l m a i m a r e d e 1 0 0 k W ; p e n t r u s i s t e m e l e d e n c l z i r e e c h i p a t e cu
c a z a n e c a r e u t i l i z e a z c o m b u s t i b i l g a z o s , i n s p e c i a p e r i o d i c se e f e c t u e a z la i n t e r v a l e
de 4 a n i ;
c) i n s p e c i e a s i s t e m e l o r d e n c l z i r e e c h i p a t e cu c a z a n e cu p u t e r e a n o m i n a l m a i m a r e
d e 2 0 k W i o v e c h i m e m a i m a r e d e 15 a n i .
( 2 ) Prin e x c e p i e d e la p r e v e d e r i l e a l i n . ( 1 ) lit. a ) i b ) , nu se e f e c t u e a z i n s p e c i i , n
2

Pag. 7 d i n 12

S i n t A c t W e l t e r s K l u w e r - Legea 159/2013, M . O f . 283 d i n 2 0 - m a i - 2 0 1 3

c a z u l n c a r e :
a ) n u se a d u c m o d i f i c r i s i s t e m u l u i d e n c l z i r e al c l d i r i i / u n i t i i d e c l d i r e ;
b ) n u se m o d i f i c c e r i n e l e p e n t r u n c l z i r e ;
c) e x i s t un s i s t e m d e m o n i t o r i z a r e i c o n t r o l al f u n c i o n r i i s i s t e m e l o r d e n c l z i r e .
A r t . 16
(1)
Inspecia
din
punct de vedere energetic a sistemelor de nclzire
ale
c l d i r i l o r / u n i t i l o r d e c l d i r e se e f e c t u e a z , c o n f o r m r e g l e m e n t r i l o r t e h n i c e n v i g o a r e
la d a t a e f e c t u r i i a c e s t o r a , d e c t r e e x p e r i t e h n i c i a t e s t a i .
( 2 ) R a p o r t u l d e i n s p e c i e se n m n e a z p r o p r i e t a r u l u i / a d m i n i s t r a t o r u l u i c l d i r i i , d u p
c a z , i se p s t r e a z d e c t r e a c e s t a la c a r t e a t e h n i c a c o n s t r u c i e i .
( 3 ) R a p o r t u l e l a b o r a t ca u r m a r e a i n s p e c i e i p r e v z u t e la a l i n . ( 1 ) c u p r i n d e r e z u l t a t u l
i n s p e c i e i , p r e c u m i r e c o m a n d r i p e n t r u c r e t e r e a p e r f o r m a n e i e n e r g e t i c e a
sistemului inspectat."
2 1 . A r t i c o l u l 18 se m o d i f i c i va a v e a u r m t o r u l c u p r i n s :
" A r t . 18
( 1 ) Inspecia din p u n c t de vedere energetic a sistemelor de climatizare ale
c l d i r i l o r / u n i t i l o r d e c l d i r e se e f e c t u e a z , c o n f o r m r e g l e m e n t r i l o r t e h n i c e n v i g o a r e
la d a t a e f e c t u r i i a c e s t o r a , d e c t r e e x p e r i t e h n i c i a t e s t a i .
( 2 ) R a p o r t u l d e i n s p e c i e se n m n e a z p r o p r i e t a r u l u i / a d m i n i s t r a t o r u l u i c l d i r i i , d u p
c a z , i se p s t r e a z d e c t r e a c e s t a la c a r t e a t e h n i c a c o n s t r u c i e i .
( 3 ) R a p o r t u l d e i n s p e c i e e l a b o r a t ca u r m a r e a i n s p e c i e i p r e v z u t e la a l i n . ( 1 ) c u p r i n d e
r e z u l t a t u l i n s p e c i e i , p r e c u m i r e c o m a n d r i p e n t r u c r e t e r e a p e r f o r m a n e i e n e r g e t i c e a
sistemului inspectat."
2 2 . A r t i c o l u l 19 se m o d i f i c i v a a v e a u r m t o r u l c u p r i n s :
" A r t . 19
( 1 ) C e r t i f i c a r e a i a u d i t a rea e n e r g e t i c a c l d i r i l o r se realizeaz d e c t r e a u d i t o r i i
energetici p e n t r u cldiri, atestai pe grade profesionale de ctre Ministerul Dezvoltrii
R e g i o n a l e i A d m i n i s t r a i e i Publice, n c a l i t a t e d e a u t o r i t a t e c o m p e t e n t n d o m e n i u l
construciilor.
( 2 ) A u d i t o r i i e n e r g e t i c i p e n t r u c l d i r i , p r e v z u i la a l i n . ( 1 ) , n f u n c i e d e g r a d u l
p r o f e s i o n a l p e n t r u c a r e au f o s t a t e s t a i :
a ) n t o c m e s c i e l i b e r e a z c e r t i f i c a t u l p e n t r u c l d i r i l e / u n i t i ale c l d i r i l o r p r e v z u t e la
art. 7 alin. ( 1 ) ;
b ) n t o c m e s c r a p o r t u l d e a u d i t e n e r g e t i c , p e n t r u c l d i r i l e / u n i t i ale c l d i r i l o r p r e v z u t e
la a r t . 7 a l i n . ( 1 ) , n c o n f o r m i t a t e cu r e g l e m e n t r i l e t e h n i c e n v i g o a r e la d a t a e f e c t u r i i
acestora.
( 3 ) R e g u l a m e n t u l p r i v i n d a t e s t a r e a a u d i t o r i l o r e n e r g e t i c i p e n t r u c l d i r i , p r i n c a r e se
s t a b i l e s c i c o m p e t e n e l e i o b l i g a i i l e a c e s t o r a , p e g r a d e p r o f e s i o n a l e , se a p r o b p r i n
o r d i n al m i n i s t r u l u i d e z v o l t r i i r e g i o n a l e i a d m i n i s t r a i e i p u b l i c e . "
2 3 . D u p a r t i c o l u l 19 se i n t r o d u c e un nou a r t i c o l , a r t i c o l u l 1 9 , cu u r m t o r u l c u p r i n s :
1

"Art. 1 9
( 1 ) A u d i t o r i i e n e r g e t i c i p e n t r u c l d i r i i e x p e r i i t e h n i c i a t e s t a i au o b l i g a i a n s c r i e r i i
d a t e l o r d e i d e n t i f i c a r e a d o c u m e n t e l o r n t o c m i t e , r e s p e c t i v a c e r t i f i c a t e l o r i r a p o a r t e l o r
de
audit
energetic,
precum
i a r a p o a r t e l o r
de inspecie
a sistemelor
de
n c l z i r e / c l i m a t i z a r e , d u p caz, n r e g i s t r u l p r o p r i u d e e v i d e n a a c t i v i t i i .
( 2 ) C e r t i f i c a t e l e i s i n t e z e l e r a p o a r t e l o r de a u d i t e n e r g e t i c i a l e r a p o a r t e l o r d e
i n s p e c i e a s i s t e m e l o r d e n c l z i r e i c l i m a t i z a r e , se t r a n s m i t , n f o r m a t e l e c t r o n i c , la
M i n i s t e r u l D e z v o l t r i i R e g i o n a l e i A d m i n i s t r a i e i Publice n t e r m e n d e m a x i m u m 3 0 d e
zile d e la d a t a n t o c m i r i i a c e s t o r a .
( 3 ) M i n i s t e r u l D e z v o l t r i i R e g i o n a l e i A d m i n i s t r a i e i Publice c o n s t i t u i e b n c i d e d a t e
s p e c i f i c e , s c o p n c a r e p o a t e c o n t r a c t a , n c o n d i i i l e l e g i i , p r o i e c t a r e a , r e a l i z a r e a i
gestionarea bncilor de date specifice.
( 4 ) F i n a n a r e a c h e l t u i e l i l o r p e n t r u p r o i e c t a r e a , r e a l i z a r e a i g e s t i o n a r e a b n c i l o r d e
d a t e specifice e f i c i e n e i e n e r g e t i c e a c l d i r i l o r se r e a l i z e a z d e la b u g e t u l d e s t a t p r i n
b u g e t u l M i n i s t e r u l u i D e z v o l t r i i R e g i o n a l e i A d m i n i s t r a i e i Publice n l i m i t a f o n d u r i l o r
1

Pag. 8 d i n 12

S i n t A c t W o l t e r s K l u w e r - Legea 159/2013, M . O f . 283 d i n 2 0 - m a i - 2 0 1 3

a p r o b a t e a n u a l cu a c e a s t d e s t i n a i e i / s a u d i n a l t e s u r s e legal c o n s t i t u i t e , cu
r e s p e c t a r e a p r e v e d e r i l o r Legii nr. 5 0 0 / 2 0 0 2 , cu m o d i f i c r i l e i c o m p l e t r i l e u l t e r i o a r e ,
i a l e Legii r e s p o n s a b i l i t i i f s c a l - b u g e t a r e nr. 6 9 / 2 0 1 0 .
( 5 ) D o c u m e n t e l e p r e v z u t e la a l i n . ( 2 ) p u s e la d i s p o z i i a M i n i s t e r u l u i D e z v o l t r i i
R e g i o n a l e i A d m i n i s t r a i e i Publice s u n t d o c u m e n t e c o n f i d e n i a l e , d a t e l e i i n f o r m a i i l e
t e h n i c e c u p r i n s e n a c e s t e a u t i l i z n d u - s e n s c o p u l c o n s t i t u i r i i b n c i l o r d e d a t e s p e c i f i c e
p e r f o r m a n e i e n e r g e t i c e a c l d i r i l o r , iar r e z u l t a t e l e f i i n d i n f o r m a i i d e i n t e r e s p u b l i c .
( 6 ) C o n i n u t u l - c a d r u al d o c u m e n t e l o r p r e v z u t e la a l i n . ( 2 ) i p r o c e d u r a d e t r a n s m i t e r e
n f o r m a t e l e c t r o n i c a a c e s t o r a , p r e c u m i p r o c e d u r a d e c o n s t i t u i r e i g e s t i o n a r e a
b n c i l o r d e d a t e s p e c i f i c e , se a p r o b p r i n o r d i n al m i n i s t r u l u i d e z v o l t r i i r e g i o n a l e i
administraiei publice."
2 4 . La a r t i c o l u l 2 0 se i n t r o d u c e un n o u a l i n e a t , a l i n e a t u l ( 2 ) , c u u r m t o r u l c u p r i n s :
" ( 2 ) Lista a u d i t o r i l o r e n e r g e t i c i p e n t r u c l d i r i a t e s t a i se a f i e a z pe p a g i n a d e i n t e r n e t
a M i n i s t e r u l u i D e z v o l t r i i R e g i o n a l e i A d m i n i s t r a i e i P u b l i c e . "
2 5 . D u p a r t i c o l u l 2 0 se i n t r o d u c d o u noi c a p i t o l e , c a p i t o l u l X , c u p r i n z n d

articolele

20

i 2 0 , i c a p i t o l u l X , c u p r i n z n d a r t i c o l e l e 2 0
2

i 2 0 , cu u r m t o r u l c u p r i n s :
4

"CAPITOLUL X : Sistemul de control


1

Art. 2 0
( 1 ) I n s p e c t o r a t u l d e S t a t n C o n s t r u c i i - I . 5 . C . e x e r c i t c o n t r o l u l s t a t u l u i cu p r i v i r e la
a p l i c a r e a u n i t a r a p r e v e d e r i l o r legale p r i v i n d p e r f o r m a n a e n e r g e t i c a c l d i r i l o r i
i n s p e c i a s i s t e m e l o r d e n c l z i r e / c l i m a t i z a r e , n baza u n e i p r o c e d u r i e l a b o r a t e d e c t r e
I n s p e c t o r a t u l d e S t a t n C o n s t r u c i i - I . 5 . C . i a p r o b a t e p r i n o r d i n al m i n i s t r u l u i
d e z v o l t r i i r e g i o n a l e i a d m i n i s t r a i e i p u b l i c e , n s c o p u l r e a l i z r i i i m e n i n e r i i c e r i n e i
e s e n i a l e d e e c o n o m i e d e e n e r g i e i i z o l a r e t e r m i c , p r e c u m i a c e l o r l a l t e c e r i n e
e s e n i a l e p r e v z u t e d e Legea nr. 1 0 / 1 9 9 5 , cu m o d i f i c r i l e u l t e r i o a r e .
(2) Controlul vizeaz:
a ) v e r i f i c a r e a a f i r i i c e r t i f i c a t u l u i la c l d i r i l e a f l a t e n p r o p r i e t a t e a / a d m i n i s t r a r e a
a u t o r i t i l o r a d m i n i s t r a i e i p u b l i c e , p r e c u m i la c l d i r i l e i n s t i t u i i l o r c a r e p r e s t e a z
servicii publice, c o n f o r m prevederilor art. 14;
b ) v e r i f i c a r e a , p r i n s o n d a j , a c e r t i f i c a t e l o r i a r a p o a r t e l o r d e a u d i t e n e r g e t i c , p r e c u m i
a r a p o a r t e l o r d e i n s p e c i e a s i s t e m e l o r d e n c l z i r e i c l i m a t i z a r e .
( 3 ) I n s p e c t o r a t u l d e S t a t n C o n s t r u c i i - I . 5 . C . p r e z i n t a n u a l M i n i s t e r u l u i D e z v o l t r i i
R e g i o n a l e i A d m i n i s t r a i e i P u b l i c e , p r e c u m i la s o l i c i t a r e a a c e s t u i a , r a p o a r t e cu p r i v i r e
la a c t i v i t a t e a d e c o n t r o l d e s f u r a t i m s u r i l e d i s p u s e .
1

Art. 2 0
La s o l i c i t a r e a I n s p e c t o r a t u l u i d e S t a t n C o n s t r u c i i - I . S . C . , s p e c i a l i t i i d e s e m n a i d i n
cadrul asociaiilor profesionale de profil r e p r e z e n t a t i v e , respectiv ale
inginerilor
c o n s t r u c t o r i i a l e i n g i n e r i l o r d e i n s t a l a i i p e n t r u c o n s t r u c i i , ale a u d i t o r i l o r e n e r g e t i c i
p e n t r u c l d i r i , ale a r h i t e c i l o r , p r e c u m i a l e p r o d u c t o r i l o r d e m a t e r i a l e d e c o n s t r u c i i ,
a t e s t a i ca a u d i t o r i e n e r g e t i c i p e n t r u c l d i r i i / s a u e x p e r i t e h n i c i a t e s t a i p e n t r u
2

s p e c i a l i t a t e a n c l z i r e - c l i m a t i z a r e , p a r t i c i p la c o n t r o a l e l e p r e v z u t e la a r t . 2 0

alin. ( 2 ) .

CAPITOLUL X : Sanciuni
2

Art. 2 0
(1) Constituie contravenii urmtoarele fapte:
a ) n e r e s p e c t a r e a o b l i g a i e i a u d i t o r u l u i e n e r g e t i c p e n t r u c l d i r i i a e x p e r t u l u i t e h n i c
a t e s t a t d e a n s c r i e n r e g i s t r u l p r o p r i u d e e v i d e n a a c t i v i t i i d o c u m e n t e l e p r e v z u t e
3

la a r t . 1 9 a l i n . ( 1 ) ;
b ) n e r e s p e c t a r e a o b l i g a i e i a u d i t o r u l u i e n e r g e t i c p e n t r u c l d i r i i a e x p e r t u l u i t e h n i c
a t e s t a t d e a t r a n s m i t e , n f o r m a t e l e c t r o n i c , la t e r m e n u l s t a b i l i t p r i n l e g e , c o n i n u t u l
1

d o c u m e n t e l o r p r e v z u t e la a r t . 1 9 a l i n . ( 2 ) sau t r a n s m i t e r e a i n c o m p l e t a a c e s t o r a ;
c) n e r e s p e c t a r e a o b l i g a i e i d e a f i a r e a c e r t i f i c a t u l u i d e c t r e p r o p r i e t a r i i / a d m i n i s t r a t o r i i
c l d i r i l o r p r e v z u t e la a r t . 1 4 ;
d ) n e n d e p l i n i r e a , la t e r m e n u l s t a b i l i t , a m s u r i l o r d i s p u s e d e I n s p e c t o r a t u l d e S t a t n
C o n s t r u c i i - I . 5 . C . la c o n t r o l u l a n t e r i o r ;
1

Pag. 9 d i n 12

S i n t A c t W o l t e r s K l u w e r - Legea 159/2013, M . O f . 283 d i n 2 0 - m a i - 2 0 1 3

e ) n t o c m i r e a i e l i b e r a r e a d e c e r t i f i c a t e i / s a u r a p o a r t e d e a u d i t e n e r g e t i c , p r e c u m i
r a p o a r t e de inspecie, p e n t r u care auditorul energetic pentru cldiri i, respectiv,
e x p e r t u l t e h n i c a t e s t a t , nu au c o m p e t e n e d e e l a b o r a r e , s e m n a r e i t a m p i l a r e ,
c o n f o r m p r e v e d e r i l o r legale n v i g o a r e .
( 2 ) E m i t e r e a c e r t i f i c a t u l u i de u r b a n i s m d e c t r e a u t o r i t i l e a d m i n i s t r a i e i p u b l i c e
l o c a l e / j u d e e n e c o m p e t e n t e , n v e d e r e a e m i t e r i i a u t o r i z a i e i d e c o n s t r u i r e , cu n c l c a r e a
p r e v e d e r i l o r a r t . 10 a l i n . ( 1 ) , se c o n s i d e r c e r t i f i c a t d e u r b a n i s m i n c o m p l e t , c o n s t i t u i e
c o n t r a v e n i e i se s a n c i o n e a z c o n f o r m p r e v e d e r i l o r a r t . 2 6 a l i n . ( 1 ) lit. h ) i a l i n . ( 2 )
d i n Legea nr. 5 0 / 1 9 9 1 p r i v i n d a u t o r i z a r e a e x e c u t r i i l u c r r i l o r d e c o n s t r u c i i ,
r e p u b l i c a t , c u m o d i f i c r i l e i c o m p l e t r i l e u l t e r i o a r e .
( 3 ) C o n t r a v e n i i l e p r e v z u t e la a l i n . ( 1 ) se s a n c i o n e a z d u p c u m u r m e a z :
a ) cu a m e n d d e la 5 0 0 lei la 1.000 l e i , cele p r e v z u t e la lit. a ) , c) i d ) ;
b ) cu a m e n d d e la 2 5 0 lei la 5 0 0 lei, cele p r e v z u t e la lit. b ) ;
c) cu a m e n d d e la 5 . 0 0 0 lei la 1 0 . 0 0 0 l e i , cele p r e v z u t e la lit. e ) .
(4) Actualizarea
l i m i t e l o r a m e n z i l o r c o n t r a v e n i o n a l e se f a c e p r i n h o t r r e a
G u v e r n u l u i , n f u n c i e d e r a t a i n f l a i e i .
Art. 2 0

( 1 ) C o n s t a t a r e a c o n t r a v e n i i l o r i a p l i c a r e a s a n c i u n i l o r p r e v z u t e la a r t . 2 0 se fac d e
c t r e p e r s o n a l u l cu a t r i b u i i d e c o n t r o l i i n s p e c i e d i n c a d r u l I n s p e c t o r a t u l u i d e S t a t n
Construcii - LS.C.
3

( 2 ) C o n t r a v e n i i l o r p r e v z u t e la a r t . 2 0
le s u n t a p l i c a b i l e d i s p o z i i i l e O r d o n a n e i
G u v e r n u l u i n r . 2 / 2 Q 0 1 p r i v i n d r e g i m u l j u r i d i c al c o n t r a v e n i i l o r , a p r o b a t cu m o d i f i c r i
i c o m p l e t r i p r i n Legea nr. 1 8 0 / 2 0 0 2 . cu m o d i f i c r i l e i c o m p l e t r i l e u l t e r i o a r e . "
2 6 . A r t i c o l u l 2 1 se m o d i f i c i v a a v e a u r m t o r u l c u p r i n s :
"Art. 2 1
( 1 ) P e n t r u c r e t e r e a p e r f o r m a n e i e n e r g e t i c e a c l d i r i l o r / u n i t i l o r d e c l d i r e n s c o p u l
r e d u c e r i i c o n s u m u r i l o r e n e r g e t i c e , M i n i s t e r u l D e z v o l t r i i R e g i o n a l e i A d m i n i s t r a i e i
P u b l i c e , n c a l i t a t e a sa d e a u t o r i t a t e d e r e g l e m e n t a r e n d o m e n i u l c o n s t r u c i i l o r , va
aciona pentru:
a ) i n i i e r e a p r o g r a m e l o r d e i n f o r m a r e i e d u c a r e a p r o p r i e t a r i l o r / a d m i n i s t r a t o r i l o r
c l d i r i l o r , p r e c u m i a a l t o r a c t i v i t i d e d i s e m i n a r e a i n f o r m a i i l o r p r i n t o a t e m i j l o a c e l e
d e i n f o r m a r e , n l e g t u r cu d i f e r i t e l e m e t o d e i p r a c t i c i c a r e p e r m i t c r e t e r e a
p e r f o r m a n e i e n e r g e t i c e , i n t r o d u c e r e a s i s t e m e l o r a l t e r n a t i v e d e e n e r g i e , p r e c u m i d e
i n f o r m a r e n l e g t u r cu i n s t r u m e n t e l e f i n a n c i a r e d i s p o n i b i l e n a c e s t s e n s , i n c l u s i v
p e n t r u u t i l i z a r e a f o n d u r i l o r o b i n u t e p r i n i n i i e r e a i d e z v o l t a r e a s c h e m e l o r d e i n v e s t i i i
v e r z i , c o n f o r m p r e v e d e r i l o r H o t r r i i G u v e r n u l u i nr. 4 3 2 / 2 0 1 0 p r i v i n d i n i i e r e a i
d e z v o l t a r e a s c h e m e l o r d e i n v e s t i i i v e r z i , cu m o d i f i c r i l e u l t e r i o a r e ;
b ) i n i i e r e a i p r o m o v a r e a p o l i t i c i l o r i p r o g r a m e l o r p e n t r u c r e t e r e a , n p e r i o a d a 2 0 1 4 2 0 2 0 , a n u m r u l u i d e c l d i r i cu c o n s u m d e e n e r g i e din s u r s e c o n v e n i o n a l e a p r o a p e
egal cu z e r o ;
c) i n i i e r e a i p r o m o v a r e a p r o g r a m e l o r p e n t r u m o n t a r e a i e x p l o a t a r e a s i s t e m e l o r
a l t e r n a t i v e d e p r o d u c e r e a e n e r g i e i n c l d i r i .
( 2 ) A c t i v i t i l e p r e v z u t e la a l i n . ( 1 ) lit. a ) se f i n a n e a z , n c o n d i i i l e l e g i i , d e la
b u g e t u l d e s t a t , p r i n b u g e t u l M i n i s t e r u l u i D e z v o l t r i i R e g i o n a l e i A d m i n i s t r a i e i P u b l i c e ,
n l i m i t a f o n d u r i l o r a p r o b a t e a n u a l cu a c e a s t d e s t i n a i e i / s a u d i n a l t e s u r s e legal
c o n s t i t u i t e , i se a p r o b p r i n o r d i n al m i n i s t r u l u i d e z v o l t r i i r e g i o n a l e i a d m i n i s t r a i e i
p u b l i c e , c u r e s p e c t a r e a p r e v e d e r i l o r Legii nr. 5 0 0 / 2 0 0 2 , cu m o d i f i c r i l e i c o m p l e t r i l e
u l t e r i o a r e , i a l e Legii nr. 6 9 / 2 0 1 0 . "
3

2 7 . D u p a r t i c o l u l 2 1 se i n t r o d u c e u n n o u a r t i c o l , a r t i c o l u l 2 1 , cu u r m t o r u l c u p r i n s :
1

"Art. 2 1
M e t o d o l o g i a p r e v z u t la a r t . 4 a l i n . ( 1 ) , i n c l u s i v c e r i n e l e m i n i m e d e p e r f o r m a n
e n e r g e t i c a c l d i r i l o r / u n i t i l o r d e c l d i r e s t a b i l i t e p r i n m e t o d o l o g i e , p r e c u m i
r e g l e m e n t r i l e t e h n i c e s p e c i f i c e p r i v i n d i n s p e c i a s i s t e m e l o r t e h n i c e ale c l d i r i l o r i
u n i t i l o r d e c l d i r e se r e v i z u i e s c o r i de c t e o r i se j u s t i f i c d i n p u n c t d e v e d e r e t e h n i c ,
d a r cel p u i n la 5 a n i , p e n t r u a r e f l e c t a p r o g r e s u l t e h n i c , i se a p r o b p r i n o r d i n al
1

Pag. 10 d i n 12

S i n t A c t W o l t e r s K l u w e r - Legea 159/2013, M . O f . 283 d i n 2 0 - m a i - 2 0 1 3

m i n i s t r u l u i d e z v o l t r i i r e g i o n a l e i a d m i n i s t r a i e i p u b l i c e . "
2 8 . A r t i c o l u l 22 se a b r o g .
2 9 . Meniunea privind transpunerea normelor comunitare va avea u r m t o r u l cuprins:
" P r e z e n t a lege t r a n s p u n e i n t e g r a l n l e g i s l a i a n a i o n a l p r e v e d e r i l e D i r e c t i v e i n r .
2 0 1 0 / 3 1 / U E a P a r l a m e n t u l u i E u r o p e a n i a C o n s i l i u l u i d i n 19 m a i 2 0 1 0 p r i v i n d
p e r f o r m a n a e n e r g e t i c a c l d i r i l o r ( r e f o r m a r e ) , p u b l i c a t n J u r n a l u l Oficial al U n i u n i i
E u r o p e n e , seria L nr. 153 d i n 18 i u n i e 2 0 1 0 . "
Art. I I
( 1 ) Lista m s u r i l o r p r e v z u t e la a r t . 1 2 d i n Legea nr. 3 7 2 / 2 0 0 5 p r i v i n d p e r f o r m a n a
e n e r g e t i c a c l d i r i l o r , cu m o d i f i c r i l e u l t e r i o a r e , a s t f e l c u m a c e a s t a a f o s t m o d i f i c a t i
c o m p l e t a t p r i n p r e z e n t a l e g e , se a c t u a l i z e a z la f i e c a r e 3 a n i d e la i n t r a r e a n v i g o a r e
a p r e z e n t e i legi i se i n c l u d n p l a n u r i l e n a i o n a l e d e a c i u n e p r i v i n d e f i c i e n a
energetic.
5

( 2 ) P r o c e d u r a p r e v z u t la a r t . 2 0 a l i n . ( 1 ) d i n Legea nr. 3 7 2 / 2 0 0 5 , c u m o d i f i c r i l e
u l t e r i o a r e , a s t f e l c u m a c e a s t a a f o s t m o d i f i c a t i, c o m p l e t a t p r i n p r e z e n t a l e g e , se
e l a b o r e a z n m a x i m u m 6 0 d e zile d e la i n t r a r e a n v i g o a r e a p r e z e n t e i l e g i .
Art. I I I
M i n i s t e r u l D e z v o l t r i i R e g i o n a l e i A d m i n i s t r a i e i Publice c o l a b o r e a z c u A u t o r i t a t e a
N a i o n a l d e R e g l e m e n t a r e n D o m e n i u l E n e r g i e i , c u a l t e i n s t i t u i i p u b l i c e , cu a u t o r i t i
a l e a d m i n i s t r a i e i p u b l i c e c e n t r a l e i l o c a l e , p r e c u m i cu u n i v e r s i t i t e h n i c e , i n s t i t u t e
d e c e r c e t a r e - d e z v o l t a r e i a s o c i a i i p r o f e s i o n a l e i m p l i c a t e n p e r f o r m a n a i e f i c i e n a
e n e r g e t i c n d o m e n i u l c o n s t r u c i i l o r i i n s t a l a i i l o r p e n t r u c o n s t r u c i i , n s c o p u l
p r o m o v r i i p o l i t i c i l o r p u b l i c e p r i v i n d c r e t e r e a e f i c i e n e i e n e r g e t i c e n d o m e n i u l
p e r f o r m a n e i energetice a cldirilor, respectiv pentru f u n d a m e n t a r e a
strategiilor,
e l a b o r a r e a p l a n u r i l o r n a i o n a l e d e a c i u n i , p r e c u m i p e n t r u c o n s t i t u i r e a b a z e l o r d e d a t e
s p e c i f i c e n v e d e r e a i n t e g r r i i i u t i l i z r i i a c e s t o r a ca i n f o r m a i i d e i n t e r e s p u b l i c , n
i n f r a s t r u c t u r a naional de date
Art. I V
n c u p r i n s u l Legii nr. 3 7 2 / 2 0 0 5 p r i v i n d p e r f o r m a n a e n e r g e t i c a c l d i r i l o r , c u
m o d i f i c r i l e u l t e r i o a r e , a s t f e l c u m a c e a s t a a f o s t m o d i f i c a t i c o m p l e t a t p r i n p r e z e n t a
l e g e , s i n t a g m e l e " M i n i s t e r u l T r a n s p o r t u r i l o r , C o n s t r u c i i l o r i T u r i s m u l u i " i " M i n i s t e r u l
E c o n o m i e i i C o m e r u l u i " se n l o c u i e s c cu s i n t a g m e l e " M i n i s t e r u l D e z v o l t r i i R e g i o n a l e i
Administraiei Publice" i, respectiv, "Ministerul Economiei".
Art. V
P r e z e n t a l e g e i n t r n v i g o a r e la 6 0 d e zile d e la d a t a p u b l i c r i i n M o n i t o r u l O f i c i a l al
R o m n i e i , Partea I.
Art. V I
( 1 ) Pentru aplicarea unitar a prevederilor prezentei legi, Ministerul
Dezvoltrii
R e g i o n a l e i A d m i n i s t r a i e i Publice p o a t e e m i t e i n s t r u c i u n i c a r e se a p r o b p r i n o r d i n e
a l e m i n i s t r u l u i i se p u b l i c n M o n i t o r u l Oficial al R o m n i e i , P a r t e a I .
( 2 ) La d a t a i n t r r i i n v i g o a r e a p r e z e n t e i l e g i , O r d i n u l m i n i s t r u l u i d e z v o l t r i i , l u c r r i l o r
p u b l i c e i l o c u i n e l o r , al m i n i s t r u l u i e c o n o m i e i i f i n a n e l o r i al m i n i s t r u l u i i n t e r n e l o r i
reformei administrative
nr.
691/1.459/288/2007
pentru
aprobarea
Normelor
m e t o d o l o g i c e p r i v i n d p e r f o r m a n a e n e r g e t i c a c l d i r i l o r , p u b l i c a t n M o n i t o r u l O f i c i a l al
R o m n i e i , P a r t e a I , nr. 6 9 5 d i n 12 o c t o m b r i e 2 0 0 7 , se a b r o g .
Art. V I I
La d a t a i n t r r i i n v i g o a r e a p r e z e n t e i l e g i , a r t . 14 lit. c ) d i n O r d o n a n a G u v e r n u l u i n r .
2 2 / 2 0 0 8 p r i v i n d e f i c i e n a e n e r g e t i c i p r o m o v a r e a u t i l i z r i i la c o n s u m a t o r i i f i n a l i a
s u r s e l o r r e g e n e r a b i l e d e e n e r g i e , p u b l i c a t n M o n i t o r u l Oficial al R o m n i e i , P a r t e a I , nr.
6 2 8 d i n 2 9 a u g u s t 2 0 0 8 , cu m o d i f i c r i l e u l t e r i o a r e , se a b r o g .
Art. V I I I
Legea nr. 3 7 2 / 2 0 0 5 p r i v i n d p e r f o r m a n a e n e r g e t i c a c l d i r i l o r , p u b l i c a t n M o n i t o r u l
Oficial al R o m n i e i , P a r t e a I , nr. 1.114 d i n 19 d e c e m b r i e 2 0 0 5 , cu m o d i f i c r i l e
u l t e r i o a r e , p r e c u m i cu m o d i f i c r i l e i c o m p l e t r i l e a d u s e p r i n p r e z e n t a l e g e v a fi
republicat, dndu-se textelor o nou n u m e r o t a r e .
1

Pag. 11 d i n 12

S i n t A c t W e l t e r s K l u w e r - Legea 159/2013, M . O f . 283 d i n 20-mai-2013

_****_
A c e a s t lege a f o s t a d o p t a t d e P a r l a m e n t u l R o m n i e i , cu r e s p e c t a r e a p r e v e d e r i l o r a r t .
7 5 i a l e a r t . 7 6 a l i n . ( 2 ) d i n Constituia Romniei, r e p u b l i c a t .
p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR,
MI RON TUDOR MITREA
PREEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENIU ANTONESCU

P u b l i c a t n M o n i t o r u l Oficial cu n u m r u l 2 8 3 d i n d a t a d e 2 0 m a i 2 0 1 3

Pag. 12 d i n 12

S-ar putea să vă placă și