Sunteți pe pagina 1din 8

ROMANL\

JUDETUL IA$I CONSILIIIL JUDETEA]\ rA$r


SPITALUL CLTNICDE URGENTA"PROF.DR. Nt.OBLU" IASI
ffi
s-:";,T';.&

$#"w

www.neuroiasi.ro
676; e-mail: neuroiasiGDneuroiasi.ro;
Str.Ateneuluinr.2;Tel; +40232-264271;Fax: +40232-473

*, ({fl , o{'ofgorq,

Nr. Exemplare:1
Exemplarnr.: 1

f:'''u,",8
?

9" sr.rrA,

Aprobat,
MANAGER

'fi1
Bibliografia
si tematicapentruporituriledin sectoarele
medicalepentruconcursuldin 15octombrie2014
L Pentruposturilede asistentmedical :

TEMATICA
1. Stdrilecomatoase-Coma
de originecerebrald
gi comatogi
2. ingrijirea
bolnavilor
incongtienli
vasculare
cerebrale
3. Accidente
pacienlilor
4. ingrijirea
cu hipertensiune
intracraniernd
pacienlilor
5. ingrijirea
cu tulburdri
comifiale-Epilepsia
pulmonar
6. Edemul
pulmonara
7. Embolia
8. lngrijirea
bolnavilor
cu insuficienta
respiratorie
9. $oculanafilactic
bolnavilor
10. ingrijirea
in starede goc
pldgilor11. lngrijirea
tehnicapansamentului
givertebro-rnedulare
12. Traumatismele
cranio-cerebrale
13. Ingrijire preoperatoriisi postoperatoriipentru pacientii cu tumori
cerebrale
14. Pregatireapacientilorpentruexplorarearadiologica
a sistemuluiosteoarticular
pacientilor
pentruexplorarea
15. Pregatirea
radiologica
a organelor
toracice
pacientilor
pentruexplorarea
radiologica
nervoscentral
16. Pregatirea
a sistemul
miocardic
17. Infarctul
acut
bolnavilor
acut
18. Ingrijirea
cu infarctmiocardic
19. Resuscitarea
cardio-respiratorie

RonnAxlr

JUDETUL IA$I _ CONSILruL JUDETEAI{ IA$I


SPITALUL CLINIC DE URGENTAo,PRoF.DR. Ni.OBLU" [A$r
"{tftu

S: ''i,;;'."-\

$#tu*

. : . : ] 1 : :: : : . . :

..'ri.i".,.:*:"

,..-\.'riir.;.

ffiffi
f;r

ffi

20. Sincopasi lesinul- colapsulcardiovascular


si moartesubitia
postoperatorie
pacien!,ilor
gi ingrijirile
operati
21. Supravegherea
ac)ordate
imobilizalila pat-prevenirea
escarelor
22. ingrijireabolnavilor
Punctia
venoasd
23.
24. Punctiarahidiand
25. Recoltarea produselor biologice (sAnge,urind,secretiinazale,secretii
i oculare,Iichid cefalorah
idian)
otice,secreli
26. Sondajulvezical
27. Administrareamedicamentelor
si mineralizarea
28. Hidratarea
organismului
29. Determinareafunc[iilorvitale
gi sterilizarea
pentrusterilizare
acestuia
instrumentarului
30. Pregdtirea
in
31. Gestionarea
degeurilor unitdfile
sanitare
32. Precautiuniuniversalesi aplicareaacestclrapentru prevenireainfectiilor
nozocomiale
in unitatilesanitare
33. Protocolulde asigurare a ingrijirilorde urgenta, in caz de expunere
la produsebiologice
accidentala
postului
(Anexa1)
34. Figa
BIBLIOGRAFIE
1. MozesC. , Carteaasistentului
medical-l-ehnicaingrijiriibolnavului,Edilia
aVll-a,Editura
Medicald,
Bucuregti,
2002
pentruasisternfii
2. TitircdL.,Urgenfe
medico-chirurgicale,Sinteze
medicali,Editia

a lll-a,Editura
Medicald,
Bucuregti,2003
3 . TitircdL.,Tehnicide evaluare
medicali,Ghid
acordate
de asisten{ii
9i ingrijiri
Burouregti,
2001
de nursing,Vol.ll,
EdituraVialaMedicald
RomAneasci,
4 . Titirci 1., ingrijiri speciale acordate pacienlilorde cdtre asistenlii
postliceale
pentrucolegiile
gi gcolile
EdituraViala
medicali,Manual
sanitare,
Medicald
RomAneascd,
Bucuregti,
2007
gi ingrijiricorespunzitoare
5 . TitircdL., Ghidde nursingcu tehnicide everluare
nevoilorfundamentale,
Vol.l, Editura Viata MedicalSRomAneasc6,
2007
Bucuregti,
Editura
acordate
bolnavului,
L.,
Explorari
functionale
6 . Titirca
si ingrijiri
sper:iale
RomAneascd,
Bucuregti,
2007
ViataMedicald

ROMANI,{
JUDETUL IASI CONSILIIIL JUDETEA]\ rA$r
sprrALUL cLrNIc DE uRGENTA,,pRoF.DR.N[.OBLU'' TAST

Str.Ateneuluinr.2;TeL.:+40232-264271;Fax: +40232-473
www.neuroiasi.ro
676; e-mail: neuroiasiGD,4gutqias:iJa;

7. BorundelC. ,Medicinainternapentrucadremedii,Editiaa lV- a revizuita,


EdituraALL, Bucuresti,
2009
publicepentru
8 . ORDIN nr. 261 din 6 februarie2007 al ministruluisdndt,dtii
gi
aprobareaNormelortehniceprivindcurdlanea,
dezinfectira sterilizarea
in
unitdlilesanitare
9 . ORDINnr.122612012
ministrului
aprobareaNormelortehnice
sdndtdliiperntru
privind gestionareadegeurilor rezultate din activitdlik:medicale Si a
Metodologiei
de culegerea datelorpentru baza nationaldde date privind
degeurile
rezultatedin activitdlile
medicale
publiceprivind
10
ORDINnr.916 din 27 iulie2006al rnrinistrului
sanaltatii
aprobareaNormelor de supraveghere,preveniresi control a infectiilor
nozocomiale
in unitatilesanitare
Figapostului- Asistentmedicalgeneralist(Anexa1)
11.
ll. Pentruposturilede asistentmedical debrutant:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.

TEMATICA
Stdrilecomatoase-Coma
de originecerebralE
gi comatogi
ingrijireabolnavilor
incongtienli
Accidentevascularecerebrale
ingrijireapacienlilor
cu hipertensiune
intracrerniand
ingrijireapacienlilor
cu tulburiricomifiale-Epilepsia
Edemulpulmonar
Emboliapulmonara
Ingrijirea
bolnavilor
cu insuficienta
respiratorie
$oculanafilactic

lngrijirea
10.
bolnavilor
in starede goc
pldgilor11.
Ingrijirea
tehnicapansamentului
12.
Traumatismele cranio-cerebra
le gi verliebro-med
uIar)
pentru pacientiicu tumori
13.
Ingrijirepreoperatorii
si postoperatorii
cerebrale
Infarctul
14.
miocardic
acut
15.
Ingrijirea
bolnavilor
acut
cu infarct
miocardir:
Resuscitarea
16.
cardio-respiratorie
Sincopa
si moartesubita
17.
si lesinul- colapsul
cardiovas;cular
postoperatorie
gi
pracienlilor
Supravegherea
18.
ingrijirile
acordate
operati

ROMANI,{.

JUDETULIA$I - coNsrlrffl JUDETEAT\


rASr
SPITALUL CLTNIC DE URGBNTA*pRoF. DR. NI.OBLU" IASI

.4

,' +

j'

,.:

Str.Ateneuluinr. 2 ; Tel.: +40232-264 271 ; Fax +40232-473676; e-mail: neuroiasiG)neuroiasi.ro;


www.neuroiasi.ro

19.
20.
21.

Puncfiavenoase
Puncfiarahidiand
Recoltareaproduselorbiologice(sAnge,urinS,secrelii
nazale,secretii
otice,secretii
oculare,lichidcefalorahidian)
22.
Sondajulvezical
Administrareamedicamentelor
23
Determinarea
24.
funcliilor vitale
25.
Hidratarea
si mineralizareaorganismul
ui
26.
Pregdti
rea instrumentarul
ui pentrusterilizaregi sterilizareaacestuia
27.
Gestionarea
degeurilor
Tnunitdtilesanitare
28.
Precautiuni universale si aplicarea acestora pentru prevenirea
infectiilornozocomiale
in unitatilesanitare
Protocolul
29.
de asigurarea ingrijirilor
de urgenta,in caz de'expunere
accidentala
la produsebiologice
30.
Figapostului(Anexa1)
BIBLIOGRAFIE
1 . MozesC. , Carteaasistentului
medical-l'ehnicaingrijiriibolnavului,Editia
aVll-a,EdituraMedicald,
Bucuregti
,2002
pentruasistetntii
2 . TitircdL.,Urgenle
medico-chirurgicale,Sinteze
medicali,Edilia
a lll-a,EdituraMedicald,
Bucuregti,
2003
Titircd
L.,
3
Tehnicide evaluaregi ingrijiriacordatede asistenfiimedicali,Ghid
de nursing,Vol.ll,
EdituraViataMedicaliRonndneascd,
Bur:uregti,
2A01
4 . Titircd L., ingrijiri speciale acordate pacienlilor de cdtre asistenlii
pentru colegiilegi gcolilepostliceale
medicali,Manual
sanitare,EdituraViafa
MedicaldRom0neascd,
Bucuregti,
2007
5. TitircdL., Ghid de nursingcu tehnicide evaluaregi ingrijiricorespunzdtoare
nevoilor fundamentale,Vol.l, Editura Viata Medicali RomAneasci,
Bucuregti,2007
6 . TitircdL., Explorarifunctionale
si ingrijirisper:iale
acordatebolnavului,
Editura
ViataMedicaldRomdneascd,
Bucuregti,
2007
7 . BorundelC. ,Medicinainternapentrucadremedii,Editiaa lV- a revizuita,
EdituraALL, Bucuresti,
2009

ROMANI,A
JUDETUL rA$r CONSTLIIL JUDETEA]\ rASr
SPITALUL CLTNIC DE URGENTA,,PROF. DR. l[. OBLU" IASI

B. ORDINnr. 261 din 6 februarie2007 al ministrului


sdndt5liipublicepentru
aprobareaNormelortehniceprivindcurdtanea,
gi sterilizarea
dezinfectira
in
unitdtilesanitare
9. ORDINnr.122612012
pe,ntru
ministrului
sandtSlii
Normelortehnice
aprobareei
privind gestionareadegeurilor rezultate din activitdtik:medicale gi a
Metodologiei
de culegerea datelorpentru baza nationaldde date privind
degeurile
rezultatedin activitdtile
medicale
10.
ORDINnr.916 din 27 iulie2006al mrinistrului
publiceprivind
sanallatii
aprobareaNormelor de supraveghere,preveniresi control a infectiilor
nozocomiale
in unitatile
sanitare
- Asistentmedicalgeneralist
Figapostului
11.
(Anexa1)
lll. Pentrupostul de registratormedicaldebrutant:
TEMATICA
l.Evidentasi miscareabolnavilor
2.Foaiade observatiesi completarea
acesteia
3.TitluVlll Asigurarile
socialede sanatate,Capitolul
ll Asiguratii
privindutilizarea
4. Instructiuni
si modulde completare
a biletelor
de trimitere
pentru serviciimedicaleclinice/ biletelorde internareutilizatein sistemulde
asigurarisocialede sanatate
privindutilizareagi modulde completarea biletuluide trimitere
5. Instructiuni
pentruinvestigatii
paraclinice
utilizatin sistemulasigurdrilor
socialede sdndtate
6. Normele metodologiceprivind utilizareagi modul de completarea
formularelor
de prescripliemedicaldcu regim specialpentrunredicamente
cu gi
personald
fdri contributie
7. Capitolul
gi
lll din LegeaArhivelorNationale.
Obligafiile
creatorilor
delindtorilor
de documente
gi sanctiuni
Vl din LegeaArhivelorNationale.
B. Capitolul
Rdspunderi
9. Instructiuniprivind activitateade arhil,d la creatoriigi de(indtoriide
documente
10.Notiunide utilizare
PC
11. Utilizarea
MicrosoftOffice
12. Fisapostului- Registrator
medical( Ane.xa3)

ROMANTA
JUDETUL rA$r CONSTLIIL JUDETEA]!{ rA$r

sprrALUL CLTNICDB URGEI\TA*rROF. DR. I\{.OBLU" IA$I

Str.Ateneuluinr.2;Tel.:+40232-264271;Fax: +40232-473
676; e-mail: neuroiasi(D,npuroiasi.ro;
www.neuroiasi.ro

BIBLIOGRAFIE
1. Mozes C.-Tehnicaingrijiriibolnavului,EditiaaVll-a ,EdituraMedicald,
Bucuregti,2002
2. Legeanr.95/2006privindreformain domeniulsanatatiicu modificarile
si
completari
le ulterioare
3. Ordinulnr.178212006
publiceprivindinregistrarea
al ministrului
sanatatii
si
pacientilor
raportareastatisticaa
care primesc servicii medicale in regim de
spitalizare
continuasi spitalizare
de zi
4. Ordinulnr.867i541
din31.05.201
1 al ministrului
sanatatii
si al presedintelui
C.N.A.S. privindaprobareamodeluluiunic al biletuluide trimiterepentruservicii
medicaleclinice/biletului
de internareutilizatin sistemulasigr.rrdrilor
socialede
privindutilizarea
sdndtate9i a Instructiunilor
gi modulde completare
a biletuluide
trimiterepentruserviciimedicaleclinice/biletului
de internarer.ltilizat
in sistemul
socialede sdndtate
asigurdrilor
5.Ordinulnr. 8681542din 31.05.2011al ministruluisanatatiisi
al
presedintelui
C.N.A.S. privindaprobareamodeluluiunic al biletuluide trimitere
pentruinvestigatii
paraclinice
utilizatin sistemulasigurdrilor
socialede sdndtategi a
privindutilizarea9i modulde completare
lnstrucliunilor
a biletuluide trimiterepentru
paraclinice
investigatii
utilizatin sistemulasigurdrilor
socialede siindtate
6.Ordinul
nr. 8701544
din 31.05,201
1 al ministrului
sanatatii
si al presedintelui
C.N.A.S.pentrumodificarea
gi al pregedintelui
Ordinului
ministrului
sEnitaliipublicer
Casei Nalionalede Asigurdride Sdndtatenr. 832130212008
privind aprobarea
formularelor
de prescripfiemedicaldcu regim specialpentru nredicamente
cu qi
personald9i a Normelormetodologice
fdrd contributie
privindutilizareagi modulde
completarea formularelorde prescriptiemedicald cu reginn special pentru
personald
medicamente
cu gi fdra contribu[ie
7. Legeanr. 1611996Legeaarhivelor
nationale
pentrumodificarea
8. Legeanr. 13812013
L,egiinr. 16/1996
si completarea
privindactivitatea
9. Ordinul21711996
de arhivi la creatoriigi detindtorii
de documente
10. Fisapostului- Registrator
medical(Anexa3)

ROMANI,A
_
JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEA,N IASI
SPITALUL CLTNIC DE URGENTA*pRoF. DR. I\{.oBLU" rASI

w ffi
w
ffiRii

lV. Pentrupostul de ingrijitoare:


TEMATICA
1. Curatareasi dezinfectia
prin mijloacechimicea incaperilor
din unitatile
sanitare,a mobilierului
si obiectelor
din inc;aperi,
si a obiiectelor
folositede
bolnavi
2. Pregatirea
si schimbareapatului
3. Pozitiabolnavului
in pat
4. Asigurarea
igieneicorporale
a bolnavului
5. Dezbracarea
si imbracareabolnavilor
6. Circulatia
lenjeriei
7. Mobilizarea
bolnavului
si prevenirea
escarelor
8. Transportul-distribuirea
alimentatiei
si hranireabolnavuluri
9. Precautiuniuniversalesi aplicareaacestorapentruprevenireainfectiilor
nozocomiale
in unitatile
sanitare
10. Protocolulde asigurarea ingrijirilor
de urgenta,in caz de expunere
accidentala
la produsebiologice
11. Gestionarea
deseurilor
in unitatile
sanitare
postului
(Anexa4 ).
12.Fisa
BIBLIOGRAFIE
1. Mozes C.-Tehnicaingrijiriibolnavului,EditiaaVll-a EdituraMedicald,
Bucuregti,2002
2. OrdinulMS nr. 26112007pentru aprobareanormelortehnice privind
curatarea-dezinfectia
si sterilizarea
in unitatilesanitare
3. OrdinulMS nr.122612012
pentru aprobareanormelortehnice privind
gestionarea
deseurilorrezultatedin activitatile
medicalesi a metodologiei
de
culegerea datelorpentrubaza nationaladeldate privinddeseurilerezultate
din activitatile
medicale
4. ORDINnr.916din 27 iulie 2006 al ministrului
sanatatiipubliceprivind
pnevenire
aprobareaNormelorde supraveghere,
si control a infectiilor
nozocomiale
in unitatile
sanitare
- infirmiera
(Anexa4)
5. Fisapostului

ROMANI,{
_
JUDETUL IA$I CONSILIIL JUDETEAN IASI

SPITALUL CLINIC DE URGENTA"PROF.DR. I\{.OBLU'' IASI

V. Pentrupostul de brancardier:
TEMATICA
1. curatareasi dezinfectia
chimicain unitatik>
sanitare
2. Transportul
bolnavilor
si al accidentatilor
3. Pozitiabolnavului
in pat
4. Mobilizarea
bolnavului
5. Transportul-distribuirea
alimentatiei
si hranireabolnavului
6. Precautiuniuniversalesi aplicareaacestorapentru prevenireainfectiilor
nozocomiale
in unitatile
sanitare
7. Protocolulde asigurarea ingrijirilor
der urgenta,in caz de expunere
accidentala
la produsebiologice
B. Gestionarea
deseurilor
in unitatile
sanitare
9. Fisapostului(Anexa5).
BIBLIOGRAFIE
1. Mozes C.-Tehnicaingrijiriibolnavului,l=diliaaVll-a ,EdituraMedicald,
Bucuregti,2002
2. OrdinulMS nr. 26112007pentru aprolcareanormelortehnice privind
curatarea-dezinfectia
si sterilizarea
in unitatih:
sanitare
3. OrdinulMS nr.122612012
pentru aprobareanormelclrtehnice privind
gestionarea
deseurilor
rezultate
din activitatile
medicalesi a metodologiei
de
culegerea datelorpentrubaza nationaladerdate privincl<jeseurile
rezultate
din activitatile
medicale
4. ORDINnr.916din 27 iulie 2006 al mirristrului
publiceprivind
sanatertii
aprobareaNormelor de supraveghere,preveniresi control a infectiilor
nozocomiale
in unitatilesanitare
- brancardier
5. Fisapostului
(Anexa5)

Sef RUNOS

S-ar putea să vă placă și