Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1)
1.6 Programul de studii/ Calificarea

Universitatea Transilvania din Braov


tiine Economice i Administrarea Afacerilor
Marketing
Marketing
Licen
Marketing

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
Finane Generale
2.2 Titularul activitilor de curs
Conf. univ. dr. Gheorghia DINC
2.3 Titularul activitilor de seminar/ laborator/ proiect Prep. univ. drd. Letiia ANDRONIC
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul
4
2.6 Tipul de evaluare E
2.7 Regimul
disciplinei

Coninut2)
Obligativitate

DF
3)

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/ laborator/ proiect
3.4 Total ore din planul de nvmnt
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/ laborator/ proiect
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti.....................................
3.7 Total ore studiu individual
33
3.8 Total ore pe semestru
42
3.9 Numrul de credite4)
3

DI

1
14
ore
20
3
8
2

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum

4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului
5.2 de desfurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

transversaleCompetene

Competene profesionale

6. Competene specifice acumulate


Definirea conceptelor, metodelor, tehnicilor si a instrumentelor de marketing.
Explicarea conceptelor, metodelor, tehnicilor si a instrumentelor de marketing
Aplicarea metodelor, tehnicilor si a instrumentelor specifice activitatii de marketing
Studierea comparativa si evaluarea critica a metodelor, tehnicilor si instrumentelor in activitatea de marketing
Proiectarea unui studiu de marketing
Definirea mediului organizatiei, identificarea si descrierea principalelor variabile ale acestuia
Interpretarea impactului variabilelor de mediu asupra activitatii organizatiei
Identificarea si selectarea factorilor care influenteaza functionarea organizatiei
Evaluarea si clasificarea factorilor care influenteaza functionarea organizatiei

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cursul intitulat Finane generale i propune s prezinte i s analizeze rolul i
funciile statului, modul n care guvernul elaboreaz i utilizeaz politica fiscal
i bugetar, metodele folosite pentru gestionarea bugetelor publice i finanarea
deficitelor bugetare precum i aspecte privind finanele agenilor economici,
F04.1-PS7.2-01/ed.2, rev.7

7.2 Obiectivele specifice

decizia de investire, costul capitalului, VAN, RIR, perioada de recuperare etc


La sfritul acestui curs, studenii vor fi capabili s:
utilizeze limbajul de specialitate;
fac distincie ntre sectorul public i cel privat;
opereze cu noiuni precum:cote de impunere, impozite, taxe, contribuii;
analizeze un buget public;
cunoasc atribuiile ordonatorilor de credite;
calculeze impozitele i taxele;
determine indicatorii de apreciere a unei investiii;
identifice i selecteze cele mai eficiente proiecte de investiii publice i private;
identifice i selecteze cele mai flexibile i mai ieftine surse de finan are a
investiiilor publice i private.

8. Coninuturi
8.1 Curs
Tema I Sistemul financiar
- Relaiile financiare
- Finanele publice
- Finanele private
- Relaiile de credit
- Relaiile de asigurri i reasigurri
Tema II Bunurile publice
- Definirea i caracteristicile bunurilor publice
- Producia de bunuri i fixarea preurilor n domeniul sectorului
public
- Furnizarea bunurilor publice
- Cantitatea optim a bunurilor publice
- Eficiena furnizrii bunurilor publice prin prisma entitilor
implicate
Tema III Sistemul cheltuielilor publice
- Coninutul cheltuielilor publice
- Clasificarea cheltuielilor publice
Tema IV Indicatori de apreciere a evoluiei i eficien ei
cheltuielilor publice
- Eficiena cheltuielilor publice
- Indicatori de apreciere a evoluiei i eficienei cheltuielilor
publice
Tema V Cheltuieli pentru aciuni i obiective economice
- Motivaia existenei sectorului de stat
- Formele clasice de intervenie a statului n activitatea
economic
- Metodele indirecte de sprijinire a unor ntreprinderi i sectoare
Tema VI Sistemul veniturilor publice
- Consideraii generale asupra veniturilor publice
- Principiile generale ale impunerii
- Noiuni generale privind impozitele i taxele
- Clasificarea veniturilor bugetare
- Controverse privind impozitarea cot unic i impozitarea
progresiv
- Caracteristicile impozitelor directe i indirecte
- Efecte provocate de creterea presiunii fiscale
- Indicatori privind nivelul, structura i dinamica veniturilor
publice
Tema VII Evaziunea fiscal. Dubla impunere juridic
internaional
- Caracterizarea i formele evaziunii fiscale
- Evaziunea fiscal n Romnia
- Prevenirea i combaterea evaziunii fiscale
- Eliminarea corupiei
- Sancionarea evaziunii fiscale
- Coninutul dublei impuneri juridice internaionale
- Metode de evitare a dublei impuneri juridice internaional
Tema VIII Coninutul gestiunii financiare a firmei
F04.1-PS7.2-01/ed.2, rev.7

Metode de predare
Curs interactiv, nvare prin
exemple, prezentare clasic
mbuntit prin conversaie,
demonstraie didactic, exerciii,
problematizare, dezbatere

Observaii

Curs interactiv, nvare prin


exemple, prezentare clasic
mbuntit prin conversaie,
demonstraie didactic, exerciii,
problematizare, dezbatere

Curs interactiv, nvare prin


exemple, prezentare clasic
mbuntit prin conversaie,
demonstraie didactic, exerciii,
problematizare, dezbatere
Curs interactiv, nvare prin
exemple, prezentare clasic
mbuntit prin conversaie,
demonstraie didactic, exerciii,
problematizare, dezbatere
Curs interactiv, nvare prin
exemple, prezentare clasic
mbuntit prin conversaie,
demonstraie didactic, exerciii,
problematizare, dezbatere
Curs interactiv, nvare prin
exemple, prezentare clasic
mbuntit prin conversaie,
demonstraie didactic, exerciii,
problematizare, dezbatere

Curs interactiv, nvare prin


exemple, prezentare clasic
mbuntit prin conversaie,
demonstraie didactic, exerciii,
problematizare, dezbatere

Curs interactiv, nvare prin


2

- Coninutul i obiectivele gestiunii financiare a firmei


Obiectivul de maximizare a valorii firmei: coninut, instrumente
de realizare, modaliti de cuantificare

exemple, prezentare clasic


mbuntit prin conversaie,
demonstraie didactic, exerciii,
problematizare, dezbatere
Curs interactiv, nvare prin
exemple, prezentare clasic
mbuntit prin conversaie,
demonstraie didactic, exerciii,
problematizare, dezbatere

Tema IX Gestiunea financiar pe termen lung


- Obiectivele i coninutul gestiunii financiare pe termen
lung
- Investiiile firmei: definiie, clasificare, trsturi
- Studiile de fezabilitate, instrumente de fundamentare a
investiiilor
Tema X Decizia de investiii pe termen lung
Curs interactiv, nvare prin
- Criterii simple de selecie a proiectelor de investiii
exemple, prezentare clasic
- Fundamentarea cash flow-ului pentru investiii
mbuntit prin conversaie,
- Metoda costului
demonstraie didactic, exerciii,
- Metoda duratei de recuperare a investiiei
problematizare, dezbatere
- Metoda ratei de rentabilitate
Bibliografie
1. Brealey, R., Myers, S., Principles of Corporate Finance, Seventh Edition, McGraw-Hill, 2003
2. Dinc, M.S., Gestiunea financiar a firmei, Ed. Universitii Transilvania, 2011
3. Dinc G., Brtulescu L., Finane Publice, Ed. Universitii Transilvania din Braov, 2011
4. Rosen, H. & Gayer, T., Public Finance, Editura McGraw Hill International Edition, ninth edition, 2010
5. Moteanu, T., coord., Finane Publice, Ed. Universitaria, Bucureti, 2004
6. Moteanu, N. R., Finane Publice, Editura Universitar, Bucureti, 2011
7. Nistor, I. E., Lctu, V. D., Finanele ntreprinderii studii aplicative, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008
8. Vcrel, I. i colectiv, Finane publice, Editura Didactic i Pedagogic, ediia a VI-a, Bucureti, 2007
8.2 Seminar/ laborator/ proiect
Metode de predare-nvare
Observaii
1. Fundamente teoretice i practice privind Rezolvarea interactiv a aplicaiilor practice,
mecanismul financiar, finanele publice i finanele studii de caz, nvare prin probleme.
private
Comentarea rezultatelor obinute i
precizarea semnificaiei practice a acestora
2. Sistemul cheltuielilor publice, eficiena efecturii Rezolvarea interactiv a aplicaiilor practice,
cheltuielilor publice i indicatorii privind nivelul, studii de caz, nvare prin probleme.
structura i dinamica cheltuielilor publice
Comentarea rezultatelor obinute i
precizarea semnificaiei practice a acestora
3. Resursele financiare publice i indicatorii privind Rezolvarea interactiv a aplicaiilor practice,
nivelul, structura i dinamica veniturilor publice
studii de caz, nvare prin probleme.
Comentarea rezultatelor obinute i
precizarea semnificaiei practice a acestora
4. Fundamentarea teoretic a impozitelor directe i Rezolvarea interactiv a aplicaiilor practice,
indirecte
studii de caz, nvare prin probleme.
Comentarea rezultatelor obinute i
precizarea semnificaiei practice a acestora
5. Imprumuturile publice i datoria public intern Rezolvarea interactiv a aplicaiilor practice,
i extern
studii de caz, nvare prin probleme.
Comentarea rezultatelor obinute i
precizarea semnificaiei practice a acestora
6. Decizia de investiii i criteriile utilizate n Rezolvarea interactiv a aplicaiilor practice,
alegerea variantei optime de investiii
studii de caz, nvare prin probleme.
Comentarea rezultatelor obinute i
precizarea semnificaiei practice a acestora
7. Decizia de finanare i costul capitalurilor Rezolvarea interactiv a aplicaiilor practice,
utilizate pentru finanarea investiiilor
studii de caz, nvare prin probleme.
Comentarea rezultatelor obinute i
precizarea semnificaiei practice a acestora
Bibliografie
1. Brealey, R., Myers, S., Principles of Corporate Finance, Seventh Edition, McGraw-Hill, 2003
2. Dinc, M.S., Gestiunea financiar a firmei, Ed. Universitii Transilvania, 2011
3. Dinc G., Brtulescu L., Finane Publice, Ed. Universitii Transilvania din Braov, 2011
4. Rosen, H. & Gayer, T., Public Finance, Editura McGraw Hill International Edition, ninth edition, 2010
5. Moteanu, T., coord., Finane Publice, Ed. Universitaria, Bucureti, 2004
6. Moteanu, N. R., Finane Publice, Editura Universitar, Bucureti, 2011
7. Nistor, I. E. & Lctu, V. D., Finanele ntreprinderii studii aplicative, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008
8. Vcrel, I. i colectiv, Finane publice, Editura Didactic i Pedagogic, ediia a VI-a, Bucureti, 2007

F04.1-PS7.2-01/ed.2, rev.7

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitilor epistemice, asociailor


profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
n stabilirea coninuturilor de curs i seminar am inut cont de ultimele evoluii din domeniul finan elor publice i private
astfel nct studenii s fie capabili s se adapteze rapid la locul de munc.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/ laborator/ proiect

10.1 Criterii de evaluare


Rezolvarea i interpretarea
corect a conceptelor teoretice,
a aplicaiilor practice i a
studiilor de caz
Utilizarea adecvat a
conceptelor i teoriilor specifice
Rezolvarea i interpretarea
corect a aplicaiilor practice i
a studiilor de caz

Realizarea unui proiect


10.6 Standard minim de performan
Operarea cu concepte fundamentale i specifice din
domeniul finanelor publice ;i private;
Identificarea corect a relaiilor financiare, a instrumentelor
i prghiilor de influenare a activitii economice;
Determinarea corect a materiei impozabile, n funcie de
natura acesteia;
Aplicarea metodologiei de determinare i analiz a valorii
actualizate nete, a ratei interne de rentabilitate, de
determinare a costului capitalului propriu, a costului
capitalului mprumutat pe termen mediu i lung, precum i a
costului mediu ponderat al capitalului.
Data completrii
10.09.2013
....................
Data avizrii n departament
.......................

10.2 Metode de evaluare


Evaluare scris

Evaluare cu itemi obiectivi


Evaluare oral
Analiza rezultatelor nvrii
prin comparaie cu
obiectivele disciplinei,
efortul, posibilitile
proprii i nivelul de
aspiraie
Evaluare oral

10.3 Pondere
din nota final
60%

10%
10%
10%

10%

Rezolvarea unei probleme bine definite (analiza unei


situaii, soluii), de complexitate medie, din domeniul
finanelor publice.

Semntura titularului de curs


Conf. univ.dr. Gheorghita DINC
...............................................

Semntura titularului de seminar/


laborator/ proiect
Prep. univ. drd. Letiia ANDRONIC
..............................................
Semntura directorului de departament
Conf. dr. Constantin Cristinel

Not:
1)

Ciclul de studii - se alege una din variantele: Licen/ Master/ Doctorat;

2)

Regimul disciplinei (coninut) - pentru nivelul de licen se alege una din variantele: DF (disciplin
fundamental)/ DD (disciplin din domeniu)/ DS (disciplin de specialitate)/ DC (disciplin complementar);

3)

Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplin obligatorie)/ DO (disciplin
opional)/ DFac (disciplin facultativ);

4)

Un credit este echivalent cu 25 30 de ore de studiu (activiti didactice i studiu individual).

F04.1-PS7.2-01/ed.2, rev.7

S-ar putea să vă placă și