Sunteți pe pagina 1din 5

FISA POSTULUI

I.
II.
III.

Denumirea postului : Administrator public


Nivelul postului : de conducere
Identificarea functiei
Functia de administrator public potrivit reglementarilor Legii nr.
286/2006 care modifica si completeaza Legea Administratiei Publice Locale
nr. 215/2001, capitolul VI Administratorul public
Scopul principal al postului: eficientizarea managementului in
administratia publica.
IV. Vechimea in specialitate necesara*** :
V.
Conditii specifice privind ocuparea postului:
Studii de specialitate: Studii superioare cu diploma de licenta
Perfectionari(specializari) :
Cunostinte de operare/programare pe calculator(necesitate si nivel)
Da, F. Bine
Limbi straine capacitate de exprimare in cel putin o limba de
circulatie internationala, nivel mediu
Abilitati, calitati si aptitudini necesare:
- capacitatea de planificare si indrumare
- organizare si coordonare
- analiza si sinteza
- planificare si actiune starategica
- abilitatea de a evita starile conflictuale
- controlul si depistatea deficientelor
- adaptabilitatea la situatii neprevazute
- abilitatea de a pune in practica solutiile ce se dispun pentru
desfasurarea activitatilor in scopul realizarii obiectivelor
- calitatea de a a interpreta un volum mare de informatii, de a
identifica si de a valorifica constantele si elementele noi, de a
selecta aspectele esentiale
- aptitudinea de utiliza calculatorul, folosind tehnici standard de
procesare, capacitatea de a utiliza sisteme specifice postului
- competenta, disciplina, rapiditate in rezolvarea relatiilor
conflictuale
VI. Cerinte specifice postului :
- abilitati manageriale

- aplicarea de principii si tehnici moderne privind bugetarea si


managementul financiar in sectorul public, managementul
proiectelor, in special cele cu finantare din fonduri europene,
managementul resurselor umane, comunicarea si transferal de
cunostinte, managementul operational si controlul calitatii
- disponibilitatea pentru deplasari , delegatii
- disponibilitatea pentru program de lucru prelungit
VII

Competenta manageriala:
- organizeaza si cordoneaza activitatea Serviciului Public
Turceni, Casei de cultura Turceni si Bibliotecii Orasenesti
Turceni, G.S.I. Turceni, compartimente si birouri aflate in
subordinea adminstratorului conform organigramei aprobate de
Consiliul Local al Orasului Turceni
- estimarea, asigurarea si gestionarea resurselor financiare,
tehnice si materiale
- Evaluarea, revizuirea si propunerea de recomandari pentru
imbunatatirea practicilor curente
- Formularea de politici, strategii de proceduri noi, actualizate
sau imbunatatite
- Elaborarea de planuri de actiune pentru implementarea
politicilor si strategiilor
- Monitorizarea si evaluarea implementarii, dupa caz, de politici,
strategii, programe
- Orice alte competenta specifice institutiei sau postului

VIII Atributii :
- cordoneaza activitatea Serviciului Public Turceni, Casei de
cultura Turceni si Bibliotecii Orasenesti Turceni, G.S.I. Turceni,
compartimente si birouri aflate in subordinea adminstratorului
conform organigramei aprobate de Consiliul Local al Orasului Turceni
- atributii referitoare la relatia cu consiliul local
- poate sa prezinte, la solicitarea consiliului local, rapoarte si
informari
- elaboreaza proiecte si strategii privind starea economica si de
mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii
consiliului local
- exercita functia de ordonator principal de credite

- intocmeste proiectul bugetului local si-l supune spre aprobare


consiliului local
- initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de
imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii
administrative-teritoriale
- raspunde de realizarea investitiilor si lucrarilor publice apobate
- raspunde de punerea in functiune pentru investitiile si lucrarile
publice aprobate
- elaboreaza programe de executare a lucrarilor de reparatii si
amenajari de scoli, gradinite, strazi, parcuri, alte obiective de
interes public, iar dupa aprobare stabileste masuri
organizatorice necesare si urmareste realizarea lor la termenele
stabilite si in conditii de calitate
- organizeaza actiunile de receptie a lucrarilor efectuate
- verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta
inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial,
atat a sediului social principal cat si a sediului secundar
- ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor
de urgenta
- ia masuri pentru elaborarea Planului Urbanistic General a
localitatii pe care impreuna cu Primarul il prezinta Consiliului
Local spre aprobare
- ia masuri pentru respectarea Planului Urbanistic General si a
celorlalte documentatii urbanistice aprobate
- aproba si semneaza toate contractele in care primaria este parte
- asigura angajatilor primariei indrumare, conditii si resurse
necesare in vederea indeplinirii in mod corespunzator a
atributiilor de serviciu
- asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le
supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru
respectarea prevederilor acestora
- emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa
prin lege si alte acte normative cu exceptia certificatelor de
urbanism si a autorizatiilor de construire
- indeplineste in conditiile legii si alte sarcini trasate de primar
- duce la indeplinire hotararile Consiliului Local al orasului
Turceni
- respecta confidentialitatea actelor si documentelor de care ia
cunostinta in activitatea din cadrul primariei

- raspunde de pastrarea secretului de stat, secretului de serviciu


si a confidentialitatii in legatura cu faptele, informatiile sau
documentele de care ia la cunostinta in exercitarea functiei
- raspunde de indeplinirea cu professionalism, loialitate,
corectitudine si in mod constiincios a tuturor atributiilor de
serviciu stabilite prin prezenta fisa a postului sau care ii revin
in conformitate cu legislatia in vigoare
Limite de competenta : pana la nivelul functiei indeplinite
Delegarea de atributii : inlocuieste primarul orasului Turceni in perioada
concediului de odihna sau in cazul altor situatii conform contractului de
management
Sfera relationala:
Intern
a) relatii ierahice:
- subordonat fata de primar
- superior pentru : Serviciului Public Turceni, Casei de cultura
Turceni si Bibliotecii Orasenesti Turceni, G.S.I. Turceni,
compartimente si birouri aflate in subordinea adminstratorului
conform organigramei aprobate de Consiliul Local al Orasului
Turceni
b) Relatii functionale de colaborare cu: secretarul primariei,
compartimentul juridic, compartiment audit intern, Seful
Serviciului de Politie Comunitara, cu salariatii Serviciului de
Evidenta a Populatiei si Stare civila
Extern :
- cu autoritati si institutii publice: poate reprezenta institutia in
relatiile cu toate institutiile publice
- cu organizatii internationale :nu reprezinta institutia
- cu persoane juridice private: poate reprezenta institutia in
relatia cu toate persoanele juridice private
Intocmit de:
Numele si prenumele:
Functia publica de conducere.
Semnatura :
Data intocmirii: .
Luat la cunostinta de catre ocupantul postului;
Numele si prenumele :
Semnatura :
Data: