Sunteți pe pagina 1din 4

TEME PROPUSE SPRE REZOLVARE

1. Pe baza bilanţului următor, determinaţi indicatorii de echilibru lichiditate-


exigibilitate:

ACTIV PASIV
Active imobilizate 3.170 Capitaluri proprii 2.500
Stocuri 820 Provizioane pentru risc şi 80
cheltuieli
Clienţi 910 Imprumuturi pe termen lung 850
Creanţe diverse pe 540 Furnizori 1.000
termen scurt
Valori mobiliare de 250 Alte datorii pe termen scurt 750
plasament
Disponibilităţi 780
Dividende datorate 220
Credite bancare curente 1.070
TOTAL 6.470 TOTAL 6.470
A. FRF=260; FRF PROPRIU=-590; NFR=520; TN=-260
B. FRF=280; FRF PROPRIU=-350; NFR=450; TN=-170
C. FRF=200; FRF PROPRIU= 400; NFR=320; TN=-150
D. FRF=520; FRF PROPRIU= 430; NFR=260; TN=260
E. FRF=350; FRF PROPRIU=-230; NFR=150; TN=200

2. Bilanţul sintetitează, sub aspect juridic, starea patrimonială, respectiv totalitatea:

1. drepturilor patrimoniale, care conferă titularilor o putere asupra bunurilor sau


posibilitatea obţinerii unor prestaţii de la terţi
2. drepturilor de creanţă, adică drepturi asupra terţilor
3. drepturilor juridice ale deţinătorilor de părţi sociale care compun capitalul
permanent
4. angajamentelor contractate de întreprindere care sunt înregistrate în pasivul
bilanţului
5. valorilor fizice existente la un moment dat în proprietatea acţionarilor
a) 1+2+4
b) 1+4+5
c) 2+4+5
d) 1+32+3+4

3. Să se calculeze fondul de rulment net global FRNG pentru o societate comercială care
prezintă la sfârţitul anului următorul bilanţ:
A P
Brut Amortizări şi
provizioane
Imobilizări 3.00 700 Capitaluri proprii 1.200
0
Stocuri 800 200 Prov.pt.riscuri şi chelt. 300
Creanţe-client 500 100 Împrumuturi pe termen 800
lung
Efecte de primit 50 - Cr.-furnizori 530
Impozite şi taxe de 100 - Efecte de plată 40
încasat
Disponibilităţi 100 - TVA de plată 80
1
Credite bancare curente 600
TOTAL 4.55 1.000 TOTAL 3.550
0
a) 200
b) 350
c) 400
d) 300
e) 100
4. Să se calculeze nevoia de fond de rulment pentru exploatare NFRE şi nevoia de fond de
rulment în afara exploatării NFRAE pentru o societate comercială care prezintă la
sfârşitul anului următorul bilanţ:
A P
Brut Amortizări şi
provizioane
Imobilizări 3.00 700 Capitaluri proprii 1.200
0
Stocuri 800 200 Prov.pt.riscuri şi chelt. 300
Creanţe-client 500 100 Împrumuturi pe termen 800
lung
Efecte de primit 50 - Cr.-furnizori 530
Impozite şi taxe de 100 - Efecte de plată 40
încasat
Disponibilităţi 100 - TVA de plată 80
Credite bancare curente 600
TOTAL 4.55 1.000 TOTAL 3.550
0

a) NFRE = 700; NFRAE = 180


b) NFRE = 650; NFRAE = 200
c) NFRE = 800; NFRAE = 100
d) NFRE = 700; NFRAE = 100
e) NFRE = 400; NFRAE = 350

5. O întreprindere dispune de următoarele informaţii (mil. lei): Imobilizări = 900;


Stocuri = 320; Creanţe = 150; Lichidităţi = 80; Capitaluri proprii = 900; Datorii pe
termen lung = 120; Datorii de exploatare = 280; Credite bancare curente = 150.
Nevoia de fond de rulment (NFR) va avea următoarea valoare:
a) NFR = 190 mil. lei
b) NFR = -70 mil. lei
c) NFR = 120 mil. lei
d) NFR = 180 mil. lei
e) NFR = 140 mil. lei

6. O întreprindere prezintă următoarele informaţii (mil. lei): imobilizări = 500;


stocuri = 270; creanţe = 120; lichidităţi = 110; capitaluri proprii = 650; datorii pe
termen lung = 180; datorii de exploatare = 150; credite bancare curente = 20.
Indicatorul situaţie netă (SN) va avea următoarea valoare ( mil.lei):
a) SN = 850
b) SN = 830
c) SN = 180
d) SN = 650
e) SN = 180

2
7. Bilanţul unei întreprinderi în exerciţiul N prezintă următoarele informaţii (mii lei):
imobilizări = 1.600; stocuri = 800; creanţe = 300; lichidităţi 20; capitaluri proprii
= 800: datorii financiare pe termen lung = 520; datorii de exploatare = 800:
credite de trezorerie = 600. Indicatorul situaţie netă (SN)va fi:
a) SN =1.000 mil. lei
b) SN = 800 mil. lei
c) SN = 1.320 mil. lei
d) SN = 1.480 mil. lei
e) SN = 1.600 mil. lei

8. Necesarul de fond de rulment (NFR):


a) Este dependent de sistemul de amortizare şi de provizioane;
b) NFR = Stocuri + Creanţe client - Furnizori
c) Explica variaţia rezultatului exploatarii
d) NFR = Fondul de rulment + Trezoreria neta
e) Este un indicator de gestiune care arata performanţa activitaţii

9. În bilanţul financiar (patrimonial), gruparea posturilor se face:


a) activele în ordinea crescatroare a lichiditaţii şi pasivele în ordinea crescatoare a
exigibilitaţii;
b) activele corporale în ordinea descrescataore a lichiditaţii;
c) obligaţiile financiare în ordinea descrescataore a exigibilitaţii;
d) activele circulante în ordinea descrescataoare a lichiditaţii;
e) resursele de trezorerie prezinta gradul cel mai mic de exigibiltate.

10. Activul net contabil (ANC):


a) ANC = Total pasiv - Capitaluri proprii;
b) ANC = Situaţia neta + datorii pe termen mediu şi lung (financiare);
c) ANC = Active imobilizate + Active circulante - Total datorii pe termen scurt, mediu şi
lung;
d) ANC = Fondul de rulment - trezoreria neta;
e) ANC arata gradul de îndatorare a întreprinderii.

11. Când Necesarul de Fond de Rulment este pozitiv şi Trezoreria Neta este
negativa:
a) furnizorii şi avansurile de la clienţi acopera integral necesitaţile de finanţare pe
termen scurt;
b) Fondul de Rulment echilibreaza Necesarul de Fond de Rulment;
c) Intreprinderea prezinta bancilor o bonitate corespunzatoare si are acces
necondiţionat la credite;
d) deoarece întreprinderea apeleaza la credit de trezorerie, va trebui urmarit ca
Fondul de Rulment sa echilibreze Necesarul de Fond de Rulment, pentru ca
echilibrul lichiditate - exigibilitate sa fie condiderat corespunzator de catre banca;
e) resursele stabile sunt suficiente pentru a produce echilibrul general lichiditate -
exigibilitate.

12. Trezoreria Neta, ca indicator de echilibru financiar, se calculeaza ca:


a) TN = Active de trezorerie - Credite de trezorerie;
b) TN = SN + NFR
c) TN = FR + NFR;
d) TN = Capitalul permanent - NFR;
e) TN = Activul net contabil - Datoriile pe termen lung.
3
13. Fondul de Rulment este:
a) un indicator de lichiditate a activelor circulante pentru ca arata gradul de autonomie
a acestora (Active circulante - Datorii pe termen scurt);
b) masura a utilizarii eficiente a activelor imobilizate;
c) un indicator de rentabilitate financiara;
d) un raport între capitalurile proprii şi cele împrumutate;
e) diferenţa dintre activele circulante şi datoriile pe termen mediu şi lung.

14. Fondul de Rulment propriu (FRp) se calculeaza:


a) FRp = Capitalurile permanente - Active imobilizate;
b) FRp = Capitalul social + Rezerve + Provizioane + datorii pe termen mediu şi lung -
Imobilizari;
c) FRp = Active circulante - Datorii pe termen scurt;
d) FRp = NFR + TN;
e) FRp = Capitalurile proprii - activele imobilizate.