Sunteți pe pagina 1din 48

DICIONAR JURIDIC

Termeni

Explicaii

A
Act normativ
Abrogare
Absolut(drept)
accipiens
achiesare

Act juridic

Act administrativ

Act de administrare
Act de dispozitie

Act procesual
Act procedural
Act autentic

-act prin care se stabilesc dispoziii generale obligatorii


-anularea unei legi, decret, cutuma etc. care astfel inceteaza
de a mai fi aplicabile.
-drept opozabil tuturor; cu efecte generale
-Persoana care primeste prestatia ce formeaza obiectul unei
obligatii.
-A incuviinta, a fi de acord, a recunoaste un act, un drept, o
hotarare. In cadrul procesului civil, achiesarea este
manifestarea in forma procesuala a consimtamantului
paratului de a recunoaste pretentiile reclamantului sau a
partii care a pierdut procesul in fata primei instante, de a
renunta la calea de atac a recursului. Achiesarea face parte
din actele procesuale de dispozitie ale partilor alaturi de
renuntare (desistare) si tranzactia judiciara pentru stingerea
procesului civil. Aceste acte de dispozitie trebuie facute de
parte personal sau prin mandatar cu procura speciala.
-manifestare de vointa a uneia sau a mai multor persoane, cu
scopul de a crea, de a modifica, de a transmite sau de a
stinge drepturi si obligatii.
a) operatiune juridica ( negotium juris );
b) inscris constatator al operatiuni juridice
( instrumentum ).
-act care emana de la organele administrative si care poate
fi: normativ, cand prin el se statornicesc norme juridice cu
caracter general; individual, cand are drept scop nasterea,
modificarea sau stingerea unor raporturi juridice concrete.
El se emite in temeiul puterii de stat, prin care se aduc la
indeplinire dispozitiile legii.
-act prin care un bun este facut producator de venituri fara a
fi instrainat.
-act prin care se transmite sau se constituie un drept real
privitor la un bun ori se renunta la un drept. Act prin care se
transmite un drept de creanta si, in general, in orice act prin
care se depaseste sfera actelor de administrare.
-act de dispozitie a organului judiciar.(inceperea urmaririi
penale prin rezolutie)
-act prin care se aduce la indeplinire actul procesual.
(procesul verbal de incepere a urmaririi penale in cazul cand
organul de urmarire penala se sesizeaza din oficiu)
-Inscris care, dupa intocmire,a fost supus operatiunii de
autentificare de catre un notar public ori de un organ de stat
competent.Actul autentic are putere de proba(partea care

Act confirmativ
Act constitutional
Act de alienare
Act de conservare

Act de dispozitie

Apel
Autoritate de lucru
judecat
Acord de vointa
Act juridic civil

infatiseaza un astfel de act,nu mai are nici o dovada de


facut).Poate fi atacat numai prin inscriere in fals.De
asemenea poate fi investit cu formula executorie si are
aceeasi putere ca si o hotarare judecatoreasca.
-nscris prin care partile unui raport juridic confirma
valabilitatea unui act juridic lovit de nulitate.
-Act normativ cu valoare constitutionala.
-Act juridic prin care titularul unui drept real asupra unui
lucru sau a unui drept de creanta transmite,cu orice titlu acel
drept altei persoane.
- Orice masura urmarind ocrotirea si pastrarea unui drept de
a se evita pierderea lui.Asemenea acte care nu comporta
decat cheltuieli reduce comparativ cu valoarea dreptului ce
se conserva,pot fi savarsite si de catre cei lipsiti in tot sau in
parte si de capacitatea de exercitiu.Sunt acte de conservare
intreruperea unei prescriptii,inscrierea unei ipoteci sau a
unui privilegiu in cartea funciara.
-Act prin care un lucru este scos,temporar sau
definitiv,partial sau integral dintr-un patrimoniu,fie trecand
intr-un alt patrimoniu,fie incetand sa mai existe ca urmarea
consumarii sau a distrugerii lui.Au acest caracter: actele de
instrainare,actele de constituire a unor drepturi reale care
duc la restrangerea exer-citiului dreptului de
proprietate,actele de consumare sau distrugere materiala a
lucrului.
-Cale de atac ordinara.Este al doilea grad de jurisdictie
asupra fondului cauzei.
- Principiu juridic potrivit caruia hotararile judecatoresti
definitive capata autoritate (putere) de lucru judecat
nemaiputand fi atacate decat prin intermediul cailor de atac
extraordinare.
-Consimtamant a doua sau mai multe persoane cu privire la
incheierea actului juridic.
-Manifestare de vointa a uneia sau mai multe persoane
fizice sau juridice,savarsita in scopul de a crea,modifica sau
stinge raporturi juridice civile.Prin caracterul sau volitionar
actele juridice civile se deosebeste de celelate fapte
juridice.Cand opera este a unei singure vointe actul juridic
civil este unilateral;cand este opera a doua sau mai multe
vointe actul juridic civil este bilateral sau multilateral.Cele
mai multe acte juridice sunt bilaterale si se numesc
conventii sau contracte.Actele juridice civile unilaterale
produc efecte juridice numai in mod exceptional,in cazurile
anume prevazute de lege.Actele juridice civile care dau
nastere intre partile unor drepturi pentru viitor sunt
constitutive,cele care transmit sau transmuta intre partile

Act de instrainare

Amendament

Act juridic unilateral


Actiune confesorie
Actiune directa

Actiune in anulare
Actiune in constatare
Actiune in regres

Actiune oblica
Actiune petitorie
Actiune pauliana

reale sunt translative;iar cele care definitiveaza intre parti


( cu efect retroactiv ) drepturi care existau anterior
incheierii lor declarative.Pentru a fi valabil orice act juridic
civil trebuie sa aibe urmatoarele elemente structurale:
a) consimtamantul persoanei care incheie actul juridic civil;
b) capacitatea de a-l incheia;
c) un obiect determinat si licit.
Actul juridic civil produce efecte intre partile care l-au
icheiat si in masura prevazuta de lege,si fata de succesorii
universali,cu titlu universal sau cu titlu particular si fata de
creditorii chirografari ai partilor.Actul juridic civil incheiat
cu incalcarea prevederilor legale este sanctiont cu nulitatea.
-Act juridic prin care titularul unui drept real asupra unui
lucru sau a unui drept de creanta transmite,cu orice titlu,acel
drept altei persoane.
-Text care se introduce intr-un proiect de lege, pentru a
preciza, a completa sau modifica unele dispozitii.
Amendabil - despre texte de legi care pot fi imbunatatite,
modificate prin amendamente.
-Act juridic civil constand in manifestarea de vointa a unei
singure persoane.
-Actiune ce serveste la apararea unor drepturi reale
(uzufruct, uz, abitatie).
-Actiunea civila pe care in unele cazuri expres prevazute de
lege,este indreptatit sa o promoveze creditorul pretinzand
executarea creantei sale direct de la debitorul debitorului
sau,desi reclamantul nu este parte in contractul incheiat de
propriul lui debitor cu paratul.
-Actiune prin care se solicita instantei desfiintarea cu efect
retroactiv a unui act juridic.
-Actiune prin care se solicita instantei confirmarea
existentei sau inexistentei unui drept.
-Actiune prin care o persoana obligata la o plata impreuna
cu alte persoane cere unora dintre ele pentru care a platit sai restituie plata facuta in numele lor, fie subrogandu-se
creditorului, fie intemeindu-se pe unele raporturi juridice
directe (gestiune de afaceri, imbogatire fara justa cauza).
-Actiune reala destinata sa ocroteasca drepturile reale
imobiliare.
-Prin care creditorul poate cere anu8larea actelor juridice
facute in frauda drepturilor sale de catre debitor.Vizand
existenta acestor acte actiunea pauliana este indreptata atat
ipotriva debitorului cat si a tertului care a beneficiat de pe
urma lor : fundamentul lor juriridic fata de debitor rezida pe

de o parte in dreptul de gaj general al creditorului asupra


patrimoniului acestuia,iar pe de alta parte in sensul ca prin
actele sale frauduloase debitorul comite un delict civil
impotriva creditorului ale carui consecinte negative este
obligat a le repara;in cel priveste pe tertul beneficiar,daca
acesta a fost complice la frauda,deci de rea credinta,fata de
el,actiunea pauliana se fundamenteaza pe principiul
raspunderii civile delictuale,iar daca a fost debuna credinta
in masura in care a tras foloasele de pe urma actului ce a
prejudiciat pe creditor este tinut sa suporte consecintele
desfiintarii acelui act,pe baza principiului ca nimeni nu se
poate imbogatii pe nedrept in defavoarea altuia.Pentru
promovarea actiunii pauliane sunt necesare urmatoarele
conditii:
a) sa existe o frauda din partea debitorului;
b) sa se fi cauzat o prejudiciere a drepturilor creditorului
care sa constea in micsorarea gajului general de natura sa
determine insolvabilitatea totala sau partiala a debitorului;
c) actul atacat sa nu constituie exercitiul unui drept strict
personal al debitorului;
d) creanta creditorului sa fie anterioara actului atacat,caci
daca este posterioara acel act nu poate fi prejudiciabil si nici
fraudulos pentru creditor;
e) creanta sa fie certa ,lichida si exigibila;
f) in cazul actelor cu titlu oneros tertul sa fi participat in
complicitate cu debitorul la frauda .In principiu orice act
incheiat de catre debitor in prezenta acestor conditii poate fi
atacat prin actiunea pauliana ;actele cu titlu gratuit sunt
atacabilechiar daca tertul achizitor a fost de buna
credinta.Pe cale de exceptie,unele acte care intrunesc
conditiile necesare pentru promovarea actiuni pauliene nu
poate fi atacat pe aceasta cale.Astfel de acte sunt:plata unei
datorii,contractarea unei noi obligatii,obligatiile
legale,partajul.Actiunea pauliana este o actiune
persoanla,revocatorie,efectul ei revocator este relativ limitat
la raportul dintre creditor si tert.Fata de tertul dobanditor
actiunea pauliana,are ca efect revocarea actului ,dar numai
in masura in care aceasta este necesara pentru indestularea
creditorului ;tertul poate opri acesta actriune si pastreze
bunul platind pe creditor.Actul revocat ramane valabil in
raporturile dintre debitori si terti;ca urmare valoarea
lucrurilor care excede plata creditorului apartine nu
debitorului,ci tertului dobanditor.Cand tertul a dobandit cu
titlu oneros ,el are actiune in regres impotriva debitorului
pentru intreaga valoare de care a fost lipsit prin actiunea
creditorului urmaritor.Revocarea profita numai creditorului

Actiune in revendicare

Actiune in reziliere

Actiune in rezolutiune

Actiune civila

Actiune ipotecara
Actiune posesorie

Adoptarea legilor

care a cerut-o si creditorilor care au intervenit in


instanta;acestia vor putea urmari pe cale silita bunul chiar
in mainile tertului,ca si cum el n-ar fi iesit din patrimoniul
debitorului.Fata de creditorii care n-au intervenit la
actiune,actul atacat ramane valabil,iar bunul instrainat
ramane in patrimoniul dobanditorului neputand fi urmarit de
ei.
-Actiune civila reala prin care proprietarul ce a pierdut
posesia bunului sau cere restituirea acestuia de la posesorul
neproprietar. A.r. constituie astfel un mijloc juridic specific
de aparare a dreptului de proprietate; ea are caracter
petitoriu, deoarece tinde sa stabileasca direct existenta
dreptului de proprietate al reclamantului si, totodata,
caracter real de proprietate.
-Mijloc procedural prin care partea contractanta ce si-a
executat prestatia asumata printr-un contract sinalagmatic cu
executare succesiva poate solicita justitiei rezilierea acelui
contract atunci cand cealalta
parte nu si-a executat culpabil obligatiile contractualmente
asumate
-Mijloc procedural prin care partea contractanta care si-a
executat prestatia asumata se poate adresa justitiei pentru a
solicita rezolutia contractului, respectiv atunci cand cealalta
parte contractanta nu si-a executat culpabil propria sa
prestatie.
-Mijlocul legal cel mai important de protejare prin
constrangere judiciara a drepturilor civile incalcate sau a
intereselor ocrotite de lege. A.c. reprezinta totodata si un
instrument juridic eficient de aparare a legalitatii si ordinii
de drept precum si de intarire a disciplinei sociale.
-Actiune reala care se naste din ipoteca si care serveste
creditorului ipotecar la recuperarea creantei sale ajunse la
scadenta, prin urmarirea bunului ipotecat.
-Actiune reala imobiliara prin care se urmareste aplicarea
posesiunii imobilului. Poate fi intentata de posesor,
indiferent daca este sau nu si proprietarul acelui imobil. A.p.
este de doua feluri si anume: a) in complangere; b) in
reintegrare.
- Proces de colaborare a legilor de la faza de initiere pana la
punerea lor in aplicatie.Procedura de elaborare a legilor
cuprinde urmatoarele etape:
1) Initiativa legislativa:cuprinde posibilitatea de propune
proiecte de legi sau propuneri de legi corelate cu obligatia
parlamentului de a examina,dezbate si a pronunta asupra
acestora.Se deosebeste de posibilitatea generala a aoricarui
subiect de drept de a face propuneri parlamentului.Dreptul

de initiativa legislativa este acordat anumitor organisme


statale sau politica care prin pozitia si competenta lor au
posibilitatea cunoasteri realitati economice,sociale,culturale
si de dezvoltare ale colectivitati sociale.In general au
initiativa legislativa:camerele parlamentare,comisiile
parlamentare,deputatii,senatorii,organele de stat cu
activitate permanenta,guvernul ,instanta judecatoreasca
suprema,organizatii politice sau cetatenesti,cetatenii..In
Romania potrivit Constitutiei in vigoare,au dreptul de
institutie legislativa,Guvernul,deputatii,senatorii si catatenii(
initiativa legislativa a tarilor trebuie sa provina de cel putinb
250000 de cetateni cu drept de vot:cetatenii care isi
manifesta dreptul de initiativa trebuie sa proina din cel putin
un sfert din judetele tarii,iar in fiecare din aceste judete sau
in municipiul Bucuresti trebuie sa fie inregistrate cel putin
10.000 de semnaturi in sprijinul acestei invitatii;nu pot foma
obiect al initiativei cetatenesti:problemele fiscale,cele cu
caracter international,amnistia si gratierea :initiativa
legislativa a Guvernului se exprima prin prezentarea de
proiecte de legi,in timp ce deputatii,senatorii si catatenii
prezinta propunerii legislative);
2) Examinarea si aprobarea proiectului de lege de catre
comisiile parlamentare;
3) Includerea proiectului de lege sau a propunerilor
legislative pe ordinea de zi a sedintei camerei parlamentare;
4) Dezbaterea proiectului de lege in plenul camerelor
parlamentului.Dezbaterile incep prin expunerea de motive
facuta de catre initiatorul proiectului de lege,urmata de
raportul comisiei parlamentare competente;dupa aceea
proiectul sau initiativa sunt discutiei generale si apoi
discutiei pe articole inainte sau cu ocazia dezbaterilor in
plen,deputati pot propune amendamente iar dupa ce discuta
textele conventiilor internationale,in vederea ratificarii,pot
propune rezerve sau declaratii.Cu pivire la amendamente
este instituita regula de a se cere intotdeauna avizul comisiei
parlamentare sau a raportului acestei comisii,atunci cand
parlamentul le dezbate fara a cere avizul comisiei,precum si
de a se asculta initiatorul proiectului de lege.Cel care a
propus amendamentul poate sa-l retraga cand este supus
votului.Daca se aduc mai multe amendamente la acelasi
articol de lege,acestea sunt supuse votului in ordinea
propunerii lor,iar daca adoptarea unui amendament implica
in mod necesar respingerea altuia,acets din urma nu mai
este supus la vot;
5) Votarea proiectului de lege are loc in fiecare camera
,dupa discutarea pe articole a proiectului.Dupa votarea in

camera sesizata el se trimite celeilate camere..Daca acesta


din urma respinge proiectul de lege sau propunerea
legislativa,ele se trimit pentru o noua dezbatere,camerei care
le-a adoptat.O eventuala noua respingere este definitiva.
6) Medierea si concilierea,este inaintata in acela situatii in
care o camera a cotat un proiect de lege cu modificari fata
de prima camera.Potrivit Constitutiei in vigoare este
instituita numai medierea ( daca una din camere adopta un
proiect de lege au o propunere legislativa intr-o redactare
diferita de cea aprobata de cealalta camera,presedintii
camerei vor initia,prin intermediul unei comisii de paritate
procedura de mediere.In cazul in care comisia nu ajunge la
un acord sau daca una din camere nu aproba raportul
comisiei de mediere,textele aflate in divergenta se supun
dezbaterii Camerei Deputatilor si Senatului,in sedinta
comuna,care vor adopta textul definitv );
7) Semnarea legilor de catre presedintele camerei ( in cazul
in care sedinta a fost condusa de catre un vicepresedinte
,aceasta va semna legea );
8) Promulgarea legilor de catre seful statului si publicarea
legilor,( promulgarea este actul prin care seful statului
autentifica textul legii,in sensul de a constata si atesta
regularitatea adoptarii sale: consituie o obligatie daca legea
a fost adoptata regulamentar ).Ptrivit constitutiei in vigoare
seful statului este obligat sa promulge o lege adoptata in cel
mult 20 de zile de la primire ( seful statului insa in
exercitarea rolului de garant al respectarii Constitutiei si al
bunei functionari a autoritatilor publice poate cere o singura
data reexaminarea legii.In acest caz promulgarea legii se
face in cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate dupa
reexaminare sau de la primirea deciziei Curtii
Constitutionale prin care i sa confirmat
constitutionalitatea ).Publicarea legilor este operatiunea de
care este legata intrarea lor in vigoare.De regula legile intra
in vigoare la data publicarii lor oficiale.Dar legeea poate sa
prevada o data la care intra in vigoare,data ce poate
anterioara ori posterioara datei publicarii ( unele legii pot
intra in vigoare odata cu adoptarea lor dar numai pentru
organul emitent si pentru subiectele de drept care,in mor
oficial au luat cunostinta de prevederile legii ).Consitutia in
vigoare dispune ca legea se publica in Monitorul Oficial al
Romaniei si intra in vigoare la data publicarii sau la data
prevazuta in textul ei );
9) Aprobarea legii prin referendum,se impune in cazul
proiectelor de legi de revizuire a Constitutiei.Referendumul
trebuie organizat in cel mult 30 de zile la data adoptarii de

Afirmarea unui drept

Amanarea executarii

Anulabil

Anulare
Aviz

catre cele doua Camere parlamentare a proiectului sau


propuneri de revizuire;
10) Adoptarea proiectului de legi sau propuneri legislative
cu procedura de urgenta.Urgenta priveste numai dezbaterea
si votarea legii in camerele Parlamentului.Poate avea loc din
propria initiativa sau la cererea Guvernului ;
11) Angajarea raspunderii Guvernului,asupra unui proiect
de lege.In cazul in care Guvernul nu este demis printr-o
motiune de cenzura,proiectul de lege se considera
adoptat.Aceasta procedura se deruleaza numai in sedinta
comuna a celor doua camere,adoptarea legilor in sedinte
comune caz in care apare ca inutila procedura de mediere.
-Sustinere facuta de un reclamant in legatura cu existenta
unui raport juridic litiginos.Dreptul afirmat in justitie
trebuie sa izvorasca dintr-un raport juridic recunoscut si
garantat de lege.
-Pasuire ce poate fi acordata de instanta de judecata
debitorului si care consta in stabilirea atunci cand legea
permite ,a aunui termen pentru executarea hotararii,pana la
care creditorul nu va putea cere punerea in executare silita a
hotararii
-aracterul unui act juridic de a fi susceptibil de anulare.Un
act juridic este anulabil din momentul in care a fost incheiat
cu incalcarea dispozitiilor legale de protectie a incapabilior
sau viciera consimtamantului unuia din parti si pana in
momentul in care el a fost confirmt de catre partea
indreptatita a cere anularea lui sau in care dreptul material
la actiunea in anulare s-a stins prin prin prescriptie
extinctiva.
-Sanctiune civila constand in desfiinatrea retroactiva,prin
hotararea judecatoreasca ,a unui act juridic lovit de nulitatea
relativa.
-rezolutia unui organ competent cu privire la unele
probleme pentru care a fost consultat.

B
Bun
Bun cert
Bun consumptibil
Bun corporal
Bun de gen
Bun fungibil

-Element al unui patrimoniu ce poate consta intr-un lucru


sau intr-un drept.
-Lucru determinat prin caractere proprii, care-l
particularizeaza ca entitate distincta.
-Lucru ce presupune la prima folosinta sau distrugerea (un
aliment) sau instrainarea acestuia (banul).
-Lucru ce are o existenta materiala.
-Lucru determinat prin caracterele genului din care face
parte.
-Lucru care caracterizat prin trasaturi generice poate fi

Bun indivizibil

Bun viitor
Bunuri determinate
individual

Bunuri neconsumptibile
Bunuri frugifere

Bunuri fungibile
Bunuri nefungibile
Bunuri divizibile
Bunuri principale
Bunuri accesorii

inlocuit, in exercitarea unei obligatii, cu un altul de acelasi


fel (o cantitate de grane).
-Lucru care nu poate fi impartit in mai multe fragmente,
parti, bucati etc., fara a i se schimba destinatia.(o haina)
Indivizibilitatea unui lucru rezulta din natura lui; ea poate fi
insa stabilita si prin vointa partilor exprimata intr-un act
juridic.
-Bun ce nu se afla in patrimoniul debitorului in momentul
nasterii obligatiei, dar care urmeaza sa faca parte din acesta,
cel mai tarziu pana in momentul executarii obligatiei.
-Care au insusiri specifice si reprezinta o anumita
individualitate ,cum sunt o casa determinate prin elemente
de identificare,un televizor,o picture.La aceste bunuri
momentul transmiterii dr. de proprietate va fi cel al
incheierii actului juridic si suportarea riscului contractului
este altul decat atunci cand bunurile sunt determinate
generic(ex.bani,cereale)
-Care prin intrebuintare continua nu isi consuma
substanta(ex. Cladiri,terenuri)
-Spre deosebire de b.nefrugifere,sunt bunuri susceptibile de
a produce fructe fara consumarea substantei lor.Legea face
distinctie intre fructe naturale(ciuperci dintr-o
padure,vanatul),fructe industriale(recolta produsa pe un
teren agricol)fructe civile(chirii,dobanzi)
-Care pot fi inlocuite unele cu altele(banii,titluri de valoare)
-Nu pot fi inlocuite unele cu altele pt.a libera pe debitor(o
casa,o sculptura)
-Care pot fi impartite ,fara ca prin aceasta sa li se schimbe
destinatia(o bucata de stofa)
-Au o intrebuintare independenta(o barca)
-Devin utile numai prin intermediul altor lucruri de care
sunt legate(cheile pt masina,instalatia electrica dintr-un
imobil de locuit)

Bunuri aflate in circuitul


civil
Bunuri scoase din
circuitul civil

C
Caduc

Caducitate

-Act ce nu mai are putere legala, nul, anulat, perimat; cazut


in desuetudine (lege, obicei).
Legat caduc - legat anulat prin instrainarea de catre testator
a lucrului legat.
-Actele juridice care nu mai au putere legala, sunt perimate,
ca urmare a unui eveniment ulterior facerii actului. Ex.
caducitatea dispozitiei testamentare, in cazul in care

Capacitate civila
Capacitate de exercitiu

Capacitate juridica

Capat de cerere
Caracter constitutiv
Caracter declarativ
Caracter translativ
Casare

Cedat
Cedent
Cerere reconventionala
Cesionar
Cesiune

persoana in favoarea careia s-a facut testamentul moare


inaintea testatorului.
-Aptitudinea unor persoane fizice sau juridice de a avea
drepturi si obligatii de natura civila, de a fi subiecte de drept
in raporturi juridice civile.
- Aptitudinea persoanelor (fizice sau juridice) de a-si
exercita drepturile si de a-si asuma obligatii civile prin
incheierea de acte juridice. C. de e. este alaturi de
capacitatea subiectivala, o componenta esentiala a
capacitatii civile. Cele doua componente ale capacitatii
civile reunite in unitatea organica a continutului acesteia, se
caracterizeaza prin valente juridice complementare.
-Aptitudinea persoanei fizice sau persoanei juridice de a
participa (in nume propriu sau pentru altul), ca titular de
drepturi
si obligatii la raporturile juridice. Aceasta aptitudine este
reglementata diferit in cadrul diferitelor segmente ale
sistemului juridic. Astfel, in dreptul civil se recunoaste
aptitudinea generala a persoanei de a avea drepturi si
obligatii, facandu-se abstractie de imprejurarea ca aceasta
are sau nu aptitudinea de a le exercita ea insasi, savarsind
acte juridice
-Pretentie distincta intr-o actiune introdusa la o instanta de
judecata.
-Trasatura specifica a unor acte juridice prin efectul carora
se creaza noi drepturi subiective.
-Trasatura specifica a unor acte juridice prin efectul carora
se confirma drepturi subiective cu caracter retroactiv.
-Trasatura specifica a unor acte juridice prin efectul carora o
parte transmite celeilalte parti un drept real asupra unui bun
pe care-l are in proprietate.
- Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a
admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Casarea hotararii atacate poate fi totala, atunci cand
hotararea este desfiintata in intregul ei (se refera la toate
chestiunile de fapt si de drept) sau partiala, atunci cand,se
desfiinteaza numai o parte din hotararea atacata (se refera
numai la unele chestiuni de fapt sau de drept). Motivele de
casare sunt prevazute de lege.
-Debitorul unui contract ce a facut obiectul unei cesiuni.
-Persoana care cedeaza un drept; creditor care transmite,
printr-un contract de cesiune, creanta sa unei alte persoane.
-Cerere formulata de parat impotriva actiunii introdusa de
reclamant.
-Persoana careia i se cedeaza un drept.
-Transmisiune intre vii a unui drept
10

Cesiune de creanta
Cesiune de datorie
Chemare in garantie
Circuit civil
Circulara

Clauza

Clauza cominatorie
Clauza compromisorie
Clauza de neraspundere
Clauza leonina
Clauza penala
Clauza rezolutorie

Cod

Codificare
Cominatoriu

-Cesiunea unui drept de creanta.


-Cesiunea obligatiei ce revine debitorului catre o alta
persoana.
-Cerere prin care o parte din proces cere organului de
judecata sa introduca in instanta un tert care s-a apere
impotriva partii adverse.
-Totalitatea faptelor si actelor juridice in temeiul carora se
nasc raporturi juridice civile.
-Instructiune trimisa de un superior ierarhic functionarilor
din subordinea sa, cuprinzand indicatii in aplicarea legilor si
regulamentelor si nu decizii.
Circulara nu poate fi atacata in contenciosul administrativ.
- Prevedere sau stipulatie cuprinsa intr-un act juridic. Clauza
contractuala se stabileste in contract prin acordul de vointa
al partilor. Clauza penala este clauza prin care partile
evalueaza, anticipat si prin apreciere, daunele ce se cuvin
creditorului in caz de neexecutare, executare cu intarziere
sau necorespunzatoare a obligatiilor contractuale.
Ea are o larga aplicare in contractele economice, in
contractele comerciale internationale etc. Art.1066 si urm.
din Codul civil reglementeaza obligatiile cu clauza penala.
-Clauza penala intr-un contract civil ce urmareste sa asigure
executarea acestuia.
-Dispozitie contractuala prin care partile se obliga sa
solutioneze neintelegerile ce s-ar ivi intre ele cu ocazia
ducerii la indeplinire a contractului pe cale arbitrala.
-Conventie accesorie a unui contract prin care partile
inlatura, total sau partial, raspunderea contractuala ce le-ar
reveni in caz de neexecutare.
-Dispozitie contractuala a carei executare urmareste sa
asigure avantaje exorbitante unor contractanti in detrimentul
celorlalti.
-Clauza cominatorie prin care o persoana se obliga sa
plateasca, in caz de neexecutare, o suma determinata de
bani.
-Dispozitie intrata intr-un act juridic in temeiul caruia
respectivul act va fi deplin drept reziliat, daca una din parti
nu-si indeplineste obligatia sau daca intervine un eveniment
in afara vointei partilor.
-Actul legislativ care cuprinde intr-un sistem unitar normele
dintr-o ramura a dreptului (ex. Codul penal, Codul de
procedura penala, Codul civil, Codul de procedura civila,
Codul familiei etc.).
-Elaborarea unor norme legislative referitoare la o ramura
de drept.
-Ceea ce constrange o persoana sa indeplineasca sau sa se
11

Comisoriu

Compensatie

Compensatorii(daune)
Competenta

Comutativ(contract)
Conditie

Conditie rezolutorie

Conditie suspensiva

abtina de la o actiune.
Daune cominatorii - suma de bani pe care debitorul unei
obligatii de a face este obligat pe cale judiciara s-o achite
creditorului, de obicei zilnic, pana la indeplinirea in natura a
creantei.
-Ce duce la desfiintarea unui contract.
Pact comisoriu - clauza sau conventie accesorie a unui
contract prin care partile prevad rezolutia acestuia in caz de
neexecutare.
-Mijloc de stingere a doua obligatii reciproce si de aceeasi
natura existente intre doua persoane ce cumuleaza astfel
fiecare dubla calitate de creditor si debitor al celeilalte. C.
are ca efect stingerea reciproca si concomitenta a celor doua
obligatii pana la concurenta valorii celei mai mici dintre ele.
Atunci cand obligatiile reciproce au valoarea egala, fiecare
dintre ele se stinge in totalitate.
-sume de bani pe care debitorul le plateste creditorului in
caz de neexecutare a contractului pentru acoperirea
pagubelor pricinuite.
-Calitatea unei autoritati publice de a face acte juridice.
Competenta rationae materiae - competenta jurisdictionala
determinata de gradul si natura instantei de judecata.
Competenta rationae personae - competenta stabilita in
raport cu situatia partilor litigante.
Competenta rationae loci - competenta stabilita in raport de
locul unde s-a incheiat un act, s-a deschis succesiune, a avut
loc o infractiune etc.
A-si declina competenta - a se declara in afara prevederilor
legale pentru a solutiona un litigiu.
-contract oneros care are ca obiect prestatii echivalente
pentru ambele parti.
-Modalitate a obligatiei ce consta intr-un eveniment viitor si
incert de care depinde nasterea (conditie suspensiva) sau
stingerea unei obligatii cu efecte retroactive (conditie
rezolutorie).
-Conditie de a carei indeplinire depinde desfiintarea actului
juridic civil. O astfel de conditie poate fi formulata dupa
cum urmeaza: acest contract de locatiune isi inceteaza
efectele pe data reintoarcerii in tara a fratelui locatorului,
chiar daca la acea data termenul pentru care el a fost
incheiat inca nu va fi implinit
-Conditie de a carei indeplinire depinde nasterea actului
juridic (sau, in alti termeni perfectarea actului). Are un astfel
de caracter, spre exemplu, asumarea de catre parti a
obligatiei de a vinde, respectiv de a cumpara un imobil daca
vanzatorul se va muta intr-o alta localitate intr-un interval

12

Confirmare
Conflict de legi
Confuzie

Conjuncta(obligatie)
Consensual(contract)
Consensualism
Conservare(act de)
Consimtamant

Consolidare
Constatare
Constitutionalitate
Constitutiv
Contencios administrativ
Contestatio(contestare)

de 3 luni de zile de la data cand a fost asumata aceasta


obligatie.
-Act juridic unilateral prin care o persoana care ar fi putut
invoca o nulitate relativa pentru a anula un act, renunta la
actiune, facand astfel valabil respectivul act.
-Situatie creata prin diferentele dintre legiuirile aplicabile,
fie succesiv in acelasi loc (conflict de legi in timp), fie
simultan in locuri diferite (conflict de legi in spatiu).
-1. Mod de stingere a obligatiei ce rezulta din unirea in
aceeasi persoana a calitatii de creditor si debitor.
2. Mod de stingere a servitutilor ce rezulta din faptul ca atat
fondul servant, cat si cel dominant trec in stapanirea
aceluiasi proprietar.
3. Forma de accesiune mobiliara ce consta in amestecul a
doua materii ce apartin la doi proprietari diferiti, avand
drept urmare nasterea unui lucru nou.
-obligatie ce are mai multi debitori, fiecare tinut la
executare pentru partea sa.
-ce se incheie prin simplu consimtamant, fara nici o
formalitate.
-Principiu juridic in temeiul caruia contractele incheiate prin
simplu acord de vointa a partilor sunt valabile fara nici o
formalitate.
-Masura ce urmareste ocrotirea si pastrarea unui drept (ex.
intreruperea unei prescriptii, inregistrarea in actele de
publicitate etc.)
-1. Manifestare de vointa a unei persoane in vederea
incheierii unui act juridic.
2. Manifestare de vointa, expresa sau tacita, prin care o
persoana isi da aprobarea la un act pe care-l incheie o alta
persoana cu scopul de a-i da valabilitate.
-Mod de stingere a unei servituti personale (ex. un uzufruct)
prin intrunirea asupra aceleiasi persoane a calitatii de nud
proprietar si de titular al servitutii.
-Stabilirea in scris de catre un organ de stat, in cadrul
competentei sale legale, a unui fapt.
-Insusirea unei legi sau a unui act juridic de a fi conform cu
constitutia.
-Contract constitutiv de drepturi reale - contract prin care o
parte constituie un drept real asupra bunurilor sale in
favoarea altei persoane.
-Organ jurisdictional ce statueaza cu privire la litigiile dintre
stat si particulari.
-Plangere pe care o parte nemultumita o face impotriva unor
hotarari pronuntate de unele instante judiciare sau impotriva
unor acte de executare silita.
13

Contract

- Act juridic civil constand in acordul de vointa intre doua


sau mai multe persoane, incheiat in scopul de a crea,
modifica sau stinge intre ele drepturi si obligatii.

Contract aleatoriu

-Contract in care partile nu cunosc existenta sau intinderea


foloaselor patrimoniale ce vor rezulta din contract, intrucat
s-au obligat in functie de o conditie, fapt ce duce, in raport
cu indeplinirea sau neindeplinirea conditiei, la o sansa de
castig sau la un risc de pierdere.
-Contract in care partile se obliga una fata de alta in mod
reciproc.
-Contract in care una din parti face o prestatie fara a
pretinde o contraprestatie de la cealalta parte, fie cu intentia
de a face o donatie, fie intr-un mod dezinteresat.
-Contract in care fiecare parte stipuleaza de la cealalta o
prestatie in schimbul celeia pe care o promite.
-Contract ce are ca obiect transmiterea cu titlu oneros a
anumitor cunostinte, abilitati, procedee sau experiente
tehnice.
-Contract ce naste, din momentul incheierii acestuia,
obligatii reciproce si interdependente in sarcina ambelor
parti (denumit si bilateral).
-Principiu de baza al judecatii, asezat in capitolul I, titlul II,
art. 289, Codul de procedura penala, partea speciala, potrivit
caruia probele administrate in cauza sunt supuse discutiei.
Ea consta in drepturile partilor de a fi prezente la judecata,
de a cunoaste pretentiile sau invinuirile formulate impotriva
lor, de a discuta in contradictoriu in fata instantei toate
elementele de fapt si de drept ale cauzei, putand administra
probele lor si combate pe cele ale adversarilor.

Contract bilateral
Contract cu titlu gratuit
Contract cu titlu oneros
Contract de know-how
Contract sinalagmatic
Contradictorialitatea

Conventie
Conversiune(act juridic)
Creanta
Creanta certa
Creanta exigibila
Creanta lichida
Creditor

-Acord de vointa a doua sau mai multe persoane fizice sau


juridice, cu scopul de a crea sau de a stinge obligatii.
- posibilitatea ca un act juridic lovit de nulitate sa produca
efectele juridice ale unui alt act juridic, daca intruneste
conditiile de valabilitate ale acestuia din urma.
-Drept in temeiul caruia o persoana (creditorul) poate
constrange pe o alta (debitor) sa-i dea, sa-i faca sau sa nu-i
faca ceva.
-Creanta a carei validitate nu ridica nici un dubiu.
-Creanta a carei executare creditorul poate s-o pretinda
imediat.
-Creanta a carei cuantum este determinat in mod exact.
-Titularul unei creante, subiect activ in raportul juridic
obligational din care s-a nascut acea creanta. Creditorul are
indreptatirea sa pretinda debitorului indeplinirea obligatiei
14

Culpa

Culpa civila
Culpa contractuala
Custode

Cutuma
Cvasi contract
Cvasi delict
Cvasi uzufruct

corelative dreptului sau de creanta.


Creditor chirografar - creditor a carui creanta nu este
insotita de nici o garantie, reala sau personala;
Creditor gagist, ipotecar - creditor a carui creanta este
garantata de un gaj sau ipoteca;
Creditor privilegiat - creditor a carui creanta este garantata
in temeiul legii, de un privilegiu.
-Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, titlul II, art. 19,
Codul penal, partea generala. Fapta este savarsita din culpa
cand infractorul: prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l
accepta, socotind fara temei ca el nu se va produce, nu
prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea sa-l
prevada.
-Culpa susceptibila de a angaja raspunderea civila a
autorului ei.
-Culpa debitorului de a nu-si executa obligatia asumata.
- O persoana care are pentru pastrare si conservare bunuri
mobile, care de regula sunt sechestrate. Ea este
raspunzatoare de indeplinirea acestei sarcini fata de
organele care au instituit-o.
-Regula juridica nescrisa formata in practica vietii sociale si
transmisa din generatie in generatie prin traditie.
-Fapt voluntar licit ce naste obligatii (ex. gestiunea de
afaceri).
-Fapta ilicita neintentionata ce antreneaza o raspundere
civila.
-Uzufruct al carui obiect il constituie bunuri consumptibile.

D
Data certa

Dauna

Daune cominatorii
Daune interese

-Zi incepand de la care existenta unui act sub semnatura


privata nu mai poate fi contestata de catre terti; data ce se
obtine fie prin inregistrarea actului la un organ de stat, prin
moartea unuia din semnatari sau prin trecerea acestuia intrun inscris emanat de la un organ de stat.
-Paguba, prejudiciu sau vatamarea provocata unei persoane
ca urmare a neindeplinirii unei obligatii contractuale sau
legale, a savarsirii unei infractiuni precum si atunci cand cu
toate ca nu este urmare a neindeplinirii unei obligatii, legea
stabileste expres obligatia de a o repara; paguba materiala,
paguba adusa unui drept patrimonial (ex. de proprietate).
-Sume de bani pe care debitorul trebuie sa le plateasca, in
temeiul unei hotarari judecatoresti, creditorului pentru
intarzierea in executarea obligatiei sale.
-Despagubiri banesti pe care debitorul trebuie sa le
plateasca, in temeiul unei hotarari judecatoresti, creditorului

15

Daune directe

Daune indirecte

Daune interese
compensatorii

Daune interese moratorii

Debitor

Decadere din beneficiul


termenului

Decadere din termenul


legal

pentru neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau cu


intarziere a obligatiei contractate.
-Consecinte negative, directe si necesare, ale neexecutarii
sau executarii defectuoase ori cu intarziere de catre debitor a
prestatiei contractualmente asumata, care se rasfrang asupra
creditorului fiind concretizate in pagubele pricinuite de
acesta.
-Prejudicii suferite de creditor ca urmare a neexecutarii
obligatiei contractualmente asumate si care se afla intr-o
legatura de cauzalitate mijlocita si intamplatoare cu faptul
neexecutarii.
-Despagubiri in bani a caror plata incumba debitorului
pentru repararea prejudiciului incercat de creditor ca urmare
a neexecutarii (totale sau partiale) ori a executarii
defectuoase a obligatiilor asumate de acesta (adica de
debitor).
-Despagubiri in bani ce reprezinta echivalentul prejudiciului
cauzat creditorului prin inarzierea executarii obligatiei
contractualmente asumata de catre debitor. Daune interese
moratorii nu sunt menite sa inlocuiasca executarea in natura
a obligatiei si, ca urmare, pot fi cumulate cu acestea, dupa
cum pot fi cumulate si cu daunele-interese compensatorii
care inlocuiesc executarea in natura a prestatiei.
- Termen ce desemneaza in mod generic subiectul pasiv al
raportului juridic obligational. In diferite raporturi
obligationale concrete, debitorul primeste denumiri
specifice. Astfel, in contractul de imprumut debitorul se
numeste imprumutat; in contractul de vanzare debitorul
pretului se numeste cumparator, iar debitorul obligatiei de
predare a bunului
se numeste vanzator; in contractul de inchiriere debitorul
obligatiei de plata a chiriei se numeste chirias, iar debitorul
obligatiei de predare a folosintei bunului inchiriat se
numeste locator; in ipoteza obligatiilor izvorate din fapte
ilicite cauzatoare de prejudicii, debitorul se numeste
faptuitor sau autor al faptei ilicite pagubitoare etc
-Sanctiune civila concretizata in pierderea de catre debitor a
dreptului de a se prevala de termenul suspensiv stipulat in
favoarea sa, pierdere avand drept consecinta exigibilitatea
imediata a obligatiei contractualmente asumate de catre
acesta.
-Sanctiune juridica ce consta in pierderea dreptului de a
exercita o cale de atac sau anumite acte procedurale, ori un
drept subiectiv, in privinta carora, prin dispozitii legale
imperative, s-a stabilit pentru titular obligatia de a le
valorifica intr-un anumit termen, iar acesta n-a indeplinit

16

Desfiintare

Delict civil
Desesizarea

Desistarea

obligatia respectiva.
- (cu referire la acte juridice), termen utilizat cu semnificatia
de inlaturare a actului juridic si a efectelor acestuia in mod
retroactiv, de la data incheierii. In situatii diferite,
desfiintarea primeste denumiri diferite.
-Fapt ilicit si culpabil, cauzator de prejudicii, de unde si
obligatia de dezdaunare.
-Incetarea investirii unui organ de urmarire penala sau
instantei de judecata cu solutionarea unei pricini, in temeiul
propriei hotarari (ex. in caz de necompetenta) sau a hotararii
unui organ superior (ex. in caz de stramutare).
- (renuntare de buna voie) - cauza de nepedepsire, prevazuta
in capitolul II, titlul II, art. 22, Codul penal, partea generala,
consta in intreruperea, incetarea sau curmarea de catre
faptuitor, de buna voie, a savarsirii infractiunii.

Despagubire

-Una din modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin


infractiune. Repararea pagubei se poate face in natura
(restituirea lucrului, restabilirea situatiei anterioare savarsirii
infractiunii, desfiintarea totala sau partiala a unui inscris)
sau prin plata unui echivalent banesc.
Destinatia proprietarului -Mod de constituire a servitutilor stabilite prin fapta omului,
concretizat in actul prin care proprietarul ce stapaneste doua
fonduri creaza intre ele o stare de fapt care ar constitui o
servitute daca fondurile ar apartine la doi proprietari diferiti.
Detentor precar
-Persoana care detine un lucru stapanindu-l fara intentia sau
vointa de a efectua aceasta stapanire pentru sine, de a se
comporta cu privire la lucru ca proprietar sau ca titular al
altui drept real.
Devalmasie
-Drept de proprietate pe care doua sau mai multe persoane
numite devalmasi il au asupra aceluiasi bun nedivizat intre
ele in cote-parti.
Disciplina contractuala
-Ordinea ce urmeaza a fi respectata de partile contractante
in executarea stipulatiilor prevazute in contract.
Disponibilitate(principiu) -Principiul disponibilitatii - principiu in temeiul caruia
partile litigante intr-un proces civil pot sa dispuna asupra
dreptului in discutie si asupra mijloacelor de aparare a
acestui drept;
Dispozitie
-1. Prevedere obligatorie cuprinsa intr-un act normativ.
2. Clauza prevazuta intr-un act juridic, in special in
testamente si donatii.
3. Masura luata de un organ superior, obligatorie pentru
organele in subordine.
Dispozitiv
-Partea finala a unei hotarari judiciare care contine solutia
data de instanta in litigiul in cauza.
Dispune
-A face un act de dispozitie.
17

Divergenta
Dividend
Dobanda
Dobanda conventionala
Dobanda legala
Dobanda scazuta
Dol
Drept de creanta
Drept de dispozitie

Drept de folosinta
Drept de preferinta
Drept de retentie
Drept de servitute
Drept de superficie

Drept de urmarire

-Propunere facuta de o parte pentru modificarea unor clauze


dintr-un proiect de contract intocmit de cealalta parte.
-Cota parte din beneficiul realizat de o societate si atribuit
fiecarui asociat proportional cu drepturile acestuia.
-Venit adus de un capital datorat sau imprumutat.
-Dobanda datorata unei stipulatii stabilite cu ocazia
incheierii unui contract;
-Dobanda al carei cuantum este fixat de lege.
-Dobanda al carei termen de plata s-a implinit.
-Consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin
mijloace viclene, ori dolosive cu scopul de a incheia un act
juridic, un contract sau un alt act.
-Dreptul creditorului unei obligatii de a pretinde debitorului
indeplinirea obligatiei corelative de a da, a face sau nu face
ceva.
-Unul din atributele dreptului de proprietate ce consta in
dreptul proprietarului de a instraina lucrul, de a constitui
asupra acestuia drepturi reale sau chiar de a-l distruge in
mod inutil.
-Atribut al dreptului de proprietate ce consta in dreptul
proprietarului de a folosi si de a culege fructele si veniturile
bunului ce formeaza obiectul dreptului de proprietate.
-Facilitate ce ingaduie unui creditor de a fi platit din
vanzarea unui anumit bun cu preferinta fata de creditorii
chirografari.
-Drept ce ingaduie unui creditor de a refuza sa restituie un
bun al debitorului, pana ce debitorul nu-i plateste ce-i
datoreaza in legatura cu acel bun.
-Drept real imobiliar, accesoriu, perpetuu si indivizibil, care
dezmembreaza proprietatea, conferind titularului sau
anumite prerogative strict limitate asupra lucrului altuia.
- Drept real care consta in dreptul de proprietate ce-l are o
persoana numita superficiar asupra constructiilor,
plantatiilor si altor lucrari aflate pe terenul apartinand altei
persoane, teren in privinta caruia superficiarul dobandeste
un drept de folosinta. Comporta o suprapunere a doua
drepturi de proprietate apartinand la doi titulari diferiti si
avand obiecte diferite: dreptul de proprietate al
superficiarului asupra constructiilor, plantatiilor sau
lucrarilor si dreptul de proprietate al altei persoane asupra
terenului.
-Facultate recunoscuta titularului unui drept real, de a cauta
si pretinde bunul asupra caruia poarta dreptul sau, in orice
maini s-ar gasi. Astfel, proprietarul unui bun care a fost
pierdut sau care a intrat in alt mod in posesia nelegitima a
altei persoane, poate sa pretinda inapoierea acelui bun de la
18

Drept de uz

Drept de uzufruct

Drept privat
Drept public
Dreptul de preemtiune

cel care il detine fara temei legal.


- Drept real care confera titularului sau prerogativele de a se
folosi de lucru si de a-i culege fructele numai pentru nevoile
sale si ale familiei lui. Este o varietate a dreptului de
uzufruct. Are un caracter strict personal, in sensul ca nu
poate fi nici cedat si nici inchiriat altcuiva.
-Drept real care confera titularului sau posesia si folosinta
asupra lucrurilor ce apartin altcuiva, precum si posibilitatea
exercitarii acestor atribute in aceleasi conditii ca si
proprietarul, avand insa indatorirea de a conserva substanta
lucrurilor respective.
-Ramura a dreptului ce reglementeaza raporturile dintre
particulari.
-Ramura a dreptului ce se ocupa cu organele statului.
- Dreptul uneia din parti de a fi preferata unei alte persoane
la cumpararea sau vanzarea unui anumit bun (ex. vanzarea
terenurilor agricole poate sa aiba loc numai dupa ce vecinii
terenurilor au renuntat la cumparare, ei fiind primii
preferati).

E
Elementele constitutive
ale infractiunii
Emite
Etapele procesului penal

Eventual (drept)
Evictiune

Exceptie

Exceptie absoluta
Exceptie de nulitate
Exceptii de
necompetenta

-arti componente ale infractiunii. Acestea sunt: obiectul,


subiectul, latura obiectiva si latura subiectiva (laturi care au
elemente).
-A elabora si pune in vigoare un act normativ.
-Diviziuni existente in cadrul procesului penal. Astfel, in
faza urmaririi penale pot fi intalnite ca etape: cercetarea
penala si trimiterea in judecata, iar in faza judecatii:
judecata in fond (in prima instanta), judecata in caile de atac
-drept nascut dintr-un act juridic caruia ii lipseste un
element esential pentru a fi un act pur si simplu (ex.
promisiunea unilaterala de vointa).
-Pierderea de catre o persoana a unui drept asupra unui
lucru datorita faptului ca asupra aceluiasi lucru s-a
recunoscut unui tert un drept care anihileaza drepturile
primei persoane.
-Mijloc procedural folosit de una din partile litigante prin
care, invocandu-se o situatie de fapt sau de drept, se cere,
fara a se dezbate cauza in fond, amanarea sau chiar
respingerea acestuia.
-Exceptie bazata pe o norma.
-Prin care se invoca nulitatea absoluta sau relativa a actului
invocat, in sustinerea pretentiilor sale, de catre partea
adversa.
-Prevazute in capitolul I, titlul II, art. 39, Codul de
procedura penala, partea generala, mijloc prin care se

19

Exceptii de procedura

Executare
Executare in natura
Executare prin
echivalent
Executare silita
Executori judecatoresti

Executoriu

Exigibil
Exigibilitate
Exonerare

creeaza posibilitatea trimiterii cauzei de la organul judiciar


necompetent la cel competent.
-Reglementate in sectiunea I, capitolul II, titlul II, art. 320,
Codul de procedura penala, partea speciala; mijloace de
aparare invocate in cursul procesului penal, constand in stari
de fapt sau de drept, susceptibile sa puna capat sau sa
intrerupa cursul judecatii.
-Sinonim in materie de obligatii cu plata.
-Indeplinirea prestatiei in natura ei specifica, cu indeplinirea
tuturor conditiilor legale si conventionale privind executarea
respectivei obligatii.
-Plata unei compensatii banesti menite sa inlocuiasca o
prestatie ce trebuie executata in natura.
-Masuri pe care creditorul le ia, cu ajutorul constrangerii de
stat, in cazurile prevazute de lege, in vederea realizarii unei
creante neexecutata de debitor.
- Personal auxiliar incadrat pe langa tribunale si judecatorii,
care efectueaza executarea silita a dispozitiilor cu caracter
civil din titlurile executorii si indeplinesc orice alte atributii
date prin lege. Ei sunt numiti in functie de ministrul justitiei.
Activitatea lor este indrumata si controlata de catre
presedintii instantelor pe langa care functioneaza.
-Formula executorie - ordin de executare pus pe o hotarare
judiciara pentru a fi aplicata;
- Titlu executoriu - act ce serveste drept temei pentru o
executie silita.
-Caracterul unei obligatii, a carei executare poate fi ceruta
imediat.
-Calitatea unei creante a carei executare poate fi ceruta
imediat de catre creditor.
-Eliberarea de raspundere a unei persoane de o obligatie
contractuala (ex. in caz de forta majora, de culpa unui tert, a
victimei etc.).

F
Faliment

Fals in declaratii

-Administrarea si lichidarea patrimoniului unui comerciant,


persoana fizica sau juridica, aflata in imposibilitate de a-si
achita debitele contractate in legatura cu actele de comert pe
care le-a incheiat.
- Infractiune care face parte din grupul infractiunilor de fals
asezate in capitolul III, titlul VII, art. 292, Codul penal,
partea speciala si consta in declararea necorespunzatoare
adevarului, facuta unui organ sau institutie de stat ori unei
institutii publice, sau de interes public, in vederea producerii
unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci

20

Fals in inscris sub


semnatura privata

Fals intelectual

Fals material in
inscrisuri oficiale

Fapta ilicita
Fapta putativa

Fazele procesului penal

Fidejusiune

Folosinta(drept)

cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta


serveste pentru producerea acestei consecinte.
- Infractiune care face parte din grupul infractiunilor de fals,
prevazute in capitolul III, titlul VII, art. 290, Codul penal,
partea speciala si consta in falsificarea unui inscris sub
semnatura privata prin contrafacerea scrierii sau a
subscrierii ori prin alterarea lui in orice mod, daca
faptuitorul foloseste inscrisul falsificat ori il incredinteaza
altei persoane spre folosire, in vederea producerii unei
consecinte juridice.
- Infractiune care face parte din grupul infractiunilor de fals,
reglementate in capitolul III, titlul VII, art. 289,
Codul penal, partea speciala si consta in falsificarea unui
inscris oficial cu prilejul intocmirii acestuia, de catre un
functionar aflat in exercitiul atributiilor de serviciu, prin
atestarea unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare
adevarului, ori prin omisiunea cu stiinta de a insera unele
date sau imprejurari.
- Infractiune care face parte din categoria infractiunilor de
fals, reglementate in capitolul III, titlul VII, art. 288, Codul
penal, partea speciala si consta in falsificarea unui
inscris.oficial prin contrafacerea scrierii sau a subscrierii ori
prin alterarea lui in orice mod, de natura sa produca
consecinte juridice.
-Fapta sau inactiune prin care se incalca o dispozitie legala.
- Fapta savarsita de o persoana care, pe planul constiintei,
are reprezentarea ca a comis o infractiune, desi in realitate
fapta respectiva nu este prevazuta de legea penala si deci nu
constituie infractiune. Este o reprezentare si apreciere
gresita a realitatii.
- Diviziuni sau etape ale procesului penal, in cadrul carora
se desfasoara activitati specifice - fazei respective si care
sunt delimitate prin momente importante ale activitatii
procesuale. In fiecare faza activitatea procesuala este
desfasurata de un alt organ judiciar. Procesul penal cunoaste
trei faze: urmarirea penala, judecata si punerea in executare
a hotararilor judecatoresti, prevazute in trei titluri
corespunzatoare din Codul de procedura penala, partea
speciala.
-Garantie personala ce se realizeaza printr-un contract prin
care o persoana numita fidejusor se obliga fata de un
creditor sa execute obligatia debitorului acestuia in
eventualitatea neindeplinirii obligatiei de catre respectivul
debitor.
-Drept de folosinta - atribut al dreptului de proprietate, in

21

Fond aservit
Fond dominant
Formalism juridic
Formalitate
Formele infractiunii

Formele vinovatiei

Formula executorie
Forta majora

Fortuit(caz)
Frauda la lege

Fraudarea creditorilor

Fructe

Fungibil(bun)

temeiul caruia proprietarul poate trage toate foloasele


corespunzatoare destinatiei sale economice.
-Fond asupra caruia se exercita o servitute.
-Fond titular al unui drept de servitute.
-Caracteristica unor acte juridice de a produce efecte cu
conditia ca acestea sa imbrace anumite forme scrise sau
orale.
-Conditie de forma prescrisa de lege pentru ca un act juridic
sa fie variabil si opozabil tertelor persoane.
- Concept folosit de stiinta dreptului penal prin care se
inteleg formele pe care le poate imbraca infractiunea, in
raport cu fazele externe de desfasurare a activitatii
infractionale. Formele infractiunii sunt: forma actelor
preparatorii; forma tentativei (corespunde fazei actelor de
executare); forma infractiunii consumate si infractiunii
epuizate (corespund fazei urmarilor).
Asezate in capitolul I, titlul II, art. 19, Codul penal, partea
generala, forme pe care le poate imbraca vinovatia in
savarsirea unei infractiuni, respectiv intentia, culpa si
praeter-intentia. Legea prevede ca vinovatia exista cand
fapta care prezinta pericol social este savarsita cu intentie
sau din culpa.
-Mentiune pe care organele jurisdictionale sau alte organe
competente le pun pe o hotarare sau pe orice alt titlu in
vederea punerii acestora in executare silita.
-Situatie de fapt neprevazut si de neinlaturat care pune pe
debitor in imposibilitatea de a-si duce la indeplinire
obligatia sau determina o persoana sa faca ceva impotriva
legii.
- eveniment datorat unei intamplari, in afara oricarei culpe a
debitorului sau al autorului aparent al daunei.
-Manopere dolosive pe care unele parti le folosesc cu ocazia
incheierii sau executiei unor conventii cu intentia de a
inlatura aplicarea, in asemenea situatii, a unor norme
imperative legale.
-Acte incheiate sau fapte savarsite de un debitor in scopul
prejudicierii creditorilor sai. Pentru apararea intereselor
acestora din urma legea le acorda asa zisa actiune Pauliana
prin care se cere anularea sau revocarea unor asemenea acte.
-Produsele pe care un bun le da la intervale periodice, fara
a-si altera sau diminua substanta, fie in mod natural (fructe
naturale, prasila animalelor), fie prin munca omului (fructe
industriale, cereale), fie prin foloasele pecuniare pe care le
da (fructe civile, ex. dobanzile).
-lucruri care, fiind determinate prin numar, greutate sau
masura, pot fi inlocuite unele cu altele intr-o plata.
22

Fuziune

-Contopirea a doua sau mai multe persoane juridice in


scopul creerii unei persoane juridice noi.

G
Garantie

Garantie personala

Garantie reala

Gestiune

Gestiunea de afaceri
Gestiunea frauduloasa

Gratuit(act cu titlu)

-Mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii


obligatiilor (ex. clauza penala, arvuna etc.). In contractele
comerciale internationale se acorda un rol important
garantiilor, obligatiilor contractuale, care pot fi garantii
personale si garantii reale.
-Modalitate de garantare prin care o persoana se obliga sa
plateasca creditorului unui debitor debitul acestuia din
urma, in cazul cand debitorul nu-si executa obligatia
asumata.
-Modalitate juridica de garantie prin care debitorul remite
un bun din patrimoniul sau creditorului sau ii constituie
acestuia o ipoteca sau un privilegiu asupra unor bunuri din
patrimoniul propriu pentru garantarea executarii obligatiei
luate fata de creditor.
-Administrarea patrimoniului sau o parte din bunurile unei
persoane de catre reprezentantul ei legal, cum ar fi gestiunea
tutorelui. Operatiile de primire, pastrare si eliberare a
bunurilor materiale sau a valorilor banesti indeplinite de
angajatul unei organizatii publice, societati comerciale etc.,
in cadrul atributiilor sale de serviciu. Acest angajat poarta
denumirea de gestionar.
-Indeplinirea de catre o persoana (girant) a unor acte
juridice sau actiuni materiale in interesul unei terte persoane
(girat).
- Infractiune care face parte din categoria infractiunilor
contra patrimoniului, asezate in titlul III, art. 214, Codul
penal, partea speciala, consta in pricinuirea de pagube unei
persoane, cu rea-credinta, cu ocazia administrarii sau
conservarii bunurilor acesteia, de catre cel care are ori
trebuie sa aiba grija administrarii sau conservarii acelor
bunuri.
-act juridic in temeiul caruia o persoana se obliga la o
prestatie fata de o alta persoana, fara a primi nimic in
schimb.

H
Habitatie(drept de)
Hotarare

-drept real ce confera beneficiarului dreptul de a folosi un


imobil cladit ca locuinta pentru sine si familia sa, fara a
putea ceda sau inchiria acest drept.
-Act adoptat de organele de stat, instantele judecatoresti sau
alte organe cu aprobarea majoritatii membrilor prezenti.
Hotararea guvernului, act juridic prin care se stabilesc
norme sau masuri obligatorii pe intreg teritoriul tarii si prin

23

Hotarare de expedient
Hotarare judecatoreasca

care se rezolva probleme administrative cu caracter general.


Ea este emisa in conditiile prevazute de lege si in executarea
ei.
-Act prin care o instanta judiciara pune capat procesului
drept urmare a unei intelegeri intervenite intre parti.
-Prevazuta in capitolul I, titlul II, art. 311, Codul de
procedura penala, partea speciala, act juridic procesual, final
si de dispozitie prin care se solutioneaza de catre instanta,
cauza penala, punandu-se capat judecatii. Hotararile
judecatoresti penale sunt de mai multe feluri: sentinte,
decizii si incheieri.

I
Imbogatire fara cauza
Imobil

Imobilizare
Imperativ
Imprescriptibil

Imprescriptibilitate

Impunitate
Imputatia platii

Inalienabil
Inamovibil
Inamovibilitate

-Cresterea patrimoniului unei persoane fara cauza


justificativa.
-Bun ce nu poate fi deplasat in temeiul naturii sale (bun
imobil prin natura - ex. o cladire) sau a destinatiei lor (ex.
bunuri mobile afectate unui imobil prin natura pentru
exploatarea acestuia).
-Atribuirea unui mobil a calitatilor de imobil in conditiile
prevazute de lege (ex. imobile prin destinatie).
-Calificativ ce caracterizeaza obligativitatea de aplicare a
normelor juridice.
-Drept care potrivit legii, nu se stinge prin prescriptie, prin
trecerea timpului. Codul penal roman in capitolul II, titlul
VII, art. 121, partea generala, prevede un singur caz de
imprescriptibilitate in situatia infractiunilor contra pacii si
omenirii (prescriptia nu inlatura raspunderea penala in cazul
infractiunilor contra pacii si omenirii).
-Situatia unor drepturi care, in conformitate cu legea, raman
mereu ocrotite si, in consecinta, valorificate. Asa sunt, de
pilda, drepturile personale nepatrimoniale (dreptul la nume,
la reputatie, drepturile de autor), spre deosebire de actiunile
penale care pot fi intentate numai intr-un anumit termen.
-Scutirea de pedeapsa in cazurile prevazute de lege.
-Modul si ordinea de stingere a debitelor de aceeasi natura
pe care un debitor le-a contractat fata de acelasi creditor in
situatia in care plata facuta de debitor nu acopera toate
debitele.
-Imposibil de instrainat. Situatie stabilita prin lege cu
referire la bunuri sau drepturi care, neaflandu-se in circuitul
civil, nu pot face obiectul unui act de instrainare.
-(Functionar) ce nu poate fi mutat, inlocuit sau destituit din
functie fara anumite garantii prevazute de lege.
-Situatie juridica creata unor categorii de persoane

24

Incapabil
Inceput de dovada scrisa
Incetarea procesului
penal

Incetarea urmaririi
penale

Incheierea de sedinta

Incident
Incident procedural
Incidenta legii penale

Indivizibil

(magistrati, profesori etc.) care nu pot fi mutati chiar daca


sunt avansate in functie, fara consimtamantul lor. Aceasta
institutie isi gaseste justificare in necesitatea realizarii
independentei persoanelor respective fata de guvern si alte
organe ale puterii.
-Persoana fizica careia ii lipseste capacitatea de exercitiu.
-Inscris semnat sau nu care, emanat de la persoana, face
plauzibil faptul pretins de un tert impotriva respectivei
persoane.
- Modalitate de solutionare a actiunii penale si implicit de
stingere a procesului penal, prevazuta in sectiunea II,
capitolul II, titlul II, art. 345, Codul de procedura penala,
partea speciala; dispusa de instanta de judecata in conditiile
prevazute de lege (art. 10, lit. f-j sau exista o cauza de
nepedepsire).
Instanta de judecata poate dispune incetarea procesului
penal in cazurile in care: lipseste plangerea prealabila a
persoanei vatamate, autorizarea sau sesizarea organului
competent ori alta conditie prevazuta de lege, necesara
pentru punerea in miscare a actiunii penale; a intervenit
amnistia sau prescriptia ori decesul faptuitorului; a fost
retrasa plangerea prealabila ori partile s-au impacat etc.
- Modalitate de solutionare a actiunii penale si implicit de
intrerupere a urmaririi penale, reglementata in sectiunea IV,
capitolul IV, titlul I, art. 242, Codul de procedura penala,
partea speciala, care se poate lua in orice moment al fazei
urmaririi penale daca se constata ca exista vreo cauza care
impiedica exercitarea actiunii penale.
-Reglementata in capitolul I, titlul II, art. 305, Codul de
procedura penala, partea speciala, hotarare pronuntata de
instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva
fondul cauzei, ci se pronunta asupra diverselor cereri,
probleme sau exceptii ori masuri procesuale (ex. arestarea
preventiva etc.) care se ivesc in timpul judecatii.
- Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele
stari de fapt si situatii (lipsa unui martor; a unor acte) pe
care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
-Exceptie prin care se invoca anumite pretentii sau situatii in
cursul procesului de catre parti sau impotriva acestora de
catre terti.
-Aplicarea legii penale in cazul unor fapte concrete. Ea se
poate aplica in situatia in care fapta este infractiune si nu
exista vreo cauza care sa inlature caracterul penal al faptei
sau raspunderea penala a infractorului.
-Caracteristica bunului care nu poate fi impartit fara a i se
schimba destinatia economica pe care a avut-o.

25

Indivizibilitate

Indiviziune
Indreptarea hotararii
Infirmare

Infractiune bilaterala
Infractiune calificata
Infractiune comisiva
Infractiune consumata
Infractiune continua
Infractiune continuata
Infractiune flagranta
Infractiune omisiva

Inscriere
Inscriere in fals

Inscriptia ipotecara
Inscris oficial

-Prevazuta in sectiunea III, capitolul I, titlul II, art. 33,


Codul de procedura penala, partea generala, consta in starea
de legatura intre doua sau mai multe cauze penale, aflate in
aceeasi faza procesuala si pentru cunoasterea adevarului in
aceste cauze se impune reuniunea lor in cadrul aceluiasi
proces penal.
-Situatia juridica a bunurilor ce apartin mai multor persoane
care au asupra acestora nu o portiune concreta, ci o cota
parte matematica, abstracta.
-Rectificarea erorilor materiale ce se pot strecura in mod
involuntar in cuprinsul unei hotarari judiciare.
- Desfiintare a unui act sau masura procesuala ca fiind
nelegala sau netemeinica, efectuarea realizandu-se cu
incalcarea dispozitiilor legale, infirmarea mandatului de
arestare etc.).
-Cand fapta savarsita nu poate fi realizata decat de doua sau
mai multe persoane, chiar daca unele dintre ele nu raspund
penal (ex. adulter, bigamie, incest etc.).
-Infractiune in a carei continut intra un element agravant ce
justifica o sanctiune mai severa.
-Infractiunea care se savarseste printr-o actiune prin care se
face ceva interzis de legea penala (ex. delapidare).
-Infractiune savarsita integral.
-Infractiune a carei actiune sau inactiune se prelungeste in
timp.
-Infractiune savarsita la diferite intervale de timp, dar in
aplicarea unei rezolutii unice.
-Infractiune descoperita in momentul in care a fost savarsita
sau indata dupa ce a fost savarsita.
-Consta in omiterea de a efectua o actiune ceruta de lege.
Este comportarea negativa, ramanerea in pasivitate prin
abtinerea sau omiterea de a face ceva, desi legea obliga la o
comportare activa (ex. nedenuntarea unor fapte grave contra
sigurantei statului).
-Operatiune juridica de consemnare intr-un registru a unei
declaratii, act juridic sau bun.
-Denuntarea unui inscris ca fiind fals. Poate fi facuta pe cale
principala, prin adresarea denuntului organelor de cercetare
penala sau procurorului sau pe cale incidentala, in cadrul
unui proces penal in care a fost prezentat actul pretins
falsificat.
-Inscrierea ipotecii asupra bunurilor imobile sechestrate,
reglementata de art. 166 alin. 3 Cod procedura penala.
-orice inscris care emana de la institutii publice sau de la
orice institutie de interes public sau care apartine unei
26

Inscrisuri

Inscrisuri sub semnatura


privata
Insesizabil
Insolvabilitate
Instante judecatoresti

Instrument de ratificare
Intampinare
Intentie

Interdictie
judecatoreasca
Interlocutoriu
Interogator
Interpus

Interventie in procesul
civil
Intimat

asemenea unitati.
-mijloace de proba, pot servi ca mijloace de proba, daca in
continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa
contribuie la aflarea adevarului.
- Inscris intocmit si semnat de parti, fara interventia
functionarului public. La aceste inscrisuri legea cere pentru
validarea lor doar semnatura partilor.
-Stare a patrimoniului unui debitor asupra caruia creditorii
nu-si pot valorifica creantele, intrucat pasivul depaseste
activul.
-Organe de jurisdictie a caror functii specifice constau in
judecarea proceselor privind raporturile civile, comerciale,
de munca, de familie, administrative, penale, precum si
orice alte cauze pentru care legea nu stabileste o alta
competenta.
-Document ce confirma ratificarea unui tratat de catre un
stat.
-Act de procedura pe care paratul poate sa-l indeplineasca
inainte de inceperea dezbaterilor si prin care raspunde la
cererea reclamantului aducand dovezile corespunzatoare.
- (dol) - Forma a vinovatiei, legea arata ca fapta este
savarsita cu intentie cand infractorul: prevede rezultatul
faptei sale, urmarind producerea lui prin savarsirea acelei
fapte (intentie directa); prevede rezultatul faptei sale si, desi
nu-l urmareste, accepta posibilitatea producerii lui (intentie
indirecta).
-Masuri prevazute de actele normative pentru ocrotirea
persoanelor fizice lipsite de discernamant din cauze psihice.
-Calificativ dat unei hotarari judiciare in care instanta, fara a
statua asupra procesului, se pronunta asupra unor probleme
determinante pentru solutia de fond a litigiului.
- Mijloc procedural de obtinere a marturisirii in mod
provocat, fie la cererea partii potrivnice, fie din initiativa
instantei, in exercitarea rolului sau activ.
- Persoana care apare intr-un act juridic in locul adevaratului
interesat, de obicei pentru a ocoli dispozitiile legii ce opresc
savarsirea actului in favoarea acestuia din urma. Pe baza
intelegerii dintre parti, interpusul este obligat ca ulterior sa
remita ceea ce a dobandit persoanei pe care a reprezentat-o.
-Introducerea unei terte persoane, la cererea sa sau a uneia
din parti, intr-un proces pendinte cu scopul ca hotararea ce
se va da sa-i fie utila sau opozabila.
-Parte intr-un proces care se afla in situatia unui parat in caz
de recurs sau in alta cale de atac; persoana impotriva careia
27

se declara recursul. In procesul penal, in calitate de intimat


poate sa apara inculpatul sau partea responsabila civilmente.
Investire
Investire cu formula
executorie
Izvor de obligatii

-Recunoasterea de catre organul de judecata ca este


competent sa judece cauza ce i-a fost adusa spre solutionare.
-Aplicarea formulei executorii pe hotararea definitiva a unui
organ de jurisdictie in vederea executarii ei.
-Fapt sau act juridic care genereaza o obligatie.

J
Judecata

- Faza importanta a procesului penal, reglementata in


capitolul I, titlul II, art. 287 si urm., Codul de procedura
penala, partea speciala.
Faza judecatii incepe in momentul sesizarii instantei si se
incheie in momentul in care in cauza s-a pronuntat o
hotarare definitiva, adica cauza penala a fost solutionata
definitiv.

Judecata contestatiei in
anulare

- Prevazuta in sectiunea I, capitolul IV, titlul III, art. 392,


Codul de procedura penala, partea speciala, se face de catre
instanta de recurs care a pronuntat hotararea a carei anulare
se cere pentru vreunul din cazurile prevazute de lege (cand
procedura de citare a partilor nu a fost indeplinita conform
legii etc.).

Judecata de fond

-Examinarea fondului procesului materializata in hotararea


pronuntata.
- (rejudecata) - Are loc la insasi instanta de recurs care
retine cauza sau la instanta de trimitere. Judecata ce se
efectueaza este asimilata cu o judecata in prima instanta.
-Reglementata in sectiunea I, capitolul III, titlul II, art. 361,
Codul de procedura penala, partea speciala, constituie a
doua treapta a fazei procesuale a judecatii dupa judecarea in
prima instanta si inaintea judecatii in recurs, in care instanta
de apel verifica hotararea pronuntata in prima instanta in
vederea unei noi judecati in fapt si in drept pe baza
lucrarilor si materialelor din dosarul cauzei si a oricaror
inscrisuri noi se prezinta.

Judecata dupa casare


Judecata in apel

Judecata in prima
instanta

-(fond) - prevazuta in sectiunea I, capitolul II, titlul II, art.


313 si urm., Codul de procedura penala, partea speciala,
prima etapa a judecatii care incepe in momentul sesizarii
instantei si se incheie in momentul pronuntarii unei hotarari
judecatoresti definitive.

Judecata in recurs

- Prevazuta in sectiunea II, capitolul III, titlul II, art. 385 si

28

urm., Codul de procedura penala, partea speciala, este a


treia treapta de judecata, realizand al treilea grad de
jurisdictie in care instanta supune hotararea atacata unei
minutioase verificari, atat sub aspectul legalitatii cat si al
temeiniciei, pe baza lucrarilor si materialului din dosarul
cauzei si a oricaror inscrisuri noi, prezentate instantei de
recurs.
Judecata in revizuire

-Reglementata in sectiunea II, capitolul IV, titlul II, art. 401408, Codul de procedura penala, partea speciala.
Competenta sa judece cererea de revizuire este instanta
care a judecat cauza in prima instanta, iar cand temeiul
revizuirii consta in inconciabilitatea hotararilor, competenta
se determina potrivit dispozitiilor privind indivizibilitatea si
conexitatea.

Judecata in ultima
instanta

-Ultima etapa de judecata ce se desfasoara ca urmare a


exercitarii cailor legale de atac, in fata unei instante
superioare care va statua asupra cauzei printr-o hotarare
definitiva.
-Reglementata in sectiunea III, cap. IV, t. II, art. 414^1 Cod
procedura penala, partea speciala. Singura instanta
competenta sa judece recursul in anulare este Inalta Curte de
Casatie si Justitie.
- Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau
organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi
categorie. Jurisdictie speciala, instanta care are competenta
stabilita pentru anumite cauze (determinata de calitatea
persoanei sau faptei).
-Practica judiciara.
-Titlu translativ de proprietate care, fara a indeplini
conditiile de valabilitate cerute de lege, da totusi posesorului
de buna credinta dreptul de a culege fructele bunului
respectiv sau de a dobandi proprietatea asupra acestuia prin
prescriptie.

Judecata recursului in
anulare
Jurisdictie

Jurisprudenta
Just titlu

L
Latura obiectiva

- Una din cele doua laturi ale infractiunii constand din


manifestarile exterioare prin care se realizeaza actiunea sau
inactiunea si se produc urmarile socialmente periculoase.

Latura subiectiva

-Una din laturile infractiunii care consta in atitudinea


constiintei fata de fapta conceputa si urmarile ei.
Latura subiectiva face parte din continutul constitutiv al
infractiunii si are ca elemente componente: elementul
subiectiv (vinovatia cu modalitatile sale), mobilul si scopul,
ca cerinte esentiale la unele infractiuni.
29

Legalitate

-Principiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de


stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa
respecte legea, comportamentul lor sa fie conform
prevederilor acesteia.

Lege

-Act normativ care emana de la organul legislativ al statului


si prin care sunt reglementate anumite relatii sociale.
Potrivit Constitutiei Romaniei, legile sunt adoptate de
parlament, promulgate de seful statului si sunt publicate in
Monitorul Oficial.
-Sinonim cu notiunea de constitutie scrisa si uneori nescrisa.
-Norma ce reglementeaza situatii ce sunt in afara vointei
particularilor (ex. norme referitoare la puterile tutorelui).
-Norma ce cuprinde o dispozitie de la care partile nu pot
deroga (ex. normele de ordine publica de la care partile nu
se pot abate).
-Lege ce lamureste sensul unei legi anterioare.
-otrivit legii, prin "lege penala" se intelege orice dispozitie
cu caracter penal cuprinsa in legi sau decrete.
-Lege ce reglementeaza efectele unor acte juridice, pe care
partile contractante nu le-au reglementat ele insile.
-Sistem de elaborare si adoptare a legilor.
-1. Totalitatea actelor normative dintr-o anumita tara,
domeniu sau perioada de timp.
2. Act de legiferare.
-Calitatea unui act sau fapt de a fi in conformitate cu legea.
-Prejudiciu pe care o parte dintr-un contract comutativ o
sufera prin faptul ca prestatia la care s-a obligat este mult
superioara prestatiei datorate de partea adversa.
-1. Eliberare de o obligatie (ex. o plata, remitere de datorie
etc.).
2. Punere in libertate a unui condamnat dupa executarea
totala sau partiala a pedepsei.
-Ceea ce este ingaduit de lege.
-Vanzare publica, organizata potrivit legii, prin care un bun
este vandut unei persoane care, participand la adjudecare,
ofera cel mai mare pret.
-Proces aflat in acelasi timp in fata a doua instante de
acelasi grad, ambele competente, proces ce duce la
desesizarea uneia dintre instante in favoarea celeilalte.

Lege constitutionala
Lege dispozitiva
Lege imperativa(sau
prohibitiva)
Lege interpretativa
Lege penala
Lege supletiva
Legiferare
Legislatie
Legitim
Leziune
Liberare

Licit
Licitatie
Litispendenta

M
Majoritate absoluta
Masura
Masuri asiguratorii

-Majoritate bazata pe jumatate plus unul din voturi.


-Dispozitie, prevedere, procedeu.
-Reglementate in sectiunea II, capitolul II, titlul IV, art. 163,
Codul de procedura penala, partea generala, masuri

30

Memoriu
Minuta
Modalitate

procesuale care se pot lua numai in cursul procesului penal


de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata si
constau in indisponibilizarea prin instituirea unui sechestru
a bunurilor mobile si imobile, in vederea repararii pagubei
produse prin infractiune, precum si pentru garantarea
executarii pedepsei amenzii.
-Inscris redactat pentru a prezenta si argumenta in justitie
pretentiile unui impricinat.
-Rezumatul deciziei unei instante judecatoresti ce cuprinde
solutia data de aceasta. Se intocmeste indata dupa
pronuntarea hotararii.
-Dispozitie intr-un act juridic care urmareste intarzierea, sau
modificarea efectelor pe care le-ar fi produs daca ar fi fost
un act pur si simplu, sau stingerea efectelor acestui act la un
moment dat (termenul, conditia).

N
Neretroactivitate

Netemeinicie

Norma

Norma juridica
Normativ
Notificare
Novatia

Nuda proprietate

-Principiu in temeiul caruia actele normative, deciziile


judiciare sau actele juridice nu pot avea efecte in trecut, ci
numai posterior promulgarii, pronuntarii sau intocmirii
acestora.
-Aprecierea gresita pe care o hotarare judiciara o face cu
privire la probele invocate sau asupra unor fapte aduse in
discutie, apreciere ce constituie un viciu al respectivei
decizii.
- Regula de conduita cu caracter general si impersonal (se
adreseaza in general tuturor cetatenilor) stabilita de organele
de stat competente prin lege sau alte acte normative.
Normele juridice au caracter obligatoriu si, in caz de
nerespectare, sunt impuse prin forta de constrangere a
statului.
-Regula generala de conduita, obligatorie si impersonala
instituita prin lege sau obicei si a carei aplicare este
asigurata la nevoie de forta de constrangere a statului.
-Caracteristica unui act elaborat de organele statale
competente prin care se fixeaza reguli obligatorii de
conduita. (ex. act normativ).
-Act prin care se aduce la cunostinta unei persoane un act
juridic ce a fost sau urmeaza s fi intocmit.
-Mod de stingere a obligatiei ce consta in stingerea unei
obligatii vechi prin crearea alteia noi ce se substituie celei
vechi prin schimbarea de debitor sau creditor ori prin
schimbarea obiectului.
-Ansamblu de prerogative ramase proprietarului unui bun cu
privire la care o alta persoana are dreptul de uzufruct, uz sau

31

Nulitatea absoluta
(expresa)

Nulitate expresa
Nulitate
relativa(virtuala)

Nulitati

habitatie, atata vreme cat persista aceste desmembraminte


ale respectivului drept de proprietate.
-intervine atunci cand s-au nesocotit norme imperative
referitoare la conditiile si formele esentiale ale valabilitatii
actelor procesuale ,pot fi invocate in orice faza a procesului
penal ,de catre orice pers.sau din oficiu si nu pot fi acoperite
prin trecerea timpului sau in alt mod. (Nulitate ce poate fi
ceruta de orice interesat.)
-Nulitate prevazuta de lege in mod expres.
-Nulitate ce poate fi invocata de anumite persoane
interesate, dar care pot renunta la ocrotirea oferita,
acoperind astfel nulitatea actului in cauza.Se aplica in
situatiile cand nu s-au respectat dispozitiile legale privind
actul procedural indeplinit.
-sanctiuni procedurale care lovesc actul juridic intocmit fara
respectarea dispozitiilor prevazute de lege pentru validitatea
sa, daca incalcarea legii a adus o vatamare bunei desfasurari
a procesului penal, drepturilor sau intereselor participantilor
si care nu pot fi inlaturate decat prin anularea actului
nelegal.

O
Obicei
Obiect
Obiectul actiunii civile

Obiectul actiunii penale

Obiectul infractiunii
Obiectul judecatii

-Norma de drept formata prin traditie si acceptata de


societate.
-Prestatie asupra careia se refera un drept, o obligatie, un
contract, o cerere in justitie.
-Prevazut in capitolul II, titlul I, art. 14, Codul de procedura
penala, partea generala, consta in tragerea la raspundere
civila a inculpatului si a partii responsabile civilmente.
Tragerea la raspundere civila a acestora se concretizeaza in
obligarea lor la repararea pagubei pricinuite prin infractiune.
-Prevazut in capitolul II, titlul I, art. 9, alin. 1 Codul de
procedura penala, partea generala, este tragerea la
raspundere penala a persoanelor care au savarsit infractiuni
(autor si ceilalti participanti la savarsirea faptei prevazute de
lege).
-Este format din relatiile sociale care sunt vatamate sau puse
in pericol prin actul de conduita (actiunea, inactiunea) al
faptuitorului.
-(in prima instanta) - reglementat in capitolul II, titlul II, art.
317, Codul de procedura penala, partea speciala, se
limiteaza la fapta si persoana (persoanele) aratata in actul de
sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a
procesului penal.

32

Obligatie
Obligatie alternativa

Obligatie conjuncta

Obligatie de mijloace

Obligatie de regres
Obligatie de rezultat
Obligatie facultativa
Obligatie indivizibila
Obligatie naturala
Obligatie solidara
Ocupatie
Oferta
Oferta reala

Oficialitatea procesului
penal

Potrivit legii, judecata se margineste la fapta si persoana


aratata in rechizitoriul procurorului sau in plangerea
prealabila a persoanei vatamate adresata direct instantei de
judecata.
-Raport juridic in temeiul caruia o persoana numita creditor
poate cere unei alte persoane numite debitor, o prestatie
determinata.
-Obligatie ce are ca obiect una sau mai multe prestatii, din
care una singura este obligatorie, alegerea acesteia fiind
lasata debitorului, numai daca acest drept n-a fost concedat
creditorului.
-Obligatie ce are mai multi debitori sau mai multi creditori,
dar fiecare debitor nu poate fi urmarit decat pentru partea sa
de datorie si fiecare creditor nu poate cere decat partea ce i
se cuvine din creanta.
-Obligatie ce indatoreaza pe debitor sa depuna toate
diligentele pentru atingerea unui scop, indiferent daca acesta
a fost sau nu realizat (ex. pledoaria unui proces, operatia
unui bolnav).
-Obligatie in care debitorul este indatorat sa plateasca
creditorului ceea ce acesta a platit pentru debitor sau alaturi
de el.
-Obligatie in care debitorul este eliberat daca a obtinut
rezultatul cerut de creditor (ex. contractul de transport).
-Obligatie in care prestatia principala poate fi inlocuita de
catre debitor printr-o alta.
-Obligatie a carei obiect nu poate fi impartit nici activ, intre
creditori, nici pasiv, intre debitori, fie datorita stipulatiei
contractuale, fie datorita indivizibilitatii obiectului.
-Obligatie a carei debitor nu poate fi constrans de lege la
executare, dar daca a executat in mod voluntar prestatia nu
poate cere restituirea acesteia.
-Obligatie in care debitorii sunt indatorati la aceeasi
prestatie, dar fiecare din ei poate fi silit la o plata integrala,
plata ce elibereaza pe ceilalti debitori fata de creditor.
-Mod de dobandire a proprietatii prin luarea in stapanire a
unui lucru fara stapan.
-Propunere facuta de catre o persoana alteia de a incheia un
contract.
-Procedura prin care debitorul se elibereaza de obligatie
silind pe creditor sa primeasca plata, depunand lucrul ce
formeaza obiectul contractului la casa de depuneri sau la o
institutie similara.
-Principiu de baza al procesului penal, reglementat in
capitolul I, titlul I, art. 2, Codul de procedura penala, partea
generala. Acest principiu este prevazut in toate legislatiile
33

moderne. Potrivit principiului oficialitatii actele necesare


desfasurarii procesului penal se indeplinesc din oficiu, afara
de cazul cand prin lege se dispune altfel.
Oficios
Omologare
Oneros(act cu titlu)

Opozabilitate
Opozitie

-Caracteristica unui act care, desi nu are un caracter oficial,


emana totusi de la o autoritate publica.
-Verificarea si intarirea unui inscris prin organele prevazute
de lege.
-act juridic prin care fiecare parte urmareste sa obtina de la
cealalta, ca echivalent, un folos patrimonial (ex. in
contractul de vanzare, cumparatorul obtine lucrul, iar
vanzatorul pretul).
-Calitatea unui act juridic, a unui drept subiectiv sau a unui
mijloc de aparare de a produce efecte atat intre parti, cat si
fata de terti.
- Manifestare de vointa care are ca scop sa impiedice
indeplinirea unui act juridic sau sa impuna anumite conditii
acestei indepliniri.

Oralitate

-Regula specifica fazei de judecata, prevazuta in capitolul I,


titlul II, art. 289, Codul de procedura penala, partea
speciala. In temeiul acestei reguli partile (inculpatul, partea
vatamata, partea civila, partea responsabila civilmente)
precum si ceilalti participanti in procesul penal, fac
declaratii, isi formuleaza sustinerile si apararile in fata
instantei de judecata in forma orala.

Ordine de drept

- Stare a relatiilor care se statorniceste ca urmare a


respectarii stricte a prevederilor legale de catre toti cetatenii
si organele statului si este asigurata de lege.
-Norme si masuri obligatorii in temeiul carora statul asigura
atat functionarea normala a organelor sale, cat si interesele
legitime ale cetatenilor.
-1. Decizie judiciara data in litigiile urgente.
2. Act normativ dat de un organ al administratiei de stat.
3. Act dat de organele de urmarire penala prin care se iau
masuri in cadrul atributiilor pe care aceste organe le au.
-Act prin care un imobil ce a format obiectul unei executari
silite este atribuit, dupa licitatie, ofertantului care a oferit cel
mai mare pret.
-Dispozitie data unui tert de a nu plati debitorului, pana la
valoarea popririi, suma datorata, ci sa o pastreze la
dispozitia instantei.
-Dispozitie luata in temeiul unor normative speciale pentru
conservarea unor drepturi sau prevenirea unor daune.
-Inscris ce constata un act juridic semnat de partea sau

Ordine publica
Ordonanta

Ordonanta de
adjudecare
Ordonanta de poprire
Ordonanta prezidentiala
Original

34

partile respective sau de imputernicitul acestora in opozitie


cu copia ce reproduce respectivul inscris.

P
Pact
Pact asupra succesiunilor
viitoare
Pact comisoriu
Pact de rascumparare
Paguba

Parat
Partaj
Partaj judiciar
Parte
Parte civila

Parte vatamata
Parte responsabila
civilmente
Participatia improprie

Participatia penala

-Acord de vointa cu efecte juridice. Tratat. Conventie.


-Conventie referitoare la renuntarea sau dobandirea unei
succesiuni inca nedeschisa (conventie intreprinsa prin lege).
-Conventie contractuala in temeiul careia neindeplinirea de
catre una din parti a obligatiei contractate duce la
desfiintarea retroactiva a contractului in cauza.
-Vanzare in care vanzatorul isi rezerva dreptul de a relua
lucrul vandut restituind cumparatorului pretul si cheltuielile
aferente intr-un anumit termen.
-Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o
persoana sau adusa unei persoane ca urmare a savarsirii unei
fapte ilicite. Vatamarea (paguba, prejudiciu) materiala sau
morala poate fi rezultatul unei infractiuni.
-Persoana chemata in judecata de catre reclamant intr-un
proces civil.
-Impartirea unei proprietati comune intre coproprietari in
temeiul caruia fiecare dintre ei devine proprietar individual
al unui bun sau al unei parti determinate din coproprietate.
-Partaj facut, in caz de neintelegere intre proprietari, pe cale
judiciara.
-1. Persoana fizica sau juridica ce figureaza intr-un proces.
2. Partea din patrimoniu atribuita unui coproprietar.
-Persoana, care intr-un proces penal, cere printr-o actiune
civila, despagubiri impotriva invinuitului, inculpatului sau a
partii civilmente responsabile,deci persoana vatamata care
exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
-Persoana ce participa intr-un proces penal drept urmare a
unei vatamari materiale sau morale suferita prin fapta
penala ce formeaza obiectul respectivului proces.
-persoana chemata in procesul penal sa raspunda din punc
de vedere civil ,deci potrivit legii civile ,pt pagubele
provocate prin fapta invinuitului sau inculpatului.
-(imperfecta) - Reglementata in capitolul III, titlul II, art. 31,
Codul penal, partea generala.
Potrivit legii ea consta in determinarea, inlesnirea sau
ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea din culpa de
catre o alta persoana, a unei fapte prevazute de legea penala
sau in determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu
intentie, la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala,
de catre o persoana care comite acea fapta fara vinovatie.
- Prevazuta in capitolul III, titlul II, art. 23, Codul penal,
partea generala.

35

Patrimoniu
Penalitate

Peremptoriu
Pericol social

Perimare
Persoana cu capacitate
deplina de exercitiu

Persoana juridica
Persoana vatamata
Personalitatea legii
penale

Personalitatea
raspunderii penale

Petitie
Plangere

Prin participatie penala se intelege cooperarea mai multor


persoane la savarsirea unei infractiuni care prin natura sa
putea sa fie comisa de un singur faptuitor.
-1. Totalitatea drepturilor si obligatiilor unei persoane fizice
sau juridice ce pot fi evaluate in bani.
2. Masa de bunuri cu afectatie speciala (ex. o fundatie).
-1. Pedeapsa.
2. Despagubire baneasca pe care partea in culpa urmeaza sa
plateasca, conform legii sau contractului in caz de
neexecutare sau neexecutare corespunzatoare.
-Calitatea mijloacelor de aparare de a anihila orice
impotrivire din partea partii adverse, usurand astfel
solutionarea pricinii.
- Una din trasaturile esentiale ale infractiunii prevazuta in
capitolul I, titlul II, art. 18, Codul penal, partea generala.
Fapta care prezinta pericol social in intelesul legii penale,
este orice actiune sau inactiune prin care se aduce atingere
valorilor sociale aparate (suveranitatea, independenta si
unitatea statului, proprietatea etc.) si pentru sanctionarea
careia este necesara aplicarea unei pedepse.
-Stingerea unui proces din lipsa de actiune in termen legal.
- Persoana care a implinit varsta de 18 ani. Persoana cu
capacitate de exercitiu restransa, persoana care a implinit
varsta de 14 ani pana la varsta de 18 ani, poate incheia
singura acte juridice, dar cu incuviintarea prealabila a
partilor, sau in lipsa acestora, a tutorelui.
-Pluralitate de persoane fizice care participa ca o entitate de
sine statatoare in raporturile juridice.
-Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala
o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca
parte in procesul penal.
-Principiu de drept, reglementat in capitolul II, titlul I, art. 4,
Codul penal, partea generala, in baza caruia legea penala
romana se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului
tarii, daca faptuitorul este cetatean roman sau daca, neavand
nici o cetatenie domiciliaza in tara.
- Principiu al dreptului penal, in temeiul caruia raspunderea
penala revine participantilor la savarsirea infractiunii (autor,
instigator, complice), inlaturandu-se astfel tragerea la
raspundere penala si a membrilor din familia celui vinovat
care nu au avut nici un fel de contributie la comiterea
infractiunii.
-Cerere pe care cetateanul o adreseaza organelor de stat, in
care acesta isi expune parerile, face sugestii sau formuleaza
o plangere sau o cerere.
- Unul din modurile de sesizare a organelor de urmarire

36

Plangere prealabila

Plata
Posesiunea
Practica judiciara

Preambul
Preaviz
Precedent
Precedent judiciar
Prejudicial
Prejudiciu
Prepus
Prescriptie

Prescriptie achizitiva

penala, prevazut in capitolul IV, titlul I, art. 222, Codul de


procedura penala, partea speciala.
Plangerea este incunostiintarea facuta de o persoana sau
de o organizatie publica, careia i s-a cauzat o vatamare prin
infractiune.
- Prevazuta in capitolul III, titlul VII, art. 131, Codul penal,
partea generala, institutie de drept penal, conditie de tragere
la raspundere penala in cazul infractiunilor pentru care
punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de
introducerea unei plangeri prealabile de catre persoana
vatamata, lipsa ei inlatura raspunderea penala, iar pe plan
procesual penal este o cauza care impiedica punerea in
miscare sau exercitarea actiunii penale.
-Modalitate de stingere a unei obligatii prin executarea
voluntara a prestatiei datorate.
-Stapanirea de fapt a unui lucru de catre o persoana care se
comporta fata de acesta ca un titular de drept real.
- Activitatea desfasurata de organele de urmarire penala si
instantele de judecata si rezolvarile date de aceste organe in
cazurile concrete de competenta lor.
In sens restrans practica judiciara cuprinde ansamblul
solutiilor pronuntate de instantele judecatoresti, precum si
cele pronuntate de Curtea Suprema de Justitie, ca urmare a
exercitarii recursului in interesul legii. Practica judiciara nu
este izvor de drept.
-Partea introductiva a unui act normativ intern sau
international. Expunere de motive a unui proiect de lege.
-Avertisment pe care o parte dintr-un contract o face
celeilalte parti, manifestandu-si vointa de incetare a
acestuia, dupa un anumit termen.
-Solutie data in trecut unor probleme sau litigii judiciare.
-Hotarare judiciara anterioara ce poate fi invocata intr-un
litigiu similar actual.
-Calificativ privind o problema de a carei solutionare
prealabila depinde rezolvarea unui litigiu.
-Daune patrimoniale sau morale, consecinte a unor fapte
ilicite, stabilite de lege, pricinuite de o persoana in
detrimentul alteia.
-Persoana ce desfasoara o activitate sub supravegherea si
controlul unei alte persoane numite comitent.
- Este reglementata in capitolul II, titlul VII, art. 121, Codul
penal, partea generala. Potrivit legii penale, prescriptia are
ca efect inlaturarea raspunderii penale, ca urmare a trecerii
unui anumit interval de timp prevazut de art. 122.
-Mod de dobandire de drepturi reale, prin posesiune
37

Prescriptie civila
Prescriptie
extinctiva(liberatorie)
Prescriptie penala
Prezumtia de fapt
Prezumtie absoluta
Prezumtie simpla
Principiul oficialitatii
procesului penal

Principiul publicitatii
sedintei de judecata

Privilegiu
Privilegiu general
Privilegiu special
Proba
Procedura

Procedura contencioasa
Procedura
necontencioasa
Proces civil

Proces penal

prelungita, in conformitate cu legea.


-Prescriptie aplicabila drepturilor civile, reglementata de
legile civile sau comerciale.
-Fine de neprimire pe care un debitor o poate opune
creditorului sau, in cazul in care acesta nu si-a exercitat
actiunea respectiva in intervalul de timp prevazut de lege.
-Prescriptie extinctiva aplicabila unor actiuni ce se nasc din
infractiuni.
-Prezumtie pe care judecatorul o trage dintr-un fapt pentru
a-si forma o convingere.
-Prezumtie legala impotriva careia nu se poate face dovada
contrarie.
-Prezumtie legala ce poate fi combatuta prin proba legala.
-Principiu fundamental sau regula de baza, reglementat in
capitolul I, titlul I, art. 2, Codul de procedura penala, partea
generala, potrivit caruia actele necesare desfasurarii
procesului penal se indeplinesc din oficiu, afara de cazul
cand prin lege se dispune altfel.
-Reglementat in capitolul I, titlul II, art. 290, Codul de
procedura penala, partea speciala, potrivit caruia sedinta de
judecata este publica. Minorii sub 16 ani nu pot asista la
sedinta de judecata. Sedinta de judecata este secreta numai
in cazurile prevazute de lege (cand sedinta publica ar putea
aduce atingere unor interese de stat, moralei etc.)
-Dreptul unui creditor de a fi preferat celorlalti creditori in
temeiul creantei sale.
-Privilegiu ce greveaza intregul patrimoniu al debitorului.
-Privilegiu ce greveaza un bun determinat din patrimoniul
debitorului.
-Stabilirea si demonstrarea unor fapte sau acte juridice,
conform legii, in vederea solutionarii unui litigiu.
-Totalitatea actelor si formelor indeplinite, in cadrul
activitatii desfasurate de un organ de jurisdictie, de cercetare
sau un alt organ al administratiei de stat pentru rezolvarea
unei cauze sau a executarii unei hotarari.
-Reguli privind solutionarea litigiilor.
-Solutionarea de catre instanta a unor cereri ce nu implica
un conflict de interese.
-Activitate desfasurata in baza legii de catre instanta de
judecata, partile interesate, organele de executare silita, alte
organe si persoane ce participa la aceasta activitate, precum
si raporturile ce se stabilesc intre acestia, in vederea
realizarii sau stabilirii drepturilor si intereselor civile supuse
judecatii si executarii hotararilor pronuntate.
- Activitate reglementata de lege desfasurata de organele
judiciare, partile si persoanele care participa intr-o cauza
38

Proces verbal

Procura
Promisiune
Promisiunea de a
contracta
Promisiunea faptei altuia
Promulgare
Pronuntarea hotararii

Proprietate

Prorogare de competenta
Protocol

Punere in intarziere

penala, avand ca scop constatarea la timp si in mod complet


a infractiunilor si justa pedepsire a infractorilor.
El este un fenomen dinamic, in continua devenire, se
desfasoara progresiv in vederea solutionarii in mod just a
cauzei penale.
-Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V, capitolul II,
titlul III, art. 90, Codul de procedura penala, partea
generala.
Procesele verbale incheiate de organul de urmarire penala
sau de instanta de judecata sunt mijloace de proba.
-Inscris constatator al contractului de mandat care da
posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe
socoteala mandantului.
-Angajament de a contracta o obligatie sau de a indeplini un
act.
-(Antecontract).
Angajamentul unei persoane (promitent) fata de o alta
(beneficiar) de a incheia in viitor un contract.
-Contract prin care o persoana (debitor) se obliga fata de
alta (creditor) sa determine o terta persoana sa-si asume
anumite obligatii fata de creditor.
-Act prin care seful statului dispune publicarea si intrarea in
vigoare a unui act normativ.
-Reglementata in capitolul I, titlul II, art. 310, Codul de
procedura penala, partea speciala. Hotararea se pronunta in
sedinta publica de catre presedintele completului de
judecata asistat de grefier. La pronuntarea hotararii nu se
citeaza partile, iar in termen de 20 de zile de la pronuntare,
ea trebuie redactata.
-1. Raport social determinat de dobandirea bunurilor
materiale.
2. Dreptul de a folosi si dispune de un lucru, intr-o maniera
exclusiva si absoluta in conformitate cu legea.
-Extinderea sau prelungirea unei competente judiciare in
vederea solutionarii unui litigiu care, de regula, nu este de
competenta respectivei instante.
-1. Reguli urmate in practica incheierii tratatelor
internationale.
2. Accesoriu la o conventie internationala in vederea
interpretarii, modificarii sau prelungirii respectivei
conventii.
3. Act ce cuprinde dispozitii luate de organele
administrative.
4. Eticheta observata in ceremoniile oficiale si relatiile
internationale.
-Notificarea pe care creditorul o face debitorului pentru a-si

39

Punerea in executare a
hotararii penale

Punerea in miscare a
actiunii penale

Purgare
Putativ
Putere executorie

executa obligatia ajunsa la scadenta.


-Prevazuta in capitolul I, titlul III, art. 415 si urm., Codul de
procedura penala, partea speciala, face parte dintr-o faza
distincta a procesului penal prin care se executa hotararile
penale definitive. La activitatea de executare a hotararii
definitive concura instanta de executare, de regula care a
judecat cauza in prima instanta si organele care aduc la
indeplinire dispozitiile din hotarare, adica executorii
judecatoresti, procurorul uneori si organele de politie.
-Prevazuta in capitolul IV, titlul I, art. 235, Codul de
procedura penala, partea speciala, activitate prin care
procurorul sau instanta de judecata declanseaza actiunea
penala impotriva invinuitului, care din acest moment devine
inculpat. Punerea in miscare a actiunii penale se face prin
actul de inculpare prevazut de lege.
-Operatie ce urmareste eliberarea unui bun de o sarcina ce-l
greveaza.
-Caracteristica unui act juridic care, desi nul, poate produce
efecte in favoarea persoanei de buna credinta ce l-a
considerat valabil la incheierea acestuia.
-Caracteristica unei hotarari judecatoresti de a fi executata
prin mijlocirea organelor de stat.

R
Radiere (ipotecara)
Raport
Raspundere

Raspundere civila
Raspundere contractuala
Raspundere disciplinara
Raspundere juridica

-Suprimarea totala sau partiala a unei inscriptii ipotecare in


baza unei hotarari judecatoresti definitive sau in temeiul
consimtamantului partilor interesate.
-1. Operatie prealabila partajului ce consta in restituirea la
masa succesorala a unor bunuri sau sume de bani.
2. Raport scris sau oral intr-o anumita problema.
-A obliga pe cineva sa dea socoteala de faptele sale, ca
urmare a raspunderii (responsabilitatii) asumate. Ea
intervine in cazul incalcarii unor reguli de munca, a
dispozitiilor legale administrative, disciplinare, civile,
penale etc.
Raspunderea poate fi penala, civila delictuala, civila
contractuala s.a.
-Obligatia de a repara o dauna pricinuita unei persoane
printr-o infractiune.
-Raspunderea debitorului care nu executa sau executa cu
intarziere sau incomplet obligatia pe care a contractat-o.
-Raspundere ce rezida in sanctionarea persoanei ce incalca
normele de comportament inerente slujbei pe care o
exercita.
-Raspundere pe care normele juridice o prevad in cazul in
care sunt incalcate.

40

Raspundere materiala
Raspundere penala

Raspundere pt fapta
altuia
Ratificare

Rea-credinta
Reabilitare de drept
Reabilitare
judecatoreasca
Reabilitarea

Rechizitoriu

Recursul

Recursul administrativ
Recursul extraordinar
Recursul in anulare

-Consta in repararea unui prejudiciu material.


-Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
alaturi de institutia infractiunii si a pedepsei, reglementata in
diferite dispozitii din Codul penal.
Ea obliga persoana care a savarsit o infractiune sa
raspunda pentru aceasta in fata organelor judiciare, sa
suporte sanctiunile prevazute de lege si sa execute pedeapsa
aplicata.
-Raspunderea anumitor persoane (ex. parinte, invatator) in
temeiul daunelor pricinuite prin faptul altor persoane ce le
sunt incredintate in paza sau care sunt prepusii lor.
-1. Act juridic unilateral prin care o persoana confirma cu
efect retroactiv un act incheiat in numele sau.
2. Confirmarea pe care organele competente de stat o dau
tratatelor internationale incheiate de respectivul stat.
-Fapta unei persoane ce incalca legea constienta fiind de
caracterul ilicit al acesteia.
-Opereaza prin efectul legii.
-Opereaza in temeiul unei decizii judiciare.
-Prevazuta in capitolul IV, titlul VII, art. 133, Codul penal,
partea generala, cauza care inlatura consecintele
condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi
repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita. Potrivit
legii, reabilitarea face sa inceteze decaderile si interdictiile,
precum si incapacitatile rezultate din condamnare.
- Act procedural prin care procurorul pune in miscare
actiunea penala impotriva invinuitului daca aceasta nu a
avut loc si dispune trimiterea acestuia (devenit inculpat) in
judecata.
Rechizitoriul constituie actul legal de sesizare a instantei
de judecata, cat si actul de inculpare.
-Cale de atac ordinara prevazuta in capitolul III, titlul II, art.
385^1 - 385^19, Codul de procedura penala, partea speciala;
modalitate prin care la cererea procurorului si a partilor
interesate se asigura repararea erorilor din hotararile
judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad
de jurisdictie.
-Recursul inaintat unei autoritati administrative pentru a
obtine reformarea sau anularea unui act administrativ.
-Cale de atac extraordinara ce urmareste un control general
privind hotararile definitive, civile sau penale, pronuntate de
instantele judiciare.
-Cale extraordinara de atac, prevazuta in capitolul IV, titlul
II, art. 409, Codul de procedura penala, partea speciala, prin
care poate fi atacata orice hotarare judecatoreasca definitiva,

41

Recursul in interesul
legii

Reductiune succesorala
Regim juridic
Regres
Regulament

Relativitatea lucrului
judecat
Remiterea de datorie
Repetitie
Reprezentare judiciara
Reprezentare legala
Reprezentarea
Repunere in termen
Retentie
Retractare
Retroactivitate

indiferent de instanta care a pronuntat-o. Recursul in anulare


poate fi exercitat numai de procurorul general, din oficiu
sau la cererea ministrului justitiei.
-Asezat in Codul de procedura penala, in acelasi cadru ca si
recursul in anulare, (art. 414); reprezinta modalitatea
procedurala prin care procurorul general, sau ministrul
justitiei, prin intermediul procurorului general pentru a
asigura interpretarea si aplicare unitara a legilor penale si de
procedura penala pe intreg teritoriul Romaniei, cere Curtii
Supreme de Justitie sa se pronunte asupra chestiunilor de
drept care au primit o solutionare diferita din partea
instantelor de recurs.
-Diminuarea sau suprimarea totala a liberalitatilor facute de
de cuius, cand acestea depasesc cotitatea disponibila.
-Reglementare ce se refera la anumite categorii de persoane
sau bunuri.
-Mijloc prin care cel ce s-a obligat pentru un tert sau
impreuna cu el, cere acestuia din urma sa restituie datoria pe
care a platit-o in locul lui.
-1. Reguli si instructiuni care stabilesc si asigura bunul mers
al unei organizatii, institutii.
2. Norme referitoare la aplicarea unor acte normative sau la
functionarea unor organe.
-Principiu juridic in temeiul caruia o hotarare judecatoreasca
nu produce efecte decat intre partile litigante.
-Renuntarea voluntara si in general gratuita a unui creditor
la creanta sa cu acordul expres sau tacit al debitorului.
-Termen folosit pentru plata lucrului nedatorat; inapoierea
unui bun sau a unei sume de bani pe care o persoana le-a
primit fara drept.
-Indeplinirea unor acte de catre o persoana in numele si in
interesul uneia din partile litigante.
-Indeplinirea unor acte juridice in temeiul legii de catre
reprezentant in interesul reprezentatului.
-Institutie de drept constand in indeplinirea de catre o
persoana a unui act juridic in numele si pe seama altei
persoane. Reprezentarea poate fi legala sau conventionala.
-Posibilitatea unui organ jurisdictional de a dispune in
cazuri speciale judecarea unei cauze peste termenul
prevazut de lege.
-Drept ce ingaduie creditorului de a refuza restituirea unui
lucru ce apartine debitorului sau, atata timp cat acesta nu se
achita de datoria sa, pe care o are cu respectivul lucru.
-Act prin care o persoana fizica sau un organ revine asupra
unei hotarari sau a unui act anterior.
-Aplicarea in trecut a efectelor unei decizii judiciare sau a
42

Retroactivitatea legii
penale

Revizuirea

Revocare
Reziliere

Rezolutie

Rezolutoriu
Rolul activ al organelor
judiciare

unui act juridic.


-Prevazuta in sectiunea II, capitolul II, titlul I, art. 12, Codul
penal, partea generala, principiu de aplicare a legii penale in
raport cu timpul, potrivit caruia legea penala noua se va
aplica retroactiv cand nu mai prevede ca infractiune fapta
savarsita sub legea veche (in caz de dezincriminate).
-Cale extraordinara de atac, prevazuta in sectiunea II,
capitolul IV, titlul II, art. 393, Codul de procedura penala,
partea speciala, menita sa inlature erorile de fapt in baza
carora instanta de judecata, a dat o solutie gresita cauzei.
-Desfiintarea unui contract, donatii, legat in conformitate cu
deciziile legii.
-1. Desfacerea pentru viitor a unui contract cu prestatii
succesive.
2. Expresie folosita uneori pentru a desemna desfacerea
unui contract prin acordul partilor contractante.
-Institutie de drept procesual penal, reglementata de Codul
de procedura penala in diverse texte. Ea consta in mentiunea
scrisa prin care organul de urmarire penala dispune asupra
actelor sau masurilor procesuale, afara de cazul in care
legea dispune luarea acestor masuri prin ordonanta.
-Calitatea unui act juridic sau a unei modalitati de a
desfiinta un raport juridic.
-Regula de baza sau principiu fundamental al procesului
penal, prevazut in capitolul I, titlul I, art. 4, Codul de
procedura penala, partea generala. In baza acestui principiu,
organele de urmarire penala si instanta de judecata sunt
obligate sa aiba un rol activ in desfasurarea intregului
proces penal in vederea realizarii scopului acestuia.

S
Sanctiune

Sanctiuni procedurale
penale
Scadenta
Sechestru asigurator
Sechestru conventional
Sedinta de judecata in
prima instanta

-1. Masura de constrangere aplicata drept urmare a


neexecutarii unei obligatii.
2. Confirmarea unui act de catre o autoritate superioara celei
ce l-a emis.
3. Represalii.
4. Pedeapsa.
-In sens restrans sunt nulitatile, iar in sens larg pe langa
nulitati mai sunt cuprinse decaderea, inexistenta,
inadmisibilitatea.
-Data la care o obligatie devine exigibila.
-Sechestru asupra bunurilor mobile ale debitorului, spre a se
preveni instrainarea lor de catre acesta din urma.
-Sechestru stabilit prin conventia partilor.
-Prevazuta in capitolul II, titlul II, art. 287 si urm. Codul de
procedura penala, partea speciala, reprezinta punctul central

43

Sentinta

Servitute

Sesizare
Siguranta
Sinalagmatic (contract)
Societate civila
Societate leonina
Solemnitate
Solidaritate

Solvabilitate
Somatie

Statut
Statut personal

al intregii activitati, in cadrul ei se solutioneaza cauza


penala, respectandu-se principiile de baza ale procesului
penal, gasindu-si aplicabilitate, in mod deosebit, principiile
oralitatii, publicitatii si contradictorialitatii. Sedinta de
judecata are activitati complexe, carora legea le da o
reglementare ampla.
-Una din felurile hotararilor judecatoresti, reglementat in
capitolul I, titlul II, art. 311, Codul de procedura penala,
partea speciala. Potrivit legii, sentinta este hotararea prin
care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima
instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a
solutiona cauza.
-1. Sarcina stabilita asupra unui imobil in folosul altui
imobil ce apartine altui proprietar.
2. Regim juridic stabilit de dreptul international ce limiteaza
conventia statala teritoriala in folosul altui stat sau a
comunitatii internationale. Asa sunt servitutile naturale ce
deriva din situatii teritoriale sau cele conventionale rezultate
din unele tratate.
-Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este
informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate.
-Garantie data pentru executarea unei obligatii.
-Contract ce creeaza obligatii reciproce intre parti.
-Societate al carei obiect principal il constituie operatii
civile.
-Societate in care unul din asociati isi atribuie toate
beneficiile, fara a participa la pierderi.
-Obligatie prevazuta de lege de a se respecta unele
formalitati in cazul incheierii anumitor acte juridice; fara
aceste forme respectivele nu sunt valabile.
-Modalitatea unei obligatii care in caz de pluralitate de
creditori (solidaritate activa) ingaduie fiecarui creditor de a
cere debitorului executarea creantei; iar in caz de pluralitate
de debitori (solidaritate pasiva), fiecare dintre acestia poate
fi obligat sa plateasca in intregime datoria.
-Posibilitatea materiala a debitorului de a efectua prestatia la
scadenta.
-1. Act prin care un organ competent pune in vedere unei
persoane sa ia, in conformitate cu legea, anumite masuri.
2. Invitatia scrisa pe care un creditor o face debitorului sau
de a-si executa obligatia contractuala, in caz contrariu
urmand a suferi rigorile legii.
3. Punere in intarziere.
-Regulament sau conventie destinata sa asigure functionarea
unei colectivitati publice sau private.
-Normele referitoare la starea si capacitatea persoanelor.
44

Statut real
Stingerea obligatiei
Stipulatie
Stipulatie pt. altul
Subiect activ
Subiect de drept
Subiect pasiv
Subrogatie

Sulta
Superficie

-Normele de aplicare teritoriala (ex. legile penale).


-Incetarea existentei unei obligatii prin modurile prevazute
de lege.
-Clauza contractuala.
-Clauza prin care o persoana numita promitent se obliga fata
de o alta numita stipulant sa faca o prestatie unui tert numit
beneficiar.
-Titularul unui drept de creanta.
-Titular de drepturi si obligatii.
-Parte dintr-un raport de drept obligata la indeplinirea unei
prestatii.
-Substituirea unei persoane cu o alta intr-un raport de drept
(substitutie personala) sau conferirea catre un lucru a unor
calitati juridice specifice lucrului pe care acesta il
inlocuieste intr-un patrimoniu oarecare.
-Suma de bani care, intr-un partaj, compenseaza inegalitatea
loturilor.
-Drept de proprietate ce are ca obiect cladirile sau plantatiile
ce exista pe un teren a carui proprietate apartine altei
persoane.

T
Tentativa

Teritorialitatea legii
penale
Termen de decadere
Termen de gratie
Termen de prescriptie
Termen extinctiv
Termen in cunostinta
Termen legal
Termen judiciar
Termen suspensiv
Termene

-Forma a infractiunii prevazuta in capitolul II, titlul II, art.


20-22, Codul penal, partea generala, consta in punerea in
executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare
care a fost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
-Legea penala se aplica infractiunilor savarsite pe teritoriul
Romaniei, indiferent de calitatea faptuitorului (exceptie fac
persoanele care se bucura de imunitate de jurisdictie).
-Interval de timp in care trebuie exercitat, conform legii un
drept subiectiv.
-Termen pe care o instanta il poate acorda, in cazuri bine
motivate, debitorului, aflat in intarziere, pentru a-si executa
prestatia.
-Interval de timp in interiorul caruia urmeaza sa fie
valorificate anumite drepturi.
-Termen de care depinde stingerea unei obligatii.
-Data fixata de o instanta judiciara si comunicata direct
partilor in litigiu.
-Interval de timp stabilit de lege cu consecinte juridice
pentru partile interesate,adica termen stabilit in mod expres
prin lege.(termenul de apel)
-fixat de organele judiciare(data la care tb sa se prezinte un
martor)
-Termen ce fixeaza eligibilitatea obligatiei.
-impun ca inaintea indeplinirii lor sa se efectueze un act sau

45

imperative(peremtorii)
Termene
prohibitive(dilatorii)
Termenele
absolute(cominatorii)
Termenele relative(de
recomandare)
Terminarea cercetarii
judecatoresti

Terminarea urmaririi
penale

Tert
Titlu
Titlu de credit
Titlu executoriu
Titlu recognitiv
Titular
Transcriere
Tribunal

sa se exercite un drept(ex.legea prevede ca in termen de 10


zile sa se depuna apelul)
-permit indeplinirea actului numai dupa implinirea
termenului (hot.judec.nedefinitiva nu poate fi pusa in
executare inainte de expirarea termenului de recurs)
-au character de obligativitate si a caror nerespectare are ca
efect decaderea din dreptul avut sau nulitatea actului.
-nu atrag sanctiuni procesuale ,dar impotriva persoanelor se
pot lua masuri disciplinare (termenul in care procurorul este
obligat sa resolve plangerea impotriva masurilor si actelor
de urmarire penala)
-Moment al judecatii in prima instanta cand cererea
judecatoreasca se considera ajunsa la capat, respectiv in
momentul in care are loc epuizarea intregii probatiuni in
cauza. Potrivit legii, momentul procesual respectiv trebuie
constatat si declarat de presedintele completului pentru a se
evita administrarea de noi probe si a se putea trece la
dezbaterile in fond.
- Moment procesual in desfasurarea urmaririi penale,
prevazuta in sectiunea VII, capitolul IV, titlul I art. 255,
Codul de procedura penala, partea speciala, este considerata
terminata atunci cand s-au indeplinit toate activitatile de
cercetare si dosarul urmeaza a fi inaintat procurorului pentru
a dispune trimiterea in judecata.
Cand urmarirea a avut loc cu actiunea penala pusa in
miscare, urmarirea penala se considera terminata cand s-a
facut prezentarea materialului inculpatului si se intocmeste
referatul cerut de lege.
-Persoana care nu este nici parte, nici reprezentata intr-un
contract sau la o judecata.
-1. Act sau fapt juridic ce constituie temeiul unui drept.
2. Certificat reprezantand o valoare de bursa.
-Document constatator al unei creante.
-Inscris emanat de la un organ competent in temeiul caruia
se poate efectua executarea silita.
-Titlu redactat pentru a constata din nou un drept prevazut
intr-un titlu anterior.
-Persoana care are un drept sau ii revine o obligatie.
-Trecerea intr-un registru special a unor acte juridice cu
efecte erga omnes.
-Instanta judecatoreasca, care judeca in prima instanta
procesele si cererile date prin lege in competenta lui. Ca
instanta de apel, judeca apelurile declarate impotriva
hotararilor pronuntate de judecatorii in prima instanta, iar ca
instanta de recurs, judeca recursurile declarate impotriva
hotararilor pronuntate de judecatorii care, potrivit legii, nu
46

Tulburarea de posesie

sunt supuse apelului.


-Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra
patrimoniului privat sau public reglementate in titlul, III, art.
220, Codul penal, partea speciala si consta in ocuparea, in
intregime sau in parte, fara drept, a unui imobil aflat in
posesia altuia.

U
Ubicuitate

Unilateral (contract)
Uz
Uzucapiune
Uzufruct

-(prezent pretutindeni) - Criteriu de apreciere a locului


savarsirii infractiunii. Potrivit teoriei ubicuitatii, infractiunea
este considerata a fi savarsita pe teritoriul Romaniei "daca
se constata ca pe acest teritoriu s-a comis un act de
executare a infractiunii consumate ori a tentativei, un act de
participare sub orice forma la infractiune sau daca s-a
produs pe teritoriul nostru, rezultatul unei astfel de fapte".
- contract ce da nastere la obligatii numai pentru una din
partile contractante.
-Drept real ce consta in dreptul de a se folosi de un lucru ce
apartine altei persoane.
-Termen luat din dreptul roman pentru a desemna
prescriptia achizitiva.
-Drept real viager care ingaduie titularului de a se folosi de
un lucru apartinand altei persoane si de a-i culege fructele,
fara a-i altera substanta sau sa-i schimbe destinatia.

V
Validare
Validitate
Viciu de consimtamant
Viciu de forma
Viciu redhibitoriu

-Confirmarea unui act juridic pentru a produce toate efectele


prevazute de lege.
-Calitatea unui act juridic de a nu fi patat de nulitate.
-Alterare a consimtamantului ce duce la anularea actului
juridic in favoarea partii vatamate.
-Lipsa de formalitati pe care legea le cere pentru
valabilitatea unui act juridic.
-Viciu ascuns al lucrului vandut, care facandu-l impropriu
folosintei, ingaduie cumparatorului fie sa intenteze
impotriva vanzatorului actiunea in garantie, fie sa ceara
rezolutia contractului.

DICIONAR LATIN
A priori
A posteriori
Accesorium sequitur
principale
Actio de in rem verso
Actio in personam

-Dedus din ceea ce a fost inainte.


-Dedus din cele ce urmeaza.
-Adagiu latin ce exprima ideea ca bunul sau contractul
accesoriu urmeaza soarta juridica a bunului sau contractului
principal.
-Locutiune latina prin care se desemneaza dreptul la actiune
izvorat din imbogatirea fara justa cauza.
-Actiune impotriva unei persoane.

47

Actio in rem
Actus interpretandus est
potius ut valeat quam ut
pereat
Ad probationem

Ad solemnitatem

Ad validitatem
Corpus
De lege ferenda
De lege lata
Do ut des
In personam
In rem

Restitutio in integrum

- Actiune privind un lucru.


-Locutiune latina ce semnifica regula ca actul trebuie
interpretat in intelesul in care el poate produce un efect iar
nu in sensul neproducerii vreunui efect.
-Locutiune latina utilizata in legatura cu o conditie de forma
a unui act juridic,in vederea exprimarii faptului ca acesta
este cerut de lege pentru dovada actului respectiv,iar nu
pentru validarea lui.
-Locutiune latina utilizata pentru a exprima faptul ca o
conditie esentiala sau un element constitutiv alunui act
juridic este cerut de lege pentru insasi validarea actului
respectiv.
-Expresie latina ce indica conditia ceruta pentru validitatea
unui act juridic si nu pentru dovada acestuia.
-Termen latin ce desemneaza elementul material al
posesiunii.
-Expresie latina referitoare "la legea care urmeaza a fi
redactata".
-Expresie latina referitoare "la legea in vigoare".
-Locutiune latina "dau sa-mi dai" ce exprima echivalenta
prestatiilor in anumite contracte.
-(lat. "cu privire la persoana") - termen folosit pentru a
determina intinderea efectelor unor acte sau masuri
procesuale.
-( lat. "cu privire la fapta") - concept folosit pentru a
determina intinderea efectelor unor acte procesuale.
Astfel, potrivit legii procesual penale, urmarirea penala
poate incepe in rem, nefiind necesara pentru luarea acestei
masuri cunoasterea persoanei faptuitorului, fiind suficient
doar ca s-a savarsitr o fapta prevazuta de legea penala.
-(latina "repunerea integrala" sau "reparatie integrala") Cale
de atac cunoscuta in dreptul roman, care poate deschide
posibilitatea repunerii partilor in situatia anterioara hotararii
judecatoresti pronuntate. Restituirea in integritatea sa;
restabilirea situatiei anterioare savarsirii faptei;
reconstituirea dreptului de proprietate asupra bunurilor
respective etc.

48