Sunteți pe pagina 1din 21

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA

privind piata produselor petroliere


N 461-XV din 30.07.2001
Monitorul Oficial al R.Moldova N 76 din 22.04.2003
Parlamentul adopta prezenta lege organica.
Scopul prezentei legi consta in formarea unui cadru organizatoric,
juridic si economic pentru asigurarea securitatii economice a tarii si
reglementarea importului, transportului, depozitarii si comercializarii
produselor petroliere pe piata interna, ca produse strategice, cu un
regim special de activitate.
Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
Articolul 1. Incidenta prezentei legi
(1) Sub incidenta prezentei legi cade activitatea de import,
transport, depozitare si comercializare a produselor petroliere, avind
ca scop crearea unor conditii favorabile pentru relatiile de pe piata
interna a produselor petroliere, aprovizionarea fiabila a consumatorului
cu produse petroliere de calitate, dezvoltarea concurentei loiale si
protectia drepturilor si intereselor legitime ale consumatorului.
(2) Raporturile care apar in cadrul aprovizionarii cu produse
petroliere a consumatorului special sint reglementate de prezenta lege
si de acte normative speciale.
Articolul 2. Notiuni principale
In sensul prezentei legi, urmatoarele notiuni principale semnifica:
participant la piata produselor petroliere - importatorul,
transportatorul, depozitarul, vinzatorul cu amanuntul si consumatorul de
produse petroliere;
furnizor - agent economic strain de la care importatorul
achizitioneaza produse petroliere;
importator - participant la piata produselor petroliere, care importa
produse petroliere, fapt consemnat la trecerea frontierei vamale a
Republicii Moldova, care le depoziteaza si le comercializeaza cu
ridicata;
import - regim vamal in care marfurile introduse pe teritoriul vamal
al Republicii Moldova preiau statutul de marfa introdusa in circuitul
economic numai dupa ce au fost vamuite;
transportator - agent economic care dispune de mijloace de transport
specializat si transporta cu ele produse petroliere in teritoriul vamal
al Republicii Moldova;
vinzator cu amanuntul - agent economic care comercializeaza cu
amanuntul produse petroliere;
cumparator cu ridicata - agent economic, inclusiv consumator
special, care este consumatorul final al produselor petroliere;
consumator special - consumator al carui mod de asigurare cu produse
petroliere se stabileste si prin acte normative speciale;
produse petroliere - petrolul si derivatele lui: benzina, motorina,
kerosenul, gazul lampant, petrolul turboreactor, combustibilul pentru
cuptoare, gazele lichefiate, pacura, uleiurile si lubrifiantii;

produse petroliere principale - benzina si motorina;


depozit petrolier - depozit autorizat de catre Departamentul
Standardizare si Metrologie, destinat depozitarii si pastrarii
produselor petroliere;
genuri de activitate ale participantilor la piata produselor
petroliere - importul, transportul, depozitarea, comercializarea cu
ridicata si cu amanuntul a produselor petroliere;
clauza suplimentara a licentei - conditie speciala prevazuta de
lege, inclusa in licenta, care stipuleaza obligatiile titularului ei;
situatie exceptionala - situatie care duce la cresterea brusca a
consumului de produse petroliere principale generata de calamitati
naturale, epidemii, epizootii, catastrofe tehnogene, actiuni militare
si/sau de scaderea brusca a importului unor astfel de produse in urma
degradarii conjuncturii de pe piata lor externa ori din alte motive
exterioare;
intensitate medie zilnica a comercializarii produselor petroliere volumul mediu al vinzarilor zilnice de produse petroliere dintr-o
anumita perioada;
sistem automatizat de evidenta a produselor petroliere - sistem care
asigura evidenta automatizata a importului, exportului (reexportului),
tranzitului, transportarii, depozitarii si comercializarii produselor
petroliere, precum si analiza datelor evidentei produselor petroliere;
identificare a produselor petroliere principale - determinarea
provenientei produselor petroliere principale, sortimentului lor. Ea
este efectuata de autoritatile administratiei publice abilitate cu
functii de control in domeniu;
plata regulatorie - plata anuala, stabilita importatorilor de produse
petroliere, al carei cuantum se aproba anual.
Articolul 3. Participantii la piata produselor petroliere
(1) Participanti la piata produselor petroliere pot fi persoanele
juridice care sint titulari de licenta sau de autorizatie tehnica,
exceptie facind consumatorul, si care au resedinta in Republica Moldova.
(2) Participantii la piata produselor petroliere beneficiaza de
drepturi egale, indiferent de tipul de proprietate si de forma juridica
de organizare. Este inadmisibila favorizarea unor participanti prin
acordarea de inlesniri neprevazute de lege, precum si limitarea directa
sau indirecta a drepturilor si intereselor legitime.
(3) Participantii la piata produselor petroliere sint in drept sa
infiinteze asociatii, uniuni si alte forme de asociere in scopuri ce nu
contravin legislatiei, inclusiv reglementarilor liberei concurente.
Articolul 4. Formarea preturilor la produsele petroliere
Metodologia formarii
preturilor la produsele petroliere se
elaboreaza si se aproba de Agentia Nationala pentru Reglementare in
Energetica, in coordonare cu Guvernul, in conformitate cu legislatia si
in functie de preturile de referinta stabilite la bursele petroliere
regionale.
Articolul 5. Protectia drepturilor si intereselor legitime ale
consumatorului de produse petroliere
(1) Protectia drepturilor si intereselor legitime ale consumatorului
de produse petroliere se efectueaza in conformitate cu prezenta lege, cu
Legea privind protectia consumatorului si cu alte acte normative.
(2) Caracterul inofensiv al produselor petroliere pentru sanatatea

populatiei, pentru bunurile consumatorului si pentru mediul inconjurator


este garantat prin calitatea acestor produse, reglementata de actele
legislative nationale si internationale.
(3) Produsele petroliere importate si comercializate trebuie sa
corespunda cerintelor tehnice si actelor normative in vigoare. Controlul
calitatii si respectarii standardelor acestor produse pe piata il
efectueaza
Departamentul Standardizare si Metrologie. Produsele
petroliere importate sint supuse inspectiei inainte de expeditie in
conformitate cu legislatia si cu documentele normative in vigoare.
(4) Consumatorul de produse petroliere are dreptul:
a) la protectia de stat a drepturilor si intereselor sale legitime;
b) la protectia contra riscului de a achizitiona produse petroliere
necalitative care i-ar afecta securitatea, sanatatea si viata sau i-ar
deteriora mijloacele de transport si mecanismele;
c) la informatii complete, veridice si precise despre principalele
caracteristici calitative si cantitative ale produselor petroliere pe
care le cumpara;
d) la repararea de catre vinzator a daunelor cauzate prin
comercializarea de produse petroliere necalitative.
(5) Drepturile consumatorului de produse petroliere sint aparate de
Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica, de instantele
judecatoresti, de Departamentul Standardizare si Metrologie, de alte
autoritati ale administratiei publice, precum si de organizatiile
obstesti ale consumatorilor.
Capitolul II
ATRIBUTIILE AUTORITATILOR
ADMINISTRATIEI PUBLICE PE PIATA PRODUSELOR PETROLIERE
Articolul 6. Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica
(1) Reglementarea de stat a pietei produselor petroliere este
prerogativa Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica
(denumita in continuare Agentie) si a autoritatilor administratiei
publice autorizate conform prezentei legi si altor acte normative.
(2) Agentia promoveaza politica unitara a statului pe piata
produselor petroliere prin licentierea, reglementarea si controlul
activitatii participantilor la aceasta piata in conformitate cu prezenta
lege si cu alte acte normative.
(3) Agentia activeaza in baza legislatiei in vigoare.
Articolul 7. Autoritatile administratiei publice abilitate cu dreptul
de a acorda licente si autorizatii tehnice
(1) Cu dreptul de a acorda licente pentru genurile de activitate
prevazute la art.11 alin.(1) este abilitata Agentia.
(2) Cu dreptul de a acorda autorizatii tehnice pentru genurile de
activitate prevazute la art.11 alin.(2) lit.a) si b) este abilitat
Departamentul Standardizare si Metrologie, cu avizul Departamentului
Situatii Exceptionale, iar pentru genul de activitate prevazut la
alin.(2) lit.c) este abilitat Ministerul Transporturilor si
Comunicatiilor, cu avizul Departamentului Standardizare si Metrologie.
(3) Licentele si autorizatiile tehnice se elibereaza, in
conformitate cu prezenta lege si cu alte acte normative, pe un termen de
5 ani.
(4) Autorizatiile
tehnice se elibereaza in conformitate cu
regulamentul aprobat de Guvern.

(5) Cuantumul taxei pentru eliberarea licentei se stabileste anual


in legea bugetului de stat. Cuantumul taxei pentru eliberarea
autorizatiei tehnice se stabileste in actele legislative respective.
Sumele incasate la eliberarea licentelor si autorizatiilor tehnice
se varsa integral la bugetul de stat.
(6) Principalele atributii ale autoritatilor administratiei publice
abilitate cu dreptul de a acorda licente si autorizatii tehnice sint:
a) acordarea de licente si de autorizatii tehnice;
b) tinerea registrului persoanelor juridice carora li s-au acordat
licente si autorizatii tehnice;
c) monitorizarea respectarii de catre titularul de licenta si de
autorizatie tehnica a conditiilor licentei si/sau autorizatiei tehnice,
inclusiv a conditiilor speciale pentru importatorii de produse
petroliere principale;
d) participarea, in limitele competentei, la efectuarea de controale
asupra activitatii participantilor la piata produselor petroliere;
e) examinarea si solutionarea, in limitele competentei, a
diferendelor dintre participantii la piata produselor petroliere;
f) elaborarea de catre Agentie a balantelor produselor petroliere.
Articolul 8. Drepturile autoritatilor administratiei publice abilitate
cu dreptul de a acorda licente si autorizatii tehnice
(1) Pentru a-si indeplini efectiv atributiile, autoritatile
administratiei publice abilitate cu dreptul de a acorda licente si
autorizatii tehnice sint in drept:
a) sa aiba acces liber in spatiile, cladirile, la activele
titularului de licenta sau de autorizatie tehnica, la documentele
aferente activitatilor autorizate, sa obtina copii de pe acestea;
b) sa ceara rapoarte si explicatii scrise;
c) sa elaboreze si sa emita regulamente si alte acte normative ce
tin de genurile de activitate licentiate si autorizate;
d) sa modifice, sa suspende, sa retraga licente in conformitate cu
legislatia;
e) sa aplice amenzi, in conformitate cu legislatia.
(2) Organele afacerilor interne sint obligate sa acorde, la cerere,
tot sprijinul persoanelor imputernicite ale autoritatii abilitate cu
dreptul de a acorda licente si autorizatii tehnice, sa le insoteasca in
misiuni de control al activitatii participantilor la piata produselor
petroliere.
Articolul 9. Transparenta informatiei
(1) Agentia va prezenta anual, pina la data de 15 martie,
Parlamentului si Guvernului, raport care va cuprinde un compartiment
financiar privind efectuarea cheltuielilor pe
parcursul anului
precedent, alte informatii despre situatia de pe piata produselor
petroliere.
(2) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat publica trimestrial in
presa informatii despre importul si comercializarea cu amanuntul a
produselor petroliere.
(3) Agentia, Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor,
Departamentul Standardizare si Metrologie publica trimestrial in presa
lista participantilor la piata produselor petroliere principale carora
le-au fost acordate licente si/sau autorizatii tehnice.
(4) Agentia publica trimestrial in presa un raport privind situatia

de pe piata interna si cea externa a produselor petroliere principale si


gazelor lichefiate.
Articolul 10. Bugetul Agentiei
(1) Cheltuielile pentru activitatea Agentiei pe piata produselor
petroliere se acopera din contul platilor regulatorii stabilite la un
nivel suficient, in baza estimarilor volumului de produse petroliere
principale si de gaze lichefiate importate, prezentate de catre titularii
de licente.
(2) Bugetul Agentiei se aproba de Guvern la nivelul de 0,06 - 0,09
la suta din costul anual al energiei electrice, gazelor naturale
furnizate consumatorilor, produselor petroliere principale si gazelor
lichefiate importate si se publica in Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.
Capitolul III
ACORDAREA DE LICENTE SI DE AUTORIZATII TEHNICE
Articolul 11. Genurile de activitate pentru care se acorda licente si
autorizatii tehnice
(1) Se acorda licente pentru urmatoarele genuri de activitate pe piata
produselor petroliere:
a) importul si comercializarea cu ridicata a produselor petroliere
principale;
b) comercializarea cu amanuntul a produselor petroliere principale;
c) importul si comercializarea cu ridicata a gazului lichefiat;
d) comercializarea cu amanuntul a gazului lichefiat.
(2) Se acorda autorizatii tehnice pentru urmatoarele genuri de
activitate pe piata produselor petroliere:
a) exploatarea depozitelor de produse petroliere;
b) exploatarea statiilor de alimentare cu produse petroliere si cu
gaze lichefiate;
c) exploatarea transportului auto specializat.
Articolul 12. Conditii generale de activitate pe piata produselor
petroliere
(1) Importatorul de produse petroliere este in drept sa efectueze:
a) importul, pastrarea stocurilor curente de produse petroliere,
comercializarea lor cu ridicata;
b) transportarea, comercializarea cu amanuntul a produselor
petroliere daca fiecare din aceste genuri de activitate este desfasurat
de o subdiviziune cu evidenta primara si contabila separata.
(2) Poate fi transportator de produse petroliere numai agentul
economic care dispune de mijloace de transport specializat.
(3) Depozitarea produselor petroliere se va face numai in depozite
petroliere si statii certificate de alimentare cu produse petroliere,
iar comercializarea lor - numai prin intermediul statiilor certificate de
alimentare cu produse petroliere si magazinelor specializate.
(4) Vinzatorul cu amanuntul nu este in drept sa tina in acelasi
recipient benzina sau motorina de diferite marci.
Articolul 13. Conditii speciale de acordare a licentelor
(1) In scopul asigurarii securitatii energetice a tarii, Guvernul
stabileste pentru importatorii de produse petroliere principale conditii
speciale de activitate pe piata produselor petroliere (existenta
depozitelor petroliere proprii, volumul lor minim necesar, cuantumul
capitalului propriu etc.).

(2) Licenta pentru activitatea de comercializare cu amanuntul a


produselor petroliere principale si gazelor lichefiate se elibereaza pe
baza actului care confirma ca solicitantul dispune de o statie
certificata (de statii certificate) de alimentare cu produse petroliere.
(3) In clauzele suplimentare ale licentei se enumera:
a) recipientele separate pentru depozitarea produselor petroliere
principale si locul amplasarii acestora;
b) filialele si subdiviziunile separate teritorial, sediul lor pentru fiecare participant la piata produselor petroliere.
(4) In clauzele suplimentare ale autorizatiei tehnice se indica
dotarea tehnica si amplasarea depozitelor petroliere si statiilor
certificate de alimentare cu produse petroliere.
Articolul 14. Cazurile de suspendare si de retragere a licentei
(1) In afara de cazurile prevazute in legislatie, valabilitatea
licentei se suspenda pentru un termen de pina la 3 luni daca titularul
ei:
a) nu respecta normele si standardele de transportare, depozitare si
comercializare a produselor petroliere;
b) nu prezinta organelor de resort informatia si rapoartele
financiare respective sau le prezinta cu date eronate;
c) are restante la plata impozitelor si taxelor la buget.
(2) Licenta se retrage daca titularul ei:
a) nu indeplineste conditiile licentei referitoare la obligativitatea
detinerii unor recipiente separate cu capacitati minime de depozitare a
produselor petroliere principale;
b) nu poate confirma legalitatea provenientei produselor petroliere;
c) nu respecta normele tehnice de transportare, depozitare si
comercializare a produselor petroliere.
Capitolul IV
IMPORTUL SI EXPORTUL (REEXPORTUL) PRODUSELOR PETROLIERE
Articolul 15. Importul produselor petroliere
(1) Importul produselor petroliere se efectueaza prin puncte de
trecere a frontierei vamale, care au autorizatii respective, nemijlocit
la depozitele petroliere ale importatorului sau la depozitele petroliere
vamale. Punctele de trecere a frontierei vamale si modalitatea de
transportare a produselor petroliere importate se stabilesc de Guvern.
(2) Vamuirea produselor petroliere importate se efectueaza la
punctele de trecere a frontierei vamale, cu onorarea impozitelor, taxelor
si altor obligatii de plata, fara drept de aminare, treceri in cont si
compensari, daca legislatia in vigoare nu prevede altfel. Se interzice
vamuirea fara certificatul, eliberat de inspectoratul fiscal,
ce confirma ca importatorul i-a prezentat declaratie privind
volumele planificate pentru import.
(3) Produsele
petroliere ce se importa sint livrate numai
importatorului, care le comercializeaza vinzatorilor cu amanuntul si
cumparatorilor cu ridicata.
(4) Guvernul va introduce, dupa caz, un sistem de identificare cu
marcatori, consemnati intr-un registru de stat automatizat.
Articolul 16. Exportul (reexportul) produselor petroliere
(1) Exportul (reexportul) produselor petroliere se efectueaza numai de
catre importator, in modul stabilit de legislatie.
(2) Exportul (reexportul) de produse petroliere se face cu

autorizatia Agentiei si a organului vamal, in conditiile legii.


Capitolul V
TRANSPORTUL SI PASTRAREA PRODUSELOR PETROLIERE
Articolul 17. Transportul produselor petroliere
(1) Transportul produselor petroliere se efectueaza cu mijloace de
transport specializat, autorizate de Ministerul Transporturilor si
Comunicatiilor
in baza avizului Departamentului Standardizare si
Metrologie, cu respectarea cerintelor ecologice si de aparare impotriva
incendiilor si exploziilor.
(2) Importatorul este obligat sa sigileze, in modul stabilit de actele
normative, recipientele mijloacelor de transport specializat, in care
sint transportate produse petroliere. Desigilarea si sigilarea in
punctele de trecere a frontierei vamale se va efectua conform
Regulamentului de identificare a produselor petroliere aprobat de Guvern
cu eliberarea unui certificat de identificare a produselor petroliere
prin sistemul automatizat de evidenta a produselor petroliere.
(3) Importatorul este
proprietar al produselor
petroliere
transportate pina in momentul predarii lor catre cumparator in modul
stabilit.
(4) Transportatorul este obligat sa detina asupra sa documentele de
insotire, certificatul de provenienta si de identificare a produselor
petroliere, documentul ce confirma receptionarea lor de la importator.
(5) Tranzitul de produse petroliere prin teritoriul vamal al tarii
se efectueaza sub supraveghere vamala cu declararea obligatorie a
acestora la punctele de trecere a frontierei vamale.
Articolul 18. Pastrarea produselor petroliere
(1) Constructia si amenajarea obiectivelor pentru pastrarea
produselor petroliere se efectueaza sub supravegherea organelor centrale
de specialitate, in conformitate cu schema de amplasare a statiilor de
alimentare
cu produse petroliere si a depozitelor petroliere pe
teritoriul Republicii Moldova, iar exploatarea lor - in conformitate cu
normele ecologice, de constructie, tehnico-sanitare, de aparare
impotriva incendiilor si cu alte norme, aprobate in modul stabilit.
(2) Depozitul de pastrare a produselor petroliere principale trebuie
sa dispuna de un laborator sau de un post de control al calitatii
produselor petroliere, certificat pentru acest gen de activitate.
(3) Nu se admite pastrarea in acelasi recipient a benzinei sau
motorinei de diferite marci.
(4) Recipientul de pastrare a produselor petroliere principale
trebuie sa fie utilat cu aparate de masurare si control, sa aiba la un
loc vizibil firma proprietarului.
(5) Produsele petroliere principale identificate cu marcatori,
inregistrati in modul stabilit, se pastreaza in recipiente separate si
sint supuse evidentei automatizate conform unui regulament aprobat de
Guvern.
(6) Securitatea pastrarii produselor petroliere este garantata de
participantii la piata produselor petroliere, care trebuie sa dispuna de
mijloace tehnice pentru prevenirea avariilor si lichidarea consecintelor
lor.
(7) Informatia despre depozitele petroliere se include in sistemul
automatizat de evidenta a produselor petroliere.
Capitolul VI

COMERCIALIZAREA PRODUSELOR PETROLIERE


Articolul 19. Particularitatile comercializarii produselor petroliere
Participantii
la piata produselor petroliere, cu exceptia
vinzatorilor cu amanuntul, autorizati in modul stabilit, nu sint in
drept sa achizitioneze pe teritoriul tarii produse petroliere spre a le
vinde.
Articolul 20. Comercializarea cu ridicata a produselor petroliere
(1) Dreptul la comercializare cu ridicata a produselor petroliere il
au numai importatorii.
(2) Comercializarea cu ridicata a produselor petroliere se
efectueaza in baza de contract, incheiat in scris, conform
Regulamentului cu privire la depozitarea si comercializarea cu ridicata,
prin sistemul automatizat de evidenta a produselor petroliere
identificate, aprobat de Guvern. Toate operatiunile de livrare a
produselor petroliere catre consumator pe teritoriul tarii se efectueaza
conform facturilor de expeditie, inregistrate la inspectoratele fiscale
teritoriale.
(3) Particularitatile achizitionarii cu ridicata a produselor
petroliere pentru
necesitatile statului sint stabilite in acte
legislative speciale.
Articolul 21. Comercializarea cu amanuntul a produselor petroliere
principale si a gazelor lichefiate
(1) Vinzatorii cu amanuntul comercializeaza produse petroliere
principale si gaze lichefiate numai la statiile de alimentare autorizate
inregistrate ca persoane juridice, sau la filialele unor astfel de
statii, in temeiul contractelor de vinzare-cumparare cu amanuntul, in
conformitate cu legislatia in vigoare si cu Regulamentul de
vinzare-cumparare a produselor petroliere prin sistemul automatizat
de evidenta a produselor petroliere, aprobat de Guvern.
(2) Statia de alimentare cu produse petroliere principale trebuie sa
aiba un semn de firma si sa-l amplaseze in loc vizibil, sa detina
informatie despre importatorul produselor petroliere, pe care le
comercializeaza, despre calitatea lor.
(3) La statia de alimentare cu produse petroliere principale se va
afisa, in loc vizibil, numele si prenumele vinzatorului, copia de pe
licenta pentru comert cu amanuntul, orarul, principalele tipuri de
produse petroliere aflate in vinzare, pretul lor cu amanuntul.
(4) Statia de alimentare cu produse petroliere principale va tine
evidenta primara si evidenta contabila, dupa caz, a receptionarii si
comercializarii produselor petroliere, evidenta mijloacelor financiare
incasate din comercializare, va prezenta rapoarte financiare si
statistice, informatii, in conformitate cu legislatia in vigoare.
(5) Comercializarea cu amanuntul a produselor petroliere principale si
a gazelor lichefiate se face numai la statiile de alimentare
(construite in baza documentatiei de proiect supuse expertizei ecologice
de stat) prin dispozitiv de alimentare utilat cu aparate de casa si de
control cu memorie fiscala conectate la distribuitor.
Capitolul VII
EVIDENTA SI DARILE DE SEAMA.
LITIGIILE SI RASPUNDEREA
Articolul 22. Evidenta produselor petroliere
(1) Cantitatea de produse petroliere importate, exportate

(reexportate), tranzitate, transportate, depozitate si comercializate


este supusa evidentei prin aparate de masurat si de control si prin
sistemul automatizat de evidenta a produselor petroliere.
(2) Evidenta automatizata a importului, exportului (reexportului),
tranzitarii, transportarii, depozitarii si comercializarii produselor
petroliere, analiza datelor evidentei produselor petroliere, prezentarea
informatiei catre autoritatile administratiei publice si publicarea ei
in presa, in conditiile legii, se efectueaza prin sistemul automatizat
de evidenta a produselor petroliere.
(3) Autoritatea responsabila de crearea, implementarea si deservirea
sistemului
automatizat de evidenta a produselor petroliere este
desemnata de Guvern.
(4) Participantii la piata produselor petroliere vor tine evidenta
primara si evidenta contabila a cumpararii si vinzarii produselor
petroliere prin sistemul automatizat de evidenta a produselor petroliere
si vor intocmi rapoarte financiare si statistice, in conditiile legii.
(5) Participantii la piata produselor petroliere vor tine evidenta
separata a cheltuielilor si veniturilor pentru fiecare gen de activitate
de pe piata produselor petroliere.
(6) Informatiile privind importul de produse petroliere se
acumuleaza,
prin sistemul automatizat de evidenta a produselor
petroliere, de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, in care
scop:
a) Agentia, Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor,
Departamentul Standardizare si Metrologie prezinta lunar, in termenele
stabilite, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat lista
participantilor la piata produselor petroliere care efectueaza importul,
transportul, depozitarea si comercializarea acestor produse;
b) Departamentul Vamal prezinta zilnic Inspectoratului Fiscal
Principal de Stat si lunar, in termenele stabilite, Agentiei,
Ministerului Economiei, Ministerului Energeticii si Departamentului
Statistica si Sociologie date despre volumele produselor petroliere
importate si comercializate, preturile la ele;
c) Calea Ferata a Moldovei, Agentia de Trafic International prezinta
zilnic Inspectoratului Fiscal Principal de Stat si lunar, in termenele
stabilite, Agentiei, Ministerului Economiei, Ministerului Energeticii si
Departamentului Statistica si Sociologie date despre agentii economici
carora li s-au livrat produse petroliere, precum si despre cantitatea
acestora;
d) agentii economici care desfasoara activitate de import si
comercializare a produselor petroliere prezinta lunar Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat si trimestrial Agentiei, Ministerului Economiei,
Ministerului Energeticii, Departamentului Statistica si Sociologie, in
forma si in termenele stabilite, date despre volumele produselor
petroliere importate, exportate (reexportate), tranzitate, transportate,
depozitate, comercializate cu ridicata sau cu amanuntul, preturile la
ele;
e) agentii economici consumatori de produse petroliere prezinta
trimestrial, in
termenele stabilite, informatii despre volumele
produselor petroliere cumparate si despre furnizorii lor Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat care, la rindul sau, le prezinta Agentiei si
Departamentului Statistica si Sociologie;

f) Departamentul Vamal asigura lunar schimbul de informatii privind


importul de produse petroliere cu organele vamale ale tarilor
exportatoare si prezinta aceste informatii Inspectoratului Fiscal
Principal de Stat, Agentiei, Ministerului Economiei, Ministerului
Energeticii si Departamentului Statistica si Sociologie.
(7) Pentru evidenta operativa a produselor petroliere, la depozitele
petroliere ale importatorului si depozitele petroliere vamale se vor
crea puncte fiscale.
(8) La procurarea, darea in exploatare a depozitelor petroliere si
statiilor de alimentare cu produse petroliere, posesorii obiectelor
mentionate, in scopul evidentei lor in sistemul automatizat de evidenta
a produselor petroliere, vor comunica, in termen de 10 zile, despre
aceasta autoritatilor administratiei publice abilitate cu dreptul de a
elibera licente si autorizatii tehnice.
Articolul 23. Solutionarea litigiilor si raspunderea participantilor
la piata produselor petroliere
(1) Surplusul de produse petroliere depistat in timpul controlului
de catre organele abilitate si nereflectat in darea de seama prezentata
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, precum si surplusul de produse
petroliere depistat in rezervoare si/sau recipiente in procesul
inventarierii la depozitele petroliere si la statiile de alimentare cu
produse petroliere, legalitatea provenientei carora nu a fost confirmata
vor fi sechestrate in modul stabilit de legislatie.
(2) Produsele petroliere introduse ilegal pe teritoriul Republicii
Moldova si mijloacele de transport cu care au fost introduse produsele
petroliere vor fi sechestrate in modul stabilit de legislatie.
(3) Autoritatile administratiei publice abilitate cu dreptul de a
elibera licente si autorizatii tehnice care au depistat lipsa evidentei
primare a produselor petroliere, lipsa tabelelor de calibrare la
rezervoare si conductele de petrol, mijloacelor metrologice de masurare
verificate si in stare de functionare, aparatelor de casa cu memorie
fiscala conectate la distribuitor si altor mijloace de evidenta si
control sint in drept sa sisteze activitatea depozitelor petroliere,
statiilor de alimentare cu produse petroliere pina la inlaturarea
incalcarilor depistate.
(4) Litigiile dintre participantii la piata produselor petroliere se
examineaza in instante judecatoresti competente.
(5) Vinzatorul de produse petroliere poarta raspundere, inclusiv
materiala, pentru securitatea cumparatorului si a bunurilor lui aflate
pe teritoriul depozitului sau statiei de alimentare, pentru respectarea
normelor de ecologie.
(6) Participantii la piata produselor petroliere poarta raspundere
in conformitate cu legislatia in vigoare.
Capitolul VIII
DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE
Articolul 24
(1) Licentele pentru activitati pe piata produselor petroliere
principale eliberate inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi
sint valabile pina la data indicata in ele.
(2) Participantii la piata produselor petroliere care, pina la
intrarea in vigoare a prezentei legi, nu au avut semn de firma, vor
indeplini, in termen de 6 luni, prevederile art.21.

Articolul 25
(1) Guvernul:
in termen de 3 luni:
- va aproba schema de amplasare a statiilor de alimentare cu produse
petroliere si a depozitelor petroliere pe teritoriul Republicii Moldova;
- va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea actelor
normative in vigoare in concordanta cu prezenta lege;
- va asigura abrogarea sau modificarea de catre ministere si
departamente a actelor normative ce contravin prezentei legi;
- va elabora si va aproba actele normative specificate in prezenta
lege;
pina la 1 ianuarie 2002, va lua masuri pentru instalarea unui sistem
de control vamal electronic la toate punctele de trecere a frontierei
vamale.
(2) Pina la punerea in concordanta cu prezenta lege, actele
legislative si alte acte normative se vor aplica in masura in care nu
contravin prevederilor ei.
PRESEDINTELE
PARLAMENTULUI

Eugenia OSTAPCIUC

Chisinau, 30 iulie 2001.


Nr. 461-XV.

--- end_of_file ---

HOTARIREA CURTII CONSTITUTIONALE


pentru controlul constitutionalitatii unor prevederi
din Legea
nr. 461-XV din 30 iulie 2001 "Privind piata
produselor petroliere" in redactia Legii nr.930-XV din 22
martie 2002 si a unor prevederi din Hotarirea Guvernului
nr. 1027 din 1 octombrie 2001 "Cu privire la unele masuri
de implementare a Legii privind piata produselor
petroliere" cu modificarile si completarile ulterioare
N 6 din 18.02.2003
Monitorul Oficial al R.Moldova N 38-39 din 11.03.2003
---------In numele Republicii Moldova,
Curtea Constitutionala in componenta:

Victor PUSCAS
- presedinte
Mircea IUGA
- judecator
Constantin LOZOVANU - judecator
Dumitru PULBERE
- judecator-raportor
Elena SAFALERU
- judecator-raportor
Ion VASILATI
- judecator
cu participarea grefierului Maia Turcan, reprezentantilor autorilor
sesizarii Iurie Rosca, Vlad Cubreacov si Stefan Secareanu, deputati in
Parlament, Gheorghe Susarenco si Bogdan Cibotaru, reprezentantilor
Parlamentului Ion Mitu si Evlampie Donos, reprezentantilor Guvernului
Vasile Mamaliga si Felix Virlan, in lipsa deputatului in Parlament
Mihail Plamadeala, autor al sesizarii legal citat, calauzindu-se de
art. 135 alin. (1) lit. a) din Constitutie, art. 4 alin. (1) lit. a)
din Legea cu privire la Curtea Constitutionala, art. 4 alin. (1) lit. a)
si art. 16 alin. (1) din Codul jurisdictiei constitutionale, a examinat
in sedinta plenara deschisa dosarul privind controlul
constitutionalitatii unor prevederi din Legea nr. 461-XV din 30 iulie
2001 "Privind piata produselor petroliere" in redactia Legii nr.930-XV
din 22 martie 2002 si a unor prevederi din Hotarirea Guvernului nr. 1027
din 1 octombrie 2001 "Cu privire la unele masuri de implementare a Legii
privind piata produselor petroliere", modificata prin hotaririle
Guvernului nr.1322 din 29 noiembrie 2001 si nr.435 din 10 aprilie 2002.
Drept temei pentru examinarea dosarului au servit sesizarea
deputatilor in Parlament Iurie Rosca, Vlad Cubreacov si Stefan Secareanu
si sesizarea deputatului in Parlament Mihail Plamadeala, depuse la 3
septembrie si, respectiv, 15 octombrie 2002, in conformitate cu art. 24
si 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constitutionala, art. 38 si
39 din Codul jurisdictiei constitutionale.
Prin deciziile Curtii Constitutionale din 7 si 28 octombrie 2002
sesizarile au fost acceptate pentru examinare in fond si conexate intr-un
dosar.
In procesul examinarii preliminare a sesizarilor Curtea
Constitutionala a solicitat puncte de vedere Parlamentului, Presedintelui
Republicii Moldova, Guvernului, Ministerului Justitiei, Procuraturii
Generale, Uniunii antreprenorilor, importatorilor si comerciantilor de
produse petroliere "Importcompetrol", Agentiei Nationale pentru
Reglementare in Energetica a Republicii Moldova, Departamentului
Standardizare si Metrologie.
Examinind materialele dosarului, audiind informatia prezentata de
judecatorii-raportori, argumentele expuse de parti,
Curtea Constitutionala
a c o n s t a t a t:
1. In scopul formarii unui cadru organizatoric, juridic si economic
pentru asigurarea securitatii economice a tarii si reglementarea
importului, transportului, stocarii si comercializarii produselor
petroliere pe piata interna, la 30 iulie 2001 Parlamentul a adoptat Legea
nr. 461-XV "Privind piata produselor petroliere", care a fost modificata
la 22 martie 2002 prin Legea nr.930-XV (in continuare - Legea nr.
461-XV).
Pentru executarea Legii nr. 461-XV si asigurarea securitatii
energetice a tarii si aprovizionarea stabila a consumatorilor, la 1
octombrie 2001 Guvernul a adoptat Hotarirea nr. 1027 "Cu privire la unele

masuri de implementare a Legii privind piata produselor petroliere",


unele prevederi ale careia au fost modificate prin hotaririle Guvernului
nr. 1322 din 29 noiembrie 2001 si nr. 435 din 10 aprilie 2002 (in
continuare - Hotarirea nr.1027).
2. Autorii sesizarilor contesta din Legea nr.461-XV art. 10 alin. (1),
potrivit caruia cheltuielile pentru activitatea Agentiei Nationale
pentru Reglementare in Energetica pe piata produselor petroliere se
acopera din contul platilor regulatorii stabilite la un nivel suficient,
in baza estimarilor volumului de produse petroliere principale si de gaze
lichefiate importate prezentate de catre titularii de licente, si alin.
(2), care stipuleaza ca bugetul Agentiei se aproba de Guvern la nivelul
de 0,06 - 0,09 la suta din costul anual al energiei electrice, gazelor
naturale furnizate consumatorilor, produselor petroliere principale si
gazelor lichefiate importate; art.13 alin.(1) si alin.(3), care
stipuleaza conditii speciale de acordare a licentelor pentru importul si
comercializarea cu amanuntul a produselor petroliere principale.
De asemenea, ei contesta din Hotarirea Guvernului nr. 1027 pct. 3
alineatul doi, modificat prin hotaririle Guvernului nr. 1322 si nr. 435,
potrivit caruia produsele petroliere principale importate se vor
transporta cu mijloace de transport feroviar, auto si naval. Importul
produselor petroliere principale pe cale maritima (navala) se va efectua
numai prin punctul vamal Giurgiulesti, iar importul prin intermediul
transportului auto - prin punctul vamal Leuseni; si pct. 4 lit. a) si b)
in redactia Hotaririi Guvernului nr. 1322, care stipuleaza ca agentilor
economici li se elibereaza licente pentru desfasurarea activitatilor de
importare a produselor petroliere la prezentarea documentelor care
atesta ca acestia poseda depozite proprii sau arendate in tara de stocare
a produselor petroliere cu o capacitate
de cel
putin 5 mii m3 si detin capital propriu echivalent cu cel putin 750 000
dolari SUA.
Autorii sesizarilor considera ca dispozitiile precitate aduc atingere
principiilor egalitatii in drepturi a agentilor economici, libertatii
comertului si activitatii de intreprinzator, protectiei concurentei
loiale si apararii proprietatii private si astfel contravin art. 58
alin. (2), art. 126 alin. (2) si art. 132 din Constitutie, precum si
legilor cu privire la antreprenoriat si intreprinderi si privind
limitarea activitatii monopoliste si dezvoltarea concurentei.
3. Examinind dispozitiile contestate din Legea privind piata
produselor petroliere si Hotarirea Guvernului nr.1027, cu modificarile si
completarile ulterioare, sub raportul normelor constitutionale, Curtea
retine urmatoarele.
Pornind de la dispozitiile constitutionale cuprinse in art. 60 alin.
(1), art. 66 lit. a) si art. 72 alin. (3) lit. r), Parlamentul, ca organ
reprezentativ suprem si unica autoritate legislativa a statului, pentru
asigurarea securitatii economice a tarii, este in drept sa reglementeze
cadrul organizatoric, juridic si economic al importului, transportului,
stocarii si comercializarii produselor petroliere pe piata interna ca
produse strategice, sa stabileasca statutul subiectilor care participa la
astfel de relatii, precum si sa instituie un regim special de activitate
a acestora.
Conform prevederilor art.8, intitulat "Programe nationale", din
Protocolul Cartei energetice privind eficienta energetica si aspectele

ecologice conexe, semnat la Lisabona la 17 decembrie 1994 (in vigoare


pentru Republica Moldova din 20 iunie 1996) , in scopul atingerii
obiectivelor politicii formulate in conformitate cu art.5 ("Strategii si
obiective de politica") al acestui Protocol, fiecare parte contractanta
va formula, aplica si actualiza in mod regulat programele de eficienta
energetica adecvate propriilor conditii.
Programul national, elaborat in baza acestui Protocol, prevede
infiintarea de organisme specializate pentru eficienta energetica,
finantate corespunzator si avind personal capabil sa formeze si sa aplice
politica acestora.
In Republica Moldova un astfel de organism constituie Agentia
Nationala pentru Reglementare in Energetica (in continuare - ANRE).
ANRE, organ permanent cu statut de persoana juridica, autoritate a
administratiei publice, nesubordonata altor autoritati publice sau
private, a fost instituita prin Hotarirea Guvernului nr.767 din 11 august
1997 in scopul sporirii eficientei functionarii, asigurarii si promovarii
concurentei in sectoarele electroenergetic, termoenergetic si de gaze si
abilitata cu dreptul de a reglementa raporturile dintre agentii
economici privati si organele de stat, de a elabora si aproba tarifele,
de a supraveghea activitatile comerciale ale participantilor la piata
energetica etc.
Atributiile si functiile de baza ale ANRE in domeniile
electroenergetic si al gazelor sint stipulate in Legea nr.136-XIV din 17
septembrie 1998 "Cu privire la gaze" si Legea nr.137-XIV din 17
septembrie 1998 "Cu privire la energia electrica", precum si in
Regulamentul sau, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.574 din 21 iunie
1999, cu modificarile ulterioare.
In capitolul II al Legii nr.461-XV legiuitorul a stipulat atributiile
autoritatilor administratiei publice pe piata produselor petroliere si a
specificat ca reglementarea de stat a pietei produselor petroliere este
prerogativa ANRE si a autoritatilor administratiei publice autorizate
conform prezentei legi si altor acte normative. Agentia promoveaza
politica unitara a statului pe piata produselor petroliere prin
licentierea, reglementarea si controlul activitatii participantilor la
aceasta piata in conformitate cu prezenta lege si cu alte acte normative
(art.6).
4. Potrivit Legii nr. 461-XV, cheltuielile pentru activitatea Agentiei
pe piata produselor petroliere se acopera din contul platilor regulatorii
stabilite la un nivel suficient, in baza estimarilor volumului de produse
petroliere principale si de gaze lichefiate importate prezentate de catre
titularii de licente. Din aceste plati se formeaza bugetul Agentiei
Nationale pentru Reglementare in Energetica, care se aproba de Guvern in
marime de 0,06 - 0,09 la suta din costul anual al energiei electrice,
gazelor naturale furnizate consumatorilor, produselor petroliere
principale si gazelor lichefiate importate.
Conform dispozitiilor legale, plata regulatorie constituie o plata
anuala, stabilita importatorilor de produse petroliere, al carei cuantum
este aprobat anual.
In context Curtea releva ca Legea cu privire la gaze si Legea cu
privire la energia electrica precitate contin dispozitii analogice
privind cheltuielile pentru activitatea ANRE din contul platilor
regulatorii aplicate titularilor de licente si privind formarea bugetului

Agentiei.
Curtea Constitutionala mentioneaza ca platile regulatorii, ca si alte
plati stabilite, care rezulta din raporturile economice dintre stat si
agentii economici, persoane fizice sau dintre agentii economici,
efectuate in afara relatiilor reglementate de legislatia fiscala, nu fac
parte din categoria platilor obligatorii, denumite impozite si taxe,
stabilite de art. 6 din Codul fiscal.
Potrivit art. 6 alin. (1) si alin. (2) din Codul fiscal, adoptat la 24
aprilie 1997 prin Legea nr. 1163-XIII , impozitul este o plata
obligatorie cu titlu gratuit, care nu tine de efectuarea unor actiuni
determinate si concrete de catre organul imputernicit sau de catre
persoana cu functie de raspundere a acestuia pentru sau in raport cu
contribuabilul care a achitat aceasta plata. Taxa, de asemenea, este o
plata obligatorie cu titlu gratuit, care nu este impozit.
In sensul acestui articol toate persoanele fizice si juridice care
beneficiaza de actiunile sau obiectivele finantate din fondurile bugetare
trebuie sa participe la formarea acestor fonduri prin achitarea
impozitelor si taxelor.
Totodata, potrivit art. 6 alin. (3) din Codul fiscal, alte plati
efectuate in limitele relatiilor reglementate de legislatia nefiscala
nu fac parte din categoria platilor obligatorii denumite impozite si
taxe.
Astfel, spre deosebire de platile regulatorii, impozitele si taxele
reprezinta o prelevare fara o contraprestatie sau fara vreun
echivalent. Or, platile regulatorii sint aplicate numai titularilor de
licente, marimea lor fiind determinata anual in baza unor estimari
concrete. Curtea releva de asemenea ca platile regulatorii nu sint
achitate din veniturile agentilor economici, fiind incluse in costul
produselor petroliere importate.
5. Art.13 din Legea nr.461-XV stipuleaza conditii speciale de acordare
a licentelor pentru importatorii produselor petroliere principale si
pentru activitatea de comercializare cu amanuntul a produselor petroliere
principale.
Curtea considera ca aceste dispozitii legale sint conforme
prevederilor constitutionale pentru urmatoarele considerente.
Potrivit art.126 din Constitutie, statul trebuie sa asigure
reglementarea activitatii economice, libertatea comertului si activitatii
de intreprinzator, protectia concurentei loiale, crearea unui cadru
favorabil valorificarii tuturor factorilor de productie si protejarea
intereselor nationale in activitatea economica, financiara si valutara.
Din dispozitiile Legii nr. 461-XV rezulta cu claritate
inadmisibilitatea favorizarii unor participanti la piata produselor
petroliere prin acordarea de inlesniri neprevazute de lege, precum si
inadmisibilitatea limitarii directe sau indirecte a drepturilor si
intereselor lor legitime.
Astfel, art. 3 alin. (2) din legea precitata stipuleaza expres ca
participantii la piata produselor petroliere beneficiaza de drepturi
egale, indiferent de tipul de proprietate si de forma juridica de
organizare.
6. In scopul asigurarii securitatii energetice a tarii, legiuitorul
pune in sarcina Guvernului sa stabileasca pentru importatorii de produse
petroliere conditii speciale de activitate pe piata produselor petroliere

(existenta depozitelor petroliere proprii, volumul minim necesar,


cuantumul capitalului propriu etc.) (art.13 alin.(1) din Legea nr.
461-XV).
In vederea executarii Legii nr. 461-XV, Guvernul, prin pct. 4 al
Hotaririi nr. 1322 din
29 noiembrie 2001, impune urmatoarele conditii pentru obtinerea
licentei pentru importul produselor petroliere:
- detinerea unor depozite proprii sau arendate de stocare a produselor
petroliere cu o capacitate de cel putin 5 mii m3;
- detinerea unui capital propriu echivalent cu cel putin 750 000
dolari SUA;
- lipsa restantelor la bugetul consolidat si bugetul asigurarilor
sociale de stat.
Curtea mentioneaza ca obiectivele urmarite de Guvern prin adoptarea
acestei hotariri sint: apararea cetatenilor si societatii de introducerea
in tara si comercializarea necontrolata a produselor petroliere,
crearea unor conditii favorabile de desfacere a produselor petroliere
pe piata interna, aprovizionarea fiabila a consumatorilor cu produse
petroliere de calitate, dezvoltarea concurentei loiale si protectia
drepturilor si intereselor legitime ale consumatorilor.
Astfel, Curtea califica drept nefondate afirmatiile autorilor
sesizarilor privind avantajarea companiilor mari si limitarea concurentei
pe piata produselor petroliere prin conditiile impuse de Guvern pentru
importatorii de produse petroliere.
Aceasta constatare este sprijinita si de materialele dosarului si
explicatiile reprezentantilor Guvernului, expuse in sedinta, potrivit
carora actualmente pe piata activeaza 21 de agenti economici importatori
de produse petroliere si 150 de subiecti economici specializati in
comercializarea produselor petroliere cu amanuntul.
7. Pct. 3 alineatul doi din Hotarirea Guvernului nr. 1027 stabileste
ca produsele petroliere principale importate se vor transporta cu
mijloace de transport feroviar, auto si naval. Importul produselor
petroliere principale pe cale maritima (navala) se va efectua numai prin
punctul vamal Giurgiulesti, iar importul prin intermediul transportului
auto - prin punctul vamal Leuseni.
In opinia autorilor sesizarilor, aceste prevederi contravin
dispozitiilor constitutionale si unor acorduri internationale,
constituind un amestec in activitatea agentilor economici din Republica
Moldova.
Curtea nu poate retine acest argument pentru urmatoarele motive.
Pentru asigurarea securitatii economice a tarii, statul este obligat
sa introduca mecanisme juridice, economice si organizatorice privind
reglementarea importului, transportului, stocarii si comercializarii
produselor petroliere pe piata interna, ca produse strategice, necesare
pentru asigurarea vitalitatii si functionarii stabile a celor mai
importante ramuri ale economiei nationale (energetica, industria,
agricultura, transportul), in conditiile legii.
Conform dreptului international, statele sint indreptatite sa puna
in vigoare legile considerate necesare pentru reglementarea utilizarii
bunurilor conform interesului general sau pentru asigurarea colectarii
impozitelor, taxelor, altor contributii.
Or, conform art. 1 din Protocolul intii aditional la Conventia

Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor


Fundamentale, adoptat la Paris, la 20 martie 1952, in vigoare pentru
Republica Moldova din 24 iulie 1997 , nimeni nu poate aduce prejudicii
proprietatii proprietarului, decit din motive de utilitate publica si in
conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului
international.
Astfel, Curtea Constitutionala constata ca masurile intreprinse de
Guvern in vederea executarii Legii nr. 461-XV nu contravin
dispozitiilor constitutionale si nu aduc atingere drepturilor
importatorilor de produse petroliere.
Curtea releva de asemenea ca dispozitiile contestate din Legea nr.
461-XV si Hotarirea Guvernului nr. 1027 nu contin elemente
discriminatorii si, prin urmare, nu incalca principiile constitutionale
ale universalitatii si egalitatii in fata legii.
Pentru considerentele expuse, calauzindu-se de art. 140 din
Constitutie, art. 26 din Legea cu privire la Curtea Constitutionala,
art. 62 din Codul jurisdictiei constitutionale,
Curtea Constitutionala
H O T A R A S T E:
1. Recunoaste constitutionale prevederile art. 10 alin. (1) si alin.
(2), art. 13 alin. (1) si alin. (3) din Legea nr. 461-XV din 30 iulie
2001 "Privind piata produselor petroliere" in redactia Legii nr. 930-XV
din 22 martie 2002;
pct. 3 alineatul doi, pct. 4 lit. a) si b) din Hotarirea Guvernului
nr.1027 din 1 octombrie 2001 "Cu privire la unele masuri de implementare
a Legii privind piata produselor petroliere" in redactia hotaririlor
Guvernului nr.1322 din 29 noiembrie 2001 si nr.435 din 10 aprilie 2002.
2. Prezenta Hotarire este definitiva, nu poate fi supusa nici unei cai
de atac, intra in vigoare la data adoptarii si se publica in Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.
PRESEDINTELE
CURTII CONSTITUTIONALE

Victor PUSCAS

Chisinau, 18 februarie 2003.


Nr. 6.
OPINIE SEPARATA
expusa in temeiul art. 27 alin. (5) din Legea cu privire la Curtea
Constitutionala si art. 67 din Codul jurisdictiei constitutionale
Prin sesizarile din 3 septembrie si 15 octombrie 2002, depuse de
grupul de deputati in Parlament Vlad Cubreacov, Iurie Rosca si Stefan
Secareanu si, respectiv, de deputatul in Parlament Mihail Plamadeala, s-a
solicitat controlul constitutionalitatii unor prevederi din Legea nr.
461-XV din 30 iulie 2001 "Privind piata produselor petroliere" in
redactia Legii nr. 930-XV din 22 martie 2002 si din Hotarirea Guvernului

nr. 1027 din 1 octombrie 2001 "Cu privire la unele masuri de implementare
a Legii privind piata produselor petroliere" in redactia hotaririlor
Guvernului nr. 1322 din 29 noiembrie 2001 si nr. 435 din 10 aprilie
2002.
Supuse examinarii in fond in sedinta plenara a Curtii din 18 februarie
2003, prevederile contestate au fost recunoscute constitutionale.
Consider decizia Curtii si, implicit, argumentele invocate in ea
nefondate pentru urmatoarele considerente.
Potrivit art. 10 alin. (1) si (2) din Legea privind piata produselor
petroliere in redactia Legii nr. 930-XV, bugetul Agentiei Nationale
pentru Reglementare in Energetica (in continuare - ANRE) se formeaza din
platile regulatorii aplicate titularilor de licente la nivelul de 0,06 0,09 la suta din costul anual al produselor petroliere principale
importate.
In opinia mea, aceste prevederi sint neconstitutionale si incalca art.
58, art. 130 si art. 132 din Constitutie, care stipuleaza in mod
imperativ ca, exceptind contributiile financiare stabilite de Constitutie
si legislatia in domeniu, orice alte prestatii si plati in sfera
cheltuielilor publice sint interzise.
Impartasesc opinia autorilor sesizarilor ca platile regulatorii din
care se formeaza bugetul institutiei publice ANRE constituie o modalitate
de impozitare camuflata, care, conform art. 132 alin. (2) din
Constitutie, este categoric interzisa.
Deductia Curtii, potrivit careia platile regulatorii, care, subliniez,
constituie unica sursa de finantare a organului public ANRE, nu fac
parte din categoria platilor obligatorii, este nefondata. Or, neachitarea
platii regulatorii de catre agentul economic determina retragerea
licentei acestuia.
Este eronata argumentarea constitutionalitatii prevederilor contestate
prin invocarea legilor nr. 136-XIV "Cu privire la gaze" si nr. 137-XIV
"Cu privire la energia electrica" din 17 septembrie 1998, care contin
dispozitii analogice privind aplicarea platilor regulatorii titularilor
de licente de catre ANRE. In opinia mea, in temeiul art. 6 alin. (3) din
Codul jurisdictiei constitutionale, Curtea trebuia sa extinda controlul
de constitutionalitate asupra acestor dispozitii si, pentru motivele
expuse anterior, sa le declare neconstitutionale.
Consider superflua invocarea dispozitiilor art. 60, 66 si 73 din
Constitutie, fiindca ele n-au tangenta cu obiectul sesizarilor.
Nu poate fi retinut nici argumentul din hotarire ca platile stabilite
pentru formarea bugetului ANRE si restrictiile impuse importatorilor de
produse petroliere sint determinate de necesitatea asigurarii securitatii
energetice a tarii. Ori, cu aceasta atributie este abilitata Directia
generala pentru rezervele materiale, care functioneaza pe linga Guvern.

Este irelevanta pentru obiectul cauzei invocarea Protocolului intii


aditional la Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului si a
Libertatilor Fundamentale.
Prevederile art. 13 alin. (1) si alin. (3) din Legea nr. 461-XV in
redactia Legii nr. 930-XV si pct. 3 alin. doi si pct. 4 lit. a) si b)
din Hotarirea Guvernului nr. 1027 in redactia hotaririlor Guvernului nr.
1322 si nr. 435, care instituie conditii speciale pentru participantii
la piata produselor petroliere (detinerea unui capital propriu de cel
putin 750 000 dolari SUA - in lei 10 650 000, a unor depozite cu o
capacitate de cel putin 5000 m3, importul produselor petroliere cu
transportul auto numai prin punctul vamal Leuseni), recunoscute de Curte
drept constitutionale, aduc atingere dispozitiilor Legii Supreme
cuprinse in:
art. 9 alin. (3), care statueaza ca factorii de baza ai economiei in
Republica Moldova sint piata, libera initiativa economica si concurenta
loiala;
art. 16 alin. (1), care consfinteste dispozitia ca respectarea si
ocrotirea persoanei constituie o indatorire primordiala a statului;
art. 16 alin. (2), potrivit caruia toti cetatenii Republicii Moldova
sint egali in fata legii si a autoritatilor publice;
art. 54 alin. (1), care statueaza ca in Republica Moldova nu pot fi
adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile si libertatile
fundamentale ale omului si cetateanului;
art. 54 alin. (2), care stipuleaza ca exercitiul drepturilor si
libertatilor nu poate fi supus altor restringeri decit celor prevazute de
lege;
art. 126 alin. (1), potrivit caruia economia Republicii Moldova este
economie de piata;
art. 126 alin. (2) lit. b), g) si h), care stipuleaza in mod
imperativ ca statul trebuie sa asigure libertatea comertului si
activitatii de intreprinzator, protectia concurentei loiale, crearea unui
cadru favorabil valorificarii tuturor factorilor de productie, sporirea
numarului de locuri de munca, crearea conditiilor pentru cresterea
calitatii vietii, inviolabilitatea investitiilor persoanelor fizice si
juridice, inclusiv straine.
Este neargumentata de asemenea aprecierea drept constitutionale a
prevederilor pct. 3 alin. doi si pct. 4 din Hotarirea Guvernului nr.
1027, care stipuleaza conditii imperative pentru importatorii de
produse petroliere - detinerea unui capital propriu de cel putin 750
000 dolari SUA si a unor depozite cu o capacitate de cel putin 5000 m3.
Dupa cum s-a mentionat anterior, potrivit art. 126 din Constitutie,

statul este obligat sa asigure libertatea comertului si activitatii de


intreprinzator, sa protejeze concurenta loiala, sa creeze un cadru
favorabil valorificarii tuturor factorilor de productie, sa asigure
sporirea numarului de locuri de munca, cresterea calitatii vietii si
inviolabilitatea investitiilor persoanelor fizice si juridice. Insa prin
restrictiile stipulate in art. 13 din Legea nr. 461-XV si pct. 3 si pct.
4 din Hotarirea Guvernului nr. 1027 (cu modificarile si completarile
ulterioare) aceste prevederi constitutionale au fost incalcate in mod
flagrant.
Reiterez ca la adoptarea actelor contestate legislativul si Guvernul
au ignorat dispozitiile constitutionale, care stipuleaza in mod
imperativ ca factorii de baza ai economiei sint economia de piata, libera
initiativa economica, antrenarea tuturor agentilor economici intr-o
concurenta libera si loiala. Or, asa cum se subliniaza in sesizari,
instituirea unor restrictii atit de drastice pentru importatorii de
produse petroliere autohtoni in conditiile actuale, cind situatia
financiara a agentilor economici din tara este extrem de dificila,
favorizeaza marii importatori in ramura, de regula straini.
De remarcat ca masurile restrictive impuse de Guvern au condus la
retragerea de pe piata a mai mult de 30 de agenti economici importatori
de produse petroliere, care practicau legal acest gen de activitate (fapt
consemnat in sedinta plenara), la violarea investitiilor licite ale
acestora si la reducerea esentiala a numarului locurilor de munca in
ramura, ceea ce denota incalcarea crasa a dispozitiilor art. 126 alin.
(1) si alin. (2)
lit. b), g) si h) din Constitutie.
Dispozitiile care impun importul produselor petroliere cu transportul
auto numai prin punctul vamal Leuseni incalca dispozitiile
constitutionale privind economia de piata, libertatea comertului si
activitatii de intreprinzator, protectia concurentei loiale, obligatia
statului de a crea un cadru favorabil valorificarii tuturor factorilor de
productie. Fiind in imposibilitatea de a face importuri din piata de
est, care poate fi mult mai avantajoasa, importatorii de produse
petroliere sint nevoiti sa valorifice doar piata de vest, astfel
fiindu-le incalcat dreptul la libera initiativa economica, prevazut de
art. 9 alin. (3) din Constitutie. De remarcat in context si faptul ca
pentru traversarea frontierei vamale a transportului auto cu produse
petroliere nu este necesara dotarea punctelor vamale cu echipament
special, prin urmare nu sint necesare investitii suplimentare.
Avind in vedere dispozitiile constitutionale, invocate in prezenta
opinie, sint neavenite constatarile Curtii, potrivit carora prevederile
contestate "nu aduc atingere drepturilor importatorilor de produse
petroliere" si "nu contin elemente discriminatorii", "nu incalca
principiile constitutionale ale universalitatii si egalitatii in fata
legii". Realitatea infirma aceste constatari ale Curtii.
In final voi remarca: dispozitiile legale declarate constitutionale de
Curte au deja repercusiuni negative asupra situatiei economice a

populatiei, intrucit
petroliere.

au condus la majorarea pretului la produsele

JUDECATOR
AL CURTII CONSTITUTIONALE

--- end_of_file ---

Mircea IUGA