Sunteți pe pagina 1din 6

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA

cu privire la radioprotectie si securitatea nucleara


Nr.1440 din 24.12.97
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.24-25 din 19.03.1998
---------Parlamentul adopta prezenta lege.
Luind in considerare importanta radiatiilor ionizante pentru
medicina, industrie si cercetari stiintifice, precum si faptul ca
iradierea ionizanta poate avea urmari nefaste pentru om, este necesara
numirea unor institutii publice in calitate de organe competente sa
asigure protectia vietii, sanatatii si securitatii populatiei si a
mediului inconjurator si sa permita utilizarea benefica a radiatiilor
ionizante.
Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
Articolul 1. Obiectul prezentei legi
Prezenta lege are ca obiect:
a) neadmiterea raspindirii armelor nucleare, securitatea si
mentinerea ei la nivel inalt in orice activitate de utilizare a
materialelor radioactive si surselor de radiatii ionizante, prevenirea
utilizarii neautorizate a acestora si a deseurilor radioactive, inclusiv
a combustibilului nuclear, in conformitate cu obligatiile Republicii
Moldova ce decurg din Acordul de neraspindire a armelor nucleare si cu
obligatiile din cadrul altor conventii internationale la care Republica
Moldova este parte;
b) protectia personalului, populatiei, bunurilor si mediului
inconjurator impotriva actiunii nocive a radiatiilor ionizante in
conformitate cu Standardele internationale de baza pentru protectia
contra radiatiilor ionizante si securitatea surselor de radiatii
ionizante.
Articolul 2. Domeniile de aplicare a prezentei legi
Prezenta lege se aplica in toate cazurile legate de iradiere sau de
posibilitatea iradierii ionizante.
Articolul 3. Notiuni principale
In sensul prezentei legi, se utilizeaza urmatoarele notiuni:
certificat de securitate - document care confirma ca agentul
economic respecta standardele, regulile si normativele tehnice, alte
documente care reglementeaza desfasurarea in siguranta a activitatii si
utilizarii instalatiilor, obiectelor sau mijloacelor cu risc sporit de
iradiere;
deseuri radioactive - materiale, articole, instalatii si obiecte

biologice in orice forma, inutilizabile, care contin sau sint


contaminate cu radionuclizi in concentratii superioare limitelor admise;
{New}[Notiunea licenta (autorizatie) excl. prin Legea N 333-XV din 24.07.2003]
radiatie ionizanta
- orice iradiere corpusculara sau electromagnetica capabila sa
produca direct sau indirect ioni la trecerea prin substanta sau orice radiatie din urmatoarele:
alfa, beta, gama, X, neutroni, electroni, protoni sau alte particule incarcate (cu exceptia undelor
radio, radiatiilor vizibile, infrarosii, ultraviolete, radiatiilor laser, ultrasunetelor, undelor
electromagnetice de inalta frecventa etc.);
radioprotectie si securitate nucleara - protectie a
personalului, populatiei, bunurilor si a mediului inconjurator impotriva actiunii surselor de
radiatii ionizante si securitatea acestor surse, inclusive masurile de asigurare a unei protectii si
securitati care, in diversele activitati, sa mentina riscul la un nivel scazut, sa previna accidentele
nucleare si consecintele lor; sursa de radiatii ionizante - materiale, echipamente, dispozitive,
instalatii capabile sa produca cimpuri de radiatii ionizante.
Articolul 4. Desfasurarea activitatilor cu
surse de radiatii ionizante
Nici o activitate practica legata de sursele de radiatii ionizante
nu poate fi aprobata, implementata, efectuata, oprita sau stopata si
nici o sursa de radiatii ionizante nu poate fi procurata, prelucrata,
proiectata, fabricata, instalata, montata, achizitionata, importata,
exportata, raspindita, vinduta, insusita, data in chirie, primita,
amplasata, data in exploatare, aflata in posesiune, folosita,
exploatata, aflata in stadiu de deservire, reparare, transfer, scoasa
din exploatare, demontata, transportata, pastrata sau depozitata
definitiv in alt mod decit in conformitate cu regulamentele si cerintele
organelor publice de reglementare in domeniul radioprotectiei si
securitatii nucleare si dupa declararea prealabila a intentiei de a
practica o astfel de activitate.
Articolul 5. Organele publice de reglementare in domeniul
radioprotectiei si securitatii nucleare
Organele publice de reglementare in domeniul radioprotectiei si
securitatii nucleare sint:
a) Ministerul Sanatatii;
b) Departamentul Standarde, Metrologie si Supraveghere Tehnica;
c) Departamentul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale.
d) autoritatea centrala abilitata cu gestiunea resurselor naturale
si cu protectia mediului inconjurator.
[ Lit. d) introd. prin Legea N 454-XV din 30.07.2001 ]
Articolul 6. Principiile activitatii in domeniul asigurarii
radioprotectiei si securitatii nucleare
Activitatea in domeniul asigurarii radioprotectiei si securitatii
nucleare se bazeaza pe urmatoarele principii:
a) neadmiterea depasirii nivelului de iradiere maxim admis;
b) excluderea oricarei iradieri nejustificate;
c) reducerea dozelor de iradiere la un nivel minim posibil.
Articolul 7. Documentele normative privind radioprotectia

si securitatea nucleara
(1) Documentele normative privind radioprotectia si securitatea
nucleara se elaboreaza si se aproba de catre organele publice
nominalizate la art.5, in limitele competentei lor.
(2) Documentele normative privind radioprotectia si securitatea
nucleara sint executorii pentru toate persoanele juridice si fizice care
utilizeaza surse de radiatii ionizante.
(3) Recomandarile in domeniul radioprotectiei si securitatii
nucleare sint elaborate de Comitetul National de Radioprotectie.
Articolul 8.
Competenta autoritatii centrale abilitate cu
gestiunea resurselor naturale si cu protectia mediului inconjurator
Autoritatea centrala abilitata cu gestiunea resurselor naturale si
cu protectia mediului inconjurator efectueaza:
a) monitoringul, colectarea si analiza informatiei privind poluarea
radioactiva de fond a mediului;
b) prognoze privind dispersia si deplasarea poluantilor radioactivi.
[ Art. 8 introd. prin Legea N 454-XV din 30.07.2001 ]
[ Numer. modif. prin Legea N 454-XV din 30.07.2001 ]
Capitolul II
COMPETENTA ORGANELOR PUBLICE DE
REGLEMENTARE IN DOMENIUL
RADIOPROTECTIEI SI SECURITATII NUCLEARE
Articolul 9. Competenta Ministerului Sanatatii
Ministerul Sanatatii efectueaza:
a) normarea igienica a factorilor radioactivi;
b) supravegherea sanitara la obiectivele cu surse de radiatii
ionizante si eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare;
{New}[Lit. c) excl. prin Legea N 333-XV din 24.07.2003]
{New}[Numer. modif. prin Legea N 333-XV din 24.07.2003]
c) evaluarea igienica a produselor alimentare si a materiei prime
alimentare, a apei potabile, a materialelor de constructie si a altor
produse privind continutul de substante radioactive in conformitate cu
standardele si normativele in vigoare, eliberarea de certificate
igienice;
d) controlul iradierii personalului si pacientilor, controlul
dozimetric al personalului si al populatiei in cazuri de accidente
nucleare majore.
Articolul 10. Competenta Departamentului Standarde,
Metrologie si Supraveghere Tehnica
Departamentul Standarde, Metrologie si Supraveghere Tehnica
efectueaza:
a) inregistrarea si aprobarea standardelor, regulilor si
normativelor tehnice in domeniul radioprotectiei si securitatii
nucleare, supravegherea asupra respectarii lor;

b) supravegherea tehnica asupra utilizarii surselor de radiatii


ionizante si a depozitarii definitive a deseurilor radioactive;
c) supravegherea tehnica a obiectelor cu surse de radiatii ionizante
si a deseurilor radioactive;
d) eliberarea certificatelor de securitate vizind exploatarea,
deservirea, repararea instalatiilor si utilajelor cu surse de radiatii
ionizante si a mijloacelor de masura a cimpurilor de radiatii
ionizante;
{New}[Lit. d) in red. Legii N 333-XV din 24.07.2003]
e) asigurarea metrologica a mijloacelor de investigatii si control
asupra surselor de radiatii ionizante.
Articolul 11. Competenta Departamentului Protectiei
Civile si Situatiilor Exceptionale
Departamentul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale
efectueaza:
a) aprobarea standardelor, normelor si cerintelor in domeniul
protectiei civile;
b) organizarea si efectuarea lucrarilor de salvare si de lichidare a
consecintelor accidentelor nucleare majore;
c) supravegherea in domeniul radioprotectiei;
d) organizarea pregatirii subunitatilor protectiei civile care
executa lucrari de radioprotectie;
e) autorizarea transportului de materiale radioactive;
f) coordonarea activitatii Retelei nationale de observare si control
de laborator asupra poluarii si contaminarii mediului inconjurator cu
substante radioactive;
g) instiintarea si informarea autoritatilor publice si a populatiei
despre pericolul accidentelor nucleare majore, despre producerea
accidentului si despre situatia exceptionala creata de el.
Capitolul III
DREPTURILE SI OBLIGATIILE CETATENILOR
IN DOMENIUL RADIOPROTECTIEI SI SECURITATII NUCLEARE
Articolul 12. Drepturile cetatenilor
In domeniul radioprotectiei si securitatii nucleare, cetatenii au
dreptul:
a) la conditii inofensive de munca si la un mediu de trai favorabil;
b) la informatie privind radioprotectia si securitatea nucleara;
c) la protectie sociala si la reabilitare medicala in caz de
suprairadiere cu radiatii ionizante.
Articolul 13. Obligatiile cetatenilor
Cetatenii Republicii Moldova, cetatenii straini si apatrizii sint
obligati:
a) sa respecte cu strictete hotaririle si dispozitiile organelor
publice de reglementare in domeniul radioprotectiei si securitatii
nucleare;
b) sa ia masurile de precautie stabilite prin standardele, normele

si regulile de radioprotectie si securitate nucleara.


Capitolul IV
RASPUNDEREA PENTRU INCALCAREA PREZENTEI LEGI
Articolul 14. Raspunderea pentru incalcarea prezentei legi
(1) Incalcarea prezentei legi, a altor acte normative privind
radioprotectia si securitatea nucleara atrage raspundere disciplinara,
administrativa, civila si penala in conformitate cu legislatia.
(2) Responsabilitatea pentru luarea de decizii in domeniul
radioprotectiei si securitatii nucleare in cazuri de accidente nucleare
majore o poarta Comisia pentru situatii exceptionale.
Articolul 15. Raspunderea persoanelor cu functii de raspundere
de la obiectivele cu surse de radiatii ionizante
Persoanele cu functii de raspundere de la obiectivele cu surse de
radiatii ionizante poarta raspundere in conformitate cu legislatia
pentru:
a) nerespectarea standardelor, normelor si regulilor de
radioprotectie si securitate nucleara;
b) numirea sau admiterea la lucrul cu surse de radiatii ionizante a
persoanelor care nu poseda pregatirea profesionala corespunzatoare;
c) neindeplinirea, in termenele stabilite, a prescriptiilor
organelor publice de reglementare in domeniul radioprotectiei si
securitatii nucleare;
d) alte incalcari care atrag raspunderea prevazuta de legislatie.
Capitolul V
FINANTAREA ACTIVITATII DE ASIGURARE A RADIOPROTECTIEI
SI SECURITATII NUCLEARE
Articolul 16. Finantarea activitatii organelor publice de
reglementare in domeniul radioprotectiei si
securitatii nucleare
(1) Mijloacele necesare organelor publice mentionate la art.5 pentru
indeplinirea obligatiilor de asigurare a radioprotectiei si securitatii
nucleare sint prevazute la bugetul de stat.
(2) 50 la suta din sumele pe care organele publice de reglementare
in domeniul radioprotectiei si securitatii nucleare le incaseaza pentru
eliberarea de certificate si pentru alte servicii se fac venit la
bugetul de stat. Restul se utilizeaza pentru cheltuielile specifice
acestor activitati.
{New}[Alin. (2) modif. prin Legea N 333-XV din 24.07.2003]
(3) Regulamentul repartizarii mijloacelor ramase la dispozitia
organelor publice de reglementare in domeniul radioprotectiei si
securitatii nucleare se elaboreaza si se aproba in modul stabilit de
Guvern.
Capitolul VI
CONVENTIILE INTERNATIONALE IN DOMENIUL RADIOPROTECTIEI

SI SECURITATII NUCLEARE
Articolul 17. Conventiile internationale
In cazul in care conventia internationala la care Republica Moldova
este parte prevede alte dispozitii in domeniul radioprotectiei si
securitatii nucleare decit cele din prezenta lege, se aplica prevederile
conventiei internationale.
Capitolul VII
DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII
Articolul 18
Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii.
Articolul 19
Guvernul, in termen de 90 de zile:
a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislatiei
in vigoare in conformitate cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative in conformitate cu prezenta lege;
c) va asigura reexaminarea actelor normative adoptate de organele
publice de reglementare in domeniul radioprotectiei si securitatii
nucleare care contravin prezentei legi.
PRESEDINTELE
PARLAMENTULUI
Chisinau, 24 decembrie 1997.
Nr. 1440-XIII.
-

Dumitru MOTPAN