Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT

Metodologia - cadru de organizare qi func{ionare a consiliului de administra{ie din

uniti{ile

de

invl{Imint preuniversitar

Capitolul I. Dispozi{ii generale

Art. I Unitdlile de invajdmdnt

preuniversitar cu personalitate juridicd sunt conduse de

consiliile de administralie, de directori gi, dupd caz, de directori adjuncli.

in exercitarea

atribu(iilor ce le revin, consiliile de administralie qi directorii conlucreazd cu consiliul


profesoral, cu comitetul de pdrinli qi cu autoritd{ile administra{iei publice locale.

Art. 2 Consiliul de administralie al unitdlilor de inv[ldmAnt preuniversitar, denumit


continuare,

in cuprinsul prezentei Metodologii, Consiliul de administralie,

?n

este organul de

conducere al unitalii de inv6![mAnt.

Art.

3 La inceputul fiecdrui an gcolar, in raport cu releaua qcolard inspectoratele

judefene/al municipiului Bucureqti stabilesc/stabileEte

prin

hotdrAre

Ecolare

consiliului

de

administralie, cu respectarea prevederilor prezentului ordin, numdrul minim de membri ai

consiliilor de administrafie pentru fiecare unitate de invS!f,mAnt preuniversitar de stat, in


funclie de mdrimea Ei specificul acesteia gi il comunicd unitdlilor de inv6fdm6nt.

Capitolul II. Constituirea consiliului de administra{ie

Art.4 (1) Consiliul de administraJie

se constituie

din 7,9 sau 13 membri, dup6 cum

urmeazd:

a) in cazul unit5lilor de invdldmdnt de nivel gimnazial cu un singur rAnd de clase,

consiliul de administrafie este format din 7 membri, cu urmdtoarea componen{d: 3

cadre

didactice, inclusiv directorul unitalii de invS!6mdnt,2 reprezentanli ai pdrinlilor, primarul sau

un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. Directorul unitdfli

de

invdfdmAnt este membm de drept a1 consiliului de administra]ie, din cota aferentd cadrelor

didactice din unitatea de inv6!5mdnt respectivS. Prevederile prezentului articol se aplicd in


mod corespmzdtor gi pentru invdldmdntul preqcolar qi primar;
b) in cazul in care consiliul de administrafie este format din 9 membri, dintre acegtia 4
sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului. 2 reprezentan\i ai oonsiliului

local qi 2 reprezentan{i ai pdrinfilor. Directorul unitAtii de inr,f,l5mAnt este membru de drept al

consiliului de administralie din cota aferentd cadrelor didactice din unitatea de ?nvdldm6nt
respectivd;

c) in cazul in care consiliul de administralie este format din 13 membri, dintre


aceqtia

6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanli ai

consiliului local gi 3 reprezentanli ai pdrinfilor. Directorul unitdlii de invSldmAnt este membru


de drept al consiliului de administralie din cota aferent6 cadrelor didactice din unitatea de
invdfdmAnt respectivd

(2) in unitdtile de inv6!6mAnt special de stat, consiliul de administra{ie este organul de


conducere pi este constituit

a)

in

din7,9

sau 13 membri, astfel:

cazul unitdlilor de invd{dmdnt special de nivel gimnazial cu un singur rdnd de

clase, consiliul de administralie este format din 7 membri, cu urmdtoarea componen{d: 3

cadre didactice, inclusiv directorul unitagii de invdldmdnt;


pregedintele consiliului judelean/consiliului general

reprezentanli

al municipiului

ai pdrinlilor;

Bucureqti sau un

reprezentant al acestuia. Directorul unitafli de invSldmdnt este membru de drept al consiliului

de administrafie din cota aferentd cadrelor didactice din unitatea de invdfdm6nt respectivd.
Prevederile prezentului articol se aplicd

in mod

corespunzdtor

qi pentru

invatdm6ntul

preqcolar qi primar;
b) in cazul in care consiliul de administrafie este format din 9 membri, dintre aceqtia 4

sunt cadre didactice, pregedintele consiliului jude{eanlconsiliului general al municipiului


Bucuregti sau un rcprezentant al acestuia,

2 rcprezentanli ai consiliului judelean/consiliului


general al municipiului Bucureqti qi 2 rcprezentanfi ai pirinlilor. Directorul unitdlii de
invafdmAnt este membru de drept al consiliului de administra]ie din cota aferenta cadrelor
didactice din unitatea de invdjdmAnt respectivd;

c) in cazul in care consiliul de administralie este format din 13 membri, dintre aceqtia

6 sunt cadre didactice, preqedintele consiliului judeJean/consiliului general al municipiului


bucuregti sau un reprezentant al acestuia,3 reprezentan{i ai consiliului jude}ean/consiliului
general

al municipiului Bucureqti qi 3 reprezentanli ai pdrin{ilor. Directorul unitalii

de

invdlamdnt este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor
didactice din unitatea de invdfdmdnt respectivi.;

(3) in cazul unit[1ilor de inv6l6m6nt parlicular Ei confesional, in

componenla

consiliului de administralie sunt inclugi reprezentanli ai fondatorilor. Conducerea consiliului

de administralie este asiguratd de persoana desemnatd de fondatori.

in

unitalile pentru

invf,lSmAntul general obligatoriu, consiliul de administratie cuprinde Ei un reprezentant al


consiliului local.

Art.

(i)

La inceputul fiec6rui an scolar, dar nu maitdrziu de data inceperii cursurilor,

consiliul de administralie in exerciliu hotdrfute declanqarea procedurii de constituire a noului


consiliu de administralie.

(2) in vederea constituirii noului consiliu de administrafie, in acord cu prevederile art.


3, directorul unitalii de inv[[dmdnt derulea zd. urmdto area procedurd:

a) solicitS, in scris, consiliului local, gi, in cazul invdldmAntului special, consiliului


jude{ean, primarului, consiliului reprezentativ al pdrinlilor desemnarea rcprezentan{ilor.
Desemnareareprezentanlilor este adusd la cunoqtinfa directorului, in scris, in termen de3 zile
lucrdtoare de la data inqtiinlarii;

b) convoacd, in qedinfd extraordinard, consiliul profesoral al unitdfii de invaldmAnt


preuniversitar, ?n vederea alegerii cadrelor didactice care vor face parte din consiliul de
administralie;
c) emite decizia de constituire a consiliului de administralie pentru anul qcolar in curs,

o comunicd membrilor qi observatorilor

;i o afiqeazd, la loc viztbll, in unitatea

de invdt[mdnt

cu personalitate juridicd precum qi in toate structurile acesteia.

(3) Consiliul de administralie care a funclionat pAnd la data emiterii deciziei

de

constituire a noului consiliu de administralie se dizolvd de drept.

(a) in mod similar se proced

eazd. qi

in cazul unitalilor de invf,{dmdnt special de stat.

Art. 6. Componenfa consiliului de administratie se modific[ in situafiile prevazute de lege gi


de prezenta metodologie, cu respectarea procedurii prevdzute

la art. 5.

Art.7. (1) Membrii consiliului de administratie sunt aleqi sau,

dupS caz, desemnafi, pan6 la

sfArgitul anului qcolar, dupd cum urmeazi:

a)

reprezentanlii cadrelor didactice sunt alegi, prin vot secret, de cdtle consiliul

profesoral, cu majoritate simpl6 din totalul membrilor acestuia, inclusiv directorul adjunct, in

ordinea descrescdtoare

a numdrului de voturi, din rAndul cadrelor didactice angajate in

unitatea de inv6!6m6nt cu contract individual de munc6.

b) in

cazul unitalilor de inv6{5m6nt preuniversitar care au

in

subordine structuri,

coordonatorii acestora pot fi ale;i membri ai consiliului de administrafie;

c)
d)
e)

reprezentanlii consiliului local/ consiliului judelean sunt desemna{i de acesta;

primarul/primarul de sector sau un reprezentant al acestuia;


reprezentanfii parin]ilor sunt desemnati de cdtre Consiliul reprezentativ al

pdrinlilor, dintre parinlii copiilor sau elevilor din unitatea de invdldmant;

0
clase

minoritdlile nalionale au dreptul

la reprezentare

proporfionald cu numdrul de

in Consiliul de Administrafie, cu respectarea criteriilor de competenld profesionald,

.. :
potrivit legii. In mod similar

se procedeazd qi

in unitalile de invdldmdnt cu predare in limbile

minoritdlilor na{ionale in cadrul clrora funcfioneazd qi clase cu predare in limba rom6nd.


(2) Aceeaqi procedurd se aplicd;i in cazul unitdlilor de invSldm6nt special de stat.

(3) Membrii consiliului de administra(ie au aceleaqi drepturi qi obligalii in exercitarea


mandatului.
(a) Nu poate fi membru al consiliului de administra{ie:

a)

persoana care are in acelaqi consiliu de administra{ie rude gi afini p6na la gradul

III inclusiv;

b)
c)

persoana care a

primit o sanc{iune disciplinard in ultimii 3 ani;

persoana care are o condamnare penald;

Art. 8 (1) Pierderea calitdlii de membru in consiliul de administralie

opereazd. de drept

in

urmStoarele situa{ii:

a) inregistrareaa 3 absenle nemotivate consecutive, respectiv a 5 absen{e in decursul


unui an gcolar, la qedinlele ordinare ale consiliului de administratie;

b) inlocuirea, in scris, de cdtre autoritateacare

c)

ca urmare a renunldrii

a desemnat persoana respectivd;

in scris;

d) ca urmare a condamndrii pentru sivArgirea unei infractiuni, dispuse prin hotdr6re


judecdtoreascd defi nitivd;

(2) Revocarea membrilor consiliului de administra{ie se face cu votul a 213 din


membrii consiliului de administrafie in urmdtoarele situatii:

a)

sdv6rpirea de fapte care dduneazd interesului invafdm6ntului qi prestigiului unitalii

de invdfdm0nt;

b) neindeplinirea atribufiilor stabilite.

Art. 9 (l)

Se recomandd ca membrii consiliului de administralie sd participe la programe de

formare specifice managementului unitdlilor de invdfdmdnt gi managementului calit6lii in


educalie.

(2) Conducerea unit6{ii de inva}dmdnt" impreund cu autoritdfile administrafiei publice


locale, asigurd resursele necesare pentru participarea cadrelor didactice membre ale
consiliului de administralie la programe/cursuri de formare specifice managementului
unitdlilor de inv6!5mdnt qi managementului calitalii in educaJie.

capitolul IrI. Func{ionarea consiliului de administra{ie

Art. 10 (1) Pentru unitdlile de inv6ldm6nt preuniversitar de stat, preqedintele consiliului de


administrafie este directorul unitalii de invdfdmint. Pentru unitdfile de invdfdm6nt
preuniversitar particular qi confesional conducerea consiliului de administrafie este
asiguratd
de persoana desemnatd de fondatori.

(2)Prezen\a membrilor la qedin{ele consiliului de administra}ie este obligatorie.

(3) (a)HotfuArile privind angajarea. motivarea, evaluarea, recompensarea, rdspunderea


disciplinar6 qi disponibilizareapersonalului didactic se iau la nivelul unitAli de invdldmAnt de
cdtre consiliul de administrafie, cu votul a 213 dintotalul membrilor.

(b)in situafii exceplionale, in care hotdrArile consiliului de administrafie nu pot fi


luate conform lit.(a), la urmdtoarea qedinfd cvorumul de gedinld necesar adoptdrii este de
jumdtate plus unu din membrii consiliului de administratie, iar hotdrArile consiliului de
administralie se adoptd cu2l3 din voturile celor prezenfi.

(4) Hot5rArile privind bugetul qi patrimoniul unitafii de invalamdnt se iau

cu

majoritatea din totalul membrilor consiliului de administralie.

(5) Consiliul

de administralie poate emite hotdrAri in condiliile in care sunt prezenfi

minimum jumdtate plus unu din totalul membrilor, exceptdnd situaliile prevdzute la alineatul
(3).

(6) Hot6rdrile consiliului de administralie care vizeazd personalul din unitate, curn ar

fi procedurile pentru ocuparea posturilor,

restrdngerea de activitate, acordarea calificativelor,

aplicarea de sancliuni qi altele asemenea, se iau prin vot secret.

(7) Directorul unitdlii de inv6!5mdnt emite deciziile conform hotdrArilor consiliului de


administrafie. Lipsa cvorumului unei Eedinfe, conduce la nulitatea hotSrArilor luate in sedinta
respectiv6.

(8) Membrii consiliului de administratie care se afl5 in conflict de interese nu


participd la vot.

(9) La ;edinfele consiliului de


organizafiilor sindicale reprezentative

administralie participd

de drept

reprezentan[ii

la nivel de sector de activitate

invd![mdnt

preuniversitar din unitatea de inv6fdm6nt, cu statut de observatori. Preqedintele consiliului de

administralie are obligalia de a convoca reprezentanlii organizalrilor sindicale reprezentative


la nivel de sector de activitate inv6!5m6nt preuniversitar din unitatea de ?nvdtdmdnt la toate
qedinlele consiliului de administralie.

(i0) La qedinfele consiliului de administrafie in

care se dezbat problematici privind

elevii, preqedintele consiliului de administralie are obligalia de a convoca reprezentantul


elevilor, care are statut de observator.
(11) La gedinlele consiliului de administralie este invitat obligatoriu un reprezentant al

pdrinlilor din rAndul elevilor care invald la clasele cu invdfdm6nt in limba matern6, dacl
ordinea de zi prevede o problematicd a acestui inv[famdnt. in mod similar se procedeazd
Ei in

unitalile de invdtdm6nt cu predare

in limbile minorit[1ilor nafionale in

funclioneazd qi clase cu predare in limba romAnd.

cadrul cdrora

(12) La qedinlele consiliului de administrafie pot

fi invitate

qi alte persoane, in funclie

de problematica inscrisd pe ordinea de zi. De asemenea, dacd, unitatea de inv6{6mAnt cu


personalitatejuridica are structuri arondate, pot participa ca invitali qi coordonatorii acestora.

(i3) La sf6rgitul fiec5rei gedinfe a consiliului de administrafie, membrii consiliului


de administrafie participanli au obligalia sd semneze procesul-verbal incheiat cu

aceastd

ocazie.

(14) Punctele de vedere ale observatorilor gi ale invitafilor se consemneazd in procesul


verbal qi sunt asumate de aceEtia prin semndturd.

Art.

in

11 (1) Consiliul de administrafie se intrunegte lunarprecum qi ori de c6te ori este necesar

gedinle extraordinare,

la solicitarea preqedintelui consiliului de administralie sau doud

treimi din numdrul membrilor consiliului de administralie sau a doud treimi din numdrul
membrilor consiliului profesoral. Consiliul de administralie este convocat la solicit area a
;i
doud treimi din numdrul membrilor consiliului elevilor sau doud treimi din numdrul
membrilor consiliului reprezentativ al p[rinlilor/asocialiei de parinli.
(2) Membrii consiliului de administrafie, observatorii qi invitalii sunt convocali cu cel
pu[in 72 de ore inainte de inceperea qedinfei, comunicdndu-li-se ordinea de zi qi documentele
ce urrneazd a fi discutate.

in

cazul qedin{elor extraordinare convocarea se face cu

cel pulin24

de ore inainte. Procedura de convocare se considerd indeplinitd daca s-arealizatprin unul din

urmdtoarele mijloace: pogtd, fax, e-mail sau sub semn[turd.

(3) Daca, dupi 3 convocdri, in interval de o lund de la emiterea deciziei de constituire


a noului consiliu de administralie, acesta nu se intruneqte statutar in gedinJd, se reconfirm6
fiecare membru sau sunt reluate demersurile pentru reconstituirea componenlei consiliului de

administratie, dupd caz.

(4) Directorul unitdlii de invdtdmAnt emite o noud d,ecizie privind

constituirea

consiliului de administralie.

(5)

in cazulin care, ?n timpul mandatului prevdzut la art.6 alin. (1), cel pufin unul

dintre membrii Consiliului de administralie iqi pierde aceastd calitate, se aplicd

in

mod

corespunzdtor alin. (3) qi (a).

Art.12 (1) Pregedintele consiliului

de administralie are urmatoarele atribulii:

a) conduce qedinlele consiliului de administralie;


b) semneazd hotdrdrile adoptate qi documentele aprobate de cdtre consiliul

de

administratie;

c) intreprinde demersurile necesare pentru inlocuirea membrilor consiliului


administralie;

de

d) desemneazd secretarul consiliului de administrafie din personalul didactic din


unitatea de invdf[mAnt, care nu este membru in consiliul de administrafie;

e) colaboreazd

cu

secretarul consiliului de administralie

in

privin{a redactdrii

documentelor necesare desfhgurdrii gedinlelor, convocdrii membrilor

gi

comunicdrii

hotdr6rilor adoptate, in condiliile legii;

f)

verificd la sffir;itul fiecdrei Eedinle dacd toate persoanele participante (membri/


observatori/ invitali) au semnat procesul verbal de gedinfd. Lipsa cvorumului conduce la
nulitatea hotdrdrilor luate in qedinla respectivd.

(2) Responsabilitalile secretarului consiliului de administralie sunt preluate, in absenla


acestuia, de cdtre o altd persoand desemnatd de pre;edintele consiliului de administrafie.

(3) Secretarul consiliului de administralie nu are drept de vot qi are urmdtoarele


atribu{ii:

a) asigurd convocarea,

in

scris,

membrilor consiliului

de administra{ie,

observatorilor Ei a invitalilor;

b) scrie lizibil qi inteligibil procesul-verbal al gedinfei, in care


punctele de vedere ale observatorilor

;i

consemneazd inclusiv

invitalilor, in registrul unic de procese-verbale al

consiliului de administrafie;

c) comunicd hotdrArile adoptate de cdtre consiliul de administra{ie salarialilor,


persoanelot frzice qi juridice interesate, in termen de maxim 2 zile lucrdtoare d,e la
data
efectuSrii solicitirii. Comunicarea se realiz eazd, prinpoEtd, fax, e-mail sau sub semn6tur6.

d) transmite organizaliilor sindicale reprezentative, care au membri in unitatea de


inv6!5mAnt, o copie a procesului verbal al qedinlei gi hotardrile adoptate de consiliul de
administralie;

e) rdspunde

de arhivarea documentelor rezultate din activitatea consiliului

de

administralie.

Art. 13 (1) Documentele consiliului

de administrafie sunt:

a) graficul qi ordinea de zi a gedinfelor consiliului de administrafie;


b) convocatoarele consiliului de administrafie;

c) registrul

de procese - verbale al consiliurui de administra{ie;

d) dosarul hot[rArilor adoptate, semnate de preqedintele de gedin]d, inregistrate in


registrul de evidenfd al hotdrdrilor consiliului de administralie.
(2) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administralie qi registrul de
evidenfd
al hotdrdrilor consiliului de administratie se inregistreazd, in unitatea de invdldmAnt pentru
a

deveni documente oficiale, se leaga gi se nume roteazd, de cbtre secretarul consiliului de

administrafie. Pe ultima foaie preqedintele qtampileazd qi semneazd, penttu autentificarea

num[rului paginilor qi a registrului.

(3) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administrafie este insolit in mod


obligatoriu de dosarul care conline anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informdri,
tabele, liste, solicitdri, memorii, sesizdri etc). Registrele gi dosarul se pistreazd

in biroul

directorului, intr-un figet securizat, ale cdrui chei se gdsesc la preqedintele consiliului de
administralie qi la secretarul consiliului de administrafie.

Art. L4 (1) Hot[rArile consiliului

de administrafie se redacteazdde cdtre secretarul acestuia,

pe baza procesului verbal al qedinfei, in suficiente exemplare, dupd caz, Ei se semneazd de


cdtre preqedinte.

(2) Hotdrlrile consiliului de administra(ie se afiqeazd la avizier qi pe pagina de web

unitAfii de invafdmAnt.
(3) Hotardrile consiliului de administralie sunt obligatorii pentru toate persoanele {rzice
sau

juridice implicate in mod direct sau indirect in activitatea unitAlii de inv[ldmAnt.


(4) HotarArile consiliului de administralie pot

fi contestate in termen de 30 zile de la

data comunicdrii, la instanfa de contencios administrativ, cu respectarea procedurii prealabile

reglementate

prin Legea contenciosului administrativ nr.

55412004,

cu modificdrile

9i

completdrile ulterioare.

Capitolul IV. Atribu(iile Consiliului de administra{ie

Art. 15 (1) Consiliul de administra{ie

are urmdtoarele atribu}ii:

a) elaboreazd tematica qi graficul gedin{elor consiliului de administra}ie;

b) stabileqte responsabilitalile membrilor consiliului de administralie gi procedurile

de

lucru;

c) aprob6 regulamentul intern al unitdlii

de invS!6mdnt;

d) iqi asum6, aldturi de director, rSspunderea publicd pentru performantele unit[fii de


invdfdmAnt;

e) stabileqte pozilia unitSlii de invd{dmdnt in relaliile cu terfi;

f)

particularizeazd,la nivelul unit[]ii de invS]dmdnt figa

cadru a postului de director

adjunct, elaboratd de inspectoratul Ecolar;

g) particularizeazd,la nivelul unitS{ii de invSfamdnt, contractul educational-tip, aprobat

prin ordin al ministrului educaliei nalionale in care sunt inscrise drepturile qi obligaliile
reciproce ale unitdlii de invdldm6nt gi ale p[rin1ilor, in momentul inscrierii antepregcolarilor,
preqcolarilor sau a elevilor;

h) intocmeEte statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate 9i

il

supgne spre aprobare inspectoratului Ecolar la inceputul fiecdrui an qcolar Ei ori de cAte ori
apar modificdri;

i)

pune in aplicare hotdrdrile luate in qedinla reunitd a consiliilor de administralie ale

unit6lilor de invdfdm6nt partenere in consorliul gcolar din care unitatea de invd![mAnt face
parte;

valideazd raportul general privind starea qi calitatea invd(dmAntului din unitatea de

invdldmdnt preuniversitar qi promoveazd mdsuri ameliorative;

k) aprobd proiectul de dezvoltare institu{iona16, elaborat sub conducerea directorului


unitafli de inv[]dmAnt 9i planul managerial al directorului unitalii de invdldm6nt
preuniversitar pentru anul in curs;

1) ?ntreprinde toate demersurile ca unitatea de inv6!5mdnt sd se incadreze in limitele


bugetului alocat calculat inbaza costului standard per elev/preEcolar;
m)adopta proiectul de buget al unitalii de invdtlmdnt, lindnd cont de toate cheltuielile
necesare pentru buna funclionare a unit[1ii de invf,famdnt, astfel cum sunt acestea prevdzute

in legislalia in vigoare qi contractele colective de muncd aplicabile; proiectul de buget astfel


adoptat se inregistreazdla ordonatorul superior de credite;

n) avizeazd execulia bugetar5 la nivelul unitAfli de inv[ldmdnt qi rdspunde, impreun[ cu


directorul, de incadrarea in bugetul aprobat, conform legii;

o) aprobd modalitStrile de realizare a resurselor extrabugetare ale unitdlii de invdfdmAnt


proiectul de
Ei stabilegte utilizarea acestora, in concordanfd cu planurile operalionale din
dezvoltare institulionalS qi planul managerial pentru anul in curs; resursele extrabugetare
realizate de unitatea de invdfdmdnt din activitali specifice (inchirieri de spalii, activitdli de

microproduclie etc.), din donafii, sponzorizdri sau din alte surse legal constituite rdmdn in
totalitate la dispozilia acesteia;

p) aproba uttlizarea excedentelor anuale rezultate din execu{ia bugetului de venituri

qi

cheltuieli ale activitdlilor finanlate integral din venituri proprii, reportate in anul calendaristic
urmdtor, cu aceeaqi destinalie sau pentru finanlarea altor cheltuieli ale unitSfii de invSldmdnt;

q) avizeazd planurile de investilii;

r)

stabilegte taxele de qcolarizare pentru inv6!6m6ntul particular preuniversitar qi pentru

cel postliceal de stat, nefinanlat de la buget, conform normelor legale in vigoare;

s) aprobd acordarea burselor gcolare, conform legislaliei in vigoare;

t)

aprobd acordarea premiilor pentru personalul unitS{ii de invS}dm6nt, in confbrmitate

cu prevederile legale in vigoare;

u) in unitdlile de inva{dm6nt particular, avizeazd drepturile salariale 9i extra-salariale


ale directorilor qi directorilor adjuncfi, precum gi salarizarea personalului din unitate, in
conformitate cu prevederile legii qi ale contractului individual de muncd;

v) aprobd acoperirea integrald sau parliald

a cheltuilelilor de deplasare qi de participare

la manifestdri qtiinlifice in {ard sau strdindtate pentru personalul didactic, in limita fondurilor
sau din fonduri extrabugetare;

w) aprobd, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din


unitatea de inv6!6mAnt, in baza solicitdrilor depuse de aceEtia;

x) aprobl documentele specifice procesului

de diagnozd ale unitdlii de inv6{dmAnt.

y) propune spre aprobare inspectoratului qcolar infiinfarea centrelor de documentare

Ei

informare, a bibliotecilor Ecolare in unitdlile de invdlimAnt;

z)

aprobd extinderea

activitdlii cu elevii, dupd orele de curs, prin programul ,,$coala

dupd gcoald", in funcfie de resursele existente qi posibilit5tile unitalii de inv6{dmAnt;

aa) ayrzeazd infiin[area qi


inv6fdm6nt

funclionarea formaliunilor

de studiu, la forma

in limba maternd cu efective mai mici decdt minimul

de

prevf,zut, conform

prevederilor legii educaliei nafionale;

bb)

inainteazd cdtre inspectoratul qcolar setul

de programe qcolare

pentru

discipline/domenii de studiu, respectiv module de pregdtire oplionale elaborate la nivelul


gcolii gi solicitd un aviz qtiinlific;

cc)

aprob6,

dup[ oblinerea avizului gtiinfific din partea inspectoratului

qcolar,

curriculumul la decizia gcolii;

dd) pentru unitalile

de invf,ldmAnt profesional qi tehnic, avizeazd programele gcolare

pentru crrriculumul in dezvoltare locald (CDL);

ee)
f0
gg)

aprobd orarul cursurilor din unitatea de invd!6mAnt;


aprobd mdsuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral;

stabileqte componen(a

gi atribuliile comisiilor pe domenii de activitate din

unitatea de invdldmdnt;

hh)

aprobd programul de pregdtire

qi evaluare pentru formaliunile de studiu cu

frecvenJd redus[;

ii)

aprobd tipurile de activitdli educative extragcolare care se organizeazdin unitatea

de invf,fdmdnt, durata acestora, modul de organizare qi responsabilitdille stabilite

de

consiliul profesoral;

jj)
kk)

aprobd graficul de desfEqurare a instruirii practice.

aprobd proiectul de incadrare, intocmit de

director, cu personal didactic

predare, precum qi schema de personal didactic auxiliar Ei nedidactic;


10

de

ll)

aproba numirile de invd{dtori/diriginfi

la

clase

qi a

coordonatorului pentru

proiecte gi programe educative gcolare qi extraqcolare;

mm) stabileEte,
v acanteh

la

ezervatelcomplete

nn)

propunerea directorului,
;i

incomplete, in condiliile

lista

posturilor/catedrelor

le gii ;

organizeazd concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare qi

nedidactice, aprobd comisiile

in vederea organizdrii Ei desfrgurf,rii concursului, vahdeazd

rezultatele concursurilor Ei aprobd angajarea pe post, in condiliile legii;

oo)

avizeazd" comisiile

in

vederea organizdrti

qi desfrqurdrii concursului

pentru

ocuparea posturilor didactice auxiliare gi nedidactice la nivelul consorliului gcolar;

pp) realizeazdanual evaluarea activitS{ii personalului;


qq) avizeazd, la solicitarea directorului unitdlii de invafdmdnt, realizarea unui nou
examen medical complet, in cazurrle de inaptitudine profesionald de naturd
psihocomportamentald a personalului

rr)

avizeazd,

la solicitarea a cel pu[in 213 din numdrul membrilor consiliului

administralie, realizarea unui nou examen medical complet,

de

in cazurile de inaptitudine

profesionald de naturd psihocomportamentalf, a directorului sau directorului adjunct;

ss)

indeplineqte atribu{iile de incadrare qi mobilitatea personalului

predare prevdzute

didactic

de

de Metodologia cadru de miqcare a personalului didactic in

inv6!6mdntul preuniversitar;

tt)

aprobd modificarea, suspendarea qi incetarea contractului individual de muncd al

personalului din unitate;

uu)

propune eliberarea din funclie a directorului unitdlii de invS{6m0nt cu votul a 213

dintre membrii consiliului de administralie al unitdlii de invdfdmAnt sau la propunerea

consiliului profesoral, cu votul a 213 dintre membri acestuia

;i

comunicd propunerea

inspectoratului Ecolar;

w)

proprme eliberarea din funclie a directorului unitalii de inv[ldmdnt particular qi

confesional, cu votul

213 din membri,

qi comunicd

propunerea persoanei juridice

fondatoare pentru emiterea deciziei de eliberare din funclie;

ww)

aprobd fiqa individuald a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexd la

contractul individual de muncd qi o revizuieqte, dupd caz;

xx)

aprobd perioadele de efectuare a concediului de odihnd ale tuturor salarialilor

unitafli de invd{dm6nt preuniversitar, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, in


funclie de interesul invSfdmAntului gi al celui in cauz6, tin6nd cont de calendarul activitSlilor

unititii

de

inv[{[mdnt qi al examenelor na]ionale;

t1.

yy)

aprobi concediile salarialilor din unitatea de invdfbmdnt, conform reglementdrilor

legale in vigoare, contractelor colective de muncd aplicabile qi regulamentului intern;

zz)

indeplineqte atribuliil

prevdzute de legislalia

in vigoare privind rdspunderea

disciplinard a elevilor, personalului didactic de predare, didactic auxiliar qi nedidactic din


unitatea de invdfamdnt;

aaa) aprob6, in condiliile legii, pensionarea personalului din unitatea de invdfdmAnt,;

bbb) asigurd

in limita bugetului

alocat participarea

la

programe de dezvoltare

profesionald, a angaja[ilor unitblii de inva!6mAnt;

ccc) administreazd,baza materiald a unitalii

de invdldm6nt;

ddd) aprobd proceduri elaborate la nivelul unitalii de invdldmAnt preuniversitar.

(3) Consiliul de administralie al unitalii de invdfdm6nt indeplineEte toate atribuliile


stabilite prin lege, metodologii, acte administrative cu caracter normativ gi contracte colective
de muncd aplicabile.

Art.

16. Prevederile prezentei metodologii sunt general obligatorii qi pot

fi

completate cu alte

prevederi adaptate specificului unitagii de invdfdmdnt. Aceste prevederi vor

fi

aprobate de

consiliul de administralie gi incluse in Regulamentul Intern al unitafii de invdfdmAnt.

Art. 17. La

data intrdrii

in vigoare a

prezentei metodologii, orice prevedere contrard se

abrogd.

12