Sunteți pe pagina 1din 3

TITLUL I

PRINCIPII I DISPOZI II GENERALE


Art. 1. - (1) Prezentul Regulament este elaborat n conformitate cu prevederile Legii
nr. 215/2001 privind administra ia public local , republicat n 2007, cu modific rile i
complet rile ulterioare cuprinse n Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 20/2008 i
Legea nr. 35/2008, Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 66/2008, precum i cu alte
reglement ri legale n vigoare. Orice prevedere care intr n divergen cu prevederile
legale n vigoare este nul de drept.
(2) Administra ia public n unit ile administrativ-teritoriale se organizeaz i
func ioneaz n temeiul principiilor descentraliz rii, autonomiei locale, deconcentr rii
serviciilor publice, eligibilit ii autorit ilor administra iei publice locale, legalit ii i al
consult rii cet enilor n solu ionarea problemelor locale de interes deosebit.
(3) Aplicarea principiilor prev zute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului
de stat na ional, unitar i indivizibil al Romniei.2
Art. 2. (1) Prin autonomie local se n elege dreptul i capacitatea efectiv a
autorit ilor administra iei publice locale de a solu iona i de a gestiona, n numele i n
interesul colectivit ilor locale pe care le reprezint , treburile publice, n condi iile legii.
(2) Acest drept se exercit de consiliile locale i primari, precum i de consiliile
jude ene i pre edin ii acestora, autorit i ale administra iei publice locale alese prin vot
universal, egal, direct, secret i liber exprimat.
(3) Dispozi iile alin. (2) nu aduc atingere posibilit ii de a recurge la consultarea
locuitorilor prin referendum sau prin orice alt form de participare direct a cet enilor la
treburile publice, n condi iile legii.
(4) Prin colectivitate local se n elege totalitatea locuitorilor din unitatea
administrativ-teritorial 3.
Art. 3. (1) Autonomia local este numai administrativ
i financiar , fiind
exercitat pe baza i n limitele prev zute de lege.
(2) Autonomia local prive te organizarea, func ionarea, competen ele i atribu iile,
precum i gestionarea resurselor care, potrivit legii, apar in comunei, ora ului,
municipiului sau jude ului, dup caz.4
Art. 4. (1) Comunele, ora ele, municipiile i jude ele sunt unit i administrativteritoriale n care se exercit autonomia local i n care se organizeaz i func ioneaz
autorit i ale administra iei publice locale.
(2) Unit ile administrativ teritoriale sunt persoane juridice de drept public. Acestea
au patrimoniu propriu i capacitate juridic deplin 5.
Art. 5. (1) n jude ul Gala i se alege un consiliu jude ean, autoritate a
administra iei publice jude ene, pentru coordonarea activit ii consiliilor comunale i
or ene ti i municipale, n vederea realiz rii serviciilor publice de interes jude ean.

Art. 2 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public local , republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare.
3 Ibidem, art. 3 alin. (4).
4 Ibidem, art. 4 alin. (2).
5 Ibidem, art. 20 alin. (1) i art. 21 alin. (1).
2

(2) Coordonarea const n armonizarea, n punerea de acord, a ac iunii consiliilor


comunale i or ene ti i municipale care contribuie, potrivit competen elor ce le au, la
realizarea serviciilor publice de interes jude ean, date de lege n competen a consiliului
jude ean.
(3) Consiliul jude ean este compus din consilieri ale i prin vot universal, egal,
direct, secret i liber exprimat, n condi iile legii.
(4) Consiliul jude ean ales n conformitate cu prevederile legii se completeaz cu
pre edintele consiliului jude ean care are drept de vot i conduce edin ele acestuia.6
Art. 6. (1) Raporturile dintre autorit ile administra iei publice locale din comune,
ora e i municipii i Consiliul Jude ului Gala i se bazeaz pe principiile autonomiei,
legalit ii, responsabilit ii, cooper rii i solidarit ii n rezolvarea problemelor jude ului
Gala i.
(2) n rela iile dintre autorit ile administra iei publice locale i consiliul jude ean
nu exist raporturi de subordonare.7
Art. 7. (1) Pentru a se asigura func ionarea organelor i structurilor organizatorice
colective ale Consiliului Jude ului Gala i, n concordan cu principiul democratic al
majorit ii, se utilizeaz cvorumul de func ionare i cvorumul deliberativ.
(2) Cvorumul de func ionare este num rul minim de membri, ai unui organ sau
structuri organizatorice colective a Consiliului Jude ului Gala i, care trebuie s fie prezen i
la nceputul edin ei, pentru ca aceasta s fie legal constituit . Acesta se situeaz la nivelul
majorit ii membrilor n func ie ai organului sau structurii organizatorice colective, n
afar de cazurile n care legea sau prezentul regulament prevede o alt majoritate.8 n toate
situa iile, edin a legal constituit poate continua s lucreze valabil, chiar dac o parte
dintre consilierii prezen i la nceputul edin ei p r sesc sala, att timp ct num rul celor
prezen i reprezint majoritatea membrilor n func ie ai organului sau structurii
organizatorice colective respective i nu este mai mic dect cvorumul deliberativ.
Consilierii jude eni pot p r si sala de edin doar cu aprobarea plenului edin ei
Consiliului Jude ului Gala i.
(3) Cvorumul deliberativ semnific num rul de voturi necesar pentru adoptarea unei
hot rri, a unui aviz sau acord. Acesta se situeaz la nivelul majorit ii membrilor n
func ie prezen i la edin , ai organului sau structurii organizatorice colective, n afar de
cazurile n care legea sau prezentul regulament prevede o alt majoritate. n caz de
paritate de voturi, hot rrea nu se adopt i se reiau dezbaterile n edin a urm toare.9
(4) n toate cazurile, hot rrile se adopt n plen cu cvorumul i majoritatea
prev zute de lege.
Art. 8. (1) Consilierii jude eni i desf oar activitatea n cadrul edin elor n plen
i n cadrul comisiilor de specialitate, structuri organizatorice colective ale Consiliului
Jude ului Gala i care hot r sc prin vot, astfel:
- edin a n plen adopt hot rri;
- comisiile de specialitate adopt rapoarte de avizare.
(2) Au drept de vot numai consilierii jude eni n func ie. Votul consilierului
jude ean este personal. Acesta poate fi deschis sau secret.
(3) Votul deschis se exprim prin ridicarea minii sau prin apel nominal.

Ibidem, art. 88 alin. (2).


Ibidem, art. 6 alin. (2).
8 Ibidem, art. 95 alin. (1).
9 Ibidem, art. 97 alin. (1) i art. 98.
6
7

(4) Votul prin ridicarea minii are urm toarele semnifica ii: pentru, mpotriv
sau ab inere.
(5) Votul prin apel nominal se desf oar astfel:
pre edintele explic obiectul vot rii i sensul cuvintelor pentru i mpotriv ;
secretarul jude ului d citire numelui i prenumelui consilierilor jude eni, n
ordine alfabetic ;
fiecare consilier jude ean r spunde pentru sau mpotriv ;
dup terminarea apelului se repet numele i prenumele consilierilor jude eni
care nu au r spuns.
(6) Consiliul poate stabili ca unele hot rri s fie luate prin vot secret. Hot rrile cu
caracter individual, cu privire la persoane, vor fi luate ntotdeauna prin vot secret, cu
excep iile prev zute de lege, n cadrul edin elor tuturor structurilor organizatorice ale
consiliului.10 Acesta poate fi utilizat i n alte cazuri, dac este prev zut de prezentul
regulament sau dac a a stabile te structura deliberativ respectiv . Pentru exprimarea
votului secret se utilizeaz buletine de vot adecvate, urn i cabine de vot. ntotdeauna se
va desemna o comisie de num rare a voturilor care supravegheaz votarea i stabile te
rezultatul, consemnndu-l ntr-un proces-verbal.
(7) Votul secret, utilizat pentru alegerea n anumite func ii, este de tip majoritar
uninominal sau plurinominal:
votul este uninominal cnd miza competi iei electorale este o singur func ie;
votul este plurinominal cnd miza competi iei electorale const din mai multe
func ii.
Pe buletinul de vot se trec numele i prenumele candidatului, func ia pentru care
acesta candideaz i, dup caz, partidul din care face parte. Redactarea buletinelor de vot
va fi f r echivoc i f r putin de interpret ri diferite. Pe verso, n col ul din dreapta sus,
buletinul de vot va fi tampilat cu sigiliul consiliului. Pentru exprimarea op iunii se va
folosi cuvntul da sau nu. Acestea vor fi ncadrate n patrulaterele aflate pe buletinul
de vot n dreptul numelui i prenumelui candidatului respectiv.
Votul se desf oar astfel:
consilierul jude ean voteaz pentru prin bararea cuvntului nu. Acesta
voteaz mpotriv prin bararea cuvntului da.
sunt nule buletinele de vot care nu corespund modelului prezentat i cele care
nu respect tehnica vot rii stabilit prin prezentul regulament.
rezultatul votului se stabile te de o comisie aleas anume i se consemneaz
ntr-un proces-verbal.
comisia mai sus-ar tat vegheaz la asigurarea secretului votului, cu verificarea
prealabil i concomitent a respect rii urm toarelor condi ii minime: existen a
unui spa iu care asigur confiden ialitatea efectiv a exercit rii votului secret (o
nc pere separat , unde accesul va fi restric ionat, fiind permis doar prezen a
consilierului jude ean care voteaz n acel moment sau cabine de vot); nedivulgarea
secretului votului pn la introducerea buletinului de vot n urn .
dup stabilirea rezultatului vot rii, buletinele utilizate se sigileaz , sub
semn tura membrilor comisiei, n plic nchis, i se predau spre p strare la arhiv .

10

Ibidem, art. 45 alin. (5).