Sunteți pe pagina 1din 289

D

^&

*e

E
E'I
--J
E

-------1__-.I

--------J

UJ

ffi
R

u
hq

#
E&

h
w

k,

ffi

&

EI

# w
tu
# # g#
#
@.

ffi

ffiffi

ffi
#
&Fb

o
2
p

!
2

o
a

Ft
F+

a
F*

z o
o 5

.9

o
a
z ?
*.

F
z
p
D
O

2
o

s I

.E .E

&,

"j

E
'E
&
E

.g

9-9

g
.s

I
{

: =:r::::::::::
::
::

F:::t::
b

:i
:

t:::::g
I P
: 7l
E:|::::
!:
: E
X
: : : | : : g -!- : "i:

:,

, t

<

o
:: fr:
:: ::.9ira
v :
: | :

: *e
:

!l:

::

:=n x : :

:: l:ce06
::jg*t!

::

, 3, , , , , r:! , C , ,

: <
': !r:
i.:

5
g:'
o :*
P :g
t i
< .9-i:

z
z
o

z
o
o

)o
o

f
o

..i

:
:

:
:

.
,

<
g

E.;ggl5r:* ? r$ p

!1
_ j i,ooc9q.;!
ii !*F5*!Ea g f;

5 : : : : : E:iE
l3';,li*a!3
X:
*: i::::E"
i"::;;-H
o: .!.!!P+:;
a: !=E !.1 .5r

:
5l i
i
E!
E;i
E.!

o
o
F
(,

.d

A
F 3

E o a

.iaa"1 !" i"! f,I


3i

i e!!
ii!?.X.inirFlE
E:::*:;E ;I )D
!,5
oe,o6(rF<cz

,i9 n

!:
'd.

F
)

:
E

t-

!c
92

o
EF o v

F]

E'; oz

9g

??

oli

E$RS g sssg*F3g

I
EX I

.o

.9;
!,9

a"i

g
E

"i9

"e

affiry
,Bffi*{ffi*fi;tlgru*

8 EN
-o--t
f,! i q c'l
q Ect

EI
a:Ea
F

.94 !!

;
a';d26,
okdd.-

.;.
b

"t geE*:
E
g

s6;g;

s x EE .:

A
-

_e

i 6 g,Fs e
3 Usg ! : o'3'? .'
I FeI g P ;.s j :-*

:
3
",
--

!
--l

i fls's"EE **
E
:.jl a-Ee
E-*
e""ii

o:r:03
I
.rL .,> ';i ""e9
..
I E.it'd t" !.
H9-qHq* c: V!;
r.tsi .e

,?iH*t=sE*
gd

EsEE:HBE
r'=- j"t6.au.EE-_oE

o_

*Eaaj i
3 : "i...i E
ba 'd6..P,8
N
:6 q, f <.i
.i
iB a s;E g i:i
Eli

EE

-r;S eP rqidF9.
Eoii!"
.EE
EEg
gi
)EYE.9
3t E FFHi:
g,E

:F

EEE;rg?s

HBaEE

EE:$;E;.!'!:"8=e

iisib;rsaHHE*

aH:i?ga+ru,gi

;EgEEeE!iHtr

E; g LlP E E;i gE;E

ia'fii#:si;giE

aBElEi;

ictE,g;;:i?:i

qBsE.

Ei
I i'qE E,: E
'rA H 3.1
3e-H ,g E

e
E

* *

:;iiEtr$:Effi;Ee
i E t R: gt;E, F;:i:;

iE : i''"x*a:tiEi

;-3

a!
:I

'$.4
E

3Bt
+c

Eta6
'E

'68

.e!f

Edc"

cI, Eb ER
{EEs

9
E

i sEEB
5 ".$ r

ct :!.E!
tu'
?
2 .9.2

EEFI
- E 9."
9a!!N

Z
<
*-s r,E

E E q-E

di.H>

,'i
'

,9

d:[,q

ti9 a H:sE
I E^
d E;EE

i
Eq :5FE

rREg
_.!F:1

&,1:x

9 ^ a

EE - F 6F..T
AE
E FB
o

E;
tc
rE

E8. rsEt
r
e " *

,I

! !,

3 I '*:E
,.;

F E!,

E :EEE
.

9E F<-q:

;E
EEHg
q *F *.g
"
EE
,:B.F
? E si-g &

"eEExE

&! E ETh
d
&" 3'5 ,.
-E:=
* r E _c'6

iE

E 66; PE e.9 6

'j:i i *iT

!6-",9efq? IET i"5EE

E,
g5

gt
>l
4i

e!
U;

i.c

.!
!

"il
.s

e9
EE

ii:
Ei

P!

ts

'*
I

.E

!
3

E I

.E

.E

'd

-E

,r

,1

iA
EI

!.1

!{

':a!
3

1
.*

.1
z

9r-

,i)1

:1r

6u

it
1

p,i

.!'

i.:

&

e-

6:

.i

FE

'i'

,;<
.l

'9.o

i:

a9
i-'
^i
Ia
'!p",
b.
l-5
,,6
;E

l-:'i

l l'
ia: : -!

E;

.E

&i
.E

i,
z

i6

is

..

'.

ll

1EjE

ie

rI

?als

i6 id lJl
)
H*
,9
i",ti tg
>.9
)E 17,

;:
itl
:
t1

&'t
.Y!
tY
3;-

:
;9i :U:1
,5!'4n
;E "LJE d

,,6

ii _
E4 [|
j -d

i: i!
::':
.;=
e.E
3".I

'j. E

2l)
At
53

!; :r

f:
:= -:= = =E
=:; Kii
:---a tEE
' j"::=
d E
=-'
-::.;:
=u "E.:.i!
1:--=c.

",r
'a>
:--:i!i "2!,8.'.e

r==i !12E.
=- a=r-9c

'-j'-=,2i=p=-aE.

Z=..2=l?F;=-4*Z
i !; ! n; .: I D e
.2 Z'
-)E.
=i-1.f
1-'-.-.t=SlEEt
i:!'::.:e.-qc@

e;:q
'-iii+a;;
-iiti
r'-i-"o:
:;!xt'*i=8'1'iE?

a=? =a2=l-Ee

'r=;;:l7Z! ii11

"tr

.B

9i
Eg
;!

.6

.Sr

zl

,,9
t^,
E9

i
,i

.E

4i
-l
:.

,,i

g9

-l

.$

.!

9l

ZE

9E
.99

ei

.{

I o:

oE.
EZ,

ic5
=
6 '.j

! ,:.

-E

L-E o
4'1

, !
,.i4
iFa

'ecie9

i..'r'*96E
E
ij ii+e

i:l
6B:
t .^i
: k.e
:dl

t"
33

;9

',6 I
' .'d
,!i.6 ! oFi
oSEo

g<r
d.E

.1.
50;.

;-.k

4!=
".i "o".i
E*
;A. 9

E.

EE"

!3
"E

>

. !r.se

tE
j6I 6',i

*!
.e

"E
g
i;E
'Eir!1!Eb
tsj
i<Ei.E

9!;'-

x3 aE
F

"9,H -,8
5.rE.EEi

e
+t':n
i6E?Es.
'!"nH;:E

.9-o9 g :9oi

s.

E>'

E ge alL
a t g= ,? o E
-ii
-;rP-,.!.9
E E g;..E E
i, 4d; E

=
.;

r3
-El!;yax

EacE

r:

: tr ", -.= a
E,i As A"

'u:-

E-

;s;

2L26et=

!&

ic
E.e

-*,
49-

i;
-dl

CE

ii.

aE

---

eat t*=u
; ;i

e;;

,
E

!3ilE:i
!:;iEE

*: !*:i:;:

iii
;ii

E'E

i :; E;i IEE

-,

fr

';
i

H3

{i'E

:E
!Eii'
'E.9-S;

N*

,,6r?;7yA9.c

S3 -a

Pr'E.e;
d:E c g
J]

!4 E I ! .,

'ErP

t-6

j
"i"
E;do

g E:G-

h t!!?

qr P:#
i ;n*
r f,E
L

,gt-+gclig -4.-.1
; :.E"2 a ," _ e *:E:3:u u'
z':Ei
: i*. 3 :a g , !;st i;i5;ii s
: ;!iE! 1n 94:.EiAA;F':Z:::: ?.E- <9 ;-.9

= z:,i:5 t: ;t

Sr

i ;i:IEiE
H
,r'pEEEc;;
! i;
:
;'=6 ls;rtt;j

i :il;iI-T*iiliF;i5
: :;:r;

; iPs:j ;
1"1:.i
E
E ;=ags :
=

6.^

i,iji

gqg;l

i,;fii iili

2)
!l

Ei
&t
.il

;E
a-is

iiit?i;;iEe fie,ltiii,
6 !ii?gi
E:!.!EE c9=;;iEEi&r :d:?.r'"fsi

r ;H;iii iltiu=*E;E: t-'.

;sa
;q gCte!E $;t

iffi;i

E';E;q: f;;g i s$# ;:;: i:


rir['i ;g;t
;;ri j;;
;isiFt F;:E a I

ii;g3g i i;i?;FE:;
;r;;:F: :;ffE;!.f

:: -.!.+i9 i A Hr'E
d
=r .i :-.:.!: :: !! E:s
-r..,:g:!
:: -ri!!

==a:2.=E;"! .!r +dE


.+x

==-n=EHaY
:!=:-s;.9s8 9 EHs
gE
"=; 3_L,r e,:sE_ !E sE
:?=
ii-:

"li*.E+ E
"
=rt5 ^E r 'R"q

r==ia,IlFs: l .=f;ei
li.;gi!
iri

-i;
- :

s'i-s

,, E, E 3..9 ,! !

oC
: :3 !a'Fe.:E:
-a ". h o
! j=. | 4.= i.iEE . ? :9 E
'- ! E =: a c e9 q ! - oi<:
;!t-l-r.F=:"--o
.1q:l
-

=:.

-iEii=l+I'$5!

;i::l:";;tejilii:: ;i95?iiii

i :ii;;E ;Eilil:$li: ;$;iFE;:t

:i;ii;,i:i'; ii+ 5 ;;EEt: iii{E::tii; ::iiiSiE


izZ7,E3-; r t,-! i.E
.-b

Z=!=,")rf,6""9.

:::;!:E::iri !ii
e

=,_=.+n;r=
=J!-.
:.:i)+?:-=:z=:xi:!

gliiii

ftii*i

#,:i:il giiii ;i,+a : i ii;


x?:iiit t;igir

illiiiil iiiili llllil llfilii,


:E;:FE;E :}T:ES i:E;;:I:::;:qE:3

6 ^',_9

3a

.i.1, v ,;.o ;jg

-!? !) !

s?;rEr
cL

^liq\
Ii-"s:o
i:;*!sFsit;
A:"i3!"

9aips
N.;.". I i6i
a
?,;5
S"

*;!i!:
.:""

4i

rle----t

lillr
lrFl-r I "

" llF'
;Jlll!,,tlf "
:L'

llP-

'

rTi

trllF-l'

lr -

c*_f:J
xll

1t[.
-l-

'!:lllt
Lt-lFlLr

dlll!,P
*

llP5

br+ii

r,+1tF

:JIB

"

;i; gE;i;i il ; iiE

I:ee;ti; 5t:B;; -pE:ifi;iii


r

F.*;"
:- 36 - 2" Y,*'i
'iE'li'j=iiii+*;
e;; H g
3l+* :,i i*

tl;!F;

3,-i
9Er-i"
i;X E;;E: .::8.;6

ri!a :E 9*iJ e: 1!?


a-1ql
;FE; ;S
i: *E!
te's'vEi E:
iEE"
Ea3,
tE-6 .14,

::s

_:-E

.! -:.!

=EFE
i:+a F 9,lE.e
d;o-=9d-:-Hr-alJr
.i-.iE 9s !i?3
::lE
EF E3:a
?-a=i E:
":...E
iE!B
2laYyiz.itss,!.
2

-isY.?id u 33i!
72;re
3,2.r;
:
:
;
'

i.=.=
?.

-g-^
:r
::E"'y32'rn;
i; lj= *.2 .. i-Ef-lj
? - , u r " I t _ ,k r:. :Y" --a:

--to

*aiiE"E
::E:;;:r"E:i; -*4..-P
-.;; irz!,:li

1Zx f. e +:.cb"
51,9E 3
rr+E F-=.,t' =d-:.:t9
+'

-'"'.

FZTYZZ
:i:695;:lct:3 g"oc."I
! r E3 ri 1.r
-r:oL !Eni:EP

i=Xl!ai..F:a.,,
?

; :E+ k e. +l e,.EZ?
E l: *i:
j 2=;,
i,E-..
r i

E.

I
:
:

.i
.6
I

irJq\.rrl

"'_ _- "lit
\rlF+-

o'

'+tq - \
Ia

-L
t

I
.5

&

.i

ig
Qg
!a

tr

e
.E

&

.s

3
ED
-E!

i,

:i;:
i:

fd

Fdlr*
-llt
fl

'Eti:;a
j

{l

ild
o-

gi

aa"E9
:;;t

{
I

iI

EE:X

EE5E

iiir

iii
ir:irzfiE

ti:tfiE:

:?:l 3rE;
iJO*- r!;;gft
;bra!::i
!i!rr-,=

,gielf

E:::i A:ai ir;;:ui


ic:il;;::;;

aE=r
EsEE e-=FH .3aE:E:.r^=

c;;x

5ii3i*

g;itff:'g:}Eilt ifi3?E:lE EtEi;E illa

i;

NN

iiiiiil r3iirig**iii;
f.i
I4'

-9
:1

'4+
3d

?lE.=i

eil"ux
:dH6 !!fjAlEt
:,=:;
zta i):,=z

i::
,
trEi*

Ei

i:tgffi*lgE3;
iEl
$,1

i
:
5

.6

-
s!

Eg

EE

-!

"is
:!
b
E

lr

{d

al

:h

:*

o,rslu''

d{

El" g

**'

:a: E3g;cgisiEEssH;

g;iigs s 3=

,i

lg i
EE=ii? if:EsifEi:?,i fE i i*
:; i Eg i3=il'at:gEiEtieE;g ci $ i* .
;E i gE ;:i;gE EeiEi;;;Eila ass $ :"i; "
ge,l g3 E ieEI; I Iilg?l;:ffI; E:; I * ; +*
g:
tE e ;giis:ge5fifs g+ftE
a;;+

it;-a9 ,t.i.l
i :ir
go:i
r6 al:
oao

'! 9p
i.c

.E

IgE a!4

Eil;E +i; EEj'E:i sEi F! E; .

;;*;;i a:i*s ff;gEtt;isi;giiEjBE I

l;:E

s'f

;'!iE;ilEiii?iigiiE'liEi;Eng3ilii
o.6

EU)

> H,
99.
H6

"i4i
!3i.9;
A:E

-E6 !

E,a. ;.1: :i

E"

!gT3
iFEt
t3
;3
?d
'e
t!

-<9:9

EoeE.
E6 '=an d
a 9d.E6
G 9'd>
.! * !,, E
i;6
!6os r.1.!?d!!A
E6
d5
-559 ';r "* 8.
6G

Jl's

9-9 .-E a .^
5 - . 6:
'; E.E qb
'aX dd-e

Ea i" Ed
a<
r-Za 5:.Ed
6U

.9
-.9

F.l 5"rr.

;;I,iii,;itii

.:

3
lr

,.]

]:ri

^
e
6

!i

a
oip
lj,!
Et

..j

,;4
-+.a.
'.i,

-.F
th .a:.)

-e

lc
au ,dH
7, l\
<i;
F
z'6 -g!
< 3.F
6 eY
. >N

8^

c.

"?

a
ts

ir

+
x

s-

,i!

=a

.i

s'l
;:
=

E,= ?

s9

.b.

9-.-- qpr
!
"9''6
u,F-c E -t;

!'i

.:

f1 !s'3 U + "
Z
.Eet'F(l
( oa.E -

o ts

:Y

I u:11
s!*"
!-

g te

g:

..9

'E
!

-l-

.a

{
I

"i
ttt

-).

5
a

a
!

zir
z
!
a
I

E .3-c- +i
E? 9-t
u ir E.o
eE
_.;?10:; ;t
!-:c

g
2
3

ct!A

^ "

E,g

.E

.E

3'*F* .Eg
I-a .! E.E: e:
:

.?':rj-

E a--e
it
2
:EEI 3{

11

a,e=
I

=e
n

'
E.

F:

.E

,oqF i
^<i
y; 6!.ts'

!s 's'i3
&th '^ ^p'
;; - !r'i

Nl-

F NtitN

t-t'l

I
d

i8

-9

:t

;lejels]*l'l*

c xt elR:tI

s1

I
E

*i*l :*
- -1"
'1*]*
i
s

.9.
=-t!

r^

?l

31

-so

z!

?l
T:

!:'

,:.

E:
E

3
E

E ti o
'8.:s
:E: g

^9

'-

Ei!

'd. E e

!\

i 3 d<

.E

:i

=
:

').

.899 :i
i iT ! E e
-6^i

tcrqi
.:

". Iar-^
,*t ?r-: P
>
o\
9 o^oi^i
4!
g:u g
= "n;in

-^.i ^i

'i. o.o-o-o
'KIEEE

c &- c,c

i4Y,-.=

uin

F
3

--;-

':-

.9

I*l

-l !

l*

R3
e

--t
I

--5

sli

'E

.g

.s

.g

I
F+

,l

zO

c
z
z
I

H
FT

Fl

a\
> ttl
rdF
&ta)

g.E,!_ia g

r 6.s+ti"

2 !;

! o! c r-

;9t

i?5E8b
T 6 6 i.- s
!,k;1Jln
d !l!?n E
* -' 3 E,3

'i

B_E

-xi

c 9. "r*
-g. a* E a

s.:

u99iAt
_E-.e

g:.= Si:c

E,.ia33 *
! -o.9 E-."
1.9 X 9<

LI

l:

g
eis
^ *I

sIs
'le e] :lr

1r

=:.

-lclnlF
q
*
*
*
*lrl*,*
E
:]e
s
r]*
-1"-l
^
I
I
lE
I

'ffi#'r#

e l,l* etslcclnlets,RE,Fffi
't"lt_:rl:l..t.li-i
-l;; *lpla,FlRln'xlsls 51,13]f ,f* *l *-u
'l^t-

"-t-l

-It:
']*'

t i :- e \ x <" * i E ? :- i { i *-

lr

,l,l -t-rl
* l* l* Ri:El:ieal*e=@
T_li

ll -rlt

.i.l .!l

4,8 '6 LE
6.t _y.t
CET

X E .s "8

IS
^ p\

e#

tl

EK
*EP
E.a
g-

tYdE,o

"R
E

+
q

ffi

i\z\

I
.*

o:

t-e

E9

i:-

.E

8.a 5

.=

ga

.iV

cE \
"i

*tc
EE
6d
-!
ji

dgi

t9 i:

6.E

!l

E. *98
;. 33"i

r'R! s

SdrssE
<

6p

h."!i

i;

N.b 6 9:-

s[3

" r.E

9?
-6 E.E,E;9
E

:E i.q=!&.tdq

-r-..Eo

;;-.- n

1.E8"Eg&

'* eE
.aE4e.s
'o:36.-gE HEAi
,i:

BfE;iTsals
; +i g:Ea{E
5
I 9.
e : EE3'E:
o-

'
= -a
.e
.E

(F

#+

^= tJ
;9Nd 36

@f,

EY

6!!

!!

{9 t t:9
:

ffi e+

di *
EE
=* ;.i g

de

,E

e q5*" ,
a
j EH ,c 3 :s$;8"
,i E.; g Eu
E
399:9fl
i+
B:ees
{ EH_"!G E=E-E-?
: E.EEE
:

i Efxt1q^EE:-ri

;:XE;uEEi;Ii

gEE:sS

ir se3:;::i1l;c \
l :
gE -E;i 3 at

:: t; $ gis[:iEl;

i
* s E E : ".ggBFg:;
: i - -e I::::.:u:.::-l:
5E'E
a'" E ";
i7 EiEEEeeE?" t

IL

tIE
c

5i
9

?i

:
3 i.
QI
Y

!EEi-

!EYi
lt
rE=

E="

cl
El-

'I :l
ci;:
.tl
e;l
?9:l
l

l"

t1
t.:

tl*lrl*

_r_t-t"

s
3

ts

v {ii{{

,t

ri

Eg
J&i

:= :

?r,

8
P

!a
-: i;
I

EE 8

tt
l.r

:6

89
:!

6'.: 6 ;

EE

d.E e

:*
i
K

."EE

:"93c
A'A
df

''-95Q
=;

-.9X
'.,^a-a

b b Ets

:N-ei,

ii!.-e
= ?E'

F 318

tr

:
ll

i-P

:
E

;,r

.j

Ioo-.^^,

9i;i:o;5>:

?
E

g $i:

s^I3- E rr-Glr
3 ' ;i!i;r;?!
?Fseddd
g
:,i i ), i
i::
3 ::;;;:gEig;

i ;: F ?; i i::
u ?ljjiil=:;:

q1

<
>

E
Z
!

UlE

tdo

g';.:Ei

P b ^9l i
UE

;le

3l
!!

E,

I q.! .. ii.
?.u!!
,^r+9e9

z)
J

9lE
_c!

i9Els
2i1 3:

zlE

:g

n"g*e
i:.1

3:
I

-_t

",

:t
-?4 u.E-

'; ".! 59
!i 9,iE
s"E:5

!r,6do

xE a E.o
-.9onf
u 9? g!
!:1
:E-

sHggE
!r!E
E::-:9 U

gHsj

:g:EE

gsHET

o;

5Ei-E

Y'E
r.,l

AH
,.i;
;e

g.E

!u

=:i

vz
U-

.1 :
x:

'

",": : ! : j= : r : e i 5
: l: H
" s ; E i,: F_j : F e
=
l
c;l:
f ,g,:: I:;
rJar zn
l1l
15
la :F:C:iI==:1?
Yo

r::r -|ii

ij 1: I e e:, si;
*'' li5l::,?jirr:::lF

s* ESEi::*::
.li:i:::::

= 1i =::::

la

*gt--=!=--:,.jE

c6

:;
:

z
U

I
-g

:E
alb

t iieE

e .Y-

'-.\
l

_11

a
'H

E$:EE I

i #:l; ;

3F 9 rFa:*
ea!.:R

8.1

s;

.E Er-c"

^.2 o 5:-,.E
e
dP
Ee'Eij..
:'l; ;;'arE

E.4

.e
:!

:';rg.EE E;

r-e 2,.G9!.6J
5 .E:9?9
o9

r 3*;#; Eg

a
R
Bs 3.-

EF

Ff 3t
{lea
H

N
R

F
E

s
N

8,i
a

rl iL" $s

s
3Le

s
F

!s S\ if
E

a
F

R{

dl" el"

3lP 3: ilp tlF I Rli


$ N E

9-

gP=
-E

$i'

g
EL

a
H

R
H

els iL{ ll3


s 3
R

3lg
F

i1 s'i i,f {r

c
B

st 3,!

3s ilA 3l*

&
a,

g
$

al

&

s $

fir
*-+lI

4@)t
Ld

-EH

U"

4{@l

Ee l;BiBtEeE
E3 i *i .=r E,rta

"a*
4{@)
]

o
..-" .:.!: C
g:
ie i1* e sE

!,$.:.Ers9rEH$
;iR"t n g! 9E
9S(\:?.9"*"!og

I;e:i E; E b;
!.9u.!s.i:-E..9i:989",E.E1tri3:H
!P;: E= ? . oZ !l

i zl
dr
* ol

rl
?t

a
h

E
R

3 6

sl
E

fr

*
s

*
s

a il

ffi@)
LL

JL

^,H'

d/6\
It \\v,/

.t

CU ANGRTHAJE CILINDRICE _ DIMENSIUNI PRINCIPALE, (Extras dupi catalog L Neprun Ctmpina)

2.I2, MOTOREDUCTOARE

Morcrcducloarcle de uz general sint formare dintr-un moror eledric si un rellucror


ll,rxli,.. in duue sau trei rrepte, (u angrenaje cilindrice cementate !i reclifi.arc.
M,.toarrlc clcrrrire folosire sinr de uz general, asiocrotre, rrifazare (u rororul ro rcu riful de proreclie IP 44. cu ruralii de 750. t000 sj 1500 rot min ,i cupureri
,:I"ir,
h 30 kW.

'I-at.lul
'ortun,rc

dr montai ale motoealuctoeelor cu dsremjc.ninibie (coDfora StAs

Motoreductoerele sint cu rapoarte de fansmitcre i - 8. . .71. (1rlll{r.,r


rului rarborele de ie\ireJ ,u mecanismul acriobat se facc tottlcrrrrrrrr lr lrr r
transmisii cu lanfuri curele etc.
Variantele de montaj ale motoredutoarelor cu argrcnrjc { ilIrrlt l{ r rlll
tabelul 2.21, iar caracterisricile acestora in rablul

Car.ctcti8ticil. motorealucto..clot cu ssreaie clUndrlcc cu rtotrd rt tr.l

2.21

MARrM!,\

6&A-63)

r{or'oREDUcToR

0rtr tr I'lltxl{

MOloRUr.ur (kvl

Ar-ot

fF-011

rt I
187

4,1:2.2

ro

tit

l,l;0,t5j

't25

2,2

0,55

a:.U

IH-051

91

r.l r0.?5:0.55

15

O,15;0J55

t,

1,5

1,5;1,1

llr ll

62

750

50

a)15

,ri

0,f?

rl

MARTMEA MOIoREDUCTORUI,Ur

ffi

ffi

1.9. d.;.l bnfonda^nc:2-bu\on ! \rt,I

ffi
-frr
bus.t,

sotrI

r500

]"1-:'1.
,u 50
I

; l;;
r?

50

I,l;0,?5

.i!r l.tllr 1rr0'llr

7,5i

r| llr$ll

5,5

r,5; 1,1j

0,75

7,5i t,5

1a

l,rj

0,75

5,5

I
rl

''.75

l,4lru.5.
750

lr'

/t

t,

0, t7

rlhrl .orc

pund nxrorLiluex,l'rlt'r

2,2

5,1

crhirrc eu n,lo . .l.r tllr rllr

osiuniie de gabarit $i dc cuplare alc motorcductmrclor cu angrenaje cilindricc


in doui trepte sint datc in tabelele 2.21 ii 2.24, iar pentru cele cu ttei trepte
clc 2.25 ti 2.26.
)tare se indicd mirimea motoreductorului (conform t^t'e1elot 2.23' 2.24' 2.25 $i
rn"rul de rraD\mitere, purerea) luralja :i protec!ia molorului elertric lproleclia
.i sc indica.T si varjanta de monrai tcoDform tabclului 2.21\.

rl l.AAtrA p.ntn hotor..luctod.lc .u


tlp@U. G-AJ 2I-Aj 2L-A 9t 2N-A

Dtmensiuntle ai. gabelt

,]
274
251

rororeducror cu doLS trepte, marimea P-A. raporlul de rranrmitere 16. motorul


7,5 kW 1000 ror min. prote.tii motorului IP44. varianla de moEl3j H 05:

2P-A-16-7,51rooo*H05

43.
253

notoreductor cu trei trepte, mSrimea R-A, raportul de tansrDitere 1lJ motorul


5,5 kW/1500 ror,/min) proteclia motorului IP-54, varianta de montai V05:
3 R-A

7l

5,5/1500

V 05

IP

ttar.lsr. ctll.drlc. ln 2 rcpt.,

343

32r

54

n8
251

32L

30,5

1,5
1,1

0,?5

26,5

l,l

30,5

o;15

oa

26,5
7a

68

IJ
l,l

6t
59

-69

r5

l,l

na
3n

0,75

39S

75

355

343

1500

.5t

152

6S

?00

129

tn

roo

2rxt

t5

r09

750

ll
398

200

t55-

165

343
393

t7g
171

169

55

355
?50

MobEdodqc d rb|!

;I; t---T-;I-;110

130

l)nncoriunilc dc gabsrit 9i

l.sltur! ale

motoredu.toarelor cu doud

cili.dri..

ti!!i

trcpte cu

d8!.djc

30

l6

r61,61 re6

;l;l;

_l;l

20

150

2t9 278

_1,*l 265

'"]

1u*

-L,'*] 3ao

-l

24

lr
ln

l.

t;
I

l;;

3,5

160

t2

110

180

r50l rr0

35

194

r45

138

250

215

300

;
195

180

2651 210
zoo

250

Dlmcn untt. rL albett {t tesdtur{

612

22
2

l6

306)5

150

255

217

393

5r5,

7,5

lcl

5.5

373
151

,|||"
I

76

,^*,e ,"-*-

I,o,;, 1

t,5

t,t I 1500

t42

l-1 1?l 91
o,r: l-1 rzs Pr

18

I I l-1-!
-l-Hrr!/
-t

150

0,37
3

32r

M2

152

Jo5 2oo 2?s


t-1

100

'""" I uz

750

t-1-l": i I"_
/1,/ "
1 1"1*l*1""t#'i--l**lr*#

"

20

22

450

400

2t5
445

to]

504

260

274

l5oli

400
550

5
550

500

..^

4
I

a5oli

l L6!
lr5oo
I
r52 I

lt?

165 |
u | ?50 15, I

JL1

ior

217

143

t.5

ios.

h-.uffiffi;--;l
,",

rN-A r8o

450 1 A

o,75

zn

24J

*i

o,zr

200

-,al
105

---

j*':j.;.:

,,,

__----

200

263

70

l;_rl-l
l-11-l

lE aq dotoeqr::tge9lc
dpu l. rL-Ai tN-A. Jo_i9u rDsrc.sr. c",r".,..

t ., ,,1,^l ""F ,".,,


I

:i: lll

40 ::e
,'8] u.ri_
+o
u4l-

I ".,
..^ ,, t,..,

,,1*l

resl r.io ,oo


roo

z+
z_+

,,,1 ,',0 o,o

no

lteslr'io

300

t6

3A0

20

406 22

L*'l

:
zoo

,o!

l:

l.

lmcNiurt.

.lc g.barit

tl legituiA

Dentru motorcductodcle cu

s8r.!sre cili'.td. h irct trDt

Motoreductoarele cilindro-melcete de uz general siDt cu douA tepte de reduccrc,


rreapta de intrare fiitrd cu angrenai cilirdric, iir rreapta a doua cu angrinai metc{t.
Caracteristicile de bazi ale acestor motoreductoara siDt date ln M;elnl 2.2I.

393

7'5

355

5,5

200

A3

70

2.13. MOTOREDUCTOARE CILINDRO-M.ELCATE. DIMBNSTUNI PRINCIPALE. (E ras dupi cataloS I. Neptutr Clmptna)

403

393

1000

346

__195-

395

2M

393

Tab.tul 2.17

Ce&t.ri.ticile aoto!.ilustosdd clllnibo-Dctcstc

165

.105

750

355

395

612

),1

740

514

18,5

703
90

486

-511
558
s]Ll

150

l9l

554

111
0

546

703
7,5

6,10

5,5

690

7,5

640

6t2

22

,84
1500

.. -l!,t
558 I
612
558

1000

1i
7'5

2'A

26,8
37,5

r,6

1500

923

2A2

15A

839

u,

476

255

839

t,25
2,5

476

2t5

170

701

750

!,1

655
|

641t

2,24

50
50

1000

50
50
5o

Tr
50

364

68

46t 582

472

-],,.

;l;

54

274 550 5N 60

55

tuo

,"ol

uro 620

400

5t1

-],.,

570

lto
0,72

56

o;tt

3t#
40

6110

0,75

tt,u

'rab.tut 2.27 ( cq i"!ot. )

2,'

0,61

6,7

o,62

?50

2,24

0J8

1000

2,5

8A

059
0,60

1,6

l2

0,62

1500

2,5

t2,5

0,62

9,37

1tJ4

0,63

17,45

0,60

1000

18J5

0,62

750

0,65
0,55

25

37,5

1500

0,69

125

50

80

8.4

L1,2

80

80

,31

t2t

80

80

80

56

80

2,24

62,5

63

56

63

25
1,6

25

2,5

25

1,6

25

56
63

25

0,76

25

31,5

63

t,25

25

31,25

50

754

0,63

8,4

0,64

9,37

0,65

l2

1000

125

2,5
2,24

50

2,5

50
50

750

1,6

750

2,5

I12

Lt2

l*l

40

31,25

3r)24

100

125

125

100

lt2

125

62,5

100

80

100

1t2

80

0,61

1500

2,24

50

1000

2,5

25

62,5

80

25

56

80

t?r85

0,68

t0{x)

2,24

18,?5

u65

1500

1,6

50

80

80

24

0,65

1500

2,5

25

62,5

63

1000

1,6

25

40

63

r500

2,24

25

56

63

1000

1,25

25

3L,25

6l

1500

1,6

25

,t0

63

25

31.25

6l

t,25

'.lo0

125

11A

o,77

24

:-

112

1,6

":?-

?50

100

1000

0j75

100

160

0,67

26,A

56

125

L2,5

054

100

125

100
25

_,.

100

56

1,25

0,61

t8,75

t25

125

,'2

-*-

63

25

80

12,5

63

1,6

1500

63

62,5

0,?5

o,62

0,?5

80

1L2

31,25

o,75
6

't25

25

r500

26,4

50

50

t"

\25
100

2,5

0,58

2.2? (.a"tirtdre)

lt2

112

t,6
750

t|'1

50

2,24

7i0

'l

L25

125

L12

r25

62,5

Ibb.ltl 2.27 (ca"tn' '"'e)

Ttb.lul 2.27 (.ontintu )

12,5

13,4

2,24

50

80

25

56

2,5
8,4

tooo

17,45

9,37

?50

t4,75

62,5
160

750

160

r60
1000
26,8
1000

18,?5

750

24

1500

1L,25

25

r000

40

1500

2,24

3t,25

1500

125

31,5

25

125

4A

125

r7,35

r60

14,15

25

25
25
26,4

100

4r,25

1,25

160

--160

4A

2,25

160

0,at

J50

0,77

1000

25

160

t,25

25

160

1500

t25

25

1500

1,25

2,24

0,80

t,6

25

124

0,80

2,5

25

lr5

a,82

1,6

0,84

25
160

3t,25

62,5

o,19

0,83

t,25

160

2,24

0,83

)7,5

25

1500

12,5

i*

1,6

0,73

'\2

t4,75

25

1500

3i )5

160

t,25

1000

37,5

-l

160

2,24

32

r00

0,73
9,37

25

100

t,25

0,82

125

32

L,25

t25

40

t25

56

t25

3t,25

\25

r-** I r--.
c'Ddr,idI-"r.;"iro"'
|

0.55

't25

r500
1,25

3t)25

1oo

ee

08-,-o.n-o.7o

li=

::.,

r?.r5 l.r

!i25 I

r,o

r.

ro

I ":" lr"' i ++ "

,
I

ft

zs,s

-d_l
50 c

" i_l:]

Motorcductoarelc cilindro-melcate se realizeazi cu unul sau doui capete de cuplare


iclire; variantele de montai sint indicate in tabelul 2.28.
l)imcnsiunile dc gabadt, de fixare ii de cuplare sint date itr tabelul 2.29 pentru motoluctoarele cu talpi ti in tabelul 2.30 pentru motoreduooarele flanSi.
Simboliarea motoreductoarelor cilindro-melcate (M), conform STAS 6848-63, cuprhde
nrlrul de trepte (2), pozii^ axei treptei cilindrice (H orizontald; V verticali),
."cizarca ce treapta a doua este melcate (M), marimea trepter de bazi (distanla dintre
j la trapta melcatr), rapofiul total de transmiterer puterea ti tumlie motorului electrjc,
rirnta de executie a motorului electric (proteclia IP 44 Du se menfioDeazd)J modul
fixare 9i pozi,tia axelor.
Ikemllu da notare:
- motoreductG cu doui trepte, cu treapta cililrdricd dispusi vertical, cu treapta de
zlt (mclcate) cu distanta dintre axe 63 mmr rapo ul total de transmitere i: 80, cu
)tor dc 0,37 kwf500 rot/miD, cu talpi, modul de fixare l, pozrga axelor de cuplare 0:

M2VM

63 x 80 x 0,3711500

Tl l0

vdtdt

4oft4i

de

ale motoreductoeelor cilinilro:d.lcate

PRlNAEREA PRIN TALPA .If )

tr\J]I,
t1 !,

II

t.]

ffi

+,+

r+

D B i#
F[

q4+

PRINDEREA PRIN FLANFA (F)

#s

6
Ob$vatie:

L!

tipul

4r
ft

M2Hlt{ l'l

#
B

!
l-l

pozitiile axdo! limbolizate in ordi.e 0;

r!

6.

Tab.lul 2.29

Dtm.rrtunll. de gsbslt

ttr----r61

qt tegdturtr

50c

50

109

156

15

55

ta8

108

136

165

tta

1t8

la0

225

132

132

t56
575

156

525

161

7A

li5

219

219

2i2

la9

113/U3

2s

j6

t2
28

a
9
t8a
21,744

12

25J 6

mj6

12
28

58

333

t2

12

180

210

21,70(,

2qN

224
90

223

295

250
195

76

G2

2t0
/,9,040

320
615N

80

125

2t8

266

330

270

290

360

450

t3a

206
223

132

165

210

575

575

9A

142

102

130

155

525/550

635/670

261
134

212

160

791/133

225

12

25j6
L

18

20

12

25

j6

28

i37

12

15

nj6

i5k6

5A

56

a2

38,3

48,5

33,3

1A

12

186

t86
165

5
167

413/143

22

362
ta7,50t

t56

228
489

42

28

22,800

196

295

95

185

G3

tt0
223

76

185

240

la0

ta0
165

11
18

63

310
230

ta

50c

274

285
278
312
i92
a95
t25/55t) tis/670 752/790 )32n422
t8
20
25
(A h6
15k6
50k6
58
82
105
/.8,5
383
535
64
160

50

ta9
t90

95
245
275

19A

394/tJJ
12

1U

)Koo.a

195

132

35

Tab.lul 2)O

Dldmslv le dc g.bslt tl lesdrqt F.bu Eotorcituctosc cllh&eD.lc.t. o nd.l


(M2VM-F)
M2HM-F

164

100

125

c in&o-elc.te cu tslDlt

6J
95

76

G2

G3

l*Dtru motoreduct@e
M2HM-T (M2VM_T)

22,840

283U

387
752/790

t8

15 A6

t90
832n42
21
6A

82
5J,5

no

ta5
61

t8

234

300

360

40

216

224

ia0

375

6
49,0A

I
6L540

10250(

I
167

IAI'I IOLUL

IATERTALE

FoLosIrE iN coNsrnucllA REDUCToARELoR

I.

MATERIA.LE UTILTZATE PENTRU EXECUTIA ROTILOR DINTATE

.1.1.

Otcluri. Rotjle.lin[ate

se po! execura

dintr-o gamd foarre larga .]e maleriale.

xio,ul ri'nl 'c folosesc olelurilr de imbun,ldlire dinue care olelufile carbon cu 0,4
.,( sr otclurile <u 0,35 0,45oo C slab aliate cu Mn, Cr, Cr-Mo, Cr-Ni
OrNi-Mo.
lclurilc nc liare sr cle al'ate Lu Cr, Cr_Mo, Cr-Ni se uLilizeaza \implu ;mbuoelalile,
o cabc *uperficiala, iar la cele alialc.u Cr-Mo, CI-Ni o eventuala
;r.
"r'licir,.lu-se
Mo se preleazr,.u deo'ebire. la roli dirtale Lu modul mar
Cr-Ni
t)tclurilc
"'",c.
irrrarrc rncciala o.upa oteluriie de nitrDrare deslinatc fabricaliei de roli dinlare cu
rrr,lc luiru deoscbii de grcu lfunclionare la lemperdturi pin:i la 200-250'C\.
) l rx nor\trr !e utilizeaza, pe scara larga, oJeluriJe nerliate cu 0,4-0,6 o C .OLC 45.
; 55i. n(ccum ri otelurile slab ali-a(e .u Mo (J5 M I?). Cr (40 C l0)' C' Mu (li
. ll.4i MoC ll), mai rar Cr Ni.4l CN l2). aproape delor Cr-Ni-Mo.
csr cxisti rendinra reducerii numarului de mnrci de ogeluri, marea diversitate de
trnu". urilizarea unor oteluri ,,itrlocuitoare" ale mdrcilor ce conlin nichel,
"i,"'. ;[l'l .u uoi tao uc Id), otel;l 45 M 16 (care se preteaz! mai bine aecii
,';;';,
err 16 M'17 la fabricatia de roii dinlare) qi otelul 35 MS 12 (care poate fi utilizat
su.rcs ra inloeuitor al oteluulor Cr-Mo). De asemenea se recomandi utilizarea
trril,,r .ir nitrurare fabricrte in lara U8 MoCA 09), dcii utilizatea lor pentru roli din. ,irc. rner, un caractcr restrins.
t t r; n,u\r'i, o Iarga ralpindte 3u caPrtar otelurrlc Cr-Mn-Ti \21 TMC I2, 28
(: l2r 5i er-Mo-Mo tl5 MoMC t2, 2l MoMC l2) utilziri restrio.e avind olclurile
. {r1, lrt MC l0 $i ll CN 30. In ultimii aDi a incePur asimilorea olelurilor Ni-Mo
M,,N J5) $i G-Ni-Mo rl8 MoCN 06, 18 MoCN I J)
rrin,l sc ml Je indicatiile din htcratura de specjalitate, de experienla acuuulati
r/ir.l( 1,'n\rrrl.luare de marini dil gara noastra. de nivelul (alilativ in continu,
ri:rc ill o!(lurilor produse de siderurgia romaneasci, precum 9i d tendinfele modeme
l,,nruniui orcluritbr pntru roti dil)late, se recomanda ofelurile standardizate din
'I'rl Ll.
t r.rbclul 1.2 srnt Drezcntate valorilc mrnime ale caracteristicilor mecanice ale unor
rrri.lc rmhunitedri lonform STAS 880-66 qi STAS 791-66 (doz, or' 86, Z KCU)
Valorile din
Jc oboscala nestandardizate
'rrn ri alr earacrcrisricilor
hrt t.2 si r d,:(c'minarc pc cpruvcrc dc 25 mm rpenrru a racr eri<tjt ilc sran.lqrdizate\
l)nrvctc nctcdc cu diamitrul-dc l0 mm Fcnlru.clc de oboseala (do ti o J ln ce
L

nrivesre c-,. Irn.iunea ,dmiibila la obo:'eala de conlrcl. pcntru o!elurrle semidure in


Lirre'imh;natdriu rcu durirarca tub 40 HRC poare fi calculati Si cu rclrlia:
(3.1)
6dr -- 0,24 HB,

iar pentlu sraturile cilite superficial la HRC > 40 cu rela,tia:


(3.2)
: 1,8 HRC
"ak
Avind in vedere Ld durita(ea in slare imbunatalil.i nu sr prescrie rn:tandarJc $ ci
orelul Dorle fi lralat 5i L Jlt durilaliJ ln funclie de dimensiunile 'i condrrule clc rcveni'e. iir tabel.rl 3.) se indi(i !i durita( e posibilc de oblinut la hccare olel in prrte
J" srolimea d snu modulul dintuiii ',1 t temperatura de revenire Gro'imca
'i,e ia,i,"i,i.
in "on:idirarie in Lazul cind se face intii imbunedlirea tr apoi'e cxicutS.danlura'
,tunii .;na imbunalalrca se execura duPa laierra dasiurij ln primrll '32,
a1't""a"irt
se ia in considerale grosimea semifabricatului laminat sau ,oriat, rar in 3l dorlea caz
prosimca dintelui.
"'l.r_""- *afL. din tabelul J ], odata cu cre)terea gro'imii 'modulului proprretatj'c
de
re/isrenla ale olelurilor :cad. (a urmare a sl"aderii- celib iLelu
--rii"L,"ir.
L'u." folose\c arun(i Lind semifabricatul ale grorirni dc maxlmun l0 mm
45). modulele ma)iime la. care se por
r."iir OrC 55J, "erspecri\ 16 mm lpentru OLC
pnvelre
olclurile aliate. maioritatea JinIIe
ce
mm.'
In
,iiri--niJ di i. .i.pe.r," a
24-32 mm), re\pectiv module
mairime
Oe
(grosimi
ar;
aproprate
*.'t." i, ."fitiil
maxjme de 12-16 mfr, axceplie faciDd olelurile 41 Mo( Il :i 't0 tsc lo de mare
.ilibililare si Js MS 12 de crlib itare mai redu'a
'-o"ii,J.'."
iriitititate marr !41 MoC ll.40 Bc l0/ nu sinr 'indicare pentru 'abrc
.unerficiafti
din cauza Durernicei lendj!1e de fisurare la reclrea Lu let de apa
' '1"
ace'tea
lc or;t..te .ara.teri.ricile mecanice minirne ale olelurilor de cementare
in lipsa dalelor
..;"i-rl.ii"ri- in tabelul 1.4. Rezislenla la oboseala de conta(r' .,carburate
Astfel la stratdi
9i cdlite,
;;#;;;'".
;; in ,,u"tut :.s, $i esrc calculati.rlo,
valoarea
<
are
HRC-I."
avind
i" oleio.i i,*tiat. sau slab aliate

".r

: Zl

(3.3)

HRC,

la straturi carburate si cilite la oleluri ccmplex aliate cind HRC,,." > 40


o"r . 3,1 HRG

cste

(3.4)

cractcll.tlcl D.culc. Dtllac h .t E lEbutdtlgtn 0) ou tordurt!


lebudtld..

Matdtdc mct.lic. uttltz.t rrntru faltrtc.s! ro{tlo! ilt4at'

cFctrktici tud.. gErdm

TipujlimdilhdtJu+mr.rlc

oielui orbotr obisnuire cu 0,25_-4,500 C. ndabte:


oL 42i oL 5oj oL 60r olel carbon tumat oT 45; oT
ilab $licitste; ritea mici (' < 6 m/s)i
rcsiuni sFecidcc mici; cu sau II.d toc
ilsb solicitatc; viteze bijlocii (' : 6- 12 mb)j presiei sleince mici, toc
Mdiu solicitltet vt@ n'ilocii ri mici
:" : 4---8 m/s)i p.esi6i spcciice mari;

3.d

lolicitate; viteze Perifcdce 9i P!c-

ri@i specifie marij

qoc

OLC lo)erc^Ele

;.' ;i"ai-." <te 0.6-l Im- rj catire h 5'-o0 lIRcmDln


!"pnr"p 'u, orloi,ru'e pe ,dincnc, dc 0.'F--o'6
ckelui alute 4r cN l2j 40 C lO;50 VC lli 4l MoC ll)
ntnre! @is#t,-i'+ii. a"u ls r4i-50) HRc; potru
pc a'[o'im" dc
;..';l; "ai se poaie {plic; ci,niz*e
io.s! (t5 -tlRc
ol'-o.ro .., .' .eti." drrectd 9i rNdue
i" *-. *i ao-sb unC. in -F/ , dmat{ d. cdte luperocislt
la

\,l.di! solicitatcj vitczc


orii (o :8-12 mb)i

(emetrLare .OLC 15;

(52

56) HRC;

a)rel,ri Lrrhon si al:rre (OLC 40 S; OLC 45 Si 40 C l0;

lr'm"c ii,ll lltoc I I l 50 vc ll;'lo Bc lo/, i"buttrlirc


i; (to-J5, HRC ti (nlte .uper6cisl la (50-55' HRc

oreldri d Lemenrtre alirtc (IJ CN ]0, 15 qN 15i 15 MoMC


ri: li M(: 10: 15 C OE)..scnhre p. adncim.a de l'0I 5 -- rau ;rbonirruatc pe adincime. de 0'H8 tm
;i crliE l, r55--{o) HRC it supratst-. ti ()0-10) HRc Id
mi.' lfl M6CA 09 imbustArit sr n'nuat

de cem.m.re slistc (lj CN 30; 18 MoCN ll; 20


lio'rt srd $licitat (vitezc perifdice oreh'ri
06;21 MoMC l2i 2l
> t2 E/! - sr plcatut sPsF r,r','cN rl, ZO MoN ,5i 18 MoCNmai
mri
mdc d. 1 5 tlm li
- " m.i, combiste d toc)
iui rji.'*."rt"'. oc ad;cioe
ic. f@rt
.aii. r' r4's-0.2, ru.C in *prafad ri(lHo) HRC in miez;
]a MacA 09 imbualltir s' !ihr.!

\,tclci (arbori

mlcad)

ll

orluri de cmoErc
si rcrenire la (58-63) HRC.

Ajft
aN

i2i

HRC

s!3rc: I5 C O8i

1' Moc I t;

idit. l;

CN 30i 2l MoMC 12i

oLC '15;40 C loi 4l


la (1t5-55)

adi'c,m.

9i

t*dit.

.oot! nelcat! Gau nsai

p.Dru viteze de slunecdc

Dcnh vitezc de alDdre

--

ttn$u

- Flfu

vitcze de aluecure

Yitcz. dc almec.rc

(STAS 568'?5 respariv STAS 6?07-?3)


cu llutuitiu: CttAl 9 (Bz Al 10 T)i
q n" : (Bz Al 9 Fc T), STAS t98/r-75
c! s! 14 (Bz 14 T)'
Bronnri
onnri c! 6t@iu:
6r@iu: C!
Co s" rz lBr 12 D, Cu So, 12gNi*-STAS^19?/rft
c" s" zn 5 (Bz e zn T). cu
;; ;;";; .

Br;mri
-_C"ar

sTAS 197/1r07/--?6
zt T)- STAS
atr lo Zn 2 (Bz 10''Ji,
Brnneri !p(i;h @ difclit elcm.ttc dc slicre.

d'

Tab.lul 1.2

oFrurllor

n'

sTAs

50;

obluri carbon su aliate (OLC 55; OLC 45;35 M 16i 40 C loi


35 MS l2). i bundt{tfc ls (2G- 25) HRC: olel carbon stu

or.ldri dbon de

(N)

or-c

4'0

OLC

,15

ol-c

55

z6

60

19

la

36

62

40

66

t7

40

68
73

14

35M16

37

63
70

35 MS 12

40 BC 10

I
I
;

35 CN 15

41 CN 12

40c10

?3 MoC

ll

4l

rr

I
I

?8 MoCAog

MoC

50

90

irr le straturi eianuate'

a9

26

t75

4t

t95

t;

2r0

230

l4

200

u5

10

245

l4

15

30

:10

47
13

,5

lt

r80

36

6t
57

aa

68J

?ar

66

zat

5\,t

t2

50

270

15

16

'2r5

5t

100

11

45

2Aa

64

100

t2

45

285

6?

68t

95

11

50

60

38

65

1m

50

gl

62

6A,5

7a

80

190

carbonitrurate

d"r

;i

2A5

68'

siuuratc

2,8 HRC.

(1.5

cu oodul mic pi mediu (rn < 20)'


Desi olelurile de cemDtare se folosesc la rolr
''uioa
io vedere conlioutul in rerhon
i"
,.,i]J'.i,ii'uiui"-,." I.. irebuje luatn
"o'iioii"F
relauv scazut.
dc
rrebure avut rn vedere si faptul c?t Di'i o celibilitate -exage'6l h
olelulld
h aleserea
deformaliilc
,- --i.? .,,
d;;e';. cresc in mod deosebit
".j" re.6m,ndabjlr.
-^-- ;';i:"'-;;';"atat
cemcn:ii;
ca edsrE o lesaruril intre duritatea maxrmi a sraturur
"r
de
conlrcl'
"
la
rezisteDta
Prs'urea
rat si cilit, variaga durltapr rn -aomcrmea stratului $i
nu conduce le cre$erea corespunzaloar a rezrstcnlcl
p lo;$ adincimca strstului'
la coDtact daci tru sc rcalrzeaza $r o cr *ttit at atiit""
mare daci olclul nu sc
adiacime
cx alte cutitte, Du are scns sa se raca c;memari Pe
JL|J u a"ltit"" maxime pe aceastd aditrcime'
88

clurilc dc ccmcnurc cu molibdcn au cea mai bunli cilibilitatc in srrat fc^ sc mcn,
Rczisrcntr lrura a flanLufllor Jinritor dcpirrde rn rnarc masura dc \rru.rura fonrei,
r icatl +i prin asocierea molibdcnului cu cromul. cu nichelul sau cu;mbetc ere_ ,insa potle 6 l,nrirrra
>i prin elementc de rtrere cum ar tr: ri.helul. comul. molibdenut,
c, r(ltruBarr in scopul realizirii unor proprierdti corrspuDzatoarc si in mie?r. De cuprul.
cncr, cdnlinutui Je car bon djn srrat rrebuie sa 6e menaiDur i0 limirele 0.8--{i.So^
Pcn(ru rmbinrea proprieralilor de amortizarc
buDi reisrenta !e fololihiliratca mare a stratului coDduce )i la cre5lerea rezisrenlei Ia oboseala de inco- sesc foDlele cu- graft nodular ttabelul J.8, *au a socurilor "u o perhricc
fonrele maleabile
'tabclul J.S).
a teosiunilor remaleote dc compre\june in strarul sunerficial_
lbtrtele cu grafit nodular siDr prcferare
rorilor dinrare deoarece dupa recoalirc.r prin inducgie sau cu flacira conduce I; o durirare suoerficiitri de minimum (ere se obr;ne o durirare de I40-300 HBiDsicoDsrrucria
o m*. ,"r;r.n1, Ia rra(liune.
.r,0 HRC, ciDd olelul cootine intre 0,1 si 0,7o. C.
trr m.ntul rermic opdm anrerior cilirii superfciale esre imbuoal:ilirea aolicara duDi
3.1.3. Materiale leferoase. Mate alele Deferoase se folosesc la angreDaiele melcate,
(rdrilc dc degro$are. Io general, roate olelurile de imbueddre sinr adeivare oenLi" itr special petrtru roata
melcati. Se folosesc in gederal
care au pioprietili de
tnn inducFe sau cu flacere. Mulr uritizar esLe otelul 4i MoC {imbunaGrir antifricliuoe superioare. rezilrenle mare la coroz';une si brorzuri
u'6r. '
\e
n:rlucreaze
'r
e.rhbil) cu durilatea inbe 54 Si 60 HRC. Penrru roiile dinrate cu modulul u < l
BroDzuriie recomatrdale penrru execulid rotilor melcarc'\jnr indi(are in rabelul 3.1.
ilizeaz6 olelul OLC 45 ((alil io ulei $i reveDir Ia 180-200'C), care aDoi Drin cdlire
Bronzudle cu sianiu siDr recomaDdxrc penrru rireze mari dr alunecare ti presjunj de
inrlu(tic duce la o duritate a flancurilor de 55 . . . 6l HRC.
cotrtact mici. Bronzu le cu alumjriu si idaos de fier, iar uneori de margari qi nichel,
mn"zitia cbimicl a olelurilor runute esre cea itrdicat;r in STAS 600-74 si STAS se. folosesc in sptcial ca mareriat de inrifricliune
f, ir*l"ri ior;t.. insa'penriu vireze
70. Caraderisricile mecanice minime ale oqelurilor rurDate, urijizabile Ia fibricarca ruct sau medx de rltrn..rre
r rlinlatc slab solicfate, siDt prezentate ii tabelul 3.6.
Caracteristicilc.mecarjce principale ale bronzurilor recomaDdate peDtru execuTia rolilor
melcare sitrr indicate in rabelul 3.10.
.2. l:otrac- Fontele sint folosire la engreDaie cu fuocfionare leora, rotr de schimb
'un.lioncazi rar etc.
CiDd se cer conditii de silengoziiare severe se poi folosi foorete
3,1.4. Materialc lemetalice. pelltru iDlocuirea metalelot se folosesc in ultimul
_
ii r,bitnuite cu graft lamelar. Principalele caracterisrici mecaoice ale fonrelor cenusii timp
materialele plasrice
dpul rextolirului, Iienofolului. Dofiesrerilor, poliamjdei etc.
r,rc de STAS 56&?5 sifl dare in tabelut 3.?. In eeneral se fotoseste Fc 250 ia Aceslea pot h uultzare Ia de
remperaruri de 80-100.C )i in cdDdip io care lipseqre uDi_
TzisrcDla rddicinii diDrelui esre jumatarc diD cea a rirui olel rcrrarar. fapr pnrru dtatea,.deoarece sinr higloscopice
9i iti modifice dimensiunilc io-urma absorbfei de ape
m,dulclc rolilor execurare dio foDr2i cetrugie sint mari.
Tdb'Ll

C@t.ri.dcne E cstc. nrnrme 1l rurcfte de stostEcs (d) ..u Eoitulul (u) ,i t mDcraM!
d. revdir.
l-roDirr<r0Dm

l- "l'

1'*i,l"lw,
irrN/"-,
qr

".

olc

45

(cuit dc

8,ro'C

otst5

(drit de L 8,ro'c
ln sp!)

40cr0
(dlit

de

850PC

94
a2
69

260
255
190

!6

400
500

108

600

75

302
255
209

7
10
15

tn2

372

500
600

500

110

90

t2

52
59
65

t4

43
53

53

r0t-

47

14,5

257

r0

tl
tl

t5

?8

120-100 5o-3oo

l:It-100 370-3001 r0

73
68

200

t2

185

14

52

41
43

66

t2

6l

84

84
77
68

234

5
8

l0

190

13
16

1r6

315
265
224

73
119

6,3
10,5

98

80

d<16lMjr<aI@
105-90

170

2to

95

15

16<

d<

4oi

a< h<

3 3

20

40

< d< l00j

300-260

95-80

2J?*23O

120-100 350-300

90-?5

2.@--215

ta

a,r.r,r-.
5
6
9

6l

t
6

:,

t4
20

< -<

5OO

C.rcrcrl.rlcll. D.{[lc.

:'rl

Dl.lE. rlc oFlu lo! dc c.bdt&.

tc0a

TMC

12
12

2l MoMC
30

HB

t30-2,n

70

75

90

10

1t

65

a5

10

45

50

I5

ll0

,10

a5

t00

I;

1,to

75

95

65

45

50
45
5a

75-100

to0-2r5 170-275
t10-2t0 200-290

llo-r65

MoCN 13

76

95

cNW r0

85

115

t75-2t0 210-2fi

110

45

2to-245 240-2AA

oBSBRVATIE:

TA.W
.r. rcrr)

3.5

60

;
57

57

45

12; 2a TMC

12

13 CN m; la MoCN 13
16 CNW l0; 25 CNV r0

41

50

5 CNV I0

@t.ft (dr.

r8 MC r0r r5 MoMC r2t 2l TMC r2i

to

tcN30
MoCNO6

HB

150-

t6

2OO

l TMC

i'

1502OO

15

.r.

OLC 10; OLC 15; 15 C 0;

)LC r0
)LC

R*i.tc!t .dmt.rl'tl{ l. obo...l. & .oltst r oFlurd

ce&r.rlsdcl ec.de

Dt!16. .1. ot.lqild tur.t

'.BI
oT
oT
oT

l8

30

50
55
60
55

31)

55--O

2t

50
55
60

RN

T35M!t4

(T 35 M 14)
T30SiMnt2

(T 30 SM 12)
T 35 MoCrNio8

(T35MoCN08)

35

NR

35
40

NR

,E

55

I8

25

25

3,O

160

L2

3'o

150

65*90

t4
l4

'

55-90

l5

75_+5

5p
a9

2t

r5

a5
3a
42

t38

r't

60-85
60-85

35

35

25

3,0

l5
t2
t2

t69

t74

lo

L74

5,0

190

3p
5p

190

a2

s
50

tu

Ob*mt.: - Ia p.tukzt si.t trsr. v.chiL lot.ii duPl STAS Il?Hr.


e.c.!ic d. fortelor cdutll (STAS
Pfilctp.LL *st6i.ticl

568_75)

(f&! @budator) + clirc


na:d- ceootlrc @b!qbudzror
cu

In Bbelul 3.ll siDt prezetrtate principalele

-j- cdire

+ t@i.c jo.dj
+ reveoiE j@rt.

caracteristici mecsDice ale rmor materiale

lstice utilizate la fabricarea roglor diapte sau in coDstruclia de matini iD gneral.


l{oFle ditrlate executate din textolit sau lignofol poraDgreDa cu rofi diDlate din oleluri
: imbuDlteire cu duriteti pinn la 250 HB sau cu rofi din fonre. Lelimea roglor dio
cl sau fonti se alege mai harc decit a roqilor nemeralice peotru e exclude deterioarea
dcrialului plastic la margiDea rolii metalice. Rolile dinfet din textolit sau l.ignofol se
(\ura dio placi fuate cu quruburi sau niruite, cuprinse intre pldci de olel.
In (azul uDor viteze mari de alunecare li i! cazul fun4ionErii ir medii puternic agre[c, se utilizeazi poliamida care are rezistenle mare Ia gocuri, elasticitate mare, coefr:nt de frecare redus. Prin adaos de graft sau bisulfuri de moLibden se imbu$talesc
opriclifile de antifricliune.

Fc

r5O

tt-25 I

45

;
ll

80

I'.lnclltrt.tc .eact.d.ttct mccmtcc olc fortcror sr


aralit nodular (STAS

1l

rdih d.

daN/'t,

6071-75)

I'rhcip.lclc c&scteistici Eeca e ale forteloi natlbile ,"t

"

,u"-ro,

tn'"'""'

l1-

.4" I R-,-s,a ii M*q,| (cu i

ar.,,@"
r'

Tabalul 3,3

t2

1rO. . .130

t5

4
35

\60...220

l2

40

42

;;

l0

22

170. . .240

30

32

'uruaiczn cu fost

teotc

vcchile noUlri.

. MA'l'llRlhLE UTTLTZATE PENTRU EXECUTTA


ARBORTLOR
rmp

45.07

b:rze. ncDtru

arbori sior oleiurile. carbon


;":'l'k.rle
)i atiare, daroriH rezi\reDtei
,'rrrlur dc,cla\rj.irarc mare, precum gi posroulatlor
oe a putca fi durificare.
:(n.rxr, rrtr{x lare nu se trateazi termir

,;. .,,t'

;.

i; j

i;';

iili

l',trfi ;.y;* "tr#f ,,:il,.f Jil;"-::'ri??y,l

." o capicirare porranta mare tror 6 folosire ogeluri,e catbon


.,,,':,'L:",
.
de cali_
rr.(:
rs, ot.e 4". OLC 60, conform
StAS asO_oo 1,,tiOJ1.zf
irl'rl rrlrtrirnr purcrdc $tiLiraF.

ra care sinr necesare dimeosirmi rldu"e,


se folo_
rt,rr, .rtr.rr( r u (romJ crom_nicbel cir si otcl
'r
r\, .,,, M( r,
J$iJ';,,?iT.l3
'r r li'\',rit,r accsrcr sc por supune unuI tratamenl de durifieare supcrficial6 prirr

;;.,;,n;;; ,;;,I-;::illl,T:T;T:i:lif:.,

32

19

l0

35

t9

t0

35

2l

,:

37

21.

l2

2l

t4

28

J2
36

Fmp 60,03

Fep

39

65,03

.3.3. MATERIAIE UTILIZATE PENTRU EXECUTIA CARCASELOR

Ca-rcas,ele, darorird faptului cd crireriui de rigiditate este dominaDt, se executi itr special
'rr.rt' .lr rnxtri trecvcnti.
..
rrr 1r'rrrrrr
rrrr'r1ii inirrc si foarc inarre g cfi puternic
drn
lotrta sau ofel turnar.
din
," ,,r,.,',xr. Jc r;rut ot.c 2{}, t5 C 07, ir cr.r.ri, rI soririLa! se cxecud
Maiorilrlea_carc-aselor
.e
prin rurnare din fonta de rezi\tenlt medie Fc 150,
j
-' 200, Fc 250 (vezi rahclulsrccutq
,r nrrih nr(1.r'rhl. P'iI(it, tc sinr Jar(: in rabctut J4 cu +!,-)l"iltil ;'.1 ic
J.7. In cazut unor.oti.ir|,ri purernice caicasete se exccurd
drn li'nrc dc inrfti rczisrcltn sr din,,lctuji rrrrnnrc,vczi tab(tctc 36
ri !.a)

,,

carsctaisttc

ecsice

prlnctParc ale

brolhrtl- *'--it:D-t-

'--d"

cdd.ftliciedibinie

T.'nbd

DRc < {5 HRc

14
r+r]

I
I

t2

(Bz 12 T)

23

1/l-17

t1-16

Cu Sn 12 Ni

TC
Cu Sn 10 (Bz 10

T)

CuSnl0Zn2
(Bz 10 zn T)

cu st.niu

lDRc>45 IrRc

STAS 197/,-?6

konziri

& dhrd, dd
dlruE tultrild

75

ill'"'

rdonibiL{

idd{/om1 did

cu s!
(e,
cu sn

"dt-

N
N
F

l3-19
7

TC

cuSr9Z!5

l0-15

(Bz e zn T)

CuSn6Zn
tB. 6 Z, 'r)

t971,-76

l0--15

a--12

70
70
a0

18

(Bz

Al 9 T)

90
90

(Bz At 9 F T)

Bronrui

d lrEi

STAS 198/1-?5

CuAr9Fe5Ni5
(Bz AI 9 Fe Ni T)

2A

CuAl 10F.3
(B, At 10 le T)

20--24

(Az

Al t0 Mn T)

fl**illYiIl*..1JT:lff":JT:.'J*j:':$.#:T"*,,|",.}T*:"'i:'',1'.",cofiIuas);N-funarld'ordeobdnurcdi!mcs!.cd.fordlreic_
tuoct in form.

mc@licc; TC

lmat cMflN!'

PrlrclFl.I. or.tEidlcl

,< 6 l'6<.<e lo..<'ool


n. - (x'0,!)
(dtN/rh')Bnr.

Eccdle rl. ol.luilo. crbor obltDult


Pod(.

cu

tpri.r

su di.D.hl z,

(STAS ,00-78)

Im

''

1r,".'

1,

-".

oL

32

27 <2f)

59

(6)

Ol- ,l,t

21 12,8)

(6)

oL

52

oL

50

oL

60

oL

?0

ob!.ry.lii:

lb
pbd8clc d sssimi su diu.tre inm 6J ri r0o !m, valolil. limitq dc @rscrc & r.duc @ lqiqu
-L!
*Valoril.
da.rqi*idld h.@ie tcb.olos,ce dio 6bet sinr auDhrc pcnh sr.-nb dc ti!re din STAS

20 N/,@' (2 daN/m)
5OO/r-?8,

<2,8)

Tab.lul

PrhciDol.l. cs*tert.ttct Eesi.. al.

T.xtolit

g.os

0,5-..70 mm

'st ltalclo! Dl6.ttc.

6,5. . .10

12.,.25

(0,6...1)

r03

12...24

17, , .25

(1,7...3)

r03

In

cazut produ4iei individurle sau de seric tuic!, clt 9i pcDtru mictorarcr grcutllii
a
di-nensiunilor
de gabarir. carcasele pot fi execotatc io coostruclic sudatll.
$
Carcasele sudate se executi: cu forme foarte simple (in cazul produclici individurlc
9i de serie rnicE slab utilatl); dir elemerte curbate (la producfa dc seric micl); din
elemente Dxatrilate (la producfa de serie mare $i de masn).
Construciile sudate au o capacltate de amor&ar mare in comparalie cu cclc lurnrtc.

3.4. REZISTENTE A.DMISIBILE

5,3

6...6,5 |

4..5

3.lt

ro...t2

1,8

I a...I0

0,r,2. r03

14.--15

tentru calcule predifiensionale ti calcule aproximatire se recomandi folosirco rczistentelor admisibile din tabelul 3.13 sau relatiile de calcul din tabelul 3-14.
li cazurile in care rezisteDtele la obosealtr nu sinr hdicate in tabelele cu csmctcrioticilc
mecanice ale materialelor sau siDt de efectuat calcule aproximative) se pot folosi rclnliilc
de calcul prezenrate in tabelul 3.15.
In proiecurea uansmisiilor cu roli dilFte ciiirdrice cu dinf drepti ti inclinoli c'r
angrenare exterioa!:i 9i intedoari se poate folosi Metode geDeralb elaborati de M.I.C.M.
ti aprcbatd de Consiliul de coordonare cu nr. 74/03 iulie 1979.

Aezist.lt. atl&tsibile ln calcul. rproie.rtvc s.u la Drc.Umdslondd (wlori

Rezistenta de ruperc 6,

12-24

40-60

2---3,O

z-l

H,5

t-1,5

9-10
6-6,6

-,t#1
'",1;;l

2,7-5
1,r-2,5

3045
6-9
4-6
2-3

6-12
,!-8

9-t5
6-10

tl'Nl'lu)

6-9

l2-18

&-12

7,5-\2
5-8
2,5-4

&-t2

2,7-4

6-9
2-1

2,7-6
I,A-3,7

4,4-9,5

0,9-1,8

3,2-64
t,6-3,2

?-3,5

4,e-9,6

4,5-7

t-t,2

1,6-3,2

r,5-23

?-
4:7-1,3

t4:7

33-6,4
8-10

t0-15

5,r4,7

7-to

' Reisrcntelc pcntru fontl slnt iodiete potd picsc p.cluc.!e.


" C.rul I - solicitlrc st.t,cI; C.ztrl U-6olicitr.. pulstM; cazul III * siicit.r.

t-t,2
0,7-0,8
0,H'4

5-7,5

?-10

2,7-3

I'H

35-60

6-10

H,7
?-1''
6-10

4--4,7

1-1,

6-10
2*3,3

4,8-8

1,2-5,a

r,6-2,7

4,H
\,6-2,7

..'-

t--8

3,t-54

sltcrnlnt simctrictr.
00

Rcrrdl hiuclttw l*nllu otslll

rdl.totelor adotttbU'

I (0J. 0,4) r"


IU l(0,a...0,5)6-'
I
l (0J...0,4)d.
II I 0,26,
III I 0,15a'

R.Ldt .Dpiric. uzldc pcrtru ilct rDin,e. lczilt nt.t l. obotalt ia fulctic & r.zittdF L
4F!. it ttcn

oieluri
d,

6r<$

: lr.,,180

Sih.tic

6-r:066r

Sih.tnc

d-' - rl0 _ 0,16d


t-L : 0,4 6r

SncEic

: (0J5. . .058)d{
r :: (0,6...0,e) d. I r-1,
: (o,4...oz5!at
d '(R.rrtii
; (0J...0,8) d-' I .-\t(R.l4ii
ssdlc)
s6dd.) |

(0,?...0n) 6.

(1,25...1,45)

6..'

o-r,:

(0,35. . .0,45) 6i

(0,6. . .0O a-1

o l'

ll
llI

' V.lori
"

(0'6. . .o3\ al
ro

(0,r...0,1t)dr

I
II

(o3. . .oAr 6t

III

(0,1...o'rt6r

I
II

(02...o3)6,

tu

(0,r...0,r5) o.

minim. pdttu sqiuno

S6tiune! ci.oh.I.

r_r

I, oijl@ii 9.Dt!s sc4i6c.

6-1

(0'25, . ,0'50)

6_r

(0r5. . .050) 6,

Mim pdtru rstiEc

(0,?5. . .0,9) a_l

- (r2...rJ)r_r

'.
f_r:(0,55...OJ8) o

r.
d!.ptunsbiuLd,

(r,a...2)r-r

CAPITOLUL 4
DATE DE PROIECTARE PENTRU REDUCTOARE $I OR,GANE COMPONBNTE
4.1. DIMENSIUNI CONSTRUCTIVE
DimedsiuDile constructive necesare proiectirii redutoarelor cu rofi cilindrice qi conice
sint date in figurile 4.1 ...4.4 $i tabelul 4.1. De Drenfionat ci la reductoarele cu doui
rrepte se aleg de obicei roli mai inglste la prima treaptd ar : (0,2. . . Oa) I, qi rofi

Fis. 4.3. D.te dnstdcdve pe


Fig,4.1. Dnc @nshctive

pmd

r.ductoi cu

sti

dintate cilin<ldce

Fi8. 4,2. Dotc constructivc pcdro reducror cu rcfi dinBt conicc @ o

n rducto. d roli

dintarc ciliniLicc

d tlo!: tI

o $egpt!.

k !pt!.

Fi9

4.4, Ddt. coDstscrivc

par.u r.ducro. Dat @ doutr r..pt (n@pt! I


depb a II-s a bli dirlatc cilindlicc).

d bri

ptc.

7-ob.hl 4 2

Alcsrrc. numdrulut d. lnEputuri ln funcflc de roportul dc tn.3mlt.rc

Dloddurt con.r$tlv. tt. r.ducto.rcIor

Dishnld dc Ia roat! dinPtI la PGtelc

Lltin..

,: rO-15 m; Penu reducbare ma! a


se B oai l]Ee lse alese fucli. de Fecrz''
de *ecuEe si monbj a teductorului)
S dererminl pe bu ldlimn ctlcul're.,
: Y,a ,'l) 9i in fucie de 6Gtru4ra ftgr

butucului rcFlor dinitt.

(B

Sc .lcee tunclie d diamehl alboreltri din


carabFn de rulmentr, ltloi aprcciate Pentru
rdm.;d dc scrie miil@i

Diirmta lntrc rciile di.rrtc m@tat p.

.:ro...15 mm. Sint

valabil. indieiile

tusl. dinFr. ti
l)iibnB oiljma
pc..rci intrior al'dtr
ct@ei Eductotului

ude I 6te

grcsima Peretclui

mccari atd

DistanF intrc hgrsle arhoclui

o @!sl! t' :

I-mdme dbor.lui t!tt. ouct lc d. rca..,n-rlrlo.s lust! io elculul uboldor)

Itictsl! dc l!

>

1,2 8,
(2,5

d stc dlsnerrol aibo-

ilsmuq

cotclor date in fi8lrile

R.zultl p.in

4.r-4.4

.[E.@. rL
..ud

t,:!+t"+\+ln

orAmcle dc

nrboftlu ls Pmcrul de

...?) 4 rde

laslrelor o
Dishl! d. l. turm.nr la rugine int - ,.:5.,.I0 mm itr *ul ungsii
ili dh bsi! r.ducrorului. P5@ ahe riscm.
riosr! a @c.sci r.dudordui
dc uscrc sc B al.g. id iscFc dc @n6ruli3
sisrdulu sls (it medie, i!: l0 15 mm)
Se lrese 6Die de cotst@lia c.pa.utui ti

t-!t'mcs @pscdui bslt.1o.

Dirhla d. k .ldetn! rcritor Pid I.

onocul lssdnlui din @esit


Lunsime! p!4ii
tcozl clcmcntul

Disuor! dc

iljo arborc pc

d. scl:otlf

qc

ae

lt@- L : (1,2-1,5) 4 sd. d .ste diamtul dborlui. Sc d{. b fuclic de lusifte. po4iuii
dcLt stu s penci neccsdc fixnrii roti pe

h oplEi ls c.pscd !z8:itui

Dist nF intrc

Sc ds

fucie

de tipur

olbjllui

9i de posi-

rcild dillrt 9i tbod

l)imcndmit rcllor dmFr.

Sc detdini pc b@ datclor din pllntelc

34 qi 35 (B)

Nminl

dc inceputuri t1

mai lare la treeDta a doua B" (o,3...0,5),4 . Accasta ;1 'pe.ial ).r reductoarele cu
AII lvczi frg 24J )i la care pentru
doui treDte cu ioua ace eeorietrice' la care lr
3
transmirdrea momcntului mai mare dc la treapta doua. o \olulie \impla e'ie marjrra
ldtimii rotilor acestei trepte. Gteodatil raportul in n A 'e menline aLeleii Ir loate
uiptele de ruatie ale reductorului (indeosebi la tipurile de reductoare \u lrer a\e geomeuice). Pentru angrenaie melcate date constru.tiue dufa I.M.M Cimpini \e d'u iD
Dlensele

' r-i rnrenaie


melcate numarul de incDuturi ale melcului se ia conform tabelului 4.2.
'9...44.
ir,t oeotru ftansmisii de butere. Nu se recomatrdi z. > 4. Numirul de
Valori m_ari
". se plate alege pi in fun4ie de numdrul de dinli ai rolii melcrle:
i-nceputuri z,
z\:l2r>18
cinemauce auxiliare
- angrenaje
<
zt: I z,: 30-50
puteri mici (P 20 CP)
. cletorta:
. ^ - II de
'
.:
. puteri
'"''- l de
z,: I z,- 50-7o
mari (P > 20 CP)
z\: 4 z': 200*3OO
mecarisde speciale de acliooare
- (mese d masini-uoelte etc.)
(ri@: 1000)
zr : 4"--6 (max 9)
in cotrs&uclia de automobile
-In rabelul
4.3 se dau lorrle zr itr fuDcde de no, g $i l, ciDd daDtura rodi melcate
pot fi
este ftre deplasare sau cu deplasa& mioime ti zr : I . . . 4. Valor e lui 4:4
atese dupi tabelul 4.4. Cu cregteres vslorii 4, cre$te i rigidrtatea melcului. Gama de module
n":5-...12 se aplicn la Delcii previzofi cu alezaj pentro asamblarea pe arbor sau
la-rotile melcate c; un Dumdr mari de diirrj. Marirea valorn { este limitativi, deoarece
.cade randamentul, cregte vireza periferici li gIeulslea angretajulur'

Relatia De ru calculul diametrului de virf d struniire se de iD tabelul 4 5' 9i tabelul


q.6, iai cia pentru calculul lungimn |e4ii Gletate a melcului in tabelul 4 7
Ligimea ro$ melcate B (plsnta 38) se alege in funcfie de djametrul cercului de virf

al melcului, astfel:
zr < 3, B < 0,7 D?1
- Petrtru zr:4,
B < 0'67 Der
PeDtru
cele
mai frecvente ulehiul elicei de referi-ol?r poate 6 luat din
iar Dentru cazurile
rabelil 4.0. In cazut proiectirii uror atrgretraie melcale cu autoflinate, unghiul 0o
ttebuie ales aproximativ de doui ori mai mic decit unghiul de frecare P dat iD tabelul4.8.
Anerenaieti melcare cili.odrice cu lagire de aluDecare siDt cu autofrinare peDtru 0o : 6',
iar lilapdr cu rulmenri Deatru 0" - 4'30'.
In pl'aaEele 4 pind ia'33 se diu dive$e exemple de reductoare cu roli cilir:dricc,
conice'si iu s,-rrub melc de uz general sau cu destinalre speciall (coDstrucfli navalc,
metalurgice, indu$rie elimetrtari, itrdustrie chimici); exemPle de moDtaj se dau
tele 109 ti ll0.

in

plan_

v.lc!l. { rl ,r

100

a7

tt2

,*

;
73

112

4t

67

45

88

72

l,t{}

100

8l

16l)

ll6

10

34

72

* ;
4

200

tn focdG

r! ,r ]i

_t_l_ll
26

I A
29

lZ'

;t;t;t ;t;t;t;ti
I Al39 135 la3
53 l48 l15 l al tol37
37 l3.lzs

46

6A

2A

dG

lo1

250

2N
ar5

6:2

oolllrrIrzlsl-l""1..42

7l

62

5{

5r

I {a
as I ai I
;

;l;t;l;t;i;r;l;
5e

4l

't ;l;t;t;l;t;t;
l

3t5

77

89
tot 192 189
450

104

500

iror
; I

@177
92

4l
55

89

85

a2

710
Lg7

7r

6r

54

8r

6e

62

1 Jt

92

79

| 70t

to5

,*

i'*r) Vrto.ile,r

ll@
r0r

800

63

r03

560

3t

38

rr9
3lor indicttn!

lt ".,"r.A r"

{8

63

I 9r I 80 1 ?2
lr192 182

atr."q"ffi
i!

vstorile cocfclcntdut

t-5

| ?-10

r,57--1,5

1,125-1,5

t2

t0

10

]_4

!?

11

19

t3

11

14

T.b,

tir!,rstuni trlncjp.le .lc iercnlut

a h fur4tc d. t. ri Z

n*16 |

hl

4-t'

18-25

117

lec
l,oe

I ih.ii.i.nrii diMuali

2. Co.ncicn;ll dide$al

subliniari slnt

4:

d.

Drfnt.

t8 te destimr melcilor

un lncePui qi

6.06'56',

2.02' 11
autdfrina.e staric{ asiSu.atd.

e3t,5t"
U 41',

L96',A'',

120

18.26 06'

e2a'25"

Tabelul 4.5

2002

de st !itr. .l rofil
metcat l! fulcd. ile ,r

Dlu.bd

4t

t605 0E'

Lo05'08
5042

38

12031

tI

ea7'1,4"

DE

6006'56'
8.31'

5f

17A5',L14

d.5921"

12%9'41',
1A026

DE

1*56',/.3',

18"26'06'
6034'55',

DE

11.18 36r'

80r,1'46'
r1053',19"

1706'10'

06 2?5715'

7.07'30"

9.zl',11'

9"Z7',LL'

1V31

1/,Wfi"

2w22" 2e$
7.15'51'

1to02'10'

n.g'22'

51'

5.4? 35" 10"0029'

1/..0210'

S-l AS ?2-75 stabile e *rurile de dimellsiuni liniare normale de uz general (diamete,


rntimi, hellimi erc.) in intervalul 0,1 ...10000 mm. Acestea se vor utiliza ori de cite
ri csrc posibil $i rational din puoct de vedere tebnic ti ecodomic $i in special peotru
rbilir(n dimnsiunilor imporEnte din punctul de vedere al hterschimbabilit'lii sau al
hricrtici dc serie (cote principale, de gabadt, de racordare, de montaj' dimensiuni tolerrc cu sistcmul ISO de toleratrfe etc.),
Dimcnsiunile lidare normale se aleg cu prioritate din lirul de bazd 1R, coresPunzd,urc numerelor normale,ld ordirea de preferinfi Rlo, R20, R40 sau ln csz de necesitate
in $irurilc no, corcspuDzitoare valorilor mai rotuDjite ale oumerelor dortnale, in aceeagi
di'rc dc preferinfd (tab. 4.9).

11053'19',
14.55',53',

r9.5i

3.10'a7'

Lo6A{

5.12'38'
d.0718"
3.21'59',

90

66

1W

6L8
a42
2q8

4.3. CONSTRUCTIA PIESELOR TURNATE

6p20'25'

e07 Lg

se pot realiza piese foarte complicate si de orice greutate, acest procedeu


n,l rcnrabil in eazul pie5elor de serie tnare sau cind complexiratea impu:e acest procedeu.

ldte N.i

t5.sLq', 4n1'5!
n. t8'

a.3JA'

3ca8'51"

11018',36"

9.27'1(

.t
ole lui o se vor
I oe un o, ssu n elcli dlh ohgreh
iel. I i lm ns n I sl II o. dP Dulere'

te

59"

en'25' 9. ?'U' 12"31'|1',


FqziS' 1200t af 15056',r3"
n $'36' 16011 57" z./a'0d
1Fmtl" BW' 55"
e 12 15', 10.0c4' 13.U 8',
eu:6' 1205C Lf fl"610'
12031 U" 18.26'6' 2"5715'

3"t8',sf
5. tt 1t
7.t730"
gz7 u:
s"1l LO"
v07'3a"

I'rin turnffc

Mcrrlcle fli rlioiele turnate au o rezisrcnll Ia compresiune mai mare decit la tra4iune.
: rccca ncrvurilc, intlriturile $i alte elemente similare rrebuie ampiasate astfel incit str
: xolicitdc numai la comprcsiunc.

n 40'

5"

4.2. DTMENSIUNI LINIARE NORMAIE (Extras STAS 72-75)

U"

1e26'-06'

1f

36',
15'1E"

260:8

5t"

1yt5'18"
20.3'22"

26.3?5C

Tabctul

Lugtmes Dnrdl filcr4te..L" a E.lculul, tn e6


Pcnrru b numlr d. t ep!.uri r,

L> (\t + 0'06 z,r,s

L>

G2,, +

L>

(r3 + o,r

o,09

4.7

z)ha

> (9,5 + 0,09 z,) nd


L > (t25 + 0't z) nc
L

r)h.

Obwti.. Petro helcii ietifqti valou@ Z did r.b.l s. @jot art srtfcl: pdtru r. < lo lm q
2sluipot
u.:10...16 d 35...,t0 lm, lo!ru uo>16'm d j0 6mj
i : @e6cient d. deplasre specifictr r pronlului.
T4bdut 4.8

C@fclotul .le f!.c!e / rr unsrliur d. frccec p Ddltru tosrl bdcstn dh brolr fodolor
6!u b!o!z d 3taltu tt d.lc dh otd,
o

b/, I

0,01

0,10

"la.6t,

0,11--{,12

0,0s--o,09

025

0o65--{j0?5

0j5

0.055---0,065

1,0
1,5

0,01t5--{,055

2,0

0r035--.0,045

0,04--{,05

0,03---0,04

2,5

3',43'-4't7'

f09'-3043'
xL7',-2'52',

o,o2a-4,o35

3,0

0,o21-4p3

0 018---0,026

t0

0,016--{,024
0,0lrF-o,020

15

1.41'-XL7'

f02'-rr9.

dc el&ccrr s. dcte@iD!

s r.lai! ! :

xD.tu
rml
-'"'
I_l
I sI

60 l.r00cos0"

Peftru a evita retasurile ce se formeazi in regiuaile cu aglomerdri de material (exemplu


nterseqia diorre doi pered) se previd treceri treptate ti lente cu o inclioare corespuniltoare.
Suprafelele orizoIrtale trebure entate $i itrlocuite cu suprafele inclinate care peflnit
rulelor de ae! ti illpuritdlilor sd se ridice lo maselore (fi9, 4.5). Daca totu$i este necear, o suprafale orizontah, acea$a trebuie agezate h partea iDferioare a formei de tufrure.

"q,^
@ru

Wfu
i

t@.t! Gdlss-Er.tit;
dept s.ccr).

Fis. 4.5. RonI

ffEmffi
4qFF
R 66 6

Ri& 4.7. Pics. tutDlt cn suFaf.t dc


5lczarc (rdngs-grctit, plca ,@ij
&..0o-corcct),
Suprafegele inclinale

drspozitive speciale.

Ob3.mli.. VElotilc mri mict ilc co.tuienului clc ftG@. @spud Eclcilor
ucre|d ld cordiCi buc de ugdc; @cficicltii dc Aeolc silt ibti lulnd !r @Bidcr@ pidd.i c b bC.lc aului 6.tcului ti .le rctii bclere lo iporek c! eesr. bsttr. ahr d. roetogolirc. P.nrlu lotilc Dclcirc
lc foot! / - 0,06 . . . 0,12. (Vrloril. @i Eici @fcspud uei iit E !>2 6h).
'
Vit

Penttn aceste suprafie se prevede in desene o indicafie tehoologicl speciald, dc cxcmplu:


,,turDat compact...
La roli dinlate executate prio turoare (fig. 4.6 ii planFle 34 9i 35) coloaoa gi butucd
se solidiGce abia dupi ce discul s-a rtrcit, astfel ci acesta nu mai poate ceds, dcformiodu-se sau fisuritrdu-se. Petrtru a evita aceasta se prevede coroatra $i butucul clt
mai subtfti posibil, iar discul cit mai gros, sau discul cu grosimea 6ai mare la butuc
fi mai mice la coroantr.
Suprafelele mari dt $i suprafelele periferice hchbe (fig. 4.7) pentru afezare Gtrogclc
36 Si 37) trebuie evitate deosrece scula de lucru trebuie s?l acopere iatreaga suprrfofl
(pozifa a 9i b) maoopera frind mare, la preluqarea unor suprefele mici (pozitia c Ai d)
matroDera fiitrd mai mic:l.
In tazul suprafegelor alaturate (69. 4.8) acestea trebuie aqezete la acelasi nivel deoarccc
scula de lucru se regleazd o singuri date.

.Fi& 4.6.

Rdd r|Eld

(3esr.tir j j@-sGt).

fn

Corc!:l

ru
DetaloQbll

Pi.d tumtl (ddns-sr.ttr, supr.fcl6


prelucrnc 3itultc lE !i?el. dif.rltc;

Fi8. 4.8.

dsDtt!@t).

(fig. 4.9) rrebuie evitatc deoarece piesa ar tebui prelud0l! cu


general se recomaadi ca suprafelele carc se prelucreazl dl flc

situate itr acelq$i plan sau to plane perpendiculare.


Grosimea pieselor turDate se alege ir functie de gabaritul 9i greutatea pie6ei turnqtc,
de rolul pereflor, aatura meta.lului ti modul de formale. Penou grosimee midntr a pc!cflo-r pieselor turnale se pot adopte velorile hdicate in tsbelul 4.10.
In iazul pieselor cu confgua!'e compliced, peretii inreriori tlebuie s2l eibtr o Sroiimc
minirnd de 0,8 dia grosimea pereFlor exteriori, din cauza condifilor dficilc dc rlcirc,

0atawradl co6t

\"qtr

& lsg,. turDit (sAagrsuplrf.F d. Feluc$.c bclio.stlt

Fig. 49. Suport

St

tit

Fig. 4.r0.

I!di!!g DldF

dr.!pr!-corcct).

InclinErile suprafelelor aeprelucrate slc pieselor turoate (fig. 4,10) se recodandtr c


se adopta dup, t4belul 4.11.
La proiecrarea pieselor tumate se urEirc$te asigurarea utror secpuni^conrrentc, cvitsres unghiurilor ascufite ii a recerilor brugte de la o secFutre la alta. IDtrc dou[ 8rosimi difcdte (?+t) sc exciltd o racordarc parateld dacl f/,< 1,5(fg.4.ll,a) $i o tscor-

ItiA.lntl

llnLe !orD.t.

l0O...loooEm
Rrrc ll Bdo

Rl0
r,l0o

t,lb

0,too

0,r0

0,!i2

r;'t

0,r25

Lqr4

0,160

o,l6

o2@

OQ

D,EO

o?5

0/00

o9t5

0100
0J60

0,610

0,630
0,710

0B0o

o,4o

orB00

D;s

1,000

010

ojo

0ro

@l
@t @l
@l
0,80

r,m

IF

l,60

2N

2,00

t,0

IE

lr4

10p

2ro

2,5O

tr?
125

4,00

5,00

t,r5

t,6

2p

r6p

2,0

25

2F

u,o

69

2,8

r6p
r8,0

t2,5

132

3t'5

mp

2A

2t9
2r4

6p

u9

a9

?aro
30,0

31,5

{0,0

4,00

ap

#o

1t

45,0

5,0

50,0

5,0

0,90

9,0o

topo

8,00

lo,0

El
@1

56,0

63p

@
8,0

63p
7r,0

80,0

80p

@
a
^

17t

a5
s&
50,0

toop

100,0

l!rc

150

lEo

200

t9

75,0
80,0
85,0

l0o,o

FrFtrdoti di! rirut R dot hqdnli'

@
a

zat)

ld

3t5
I

l!16l

l!91

Elb

50

EO

E]
tt

56
60

6t

57

7l
75

80
85

90
100

90
95

Ito

55

315

'|fi
500

6T

355
100
425

60
{t5

?to

5T

7il

900

E50

l0@

950

loot)

@
2&

300

l6t
3{o

I 360

,$o

l4Cl

41

@1

500

@l

lao

54

560

630

E00

8@

90

ffi

670
?10

too

500

530
560

6m

190

l@t

@t

??5

500

,60

150
160
170
180

@ @

t75
,100

@
1&

l22,0l

EO

IE

Itro-l

30

luo l
lr2ol

160

tut

240

t00

frBl

N
2&

@l

x'lo

180

t90

2t2

r2l

160

170

bt

4t

7rp

l{o

tu

lao

l8

7l

67p

t?2

tEo

6t

EI

t60

fi

rl8

160

!6
\7

l4a

53,0
56,0
60,0
63,0

95,0

t0,o

t6

f2r

90,0

rop

tb

100

100

t06

lrzl
Ltll
ll

475
50p

ttz

l8

265

??t

llil

tt2

l6

21,6

3t,5

t@

L5

n,o

355

8100

l,l

r7,o
r8,0
r9,0

35F

5p0

16,0

5,00

lEl

r4,o

355

7,lo

ro,00

r,6

r!

5160

690

ru

tt2

lo

t0

100

r5p

2p
t,t5

r0,0

u,o

2ta

0,80

t,oo

IE

t,Eo

0,45

0,900

l,ooo

o25

@l l@

0,450

0,too

0p

o9r5

0,400

l,@

o4

2N
0,31t

0,r6

I,t2

rp

t,,to

EA

o,224
t),t!:4

IF

0,18

0,180
0100

r,00

o,l4

0,140
),160

0,r0

r,oo

..- I

630

6m

?10

6?O

E00

760

900
1000

1000

630
710

800
850
900
950
1000

darc iDclinat, (6g. 4.1!,6) dacA Tlt> 1,5. Nu se recomatrdtr folosirer unor rizc dl
racordarc prea De4 deoarece acestea produc iogro$fui locale; dc escmcDer cStc d,
dorit_ca la aceesgi piestr numdnl de roze di racordei_*j fe
'nini;. fi ;zul-clnd'rnpor
4,12, a),
evirarea ingroptrrilor locale 9i obginerca uoo, t".cct
ln
Fk
:2.(fr9.
-pcntru
uDe ta collufl, racorderea 6e lace cu o raz?[ exterioar! R : E
d cu o razd interioartr:

Gt!.iee rrnlnr ! ttecdlor pL..!o! tutur., r! oD


Di.di'l@

EIiDr r Di*i, Eb

t=

;
;
I

al416-ll-l

5l7l

T&.Itn 412

l0 l2!l40

Vdodlc

?l513l-l

| t I H I F8 | 6_8 |
l3141518lr5

rccoD.ldrtG tmt4

flcllr..q

ro_r5

T6.Iat

.1.11

V.lor|tc coa.l C

t.

L r.coriLs.

dor

rctcd

,,r-r,u

>25

0,8(a{)

0,(E-+)

Tab.Itil L13

'lo!i!.r..

r t' r D.sd
> 2,5

11"30'

to-l20

" l-r- I "**t |

E..
75

6t l

B:. I ,*-,,, |

ptc..!c tiunrt

diferenle meri lrltre gosimes peretilor (fig. 4.12,b), zona de trcccrc,,C. rc ft


-in L-a
tttr4ie de npottldl Ele (tab. 4.12), cu h)-4-c ln ca,jol pieselor dia fonU ql I )} S.i
Itr cszul clor din otel.
Racordaree e trei lere1i se poare realiza fe ca ln fgua 4.13, d itr care caz c sc edoDtl
dupe tebelul 4.13 c! h > 4.c peuuu piese dio fontl si h > 5-c penE:tr Dicac din oict
ie cs in figula 4.13,, cind c se adopti ror dup, tebelul 4.13 dsi i > 8.c;ntru Dicr:I
drtr tontd qi I > lo.c petrtru piese din oFl.

+-5 l518lt2
;

(116...tB)E-13
''

o'1(EH,

f3D,-4

Fis. 413. R!oo!d.s.

r:50

t .t D.'!d

otcl.

dtD

tor

l:100

I)E<25lbn

6i+>

I! , . doi pcr.ti:
.-d @iEi iqd.j e-d reiEi .e.r.,
Fis. 4J{. Rlcordrrc!

Fi8. a.rr.

Rtddrs .

.,
doi pcr.ti p.frlcli

8ro6lst difEitc:

!- ndde FLlti

- n&rdlx

tn

xod

Fi8.
.

{r2, Rr.u.bq
cbd tt@rul

r/.

r_

< 2; I

doi

p!r.i

ctod

pcrpodi@-

nF.nrr A/. >2.

4,rj. R.cordlt r ra ! r .tot pcrcd


@
uSht q:diu dr.X. - -Pe baza- scestor co$idercnte se dau exemple de racord=fui:
in r' a doi pereli cu grosimi i".sa[-(it;.i4,) ei cu sooimi cssrc

C;i:r?,"tfr*
- racordarca in I

a doi

Ftg.

perqi ciad unghiul extcriot trcbuic

sd fie

drcpt (fg .4.15, a ri b)j,

rocordarca in I/ a doi percli cu grosimi cgalc (fig. 416,4) 9i cu grosimi inegalc


-r. 4.16,
r);
in T a trei pcrel chd raportul E/e <2 (fig. 4.I1' a) li cind raportul
iuini.tlii
- >2 (frg. 4.1'1,
b\;
|'io'y'a uei peregi asimetrici (fig 4.18). re(pectiv simenici (69- 4.19).
pr;ii
"":o.aii"u
rnctoda sferelor inscrise (nia. 4.20) se poaie verifica dtce grosimea peretilor alti;'i.o...r ate""e. S(eta ma-xime iiscrisa caracterizeazii Dodul termic cu viteza de
"'i '

,ii. ."u -rirni.u. S. t."omande, pe cil posibii, ca diametrul sferelor vecine se nu di-fere
r( clc cu mai mult de 20-25b" ln tazul pieselor solicitate la obosealh esle necesari
,lc(tlrcx cu strictele a ueceriJor treptale $ eliminarea virfurilor ascupte, care sint zoDe
a tensruD or,

.>14

Zc cr t >todocd 4<64"

c!.>tadocd a.6a"

'R1=et.

R2-t*

Fis. 4.16. R.cor<lares ln

t/

3 doi pdeti:

Omuscnitatcr $usimilor si micromrca fdrlilor masiv trcbrdc si stca in atcnlia prorccranrutui ln fisu;a 4.21 se irezinra exemple de inlocuire a parlilor ma'ivc cu nervuri si
bosaie.

Dimensiuoile nervurilor se pot adopra djn labelul 4.14.


ln cazul perelitor cn nerr'uii 1fig. 4 22) sau a intersecliei
se recomandd decalarea.
La bosaie (69. 4.24) se adoptd:

.r ! r,5C; l, -< (0,75.... 1,0)d;


r,:0,25 c,; r,-.i d - 30-450.
Dimersiunile a, b' Do' R gi ,'se adopttr

WM

din tabelul 4.39, jar l se ia constructiv.


Dirmerrele minime ale gaurjlor. oblinute
Drin rurnare cu aiulorul miczutilor, siDt iDdi_
iate in tabelul 4.15.
-t-a oiese mari se fac eauri cu djamerte
d r 50'mm ciod gro.imea peietelui este E 5 d.
h piese diD foDtd maleabili se execute gaud
cu d:6...8 mn.
Dimensiunile minime al griuriJor obilnuile
Fig. 4,20. Bxmple d. qPlicd. .
prin formare (fttd miez) slnt date in fig]]Ia 4 25
'laodci
sf*!or.
qi tabelul 4.16.
Pentru a ilustra prjncipijle de realizare a pieselor tutnate in pla$el 34 $i 35 se dau
exemple de realizari a rogjlor turnate. iar in plaD)ele 36 $ J7 a carca"elor lurnale.

i't,l

Fis. 4.17. Rao(l!frs ln A


d

dnd

rpofr a/. < 2; t -

|I'

E:251.h

cldd

trci pereti:

btdtrt

ffi

",%-,

w M

t vA-l

Eh > 2.

A.fros.! d.l.cfims

lr

tlefsiu5

Bf6a deleLl6

WW
%h,
44

Fjg. 4.21. Inlo@!.a pn4ibr masiv lE pisc tmate.

4,frctu

I)E <

n)E

It>+
LE.4.1fl. Racordlr.o

>2snn

ln v

lsincrricd.

zsnn

i, tr' )

Fig. 4,19. Racordarea

defcctuos B,frds.!

an.tio1t

4trrc tu.te

f..te.

B.Ito*

u o

ttlimt

E Z25n!"

5-:-< +
i! Y

Fis. 4.22. Dccddo


sitrrctric!,

4 23

WW

A.T@-A

II)E>25nn

ltr cruce de peleli (fr9

nc!ruilq

pielclor

Fis. 4.23. DecrlreE DcFtilor


picsclor

tMatc.

Tdb.lql 4.15

Dlmensiunllc

!.rvurtlot

pte8elor

Dim.nrtudt. mtlid. .l csut or ol4lnutc Prir tud's

tua.te

cu

uttl&e's Elczu lor

Perct .u .eNuti ldletole

hqja
a.q25A
5.1.25A

G.0,25A

inbinare inetord c! nervuti

q.q25 A
5.1,25A

&.t'sA
h A,5A

,.225A
5.1,25r'

fabelul4.l6

Did.lsiunilc gddtlo! b pie.. tututc


obtinut prlD forosF

irr,binare inetard cu 1auft PdtuId

td

ro

l6
6--a

l.Fl6

1a

Fis. 4.24. Elamerte @nstn&tiv. alc tbssi.lor.

t0-12

I.4. CONSTRUCTIA PIESELOR PRELUCRATE MECANIC

Fic. 4.25. Gdui in Piese


$;Date obrinute prin to!-

$a fe reduse la stridul lecesar; suprafelle nesolicimrc


.i Prelucrarile Dri-D aschiere
iD vedere:
li Droiectarea Dieselor care se vor prelu(Ia prin atchjerer se va avea
'(ur,rie);
fdrtr migcare relativtr.a. pierclor
s"ptafetete la coDtact
i.t"te
,l i;"..r.ia-";ie forme cit mai srmple plane sau de revolulie) penlru prelucrare si 1-se
".i"antr*".'r""t.t
prelucreizi grosolair sau semi6n; sup$felele iD- mjlcare relaive - solrotate 3au
rtrol dimensiooal;
slprain Fri; in -iDdepliDind alte co-odilii - se Prelucreaztr fin;
l)-n"J."itJ" *iii-ii suprafelelor de prlucrat prin sdincituri saunivel;
aj irie"r-"u posibilitedor be Prindere, agezare 9i fxare pe maqma-unealt!;
rils posibilitdlilon.upralilclc he preluirat lrebuie sd fie la acelafi

.l Foim[ picsei (rcbuic sn pcrmita exccurarca prinrr o sing rd prindcre a cir mar
nu-hc opcralii cu precizie cor;spuDzatoare;
/l .lcnrru.realzaria operafitor ie aSchiere'prescrise pc intreaga suprafala rebuie asF
jjulei ta locur de pretucrar pria- prezenp- d%Ajer ;r (6s. a.26):
":iti,:.:::'-!*",::
f/ La gaufirea cu burstuul oe suorat-ere iDclinate rrcbuie asigu ratf perpendicJlaritatia
upratefei dr atac (6J.. 4.27).'

MM

Defo@bil

?z

Ca.e.t

?z

MM
font

cosr.uctiv_tclmlosicn p.nrru op.nda d. sluirc.

rofilor. diotate._ La execuraiea prin agchiere cu profil evolvenric a


1:al: p""1;1"1
grcnajcror
curDdnceJ coDrce si $urub-melc cilindric modulul se ia confbrm STAS g22_61

rh. 4.17).
tn .azul rollor diDlare citindrice cu dinri inclinaf, in V, W etc., vatorile din tabel se
rra l modutul nornat at daniuriii l, ,o1le aiiriai" .,j"ii. _i!
-"airj'-"_i^
cazul aagrenatetor melcare cu melc cilirdric * la modulul
"r
axial al mel_
hri, Sc prefere valorile djn coloana I. Se admire foto"irea noautelor-i,ii;; j,?;
__
4.2s mm pemru consrructie de auromobit. +i a m"autui"i 6,.2J
-ir-ir."",i.'"r'r,i".1i.
l)cfinirca, eiemmrelor geomeuice a daDrurji rorilor dinlare cilindrice
cu profll evol_
)rr avrno mooulul tn _ I mm Dind L 50, llm face pe cremaliera
de referingi
_se
IAS 82f-75,, figura 4.28, rabelui 4.t8 $i plaDsa 95.
normal al inilrimii iapuiui de refering (-foo: I sau l,t) se
:,:{,.:.:1,".j{:':"j{y
c 'lc (ltre Drore.f.nr
fn.sropul i;bunrradrii condidilor de lucru ale ro[lor dinfarc se recomandd
folosrca
r':|l,r dc ("p a drnrrlor cremalierei de referilld (frg.- 4.29)}. !.ode ,i7
z, 9i
10,45
, 0.()2 ttn. Po4iunea fancatri a proilulur se execula recrrlrDrlr.I r,,lrlc chnfare cooice definirea elemeotelor geometrice se face pe roata olani de
6844-6t) petrrru
..^12. ni., ar",r.oi.t.
'"r. ,"lii
:i:"li
.^r..
oc
rcrennla slnr date in hgura 4.10
rprofilul
pe ciliodrul supliminrar exrerior desfi_
'rc

.(l]lf

o-

jidrty1]i;..'#

Fig. 4,20, Blempl. <tc fomc_ consrrucriv-relDotosi\o car pemtr ,cc.sibilirate


*l'ler la bcul de DRtuqarj

Fis. 4.27. B*dplu dc

surar). itr 6gura 4.Jt rsccLiuDile axi_ala ri rransversati ale rotilor p,ane dc rcfcrinlri cu
incrinari) +i in.raberur a.iq t",i.'J",J"ii",,r"'J;i;;," p.
1*f.-d-l.tl-,';_
:y. dinri
curDorur
sup[rnenrar
exrerior rDlansa q6). Ftan curij e din tjlor rolij ptane ae riierinla
.
yl,
eja-n:t :vind normata. incliiati ia
:o'
r"ia-a.-piri,r
mala oe facoloere rvezr tab. 4.19) esre raza mdsufare in sictiunea normald
oe dinre.".,_
Se
recomande ca aleasrr si he cir mai apropiard de valoarea rnaxima prescrisi.
Si-admite
folosbea razei de racordare mai mare d'ecii ce" p,:lq;i,e,-;;;.;;;"";;"U;;;
'""s.._
nerii corecre. In cazut danrurilor nedenhsate iadiat.. sup."fr,, i. iif.iiri-._,1'
,rri
prm
(planul de referinle)r care coincide cu' planul de divizare.

-!.i-.*"?

La danturile deplasate.radial, suprafala dc rcfcrin$ devine un con (conul_de referinF)


cirui generatoare_st distanlatd pe cilindrul suplimentar 'Jfteior at r:\r.mr:Etm,
L!tr de planul de divizare al rotii plane de refering. Vtuful conului de rcfednfe esti: i;
:ntrul planului de divizare.
La dadturi deplasate tangeD al se modifice numai grosimea dinteluir respectiv largi,ca solului.

ln"eazuri biae justi.ficate se folosette daDtud scunattr la care


. l mn; ho : 1,8 m^.

q:f,

nn:O,a m,;

Forma suprafelei de virf


a suprafelei de furd, reprezentati in fiqura 4.3t. csrc infor_
mauvtr, Alegerea.alror lorme (dinli de egali itriitime,-futrd scobir ercJ se face cu r.spcc_
rarea dimensiunjlor Dre(rise in rrhehrt 4.ls peirru parametri detui1i pe cilindrul sripti_
mentar exterior_ In tocul rogii plaDe de referj-ola, datorite specifcului cotrstrucriv al unor masini dc
danturatr^se loloseste roara cva(iplatr, de referinlE la care suprafala de fund esrc ui plan,
dr suprataF de referinli g suprafela de divizare sinr co;urj (hg.4.32r.

Fic. 4.24. Crem.lierea de rfering.


Tabetul 4.18

Dlndslurlle clea.ltelor

geohcraicc .1. crmsrt@l

d. rdcrntn

lJnghul nortul de divi2are al natcului

Fis.4.3l.
ocul de

lon.h^: r.nt sa! I,l


won.8r :03n"...0,5

rcf..in6 la fud

C6 +
aa

l,z noml! m,xim, &

racor.lare

n" -

@o;

bn

oA5 hn. .

t,3

.o'33na,

.r,6

n.

rltN.redt.

.L rodt DLn

dc !.f.!tnta

Tdb.ful 4.19

in fucrie de i{ml

Unghiul nor@l de divi2N al flancului

Inthimea caputui de refednd

r.fcring la fund

lefennF

r"

referio$!

r,"

lolllimea pi.iorului de

ln!\ihe.

tuoto pt@ade retenhlo

rcfcrinl! tlncatC.

9j

n"

Jocul dc

Fig, 4.29, Crcmliqcs d

i.fcrilF td $e.fiue silE

Dtm@.iunlle cldentdor s.oE tdc.

hn

tun . .

2,1tun. . .2,7

Roara plaDI de

na

Fig. 4.30. Eleadtele someEicc sl. rotii ptaoe de rferintd


pe ciliddd suplihenrar e eritr decfrgumr.

dirrelui de

Dimetrsiu.tril.e paramerrilor

Um +

din tabelul 4.19 se eplicd

a;m,:1,2

ti rolii

"

cvasiplaDe d referhld

Pe-coDul suplimenrar exterior.


ID practicd se inrilnesc danruri coriiate prin dsplasare de Dro6l
E," n1). DcDt!sarea esrc poiriva cind se.,curteaz:r inallimea capului di_ntilui (d) si niii"ativii.ind

f.r-

scurteazil piciorul dintelui (6). Coefcienlii

(,

9i

respictiv $

""
se numes'c depta-strri specificc.

ir

Valorilc r.com.ldatc ale coeficienlilor d.plastiilor al plofft

0,18

023
o,36

0,30.
0,53
o,43

0,58
0,44

034

ot9

0,61
0,25
0,35

0J5

034'

0,64

0,64

0,29

0,50
0,22

018

0;12
o,54

0,?4

0,66

0,30t
0,70

0,88
0,26

0,30x

0,24

0,30

1,30

0,30

L,43

0,7,

0,58
0,63

0,16

0,63

0,21
0,67

r,53

o,25.

0,12
0,88

o,97

0,72

0,201
0,92
0,68

0,66

0,53

038

0,57

0,48

0,60

1,03
0,22
0,51

0,381
0,73
0,55

0,?5
0,32

o?6'

1,04
0,35
0,61

0,r3.

t,42

t,o2

030.

130

0,29'

0,38

0,72

0,93
0,67

0,a2

1,02
0,68

010

1,08

0,38

o,62

0,81

0,54

o,79
0,60

0,38
o,63

0,63

0,68*

0,68

0J91

0,95

0,39
o,67

0,54

0,89

0,?r

I,
0,85

0,83
0,63

037

1,2O

1,18

090

0,81

0,86

0,80.

0,85

1,30
0,86

1,01'
1,38

1,08
o,a6
1,00

1,48
0,38

0J2'

t,u

2,33
0,31

0,84

L,t2

1,3L

1,30
0,21
1,16

1,00
1,171

t,t7

1,35
1,15

0,20
1,15

rj00

1,65
0,31

0,25

1,8?

t,02

0,67

\,22

0,40

1,11

1,10
0,11

1,80
0,36

1,63

1,05
0,?0

0,36

1,60

t,22

0,53.

o,42
L,L7

1,17

o:'u

1,60
o,25
1,26

1,19
0,88

0,64t
t,22

t,69
0,35

0,64

o,t2.

1,03

1,01

0,4

0,36

0,30
0,55

1,89

r,15

1,84
0,20

r,56

'\,25

1,58
0,20

0,83

t,19

t,00

1,31

0,99

0,15
1,55

r30

t,4t

1,05
1,25
1,1?

0,02

1rr6

0,12
L,32

t,34'

1,,34

1,321

1,31

t,12

0,30
0,73

r,96

0,30

2,9O

0,54

0,53

0,76
L,42

!,r8

2,t4
0,r5
1,36

0,65
0,36
0,?1
0,66

2,32

l,t4

2,08
o,40

0,42

2,3\

1,00

q?1

0,28
1,90

0,61
1,15

1,99
0,26

0,65

2,t9

0,76

r,73

0,48

I,I2

o,75
1,16
0,8?

2,26
0,08

11.

-l-li

"o.

t1

ttG

I C
LrI I 0,2t I
0,76 23A UG

0.75 12,43

0,83

247

0,86

0,07
2AO

t,r2

c
I

UG

1,09

2,2O

1,59

\,20
r,14

1,14

r,60

1,26

1,75

1,58

1,581

158

1,32

o,12

1)56

1,56

!,21

r,89

0,r5

t,2a

1,84

1,57*

1,83
o,22
1,84

t,24
t,54

1,81

0,32
1j81

UG

2,t8

1,01

2)1

UG

l,2a

2,t3

1,14

\m

0,42
2,09

t,44
1,r3

2,42
0,22

c
I

1,55

2,to

2,32

c
I

t,44

L,a2
1)18

r,67

90
1,18
1,90

a:1,2.

0,22
1,98

-]''.

0,22

\,25

Mnrnncu cpltulrii csic lmnft{ dc grdul de.coperire

1,70

0r01

L,2a

1,34
1,31

t,21

0,30
0,54
0,65

0,35

2,00
0,45
1,98
1,90
0,56
1,90

1,06
1,54
1,14
1,30

0,35
2,22

1,?0

2,16

t,t4
1,45

l)I5

r,68

oA6

UG

c
I

2,O5

UG

2,05

0,54
2,OO

UG

Corijarca prin dcplasarc dc profl arc ca cfcct: rcalizarca unor roli dinfate cu gabarit
redus cu utr Dum& mic de dinli la care se eviti intcrferenla; rcalizarca uDor drstanle
intre axe I impuse; cretterea capacitifii portante a danturii; reducerea alurccirii dintre
flancurile activej creqterea gradului de acoperire al angrenaiului etc.
ln ultima vreme, pentru stabilirea cit mai corectd a valorilor coeficientilor deplasdrilor
specifice de profil L qr 62, se utilizeazi coDtururile de blocare pentru diferite perechi de
roti dinlare. Contururile de blocare permit s, se reprezinte totalitatea variaDtelor de atrgrenaje posibile din punct de vedere teoreric, si se compare intre ele Si sI se aleagi vatiaDta
opti$5.
Referitor la valoarea deplasddlor specificeJ se recomande Er : E, : 0,5 pentru cretterea capacitilii portante $i reducerea lunec6ilor specifice (DIN 3994).
ISO T C 60, in funclie de numirul de dinli ai rolilor ln angrenare, recomaDdi:
?r < J0 construclia angreDaiului Dorrnal ,q: : E: - O);

Formele de racordare ale arborilor in trepte, in c{zul itr care tru este trccdar atr ac
prevadi rm umdr de sprijin, se prcvdd coDfom frwrn 434.
ln figura 4.35 sitrt itrdicate priDcipalele forme de mcordare ele arbodlor ln treprc ln
cazul in care umeiii servesc pefiru spriiinirea pieselor (ro1i de cuea, cuploic, ro
dinlate etc.). Raza de racordare se poate alege odeitativ dupi tabelul 4.23.
Razele de mcordare trormsle in ioteryalul de la 0,1 la 250 mm se dau h tabclul
4.24. $irul I este preferenFal. Valorile din tabelul 4.24 nu se refer! la razele oblinutc
ln cursul operaliilor intermediate ir timpul fabricirii pieselor. DacA ditr botive furqionale sau tehrologice sint trecesare raze de racordare cu valori diferite de cele din tabcl,
acestea se vor stabili prin documetrtalia tehnicA a piesei.
Teqiturile pmtru capete ti troDsoirne de arbori (ig. 4.36) se pot alcge din tabclul

4.25 (plaDta 98, plaEqa l0l ti plaDta 102).


Razele de racordare ti tesitudle pedtru orgatEle asatfblate prin Fesare (fg. 4.37) sc
dau in tabelul 4.26.
Formele 9i dimensiunile degaiirilor in cazul rectificirii suFafetelor ciliadrice * planc
la extedor ti interior (cu excepfia filetelor ti rulmetrlilor) sltrt statrdardizete.
Tdb.Iul

Vrlortle unshtur or noro.l. (.rtras STAS

l.2l

6492-62)

Fig. 4,32, Roara cvasipldt de referinti,

- .2, < 30; +


(zr!
-zL<30t
(z'
(2,

z,) > 60, angrenaj zero deplasat, Et : l- 1"


zn) < 60; cu z1 > 10, Er!:0J03 (30-.?LJ;

+ z,) < 30, El +

E,

0,03 (30

z.);

0,90.

Valorile coeficienlilor dephsaribr specmce de profil E1 $i 62 siDt date in tabelul 4.20


gi corespund criteriilor:
maximd la presiunea de contact (C);
- rczisterld
rezistentd maximd la incovoiere ti egalizarca rezistenlelot dinlilor Ia pioion $i roati
din- acela$ matcrial (1);
maxifti la uzuti qi gripare, egalizarea alunecirilor specifice in punctele
- rezistenth
unde
incepe 9i se termind angrenarea, (UG).
Pentru valodle qi $i Es date in tabelut 4.20' grosimea maximi admisibilS a dinflor pe
cercul exterior s-a comiderat 0,25 m,

4.4.2. Elemente constructive ale pieselor prelucrate prin atcbiere. Penuu


piesele componetrte ale reductoatelor executate prin agchiere, tebuie respectate o serie

de standarde

in

0"30'

15"
0"45',

10"

10'

12:

t2"

15"

l5'

80'

1a'

af
90"

1'30',

100"

110'
2"30',

3.

r2o'

30'
35"

Unghiurile normale sint date in tabelul 4.21. Valorile din girul I siDt preferat celor
Il, iar valorile din tirul II shr preferale celor di-o girul III. Acest staDdard
nu se aplica
la: unghiurile conurilor lconiciti;i normale)r uDghiurile determirare de
_
eon d i! i tehnologicel unghiurile care sint legale pritr rtlaFi de calcul cu alte dimeosjuni adoptate.
Conicirafile normale sint cuprinse in tabelul 4.22; se prefere valorile din tirul I.
Conicitatea K este definiti conform fgurii 4.33:

.. D-d
":
l

120"
135"

vigoare.

din \irul

120'

50"

150'

r50"

lm'

r80'

55'

270"
360.

360"

9'
Irl,

Drmcnsjunilc degai,rilor cu forma I $i a (6s.4.r8, rrsDccriv fic.4.39) sim dare


rrbclul 4.27; penrru forma C (fiC. 4.40) in (abelut 4.28; penrru foima D (fic. 4.41)
rnbclul 4.29. DjmensiuDil degajarilor alezaielor in vedeiei asieurdrii mon;i-ului cu
xrrclc la care se executi degaiarea penrru reitificare (fre. 4.42) s; dau io tabeiut 4,30.

v.bdr. .o.lcttddlor !o@.L (xtE.

STAS 228j-7r)
Fis. 4.35. Pa@rdfti

1:20O

l:to

l:50

r3o ]

r':o

I r,zo,orz.
I tr"er-

r:10

\t7

15

;
l:3

1:1,866

1:1,866

Lt!,2O7

\t!,207

l:0,866

1:0,866

r,re,ooz.

r:rz

1:0,5

l:0,249

r:0P89

10

15

;
;

sr-r

r lsr-rn

11

snrrlsr,,rrll sl'dr I

0,1

6,0

0,2

8,0

0,3

10

0,4

12

0,5

0,8

20

1,0

22

t,2

25

I rl5

' NMai pdFu coqtlucti.

de @9ini.

1,6

2,0
2,5

t,o

Fi& 4.34, Rsordnii

f{r! hd.

eo!.ls!.

V.tortl. ru.ror !orn.l. .1. !.coflLle (.ttrqi STAS {6-73)

t:0,652
1:0,5

Vdod ori6t tiv. rEtrq !.2. .lc

Dat.

l:10

o Mar dc ap.ilin.

5,0

de spririn.

sh,,r

Dim.lriurl!. il.satdrllo!

Valorl oltmtstiv. d. tcslturilor DGtGlor tt tro!3o6nclor d. sborl

cu rorma

.l li a (cxtr!!

,fdbrt t 4,)

STAS 7444-56)

pcsrc

'

l8

plntr lg t(

peltc 50 ptnd

8(

p.st. 80 pln!

12!

ln.ldl

uD

d csr. io.tomariv si rcprczinrd dimc@l pieei; v.lorile din col@ele 6 9i 7 Du se aplicl


su i' e4l Pie*lor d percd subti

lunsimi sorrc d r.{i6csre


Fig. 4.36, Teqiruri

are

epetelor

tu$oanelor de dbori,

9i

Fig. 4.37. Rlza de

r&or-

dlre su tcainaa orgmelor asembu.ilo! !.es!te.

Tdb.lul 4.26

Vslorl orientstive al razelor d.

ncorilre

3.u tegiturilo! pent.u oraancle asaqblArilor pte3ate

Fia. 4.38, Fomr,4

dcgBje PeDtlu

- sutnfete
rectii<llg lnci

Fis. 4.39. F(ma A-d.sajN pcntru


rdiftdea a dou! spdtqc p.4mdltu

lue.

Tob.tut 1.

Dtnenstunilc &sEjtuuor cu forno C (ot(''

In cazul pieselor cu mai multe degajari se admite ca acestea sa arbi aceeali mirime.
Rugozirarca sLrprate!elor degaidriior r alege R, - 5um.

Dimensiunile capetelor de arbore cilindric, (fig.4.4') cu diamerrul iDtre 6 mm )i


630 mm, destimte pentru fxarea cuplaielor, rogilor dinlare, ro;ilor de curea, rogilor
dc lanl etc., se dau in tabelul 4.31.
Caocrclc de arbori conici cu tonicitatea l:10 ii cu dirmetrul de la 6 la 6J0 mm destipcnrru firarea cuplajclo',
dtftste, ro!ilor de Lurea. rolilor de lanl e(c., sint
'r'rrc
'olilor

STAS 7446-66)

Fi!.4.410. Fortu C

der.ajarc oedtru

de .celati
sdMea pdAilor cilindrice
drm.m d rclcrmtc diferirc,

vtrzutc cu lilct exterior sau interior 9i siat capete lungi cind

rrc cind d : (16+220) mm.

I-

Tah.lul l.

(6=630) mm 9i capete

Dlm.rsiurtl. cqretelor

)imcnsiunilor iaoetelor dc arbore lungt $r scurle cu ilet exterior (fig 4.44) sau cu
paralel
i'i"t.ii.r tes- 4.i5) cu diametrul de la-IO'pine h 75 mm t cu Pana montate
iD-plaiacit
astfel
cotci
r
silt
stabilite
4.32.
valoiile
diate
ia
tabelul
co""lii,-siot
a*a
''r..-O pj axa captrtului de arbole, situat la
l,
sa
se
lealizezc
lungimii
iueetatea
Tdb.lrl

.1.29

.rbori c in&tct (extr.s STAS

8724/2-7r)

Dlmersiunilc degainrilor .u forma D (eitt.!

srAs

de

7446-66)

+0,007
- 0,002

lo

;;
23

;,

Ir's.4.41, Forma D- degs)rr. pcnh rccti6@ca

,,*,1,,.1

20
48

;;

r rrrlutclor p.i\mclor.

42

50
2a

i;

55

56

16

Tab.tul 4,30

DiDnsiuntle despinrilor aleaielot pleselor


in vedeE. molt.iurut c! dborelc la care 6
ex.cutn des.iarea D.ntru lectiffcdo (e'ti.s

STAS

0,1x0,1

63

"

7446-66)

65

-22
24

0,2r0,1

50

0.004
]

a.42. D.soj&i alc al*ielor


v.{ls.n !0isurtrrii montsjului cu ar-

-11

1l

+ 0,009

25

?0

'15

pieselor

.1. Ir cn.. sc cxccut, dcgaiare! pcnttu


rccti6carc.

30

85

90

a
33

r'{. 4 41. (irDrtc dc mhorc cilnnlric,

Aheterile

0,018

+0,002

95
100

limitt din hbel corestund urmltoarelo! clmlnri de bleralF:

t,

Dto.nsturlL crD.t lor dc arbort contci (.iEr

adlocimea cDalului de pan{ prevdzut in STAS l00.L7l (tab. 4.36). Capetelc de arbori
cotrici cu conicitstea 1:10, se pot executa $i fAri canal de pantr. Abaterilc limfud la

STAS 3?24l4-t1)

codicitate se aleg conform STAS 7030-66. Se recomandl clasa


arbori gi butuci canela! v. planga 79).

ll
12

2x2
30

de precizie (pcnttu

I{
I

2,4

14

VI

2,5

2,2

3,2

2'9

1:10

40

l9
Fig. 4.44. Ca!!i de arbore onic cu

2ll

Fig. 4.,15. Capnt de arbore colic cu filct

3,1

Ml2x

2?,

1,25

19

24
25

60

5x5

M16.1,5

3,6

28
'10

I{20

1,5

M10

80

5,0

Ml2

Fig.4.46, Gaur! de cenitlrc forma,{,

10x 8

Fig, 4.47.

Gaul

de centrale

fot@ a.

42
45

M30x2
110

M16

12x

l6!

t0

50

5t_

|1a6x3

56

M2A\3

M48

M21

lSxl!

8,6

?,4

9'6

4,8

Fis. 4.48.

G.u

Fig. 4.49, GEU! dc entnrc


dc cent.ac forms C.

Dtddsluntt. gaurilor de c.rtl&e (extrts STAS

(0,8)

1361-73)

2,t2

25

3J5.

t,t5

4,0

1,1

1"0

t,1

0,9? |

1,3

0,6

2,65

(1,25)

1,6

1,21

1,6

0,9

3,35
8,5

4,25

6,1

10,0

5,1

6,1

l0

12,5

2,0

1,95

1,1

2,5

2,42

t,7

1,9

1,07

t,1

16,5

8,5

5,0

3,90

2,3

20,5

10,6

t2,5

6,t

4,85

6,3

2,9

\1,2

16

5,98

8,0

3,5

10,I

4,3

3,15

(5,0)

(&0)

10,1

7,79

10,0

12,a

9,70

(;rurilc de cenlrare in coo"trucda de matini sint de Patru forme: forma '4, feri
'on
J( nroreclie (fig. 4.46); forma B, cu .on di proreclie (fig. 4-47 'i forn^ C, cu degaiare
r69
razi
forma
R..u
4.48);
r'"nir' fr";.rt.i front;lA uherioart a piesel;r ceBrrui(e
dare in tabelul 4.31.
;tif'r;,urrrlc
4.49,. Dimensiunile
'intmiri.Eea diametrului d intre paranteze se vor elita.Pe cil
rie cenlrare cu
r''sihil. Cu titlu orientativ, peotru piese cilindrice rarboriL prelucraLg. in condi!ii tehrr,,l,'[i.c u>oarc sau medij) mirimea gaurii de centrare d lutrclie de dramelrul exlerror
/,,'jli,ninsiu*i"
ril I'ic\ei prelucrate este dali in rabelul 4.14.
giurilor de ceotrare fletateJ la capete de arbore ciliodrice (fig. 4.50)
sc dlu in tabelul 4.35.
l)imeDsiunile canalelor pefltru peoele paralele sint date in fi8ura 4-.51- ti -rabelul 436'
I'cntru ahe tipuri de peni, dim"isiuaile canalelor sint date in. standarde- (vezi fi platrzz.i zgi se adiriLe urilizarea unei DeDe de secFutre mai mica decil cea indicatd
',.r.,
i":",t"
ii"-"l.ri coresDunzaror al rrborelui -.u excepua capetelor d albore - dace
efortului respecriv ln ace3r caz'
iczirrcntr penei eqte duficientd peDlru Lran<mjlerea
laterale.de cootact egale
ineltimile
i, lir, "" vor tecalcufi pentru a menline
",ii""i"iit"
decit cea indicata h
pene
hai
mare
sicfune
uriei
de
utilizarea
." lrlz. N"'s! aamite
,lirtnctrul rcsDectiv al arborelui.
I-uncimile ;cnelor orralelc standardizare sint date in planqa T6 Dimensiunile elementet,'r imiinarili,r lilctuic 1fig. 4.s2) se dru in rabelul 4 J7

6J

Tabelul 4.34

M6liies s5lrli de celtr.re furctie dc atsmetrul extrior sl pie&i


pfelucEt (or&!btia)

1,6;2,0;
2,5;3,15;

.)rrnensiunile geurjlor dc rrccclc peniru luruburi, prezoane erc. cu filer mcrnc


. 4.)J $.h9. 4.54r se dau in rabelut 4.18, iar dimeDiiunile Ran$i de prindere sinr
c in tabelDl 4.39.
ln.cazul in care este necsar si se cyite codtactul inte suprafaga de racordare dintr
Si capul turubului $i muchia glurii de trecere, aceasta ie va'tegi.

Dimensiunilc

ti

deraliile nereglementare prin sraodard. ca de cxemplu forma 9i drmcn-

sr-uDut racordarii caperului de arbore, abare;ile de forma


$i pozipc, rugozirarca

gauruc de hxare) giurile de cetrkare erc.! se stabijesc

d; ;roiectant, tiniod

suprafcFtor,

coDr dc araD-

dardfle- lD vigoare (STAS 7391/l ...5-?4; roteraDlc d; forme $ de pozilic


STAS
lrol-/J; gAllfr de ce[rrere- STAS 3508/l-70: fl6tc- Ele@cDte orgenologice-strndercuzate necesare constructiei reductoarelor se deu in plaD$le 76 . . . 94).

A-A

Fia, ,L50.

Gru! d. crotrle 6l.t!tl.


Fig. 4.t1.

DlEa.turIG snuflo! il cert!.F 6t t rc (elt!.,

l3

2,5

A4

3,3

A5

46

5,0

Itr

4'

lE

6,8

lq'

lt0

8,5

10,5

ll2

t0,2
I4,0

t2t)

t1,5

5,6

6,1

t3

7,t

8,0

l5

l0

8,0

9,0

ta

t2,5

10,0

20,O

,rlo

25

0,4

3,1

0,5

19

3,6

0j6

22

7,5

38

2A

9,5

36

27

;
t""

0,4

25,O

%'o

48

31,5

35,5

56

2t,o

,'''l

41o,0

4a

t30

26,5

31,0

50,0

32,O

''']

60,0

rt,o

10

33

2l ...

0,8

r,0

12

L1

5,5

15

r,7

t8

11

2,2

18,8

2,6

9,5

23

26,4

3,5

t?4

J7,5

...

t6 ...2r

142

plDI D.r.Lll.

Dlb6.lull. noE|late rle rEn.lo! rt ceslulri d. Pun


7

3,1

2,4

2a

8,4

STAS s!9a)

A!ubli.. o

70,0

35

10,5

215

...

265

bo

*'mbldrilor
R.l.dt dc calcul alc ':ltEelsiuDiIG
"6'ntelor

*,"T

";

L,l' d- la fonte

l,:

A\thrln d Po4idnn imbinaic

('xtrat-STAS 3116_?)
gnuruor .r trec.rc D.ntru gurubult 9i fiezotn

ffletate

21,

Lsosnnq po4ilnii di!

gaura iletatA

LJ

LungimcE siiurii filetate

L,:

I unsimca portrunii ntebte s turubllui lau

lr,5

5,3

2).d

23

26

25

2a

5,8

capului gurobului din piuliJ!

l,trntiDcd ieri.ii
l)n'nrctrul glurii de trce.e
I)isrMrclc pinl la centtul snuii

rrlun"r.t ."p."rqei

.t atezarc a piultei

Sc alege ditr hbelul 4.38

ta
s ales dio Bbelul

4 39

42

DI

ln

A(thrcimcu Nprafelei frezlte plan de alezare

genelal

nu

se indicd

Dim$sluiil. ftang.lor

<le

Ftnd.le

Irjs- 4,52.

Asebu.i filetat

PRIN DEFORMARE
4.S. CONSTRUCTIA PIESELOR PR'ELUCRATE
cnnditiile senerare. penuu .Piesele gTof::l"t:Hi:r'5';'J+'^""ii?l:.;:
l097-65. iar adaosurile de prelucrare fr
..ialdl" g.oi'iJ'J"oiLrrile de prelucrare li abaterile limiri
il:; ;#ilruuilr,;r.,
ilnr indicote in STAS 1299-67'
procedeul do tabricagie'

iti*:

"'iJ;;;i:t"'t.

;;";u"tatc- prin dcformare depiode de

4t

45

10'

50

10

La foriarea libcrtr se arc in vedere: inlocuirea formelor tronconice prin po4iuni cilinIricc (fig. 4.55); adoptarea unor bosaje drepte pe o siDgnrd parte iD locul celor rotunde
lig. 4.56); adoptara. de goluri hterioare str5pulse io pieseJe mari pentru lndeptrflara
,onclor poroase sau cu alte defecte (fig. 4.57); evitarea pieselor curbate gi inlocuirea
rcestora prin piese drepte, monobloc sau din pErli asamblate; rotunjires colFrilor sau
muchiilor giurilu sau csDalelor, pentru a dimrnua pericolul fsurdrii $i a uqura strtrpuntcrile cu donul etc.

DeftMhtl

Fis. 4.55. Folja.ca libert

'

arborilor.

fiE-.-|+ r]lUTJn

Defovarcbil

Corcct

golui i .rio.rc.

ar li interior 1:10 pentru a evita blocarea pe dorD ti in matriF (fig. 4.59); impirlilea
n.rtri[ei astfel ca bavura sa apare iD mijlocul piesei (fig. 4.60, a) 9i intr-ua siagur plaa
lir. 4.60, r).

D.ldotuLn

Cor.d

matilde.

Defar..dbil

ris- 4.60. Alcccrea plrnului

tlcscDMrtic mltritclor.

&&

Fis, 4,59, Inclinarea peretilor lieselor


mat+lte.

Fig. 4.58. Nervuri oblinure prin

tt.$t

w^vb

plarya 34 $i planga 35 siDt date exemple dc rotl

La proiectarea pieselor sudate se va avea ln vedere:


Forma constructivi si fie adaptati fluxr:lui continuu al liniilor de forfr, evitind
la m lximum cotrcentmto i de tensiuDi 9i asigurind o incdrca.e simetdcl a custrturilot;
,, Compunera piesei dil1 elemente care se pot executa separatr ttrsi clt mai m0ri,
pentru a reduce la minirurn numfuul cusitu lor sudate;
' c) Adoptarea unor grosimi minim admisibile din pufttul de vedere al rezistenfei, evitarea suddrii elemeDtelor coDstructive incastrate la ambele capete, iDlocuirca custrturilor
scurte li groase cu cusdtud luDgi 9i subliri pentru a drictora tetrsiuDile datoratc co!traqiilor $i efectelor de cresteturl;
d, Evitarea interse4iilor cordoanelor de sudure sau intreruprea cusdturilor sudstc
in punctul de interseqie;
e) Bvitarc cordoaDelor continue la construcliile din tabltr sublire;
/, scoaterea cusiturilor sudate din zona tersiunilor Eaxifte;
g, Succesiune corespuozetoare a executfuii cordoanelor de sudur{ pentu a ugurl

a,

Fig. 4.5?. For;area pieselor oari cu

Fis. a.56. ForjMea boejelor.

In

4.6. CONSTRUCTIA ORGANELOR STJDATE

4tffi

care.l

se elimini preluqtui uherioare.


dhtate executate pritr foriare.

Core.t

La matrigre se urmire$te: realizarea unor treceri treptate intre se4iuni $i evitarea


rchimberilor bruqte de direclie, pentru inles rea cugerii materialului; evitarea golurilor
rgulre ii a nervurilor subliri (fig.4.58); inclinarca perelilor piesei la exterior cu l:6,
Deldwtubil

Din puDct de vedere al precizii dimensionale se lecomandtr toleronle cit mai mari,

deoarece precizia ridicatd a piesei gi deci a matrilei, chd du $te ceruttr funcFonal, scumpegte inuri-l produsul; tolera-nge severe cind slnt strict Dcesare gi clDd) prin accssta,

eformarea libere a elementelor sudate!


,.) Asigurarea becerilor treptate de la tablele goase la cele subfid;
i, Folosirea cit mai mult a sudurii cap la capj
jJ Proiectarea imbin:irilor sudate cu accesibilitate suficienti, pentru a asgura o bunl
caliote a cordoaoelor;
/, Plasarea cuseturilor sudate in locurile unde tru este Decesartr o pteludare mecadicd.
fo constructia de reductoare cele mai frecvente piese sudate siit carcasele gi roilc

ln construqia de carcase suilate rigidlizatea perelilor 9i prinderea pri[ suduri a colpuJilor de lagare sitrt elemeDtele cele Dai importante,
Perelii carciselor hebuie se posede o dgiditate $i stabilitate daltcale. Aceesta se pootc
ob-the prin alegerea unei grorimi corespuDzaloare a pererelur sau, la consLruqiile ugotrc,
printr-o grosime relativ mici a peretelui, dar riqidizal cu un trumir Eare de nervufl, ln
ipecial ii zonele incdrcate. Bxeirple de aplicaie a sudurii pentru rigidizarea pcrclilor
metalici sint date itr figula 4.61.
La soticiriri mici 9i funclonare lioitrita, ciEpul de osdulare poate 6 imPirlir Prin
nervuri simple din o1e11at a;ezat transvlrsal, longitudinal sau io ambele direcgii simultan
in locurile cu cea mai mare s6geartr la iocovoiere.
La perelii supuqi vibra;iitor, cazul perer or carcaselor, esre necesald rigidizarea cu
profite'cu
mari'de irerlie Uj.ofli f, f sau tu'bulare).
- I-a pere;iimominte
decupali, pierderile de siiprafaga sau de momente de ber;ie rebuie inlocuite. Consolidarea decupirilor se face prin solulii simple Gab. 4.40) cum.ar- h: suplF
puoerea $i sudarea pe o parte sau pe alnbele perli a ulor pldci (poz. I fi 2d); fixarcu
irrir suduri de coh_ a uner rane (ioz- 2b\: la decuperi mari, urilizarea uaor iocle dc
ientura a ciror ldtime se adopta dupa marimia solicilani (poz. J). La coostruclii cu Pcrcli
dio tabli subfire se poate aflica o bordurare sau fdllrire a margiDdor libere.
0l

prin suduri io perelii carcasclorr a corpuri-lor de laBarc 'rrb. 441) )i BaD. dcninde de merimea laerrulLrj respectiv.
diafueLrc rnici, este $dicaia se folosi corpuri de lager pdtrate (Poz. t). Pntru diac ma, mari siDt sudate jnele croik, decupate (poz. 2). Fo4a de stringere a lu.ruor rransmisa lagarului cste mici, cind se asiguri o imbiure di-rect6 a flaD$lor car_
.nLlcrca

Iicaruri itc bsAre p.ltru csrc.&

he&e&
2

fum--ru9
C,$

trn.Dldt

"P,P

&-ffirts&e
,ffi

dG

o-lnbtnd.e prih sudud

sau etaet/i.

tnbin.te

lnele sa4 picse


3

Fis. 4.6r. .&mprcadeeuiriae

sa$duii

pcntN

ptulilot.

w
@.p ldgdtdin otel luha!
cu b@oie cu sdud tMA-

todre,Lactl de lhblhore

Ristdlzara d@up6rUot

lmbln@ pin sodund de

e
.&tdt mhtat

in

P.rd.

lnbihot prln sudutd .1.

b-@ go0rl

lvAtoore

C ldEdstnl d. qa.s
,n p*et.te lagatulul

turubtlul .tc fxatE

fo(e mari de stringere a $urubu lor, corpul-de lagrir esle extcutat cfi o aoume
asadblale cu $uruDurr rPoz tt)
formd cate in acelad timp servesle $i peDtru
- P:;ff';il;',;
esle ildicatd
r"*[t *i.ii sd,, 'cu mai muhe locuri de rulmenfi,
perete
(Poz 4)' 6e
singur
g
imt-u.n
apoi sudar fie
ii; ;fi- d;i
.*;;1;";;i";;
ia doi peregi (poz. 5).
pent u execrrfia butucilor rolilor di4ate sau poltiulile iDtirite din perli se pot
utiliza indica$ile dh tabelul 4.42.
i[ coDsrrucfie sudati Penrru o trsosDisic de
In 6cura
_-"t.,4.62 este DrezeDratl o carcasa
prrt.r.
iar in 6!Ira 4.63 roti dinfate ln coDstrutlie sudati'
casej, La

principii
(fis.
4.65)
etc.
sIr
LpI acelca$i

se

pot obfne $i altc organe, ca plrci de bazd (fg. 4.64), suporti

roata dinlatd, planta


Emple de organe excutate prin suduri se dau in planta 99
- portsarelit, iar in plan$ele 12, 13,23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, se deu diverse tipuri
rluctoare cu carcrse sudate.

Ertuci

ir

prtil cscs.elor

ti

D.n&u rod dtntat

Fis. 4.62 Caresl in @ns$ucie


sudat!.

a,-Hocd asezard

a-lav'i

Pe

PorE

dtezot'd pdlttu lode

petpeh lcul@e pa perel e i


b.Tevd trcrdtoore ptin

'ptrte lopresiuni

de

diof.t itr
@Nt'&ti. ,qdrtl.

Fig. 4.63. Rot

Fig, 4.64. Plrd

d..

d-Bute montol pqlru


stie h@.le labdcotie

tcu dispozitiY .te cqtiirre)i

diamelr\l

tnbinai

de

ce.,tor.

ffiffi

p.iD sudu^t de

Rk. 4.65. Suport d. la8&

du<br.

ffirry

CAPTTOLUL

LAGARE CU RT,JLMENTI

ln construcfia leductoarelor slDt foarte rlspindite lag5rele cu rulmeoli. Rulmenfii


rd tipizati, ilegerea lor se face dupa standarde ti cataloagele fabricilor producitoare
bozi diamerrului fusului arborelui pe car se moDteazi, a sarctlilor pe lager $ a
rstci de cxploatare alese inigial (vezi planga 50).
CAICULTJL SARCINILOR PE IJIGARELE CU RULMENTI

l\

'.I. LA TRANSMISII CU ROTI DINTATE

Din 0rStenare, ciod se line seama qi de frecarea iatre fancurile dingilor (tg q : rr)
tclc de pe arboe (Fp, F,' F") 9i respectiv tnctrrcarea io lagire (F r $t Frrl) se deu
Iigura 5.1. M6rimea, dfuecfa $ semul inctucddi pe lagirc depinde de tiPul rotii didtate
sc calculeaztr cu relaliile date lD forldulalele 5.1=5.11' utrde s-a Dotat cu:
,, DD - dialreEul de rosrogolire al rollor cilindrice sau diametrul mediu la rogile
conice; (mm);
s" - numtuul de di!!i ai rodlor;
oormale pe flaacul dintelui;
-forla
forfa periferici;
- forfa radiald;
- forta axial5;
- unghiul de angreDare;
: l - unghiul de frecare dbtre flancurile dinlilor (iD getreral se Degliieaze)i
urghiul de inclinare al dbfilor la rolile cilildrice;
I" -- semiunghiurile cotrurilor la rolrle dinlale codce;
r l;,tt, F,trt...-fo4ele radiale rezultaDte diD laglre
Momcntul de transmis (daN.cm)r

,,-

o,

7ft20

P'"

s75ss

lrY

(5.

Fig.5.1. Fo4ele c. sqione&! 9e bsnGb dborilor

sui o8lenaj N

@Ii dintate

Forta periferice (de]9:

Fp. 75!9L. r432MPc::

n,D,

l95ooo

P'ln,D,

(5.2)

Puterea de transmis i

'/-:rc-P).. "P-"'
75 '

Fp.o,.n,,
I02

(5.3)

Viteza perifericd (m/sec):

nD,.n

(5.4)

60.1000

Raportul de t$nsmiterei

D,,

"Dtz\

(5.5)

.
'r"

""s$'ffflJ:'r"lig*:l'

fiFffi*''"'o-

Iitf-*. HiinllHi3i,t il*s,"t*:if ;ffi tffi


tldad.uno

finltlql.

t6,td nzultonti

w.zrrzlr
F,aqb.f..r

E-Fptg (aGg)

.:

h{l',","

Ft'+t

7;6

\+#

hJr*,

w+*,+

It,
E nnaoh ,''\-t-. h.It

E wno#,

wh#,

F,r.r'F-i.v1,-

=#q,.f,E
r*=r'Ffrn!

';{*q,-h
,'rFT&o'
'6tsr,A

t'It

86

R.r.tX

& ot d .l E.trllor F t.atnt .fboFlut tGrE dt r


.! Eur.dr.rd d g .lllFro clllld.id
6 dtnd deDfl b doil t G!,e

.dcot

.t .elrtror

F l.sdreL sbor|lt
-Rd.di + .t r.u.bt.t.I
r.te.d.dte
.u togt .unt.t. dltrdrte
@ d6F dreDts tr doul tr.ptc cu.rbo,ii d. lnt ec
rt t.tt!. .6tl!tt

h,htsFtg,

i
ET
I -hu't@t
n

tt'

_hlh.It-l4b

4Eer

ry
-atHnu
-n|q
'--t6itj-

Ft

I ,F,ft.ht-hh
E

t+.

&.

,r'n,vf
rt,

tt=

iiE r -i7\.3- .lE'r

-6|hrt.t{r&

Rclattl

& qkur d ..rctdld F hstu.le .l.mcnr.tor EoblL .l t's'diird Drt tarc

RGIotrt

d. cdcul

@ rod

.l ..!d.ll- r I"aIiGl. -ffittr.n'bl'lcl

dl$d' 'tuliltlo 6 'ltnll

lzbt
t : Fo4et e u{'\h'tlr'rht si.t da nB!.j catr.
2.R@tt@4 @iatd, datodtd F. csbFtttu46

Cohblhtut ot. .4.hetu.ht o^EMoluut

:s=
I

t!

!a!
2!!

E#k- J!!,

J!t-

-2.4!-

Ers
:

!-i

d.

N;F

.2v.L

!!L

2Mt

-4!-

--a!-

--EE_

-!aL

Fn'

-/iF@F
-Z

*e;Ff
0

'z;;'E

5,

iE

t!

,+

nzo

lzb)

rl Dra

si

za:Drb

st

F'-Fo tsa

-JUt-

--L

'i.

i nnot t@ir d dtbotll

t.E=FrW

^zL

^ Z9-

^-2b-

.zb

Zb:Dts d Zs - dianEtul

de

"zb
t6iosdie C nundnl

de

@.e;nunzdtwi rdii !;do,; , coftonei dintorc s satdltrlui :


t -ui,g;iut e o,$rem,e ; y-Whiut d. fi.cr'ft ;n-tumtio dtbotdui moirt

dhli

Ze-

n hir d. .rlcd .l .rrdrlor D. Ll&rl6 rtorltor tr.n.Dl.Ll


d rod dlrtft. crrrnrlrre cu ilht' rn V

RcLdl

& ol.d .l E l'|ld p. btr!.rc obodrd !r.n.r!r.H (f log dlnFtc


cdlc.

@ .llnd

.lrrDd

n+pwf
h4cle

F.

s.

dnottpf.d

r*iprr

.Whiul

se

fthd la trrltd @t dudlt.r'ft


L ior Fo at on

z.Fo.la hqqiqneozd

3*

Fptg (ery)cqe

3;Fa.Fr ts (6tql sin t

i3

t6#

t] flr'h

u"E#

Fr.6i,=/{26#$Wpl

# 4-F,#

n^-6m.Fca-\lFW),

Ht'Fo#

tE' +

Ai

E u"'hf:o un'fr#

r,,.lni,E'r0fifi@

a".rfiffiv;='@l

,rt,.or+,

ftr'E*

Fnalvi' un;

,;i

Rc!.dl .lc calcut d

.dchud

!G

rrgIFlG eboltlo! tlrnrEl.l.t

rod

.tt!t t.

c@t@ @

dtrti crrbr

R.l.fU .L .dcut

d .ectrltd F rr8dr.l.

&bortror

tru.hldcl d.lot

tntn:'ln ttl coirtutl.!.


niogdha

tolll coE

D^n 0,, -didrd,1i nrdn

.L nicqdt.!

ol

.oln

t@rrlt.lxoota nsP*ltu
ItEd.@Eo uidtd dddttd
Fo tr F. slnt pnlu-

lo4.to.

ota .!. cdtD

ln s,htut@tt

,/i$,tw,.W,t

=wwr

00

5.2. CAI.CULUL SARCINILOR PE LAGARELE

CU CURELE
Tensiudle din raDura aLtiva S, ! pasiva S, t6g.
trapezoidale) se deErmine cu relaliili:

c"
s,' F,'?*-I

Rohdt d.6lcu! .r .ucLllor D. rqstFl ..borIor rr&.dts&t


c( rog dlrt.t. clltlilrlc. cu .tlnti dr.pti cu r8fe'sc int.tiNn

TRANSMISIILOR

5.' t,

rran,mi.ii cu curete (late

-r"'e--l1-

S.

gi

(5.6)

Io aceste relatii s-a notat cu:


forga peiifericE de transmis;
a -- unghiul dc infiipurare pe roara mica;
p - coeficientul de frecare inrre curea $i roati.
La curele rrapezojdale i,: ]:- lpo - coeficientul de frecare intre curea ii
srlr ll
iar p - unghiul caDalului rolij). Valorile penrru er' \c dau ir rabelul 5.t.
F,

Fis. 5.2. lortele cc acgonea, p hglrele dborilo! t$nsmisiei

V.lo.tlc.!pr.1.i

G@

lo."
1,06

l,l3

0;2

t,2l
rp9
l'?3

OA

o15

-ed aca)

F, r4\e've =
--lL-L

0,5
0,55

t,a7

0,6

1.46

l,4l

t,55
0,8

1,65

1,0

1,81

r:76

r5

2'o

25

3,5r
4,8r

3,O

6,59

9'M

3,5

4,0

Obs.Mtic

qle

vrbile .rrsiri

,w-vFFifr

F.ttu difult v.lori

12,15
:c

l,r

l,2l
L,32

1,13

\,29
1,lt5

strctmtului

I,t7
r37

1,25

1,46
1,?6

r,55
t,93

t53

r;76

2,O3

l,6a

LA?

2,t9

2$7

2,00

2,t3

2,17
2,57

2,42
3,10

2,4L

3,00

2,73

3,51

2,t3
244

4,tI

6J9

1055
16,90

27,@

4tt8

3,10

3,5t

659

Tdettt

5.1

it t tlrularc

4,rl
4,81

1055

2,34

23,14

,14
43,18
81,31

50:75

\rt,32

244,t5
53549

2a5,6A
731,14
1881,5

rrt,12

2,?18; g -oencicnnrl de f.ccare dinfic

100

3,5r

4,11

\74

3,98

4,74

4,52

5,45

5,81

117

9,02
27,OA

43,44

d@

5,81

12,35
43,38

81,31

152,4O

244,15

539,49
1881,5
6610.7

73a,t1
2199,9
6610,?

ti roar!

1,76

2,69

724

1690

rQl

1,65

2,U

3,35

4,52
5,45
6,59

\,29
2,L1
2,73
3,10

2AL

\235

r52,40

frec.tu si a rnshiu[rt

r,2l

1,60
1,8?

t,76
t,93

curcte.

.B D6d .lGrif 6.nci.nii & &.sF

L,65

1,60

de

lrin

roatd,

de curea;

3,t0
351

724
12,74
16,90
69,49
285,6A
1174,5
4424,5
19851

816r0

d:

1,37
1,8?

2,57

3p1

4,ll
48t
5,6n

6,59
9,O2

12,1
16,90

23,t4

rrt32
5)5,49
2575,9
12391

59608

246744

unghiul dc inf!9trm.., g.adc,

rezultanii pe arbori sc detcrmini clr rclalia:


(5.7)
25ls; -cos3
s f
180-2Y. unde 1 c'te semiunghir:l dintre ramurile curelei'
rccasd rclalie |
(. .alculeazd cu relaira:

rlr

vrlorlt cc0.ldtolot l( d v Folr! tulm"ft t''ll'tl

- si T;r:

arc sin

4f&

(5.e)

2A

cste distanB intre axele roiiior'


rirnuir in calcule se ia S=3lrl
cu
,.1"1e ,eztttunt. pe lagire (fr8.52) se detelmine

ba
to,Si:F.rr-S-,;
b

rttn.r

t1d,

230

relalrile i

alb

lj?1

$iliali

1,55

1r15

,3. AIEGEREA RULMENTILOR

f-,r,T,"itrffii*dsl"{'n'l#FiT##.:"##&qi

dim.trul biLi, 10 rdd j


- nmlrut
d. bilc dintr-e !d.
-

Y.lorlc c@6cl6frd X tt v DGnt4 rd66tti r'dlrll

(5.1D

,:3 la lmeBli cu bile 9i


P : 3'31 l^ rulmenli cu role'

rrcina dinamici echivaleDtd P se calculcazi cu relalia:

P:VXFr+YF.,
lc I/

este un coefrcient ce FIre seama de

hrl inrerior), iar

inelul care

se

(5.12)

roteit (Z - I - clnd

se rotelte

de tinul llrlmeaf $
& '
5.6 ln aceste labele e este valoara limird a raportdui

$i y

coeficienf ce dephd de raportul

ubelcle 5.2 =
pe laSIr
ln rrhclul 5.7 si tabelul 5.8 se dau relauile de calcul ale fo4elor sxirle
ndial-axiali
c'
rulmetrti
rageri)or
;;";,J.G-ii
"'iiiirriii'lii'ii',i"i-.1,
a*-"ulii"r; fiominale in ore de funcgoaare rron se clau in

r .hlr

;n

:i;iJ';;
rlrrl

5-9-

*.'i,i;i

...
...
...
?3 ...

12

?2
?3

E.wF
B-rrB
B-VF
B-WB

"fl "4!: '::gDh

it

op

r#
lpr

o2a
030
0p4

tJ5

0,38

c@sEucli! rurGlrulul-(ioctl' 6dinci6s clii &


l ocdidl ilepiod. d.rolEdNlui
d S'DPN ecdi
.l
rtnd
dc bii djrtt-ln

1ia:

unde:

o26

l'@

I,N

V.L*.
'Z-ttElntl
^

t,7r

r,04

rr04
108-

0,r9

r,55

r;r

P"" s c_d
"-';

i" - ao'
"'t

056

,ll5

(5.10)

2p
1,99

r,90

106' l0? 9i
crslii constructive pDtru roli de curea 9i lanl se dau in PlanFle

lf,.jlffi tiT:ffi

@ bll'

oA2

nr!'ro)'

Tab.kl

lt d :j!X

Tat tul5.4 (contituarc)

y.lo.U. @onctuldloi .r al y D6tR rulm..tll Edld-rrt ll cu loL cortc.

t<'
t,4

:005
m06

302L5

302t7

0t2

t02ta

042

0,42

1,4

0r8

1008
2009

0,17

z0l0

1,6
1,5

0,42

03

t0t2
t0l3

l0l4

,0tt
t0t 6

0,,1o

0At
0,46

0At
0,116

0,8

1,5

0,8
0,8

t,3
TA

t3

0,42

r017

\,4

r0lo

IA
1,3

0,8
0,7

q8

302t6

302t9
302m

x Iv

042

2n4
20J

201

2to

2tl
212.

2ti

214

0,3?

0,37
0,37
0,37

r,8
1,8
1,6

1,6
1,6

1,5
o,42
1,5

0,40
o,42

1,5

\,t

x lv

"
0,8
0,8
1,2

31308
31309

3r310

3l3ll

0t2

30to2

0,42

I o,42
O,42
3tv224 | 0,43

0r8

30303
10304

o?a
030

30405
30306
30307

0Jo

30308
30109
30310

30311

2,\
0,4

2,1

1,1
1,1

ar3t2
313t3

2,O

l,l

2,0
1,9
1,9

1,1
1,1
1,1

32304
32305
32106

o,34

1,8

o,t4

t,8

32307

0,14

1,8

1,0
1,0
1,0

0,34
0,34

1,8
1,8
1,8

31114

to22t

42t2 |

30226

3i2A

30230

03r

0,31

043

o34
0,43

3U@
32309

03
0,8

0,8
0,7

32206
12207

o,17
0,37

12204

0,37

303L2

303t3

1,0
1,0
0,9

0,9

o9

32209

3$r5

0,40

32210

q4

1,0
1,0

o,34

1,8

o,34

1,8
1,8

1.0
1,0
1,0

1,0
1,0

30316

o,a

32211

3Ut2

322\3
322t4

0,8

o8

o,t4

t,0

0,40
0,410

122L6

303t7

034

30318

0,34

1,8
1,8

303t9

035

t,7

042

0,8

322t7

0,8
0,8

32214

3Ut9

oA2
oA2

0,8

3222Q

o,42

323Lr

30320

034
o,'6

lt4

10322

30124

oaa

32i13
32314
32315

32316
12117
12?18

oA2

0,43

123r0
323\2

30314

0,3r
O,A

+"

0,42
0,42
o,2a

043

0,8
0,8

2007

t0ll

4n'

4<'

1,8

1,0

2,4
2,1

\,1
1,2

3t9

0,14

3m2l

0,35

0,9

0,35
0,35

0,9
0,9

38m

IA
\,4

0,83
0,83
0,83

0,72
o,72
o;72

0,35

OA
12722

3234

vslorU. c@fctdttlor X

.l;"'
I"T-"
tzl

o,t5
o,t5
o,3t

t08

0,33

129

0,32

135

t2.6

1200

\201

t202
1201
1204

t2c5

rn6

0,32
0,11
o,31
0,31

o27
o,27
o,25

t20a

o22
022

t2o9

o,2t

12.07

!2t0
t2LL

t2t2

0,20
0,19
0,18

1,8
1,8
1,9
1,9

1,9
1,9

2,3

3,5

1,7
3,9
3,7

0,1?
0,1?

3,0

2,0

4,5

5,1
0,65

5A
5,7
5,4
5,7

5,r

5,7

5,1

3,7
3,7

5,7

220t

0,65
o,57

1,1

t,7

2202

0,50

r,25

2,4

22M
2205

2206

0,50

043

L,5

\,2
t,3

2,0

1,5

2'1

2t

o,t7
o,33

1,6
1,7
1,9

2209
2210

0,30

2,1

0,24
0,28

2,2
2,2

1'5

22

3,5
3,5

22t4
22\5

22t6
22t7

0,28
0,24
0,27
o,25
0,25
o,25

2,5
2,6

3,0

3J

2,t

nm
1300

l30t

4,1

40

1,0
1,1

l'3
l'1
1,6

3,6

2'5

23024

2'o
2,0

21012

0,22

2'0

3,O

2,\

23014
21036

0,23

1,9

2,5
2,6

3,8
3,9
4,1

2,5
2,5

o,25

2,5

3,9
4,1
4,2

2,6

o,u

q,23
0,23
o,23

l3N

t322
2302

2fi3
2304
2305

2,3

2,6
2,7

o,22
0,22

2,9

022

o2j

o,5l
052

0Jr

0,48

2,7
2,4

r,35

4,5
4,2
4,2

39

1,9
1,9
1,9

1,2

r3

10

2,2

t2lo

o,43

1,5

2,?

2ttt

0,!to
0,!!0
0,37

1,6

23r6

0,37
0,17
o,17

23t7

0,37

2tt2

23t4

2,5
2,5
2,5

231,5

2'5

2a18

2t\9
21m

oj1
o37

0,17

1,3

l,!
1,3
1,5
1,6

2,t

2,5
2,5

2,9

2,1

1,5
1,5

2,2

2'9

2,O

0,65

o,41

3,t

3,0

r,6

0,23

23040
23044
23Ala

0,23
o,23
o,21

23052
23V56

0,23
o,21

23060

o,3

2?064

olj

2fr72

o,2l
o,2l

23080

0,2\

2,9
3,3

4,9
3,2

1,3
3,3

4,9

4,9

3,2
3,2

3p
?2
3,2

3,6
3,6
3,6

2,4

2t

2,0
2,0

23230

o31

2,0

0,34
0,34

2,O

3,0
3,0
3,0

2'o

2a2t2
23236
23214

0,t4

29

3,0
3,0
3,0

2'o

29
29

2t2A

2to
2,0
2,0

3'o

232t6

0,34
o,14

2,0
2,O

3,0
3,0

23264

o,t4

2,0

3,0

2,0
2,0

2t305

op4

2,4

4,2

2,lJ

o,34

o,2t

2t309

2t3r0

0,21

0,29

3S

2,3
2,3

2t3Lt

2t312

2,t

0,29
o,29
o,29

2,1

3,5
3,5

2,1

2,3

35

2,t

2'o

0,34

2).M

315

2'o

23244
23244
23252

240

2,3
2,3

2,3

2'o
2,0

2,1

0,29

2,0

0,14
0,14

3,5
1,5
3,5

3,5

2'2

1,0

o,29

0,67

n,t

2,0

23t34
23t36
23t34

2,t

1,1

o,33

0,?l

o29

2,?

2,O

21307

23160

j,5

,,0

2,3

2,t

23

2,1

3p

029

23t52
23\56

1,5
3,5
1,5

2,0

23t32

1,8

3'J

2,O

2\306

%\44

3,5

o,34

2,3
2,1

2,3

1'5

2,3
2,7

o,33

3,5
3,5

2,1

2,3
2,4

315

23224
2322n
2322a

23

2A

2,X

3'5

2,0

o,29

2,4

1,5

o,13

23t10

23144

23
23

2,2

3,6

0,29
0,29

xtv

0,31

2,9

2,9

5,6

\,,

q31

2,4

2,6

1,8

23214
23220

o,28

t,?

2,6

4,4

23t24

2,6
2,6

t,7

o,29

Tat lul
butot

23tl50o

2,4

23t40

2S

21t96

o'a

o,2a

1,8
1,8
1,8

l'7

0,29

21126

2'6

l,a
l,a

21Ba

23t2A

\,7

\6

23t44

0,29
0,29
o,29

0,28
0,28

23122

t,6

1,?

2t180

2,9
2,9
?-9

o,2t

0,21

23176

2,9

3,3
1,3
3,3

21ll

2,9

23192

0,67

t,3

o,2l

4,6

2,9
2,5

o,2l

23092

o,29

2,9

23088

o?9
o29

2t172

3,0

3,t

164

2,9
2,9

o,2l

2?t6a

4t

3,O

2104

2'4
2'6

rB

o2t

23076

1,6
1,6

o,2t

mola

2t0@

4,5
4,5

2108

uo9

2,4

2,9

t,2
r,2

2306
2101

2,4

4,2
4,5

2,7

2,9

o23
o23

2,4

4,2

0,22

1,3t7
1318

3,0

3,0
2'a
3,0

o,26
0.25
0,24

l3l6

0,22

3,5

1306

l3l0
13ll
t3t2
t3t3
l3t4

23024
21030

ua26

1,9
1,8

2,5

1309

2,9
3,0

2,2

3,5

1308

0,23
0,21
0,23

o,3t
035

2,2

t307

23gn

o,2a

22

2,0

2,6
2,5

2,5
2,5

o,32
0,29
0,28

3,0

3,9
3,9
1,9

3,6
3,6

1303
1304
1305

13l9
4,O
4,O
4,O

0,n
o,u

0,31

1315

4,O

o,27

+",
*1v

xv

t302

1,6
1,8

3,6
0,65

22tA

2,6

3,5

2,2

2,5

1,1
3,6

2,O

2207
2208

22t1
22t2
22t1

2,2

5:7

3,7

2204

2201

2,O

1,O

3,2
3,4

0,17
0,16
0,17

tu2

2,1

1,2

t2t5

luo

1,0
3,0

3,9

2,5
2,9
2,9

3,5

0,1?

1,8
2,0
2,0
1,8

3,1
3,6
3,6

2'o

0,18

l2t9

rB

2,4
3,0
3,9

lr-,

!..

!<.

2'a

2,8

2,0

0,17

1218

0,65

V.rorl. .ocfctddror X ri r p.nttu ruleatu o.cllsg o loL

cu bllc

- x-T

r,8

r2t5
t2r4

t2t6
t2t7

rl v D.rtru !!l6ofl olclrslt

2?O

o2r

29

1,2
3,2

3,0
3,0

0,67

1,2

3,4

2t313

0,20
0,20
o,2o

5,0
5,0
5,0

2L314

0,20

3A

2t315

2ltt6

o20
0,19

2'0

3'2

4,8

3t

2'0

4,8

3,2
3,2
3,2

o2r

2,O

4,8

5,0
5,0
5,0

1'2

t,!
3,1
3,1

t,1
1,1

?II

'Ibb.lul 5.6

(Miwrc)
R.bdi

0,19

0,r9

1,4
1,4

3,7

1)

22248

5,O

3'3

22256

5,5
5,5

3'6
3,6

222t4

3,1
3,1
3,1
3,7
3,9

5,0
5,0

0,27
o,26
0,25

2,5

3,7

2,5

2,6

3,9
4,0

2,5

22260

0,25
o,25

2,7
2,7

4p

2,5
2.5

2,O
2,O

22104

1,8

2,7
2,7

2,4

2,2

223t0

0,37
0,31
0,17

2,5
2.5
2,9

22i12

33

2,7

4,0

de calcul al

folldor lo rulmc.tii Fdisr s:ialt

'" T,T

2,1
2,1

0,31

o,2t

ll

t2

o,21

ll

0,2t

t+

o,2t

l6

0,22
0,22

l5

2,5
2,5
2,9
2,9
2,9

4,4

4,4

22309

22311

n3t3

t,9

22115

0,15
0,35

o,a

1,9
2,0

2,9
2,9

223t7

034

2,0

223LA

0,14

2,O

221t6

223L9

2,9

j.4

2,7

40

2,9
2,6

2233D

t)

o,26

r4

2,6
2,6
2,6

3,9
3,9

2,6
2,6

4,9
?,9

j,9

3'9

ll
ll

o.26

2,6
2,6

3,9
3,9
1,9

2'6

2,9
2,9

2,9
3,0

o,a

2,O

1,0
3,0

0,34

2,O

3,0

2'a

3,2
3,2
3,2

2,6
2,6
2,6

hahtojttui

,"r

ou#o

cahttitii de ihcarcd.e

]?,

1,3
3,3
1,1
3,3

t'=

1;

3,t

3,1
3,1
3,3

2,0
2,0

3,0
3,0

034

2,O

3,O

2,0

,,0
t,0

3,3
3,3
3,1

2,O

3,0
3,0
3,0

?3

2,0

2'2

3,3

2,2
2,2
2,1

3,6
3,6

3,3
3,4

3,6

o34

2,6

2,6
2,6

'tipot

3,2
1,2

0,34
0,34

0,34

2,6

2,6

K.<qs(+-'tL)

aI\n

o,5

0,4

2,9

2,9

tt-

2,7

22324
0,23
0,25
o,25

-}, 'h

2'9
2,9

1,9
1,9

223t4

223m

i,23

0,35
0,15
0,35

2,9
2,9
2,9

29

o,23

1,8
1,8

4
tr lir
It- -- Yt
^",o,sl+ +)
'-

n,22
o,12

.oL

cu iole conicc

22t36
2B3A
22340

22344
22344
22352
22356

034

03

03t

0,31
0;31

o3r

0,30

13

3,3

3,3

'- T'h
,n=*

l+

LL
\

|oI.v]

t;F)

Raportui C,iP cit f durabilitatea I10 exprimatd io milioale de rotali pot fi determinaie grafic io fun.lie de Zr0l, ii ,r urilizind Donrograma dio figura 5.3.
Fiind cunoscute sarcina dinamic, echivalente P $i raportul C/P, se Poate calcula
capa.irara dinamica Decesare a rulmeDtului. Din tabelele 5,lO , . . 5.20 se alege rulmeinul
poirivit
care are capacirarea dinamica de catalog superioar:i capacidlir diDaDice calculate.
_
Clasa de utilizaie a fiecerei tipo-dimensiuni de rulment este indicad printr-un semlr
care figureazi id dreapta simbolului:
fl Danaru rulmenlr dir clasa I, recornandali a fi folositi cu precddere;
O petrtru rulmenti din clasa a ll-a. cate pot fi utiliza[i Dumai atu]ci ciDdi ditr dotrve
bine iustifi(ate tehDic, Du se pot utrliza rulmeDli din clasa de utrlzare I.
rulmenri dir cla*a a lll-a, \are siot nerecomandali $i por fi udlizafi Dumai
Openrru
-;tun.i ciDd
nu se pot u(iliza rulmenli dir: clasele de ulil;are I sau II.
Rulmentii care nu siir incadrali in aciste clase de utilizare (nu au nici uo semn
suplimentar lingi .imbol) pot h urilizali in cazuri cr.t totul exceppotrale.

Td.tst 5.t

d. coldl .I fori.lor pc tulb.ntrl odLl-rtlall cu bll.

Mrrili d fuqiot'c @!ti!u!

(24 o!. pc zi): 6mprcao@,


mtorre cldlic. etldorsrc, s&.Iao!r. d. ninl

(ddwu.)

pomDc,

lchiDdlEt Evd: Lri&cle clicci, notorc cledricc dc DoDuhic


llatini d tuncdoallc coDtinul (24 or pc d) cc r.bdc a! libl o
ffi filbilitat
h ntlqiol'd: hlthi pcdru &briclfi. cclul@i ti
bllti.L qt!.lc cld&ie, nrlii d. pmpN, pdpc dc mlnl

Dqbilitstea lomfuali ,!L Datru difdrt ttpui

alc

sai!.ie
IDarbiriEra

M.9jni cu fuqionarc inremirentl

'c@'

{ui.

su de scurn dEa$ a c!ro!


re o imporhF do*bild:
aEi6lc, maoral. d. mon-

e a.cjd.nrrl,r drn luclio@r. bu


mDude, sparate ca$ice. masini

s.! d. ruEdtorie
Milini -u thcFodrre ibrsDi(qr! p@r.u cde rrebuie diErd
\! rrcrca accideobld dir fuqioM: mto.re eleEie dc uz euic,
lcctri d.srinarc explo.ttuii t! agdoltuli, Eanspor.@
'not@rc
rurc

Mugini p.evlzute s, fuctioneze 8

4.000

...

8.000

2004a

de pe zi i avind o funcliodare

rcdDcroorc .lc vitzi dc uz seneral


moroar. cl.cticc stolionare

12.000
16.000

...
...

20.000
24.000

Fis. 5.3. Nomogr.mt penrru stabilue npo.tului C/P


rulEcDtii @ bil. tlu !oL-

ii . dhbilit4ii

nollidrl

tb

lc

car.ctcrl.tlcll

'uIm..ftlor

tudt6U cu btlc

F ur rtnrl cu colc il. ruhE

,a
-rK-lK
"{ 1."l-llN'lffi'

adldcA

(.n.s'

STAS 3041/r..._68)

Dim.nsi1Di d.

t7

mmh

Si

Simholut rulhentului
o

35

62

l2

16003
t0
t2

05

975
750
1060

I
J2

30

55

t3
t6

62
72

19

630

1250

8AA

574

i75

840

570

?,0
1760

880

1160

600
695

1,5

1020

2m0

2t50

23
62
62

t5a

la0a

i,5

2
55

670
314

1.5

15

285

2
735

25

c^

35

965

710

1-5

J250

465

m00

1500
1764

3150

68
68

9
t5

1320

ta/.4

80a
950

8A

18

34{n

1700

6003 L) ,003
6203 L ,2O3

O 60U 22 A 60ai-Rs

a
6303 lf fiAJza
61,03
16004

tl

60at I
62At a
630/. Q

16005

6203 22 ta

6303-22

630J-R5

16046

a
62A1-2 ll
BA-z (
604L2

504 22 A 6AU R5

n
a

ff06 a
&46 I
t6aD7 a
6007
6207
6307
6407

6006-2

630/,

6206

6JA6a

A 6AA62z A

75

60012R54

104
124

29

8A

16

90

20

BAt2RSa

6006

,t5

6206-22 O

6i06"22 O 6306-R5

a
a
o

3200

1,5

1229
1660

c^

r,A8

l)

1?50

16009
6AA9

a
n

1054

F,iD9

irsa
950

t
a

6007

1A

50

6208-t O 6208-22

1.5

6000

4650

Q7A

1420

1700

)a00

.l

4800

3.5

31

680A

fi04

9D

1t

1534

1254

9A

19
21

2240

6JO5 2RS

6AA6

55

2RSa

65

A 6204-RSa 6208-2RSa

lna

?f

i4a0

56oA

Trib

i"5

,8oo

6t0a

2320

1850

2554

6009-2
6209-2

a
6PJA

621A A 62tA-z
6310

P
6Vn 2z I) 6209--Rs a

q4Pfr

a]99 2z

\)

zO

5210

2, a

t;310-22

a 8lARs 9

8504
1660

,1oo
1500

16013

104

JA

2100

2000

6013

t2a 23

/.440
7240

3/,54
570

3.5

61@

150

J,5

33

37
13

3.5

l5

$0a

22dl

4
a

)
63rJ t

6213

8000

6tr3

1934

16011

6310-2RSa

62n-2R5 a
z f)
-22 A 63it R5 a 6311 2RS a

1t

3750

,30

aJ!285 4

5211-2

t00

t8
22

6009 2R5ta

6209-2RSa

6A10-2R50

6A1t D 6A1k A
62J1 D 621L2 A
6311 l) 6311-2 O

6/1t l)

dog-R5l 6p9289 9

6012 a 6012-2 A 6012 221)


32J2 lf 6212-2 O
63J2 ll 63t2-z O 63t2-22 A
6112 D

95

110

60a8 2R5a

4A JJ

62062R5a
63A6-2RS

!9!

16A1A

6308-z

n
a 6q3'zQ

3654

130

6007-2RS

6008 RS

a
52A7-22 n 62A745 a 6247 2RS a
6307-22 O 6307-RS a 6307 2RS a
6A07-22

25

6245 2RSa

6005 2RS

17

t60u a
6004 n
6208 n

).Q

6A

o
n
lf 6307-2 a

t)

6ia3-2RSa

620122 L) 6201-RS ta 6204-2RS

6006 D
6206 D

62A3 2RS

c
2.5

85

6005 E 6005-zA 6au-22 O 6005-R5


n 6205-2 E 6205-22 D 6205-RS
ll 6305-2 O 6305-22 A $05,45

6205
6305
6ao5

l0

9A

hbalut rutnentului

6013-22 O

52132 O 6213-22 U
63,3-2 r-) 6313-22

------

6At2t5t np zas o
tD
Trtz=1245 a 6212 2RS

6,i:Rs a

6213-2RSa

,__

::-

Dihqnsiuni d,70....t50

nn

ld b.t u I

5.1

0 ( cont i nu o rc

ffiffiffi

6.lut

1t0

70

t,

ta
115

75

c
,3000

2500

2t

taoo

3aao

J5 3.5

8150

13

22/.4

20 2

t2

25 2.5
t50 37 3.5

130

aatn

204

85

130
130
150
180

2ta

i750

3200

26

5700

t500

18

3.5
1

9650
t2900

t1

2
3

2650

3900
6550

540

34,00

9t50

BTAA
1550

1000

3
L
5

7500

6200

,1200

1D000

,5n0

,6600

3mo

i2
2@ 15

12000

D&li 22
6OU-22 O

ptitati 2RS

1m

t50 2l
100
t80 31

tD5

'60t6
6A6 ll
62t6 U
63/6 D
6t16 l)
5017

62t7

6317

62t6t2 O

120

130

6219
6319

a
a

150

Jitoo

36

10100

1t300

11600

15ao

t300

6t00

fi400

5854
14200

16000

17000

t800

1800

6700

6200
t0200

t6300

t7000

6mo

62AO

4300
t2200

80o0

tu00

18000
6300

19600
6550

j,5

19

t80 28
2t5 10
260 55
22

m0

33

230

250 12

3
1

62

210

JJ

25 2t

t60t9 a

80ao

6020 D
6220 E

49

240 58
22
t4.0

3350

190

3150

2?A
32L

,2000
20000
7200

35

3,5

15

1
5

65

a650

,3700

a
a
6221 a

t602t

6321

6021

6022 E
6222 D

642 |
6U1 a

602t lJ

$24 n
16026

&26
6226

63?6

a
L)

\)
fI

1602za

60221)

8500
t2500

4222 U

22800
7500

164'A

a
u
azo u
60m

9800
2140

2pfii

t6wa

225

IBD

t9a

9650

co

3350
5200
9150

0 200 J8
50

LJ
L

l)

3,5

t60
t60 26

2A

6216-zO

c
3t50
t750

17

6015-20
6215-2

6at5 u

6oJ8 A
5218 A
6;t18 \)
648 D

25

30

16

tl

60t8

2/,

51

6rt5

3000

t70

225
t/,5

6011 l)
62lt u
631t U E lto
64t U
t60t5 a

3250

119

t90

95

8150

t2700
2550

1U00

t6

90

7350
t1604

2
3

22

ot'

5200

2604

125
110

2040

31AO

l2DDA

80

co

co.nnidre

sihbolul tutneotului

sihbolul rutnentolui
D

5.lO

25500

63tO L

22

?rdtti 2Rs

Cirlct.rl.tl.Il. ruro.llor tudi.l-axtau

cu ttllcr cu

.thplu .f.ct (nrs6 S'[AS

74t61t,2'69t

Tffi

lll'Ji

Ljb'
Sihbolul .alm.ntului

20

E
30
35

l0
t5

17

l/'
E

t00a

$a

1250

800

t6

1530

2000

1100

21

2600

1?OO

N l)
N l)
62A5 N U
6305 N U
6206 N D
6207 N U
6307 N l)

t8

23

2100
32

22e0

620R
630A

N lf
N D

85

t9

00

t900

6209

t@

25

/,t50

3050

6310

N l)

52
62
62

I0a
1760

50
55

60
65

1160
1024

J550

63ot

N
6309 N
6210 N

2t

3100

2550

t20

23
22

i750

2E50

31

6tDo

t900

6312

23

1/.0a

3a50

62t3
53t3

n0
t30
t20
t25

3i

2t

3ADO

6100
t30
t50

25

52AA

1150

80

140

5704

1550

t50

26
J9
28

6550

5140

1AD

1t

10100

9154

sl

8t50

62t7

630.t,

NR E

6205 NR U
6305 NR u
6206 NR lf

8A

zNR O

620O 2NR

tJ

6209 zNR

6207 NR E
6307 NR t
6904 ,!A t
6m9 NR t)

6JtD llR
6212

6312 NR

6213

fl

fl

63t0:A/R O

62NlJiD 62ll

tr

'
N U
6215 N l)
6216 N t)
6316 N D
63t1

6M1 NR D

62Jt N tl

100

75

a5

620/,

NR D

lf

NR L
6313 R r

62t5 NR
6216

tf

NR t)

O 6217 NR O

zNR D

6212 zNR O

6312zNR O

62ti2NR
6313

zNR O

Cdo.t.rlsrtclle .ulme.fllor radlali cu bil. pc u rlod cu elc .tc rut rc adlnca cr cd.l lElru hcl .L oprlr. tl cu hcl d. oFl.. (.tti..

STAS 104U3,.-68)

ldbetu t 5.t2 l.ohti hu

,7

C^

,2

,ao

180

12rO

965

17

2040

670

11

20

2A

52
52

25
30

52

30

15

25

62

30

10

aa

,6

t500

965

2/@

tga

"60
1900

1560

t@0

2&n

780

1t2A

t2

19

2550

taot)

72

3A

/,t50

356f,

1'20

1530

J5

t560

3/,

3150

J050

80

2t

3to0

2200

o0
80

12

5000

t8

2500

190/J

B
n01 a
72A

B4/f O
7205 B
O
7305 B
O
7305 B-Wf .)
(.)
7205 B
73U

90

nn a-wl

o
95

no
7306 B-Wf O
720? B
O
i207 B-Wf O
7307 B
O

a-t/vf o
72W A
O

n07

5950

7309 B -

19

a6sa
7650

E-Wf

85

25
50

7303

85

O
O
O

2209

2854

,00

NAB

2150
1300
3554

3400

23

too

A-Wf O
B
.}

36

90

6'tt)

7208
7308

ao

2850

7m3

nog
809

B-vt o

Wf

t50

28
36

5800

6000

ltooa
11400

12000
11000

a000
t2900

11300

150
140

t60

30

190
190

60
43
06

mn0
9t50

8150

170

61

14600

I63QQ

m0

,2200
2L500

200
ta0

90

it

t3100
22000
10200

9m0

t80

6A

t66@

1E600

21W

3t500

2&

38

120@

200
210

flEO0
236@

5A

t76QO

t9600

to0

29000

39000

215

u0

t2700

2to

,9600

re

A
O
B-Wf O
7317 A
O
73t' B-Wf O
72tA B
O
7318 A
O
nta B-wf o
7219 B
O
72t7

721'

7220

7320 B-Wr
7222 B
O
7222 A-Wf

t322

822 A -Wf

20

co

20.6

1630

1320

)204

28

1700

1320

7204 A-WF O
7204 A-Wg O

52

222

1900

52

30

2440

1930

1800

1560

2E

52

30

52

30

t9a0

1560

62

25t

2600

2210

62

31

3350

2750

2600

22lt)

72

3Q2

3350

3050

J8

35
80

3550

3450

3250

i450

3050

3a9

80
/,4

1150

1A0A

5qaa

tto0

8A

342

80

i6

1050

3804

J65

510A

5200

3550

g-WF

730/
3205
7205
7245
3305
7305

90

B-WF
B-tvA

O
O

+WF

B
2B
16

c
BAA
/.300

85

awB a

n04

co
5700

t300

1550

440

100

39-7

65s0

555A

tao

50

7650

90

6950

4550

t550

90

t?50

1650

a5
45

50
3206

62

.12

330t

B-WF

7206
7206 B

3t

WB O
3306
O
7t06 BlyF o

n06 a-wa o
szutt
O
7207
7207

A-WF

B-W

3307

55

O
O

i308

120

110

60

7208 B-WF O
7204 B

WA

^.)

90a0

7308

7i08
3209
7209
7209
3309

A-WF o
B-WA o
B-WF
B-WB

3214
72tA B-WF
7210 A-WB
3314

65

585A

4,92

9t50

9300

58

10000

9AOO

J65

5450

6200

114

11

130

5t

130

62
38.1

Ttoo

fi40
6954

8t50

?204

ut

a-wB

72t2

A-WF

3312
1t140

?500
8500

7312

B-WF

co

120

16

ES0

545

12000

B6t )
,2700

110

12904

29AA

125

397

7650

830A

55

O
O
O
O
O
O
O
O
O

t8

150

6t5

85

8840

t3200

1a300

aa00

i2t5

9300

683

t50aa

16300

16504

t7300

aa00

t0400

,omo

11200

110

52

3i1t

aooo

164

,70

683

104

18004

,70

78

18000

20004

150

1!

t0004

150

56

fi400

t80

?3

180

E2

12000

204o0

'a300

19300

22004

WF

32tt
7211 B-WF
7214 A-WR

a80a

50

41

738 A

15000

1io

110

i3t3

?31t,
7311

1t604

t6a

BO

850A

70

130

O
O

t25

t50

75

72 A-WF
7211 A-t/tE
33
7311 B-WF

B
2B

i40

8500

5850

70

321t
1n

rcq7awB o

3208

\13

ldbelul t,lj(contt nuorc

.13

72'5

B-WF
A-WA

*WB

3315

0
O

()
O
O

O
O

.'

3216
.)
72t6 B-WA O
i3t6
0
73t6.8-WF O
7316 B,WR O
32t7
C)
7217

A-WR

C.ractcristlcilc .ulm.nttlor radi.li cn rol. ciliDibicc De uD rind (.n!rs STAS 3043h...c-68)

{tuffiffiffi
fipNu

IipNJ

llp

NUP

fipv

Sinbotut rutnentutui
D

10

12

05

t00a

0,5

1430

4A

c^
530
830

NU 2203

1.5

20

25

52
52

52
52

80

1,5

2t

2
2

t5

1,5

1E

62
62

15

2604

t500

1290

1.5

2080

15

3000

19

2
2.

23
2.5
2,5

3t

t0a 25

2!

2,5

80

865

20

62
35

153A

2.5

2.1

724

t0e0

NU 241
NU

8A

23

90

2i

25

90

t00 27
75

16

85

19

l\u 2203

N 22OJ

303

\J 2Dt lf

NJ

203
15

ia3

a 30t ll

8A

3154

2410

io5n

5500

i35A

1gaA

1080

300a
4504

3A0A

2206 0 Nt 22A6
NU 3A6 Q NJ 306
\J 2306

NU t06

NU 207
1800

C)

J05

BA7 N
4a7

NJ

407

N
NUP

2J07

ll

207
302

2.5

5to0

3150 NU 3OE I1

2.5

?350

51AA

2504
4150

604

NU

28AA

NU

1009

60

65

vJ 308 D

36

9500

209

0
vu 309 [
\u 2309 A

NJ

N../ 309
NJ 2309 D \r.F 2309 tr.

6700
65

2209

fl

10200

2704
4,t04

9D

2i

z7
10

5E50

8500

1to

2
3
3

n800

1800 NU t0t0 0
2800 NU 210 a
4150
NJ 2210 0
5600 NU 31A
8650 \u 2310 D NJ 4'Q N

31

75

35

12500

83AA

3200

2160
3254

25 25
120
J
120 13 3
/,4 33 e5

2
2
J
3

t l

NU

NU 211

6700
9800

t750

13404

9500 NU
8300
2280 NU

lf

2,5

2,5

63A0

Qaa NU 212 D

2.5

2,5
3.5

9000
lta0D

6400
11004

J5

3.5

15340
15iAO
140Q

2.5

2,5

7350

50aa

108C0

83AA

31

3.5

130

3,5

154

16
35

t0a

18

120

J5

7200

a15A

D7A0
12200

E-,zti a

142 a

NUP 2311

It,2a
N JI2

2400 NU 1013 A

12200

2fi lf

\J22n
NJ 2212
NU 312 n \J 312 U
\u Bt2 n NJ 212 lf

10000

t7300
t7600

L3!a ).

NJ 22N

il1
2ifl n ^u
M8n

6100 NU 311 lJ

t2740
3250

1i0

NJ

N3094
N 2'0 a

lf M3rOn

3.5

J8

28

5AAO

\W 22N C

3900 NU 2209

44(n

J5

J
\J tag 0

209 n NJ 209 t)

25 25

2.

lto

\J 2JA8

fi04

55

'

lf

5600
6950

t6
20

95

NJ 207 D

\u

206

c
2
25

18

t)

NU

100
100

lio

NU 208

2207 Q NJ 2207
NU iDT lf

NU

200a
5300

Mj 246 J NJ 2lB fi

2
2

rv

305

NU

73

90

NJ 245 A

\J

85

aa

2300

4,654

0
6950

NU 2A5 A
NU 2205 0
NU 305 D

2A 29

2241 A

50

1270

t0

E)

220t O

NU 30a Q

tt60

90 23

tSaa

55

30

1340
1800

2
2t

NJ 203

NJ

t,5

t8

Si''bol0t tutmehtulti

23A NJ 213
NU 2213 O NJ 2213

lf
0
NU 313 n rV/ JrJ fl
NU 2J1J Q
Nl t1i o

NU

'

it-2i3 5
a

4,13

Oinensiuhi d - 70..

14A

hh

Simbolul tulmenlului
D

0
20

a
20

125

21

t25

3t

l,rlt 35
t50 5t

fto t2

75

n5

20

t30

25

t30

31

16Q

55

25

t40 26

t40 33
t70 J9

9BO0

156tm
15300

21

9001)

6J00

2,5

t220t)

3.5

17iOA

25000
23600
600a

/,

58

200

22
150 28

3
3

t50
180

60

210

52

9EoA

90
225
100

6840

6200

17550

t0604

11000

7800

15600

P5AO

2400
5

29040

22800

305m

2200u

5500

3
3
1

'a800
2160t)

1fi04

30440

23204

32500
6100

3.5

35

2211

NJ B1/. O

\u ta15 0
\u 215 E) N) 216 n
9W \u 2215 0 \J 22t5 0
12000 Nu its lf NJ 3'5 T1
196A0 \u 2315 0 NJ 2315 0
16300
w 115 0
\u M6 0

19600

n4Q

tP

ta0

\312a

NU

w 216
NJ'2216 0
^ iu 3t5 l)
n

,AD

16

215

25t)

58

200

,0
NUP22|5

NW 2315

NJ 2316 O NUP2316

t15
120

5t

280

65

180

28

2t5

4A

260
260

55

3ta

72
33

240

217

tl w

217

2t7

227 A
NU 317 t] NJ 317 n

130

NJ

NU

2317 O NJ 2317 O

230
280
280
310
250

Ntr 2t8

lf
N.t 2218

Jtg n N) 31A lf
NU 2jl8 o NJ 2318 0

NU
NU

tA20

t22@ NU 220 L)

NJ 22O Ef

214

t10

J8

2t0 50
2& 80

234
NU

I
1
5

170

3750

2500a

5t

31

\u 2311

35

3.5

t50
140

lnoa

43
190

W 2211

2216
DA00 NU 316

13700

t/,4 21
30

v0 2t/, E

3
1.5 35

t30

a6

355
5000
8300

11300

22

80

500a

20500
21600
5200

3,!

19 t5

25
25

35
25
25

250

35
35
4

i5

61.

58
9J
78

3/500 \u 2320
30044

11600

1fi'4

36500

28000 NU 322
47500 NU 2322

D2AO

Nt222 o
0
o

Nu12o

50000

9800 NU 1A2t O

NU 221 D
NU 2224,

62000
1t604

2s500
36500
50000

76540

2226 O N.J 2226 a


39000 NU 326 D Nt 38 i
67040 M 2J26 O tlJ 2326 a

75400

58500

221 D

Q4

20atn NU 226 t7 NJ

12740

29000
Q50A

22ADD

tA2A
NU 22a

56AN

13000

\u

85004

735@

NU

226

126

,\t

324

226 n

a
n
Nt

NUP 326 Q

2224 O

n v.J 32A 11
lU 2328 .) NJ 2J28 A
\u 428 0 \J 428 a
32A

224

31500 NU

12
58

32044
55000 NU 2321 0 NJ 2321
17500 NU 42. O NJ
11604 NU lA28 O

15604

\J

23641)

N320a

N322a

33500
43000
65500

33

340 102
360

2J22

N.t

l5

5
5
6

82A A

N12222 0
NJ 322 D

3.5

NUP 324
NUP

NUzA

22400

56040

I NJ 324 n
0 \J 2320 0

\u Qa. \J404

9000 NU 1022

3-5

8A

20800

4254A

l5

tu 32a

28500

\uP 2U8

..u .orlc ('xtdt !;TAS 619011'2_0)


.:^rrctc,tdttc|l. ,olncniltor rddl.|| d rot. c tndrlc6 D. itouA rirdu .u .lcr, culndrlc

Sir.botul rutm.htulul

Sihbotut rutnentutui
D
3A

35

62

t9

2500

2A

3140

a0

2t

5A

2i

t5

55

90

65

100

26

70

20
30

?5

3A

1730

l?50
50ln
6iao

3750
1,050

$40
57A0

60
8800

3/

1A6A

85

130

34
37
37
37

11204

1040

13204

t2200
t2700

,45

154
114
160

t20

t30
t10

t8a
2AO

3008

NN iA12 K o
NN 30t3 K O

9650

NN J017

X a

NN 3At9

X a

1i200

11604

12904

18400

t7aja

1t804

2U0A

13t00
2A040

t2000

13700

15

21640
16040

NN 3A2/. K

17640

52

27440

27500

NN

2A000

24000
28500

4t

Q
t5

taa

50

214

53

140
150
160

t70

,80
t90

13704

t0

170

150

K
K
NN iOOg K o
NN 3010 N o
lrv

aoa0

t25

100

O
O
O

7650

m
90
95

NN 3A06 K

NN 3@7

3000

6704

95

c.

NN

3021

2AO

220

K o

,90

50

17300

2UAo

225

55
60

3t500

32500

2t0

3t500

2t0

6D

30000
35504

220

60

i0saa

260

67

234

60

250
294

69

2@

69

310

280

a2
80

llA00

uNa

3t0

9A

75n40

80000

300

80

t6500

360
324

8A

$004

58500
855@
62440

264

NNU 1922

K a
O

K a
K
NN 3A28 K 'a
3025

NNU 1926

280

304
324

75

tu

ta0
106

i80

35540

ttDoa

3lAAA

36504

ta0a

5n00

37500
62044

16500
65sco

];fr6
5lw
6004
36m0

,DOA00

64000
t02004

88000
fi

ta00

naa

93404

na000

B2DAO

160

D8

QA
t80

n8

95400

t21

125000

1/;qaa

t18

94000

132400

u0

1930 a

35540

t2540

74040

NNU

NNU 1928 K a
NN 3BAKO

1931

NN 3,!1 KO
NN 3A36 K O

..EP-H,A

19U

TNU

1938

Ka

NN

3011

Ko

NNU 19tA a NNU /.9A K a


NNU /,956

NNU 196O L

NNU T961

Nfi

3056

NN

3060

xa

NN

3061

'

sll

(irrnclcrlrllcllc .trlmcntllo. rodinl-trrlrll ctr .olc conicc pc trn riut (cirns STAS

iabalul

D
52
52

25

1525

2/,0a

t70a

1625

3000

2410

t5

2360

1850

27AC

t9,x

62
62

fL

,.:t.

85

t5

fl

t,r.,it il.''-!
' ')5 a
't)))5

,l

1825

52DA

1!')

3:.;t

jlt t.

Li

"r:/rl

it-;'

tt

i
I

, l,t

.t ,-i
.,n

__.

,l

.1
-I:

,t

a,
t0

)t

2tJ5

6950
930A

N0a

6tDA
1a4AA

5ija
5300

9340

1Ca

120

3:J

.. .alll _
,, .1_ a

9t
11Q

9154
12500
14604

23

471

I
,---,1
!-.-,!1,,

...i

.l -

-r,L
I

81tQ
68QQ.

E5LA

11tQ!:

1t"lI
'.'tit

"1

l:

?65A
98AA

._1
.

6?aL
93AO

'.a.,at:-l

j.

J - t,t

71AA

/.5.5

It
'.:, rt
t,r'i Lll trT a

32249 rj
3A309 tr
31309 Fl
32414 a

125

30214

tr

5854

6550

iobetut

:i:

ri:

32310 32A a
3A2 !

88QA

85AA
9AAA

38
38

19304
16304

156A4

5A

54

25540

25

3325

3An' n
JlJ
a
32311 !l

324t2 ll

-.--3.Q2t2 q
3221t - :
11r':' il

. jtaL
L
121t2
.1r213

tl

9400

,.25

ltoDa

60

58

29A0A

27004

12t

29

4D

1Q6AA

Jt25
70
134
5A
184

32014 a
322j/. l)
30311 a

16344

23644
32500

30a0a

J9300

1530D

12744

324t5 a
30215 t)
32215 tJ
343t5 a
32A16 32A16 a
30216 fl
3A316 ll
32316 a

29

aa5

11

!lr.l

9/50
12200

5A

!9t

t6 (.antinta.e )

t2940

142A0
12240

75

1104A

tta
12q

7354

12240

7ta0

9C

lt

tj).t)la t _
'1a1i5
it
1..,,

10a

|9,25
2925

,;'tt5

1,''''

24,8
2225

":. ')

icartinudrc )

,l
-,

2904

5.16

3920/r.,.0-6,J)

iB5

22440

i2

32544

29AAA

tu6DA
17040

1t300

t5aa0

t6c

i25
0,5

22004

1960A

/90

46.5

2854A

24044

t6a0a

30317

32317 a
32018 ta
30218 3

322t8 n
3AIJA a
3ZJA -

(llraci.rl.tlcllo.ulmcnlilor .rdlol oscllonll

conlc

(ctrr..

S-l

,^S 6846/r...6-6lt)

817

5.17

20

52

,8

980

15

9AA

s2
52
25

JD

J5

t0
45

15
18

954
980

,900
t22A

52

72

t9

a0
80

325

12ot l)

404

2201

514

62
62
62

72

115

t30
614
765
385

156D

a0t)

1250

68A

23

a3a

31

1000
1290

3t00

1ia/. l)
2301 U
t2a5 n

2205 n
13D5

2305
12A6

2246

1305

1207 t)
2207 n
13A7 n

2i07 n

8A

23

90

23

2320

1250

1308 n

9D

33

3550

1604

2304

JA30

1480

140

23
25
36

3000

t630

4250

J960

100

1m9 D

2309 B

120t

AD
Kn
2245 K U
t305 k Et

55

KU
1346 I N
1207 K A
2207 k D
BA7 K N
2347 K E
2209 K tl
1308 X D
2l0a k lf
2249 X E
1349 X D
2349 K a

110

1t0

2344.
12A5

90 20
5A

2JO5

SitDbolut tulnentului

Sid.batut rutnehtutoi

Simbolul rulnentutui

27

ta0 25

1804

3250
3104

2l2A
2480

1100

1830

2404
1370
1310

2240
120

2380
2650

1704

31

4540

2700

J20

23

2t50

3350
1764

124

3l

3tDA
4940

naa

75AA

3900

134

33
11(,

/.a

2200

2700
70

31

3t50

150 35
154 51

5850

2320
3600

ASDD

a55A

15
?5

1210

6200

3900

13tA t)
2310

221A

l1

BIDKN

221' lf
tilt D
12J2
2212

1313

2211 lf

t21t
2211

KD
tr
2311 K l)
2212
1312

140

26

1313 K

2i13

t)

4300
5B5A

3900

2900

180

1i1/. KD
1215

1<

o
2315 k a
1315 K

11

32AO
7554

1AO

22161<

2316

2217 A

22t7

2317

1317

fioa

1216

0
1316
o
23t6 4

2216

23J7

o
a
o

1?E

l!

1540

3250

5500

39AA
5600
6950

2218 A
1318 0

5004
6550

3750

12t9

1219

200 t5
200 57
ta0 31

2219

10400

6500

215
215

11204
15000

a
Ka
23t9 h a
1220 K a
2224 K a
1324 K a
2320 k a

194

/.3

t7a

8500

61

/.3

13
3A

200 53
240 50

t650
755D

5500

EA /,6

2211 X U

2A6A

6950

32

lf

2t00

10600

190

95

/000

58
t5a 28
t50
t8a 60
t6a 30

9A

c
3100

39

1213 K D

t2t5

XU
K l)

85

2312 K D

2i11

2215 D
1315 0
2315 0

L]

1311

U
2314 D
1311

174

J3l2
tl
2312 lf
12t3 iJ
2213 lf

8D

23tt

13

22
28

2246

65

c^

5t00
7350

9500

6950
9500

53

t2300

8800

22/.8

1AO

.
r3l9 |

2319 a
1220 a

2220
t320
2320
t222
2222
1322

a
a

a
4
a
a

2219 1<
1319

122LLt

2222

ta

|1,

(jtrroct..lr(lcll. .uln. ltlor rndht-orc Dtt cu rol.


bn(ol p. dout rtod$t, co .lca, cllndrlc au conlt (.{.ur
SI.AS

ldbelul

Sinbolul rulnehtjhti
B
80

6ta0

t15t1
54Aa

33

9650

85 23
t0a 25
tao i6
23
50
22
40

6950

5600
7500

40

90

45

5600

6100

8504

29

t900
78AA
610a
950A

t3

1730a

110

28

60 tJ0

3t

9654

130

6800
8500

11600
8AqD

55 120

tt2a0

1160A

24400

1530t)

3t
33

8700

12900
17600

t25
t5a

31

22100
1J200

154

51

2754A

lt0 l8
70

1534O

l3a
160

l1AAA

13704

1540t)
22ADA
11444

3A0AO

25040

37

33
39
36

22208 a
213A8 a
22348 n

1630A

1934A

26sAj
l6AAA

22248
21308

k a
k a

KD
213A9 a 2t3A9 k a
22309 D 22309 X D
22210
22308

121310 - 2t3ta R a
22310 A 223tA K a
22211 K a
,t 3n-5 213t1 k a
22311 D 223 k n
22212 k a
21312
21312 K a

22312 al
21j13 a
223ti
2221t a

22312

21i15 a

22216 n
21316 a
22316 D
22217 n

85

9A

28440

t90

2taoo

95

43

2(n t5
200

,ao

180

16
(p.:
?3

170

l5

180
2AC

21640
37544

2t600
10500

z5a0
25500
45040

3t500
StoDn

Ka

i i
22316 k D
21316

22217

x a

a
23220 a

22220

2taa0
3350A

3550A

210

8A

5200t)

180

t6

63CO0

2@

62

28500
39000

22999

5A

4t540

76

340A0

2J0

QOA0
51040

75440

61040

2i218
21318
22318
22219

x22A

K.

a
ka
t<

k n

22:6

93
53

8500

1500

68
6a

54004
58544

54AAA

88

69500

72400

39404
62440

250
25A
3AA

102

254

56
8A

270
270

96

a6

22222
23222
21322

t7

22322

23226 - T

260
264

ka

22226 K

36000
51040

0000

t6n
7ta1a

7350A

93400
122odt
55000

96500

a15An

8A

290

KA

co

n5a0

65540
58500
85040
taoD00
50aoa

6554A

t0a
l6t) 290

23126 o

uaoa

154

K t)
2342t
23A24 K O
2)142 .) 2314,2 K .\
22221 n 22221 K n
2322t .) 23221 K O
2232t fr 22324 k n
23026
23026 K O

52440
65500
31000

110

280

22322 n

34004

45000
62400

t(

130

24A

22222 El
23222 .1
21322 a

Jt500

40aa

260 a5
200 52

NI
222t 8 k n

23122

31500

6/.

Sinbalul tutneDtului

223t7

D 2222D

Di2o--E

14.000

32040
3604O

al

22319

JSODA

50

2301

22317

22218 fr
23218 c)
u5aa 2i318 a;
jittu 22314 !
2120A
22219 .
21319 a

18600
2650A

24.0

120

134

2t604

2500a

21313

213t5

fabetul 5.lSlcantiDuare )

t8a
t80 6D
1@ 40
t8a
t90 5t

X a
223t3 K a
22211, t< a
21314 K a
2231t n 22311 X D
22215 a 22215 K a
22:tla

cnntinudrc

Sinbolul rulmentutui

23
23

5.1 8l

:lglS/1.,.{_58)

67
a3
86

314

7tc00
86544

108a00

60400
8400a
80004

1A8AD0

t22000

120

73500

l0a

g-

99040

96500

86

915!:a

32t)
380

112

8650C
118000
112000

134

126

116000

22326 A
23028 c)
23124 .-)
2222A D
22328 f]
23UA o
23130 c)

k lf
a
2312A k
22228 K tl
22328 K U
22326

802A K

23430

KA

2i134 K

Kn
k a
KD
230i2 .) 23032 k O
23132
23132 X O
22230
23230

22230
23230
22334

22232 tr
232)2 c)
22332 tr
23Bt O

2313t
2223t
23231
2233t
23436
23136
22236
22335

22232
2J232

ta

KO
2223t k 23431

.) 2J|3t X A
Tl

c)

232)t t< O

n 2214 k n
.) 23036 t< O
l) 23136 k
Fl 22236 k a

o
K rt

23236 K

D 2n36

Caracicristicile tuloeniilor anall cu bilc

F r' rlnd ct

5lmplu fcct (.:tras STAS

l92llt

{-63)

fdbelut 5,l9(con nuare

5t9

Sinbolat
D

c
9

10

26

2A
2A
1a

32
3A

35
2A

9
t2
9
t2

J5

10,2
12,2

152
122

20,2

42
,5

25,2

780

taa0
400

1104
,250

930

1370

51102

1220

2UA

512U

900

t5A0

1270
1180

22AA

51103
51203

t730

it0a

14i0
2t6A

2900

t16A
16

6A

2t

70
62

28

62

ta

40

6A
68

90

2l

85

35,2

32
t3
19

4q2

t150
5140
3254

2284

4oo

3510
5700

6550

10l00

1560

3900

3054

6t00

6800

t27AA

2t2A

5204

Staa

,2AA

28

45,2

2164
3654

6300

15

ta0

50

7e

95

t5

5740
8654

39

/.5.2

22

50,2

31

3t205 D
5'305 L)
5 06 E
at2a6 D
51306 l)
5ta06 E
a11n7 l)
5tm7 0

60

65

51107
51108 t)
61208 lf
51308 E
5?109 tr
51209 n

6A00

78

t6

90
it)5

25

85

17

95

26

1t0

35

t30
90
ta0

18

27

36

5r2

135

6q2

652

t3204

9300

29-!99

i250

9300

5700

14604
"tmdo

9550
16500
3250
5850
10000
JA30A

27

J35A
60aa

t0

7q2

&

lt6AA
J96tA

752

65
2A

6t

00

84,2

3A000

:160@

9650
15600

23600

t0500
LQ49A

1$40

2@9

51109 f]

-i2to

aBta

6200

87A0

35540

tr

100

51112 U
51213 tr
51313

sttl3

110

120

68

110

19

,25

31

Lr

130

513t5 f]
D

tr

150

84.2

c
22800

56600

3600
7500

12504

15604

22040
10500

ta0

21000

62000

120

1650

t5600

9t50

27040
10500

15

19

135

35

t55

50

190
135

25

t50

J8

170

65
85
25

t6a
t55
t70

tn

5t115

5)316

174

115

tr

511t/.
51211
51311

El

90

at312

5
512t5

32500

a5

5t2t2

17tr
51000
fi6AA
140(n

5'112

5t4tz

13/,OA

8D

5 11 U
51211 L

15500

21200

iE5A

t!5

izj

2250
5540

56

27

80

9t50

7650

t50
1tn

a1

3750
7540

200@
6200

25000

70

n20a

/,3

18

51105 D

5tta8

70

125

t300

36
2A

45

34,2

5D0a t)
5120A O
5 0t u
5120t tr

1t10

18

8A

d.,

852

942

10Q2

15500

255
6700
t1/,04

l|taa

31000

n0,2

120a4

63

20800

25

5950

t20,2

70

200

E
t6

244

AD

190

3l

215

50

i!400
49000
88404
31500
58500
25500

39000

2t50

7200

Et50

29004

rJq3

16000

51000

140.3

1A0a

30

190

68000
22400

0
8300

t503

31000

5t000

29004

$a00

8500

33500

17500

60000

51116 n
51117 tr
51217 0

51/,17 0
-58t7

51t18 tr
ai2t8 0
4t11A tl

511,18

5''20
5t220
-i2o

D
D

a1r22 0

51222

51322

51t21

5t221 lJ
51321 ()
5 26 U

-1226
51326

51128
5t228

D
U
fJ

5fi30 fl
51230 tl

c{nci.ri.tlcll. dc.tuor .rhn o

d2

20
20
t5

252
252

25

3Q2

m2

2E

20
30
30
25

30

35
35
35
10
0
15
5

50

c.
o50

29(n

5000
7200

52
6D

45

1100

52

29

2280

60

38

342
352

62

352

88

70

i350

t2

6no

tonn

3050

51(n

31

6l00

t0

lAO

86m

6950

D9m

3550

8000

312

&

59

10,2

68

35

lU

78

t9

t2

90

5100

65

l5

n000

8800

:17

3900

52

t2

16600
aao0

6700

13700

10100
1250
8000

20000

ta2

30

c
200

28
31

152

85

412

100

72

50.2

?8

5t]2
502

39

95

fl0

5A

9
t1

7e

18

552
552

90
t05

95

)t9

t5
20

61

120

_qI
0q2

15
E7

t6

61-T

98,0
t6600

,2q ,

2t5tm

5700

B1(n

bnc

un

rhit

cu .tubb Gf.ct (crt!tu STAS r92zlr...$-5E)

d2

52205
52305
52105
52206

o
52306 0
5?106
o
52207
52307
52a07

52m8

o
o

o
52209
o
52309 .)
52109
o
52210 0
52310 .1
52106

524t0

522U O
9300
,20000
52311 O
uo(n
521n O
'6too I 2Ea,OO
522t2 0
--650-I ia6oo-f
2t \dFI 52312

50
55

55
so
55

55
55
60
60

642
552
652
652
742
702
2

752

752

65
55
65

8Q2
8Q2
8Q2

8!2

D
t10

c
93

100

17000

6200

35500
15600

10000
18000

23200
39000

lt5

65

t5

ta0
t05
t25

,01

23

17

,2

t50

fl0

,o
16

5300
t200t)

21

ma

t0

1e

tt000

26

18
79

t20

27

55
a?
t28

t9
29

12

70
65

852
8s2

75
75

135
155

62

902

t1

70

9Q2

t90

88
135

t9
30

130

67
97

942

tu)2
a5

80

t70

to02

2t0

150

t0

115

fio

52111

50000

t60

,50

27500
15500

21600
6550

ta

170
125

16300

0
0
0

t73Dt)
31500

79

15

33

,i100

23200
4300
16300

25000

52112

522t3
523'3
52113
52211

6100

t35

tt5

co

2t
to

t8300

523ta

.)

522t5 .)

523t5 O
521t5 ()
522t6 0
52316

550o0

22400
10500
61@0

275th

52116 a)
52217 0
52317 0
51117 .'
52218

523rA

t6300

10500

25500
122@

67000

52ttA

31000

52220

52120

31507

t9001'

owo

5.4. ELEMENTE CONSTRUCTIVE PENTRU MONTAJUL RULMENTTLOR


(Extras STAS 0G03-75)
Raza de
.racordare a umerutui de sprijin r, (6g. 5.4) trbuie si fc mai rtrici decit
:$rtura rnelelor de rulmenri. Elemenr.l. constructive sl umdrului de sprijin sint date
r rebelDl 521

La construclii la cate rulmcntul nu

est in coDtact dLcct cu uetrrul srborclui sau


,,inilfimea
umrrului
de
spriiin"
se inlelege iollfmea sr.,p.afc1ii a"
:lr.:..]-ryirt
"p.i
lrn a preser pe care se sprttrDa rulmentul.
lnd$-orile efective ale umerilor de sprjiio se aleg asrfel ca:
- suprefala de spriiitr se fie suficieoi di oare peirru a prclua in bune condigii forlclc
axiale;

um:lrul de spriiin sI nu aringtr elemelre ale rulmenrului in miscare reladvl:


umirul de lprijin si pelmild demoDtarea inelului de rulmeDr de pe arborc sau diu
carcas:i cu ajubrul dispozirivelor (in crzul h care acest tucru nu eite oosibil. sc vor
prevedee rrei degaihri la 120' penrru ghearete dispozirimlui de extri4ic;. -

Fis. 5.4- Umeri de sp.ijin penrn rulmenfi cu bite.

DituNiulil. uoeritor de spliitn Fntru islE.ndi cu bilc

Fis. 5.t. Um.ri dc spriiin penrs .ulmentii


cu role conic..

l"rlim.' u-.'iror d.3r.ijin, ,


0,15

0,08

0,2
0,3

0,15

0,25
0,3
0,4

0,2
0,8

0,4
0,5

I
1,2
1,5

0,7

2
2,5
3

rJ

3,5

4
5
6
It

l0

1,0

l,l

t,3

o,25

0,4

-(&lebd*t..rcsa

_l

o,{
0.6

0,4

o,6

0,6

l3

rr8

1,6
1,9
2,4

l,t
2,1

2'4
2,9

2,2
2,4
3,9

3
3,7
4,5

3,5
4,5

45

5,1
5,8
7,3

6
7
8,5

5,6
7,3

14

11,5
14

11,5

5,5

r05

tl

Se recomaDdd ca lnillimea umerilor peatru rulmen;ii axiali str fie alcasE asrlcl lDclr
rulmentul si se sprijine pe o lifime mai mare decit iunetatea lEtirlii !I4
a inclclor.

l'entru ruloeorii radial-axiali cu role coDice, ir scopul eviriirii conr""ru1,ri diot.. colivrc >r umerD cle sprrtin. se vor respefta dimensiunile limird de moDtaj indicarc in figur{

5.5 si rehelul 522


V;to le _cotelor_d3;r do se vor alegc astfel iocit si nu depigeesci valorile maxime celculate pe baza diametrului exterior $i a valorilor,ir din iatielul 5.21.
V:lorih corei.l,^ vor, asigua
^ bune condrtx lortele rxial. o suprafa$ de spriiitr suficient de mere pntru a prclus
rn
Valorile cotei .d, si vor atege astfel.iDcit se au fie mai mici decit cele calculslc pc
,baza
diamerrutui inrerior d $i a vajorilor, din tabelul 5.21.
Valorile minime atc diameuului d" corespuad unor sarciai axiale normale. ln cozul
uror sarciDi axiale foarte mrr! diameirul neiesat al umdrqlui de sprijin triluie cafcutt.
Pentru rulmen+ii radiali cu role cilindrice, in vederea asigurl ! unci dcmoDttrri flr.tr
extragerea rnetuhti dc pe arbore, se voI respec[a dimensiunile lidlite de Fontaj indicetc

in

figura 5.6 $i tabelul

5.23.

Valoriie miaime ale djamerrului DrJ precum ti ale umerijor de spriiin Deuru inclclc
exterioare se calculeazi pe baza valorilor l, diD rabelul 5.21.
.In.tabelele 5.24 ei 5.25 sinr dete abatcrile de formi ale suprafclelor dc monrli rjc
arbofllor p care se monteszi rulmeDlii cu bile sau cu role cu alczai cilildric qi olc
csrcaselor penrru rulmenfi cu bile sau cu role cu alezaj cilindric sau conic, rcsicoiv
bataia frontali a umerilor df spriii-n la arbori li carcase.
tlu

'lat lul 5.22 (.o"tiwt.)


Dld.n.tuntlG uDc.tlor

d sp.lrln

pdtE nlEdtli

cu rclc

.o!tc.
S.ia dc rulmcnli 303

Sqb d ruldcnti
32A06
32007

30

35

35

4A

4l

45

46

320n8
12009
12010

36

45
50
55

50

51

55

56

60
65

66

320tx

70
75

76

12015

ttotl
3Nt2
320t4

320
17,5
54

37
4,5
4,5
4,5

59
65

66

7l

?t

76

9l

314,5
314,5
I5
41

4,5
4,5
4,5

80

61

67
72
77
82

85
90
98
103

96
105
110

53

57

6l

3
3

43
12

4,5
5
5

49
54
30310

103r\

30312

301t1
30314

303t5

65
70
75

t2t

80
85

9l

a2

t29

a7

138

S.r'. d. rulm.li

1,5

6
6

8,5

3
5

6,5

313

s
3020ll

x
3L

26
1L

39
41

43

a7

36

a2

57

61

31306

10206

20
25
30

to201

n5

43

w2a9

5t

47
52

68
73

75
ao

58
6?

5l

57

7a

85
9a

69

8?
95

fr201

wAa

{o

!,o210

50

W2LL

55
60

,ut2
w2l3
3o2\4
?o2\5

65
70

75

ra

69

15
80
85

74
79

64

Sdi. d. rulm.lC
,2206

30

,2207

15

t2:X'a

,lo

t2209

s50

wt0
,22tr

t2212

,22t1

t2tt4

t2215

55
60
65

70
75

105
108
113

{8

45
4,5

\t2

ll2

LL7

6
6

4,5
5
5

123

3t307

30
35

t9

IA

37

68
76
a6

54

6l

70

7,J

3I309

3t3L0

9
10

31311

10

31312

3t3t3
3t3r4

60
65
70

72
?8

77

a3

a2

101
109

t22
t32

Ir4l

lS

lll
12,5

112,5

32304
12305
32306

322

41

68

7t

59
58
63

52
57
64

73
7a
a7

EO

69
74
79

&t

1
3,5

4,5
4,5

48

85

3
3

5
5

52

75
80

x
4

36
42

57

4t

6t

57
67

3
4

4
5

E5

1
4

94

EF

tc2
r05

rt2

108

t1,7

6
6

5,5
5,5
6
6

ll3

r21

515

12307
32nOA

123t0

t3tt

32312

5
5
5

a
a

5
5

10

121L3

65

323t4

80

70

323t5

85

75

91

77
82
8?

L2I
r29
138

ll

11,5
11,5

130
140

t2,5

Bdt.t. frolt ld . udcr|rot & .pfrrtn h dbod tt ctsf,&


Cldr d. Dr.clr.. rurd lllul

Fis. 5.6. Moli3iul fllmenlilor ndiali

d rcI.

cilinlrice.

30

35

4L

t5

3I

3A

37

44

41

49

40
45

32

48

46
52
51

50
56

53
60

62
68
75

67
13

'11

54

57
63
68

59
66

58

7\

?r

71

16
82

86

B7

77
a2
87

94
99

97

104

r14

99

104

110

119
127

'\32

_196

t06

lll

100

44

54

It6

65

6l

9t

87

100

r09

ll6

1r1

l16

t23

t22

14i

130

Tabehn 5 24

2,4

l8

18

50

t20

\20

260

260

500
800

500

000

6
8

t2

t
1,6

2,4

10

2n
24

250

315
,!00

400

pc carE ee moor"rd ruldentii


Abaklilc .tc formn ale saprsfet.lot de sort.i alc 4!bo.tlo!
cu
cir dric ai are @rcaseror p.rtru lurdenii cu bir' ssu cu r'r' 'u
;ri;:;;;.;;;;;i.zsi

180
?15

80
86

80

105

tL7

180

10

20
20
25

10
10

30
30

t2
t2
l5
l5

15

t7

40

20
22

45

7
7
8
8
9
10

ll

15

20

3
3

4
5
7

37

52

?8

95

50
80
120

2.0

3)

32

29

50

80
120

!il
26

20

25
30

l8

l8

Dtaenstu.i iL Dont t pFtru rulDdtlt r.di.ri.u role c'lt hlc'

' D;---4'

12

l6

10

l2
I6
32
50

ibal2A r.n

s513,2
lo:o4
20t2)8
24
16
l2
?0
4r-

r,o

10

5.5. PROIECTAREA LAGAREI-OR CU RULMENTI

Aleserea linului r,lmeDlilor depinde de faclori .a: direclia 9i mirimea forlci corc
a,tioD;az:i asupra laeamlui; ruratiai (emperatuta de lucru; coDdiliile de zSomol imPu&i
.oiraltit. a. monrgi; abrrerile de la co-axialitale a lagArelor ii rigiditalea conslruqlcri
Dreciria ce rotire nicesarA etc. O sinleza a compordtii Prilcipalelor tipuri de rulmcnlr
fau
cele nrai imoortaDle cerinle fun.lionale.sle aretale in kbelul 5.26
-'i. de
P;;; un c;alrit ;rnp* se folosesc rulmenlii cu bile care suporte itsll.sarcini
muhc rln*A -i.i a..t ."i-.n1i cu iole. La sarcini mari se ^utili?eazi rulrne-nli cu mai
duri de corouri de rutare (bile in special role). lD luncpe de chrectE de aclrcn'r' a
utilizr rulmcnti: radiali, radial-axiali sau axiali.
*).
'ar.ini.i,e
'br
.i inaica in caraloage ruralia limi6 la care poate fi folosit
ri.."'i.',lnr.nt
l';;"
in fun.tie ue cotLirri,'e de unrcr< Pentru ruralii-ridicaG se preferi rulminiii din scriilc
de diminsiun: mi.r. ln :azr-rt rl'car.drilor pur ra.tialq, turaliile cele trui mari le por suporltr
combinate' chi'r
i"r*."iii *l"t; .u b c 'arr cu role .ihndrice. In cazul incdrcirilor se
vor folosi rul'
peotiu
ridicate
lurelii
predo:r'rrri
axiale,
rarujnilc
*
carc
;i-i;-;;'i
menrr
r.diai-;xrali cu bile.
-1.'f"no..,',""
dc luc'u . r.lmcniilo' e'Lc de cca l00'C. Ienku temPeraturi pcsrc
l20C se L,tiri caza'.lrrer,i .peciali.tvind elemenlele componenre rxeculate drn m0rcr
speciale de orfl.
'4. Cauzele rarc senereJza zqonrolul si cdre pot coDtribui la irrentificarea lui ulIrt:
rr"", ai-oi..'ti. ,'-r"rn.o,.,or-.orrrpoo.n," ale rulmenflor in primui ritrd sbarcrilc
,,,orafeteror di rularc, iocurilc radiale exisrente, mi$catea colivici,
;fi;,:;;';;,";,.,
seama de faprul ca utr rolment execurar, chirr
l'.ii,le
;;;i; ;;';;;;;;.
'c lbicxageral'
atuDci ciDd piesele in coulact 9i ln PrF
in mo<l ioe.d] va Droduce rtn"uzsomot
lipsa
lor de irecizie, forma ideall a pic*1i,,.1.'"i Lbtcasr vor- rnodfrca,"pril
-"i-.ir.r
pcovoca
t6r
o deplasare axraltr a inelelor' orr
tau
alc
Iulment,.rlui,
seloi
comoonente
-i,i.tl""id
jn cozul ruF
a ior, unr,l fata de cclllalr, peste limirele adrnisibile. Asrfel,
"meDlilor pentru care :e impun cotrLlilii dc zgomot, este necesar ca suPralclcie de cootucl
rle arborilor si carcasrl.r's; 6c cxecuiatt cu o loarre lnarc precrzle de torma F aounlc
arborele cu iirecizir 11' 3, iar carcasa cu precizia IT 4,
ul

Tab.lll 5.26

unahtui d. rncrtla!. adb's. !1. eborilor

Cont!!.t|. c.r.ctrttttcllor funcfion.lc .le p.lnclpslIor tlpurt dc rulm.li

Ir l'aarcl'

cu

rurmctf

kdi.l-oscilani cu bil
Radrd{scilet cu lole pe dou! rinduri
Axial-oscilant cu ble

Rodloldbcpcurind,
a dlc dc rubr. rdlncc

30'

a'

d Joc nor6l I
monraj cu rolcranlp k5T6
)
Radirle o bile, o i@ c4
,
Radi'l N rol.;jund'ice, dc mnshcrie N ei NU scriile i0,2, J,4
Radisl d role cilindricc de olLe cotut ctii sau scrii
Radial-xisl d r.le mnic.

t/

Rad'al cu bile,

Rldril o bilc, cu joc Cl

t6'
2'

;
FB

;
lodl.l-rxid

!B-f@ic

rolc 6qicc

bul; B-bulj

- s.ricficitoa.c; N -

lcsarisflcir@rej

5..Cu cit mo,Dtajul, re$pectiv dcmoDlajul, eleEentelor componenre ale lageruloi siDl mai
lrcrlc,.cu arira tipurilc de rulmetrfi aleli rrebuie 5e pba6 fi monmJi sj demonrali
ripuri dr rujmcDti. se uri.tizcaza |i'in cazurile in cire condiliiii
ll:Jlllr. A.semenea
.cxploatare rmpu.tr monrlri gi demoDtiri frecvente. Condilia de ulurinld de monrare
ocmoDtrre poate li rcalizare atit cu rulmenli cu alezai cijindric, in special tiDurile de rul_
:nli demonrabili (rutrrenti rip mag::ero, iulmenli .u ,oti .ii"aiii. tif'n, NU,
lft.
lmcnli cu ace,. rulmeD! cu role ionice; la care iaelele se pot monrr'
cit ii
rulmenli.cu aiezaj cooic, ace$rie puliEd fi moDrali fie direci pe un fus"eparar,
c'onjc,'fie pe
lrborc ciliDdric cu aiutorul bucselor de stnlneeri sau de exiracrie_
6. Urilizarea rulmen$lor in coDsrruclii la ca.e ibaterea de Ia coaiialitare inlre arbore
lrgdr ctcp8$$re vatoarea maximi admisi, duce ia deteriorarea rapidi a lor. ln tabelul
:7 3c d8u- unghiurile de iDclinare admise pmrru diferire tipuri ie rulmenti. O buna
rxrtrlrratc iDtre suprafelele io conract cr.r rulmenli
lsuprafagi arborelui si a .arcaseil se
g{rtr prin misuri coosrructive si tehnologice. AstGl alezaiele, care trebui6 sa fie coaxiale,
ctrhpuD pe aceea$i carcase monobloci in cazul in care carcasa este formari din
doua
I trcr
asa mblare prin turuburi. va trebui asigurad ceorrarea ior
ex.
fde
DriD
: doud-corp-uri.
$uituri de cenuare). Firisarea alezajelor, io caie se btroduc rulmenrii. se rial!
,zq drotr-o singuri priodere pe ma$itra-urcahe. Rigidiialea lagarelor se aiieur;, prin
ruerca uDor rutmenF corespuozebri (rujmen!i radjali (u role cijindrice pe doJe riDituri
rlczlu coDic,.rulmeDli cu role coDice pe doui ritrduri), prin mirirea rigiditadi carcasei
rvnrr, p.rcl, de acceall g.osime pentru a Du se prodr.rce dilatdri diferhe) eic.

?. Precizia de rotire a arborelui este determirari in primul rind de. precizia rulmencerlecrae
tului. ln majoritatea cazurilor, in coostruclia de maili,59 utrlrzeaza rulmetrp
normala claia po, si numai ii, *,*i *"fir..-."i",1"ii; de precizie meri(i- (P6, P5, P4).
forma pieselor
t;;;;;i;
;;jlta. .iit'*i'r,i,i:'.1i'a'.r.'i'"'lqr luind praclic
precizie
de
ridicat5
rulmmli
in cate siin montate, este inutiJ qi neec6nomic rl r" pr"urda
pentru a fi monta! pe arborj )i in carcase avifid a6areri de.iorm' marl'
" O solutie optimid; lagir cu rirlmenli presupune o coDsrtrclre sunpla, compuse dlntr-ull
numnr niai iic de replre, care utiliieize dulte elemenre standarcbzate 9I 13 care monlarea. demoDtaree $ ungerea va fi uqoari.
Pentru rezemarei unu-i arbore .iot' n.i..".i in eeneral d-oi rulmeD[-: uDul-jx-(coo_
a"ceto4 9i iiiaart iluet. nuirn.nt"i nt $i-"iuo'illi?tt"'e) poate prelua Pe litrge sotcitiri radiale qi solicitiri axiale.
combinate, cum siot
ca rulmemi
frcsi se oor alese
-i,; rulmend care Dor Drelua incarcari
-';dl'J-c"'bf;-t
redi'rrole Pe doud
'indlri
role
radial-axiali
cu
p"
6il;
i"te ifirtti ."iipi ui'iitiJ-l-o:"ta1l-.nt""li1'
role
mup'
un
rulment
cu
""iil montafi' perechi, cu -r"
cosice
a. consiiuctie,
cilindrice
imoreuni cu un rulmetrt "iii"a;.e
radial .u bile oe un
!rtr9'
'--ir-.r-."riiir,.,i
-u.u"iS
si se poala deplasa axial
,.ri.iri,i-.,iili.'.i
de
djlelarea
termica Depla".'-,i
p.;;, ; ;
la rulrn9olr
Gxmplu
"G-1";fiii';;6;Jui-p';o.,t"
iares axialii trebuie sd si produci-sau intre elemeirele rulT,tllilll
cuace)
in
carecaz ambele
cu role cilindrice in constructiile NU
N ;i l" .;ilelFi
""; ',n"r'J;,t. inelele rulmentului ti pje\a in
;.k;";-6 ;;;;
'-";;4.;"'l;;;
care este monlat cu un
riusrai alunecabr.
In cazu) rulmen$lor radial-axiali, monlarea iD 0-.ttn","
esle vaDtaloasa atunc'' crnd.cl'slanla
' de.PresiuDe, perrnigird pr6-dintre rulmmti esie r:.icr intrucii t"o.t*t
pe- mai
d doui
spriiinit.
1'];; a;-;";-*; a. *.t'*"ii.- t,"i'";;;;";;
-mult.
liheri
dir.celelalte
lagdre
iind
lagdre, numai un sioPur rulment
fi-.r;;*;|,-;;;;1ii
-%-piliit.1i,',;8,-rz
rasaruie,
exempri".
care
le-'ii-a,i-ii d""
fici cele de mai
sus.
-t.r"iita"r
jocuhi axial
b"riir".ii"
cu rulmenli prerensionali,
,n3rodele de reglare a
-iipe
fixare
arbore
a
rulmenlilor
'roie
la rulmenfi' radial-axiali cu bile sau
-.i"ti.-j"
51 9i 52.
sint date ia plan$ele 49, 50,-unui
inel s-ar putea realiza nurnaipriotr-uo ajustai tu,stringere'
Se mentioieaT ci fixarea
io mrsurala care ou se transmite nici o .iriiia-i*i"ta iirtt rulmenrul respectiv (v pct 6)'
8 ln cazul utilizirii lagirelor de alunecare l" t.dir.,o"" se clsu oetalu consftuct've
itr plansele 53 si 54.

;;;-;;,;;.

,d;;iij

;;;;;il;;iolil"!ri'.{

il

;';il;;iii

*.i",

;i.;;;';i.n'de

CAPITOLUL 6
PRECIZIA DE EXECUTIE A ORGANELOR COMPIONENTE

AIE

REDUCTOARBLOR

6.1. PRECIZIA DE EXECUTIE A ANGRENAIELOR

Domcrllle de folo.tE

. lne*mrelor d. dtf.rtt.

pr.ctzii

Precizia de execulie a atrgrctraielor se refer5 la tolerantde 9i aiustajele dimeDsiunilor,


itatea suprafelelor pieselor, abaterile de formi gi pozife, qi este defniti de clasa de

ln

tabelele 6.1

_ecizie,

lioind

ti 6.2, orieorariv,

Prid gend.lc pe nagini Prio s.dqre pe mrini


forne pr.cis. cu ct@e foaltc p.ccisc o c@re d ceare ciclicl

se dau indicalii generale privind alegerea clasei de

seama de procesul tebnologic de eieculie $i confiUile de eiploatare.

Dom.Dil atc.plica.c a

3 t4

ciclic! cxtreh dc mict

orxllsield at .lifqit t !..iztt

Recdnc.re. deosebh dc in- R.cti6@rc hgrijitl.

roC Rectificarc

lnslijitl. L rctl

gijitl ri netezhe. L. roi mdi d.cfirc dupd ftc- m.!i necllitc dupl fE"
narj nec{lit dup! ft.- ,!re o &ezc-mclc d. Dr.- zarc cu f.eze-mclc dc pr.zea o frczlmlc dc cizie, rcd.re s! gev@i.e cizi, rodlre sau 9cvcrulrc
pteizic, roalde eu l.vc-

L.

micn

R.du.tDdre delutbihe

Rod dinFtc

Roti

dcatimrc

penEu msfcn.jc

@idcid6C dsebit

cu

dc

p.c-

cis! a rcti.ii su nrlctio-

d{d o vit.zc d@lcbit


tui o F.s lio ii

de

liFI de zsotut. Ro$

dru

di4at

ddtinarc

pd- Roti dintat d$tiarc pcntfrssrenajcNocotrcl


ddt! foanc pr..ial . rotirll
*u lucdnd L vitcu r[rrl
d nd fortc tin 9t llnldt,
Roti di! memimc pr.-

tru usrdrje c! o coiDci


dent! foanc piecisl r rotirii
ssu lucdld l. vit* meri
cu mc.s foa& litr 9i forte
linitrir. Roti di! oe@ime
foar. prcciscr su dc lre
vitezd (tutbidcl. Roti de

ckcr su f@t.

npldo

(tu!biuc)1 Rofi dc mIluu.


m(mirnc d.Mebit de Drccisr sN rdMisii d;sc- n!tu.rc potd vsi6(,m pdtd eqifiq.E rcfilor dh
bir (te .Epidc (turbincf.
Rofi dc n&urrrc (et!ton)
p@tru cotlrolll roilor de

dadetul

Ac!ionared tanthodtetor

Me.dnishetehosinilot

de iidicdt

dj4i drcpti
- dioti
bcli&ti
Crl puti! 0,99 Gd .cduc- Ccl putin 0,99
to., dei cu l4ir., o.id- 0,985)
tstiv, miaitu n 0,985)

(d

Lrd& Ccl putia 0,99 (cu IetIrc


0,985)

08

Tab.lul a.2 (.@!indat. )

eviriru unor suprasarcrni drnamice mari. Itentru accst caz, mai frccvcnt intiinil dccit ccl
dupd tabclul 6 2
anrerior, clasa ilc precizie se alcge
-c-aractirizata de crirerii ca: pretizia ciaemati'a a rolur
Fiecare chsa de precizie este
functioDare liDd in inerenaret coDtactLrl dimre dinti; iocul djrrre Baocuri ti monralul'
Cr'iterine de Drecizie"cuDrild 6e un indjce de baza, fie un complex de iDdici de prccizie. lndicii de'precizie di baze !i complexele de indici de precizie silt ecluvalen,ti int.e
ei si se orescriu in functje de dcstinalu anarenaiului ti de coodiliile e)'istente de control
Se admiie combirarea ,iiterinor de precizia .rnemarici, de func!ionare lini 1i de contact
rl dinrilor, care au toleranle din difeiite clese de precizie. Astfel criteriul de funflionare
hne nu Doate 6 mai Drecis dccit cu cel muh doue clase, sau ma, pupn Prec$ decrt Lu o
clasi fark de criteriui de orecizie cinernatici. Critriul de contact dintre diDii nu poate
fr Je claie mai outin ore.i.i decir clasa de preciie a crileriului de fuocliooare lind a rogii
ir m".."ri ttoierintile elementelor dantuiii care determiDa iocul dinrr flatrcuri 'e aleg
n"nrr_" rcecati clasa dr Dreci2ie ca si clasa crheriului de funcliooale line)
' Ira"r,.ta.", de clasa ie orecizie i anqrenaielor cilindrice esle [ecesat a se +abili felul
i6cului'dintre flancurj. Astfel iorul notai cu JC (ajusiaj liber./ esre iocul mjnim de bazi
dinrre flancuri. Ace\ra asigure compensarea mi.:orrrii iocului datorita iocahirii.angre.i"a diferenla de iemoeratriri este de 25'C fa(i de carcasa reductorului lcind
"";'l'i
.;fi.ienrii
sinl rcili Dentru rolile dinlalc i (ar(as6/
--in'i.l de dilau;e
e.""*r jocul ne.e.ir .i,rnpen*rii dilrtarilor diferire ale angtenalulri 'i carcasei se dstermini relalia:
(6.1)
jh$: A (\\tL- z,\t.,) 2 sin vd,,

in carc- r, si \1 sint coencieDlul de dilatare liniera si re'peclrv crelterea lcmpctrlurii


rotilor rl:niaie; c, ;i Ar, aceJeagi mirimi penlru carcasi; 4.r' este unghiul de angrenare
dr'
divi/"r" norniai, iai ,4 - ai"tan!a inrre axrle ro!ilor'
-O"ix
t."tri" ii*ir"te rotirea libed a rolij) se caiculaazi jocul unghjular maxim posibil
,rz,* dia jocul maxim dintre flancuri:
,lln'z'COSddn

. 205 (secunde de unghi)

Jocul maxim 7,no, nu este standardizat $i se Poate calcula cu formula:


j*:>i-t" + 1?,".+ T!",+ 2UAtl'2 sin dda
o,97)

hgnre 0,95)

clircrnnui de mers lid po.tc 6 d u! @i srcsoied.


- CJasa
Cl,s aiteriului preciziei cin@tice poate 6 d ua di Srosolud
1- R.coMd{rile padnu vitczele rElifericc aiot d.te nmai pentru condii. rcalizlrii epacnsti de
In cszul uor cerinF special. o prilire la zgomon viblatii etc., aceste eritte t.ebuie cotsiderate *puai

0.1.r. Ansreoaie cilirdricc. Peotru angrcnajele Liiindrice, STAS 627J o0 cuprinde

12 tlusc Jc pre.izie. Pe brza coodiliilor de exploaLare distiogem angrenaje cinemaLjce p


trrulrcnnjc dc traDsmilere a puteril. La cele dia prima calegorie eroriie cinematjce i!fluen-

prccizia
tra)I -in

iigi.lc
e{

ceea

transmisiei. La angrenalele transmisiilor de putere nu sc impuD limite


cc priveste erorile cEmatice' ci se limiteaza erorilor ciclice, in scopul

(6.3)

lunctie de conditiile dc lucru ale augrcnxjului, ]n locul Jo(ului de baz' OC), se


aa"uri at.ce.eu alrui ioc dintre ffancuri fr STAS 627J-60 se mrj reJomandd urmiroarlc ioauri di:rtre flancuri:
IE jo. minim nul lalustaj aluoedror);
\aiuslai serniliber);
io - .iocmin;m mic)otal(a)ustai
larg)
marjt
minim
1,4 - ioc
de iodi'j de prci" *uJl.L o: si 6.4 se dau dbmen-iite .le aplicare a complexelur
\inr
e el'emple de
iod;(
6
5
in
tabelul
iai
tilirdrice,
cizi. t"i""U L virificarea danturilor
(onslru'liri
de
matrru
ale
diferitc
ramuri
in
de
iodici
..
folosue a comolexelor
jndicilor de pre&ie PeD(ru critcrrul de precrzre .lneValorile
si toleranrele
';; limitri
pcnrru claseJe dt prccizie 5-9'
i;;;,iok; ii"a 'si d. cont". L oirire djnli.olo
-"ii."
Vatori.te limitJ )i toleranlele
6.6
in
tabelele
a"r.
ii'ii
;;;il;.i.;i;;ri,
;ia;"mt i.'"t"?i.. *oit"
iocului minim dintre flancuri pentru clascle de
""it'"."t""
6.11.: 6.1.1.
precizie e-d.lnr diri in tabel;le

in

laa&e

(6.2)

Tab4"t 6.3

Doe.nlll.

a!. folo.lfc

complet.lo! do hdici d. colttol

Frt u roti dilf.rc

cu

dn{i dt.trti

r.i rnsu.r. cu iuntl

ilclbrtt

'l1l
Di.m.rul d. di,iarr

cbulat! dc pas
Bltai! ndi.L . dlntEii li
Ei4ir lulFiEii Dsr. di!!i
E{t.i. mdidn . d&tulii 9i
Eroarca

.oat.t dc rstosolir
Vdiqdc dist6l.i dc mlsul.t

l. o Fr4ic coDDlerd
ti vliada lunsidii peste

dinn

t250

1250

2000

2000

E.t

5000

5000

5@0

5000

5000

bryi YLa

2000

2W

2000

2000

moo 2w

b ri Erc

5000

5000

50@

5000

V{4b dist&atci d. h!5unr


dinte d. b o rcbli. cotuplcd
s rcIii ti .rodr de rdtosolir.
Bltai. ndial!

VAn $i VLI

400

VAh

800

ti

Ere

800

EI
ti

Abat !a psului d. blzl d


e@a. fomei pbitului

2000

.ltt6tci de dlsurrr
sc ls Fli.ea cu u dint

5000

5000

5000

5000

5000

800

800

800

800

800

800

Yp

Eoea

di.eqiei dintelui

Deplaere suplillutsd

Ed

5000

5000

50oo

5000

5000

VAb 1i Vp
Apb 9i Elz

800

2000,..1 2000,,,

5m0 I

Vdislis

dinti

5000

800

dantuii

Abatcaa p.sului <lc b.z!

dinEe

exc

rctii

di!tr

li!.d

,"t''1

800

5000

5000

5000

5000

5000

t250

t250

1250

1250

1250

t250

5000
1250

5000

5000

5Croo

5000

5000

5000

50m

800

800

a00

5000

5000

50m

5000

t250

5000

Ablterile disrmlei d. u$s@t

Edile

de la pualelisoul delor
9i ahrereE dist84ei dirt. u.

E,E,siAA

5000

5000

5000

5{IjO

Dodcolllc d. foloslr. . conpl.rclor dc i.atlci d. control rstru rofi dt!t.r6 t.t. cu drti Incttrsti

73,crnLr,

coEDldur d. onuor

Dih.6,

'cci,t 6in.m.dcl Brdre cin.mdc!

Broarcr Mular! de ps!


1 B{rais rsdiau E dlrtuii fi varioti. lugihii
I pcatc dinti
I Bdtaia radiau 9i rcrd d. rcsosolire

I Eltri2 rdirlt

Dctlona.o

lin! |
I

n d,nhr.ii

Vui8ria oEslui

Ab.tcrea p.gilor

uiali, dodca recrilioirtrtii


liDiei d. @oEct ti ab.tcr.. pasDlui dc bu!

ol

dintrc

fldcEi I Dplasa luplimcnrad

4p

9i E.l

Dofblui

5000

5000

5(xxt

5000
5000

2UJO

2000
5000

2000
5000

2000
5000

5000

5000

Ex,

Er ti AA

,mihi

al

rclii, tn lm

5000

5000

2000

2000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

670

630

900

900

L250

1250

63Q

630

5000

5{XX)

5000
5000

50{}0

2000

5000

5000

onbi

de la D&detrMut ucld tj .bt.!ca


I Eujl.
diltanFi di!$c r:c
I
l?uctic dc !lim.. dlaturii t lungimca liliei de @ntact.

5.J00

5000

v?

siali ti crdr.a dir.*i.i

5000
5000
5000

El

Arosrea ci.licil

AbarcF. prgilor

br 9i YIa
br 9i Erg

d. diej&

5000

L250

125()

5000

5000

5000

5000

5000

5{}00

5000

5000

5000

5000

5000

hiUcatit p.ntru prerclierea irdicilo. d D!cizi.


Irur.

ru d,nii dfpF sL rou


.uronobir.,

rn*,. ." ." ,..'-", t* , .


,,.", -,)
"

x,,*,,,,,,

r,.,,.,,,

__L."1
r*/
I
!n9d ,r

mtEi-uclk

IHl
)rccizi. circmatic!

I rclii

Tunqionarc tDn

so3lenaj

iq

br qi ElC
Apb 9i EJp

Efp

Apb $i Vt

A?b

ti

tlpb
Vp

ti

Vp

Ed

se admire

al.scrcs numi a iDdicelui de precizie

Vp

E.9iApb
VLn

l0 3l 11 h oric. diucrd de diviae.


'reizic
ldcm pcDrN oireriul d. ftttrci@e linl in osrc@j,

E.l

br $ Ets

Za in ezul

.taselor de p.ecizic 10

Yp

,i U.

-;";;-\

*,

^),

rn pm (lras srAs 6273-60)

,"rti '"*
l6

t2

t7

24

2a

6,5
95

9,5
58

38

2A

32

48

55

10

25
20

42
32
26

10,5
150

l5

32

48
38

95

75

55
45
30
48

44

50

Tbt

32

42

75
58

TYL"

T7

24

60
50
10

T.p

60

80
65
38

100
80
48

Tbr

TVIr
Ttg

T.p
Tbt
TVLn

Tlc

50

Tbt

26

TVLn

t0

36

l9

22

19

90

!u lmltoarcle seD i6t!: rtt-roE {Ia

Sidbolurile

--i;ii'*-i-u"iiit

- rcrn de rostogolire
roleranE

-i'i

',i'eri

ae

-*ue .n"

setu'ra

rurn

VLn

25
24

110

150

200

90

105

48

55
58

65

8i

42

t50

19

t7

\4

90
70

110

130

180
140

240

t20

50

58

90

105

110

50

15
e5

38

30

26

22

110

140
95
80

180

220

115
105

r40
150

110

95

16
115

140

180

280

360

95

110

t20

190

75

100

rt0

24

220

l?0

240

l8
180

2t0
600

1N

300
26/J

115

cuq'ulli

. -- "..culul.

d' ushi'

VAn 9i VLn:

-l VA -

180

6'14'
Tolerantele la diametrul exterior al rolilor dintate cilindrice --se aleg di! tabelul
dimeosiunile mdsurate ale oatrturur
l"_.;;l'il.ate diametrul extedor du iifluenleazi
tolcra[F lui se va considera ln general h 1l'
supraIn funcrie de clasa de precizie, in care sint executate ro$le ditlate'-rugozitater
o
li'
10
tabelul
date
valorile
felei flanc'rrilor nu trebuie si depa$easce
valoares
Dund STAS 62?3-60 se addite ca um din md'rimile din complex si depdFascl
condilie'
Aceasttr
Tc''
$nind
marimi tru depa$elte
r;;1;.;';fl*;;;";il;;;'
.ca-" de oot"tiil" date in tabelul 6.3, se erprintr:

verificatea cu complexul

55
38
32

85
70

80
60

58

TVLn

70

55
45

70
48

105

Tbt

._la

45

16

26
20

20

VAnr < Trn;

(6.4)

._la

verjficarea cu complexul br

VLn:

VLn+br < Tot;


._la verificarea cu complexul VAn gi Etg:

Ers:2! +yAm-VAml < Tc/ti

(6.5)

(6.6)

412

-la

ve icarea cu comple-\ul

,/

$i Eg:

EJE-IL

+ u < rcl.

(6.7)

ll?

tn V ngi micn dccir

25

":

-'l'
"i" l'"

32

36

42

34

38

42

36

50
50

45
42

f/Zr,

TcA, Tbr,

?f& conform tab.lului

2A

32

34

50

"t'Zr, T/a,

34

t8

52
55

55
58
60

u0

ll5
I

90

42

48
55

48
52
58

48
52
55
60

95

80
80
85
90

65

?0

100
100
105

120

ll5

t20

140
140
150

t20
130

52

58

65

15

60

85

'15

90

90

85
95

85
90

65
85

140

r20

58

80
85

85
95

100

r05

95
100
115
1,rc

120
130

130
150

95
105

t60

t70

105

115
130

130
150

1,lO

tr5

160

l9o
220

|
I

2r0

240

22n
250

conform tabclului 6.6


2L0
250

190

AO

EO

260
340

300

300

AO

6,6

Sirnholullc ru a.,cirr semih.alic.a n kt'elut b.6.


iolemnt, !a stiei disrrtci dc mlsu.ar dinne
'rpru,nrl

d.

130
140
150
170

-;- l
--;160 l--,;
r
reo 210

210

?YL", confolm tabelului

115

52
55
58

50

71,4r

80

52
6o

cotrform tabelulur 6,6

fvA'h

r''\.,tic:

65

38

65

130

?16r,

90
90

conform Gbelului 6.6

'Ilrr,

80

?0

.!0

80

60
60

55

65

70

'r4,,

62'3-60)

6.6

'l,,lL,l

in s m r'x{ras slA5

ld o rorrtic @mplert. rcCi.

380

340
360

2\0
22r)

l
l

210
260

-l
360
380
120

I
I

190
190

i' Fe

2,0

2,5

3,0

2,A

3,6

4,5

5,5

4,2

l6

16

17

19

22

26

tt

l9

20

22

24

30

36

48

2t

22

24

25

28

32

40

52

70

100

30

14

38

45

58

75

l0t

48

55

42

52

48

55

22

24

26

2a
14

42

25

llt

26

30

32

36

16

38

40

45

50

60

85

42

45

,18

52

58

?0

95

It0
ll5

58

60

75

90

105

130

190

115

130

170

2to

250

36

95

100

105

,;
I70

45

48

50

55

58

75

90

115

52

55

58

60

70

80

100

1r0

180

65

70

75

85

95

110

150

t90

26r')

g5

100

tt0

lt5

140

170

2ro

300

150

r60

t70

190

210

260

,40

e au,hdroarele
.rmincalii : Li - tol.ruF crc! ji ciclice i I /p _ tolerank varialie, pasul u i,
rorile dinrare din clara
de Dtecize 5 ti 6 !...dmtre exisrenp uior crcd ci;lic. b;ate irltare, s c6ror

iDbolq

I --Pcodu
S

t4

l8

Tvp

12

t5

38

TV?

8,5

t7

26

.,,

lo

5,2

1,5

.t! pd

14

TvP

_,--.

(enras STAS 627160)

oare sd nu

o.prfak;

valoarca dubtr a roterant.j,

0fi

\\{,

mica

dectr l,

s0,

..1, r

l'

Fm {extras STAS 6271-60)

Pmk

r20 | P$k ,@
.bd h rr0 i eb\ ., r00

P^,. 5oo I P*h 3M


L eo I prna.r ,Ao

D'na

6
7
11,5

6
7,5

6'5
8

l0

7
8,5
10,5

t2

8
9

1l

It

l0
11,5

t4

10,5

1l
t2
15

t2
13

15
18

14
18

25
32
10

l4

l9

t+ 19
10

lr,5

1q5

\2

t6

ll

l3
L7

20

t2

l4

l8
2\

l4
l6
l9
22

t7
t8
20
24
22
2A
110

50

20

2\

24

28

Talr.Ll6.9 (.rntiauo )
I

l6

Peste 1 pln{ la 2,5


Peste 2,5 pln! la 6
Pesre 10 pine

Pestc 16 Pinn

la

ii

l7
20

l8

2t

26
32

16

20
22
2a
34

22
25

26

30
36

32
38

30

50

34
38
45
58

36
45

TVAtn\

60

c.nform rabclului

6.8

26
32

2A

34
42

12
16
45

36

42

40
4a
55

45

70

75

50

50
58

80

50
52
58
70
95

Conform ralelului 6 8

TV,

'i'r'.t.

m-rurrt o.n,ti d* L

cnnform

'orir!a

lablllli

6 8

rolr.u un dhre
l(J

Tol.!.nf. !ntru .!it!iul d. cont.ct ahtrc dirti' ln pm (.xrti! SIAS

6273_60)

I
!h rr 630 |

't

ln

inlltmc cd pu$n
lunsrmc c.l putin

P.e

pb: h

610
eoo

55%
80%

*40

+25
Td, Tt,

Tt

Tl.

I0,5

It,5

t3

t4
t1

16

2l

2l

24

25

11,5

13

20

1t

l2

14

16

18

38

t5

t7

l8

22

22

=
ln hlltimc c.l pulin 5096
l! lunsimc c.l putin ?0%

+15 I
T.l, Tx, T!
16

20

+r7

t5

t9

22

2t

26
30

2A

,126

+32

26

32

50

30
36

15

14
16

l8

2I

2A

ln l ldmc c.l pu d t6olo


tn lusimc c.l pulin 60%

+r7
A
25

t-19

+2Ll+ul+zsl+:eJ+40
2rlAl28

22
26
34
38

lJ4

25
2a
34
!!0

42

4t

55

55

53

31

38

40

*
50

50

1'ob.tut

I
I
| Ttl.
I
I

I
I
I
I
I

Pesre
Pesre

I plnd la 2,t
2,5 Din! I' o

Peste o

pin!

ir Io

Pelre lo pina la 16
t.sr. rb Dha la lO

I
I

l8

l9

20

22

25

26
36

2l
a5

2A

2A

30

36

38

34
,to

45

4{t

n
42
52

-l
48
55

a.lo (corfi ..t.)

152
I60

75

+30

ln lnr\im. c.l putir 40%


ln lun{imc al DltiD 50%

Pestetpinnla50

+12

*36
21

24

25

2A

32

14

I
22
25

42

40
45

42
48

52
70

,5

60

;
60
80

75

58
70
90
105

24
34

36

":

75
95

lt5

l0t

25

30
16
45
55

32
38
48
55

36

42

50
58

52

58

65

70

I5

I l0

85

+85

Itr

ln

hlltisc c.l

putin 30%

lundme cel Dutin

/Oo/"

f80
34
32

36
42

38
45
55
70

38

48
58

ao

52

45
52

70
105

55
65
85

1t0

,l:100

_
60
90

ll5

85
100

t?lt

t15
1,10

2. 71. ti, Ttlc se srlbilcsc in functe dc lesnn.a liniei d. @!tact.


3. Pcnrru simbolul l'., unnatca dc mrsurt th n! este vllabiu.
11)

-l-i

JB

JD
JCJA

!b, h
0

52

a5

105

t70

2\O

urilc dc

Joc l-

"o

2t0

1?0

260

P.rnu 6$h cu rbituo dterio.re


P{tru otile cu d.nNru inrerioar!

AAnl

estc esali cu
estc cs0ld d

e.te .8all
este eael6

q TVAnt o seMul

tll

Jt)
J(l

38

lE

50

4a
60

58

6{)

65

75

85

110

190

140

250
320
400

52

J()

65

15

80

95

t05
130

42
52
70

32

16

tm
t50

tI0
140

180

220
l?0
ToLnnt: b[dii

210 I

250

Jt)
J(l
JA

ir

sccctrti

60
80

55
?0
90

!10

Jt1

)b$n.tlc, Simbolulilc pcnhu imul dintrc Rlncqri iu

850

850

t060

1400

r700

+180

+ 110

-j-340

+450

+320

plus

Pd

42
55

2A

34

7to

ioc minim de baz!

JA

ioc minim

mlrirj AA, ti 44t


-

^b^teti,te

tonS alc dist,tfei diltre sxei ,rrm,

Tdbetul 6,12

30

26

530

STAS 6273'60)

bidii ndi'lc r dmrurii Tr.

Jti
Jt)

42Q

cu sehdul plug

"'r
cu ltr cL semul plus

. proflulul ln pE (.xt.as

420

IIl,1,1 d setuul

Jt,rcrvtrbc. Sidbolurile au umlroErelc sedi6@rii: JE - joc minim Nl; JD - ioc minim micto.lt; JC
,4,,t/r
rbaterile limitd lle dirratt.id. hlsuEl ditbe.xc; Ix'-vezr ob'etv,l:a dc ir t,b.lul 6.12.

'I-ol.r.nls dqrlasdrii sqtlimedtae

0
360

+s0
*roo
+
".,: ]:r.o
*x,o
l-r5o

+100

ffi.

t70

260

+50

+ 105

soo

130

65

d rtotun e*erioarn
d dadrud infiioarl

pi" k

6273-60)

+50

Pnt u rorile
P.trt u rodle

ph: h r0o I

+36

^"-"

.listant.i dlnhe axe, in Pm (xtra3 STAS

pF. ir ,m

IE

rD ) AAt
rC I ^^"
ral

9l abat.rite

Dilr,ntr dintc te, ln hE

42

7-h

dinim dintr Aancult

Jocul

1120
1400
1800

2350

2240

2800

scmniicrlic.s in tibclul 611

ddDh0llrll NrllDcfforc u nrcitlului (clopul dc tolcrnnil inst,r. c.rpul Iolii).

240
300
400

1400
1800

ft.-i6le-

ln aceste formule toate mirimile sint date itr micrometri, cu excePlia diametrului
de divizare Dd (in milimetri) qi a erorii de rostogolire Erg (in secunde de unghi).
Toleranfele smifabricatului ro$i dinlate se aleg de proiectant dupb considerente
funcgionale. In cazul in cate felele semifabticatulur servesc ca bazd tehnologice sau de
misurare, la alegerea toleranlelor se urmirette ca:
d. ToleLanla bitdii frontale pentru o danture Tf'oo (cu diametrul de divizate de
IOO lr)m) sd se aleaga dupi tabelul 6.16, peDttu cazul ln care faJa frontalS este baza
tehnologicE la danturarc. Dacd diametrul roii este diferit de 100 mm, valorile din tabel
s inmuliesc cu raportul Dd/100;
,. Toleranta b5teii rsdiale a cilindrului de vixf TbD" sa se aleagd dupd tabelul 6.17'
pentru cazul in care cilindrul de virf este folosit ca bazi teh4ologicd ti dup6 tabelul
6.18, cind cilindrul de virf este folosit ca bazi de misufare. Dacd ciliDdrul de vitf este
atit bazE tehnologici cit Ei bazd de mdsurare se alege valoarea mai mici IrDr dintre
ccle indicste in tabelele 6.17 9i 6.18;
c. Toleranp Ia diametlul nominal al cilhdrului de vitf TD, se se aleage duPd tabelul
6.19, pentru cazul in care acest cilhdru este folosit ca bazd de mdsurare, fdri a se fjllc
seanra de valoarea efectivi a diametrului siu. Daci Ia vetificiri se line seama de diamctrul efectiv de virf Dr rr, toleranla acestuia se alege cu pozilia & 9i o precizie care se
nu duci la o reducere mai mare a iorllimii dintelui decit 0,05 m, la clasele de precizie
a danturii 3... ? sau dcit 0,1 n' la clasele mai grosolane (adici TD' < OJl n,, respectiv TDo < 0,2 m,);

p.prsssre 3uenEdtdl nrntEd ! prcfirulul t! pm Gx$:s-:]ls,-:'?71:0)

ndk5{ I t;iis3o I Dh'ir,o

ei;;

l, too

'o

I
'" 'oo

P* mo I

ph, h

3oo

!i;:;'i;o

P6rt trto
," ,m

fitr

!.!'er" ]''o
p'd
'99-o

52
55

34

30

2A

e'-

p;a

32
34

2A
2A

25

r"

n
75

58

30
105
105

85
85
85

2AO

240
280

r05
105

r00

t:

r80

r50

180
190

150

r80

t:

190
190

2t

270

420
420

240

340
140
140
140

30

ry

2:70

420

a2

2A

x2

36
3A

30

?4
36

36
38

40
42

85

105

130
130
130
130

105

t90

270

65

105

220
220
220
220

r50

220

24

pesrJS pind ra 2J

150

90

ll0

90
95

110

130
130

150

130

160
160

190
190
190
190

220
220
220

280
280

340
340

32

lt0

80

42

80

95
95
100

220

420
424
420
420

45

110

t15
115
120
130

48
50
55
65

130
130

l,lO
140

530
530
530

1000
1000
1000

1500

1i00

2A0

240

240

420

45
50

800
800

?;20

420

38

424
420

a1a

4n

420

90

800

220

360

45
58

630
630
630

224

2AO

3A

420

220

14

34

42n

340
340
140

220

280

34

115

3&

160
160
170

t?0
180

630
630
630

800

6N

800

50

,5

52

530

5{

5?0

1000
1000
1000

125;

58
60
65
75

65
65

75

70

80

80

85

2@

2&

2&

200
200

2&

55
60
70
190

200

800
800

240
250

2A0

2t0

L2r0

380
380

l5;;
1500

;
90

lbbrhn 4

.,lt

tt l.oarnartt)
il
I

,ll-,-l.rs
,:

I
I
I
I
I ..,.,,"

I
I
J
I

I Pint la 2,5
Pc$.6plnrb1o
Pc$e

Peste 2,5 Din, la 6

".,"

t"

,J

Drr! la 30
Pcsre r pila h 2J
Pesr. 2,5 ptd! la 6
Pc6tc 16

I
I
I
I
I .. .... I

r30

110

r30

Pc$c l0 pinl la 16
Pcstc L6 Pina la 30
piD, la 6
Pest. 2,5"-'"t
Pcate 6 plli l' t0
Pc$e l0 pint la ,6

tA

r10

Pesrc6Dlnlhlo
P.src lo Dtr! l. to
Pcste loph. h J{r
PBte to pinr l. 50

I t*
190
I
I

1
I
I
I

75
75
-

r90

22r

2ao

360

420

190

240

280

420

'1

160

200

2AO

160

200

250
250

?00
300
300

360
360

2m

280
280

2a0

105

120
130

150
150

180

2to

140

220

t50

1?0

220

240
260

160

14lo

t10

'1

170
180

I
I
I

I
I
I

P.sre ro

pjn a 50

I
I

l)O
160

240
240
250
250
260

300
300
900
300
320

2AO

AO

360
360
360

420
420
450

530

3t0

,150

380

450

2,00

2to

280

2&
7&

Y
110

I2Q

r80
r80

,1

250

300
300

360
360
380

400
100

,*

300
32\t

380
400

420
420
450
450
450
440

670

800

560
560
600

670

670

?to

r50
t?0

1?0

200
220

260

?00

250
260
260
300
320

100
420

380
340
40d

380
?80
380

450
450
450

560

420

480
530

600
630

t20
AO

421)

380

450

560

560

670
670

7to
750

1250

800
800
450

,too
I500

rt00

;
450
450

2W

530

220
220
240 '
260

220
240
250

280
300

2/l0
240
250
260

800

180
190

2t0

t"i

670
6?0

1t0
r60
r90

1000
1000
1000

530

jocol dintrc nb.u.i au !.cc!ri semninetic ca lq tobelul 6.11, r'zh


d.p:asa.ea suplimcntarl minimt a plofilului.
sc iau cu scmnul minus pcnrru rori cu .lantur! cxtciioa.l 9i cu scmnul- plus p.ntro roti o d! u.! interioart.

l[otru

360

130
1.t0

:
oril. din rob.l

200
200
220

1?0

210

nntnrilc

95

l.tO

800

24)

t7l)

1fr

670
670

200
200

170

1,10

530
530

800

140

tr0

420
420

670

t20

t:

Jr)

630
630
630
670

t20

100

90

IIO
-

420
420

530
530
530
510

ro0
t00

r r
I
I

4?,0

360
380

90

85

2q
24

2AO

PesLe 2J pine le 6
P.{e 6 Dln! l, to
Pe$e lo rina la lb
PesR lo pinA la 30

420

?@
360
360

JC

I
I
| 41h I

t6u

380

1
|
I
|

,?

'A

2L0

AO

115

':

160
160

800

sr,

!50

5?O

530

7lo

560

?10

850
850

'150

850

1000
1000
1000
1000

300
300

450
450
450
480
510

560
560
560
600

800
850
850

tif'o

tt*

t320

1500
1600
1600

t320

13m

250
2@
260
300

400

lt0

560

320

AO

400
420

1fi

450
480

480

5t0

750

850
350
350

1000
1000
1060

1320

r500

t320

1600

1060

1320

I120

?r0

1600

Tolcrantc

ls diamctrul cttdtot sl rottloi alinlst. cilirilrtc, ln

Ioler6{a

Fm

b6rait frolt6lc

s tsai tehnoloslc., io pm F
Lltis.r

,19"

I '*

.o-uo lno-ro l,0o-4o l,0-500

l5oo-soo

,!

cu
extgior ar bdlor dinFr'
* -*to-u t -t s faF de didetsr $minar
'r'ntur!
'ilindricc
\i n Dlus
o.ntru ro!'le dinFr c,l'ndrice.u dantlrt i.kridrl
h8
a
i
recomind'
exterio(
s.
,ortrsF
diMerrurui
,
dnti
" ".li,r -i",iaiii i..i desre
Tabetal 6.1s
d. In cazul in care diametrul de vi(f tru se mi_
.zheca suDra{erei necurilo. soare inainte de veriicarea indicilor pentru care el
itiuail* ln fqdctie 5ervestc ca bazi de mesurare, deplasarea \upljmentare
i_ iii.t.
as. d. precizie ltr c.* slnt minima si roleranta ei se calculeaza cu formulele:

i"iJ,Tit"

r"'

rx"

hrn

TbD"

+-

;l;;l .

13

xr

hln

2A

14

l0

18

1,2

ALtu,,n":

o,6a

T 14 :

tI',dr'|+

0,68 (Tr t

0,5

(6.t2)

Tbr)

rrrl

2,1

1,8

1,6

1,4

2,6

2,2

2,O

1,8

(6.13)

(6.r4)

2,2
2,4

Irl
.l:!_
3'6

5,5
7

4,5

Tab.lul 6.17

Tola.nt. bit{il Etliale

a cq@lui

d. vlli ln ccul folo.trtt lut c. bt-i' t.hnotosicd, ln pE

a
E

d.!

d.!

d-!

Ia
{-c

dr

"s

d!

*-!

10

t4 lt7

- (Li- A Ln nl') tu"

1,1

\6e

ngimea Lo peste r dinfi ai rolii teoretice fari deplasere a profilului danturii se poate
din tabelul 6.20.
cazul in care valoarea modulului angrenajului de calculat este mai mare decit modumrxim din tabellrl 6.20, mdrimei /0 se obFDe iDmulfind valorile indicate in
fenLru nn I cu valoarea m"dulului angrenajului care se calculeaza.
rngimea peste dinli, in cazut rolilor cilindrice cu dinji drepgi, se calculeaze cu relafia:

La

!)

10,5

9t11

''

l'4

2,4

: Tx"* TbDe

?n
d-:

t,7

8,5

(6.1r)

T:{'"

!s

1,2

(6.10)

6i5

t7

3!

{,g

(6.8)

in care ,*-r' si lr" se pot lua din tabelul 6.13,


rcspectiv 6.12, iat TbD" 1i TD" din tabelele 6.17,
6.18 9i 6.19;
Daci diametrul de virf se mdsoad inainte de verificarea iodicilor respectivi, for_
le de recalculare a toleranlelor sint:
x htn. :

d.!

:?t'
-lrbD"
2l
\

TbD,

d.!

Tab.lnl 6.16

rn mn

?*

, lr,,

,ari

ntn.:4

h dinti h v),

g9

"9

10,5

,s

mni Gru iumldril oJii

bh dla6.tru

l&Fnsoln'Frcoo

4,5

10o

2l

22 126

36

2'

42

5o

55 l6t

60

80

90 I

100

t20

105

13

52
50

85

80

131)

d.c

dg

l!r,r{rlr l, (trrtr'c(rtrl .rterlo..t rof or dtnfar. c

inahlcc,

in

Tol6rrntn bArCit froltalc

pm

i tahi tehrolostc., tn po
r-:rr-..

'.lr

r,""

100

3 IR IA

gr

80

100

t20

t20

t60

200

250

8J

4,5

10,5

5,5

2,5

de

,tnrtr c.jl,ndricc

fl

ntn. : tx nr^ +

r"r,

TbD"-

l7 l9
2! )t1
2AM

(6.8)

: r,,-(rn. + TD, \.
\
2 l'

masoard^ inainre

..\t'i,.c

hlnt-

de verificarea indicitor rerpecrivi, for_


TbD,

5'

(6.10)
3

Tx*:T:r,_TbDa

(6. r

r * .r,i"i

- (Lu-

A L"

*) rt"

ALn,,,h :0,68 t i'".r,I + 0,5 ru,]


I

Ltl -0,6ntfxt

Tb,)

42

22

(6.r3)
(6.14)

cuot folo.irn tui ca b*n ,.0"".r"n,,rT",111

l-i
Illll. tF lxl, l, l, l* lu ll./e ts_
l;li: lit lit lir ljlirl;El::i;t ijt lji
rT;tl-f;i
L,
ll
:tr]i
E[l
"
lsll_ olalclrrl',
tzl,6 l,alrr ]zrl:o
_J_l_t
rolr:lr+]rzlzozolrslzel,n]"ol,l*l.l.l;l*
:l-:'l'l'f,,
lt;
nl zs)t
.
e]

6
7

"r,

(6.12)

vtdh

_t__tll

l)

r"rf",,, / , t,
, ,tirli rj ,orii rcoreri.e ferd deplasare a profitutui daniurij se poate
a '1r,, r ",1,, l'rl r' ',.'t,
L d.,,1 r,, , ,, ,.rt,rrr.r nro,lulului angrenajului d calculat este
mai mare decit
modu_
rr1'/,,, ,r,,, r.,rr.t,,t n.20. ,n.rime;
"iJi.l'iJ";"
i.i""rr5a*l,r".ii.
Ir.'rrr..,.
t.rr vrloar,a m,duluji.ri angrenatutur care
rttrflrl n t! r. , ,linli, in cazul rolilor cilindricJcu din! drepti, se calculerze_
,. .ri.ut."rl ,.t"ti",

L"

l8

Toler.nF 6etn r.dratc a c.rcului d

se pot lua din rabelul 6.13,


iar 1'6D. si Tr" din rabelele 6.t7,

,t,

l4

(6.e)

ti fx.
Lri

i: iff tii

h8,

d.. tn Lazul
.in care diametrul de virf nu se m;soJra
de verrilarea indicilor pentru care el
'narnre
'e'vclle ca baza de mdsurare. deplasarea \uplimenrara
mlorma sr toteranla ei 5 calculeaz; cu fornrulele:
16

;e

60

(u danrur, intcliodj
',.t't,
ll,1
r:---.-.,... .xterior
-..--, s.ccohan.t!
",r',,r" ,, ,, l)rdL , dinti, roler F diamettutui

1:bD.

tl

]16 14, l50

:1

'l{"1.E".

eo

oo eo ]
t_t_t_l

so]
eol

roo

,,"lT

rzo
I

po ]

rao I

ror

rzo

6,t6

tuoli

^-'11

I
I

nrhot

Dc too &m
,"rri r" ar.r

i* I . ]u, l,* li,

]roo ]rro 1,.o


,* lr'"
I 'uo ]

l;; i;,

i;l;,

ro I roo
roo
::o I zoo I so I noo urn

]'*-l;l;l;;@1.;l;f; l;

Tol.rarts bltdll rldtalc a cerculat dc vlrf in 'azul folosirit lui ca bazd de mn6u'arc' ln

Pm

,,,:1,:

t1
JE

JD
JC

JA

8
11

t1

l4

t5

1l

12

14

l4

15

16

16

19

10

l1

11

12

l4

t5

L2

L3

15

18

14

t5

18

\3
t8

20

16

tq

2t

2l

24

23
28

20
26

t2

L4

t4

16

l9

2l

2A

15

l8

18

20

2A

2A

32

20

23

a0

36

24

23
2a

45
55

32
42
52
65

38

48
65
100

I
ll

11

t1

l1
t3

JC

l4

18

18

JA

16

2t

2l

1l

14

16

18

18

21
2a

21

20
26

2A

32

19

l9

2\

24
30
38

2A

3'

42

45

52

65

JD
'B

JE
JC
'D

JA
JB

JD
JC

Peqt

1 la

11

16

\zt

ra

L4
18

u
2a

24
10
38
35
45
55

36

JD

24

JC

JA

30
38

JD

35

JC

45

]A

55

15

75

JC

65

100

t20

JA

75

100
120

r20

150

JC

100

r50

150

190

t2n

190

48
65

14 116
re
20
2t126

10
1i
l8
2r|l24

617778
Rs9lro1l
72
ro
1rl:fr
I5 115
lrl15

65

60
80

10

t5
20

r9

,t
30

42

12

19

19

2l

2A

2a
36

35

32
42

30
38

24
30
38

45

52

48
65

42

55

65

15

1a
48
65
75

4A

2A

95

100

120

150

95
120

r20

150

100

150

190

100

120

r50

190

75

95

120

150

190

100

\20

r50

190

300

240

240
300

300
360

350
440

450
560

450

500
?00

600

60

75

65

80

75

75

240
100

75

r20

+e

150

80

!00

4a
65

100

36

75

42

5'

2A

65
80

35
45
55

35
45

2l
42

32

2A

\21

uo

14

52

150

150

190

2A0

190

2AO

300

240

300
360

350
450

560

360

ol'rtnf! dfnoclrutul dc vtrf ln

cozut

fotosht

'"t"".'"Jtfi.llln

dc E{.ururc (ftrn

'

Tab'lut 619
do
sre

"'oa

"-,,'* 1p",.;;;;

."

l:,Xll,:1*l'f; iaTrl-'*tfi

t:$.SY

r;t;Hi'j+.'t*riveifi:f

JA

]B

prin. aceast" decir crod nesriisbirc,

ifflii'i"'"Jr"*s#"l:r"##;

crzur rogtol ct$drice cu dingi incliuatri lungimea peste

,tD
rIatra:

L^
JC

3"::,-""d'ce

l@o

-l n" L)

ALt

z dind

wd_u'

se va calcuk cu
(6.15)

num'irurui de dinri echivarent zd (co*iderot


s)
r,'.n*f.'J;[:
m[r:''$?j[:i":i1
a lundmi pesre ainli
pentru partea
.hacgoaa.a-;l;-;: ;i ;d*'"'.H|f :H"'ji.i3fcficre
Itr rebetul ditr
desenut de executie, i"ai*i" ,frt. i-i"ti.i;Jite
cu numtuut dc dinli
liol..;0.,*r*." neste diDli (spre esemplu ,i"it,itut I*gi_iiieri"*+-iiot ? "nor"rri

ttt;t';#r$",Tl""

,"JT;f;, T"t"#:l:,rmtu-.aDsrenaiele codce siot stsbilire prin

p'etu.',t.,,c,, aie; &.frr, i,fii,ii .?i,"ii,,T1i"i1,1"trtr"T:


modulul exrerior peste I phd la 30 !0m,, Slnt_prevazute eX#* $*f,,.r-rfdiltr
lf cGi-d.-p.iji., nrl
a prevedea. toteratrt peDku clasele de precizie l, Z', l. I s; tZ-

fl

d'#H*.k:'i'*ll":'#t*li'"rlfffs..aii*!'iI''rii'rdeprcciziearoFror
oii:frillt''fl', !l':"d.',T:.:i:'tret i'#Sli..: precjzie chemadcd s rorii'
rlecare cu(erlu de precizie este csractelizet prin.anuinite
ergri abekri
ti s atrgreDeielor, tlenu_rr;t. i"a;li- all9i ii;;li'- alc

me.trteior roFjor dintate conice

clc_

#iiTy*."-"ffi '.',k""*,;#li+n*:,*
#i.F!ii.?'if#'i',3iff
poate s!
iu
o clastr oe.prec'zrc ,.o sus sau ltr
_decir
fag dc
lltra_ Du.

dife-re

oe pred e ciDemalici. Criteriul de contr

ios

<iltcriul

:r,iid'n*il}ftHnilfl
"t-*ffi
,;etH#,"i;q":*l
j;T*
j?ffi::fr
tlf.,"#^i"i..ffi n,.13ii[
Hpri
1g;1ff9-il*ai:1*1ifxnr"-*ffi

;ll*,trf,9,i",1*,,-',:iux^#*Ff :."ff";t"-r:;
q)ndrFa se- cxprimi
ff*,fi:girqilfi
""',ft
prin:
-u

ve.ucarea cu coDplexul

Pt*

,r ,i

Eg

+b,

cos 8/,

<

r,,;

(6.r6)

...-la verificarea cu cordplexul


V tm 9i Etg

Bfif

-la

verficarea cu complexul

rrn

Vn

+t

r'n J

cos 8d,

<

?.ri

(6.t7)

&g

es:2t * /@:I9LL
4t2 ' 2oiooo

"

1"r.

(6.18)

100

Luarre.

3l{l
l0

tt

2
2
2
2
2
2

l3

t4

t5
l6
t7

3
1
3
3
3
3
3
3

m
2\

n
23
u
6

26
27

28

29

30

3t

33
34
35

36

37
38
39
42

45
46
47

52

6
6
6

56

t7

110

5
5
5
5
5

7
7
7

64642
66043

67443

I
5,710
728
745
763

170
185

2V2

780

2t7

?9a
815

233

249
8,586

60t

431

954r
558

617

576
593

633

6ll

688,t4

70244
71645
73045

74t46
10,71050

7U60
73860
75261

7666t
75062
79462

664
680
696

6&

7t2
12,o1l9

065

886a1

90081
16,85695
88095
89496
90896
92297
93697
9509a
96498
97899

t9,94512
913

913t3
98714

15,512

528

54

559
575

6,452

300

473

319
338
358
377
396
r0,494
513

rL+49

532

49r

55r
590
609

421

44t
4:A
476
493

5u

523
17,236

254
271,

249
306

766
7a5
804
423
443
462

18,9?5

2t,oa4

23,t92

l0l

o22
038

054

17t

22,,44
453
459
445

r54
188

206

2U
,93r
949
966

984

21,1,

0
249

269
2AA

307
326

u6

t93

631

666

t3,357

15,165

17,L73
204
236
26a
299
311
362
394

rq08r

3Al
406
430
455

764
793

u2

t92

891

293
321
349
177

866

449
471
505

533
561

373

53

t8

63,

{r;66

4a,26r

ll9
151

7la

t82

746

214

591

37,951
982
38,014

818

981

216
258
300

37,9t9

762

929
953

xl Atl

t74

34A72
507
542
5?7
512
547

33>734

4A2

32,132

87!

542
566

u,9o4

0t
l0

468

29517

939
960

233

?63

321

29,91A

21,U)

781

25,3OO

24,424
443
462

149

l9l

8a

a3(

245
277

7t3

to7

9t
9t

384

088

689

065

E,W3

774
402

469

8t

724

056

664

7t

9al

o57

614

640

26,1

27,O22

606

u6

22,a97
939

2
2
1

35t

155

615

9t7

3!9
3r,025

790

aa2

473
915
957
999

68:
73,

27,57A

E3

u7

2a,455
493
532
570
609

831

u2

u,r3o

690

326

16,(

7a9

647
686

645

662

la0

lt,!

947

9,to

n4

142
219
257
296

29!

812

225
256
2Aa

ft5

E6

26,777

9tt
t79

103

130

589

6t7

166
221

l5l

4,o99
t93

20,988

2t,026

36t

162

831

1I6

425

277
302
326

342
363
385
406
427

?54
793

499

r50

851

596

468

at?

830

7\6

333

129

788
809

561

t42

2rA2r

746
767

74?

166

l8,lrt4

725

13,7O5

600
639
677

405
tt36

16,066
08?
108

7U

t2,562

456
491
526

l\7

433
461
,l{lg

l7l

ttA2l

22L
249
277
3A5

504
52a
553

20,6a3

l13

043
068
092

310
342

575

18,959

19,017

10279

165

,n5

2L3
234

979
998

9,t37

8,019

419

881

376

119

ltufl, h bm

7994

554

14,727
746

341
359

t0l

533

rt388

607
622
63A

085

5L2

6t7

036
056
075
094

069

470

648

324

99t

915
936
957
974

415

59r

19,006

894

681

t2a
t44
t75

62al

596

&6

.t

*tc

628

tt2

42264

47280

663

097

160

81678

628

081

80863

43079
84479
85880

54
55

7,63242

50
53

65m

13,18a77
89218

49

5l

62ttz7
63821

p..t. r dr4t .r rcdI rcor.ttc fAtd d.Dl.sc. r ptoflulul

lw5

5,t43
r54

6tM6

5
5
5

6
6
6
6

4a

58225
596

66628

l8
t9

4T

456e25

Z.

952

6A2
7L7

42,t6t
202
237

958

996
38,035

073

\t2

150
189
22?

463A4
422
461

408
450
492
534
576
618

66t

x59

408
457
506

555
604

702

6tn

50,601

69,034

643

083

685
727

u5

272

077

308

499
53A

3?a

4t3

576
615
653

453

u3

310

769

tt2
t8l
231

az4
902
930

l!o

95a

203

44A

692

937

427

39,890

44,a77

918

49,86?

9(l8

54,8!A

971

898
933
963

59,8011

946
974

8a7
925

59,a35
a?8
920

964

962

108

t7t

811

895

2|lt
329
3?8

457
906

9it

--

Tab.tul
=_-

--

53
59

60

7
7
7

6l

62

6t

64

65
66

67

8
8
8

6a

69

8
a
a

70

7l

20,00114
01515
O29LJ
04316

I,O23n
03t10
06531

07932
09313

tv133
12134
13534

26,l0rrI8

74

l29g

7'

76
77

9
9

trt4{t

lat!19
15750
17L50

,tg55t

ao

I
I

2t352

81

lo
lo

29,tn65

78

19

a,

4
at
6
Ql
ta'
le
t0
91

92

It
t{

95
o6

JI
98

lol
r02
03

04

I5

06

t0

lo
lo
to

lo
to

ll
lt

r9951

t96

?ft65

4,rc7
23t6?

:a968
26368

27r59
29r@
32257a3

27l1

ll
tl
tl

a5u
a9u

l1

3{186

1t

tt
l1

t2
t2
t2
t2

t2

!1385

3Zn5
!55E6

x9a7

564
2590O
932

&ao4

432
8/r9
467

919
995

26,0ll

v26

8,36:J
379

95
4t,
127
43
459
471
490
32,82:t
a1!t

7t4

4n2

749
767

3@
384
416

7U
800
816

$r

u7
863
497

35F8
908

tzt

rt

967
986

t6,0o5
o25

527

54t

xl,
59f

3.lO

357

t75

3m

4lo

4n

'!!t
tt62
ta,r70
la8

N5

u3
2q
258
275
203
310

023
044

l{l

100
199

35,0o2

u7

556
577
598
619

@
661

642

226

9?7a
299

4t,769

7m

at2

776

800

46i25
Erl9

474
51,064
089

ll3

].t5

\91

t62

tr16

938

2&

$3A7

39t
4t2
{31

45t

470

!to8

1A

450

47t
4t92

513

508

555

445a7
606

53,004
025

6a.r

046
067
088

6E

683
792

72t
741

5t4

109

t30

t5t

t72

51,E03

au

t43
57,55A

2oo

63,3t3

69,070

80J8e

154
196

68o
7?9

427

929
960

733
803

542

24t
27t
522A3
2tL
259

87

52,O23

054
5A,7

?60

EI

423
454

838

3U

315
3L7
52,171
399
427

58,917

359
39a
429
65,1W,

980

534

58,359

6,654

415

6E6
717

3U

ttlt

ol

865

749

7&

62!

652y
239

616

6{l

w
?3,Ot9

w;
43

8?,539

to2,lE

o54

3@

72,949

089

tu

tzz

*9

80,645

88,?09

500

,72

6EO

7"A
746

58
596

623
647

qa
66
58{
7t,
74

6r,838

70,672

463
887
912

7@

9X

74

756

7U

961
985

a\2

62,010

868
896

ou

Srto

74
759
t0r
432
79,506
538

569
601
6X2

664
695
727

60tt

599

72,58A

574

*2
t\

050
08a

$9

6{5r6

600

5t5

ao{

!t5t

9t,646t
689
7a7

56A51

5A

an

9'A

7A,557

u9

6L2
643
675
705

9t3'6

316

a?6

72,Otl

543

5l'l.

78ilA
i31

475
906

a{t

77a

vrl

3EE

934
913

6iu

34
fi4
46

896

el2

5t5

tt2

a5{

!l99
527

2tt
26

roa

Itl

130

r72

159

78

05a

156

497

856

?0,0o.r

08a

1t8

t3l

2\5

EI

tu

351
390
424
467
505

434
462

7t2

lar

o97

593
628
663
598

10!

t8?

E96

t74

@6

1t3

2tt
N
87
+4354

079

0{6

o75

138

9\7

041

07:,

315
340
364
3a9

u3

E4

60,004

066

0t8

46,U?

45,61A

u7

55,@2

405L

39,152

21t

50,003
038

ll4

!a?

t73

034

100

103

194

45,O03

030

076

086

34535

@,@2

051

065

3m

t6t

40ln

3t3

772

tlo

4!n

36,9o
32t

752

&,12

615

337

731

36A7'

953

7t4

791

679
@7

890
906

9t7

31,656
675
695

El0

35,OV2

539
559
578

919

644

n4
9A

501

5m

84
902

t2,627

859

?6a

43403

8r4

963

39;751

42003

7yt

948

35001
36401

!10603

24,779

9t6

36J3600
37842
39202

25,Oot
019
036
054
072

616

532
548

0513t

501

vt1L6

72

a2

6.n (c@,i-Yd',,

t59
l9rt

7t5
?50
7A5

am
855
890

v6

a"t

176
514

65t

a6

66t

w
c?9
89,017

88J4O
375
410

97,174

4tl5

249

lao
515

550
585
620

6l

38
366
q5
443

58t

a3

6
707

749

?el
E3t

n5
;17',

l?a

4n
276
a4
17a

4E
1Lt2

52t
LL2,9O2

816

qtt

E58

rl3 0m

9U

ote

984
97,U?6

058

ll0

106,088

050

o92

t34
l?6
2ta
2@

*2

xl4

o9
ltE
197

26

29'
121,676

7b
774

423
472

v2\

970

\21,0\9

l@

t3

109

l3

tu

t?

ll0

l3

38tr418

41,2t5

42818

231

442t9

u7
263

48,018
o35
o51
o70
088
105

tL2

13

45619
47020

l13

4a420

294

114

It

49421
51221

310
?26

1r5

l3

116

t3

It7

t4
t4
t4

4\,49235

46,fl4

r18

50636

52n36

694
7\O

120

14

53437

725

rt9

140
158

341

0,684

51,865
883

oJ695

Yalorlc

52,4t9

57,621

838
457
477
896

642

663
644

1 plnl

lr

TIt
t19

P.e. r pId

li

16

62t

246

17,O24

652
684

2Al

93,359
389
42L

421

57951

62239
2@

72,6t2

a2,985

635

83,0t3

281

661

041

3t2

645

069

1,026

I,197

r,368

109

0,9405

p.6tc

dtd /li"

---0,0?0

--{,090

-0,030

-0,0{o

-{,040

--4,100

d dhli

t2

463
495
526
558

t,519

ar. toledtei lunsittt pcot. dtntlt


Dimdrut d. divie Dd,
'u

105,638

r06

7t5

327

754
782

369

tl

411

6/

831

453

869
908

495
537

7l

946

579

8,

103,73t
766

tt4,to3

I4t

t24,477
519

801

la0

56t

.1

a36

214

603

1)710

1,881

2,052

-4,r20

-0,160

-{,04o

---o,040

?I,

-4,2OO

--{,040

--{,040

--0,050

-0,110

-0,130

-or150

---0,040

-o,050

-0,050

--{,100

---0,120

---0p50

--0,060

--{,050

-0,260

-0,r40

:105'
-4,23O

-0,140
--o,120
cu <linfi lnclitud

--o,0a5

--o,lto |

-o,orl)

-0,050

---o,t0o

---oJr20

--o,050

--{,060 I

---o,r3o

-0,070

-4,2m

134,41

245

iLepli
--0,130

t\5,u3

96,035
070

3t6

452'

ti

---0,110

-0J040

Al8rlaie
TLt

996

396

189

9r8

10

TLn

589

973

900

---0,030

Pel.

968

323

Ansreuje

TIt

347

t4t
t76
2\t

294

705
726
747
?68

.b.t..i Eiltdc . lEsjoii

TLn

46432

915
934
954

070
090

0,855

76,424
856
884
912

67,225
249
274

7t

ltt

,2
2

MLlmtl. cor.ctt l .D.ctic. t, . luldolt P..tc iltntt Pdrn podca fi&tlolfuA . volorll

0,0

0 0000

0 0001

0 0003

0,0004

0,0006

0,0007

0,0008

0J0or0

0,0oll

o,0ol3

0,1

o,0ol4

qoor5

0,001?

0,0018

0,0020

o,002\

o,oo22

o,0024

0,w25

o,0027

o2

0,0024

0,0q29

0,0031

o,oo12

0,0034

0,0035

0,0036

0,0034

0,0039

0,004t

O,M

0,005r

0,0052

0,0053

0,@55

o,@42

0,0043

0,@45

0,0046

0,0048

o,rn'6

0,0057

0,0059

0,0060

0,0061

0,0063

0,@64

0,0066

0,006?

0,0069

0,5

0,0070

0,0071

0,00?3

0,0074

0p0?6

0,0077

0,0079

0,0080

0,0081

0,0083

06

0,0084

0,0085

0,008?

0,0088

0,0089

0,@I

a,@92

0,0094

0 0095

o,w7

0,0106

0,0r08

00109

0,0rrr

03

0,7

0,0098

0,0099

0,010r

0,0102

0,0104

0,0105

0,8

0j0l12

0,0r14

0,0115

0,0116

0pr18

0J0119

o,otn

o,o\z

o,oL2t

o,ot24

0,9

0,01,26

o,ot27

0,012q

0,0130

0J0132

0,0133

0,0135

0,0136

0,0u?

00139

r3js4,

$l@.! fi.qionul

E ebplu r z.

este 0,84.

Rdttd !/ :

0.0118.

Tat.lul

AL*.!ea cli&i

de

3,

2i

pr.clrte s totllot drnfat. co.lce uttllBtc ls trdsolsll ilt patcr'


Vna. Erir.rid . btti di!td.! n/.

reductotului Si aDgreDai- (coeficienli.i de dilarare ai acestora fiind egali) se numegte


ba7-e 9i se noteazi cu shrbol JC (ajusrai liber).
Se admite 9i alegerea alrui ioc dbtre fleltcuri, in locul iocului de bazd JC gi anumc:
jog minin gu.l (ajustei alu-oecitor) JE; ioc minim micsorar (ajustai sesi.ljber) JD; ioc
minim merir (aiusrai larg) Jl.
tabelul 6.30.
J-ocul mhim dhtre flancuri ti abaterile ughiului ilintre axe slft dare
In cazul u:ror coDdifii de funcfiotrare diferite de cele srabilite pritr steDdard, iocul
minim, lecesar pmtru compelsarea dilatirii diferite a carcasei qi a rotilor, se cslculeazd c1r ajutorul forDulei:
carca_6a

ioc de

ir

id" :

lloc dci id Diic&c

L(te

8ar

tg

8aJ .

(ar. atr

d2. At')o

2 sir 60',

(6.

re)

in care a. $ Arr si.Dt coeEciearul de dilarde liDiard ii respecriv cre$erea temperaturii


rodlor dinFE; d2 9r Ar! acelee$i mfuiDi petrtru cercase, iar I, luDgimea dinrelui.
IE scopul limittuii rotirii Iibere a roii se calculeaztr jocul -unghi-ular posibil:

la vilf al cooului de divizare aI rodi verifcate, iar DdIre 8,. este seoiunchiu.l
-in mm.
Erorile sht date lD micromeui, cu exceptia Er8' dat
ni:rrul-"de divizare,
ccunde de unsh.i (vezi tab. 6.25).
rdependent de-claia de precizie se stabilette $ felul iocului diDtre 6ancuti' Precur!
Itnjeotele danturii si algrenaiului ca.re determhd acest ioc.
)cul noroal minim diffr;fla uri, care asigurA compeosarea m.ictorerii jocului dinrre
curi datoritd locilzirii angrenajului la o diferetrF de teDPeratud de 25"C intle

'

2i*

(6.20)

mt' z\'cos th^

Joeul aaxio, c:lre Du este prescris de stendald, se calculeazd cu relafie:

j^e 4

jnrn

+ (T\ +

TsJ cos

aon

(13,) sin co"

(6.21)

Valorile roleraDjelor grosiEii diorelui peDtru roara J fi 2 se por lua dh rabelul 6.28,
abaterii limite superioare ale unghiului dintre axe /5" di! t belul 6.30.

iar ale

1la

CoEphsr. d! cdrlol t .rthr tot'& .U4st. cdt

DjD.c'n & .llir.E l'gia .r

Brcds cin

r,o*

rDlticl

*ur".u a. *"

.-

t--==-

BIt6b Edisl,L danrsii

{i cross

Vdiatjr iocului da ElflrEt diDtrc


croucd de bsb8otiF

tla.dri ri

F^

800

400

aoo

P4,

800

800

800

2Nt

br rr Brg

800

800

800

2000

800

2000

500

500

uj^r,Ee

rorii,

b bD

2000

Vei.ti! ushiului de mdsuat


dinft ue la o rctatie r rcdi si

erou.E de mstosotin (Duroi


Brtai. .adieE

Y8

9i Bry

. dllturii

$lx)

Vdiafb jocului dc m&urlt diDtr.

vj6

2000

z)00

2000

2000

to

t250

r250

2000

2000

2@0

2000

V&i4ja ullidui dc ElMat


di.r uc la o Fttdc anmei
poEu dj.ij d!ep!i)

500

B.l

800

800

400

A?

800

800

800

Vp

Vsristis b8hiului de hdru.t


uc le rodftr o u ditrG
(nuDsi pclrru diori dEpt)

20m

m00

500

500

5m

t250

dinE

CrEractul

I P!r. de @od ri dephstig vt_


fidui corutui d. <tiviifc ri ei!-

I re$et.m

Ablt

*tor

Ai

s bsbiului de mtsftst
A8n

Mootej
FuDctic

i Abat*a
d. lurslma

@shiului dhrrc

@nutnt

ec

d. divize.

,{8

\250

1250

t250

800

800

800

*l

^xxl
800

aoo

Tolcrdlc

PGntru

t rodo! iU$'tG co!lc'' tn Fd (Grtr"

crtte ul d' p!cct't' ctt'utlcl

,#f"
32
25

T.p

mt

r50

Ttc

mt

Pcsre

Plnit lE

48

12
26
95

55
48

32

3A

40
32
240

16

7,8

|"is5,'frI

42

50

T.P

1","

58
75

90

60
50

75

?0
45
4a
110
90

75
8t)
85

85
90
95

100

115

r05

1?.0

110

r20

65

80

?0
75

100

70

80
85
90

t15

180

220

48

a2
55

58
60

55

60

65

t2r
I5

r50

1?0

6 |
P.sre6PinIhr0 I
P6te 19 elDa ls 11 I
Pesie 16 pid l! 30
|

Pste

rvi

25 Pin[ la

Fn
Ffr

;*
uo

105

80

150

t90

76

65

150

mo

05

r20

70
75

85
90

100

105

130

150
160

,0"

100
105

lt0

1?0

2AO

ln

Irlo
r60

190

2ro

250

160

l90

2N

2&

450

t2a

150
220

360
240

560
360

2@

3@

lin
160

95

l,lo

30

,a

190

130

95

l,$

115

95

P6te 25 Pi!6

180

ll0

70

45

100
80

14{

90
58
?0

95

42

:_

100

80
5a

,!{)

60

90
70
50
38

70

65

Ptn

i'ito l'i;; i"6;

5a

55
60
e5

70
75

'';

STAS 6460'61)

200
2LO

2&

lm

180

lm

2!/J
320
n20

240

190

bo

320

240
224

300

3&

2@

nm

n
no

360
ru)o

l
116

ToLrut F.rtu

crtto.lrr & fl@ttolEe ltEr a roglor

.lr!llr. c6te, t. F6 (ctF!.

d{

!I

pr,!

STAS 6460-61)

l, rro I dd i zit

P.st tpt!{h2j

P.d.

prnr

aoo I P* rs

r. 1250 I

DrnA

L 2m

85
t0

9,'

ll

t2

t4

t
P$e ! ph! la 5
Pe$G 2,5 ph! 16 6

10

t5

l8
P$tC

piDl

l.

25

P6r. 6 plnl la tO
PeBtc l0 pIi! h 16

PetcrDblh2S
Pqtc6phlbto
P.!tGlprolh2S
Pc:tc 25 Din! t! 6
FG&. ro pbl h t6
P.!t 16 Dhn h :b
Pc|c.

IplolL25

Irntc 2J Dtri

h6
Ibt. r0 dd b 16

+r3

24

28

32

zt

30
36

:
3A

38

42
52

42

*4:L-ffiikffi^.#Sj'-1"b:'ff'il;f.,

v
38

i
26

30

n2

36

38

40

45

48

5a

60

36
38
45
52
70

52

40
48
55

50

58
70
95

60

58
70

75
100

85

65
85

75

80

90

95

42

55

42

!a
50

58
75

52
55
60
70
90

75
85
95
106

50
55
65
55

l0

cicrice;..r',iAri-abarcrire r,mi,d:rrc pseurui;

75

80
95

lr5

90

r00

ll0
140

rz,-,oreru., vrialei

pasrui;

r/02,_

;. ;:"H'1fi.i:ffi:t"H..tr,*"#,j:_s,.'ilLxTn.l..:.fliji.::p,;ti::.,"t,""i1.ffif,.i:t?:il#:i.,;:1"*gi1Ti"':t,,i"T""":ns,en fdd
ie

lt'

Tolctut. pGlr.u eltdlul .lc coorlct dbr.c dtng, t! IrE (.r8..


sEbsrur

Modd'n nubr D/,

STAS 6&iF6r)

r4r@. 3*rd!cl ddol d.


'l&izd, 'm
P.'! 5oo rt h

'fr

aoo

Jft&

30o

Dr'r

lr

I25o

ln idllimc el pui. ?o%


h luncinc c.l DsliD ?0%
TAi

15

38

t6

48

a-14
(F38
Pcai. r0 piDt

tr

HO

0-58

16

ln iDllriE. el ruri.
ln luDsim. cl purin

ln irtldh. c.l puti!


hDsihc c.l pudo

6{)%

60%

50%
50%

6
o--3E
G-.54

o-80
P$tc

16

0---95

pin! Ia 30

0-120

In tnlltiDe c.l puiin


In luriE. ccl sudn
PBtc 2J ptnl

Ot& !lic.

slmbolurile su umlrcarele

ao%
40%

30

sdnifioii: P.-plrl d.

cootacrj

l/tr'- rolefut!

D.iDr.tucrkii .xclorj rr.r,

zl.i- &plislliL liDirt rl.

r.t!fitlui comlDl

l1?

TolcEntelc Crosimii dinrerui

h pE (extras STAS
"r,
Td.fur bftiit Edirt. a datuii
pb
"t,

pIn[1.25

6460-51)

n'drr50

38

42

4a

55

42
4tl

48

55
60

60
?0

52

pb.Ls
100

tl5
130

55

Toldm!. brtaii 6djer.

nhrLz5o I

JE
JD

Jc
JA

I
I

I
I

lc

ehr'tJr

P*- rr
420
480
530
580

r3o

l5o
lzo

1l
t2

23

JD

deuii I,,, sr

r2o

Subfter.a

JE

55
55

dlnrei s dintetui,rr,d, ir pa (e{ras

13

l5

t7

l5

18

1a
21

20

22

48
48
52

60
60
60
65

85

l0i

l4

38

38

l1
130

ll0

105

s5

r10

It0

STAS d45O-61)

19

2t

22

75

7i
130
130
110

r60

24.\)

160

25A

160

24
25
26

2a

fo
fo
1t0

85
85

110
110
110

160
160
160
160

200
200
200
200
380

fdb.lul 6.29 t.dti"uare )

ti
JE

JD

19

2t

25

26

24
2a

24
26
30
60
65
65

11

110
110

r30

160
160

115

140
140
140

300
300

19

2l
2.4

52

40

55
45

55

58

55

JC

JO

85

Il0

J5

l0

12

80
80
35

100
100

r30
130
130

160
160
160

200
200
200
200

240
240
250
250

42

48

58

'10

65

70
75
85

85
85
90
95

52
55

JD

?0

105

60
8

JC

'15

a0

9t

85

100
100

100
100

tf0
rl0
1,!0

JA

160
1?0
1?0

110
115

t20
t20
200
200
200
210

220

JD

1:

80
JC

75

70

95
100

80

105

It5

r20

85
95

t05

ll0
130
140

'1

150
150

180
180
190

210
220
220

12

90
90

tt0

95
95

l?o

300
100

r00
r00
110
130

170

36
3a
42

115
115

200
200
200

400
400
400
440
120
130
130
130
150

160

210
210

260
260

210

260

160

200

160

210

1?0

2t0
220
320
140
340
360

140
140

1?0
180

150

180
190

220
220

240

250
250
250
260
260

300
300
300
120

400

500

400
400

500
500
500
500

600
600
600
600

105
105
120

115

190

220

240
240
240
280

160
160
110

190

JA

28
30
32
38

260
260
280

420

lf0

150
150

2ao

200

140
160

220

190

24t

280
300

360
360

200
22l)

240
26/)

300

380

120
120
140

420
420
420

500

180

360

?100

530
530

630
630
630

560

tl0

t! nld dlntr Oecurt rl sb!.erllc unsl ulul dlntrc .&, ln pn (ctttsr


L'*
Pd,n I
I

tocot

4::d...,I

IPrirh50|!iJ;-;oIDi;itI;fi;;6I;riii"a ii'il"i6i
0001000
65
85 I 100

Tah.lul 6.30
STAS 6460-6r)

irii'i"-dn |pi,'iii

ItO ) 170 |

rzso

2rO

340

t32

+95 l+110 i+120 l+r5o


.4lzi

IZSfl

t di!

tabclul 6.26

o smtrl

+r8o | +210

r25o

pbs

r'

.I n*" - -2ts%" i ", !c ia d,! t berd 6.28 cu setuul miDus; don s,e ushtut
Atnt
|
norm.l d prcflului
de ..ferinr!

.u u(mlr@e3 stuifelic: lns jdl mioim dinEc iLetti j ,r8,; llr ibsterile limitl
- limir! al. !trshiului de m*u.t djitrc- a.j JE-iocut
set Aln", A\n -.bzretile
(.jusrai !@ilib6); Jc-j@ de bazl (rjut!, liber)j JA-joc
dd (sju8ni slucdtor)i .lD-joc Dicao6!

.I.

Simboluile

uoshidui didrf.

Tabelul 6.31

Bitd. f.ootrlil . .ul,!.fEei t.hloloAicc


d.

1@

.le

er.ry.

g s.eif{b.icatrtol raport

6a r diao.fului" h po

ti l.

o lugl&e

""r"
5

t7

;
;

;
;

P. &mul d. cxccuC.' Dcnl toLr.nl! bItUii frcntd., s vo!


lMultid cu mponul Dd , to e.c pa csrc drr tn Im.
lm
120

ln ccca cc privctte tolerenfele scmifabricatuh)i dc obicci se prescliu urndrouc


ranle (fig.6.1):
bdtaia frotrtal, &/ a bazei tehnologice qi funcfionale (tab. 6.31);
- ebAtrile
limira AD" ale diamerrului de virf (tab, 6.32);
- abaterile li.nitl4N"
ale semimghiului conului de virf (rab. 6.32);
- abaterile limftn 19, ale ungh.iului suplimentar;
limite lEalc distanlei dintre muchia cx
- abaterile
s conului
de vlf $i baza tehnologicl gi funcfionsltr;
abaterile limiti .48 ale lilimii danturii.
-Indicele
/B nu are influenlI asupra precizici d
Influenta celollalli indici aeindicali iD tabele estc co
Si depidde de modul de reglrre a semifabdcatului pc
9i de forma constructivi a ro1ii. De aceea nu sc po
manda tabele cu toleranfe pentlu acegti indici, ci ficc
trebuie,udecat separat.

$cce v.lori egale cu valo{ea ditr tabeg,

Fig. 6.1. Cotele sehifabriennui


cc vor uebui toteEte.

6.1.3. Angredaie melcate. Terminologia gi siml


referitoare la erodle $i abaterile elementelor angr(
melcate, precum ti valorile limiri ale acestor erori $i
slnt stabilite pdr STAS 6461-61. Se disting doutr c

de angrenaje melcate:
angrenaje melcrte cinematice cu modulul axial peste

de- divizare:l

rofi

melcate pina

I pintr la 16 mm $i dir
la 5000 mm cu di\tanra iDlle axa roFi mclcr

melcului regiabild;
melcate pentru rransmjterea puterii. avind modulul axial pc:tc
la -angreDaie
l0 mm, diamelrul de divizare al rolji melcate pina Ia 2000 mm i diamerrul (
zare ,l meicului pine la 400 mm penrru orice numar de incepururi. disranlr
axe Dereglabili.
Dintre celc I2 cla\e Je precizie \tabilre rrab. 6.1 >i rab.6.2) clasele de precizic
)i 6 se aplicA angrenajelor melcare cinemzLicc, iar cla:el( 5, 6, 7, 8 si 9, ansrenaiclr
cate pentru traDsmiterca puterii.
ln tabelul 6.33 sint cuprinse metodete de danturare Ei tratamenrul termic olc
na,eior melcate de diferite clase de precizie, prccum ;i condir-iile de exploatarc !r
perifericd a ro,tii melcateJ recomandate pentru fiecare clasi, in vederea asigurilri
cit5gii de lucru a angrenajului.
Frecare clala dc pretizie e(te delerminad de .riLeriile de preciie ale mcl(U
rolii meJcate ;i ale angrenaiului (cinematic.du de ftansmirere).
Criteriile de precizie pot fi caractetizate fie printr-un indice de precizie rtc b
printr-un complex de indici (tab.6.34) io functie de destinalia angrenajului, co
tehnologice de fabricalie si posibilititile ex.istente de cortrol.
Independent de clasa de precizie a ang{enaielor melcate se stabileste felul iollrhrj
flancuri, precum fi elemenrele danrurij i angreoajului,are dererminii accsr j,,(
de baza dintre daD(uri .e noteazi cu JC. In locut acesrur jo. .e mii poare fok,$
toarelei "It-ioc minim nul (ajustaj aluDecitor); JD- joc minim micaor0r
semiliber); Jl-ioc minim mirit (ajustaj larg).
ToleEnlele pentru angrenaiele melcate pentru transmirerea purcrii (ncrcghbi
date in tabelele 6.35-6A0.

Tot.rd!. Dcrhu n!!lntl. ,rD, ll. si ,{M, h pn

Abarc.ca

limiri . diametrului de vLf

AD,

7
8

1-16
1-16
1-30
25-1O

Abrtfta limit! a urdiului cotrului

dinFr.,

40

50

60

70

60

?0

80

95

ll0

130

10
100

r20

lM

Dim.dl btti

r40

240

1?0

+10'

+14'

+20'

+20'

s5
110

130

240

n8

.48.

24

2,5-6
6-10

-48

10-t6

55

2,t-6
Abaterea dimensiuii

@respunrl-

toare ud l@girni a cnentouei


conului de divizde plnd l. 800

'4

-45

6-10

-55

l0-16

-75

t-2,,

-36

2,5-6
8

-:t6

55

6-10

-75

t0-16

- lt0

2,fr
6-10

-95

t0-16
r6-30

t2t

:I-obthtl 6,33

Mctodc

d. ddturare, con.lltii dc |tr..u si vir.ze Derif.ricc


de dfertte preclzli

ale anerelaiclor melcate

Domcnille

de

folo6i.c

codplexclor

Ab,re.ea clicei

de inatlcl

meldlui in

limitele unei .otalii 9i

pe

toat! ldgimes meldbi

d. control petrt!! mclci

Ae

mlcatc ti

d3..n4,. mel

ti

Abatere! pssdui dialJ er@'


rea cumulst, a PasuluiaxiaL
croarca {omei Pronlllui) bdtaia radial! a spirei m.ldlui
Er@rea cineruiiclde preluoa-

b6$i! iadial! a dantu!ii,

suprafelci genelatoac a

Broarea clmulatd de pas,


rer crlic{ de Pr.lucrare,

mlei

eba-

supr.felei sendatoare a sculei

DjferenF dibt.e doi patisuccesivi qi rodi. eroare! dmu-

,tg
5000

Direrenla din$c doipai suc-

2000

2000

2000

2000

2000

cesivi ai roJri, blt.ia radiald


!'arialia disranlei de bEsuiat

dinrre axe l.

Ia loiire.

rotalie cotuplet{

d !n

dint

800

Diferenta din$e doi pati succcsiv' ai roliir croar.a amu-

lat!

de pas, abatqea

dintre

dc

distmFi

ae la prehcrare,

deplasarea planului median al

Anrrenrj(

lPcrechea 6nsle d,vi-

zoare

nrarinilo.-

unclte de

precizie

feri(c mici

la

ri

resih

de iucru scuf

medie, snsrenaiele

r{ularo*elor

neimpor

tante cu virez: pei,-

dicrt si roth

riicrild Pcse ?,5 n/s

in

DiGrenFdiDtredoi pagi s!.-

cesiri rl rofiij betaia radialt a


danturii) abaterea dislantei
dintre axe la prcluoa.c) de-

fiecare 2i

Flasarea

rinr r,

mrs

planului medio al

dintre ale la

1\t

5000

5000

hcrare, deplasda plarului


median al rotii la piclucla.c
Prt,

ftr ccca cc prive$te toleranlele semifabricatului melcului si rotii melcate, rjaci cilindrul
c vnf :rl rnelului servctre ca bazt dc ma.urare a grosimij spirei, rolcranta diamcrrulr r
..rJrgc cun{brm tabclului o.41, iar roleranra b;tiii radiale r citindrutur \e aleg. LoofoLm

de

.o!t!d,

eroarea

cireeroa

Prta de codtaci, .barerea distanlci dintre axe in ansrenaj,


dcplasarca plrnului nedian
al rolii itr ansrenaj, colrq

roleranla grosimii spirei se rccalculeazi cu rela-

l' 0,364 TbDeM


. ns-0,73 TbD" *0,364 TD.M

2o{ro

rotade complet{

naric, a anslelajului!

As.!,": As.h

2ooo

$i Ia rorirea cu un dintej abaierca disrantei dintre ac ia pre-

Ol{crv0li.: R..omodCrile lelerrcare la virezl int oare numi dD plncrut de vcoe,. al tondrc, ai
trrlrii cnpocirlJii de lu.tu a uslerajului. Penrru.onditir sle.iat (de einpru in nrecanrne dr jrdrarc)
ccslc! 0c nru in @nsiderare s!ara!.

AA?,

2000

V!.iaia disiantei de mtsurar

1,5
I

rllclulDi 6 42
Sublicrea minimd a spirei melcutui
ilc:

APIp

Subierea spirei melculli an-

(6.22)
(6.23)

il**'-

Slbtirer spirei mcl.ului !nsrenajelor nereslabilc

El

2000

800

Iolctudtc rFntN crlrcriul d. prc.tzt. rI Eclcttor, t, Fn (citra. STAS

6461-61)

r'.,r

D. b
Dc

l,

aIoO

r2 pinl L

4O0

12 piD.!

r0

rt I h

16

De la 12 plnn la 400

D. b

piDl la

12

Peste 50

pln!

25

r0o

PcBrc 100 pini ts 200


Pcstc 200 piotr l. ,l0O

D! ta

12

plnl la

400

!rco

Fr26, B.pd

Dc

I.

12 pio.l

TI?

Dc

12

pi.d b

4O0

Dc

l.

12

ph! l.

25

P..t.

36

4A

25 ph.tr lE 50
PBte 50 piD! ta 100

P*te

100

pinr

t.

P$te 200 pin! la

Tb

40O

De la 12 pln!

40O

De

12 pinA ls 400

De

12 pintr la 25

Pcste 100

simboluile au lmrtosrde

400

Peste 200

2a
32

2oo

12 plnn

De

55

;
42

3robrrcaec!

55

100

$
45
50
65
90

pin! h 2()o
pini I& 400

eruifiodi: Ita,, ,4?oi-$atdilc liaite

ate pasului
_

tolcmJa ercrii prcilului; ?6m


tdcmF bltlii radiile a spirei hcldtui.
. 2. I.ntd o8l!skl" lt (.te- nrclol sr mai muke lnceputui ie numlrul

sA

lborcrilc limitl rle pasllui ariol

Ap \i Ap-

60

ei.l

al

Eeloluij Erd, a.p"r-.orile mulstc tinir! alc prrului .xialj

d. dintr ai rotii mclote .sr.

tE votoarca dubtA

a ccjor irdicar. tn lebctut 6,15,

muhiplu in$e8

,t nmttului

r/p-

dc inspururi, \c admir.

l:tll

Tol.rrnlc Fnt.u crlr.rlul d. prcclric o rotttor mctcd., tn Fm ($trss SI.AS 646r-6t)


Dls.krr rdti ndc(., nm
P4tr'0oIP k j! IPdk5m
p,n| h
Phrh'0oIphAh3oo
'o
l4

l5

l6

t7

t9

22

26

!4

L7

18

I8

20

22

24

30

2A

25

32

36
,to

26

2A

30

34

38

45

38

40

45

2l

55

42

fi

24

25

26

30

16

10

32

36

38

48

55

36

38

40

45

50

60

42

45

43

52

58

58

?0

75

90

105

115

t80

220

2ao

360

150

190

220

95

AApl
+19

ArlPt

14

P6de rO pibn

30
60

AAP,

AAtl

50

80

+30

+48

110

75

85
95

i:115

!75

+55

Aplpl

52

+ 115

n4

36

42

48

55

38

4J

42

48

52

60

45

48

50

52

5a

?0

55

58

65

7A

85

7'&.h! 6.16 (cnrintdrc)

ll0
ll0

t2.0

Irl)

180

2t0

tn

t50

180

210

tr5

t,o

160

190

ua

130

150

180

?6

{0

45

50

55

65

85

42

4A

50

55

58

75

90

115

55

58

60

70

80

r00

t30

70

70

75

85

c5

tl0

150

95

100

l05

tlt

75
85

TYAd

ztn

170

560

Pesrc

I pi!.{ la 30

360

+ 115

+115

Apltt
48

52

55

65

75

90

60

65

75

85

100

75

80

85

90

95

105

tl0

130

160

180

2@

220

2AO

340

170

180

200

240

2AO

340

180

190

220

250

300

n60

210

uo

110

L simboturiteauu,ntr,.ele,,nnifi.o!j: 16._rohraDFbrrriiEd.atead ruiii L, _roledta erolij mutatede


2. Eroarcr cunutart de Dis Dc
din tolcrnnF erorii
d;;"i.

--.r*e

d'n'rr

pasi ?pr _roletrla

d soter drne

dor

1rP la lor,rea rotii cu un <l nret


bte;Drt variatiei disranlei de rntsuar diDre de 6 o rc;alie coDpletn a rorii.
sau pe un arc coresPuortor"l/4a
cclui -mai aDropiat numr. itrtres supdior de di4i N Eebui sI depleeasc{ judtate

t/6 d,n
_ ..
'"c

126

Tolc'o lo lFnt'n

p*.".
_t_l_

ol,l

'rttcrlul

dc Drcclzlc o motrtnrll eglcDarclor mctcstc (ncregt6b .),

.'

ll

nL'ur

," .r i.c n r

'

eouo |

dc

transmttq. a Durcrll, i! trm (eitrss sr^s

;.er.
Dbl lr

,i4r,t"

ro
301 r*.m I

r*rc

Pe lnll$mea dinrelui

lb hDsll

30

P$te

ptn! Is

30

42

", l-

roo

hinimud

nl;io

64611-0I)

|rtiJtliilo

600/^

dinrelui mjnjm@ 65%

55

l,"I;l-l-*

85

110

t3

l8

Tr

26
36

Pe iol4imea dinlelui DinnDun 50%

lD Iusul dinelDi

Pcsre 1

"rr-*

Pcste

pin! ta

I pipi

30

la 30

'u | ," I

o'

Eininm j0%

]_g_1--T*
t7
22

Tt

34

45
75

P. h&ioe! diff.lui aiDioe 30%


h lugd diqrelui DiaimM 35ol^

Ah'

AAI

Aptr'

A?L

r"

Simboluile au

pranurui

medi{

p$te

I
I
I
]

Pe5ie r lira la 2,5


Pestc 2.5 6int ta 6

Dine

30

p$re6pi;rk1o

pjoi la 16
16 pini t.30

Pe$e ro
peere

r75 | rt* ] -tno ,r8o I -r,o I


ttt -]--tut--l l--l
-'" | -tto
,r-l
2l

+2oo

42

l5

95

lm{htele semifcatii: P.-oak dc colac\; AAs, AA,-sbteile tinid ate diibFi dilrre ue itr Nst@ji Apl,.,4rlrb es.elEre j r, _ olerirra e,".ii ugh1,,ii"a;;; d;ri" iip,-r,jiiri'Liep i",oe"_e ii"i,," p"ier L-.,j..ii,. "-

ar rcrii

,ruo

zbarente lirhn:i .te


-.

Jocor

mbim iltntrc noocut ifln! ln pm (e*tiao STAS


Phr h

.o

D'na

'!

so I pbtr

'i

160 |

''nr

6461-61)

h rD

Pentru organc turnstc din fontI, otcl gi matcdale neferoase rugo?itatca suprofcFl
rezultate este date in tabelul 6.45.
Rugozitatea suprafetelor li clasele de precizi in funcfie dc felul ptelucrtrrii 9i matcalului piesei se dau orieDtativ in tabelul 6.46.
Rugozitatea suprafelelor funcliodale (informativ) fumfe de condiliile de lucru cstc
dati in tabelul 6.47.
hdica,tii pentu alegerea rugozitilu suprafEelff in funcfie de destinafie Si dc modul
de asamblare sint date io tabelul 6.48,
Rugozitatea suprafelelor de montaj ale arborilor $i alezaielor carcaselor petrtru iulmcnlii
radiali radial-axiali cu alezai cilindric ai rulmenli axiali este datd in tabelul 6,49,

6.3. TOLERANTE SI ABATERI DE FORMA


9I TOLERANTE UNGIIIULARE
Pentru roata Delcat4 daci suprafala frontald este bazi tehnologicd la daoturare, tole_
lDE beraii frontale se alege din tabelul 6.43 sau tabelul 6.16, iar daci suprafala de virf
ne bazd rehnologin, betaia radial?i se ia dupa tabclul 6.1?
Suprafelele de v,rf, care Du sint baze de mlsurare sau tehnologice, se previd cu tolernte asd;l incir iDallimea dintelui sa tru scadi cu mai mult de 0,1 , d pettru clasele
ii cu mai mult de 0,2 m, penrru cla.ele 7-9.

-6

6.2. CALITATEA SUPRAFETEI ORGANELOR DE

MA;INI

Terminologia qi valorile rugozitifii suprafefelor orgadlor de matini sint date ill


rbelul 6.,t4. La indicarea rugozit5!.ii suprafetei iD desenul de execufie se va line seama
e STAS 612-75,

Abaterile macrogeometrice ale formei pieselor, terminologia 9i trotarea itr descn slnt
iodicate in tabelul 6.50. La proiectatea piesei pentru toate aceste abated se prcvld valori
limiti admisibile, alese astfel ca piesa si-$i poati iDdeplini furcfunea, iar cxecufis Bd
fre posibill gi economici.
Simbolurile peDtru reprezeDtarea qi notarea pe desene a tolemnlelor de podlic $ftlt

indicate

in

tabelul

2a

JD

40

JC

70

JA

100

6.51.

Toleranlele de formd qi de pozitie sint prescrise in documentalia de bazl numai d$cd


peDttu a asiguta calitatea piesei. Ductr hl
limitarea abaterilor respective este
'1ecesar,
privind abaterile de formi ale pieselorr accstcrl
deseDele de execulie nu se dau indicalii
pot 6 executate cu abateri de forml maxime limitate de cittpul de tolerangi al dinmctrelor sau distatrlelor (unghiurilor). Dace futcliunile piesei cer ca abaterile de formd
se fie mai mici decit cele maxime posibile in cadrul cimpului de toleranle, trebuic indicate iD deseffle de executie vrlorile prescrise.

Toleruta stosiqGt spirei ?,, tr pm (.xt ss STAS

JE

$I DE POZITIE

6461-6r)

50

105

110

120

140

L'l

Tab.tut 6.i0

aoDdd. DbIDI . .DH /r.r. r. |nslln r.L b.L..G (ndcsr.bl.)


rn pa (oft.. aT a 646r-6t)

rL

Fsmtt.r..

Dur.lu

I pltrl t 2J
Pcltc 2a5 ptl! h 6
Pqtc6phdhto
P.3tc r0 pllt tr 16
P.atc 16 pbl L 30
Pcate

lI'

P.ft
I Pah 30 I rtn 160
30 |Prlr t 160|!t/ L3ro
rrlr L 'ro

l:tO

P6t

2'5 pb! h 6
P.!t. 6 pln! lr l0
Pcat r0 lbl lE 16

P.n

16

DhI

150

4t;o

600

850

110

tl5o

64

850

3&

{5d

6W

850

{80

6:l{)

900

P..t lptnth2J

uo

2&

ry
2&
m

160

!r lo
Pdtc l0 drn h !6
P..i. 16 Phl L :,0
Pcnc 6 ploa

'1
t60

P.!t. 2"5 plDI h 6

l?o

2J

Pclt I ptul l. 2J
b6

Pcltc6ph!hl0

?lo

P.ltc l0 Plnt b t6
P..tc 16 Dht L 30

2&

":

ta

P..tc 25 plnl

zn

?&
3&

h6
ftlt 6ptDIhl0
P.tt r0ddh 16
Pdt 16 lhl li 3{)

N'

N
M

2.5

P4rc 2J DlnI

P6!.

P.ii.rphlh2,5

t.

Pcar.6ph.!hlo
P.f. t0 ph! I! 16
Pdrc 16 pt ! I. 30

2fr

rr0

P..r. 2'' ptd tr 6

ptd l.. t6
Pc.r. 16 pId h 30

phtr

P.!t I !h.!

Pdtc 10 pbl h t6
Pcn. !6 ptDI tr 30

!6pbtbl0

P6l. 2J pltrI h

t05

480

9(x)

480

900

3@

480

9@

380

5@

5m

950

r60

180

ao

t@

200

2&

300

220

o
3llo

120

4N

a61l

4n

t90

320

420

560

34

420

600

3N

450

600

Pcrc6ptn!hrO
PBt. l0 phl la 16
Pc3r. 16 plr{ t. 30

70

pllt ls 16
pbl h :lO

140

I50

Pet l pln! h2,5


pLl l. 6

85

Pcnc 2J prd h 6
?car. 6 ptrl.b lO

n8

320

l05

It5

Pc.rc 25

Pcltc

lc*. lptnlh2J

Pcnc r0

650

65

P.src 2J rb! h 6
P.!t 6 pht lr 10

Pc

600

30

P.ncrphlb2,
Pdt r0
Pcltc 16

uo

320

"l

JA

Iplr!L2J

Pct 2J Dbl h 6
prl rr to

I r'crtc 6

Pc.. r0 Ptnl L lti


Pdtc 16 plnl li :x)

r80

360

450

6@

1lo0

500

64

7LO

9X

t90

!50

710

99

7to

1000

7ro

1000

?50

1000

360

160

380

{oo

4m
500
4oo

4@

44)

$o
54

Tab.lll 641

ll.ldtr

iu.ectrulul .16 vtrf .r'h.lculul ln cszrl rolothll ltrl " bsd d' bitutt&

Tab.lul 6

Tortuto bd.dil .!au!L o ctllodl.ulut .lG vttf 6l m.ldlul i. @ul folottrll lol e b'r[
tt Pd
Fdur | -. -,.. I

Modu'lll

&rr

TDav

JD

TD.N

JC

TDe

a
a
9

TbDaN
h4
b5

10

h5

t2
t2

h5
b5
h5

3$4

t3
t3

h6

h6
JE
5

JD

TD.

JC
JA
JE

JD

TDext

IC
JA

n5
h6
h7

ID

lc

b5
h6

JD

h6
h?

JC

JC
JA

JD
JC

32

mD.M

JE

TD.

JD
JC

to
l4

Peste

rb

30

mDerl

JD

T
h7
h7

34

36

l0

ll

13

14

t5

17

24
34

26

2A

36

38

t2

t7

15

20

26

3t
42

r \rn,: DrLd ld rolobirrt ('lindnlui dr !i'l ,. b,ue d' m3'ura'< c rn lu! tn !onqideiJ
. i,,',^rrulur hi. LolerJnlu sc Dr.){". rJ ei p(otru dmn\iun'Lc libcrd

J '

ar

mr.M

t7

19

2A

30

34

32

34
45

4t

45

55

.J

JA

38

JD

2L

,c

JA

JA

l4

JA
h7

ll
26

22

JA

JA
JD

t2

JE

JC

9
12

TiDev

]A

J9
JD

'12

Dl'u!'rt

'd,

h5
b5

IE

dc

1'bD.!

t0

24
34
+5

2A

3n
48

1r1l

'hl...nl.

.ti,b.tul

bnttu front.tc

I mlll m.tcr.. ,rporr.il t. o tu.f,lm. d. l(n hm

aln dtntu.rut

6.4.t

L pd

b rcctitinir&rc /.rjr, k
.. Iolcrrnlclc
d!r! i suprnfct(.i 7rt.

ntaniratc 77.1, la tirrrnll (tIrlt a frotil,,tui Z?r, lo


.ir(uta;irarc.?ri,t;(;rinaririr"r. /).r. ri,'i,i,i"ri,.
zr,
)i ra ,ncrinarc rr,,; r, io"*i;iii;ic'ip;,li i"*I"iii.',i,i. 2r,.,
l: Hf:!i.;til,'it,:la rpd
rnkrsectare rp.r.. se prvid pe dcrnut de exccutie, daca timitarca
l1-:r1.],1:
crrc
neccsara",/-r,$r
peotru asrgurarea ratirtjii piesei ffunclionare, inter.chimtabiiirare,
monrai
Itr Cllzul io caie Du se orevid a.elte toleranle abaterea de pozilie respectivdercJ.
estc
lbrme

ttr

limitatd de cimpul de roJera;la la dimensrunr.

6.4. ABATERI LA DIMENSIUNI FARA INDTCATIT DE TOLERANTA


OBTINUTE PRIN ASCHIERE
DimeosiuniJe obgnute prin a$chiere feri indicalii de roteraDld inue in
carcsoria dimensiunilor
.,,fiirn iodicalii .rihuologice" prin (are s iDlelg acele dimensiuni- penrru carc
rsre sauslacatoare precrza coresDunzdroere condiliilor obi$nuite de execulie,
frira efor_
turi tehnologice speciale.

dimensiunile fern iodicafii de roleratrli se prevEd trei clase de abateri:


Iimitl

Dna,
mUloce lr grosolanji.
"-Pentfl.,l
O.clasd
de abareri cupriode arsamblul abatetilor
.

siuni unghiulare 9i abiterile de forma


ol)$crvrric. TolendB

b{tlii frcnt.tc est .sal! @ vd@M dio t.b.t r_r,irri a


Tab.ld 64a

,.lorl prefcrentialc .te pruetrilor R".


'. tl .lc lunsi@U de bet I ..rbn;
STAS 5730/r-75)

" ^' ]::--l

H*^,-

0,063

o,o25

0,t25

0,05
0,10

o,25

oA5
1,0
2,O

j,2
t2,5
25

4
8

t2,5
50
100

200
400

0,8

2,5

", ""p_t r *

_Tolerantele la recrilirirare fFr, la plaojrarc


t t p, ta torma daid a profijutui TFt sita forma darii a suprafetei I'/cJ funcrie di ilasa ae
prclzre dmeDliuDea nomioald se aleq dupa
rabelul 6.52.
. Toleranlele Ia cilcularirare fF. $i la cilinglTtjats /ll luncp'e. de clasa de precizie,i de
orlflensrunea Domjnali se aleg dupa tabelul 0.5J.
'loleraDlrle.la paralelism
fpl. la perpeodi_
culaflrare ZPd $i ta rDclinare Z-Pt fr;ciie de
Llrsa de.precizie )i df dimeasiulea Dominald,
se aleg dupi rabejul 6.54.
Tolerallele la coadalilare Tpr, la concenrdotate_,17,.. la simetrie f.lDs :i Ia intersectare
rl? tuocge de clasa de precizie si de dimen_
sruDea nomlllati se aleg dupa tabelul 6.55.
. lbleranlele beri:ij radiale ?Ar funcrie de
clasa
lrecizie ii de diamerrul nominal al
^de respeclive
suprarefer
se aleg dupe rabelul 6.56.
Tole,raDlele bddij fronrate IB/ funcgie
de
.
,
clasa
pre_ctae si de diametrul nominal se
.oe
areg oupa tabelut 6.57.

li

Rugdit tc. lut !.f.fdd


Piese

Piese

pozrFe,

Iimid la dimensiuni liniar, la

pi.3.lo! .uut.

tu@te in forme de nisip

rum*e

Piese rur@re

i!

cochile

ln forme fuibite

(25)

100

(6,3)

50

<3,2)

25

(r16)

(r,6)

t2,t

lt,6)
Piese tu.nate

in fome de coij

Piese tumate sub

pEsihe

Metalc

fma*

2,5

t2,5

Ofel carbon

(t2.5)

Fon.i cturje

(63)

r2,5

(r,6)

12,5

(0,8)

63

25

Aliaje de zinc, @snziu sau alu_

di:rreD_

luaotll.tca lup.sfci.ld

9t cl.scte dc

pEcizi. td ntscii.

prctuoArit ,t D.tdi.tuluit iclct


Pr n rul d. rueznlt ]?& sm
de flut

,I
T5iee

c! f.cte

Teierc cu

(oxiacetjlnic!)

fo&fc

(12J)-r0O

sau fierisrrlu

12,5 r00
63-12,5
t,6-3,2

12j-25
(0,8

1,61

t2,t-25
1,2-6,3

6-7(5)')

1,6

12,5,25

Frae o

32-6)

frezll cilindric!

(D

11
?-8(6) ')

(0F6,3

o,6F6,3
(0"8Fr.6

5)

(0,4F0,8

l)

(0,4F0,8

6-7

25-1M
6,3-12,5

t,6-1,2
foate

tni

(cu

dj,mlt)

2t-100

slNt're

extcri@r!

avde

6,1-12,5

rtue

6,3

r2

IJrr-

r0 9i mai ]@e
&_9

63-t2,5
3,2-12,5

6-4

1,6

Struojne exrcno

(0,4)-r,6

rapidi

3,2 qa

'?

6.3

12,5

6,3-t2,5

6,t

6)-12,5

t2,5

._

6")
6

de dc8rotue

ror e rin: (cu

diamant

(o.BFr,6

(0,,r)-1,6

3.2-12,5
(o,s)_1,6

't

skuninc inr.riorr! rapidl

6,t-12,5

\,6-1,2
0,8

I rmrc cilindricl

bucd d. shidarc

3,2 4,3

o,o)-25
(0,2)-r,6

$l.ruirc cu sb.@iv !e suport textil

Rcctifcrrc .ilio.Licl

h ofelui
(0,05)-0,1

0,8-1,6

0,05-r,6

crlibr.Nr gtrulilor @ billl

su c!

0,4-1,6

0/F1,6
0,05-r,6

lrl!

thNtrl 6.46 ( colri,udt. )

2-3(2)

z)

0,025-0,05

0,0t2-0p25

0,025-o,l

0,r-0,
0,0r2-0,05

0,6)-6J

L1,2.43

r,6-32

,r.lu{fue &ltuii rcilor

(o,ar-3,2

dinFte

(opFr,6
FinbEr. cu jt de slic.

t @ei

supralele

cu lueozit.lc. idtllE

.0,8-r,2)

!r l. D2rancz csl. iadidd ruepziBLea limild cc s! poat' oltinc;


de PreiucEr' a ronkri
ii i'*,"rzl .s!. datd pr.cizia elonomnn
', ii.iii-ii'iii
dc prerucr* ecobodi'ri
;p*'n,e
irccizio
"j
.r ln odd arurilor f!.tr b(9c de shdarci
!l cruri cu buctc d. shidarc
188

Rtrgozitatc. dultr.fqclo. ftrrrllonsl. (tnfo.marlv)

Tdb.lrt 6.47 ({o hntul

fnr.fic dc condittilc dc lucn


3,2

Uzurl redusi la transmjsij, suprafete dc


conrad ri.tr ftircare, mndirji de aspect

Filctc de 6xarc de precizic norhild, riusrric tir(


dcruntab,le, flinge

Uzu.i folne redse la tensimi de onaparrte de mdsur! de mde

t.d m..ij

precizie (apa.arc

0,025

dc labolaro.)

Uzuri .ed8e Ia viteze m.i 9i tcnsiuni


dc contact relatir hari; apar.te de

Cni de RLre la rulmc ii de mare prccizic) suptafete de mnsurare la aparatc de mesura oprico-

me@dceJ cale plan-par.lele


Pisloane si plunjere

l!

*lon

podpe cu presiutri dc pcsr

100 daN/@rj lagrrele a.boiilor principali ai


dariniior-u.clic dc na.c p.ccizie, suprlaele de
mlsurare 13 mic.ometre, cale pla!-pulcic

6,3

Er3n)iri cu samiruri nemrtr|cc, 6uprutrtc ,t(


rtearc dc dim!n( un' ti srcurlti mrilocii. !unr.'t!tc
ru condrl dc r\nc*
Supafcte de a5czrre ia presc man tr grclc, suprc-

tate LU condtfii dc

,snect

Piesc rurnrte cu .ondiFr de ,specr

Uzurl rcdusx la suprafete funcliooalej


aparatc dc mdsurat precise

Joc rcdrs ihtre slpmfclcle de shidare

preci..ci apaFru de miisurar dc precrzre

Suprafep supuse fie!.iir carc influed,


lcazd prccizi^ de lucru a magidii sau

Disr.ibuirolre

ri cilindrji dc

ponpc cu e.esiune

p$e r00 daN/.r'z, slprritfe de cenrrarc dc mare


precizie la dornei ti scule foane preciscj sclri
gr.darc ia aparate oprio-meclnice, suprafele dc
hrsu.re l. comtaratoare, calibo.e
Etangllri pretenlioase Ia prcsiuni relariv

sarnituri, fusuri

mlri

fnrn

cuzineli.la hsnrcb mecuis

melor 9i maginiloi-unelte rapide si de p.ccizie,


gh'daie de rostosolirc de ftare p.ecizie, supralcte
de hlsrr{e la tublere

Et $iri 6nice jixe fn!! sarniruri, lagirc de a.bori


coiili, eEltdri mobile ld.! gafritlri, pistoane,
.ilindrii, distribunoarc, lompe la presiui sub
100 daN/cn:, cuzineti lepuifi, fusuri de marireld,

fusuri la turb'ne $i rcdldoare de hare


shidaje

lerd

matiqi

helte, .oNri pcn$u

la rclle, rtifturi dc ccntare

nxare

dispozirivcj tuere

Uzurr redusi la viteze 9i rcnsiuoi mij-

Cilin.lrii de pompe a prcsiuoe sub 1OO daN/cn!,


suprllclc de alunecare la pcne, .uzineri .lin mcrat
dntifricliune pen$u .rbori moto.i) ciiindrii care
lucretzn a sesmenti, \npr!r'F .iIndr ict l, p'$oane,
lagtre l, arbori de ftan\misie, d^.ui de fricriuc

Uzurd redus! la vitcze ti tensiuni de


cnnr.!r redusc ti b forte diale; suprafe[e

Etengri li\ fnlt samiruri, cuzidei de bionz,


cuncl r.cri6(3ti. .lezaie bro)are. urntruc dc
frnri, axe .u exccnlrice, sliside fi ghidlje

lociij suprafete de cenrrde,


dc conhcr ercu solicitate

suprafie

ti dc ccntra.c la
pcriodicc) suprafclc dc contacr

Suprafctc de ehidllc

fri$rri

t3l

vitezn.

Aiu$are li-re, alezrc la redu.roe, suplafele


.on@!r Ia car.asc diD fontl, (ran)dri

mc6lire (cupru, plumb

crc )

.u

dc

sarntruri

Pentru dimen.iuni liniarc rnleriorre. errerioare, diamerre, Idrimr, iorlrimi, srosim


raze, tcsituri etc.) se prescrie una din llasele de abareri iimi.e din tabelul 0.S"8.
P-entru dimensiuni unghiulare se prescriu abareri dupn rabelul 6.59. Accstea se dA
in lunctie de IungimeJ llurii.erci mai s.urrr a unshiirlui considerar. exDrimare fie i
grade .exdgcsimrle )i rninurc. fic in echivalenrut Ioi in pro,enrr mm ld0 n.m.
Pentru mirimi deiinitc prin dimenstunj f,ra indicafii .le rotcraDrr aharerjte de form
)i pozilic, cu e\ceptia lotcran!elor la,o:riatiure simcrrie .i a bilaii radialc. sc linl
teari prin valorile abarerilor Iimirr h dimen,iunj.
_TolerJnrele la.oarirlirare.in razul pieselor Lu forma de roolurie), re.pccriv t. simc
uie rin cazul pieselor prnmaticc) es.e 0,6 mm pentru clasa fi;n ,si mi;locie Si 2 mr
penftu crasa grosoLrna.
. Tolerarlele bidii radiale este de 0,1 mm pentru clase fini si mijlocie $i 0,3 mm I
class grosolani.
Indi.ared pc dc,cnc abarerilor lrm a perrru c^retc fdra jndicalii dc rolcr:nta sc v
" ia (impul desenLrlui.
lacr prinrr-o nori Senelcl;
Se recomand;r ca rn acrasra nora s;.e reproJucd si vrtu'ilc Lo'e\punrdroare. Exempl
pcntru o piesi avind dimensiuni inrre 3 si 100 mrn in clasa rniitocie, diversele abaie,
se trec ca in tabelul 6.60.

6.5. RECOMANDARI PENTRU AIEGEREA AJUSTAJELOR

Cu caracter de recomandare in STAS 8104-68 9i STAS 8105-68 se dau cimpuril


dc tolcranld )i aiusrajele prcferenliale. ln rabelcle 6.61 \i 6.62 \1nr Jare aiu:raiete reco
mandate preferentialc alc sisremului arborc \i alera) unilar.
_ Daci condifile de funcrionare nu sint sarisficute de 9!q! preferential l, se recurg
la tirul 2 sau la valorile simbolurilo. de uz general din STAS 8102-68 pentru arboii
respectiv STAS 8103 68 petrtru alezai.

lodlLrtll F.tru rrcBBc. rurotllatll .untd.t.tot


1. SuFr.fcl.

fsciotalc cili!.lria itr mit@r. dc roilti.

II6

Fusune srborilo! cr src'ni

r.diaL ri

otE fii lag,r.loi

+R
ot@

0,2

H7

a5

E6

H7
f7

HA

0,2

(q4)

wzt

r80

2. suprafetc luctionalc

Furci

pdtru

nc@Dtun tc d comand!

0,4

0,2

250

OB

mitcarc d. tr&sl4'e

(01)

.lc

0,8

0,8

3, Surrafcte fuqionale cilindricc

sn

cotice de strinserc sau de @nrrare


Fdul .x.cuni

Stiiuri cilindricc si

cdnice si sanrjle

s! docnirn

dc

Exccutie in ledetea aamblirii (cenrrrii)

0,4

0,8

l-y..niie .' elrbente de

0,4

1,6

antrctrare

lll'

l ab.tut a.48 (.ontinlat )


rdd .iccutici uu doat.iul

Alezaiul @nic

.l

lasercbr

ti

$ptafe!lor exterio!.e ,le cuzi

nqilor, destinaic cetlrii qi s@.tcii iocului

Casete

de

(o,2)

Maiiniunckc de in.ltd

0,8

(0,8)

penfu rul,aenfi tvind ce.iofe de piecizie a ijlst.iului

1,6

120-150

0,8

1,6

Msl

Rdti dhFtn

i,6

(3,2)

50-\20
Cilir

trlri

(0,8)

prerat! sau implmtn pe a{

WY

K-

(0,4)

0l
1,6

l:l
O5..1- F'c Jti pc

4 '',,i.il:,.:.i!ii&ic. d.

Liur! ru aiSurarc mnh rcr'nr

centuare (tu8o?:ia!,:!

it

fudclie de bllai! radial! adnisibili)

0,8

0,8

(r,6)

(3,2J

Tab.ful 6..14 (.@tinul

5. Suprafete cilindrice asmbtater

fi.t hi|c.re

Supofefte ajust.jelo.

Penrd laslre

tutdenti

reciprocer

h calssigur&q conta roti.ii

s6 face

p.in f4c.r.

SupEf.rele ajusEiutur pemir

deptrlc. qi.ld
penh com!.DPE. dilatdrild

tem,cc iaiu$rj prech)

Idd (sj!!tti

de precjzie ob4nuitD

b8nrc cu rulDhti t&5 deplasa ariau

0,4
(0,8)

Iden (a,usaj de precizie ob4nuir!)

piDl

I!

120

q,

(0,8)
1,6
(

t,6)

lJ,2'

i;;)
1,6
Bu$e presate

rcc.

(0o)
(t,6)
(1,6)
5,2

6. SlpefeFl. arboriloi in reajDea de erog.re

0,8-1,6

0,4--o,8

0rB*l

16

'tirl,lrl

t;.41

l ,d ttNI

3,2-6,3

o sup.atetc dc 4snl!rc txe {jnele


dc ..uciuc p.!nu eranrare)
7. SlprafeF plane de sp!'iin lronril

Slpelctetc reazem.lor trortale


(di6lc) .olitoare ale buc$elor ri
0,8

Sut!.fetI. imbjnr",o' . u na4t. rrrr erdn,Jre) ul r,rr.t,


n,nlLlor, cuplajel.r cr..

l. r.orale

rle

Supralclele dc bazi psnku prcllcrarca daoturij Ia rotilc dnilarc, piul4e


dc c.pnt !c.tu irarea llgrrclor

ti con$rpi!lite

Supraf.le f.odtale ale rolilor dnrFrc

bu.telor atczale pe are

0,8

Pics. t.arare

ti

recrjncat.

Sprijinite ironial pc tulmcn

Sllrafcleie bucielor, inrelelor, cataceloi in co.lact .u .lrc su|rafele

ltri
I lll

ibu!

aju$ajc cu axele

re

carc siN Droltatc

il

3,2

6,1

1,6

'tulrhl n.48 |dn n n.)


8. Supraitfc dc a$c2arc pcnku inclc dc sisuranrr ,cgcr (lto,

t1m)

3,2
6,3

63-t2,5
9. slprlfele plane de 6rezs.e (Roj [m)

.brzn

KtrS
t\./

Suprlfefele dc aFTare ale carcaselor pipusilor 6xe ti mobile,


reducroarclor) lastEloi dis doui bu.iti, plrcilor de n-erc et.,

?,2-6,1

r,rl,t

6,1-12,5

6,1-12,5

"---r--"

10. Suplafete llane d

"rd'
;\

'hbintrc

(inbinare cu pani) (nr,

J,2

1,2

6,3

t2,5

L2,5

0,4-0,8

1,2

12,5

t\5

0,4-0,8

0,8-1,6

'\2,5

2,5

1,2-6,1
t2,5

0,8-1,6
12,5

3,2

't),5

li't

't'a661 4.18 (.onrin

11. suprefc!. planc dc lmbi.drc (lmbinrri

Arbore @n lat alucclto.

(entralc

Arborc

12 Supnfqeie dc lum at.

!.

dian

hl

dilor

(R!, Fm)

(0,4)

int.rior)

@.lat 6x (cnt.rc

ccDalelo! 9i

. c.n.lat.)

0,8

03

pe

de rulare

(1,6)

llc

cuplajelor cu ghiare

*u.lc

WW,
13. Suprafet lc de luc.u alc

iotlor p.ntru srele t pa'dale sa! Iate (Ro, 16)

baladoarelor

'

I'ab.t
14. SuprrfeteL ltancurilor dintiloi

(.dtiru/. )

6.48

iorlo! ciliodrie e ditti drepd 9i i@lin.ti


Proed.ul d. prltrc,re (r.tuI dp.sld)

0,1--{2
0,1--{2

q,2-44

plod

l.

30

0,2--0,8

B
A

pia!

pipl ll

;
;

"tr,

0,4-o,8

0,8-1,6

,t

t,6-1,2

F..zare slu alte p.ocedee de ptelucr{c

3,2-6,3

lj_

lt.aii

calitalea sup.afetetor flancu.ilo. lotilor .lintate cilindrice obtinut! p.in dife.irc p!ocd.. tehnologice de pieluc.ee

pdn procedeul diviz,rii (lieze modul' dilc sau

deget)

3,2-6,3

t,6-3,2

o,a-?,2

0,8-1,6

bre

0,8-1.6

plin lulare

0,8*1,6

0,4

db@ntinun

0,,H,8

o,2-0,4

nli .cdincati d piah! disc (MAAG) pdn ruhre discontinut

0.2-0.8

0,r-o,4

0,1-0,2

0.1-0,2

mo.tczati cu scule speciale (cutit roatl Fellors)

Dortczlri

scule steciale (cutit pieptene MAAG)

rcctificad cu piatr5 conici

"li

prin

(Nilet p.io tulare

rcctillclti cu piatrl p(odl Prin copicrc

{,8

0,24,4
0,r-0,2

16. Sun.afctclc dancurilo. dinrilor

rolilor.uicc cu dnrlj,ltufli

sau rmrcnd,lj t)

R.tifierc prin rular

Moftcarc p.in nhre (HARBBK)

Modcarc sa! f.earc

Itortezare sau frearc

Monezare

sau

mon.ae ti lepdre

]ltonear eu

1t

l{oneare

10

5os
ll_!u
111:
1,6-1,2

su frearc

10

pinl I.

3,2-6)

frcza.c

6J

sau frezare

12,5

t?. SupftJelelc da@rilor diniilor mclcilor 9i rcarlor mclqte

Melci re.ti8d Fu snui4i


Roatl mclcarl

d.!tu.tI

I{erci srrujifi

su ft4li

4
Roatn

cu

6!
eul.

Ecltl d.!ru.tl nordrl

d.ralon.tc

o,,Fo,8

0,8

0,8

1,6

,1 .\r
l

-..1

119

Tab.tut 6.4E (co"rinurc)


18, Calititea suprafetelor fl.ncurilor dinlilor ansreda,elor melcate

x' !-

I
lclci frea, pe
oti helcate

tcplit

p. masini precte N scui.


m.tini speciale g cu p66lut r.ti6cat

f.ezare prid tu)are

tclci arczlti pe

ti

magini lpc.iale arind pronlul r.crifca: 9i

mclcat. f.ezare p!'n rularc pe mlgni s!rciate

0,1-o,4

precise avtnd prcnlul ddalonrt

o erij!

0,1---o,4

0,4-0,8

reslaj precig

0,4-0,8

tclci f.czati pe st DnN.i

oti mcjcatc frczate prin rularc

0,8-1,6

ti .ccti6ce

0,8-1,6

:lci f.ezaf prin mhre pe struds

oti mclcatc frczate prin rularc

t,6-3,2

o poilul nereciiior

L,6-1,2
19, Calitat a supiifelelor virfu.ilor 9i

fudu.ilor <tintilo. rcitor

"#/

Aceeagi lirgozitate ca

20, Supraflc libe.c

SN

Gluri de treco pcntu $u.ubud,

W
-dinli
l)rrclc
nu

R-dnrfi in.litu(i,
sn vohlit. lJcnrru roli !lxrlrlc

drcpli:

Suprrlc," dc a),zare LAlprle

cr.tfr'dr. l.mn

crc

Jle

di,li

c!rbi.

lu@

sau cu o

cLci mai putn

1,2-L2,4

lmr

3,2-12,5

c!c.

prczoane, nituri erc,

.r/rnrtor unelre. luprale.<lor p,esetor

Fclcle lieselor ca.e se imbinn prin sudun

conirc cu

9i la slpnfef.le de

ircnis

Supnfefele libereale rotitor dintarc, heici, rod meLate, roti de

,4

.tidiat

(02)-o,4

cG

se

r,.azi !e bebn,

'Iuhohtt

'Iitbt:lal 6.lt)

Rugozltst.. lup.of.qclor

alc

montri slc .rborttor tl.l.zrr.lo.

'lolcraq(. l. r.crtlint'nlc. l. nlanlla(c tl ttr aormo JtrlA f, nrofilulul tl o tqprarclcl


(c'rtti S rAS TJol/'-74)

crrc!.clor pcntru dlmcrll radi.U,

!.dlrxI-rnsll s dca, clltnalilc tl . mclft ti6ri

Pinn Ia l0
PO
P6 ti P5
P4 9i P2
PO

P6, P5

Fctclor frontal. ale umetilor dbolilo.

pentru lepiezntdea ri
sldborlr\ -d;";;.
p;'u tolae{el
;"t"... ;;
dc formn (.ft.. STAS ?385-66)

PO
P6,

ri

P5

P4

1,25

2,5

0,63
o,12

0,63

t,25

2,5

0,63

'1,,25

032

0,63

2,5

2,5
2,5

r,25

P4

t,25

o,6t

40

//

plnl l.

630

t,6

0,5

0,8

1,2

o,6

t,6

2,5

0,8

1,2

0,8

t,2

1,6

2,5

1,2

1,6

2,5

pili

.Z

,a
TBt
7'Bf

la

4000

piln la

10O0O

OBSERVATII:

l6

t2

20

l0

r6

25

.l

t2

20

30

2,6

L2

10

16

2,5

25

50
60

It

50

2a

40

60

100

l(

30

50

80

t20

2\

r6

25

40

60

100

160

80

120

n0

t2

20

30

50

l0

t6

25

40

60

160

2ao

40

t2

20

30

50

80

200

300

!0

10

16

25

40

60

100

250

400

t2

20

10

16

25

l2

20

30

q5

2,5

lJ

TF!

0,6

Slmbolu lEltr! repre4otarea 9i Dotees pe- -de"'e


Fntru tol.!6nfeIe .re Potti (extrai sTAs 7385-66)

TPr

144

la

r,25

;;;f*;
TF,

0,3

piri

0,6

0,25

160

200
60
50

80

t00

160

254

500
400
500

u0

..100

300

120

rolda4lor la pl,niiate sau l. forma datd , suprafelei, pri! dimensiune nominaln sc luldl
- ln cazul
laturi mai ;di . suprafelei daca condida se referi la i.treass slpEfaln' sau lungimca lrc$cr
lunsimea
de rere!,nd a suorlfere. da,a se refeia la o poruJne, strp'Jfelei.
l.r t
plrn
pucr conlorm 5TAS 350!oo se admir. prc'cr.erea
'u de
'olerJnlcr
'"i...-i,
-lo.e..
yops6,
pete
prin numirul
minim de"r'i
njtate

'l,thhn (
't-olc.tntc h clrctrltrrlta(c rt Io clllidrlcl(trtc ('xtrds S'[AS

Dtrrnlrlldm, Dc.pcndl.trttr.lra{c

7191L_74)

Ja

ti ltr tncu$rc (c{tr!

12

.!"1
3

ld

ft1
-l.i
.1-=

18

L8

l.i.i

1:\'.

r20

120

^:o __

1.20

l..l

"

t0

25

3
8

'11'"
250
1250
2000

,39

12

20

1.I F\'
ll

i,l, l,l.
1,,,1"

120

1,],"

40

4
120

20

l.
l

12

1,"
t,

I6

40

50

.,1 ,--

rIi;I

,n.. . ir: -Vxlo'il f '' 'n u l inr \" \'' p nr'u rulcrr'r'l 13 l":r"
,,,'i,,'I.,xr(lc...u'rlr"11'1",r"""'*"'"'"'""l"ri-roh""lJrrur'lululunerrul'+l
,.': ;.i 'r"irtirarc "'r a' h
;,1 :':;;:: i:l :i,;.i,;. r'. .".r ,, r'-. r,
rur,t, \,,.,,..c ra.L.,,'. ir. I.r\t.

100

2r<t
200

300

124

3o

25

*.;1

60

:'"

,OO

40

2,5

t,

160

60

2,5

20

sol
50

20

lJ lnd i3_
rorna

br'

:u

1000

;t

50

80

120

60

100

r60

l-.

t2.)

200

l,*

600

500

1.".

pind la 2500

pint

40

t, ,o a la
rb 2t -" lr"
lu

50

30

L;
600

800

l00o

Fi;

2000

oh\. r.-!rn .iim$siue noon.la se 'dlelege lunsimea prerlis' (de reIerirl!) la cirt 6c 'clt'I
ou in'lintrc'
, a" ""'"t.t,'nt. o^Jren'tirultrirar!
'-^" i', ' :;-,
nom n-1" r 'rclese rrlcJ!:) llns 'r n
!;;; -;: 'o tu.qino a. ,.re.nt:,. p n d'n"n.iune
.ond, a penuu roleranla l3 p_ral(l'$ d sulal'leror tr'n( -r''rL'tr r""
,p.,i.it., .,

,ns

,rr h mrdot,o,",r1

,,,,,u,rTii:tri:,"-

lir,dr"0

:i ..r!I!ll,j:r

1",

;-l; n-l
]_, 1
t) -)

rtr r
"'-ctrrc rr

!!l{!!

(cq1.:td'l?1i,1;I

la"f1'1!.

L1t-"-*-l1r,'1r

,-..t s

crccctor.

L :- .'

ao-l-to I :o

t,

so l'''21

I,i;r',l'," l*';1 . " 'o l,ul.,, l-"-] " ,* ]'*],.


;-'',, ," Jo 50 80 ,20 ,;' ,..
,

'Iolcrnntr bd(nll rron(tr|. (.rlrn. slAS rlel/.--4'

'ool
1

0,5

ii,*']1.
'- t-]
[l';r, ]2 , ;-L:;[," ,, -; r; ,."-]; ,',. ..-l-.. ];, ,.*1*' * *l
;
ll",]:." ]

: , ,'o [.

,,:i, .n l"
]* , 40- bo ioo roo 250 n* -*"1
8 ,, ,o , ,o-l - l tL r?L 2oo- ,oo 5oo
l:iil ,,1;i." i
In* ooo, .*
lj,,i'''i"i,.. " ro rL ?L -10 "o ,* ,"0 I,,0
r*l*
.,oo ,oo 5oo ,.. ,;l
i:;,;",;1i.. 8 12 i10 ],, ;
ii,:l

100

noo,

L20

pln!

l!

Boo

160

100

160

250

120

200

300

t2

t6

1,6

L'r,..,\.,r'r. tfln drmcr iunea noninJa 'e inl"leSc dian'r(l .uprrlelei ex"mrnare !"u drmen'iu.F"
.,,. .,,,,.r.r.1. circ forncrza elem.ntul smeric cxaninat Da., dihensiunea nominlln nu este indi@rr,
,,,,,

100

10

60

dcLern:.,, dupa.hmenrul .3r. are d mensiunca


',,i,,-,r., 'c

100

Toleranta bStnrt ladiqlc (ei$as sTAs 7l9l/.-?4)

,,,,,lliij,.il,ii,,.
rlnn

r,,

jIv

"i-

'

2
, ll
r.o

5.

300

v vr vrrVl",1 illllrl"
l-"]llrryIr

8 l.-,?

rL

/o

\o

)0. so. 14-

100

2oo

4- o .ro to b 40 oo. I0o i t"o .,oo


li;,i,:' ,"
-2.5
'20 JO
UO rr. .,OO i
, 8lt2
r,,)1,,.,, 2 \
'O
'uU
/.1 4 " i ,o | 'o | :: .no iqi tlql t!!-l :'o +,u
1.,,;i
':",, I
!o -io iq tq ,,0' ,oo ,oo

i;,,1,;"

j: . : ," :: .; "; ; ;"; ,; ;

1.,,,i',"ll. i .

l,,,l,i'),,,

I" ;

tn"..rvrtic. llin

12 lL

,"

',L rL -39 rio 2oo


,* ;". ,,.
",

|-

400

160

1600

5
I

pint l: 25OO
Obse

arie: Pii! dimtd

".

,,l*1*1,*

limiti pentlu

400

600

300

500

800

r60

r000

dimctul presdis (de lefrinlt) l. .aic se refsn mnlrin diametu nonrinal 3e intclege dianetlul maxim al sD!r!-

nomi@l sc lnlclcs

ditia, Dac, nu se prescie o laloare de refe!in1!,

Abateri

I, i,.l *

250

dimensiuni

l6in irdicatii

(extras STAS

Tabetat 6.58

d toleranfe

2300-?5)

b dimersiuni Unlaft

"""
roo, 50, ao!

;;G;;

r20 .200 100 too 8oo

dirmrtdr doninal sc intct.gc diamctul suprafejei cxt&ioarc.

pin! la

r60

1200

+0,5

:'1:T4*

+o,a
r 0.8

1,,

'12

Abotcrl llmlin ttcnlru dlmcrsiuni

fdrl hdlcottt dc rotoro

(crtror STAS

2100-75)

_l +1.]

tn

l.

ubtlul 6.59

dtmensfuni unghlula.c

,i 10'

+30'

ubthtl t,,t'2

'I

A,u8t.ic rccomsndotc pe baza

tlrulul dc slmbolurl prcfc.cnltd. olc rlrtchtrltrl olc,ol unlilr


(ertras STAS 8105-68)

H7 kA

H8/a9

l--Fl1,"rr

H8/b9

H8/c9

H7ld8

+1,8

H9/dr0

Hr0/dl0

H9lhg

H10/h10

n:

rTor

Hrr/cll
H /d11

rrrzTorz

H7l.8
Eremplu de not& a.ltaterilot

libiri

!E d.&n pente o pie.d

H6/j5 |

no/ls I

H7li6

H1lj1

nzlrc

H8/k7
H8/m7

Tolerlnra

blr{ii radiale: 0,1

mm
H8/n?

AJu3tale re.ooandate

iE ltaza siiului

ite

Tab.lul 6.61
sIe

sihbolui Dref.rentiale

sistcmului dbore unitar (extras STAS

H8/p7

8104-53)

}{al,7
Br1/n11
D11/h11

H6/n5

D>3
H6/p5

17lh6

H6lt5

M7/h6

H6ls5

H8h7

H8/67

H6/6
H6/u5
R7/h6

s?/h6

H6/v5

H6lr5

H8/x7

x7lh6

H8/v?

21lh6

Ilalzj

Orr.r Aiust jele formate cu snnbolurl


de plefe.inl! I slnt h.odratc cu

r{7

1\l,.htl l;,t;3 (d,nti,rttt.)

(:ffrefurl8ll.l tl.loDrcnlul

olturnr. rl nJu dctordltr *rstcmut tSO

H8/ne!

r{ll/al1, H8/b9
Hltlb\1, Htzlbt2

Jodri narij ltilizarc

II7lc8, Ir3/.9, H11/c11

Jocuri mari, uritizare in codsiucli! masjnilor ar.i.o]e, in .samburi


de r,recizie redusi, la c!.e se cerc o dontare ntoard ! piesetor.

r.r7ld3, H8/d9, H9/d10, H10/


dl0, H11/dl l

Asambliri de hgnre de dihensiuni foarte

II6/c7, H7/c8, H3/e9

Aiu hi'rl Ho.7 s- iolo . re ,4 laarrl: i m"r Drc, is! .elelJt.. oou:r
aunaie qe por rolo.r l3 ldcatu'Fx i1 u"
'e"/,,,. .au tesnrrirca
unor aroon rungr i mar pulin irg'z',

ll6/t6, It?/f6, n7li7, H8lt8l


ll9/19

trilh5

rr6/ir,

dc

I0/k5,

h7

it6

Asigtr.g stdneeri mai nrari decit ajNrajul H7lp6. Se goaie ltilizo


ti la asamblsea pieselo! din metale nefroase- Se folosctie la mon"
tarea buctelor etc. (.p)a 9 7t,,i8,22,ne,9).

H8h7

La dinensiuni pinn Ia 100 mm se un s'usrlj intermediar, isr to


dnrensilni Drai mari un aju$aj cu srirsere minih! lproFiarl dc

H6h5j H7/s6, H8is7

Asisur! *riDseri la carc in .nz!l dnncnsiurilo. mlri este ncccss!!


incllzires llczdjului. La asalrburite pieselor djn oetale cu duriiarc

mari_

mi.r, sc oblin .ezultare echn'alente cu cele obrinutc t! ajustajelc


de tilui H/p, la mcialc fcioase. Ajustajele se foloscsc dc obicei la
$dngeri pe.manente: cnDasa dc ciiindru in cilindrul moioarelor crc,

riur,-le !ile -ai de. u.rliln. r dsaFtc obitar.,e,c.. .--ele.


t " ; (i, rolit,r ,are , ,!(r.
n. a.Lori li ! er-. rial)a 71. fic.'- t. hg, 2, fis. (.

Hrjirj, H7lr6

Rcalizedzn jocu.i for.re mici. Se utilizeazd dc obicei in asanbtdri


fixe pentu o pozitionare bnn, a piesetor (llants 71,6s.5, fig. 6).

H6/!5, H?/u6, Hs/u7

Sin

joc minin n!1. Si.r udlizate in special in rsambudtc ijx.


pcnrru o I ozii'onrre lAUr, ..e elo-. AIdcle
fre.r. por
" ltc.
n lolo{tr )i r1 sa_orrr rob'ii'. la tshrda i ar..Lt ,',
ot,,lp
71, 1is. ?, h!. U, 6!. ,)

I-a din.nsiuni pint la 24 md, ajustajele H6/i5 ti I.17116 slnr apropirte dc aju$ajdc lt6/s5, H6/u5 rcapccriv H?/s6 ri H?/u6. Se folosesc

la .samblnri fixe m

Asisuri

srirc{i

sriDgre,

mari de ordn

r'i/o, din diahetlu, Monbjul sc

iace Frin treslre cu presa sau plin incmzire, vorilicind!-s stiDs*.n penr.u ! sc .vira sutrssolicnlri c.re ar purca du.c la iisularea

lIL2 trl2 Au

Fr7/j6, rrslj?

Aj$tajc intcrnediare cxre asiglrn in sercral jocuri mj.i !i ta !n


nur5rredr dc r anbi)| o r,.nA,i(.kt3. je tut, s. r,,5rnrL.:ri
nre in care se ccre o limirare a jocuui ti realizaea lxci stlilgcri
j " : "u im.i, .e .,rr"r'_ )r d. ,rr_re" uy.:,a _ pr".,,or.
l^crnt lc: , {r.red unur .ar"! in . r. c. \ .n'rar.a ,(,l ro a r
semicuplajcior erc. (pl.nra 71,69.7r 6s. t4) tig. l), fis. i6).

Ilrik6, Hsrl?

Aju.tJ,e okrm"dhr"

llo/n5, ll?jnli, H8in7

Asicurl o $ringere suficicntn pcntru nx.rer mot piesc .r solicitin


rlativ lcdusc. La piesele executate din m.terialc N durir.re rdusl,
strinserea estc prca mi.r, pen1.u a se lsigur! o Axare satisfrclrotrrc,

LI?

.ar.

torrclo.. p.h p.lor. rnor6a'elor

117/1,6, H8

H7/p6

t.dLc n-.. t.rut


".r \ d..u.,i"-.,ip.ob-brt,
jl, I J, oll r . frorl J :r rr.lc ot1 , 1
'.
1. . hE.
l? 'e, l:. fu. tF. LC 0. fiE. l. 'C .. ne. I '. ns. t,.
Iig. 19, 6s. 20, fLg, 21).

.ar. d.u strinseri probabile Dli mari. Se


ili/cali l.' "-'n.rl-i
.o. jo."i cbu: .
L - _m-m
Li'ort. dc
b.",F r(..; ll.r,,7t. hg /."r"r
'

Aju$aje intc.rnediare
u

Aiu$ajc inbn.\ljare. utilizaic la.saDbtnri Ia care sc.de o strins{e frobabiU nrai mlre ca la lruslajele inronediare (plant. ?1,

lis,

23).

, ,.;1"
r.
l--a q ,e
^,".,,;;l;;;1.;^,,
0,,3aifl.
"" .h.-..r'ns.,i

'd rl .nor,.anr'l.r

.e

rn'p

Caractcristitile ;i domeniul de utilizare ale ajustrjelor din sistcmul ISO siir datc in
t,rbelui 6.63.
Valoriic abaterilor limiti corcspunzitoarc cimpurilor de toleranle (numitc simboluri)
de uz general pertru arbori Fi alezaje, avind dimetrsiunile pini la 500 mm, sint indicatc
!D trbelul 6.64 ;i respectiv iD tabelul 6.65 (extras STAS u103-68).
Citeva cxcmplc de utilizare a diferitelor ajustaje qi nodul de notrre pc descn a
acestore sint |.rezentate in plaD9a ?1.
ln cazul rcductcerelor o alcnfie decsebiri se dl montajului laglrelor cu rulmcnli.
Inclele ruimcniilor nu trcbuic si alunece pc arborcr rcsfecriv in carcasi; placric acestcll
sc nlonteazri cu ajustaj cu stringcrc. Stringerea va fi cu rtit mai mare, cu cit siucirr!
9i posibilitatex de apiriiie a tocuriior sirt nlai mari. La determitrarea ajustajului trcbuiL:
ir e8r1i n1tsuri- de diferenta de temperaluri cc poate si apari in!rc
s: se lini cont
incl si arbore,-seu irrrc inel li carcasi. Sningerea necesrri va depinde * pe dc rhii
perte
- de dinensiunile;i tipul mlmcntului.
Abrtcrilc dc turl1li, cum ar 6 ovalihtca si conicitatca admisibili a;uborelui si alcz:julu: carcasct, nu rrebuie si lie-iD gencral
-,nai mrti dc 50')ir din abaredle dincr.
.ionilc
r.Lslur-.
"ic
I'erlru diamerrui arborelui rrebuie sai se prevadd dacd este posibil calitatei I'1 5
- calitd$ silit valabile
- daci cor(lidupn ISO, iar pentru llezajnl carcasei.IT 6. Aceste
liile dc aur:cliorurc nlc rulmenruiui perfiit accstc clase.

Clopurl dc tolrantt

de uz scnerd penrru dimcnsiuni

270

210
210

-300
-2A0

-316

290

-333
-300
-310
-320
1A2
344

E
.a

Pelrc 100 pini

Ii

120

Ptj( t2| !rn:t l,

14n

pini la

160

Pesre l,ro

Prsre i60 pina

I30

a
Pc$e 180 pnrn la 200

la

250

l,.sr. 250 pi,rt l.

230

Pcsr. 280 tinS la 315

Pc$r

l'cnc

t'c{.
l!:1r

li5 pnu h
155

|inn b

,I00 piin
451)

l.

|nri h

35t
400
450
50o

-280
-370
-290

-300
-430

"3r0

-320
4S0
"340
-530
-360
-380

-r10

--410

-6ta
524
5a0

,820
-915
1050

-1200
1:lt0

-1,190

r500

-)655

-158
-150
-150

-140
-140
170
-186
150
_t93

-193

-212

-1i0
_209

-i

70

la0

-r90
236

-190

200

200

-21+
-22a

-150
-300
-150

*r60

-180
*190

-180
*190

-42Q

-200
-500

-260

240

-5lo
-280
530

-2aa

-310

-130
-310

-310
560

110

-140
4L2

-3,10

420

,120

920

--{40

--480

-1240

.- !91

1050

5.10

-1370

-621

-435

-610
540

-420

-?r0

-.r80
-.5.10

-670

-80

-95

-95
_138

-110

-tl0
162

-110
_240

\20

t20

r30

-r30

-140
-214
-150

-140
-330

-170
-224
-180
-214
-200
-263
-210

-170

110

-180

-180
_-100

210

-2t0

-230
-293
-240
-312
-260
-332

230

-210
-480
-240
-530
-260
-550

-t41
-r20
-t59
*130
_140

---490

-570

-340
*180

-80

-140
260

-170

_220

-70
-88
-80

-60
-r20
-70
_r45

-60

-160
-290
-1?0

-380
-200
-390

-60
-85

-140

-260
360
*280

-294
-260
323

-820

,.-1500

-150

mm. Arbori

240

180

-t150

150

500

-240

-455
-380

1200

-140
-200
-140
2t5

-i50

160

-770
-660
950

r'""" zoo pia r" jz:


Pesre 225 Find

-270

-380

-520
-620
-580
-680

-140

-t54

-295

pitd la

-260

-110
-340
-800
-380
-420
---.i80

150

-2U

-28C
300

1000

-540
-1060

-200
-300

-330
-355
-2AO
100

--410

-330

_3fa
-360

-?69

-680

-'lr

-r900
-840

-680
It60

B40
12,t0

.ro0

680

-1250

-!?e0

531

--417

-440
--480

95

-2t5

-r50

-340

_2N
-,450

280

-300
-310

-r60
..]!
-400
_760
140

j4q

'ttt',hl t;.il ttr li nr()

r rf :\.1

-20

-40
-46

-;?

1_

-91

-65

-100

-il3

;:

::

05

-Bo -ro I -eo I


--ft. Lro ,ar I

-r8o

-42
-50

-32
-59

-15

-r,,| :r | --'

-40

-40
*71

,40
-92

I eo I -) l -'o
| -)ao -or I -

-50
-14

-50
-89

-5012

-60

-60

-72
-126

-J2
-r59

i l :'

66

1 -r'ol -'/oo
'oo'
roo L -.itl fiii
'ou
-'oolL -i;l
't11
-220 1
I

-bo
-71

-106

,72

.e

-t20
-!a5

.E

Pcare 120 pina Lr 180

Pesrc 180

lind la

250

-t,t5

-r20
-la2

-161

-1?0

-t70

-110

-190

-ls9

-190

-190

Perte 315 piqd la 400

-2L0

-2L0
-246

pinl Ia 500

-230
-257

Pcste 250

Pesic 4OO

pin! l3

315

-r20

-r5i

-120
-174

-120
-207

-r45

-145

-145
-245

-145
-305

-145
-395

-170
-216

-170
-242

-r?0

-170
-155

-lg0

-242

-r90
-27t

-2r0

-2t0

-427

-185

-299

-267

-297

-24
-50
-25
-61

I -..

-so

-r20

-24

-25

=il="I

-65

-25

ll--l-

-u5 I

1.!

-20
-32

.* ;1;l-_,-l;l
]_l '*li

-50 I -t0

-50
-58
-65
-74

.,'*\

-260

-r

85

-85

-85

-85

-l?0
--!60

-100
-129

-100
-146

-!72

-r00
-2t5

-190
-400

-190
-510

-rl0

-110
-162

-110
-191

-lt0

-t42

-2r0

-2t0

-2i.0
-570

-r25

-t25

-125

-2t4

-t25

-1A2

-230
-185

-240

-230

-115

-135
-198

-232

-r35

-r35

-2Aa

-85

-103

-1I0

-161

-t35

-162

-\75

-125

-185

-240

-265

-290

-6
-31
---8

-13
_28

-5
-9

-11

-20
-41
E

-25
-87
E

;
.2

*30

*10

-104

-2t

-36
71

-43
*55

;;;;,Peste 315

pili

la

-50
-64

43

-43

-t06

43
-t43

-122

-50
-165

-56
-r08

-56

-131

-56
-r86

-62

-62
-r51

-62

-t8

-68

_68
-223

-20
---40

-61
-50
,70

-50
-19

-56
*72

4oO

-ll9
Pcsc 400 phn la

5l]O

-68
-88

--68

-r08

-13L

-r4
*39

-11
-40

-36

-re | -ro

_i

-,0 ] -,u
-60

-41

-17
-69

'ri nhl t;.ti.l (

rJr.

tM
0,8

-1,5

-6

-3

-1,2
*2,5

-8

-t2

-2

-1

-5

-8

-11
0

L
E
E

pint !a

-3

-5

---8

-10

120

-1,5
0

pin, la

250

la

315

-5

--,8

!in!

-8
0

-7

-9
0

-10
thr'

-12
0

*t3

-18

-20

-27

-5?,
0

-25

-34 -12

-?0

-84

-36

-57

0
63

0
o
o
o
480
I
-750
-l3o -loo
0

,110

-270
0

-140

-r

oI

-I85

-900

-390

-290

o
ol o I o
rlo I -2lol-l2o
-8rl

-1100
o

-1300

-520

-1600

-620

-r900

-140
0

-2204

-540

-220

01010

0
254

-1io

I
-63 -roo -160 -250

ol o15

-410

-330

-r30
-160

0
100

-39

-?2

-32
0

-15

-18

-54 -8?

-22

-12

-r

)n I

-360

-120
o

-15

41

-20

-10
0

ol

r4o L-25o L-4oo l-ooo

-36

-25

-ll

-100

-7

-1,5

-18
-21

-15

-1,5
E

-ta -30

-t5

-9

-2,5

-\,2

-10

r'u

ooo0

0
- -25

ntu t)

-,3" I -.9. l-,300 -'3*l-,300


0

466 I -!72o I-lr5ol-1850

-2900

-520 I -8lO -r3o0l -21001 -1200

0oo0l0
o
o
ol o
210 j-160
I
-sro I eqo I
-8el-I4o
010
-or0 | -a7o

t4oo

-:3ool-looo

-15501 -250n

4000

'|abeh 6.64 (@tinaru)

l',1'fu"1,.'1,..r'jd"'"1...'lI

+0,6

--{,6
-F0,5

+o,75

-0,5

-0,75

+.1

+l
-1

Peste 120 plnn ta l8O

Pesre 180

pio! la 2jO

+5,5

+8

+12,5

-8

-t25

+1,5

+6,5

+95
-9r5

_15

+L,25

*tl14

+ 1,75

Peste 250 pind la 315

Pesre 315

ptnlt Ia 4oo

+16

*16
+7

-18
Pc*e 400 plna Ia

5OO

+7

-n

+18

_18

+2
*2
+2,5

-1,75
+25

-2t

--2,25

+26

+20

+31

-32

+4

+ \2,5

+3t,5

-L2,5

-31,5

+7

+10

+ 145

-7

-10

-t4,5

+5

-5

+15

-9

+3,5

+4,5

+tq5
-t9,5

+1I
-11

+7,5

-3,5
+4

-10,5

-7,5
+6

-6

-26
+29

+5

+8

+11,5

-a

+16

-11,5

-16

+12,5

-t2,5
_20

+165
-16,5

-5,5

-6,t

+11

-tt

+10,5

+ 1,25

*6,5

-9

+r15
-13,5

-1,25

+6,5

-4,5

+9

*9

-o,75

-t,25

+16

+5,5

-5,5

+7,5

*7,5

-r,25

-9
-F

-4,5

+4

*1,5

+13

+4,5

+6

--{

+t,25

+12

.g

+3

-3

+7

-5

+0,75

-7

+4

+5

-4,75

+lI

+3

-3
-t2,5

+0,75

-5

+2

-1,5

-4,75

1r5

+13,5

-r15

+175

-I7,5

+40p

4,5

+18

+44,5

_18

-44,5
+20

*20

+3tr5

+48,5

-31,5

-48,5

'Idb.tut

6.u (.dtinkre)

rdlt]r dnDurd d. btcmtr

+t4

_L2J

+20

+15

+u
-A

-15
+18

-18

+29

---29

+r)5

+70

+37t

+u0

+45

--.{5

-110

+ao

+375

-2a

-?75

+5
+1

+290

+450
--450

-290

+350

+8

+1r

+195

+95
.2

P.sr!

P6te

120

180

pid

l?O

P..te 250 pint lE

P.c.

31j'

+?0

ta l8o

pb! t.

250

3Ij

ttd L aOO

+2ao

_2t0

lE 5@

+ll0

J 270

-110

-2ZO

+125

+2OO

+315

-125

-2AO

-3t5

+925

+ 1rl5

+2j0

-925

-t45
+260

+405

-260

---405

+70

+115

-77t

+2@
-2AO

+9
+2

+13

+18

+27

+10

+15

+2\

+32

+t8

+25

+38

+600

+95o

---600

-950

+ 700

+1100

-?00

+445

650

---650

-1100

+800

+13

+3

+15

---800

+3

+18

+925

+160

+16
-t2a

+800

-925

-160

+?75

+500

-500 I

+2

+r

-800

+575

-t05

+245

+435

--435

+1

+500

-515

+105

+180

+370
-3?o /

+r

-500

+360

+65

_180

+3r0

-ll0

-360

-65

-70
Pdtc 4@ pt

+23

+650

-95
ptll t

+15

_650

_r95

+16

+19

-1260 +420
-42O
-260 |

+80

+10

+1

+12

+65

---80

+13

+l

+9

+l

+550

+9

+1

-550

+215

+r0

+r

'_2t5 -150

E0

+7

+6

+1

+55

+50
_t0

lqtc

+t

+6

+l

-55

.9

+5

+35

+r80

-r80 I

+4

-35

-65

+3
0

-150

-90

+300

-300

+150

-37,5

+200

-L25 I -Xn

+4

+ lo5o

+20

I -t050

+4

+2

+2

+3

+21

+2

+3

+2

+3

+3

+3

+2a

+43

+24

-t33

+50

+27

+36

+4

+4

+4

+3

+4

+56

+4

+700 +1150

+l8OO

+4

+40

+61

-1800

+4

+29

-700

+1250 1 +2000
-1250 -2000

+5

+25

+32

+45

+68

_245

---445

+3r5
-315

+485

+?75

-445

-175

-1150

+5

+4

+5

+4

+5

Tobsltl 6.64 (c6ntuzt.)

Pin! ls

+5

+6
+2

+8

+8

+4

+9
+4

+12

+10

+12

+15

+6

+t2
+7
Peste 18 plna

l.

30

+\4
+8

+16

F,

+9

+6

+15

+7

+t7
+8

+7

+a
+4

+10

+16

+12

+13

+6

+2r
+6

+18

+25

-t-4

+7

+21

+8

+m

+25

+u
+ll

+30

+24
+13

+35

+31
+15

+lto

+31

+9

+9

+7

+29

+8

+34

+14

+10

+16

+16

+t7
+t2

+24

+14
+10

+19
+10

+2t

+15

+30
+15

+t7

+23

+26
+18

+29

+la

+36
+18

+2t

+24
+15

+22

+31

+35

+43

+33

+13

:t26

+42
+26

+51

+51

+62
+32

+8

+8

+12

+24
+17

+41
-F t1

+24

-F8

+15

+2a

+17

+6

-l-6

+12

+15

+9

+4

+22

+26

.5
E

+33
+20

+39

+20

+20

+50
+20

+lto
+32

+31
+23

+38
+23

+45

+23

+58
+23

+47
+37

+72

+15

+39
+27

+45

+27

+52
+27

+67

+55
+43

+83
+41

+46

+45

+5r

+60

+77

+31

+31

+64
+50

+96
+50

+51
+34

+66
+34

+86

+72
+56

+79
+56

+88
+56

+ 108

+2t

+?a

+62
+37

+73
+37

+94
+37

+80
+62

+8?
+62

+98
+62

+l19

+86
+23

+67
+40

+80
+40

+103

+88

+95
+68

+ 108

+13r
+68

+11

+32

.t
E
E

6
Peste 120

pinl la

Psre l8o ptn! Ia

Peste 250

Peste 315

pln! la

pln, la

180

250

+t7
315

4oo

+t3

+t7

+43
+20

+52
+20

+46

+57

+21
Pestc 400

pinl la

500

+41
+23

+50

+2t

+63

+24

+3t

+50
+34

+31

+27

+68

+37

+68

+56

+62

r56

't\rbttrl 6.04 (.ottituaru)

+11
+10

+14
+10

'16

-t-19

+20
l- 19

+23
+15
+24
+19

+31

-F

+15

123
+19

+25

_Pr!!9 14 !l!4fqfC_
Peste

t8 pln! la

+r0

24

+23

+37

+4r

+24

+24

F1?

+10

+14
+23

)27
+t5
+:4
_-,119
+41

34

+23

+20

123

-49
+24

t18

+20

+1L

+14

+19

+19

+27

.1-32

124
.1rl
+11

+19

i38

-t23

+t I
+2A |
+41 )
',5
I

tJ6
+28

+19
+2n

+44

+48

+23
+46
+24

+t5

+15

+54

1'62
+41

+41

t41
+34
+49

+34

+50
a34

t34

't54

+60

I?1

13r
+5r
)43

E.
F,

?
.!

4L

Peste r00

pint la

Peste 120

pin, la

+43

143

-l 66

+13

rl1

+69
-

.2

Pesre 140

ptn! la

+61
160

,E

Pestc Io0 pinA

la

-54

+8I

140

t8O

Peste 180

pint ta

Peste 200

piDt ta 225

Peste 225

pin! Is

2oo

+66
+94
t75

+66

-t 93

+tt3

+ 126

7l

')

'101

+54
+88

I 126

79

.t

9t
+139

+104

l1q1-

).147

+ 162
.1-122

l-132

192

91

i105

-t.75

+92

',J-83

90

+65

-r25

+ r40

t59

-t- 100

+134

+\74

)91

+114

+ 134

+86
+68

i100

113

+148

+ 164

F108

+186

108

+ 171
'I 146

+97

i106

lt23

t-l5l

+ t68

+ t26

+80

+15"
I130

+r30

I 180

I180

+ 130

,169

+186

+216

+225

+210

+uL

+250

+218

t21A

+26i

'\ 240

i272
+240
-F304

+ r90

+293

+264

+125

t.244
208

+265

+3r9

l-268
'1330

+3tr

+272
+212

+295
+232

'I

68

1.100

-t 109

+80

+80

+104

+ 113

+84

llL

-t 84

Pcstc 280

pin! la

+94

+94

?15

+ \21

+130

-t-

Peste 3r5

pin! la

355

+165

Peste 355

ptnt

4oo

+r32

Pesre 400

pine la 450

+114
+ t46

Pesre 450

pin! ta

ll?

I98

+t26

1.54
-1.96

+?8
+59

.i

pid

+ r52
+112

i85

)53

Peste 250

5oo

+?0
+54

+73
+48
+79

+65

+84

la 280

+!a

,13

t72

+51

+77
250

62

__
120

l3L

+64

+59

l126

+98

+94
150

l-98

1.158

+186
+1?0

r33
+ ro8

r44
+108

+139
+114

+150
-t114

+t?l

+153

t 166

'r-18'

+252

1-126
+ 195

+232
+272

-t-126

+126

+159

'1172

-1.132

1.t32

+170
+190

+l14

+ r40

+233
+203
t259
+242
'r252

.\ 226

i90

158

I 252

+170

+u7
I

+ t41
+186

-- 166

+r95
+166

176

t202
+215

-i-108

.t 132

140

flro

+ 146

+152

208

+315
I 252

I 209

-l

196

l-

196

146

I
I

226

166

+180
+196
+210

+2ta
+292

+240
) 264

.t'330

I 370

'1294
| 393

+330

I 347
i 360'

!:1lo

+294

357

400

t60

| 423

I 360

1:delul

6.U (@nntu .)

Po:nia c,mpurui de rorcmd

+u

+r8

+28
+18

+32
+18

+31

+35

+4t

+24

+24

+43
+28

+4r

+44
+33

+51
-t33

PinI ta 3
+18
+28
+23

+A

+3?

+2t

+23
+37

+34
+20
+46
+24
+56
+34
+67

+23
+50
+2A

+60
-t'33

+54

P."E

3ott",

la

ao

+41

F41

+61
+48
+76
+60
+86
+70

+69
+48

+64

-t.85

't79

+106
E
E

Pcste 65

r*te

Pcre

';
E

pinl la

ea'-pi"!

+8?
80

lijo

pinr ta

120

Pcste r20

pin! la

140

A
ne.re too

p*r

ta

160

tsu-200

Pe$e 200

pini la

225

50

pidd la 250
pind la 280

+228

.'2t0

+301

+244
+3na

+ 146
+ 124

+159

+166

+r79

+ 144

+210
+170

+146
+198
+144
+233

-t-187

+194

+ 172

+172

1- 170

+2O2

+2tt

+228

+273
+210

+270
+252

+224
+277
+252

+3O4

+3t?

+244
+330
+310
+360
+340

+244
+339

-f210

+242

+236
+ 304

+284

+25A
+330
+2a4

+147

+361

Peste 315

pin! la

355

-t 426
I 390

+350
+447
-F390

+1?0

+258
+356

+244
+396

+80

+96

+105

-\-524

+5r7

-t-

530

+553

-l 547

+561

+490
+530
+540

603
540

+l?8

4.340

+490

6i7
t540

660

+566
+530
+635
+595
+700

-t 660

+547

+530
+658
+595
+723

+660

..1-

146

+^,

+266

+273

+2AA

+288

4-244

+294

+305
+.280
-1

+385

+445

+454

+847
+820

+280

+t92

1!{
+2?2
+178

+4

+210

-1_8
+343
+280

+ri3
+310

+425
+507
+415
+557

'

+525

+6%

-f590
+696

+ 660
.1-740

+u8
+3n

310

-t-414

+767

+2r0

+168

+ t22

+379
+350

+345

+615
+590
+685

+245

+335

+4105

+525

+435

.+ 1?6

.l2ro

+5118

+532
+475

+165

+l?8

+425
+498
+475

+345.

+tn
1-97
+rn

+1?8
+232
+2L0

+280
+124
+310
+370
+350

+369

+80

+ 146
+2OO

+225

-F310

+350
+479
+390

+492
't435
- -490

+ 146
+193

+43t

+435

+141

+122
+159

'.417

+3L5

+435

I 540

+220

'l-190

+402

Pcstc 450 pind la 500

+161

+ 190
+25O

+3L5

+490

+93
+68

119

+190

+47r

+85
jiL

+L20

+253

+?42
+350

450

+246

+3t5

phA la

+t33
+\20

+168
+146

+L24

315

Pesre 400

+r02

+251

+236
+287
+258
+113

+77
+64

+97

230

+2I0

+55

+\35
+148

+87
+54

-l-54

+113

+2t5
+235

+,n

+8?

pin6 la

Pesc 355 pint la 400

+76

+45

+67

+81

+ll?

Pesre 280

-t-315

+68
+55

+12

+92

+10

+ t02

+195

+39
+68

-t-68

+ 132
+ 102

+l?0

pln! Ia

Pe$e

+139

+l2L

+144

Pste r80

Pesre 225

t!0?
+\24

100

P"* r4o;r"tr,

't- 115

+45

14

+t

+50
+39
+60
+47

|
I

+7t7

a-740

+749
+660
+437
+740

SoO

'1-883

a'917

820

+420

+820

-l-660
.+?80

+740

j rI

+647

+590
+660
+803

'Iab!rn 6.64 (tohtn,ta )

+32

+26

+51

+57
+42
+68
+50
+78
+60
+94
+73
+ los
+88

+42
pln{ ld

+61

+50

14

+71

+60

+15

+84
+63
+96
+75

+110

+119

+94

+94

+130
+114
+163

+I39

+70
+63
pin{ la

pln! la

.9
a
B

'e

phd la
pln{ la
pln{ la

+88

30

50
65
80
100

ph! la 120

pln{ la

160

plnl la

180

plni ls

200

lt

+174

+rs1

-1202

+172

+193

+m4

+t74

+172
+229
+210

+236

+49

+2AO

+214

+254

+258

+276
+254
+125
+300
+165

+289
+254
+340

+332
+310
+390
+365

+345
+310

+r44
+t74
+214

+ 144

+ 300

+34O

+420

405

+380
+454
+425

Dln! la 280

-F

+380
+340

+6t2
i580

plDd

U5

+88

ll4

250

Peste

-tt0l

+r37

+499

225

+86
+73

+47
+35

+128
+ lt2
+ t52
+ 136

-t470
+549
+520

pln ,

-t36

+26
+43
+15

+6A2
+650

+766
+73O

+856
+820
+960
+920
+1040
+ 1000

+LL2
+161

+136

't240
+210

+4O5

+16,
+545

+415

+4t5

+380
+471
+425

+490
+465
+549
+52n

+505
+465

+5r6

+ 601

+621,

+575
+669
+640
+742
+710
+822

)-575
+686

+470

+566
+52O

+566
+52O

-t-

640

+632
+580
+702
+650
+747
+730
+477

+930
+900
+1036

+ 1057

+ 820

+ 1000

+1000

+943

+1140

+r163

+920
+ t063
+ 1000

t79O

+r100

+1290
+t25O

+762
+710

+442
+790
+957
+900

+ 110O
+1313

+1250

+38
+32
+50
+42
+61

+42
+32
+54
+42
+61
+52

+50
+62
+50
+42
+67

+54
+40
+68
+50

+70
+60
+92
+80

+14
+60
+98
+80

+E9

+L\2

+119

+67

+91

+91

cl4p{rl

atrc

rot.relA d. u aencr.t pertru .uoddut


Di.i r! joo ee _ Arcai.

+I54 |
+l4o

+158 I
ll1 +t4o
l
+??g
+t72
)
+2ao ll +tro I
+?1?
+270

+16t

+74
+60
+88
+?0

+ l4o

+1zo
-i_uo
+186
_i-r!o

+117 |

+ 193

+ 193
+ 160

+2\2
+160

+2

+r?0

+290

+85
+60 II
+l0o
+?0 II
+r 16 i
+80
+ 138
+95 I
'1-

162

+L2O

+60
+ l,t5

+70

+t?o

+80
+205
+95
+240

+310
+ 170

+340
+180

,s
E

;
g

Pest

100 ptnd Ia t2O

Pestc r20

lina

I40

Peste 140

piDl Ia

160

P*r.

pint tr

t8O

Pne 180 pinjl la

2OO

160

+263

+2oo

+373
+310

+112
+340

Peste 200

pin! la

225

Pest

pin! la

250

225

+650

+260

Pe6t. l5O pind la 280


Plte 280 phil la 315

P$t.

315 plD! la 355

P4te 355 pinl la

4OO

Pe$e 400 piDl la 450

P*tc 450 pinl li

80

+5110

+r340

+5oo-

+ 1200
- - +l49b-

+360

+1350

+1655
+1500

5OO

+6?0

+1050

+430
+300
+460
+330

+r80t

'I1650

+1900
+ 1500

+2050

+380
-t-480

154

20
-_.

+!r{l

+60
+30

)62

1.11

:30

t2a
+20

+76
+40

+130
-.40

+34
+25

+93
+50

r.160

+50

-l-50

+43
+32

+98
+65

+lt7

-i 195
165

+40

+ 105

+30
E

+78
+30

+ 105

+30

+65

't

119

+80

.t 53

142

?lo

+66

+80

-1

50

+130
+100

+146
+100

i- 60

+155

+174

+94

179

.2

-1120

o
Pete

120 pine

la

l8O

+r85
+145

Pe e I80 pin! la 250

Pesre 250 pintr la 315

+216

170

+242
'1.190

Pese 315 pin! la 400

Pe$e 400 pio.l la 500

+ t20

+72

.rar;];
t*

j *,"1

- r"t

."r")
*"rrJ
I tzo I +t7o

. u*

I
--lnt] tno
+

leo

Freo

*r,o

+72

] *,r,

1] r"
+ 129

r?o

+ r40

+100

+4oo
+rea

+t33

+440
+210

+570

+480
+230

+630r

+210

+2to

-i110

+150

+161

+182
+ t25

t62

+175

't198
Fl35

+rl5

-1'125

+t15

+85

+i85

+245

+ 172

+215

+2A5

148

+r00
+ 162

+tt0

+85

+19r
+ 110

+r00

+100

+240
+110

+32O

+265
+ 125

+355
)-L25

+232
+135

-t 85

+135

+110

+385

+r35

Pozith

dm lnl d. lol.ue

Pltr! Ia

Peste r0 PiaI

18

;t*I*

+20

+20

+l

+14

+17

+u

+\,2

+16

+20

+24

+1,5

+49
+13

+11

+34
+16

+41
+16

+19
+16

+41

+20

+53
+20

+n

+50

+64

+8?

+25

f-25

+25

+9

+16

+2.0

-t-31

+6

+6

+a

+10

+28

+6

+t3

+5

+6

+7

+20

+36
+25

+25

+43
+30

+49
+30

+60
+30

+76
+30

+104

+30

+23
+10

+51

+t8
+t6

+71

+36

+90
+36

+123

+39

+27
+12

Pcsrc l2O pind lE 180

+61
+43

+68
+43

+83

+ 106

Pqre r80 pln! la

250

+70
+50

+79
+50

+96
+50

+122

Pste 250 pin! la

315

+79
+56

+88
+56

+108

+r37

+ 186

+56

+56

+87
+62

+98
+62

+119

+151

+?.02

+62

+ 108

+131

+68

+68

+16$

E
?
E

.:

l-

.2

+14

+13

+22
+13

+3t

+1,5

+35

+19
+13

+29
+20

+1

+4

+10

+t6

+9
+4

+10

+16

ll'2

+!t0
+10

+15
+10

+18

+0,8

+8
+2

+t2
+6

+t2

+6

+r0
+6

Pest. 80 plnl

120

i5

Pest 315 Dln! Ia 400

Peste 400

plnl L

500

+6A

+4t

+56

+62

+36

+6

+7

+25

+9

+4

+5

+6

+7

+1,5

+2,5

+11

+9

+10

-t1,5

+4

+6

+5

+8

+6

+9

+1

+5

+{

+6

+11

+9

+4

+7

+lt

+16

+8

+lr
0

*3

+3

+5

+8

+13

+2,5

+4

+6

+10

+15
0

+8

+t2

+18

+25

+10

+5

+3,5

+35
+15

+t5

+61

+4,5

+7

+15

+40

+t7

+49
+17

+69

+6

+43
+18

+54
+18

+75

+7

+62

+18

+223

+47
+20

+60
+20

+83

+8

+2A

+54
+14

+68

+3

+17

lH.

L-

+39
+14

+50

6.ai (.orti' 1at.)

..

+32
+14

+4n

+68

+5

ab.lut

+19
0

+14

+29

+24

+8

+t2

+16

+32

+23

+9

+13

+10
0

+36

+18

+25

+15

+20

+27

't

l''L'hu'hL'L"q'u

"

,, 1,,,u,,,,,

;;'L ''
,;i.;1
tL:-/l/l-li
;1.i
p;;
r
l I i:",f
['',-

,ti.*_ "B/ ';, ,,8 ,ao ,, "* -,


';l
l'*"110
1
n*uro ';i ';/ ti "BI 1 ,,3 ,,3 ,Bi*B'*B
1
l['6
, * ,*
-,,0,
'r
'; .i 'r ]
'''/
I'rt ll l]'lli d'/ d1-,rr..[,,, ,,/1* ,I
",
*/
.9 i-=t L
I
I
11 ';
ui ,:./ r1 ;r I -,"r ., ' ,,*J
-e "*..,,
ro il ,".
*
,
/
llt
.t
; I fiT;",. : *3' i ,6.1-". .e .t
,Tl ,"*/
I
I
r lll-1
I

u*.

ll

P6r

L.

.,,,

,,'o

,;"1

pl"e

t,

,"Bol

lJ

,,3

'r,
rryt'
1-.* L
' Ii
1l -"
--di
".*. 'ro
]'l.'*r8o llilr".

"; '3"_'d" ',

*3

I '8,

,*.J

"*|J

Pese

p'b{

,;
,;l
,;
;
";/
i]
i
;l
i,_; .*l
i r

'a,50 ll ;

I
p,pdh3r5 lf;i- *
rI ".";"
p.ste

r5

li1lil i
'5? ';Fi

ll *s,

I 11"'' _l[_i
I prni
*o ll -..;
"*.. r.5oo

l]

t]--* I'
i

-,*[ *J

',

/ ,.*] .,il ,"*li


,*J,*, ,*, ,*
'*
"*
I
="'
t '.rl -"* f ,,.* I ,,s"1 ,,yl .*rl
,,,

al,.trn

6.t;t lt,ti

,tt.)

L _-.::LL,*1 .*;,,;
;- :]f:L -

,atulut 685 (tutinuatu)

F
-

J.

J,'

Jr , 1".

r""

r",

i-1

1""-, iJo

/*{
Fi"*+
i;,''r,r-*
l:,ljl
:
I l::= 1*!.,1
,:'l

",:

ri l1#

I r*"""
tr i l-" E F l-4ltf .,;l*
jFEF/+i;i+':i
I 1: lEl;Eft
li,bT
f*r _,;',.,,f1 i; 1l,H'i+l; l*';l ili
1t*',*,,,

IA

,--l -'- E

lfll:1., j.:
r_, l-1I Fl -r l*;-- l-,,, 1.,,,
rT
-* l-*l;G1;l _,*l
i-,,s
lr',r:''."_lJ'lT-:
t*)-:,2.

II i;,tr;'1,.

I
I ];''*:'r,, ix

1" ,-n ].r;:',s 1x i*i] ,rri_,*l_r,


l*.
_,-_]
_* _'

II lt;x,:s'* ]:l-i-r,;'1,;
J:; ti
r:,',:':.

li FfEGtrtr
=l-?E["

l;]

1i;*]r,,-l

_t3,_ti:t]_*J_t*]*:]_;;,;,.,*l

ry i1l

r'.b.tut a.a5 (.ortinua )


Pdrrir ;roprrui d. .oi.rollt

i,r1 I rir5
+70

+125

ht6

+ 200

*-T *

+1OO

-125
+ 150

+uo

-150

l.

ta

IInI l.

30

Ph.!

+110

+180

+290

-1r0

-180

-29n

+135

+2t5
-215

+350

-135
+ 165

-165

_18

-350

+260

,260

---2!

+ 195

-t-310

-195

-31J

-34

+31O

+5

',E

+5

-4L
+I100

+4

tto

+5 I

LrJ

-1100
Pln! la

180

PinI l3

250

+t250

-t250
+9

-63

+5 |

+i6

+9

-72
PLt h

400

I.

500

Pi.n

(i4

+7 i

+ 1150

-1t50
+1250

+2000

+17

+18

+11

+2e

'I

db.tut 6.6s (eo nuat.)

---6

-t2

-3t

-16

-11
-16

-t7

-12
-42

-t3

-L2
-21

-15
-51

-19

-18
-45

-15
*19

-22
-74

--.24

_21

-8

-31

.a

-18
-61

-31

-37

---"to

-26
-44

-26

--4

-19

-2t
-5r

-32

E
E

i5

-t24

-220
180

-2\

?iotr Ia 250

-25
-15

PlnI la

Phtr la

-19

-290

-2\
0

-155

--250

-360
0

--100

-L4:t

-41
-70

-50

-tn

-50

-136

-56

-56
-t86

--19

-320
0

-43

-106

-47

0
315

-4'

-61

-36

-250

-55
--{o
-61
_88

*95

-165

-41
-98

-151

-62

-62

-15

-68
-t65

-68

-108

1ti6

l abrl l 6.ai (.u!nudt.)


Po'nh dnrului d. rol.'rnd

Plhtr

l,

-10

-t4

Ptd la 6

-t4

Ph! la r0

-t7

Plnl

l!

24

Pln! lE

30
Pertc ao
Plnl la 40

a
e_

-10
-10
-16
-20
-t2 I -ll
-43
-m
-t3
-16

-10
-24
-t5
_t3

-25

-2A

-20
-rr

-16

-i4

-23
-50

-20
---4t

*24
-61

-24
-37

-4\
-47
43

-48

--47

-54
---o

-51
-72
--54

lao

-83
--86

-68
-97

-T

-100

-l(M
---85
--89
Pb.t la 355
3t5

450
l. 500
1ri6

-\21
-97

-133
-103
-139
-113
-153

-x9
-159

-4a
-88
-90
-53
-93
-60

*6

*74
-89
-s6
-r04

-94
-t12
-1,O2

-t20

-106

-ao )
-63
-r09
-152
-67
-a4
-r13
-t56
-44
-t26
-17a
-78
-130 _ -179
*108I
-87
-191
-t44
-114
-93
-20J
-150
-t26
-103
-166
-22J
--i109
-tt2
*229
-t72

-L24
*144

---31

-50
-43
-59
-49
--,65

-54
-72

*72

-18

-?8

-93

-66

*n

-101

-85
-140

-93
*118

-LL7
-85
*125

-126

-93
-t33

-142

-l5r

-1ot

-ir3
-\21

-105

-60
_79
-69
-106
---91
-119
-115
-140

-tt2

-139
-764
*t57
-186
_I7L

-2@
*18?

-154

-160

-216

-t74

*161

-t5t

-18

-11

-t1l

-186
-183
-248
-201
-226
*252

-2\5
-t97
_234

-245
-272

-279 -292

-259

-31
-60

-33
-54

-41

-61
-5L
*76

-39
-64

--.61

-70

-86

-85
-64

-91

-t2l
*111

-91
-126

-177
-159
-163

-l19 i
-r59
- l3l
-171
*149
-195 I
-16'
-209

-r07 I

183

-20A

-2nt

-22A

-227
-256
-249
-278

-l3l

-156

-t55

-r75
-2tl
-195
--45
---2\9

---x5

-241
-247
-267

-3t1

-295
-347

-3to

_r79

-2t9

-26

-{o

-84

-150

-t34

-18
-24
_19

-25
-34

*34

-30
-60

--{9

-20
_28

-15
*27

-31
-44

-35
-54

-62
*38
-74
---41

-18

-u

-25
-36

-39
-50

---58
160

-12
-4t

*L4

-20
_29

-34
-73

la 100
Pete too

l.
Pin! b

-27
*25
-33

-16

-25
---50

PlD.6

Pln!

-18
-18
-23

-14
_20

-29
--45

.:
.g

-19
-41

-t4

---273

-11|)
-307
-370
-117
-400

-4U
-527
-567

-342
-369
-426

-4t4
-!t4l
---467

-5n
-4t7
-5ao

-48
-81
-60
-99
-70

-109
---87

-t33
-\02

-t!a
*121
-1?8
*144
-198

-l?0

-233
-190
-251

-2t0

-273
-236
-30a
-254
*330
-244
--:156
-315
-396
-?50

-4tr

-390
-435

-490
-5a1
-540

'Iar6ttt 6,1M (eorti/kt

-n
-30

*26

-35

----51

_24

-33
-3i.

-35

_42

-37

-50
-77
-60
---87

-.18
Pln, ia t8

Pini la

24

30

Pin!

-36
-41
-43
-56

-32
-50
-39
-60

Pid la 40

.E
E
E

-108
-116
-135

-Lt4
*133

?
Pintr

I.

100

-139
-161

-5?
-50
*60
*73
-75
-91
-92

|
-32
---46 )
--42
--60 II
....52
-74 I

-4t
--51
-tO
--{8
--.67

-89

-55

-76
-56 | -67
-8a

-88
-L2t

-96 I -rro
-88 1 -105

-I13 -110
-111 -131
-141 -16J

-13' ; -l1t
-168 -193

,
-187
.q

_245

PiD!

PiDA

1t 2U)

Pln b

180

225

Pind la 250
Piqd Ia 280

Pin! la

315

-2?O
_275

-304
-301
-330

-33t

-360
-376
-408
-4L6
-448

-365
-428

-2t3

*273
_298

-4t5
_478

-3t3

-303
-32a
-341
-370
-376
-405

-465
-52a
-520
-592
-575
*647

-25?
*237
-2?7
-267
-293
-339
-323
*369

--416

-453
---499
--423

-640
-7L2

-669

--466

'-690-

-498
-516
-548
-1t9

*110 -79t,
---8?r
--822 -?90
-a79 I -9oO
-916 -989

-615
-649
--685
-572
-635
-637
-700

-'68
-4t4

-767
'-807
-847

-639
-717
*?80
-797

*9?9

-.710

-1016I
-107?

-rooo

-1089
-1100

-1t40 I -rro7
)
-977 -t221 -1250
-lorlo 1 -1290 -1341
107

Aiustajclc cu strlngcrc su drcpt consccin!tr rcduccrc, iocului intcrn (initial) al rulmcnrului. Sulngcrca dinrrc iD.lul joterior $i erbolc conrdbuie la mlrirca itiabetrului
clii dc rularc cu \rdori cuprirsc lnrr. 6G-809o din vsloarca striagerii, in futrctie dc
nccliunca inelului. Cu ch secliuaca va fi mai mica, cu arit crcaterea va 6 mai oare. l-o
cc prive e contra4ia clii dc rulsrc e inelului exrerior, aceasta va fi cuprins! in limitele
d. 50--{0% din stringcree inelului extedor in carcasli. Este necesar _ca i! cazul uoot
slriDgeri tuari str se pretdil rulmeDfi cu utr joc radial mai mare.
In figura 6.2 se diu schematic diferite clmpuri dc tolemtrtl penEu moDtarea rulmetrlilor pc arbori f in carcase, precum li srriDgeii-le pe ru cerc se recoE ndi u! ioc mdial
inilial mai Dare al rulmeDtului (C3-C4).
La alegeree aiustajelor de moIrtai a rulmetrlilor se ulrliregte o fl\ere siguri $i suslinere uniforrn?i. a_._inelelor, un monrai gi demoDtai si6plu, clt $i o deplasare- axiali
ugoaro a lagaruJur I'ber.
L.a alegerea ajustaiului se srabileqte cazul de incdrcare a rulrnetrtului d tipul sarcisii, funclle de sercina dioamicil chivelent5 $i capacilatea de hcircere di;amicd C/p
(tab. 6.66 si resDectiv 6.67)ln tabe[l 6.'68+6.72 si dau indicafi cu privire la alegerer cimpului de rolerenF
pcntr! arbori qi carcase fidDd seama'de feiul sarcini! di tipul $i'dimensiudle ruimeotrilor, precum $i de conditiile de fulcFonere. Excep;iile Ia rceste indicalii sinr rotuqi

nclp.lclc cazlrl d. hcd!@G.lG In lcto! nte.ntUor

(c*r..

Rezuliants a.e o directic

incvitabile.

Valorile oumerice ale cinpurilor de toleratrIe pentru arbori ti carcas sint date in
hbelele 6.64 ti 6,65.
Valorile jocuilor $i srrhgerilor rezultatc din monrarea rulmendlor pe arbori ti h
alczaielc carcaselor siot dar; ln ubelele 6.?3 $i 6.?4. Aiusraiele rializaie sint valibile
ln cnzul cind arborii $i carcasele tru se deformeitr elastic itr locurile de montaii arborii
gi carcasele sd fie din olel sau din fotrrd; rulmeDtii se Du se incebeasce ia dmiul fu!clion:lrii peste ternperaruIa de l00oc.

odatt

inelul exreridr

odat! cu in.lul intuior

Rerultdt.

't+)

s
tlill

o di.cti.

S.rciDi Prd s. rcre$e


impreu! o ioclul jnterior. S&cid. P' ac o

N
Fig. 6.2. Clmpui dc tolqMt. pcDtr dontu.a rulrnentlor.

{.

'Ibb.tul 6.66

STAS 6671-6t)

'I

.rdb.t"t

abiul 6.66 (.n tittut.tl

Clapurllc
Sarcina Prd c ot.9te
lmprcud cu inelul cxtcrior. Slrcift P. rrc o

dG

tol.rsnd

dbo lor rrc c.r. .. Eortcsrd rulmmtl r.dl.[ rl r.dl.l-rrlf,Il cu bll.


cq &lc cu .lcza, ctlhdrlc (.!ftai STAS 66?r-6t)

dG

!.u

Rolipeuqsta-

Role d ghidai 9i

odatt

6.68

do

Apalare l.tiice, rurbo-

.u inelul int.rior
<18
20*100
r05-200

h5

45-t4o
150-200

<40
45-100
105-2@

j6t i5
k6; 15

20-r00
105-140

Tab.lrl 6.67

dc darctrl furctic de !.portul .lint. sdcin. tinqnici echlvalenrd ti c.pa.ltstcr d.


trcdrca.. aunabici C (.xt!$ S-fAS 6671-67)

t45-2uO
220-2AO

jt
<40

4F100
105-140
150-200

22tj-400

k5

45-65
70-100
105-140
150-280
300-500

eld.tbmotoare, rcduc-

t@re

dtii de vh.z!

p.ntru @9ini-unclt.,

odsd cu inelul exterio!

<18

coDDresde, pobDc
mtdfuge, ventilaroarc,

Motoare .lcctricc pln!

l. 100 kW, rurbin.,


metuiue bieln-noniPcnt$ utohobil.

p6

9i

tacr@e, aborii princip.li de la Dai'rilc"

u.lr.,

reduaodc 8!clc

Osii de vag@c dc
dlc f.tatd ti de rlm-

45,,,60
65. . .lOO

105_..200

50*140

50-r00

151-200

105-140
150-200

2m-500

v.ic, ..bo.i cotiti pcnr!! moroa.e electrcfror@c p.src I00 k!q,


P6

tlosloit@dor d. l.
aa0iti-unltt !..1c,
rclelc pllcild tu.let ,
qilc dc rule .lc

220,,,500

10n

Crnlcllo .b tolroltn

r!bo.

Sercin! ci.cuhnt!

$u uedefilirl
,O"OO

I'db.lul 6.70 (.dthna

ab.hn 6.69

..rc o lao!r..{ ntodtr nd.U rr .rrrt{!.dtog c!


bltc ..t rol. (.ftru STAS 667r-67)

ds_

or, Eo

l''

bile, n

*r.-,,

*bL

:l

Rurne4t

Im.lFi ebdilor 6rid ri

!i .@pe3orFlor, rcCc de
ruLF .le poduilotr Nlstc

j6

Rulmc ii uborilor pimlpali


.i mctinilo!-unelrc st.lc (de

< 200

I4Ir

.] '*
Tab.tul 6.70

Cldpu l. d. tolsete .l. rleai.ld orc...tc b c.r. & Dolte2i rurmdttr rsdt ll
ri qdi.l-ad.li cu ble .iu tuie (ertEs STAS 66rl-67)

Rotile din fad alc autoEobiLld


9i Eicrodelor pc rulrnedd s rcle

coice, rcdle l'iod.lor

Io.l ujor &pla3lbil (toleml.


s. alc8. h tuncti de peizi.
& eieatie a rulhcliului)

'l

Tab.tut 6.

CiEpurile ilc tolc!.ntA .lc ar.rgt.ld cecaselor 1o caF & bortc.zn ulo.nrii ri,ll
rl .xl.Fo.ciletl (n!.. STAS 6671-6?)

d. trdshisie @e nir
ne6it! pre.izi de 6tad.,
Axe

caal d. rnd.@e
Mljorit.teE .samburilo. cu !ulmsi dio .onstecfti de m9ini,
l.dte la osiile hgoan.lor .le

el. f@ti ri

ramvaielor

r.ib.i d. .arqsr
Toat! tipuilc d.

.uledfi

116

Ruls*ti dilli a blc


Inel ln brio.itara ezulilo!

urd d.plr!.bil. Rolmdti


adi.l-disli d biL eu o ble

Sar.inn

!6

mnic.. Rulmend din cLsr


P4

P5.

RuloEofi

di! cLs.

P0

ti

P6

J?

Rulrmi pcnt u dboli la


n tini-@lte, rulmori 1.. tuuI !il. pliBip.lc ..le $borjlor
*oo
i

CiMbtis dldEii prin a.borc

ti

P6

tddi oe $iba de trcd!

K7

Sein{ .ir.ulanti

sau

ledefilit!

r RolcL.
trllrportoe.clo

rcl.lc

o rolc,
& btinds., Drini

Cl6Duil. d. toLrein

M?

Tab.tut 6,

ale

dborllo!

(.ttt$

De car.

se

Eolre.zt rutmeDttt ftun ia.l btold

STAS 5671-6?)

siEholur

Rdmo$

rce,

ftr!

inel interior 9i colivii

Rulmend radi.li cu rclc cilind.ice,


t?0

t7

L.str
K7

P0

.odic.

PoEpc mriitur, votilftode

(ilelul d:tdio! uro. depla$bil)

{I .o,t:)

B8

I4n!

dDfutli d. brc.urr

ae

f!.n irel int rio.

c5

V{torll. J.rctrrtlo. tl it.nrt!.rllor r.zulra& dln monirr.r rtrlmcnlllor rc rrbori (.!rr.r

+,

+14

-8
+6

+3

+17

+4

+20
5

-3
125
-!6

r.

50 rrln!

l.

+29

65

,i6
-5

ir

rr

120
140

160

pinl
_rJln!

-t9

_-8
+ll

-a
t13

-7
-ll
-7
-t2
-i3
-8

-l- 13

'f7

-10

_r2
-21

-6

-15

-10
_14

-9
-15

-10
-15

+2

'14

-12

-2

-9
-L4

-l

-1
-r2
-17
*2 --

-1

-r7
-1

-72

-18

-1,t
-20
-L7

-2

-r7

-25

+7

+9

+9

-8

-8
-20

-14
-26

-19

-21

-17
-6
-20

-t5

-20

-t7

-7
-18
*2t
-8

-2t

-2A
*10
*2L

--::a2L-

-t2
-25
*3t

--i-

-10
-19
-24

-14
-17

*t1

_14

*x

-8
_19

-15

-45

-26
-3a

*17

-21

-24

*13

---a

-t2

-21
-27

*25

-16
-27

+15

-2

-t7

-13
--41
-55

-3A
-1?

-?lo

-36
-45

-20
-39
---48

-20
---43
-5!t

-21

-15
-26

-31
-37

-37
---4t
-26
---45

-15

-3t
*t9

-tt
-lot4

*30

_36

-24
-5L

-4t

-51
-62

---41

-32
*55

_66

_,n
*66
-77

-9t

--46

*58

-54
-42
*96

l40

't39

+18

+11

*11

-ll

-18

+6

180

+11

-19

*15

-3

_--{8

-32
-46

-58

-{5

--43

-56
-70

-60
_77

-76
-93

r. l8t ptrr ls 2OO


r. rir) ptnu h 225
[ :r25 plnl la 250

+5

-t5

280

n5-l

-113
-65
_98
-115

+49

:1S

+20

+29

-13
-30

-t0

+2t
-16
-i5

+13

*\7

+13

*26

-30

*20
-37

+32

+16

+16

-13
-35

-23

-29
-51

*50

-43
-62

-n9
-71

-20
-59
_78

-r7

-56
-76

-m
--45
--87

-31
_64

-31
-70
-90

-50
-89

-56

-l0l
-l2t

-24

-42
_21

-_40

49

-49
-59

-14
-59
-71

-7t
- -4t
*73
88

-5t

-88

-106
-54
*91

-r00
_61
_106

-6t
--alza
-t0a

-68

-64

-80

-77
-t2a
-t'1
-{o

-101

r, lnr r,un b
'. r,r,, ',t"r l"

-15
'

-63
-96

L. 160

piri h

*1

+2

-9
-15
t,
-10
-la

*10
t-Il

I@ri {+), ajdln Dro&bil. (1 eu -) ii slrr&li 1-) rtr

+34

+6

rc

-3
-8
+8
-3
-8
-t9

r-AS 66?r-67)

d.lol.EnllrI!.bfdui

i;.
tt2
-1

-lll
-tt3

-l19

-139

-&
-tJt
_t60
-94
-r42
-18t
-98
-r56
I

lr

Volorllc locurllor

rl .t.?nscrilor rcztrlhlc dlo hodrlr.a rdrncnluor t'r al.ztri. (.rtr!s SIAS

66?1-6?)

Jr rnk,d rr d dr4tur,i c!R!(i

,6|r'a*"JK;

M?N6]N?

lotui (+t rtu*ii. r$babih (+ 3d -) ri dlid&ri (-), tn m

-55

+22

ll

+35
+25

'I

+67

+25

-t-44

+32
+82
-t 54

t40

+5

+t2

pin! la

PAlt 3r5 pini h

)45

PLsr. ,r00 pin! la 500

.t

'I

217
182
135

'l2r
+9

+17

+6
0

+19

+6
0

+22

+7
0

+27

+9

+42

i53

+32

tl0

.t i0

I49
)24

+62
+29

+57

t14

+72
+33
+14

+64

-t-79

1.14

+14

+74

?8

l'24

+t2

136

+8

r26

'1.36

+50

-t50

i65

+76

-t t5

+15

+84
+19
+17

+ 104

+61

-t.17

+ 115

+16
+25

114

F4

+8

-8

-3
-9

-12

-15

-1
-t4
_20

l1
-14

+21

+11

+t5

+5

+9

-15

-10
-17

-11

-2
-t7

-18

+7

I11

-l

t1

-l

-14

-1

l5

-31
45

-33

25

+5

-t.13

40

-24
-45

-30
-52

+17

+2

+1

-5

-9

-11

+2t
+3

+25
-t I

+14

118

-6

-11

-13

-6
-t8

-t 25

+8?
+29

-7
---2,t

t:tl

r8
-t3

-21

-13
-24
i.l3

-16
t15

-18
_45

i8t

+36

+30

'I l0

+18

-9

-19
-31

-2L
-!r0

+17

)17

-6

-i6

+7

-7
+4?

+r0

+8

-7

-14

-2t

+17

i60
+9

+35

-7

-16

-24

i52

t60
.15

-27
+97
+12

tl

-9

+9

+21

+24

i-10

+1

-16
-24

+58
+19

+85

+18

+25

+,20

56
20

--14

tr
-4

-15

-8

+t7

+59

Ft28

-10
-16

+6

-7

l2l

+69

+50

+\7

+8

*12

+5

+31
+12
+41
+14

+5

-2
*10

+16

i26

-ill

140

't-la

-r7

+91

+50

t2

+42
-i t4

+46

35
I

t.30
Fl0

+12

+13

-1
-7

ll

+2

l9

-10

-1

'll
-7

'I

123

+41
+18

400

l7

,.16
+18

t35

I'cste 250 pine ia 315

aa1

17

'i3l

I'csrc 180 pin! la 250

"t

+7

.+

180

+15

129

+14

112

lJcstc 150

+32

.a

j'21

150

+5

-t 6

+9

ItsLc r20 pini la

-l2a

+la

+69
+18

-7

+30

143

-a

--46

-19
-24

-22

-26
-38
+6

+8

-3L
-51
tt0
-15
-47

F51

26

)15

-7
_16

-t9

-23
,42

+57

1.30

F14

-8

-2\

-37

+78

+63

+21

-9

-7

-33

_18

35

_22

-50

45

18

19

16

-15
i2r
-37
+24

-4I
124

I.u rcductoarcle cu mui muhc trcDtc ulciul dc ungcrc sc slc[c cu o vircozitolc rorchpunzdloare treptci ce rranlmirc cC) mai mare momcnt. In figura 7.1 sc dd o nomograrDtr penrnr determinarea viscozirelii in diferite sislemc de unilad.
Pentru volumul blii de ulei se considcra q25-0,50 I de ulei pe cal-pulcrc (valorilc
superioare se iau penuu uleiuri mai viscoase).
Perioada de schimbare a uleiului este de 1000-5000 ore de functionare fln cazul ln
care angtenaiul este eratr$t ii uleiul efle 6luar dupe fiecare 2500 dre de firnulionarc).
Pentru filtrare se pol foiosi fltre rnagnrdce.
La reductoarele noi, rodate, uleiul se schimbd dupe 200-300 ore de funclionarc.

CAPITOLUL 7
UNGEREA REDUCTOARELOR SI TRANSMISIILOR
CU ROTI DINTATE

AR
cslsscsls
'
'
s

7.I. UNGEREA ANGRENAJELOR


Angrenajele dia reductoare

fi

curii de viteze se utrg pritr barbotare

E4oEf6

$o

14

too

ir

baie de ulei.
n acesl scop, cite o roate dintr-uD aDereDai este introdusa in baia de ulei Dina h
ralFmea u-oui dinte in5.i cel pulin l0 rnm !i fdra a depa)i de 6 ori modulul.
In cazul reductoarelor cu mai multe rrepte (clnd ulele roli nu ajung in baie), ungeca se face .cu_ ajutorul unor rogi dinlaie parazite sau a irnor discu;i sau liigurite
rLopte (vezi planta 69).
Ungerea prio barbotare se aplica la angrenaiele care lucreazli periodic, cu viteze
criferice pind la 15 m/sec. La viteze peste l5 m/sec., ungerea se extcute cu iniectoare
c ulei. Presiunea uleiului este de obicei de 0,1--{,8 at. (vezi planga 69).
Pettru ungere se folosesc de obicei uleiuri miDerale cu viscozitatea 3--60" E 5o"c.
D tabelul ?.1 se iDdice viscozirdlile uleiurilor recolratrdate pentru diferite mate ale
rreze periferice. Cu cit viteza perifericA este mai reduse, iu cit presiuoea de contacr
'i
rugozitatea siDt Elai mari, cu stil se folosesc uleiuri mai viscoase.

t3

t/4

RrS
scsls

csl

90

80
70

60

t0

100

9
8

90

80

70

60

2@

50

t000
900
800

7N
500

Tat ful

500

7.1

100
90

l.cdzitlti reco&oi16rc .1. ul.iBil@ (cipridltc t! gta& Ergld I. 50.C (toooc), uttltzstc la
uns@a reductou.ld cu lott .tnFt. cit{lrice 0t colte

lo
9
8

ts-(BJ b vi@r Eifai.L, &k

.o,5

| o.,-, ,_,r i ,,,-, | ,-,"e | .;_* |

80
70

8A

70

60

,,s

Psntru

l>60cst

300

50

l=vrsco:irohd cinendlicA ln cst (sou mrs)


E.grad. Engl..
R.Redwood gonddrd (Mared Bdtanle) lD s.cunde (s)
S.Sotbott Unlvcrcat (SUA)?n s. hdels)
A: mpul .!a scurgcftln s dlntFun ws grodol cohfo.n DIN
lpchl.u lacu tvops.lc .lc,)

400

10

5321,

E=O.A2t

t; ixleiJ-vli si

c-ii'lindin dr?s; t .st =to'' n7. I


Fig. 7.1. Nomo8f,e.I pdtru echivdcil. ldtlc difdire uiteri d. v,szit,tc, derenimt tr.c.corl rcD,rc-

1?8

L0 rcducto0rclc mclcotc, din cruze pcrioolului dc griperc, pcntru ungcrc sc foldcsc


lcluri v?scoesc sditivat. La rcductosrclc mclcetc ungcrca pritr barbotarc se utilizcrz?l
viEzc pcrifericc pini ta l0 m/scc. Inrllidea de iufund-arc a mclcului, rcEpecllv a
4ii melcrte in baia de ulei, s ia cgalil cu indlfimca spirci (diftelui). ln c{zul id csre
rlmcnlii nu sior erao$ali fafe de baie (cera ce simplfice cotrsrructia), nivelul ulciului
cbuic sA fie la nivelul ccDtrului corpului de rulare cel mai de ios al rulmetrtilor. Deca

r occsr caz melcul nu aiulge in baie, arunci se montcaz:i pe art]orele llrelcului discuri
r palete pentru improqcarea uleiului (vezi pla$s 69). La vireze mari (rrr > l0 Di/s),
ngerca se execut?i prin introducerea uleiului sub presiune iotte profilul spirei melcului

,l

rofii

melcate.

I'cntru rcductorrc dc turnlic carc funclioncuztr cu solicittrri nrccrnicc lbrrtc mrri (cazul
unor rcductoarc dc poduri rulantc grclc ssu fbarlc Srclc) sc rccomandi ulciul TIN ll0

EP/S carc cootjnc adirivi dc extreml presiunc.


Pentru transmiriile autovehiculelor (cutii dc vitcze, casete de direqje, difcrentiale)
se folosesc uleiuri neaditivate $i aditivate. Cele neaditivate (T90r Tl40 dp f $i Tl4O
tip 2), sint recomandate pe[tru autovehicule dotate cu tmnsmisii cu solicitere mictr 6au
moderat4 cu angrenaje cilindrice,,coDice sau mlcatJ iar cele aditivate (tip ltrtlgxidarlt'
articorosiv, antispumantJ antiuzuri seu pentru presiuni extreme) cum sint T 80 BP 2
si T m EP 2 peotru autoturisme ti autocamioale in funcle de ,notimp sau tempcratum medjului ambiant. Principalele caracteristici fzico-chimice ale acestol uleiuri
sint indicate in tabelul 7.4.

Tab.lul 7.2

l.cozltrtt rccomr&tc

.lc uLi@ilor (:t[iore ln et.d. E.ste L r.hpe.tur.


urIl".tc L 6s. rcdlc1o{clor b.tc.tc

.lG

jfc),

Tat.Irt

Pltrcipd.L cdsctcrtsttct
simbolul

10020

5019

d.viletbb

-12

cc)
160

Ito

TIN

EP

2L-26

?-3,6

TIN

42 EP

17-44

5-4,5

TIN

55 EP

50-57,5

TIN

82 BP/90

E2-90

tl-12

50

-A

TIN

125 EPA,IO

130-r40

16-18,5

60

-15

28-29,5

70

-10

2n-3@

a5

70

lta

210-225

28,5-29,4

65

-10

244

tt-15

84

+a

2m

P-entru ungera.aDgrreuajelor ce echipeazd malinile qi uritajele din iosralaliile industriale,


folosesc . u leiuri a o{ror mmpozilie $i caracleristici fizico-mecanicc diieri dupe tipui

TIN

TIN 3OO BP
TIN 2lo BP(]
1TO BP/S

195

--.4

-2()

'i6*
+20

h 100"c
^-"
L9-2t

'I'rN 200 EP/220

7.3

ar. ubiulllor lrcltru trsn.ht.it itdlltrLlc

d.ithi

!-0 vfteze mici (?r, < 0,8 m/s) se poate folosi uDEerea cu utrsoare consisrend_
ln (azul fulctioaerii co(inue, la tampraturj de rigior de cca 70"C, se reconund:i a
folosi uleiuri cu viscozitatea cotrforD labetului ?.2. La funclionare cu iutreruperi
pot udliza Bleiuri cu viscozitSli mai redus.
angrenai (deschis sau iocbis, cu roli dinlate cilindrice, elicoidale, hipoidale. 'melc;!e
(.1, viteza de aclionare, souciriirile tnecanice ii rermjce. ripul siste;tului de uogre
u tircula;ie de ulei sau in baie) 9i tcrdperarura medi,rlui imbiant.
l'cntru reducoare de ruralie deschise, penrru transmisii prin lanturi, cabluri. crema.rc, in coocordalld cu ind:cagiile date de furnizorul de u! ;i, se reconrandi
a se folosi
ciurile R 10020 ii G 5019-N.I.L 5144-73.
RcJucroarele de ruraFe inchis (cu rop dingate Lilindrice, conice. elicoidale. Dseudo'nicc 5ar melcate) cu uogere cu circulcti de ulei sau ia baie de ulci. cari iunctio'8zi co solicidri mecanicr mar! la remperaruri de maiitrru.Dt 85"C, folosesc uleiurr
hlivak faorioxidanrJ anticorosiv, aDtispumanr g penrru exuemd presiunet. Uleiurile
:nrru asr{el de coodilii de lucru sbt: TIN 25 EP, TIN 42 Ep, 'l tN 55 EP. I iN 82
l'/90, TIN l25 EP 140, TIN 2n0 EPl220, TIN 3O0 Ep ri TtN 2tO EpC, conform
lD 4944-12. (tab. 7.3). Uleiul TIN 210 EPC, se caracrerDeaza pritr bune oncluozirare
cstc recomandat ptrtrlr angrenaie melcate clnd cuplu de frecare este hlonz/olel.

fiztc@chiEt@

zto

M
235

2&

T&.lul 7.t
Princtpdlc c.ractdl.ti.i firtschioice sl. uLturilor tElaru transniilll. .utovehlcuLlo.

T lao rip I
T 140 rip 2
r/F19/50oC

IJNGBREA LAGART]LOR CU RULMEN TT


:rca lubrifianlilor (ulei sau unsori) pentru laglre cu rulmenli 9i stabilirea iDterdc ungere) se face in functe dc mlrimea, turafia, sarcina $i temperarum de
rulmcntului.
cncr0l lubdfianfii lichizi, faln d cei consistenlir au o serie de avantaie ca: stalizico-chimicd mei mare, posibilitatea utilizirii la turalii 9i temperatud ddicate
tcmpelaturi foarte joase; evacuarea rnai ugoari a cildurii care se produce ln lagir;
li mai mice opusb corpurilor iD rostogolire (ceca ie permite folosirea lor le dis: prccise qi sensibile); iDlocutea fdri a se demonta adsamblul; posibilitatea de
0 ungerii etc, Ca dezavantaie se pot aminti: etan$area dificild a lagdrului; pierin scurgere ln timp; nevoia unui cofltrol permanent al prezen]ei etc.
)rca cu unsoare coDsistetrte src avaDtaioasd dcoifece coDduce la: consuuctii simple
rclor; etenyre mai simph $ h un cost mei redus; proteiare mai bunii a rulmen)rtra agcnfilor e\terni; pierderi de lubrifiant mai mici etc.
)rca tipului de lubrifiant se face in fulcfie cte produsul dnn (4tu- diall.ev
ln
?.5 se dau indicalii
al rulmentului in m6; r
-turafia rotimin). ln tabelul
alegerea tipului de lubrifant.

In figura ?.2 se di o nomogreDd pcnrru alegcrci viscozitil.ii uleiului iD funqie de


diametrul fusului, turalie 9i temperatura d futrctioDare. Exemplu: S di d:340 mrrr,
,:500 rot/min Si r: 70"C. Se ridica o vertical, la d - 340 mm pini la iftersectia
cu dreapta care coresputrde turaliei z : 500 rot/mitr., (punct S) de urde se duce o
orizontalE care iDtersecteazi toate oldonatele de temperatu-ri. Pc abscisi ia dreptul
temperaturii de lucru ?0"C se ridici o verticall care iotersecteazl orizontale itr pulctul
t/1 de udde se duce o paraleli cu drptele itrclitrate piBi la interseclia cu ordonate
corespuDzdtoare tcmperaturii de 50'C (puDctul f/r). De aici se duce o odzoDtalE care
ve indica un ulei cu viscozitate de 27 cst la 50"C. Dh tabelul 7.6 se alege uleiul cu
viscozitatea ceruti.
Diferite sisteme de ungere cu ulei a rulmeDtilo{ sint prezentate ir plantele 70,71,
72, ?3 q] 74.
ln cazul ungerii lichide, pentru turafii medii qi mici, nivelul uleiului trcbuie se aiunga
aproximativ pinl la centrul bilci sau rolei inferioare a rulmentului. PeDtru r < 1000
oE

.St

50

cSf

/,50
E

TlDurl .L lubdfalti fu&tle ile rrodu.ul

Odce fel de
0,000 pln{

u!{)@

@nsht

xo

d'.t
174

at!, inclusiv uslj@ siorcdcl

Uleiuri ninerale, unsoli consistente ncsirtdice

15

104

10

80

60

g5

10

3o
t0.000 plntr

Uleiui mineiaL & vihzitlte medic 9i usri consirtcnte pe baz{


de 3{psuri <t calciu qi lodiu 9i pc baz! d.Iitu. Nu se recomddl
.xe! de 6!oae id calcas.l. 1.8!el@ a lulae4i pcnte . !u p$vocl o qcAter a tmpuErudi tulinen$ld

us@ d ulei mineral d. viscozitatc mi.d, .limmo riutolul Eui fitil dc ung* siu d Es*
piir ce4l d !l.i pbd$t cu cjrtotul Eui purv..izstor .decv.t
Sc foloserte o

tls

uleiului

Ilcrlnd

ficlndu-*

.!3

l8

t0
9

1,5

8
7

.er ompdmEt

Se utilireaz! o Ds@ d rlci miner.l lmeins sub Dlesiu. si cu


M8c.e libdl Mu prin lbhb e. l! @d uor rulndd mici ri
rupuqi uo. fo4c Eici 6e polt folosi ua@ @ @d de uJei. Se
re.om6d! 9i .sigqnfr. Eei dori &tif&isl.

Id.F o ln z@ ut6i@rl o mcnliE.a


fcill. .6tc obligltoii.

cn Gislr@ea

dcirii dti-

5L

60 70 80 90 100 flecra
10 wpemtuo
fen

de lun ctian

are

Fig. ?.2. NomoSndl penEu d.tctuin{ea vilcozitltii ul.iurui,d.

50

100

X0hn500

!4.e ! .ulmotilot.
r?6

rot/min la ficcarc 30 de zilc sc verifrctr nivelul ulciului ti se proccdeaztr ld completarca


lui, la fiecare 6 lttni uliul sc inlocuie$te. In cazul unor turaii msi mari, accste intervale se scurteazi.
La rulmenfii de gabarite dilocii 9i mari, viscozitatea uleiului la temperatura de regim
trebuie si fie de minimum 12 cst, (respectiv 2'E).
La rulmenfii de diixensiuni mici, funclionind la turalii ridicate, penttu a se putea
mictora rczistenfe la porahe se pot folosi uleiuri cu uscozitate mai mici.
In coodigii normale de exploatare petrtru ungere se folosesc uasori consistente. ln
tabelul 7.7 slnt prezeltate infotmativ proprietdlile udor uosoii utilizate frecvent Pentru
uogerea rulmenilor, iar io tabelul 7.8 se indicn unsotile consistente folosite pentru
rulmen;i,
Cantitatea de unsoare necesatd ungerii unui lagir cu rulmen6 in general depinde de
turata arborelui. Practic spaful libei ditr rulment se umPle codrplet cu uDsoare co[sistente, iar spafiul din carcasii se umple pa4ial ln fuoctie d rzportd nlng (tr - turaiis
turafia ma-limi a rulmentului dati io catalog). Astfel cind:
arborelui, ia g
din carcasd se umple coEplet;
-nlng < 0,2 -spaliul umple l/3 dir sPatiul dil] carcasij
-nlng:o,2-A,a-se
spaliul ditr carcase dmine liber.
-r/ra > 0,8de-utrgere
se stabilesc, de obicei, Pe bazi de experieDfd' lar atunci cind
Interyalele
aceasta nu existd, se recomaddi un control petiodic la lncePut Pentru a se stabili practic
intervalul de ungere.
Intrvrlul de u[terer 0! (in ore)' poate fi calculat cu telatia:

o"-h"(Y:#-4d),

(cca

-12...-20"C)

Pentru dslcs rulncntllor (


fsqionozi h turadl rcl.dv r
s3rcini

'fui

sau

I.

rcmpor.

P.nuu uge!.o rulmcntllor


tu.ati tidlcltc. Uutc.cr i. i
p.in pic{re cu Stll
Pe .u

38

45

eg.re

rulm.ntlor

Pstru ua8q.a rulm.nllktr

qeiou seirl rn$i t.u


'
hc!..2! l. pcst. ,oPC

Pdrtu 6s.rc. tul6.o lor


cadl ud 68!cuic hchhG
lolicitld 8r.L, lE @m9!cto
hotoc Di6cl, @neio.r.

105-t2,5

t5-17

tt5-1fr

Pottu !6s.@ slncnibr r


sid ts motonc .L .lrovchlcul
trsctose, d dq.j.rc d! cll.
erceiv!, comFe3d.

9l

!nr.

..rc l@sr,I h Nclnl nl.r

(?.2)

ldfimea helului interior sl


unde: D este diametrul exterior al rulmentului, ld mm; B
tabelului
7.9.
coDform
in
emi
/t
coeficietrt
lulmeqtului,
!n plangele 55 . , . 68 $i 104, . . I05 se dau elemente consEuctive pentru accsoriile
lagirelor (etan95ri, inele, capace etc.), clt ti lxntru reductoate (capace, dopuri de aerisile etc.).

ro.rclor clccrricc ai oi drtlol

(7.r)

A6 estc coeficien! care depinde de tipul rulmentului; rl


- tu.a!ia, rot/min; ddiametrul alezaiului rulmetrtului.
In practictr se poate folosi uoloogmma din figllra 7.3. Valorile care rezuhd dilr relafia
(7.1) sau dio nomograme siff valabile peffru lemperaturi de lucru ptdl la 70"C. Peotru
temperaturi de lucru peste 7o'C, peuru fiecare 15'iD plus perioada calculat! se itiulod_
tllette. Lagelele cu ruldledli $upuse unui curelt de apd, tmde unsoarea asigur:i ti etan
tarea, se completeazd siipt?iminal cu unsoare, Canutatee necesartr G se calculeazi cu relatia:

1?6

Pent umerca .ulncnlllor (


functionc.zl h t mDc.rNd k

M20(o

PeDts un8dc. rulm.nfllor

unde:

G:h.D B (crame),

Ulclul mherdc pcnhn rulmcnll

145-160

Pclrn ue.r.. rulmolllor


ldrtini d slicitlri srclo d
luc..rd h t mpcnn d do I

8fc

rzt hi

f.,

Frb.lrrt L ..t craLd.l .t a.cltot t6.t! 'ddcrd

Sl"or d.

td,

au

Ubi df!.r.1

pttd

Burt !tr!F!.c@ltr !P.t'

.&or

Erlllsid*l

SIeu d. b6ll: tnd ob.trt


Fort! burl

iL tod- ULt Ebcrd

Llttu

SIDu!

Lhiu

SIpun dc

aul prb .&..

Stlbiu ?bl

Ain! Dtu d.o6

Sobill

b gtfc

pld

lN

Edultu

cu

d.!

eDa

aDa rro

d &Yi!c

PudD!

.ltt. aDlorbld

Ould!

&b@

lp!'

gclEu t op.rdctl loct d aibcv.d txoF


tu.dl oti F?ccrE ..dllal

9(,'C

--60

+t3O

SIpE .oinpld & bl'!.


tn.i min.r.l d siot.na

-E

+l?ro

Slpu .oopl* & bsd.


ULi Eiicrd 3.u 3iftcrtc

-!0 +l{)

SlDln c.opl.! dc b!zl.

-30

+ 140

sr.biu pbr r.

-30

+ l?5

Strbill

r*l.!.n'i

-20

+ 150

stlbill

Tdt.ntutt b!rr' ti tunlii *!'ute

-20

+2N

r''*o'*l

buL ltbi ltcdc

Compu! orgsDoiintdic. Irlci siDtarc.

P.rit tcdFtitoti rnfic ti s.Icilt Eltr

"**

o-n

f"*n o* "o-"

unsrl @n.lstote Ddtru rulocnd (GtF '

rotte

STAS

edc I i;em':'l5;St;'

snuiu

Alc.ln lib.r., E

caus!.

sru

Rllrmdri

l@ic la-EmpclsEri
255

0r0%

25%

R.zisid '!u'mu
li corozid.i lrc.rcdc duP! STAS
Rei.tl min. ?2 orc h 60'C'

d lslcra

562-55

rudc
d 6fC
3i

stcili

lnEltc, s'rcini

'i

d tu'rii

r""r" h rusrii

h""c nrd
dad

s'.r'utc

1608-72)

Vtibiol

Puct dc pictuc, bidnM roooc


AbI (mdod! dhtiuni), ltwiEM 2J%
P;dEde h 25'C, Ia zcimi dc D.n' 215

4d

rni,-

t ce E tolc4a

d' tiltiot, t'ducloc' r'a&t


Miiioi $ricolc irclu$v tt ctoc' @giri @ri!i
induFi' Ldlurur'
;;; ;-i"* L l@' sFtcrc {i 'lt'Nto' IDpdtru
crF
D'* dc puacb'ich'tc
*;*;:'ifii r";..t*. 66ci d' rc$
dr tttc'
iii.i. "-".*.c-, rc*itamorc' mttre clc<r'ic'
#ti,iil ii, lii ,it'*p.i r. vapdfr. s. ...oood! D@Es tdDrrcr

'hh|htt 7.8

RUL I45

RUL
165 N3

Purct dc pituarc minioM 145'C


ApI (mcrod. dirtillrii), m'ximm or%
PcncEqd. ls 2fC, l. zeiDi de tm, 215. . 255
Alelii lib4, mdimm 0,20%
Ccaut , hsiEu a%
Rei3t! lE coeziue; lf,cercare dupt STAS 562-55
Re'i$n Fin. ?2 ore L 100oC

Ruimdfi cu sarcinl 9i

oni.

mijlGi

$ t]l@J la tdpcdtu.i de lucru

Dijlocie

o ldrcma hd. !i tudrie


l. remDd.tur! dc ium

pto!

lt

120'C

asd@lc, maqidi

L3gire potru lMilod. L caldt c!tucio{e penru oproe de uo!


ptdit l" t20'C, exhaNrode ri venril.rom m;i penrni gze nebin!,
cutie de u8m pmm cli frat . Eottue electrie de tai@, @nesode, mgini pendu ildusEi. hi.riei

haimuD

Rezist, Din. 72 ore la 100qC

RUL

t40

Nr+ca

Pmct de piN@, miniDb 140"C


Apa (metoda di.dhlii) mainrD 0,2%
Pedehti. la 25'C, in zecimi de lm 215. 255
PencEati. t.
ir zecimi <le mn, min. 80
Alcalii libere,

-20'c,
maxidb

C@ut!, ndinum 3%

fl srcid ri tuEie mjjt tehpuarlrlt de lud pina

Ruloengi
rocE

LasrJe.

gentr! Fs.to.rc itueeibile pntru sEopii

trmvaielor ?i troleibuzelo..

d. a!!, t. rotjl.

0209"

ReTist! la mrozilne; incercare dupd STAS


Rebrl min- 72.re Ir lnnqC

502-55

lto.e

de tunctiaToe) c
10040

6@A

24040

3000
2000

15000

10000
750A

t000a

5000

1004

5AA0

2540

500

20000

Valo.lle coedcintullt .l funcge


ile idte*slul de ungere

t000

15000

Tabetul 7,9

1500

3004

1500

300

0,0015-0,0020

2000

t0ao

200

0,0020,-0,0030

1500

750

150

t000

500

to0

500

250

5A

0j0ol2-0,0015
0o030-o,0045
0!00t5-0,0055

o--R!tnen!i mdlati cu blt


h.-Rulhe.li cu tut. euind.ic.,rutmnti .u oce.

c.

Fi8,

pot u indNtrir hi.rici, mor@e cu lrdoe irtcnlt,


tEbo gderaroarcj ln velricule penrtu di fcnrc,
diii d. usoG pot u ch fsare, pot ! vaeonek d. uicare, to irdu3$j;
@t@e elesic. ii vdribrosrc mari
Magi

Pompe, 6hpre5()@,

Rulmsd

l.. tixnt.

Rulneali oxirdD! cv mte, tutmenti tudto!_o^idti

tuhehti dioli ci bile .


?,3. Nomogrdn! peot'u st.biti... ift.mlltui

de

Eadc

cu

cu

r.tc.@tce,

""sr

couistclt! c rut6cnfito..

Mtrros, r)., Aqrc 4t tulatc. Ednnr. lchnid' Du@'cFi' 1966'


Fl., Trutunini Mtud nod. . Editttu t'hnic!, Buorcttl, l97r_
2?. Miloiu, Gh., D!dil!,
28. Mub4 T. 1,,9.t, Ptivof t4tD. Spmvocinik' Iz Metimstrenic' Iaingr'd, l9?5'
29. Ncuoan!. ?^r.,IE., Gtunlasd.kt Sclxt.i$tehnk \rED, VdLg Tcclnit, B!dh' 1976'
30. Niemrnn, G., Mdshindeltudte, Batd z. SDridg.r Vctlts, B'din, l96t'
31.Paizi,Gh,,9.a., Orcate d. ndriai i neMi . Editm drdldic! ti Pedrsogid, Bu@ttit r97?
32. Pavelescu, D., s.t, Ttilbl'zae. Edirurs didlctid 9i petb8Dltd' Budt. ri, 197?'
33. Pii, o. A., $.^., R.dtutott d@ih turb.asr.Eat@. Iz. Su<lotlrocti', Iaingi'd, r97t'
tch c!' Budrc$t'
34. Popsctr, N., Al4q.d i ,'dt@^t'I teni.4l ol.lsil zdtfl roti dhtah- Bdiruo

26.

I}II}LIOGRAFIE

196A.

Rabirovici, l, ra, R|lfldri. Editua tehnic6 Blfuetti, l9?7'


36. Relelov, D., Orya e .le tatmi Editua tehDicl' Bucuelti, 1963'
3?.Ripi.nu,A., Crlciun, l.' Osii, dlboti at. i tiaftdi "titl Bditut lchnic!' Bucurtri' Itr"'
38. R 6 gn i t z, H, Ptoi..tdted lotn i. En&va tebnic!, Bu$cld' 1958'
39. S a u e r, L., 1.^., Arettuj., ool I-It Bdit@ tennic{, Buofr9ti, 1970'
.rO. s c I t e a, c., t.^., Matdi,le qlasti@ t^ co$tfl.tia ib n4t'ni' BditEA t'bni'!' B@qd' 1966'
41.5:cf{nesc!, Cl., $tefldescu, D M., lnd'.ptzr p6tu tddwi 8dit'8 t'hticl' Budrc l'

35.

lr.iz.lman, R. D., ts., PodF dlt i@"r' Spr'v@init, lz Ma$inosroenie' Mdkva' 1975
tt I t c z, E., Anxterai.. Bdtm tcl,!i!, BucuE ti, 1962'
rr ncs.u, V.i r..., Rati zlizd/@ etdllot it Ptoi"t6t Bdins tebnic!' Bucuregti' 1970'
Iz MatinostMieJ Moskw' 1976'
rrI
n v s t i, S, A., 9.^., Pto^tit@@i. Mhanic^kih ?e/td@i
asini. Editura didacdcn 9i P'dagogicd' Budregti' 1976
t I i $ i u, A l.) 9,.., Oryan ik
r:,rru, S., 9-a-' At'st.f,die. lndM6.t ?rcietdtt LitbEtt(' L P IEIi' 19?s'
r., udu, L, gtef!nescu, I., Palsghia'' L" Be'trctoatu e nli 'tinl\te Dat' 'le trciectat"
I rr,,r'ntid Univcoitates din Gdali 1976.
O'
t nu, L, Jatcatrui M, Pan!uru, D, $t'fdnescu, I' Palsde' V' Bol.ost'
1s7e'
Galqi'
'
din
ia
Universitate'
Lirost
t,,t!,^, i -;, n. kd*dtor ?^ttu Pto't.tarc"ot' I i
i rtr,ru,r., Stef!nescu, I, Pantu.!,D' Pala'l,V' lnibsnot zenna dlaied tuln'nlitot'
11

I lrorrnt Unive.libtea din G.l!ti' l9?9,


(ir udur I.r Consraitin, V., Stefno'3cu, I, P&lashian, L., ALgdea ti dEteflinarco
,d$n tui dc lubifa t 14 %iitule de tt@'li" ^l u-le. simpoaon privind utilizdea nliorau .
Itnnltl' \ilor tn produqie, Glbti' 27-29 apih' 1976'
Kiev,
lr lrtrr!icvici,B.i D i acen ko, S. K., S!olbovoi, SZ, Ai6 a!.tat.i satin. Gostehizdat,

rir,

rr
It
rr
rr
r.
1/

rr{vl(lov, ll. L., s.a.' ndetott. MaqS}tz, Mostv.J 1963.


r9?4'
l' r 'n i tr n, r--! Ehdar. .dtttuctioe ih Mn d ft' E<htut dl{tacdc! Si pedlgogid' Bucuelti'
r)' [rr,ici, 1., q.a., CdIfuIuI ti @tulid @ztaielot Editwa te]Dicn, Buore$i 1978'
r,r,,tritrs, 5t., MaschiwelMb. ArtiebelMe \'EB' Vedlg Tcchlik' Bqlin' l97t'
1974'
r'
u i. i. M.. l,altMdtd ?.ntd Mstulid lAsdt.td @ tslhdlL :l{ICii|IG, Euofttti'
', '
rr i r',. (irtr! v. SGbcrr-Thoss, Di. E t@ichla'E 'ler Zahnftd_""n"'' Sli'gd Verlag' Bdli!'
ll!r,l.ll'.r{, Ncw York, 1965

rr
rr
fr
,r

rr!,'ov,rz. rr.. lle.lucioa/. ti o4ri\ter. d. twalit Ldil n i'hdci, Bucui'9li' 1963'


rr,',',v'r,, 1r., O\:e..re nai i. E.titud didacticd tj pedagpgct, Bu'uelti' 1969
l r' ,r ' I n v t. v, v. N., Zubeiatia Q.teilei. Mal8brz' Moskva' 1957'
I ri, " s'nrion,N,, RorcnstciD' R., ALEaed ot luilot patd Mt'tutii ue'onice l^stn\tu\
,h ,r',dfii n'cblnrsice, S.ti! <L utilia. nt'otsu s otcluilor, Bucu'Fi, 1973'
1069'
r n,i,.r( n,1., r..., ToLnnl. ti mdlwntui thni.c. B'difitt didt<rid d pd!8ogic!' BuNetti'
t;h., Oryan d. nltini',,t t Edilua tch!ic!, BurucAti, r9?0'
^rrr.d,
Alnfr!,t;1r.. Oryn. d. ndtni ool.lt. Bdilqra tchnic!, Bucurtd' 1958'
r,, r l, v,t.n., l,$Mittot Pdtt! al.s.r.a okl6ilot Edi'dta tchnic!, Ducurcati' 1966'
^rr!

1,972.

42.

Tausche!, H., ztli


vsllg'

sise Spannuq.n

J t S@'aardiieti' netaLeha V'*ttoll' Ed' x' F drbuh-

LeiPzig, 196?

Teodorescu, C.e., i..' l binnri suaat. F,dirus bhnic!, Budr'$ti' 1972'


t'bnid' Bwrc$t' lr)?2'
44. Vasu, T., Bulatala, Gh., 'It.lMitii danetot' cl roti di/'tau' Edituo
|rlaMbt iasi@tui M,ic, lol IIl - M'@in4 ors6' iL ttui'd' it'iMi'a d';inibL t]dhs"
45. x x
'
lehnicr, Bu leiti 19?6
resktdtd dI aas"ei'ld tarahk citi'&i" atdtst'
46. x x x Metodd saddta ?dta @lal"l s.@ettic ti
't'
Bll.@9ti' r9?9
MICM,
TS
40,
inelitutd
i inte'oue, cu d@tttd .b.\ptd i
4?. x x x DI f 3t90'1970' Zdtnukgbe4lbd&E'

43.

4A.

x x x Ca.alosu 274, USoCOME

\ xx
50. f, \ x

SE:'V/.

.,9.

C4talos WA.f!.I

5r. s x

Catab( O.tlihd-Aattuj.'?ito'uiac
Cataloe Bonfsl:bli Ridutai t.P.d.

'

52.Ns s SKF-Heq&aMIos Scbw.iatutt, r9?'


,1. x x * sKF-Loeft.it?'.r.. Sc!*i!f!d, 19?7'
54. t t x Cstaloc d. flbldl' 372.
55.

'

t x

Sltutuibah o

ztinMir i M@

tNhodo

n@i'tl

Mtdi4l@ M@tYi'

1969'

x x s C.talosrl Ptod6.ld P.rohd. PECO' rv74


BuctcA4 19n'
57. v x a Inti.atut tthildtit lot .1. rr4r. Bditu! tcbict,
Duuctn, 1970' l9?2' Yol
5a. x x t Cot 4;d stqilald.-orsfu d, tdtti' Eilrt!6 tcbnid,
tchdc4 Buoretti, 1964'
5s. a x x col..fa tt41ihtih'totd6tt i d,cta:' adiruB
60.\x\ Sl-Einheib Tucwttah SKF.

56.

u'

l?!,

pLANSE

ANGRENAJE CU ROTI,DIN\ATE
CIIINTIRICF

Fis .

cu angrenore inteiaon;

ns3

tod td

d i n to t6 -x

reh ot

iefi

FiS.1
cu roli dinlote elbtice

Fig.7
TIPIJRI DE

AN@ENA/E

ANGRENAJE CU ROI| DTNIA|E

& dtnli dtqti


(

cu unghlul

&ept intre

oxe

cu

CONTCE

dihti loclinati

Ftg .

ANGRENAJE dJ ROft OtNlAfE CONTE

& dln!

cutb, (Z.tol)
I

cu dintl drED
@aHul dint,i ax; i,oi

ak

de

fr6t

cu

mli

pseueto@ni.e

|INJRI

DE

ANoRENAJE

vuhhtu de etohsdre
lP'ntu orborele .!a

iadonh de pinioh

de,r':,ontoblt fatd de

lElrc

otbo'e

Corocte ris t ic i I e re d.do tu lui t


- pJtetea I rEnsl'' isd l -1,65 kw

-rcNrtul

cle

REDUCMR

tronsmisie,1.89 -

ROII DINIA

tE cltNDRlcE

aj DrNl'

NcuNAf/ cu o

TREAPTA

comcle*ticile Btutt tul\t


puteteo 540 kw
- tupo.tul de ttansrnisie. j = 161
- 4= 33 ; 22452 t
I t rlb"i,tl
B,9o22t; a =20o''.D=
-

REINCMR CU ROTI
OINIA\E CILINDRICE
CU DNTI INCLINAfI
CU O

|REAP\A '

REDUAOR CU RON ANIATE

ctLtNDRtcE cu
CU

IREAPIA

dtNl lN v

arac te.istici le rcd u ctotulu i :

-.opottul lotal de lransmitere: i46,875

J3

1,5

22

99

2,5

II

3.75

20

75

cpt'
426 220p'

REDUCI2a cU R?II

CJLINDRICE CU

DII n

INCLINATI CU DAUA

DNA

!s"
dE
<

$ts

ii ,r, + O ,i, i'.i .o rf

'0,

+l

carccteristica arcului

-Dionetrul exteriar al orculd I D.ftA hn1


d )2 nn
-7ianet.ul slrtr'ei :
.Pasu! slirei ln starc nbeft: t "25 nn
,Nun,Irul de spirc active'
n.2,5
- Lungined arcului ln state tibefi , L =75 nn
cd

ft cterist i ci le rcd uctorutu i

-n,mtia

electromalatu

ui de oLtlono e

\.9-0 mt/ttr.

. Mametd de la-iune motim lo d'Dorele de iesirP: Iaho. =900daN


-Rapa.tul tatal de tmnsmitere, it./,p6

3,75

20

75

3.75

24

9A

2
3

446
3158

012

31

2A"

20.

RE1UCoR lN DOUa fREPlt CU ROll


NINIAIE CILINDRICE CU DINII
lNcltMt 5t ,UPLAJ DE LtMlraRE
A MOMEN|ULUI IRANSMIS

Cu o

singurd intrare-iesire

REDUCTOR

cu Rol

ctLtNDRtCE

Ca.a cteristici I e rcd

u c torulu

it,tjt.3

-Raportul total de ftDsa]'ftere


82

4i8

16

gt

525

lo

t5

6A

16

I
T
m

8.481

f6l

200

mo

REDUCTOR CU ROII

DINTATE CILINDRICE CU
DIN\I INCLINATI!L sI DRIPII

fi,nil cu

Ra

iREltE

11

Xr

r--

rrEa-

Xt

VARIANtA:L

r-tdl'r
L=4_C4

ffi

ffi

q)

F "5 _!_ ['

_,

lL

g
I

RE\JC|AR

ClJ

ROfl DINTATE

CILINDRICE CU ARBARE DE
INIRARE CENIRAL g DAUA IE'

Von dnl

e dle consltucti ei

re a

zehelor

piniahutui coDdu.6ter

REDUCIOR CU ROfI

UNIATE CON\CE '

fl0fi

0$$$^00

fi

"0d

f,

0
URATTTRISTIO TEHNTE
TARA' Tf R 15 I IT] I'ENINALL
21 251

125tU

3&u
2e-1-0,1

v-l-02

t2w@')
4t,552
750
135

REDUTNR

DdA

TREPTE.

JN

UARIANIE t}E

{t

IA

tiA
L}

Rtw(t0R

A.A

Ca.o
-

cte s lici le.ed u cto tu tui

tutdlid

900

ro!/min

toportul detronsnltere t

-zt=2 ;zr.Q;nd!71

i:20

Voriante dle executiei .eductorutui

AId rft
ffi
d
-L#l r\--g L#

EET

REDUCTQR MELCA|
CU MELC CILINDRIC

t-F

orocturis tici le reduc tofului

-rd.ottt

de trdn.mite.c, t=17

-zj=l; 2r.37 i mo=8

I-.I- lLr{

REAJqG MELCAT ,

CU

MCIRE FORTAIA ,

REDUC'OR MELCAI
CU MELC INFER]OR

@"

Rt0u(f?R 14tLtAr

@r
O E
onscted\ti

ci le

Eductatului

ri

:turaln

-mpuTut de ttunsnierc

Ir

etect.onotorutui de o.lianarc :

I
Il

871tortn;n

i.896

32
2

{-

REDUCIOR MELCAT

2t

. caraderisticiLe reductorutui

-;apadul

di tmnsn'ite!

t25

RMUC|OR MELCAI CU MELC


GLABOTDAL INFERIOR

Catucte gicile reducloNIui


-Dutereo : 15.5 kW
-

tmtid nelcutui

: 58

rct/ntn

-uns;rco ansrcnajutui: ttchidd din baie

rutnentilor:
7) dl odtarctu; metcului - lichidd sub prcstune
b) si drborelut t4ii netcate'ti.hidd din boie

-unoelP'o

rq,esorn de utei in baie : 10


-Greutoteo tatold a tductor'tlui: 630 kg

-d;iEites

REUrcf& MELUT

CU

MELC

GLO&IML SUPERIAR

23

c d nc te

sti ci le

reductotului

outerca : 25 kW
-iuratio electronatoNtut : 9w
-

-rapc;*l

aolal de

3t
LE 25

t9t4!n

tmnsmitet t'54'5

31

1?

q
9

.e'

xf

Fss

:s'

REDUCTOR PLANEIAR

6hdtttr
Schinboreo tletulut se rc
Pe

tehntce

l4e

din 2 ih 2 dht

sup.atele|e de *pdtd!rc

n. siot sublne de erheftlrettdc sdu tdc


spnt,et. ) tntetztcltdu-e t'olBiteo ornars qJtdtun

depuhe

Pehtru unge.e se

lotosl

ul.t

de

.AOEP2 SIAS 8960 7t

Co

Ropartul de

ta.t e. isl ic i tehhic

ttuNnnde t: t

REDUCIAR PLANETAR

27

BA

d,

^l

v
tNl

't'
.lr

!
!.91L

E7

E,

:,-

cqd

tepbto. de
nhtcjlr'i
' '6.!EDa.i
ar en nlPe t! snbeb
6 tt ri turt .anat

qdin.o

Nta de

t8ta. sat tac

) ht.,rcindj 4 trk\,fto .nLdai sdt,rwi


d? p;o b aret'1 tntdui

de qnt.etc

-k aHe, se e .td*.

t-

RTC'.J(TAR

renetotke

PLANFI^R

1.""
I

J28

t
aARACftRtSfttl

2 RA[l D|NUTE

t1N1lflt rEHNI(t

(c

8-8

-e.t . d
\ tj.t!.ot t:. rftFela de ary e-o- ," .a ,.,
'ea -oqtotulu.
'o p"a pato
d.,ants.t . rotd notrrl ol da''di; D6tt- LFt'td i4 t

Pe D,nee

3AA

4 dep Q ' .)tdl


de a- at de &po,eld
\rbt,t dF 4ne'L \qta, sau tor dp s2:.1,e' t fhpl.du te 'ala\ pa

ah.otet odthtldr r nenefali.e

'

\e o ,rtradre "!F p:"a to h''cd daP tu de


.Dita. ,dape.drt. eJprodp de 1o )' .1 .-r't,Ll" c'
t
t
'lal) At-68 \du rte 90
s.rAs 371 68
penlN lmpenlud ett'eri'aft de to 5T ta 2d:,ulei K4a
srAs 8n 68.
4 fenperot'ura naxtnA de tu(u a uleiului st)T Lc apftpiere1 de
d.eastu lekpetututd se va infnduce all det cu rEcazilale no.it'd.
ln taraia.n.u,,
@n1..1 dupo

tLn

utneoza

RTDUCIAR ftANIIAR

vtNl uF

BASatJ

tllt

CONDIT]I fEHNICE:

Ca;ectitudineo nontojutui ti tuncliand.ii tftptelar de dhgrenore se vo


ventko Prin pato de conto.t fi jocul no.nol ol doDturiilpertru onbele
Planele de c@toct ote capacelot cu corcoso var aved depus uh strdt
subtire de ermetic (tarlac sau loc de spin, eft) ihtuzicin,lu.se folosiEo
ga m i lu ti lor henelo I ic e,

qEDUCTOR PLANETAR

PENTRU CABESfAN

r - P EN$
6
[ [ :gr
; i ; 8He

tf.-;
Ft$
e;"
F:t
E

.ii$Fti
ifi$E$igi
Ss$e$F$*Ss

I
Elir
'' ]

t.

:F.i
e'

,o-

iii,'"-.'-....

-_

I i"
-.l-:L,l--

''

,"'

'

IROLIIJ CU

IRANSMISIE PLANF\ARA

MATOREDUCfOARE

roli dihtote d. dihensiuni nicllpihiootE)


Dc<lsA hm

Rott dintote hJmote cu .tisc

A.c0 spileih forhd

de

c.u.e

B-

c! spilein

.tubtu

D
La

wlorlnediiole nodulului

- oentru olel d" >06 Pd


- beottu tahtd ti >0,8 Pd

DentN D2 41 I d -Dihionul se
'.\.rt'ta
din d.r6osl hu.atd
Vadonte ote canstnJctiei

di n !

abdti

ote laiot e. n ot ritot.

PenlryDedeblA0bnqAnr si l<mAnm't;9.9\ 5t p.nttu D. )1004 nm;.1>monn(lis.A )


Pe.ttu oceste rc! di^late s. io H!Nnotutdespite dupo.ot@terH,=?ohjc=+iS.A.8c;
ot.Q+4,6)pd,unde pd,po.Lt oadii.or.: rJ o' 4.e'A2d soue.ai K,qAe:F!rc/o ccrutui intctisi
i:dibhSlA\
r:dupd SlA5lrezt
lftzt sI
Dct-.l
5l pct.l3)
Cnth h
thtnDb
sPktol8este penrtu P'5CO to core do:d! nnn
Gd@
tapte Alh
dth hutu.
bdiuc se
petntEos. .nconredaldd o obezii
NeNro
NeNUro - P pe
obez se folosette
rcloserte
"p intryogo
uhde Adislanta
dtolre
diotre @c)
Adistan(a

<rom

< 600

a,2a

a,3a

0lA

pentru
D2rt.1t L>
L>600
&0 n

Ic

q36

Fa.md sk!iunii spitei totilor

6A0 > 450

lhlarmd

q3a 0,la

def

lD

lthd de.tu.e

cm

ru

in dubtu lpt. ns.8)

cu unsi1gur
disc pehttu z,.2Dt2t:99-2AA se iou I
b,0.1a45-tO) nn ; b' =A,05A c'.0.0L4,

Dnensiunile etementelot rctitor


c, 7.5

'

q;

ttttizot. Dentr!

D-<5A1mm

* <tsh nn.,- tir io.t ) : in Est c.@ifr


CE-2o,4.
,,^
u1--2-t
" -&-2o-&
t1:5)
a:qA j n. a.5 n i q? 1.6,t iut414]Hrqc.l4tt.

P,nt ru

- 5) nn' c : c. 0.0t4 :
it
-zo.a,
. a.Dc2d d
^

t.1= c. | 3

r.qA2Ai\:4475A;

Fi1.l5
Latuttucti"e Dsttu rctt d;ntai..lfia.6 t0) 4:16doent.ir aEtid,:t.1d:penrq hotd jA .4,074' m Pent rn
'L=o,1AiLaL/0./A
se io o,5 m'u.de m.hodulul I
n'q5n BzL sou B.(t,2.1.5)d.
RE,ohi

o = A,lA

Dim'hsiun.o 2L'se detetmind din .ondilio d.


rezisteold lo canto.t .u pono.

coNsfRucftA RoflLoR
DINIAfE CILINDRICE

F;9. t6

lrll dt,lot

@nic.

-to.jot.

Roll dinlott

.nnld d bondoj wsot

'5

lil

r\

K\p*
Fig.1

Fis,l
st t tos.tc D.,tttu D.<s(n mn
i.dt. .rim.Nlunlle &fttretlve 5e det.tniDd
.tuDd r.la il. censtruc ve.Dftv62ute pchltu
|Dlih .!in tis.2tt 3,@ex..btto dlndEluntc.A

s. tolae D.Dtru L>500 mh


Mo!.tidtul butuculul E2l,.bdndoiut -otd to.idt
Din#ilnllo const.uctiva ol. elemnFlot rofi
d.tththd du.ta undtoorcl. rclolii

Rodtd drdt. o n lid2 se lolos.s!. enttu D. >30O m n | rcolo dn;lold in fia, J Dent! D >4A nn.
Dtma'sninit .n.:ru..tw dL .Ini./l,t lor 6t q se daier'r,hd duDd vnndo.ele tetotii: H si aumdtul
de tDIe -du,,i colcuta t h,=QgH; O= +)9.48C'i C.qllTq (cn ) t S,aBC t a zQ2 Lq,so! u.dn ofQ!5:O6lpn
g-t
und.

idu con4.u.ttv

Roti dinrtte c@ic.sudote

voridhh .,rcauliei conu.itot.nonodre

esr! Dsm6l, .u qcn

im -posul nedtui Dd,si p 4

zl ptoDto 31.

Roli

sc

:vezi Ptonio 31
4-t,5 d t C'0,E1 i4rq95
Dnenstuhila d si D s. iou conslruclv.
binarciunitc su;ubJritot do fi,ore sc ]N d. >0p5d i
Lg I B

'

ts'3ds

dinlote @nice in

.
Ld tuotd din fio.8 trebuiesde^t'le D.-d >5mm
P.oehihehlo al,.lotucta dintigg s. to@ pehtru

R.tttlit.

consttuctive - vezi fig.2 din oceostd

plorjo,

coNstRucla RoltLoR
OIN,fATE CONICE

Indi.dtil Dri nd constt!ctio cdrcoselt


i.ductoorctor cu .of dhtct.

'L- -N\
ptdhra s6 )

\-,v

ls \'
I \

;
ft\lutbrului pett
v.rifid F k @tdnd d.

xore d

r=
It---..]

lse

Iiistda'o ditttft sNbutfu

inbl noh

o csra.iu tui cu

d.

cqpul

s 9282-73)

E*A,,N.

si6
b.s,q,.

.:q25\

[Ei

Se..g
g

s?<

P-ts,!

Eg*

{
E

vaidntd tdlpii cotPului cu bosoie

D-(tuDd

dpm.ltul ette.lot

nt rulhentului
I,=LA

eu

dioft at. a ttEPtei l.ntc

Pohantut

dj I P.nttu r@t,i )

b, t,.1b, und. p-tael hlefitlui


t ,-duDA din.osiunlle losdtului

&hoitui celui nai led,linhd


tumd .le comaditote.
Mlu.rdril m@nlce

L,;.onartuctiv 6rpd

A'=dtstonlo ceo hoi nlcddintrc dxe

,r)L 4 Mlunaina si tdtimeo ca.Pului


N;ti: loiut dinira iihourd beotd seP99!etnh!6i ld ndtdoorde Ic cdr. N'5w L r
4 tundtned L < Q5+ 3.0) m :
't" Puaa tr
-t^"1 an ana o,i"att
cP:i t!!:gia.d L >l|5+10)n '5@

[#l1ft

x. v si R rei El 4^3
D;:h si ,tr"ezi pto"f 5s

5a
ELEM E Nf ELE CON 5I RUCTI V E

ALE @RPURILOR 5I
CA FACELOR REDU

CIAR

E LO N

lndicotii Dnvlod construc o cmosei redtchrorelar


melcole

'I

:J

.)

omsime o

pe

retelui cotpul

as-i

\&
Rl/NL.

.IJ I

Taka 7

lan9a

c'xrputut

B-B

pet1tru4>rc

:\s-J,75)c

C-C

-r)$|ru

h<2Cl

Dionetrul etlerlor al Dahor\tui

(sau logdritui)

(1,5+2)c

Eiwilofdin flonpd sl tolpd

LuDsinea undrului de sprijin

=cil5c

-.ta
Notti : Desp.e colitabo rupmfetglor pretuc.ote ote camutui

tobetur 615,616,

6t7,t

648

Dihensi unile

di ritiu! i de vi2itatu
ELEMENIE CONSIRUC\IVE
ALE CARCASEI
REDUCNARELOR MELCA\E

lndtcatii privind constuqia rotilot netcote


Distonla ihtre oxe d tftnsmisiel
Ssio B-ltitineo carconat rqr

D-dianetrul ext!/lor al

m]l

B^ldtime corconet rcdi


?r,4 d,4ianetNt extertot ot rdil
Gltgaea onsa coruonet e stsauut

Fis.l

lin tib,4s
.

c=t42"o.3)

ftzd .!e Imbindre lo oen blhcd bli.atn d etnilbt^r

tu

lestdJro st

olanel,ul cerculul de roslooauft al


DI mlll I lh hffh'bd 6otlidn1t t

Diahctrul exwior al cotodnei

dlnfote

g--dqtosat9S sp?ct

1isnetnll urubului de osonblqre

Diametd tllei sutubului de asdnbldtz


oenlru Nutb cilustald
donelNt orboelul .ofli melcale
lionetnJl

.trulti

tL to!t0001ift

0l

rDd.ulul

anefi.ianitl ihd6ht.tutld de r.fthdt


tras i me a&zIi buluculu i

3:
o"-4

Fb.3

Dt"

incl

2t)&:ttr

Fig.2

ddhi filelalz

Adrn.im4

Voriatlts 3
aesllura

arconel si abezll totll

qazo oalulul dhlelui rotii


?aza vlrtulul dlnaelul
r/lee.lq

tolll

Inblnituli Drcete

\dndll a;EA;-

'c,iiti;a

*fn"i"

lDchtb@

de

tumate

relilriru io cusloJili prEsdl

2 4-unshiut

ninin

'i,4-il.

Wzilabelul

de cupinderc

coNSfRUCfla

l."

6.1e

Ro

MELCATE

LOR

l26

GCAt SIAS t36t -73

oCB|-S|AS B6t'73

15

30

t8

1,5

10

1,5

1A

2l

125

t,25

17.5

2A

J5
30

,6

15
125

2
2
2

18

2l

30

t5

17_5

)5

85

3A

21

20
25

t.125

i15

15

t0

t25

18

1B
1

15

21

175

i0

ia

a21A
t 2aa

31

t65

3I

165

49
19

13

4220

13

4.220

30

2t

1.5

1375

37

462!

49

3t

t65

19

t3 a280
t3 0 270

a.z0

39

48?!

51_5

13

a255

0m0
at60

!8

51

55

t0

Q289

2A
2S

31

465
t875

19

13

a270

315

515

12

aiaa

t0

1.5

-Oinensiunile canatetot

21

20

Q20A

50

a22A

3
3
2
2

13

39

38
38
3A

19

0,150

28
2ll
28

t65

t2,5

21

3t

0.224

Det

2
2

2t0

Aat

1,75

1,375

125
2A

2t

m
15t21

Dd,

D4

58

4.5

J6

6s5

t6

a360
a/.60

a39A

31

qlta

29

62
58

6t.5

16

QJ6A

0390

37

6471

675

t6

0l5a

38

0,384

3t

62

65.

t6

6t5

612

2T

38
38
38
38

179

38

24
21
24

ala

ais0

t9

0380
0380

i1

0.384

/.9

41

t3

6ta!
655
61.5

450

0360
16

632

l6

697

13

150
a15O

ws0

de pand contom SIAS 1AA4'71


de pond in ahaE N9

-fole.dnta ldtinii canatului

-totennn tjin:: @.dtrtrt

@ Pahd n b

-hr. tta

ANGRENAJ

MELCAI

DinensiJni

A.j15nn i A.4Amn

lPtonso

I 39

,l

'i

Ddl

5
8
10

12.5
16

2.5

25
25
2
25

2A

25

175

6
4
3

50
63

1375

25

i0
30

25
28
25

30

2t

28

2
1

10

25

I
t

125

165

760

3
3
3

42

0?84

.17

B2

1,2

0,em
a,85(
o.?to

31

82

37

77.5

22

QU5

12.5

2.75

31

7?5

82

,9

0835

16

4,824

3S

78

415

19

0,725

20
25
315

3
2.5

t2

o850

31

775

a2

0935
Qe00

4.85A

49

85.75

875

It

0ala

0710

3/

B2

t9

0.875

28

4.2

o67D

J9

775
78

21

12
42

a590

894

875

192l

t9
t9
t9

12

30

21

25

Dc,

Dd,

42

0.514

62

85.?5

lo

40

81.5

5A

t4
4775

a7s

6J

25
2
1.75

3
3

I
I

Diinensiuntle canalelor de pana cantonn SI4S 1AA4-7i


toteronla ldlinii conaLutui de pond in abare Ng
roleFrnlo Idtinil conalului de pandin bunrc Jsg

$64

35

12

l17A

3t

96

J6

/,2

50

1.t74

31

93

98
9A

24

t.660

t2

5A

i1

9-?

98

24

1.584

J3

50
50

t 364
Lt?0

37

ta.7! ic6

L660

31

360

39

93
925

215
36

42

30

i5

2A

32

J6
JO

28

32

21

215

50

t5

1170

1,2

1Ar5

35
15

4.854
0.804
0.794

660

98

2/l

1.660

ta3

2t

1664
|,650

z9

98
93

1435

21

|,654

1,0

lAA

103

2/r

lTaa

50

na

ta.5

2t

6t

106V

lla

2/,

tSaa
t,564

AN6RENAJ MELCAf

a.5ann t a=6inn

3-5r4S

l$t

@B

-73

GCA

cai':'ontdit si catitd
-.ii;;;
, --.--2ond
;;;; ;;;;;;ft

Ddl

20

4
3
3
2
2

25

2,n

Jt5

4
3

t0
t4s

es
a

40
50

2.?5

53

2F

o..

Dd2

De2

Dar

w0

t0

5
5
5

iro0

12,5

t,5

t6

3,24

60
60

2250

31

t2t

t3t

3t

zo

18
18

2.C70

3t

121

13'

3t

40

18

2250

31

t3t

3l

i5

42

60
60
50

2,&n

i7

295

t35

3l

2,370

3t

121

t3t

3t

3t50

,_&0

1t

123

t29

31

2,A50

23/0

t9

t31,7s

1375

25

3,lW

25

4m

3t

t24

31

3,150

3t,5

1,800
1.850

t3t
t29

25

i130

to

49

137

25

3.064

50
63

40

s0
50
3
60
t0 t8
50
39
15
3AA 3515 50
50
2?
39

45

1,540

ll

62

'34,75
t39.5

ta

3ts0

2625

35
5
a.

.15

2- SIAS

136t -73

25TA5 1351"73

nodiricdti connruct;ve

Daz

oet

Dez

b,

&

75

3850

31

t55

161

J5

75

3.204
3,850

3t

t55

35

5900
6jDA

3'

155

161
162

35

6380

37

E6pA l7t

32

3
3

50
50

50
50

t05&

2
2
2

50
/,4
35
50

/,1
35

164

35

E150
6.150

161

172

i2

6,t04

tn500

175

28

5570
5900

160

161
168

&

1,500
3.200

/.8

20

2870

lt

/,.504

/,9
31

t55

42

60

t2

3V5A 3515

DimensiuDile canolelor de pdDd cohtorn 5IAS tn4'n


- fotemnta tdlinii coDatutui de Nnd ia aftare Ng
- ro&ft;h ldtimli .anatutui de pond in budrc J sg

7s
75

7A

3t

75

3204

20
60

3ma
2A6A

t9

12t,50C

t75

35
32
28

60

2960

6J

tn25A

178

21

5lm

tno

ANGRENN

MEL'AT

I elanla

Dinensiuni: I
A= 80nm
1A=10An1n

41

ca.

sIAs

GCAI-SIAS ,J6' -73

ac8''stas

-.-.-

--'-----

q1

4t

51

66

Dd2

31

an

7,0a

33

198

206

6_&A

32

192

5.750

38

209

72

2020

33

198

206
215
206

60

90

5800

/,1

60

t0

60

?2

12L

49.5

605

i6

55
6

2
2

60
50
18

56

60

72

Jl5
40

6
5

50
63

3,5

18

55

90
90
90

35

1,2

90

50

38
40

QM

90
90
90
90

6
6

25

b,

90

D4

&

to

zona cehentot'i st cdlitd


zona in care se pbt la(f rnodificati conslrudive

8,698

9418

5
8

0ta

t0

38

8.618

125

40

9448
8628
9.628
8.628

,6

25

55

66m

5t

245
201

2t3

3A

7.020

!12

192

206

to

586C
5 601

1r1

205

2t4

a22A

5l

20t

213

36
38

527(,

62

217

225

31

7.610

38

4r

Ddl

10

l36t-73

- DimeEtunile cahaletu da

315

10

od2

D4

b,

8/,

110

Ble

36

252

270

16

n0

12100

3t

2/,8

262

8A

96
96

1t0

loSa(

31

2ta

262

t6 18200
t6 16dn

53

77

t,?tD

37

259

8A

96

120

t6,6q

31

248

56

70

10,w(

39

2?3

276
262
284

46
/,5
12

1
3
3

80

2
2
2

/.95t( 6Q500

a5

9#0 5t

&)

96

Ito

14604

a6

70

110

t0&t

w0a

85

936(

49jdo

85

n00 6l

55

49500

63

45

t05u

i0

3t
39
50

286

a8
2n

284

275

246

?83fl(

tq2&

15704

42

16.n0
t5000
,5800

42
42

1s900
1d200

t6

15500

t59m

conhrm SIAS t001-ZI

-rolennla ldtjnii c.tnolului'ohd


cle pani ln arbore N9
-toteranla l;ainii canolutui de pand in Urtuc Jsg

ANGRENIJ MELCAf

A=t25nnjA.t60nn

5-S7AS

t36t73

8-SrA56r{

GCBS.SIAS t36t-73

6CB8-STAS

tS1-73

zoha cemstod si cdtitd

2ond
Drr

@re se pot

focehadifi.bi canstructite

D4

D,tl

90

t08

150

t1.000

36

321

.1?5

60

400

10

90

t10

t5a 14p00

32

320

338

6A

3540A

10

ta

104

120

150

I5D0A

31

3t0

328

6A

t0

99

154

140AA

37

333

345

t25

33

330

338

312

t35AA

t9

55 36100
60 ?5,400
55 31304

J56

/,a 28,840

15.N0
t oaa

31

328

32540

12,5

20
25
31.5

40
50
63

I
10

5i

90

n0

t5D

t4004

8A

96

150

t4oaa

53

77

t0a
80

t20
96

63

77

tto t35U

50

343
310
328
354

55

66

144

132U

63

346

t5a
154

t6
20
25

t0
9

Dh

Dc2

88

154

4 264

J9

129

/,41

62

lt

100

124

246N

1t

410

128

tm

11

110

128

62
62

45.04[

100

150
150

72

9A

t3a 2t.t00

t9

90

148

17

1686(
t7160

2
2

to0

120

1m 21,500
150 28.60(

57
62
62

22

90

1m 2t,100

70

8t

1m

21.754

19
63

ta
9
9

b1

244

151

t23
4ta
4/.1

to

1t

88

110

150 2t26C

39

129

48

2\NO

50

72

90

19

4l

1A

28,AOO

63

?o

81

t30 2',tu
1N 2t,?5(

63

411

3t2
356
36A

4r

t35
128

15/.
n50

t5.@c

$964

57

{5ff4
u 56t

52
57

/,9150

450

t4t

160

15,86C

41.570

DineDsiunlle conalelor de rElnd conbm SIAS nA1-71

- talemnta ldtil'ii candlului derftfiin orbo.e N9


- fatercnld Lili.nii canalutui de po'l,d tn butuc J59

ANORENAJ

MELCAT

Dimenstuni lPldnfd
I /.
A.znnht A.250mn I N

6CA8-5rA5.1361-73
GCA

E.AASAA$

1-s'AS.13d-n

- -.- - zondcanentd i ji cditd


-- ---zonoincorc se pot toce nodifiidti
Del

12

10

125

6
5

t1

96
99
99

561

575

72

1U

72

210 B.@0

19

t2t

125

126

152

t6

BO(n

19

72

t0z@a

240
210
240

&0n

536

5t

561

6t

110

567

568
570
545

210 a@0
132. 220 ,3p00
15t 240 tjo00
132
2m Sima

19

5AON,

39
5t

99

117

516

568

3
3
2
2
2

125

19
39

570
570
560

t07fra

126

56t
4bt

5n

78
?2

n5.80a

126

561

63

56''

,10

585

66

41,a00

110

132

lt2

11,0

,t
9

bl

5t
5t

2
2
2

I
I
I

4,

210 u.ogt
210 uoa[

20

40
50
63

ufro

Od,

210

99

8t

Dd,

1n

16

constuctive

Footd lr,elcotti

QM

9!)
110

9l

t2,

81

99

244
240 11p81
210 z1&

539

t0

l2

25

t4

?2

Jt5

1t

66

10
50
63

?8

n5.80t

t00
126

t51

tu,

O."

586
646
686

7t5
?t5

90

w$o

7t5

90

zowo

20301

708

7E

e0

tTtNb

49

686

7t5

90

?03p06

63

720
?26

ao

tiloo0
t&N0

151

2N
n
2to BAN
'.1.r00
19

69'
7n
68it

715

220

63

693

7m

90
eo

Mtooa

132

t6wo

Oimeosiunile conotetot de pond conf,rm SIAS t011-7t


lole.anlo ldimii conotutui de pono'ln o.ba? Ng
toteftnlo kilinii conotutui de pond in buruc Jsg

ANGRENAJ MELCAT

A=j2onm t

A=400

mn

UCARE A) RULMEN|I
PEN'IRU ARAORII

REDUC|OARELOR

45

LAGARE CU

RULMEN!

PENTRU ARBORII
REDUCfOARELOR

A>250mm

FotE oxidLe

nid i nedii

REDUCTOARE 14ELCATE
salua construc ve Dentr!

'

Ioq6.e

l.Neptun cAnpino )

Montaji @ rutnen!

pentnJ

orboi

eerl;c.rti

trontol de rutmeot oxtdl

Variohte consttucttve de portsoblili

Vdriante de rnantoj dlesatetili{or pe tasdre


cu

rutnenfi

IAoARE d) RULMENI trNfRU


aPBAH vEfl CAU
tt afELtIt.
UA?IANIE DE MRISATEUI

coNstRucftA

REA7EMELOR CU RULMENII pREfENStO|/'r''It

Prpte4s/ono.p c! toete dtstontiere <te .ttte.ite tunoimi ( Llh )


Mptosote intre iDdete inteioA.e i e,terborc ot;ruln;iiitoi,

Metode de

Metode de rcgla.e o jocului drial lo


nnnenli .odiot orioti dr bile $u rcle

reslapo jocului oriat


cu olutorul unei plulile

Reqnrco h.utbi ax;at


pdnt.-un inet ajustobll

motnal sub cawc

l'tdre

De

dtbore a inelelor

intsiod.e oie ruthentitnr

.rotd cu in"t ntorrt.


urui spe.lot i4dan b
ind de stdumntd Dentru unut .tiD naete si
in.mdtsigaum
crbNe(SiAS 58/,6/2 n)
( vezl pto\so 5t )
dotu 10 nrnu Pdn
cu inel

sect:ondt in
asdtl:dlot iu oiutdlrt

si

cn thcl ite sntl


mntd

pcniu-

odat .

(vezi ptaD.:o51)

arba.e

P.etensionorc d inet de
oJustore nontot fntre in*
lele

interi&re ale rulmen,

litar

Fig.3

F19.13

hEtehsionarc cu orcuti

'Fis1.1

Cu piulifi de rltnent ( SIAS 5816 -77 )


sau cu piutild obinuiii(vezi plonso 90-gt)

dispus. echidistoDt ce actio-

tud consldnta; tu
;n.4ut e'tedat dl n m. ,t|''i'
DeazA cu a

FIgl6

F;918

Fig.17

Ft-9.4

Prcle.siansrc p.in re.t;ficaEa suprof$ei frontote o inetutui


e(tet iot sau i.terior o ceLof doi tulnenti ./lontoti aritu|, ,
jocut i .eotizot prin rccttfiLdre, pretuthdu-se irih string;@
tuburilot copcutui 6tg 5) so! d plutilei lfis.6)

Prct en si ono rN ti .egl a rea


io.ul u; tuI deht llt tud id I
'uiati

C! 9u.ub

tt

talbd de sigu.onld

dJ diulotut unei Diutile de strfoserc aineteior

Fis,t9

Fig.6

REAZEME PR E I E NSIA NAI E


RE6IAPE4 JOCULUI AXIAL IN
Ru L t'| tN

Fis.l2

lt

RADIAL t -AX 1A Ll

-NXAREA'E ARBORE A

RULMNTULUI

RULMENfI
Ru|mant

rc.lidl @

bltc Pe

nin.hsiunite d.D.&st. f se iou .tio sfAs 3044.. t-74


3 tD_d): b;=try: s*ats(D_d)ir_*95r I

d:^

hunaid de btt.

'2s lH,

Rulment .odiot '-o*itont cu bil pedfuittlDdun

Rul'lent

Rul',eDt tudlot-oscilont cu rcle butol P.

a ind

?,xlo!

btle cu slnPtu .{.ct.

lstas 392-6f1

Dine.li.dile .!.O,8 si r saiou di^ SIAS J9t84 .i'&


D!, p = p,*qs 6 ; o, -0,2s ( D - d l, ^
q51 i h 0,8 d. ; nu na tu t d. @1 e 2 5,3
q
=
#-+
^

p.=

Rulnent axlol cu bll. cu tlublu .fect


lStAs 39224 t68).

Rutnent .odidl-otiot cu blle Dean tind

Dinensiunit. tt,D.B 51 . se iou .!tl9lAs 68!!4.5-71


s.ats lD-dli dBrj02(D'd) i R',=!t'Il5 db i \ ?95'

'

nuiau

de

bit.ra#

cu rcle .ilin.!.ice, ntri

Di^nenslln e d.D,B tr t se tb! din SIAS 7416h


qn,
s
o,is tDd ) i rq5t i d{e1,n tD - d).

+4 -

nunA.ut d. bttc

Rulmeht

^-n

z=425;

Ndio!-oxial c0 rcle

conice

idu
'tih 4el
slnpk!
pentft,]ulndllt
cu
dvbtu
SIAS 3922-68

Dinensitnite .!,er!,D,H 5i

stAS 392t-68 Dntru tulhehli

si

ao"qsu; t -oJ u; r,o0,5r;


nun!rut dctarc z:r,.o D4 .

b^=1!;

DineEtuntt. .1.D,1'c ?i . * iau .!tn SlAs 8A4...6-73


d-+AE Q-d ) t ltadt+|2!3)i m. h)tt;o =ht|, ;
I4 ji br-ved tis.55litoberJt 522) i Duhdttt derde z=-ii

'r'd;

INDICATII PENfRU
REPREZENIAXEA

NIMNI8

INELE ELASTICE DE REZEMARE EXCENTRICE PENTRU ARBORI

(Extros STAS 5848/2-73)


lnel in stare libe'd
Fentru

d<g

l}'ntrun<d <165

rq5

2t

t95

22

m5

2t

22.2

25

42

+4.21

212

-0,/,2

26
2a
29

26.9

30

a
3a
35
Flc.
Inet

in starc ldtpitd in

Fs.2

Fb.3
Et eculi e fdcul totlvd Pentn t

sorci1i oclionlnd runal in

n.6
3t5
32.2

36
38
2
40 t5,5
/,2 n5
1S 4t,5

a8

1/,,5

47

3.2

1.8

i!

35

sl
-0,9

26
27

42 2A
3
3
a5 3.t

s.2

| 025

I
1

t6

m2

t2
2

1.5

t,5

90

33.8 223

w 2i9

1010

,OM

36

?19

38.1

266

1170

39.6 27.6
/,1
24,6

15m

472

tu u

5,6

755

825

1,3

2,1
1,6

1590

1,7

29

18 23

5.6

1a

790

1tr1 JO3

m&
2t70

26m

ht2

2?04

58

/.,2

54,6 36

28s0

1.4

5'

375

i730

56

39,5

65 15
6.7

1B

25

1,7

tA?9
-q78 q9 5

458

60 5t8

62 528

t3

12

t9
20

ilt 2l

3,8

q9 5,t
52
52 47,8
7
72 5t
55 548
56 51.8
7.3 55
t4.4,6
58 5!,8 -a.92 z3 56
5D

29

45,5

1510

67

55ffi

67

t9

5830

s2

5170

5l

670
2,15

73,6 55

Z5 6

J,8

61i

716

5,8

628

M
2

3920
1,9

591 625

4s

13

652(

75,8

57

6764

78

59

679(

6&r

58p

7.6

82

60

65

648

78 6J

816 62

7354

68

lr,5

65

,680

70

t55

AJ

7t

565

81

65
65
67

82

6.8

83

72
75

705

85

,&0

872 57

ML

08J 68
25

89,1

69

92,8

72

455 2,8

8130

813(

h.h
h.b
odoDto
odoblo
oDto dnNl
dmNl del.Je.Enlo
del.Je.Enld
.!e
loleftntd hlt
hl, Denl
Denltu
Dentt
gigts
tttlbt
ntur
slitlJ
lot1
ld
2tli oi?.tltt
didtltt ..ite
dira ln&l
lndtl es?
2llti
hl.hnl6 H tl
in loDebrnastd/lite ln srniloqrde 6dd,li,
e.lndkate c'J
ctt tktu
ritru lnldmotiv
tnt
:Mffiftlefu
oxtoretnarcrte
'-Ntwidlnt
:/rttttdft/dl,
dln dft
adE
iElul d
i& Mtdl
l'',,drdr /rEtul
/tetu/
ddnksd.orEow
llaroEfizuElnsAssglut-?5
dostk
sd(orE4uddn$n
$nlnwget
cor. eslE
recurot
lhlns,4s 5sl8'
R, 110 dp
cloN/nnft
c{nolulsd
o)od Rdr
,iesel rD
Ir c!.p
c!.p'te
eredrtot c{nolul
{rorrrotul
'te e,edrrot
"rr,oDrrdtul pieser
td o)bd
ll/nntt
.
'r
penarie,
1) tn
1)

tuul

noslerc
tn care Dot luo noslere

-suprafolo inf"sei rezanad de r'mlul etostt sd

orDd o

tfrd'b

vie la

INELE ELASiICE DE REZEMARE EXCEN|RICE PENTRU ALIZAJE


( Extras sfAs 58443-73 )
INEL

Fig.l

':,ontirii

Execulia

ln otezoj

nomala

279

4,8

29

30

2,'

4,8

31

33t

32

114

dt

d,

2!.

8,7

98

13

1A

10.8

32

1l

.1J

15

t2

tla t036
-aj8
t3

13

J,6

t8

15,1

3.7

l9

15

162

3,7

16

111

17

r43

3p
39 2,t
22

19,5

19

m.5

20

2ts

21

225

12
t,5

1,7

3,7

125
0,9

140

a'5

10!

3,9
1.7

QE

125

5J 1),6
11_6
6
7 t52
163

8.4

t?8

q9

t,

t,2

12

t0l 2t
118

22

330

505
535
710

89 19
q8 20

12 24.

2i5
3to

250
1,5

25?
?6.2

t8 n70

t56
171

t,2

1220

291

20/

5"5

3,7

26

5.8

J9

274 12,5

155 + 0,78 59
t,5 485 -0,39 62 43

A2 u5

51

6:9

52

73

5t

68

72.5

7A

74,5

E5

2p
1,8

6/, /,1
6.1 4F
65 4l

6.8

1,7

39

2650
3960
4160

t9

316 /,75

3,8

1220
1260

3t6 m5

t 230

u2

591!

2,t5 2.3

61

t5

44.t 63
65
66
18p 6a

,3 5f

26m
2590
2?60

10! 58

75 5.8
78 6.1
78 62

1i50
1t60

3i2 495

414 59

?3 55

6!,

tf

53
J76 55

t340

2270

36

6,7

7,8

2F

222 357
232 37
212 t8 Ht2

38 4A6

63 5

2,1

n7

25

55 @,2

1300

13

194 ),.4
195 127

1,5

1a

112

3,6

5A s4t
52 562 }o,92
55 59? -0!6

t3

1'

15

55

13,5

10

820
1t30

r93

155
170

2?
42 23
41

+0,12
-Q21

0,8

3,4

14

18

8t
3J 9!

2A

1l

35

63 622
65 E2

2
a

+050 54 3J
-qE s!
3n

58 64
60 512
662

Canalul din alezaj

t26 23

5.4

to
t2

pe?tlt

52 32
5,1 32

48 515

'h )

2,7

2,6

50,5

1,5

mt

i7

|a, z

shsu/ sogel7

lnelul elas

25

2A

?65
35 ?7p
36 t8,8

Exec.ulie tacuuottvd

1,

/.2

/,,7 23

3l

Conal
lnel ln slore slrtnsd ln vederea

25 ?69

Pen,ru d4165

2
23,5

?59

iN SIARE UAERA

@f

22

5900
6220
5950
6020
6086
6054
50t

7660

511 7t

15

8250

534 73

554

75

165 2,8

a170

8A2d
s8&
73 6.6
uercl
sgtciidlA
Inertie ostse
todei elostice
ostsetodei
elostice
in drc Dol
luo nosterc
fofte de
t i; dzJ i"
Dot !"o
nostete lo
Aeinertie
-te Einoil
pei'trv taate
tpa dnrmetrcte.
di]./]etrcle.
H | | pentru
w iaan
de init. sei-tJ
adoDto
ii hDul aelaaniito
delolaftntd Hit
se,suri
se,'lun se
se vo aaop@
ain
o/tbe{e
din
ombzte
i;:|ii
itiiT
oxiote
unof
lotle
oxiole
in?lul
es
suqrs
li
cIlP
2 ln cozrl
.ihD
l dc taletuntd
Ht1
-iiiil.;'',
"''5.i,liiii
75

n.5

';-.:iitr;;

;e;-iatsirii

'

i.role,indic.E alttttuio{ornativintobet'sint sbbiti'ein


umnLodftlz
ehdit Ii !
--nnieriotui
aii care este executotinelul etosticsdcorcspund'd condlittorprevttzuta
in SrAS 5A48n-75
-mdtetntut Dtesel in corc ests' etecutot c{,nolut sd obA R.'r>g daN/nm'.l
-suptotolo piesel rEzenota de inelul .lodlc sd oibd o r.lluchiti vle Ia ,rlhrie.

765

INELE ELASTICE DE
REZEMARE EXCENfRICE

795

EN|RU ALEZAJE

LAGARE Cll ALUNECARE - BUCSE (Exttos SIAS 772-67 )

tum. si .lim.dsiuni

hucse lise I tipunle A,A, C, O ti E dih tis.l )


buc:e .u sul..ltipu.it. 6,H ti J dio lig 1)

d, b h
3
1

6
8

14

16

16

18 ?2

1T

t8 m 25

15

72

rig.1

OasERuAnl:-cotele nelndicllte la tipJr e B,C 5i D sht identice


' cu cele de Ia tipui A' ior code tteindicote Ia tiput
H slnt identice cu cele de Ia tiqul G;
-MtE ile inten'oarc i ex,e.,oolE co'ste c" f2e 6se
tesesc la 45' ;
-SdgeotdY orotd scnsul intrcduc.rii bucei in alzai

Io ttwltarc ( bucro
tesit lo fi'15').

Tiiurile A.B,C,O,6

sdnifiniE.

se

in

oduce in alem) cu coPdnrl

H stht b1]6s,e nite'itrtiputile

t2

q2 6

26

q 03 23

28

0!

5
t,2

t,6

35
30 40

2A

/,4 '50

fi

55

5E

I n

63

,o l2

11

16

70 q,

1C

12

tl

16

41t

t0

12

t6

18

12

tl

t6 t8
t6 18

2A

16

18

t6
t6

18

16

l8
t8

ot

18

85

n0

95

28

0(

18

?a

2C

22

n
n
?a

2A 22

n 22

22 ?5

32

36

n!

18

22

2a

?5

2A

t0
90 o5 tft t2(
95 t10
tm 15 t2t ga

22

22 25
22 25 28
22 ?5 28 72

5
n

?8

l2

?2 76

a 32 36

?5

28 ,2 36
36

28

36

75

28 t2 36
32

36

lL

4 t5
11

45 5t

J6

45
55
65 5t 55 5J 7A
/,5
70
55

4!

70

ffi &

84

t5

12

2( 22 ?5 m
5t
36
55
15
22 2i 28
36
55
25 28 it2 36 u ,/,,
25 28 32 !t6 4{ 45
55 t3
25 28 32 36 u /,5
55 it
25 28 3t 36 4
5t 55

66

a to

t!

'J
7a

7A

uq

36 4t 45 5[ 55 6J 70 ga 90
90
40 45 fi 55 63 7(
56 6i 70 8[ 9)
40 45

u(

na

n
55

55 5J 20 9( 90
EO

63

7A

n
aa

5' m

4C

ta

fi

6'

5A 65 7A tso

60

55

50 55

15 Q5 50

12

Jf

tg

10

t8

45

22

66

t4

L5 5A 55 6J
5L

10

90
80 95

25

6
8

6(

6t

30 t45 5a

)6

5(

63 75
66
65 78 a0 oa
AE

t0E
110

,2
t6
t2 t/, t6
t2 11! 16

f3

6
6

10 12 14

4,t

6 8 ,o

72

35

45 52

38
48
40 48 5D
/,2 50 62
l5 52 56
48 56 58
58 5{
52 60 63
55 65
60 72

m 82

n3

t0

t6 20 ?2
t0 22 l5
25 ?6
22 26 28
25 30 32
28 34 35
30 36 38
32 J8 40
15
34

9 2 ,2
1,6
t0
l2 5 2

d,

fJ

qt 3

12

36

55

70

m 80 90
JA

90
90

90

un

90
90 1U

N 90
90

9A

t10

io

t0

IO
r25

to
2t u(
IA 4A

t6(

wltn 6

IN

a0

t40 60v&
90 w t0
,40
q6 80 90
110
so
n0
w
'4(
BO

1,2

t(
t:

9A

N t0

4(

'10

u n

?a

2[

1n2C
:@ba

5C

OASER|AI|I: lblodle lungihii I >12 nn a bJcselar corespuhd


si.ului de dmensiunt liniaE nomole R4 20.
:Din oceste tunglnt vor olege de prcfei./.td cele
c-orespunrdtoatE titutut Ro lA l.cadrote i
-ta @zuti speciale,in.de slnt ne.esarclJngimi
s1ru mdi ma dtl:it' cele indi@tE tn
tobdul I toceslea se v{ olege lot dln qlrul de

moi mict

dinensiuni liniore normale 4m, dndu-e


ptet'edrnA ,mbn'tor dln Sirut Ral?i
- sa tecomondd umdtoorde sinbolutl ole

dnpun:Lot de lr,lr,onll la dianetrcle buclelot


flnite (tip A.A,C.D.G d H ). tnainte .te non@jul

Iot in ts$t t

-p$tfnJ dianet\L inen'$11....

...

F7

r6
-pentru dlametrul exbrior .\. .
/uf,rtedie nnftd h dianetrcle d si d;ate buqei
iinhe se stab esc de uoiectoit ssu benelhiot

BUCSE.iSTEME DE
o bttcJclor'norale c! simLolutile
t' sa
deoscbesc u.rhdrootP tP sistone dc lub'ifieft
'- ii?"iii""it
r dt lubritiantutui ( p!i^ bui)c capdcut tasdrutut etcli
"":-.)"*..., "rtrrtI 3adwi mdiate lsistemele R1'R2 ii P 3ln tobelut t ): s2
i
3 sdu'i radiote si ca;oiiiinsiatainou rsiscnere St
- s/sr.nc cu I
etc
i
(b'io
tus
t
o'bore
at iubritionhlut
dt to --1-,iJ.nrr
"' " aic-eii extertc,'
* *""tcircutotlsistemut tt tntobetutt )j

din

UB R

I Ft

ERE ( Ex t ms
1

SiAS

Wry:lylf
j'wi:t;msIrffi:!ff wx:t::
ru
xilf
s{:t ii,t' i *5'i d
Y\,*,xa*
tx:'ifl
l:it
::
i
a
,
iffil

"'

s3 tn roDlul r );

fabelul

N"S

N,S
R;W
m",s

BuctQ tlq

ai

BuqFliPBV

elut 2 i

i,

sistemut de lubritierc
,cohale longitudi nole,ci rcu I are

gdruIui etc )

n'67 )

z:{,fr}"flti!ff'1tsffi:fi
:#::,:'
o a?!fr,lffr ,'i{:E;i {a;#,8;i ;;
;,,^,
lI?E
#EwH
{"f_il:,ffi

'obelul

;;i i ""*'"'e^n"!o'i:'"1/tf;il?F;ki,"'i"ii!l]*'i,ii','i',t",,""rr',
-;i:;i;;
.i.|',he cu cooot circulat
Pi cu t

Btcletiqc?H

,tru

N,,s

Fig.6
it^
Dlom.hll tnud

'lg'
NI Fil 5
4 h

Fi9.1

dt

w",@ R",w
'i L"!fl!ET'I

i1ll'Ytff

10.-.25

fr...34
4A.-.55

dtffi

"

e...70
...n0
105..150

160 2N
210 254

12

I3
I

6
6

5,5

65
9

t5 45 a
2 6 6

14.5

11.5

I
10

,e5
225
225

5
7

2,5

b
3,5

0.8

25 12
/.3 1.5

a
t2

1,5

1,5

12

15

t8
22

20 22
28 30
21
27 35 39

3
1
5

2.

0,8

12

15

,t"

1
6
6

03

t0
2,7

t6
20

95

26

7-5

27

10

3,6

t2

11

iiiai-arysdult.orraanasou""#tr'hgtrE,;"trtd't;
W,r"n'"k'*egw#i':#t
fio.6 s! tobelul 2

n;.
-- , -cdu.i

rodiote sou cohot9

;lftulorc

deDlosaE Pot tt

Prefi?ute docd l>2Y

AUC1E-SISTEME DE

LUARIFIERE

CAPACE LAfERALE AARAE

DOP DE AERISIRE

l3

t6
t9

10

23

12

32

28
29

t5
t5

3E

3/,

t2
t5

35
38

t8
t8
20

25

t6
22
30
M22

MN
M32

50

3
5
5

2
2

I
I
I

1
1
5

22
22

22
27
32

n
36

fig.6

Saiba de Eslare Pehtu caPocele

'

D?

t5 ,5 15 36
a1t 30 25 .n 52

v21

i2

D3

32

22

1A

t0

13

i2

J6 55

ldlelc

al. reductoorelor

Fig.g

CAPACE LAIERALE

RAsuFLiroRt 5t
,AIAE DE REGLARE

CAPACE DE VIZITARE CU ORIFICIU DIN STICLA

c,

Capdce de vizitore oofte

a-a
B
100

BI

ct

la 1i5 BA 105
zlo t6ll no 1m

200 150 260 210 23

ta0 t30

15
15

360

6A

50 75 5[ 45

7 10 ll, 8t 5

26

10

65 90 60 60

n 30

10

aI

10

80 na m 70

85 36

12

25 8 t2 l6 l2

toa 1t0 9d
I

c
1,( 65

20 l6a

90 65

11

10

14

l6 35

10

l4 2A t8 t2

45 16

75 t5 55

10

t5 10

i(
l

C APAC E PE N TR U OR I F ICU L E

DE VEIIARE ALE
RET'UCfAARELOR

ETANsARI FIXE

ttoofo,eo bdilo. de ulei, o cllinddlor hi.lrdutici


sou oneumoftt.o rezer\/oorclaf etc.
Fansoeo h b?siunt mi.i
ti n4toctt lgomtturt eLostice)

Etonsareo ld Drcsutni

Etonsarea

marilaamitu.i nqide)

rccordd or conductelat deuDge.e sou de octianore hidrcutica

Rocaftlorc cu niplo $i non1on deaEt pentru .lioner.e deteavd


fr{rc /, +/.2 nm. Asiguft eta.idrl pentiu itesiuni pina to 4OO (roN/cm?
Unghiol

1't9.1

Ft9.2

.ani.itdtii de stringere a monsonuLui esre de cco

24o

Rocordote pentru teovd cu diomed

4+t2nh

in geneful pentru
de unaete

innab i

Fi9.3

ctosihed go.nitut;i ie re/.onah.td m t:e aleosd


tn funclie de dionetrul ctlindrului osffet.
Etonsareo ftcord1dlor prin rcboftlutwe

<25

25-50

25

5A-75

75-125

>125

6.5

6g.nltu.ile se execuft din carton , prcs2on, azbest-tibre-oiele.


.olLtuc,moEtiote ptostice, e... h tuhale de condlliite di

lun.fion.i.

Ftonsdreo drnr, corcosele rulmentitor si


capacele loc

'

Sint

recanondgE peotru diametrc mici de conductA

Elonsarea racofttdilor teitor clin otet

at
Cu

samitui
ptot..

Cu inele

de etonso.e. Sectiu ne d .otdonului


ctianetu cuptihs tntre 2,5-5nn

aveo un

piesiuni pino b

A-m daN/cn?

si ptesiuni ad',isibile pini b EA daMcm2


Etoneoeo ftcottlddla.
can ductelar de dio l'net ru
mic Fi presiunt mici .

Elenentul de etahsore este


un inet de tuuciu.:cbn!;td
este usot .lfiontobild si
pern,ile dqtasdri a^iob hicj
Ptovocate de dilda!,b E'llftA
FigJ4
Ftg.1

Etotlso,Bo se rcoll2eozd lhtrE o slrp.oh\i


conicd si una sbdcn

ETA^5ARI SEyIM)BJLE PENIRU PIESE cU MIS:ARE DE R1TATE


' EraNgiRt Fti?i CONTAC. ( Extfts SIAS 72s7-7t]
Elonsdri cu lonE tdu cu fonte ticanole

ctrdlarc

Etanto.e 2imptd cu cot'ale

Etansdi cu inele Fi(noale c*ttlfugale

rtuhyre

cu canate ci.cutarc Ia copoce pamrnse ingmpot4.


oenttu corc$e din doud bucdti
Cclpoc pdttuns lnqmpot ct)

.onata.iftulilG

1' 1,5'

Ebnso.e .u Fatbd de
D.. duDd

Siht urittzate nuhai in @vrl etansd.ii uDot spoli u'se


i in @nditiile unei vlftze perilerice suflcl te

cu ulei

(v

>

5-6 h/sec

.Ionetntt utsior o!
.dlhentuhti

Fis8

h hrn4ie de (a4structto ohsaabutu; si nediut tncanjunjtor se pot


dtitiz
d^titiza3mnsdr
a et'dnsor cu 2 --1,
4 desojd.i
desoidi,: dr
obicej slnt
tizote eratsti
sint u tizo;te
efo^rnri cu
cu .
4. obicei
p
ti9.6sau7
3 degajio . t ri -cu iau
se

dupd

Fi

tobetut I din oceoitd plo,6A

t tar2o.e c!.o^ote ciftutoe Denr.u ulgerc pedodtci cu


Fig-

Fis.l4
L

15

2
25

ta..

36
?2.5..45

coNfacf

ETANS4R; SEMIMOBILE PI-NIRI.J PIESE CIJ MISLART DL RO\AIIE


F:ANSARI FARA CONtACt tt:,ttos STAS a2gz. Zt)
Etoneiri cu labirint tadiat

Etonsdri

&

Iabitint atiat

De

b n)plnd

Io 5A

Peste 50 plnd la 120

1.5

452

2
18.. 36
25 22,5 .45
Fi95

Etansarc cu tahte ablice

Etansare

ldhirint

tjtilizitain ccarile

ln core
axistd njsco.e de ascilolie

int,.

uxd st carcss/i

Fbj
Etansdri cu tabiont radial rcolimt

ojototul segmen lor deDiston(tio


stu tonete din 6A0 ( tiq.1b)

tu
to)

ETANSARI
LABIRINI

CU

solLn .laflecinrE de omtec o

o'nttnentulul de ulertil lb etEs

tlector pentru NPt.cttq , .


d rull''.ntutui de ihPuflto!

tnet de Dtr,ts..lJe

^niidnslats,

lnPahw sPdqdj '


e o nrln!'tuat

d2

d
52

52

6A

55

55
58
60
62

71

58

60
62
65
70
72

65
68
70
72

68

/A\
W
w\wz
Etangare a! dou6 inete de pistd

Wm
Nre / /'n
Fil' 2

',.,

d2

7S

7S

28

78

a0
82
85
8A
90
95

8A

100

t05
t7

t7

t8

t8

20
22
25

20
22
25
26

26
28
30
32
35
36
3a

40
45
48
50

rqt

28
30
35
36

/,5

t05

32

J8
10

27
28
30
32
37
38
10
/,2

tla

ta5

76
78

!a,6

8e
90
93
96
98

82

t03

aa
90
95

108
t15

to0
t(E

,29

fi0
tt5

120

120

t%

tfr

153

t0

139

,0,8

130

t30

t5a

t35

t35

u0

163

,10

172

t15
!0,1
5

150

150

t55

155

,50

160

! 0,8

ta2
187
192

t65

197

52
5lt

t75

t80

,&

242
207

61

7,5

85

131

170

66

!0,7

110

t70

48

!0,1

100

,s

,65

50

6,5

8t

18
50

57

!0,5

!05
6,5

!0,6

!t

t2

212

tfaN$/4Rt

cu

TNELE

6t

EtdnsotE
BENzt DE

'

PI'LA. Dinensiuni

lErtros SIAS

c! In.ldln

ptsld lacdrcose

dlntr'o

slngutl btcold

6577 -70)

tu

ffi]
,-e I

Fiq.1

Tobelul

Etonrarc de

til

Presgomituti

ETANFARI CU IN.ELE

7;66ffiAiii

fiiti

lEdno eta4dnt9r d 1

aiG1io,n"nt

60;^rn

*"'

Et6n aE o]lnd de ptskt

Etantorc cu candtut inetutut


de dield de\rhi<

Ela.t

ac

c1t

dslgum.e cootioud a .r'ntaclutut


ti i.,et p1gd

dinrrc oftorc

Etansdd cu toete

ph/r'd

cauctuc nesaondanltzote

Fig.t
E''ansarc cu douil ircle de plstd

' (ore eficacitdE nore t

Etongare

& douti conole,cel

exteno. cu inel de plsld,etotdtt


umplut cu unsoare

@slste^fi

Etansare cnmbinatd dininete din Disld


'

si lahirlttl

Ftq:12

Fig.3

Etons.dti

Ftc.4

Fig.fi

.u inele de dsld c! dispoitive ch asisuure

s contodului dintre orboft tlpistti

@@@
Fig.5

si etdns:ri

combimte blostnd corese de tabtt aD rudsat1(fia.B.t'.i6t1 ) r;.teta


de etonso,e.nind. ntob- tie Nn stringerc ( g.t2)itqbtrn iipite pa
@tcasa metott:dj (1t9.,3,15,16,17 )

Figtl

flioosrft c! ID.l .!ln Plstd


cu ctiPdc ttdDlot d.tasobll

ftantdre restc,bll'6 cv inel dih Pistd

Ftonsa.. cu inel .lin Pista in


' $ibe rctitodre

br-ve.i Plonto 62 fiC 2'tsbetuA


;u etonsd.e @f'blhatd
tulmentutut i
D - dupd dianer?! dte'bt.dl
. t.
5)b71'strl),^ t,.=uzs a'urua'2

stertri iioh a ru t u i ), g rc-t rye o Paft t et u


"
S *-Al ddrhae+ tt
Ddharului
u,ad I u ;
T 8 i Dt=Dt4 25- 10 d tuub i Dit
D, =nr-|25:3Id. bte-J2 dsuNb;'a'I2it)

ex i

i.

n"t,r,"n;

un

t;::H;:#tlm;%tlt;!str,fiii',a
n2i Dldnso 62 tobelql ?idtmenstunte I ^
,::
I 2ffi:ha"
',i! i' ii.2!EY[]##i #jt tdbetut
tt

t;ngu'tina

cu tnel
"u
de bib cn e.lontore

&!f
i#t;:,"{*pif-:#i:ahif$E'"ffi12p'^"
L:Y,'f,gE:'i;','ia'tL?;?;;";t;i;wii;r';;;J"i,
1:1!i:-#,nu;T'!:"u,Ln
....-t
'i"
-iii ti iiiiiiT iirut iin 4t
;rnd >h -va?l lio. dehnut a dtD ocaasto gdn'd '
otP

toh521 i

22.

dt=.!,!tuh12 i

r.5+6-:!

v.ii iA8

ioi;leto'

peotru trcccrEa uteatut

din dcedstd Ptohs

'

o,*;;trt1n""ffi!i[E]do.

'narutu

rtih cotP 19zi

t00,,

1
6

#rfL6{i'id#liiitu+nn
dhPdns
iu.ubuti vei
-

tobetut T

tN-2

n.=a'clnd Ca,$6n<d5
;.=6 clnd d-* > 85
oisoozuia

--'---="M

,1

Mt2

tnupAnt cu ntu ax elsu


F;MflJ Lr''e,ARE dJ RULMENY

ETANSARI MDIALE CU INELE DIN PIELE IMPREGNATA


SAU CAUCIUC SIN|ETIC(9MMERING)
Dimcnstjuni Ie montetalor de rclatie

tub3hea mdn$dor .L mtalia sc rEconondd

cotldtii

un dl@ftle

ftrnclooote t
- dif*enfa de preslune dionz ccle doud lotun olc
de

etontirii de cco.q5 dolvch2,


- vltezo periledcd naxlm, o oftorElu( foli de

gonltrrc d. t0 m/t

Exenple de gomitui monta?i cterclo|e

MANSEIE DE ROIAIIE CU SUZA DE EIANSARE


tonne tt dtne;stuni ( Exttos SIAS 7950/2 '72
famo A -cu buzd d. etonrotu

0B S E Rv AT I E. -

cu'

Dinen n u ni Ie no ta.e

se eiecufd pe baz& de ocdd

intrc prcducdtpt 9i beneticia.

Fis.l0
Fis.9
OASER?AIIE - Detolile @nsfiJdive sint ioformafive, cotelq
' ptescise sint ohligatorii,

EfANSiRI CU MANSEIE I PIAN'A.


DE RrIATIE CU BUZA DE

I ^EIAN5ARE
'(Sinmerino) I| 05

LOCA'UR| FfNIRU MANILIE

ROfAJEU AUA DE EIANSr'/lF


(Extms SIAS 795A3-n )
Fonndst dinensiuni

D
H8

35

65

/,0
25

28

t6
22

o3 /',8

t2

i2

03

13

28
21

03 1t.t

30

0,3

0,j 57
t6
8

1A

20
22

ai

24

2t
26
30

7,5

t5

19

32
35

22

to

21,

0,3

8l
16

22
26 0J

30
32

q3

20
a3

121

80
55
62
0/,
55

0,1 225

42

15,8

35

0)

16.?

32
35

40
12

24

32

03 tq2

35

t0

50

io

38,7

45

65
68

al

11,6

?2

72

o!

80

273
4,8

62
65
70 0,4 44,5
72

47

a0
65

0(

223

55
62
15

03 127

50

t7 0l
50

70
72

75

80
!6,1

292

52

72

50

80

90
05
t00
90
95

110

t20

tto q8

125

130

114

1i5

IN q5

527

140

1?O

170
170

180

95

l4s 180

100

180

0,5 7Q7

t50

190

100

0l

22

40 03 147
32
35
40 0,3 19,6

t2

q3
23

40

0_3

2Q5

35

21

10 4,3 21,5

q3 149
25

.t5

i7

0,1 22,5

04 32

J5

tt9l

148

58

55

62

10s

90

38

52
62
52
55
5E

95
0,4

5t.3

58

55 01,
1,0
J6,8
60
62

8A

90

542

,5

'lt9

62

104

90

0t 3i
60

62
63

80 o4
85
90
80 qs
90
90 q5

183

230
230

213

290
0 304

t
t
2AO i20 I
300 310 t

i20

240

360
l9J
31.0 380
360 100
203
380 120

2t3

260

23t 260

223

270

73,6

0.8

400 uo
120 470

259

268
289
309

3E

369

3a9

389

409

t50 5N
480 530
500 550

2t9

139
469
169

a0t

1t5 q8
853
DA
l2D

t25
125
134
114

q8 9Ql

130

140

56,1

73

5,95

15

r55

t2.25

qJ

68

18

r&5

1t3

tQ1

q5

22

22,7

187

12

q8 999

(g&sh)

a,)sh)
7

0,8 95

t25
105

1Q3

OASERVAIE.
Liitimeah o monsetei .le totatie cu buzo
' .le
eonsdrc peot.u a6o.i totb i contotm
stan do rdu Iu i S lA S 79542-Z 2

130

tla
58,1
59,1

220

233

t20
t10

o4 t8,3

85

?2

36

80

2N

173

210
1J3 2to
?50
138
250
220

tti

250

t73 270 310

200

0,8

163

28(

t80 2ro
t90

t58

2?O

2to

100 220

,24,3

0,8

153

100
105
0,8 75s
110

85

72
75

,90

m0

t70 200

155 0,8
160
160

t60

H8

n1,: 165 200

150

63,9

qs 658
1m

145

qa @,6

H8

'115

75

80
68

tn

155
70

0l

1t5

160

110

68

32

68

70

62
23,1

85
90
0,5 6t
95
100

60

t2
50

65

72

t5 ot
47
10
47

36,t

125
21

t0
28

i0

QJ

35

ia
28

32

35
a0

i0

3A
12

19

28

26
30

t2,t

18

32
35

q6

22
26
30

0,3

30

1Q2

0l

L2

52
10

72

10

50
52
62
40
26

115

135

1a0

0p t04t

LOCASURI PENIRU

150

MANSETE DE ROTAIIE CU

t40 aa tag.t

EUZA DE EIANSARE

EfANSAfu SEMIMBILE PENIRLI


EANs/iRt AxtaLE

Hdrtad dr itl'/. .h alun.d.!

El'nroll

lald

d! otc .llcol.lol

Etongtj.i dr

talb.

.!a

lnal cu elc.ntate tnl3'l


@rn d'/filt tulmeqt"

rd,ine/r - lN

d)

PIESE CU MISCARE DE

ROIA\I

CONIACI

ELE

.lontdrc
tulmehr cu rclc
tncl dJ

ctdoord pznttu

lfitolul

inelulut (h

d(,n'oft

Fig.l,

sl plolEclio Nlmentutut cu
tole conlc.

F:,:.
Fis-1

.tdDnn i^t{iDdn'
pentra Pothenti ra.tlo?
@
IMI cu

Fb.t

loeilor" ot"aoo,a
c! rote conice
i'np'?xJni & un lnel de procla
rtylr

a"

o rulmentuiul

.::

F19.8

F&.6

E?anioft ldd & orc

E qnple dc noDtoj cu inele de etdnsarc

Etar,fdti

NUr

F'9.7
NILOS

NA-,

W\%^ --Nftu, -\

'M;^,d_M^"*-M'
Ate

Fls.
FIg.2

elecrd. E@nsffl.dbine
clnddslpus Is

cd*rihgare

fifiiiiii

10

Eaonsorc cu lttele V

/.bsltl

lo uh ldll'iDot dc tabld sJbllrc

inislcdd lrll,ghiutorc

i*t.v

dpgnn'llrq(fi

t'r*n;

ux*'n't

v400

Etaogorc ingus/it cu orc

M
Fig22

ns.3

l,lschti sc{ttdccsou

Fb.t5

EtaNlARt sEt' t&arE


axtalE cu coNTad

67'

MOB I LE
EtavriRl cu INELE,O'

EfANSARI

LOCA,U 'NiRU INELE ,O'


( Extms SIAS mg'n J

sl8
{13
-9

itE.o'DlN caucluc

Es slas 7320'n I
wrnd { dl,'l,ensi.lol

.!

ale a s

8o

F!

36

e;

's[s .s

xlE

hi
E-{1

Tahdtl I

;l;

-s

eE

Ftq 2b

Fig,2o

'r'S
.!E

lab*}I 2

'd

3A

5t,3

35 6

55:-1

59.3

623
55

I
I

0056

2r.

0066

21

4!
9i

It8

'tn

t -2/.

524
621

2L

,r5,

t6

-u

18

24

2A

18

21

19

22

2$,1

02t

16

4
3i
a321
,321

16

16

l.

6-

0276
0296
o316

ES

'c;.d

t2t5

2a

?t

03L6

-2L

0376

- 24

36
32

?2

03,s

ta

1325

3A

1893-5i

-N a 2'

095

32

2A

-30 N
- 30 32

35
37

30

38

30

10

035s -

3t 0345
39

59

23 2A
25 m
26

26
29 0295

24

-2t

6n

2L

30

30 36
37

-30

!:;

6t

2A

2a 21 0265

0216- 21

,9,1

J696

2t

r4! 2t 0196-2t

0221

-2L

62
65
19

;-24

21

,116- 21
7126 2a

5t

51
56

E!

62

t3: t6 0146 - za

t5:

0596

a156

52

13

12

16

tz5

624

0st6
a@6

6-24

l!
13t5-

t23

r!

38 a3

u)t

tt

19t,J-5?

ll

.s

dE

.t.. 1:

ir

sd

ds
EI

ET

SE

ii

}E

-9t
&s

d;.
$i E9

:dL
*E
E6

d1d

Rc

e ="-! sg.

ffictoa

cu autou

oe uNeme

DE UNGERE

PRtNctPtALi

uNGERll

PeN ctRcuLA!lt

r{t
'-A

il

\-.

:'

wr*g*Ai#affiWa';;{'##'t'#[:ffi
at-oucna aL otsanat

ot uuetat

; et
u nse,eo a dt.ehojut\ti cu.o Jutarll nj
ut \
a - dis,azi lio I njectotut

ta'ut u;

: *Zjffi |3i":3i:^t!,,
I't'

b Sirho inl4lorutut

sISIEME DE UNGERE

REDUC'JOARELAR

Aduca.ea ulolutui la
cu a|utorul condlelt

ruhefl i teducloprocticdt tn

rutnetlli a.bo.etui c.nduddto.


Io un te.luclot cilind.o.conic cu oJutorut Meotu-

Aducerco uleiulul to

Ungerea

rulnen

lor

reductoaft&

',ehde

Jgheab de coledare a uleiului

l-Jghob

odueea

ulehr,,/l

'gtfrn
Mn'lii
',elc,/lui
2-Raclele oenht
dltmadd@ r
!t.i oilm ttlo. hdt heldte
3 -Canol pltlru'.',nducerca ltdului lo rulmentii m l helete
,'.'cltqt tn io6a @tptlui
'Edudonrtui
lo

N&etto

uteiutai ta

rutnqtji

otffi)i 4ii

,'.abote cu alduul r@lqtor cu lgheob

D'SPOZI|IE DE UNGERE

AIE RULNEN|ILOR

71

DISPOZITIVE DE UN6ERE INDIVIDUALA


Dispozitiv de dgetE
Logdr

oispo.itfv de unsere cu Pe..nttd

dt in l fix

lnlefinedor

Dispozitit cle ungerc cu inel nobll

bxtms sTAs 773'70 )

% ffi ffi
Va(ionto

.t

zgs3mblorc

Dispozitiv deunsere cu t'dnlito.

l)ngc.e

pin botbotoft

Ia

lcopetelor

f++
wffiffi
A+
wffi

SPOZIIIVE DE UNAERE

tNDtvtouati

UNGATjARE cU BtLA ( Extras STA' t|t6-67)


Fo,ti)o si dinensiuni@ uDsAoafttor

fnno

Exemple de

si dimensiunite piesebr de pozi e

ht3
t6

uA2 nuil

UA3

u tlzore

o unadtaarelor cu pilnie

Hry
Q@ET

finriiimt

Unqdtoore dt fitil (Extras sj.AS 719 /,9)

t8

urcdtaore ua
ssu d
ufodt]f]t!' uts
-Fesete de poznte se osomDtect2o
teozd d
@ unQataore
UAlI sdu
@ ungpnarc
UB I1

-F;l ul hatnt.oni.. mnfym SIAS 2l-61

UBI

ua2

,6 12

5p

t)hadtoorele tiD UA si UBsi Dieeele de Dozilie se;nsutubedo

1n

odLri

t'

htelo re cu filele metiice citindnte caftsDunz1barc (M6:Mtil . Mlah j


Lt^gdtoorele tip UC s preseud ;h a dajc ctt;.dn:.e ile dioietru d

17

Fi7.3

ua3

16

t2 t7 6 1

3 t5 3

uc2

9 15 t0

uc3

unsdtoare d!

Piese

lExrros

STAS

filnie T,e{gl

d'

de pozitie cu ungdloore

ungdtor peDtru ungere sintltand

Ungdtoo.e pdn pidJmte ar arc


AASERVA

I:

caoo.hoteo rcninald rcptezintd apm\ imoiv


v.ntmul int..io. nt nM.t'hti
- Constructia unsdto.uiui ,rcp.p2ent otd in liqrJtb

H EDMintd oobd.ituI hinin necesat


De,tru ha@dnoftA copacului uhodtotului.

-coto

DISPOZIIIVE

OE

UN5ERE

tuorwouui

IND|CAIOARE DE ULEI CU VIZOR


vizar heted ; b-

vizor riflat i -gamitu,i i 2-4rcn


1

Diha

siu1i te rl zo tuLul ti I I dt

i -vlzor;4 -ineli5 -lutub M 6'15


3

senn Denttu indicorea

2A

30

10

3
3

50

12

Dl

32

28
40

5A

60

20

1,5
1,5

,2

to

D,

2A

55

ta

32

7A

12

12

5A

9A

72

12

IND]CATAR DE ULE| TIP VIZOR


1

D
60

50.

8A

Corp

INDICAIOR DE ULEI IUBULAR


(aletOl 3, | 2-Apomlodte t alet QL 37':J -leoro

Ad-niun;tcoaa^

sou P;Fte)t

5 ,oDoc tatelOl

12 |

INDICA|OR DE ULE! dJ fUB DE SIICLA

12

N30
tu35

125

9D

-35

*<

o -edu.totututi

,,.

c-dinensiun;E ino ntotului pehtru reductoarc mtlto'r

C,nn
75

|NDICAIOR DE ULEI TIP VERGEA


instolat n podea d. jas d rcductotutuil

o-instolat in pofted de

69

tDa

35

8A

ao

125

senne Denl1 indicorea


/t,

INDICAfOARE DE ULEI

pENE iNcLtNAtE

PENE PARALELE
Dihensiuoi

(Atos

clio

STAS

n05-Zl

/!Dcl. pdl!/el se executd it1 trcl ft:,me :


- lomo Ad omhele copetc mtunde:
- lomd I,cu om&te cope,p dre(:ts. ,
-tuno C,N un cop& narnd tt un copdt

B\

t c\

Dimehslunl | tt.os

dln slAs

tooS:7t )

.recutd in trci brmp .


- larmo a,ar ornbe{e co\.te rctuo.te:
- fomo

lbnna

dreDl

x-x

I,
q

ambel. copeb drepte j


tu uo .opAt tiluhd si bn tapdt drept

cu

Lic
-l

t!!!.'/

lJineliLn;le t; abot,.t,e h.qifi dlc pe'leo. poroteg s;.t i.diate in tobetut I


.a aletar pent.u pene slnt dote in sfas ,Nt.71
t- sihboltl to"mei
"e.ete Dorate'e se nateo'u
"" l ,:i;!",tr ,:4,tineo x tureiteo e, ;marc b nh i
F \enolL de-narc.E-o a e: pe )p pomtere trmo A,cu,dt:nea
b= )A Fn,
tnoutmeo 1z tltm st lungimeo t.125mn,
Lrfrehstun4e

roleld

A 2A"

l2^ 125

Pond tnctinot1

A25,14,t)A

SIAS tOCA-?j

STAS

PENE PARALELE SI

PENE iNCLINATE CU NAS


Dimensiuni (Exlras din sTAs 1009'71)

"l

STIFfURI CILIN DRICE


Dinensiuni (Extras din SIAS

1599-681

tri

%a

-lF-

Formo penelor lnclinote cu nds este ihdicotAin fisurd.


,ifiensiunile }i obatetile limifd dle penelor lncll ndte cu
nas sint indicote intobelut l.
Dinensiunite conoletor de pond sint dote ih SIAS 1007-71

de notore o unei pene inclioote cu


b:25 mn ji lungimeo l.10Ann:

Aehplu de notore o unui stifi .ilindric.lotmo


c ctianenul d"5 mm sl lunginea t'lA nn

ltift

n6,cu

ciLiDd.ic A5'4A SIAS 1599-68

Paho tnclnctd cu nas 25,14 xl1A SIAS 1A09-71

)6
I
)6 35 J

.t

t2
1.6

?5 3

3
1

?5

5
5 6
6 a

5
6

t8

15

25

t2
4A

50
O

1t

16

16

'a)

22.

5 n) m

l6 tl8 20

'22

{?2 251

20 {22 25 28t 30 lga

t6

281

30
3A

22

18l

z)

25 a8) 30

22,

J6

36

40

30t32) 36 10

t35ftO

36

1tD

/,5

tu

t0

i0
55 6A

15

15 50

55 60 65 70 8A
50 \ s5150 55 7A 80 9A 100
70 80 90 n0 110 2A
65 ?A180
100
t2a 1251 t4a 160

32, 16 1A

4
I

A 'r

16 (18)

12

30
30 32 36 1C
15 5A 55
55 & 65
6rl 65 7A to
80 9A 0a tla
na t2a

BSERv

12

11

a.

t0

16

t0 20

t2
10 t2

t2
16 tEl 20 22 25
t2 t1 t6 t8 20
25

16

16

12

10

5 ta

5 6 a
5 6

It

to

36

65 70 &c

50

15 5A 55 6C 6
60 65 7A 8A 90

tl

t20

70 8A 9A lAt 110
9A 0a 10

IN

t8a

Dt

tu

lta

t24fi25

t4

t60

2m

'15(

140 16A

t40 t6( t80

20 5A
NO

10

VO

90 ao fia Da

t6(,

tN

2A
evita pe cl posibit :
net otote rctmlc se rccamondd sii fie executote

me siunite insctire in pdntnteze se vv

- stittudle citindrke

dih OL 60 SIAS 500/2 68

PENE INCLINAfE CU

STIFIURI CILINORICE

SfIFTURI CANICE
(

SITFIUR] CU AUTOBLOCARE

SfIFf FILETAI CU CRESIAIURA, CU CEP CILINDRIC


Dinensi uni ( E xtto s d in SrAs n422,26)

xt.as din srAs 3136-6A)

Stanoad!] stobtleF!edine4siunte St.(tunlot conie

qeherai eu canicltoted t so

de

!?

... Fserptu de natatp dJnui sti,t fitetat.! anaDtarorc,cu Ltestdtu|dsu cep


cittodric,cL rrct M 10. avtnd tatemnle 6g ,i cu utra.,neo ?. mm
Stih <u outoDlotore M1A,2b SfA\ tAt22-76
F,enDtu de aoto+ o!."i t.itt
o:tumm st tungtmea L:3Ohm

tu

-ormo B,(u diaaetru


c1

tinkd
Stift coni. AlAt3j SIAS 3436 68

t q22

6
5
6

6
8

1a

t2

12

M16

16

tJ8)

1A

t6

2D t22l

1A

16

2A (221 25

16

ta

12

16

!t8t ?c
ilSl 2A (22) 25 t28t 30

16

2A

(221

25

3A 321 36
(28) 3A
112) 36

lla

,18)

2A

2A t22)

28
3A
3A

5C

a,
i28l

3A

lJ2 36

132)

10

5A

45

50 55

45

5A

60

65

55
65

6L 65
70 80

7A

8A
104

.12
110

25 \2b)

36
45

t3i

Ei

12

5!)

6A

/0 8a
9A

]J

A
14C t6a
120 140 164 184
ttn)
t5c MD 204 ?aa isa-' 284

55
6a
65

9'
114

45

4A

5a

1A

5A

45

l.?2

50
55

6A
7A

65
7A

7A
8A

55
55

?0

65 7A 8A
ea 90 1AA

9A

2A

t6a 18C

2U

tap6

! q24

taa6

3.5

t8

22
25

l2
13

a3

a.tat:

04

4.5

55

4,22C

.0274

35

at
a6

9
9
9

t037t

2.5 r

.0,454

5
6

,,fa

9
t0

q0tt
*0,06t

ra,arc

0
op22

0
3
J.t

1)
5

ta0n
0

55

noninat

16

114

2A

20

ita

t6a

124 110
184 20t

18A

?u 2A

224 ?50

254 2AA

OBSERVATIE:

'-t

Dinenstuh)le

se

i.s.nse

n. evio pe .it

tntre pamn!e2e

pasibjt.

STIFIURI CANICE
SIIFIURI

CU

I
10

16

tua

tla

2N

t'c,31

^oL

t2

8A

1U

ta0 lta t2a

t4c t6a 184

tu6

6A

60 65

9A

-!,L
1,2
J6

a'l
M2[ 5
t45

3C t32

4A

+4,2[

't"118)

1A

16

')a

1A

J
6

I
I

08

tF

AUrcAIOCAR

15

6i
l8

AREORI SI BUIUCI CANELA|I

C.IJ PROFI L' D REPTUN' H I U

ARAARI SI BU|UCI CANELATI

LAi

cu

Ser/o ofoqn;
DneDsiuni (E ''ros

ARBORI SI BUIUCI CANEIA\I

PR?F!i. DREPIUNaHTLAR

cU PRaFi 7REPIuN6HIUL;R
Se d grco

Se.to mijtacie

dih SIAS:/f-60)

Dirhensiuni (Ettms din SIAS tZ?0-6Al

Dlmensiuni ( Extas din SIAS 1?69_6e )

E emplu de natqrc a unul buatc cooelot

sefld u1oom cu nuhdrde canetu.i z.a.


d tometrul interio. d. t 2 mm,diometrut

Autuc canelat 8x/,2xt6 SIAS

E emplu de noto,e ot uDui butuc conetdt


se.ta greo cu numdrut de coneluri 2=,0mh
dtonerrul inteno. d. i2 mm_ diamettut
ettenb. D:52mm i

*emplu de notaT at unui bunJc conetat


seria nijtocte cu numdrut de caneluriz:s:
dtametrut lnte.ia. d! 4l mm: didtutn,!
extenor D.18 mm

1Z6E_68

Bufrc candat 10x12x52

Butuc &nelot 8'12,4,8 STAS t26g-6e

'do

c;

tit !E

6x23x26

1*J2vJ6

D b

.s

A t58

7x 56x

62

!x62r68

l-b

!1

/.

E
2,1 t51 02 o2 02

23 26 5',
26 30 5
12
?6'

36

E_

lgFl*,

36
315
12 1t 8
46
52 58

02
2.n

&

1\

:I

'i

s2

0.3

4.

a3

oi

56 62 to 53a t38 a3
12 596

SIAS 1770-68

o2
0a
a3
a3

9E
10.3

Q'

'i

it"

E.:

p 6n
D

16x

6x t8x 22
6x21x 25
6x23x 28

6,26x 32
6x28134

6
6

d!

.:-

6
13 x16

FE
16

2
23

1Atnx29

2t

26

23

10x26r32

26
28

lOx 18x23

* ei
:3

3
13

t6

t6
tg

20

2t
23
26
2A

28
32

3t

Es

3s

a2

0.2

02
04! 2

0.2
4.2

195
t.31

120

a2

tl5 N6
u.3

6
7

165

259

02
03
a3 .42

o3
03

14r28,35
1A'j2x1,0

i.g

5F

ta

2-5

3
3

.0)

156
185

02
02

29
32

243
230

o2 +02
+4.2

2t4

a3

35

a3 t 0.2

a3

204

o3

Jl3

a3 .02
0 +42

4.3
4,3

1Axfit45

32

10

36

1.5

1A'42x52

t2

52

46

56

5
5
6

'/

aaAoP

-?6

0,3

.02 a2

a5

g euruA

03
4,5

lPlonso,

caurtar I ZS

900

LOCAS PENTRU SURUBURI CU CAP


HEXAGONAL

GAURI DE TRECERE PENTRU 1RGANE DE ASAMBLARE


flLETATE. LUNGIMI DE iNSURUBARE
(xlros ciin 5T,45 gO25'V )

(Extms din sfAS 9712-71)

Stan.totdut stoDilesle luno:n ea n,inind reconanddtd del^suNbarc.lo funciie de tinito de cugpte


a nqtetiatutui pieseiiD carc este aclicald gourc
tiletatd sl g.upo de corocteistid t econice d
piesei cu fllat exteriat l$rub)pteioh etc.)
confo.n SIAS 2700/a-69

t 6n st n

x si

cu tuso2ltateo suptd.aei de olezorc o

surubulai.

sint conlom SIAS 3508/7A


.x) cotd b ;e Aetffiind h tlnctie de luosimeo
ddoptdtd.tinfhd 54md de condltt e speclfice
Cotel@ e

Se ftcomaDdli ca rugozltoteo tuprn1lci


ptone de contd,ct s LocaluLui si fie ocetoti

AASERVA\I : 1- lrclusiv oceastd valoore

ptevedenht dt^ srAs 27m/3'59


):Gruieie ae canaerist;c; mecanice corcspthd
tn tabet co nultiPtt si diometNlui naninat
prcscrise
'
i1turuborc
sint
1 Lunonile de
se rccomoneld s0 fte adoptote
d file{utui ld) si ;ep.ezintd vdtarite ,r'i";neNrcorc
tu\stnt de tntuNbare
se.econondd
osc,/r,brdtii
F"iGre;ki
i"iii-r,tg'i;2"

18

LimiId de dtu* a tuterldlului


tn cc; Pste exec$aft
^;.\ri aouto fitetatdc rc. )

'

Pind Ia 19,6

L6

a8

n.fohice

ots.de asonbtare ( 2 )

5.8 66 6.8 69 &8 ta9


Lunginea .le in$rubare l1)

5.6

12.9

1L9

Ed 2d 2d
t.25a t.5d

Peste 25,5

t,3

24

25

29

12

2.1

3.4

t5

t3
ta

il

5
6

55

18

12

6,6

ta

t0

fl

12

t1
t6

1.7

21
28
33

36

33

t8

t0

23

t35
ta5

18

z0

36

13

t0

20

22

16

13

21

2t

50

16
50

155

28

t6t
20

26
30

6t

57

33

7t

61

36

,036
0

t6

2A

025
0

65
2a

tw0

t8

l6
t8

27
30

25a t25d t.5d 175.

16
2

I
GtuDo de can,ctetudci

d3

H13

t.tive si ftnctiondl.,

115

185

.o,t3
0

] 0,52

' t:

- vnto.ite dionettutui. gdurii d.e,lt?c9lP-Elpretdzute .in taliet


.oresDund senet mnloclt dtn 5 a> Jtto'lJ lvez loDeut 4.Jd )
-Pent.u sutubuti dp evecut:e bteclsd se pot atecuto lE:uti cu didnetrul gdurii de trecerc
d. .on{a.n SIAS 3!&n.serlo lind.
utilizdtii uFpr soibe de asig,rtoe sub caput $utubutui,cota t se vo majo.o cu
-lh
"ozut
ABSER.A

25d t5d

tzd

1.5

ldnimed oceshtid.
-chotru yruourt moi

nict de M l2,nuchia snuni de trccerc se ra teri utar sou se vo rowljt


-vabnrc' di omEt rului d, pea':'it. utilizarco .heito.
SIAS t885-7A s; o cobetetat de chci SIAS 6680'72
LUNGIMI DE iNSURUAARE
LOCASUR|

ftMRU 1URUBUR|

CU CAP HEXAoONAL

CUPLAJE
. MANSAN
(Extras din slAs 870-n)
CUPLAJE

1. GENERALITAN:

staDdad;t se reft..i Lo cuFtojele perhonente t;xe cu llanson deDuni.e


dptojemoryan,de uz ssierot destinote d.tptdrii orwitot @oxioti'a!e carcr capde
ou .liametrc de lo 18 nm h m0 nn.
Cuplojcte - n onson se

ut

itt zeo2

d lo

LuptotEa

otbailu

ate cdrcr . dpere au

dlonetue egole so., diomet/E dllenb, care insd corespund unei singure ndt;mi
Ele se pot rtilizd ,i Lo cuptored orbarilar ole cdrcr copete au diametre
dlleite cdre nu cotEspuhd u.ei stdgurc nditt; de.uploj-nunot docd.espectivele
copde de otbore loc pode din oce,asi g,upd de tungini. in acest coz.dimehsiuhie
cup{ajtlui oles,cu exceptid alezojelor, .arespuod cdpdtuLui de arborc cu dionetrul
Io! , ctDloiete nonson se .rqurd ;n dNd tipuri constructive
cMO penttu cuplarco .tlrcc1d o atboritd' a!ita.tot: ttigi )

Dupd destinoho

-lipul
..tipul

ClqV,

pd,tru cuplarea directd E orboritor lerti.ali (fig.2)


Nt rcalizo:

Cele doud executli se

-ldrd

apdrdtoore de pftteclie

ltip cMosi

-cu opdnitaorc de pmteclie (tip CMoa?i


Noto.eo untl cuploj-nodsoh cupt:nde :

cMV);

CMVa

).

-sinholul lipului

constructiv t
cuptoj'utui. lnotd dea Lniuta (ln Lazut cuphni sdoi a6oi ote
cdtot copete ou diomele dilerite ce n! core;pthd o"eteiosi hi)ini de cuptai,
se iosc.ie mddnea captojului corespunzdtoore cdpdtutui de arbore cu dioietru

-nd.ineo

Fig. I

-dionetrul nanlndt at capetebr de orbo.e .uptate (in cazut cuptdii o dai


oAori ale cdrcr copete au dlanetrc diferlte ) notorea vo cupinde anbele votoi
ote diametrelor rcspedlye inscrise tn atdine crescdtoare ti desp6rtite printr-a
-

stas

87a-?3

Exenple de rnto|e:
Cupto;ut

nonpn tip CMA.destinot cuptdrii o ooi otuat; ote Lirol .opele

ou diometrul d.50 mm. se noteozd:

Cuploj CMO g5O SIAS 870-73


nchson
tip Ctquo..teslinot .uptdtii d dai
C,rplaj,Jl

orbai ote cdar


diohettut d=63 nm si otlul cu d;ametru'd:?0nn,se na'eord:
'crploj cMVa t3-63/70 stas eza.fi.

3
coDete ou

ln fisut1 t esle indicotd krna cuptajutui -mansan tip C M oo, ior tabeLele
I 1i 2 sint indicate matei alele , respediv dinensiunile si pdmnetrii princlpoli
tuti t;anuti oi tuptojetor.mohson tip aMO si cMOo

t4 figu'a 2 este indtcata tbdna .dp,ojutui : r oh sao r:p rvvdt iot tn robele'e
/, slnt ihdreote motdiotele.te:pecti\ dtnensiu:nie s ootonetni pr;nc:pcl;

r?
tut,tto^oli

rpla;etat nonson

t:D vvs: (Mlo.

2
Pond

porcleld SIAS

10A5-71

SutlJb hexagana! SIAS Q72

7A

20A S.AS 56815

oL 0a

STAS 5A0/2-78

aI 6t

1 SIAS 5AA/2-78

tStL!. 3.8 SiAS 2740/i-59

STAS 2?40/1-69

Pixtitd hexagaaold SIAS 1071 69

Grupa

Soibd Arc9|er l4N SIAS 7666 66

Arc 64 SIAS

surub cu cop ixecat crestat

Gtupo 6.8 SfAs 72408-69

'

Stas 2571 69

AASERvAlIE: P n Ihtelegere
benetioar. seniepleti se Pat

'noteriole

795-71

ip

18;t9 28
2t)

2,t2
412

28

42

6,9

.2

al

38

6
7

58

1,!

a2

5A

55;56
60
12

6Ji65
/u;ft;/5

[!

165

,
)2
)1

!10J4! m
l?q l
18A

lrqrao

?u
a8c

ABSRVA
.

85

76

74

'654

n1a

BA

80
ta0

YM

1360 110

aSaD

154

1L9

90 t25

1AA

t58

na li5

55

168 1ta 115

60

BA

118 162

65

Mm/9A

B(

176

75

M2040A 2

155 a05

8A

n0

85

335
504

?(nL '0aa

pa

t8m 9ta

6AA

8N 2U

85A

52A 760 b(
720 265
1220 610 lt5

1954

250A
3874

520 tJ5

tud

4624

544

5ta tffi
9AL lt50 '14

1A2A

6ma

13

75 106

?t8 160

50 6 M12t65

115

373
401

ti3

?14 284

148

laa

)56

3ta

& ?a )44

15

22

12
45

112

taL

vnxl4a

58

39

63

88
145

I'12/'xl2O

25

114

t2

135

t6

qn470 3t

48 6

ta,c t2

M34490

51
rca

t,046

igp

2,23

66

Fig.2

X-X

7t5
,4.3

4.15 137
10,49 155

DA t0 t4a46A

BA

12r7 786
236! 212
126

81 2,67
3,46

65

125

145

8,5
9,7
)213 16/

16

114

75

5t
30

65

35

M16x75
M16x80

1.9

36

55

9A

ap

28

tptJ2 2,

36

53

u90

3a

1t9 70 ta0

IE

28

t20a t6ac

B9 85

1S

26

462

t68

1 16

l6

22 1 M1Ax35
2A
32

50 72
aaao
95 88 94 53 80
180C paa taa
99 56 81
t2c
u80 Dl,A 110
t(n
rca
5
n4 65 9t

1;

I,

M8r3O 9i
2A

40 64

pa

824

18

l9

?2ta 1120 170

104

lta

450t

to5

134

16

2C

29

4.5;48

D1

65 6[ 61 J6 55

36

i
4

95
)2

16,25

40

?o21 233

3qq

353

I:

Diametele 9t lunginite capetetar de arborc confo.n SIAS A224,/2-71


Canatul de paid conforn S1AS t1ottt (vezi tobeiut 1,35),
l'lamentele noninole contam SrAs A721/3-?0, sinJl b,ientru
>1 :itu d, pont.u d >rnmh

. Volarile momentelarTnscnse
Moso

ti

sl sit)t infamatNe

oL00 stas 50iv2-75

oL 5A STAS

stAs t0a5-71

stAs 1272-m

tabet, ca.espun(l ca}etetar

de dtbaft
cer noi ndre .n.odtu, a tni; de.uptdj re,pecnve.
nonentul de limlie sint catcuhte pentu cuptajul sso.:,btat

OBSERI/ATE
Prin intelegerc tnfte pftducdtat
beneftclar, senicuplaiete se @t
executa si dlh alte nateriale.

sTas 568-75

d<l\onn

5'IAS 4071-69

'

tt

stas 7.te-s6
tu.ub cu copTnnecaf

ctslEt SI/S

2t-5

aL&t

sTas

50A2-78

5w2-78

Arupa 8.8

sTas 2vnn-69

slas 2700./1,-69
Arc 6ASIAS 795-71

stAs 2m0n-69

Tob

E9.

o!
I

t8;E
3 22t24
25;28
5 lA;32
6

28

75;38

35

t2
58

40:42

45;18
9 50
t0 55;56

60
12

F6:
,8

/,500 2250

75

60

10 62

91 s6 8A
6.9 3644 n20 ,05 aa t0t 59 85

22
2e

76

4.12

4040 2000 95

n2
z0

?500 1730 fio


1200 1&O 1m

29

301A 151,0 t25

124

16.2

2940 tt70 8A

t29 80 105

26aA 1320 115

1n fl9 70 tao
168

15t t00

100 2320 1160 r65

161 t05

218

moo

1004 190

t7i

tm

M12

'

15

Mt2x5a B

33

30

?8

38

5A

Mt2x70

55
60

17

tt0

75

ao
180 3A 6 85
90
t90 ua
175 224

2A
1U

BA
?84 ,50

Mt6x8A

?D

M20xp(

21

M21,110

25

75

t2a

'30

M21,4m

100

M30xr4A

6A

Mn,$0

t7[

l3(

t2 g

65
?2

350

c
2
3

aa289 155

QUn
7.107

11.05

0.141

12,6

1A

39

0.32C

'l,s
19.7

68 aL15

221

63

1,57

392
425

934
4p0

86

110

5.t8

96f

t60

t22

161

t57

t85

2t3

252
280
423

',6f

t20

t6

4
51

81

6 78

Mn490

95

9t

302
58,2

24

t5

25

2t
6

29

t4

J6

a2

1t

50

48
a6
58
65
70

t2

stA 25/,

1052

33
33

6.25

4,084 9.75

4,191

110 12

t70
t0
M30464 3t 194 t6 72 180
194

150 12

a,at98

54

85
85
95 8 36 90
t05
05

110

I tz

30

195

zrl

78

in fis.3 i /, ti in tabetu! 5 sint indicate farno Ji dinenstunile


sentinetului defi,ore i ale coprtului de a.hare pentru a.tptajemansa, tip CMv;i tip CMve.

an24

35 a.0t1t

58
65

55
60

190

2L

s6

'

22

65

l'112

z8

0!067

l]:

50 8

1,

F'S: :
t**

16

t0

70

115 154

2/,1

t6
24
6
J t6
26

t8

188 8A t65
,i5 180

m8
335 l82A 910 210
8ai85
26/ 223
t8a
22!
1660
500
8m
t5 90;95
258
600 t4!0 720 26(
16
t00
136
?68
1390
695
270
t65 850
17
110
?78
18 tmJz
8m 1320 560 ?80
t9s0 toaa 510 110
338
t9 n;l4A
m 150 201 ?504 1020 510 ?54 t88 ,18
?68
t8m 960 48C 370
2t &,110
2U t52( 9AO tso 384
,78
180
800 100 t10
4!8
284

?5

90 120

80 2/,60 12m 155

2t

Mn'35

32
31

109 65 95

lz b

Ds Dl

2C

a5

63;65 to5 132 2180 1090 t7s 214

t3 70;7lV

D,

84 5A 74

2.t2

20

furub

16

79

80 105
at)
90 t3a

18

0,6

t6c

160 240

23

12

t9
FiT 4

25

11

15

t6

OE

t70 ?24

i'di.dt lD tdbetelE 2sit se ftotizezd


pn1 ftecoa.o dldre otbor. si monson. rezutKrtd p.in s,l4ge!a
iu ru bunb4 potu asigu.ind cJptin.Dtor /]ftnsmit.rca morr,entutui.
in cozul utillzltii cupkiutul pentru orbori atnd cdpacJtate
de a lrnnsmite un mohenl hai .l'a.e decif cel ifidicot
ln tabele , copockoleo de tm'smltere o cuPloiului s. w vetlflco
Iransmiterea honehtului

OESERVAIl:

Diometrete qt lungil,lle capetCar de orborP' conlorn SIAS 8724/ 2'71 'lvezi tdbelut 131)
conolul de pani, conform Slas 1004-7l.lve2i tab.lul 1.36)
Monentele nomihole conlofi SIAS 5721,3'70, titul b,pentru cl<170mm'
Fi girul a, pent.u d >lm nn, Wlorlle nomentelor inscdsein labcl corespund
cop.telor (!e otborc dJ diometrul cel moi nate din codlul r,drin:'ii de cuploi respecli,r.
Moso ft mo/'dlntul d9 gi.alie sint colculote peDtu drploi o*nbtof I siinl inbrnotve .

cuPUJE MANsoN

t3)

lo**

83

CUPLAJE CU FLANSE
(Exttos dih S'AS ?69-b )
I

GENERALITAfI

Standadul s. fttemla drylajcL pemaoente t'ixe si cu tlanse deDumite


cuptaje cu flonpe,de oz generot; destioate tuptdrti aioritor c<iaxioti,ate
cdrarcapete au dianetrc dA b 18 mn tc2SO nm.
Cuplojele cufldnte seutltlzeazd locuplotea orboritar ate cnror @pete
ou diahetrc egolesou diokelrc difeite, c.jre insd carcsplhd oceteioii
Ctptarea a.boi)lacole cdror capeE au diamelre dita.ite se paote rEoliza
ndini dttente,core au lnsn ocetosi
diom.U! al su'Lbu.ila' D
DLPd destilllo ta.. coptojete cutto.s2 se etetut.i i douo tigrri
Si prin utilizoreo de senicuploje de

constnictive:

-tipul CFO, pehtn" dptoteo di,edd o a.bo.ltar orizoDtali tf;o.1


-ttpul Cn, pe1tru-dplorca ct:tEctdl c o.baritat ven:cot. lid)

Nototeo unui cuplaj cu ttonse cu}finde,

-simbalul tipulul const.uctiv r


--6.ineo cupto;ului utio.o de

a iiurd tit ca.ut Lt,t,z6 i seni'uplrjelo- .le nEtimi difetie. narcrco to ctJptJ de anDe&' aAtih; ae sem;,
uplq,tnscnse In ordine c.escdrodre tr despd.Jte p.intr_o tiniuld ob.icd)i
' diaiettul nomihot ol capeF-toi de oftate rupto.e tt|' cozJt c\pttitii
orba tlat a e ctq capete otJ d iamet.e difente , nota?a va t upri.de va,at ;
dle didnelret^r rcspectite;Fsctise ir ordihe crescdtoare si despdtlite
printr-o tiniutA abucd)i
-

srAs 769 -73


Exenple de notote

'
-Cuplo)ulcuflohse,tipCFO,des
nate cuptdtii odai arbod ate cdrct
capele ou dianetrul d.1,0 rnn se noteoz.j:

CuPtoi CFO 74A SIAS'69-73

C&,ajul cu flo.se ttD Cfv.destind! .uptd.ii o dai arbari ote c a.


cap"te cr un t dtonettut d.70 nh si altu, ct.7snn, se nateazd :
cuploj CFV t3-20/25 S|AS Z694
-C,rptoj". .u t.anFe t:p CFO, testinot cu1ldrii p.in senicuptol de
no ;ni dit'er:te.oaa'orDori ate comt -opet. ouurut d;anetrut d.48nn
$i aitul d:50 nm se naleazd:
Cuplaj CFA a/94e/50 SIAS 769-73

:.

2.CON0t1t tE N|CE DE CALtfAtE


Fatha s; notetiotete pe.ru.uDlojul tip CFO sirt indicote in t'is.t
to

belL.

s. mctffatele

penL.u cubtojut tiD c F

t/

sint irdicate ;n tig.2

. ln tubetul 3sint i.ld,icote oinehsiunle si y;nc,par.i potanetdi


ru^crana| rt cetof douo iFu.t de dFtote,

Fc m0

stas 56815

sr/s

Sdrub de odsul.e cd
Gtupo&8 n6
tap haxasjonol bno A
sres

sfAs 5$a-74

Piutitd hexosanotd
stAs to21-59

stAs

7666-66

AASERVAIE
Prin ln.j.ts)dp

2700R

6rupo

sI/s

69

27W1-69

57/S

'

crestdtura

sfAs 270ai.69

'TAS
>uruD 7e

poswe &

nst,ktno A SIAS

0L

g,t

srAs 5w2-78
netoga
5330-70

eaP

sr,As 7666- 66

slas toTt -69

benelici at,sen;cuplajele

se pat erecuto ti din olte nate.iote.

.u

1770-69

795-7t

'
inta ptaducdtat si

Stitt fiteaat

@vpo 8.4 -n5

stas 270u3-69

stAs Es-n
arupo a

- Fornd sl dim.nsiunll. salbei

bdeutixore

siht inrl@t6 in

Ig

t3

2
3

32

t5

65
6

80

oBsERVAlt:
tl lunginile capetelot de drbo.e, .onfom STA9 8721/2-71 (vezi tob 1.3t )
-cdndlul .!e pand @nf6n STAS lO01-71. FolosltEd attor netode de fixore se tqce pe
Sozi inlelege,ii lnt.e p@du.abr ii ben.ficiot
- Monenlele Donlndte)@nlo nSIAS 8721/7n,titul b, pentru d<t7a nn,pt slrul o,pentru
d >170 hn. Valo.ile nanentelot instts.in tabet corcspund copetetor de drboft cu
dionetrul cel ndi bdrc.tin .odrul t dimii .!e cuplaj rspectare.
- Mcso ! nomentut de siulie) N fost catcurqte peDttu cupld)ut asdmblct, tip CVF
tl sint intorndtivc,

- Oiametele

-la.dzul in

l7
t9

4A

20
9

t5
t8

50

20

22

2t

u3[

80
?5

190

24

?10

25

220

85 30

l2

t05

l0

20

t2

l6 10 t5t

2t

t6( 50
80 55

cdre Du s.spqificA dionet.ete d ote dtezdjetor semicuptetar, acested


livreold cu ole/ojul ebosot '@spnzdtot elui moi ni. dtanettu dihttp cptc
indicote De.ttu mA.in.d rsDzdi t i
se

l5

90

150

22

65 25
75

ta

135

23
12

t0

u21 125

35

52
9

u5
18

?0

25

ta 30

100
15

5 6

90

l2 5

55

24

CUPLAJE ELASTICE CU AALIURI

(Exttos SIAS

5982-79

GENE'#.LITA

Standg.dut stobitesp tiputite si.fmmehii pt;ncipati aituDlo;etot etashce cr txk ri- s;hhot
orboritor ?httoll cu .opele cili.d.ice ssi caople conice lLDd:J f;tei
inteiia.Si avlnd diametrul c.pd\rlul dp td tb la 5OA m|.'Sta;dordul lare*uhde cu pnsramul de pizore oprobot de Consili I de taarcana'? o
Dtot ttdtii, speciolzdrii t; co.Denjaiiln mmu le industripi construcliiLa.de noriF: :i ihdu r'iei

,tr.o""nnon *o,or,

llDdfile si dimensiunile coDetelor de orbare nnfarm


87,12J2-n si SIAS 872uLJl
Ciplo;ele se oles iD furcl;e de Nrticulortlltite canttr,Jctiv-tunLtua.dte
o'e,a4tulu: c-prlatic
''aS
ln co,e Lineozo s6lie utitizdb sih co^farmhdb uindicatltte dio tubetLt2
flF4JRI

doud Duti s; 22 de ndrini si onune :


nomal. @nfo.n llal o. bentru toaE mAtinite i1e cup:di I
8 cu bu.se distdntlere -.aotam rio.1 b . Dentru mddmiLe de cuDloi de ta 5 to t6 ;r Ltusiv .
fiiut b esle aesttnot itlttrd.ii in ton'uiite cioenaticein corc,1. ,kindtarca cuptojutui,*
alld o i-ursnlsie Dr'n curele, Dernitnd ichimbared Lut..lei ;n saDdhLI lthd creot iht,esL7nt'etete
cuD/o/ele se executd in

-iD

N.

tiD

ftootol" ote senicLitelot to denonrcred boLlJtitot bL.lplot eLo+iie


OASERVATII:

1,

Ni:setu d no.tierc decuptajutui.

Catele nel ^dILaIe in lig.l b sittl oceLeosi ca ih fig.Ia,


!4, i/Jti n rcDEzjntd deptaso,eo ma,in,i a ba4urb. e reseP-tiv o bucsetot

2.@de

elosarc

/,

slorc deffonaom-

Flementete campalente ote tuDtaiuLu;. aotum t'ia-t t a si D) ti tobelutui


aeht.tolete se executd ln urmdtooreLe variont-e:

.'*3lliii E;ifl!,!!it'i1,iifli.drd

ti'orc rrahtot d,.ontu, m rio. 2 b :


cilind.ic,N t;tote t'rontold, aantat ,fia z.;
-execufie KI-N alezai 6'ntc,cultuarp trantald. contun io.2d.
Se.,icit'lele in execinie P se llilizeazd in .azut n corc-ndriTeo de clDlai olansd erle
,orespt"zArcitre ain puncide vedere ol moneatutut nomlnot neeesa..dar cope.i.le de a6ore
pc roa \e marteo,d cuplolut ou dtareteLe mdl nicl decit dtonetftlg nomitoLe d cotespunzde\ecitte

t.orc

ndinii

Cf,cu olezoj

respecttyP- de cuptol.

CUPI.AJE ELASTICE

Fig.I

cu EoLfuRt

$ uthit

pmtarclni

egde- mt;nu.|, du\ut

vatorii mo':/lo^tutut hontnot Mt1

ctacd

du-

ratd lot hu .r@dlelte lss s tN ih meazd moi mult de2%dtn d!rctd totatdde tunctiandre
o cuptqlutut. -amprt de tote.antd sl olemjului cilindft ol sF,ntcuotetat tn executiE P c s;
Cf : H7 - - t onsnire.ea nonentetd se toce pdn pene Darat e,p confotm SIAS tCOSrZt b@_
tto uftimei tuSnnide a@la| oertry co.9 seutriizeozd pene ta1xDtiote soticitote otteftEni.

tdu cu soarti contorn slAS 1010 +0. -Pentru peoet e r;, rc,el e, cdnatut
tW'71,d)Btoj na.nat.
INDICAI|I ENTRU ALEGEREA CI.IPLAJE LOR

rn

de

Fho c-Mrtni Srzi

Cuplajele se oteg ln tuhciie de dianet.ete copetetor de atboti pe cote


tuncue de nonentul de ludn Ml .ecesor de trorsmis
Ve.ticareo p n colcul a cupla|elot sefacecu aldtotut retatiei:

,tD core Mn momontut

cltDteazd sau

tln'.Mt

noniDat h newtddnetN indi.otin nbetul 3 i


Mt mohentut de lucru necesar de tftnsl',is,tr, na,vtani-ftetru deteminat Fin
relolia:
M] - t+.C,
tn cor: M. monentdl de(a,cu| h newto^i-me!ru derctrninat Drin rclolio:
u, .a,,q llu4t
c5 coeric'e,u, ae sw"i<u-iii"IffiIJ,';

ra<i helle
-

si otte vdlori ale caeticientulli de sevrciu G oecit cete indicote in tdbet.


efecrua uo colculdlhoniL dctatiot ol coetictentutti de sa.
sau se pot eler&o ndsu.dd prectse ate sur/ljsarcihitot ca.e apar intinput

h cozll k co.e se poale

- .th^tc

n..inite t t. g@re,nosi.i at

Ftrn.h.^.8 F"kPn
sr.uh e^t n de

Fuhcliahad hpuhtlornd,sa.ui r.t1t


rate tl elati, le.ventp: StDtosonni
.eloli inpananle de ntn.i du.dh

rs.e.sLrft

nae

suonsat.i
de sens

' paduti

de

ri

loo

e,

dp

r4unn.tnd

n,on s kadede+:
de norl :lnv.Edii

len

e lrccverte s) Npi4e.

-toni;tue pe4! j lonihoeta catd


saLt) rece.i sl ldr6 nton!:
Lrl.i. Dehlru t n4tr.ln deCtunud:

el
-oneste..harc sa! ogilatoaE d.
-

.Gpacila

- lrnatuloate ae lreMnld Dehttu


\u.ttd ln nt.u t.stolbrt; tu fuh.t).
!..url non)i
hori);
ndrc e t.curl

ttlo.E .! .opr.itite
2.6...2,34

OESERVA|IE
OESERVAfIE
L Se pot alege

narini delliiat llaotteci) cr


\i .rtsQ .r Did.h
- n6tir it sattot ptis.tdn:

.otol'@ de noP putEE i

ttuftpatlaare ihcti.ote sau o.izntate

roAnae \i D,n.inl

rF

h<.-.t.

nt t'r.i dn..uciu. st Nhnol rt.st,c :


nCsthi de td@t ltbon?.t)i

-rcncss.orc id br.,.u
noent

unette

bare

,/n,h0 02 q0(q6
. aa06 a2 02

r! 2 3 (1 t9 t9
0tua5 1 2 1 5

s.r

nt;scaP invetsd:

.odenzi.u^ihotu ln t.nin.oP
- t.hinao.E d.Iio c.hlinLn Ku
f.i.ac.e .u ..& nta Ed de

CuploJele elaslica ctJ boltud permit


compensdrco unor dezoxdri ftdiate
y sl unghiulore x(catesptnz oare
utiohiutui c<') canlon celv indicate

-nasini Den t td.omi

in tis.3.

natt.i p.ht.L

tubirci de

zofttt

Fa ncliana re ntunlf.md. s.cLti n..t <i


'e ra.te, stDEsoEr ni )nbh sr r?Mhte
thte66ti de sehs l.eaenlas! tapide

&zaxinbr naxine adnise, tunclie de rndrineo dplojttui.


turalia la carc d@nd este utllizol
ti ;oehcisrnJt de setuici! C.,contotm dlogmnel djn fls. /,
vatotite

Exenple:

nt. tcdelioent de
nol ni. de fiaa),

tatont
tate

p.dut;

ta.te Denttu atptdtiil

\r1tuti.de
re

nd@a,tdn.

.at.it.

st hotenot pbsti.l

pahpe ce.ttuoe de

Fun.liararc toatle heunir.md so.u.t

haa? h.. si teDetate.srt.Lrttni


h.n. ndri h@t;oi d" \;ns k. e
.a

c.

tncdrccals.ddeft

17e pulete,

it

21

2A

noi ,rcre dertAA)


Fts.4
- lonlnaae ldearcsi{ate'e|PEibite

tdrspt4aoQ

t3 lt97642
18 t6 t1 t2 1A I
5

22 19

E,enpte

cu rch

17 l5

,ontu tjnh@e:

Mdrineo cuplojutui

- cupLAJE

ELAS

CU BOLTURI

cE

ptansa

87

a
oT 60-3

7At

af

fft

tG3

)f

&.

Fc

200
d3

dt

2
3

20

5
6

42;15i/,8;:A
55;56
60:63;65;rO

37

3t 30

11...2a

15

35

t3...31

55

50

45

16.. /,1

65

60

45

m
32

t50a

4A

...15
10

25;28

32tis:38

t2

236

fia ,ffi
g0

l6N

tm

l5

6:rllt6-.t8
32...59

71;75

8A;85
8

90j95
toa

9
,0

125

130

l1

15AA

$a(

30

22all

{9q

taa w0 l0

4750

t80t

110

l3

160

a:Bo

11

Eo; m0

1S

2m

t650

16

210;250
280

t8

22

tna0 500

&400
80000

180A00

60;480;m

112

89

12...t09

t5o

/,6

50 to,s

38

36

10

12

54

58

3l

5!

t8

58

63

78

88

61

75

78

94

105

91

114

130

141

12t

115

82

re

t05 72

18

122

110

1J0

:
13C

t65

n6

79

':v:

58 t0..J8 60...12

ta5

165

t65

185

175

115

4,at n .at

2i5

215

m89

/95

6A

71...149

90

.l&l

244
280 264

168

630

18t 190.29!

tq2&

560

u-339

22A321

257

357

n.255 170.2! 375

26A.359

t36

99

79

9!
n9

r35 208

85 1!8

,05 228

9,5!l

t8

85

22

127

1(n

28

158 118
180 140

105

2t2 t72

130

t6

160

t0

62

10
4

12,V2

2t

i2

272 180 2A5

2t5

330 355

47

168

192

1AA

J65 392
544
510 4t5 t!2

55

392

10

162 492

5t5 512
565 592

12

62

12

44!3

76

t0

8t 3!1

20

t2

t2

25

t9E

4n i05

2t5

t4m t40 3/,4 215

10

M36

412 435

335 270

35

395

m5

62

295 235 180

2452

188

223!2

162

15
1q3

1',?

4n

98

20

?29 232
282
290 315

738

140 332

t9 3A

28

8A

8A 6@

13,5

,60 285
i92 2U 305

i50...459

t8

275!2

370

5n

55r1

285

1,At

5s0

11

B8

164

1i8

312 220

31A.--419

175
795
165

3a,a

490 46A

,30
150

n8

155

280 244

$a

:1_ 1U

96 59

A5!l

t0

114

ma

10

37

5?

38

66

1U

32

28

152

55...124

750

10000a 850 100


600000 700 380

82

22

19

!a

1120

280A00 1450 5AO

58

33

0aL 850 108 110219


t250 85A 750 t3s thaB, t10..2a 325
300

t2u

12

58

28

55...ln

l12A 000 88

t5a

36

'650

360jJ8A
400
QA i40;450

90

2A

53

1500 1250 69

lm;3m
310

20

11200

250AA
35504

32..74

12

150.
12

D,

?....li

t5;l8Jg
20;2221

t65 365 275 5i2 3D


510 120 305 6!2 35
590 /,70 335
715 5fl 380

t2

8U

l1

t0
11

7!2

630 130

990 820

$a

ltt2

18

1100 904 520

l2

1254 t05tr

610

l6

t480

35 9r3

t1

760

l8

15

t?3{

ux

CUPLAJE

cu

ELAsllcE

lPtorya

BoLfuRt I 88

lip
tbriante ate DsEcht/ot AA

c-c :tct

aMhDE

c-c :fct

c-cf c-Ki

NOTAR E

cct
,. tlotarca unui cuda|

66

7A

82

72

71

80

9t

102

85

,9

98

a6

118

98

102

f4

7 n9

0,005r
58

32

a,aa78
0,4153

t27 1i9

107

13t

5
6

tn

159

1n

t4

t60

192

2t4

176

192

22t 261 ZE 228

212 2t\2

252

to

292 at2

312

3t7 357

i97

jp170

3n

357

36t

410

387

Id0a

105

tst

428

191

/,58

t6.9800
37.6500

33/,

a2

0,0260

,69 149 179 t99

t6l

/89

91

11t

52

29t 232

253 273

351
391

30i 323

it3

n7

319

317

228 248 264


25?

glPlai IELAlt9LeAe
298 t30 155 75

364 348

n8

13

415 461
462 5'O

438
186
516

497 545
557 60s

52t
581

260 295 115

612

622 672

617

J5t

15
16

522 5m
487 6?7

6t

n7

692

t8

n8

n3

t9

832 &18

855

20

933 993

963

21

1039 093

1061

22

1139

1'93

l'66

ti

202 232

319

119

13?800

559tu0
,38,8000

16 24,40
5@.5AAO

3n
a2t

2tt

ai

nh

Cuptoj CEB gB-C ,tuc 120'0 60-3 SIAS 5982J9

2.

c7s

49@4-5145

Cuptojul ndrinea g,tip B, cu sdnicude din OI 6G3, dnbete ln exeertie c,


uDo cu dionetrut notninol d.flo nn
ceotattd c! dtanetnrt noninal d:1m

1,1700

17760

t2
l1

Exemple:
Cuplaju! mdimed 6, tip N, oJ setnic].lple dih Of 60-3, una fn exea$e Cf, cu
cllonetrul nomlnal d=ffinn,!.edtoltd in execulie Xi,cu diamdnl nfitlnol
d. n mm, se noteaidt

Q3230

379 297 328 348

u9

!63

zn

cuptiode:

9)

0,4n8

t87 203 180 212 231 196 207 223

21 z2 24 2A

vo

o) Dehunirea (.uptoj ) pi simbolul cuplajului (cEB)i


b) Mddneo drplajutui I
c) Sirnbolul tipulul , urmot de o linioad oi2ontol'di
.!)Sinbolul rodantei de exe.utle o uneisenidtpte $ivaloofto ddnetrului
noninat d ol atezajului, u.noa .!e o linioati odici
e)Sitnboltl vaddntei de execu{e a celeilolte s.hicuple si valodrc|didnetrulul
nonioot d ol atezajului umot de o lihiootd otizontonii
t) Maaeialut din care iat executote senicuptete ;

E;Aii;r"-;-b.k

se-;c,'pE s;.! a.a.""ssi variontd de exacutie


rcu excefia eseculki a ) st cu ocdas dionetu ;artihat d,dotete idicob
lo punctut I se vot noto o slhgltE dofi .
CuplaJut ndritnea 9.tip

I, & seniwte din of 603,aF|,bele in exeataie

i cu didnetrde naninale d!110mm,se nateozi:

eu]!oi-eEE-98:1u041

3.

in cazut ln corc o senicuptti sou ombete sint in w.iohto de execalie E


lD locul .loteld ind(ate Lo punctul I dupd ca2 , pentru o sdnidrpld sai
pehtru anbele se va nota sinbalulP
cuptajul nodneo I ,tip N. cu semicupte din Fc m,uno tD execulte C,cu
.llamearul ooninol d.tgmn si cealoltd ih erearlie Esa notea;d:

ut.4000

cttph) cEB tN-c tg/Fk m0 sTAs 982-n


A/{,lajul F,'drlmea ls,tip N, c! sqhicuple din

,Tt6,0000

Qtplaj

cEB

tSN-P-Fz

Zn

Fc

zn,

dm6le in exearl,e P

SIAS 59a2:79

39920c00
7/,!0,0004

CUPLAJE ELASIICE

cu aoLluRt

89

PIULIIE

PENTRU RU LM EN
( Extrus SIAS 5816:77)

fI

Hutilele dupd destinolia doti de SIAS 5816'77 si.-t utitizota la fixorea nJLnenlilor
pe buclete de stringre SIAS 5e1+77 Fi Ia denontdtea buctelor.le extraclie STAS
6191-73. Dotela de mdl ios se refetd numoi Ia plulilele cu lilet netric KM ti KML'
F|letul metiic 3e

qxecuta conlom S'AS 511'62 cu toleronle HS conforn

sras 8t65-68.

Ptulilele peDtru rulr,enll sa vor execulo dln olel cu re,istenlo de ruparc lo

rtuctitne cle kininuk

41.2

doN/nh'

.s

Ees

xt.s

x2
M60'2

t't55

KM

13

M70,2

KMM 4 nt2

ES'

hx
5

52

/,1

- 0,62

58

50

I
I

65 0
70 -430

56

10

5
6
5

6'

d'

2,5

75

67

80

73

a5

79

92
a
98 -0,35

a5
95

4,8?

113

130

t45 _olo

15

126

1t

155

138

KM 25 M 125'2

$a

118

1030
0

MB3

2
2
2
25 '940
2.5

0
.1,00

-0,1i

I
I
a

'036
o

19

20
21

0
0,52

12

i2
t2

14

3.5

MB

16

10
10

t2

MB

1
5
t0,43

MB

r0l8
d

17

MB IE
MB 19
MB 21

MB 22
MB 23

5
5

ME 25

KML 28 M140,2
KML 3A MA0*2
M 160'J

145
155
165

200
KML 38 ltPA,3
t4200,3

-a&

220

2t0

-0,46

dr

l2

t15

Z1

12

12

2/,

11

155

-tp0

25
26

180

5!x
:.ET

EI:

.-!

135

t10

180
190

M180lJ

E!=

Esi

al

KML 2/, M12n'2

.?5

35

MB5
MA5
MB 7
MB8
MB9

MB
MB 'O
II
MB 12

1U

t2a

M12&2

t6
17
18

t3J
t37

0
-o,36

! 55S,;
.q.9'4 A
s{

3
t2
t2
t3

102
108

120
125

5
6
7
7

E,:

2
2

J8

t5 -425

M85x2
M95x2

105

M9U2

.s

2L
26
32

38

v35r1.5

s"

o.s

0
28
32 -q21
1,430

E=

r!.

Dl

190

2to
222

.9,*

-q52

27
28
29

Exenplu de notare Hulila KM 21 STAS 5816'77


'

t1
16

t6

l6

fi

10,13

Es$
t016
0

c!t:^dH
MBL 21
MAL 6
MBL 2E
MBL M
MAL 32

MAL 31

5
5

36
MBL 38
MBL 40

.0,58

PIULIIE PENIRU
RULMENIt

SA|BE Sl SCOAEE PENTRU PtUL|{ELE RULM


( Extras SIAS SB|S-77 )

E N TILOR

in ocest extrcs sint ddte nutlloi jaibele de sigumntd seriile MA si MBL,


co.e servesc lo osigu/area plulilelot penttu lixareo rulnentilat pe bucse
de strhgere STAS 5811-77 sou pe drbori.
,aibete de siglronld si scaabele de sisutunld se executd din tabtd
decapdtti tDA 5IAS ,948{5, ca abateri ta sn sine ctdsaM sdu dih
tabld ldkiDotd la rece pentru ahbutiso.e 42 StAs 9485-73
D,
E

s"
E

i.E(

ME3
20

MA5

ME6
MA7

25
35
10

!!!lL
l'!B
I'tB

tl
15

MB1

ua
va

18
19

MAm
uB

21

l4B 22
MB 23
MB 2I
MB 25

4,24A
o,120

60
65

n
E

85
90
95
100

'0144

0330
'0110

120

t25

26

i2
38

lFi

.s

of2

155

;'s
.

,052

50
56

7t

61

8t

67

a6
92
98

79

101

85
90

1t2

95

t0,71

375
425
/.75

Fs'

It;. 6t

E"
E.

n5

0J5a

113

0
'4,18

6
6
6

91,5

1,12

120

145

126

9q5
lat

,q400

tt4

131

+1,40 145,5

'q80

t59

137

a39C

,qlta

8
8

5
5
5
6

115

2A

5Es

ixne
E

i3

1.25
1.54

a
-0,22

I
8
I
I

-936

a
q27

12
12

154

120

BA

)&
JZ'

u!

ta
t2

12

4,43

is.
,c4a
L".!5

a2a
a,4E

unL 32

t'lBl 34

uat

c.21

ate

165
175

190
204
212

t9a ,4.51
2AA .

t2,t

232
252

Dl

Bil

36

VBL 38
4A

,'4BL

_!!a

lJ5_u5

1a

ii

t3

10

t0/4

Jtaa t01u

.E"r F

81.5

865

765

108

8A

"elm

431(

133

tklt

r0,J10

t0,14

EPo

.s

575 'a;aA

'q2a

I
6

665
!0,27
0

Rs"

ta

,0)90

-s

t85 tA.z(

23

n9

5
115

36
57
62
69

qB0

t0,64

21

4,9

g2EO

,Q346

32

l2

15
50

.s

135

112,5

1'45

122,5
132,5
142.5

.0,20

t&a

1525

021

194

162..

240

0,13

172.

0,23

20

i91

q5,'

2A

424

2n

t55

210
222

1325

1,75

Exenplu de natare: Saibd i4A

E!-

is5

2.OA

2pc

!r-

SIAS 58t5 77

.bcE

$$

12

2.AA

t9

12

2.40

19

,als

,6-

.e

BEx

fF

!sI

2U

16

o.

,8

:04
2.50

2.54

'q3l

16

2.10

19

l6

l9

78

t9

\l4Ee

SURUB CU

OCH

lExtras sTAs 5451-70)


Exanptu de notfie d unul lurub cu ochi cufllet l4l2,avind loldrcnlo
6g,cu Iunglna l.l2O nn,crJ corscteristicl necdnice drnhnh gn+ai 8,0.

iurub

x - con torrn SIA S

5l5l-70 srupd

M12x12A

8.8

elul

'TAS

354 6' 70

r^?
M5

12

M6

-0

-0,13

18

Mt2

Ml1 x

1,25

125

25

(t4 . ,1,51

28

1,5

32

1,5 )

36

M12
M16

(M18 x

t"|20

M20,tj

/,4

(M22)

(Mz2 x t.sl

42

a
-4,52

M36
(M39)

-8o

tAPa

0
ta.ag

9
t2

-0.15

14

0"

12

16

0
-4,18

25

-a,62

a2l
0.5/,

4,12

t4

t0,11

049
q56

17

059

t8

21

2A

6
6

477

+AJ3

10

0.87

10

0,91

a84

25
27

55

3A

28

to

1,A5

31

30

16

t,l9

16

1,33

tM33,2)
1436,3
(M39 x3 |

65
7A

a
-0,74

36
41

at6
a,54

4.70

22

5A

60

0i6

0,i1

2A

1424'2
M30
(t43J)

-q2t

-035

22

32
35

tA,l6
a

16

ltl

0,78

0,66

sERvAlll
tuns:n;o tutubLlui t Tcotalclotd este ceo co.?spuoldtoare .JnDulu; cuDdns in(e liniite in t.epte t
- dthLhsiunile inscri." i. Domntezd 5e nr evitd pe c;t Nstbr

0a
0,92

478

SURUB
'

cu

I Pldnto

acH! | q)

lNEL DE RI DICARE
(Extms sfAS 3186 -77 )

lDel de tidicorc 9!rub


(tis.l l tobetutl )

pirti!d

lhet ds ridicdte
(fig.2gitdbetut

Fi?.2

fohelul 2

Fig.1
M8

vt2 ut6

20

2A
2A

15

59

12

101

t7 2A 21

27

6
2.2

2.

It
3

ta

22

'

3:

t3

15

035

)t2

49

ts 25
315

57

107

BA 280

2A

256

90 t0a 119 a5
22 25 28 32 35
28 3a J8 45 50

153

l6

19

19

21

61

50
166

6l

73

7.1

3t

6
125

114

10

10

6J
9

128

143

1.1

a0 100

160

2N

254

ils

100

2d

315

5(D

$a

800

63

125 164

E1

fiu, NN 1200

Exenplu de natatet
thet surub M36 SIAS 3186'?7

97
175

v2u ,t/00

28

m 25
25
6
63 8

t9ta0

3A

v3a M36
31
31
59

i6

40 48
/,4
72

8o_

15

53

12t

25

19

63

56

67

80 95 n2

125

t6a

l8a

67

80

125

164

t8a

112

mt 225
90 104
9 135 153
32 35 38
22 25
5E
38 15
28

2l

,)

75

1A

t6 23t

't7

31t 18

75

156 238 364 748 82A

6A

75

95

t50 180

125

150 190

30( 360

,02

llx

211C

Ei.emptu de nol are


lnel piulttd M 2/, SlAS 3t86-77

6690

165

1A

t0
71

195
4A
AD

175

225

1!8t a7 )83' )98

204

i22

123 118

61

t9

16

56

13

)19 )5q a7 )84

315

81 ?98 ,491

72

u12

12.t /,4

195

165

u8

2A

89
225

62

t0

ntI

JA
58

1A

70

11

16

56 65

75

1.

n5

t4a

160 180

l/, 098

20

125
125

95

a7

12.5

85

1D

L8

28

6,3

171

39

36

22

l*utttt2o

31

15

trtoJd

wa u5t

v36

67 8A 95 fi2
112
56 67 8A

31
31

20 25 30

M30

20

t t I rI5

uz

224

280 J60
564

273d

ltffi

754

Fome curcnto panttu

IURUB PFNTRU FUNDA\|I

lExtrds stAs 2350-m)

@patete de

suntbui

rIJntru tundalit

,i

dine/x,irnttelor

Fts.t
3508-m

y7!!::!: p"fy
tn

1921-69

tundali se exacutti cu diterite tr,rjr,e


rmltete cotetot de gobotit.confodn fig.t
,i tobetului

ate

coputui

A.A

1.

11t6

a,ac

36

Mi0
60

MJ6
tt5

135

__15

E'emptu de notore a unui surub pennu tundat;i,cu^:t^e:^y.^!b:,y!9!ne(.


hfr (u caput in.ornd de A ovthd
ctmput de totenntd Bgti co carccte sti.i..,eialriecah,f'ng-tpet.6:SutLb^1j6;160aS;AS2rb0?0stupot6
160

FUNDAfII

l,lodulot
27

unshtut @

hcrtuft dh.j,,4_

S.hsuI tnclind

t5"

; dint.h,i
122927

D. p t o s a.e sp..ira

M':ata

125!0,t25

68s12:t#/6

31

53

OCUL INDICATARULUI

LOCU L

Fls,3
,tadulul

nahot

Modulul

lftilol

Nundtut d.
'ti.ni
Ct.nolldo d. ftEtihtti

closo

32r23'2d,

N,Bti

a,2OA

tott

^. dihti
NLdcs'utui

t2
5t0!01e0

Nt,d.

,52

d. pr.c'h si i.cd

Qtstoato

Flg:2

2,5

91

Udnut dcih.liME dadvlfue


Ot@.trutdedtvttuft

Dilqsarco sp.dti.6

INDICAIORULUI

All.16-2st2

OCUL INDICATORULUI

LACUL INDICA|ORULUI

95

LOEUL

tN0tcatoRuLu!

LOCUL INDICATOR.ULUI
LOCUL INDICATARULIJI

rndieareoetenenaaiar*-;
qnor dthtote corice Ded.in

Uh.hi|l

,11..1

d. El.ri^ld

S. nsut ?nct i ndri i diht. tu i

w-"P,jqltzt,
;lAs &61-6t
Dtstahk tntE

d.

h;

oMftMft

Fb.2

LOCUL INDICAfORU LUI

oian.tut

divlaE @u
sP eci licd f Mtrl d

de

0 ep t osa Eo

Clotu d. p.ecizi. si

lbctl

Dbl@ta?^Irc

el@rcE

oxe la

fr{siM

LOCUL INDICAfORU
Fig.3
I.REPREZENIAREA
2.1 N DI

ANGREMJEL& MELUTE

CAREA ELEM ENTELOR DANIURI I

PF TASAfl

97

e,

gts

8le
,q;

F4

ul de lncliDore de divizdre

asarea sqecificd oomald

+0,11864

Candilii tehhice
@nic , notndlizore

- fntonent

corform 080-66, iabe/o

27 D? -k:iiE / 4

tde Dreci2ie si inclinare

vl'll
DESEN DE EXECUTIE
PENIRU ARAARE PlNION

(oLc /,5 )

cohclilii tchnt.6

3N\

-A.!dosuil. de pr.lu..d.. Pentn)


'.pa..]. .ohPon.ate se nr
fit|li.o rte cdtn t h6logul s.f
ol

uinel

exgcutante

- f.dtdhzht

tffii.

: rormallzot

cohhm SIAS 8a9-56,tob.lut 5

- Ex.cu!i. ntjtocie confonn

stas 2300-75.

'-lot.'anlete d.

tqa..

o coroon.i

de p.eizi.
coDlo.m StAs 1670-66
dit

lct.,clasa II

CI$o de p..cizi. si jo.ut

Mat..iolele .ep.relo. conpon.nte


oLc 15-SIAS 880-66

oL 37 2-5tAS 500/2 -78

0L 12 2-5tAS

ffi/2-n

ROA.A OINIAI4
oLc t5

IN coNsr?UcnE suDAti

porlia!d)

Conclitii tehnice:

folronto de forjore .t.Ea


conkrn sJAs 7670-6,6

de orecjzte

Razele de .acoftlotg nejn.tbote, Rt,


lnclnd!1le de ma arc nectrta,l',cnnlorrn
sfas 76m-as.
E}tcu e nljtocte,cantvm stas 2gU)-75

nnlomal tcmlc:-@nentn.! pe o nclhao


de q2-0,1

nrn.

- D'rdtote HRC.60t2
-Cdtit pentruntcz d

St(s
nt-68adnh

rEvenire hoei @ot

ametrul

-h

e*eiida?e-

n'|

oinensiunlla pe dinte ln saqiunaa


Scota 2:1

l-Y

Dir1ensiunite pe dinte in sectiunea X-X


Scdtu 2:1

/8"

supmtelel. yetucratc nu se

deftcte de b.Jo!t-

lts supmtEtele neptucmt nu se ddntt


lisun, sup.opuDeti de notertot tt lunder:

se aclmit ctetlivetdtt izolote cu a.tlncjmad


de nax.50% din aboteda intedoaft to
dinensiuneo ablinutd prio br)ore, ;stftt
.epatri?ate in n sd nu nicsare2e

ft'zisbnla

Pleset .

Desen de execulie pentru:

ROATA@NI.A mNwsA
(18 MC t0 )

tol!;

! 0.t5

!1

I
:
:

5
tiiu.i

de centmte

82

1361-R

Sar/o 5j

caNo[l ffHNtcE:
-

txeculie nijtacie, conram SIAS

lratane.t ternic:

2j,1a _2s

pe odincineo de q3_O,5m.,
Dutitate HRC-60:2
peh.tr htez s .even
e ioa,d cahrcrr, stAs -9t-o6
ldtif cementa?
uupo
titetu. .d w ptezeato degndd:
Cementore

Fig.

CANDITIT IEHNICE

-Executie nitocie .onrofth stAs z3oo-zs

ht

@ ;c c-pF gp pe^gd, n c q, eo de q 5 - 0 I nn
aurttaEo HRc 5n +,
.lo!.i:n-e:2re lfkg
e,tetia. si i.te.ibt se,a, p4)rch
Loue Dea(u miez <; reEn,e ;&sd canto h
Stac 8.80-(b
one nt

e_n

Aesene de executie pentu,

I aRBaRt cu FtaNsi
2.AX

101

mo

*lA
.E

I
{

A^

la
/,61

&NDq

IEHNtCE

- C.nttuife cohform SIAS 136l-73


- l.otamen t temic nam olizare
con&./r, SIAS 880-66 tob.s

?il
DESN DE EXECUfIE
PENIRU ARBORE DE

REDUCnR (oLC .t5 )

CoDdjlii tehaic.:

- Aasa mulacie STAS 23@15


Sudum ti petuctdtile P.httu sudutu SrAs U56'@
- Dupd prcluffi.eo prin sudurd se w det%siona ii
opoi

qetuaa lo cotele di^ desq

Lsitu.ile neihdicat4 te dese

w li

lt15a

PORTSATELIT

CaNc co

lcEoi

@poc pdiuhs cu locat Pontf,)


e@nsorc cuihel dln Pisld

Pntu

gamlnJra nonretd da mltrc

Moteriol:

OL

5A.l SIAS 500/2-n

Ruaozitoteo stPrctetetor:

W
Mate.iot:

OL

37.2 SIAS 5N/2'78

obs . Mtchiile extefiao/e s,e tot Esi Qr15'


R

uao2ito ted suPmrete

lar

'V

Mdteriol :

OL

32 2'SIAS 5m/ 2'74

obs.. Muchlte enenbo.e se

CAPACE PEN fRU


LA9ARE aJRULMEwt

NIVELA DE ULEI
h8l-4022)

l4otorialt AL37

SIAS 500/2-n

Scam2:t

1?.1

(t

1-Butuc :4L372 SIAS 50A/2-78


2t1

2-lia

OL37

SIAS

5W2-n

NIVELA OE ULEI

105

dud tt36 e.htdistdot.

-Abdte.lle dlmqslanole ole plesei lut nate,conbm cldsei lI SIAS


Nu s. odmtt Dffiztliti sl 3lllurl

les u.il.

Decobre se eietuld 1,5,45?

s;14;;;ri;i;;i;r'c. t;;:tii6r;;o ndxina

1592.7/.

ddnisd tiind 3la'1

ml

-l

Fig-2

'

tumote.
t592-?4.

Abdtenle dikenstondle dle ues.l

contoth

-Nu se

ctoset

Jl SlA5

ddhit Dorc2itdh si suflu;.

.5n,

V.

tiedNi conal se rotuniesc lo R I


DezehlltbroEd ndlmd odmisd 2 lA' Nm/kg

-@ttu!11. ex&i/ioorc.ite
-Se io echillbrc 9a c,

|.2:Dasa'e da ecutia pcntp :


ROII DE CUREA LAIA
loesane de

.tccufe p.nt.u:

Br-qgnn

lA,'Q2AnD

- tca ih'ritc

<c cvc.t

ttd tuLa'

Ni * odnlt Dam.itdti

lscor; 2,t )

-\

- 4223 dinli
-r4.0,1snm
-tesilu.;te

rt9.1

-Ni

etecdn

c odna

Porceifin

-tbt-0)6 nn
-440 nn
-N,; <a .rthit Nnzitdti
9i sullutl
-tetitu/ e se executd

-I&

f-!ff#,tyifl:i:i'*
wc4au anaoniiut

UONIAJE

ELECIROMOIOR.

CU

PESPIC'IIV

Q,J

RO
RON

CONICE.

A LI ND R ICE

MONIAJ
REDUCTOR

MELCAIi

ELECTROMOIOR-

MIXI MELC RodIA

$t ctLtNDRla