Sunteți pe pagina 1din 5

LEGISLATIE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

Legea 137/1995, legea protectiei mediului,


(republicata in M. Of. nr. 512 partea I din 22.10.1999, dandu-se articolelor o noua
numerotare.)
Capitolul I - Principii si dispozitii generale
Art. 1
Obiectul prezentei legi il constituie reglementarea protectiei mediului, obiectiv de interes
public major, pe baza principiilor si elementelor strategice care conduc la dezvoltarea
durabila a societatii.
Art. 2
Formularea definitiilor din aceasta lege este cuprinsa in anexa nr. I la prezenta lege.
Art. 3
Principiile si elementele strategice ce stau la baza prezentei legi, in scopul asigurarii unei
dezvoltari durabile, sunt:
a) principiul precautiei in luarea deciziei;
b) principiul prevenirii riscurilor ecologice si a producerii daunelor;
c) principiul conservarii biodiversitatii si a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic
natural;
d) principul "poluatorul plateste";
e) inlaturarea cu prioritate a poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea
oamenilor;
f) crearea sistemului national de monitorizare integrata a mediului;
g) utilizarea durabila;
h) mentinerea, ameliorarea calitatii mediului si reconstructia zonelor deteriorate;
i) crearea unui cadru de participare a organizatiilor neguvernamentale si a populatiei la
elaborarea si aplicarea deciziilor;
j) dezvoltarea colaborarii internationale pentru asigurarea calitatii mediului.
Art. 4
Modalitatile de implementare a principiilor si a elementelor strategice sunt:
a) adoptarea politicilor de mediu, armonizate cu programele de dezvoltare;

b) obligativitatea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului in faza initiala a


proiectelor, programelor sau a activitatilor;
c) corelarea planificarii de mediu cu cea de amenajare a teritoriului si de urbanism;
d) introducerea parghiilor economice stimulative sau coercitive;
e) rezolvarea, pe niveluri de competenta, a problemelor de mediu, in functie de amploarea
acestora;
f) elaborarea de norme si standarde, armonizarea acestora cu reglementarile
internationale si introducerea programelor pentru conformare;
g) promovarea cercetarii fundamentale si aplicative in domeniul protectiei mediului;
h) instruirea si educarea populatiei, precum si participarea organizatiilor
neguvernamentale la elaborarea si aplicarea deciziilor.
Art. 5
Statul recunoaste tuturor persoanelor dreptul la un mediu sanatos, garantand in acest
scop:
a) accesul la informatiile privind calitatea mediului;
b) dreptul de a se asocia in organizatii de aparare a calitatii mediului;
c) dreptul de consultare in vederea luarii deciziilor privind dezvoltarea politicilor,
legislatiei si a normelor de mediu, eliberarea acordurilor si a autorizatiilor de mediu,
inclusiv pentru planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism;
d) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor asociatii, autoritatilor
administrative sau judecatoresti in vederea prevenirii sau in cazul producerii unui
prejudiciu direct sau indirect;
e) dreptul la despagubire pentru prejudiciul suferit.
Art. 6
Protectia mediului constituie o obligatie a autoritatilor administratiei publice centrale si
locale, precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice.
Art. 7
Responsabilitatea privind protectia mediului revine autoritatii centrale pentru protectia
mediului si agentiilor sale teritoriale.

Capitolul II - Reglementarea activitatilor economice si sociale cu impact


asupra mediului
Sectiunea 1 - Procedura de autorizare
Art. 8
Autoritatile pentru protectia mediului conduc procedura de autorizare si emit acorduri si
autorizatii de mediu in conformitate cu art. 11.
Cererea de acord de mediu este obligatorie pentru investitii noi, modificarea celor
existente si pentru activitatile prevazute in anexa nr. II la prezenta lege.
Cererea de autorizatie este obligatorie la punerea in functiune a obiectivelor noi care au
acord de mediu si, in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi, pentru
activitatile existente.
Activitatile care nu implica lucrari de constructii-montaj necesita numai autorizatie de
mediu, cu exceptia celor prevazute la pct. 8 lit. g) si i) din anexa nr. II la prezenta lege.
Acordul si/sau autorizatia de mediu se elibereaza dupa obtinerea tuturor celorlalte avize
necesare, potrivit legii.
.
Art. 10
Acordul sau autorizatia de mediu poate fi revizuita, daca apar elemente noi, necunoscute
la data emiterii, si in cazul reinnoirii acestora, cand se poate cere si refacerea raportului
privind studiul de impact asupra mediului.
Acordul sau autorizatia de mediu se suspenda pentru neconformare cu prevederile
precizate in aceasta, dupa o somatie prealabila, cu termen, si se mentine pana la
eliminarea cauzelor care au determinat suspendarea, dar nu mai mult de 6 luni.
Autoritatile pentru protectia mediului dispun, dupa expirarea termenului de suspendare,
oprirea executiei proiectului sau incetarea activitatii. Pentru activitatile existente care nu
intrunesc conditiile de autorizare, autoritatea pentru protectia mediului dispune efectuarea
bilantului de mediu si stabileste programul pentru conformare, de comun acord cu
titularul. Dupa expirarea fiecarui termen acordat, in caz de neconformare, autoritatea
competenta pentru protectia mediului dispune incetarea activitatii respective. Dispozitia
de incetare este executorie. Litigiile generate de eliberarea, revizuirea sau de suspendarea
acordului ori a autorizatiei de mediu se solutioneaza potrivit Legii contenciosului

administrativ nr. 29/1990).

Art. 12
Procedura de autorizare este publica.
Mediatizarea proiectelor si activitatilor pentru care se cere acord sau autorizatie de mediu
si a studiilor de impact, precum si dezbaterea publica se asigura de catre autoritatea
pentru protectia mediului. Studiile de impact se realizeaza prin unitati specializate,
persoane fizice sau juridice atestate, cheltuielile fiind suportate de titularul proiectului sau
al activitatii si atunci cand I se cere refacerea sau reluarea studiului. Raspunderea pentru
realitatea informatiilor furnizate privind actiunea propusa revine titularului, iar pentru
corectitudinea raportului studiului de impact, executantului acestuia.
..

Sectiunea a 2-a - Regimul substantelor si deseurilor periculoase, precum si al altor


deseuri
Art. 16
Activitatile supuse unui regim special de gestionare si gospodarire privesc fabricarea,
comercializarea si utilizarea substantelor periculoase si transportul, tranzitul, depozitarea
temporara sau definitiva, distrugerea, manipularea, precum si importul si exportul de
substante si deseuri periculoase.
Art. 17
Importul in Romania de deseuri de orice natura, in stare bruta sau prelucrata, este interzis,
cu exceptia anumitor categorii de deseuri ce constituie resurse secundare de materii prime
utile, in conformitate cu reglementarile dispuse prin acte normative propuse de autoritatea
centrala pentru protectia mediului si aprobate de Guvern.
Tranzitul si exportul de deseuri de orice natura se pot realiza in conformitate cu
acordurile si conventiile la care Romania este parte.

Art. 24

Controlul gospodaririi deseurilor de orice fel revine autoritatilor pentru protectia mediului
si celorlalte autoritati competente, potrivit legii.
Sectiunea a 3-a - Regimul ingrasamintelor chimice si al pesticidelor
Art. 26
Ingrasamintele chimice, pesticidele si alte produse folosite in profilaxia fitosanitara,
sanitar-umana si veterinara se produc numai prin tehnologii si biotehnologii autorizate.
Produsele vor fi insotite la livrare de normele tehnice de utilizare autorizate, in conditiile
stabilite prin lege.
..
Sectiunea a 4-a - Regimul privind asigurarea protectiei impotriva radiatiilor
ionizante si securitatii surselor de radiatii
Art. 30
Regimul protectiei populatiei, mediului si a bunurilor materiale impotriva expunerii la
radiatii ionizante si asigurarea securitatii surselor de radiatii se realizeaza prin aplicarea
diverselor proceduri si echipamente pentru mentinerea dozelor si riscurilor la nivelul
rational cel mai scazut, in limitele admise si in scopul prevenirii accidentelor, limitarii si
inlaturarii consecintelor acestora.

S-ar putea să vă placă și