Sunteți pe pagina 1din 243

CUPRINS

CUPRINS ................................................................................................................................... 3
SEMNIFICA IA SIMBOLURILOR I A NOTA IILOR .................................................. 6
INDEX DE TERMENI ............................................................................................................. 7
1. INTRODUCERE....................................................................................................................... 9
2. STADIUL ACTUAL AL CERCET RII N DOMENIUL INFLUEN EI MEDIULUI
NCONJUR TOR ASUPRA STABILIT II I LOCOMO IEI UMANE................... 15
2.1. Dispozitive terapeutice de asistare a subiec.ilor cu probleme locomotorii ................ 20
3. OBIECTIVELE TEZEI DE DOCTORAT ........................................................................... 25
4. STUDIUL I ANALIZA PARAMETRILOR CARATERISTICI AI MEDIULUI
NCONJUR TOR ................................................................................................................. 27
4.1 Microclimatul.................................................................................................................... 28
4.1.1. Temperatura ambiental ............................................................................................ 28
4.1.2. Umiditatea ambiental ............................................................................................... 30
4.1.3. Presiunea atmosferic ................................................................................................ 30
4.1.4. Zgomotul ................................................................................................................... 31
4.1.5. Infrasunete !i ultrasunete........................................................................................... 34
4.1.6. Iluminatul .................................................................................................................. 40
4.1.7. Cromatica industrial ................................................................................................. 43
4.1.8. Suprafa&a de contact .................................................................................................. 47
4.1.9. Vibra&iile.................................................................................................................... 47
4.1.10. Spa&iul ambiental ..................................................................................................... 50
4.1.11. Dispozitive de protec&ie !i ergonomia mediului nconjur tor ................................. 50
4.1.11.1. Prevenirea zgomotului................................................................................... 50
4.1.11.2. Prevenirea vibra&iilor ..................................................................................... 51
4.1.11.3. Prevenirea ilumin rii incorecte...................................................................... 52
4.1.11.4. Prevenirea confortului termic ........................................................................ 53
4.2. Concluzii ........................................................................................................................... 54
5.ANALIZA LOCOMO IEI I STABILIT II UMANE.................................................... 55
5.1. Biomecanica corpului uman ........................................................................................... 55
5.1.1. Generalit &i ................................................................................................................ 55
5.1.2. Mi!carea ca form de existen& a materiei ................................................................ 58
5.1.3. Corpul uman ca un tot unitar ..................................................................................... 60
5.1.4. Terminologia general ............................................................................................... 60
5.1.5. P r&ile corpului uman ................................................................................................ 61
5.1.5.1. Structura sistemului osos................................................................................. 62
5.1.5.2. Articula&iile...................................................................................................... 63
5.2. Pozi.ionarea corpului uman ........................................................................................... 67
5.2.1. Plane, axe, direc&ii !i orient ri ................................................................................... 67
5.2.2. Baza de sus&inere BS-.............................................................................................. 69
5.2.3. Axele biomecanice .................................................................................................... 70
5.3. For.ele implicate n mi8c9rile corpului.......................................................................... 71
5.3.1. For&ele interne............................................................................................................ 72
3

5.3.1.1. Impulsul nervos ............................................................................................... 72


5.3.1.2. Contrac&ia muscular ....................................................................................... 73
5.3.2. Grupe !i lan&uri musculare......................................................................................... 75
Principalele lan&uri musculare ale corpului .................................................................. 76
5.3.3. For&a din ligamente.................................................................................................... 78
5.3.4. Presiunea intra - abdominal ..................................................................................... 78
5.3.5. Prghiile osteo - articulare......................................................................................... 78
5.3.6. For&ele externe implicate n realizarea mi!c rii......................................................... 81
5.3.7. Analiza cinetic a unui segment ................................................................................ 84
5.4. Func.ia locomotoare biped9 ........................................................................................... 85
5.4.1. Considera&ii generale privind func&ia locomotorie biped ........................................ 85
5.4.2. Diferite forme de mers............................................................................................... 91
5.5. Modelarea sistemelor anatomice folosind metoda dinamicii inverse ......................... 92
5.6. Echilibrul corpului uman................................................................................................ 97
5.6.1. Procesul de men&inere a echilibrului ......................................................................... 97
5.6.2. Receptorii senzoriali ................................................................................................ 100
5.6.3. Sistemul vizual ........................................................................................................ 101
5.6.4. Sistemul vestibular .................................................................................................. 103
5.6.5. Sistemul somatosenzorial (Propriocep&ia !i Exterocep&ia) ...................................... 105
5.6.5.1. Echilibrul static.............................................................................................. 105
5.6.5.2. Echilibrul dinamic ......................................................................................... 107
5.6.5.2. Conexiunile sistemului de orientare !i echilibru ........................................... 108
5.6.5.3. Circuitele care stau la baza reflexului vestibulo-ocular (RVO) .................... 109
5.6.6. Sistemul somatosenzorial (Propriocep&ia !i Exterocep&ia) ...................................... 110
5.7 CENTRUL DE MAS (CM), CENTRUL DE GREUTATE (CG) I CENTRUL DE
PRESIUNE (CP)............................................................................................................ 113
5.7.1. Echilibrul !i postura................................................................................................. 113
5.7.2. Defini&ia centrului de mas (CM)............................................................................ 113
5.7.3. Metode de estimare a CM unui corp ....................................................................... 117
5.7.4. Metode de localizare a CM unui segment ............................................................... 117
5.7.5. Parametrii CM ......................................................................................................... 118
5.8. Centrul de mas9, Linia de greutate 8i Stabilitatea ..................................................... 119
5.81. No&iuni introductive.................................................................................................. 119
5.8.2. Modific ri care intervin n masa unui obiect sau segment ...................................... 122
5.8.3. Centrul de presiune.................................................................................................. 123
5.8.4. Centroid !i centru de greutate (CG)......................................................................... 125
5.9. Stabilitatea 8i echilibrul................................................................................................. 126
5.9.1. Clasificarea tipurilor de echilibru ............................................................................ 126
5.9.2. Factorii care afecteaz stabilitatea........................................................................... 128
6. ANALIZA EXPERIMENTAL A INFLUEN EI MEDIULUI NCONJUR TOR
ASUPRA STABILIT II I LOCOMO IEI UMANE .................................................. 129
6.1. Alegerea parametrilor stabilit9.ii 8i locomo.iei umane.............................................. 129
6.1.1. Metode func&ionale de evaluare a echilibrului ........................................................ 130
6.1.1.1. Metoda ntinderii func&ionale ........................................................................ 130
6.1.1.2. Metoda posturii ntr-un singur picior ............................................................ 130
4

6.1.1.3. Metoda Fugl-Meyer....................................................................................... 130


6.1.1.4. Metoda scalei Berg ........................................................................................ 130
6.1.2. Metode de evaluare a echilibrului din prisma sistemului vizual !i vestibular......... 131
6.1.2.1. Metoda prin electronistagmografie................................................................ 131
6.1.2.2. Metoda scaunului rotativ ............................................................................... 131
6.1.2.3. Metoda posturografiei dinamice computerizate ............................................ 133
6.1.2.4. Metoda poten&ialelor evocate miogenic vestibular........................................ 134
6.1.2.5. Metoda acuit &ii vizuale dinamice................................................................. 134
6.1.3. Metode experimentale de estimare a stabilit &ii ...................................................... 134
6.1.3.1. Metoda Magnetometriei ................................................................................ 134
6.1.3.2 Metode prin intermediul pl cii de for&e !i moment Kistler ............................ 135
!"
#$
$
$

%
%
%

& %
%

'

(
#
#

6.1.4. Alegerea parametrilor de analiz a stabilit &ii ......................................................... 144


6.2. Alegerea parametrilor de mediu .................................................................................. 144
6.3. Proiectarea experimentului .......................................................................................... 145
6.3.1. Instala&ia experimental ........................................................................................... 145
6.3.1.1. Placa de for&e Kistler tip 9281 CA ................................................................ 145
6.3.1.2. Amplificatorul Kistler tip 5606A .................................................................. 151
6.3.1.3. Pl cile de achizi&ie......................................................................................... 153
6.3.1.4. Sistem de achizi&ionare a datelor (laptop) !i soft-ul pentru interfa&a cu
utilizatorul Bioware. ............................................................................................................. 154
6.3.2. Realizarea unei orteze din material termoformabil ................................................. 155
6.3.3. Desf !urarea experimentului ................................................................................... 158
6.3.3.1. Sistemul audio ............................................................................................... 162
6.3.3.2. Sistemul de iluminare .................................................................................... 165
6.3.3.3. Sistemul de m surare a temperaturii !i a umidit &ii ...................................... 168
6.4. Tratarea datelor experimentale ................................................................................... 169
6.4.1. Pa!ii realizarii analizei valorilor experimentale obtinute pe standul de proba cu softul Bioware................................................................................................................................ 169
7. CONCLUZII.......................................................................................................................... 171
7.1. Concluzii generale ......................................................................................................... 171
7.1.1. Concluziile stadiului actual al cercet rii !i studiului analitic .................................. 172
7.1.2. Concluziile studiului analitic al locomo&iei !i stabilit &ii umane............................. 172
7.1.3. Concluziile studiului experimental.......................................................................... 173
8. CONTRIBU II ORIGINALE I MOD DE VALORIFICARE....................................... 175
8.1. Contribu.ii originale...................................................................................................... 175
8.2. Mod de valorificare ....................................................................................................... 177
9. DIREC II VIITOARE DE CERCETARE ........................................................................ 179
BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................... 180

SEMNIFICA IA SIMBOLURILOR I A NOTA IILOR


Simbol
F
I
Lp
t
m

Semnifica ie [u.m.]

Viteza

Accelera&ia

Accelera&ia gravita&ional

m
s2

Accelera&ia unghiular

m
s2
rad
s2

N
Ft
Ff

Masa [kg]
For&a de greutate [N]
For&a de reac&iune n plan sagital [N]
For&a de reac&iune n plan frontal [N]
For&a de reac&iune n plan
transversal [N]
For&a normal [N]
For&a total [N]
For&a de frecare [N]

Momentul de iner&ie

Momentul unei for&e

FRT

Vm

Viteza mersului

[kg

[N

m2

m]

m
s

n l&ime

Lungimea pasului

Caden&a (frecven&a) mersului

tc

Timpul unui ciclu locomotor complet 100 %

m
HO
TO
ISO

Num rul de pa!i


Heel Off- ridicare c lci
Toe Off- ridicare deget
International Organization for Standardization

IEC

International Electrotechnical Commission

ISPS
OD
OI

Indice al Stabilit &ii Posturale Statice


Ochi Deschi!i
Ochi nchi!i

ISPD

Index al Stabilit &ii Postural Dinamice

ISV

Index al Stabilit &ii Verticale

ISAP

Index al Stabilit &ii Antero- Posterioare

SNC

Sistem Nervos Central

AVC

Accident Vascular Cerebral

XL, YL

CRT
CP
CM
CG
LG
BS
RVO
max
min
PAN
AP
ML
V
FLM
DDM
DIM

Cathode Ray Tube


Centrul de Presiune
Centrul de Mas
Centrul de Greutate
Linia de Greutate (Gravita&ie)
Baza de Sus&inere
Reflex Vestibulo- Ocular
Maxim
Minim
Pozi&ia Anatomic Normal
Antero- Posterior
Medio- Lateral
Vertical
Fascicul Longitudinal Medial
Distan&a ntre Degetele Mari
Distan&a Intra- Maleolar

Semnifica ie

Semnifica ie
Lungimea Efectiv a T lpii
Unghiul de deschidere al t lpilor
L &imea Maxim a T lpii
Lungimea piciorului
n l&imea total a corpului

ISML
N
Xm, Ym

Nota ie

LET
F
LMT
l
H

m
s

m
G
FRS
FRF

Nota ie

Frecven&a [Hz]
Intensitate de curent [A]
Nivelul presiunii sonore [dB]
Timp [s, min, h]
Mas [kg]

Vx, Vy
COVxy
IBP
D
Mx2
d1pr, d2pr
d1ps, d2ps
d1i, d2i
DTB
RMP
AD
cca
!.a.m.d.
d.p.d.v.
H

Index al Stabilit &ii Medio- Laterale


Num rul de valori al e!antionului
Valoarea mediei celor dou !iruri (X, Y) de valori
Valoarea abaterii standard celor dou !iruri (X, Y) de
valori
Valoarea varian&ei celor dou !iruri (X, Y) de valori
Valoarea covarian&ei celor dou !iruri (X, Y) de valori
Indicele Balansului Postural
Coeficientul difuziei
Deplasarea medie p tratic
Constante corespunz toare zonei de preferin& ridicat
Constante corespunz toare zonei de preferin& sc zut
Constant corespunz toare zonei indezirabile
Deplasarea Total a Balansului
R d cina Medie P tratic
Amplitudinea Deplas rilor
Circa, aproximativ
!i a!a mai departe
din punct de vedere
Exponent de scalare
Coeficientul de frecare

INDEX DE TERMENI
1. Biomecanic - !tiin& care studiaz , pe baza mecanicii generale, structura, evolu&ia !i
func&iile aparatului motor al animalelor !i al omului;
2. Vestibul- Prima cavitate a urechii interne;
3. Propriocep&ie- Reprezint ac&iunea proprioceptorilor. Proprioceptorul este o forma&iune
nervoas , receptor, care are proprietatea de a recep&iona !i transmite stimuli din mu!chi,
tendoane !i alte organe n legatur cu locomo&ia sau starea postural spre centrii de
integrare somatovegetativ ;
4. Somatic- Care apar&ine corpului n general !i nu viscerelor;
5. Viscer- Organ situat n cavitatea trunchiului !i participnd la una sau mai multe func&ii
vitale ale organismului, care au ca rol de a asigura n primul rnd supravie&uirea
individului sau a speciei;
6. Postura- Pozi&ie a corpului sau a uneia dintre p r&ile sale n spa&iu;
7. Feedback- Retroac&iune care se manifest la nivelul a diferite sisteme (biologice, tehnice
etc.) n scopul men&inerii stabilit &ii !i echilibrului lor fa& de influen&e exterioare;
retroac&iune invers , conexiune invers , cauzalitate inelar , lan& cauzal nchis;
8. Feedforward- Efectul anticipat al unui intermediar dintr-un sistem metabolic de control
asupra unui alt intermediar care urmeaz ntr-o anumit ordine, un astfel de efect poate fi
pozitiv sau negativ;
9. Lacera&ie- Plag cu marginile anfractuoase, rezultat prin lezarea violent a tegumentelor
!i a &esutului celular subcutanat subiacent;
10. Stocastic- (Despre fenomene) care se produce ntmpl tor, care este legat de hazard, n
matematic reprezint aplicarea calcului probabilit &ilor la rezultatele ob&inute prin
statistic ;
11. Ortostatic- stnd n picioare;
12. Stabilogram - O diagram reprezentnd balansul corpului;
13. Ototoxic- Substan& cu efect toxic asupra aparatului acustico-vestibular sau asupra
nervului vestibulo-cohlear;
14. Diuretic- Medicament care cre!te excre&ia urinar a organismului;
15. Antibiotic- Substan& de origine natural sau sintetic , utilizat contra infec&iilor cauzate
de bacterii;
16. Ergonomie- Disciplin care se ocup de studierea condi&iilor de munc pentru a realiza o
adaptare optim a omului la acestea;
17. Patologie- Ramur a medicinei care studiaz cauzele !i simptomele bolilor;
7

18. Antropometrie- Metod de studiu a posibilit &ilor de identificare a oamenilor, a formei !i


a amprentelor corpului uman !i a p r&ilor lui;
19. Mastoid- Fiecare dintre proeminen&ele osului temporal situate nd r tul urechii;
20. Termogenez - Proces de producere a energiei calorice de c tre organismele vii;
21. Termoliz - Complex proces fiziologic prin care organismul pierde surplusul de c ldur ;
22. Rezonan&a- Stare de vibra&ie n care se g se!te un corp sau un sistem fizic cnd asupra lui
se exercit o ac&iune exterioar periodic , cu o frecven& egal ori apropiat cu frecven&a
proprie vibra&iei corpului sau a sistemului;
23. Celule cu bastona!e- Tip de celule receptoare fotosensibile monocrome, prezente n
retin ;
24. Celule cu conuri- Celule specializate ale retinei responsabile de vederea culorilor;
25. Fotopic- (despre vederea la lumin ) care corespunde curbei diurne a sensibilit &ii
ochiului;
26. Mezopic- Vederea pe lumin intermediar ntre zi !i noapte;
27. Scotopie- Adaptarea ochiului la ntuneric;
28. Ocluzie- Raportul de atasare dintre dintii situati pe maxilarul superior si cei de pe
maxilarul inferior;
29. Motoneuron- Celul nervoas motoare, responsabil cu mi!carea;
30. In- vitro- (Despre felul experiment rii unui proces biologic) n afara organismului;
31. In- vivo- (Despre felul experiment rii unui proces fiziologic, biofizic etc.) n interiorul
organismului viu.

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE
Buna func&ionare a sistemului locomotor att dinamic ct !i static n condi&ii de echilibru
stabil depinde de buna func&ionare a mecanismelor, cu rol de biofeedback, care converg spre
men&inerea unei posturi normale stabile.
Aceste mecanisme se refer la sistemele senzoriale (vestibular, vizual !i somatic) care au
un impact direct !i la alte sisteme biologice (tactil, auditiv, neurovegetativ, muscular) ale c ror
influen& este n stadiu de cercetare. Toate aceste sisteme transmit semnale de biofeedback !i de
biofeedforward sistemului nervos central (SNC) pentru o bun func&ionare a complexului sistem
uman n interac&iunea continu cu modific rile care survin att n mediul exterior, nconjur tor,
ct !i n mediul intern.
Controlul posturii umane, al locomo&iei !i al echilibrului stabil constituie un proces
complex, dar este absolut critic determinarea !i n&elegerea acestuia cu scopul de a reduce
num rul c derilor. [254]
Datorit interac&iunii continue a diferitelor tipologii ale corpului uman cu diferite medii
ambientale exist necesitatea studierii acestei interac&iuni pentru a optimiza !i a reduce nivelul de
influen&a negativ a mediului ambiental asupra ac&iunilor ntreprinse de corpul uman.
La momentul actual parametrii mediului ambiental nu au un grad ridicat de analiz !i se
reg sesc ndeosebi n studii de confort ambiental. Dup un studiu critic al literaturii de
specialitate accesibile prin bazele de date precum: Science Direct, Thomson Reuters, Springer,
!.a.md. am constatat necesitatea evalu rii influen&ei mediului ambiental, din punct de vedere
biomecanic, asupra locomo&iei !i echilibrului corpului uman.
Este binecunoscut faptul c mediul ambiental are un efect asupra corpului uman de la nivel
de celul receptoare p n la celula efectoare. Ceea ce nu este nc binecunoscut este modul !i
m sura n care acest multitudine de factori ambientali influen&eaz diversele activit &i care se
desf !oar obligatoriu n prezen&a parametrilor de mediu ambiental.
Aceste influen&e pot fi privite ca ni!te constrngeri la care suntem supu!i prin interac&iunea
continu cu factorii mediului ambiental.
Conform lui Terrier !i Schutz [234] tipologiile locomo&iei bipede sunt generate la nivelul
coloanei vertebrale, acestea sunt modulate de c tre cerebel, ganglionii bazali !i cortexul motor !i
depind de feedback-ul de la sistemele: proprioceptiv, vizual !i vestibular. Deasemenea echilibrul,
respectiv stabilitatea n forma definit ulterior, !i respectiv postura sunt interdependente de
feedback-ul sistemelor prezentate anterior.

Ionel Perban. Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Avnd aceasta n vedere se vor c uta, spre descriere !i analiz , factorii ambientali care
prezint o influen& asupra sistemelor: proprioceptiv, vizual !i vestibular precum !i asupra
cerebului, ganglionilor bazali !i cortexului motor.
Actualmente exist o multitudine de dispozitive, de protec&ie, care au rolul de a contracara
efectele d un toare ale factorilor ambientali asupra subiectului uman. Cu toate acestea exist
pu&ine cercet ri care s aib n centrul aten&iei influen&a pe care ar putea s o aib parametrii
mediului ambiental asupra stabilit &ii !i locomo&iei umane, sau dispozitive de protec&ie n aceast
direc&ie.
Aproximativ 10 % din c derile din picioare rezult n r niri grave precum: fracturi,
lovituri, lacera&ii. [29]
Toate statisticile clinice !i nu numai, indic importan&a care trebuie acordat evit rii
c derilor !i vin s sublinieze necesitatea determin rii mai precise a efectelor care duc la acestea.
Biomecanica, pe lng testele statistice evaluative clasice, aduce un aport important analizei, din
punct de vedere mecanic, a corpului uman n toate ipostazele n care acesta se g se!te de-a
lungul unui interval de timp. n aceast direc&ie exist deja o multitudine de statistici care
evalueaz att mediul intern ct !i mediul extern al corpului uman !i interac&iunea acestora,
pornind de la celulele fundamentale ale corpului uman !i pn la sistemele specifice formate din
acestea, care au rolul de a asigura o bun func&ionare a corpului.
Costurile de recuperare a diferitelor patologii ce pot s apar datorit condi&iilor de munc
apar n Fig. 1.1. n categoria alte intr : cancer, boli ale pielii, tulbur ri psihice.

Fig. 1.1. Costurile de recuperare corespunz toare diferitelor afec&iuni. [219]

Analiza stabilit &ii locomo&iei poate fi utilizat pentru a preveni c derile prin mbun t &irea
stabilit &ii asistarea sau restaurarea acesteia cu dispozitive speciale. n mod tradi&ional evaluarea
stabilit &ii locomo&iei a fost definit de ipotezele logice ale cauzelor care determin c derile.
Tendin&a actual a cercet rilor asupra stabilit &ii este spre utilizarea unor m suri nontradi&ionale, bazate pe ideea ca locomo&ia este un sistem neliniar.

10

Capitolul 1. Introducere

Stabilitatea este o component esen&ial a locomo&iei. n mecanica teoretic este definita ca


fiind abilitatea de a men&ine locomo&ia func&ional n ciuda perturb rilor !i a erorilor de control.
[64,50]
Destabiliz rile sunt deosebit de periculoase de-a lungul locomo&iei. [51, 26] Din aceste
cauze se na!te nevoia de determinare a procesului stocastic de men&inere a stabilit &ii !i de
asistare sau restaurare a acestuia n vederea elimin rii accidentelor !i a costurilor ridicate care
pot surveni ca urmare a deterior rii acestuia. [68]
C derile, nregistrate n 2002 la locul de munc , constituie 13% din cazurile fatale din USA.
[113] Aproximativ 75% din decesele datorate c derilor apar la 14% din popula&ia care are peste 65
de ani. [204]
Pornind de la aceste considera&ii, teza doctoral intitulat Studii i cercet ri privind
influen a mediului nconjur tor asupra stabilit ii i locomo iei umane !i propune s
realizeze cercet ri teoretice !i practice n domeniul vast al influen&elor pe care le are mediul
nconjur tor, prin parametrii specifici, asupra performan&elor locomo&iei !i echilibrului stabil al
corpului uman. Teza de doctorat mbin cuno!tin&ele din mai multe domenii pentru a putea
ob&ine o evaluare statistic de precizie a influen&elor anumitor parametrii, care sunt mai
semnificativi, ai mediului nconjur tor asupra locomo&iei !i echilibrului stabil, reprezentate prin
parametrii centrului de presiune !i a for&elor generate n zona plantar .
Teza de doctorat cuprinde 195 pagini, 147 de figuri, 22 tabele !i este structurat pe nou
capitole dintre care cinci trateaz intoducerea, obiectivele tezei de doctorat, concluziile,
contribu&iile originale !i modul de valorificare !i direc&ii viitoare de cercetare iar celelalte patru
dezvolt succesiv, consistent, subiectul tezei de doctorat ncepnd cu stadiul actual al cercet rii
n domeniul influen&ei mediului nconjur tor asupra stabilit &ii !i locomo&iei umane, studiul !i
analiza parametrilor caracteristici ai mediului nconjur tor, analiza locomo&iei !i stabilit &ii
umane !i analiza experimental a influen&ei mediului nconjur tor asupra stabilit &ii !i locomo&iei
umane. De asemenea, teza mai cuprinde alte 5 anexe, pe 50 pagini, corespunz toare cercet rilor
experimentale.
Capitolul 1 intitulat Introducere ncearc o scurt trecere n revist a sistemelor
biologice !i a semnalelor acestora care contribuie la men&inerea echilibrului corpului uman !i
impactul pe care l are func&ionarea defectuoas a acestora asupra factorului uman, locomo&iei,
echilibrului !i stabilit &ii. Deasemenea cuprinde un rezumat, pe capitole, a ceea ce cuprinde teza
de doctorat cu titlul Studii i cercet ri privind influen a mediului nconjur tor asupra
stabilit ii i locomo iei umane. Sunt introduse !i mul&umirile de rigoare adresate persoanelor,
institu&iilor !i programului (ID 6600) realizat !i finan&at n colaborare cu Uniunea European .
Capitolul 2 intitulat Stadiul actual al cercet rii n domeniul influen ei mediului
nconjur tor asupra stabilit ii i locomo iei umane prezint o sintetizare a influen&elor
parametrilor de mediu asupra corpului uman, ndeosebi asupra sistemelor care men&in echilibrul
11

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

printre care se num r sistemul vizual, sistemul vestibular !i sistemul somatic (proprioceptiv).
Sunt expuse astfel o parte din cercet rile de ultim or din diverse domenii care ns au acela!i
subiect !i anume influen&ele mediului nconjur tor asupra locomo&iei !i echilibrului stabil al
corpului uman !i modalit &ile de stimulare artificial a principalelor sisteme care coordoneaz n
mod direct sau indirect buna func&ionare a locomo&iei !i asigurarea echilibrului stabil absolut
necesar pentru mbun t tirea performan&elor umane !i excluderea, pe ct posibil, a eventualelor
cauze care pot d una deosebit de grav, n anumite cazuri, corpului uman, necesitnd interven&ii
de recuperare extrem de costisitoare. Sunt tratate de asemenea dispozitivele terapeutice de
asistare a subiec&ilor cu probleme locomotorii.
Capitolul 3 este intitulat Obiectivele tezei de doctorat !i trateaz obiectivele punctuale
ale tezei de doctorat. Aceste obiective sunt date de studiul teoretic: al parametrilor mediului
nconjur tor, al biomecanicii corpului uman, al parametrilor care converg la men&inerea
echilibrului stabil, al evalu rilor experimentale existente la momentul actual pentru interpretarea
rezultatelor, referitoare la stabilitate !i locomo&ie, ob&inute pe platforma de for&e !i momente
Kistler.
Capitolul 4 se nume!te Studiul i analiza parametrilor caracteristici ai mediului
nconjur tor !i este dedicat a!a cum i spune !i numele, studiului !i analizei parametrilor
caracteristici ai mediului nconjur tor, precum: temperatura ambiental , umiditatea ambiental ,
presiunea atmosferic , zgomotul, infrasunete, ultrasunete, iluminatul, cromatica industrial ,
suprafa&a de contact, vibra&iile, spa&iul ambiental. Sunt tratate de asemenea dispozitivele de
protec&ie existente, ergonomia mediului nconjur tor.
Capitolul 5 intitulat !i Analiza locomo iei i stabilit ii umane este mp r&it n nou
subcapitole !i trateaz pe larg func&ia locomotorie biped !i no&iuni de baz , defini&ii !i ecua&ii de
calcul, referitoare la biomecanica corpului uman, printre care: pozi&ionarea corpului uman,
for&ele implicate n mi!c rile corpului, echilibrul corpului uman, centrul de mas , centrul de
greutate, centrul de presiune, linia de greutate !i stabilitatea. Toate acestea sunt absolut necesare
unei evalu ri cinematice, cinetice sau statistice a biomecanicii corpului uman.
Capitolul 6 se nume!te Analiza experimental a influen ei mediului nconjur tor asupra
stabilit ii i locomo iei umane !i se ntinde pe lungimea a patru subcapitole care urm resc
alegerea parametrilor stabilit &ii !i locomo&iei umane, n urma unei analize a parametrilor utiliza&i
n metodelor existente de evaluare a echilibrului !i a stabilit ⅈ alegerea parametrilor de mediu,
care influen&eaz locomo&ia !i stabilitatea, pentru evaluare; proiectarea experimentului, ce
cuprinde protocolul de desf !urare !i instala&ia experimental de m surare a subiec&ilor iar al
patrulea subcapitol trateaz datele experimentale.
Capitolul 7 este intitulat Concluzii generale !i, dup cum i spune !i numele, prezint
concluziile generale ale rezultatelor ob&inute n urma desf !ur rii experimentului &innd cont de
toate cuno!tin&ele noi introduse n aceast tez .
12

Capitolul 1. Introducere

Capitolul 8, intitulat Contribu ii originale i mod de valorificare, prezint elementele de


originalitate !i contribu&iile aduse de c tre autor n cadrul acestei teze doctorale.
Capitolul 9 este intitulat Direc&ii viitoare de cercetare !i prezint valorificarea
rezultatelor !i direc&iile viitoare de cercetare.
Bibliografia de la sfr!itul tezei de doctorat con&ine un num r important de lucr ri.
Documenta&ia bibliografic studiat a necesitat cuno!tin&e dintr-un spectru larg, !i anume:
anatomie, medical, mecanic , matematic , statistic !i ergonomie. Se poate observa astfel
complexitatea temei doctorale care cuprinde referin&e variate.
Studiile efectuate n primul an de doctorat, n cadrul programului de preg tire universitar
avansat , au avut scopul evident de a aduce un aport pozitiv la dezvoltarea cuno!tin&elor despre
cercetarea !tiin&ific !i ceea ce presupune aceasta, precum: nv &area unei limbi str ine,
managementul unui proiect, inovare !i creativitate, etica !i legisla&ia n vigoare din domeniul
cercet rii !&iin&ifice !i tehnologiile informa&ionale.
S-a realizat !i o preg tire profesional prin studiul !i evaluarea cuno!tin&elor referitoare la
metode experimentale, tratarea datelor experimentale, biomecanic !i modelarea sistemelor
dinamice. Aceast etap a fost urmat de cercet rile !tiin&ifice, efectuate de-a lungul urm torilor
doi ani de program de cercetare !tiin&ific , care s-au materializat prin aceast tez de doctorat,
realizat n cotutel , prin publicarea a 13 lucr9ri 8tiin.ifice, n &ar !i str in tate !i participarea la
2 contracte de cercetare.
Aceast tez de doctorat, realizat n cotutel cu Universitatea DArtois din Fran&a,
reprezint rezultatul cercet rilor ntreprinse de c tre autor pe parcursul a trei ani, cu sprijinul
!tiin&ific !i logistic al unui num r important de persoane !i institu&ii, c rora le datorez toat
recuno!tin&a mea !i c rora doresc s le mul&umesc n urm toarele paragrafe.
O mare parte din cercet rile experimentale ale tezei au fost posibile datorit accesului
asigurat pentru doctorand n cadrul departamentului de Sisteme Mecatronice Avansate, din
catedra de Mecanic Fin !i Mecatronic , conduse de c tre Doamna Prof.dr.ing. Luciana
CRISTEA, Facultatea de Inginerie Mecanic , Universitatea Transilvania din Bra!ov.
Mul&umesc persoanelor din cadrul administrativ al Universit &ii Transilvania pentru
conceperea !i buna derulare a programului (ID 6600) pentru tinerii doctoranzi, realizat !i finan&at
par&ial n colaborare cu Uniunea European . Acesta a constituit un bun prilej pentru sus&inerea !i
afirmarea profesional a unui important num r de doctoranzi, care reprezint un nou fundament
pentru nv & mntul superior !i pentru cercetarea !tiin&ific .
Mul&umesc n mod deosebit referen&ilor care, cu r bdare !i ng dui& , au analizat prezenta
lucrare !i m-au sf tuit astfel nct, teza de doctorat s prezinte un nivel !tiin&ific ridicat.
Doresc s mul&umesc n mod deosebit conduc torului !tiin&ific, Doamna Prof.dr.ing. Ileana
ROPCA, pentru contribu&ia, deosebit , la formarea !i sus&inerea mea pe plan !tiin&ific !i personal.

13

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Mul&umesc deasemnea Domnului Prof.dr.ing. Philippe HIVART !i Doamnei Mch.dr.ing


Francine Monchau, coordonatorii din partea Universit &ii DArtois, pentru colaborarea
desf !urat de-a lungul perioadei de cotutel . Prin intermediul acestora am reu!it s -mi realizez o
parte din teza de doctorat !i s -mi mbun t &esc abilit &ile lingvistice franceze !i rela&iile de
colaborare cu o universitate european .
Mul&umesc tuturor colegilor din cadrul Catedrei de Mecanic Fin !i Mecatronic , pentru
sprijinul acordat n diferitele etape de preg tire ale tezei de doctorat pentru mediul propice unei
bune desf !ur ri a cercet rii !tiin&ifice.
Nu n ultimul rnd, doresc s mul&umesc n mod deosebit familiei mele pentru sprijinul
moral !i nu numai, acordat pe durata activit &ii mele doctorale. Pornind de la ndrumarea familiei
mele am pornit pe acest drum pres rat cu evenimente pl cute !i nepl cute, !i precum am finalizat
!i celelalte forme de nv & mnt anterioare, am lucrat cu speran&a finaliz rii !i acestei forme de
nva& mnt superior, postuniversitar.

14

CAPITOLUL 2

STADIUL ACTUAL AL CERCET RII


N DOMENIUL INFLUEN EI MEDIULUI NCONJUR TOR
ASUPRA STABILIT II I LOCOMO IEI UMANE
Metodele de analiz a stabilit &ii pot fi privite din perspectiv traditional - mi!carea este
liniar (media, abaterea standard, coeficientul de varia&ie, eroarea standard) !i non- tradi&ional mi!carea este neliniar (coeficien&ii unei stabilograme, ai lui Lyapunov, ai lui Floquet). [68]
Postura ortostatic a corpului uman este instabil din punct de vedere fiziologic datorit
bazei de sus&inere, a pozi&iei centrului de greutate, a distribu&iei masei corporale, !i a
mecanismelor de men&inere.
Este determinat faptul c locomo&ia ntr-un mediu virtual induce modific ri la nivelul
parametrilor spa&iotemporali care reflect instabilitatea locomo&iei. Modific rile sunt de mai
multe tipuri. Conform unui studiu subiec&ii care s-au deplasat ntr-un mediu virtual au prezentat
mic!orarea lungimii unui pas, m rirea l &imii unui pas !i varia&ii mari ale vitezei. [94] Alt
modificare o constituie amplificarea for&elor din perioada de sprijin pe sol. [93] Toate efectele
mediului virtual asupra locomo&iei sunt datorate necoordon rii stimulilor externi asupra
proceselor de men&inere a echilibrului stabil. Aceste necoordon ri genereaz semnale eronate la
nivelul SNC !i automat rezult n tipare modificate ale locomo&iei. Pe lng acestea s-au
determinat efecte secundare, ale expunerii unor subiec&i la mediul virtual, similare cu efectele
secundare ntlnite n cazul subiec&ilor care au intrat n contact cu simulatoare care con&in
display-uri mari. [36, 201, 203, 144] Printre acestea, sesizate n primele 12 ore de la expunere, se
num r :
- Tensiuni oculare, vedere n cea& !i oboseal [171, 202, 210] flashback-uri
vizuale,
- Dezorientare !i pierdere a echilibrului, [143]
- Grea& . [36, 144, 147]
Toate aceste simptome sunt amplificate n cazul display-urilor montate pe cap dect n
cazul display-urilor tip CRT sau proiec&ie pe un suport. [144]
Studiile confirm c locomo&ia este afectat de c tre expunerile la microgravitate dar
efectele d un toare ale acesteia sunt nl turate n primele ore dup revenirea la gravita&ia
normal . [42]
Presiunea atmosferic devine un factor de stress fiziologic doar n cazul altitudinilor
ridicate cnd efectul s u se combin sinergic cu cel al altor parametri meteorologici, genernd
boala de altitudine sau r ul de munte. Efectele primare, la o altitudine de 2000 m, s-au
Ionel Perban. Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

15

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

constatat la nivelul SNC, prin hiperexcitabilitate, de asemenea s-a constatat sc derea perioadei
de laten& a contrac&iei musculare !i accentuarea func&iilor !i reflexelor analizatorului vizual. La
altitudini mai mari de 2000 m, starea de hiperexcitabilitate nervoas se atenueaz treptat, pentru
ca, la altitudini cuprinse ntre 4000 !i 6000 m s -!i inverseze manifest rile, transformndu-se
ntr-o stare de hipoexcitabilitate somatic !i vegetativ , caracterizat prin cre!terea cronaxiei
oculare (timpul de reac&ie al ochiului uman necesar adapt rii la lumin sau ntuneric), diminuarea
cmpului vizual stereoscopic, anularea sensibilit &ii cutanate la presiune, dispari&ia sim&ului
gustativ !i, nu n ultimul rnd, atenuarea func&iilor auditive !i vestibulare ca urmare a
profundelor modific ri biochimice (sc derea glucozei) produse la nivelul creierului. [104]

Fig. 2.1. Exemplu de conflict senzorial. [162]

Stimularea prin vibra&ii mecanice aleatoare la nivelul mecanoreceptorilor din sistemul


tactil, din zona plantei piciorului [196], a palmei [158] !i a limbii [242], au determinat un efect
pozitiv n coordonarea posturii !i a echilibrului stabil prin efectul pe care l au asupra
biofeedback-ului. Mecanismul de aplicare a anumitor nivele de zgomot, generate de vibra&iile
mecanice, poart denumirea de rezonan& stocastic !i constituie stimularea senzorial &innd
cont de pragurile de r spuns ale mecanoreceptorilor. [92]
Ocluziile dentare au o influen& att asupra procesului de mastica&ie ct !i asupra
echilibrului stabil al corpului uman, datorit efectului negativ pe care l au asupra mu!chilor
cervicali, r spunz tori de buna coordonare a capului. Efectul s-a depistat la nivelul modific rii
posturii corpului. [74]
Temperatura ambiental a fost abordat din prisma vitezei si a anduran&ei (distan&a
parcurs ) care apar n cazul locomo&iei. Studiile existente afirm o cre!tere direct propor&ional a
vitezei n raport cu cre!terea temperaturii, pentru temperaturi sub cea normal , de comfort (36380), !i respectiv o descre!tere invers propor&ional a vitezei n raport cu cre!terea temperaturii,
pentru temperaturi peste limita normal . [10]
Studiile privind controlul posturii verticale arat c SNC este capabil s ajusteze diferite
tipuri de perturba&ii !i caracteristici ale suprafe&ei de sprijin. [251, 100, 175, 176] Studiile
16

Capitolul 2. Stadiul actual al cercet rii n domeniul influentei mediului nconjur tor
asupra stabilit ii si locomo iei umane

anterioare asupra perturb rii echilibrului de-a lungul locomo&iei bipede au sugerat c strategiile
de recuperare sunt organizate similar cu strategiile folosite pentru a men&ine postura vertical .
[177]
Suprafe&ele de contact prezint o importan& deosebit att n controlul posturii ct !i n
coordonarea locomo&iei deoarece determin , prin intermediul coeficientului de frecare, for&ele de
reac&iune care au un factor deosebit n cadrul mi!c rii pentru evaluarea posturii, a echilibrului !i
a stabilit &ii.
Subiec&ii care au fost supu!i la vibra&ii, cu frecven&e cuprinse n intervalul 1- 20 Hz, au
manifestat dureri n zona: capului (13- 20 Hz), maxilarului (6- 8 Hz), pieptului (5- 7 Hz),
abdomenului (4.5- 10 Hz), lombar (8- 12 Hz); afectarea: vorbirii (13- 20 Hz), respira&iei (1-3
Hz) !i nevoia de a urina !i de a defeca (10-18 HZ). [91]
Evaluarea influen&ei sistemului vestibular asupra posturii se realizeaz prin mai multe
metode, una dintre acestea este stimularea vestibular stocastic , la momentul actual, care se
realizeaz prin aplicarea de curen&i galvanici (+/- 3mA, 0- 50 Hz), printr-un electrod, pe mastoid
care are direct leg tur cu osul temporal ce protejeaz sistemul vestibular. [45]
Simptomele vestibulare apar n cazul persoanelor care sunt expuse la zgomot impulsiv la
amplitudini mari, sau la zgomot continuu. [2]
Fenomenul Tullio se constituie prin influen&a pe care o are amplitudinea sunetului asupra
sistemului vestibular. Pragurile de influen& sunt n cazul porcilor de guinea (130- 160 dB),
maimu&e (120-172 dB), oameni (125 dB). [220]

Fig. 2.2. Fenomenul Tullio ntlnit la subiec&i umani. [19]


17

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Fenomenul Tullio (la urechea stng ) (Fig. 2.2) n cazul unui subiect uman este
caracterizat prin ac&ionarea reac&iunii oculare printr-un stimul auditiv. Subiectul manifest laten&e
(interval de timp ntre aplicarea unui stimul !i prima manifestare de r spuns a organului
excitabil) de 22 ms la nivelul mi!c rii oculare !i 80 de ms la dezechilibrul postural.
Ototoxicitatea reprezint pur !i simplu otr virea urechii. Intoxicarea are loc cnd indivizii
vin n contact cu substan&e toxice pentru urechea intern sau pentru nervul vestibocohlear (nervul
care trimite informa&iile referitoare la echilibru !i auz de la urechea intern la creier).
Urechea intern este responsabil att pentru echilibru ct !i pentru auz, iar ototoxicitatea
poate produce disfunc&ionalit &i n ambele sensuri. Partea din creier care recep&ioneaz
informa&iile despre echilibru !i auz primite de la urechea intern poate fi, de asemenea, afectat
de toxine, dar aceasta nu mai este considerat ototoxicitate ci neu-rotoxicitate.
Alcolul este una din substan&ele care altereaz densitatea sngelui !i automat a endolimfei,
substan&a de a c rei bun func&ionare depind semnalele care coordoneaz mi!carea capului !i
postura corpului n raport cu acceleratiile la care este supus corpul uman.
Aspirina !i chinina au fost primele depistate ca avnd efecte ototoxice acum cteva secole,
a urmat streptomicina n anii 1940, iar mai recent medicamentele antitumorale. Din nefericire
multe chimicale de la aspirin la xilen au poten&ial ototoxic. Au fost mp r&ite n dou clase mari:
medicamente !i substan&e chimice.
Din categoria medicamentelor fac parte:
- Diureticele;
- Antibioticele;
- Pic turile pentru ureche;
Substan&ele chimice se mpart n:
- Solven&ii aromatici;
- Tricloretilena;
- Sulfura de carbon;
- Monoxidul de carbon !i acidul cianhidric;
- Nitratul de butil;
- Mercur;
- Plumb [32]
- Manganul metalic
Unii agen&i chimici au efect sinergic cu expunerea la zgomot (Tabelul 2.1), adic n
condi&ii n care nici expunerea la agentul chimic nici expunerea la zgomot singure nu ar produce
pierderea auzului sau dezechilibru, combina&ia acestora afecteaz auzul sau efectul expunerii
multifactoriale va fi mai grav dect suma efectelor nocive.
Vederea periferic este mai important ca !i vederea central n men&inerea echilibrului
stabil static. [11]
18

Capitolul 2. Stadiul actual al cercet rii n domeniul influentei mediului nconjur tor
asupra stabilit ii si locomo iei umane

Tab. 2.1. Cele mai frecvente substan&e otoxice. [229]

Substan.9

Valoare limit9 de expunere profesional9


mg/m3

Efect sinergic cu zgomotul

8 ore

Termen scurt (15 min)

Acid cianhidric

0.3

Arsen

0.01

0.1

Etilbenzen

442

884

Mangan

0.5

Mercur

Metil- etil- ceton

200

300

Da

Metil- izobutil- ceton

200

300

Da

Monoxid de carbon

20

30

Da

Plumb

0.05

0.1

Staniu

0.05

0.15

Stiren

50

150

Da

Tetraclorur de carbon

30

50

Da

Sulfur de carbon

10

20

Da

Toluen

100

200

Tricloretilen

100

150

Xilen

221

442

Da

Sistemul vizual prezint un rol important n men&inerea stabilit &ii corpului uman att static
ct !i dinamic. Subiec&ii, priva&i de informa&iile acestui sistem, prezint amplitudini mari de
varia&ie a CP. [254] Din prisma cercet rilor efectuate, subiec&ii se mpart n dou categorii n
func&ie de amplitudinea mi!c rii centrului de presiune n pozi&ie ortostatic . Exist astfel marea
majoritate a subiec&ilor care prezint o amplitudine mai mare n condi&ia ochilor nchi!i !i o alt
categorie cu o a!a numit postur oarb care prezint o amplitudine mai mare n cazul ochilor
deschi!i dect n cazul ochilor nchi!i. [33]
Semnalul sistemului vizual constituie un factor deosebit la men&inerea echilibrului stabil
indiferent de stimulii din mediul nconjur tor. [107, 38, 197, 6] Din acest considerent este utilizat
ca !i semnal de feedback n noile sisteme de recuperare !i evaluare a echilibrului stabil precum
sisteme medicale !i sisteme sub form de jocuri interactive (sta&ie Wii etc.). [24]
Sistemul vizual func&ioneaz n strns leg tur cu sistemul vestibular prin intermediul
reflexului vestibulo- ocular care coodoneaz echilibrul capului !i al corpului relativ la mi!c rile
corpului datorate accelera&iilor la care este expus.

19

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Parametrii sistemelor care coordoneaz locomo&ia !i echilibrul prezint ni!te limite, n


func&ie de vrst , sex, patologie, date antropometrice, care trebuiesc luate n considerare n
cadrul evalu rilor n acest domeniu, al biomecanicii, !i nu numai. O posibil evaluare din acest
punct de vedere o constituie logica fuzzy care &ine cont de posibilele propor&ii n care ace!ti
parametrii intervin !i converg la buna func&ionare a locomo&iei !i echilibrului stabil al corpului
uman.
Conform stadiului actual s-a realizat (Fig. 2.3) diagrama de cauze !i efect (Fishbone)
pentru influen&a mediului nconjur tor asupra locomo&iei !i stabilit &ii umane. Aceasta cuprinde
factorii importan&i ai mediului nconjur tor care au fost depista&i ca posibili d un tori ai
sistemelor corpului uman !i care merit o aten&ie deosebit ntr-o evaluare !tiin&ific .

Fig. 2.3. Diagrama Fishbone a cauzelor datorate mediului.

2.1. Dispozitive terapeutice de asistare a subiec.ilor cu probleme


locomotorii
Aceste dispozitive au rolul de a asista !i recupera stabilitatea !i echilibrul pentru
desf !urarea locomo&iei n parametrii optimi, normali.
Cele mai recente dispozitive pentru mbun t &irea echilibrului sunt descrise mai jos.
Sinteza acestor dispozitive are rolul principal de a identifica principalele metode de asigurare
suplimentar a men&inerii echilibrului corpului uman n diverse condi&ii patologice sau normale.

Fig. 2.4. Br & ri power balance sub diverse forme.

n aceast direc&ie exist br & rile power balance (Fig. 2.4). Aceste dispozitive de silicon,
conform produc torilor, !i bazeaz principiul de func&ionare pe reglarea frecven&ei corpului
20

Capitolul 2. Stadiul actual al cercet rii n domeniul influentei mediului nconjur tor
asupra stabilit ii si locomo iei umane

uman la o frecven& optim . Aceste br & ri sunt constituite dintr-un disc de mylar pe care este
aplicat o hologram la o frecven& electric care are scopul de a interac&iona cu cmpul electric
al corpului uman, optimizndu-i transferul de ioni pozitivi !i negativi avnd un impact asupra
c ilor energetice !i ulterior asupra mbun t &irii echilibrului.
Bioness-ul (Fig. 2.5 a,c) este un dispozitiv care ac&ioneaz la nivel muscular prin impulsuri
electrice aplicate la nivelul pielii prin intermediul electrozilor. Bioness L300 (Fig. 2.5 a) este
utilizat actual n cazul persoanelor care sufer de drop foot, identificat ca pierdere (parez ) a
func&iei neuronale la nivelul picioarelor. Acesta are scopul de a transmite impulsuri artificiale
mu!chilor, precum figura 2.5 b, d, n vederea activ rii acestora pentru men&inerea func&iilor de
echilibru !i locomo&ie specifice corpului uman. Bioness H200 (Fig. 2.5, c) este utilizat la
recuperarea fiziologic a persoanelor care au suferit de un AVC urmat de o parez la nivelul
minii.

a)

c)

b)

d)

Fig. 2.5. Dispozitivele Bioness cu electrozi: a) Dispozitivul Bioness pentru drop foot, b) Aplicarea !i
transmiterea semnalelor dispozitivului L300, c) Dispozitivul Bioness pentru mn , d) Aplicarea !i
transmiterea semnalelor dispozitivului H200.

Un alt tip de dispozitiv, la nivel experimental, pentru men&inerea echilibrului l constituie


un nou tip de implant, ilustrat n figura 2.6, care, conform cercet torilor de la universitatea din
Washington, ajut la men&inerea echilibrului la nivel vestibular. Acesta este utilizat n principiu
21

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

n cazul persoanelor afectate de a!a zisa Boala Mnire la nivelul sistemului vestibular, care se
manifest prin pierderea echilibrului. Primul implant a fost programat pentru 21 octombrie 2010
pentru o persoan voluntar de 56 de ani. Principiul de func&ionare se bazeaz pe transmiterea de
impulsuri electrice, care nlocuiesc semnalele neuronale ale sistemului vestibular, n momentele
n care apar atacurile specifice bolii Mnire.

Fig. 2.6. Principiul de func&ionare, componenta extern !i respectiv componenta intern (de la stnga la
dreapta) ale noilor implanturi.

Un alt echipament, nc n faz experimental , l constituie bran&urile bazate pe principiul


piezoelectric prin intermediul c rora se transmit vibra&ii, generate de impulsuri electrice, la
nivelul zonei plantare, precum n figura 2.7.

Fig. 2.7. Schema ilustrativ a bran&urilor. [209]

BrainPort (Fig. 2.8) !i sistemul tactil de biofeedback wireless (stadiu experimental)


constituie noile dispozitive cu rol de mbun t &ire a echilibrului corpului uman prin transmiterea
de impulsuri electrice, la nivelul limbii, c tre creier.
Tot pe principiul biofeedback-ului func&ioneaz !i dispozitivul din figura 2.9 care este
constituit dintr-un senzor de accelera&ie, ata!at n zona aproximativ a centrului de mas , un
22

Capitolul 2. Stadiul actual al cercet rii n domeniul influentei mediului nconjur tor
asupra stabilit ii si locomo iei umane

sistem auditiv (c !ti) !i o plac de for&e care conlucreaz , prin intermediul unui laptop, n
vederea evalu rii !i mbun t &irii echilibrului stabil. Acest dispozitiv este n faz experimental ,
prezentat n [230].

Fig. 2.8. Dispozitivul BrainPort (Wicab, Inc.) !i sistemul tactil de biofeedback wireless la nivelul limbii.

Fig. 2.9. Dispozitiv cu biofeedback auditiv. [230]

23

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Pentru mbun t &irea echilibrului, a posturii !i a locomo&iei compania Honda a produs un


tip de exoschelet (Fig. 2.10) care are rolul de asistare a corpului n sus&inerea greut &ii proprii.
Acesta vine n sprijinul persoanelor cu dizabilit &i musculare la nivelul picioarelor.

Fig. 2.10. Exoschelet Honda pentru asistarea corpului n sus&inerea greut &ii.

24

CAPITOLUL 3

OBIECTIVELE TEZEI DE DOCTORAT


Ini&ierea prezentei lucr ri se datoreaz n primul rnd importan&ei pe care o are men&inerea
echilibrului static al corpului uman n mediul nconjur tor, n care fiecare subiect !i desf !oar
propriile activit &i. Pornind de la eventualele constrngeri, cu efect perturbator, descrise pn la
momentul actual n literatura de specialitate, se urm re!te evaluarea efectului pe care-l au asupra
controlului posturii corpului uman.
Aceast tez are ca !i scop studiul !i cercetarea influen&elor pe care le au unii din
parametrii mediului nconjur tor asupra locomo&iei !i stabilit &ii umane.
Aceast tez este constituit dintr-o analiz critic a stadiului actual referitor la domeniul
biomecanic, referitor la locomo&ie !i stabilitate; parametrii mediului nconjur tor care
interac&ioneaz cu corpul uman; identificarea dispozitivelor, de ultim or , pentru asistarea
locomo&iei stabile; metode de analiz a locomo&iei !i a stabilit &ii !i studiul patologiilor care
afecteaz locomo&ia !i stabilitatea.
Subiec&ii se vor analiza n situa&ii statice !i dinamice (locomo&ie) din prisma echilibrului si
a stabilit &ii.
[innd seama de aceste considerente, autorul !i propune ca n aceast tez s ating
urm toarele obiective:
1 S se realizeze un studiu complex n ceea ce prive!te stadiul actual al cercet rii n
domeniul biomecanic !i n cele connexe acestuia care pot furniza informa&ii referitoare la
parametrii mediului nconjur tor, metode de evaluare a parametrilor caracteristici ai
locomo&iei !i ai stabilit &ii, sistemele corpului uman care asigur men&inerea echilibrului
stabil, modul n care acestea inteac&ioneaz !i dispozitive de asistare a echilibrului stabil.
Se are n vedere !i studiul soft-urilor din domeniul biomecanic, existente n cadrul
departamentului, pentru o eventual utilizare a acestora la ndeplinirea obiectivelor
urm toare.
2 Pornind de la materialul bibliografic existent, s se stabileasc parametrii mediului
nconjur tor care afecteaz stabilitatea !i locomo&ia uman , metodele clinice de evaluare
a echilibrului, patologiile existente care pot afecta postura (stabilitatea !i echilibrul),
dispozitive de protec&ie !i ergonomia mediului nconjur tor.
3 Date fiind concluziile generate de studiul propus n al doilea obiectiv, s se adopte
metodele !i instala&ia experimental necesar evalu rii parametrilor care definesc
stabilitatea !i locomo&ia uman . Aceasta s presupun stabilirea obiectivelor
experimentului, alegerea unei metode de m surare care s fie concludent pentru
Ionel Perban. Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

25

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

26

Ionel Perban

analizarea calitativ !i cantitativ a locomo&iei !i a stabilit &ii, stabilirea condi&iilor de


desf !urare a experimentului, nregistrarea subiec&ilor !i ordonarea succesiv a acestuia
printr-un protocol experimental. Subiec&ii vor fi n!tiin&a&i despre etapele derul rii
experimentului !i vor fi solicita&i, n cazul n care !i dau consim& mntul, s semneze un
act acord de participare voluntar la experiment.
Prin folosirea metodelor clasice ale mecanicii !i ale statisticii, care stau la baza
biomecanicii - teoremele lui Newton, ale lui Einstein, ecua&iile statistice, s se studieze
stabilitatea static !i dinamic !i s se discrimineze evalu rile experimentale, ob&inute
prin intermediul instala&iei experimentale.
Utiliznd metodele deja existente, prezentate anterior, se are n vedere ob&inerea unui
parametru de analiz a stabilit &ii, din prisma c ruia s se poat evalua limitele de
stabilitate ale corpului uman n diverse situa&ii.
Utilizarea metodelor anterioare pentru analiza biomecanic a stabilit &ii !i a locomo&iei
corpului uman n cazul, unei canstrngeri, prin utilizarea unei orteze realizate dintr-un
material de ultim genera&ie, care se previzioneaz a avea avantaje deosebite de
adaptabilitate, reutilizare, rigiditate, pre& de cost redus !i durabilitate.
[innd cont de discriminarea statistic a parametrilor evalua&i, caracteristici stabilit &ii,
prin metodele prezentate n al patrulea obiectiv, s se enun&e concluziile finale !i
direc&iile viitoare de cercetare.

CAPITOLUL 4

STUDIUL I ANALIZA PARAMETRILOR CARATERISTICI AI


MEDIULUI NCONJUR TOR
Condi&iile n care !i desf !oar angajatul activitatea constituie o categorie aparte de factori
ce pot influen&a performan&ele !i atitudinile acestuia. Cei mai importan&i factori (al&ii dect
factorii psiho-sociali !i de salarizare) sunt cei fizici, chimici !i biologici (Tab. 4.1).
Factorii ambian&ei de munc sunt elemente constitutive, structural-func&ionale ale locului
de munc , aflate ntr-o interdependen& cu celelalte componente ale sistemului om-ma!in mediu, ei fiind de o mare diversitate [207]:
Tab. 4.1. Factori ai ambian&ei de munc .

Factori fizici

microclimatul: temperatura, umiditatea, curen&ii de aer, radia&iile


calorice;
hiper/hipobarismul - presiunea atmosferic ;
zgomotul;
iluminatul;
culorile func&ionale;
muzica func&ional ;
vibra&iile;
infrasunetele;
ultrasunetele;
radia&iile infraro!ii, luminoase, ultraviolete.

Factori fizico-chimici

pulberi organice, anorganice, sintetice;

Factori chimici

substan&e toxice n stare gazoas , lichid sau solid ;

Factori biologici

microorganisme;

Factori psiho-sociali

rela&ii interpersonale;
particularit &i temperamentale;
aspiraⅈ
stil de conducere, etc.

Pe lng ace!ti factori caracteristici mediului nconjur tor, ai ambian&ei de munc care au o
influen& direct asupra performan&elor fiziologice ale corpului uman, mai exist de asemenea o
serie de factori externi care exercit influen&e asupra diferitelor etape ale mi!c rii, precum:
rezisten&a !i elasticitatea solului;
accelera&ia gravita&ional .

Ionel Perban. Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

27

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

4.1 MICROCLIMATUL
Microclimatul constituie o grup a factorilor fizici din nc perile !i zonele de lucru, din
care fac parte [206]:
temperatura ambiental - radia&iile suprafe&elor nconjur toare, determinate mai ales
de natura proceselor tehnologice !i temperatura aerului;
umiditatea - prin vapori de ap , aburi, aerisirea;
mi carea aerului - datorat circula&iei diferitelor volume de aer cauzat de nc lzirea
inegal .
radia ii calorice - unde electromagnetice de propagare a unor particule (cuante);

4.1.1. Temperatura ambiental9


Temperatura este un factor al ambian&ei, cu efecte asupra st rii de s n tate, efortului !i
rezultatelor muncii executan&ilor. Devenim con!tien&i de temperatura mediului n momentul cnd
avem senza&ia de frig sau cald, care se declan!eaz datorit dezechilibrului dintre condi&iile
termice ale mediului !i cele ale corpului nostru. [166]
n func&ie de temperatura ambiental omul, prin intermediul analizatorului cutanat,
dezvolt senza&ia de cald (provocat de ac&iunea obiectelor cu o temperatur mai ridicat dect
temperatura pielii: 32-330C - valoarea zero fiziologic) sau senza&ia de rece (cauzat de ac&iunea
asupra receptorilor din piele a obiectelor cu o temperatur mai sc zut dect temperatura pielii).
Temperatura sc zut scade excitabilitatea neuro-muscular !i are efect vasoconstrictor.
Prin aceste influen&e, scade randamentul muscular. Mecanismele fiziologice ale temperaturii
crescute, care stau la baza limit rii musculare , nu sunt identificate clar, dar exist efecte clare ale
hipertermiei asupra abilit &ii de lucru a mu!chilor. [139] C ldura din organism este produs de
transform rile chimice ce au loc n interiorul ficatului !i prin transformarea energiei mecanice a
mu!chilor. Repartizarea acestei c lduri (proprii) nu este uniform , dar ea r mne constant (cca.
370C) n interiorul creierului, n inim !i n organele din abdomen, constan&a temperaturii la
nivelul acestor organe fiind o condi&ie a desf !ur rii proceselor vitale.
Realizarea unei ambian&e termice corespunz toare unei bun st ri fiziologice a
organismului (temperatura subiectiv ) se bazeaz pe un echilibru stabil ntre temperatura !i
umiditatea mediului (Fig. 4.1).
Men&inerea temperaturii constante a organismului depinde de p strarea echilibrului ntre
termogenez (producerea de c ldur ) !i termoliz (pierderea de c ldur ).
dac temperatura scade, organismul reac&ioneaz att prin vasoconstric&ie periferic
cu reducerea pierderii de c ldur , ct !i prin intensificarea termogenezei:
- metabolismul cre!te de cteva ori peste valoarea normal ;
- m rirea tonusului muscular - tremurat de frig;

28

Capitolul 4. Studiul i analiza parametrilor carcateristici ai mediului nconjur tor

dac temperatura cre te peste limita superioar a zonei de neutralitate termic


(320C), aceasta determin o reac&ie adaptativ care const n:
- cre!terea debitului sudoral pn la 1,3 kg/h; care dac nu este nlocuit, se poate
ajunge la o stare de deficit hidric (pn la 6% din masa corporal , pentru activitatea fizic ). Odat cu transpira&ia, se pierd !i al&i constituen&i (Na, vitamine, etc.);
- activarea circula&iei cu cre!terea debitului circulator;
- m rirea frecven&ei respiratorii.
Temperatura mediului de lucru influen&eaz s n tatea !i performan&ele subiec&ilor prin:
combina&ia temperaturii cu umiditatea (vezi figura 4.1);
durata de expunere la condi&ii termice din afara zonei de confort, caz n care este
necesar aclimatizarea;
temperatura obiectelor !i uneltelor cu care se lucreaz . Diferen&e mari (temperatura
obiectului de peste 43 oC sau sub 0 oC) ntre temperatura corpului !i cea a sculelor
pot produce senza&ia de durere sau chiar distruge &esuturi.

Fig. 4.1. Zona de confort n func&ie de temperatur !i umiditate. [218]

Fig. 4.2. Harta indicelui de c ldur , temperatur (0F, 0C) relativ la umiditate (%) [128]
29

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Expunerea ndelungat la stres termic poate genera diverse afec&iuni, datorit reac&iilor care
apar n timpul procesului de transfer termic la nivelul corpului uman, precum crampe,
caracterizate prin spasme dureroase ale mu!chilor !i epuizare caracterizat prin amor&eal
muscular , ame&eal . Aceste afec&iuni reprezint doar cele notabile datorit efectului acestora
asupra sistemului muscular !i automat asupra sistemului motor. [212]

4.1.2. Umiditatea ambiental91


Cantitatea de vapori de ap din atmosfer (pic turi de ap sau cristale de ghea& ),
exprimat procentual prin raportul ntre cantitatea de vapori n aer la un moment dat !i maximum
posibil (cnd aerul este complet saturat).
Confortul organic n intervalul 25 - 75%.
sub 25%, apar repercusiuni negative asupra structurilor !i func&iilor mucoasei
respiratorii care asigur eliminarea impurit &ilor (inclusiv a germenilor) din aerul
inspirat.
peste 75%, n condi&iile prest rii unei munci grele, ac&ioneaz negativ asupra
procesului de termoliz (pn la !oc caloric).
De obicei se folose!te termenul de condi&ii termice care include factorii temperatur ,
umiditate !i circula&ia aerului. [218]
n prezent sunt relativ pu&ine locuri de munc n care temperatura !i umiditatea s afecteze
bunul mers al activit &ii, aceasta deoarece majoritatea cl dirilor moderne au instala&ii de
nc lzire, aer condi&ionat, ventila&ie, etc. Excep&ie fac locurile de munc care se desf !oar n
exterior (construc&ii, ntre&inerea drumurilor). n aceste cazuri, organizatorul locului de munc
este obligat s asigure echipamentul corespunz tor, lichide suficiente, pauze de lucru.

4.1.3. Presiunea atmosferic9


Aceasta devine problematic n lucr rile sub ap , construc&ia de tuneluri, poduri, lucr ri la
n l&ime.
Pentru lucr rile sub ap se utilizeaz chesonul (o camer n care se realizeaz o presiune
crescut a aerului), camere de ecluzare n care se realizeaz comprimarea !i decomprimarea
aerului. [232] Un aspect important l constituie be&ia de adncuri (stare euforic grav
1

Umiditatea atmosferei se poate exprima n trei modalit &i.


- Umiditatea absolut reflect cantitatea de vapori de ap prezent efectiv n aer, n timpul investiga&iei la
temperatura existent n acel moment. Ea poate cre!te pn la umiditatea maxim . Umiditatea absolut se exprim n
grame de ap ntr-un metru cub de aer.
- Umiditatea maxim reprezint cea mai mare cantitate de vapori de ap care se poate g si ntr-un volum determinat
de aer, la o anumit temperatur presupune saturarea cu vapori de ap a aerului. Pentru aceea!i temperatur , aerul
este saturat cu aceea!i cantitate de ap . Umiditatea maxim se exprim la fel ca !i umiditatea absolut , n grame de
ap ntr-un metru cub de aer
- Umiditatea relativ reprezint raportul procentual dintre cantitatea de vapori de ap pe care o con&ine un volum de
aer !i cantitatea de vapori de ap care ar satura acela!i volum de aer. Aceast defini&ie poate fi exprimat !i prin
raportul dintre umiditatea absolut !i cea maxim , determinate la aceea!i temperatur .
30

Capitolul 4. Studiul i analiza parametrilor carcateristici ai mediului nconjur tor

determinat de debitul redus de oxigen la nivel cerebral), datorat dizolv rii unei cantit &i mai
mari de azot n snge.
Pentru evitarea unor situa&ii negative s-au stabilit tabele cu durata !i viteza de dezecluzare,
respectiv emersie, n raport cu posibilit &ile elimin rii cantit &ilor crescute de gaze din sngele !i
&esuturile organismului.

4.1.4. Zgomotul
Sunetul este rezultatul vibra&iei unui corp solid, lichid sau gazos. Aceste vibra&ii induc
local o varia&ie a presiunii atmosferice a aerului, care se propag !i pe care mecanismul urechii l
converte!te n informa&ii care sunt analizate de c tre creier !i percepute drept sunete
Urechea uman percepe sunetele ntr-o anumit gam de frecven&e !i de niveluri care
constituie cmpul auditiv. [229]
Aproximativ 450 de milioane de oameni- 65% din popula&ia Europei- sunt expu!i la nivele
ale presiunii sunetului de peste 55 dB, sufficient de mari pentru a genera st ri de deranjare
fonic , comportament agresiv !i tulbur ri de somn. (European Environment Agency Report,
1995) [18]
De!i suntem n permanen& nconjura&i de sunete, att la locul de munc ct !i n oricare alt
loc, n majoritatea cazurilor ne putem desf !ura activitatea ignornd zgomotul ambiental. Dar
odat cu cre!terea nivelului (intensitatea) zgomotului, acesta devine un factor poluant al
ambian&ei de via& !i munc , permanent, nedorit, care influen&eaz negativ nivelul de performare
profesional , fiind de foarte multe ori cauza oboselii, a nervozit &ii sau a sc derii cantitative
!i/sau calitative a nivelului muncii prestate.
Pentru a n&elege efectele zgomotului asupra subiec&ilor umani este necesar s n&elegem
natura sunetului. Orice perturba&ie (energie mecanic ) propagat printr-un mediu material sub
forma unei unde se nume!te sunet. Undele sonore nu pot circula n vid, deoarece se transmit prin
vibra&iile particulelor din mediu, astfel, viteza sunetului depinde de densitatea mediului de
propagare (Fig. 4.3).

Fig. 4.3. Viteza sunetului prin diverse medii.

Dimensiunile fizice ale sunetului sunt [229, 169]:


frecven a (f = [Hz] )- care reprezint num rul oscila&iilor complete care au loc ntr-o
secund . n general, la om plaja auditiv (suprafa&a de audibilitatea) se nscrie ntre

31

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

16 !i 16.000 Hz (cicluri/s). n cazul unui analizor sensibil, limita superioar ajunge la


20.000 Hz. Unitatea invers frecven&ei se nume!te perioad temporal (T).
intensitatea(nivelul de presiune sonor )- ( I=[dB] ) - energia acustica care trece prin
unitatea de suprafa& n unitatea de timp. Intensitatea maxim tolerabil este n jur de
100 dB, dar ea variaz n func&ie de frecven& ;
viteza de propagare (c = [m/s])- distan&a parcurs , ntr-o unitate de timp, de c tre o
und sonor propagat ntr-un mediu elastic. Viteza undelor sonore propagate n aer,
la temperatura de 200C, este de 343.2m/s.
lungimea de und (2 = [m])- a unei unde sinusoidale este perioada spa&ial a
respectivei unde- distan&a dintre dou unde consecutive, de aceea!i form . [89]
c
=c T
f

(4.1)

durata sunetului e un criteriu de clasificare a sunetelor n continue !i impulsive.


Sunetele sunt continue cnd fiecare dureaz mai mult de 1/10 secunde !i se succed la
intervale mai mici de o secund . Se consider impulsive (de impact) sunetele care au
o durat mai mic de 1/10 secund !i se succed la intervale dep !ind o secund .
Studiile de specialitate au eviden&iat limitele, exprimate n frecven&e, inferioare (pragul de
audibilitate - 20Hz) !i superioare (pragul senza&iei dureroase - 20kHz) ale sunetelor pentru a fi
receptate de om, precum !i faptul c aceste praguri variaz odat cu frecven&a sunetului. Astfel
urechea uman este mai pu&in sensibil la frecven&e joase dect la sunetele cuprinse ntre 10006000 Hz. Un sunet de 60 dB la 100 Hz nu este perceput la fel de puternic ca un sunet de 60 dB la
2000 Hz.
Zgomotul este definit de International Organization for Standardization (ISO) ca orice
sunet nedorit, jenant. Sunetul este senza&ia auditiv provocat de vibra&ia acustic a particulelor
unui mediu elastic n jurul unei pozi&ii de echilibru !i poate fi:
Sunet continuu n cadrul c ruia deosebim
- sunetul pur-care are numai o anumit frecven& ;
- sunetul complex-o sum de sunete pure;
sunet impulsiv-cu o durat mai mic de 0,1s
Zgomotul alb este acel zgomot a c rei densitate spectral este constant , adic nivelul de
presiune sonor este acela!i la toate frecven&ele.
Zgomotul reprezint !i o cauz important a cre!terii !i frecven&ei accidentelor de munc prin:
- mpiedicarea perceperii unor semnale sonore;
- sc derea !i distragerea aten&iei;
- sc derea preciziei mi!c rilor
- tulbur ri de echilibru. [229]

32

Capitolul 4. Studiul i analiza parametrilor carcateristici ai mediului nconjur tor

Efectele zgomotului asupra omului sunt n func&ie de intensitatea !i de durata sa. n Tab.
4.2. Durata de expunerea maxim la zgomot sunt prezentate durata maxim admis la zgomote
de intensit &i diferite (vezi !i Tab. 4.4. Nivelul relativ al sunetului pentru nivelurile relative ale
sunetelor).
Tab. 4.2. Durata de expunerea maxim la zgomot continuu.
Intensitatea sunetului (dB)

Num r maxim de ore/zi

80

83

86

89

92

1/2

95

1/4

98

1/8

n ordinea apari&iei, primele efecte sunt la nivel psihic (distragerea aten&iei, reducerea
performan&elor n sarcini care utilizeaz memoria de scurt durat ), vegetative (cre!terea
activit &ii cardiace), suferin& auditiv !i apoi dificult &i n coordonare mi!c rilor. [140]
Tab. 4.3. Durata de expunerea maxim la sunet impulsiv. [212]
Intensitatea sunetului (dB)

Num r maxim de impulsuri/8 ore

112.4

57600

115

31623

120

8913

125

3162

130

1000

135

316

140

100

Pentru a evalua n ce mod perturb zgomotul activitatea uman , trebuie s se &in cont de
urm torii factori [15]:
zgomotul nea!teptat !i/sau intermitent deranjeaz mai mult dect cel continuu;
zgomotele cu un spectru mai bogat n frecven&e nalte, deranjeaz mai mult dect
cele cu frecven&e joase;

33

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

activit &ile n care aten&ia este foarte important sunt perturbate n mai mare m sur
dect celelalte;
sensibilitatea la zgomot este mai mare n activit &ile de instruire dect n lucr rile
rutiniere.
Pentru a nu perturba calitatea activit &ii umane, au fost introduse o serie de m suri pentru
prevenirea !i limitarea dep !irii anumitor niveluri de zgomot. Aceste m suri pot fi: sociale
(norme !i legi de interzicere sau limitare a nivelului sonor), tehnice (solu&ii silen&ioase, pere&i
fonoizolan&i), organizatorice (c !ti de protec&ie, dispunerea surselor de zgomot la o distan&a mare
fa& de angaja&i) !i igienice (control medical, alimenta&ie cu vitamine, etc.)
Expunerea pentru un timp ndelungat la zgomot puternic declan!eaz mecanisme de
protec&ie ale organismului contra pericolelor, aceste mecanisme manifestndu-se prin
urm toarele reac&ii vegetative: hipertensiune, tahicardie, constric&ia vaselor cutanate, m rirea
metabolismului, cre!terea tensiunii musculare.
Tab. 4.4. Nivelul relativ al sunetului.
dB

Sunet

prag inferior al auzului

10

fo!netul frunzelor

12

!oapt

20-50

conversa&ie discret

50-65

conversa&ie cu voce tare

65-70

trafic pe o strad circulat

65-90

tren

75-80

fabric

90

trafic intens

90-100

tunet

110-140

avion cu reac&ie la decolare

130

pragul senza&iei dureroase

140-190

decolarea unei rachete spa&iale

4.1.5. Infrasunete 8i ultrasunete


Infrasunetul este, conform standardului IEC 1994, oscila&ia acustic cu o frecven& mai
mic dect frecven&a limit minim (aprox. 16 Hz) a sunetului auzibil.

34

Capitolul 4. Studiul i analiza parametrilor carcateristici ai mediului nconjur tor

Ultrasunetul este, d.p.d.v. fizic, oscila&ia acustic cu o frecven& mai mare dect frecven&a
limit maxim a sunetului auzibil (aprox. 20kHz).
Studii recente afirm c exist [69] !i nu exist [111] o influen& direct a zgomotului
ambiental asupra echilibrului stabil al corpului uman.
Ceea ce nu se poate auzi, nu poate d una este regula de baz dup care se ghideaz marii
acusticienii din domeniul turbinelor eoliene.
Intre anii 1960 !i 1970 a existat un val de articole care interogau influen&a infrasunetelor.
[5] Multe dintre acestea descriau experimente care nu aveau repetabilitate !i evocau nistagmusul
(mi!carea involuntar a ochilor) n prezen&a infrasunetelor. [67] Un motiv pentru repetabilitate l
poate constitui necontrolarea armonicii sunetului. Se sus&ine c infrasunetele pun organele n
mi!care n mod similar vibra&iilor exterioare aplicate corpului uman. [77]
n jurul anilor 1950 au ap rut !i primele articole care dezb teau influen&a ultrasunetelor.
Bolile (dureri de cap, ame&eli, grea& , oboseal ) erau resim&ite de c tre personalul care lucra n
vecin tatea noilor introduse avioane cu reac&ie. Ulterior, persoane care lucrau n medii cu
echipamente n domeniul ultrasunetelor au acuzat acelea!i simptome. Totu!i se pare c influen&a
ar putea s apar datorit prezen&ei simultane, n mediul ambiental, a infrasunetelor !i
ultrasunetelor. [186]
n 1890 Haberman a descris perturb rile echilibrului depistate la tinichigii cu pierderea
auzului la locul de munc . [80] n 1929 Tullio a constatat reac&ia sistemului vestibular la
traumele acustice.
Efectele non-auditive ale sunetelor asupra sistemului vestibular s-au reg sit n cazul
persoanelor surde, la nivele de presiune de 120- 130 dB (200-500 Hz), la 140dB (1kHz) !i 145160 dB (2kHz). [5] n cazul persoanelor s n toase, din punct de vedere auditiv, s-a reg sit
senza&ia de mi!care a cmpului vizual la 125 dB (500- 1000Hz) [185] !i la 140 dB apare senza&ia
de perturbare a echilibrului. Stimularea acustic a sistemului vestibular, respectiv a echilibrului,
apare n cazul n care peretele osos, care protejeaz vestibulul, are un defect care ar putea duce la
mi!carea limfei sub presiunea din urechea intern . [205]
Exist o multitudine de dispozitive care func&ioneaz n domeniul ultrasunetelor !i al
infrasunetelor. Multe dintre acestea au un rol medical !i de relaxare. Principala caracteristic a
acestora este aceea c ac&ioneaz , n adncime, la nivelul &esuturilor de sub piele.
Ac&iunea biologic a ultrasunetelor se concretizeaz n efecte mecanice, termice !i chimice.
Efectul mecanic se manifest prin deplas ri violente !i dezordonate ale moleculelor la
nivelul protoplasmei celulare, care au drept consecin& dilatarea celulelor, degenerarea
nucleelor celulare !i alterarea cromozomilor.
Efectul termic al ultrasunetelor se manifest printr-o cre!tere general a temperaturii
organismului. El este caracteristic pentru ultrasunete !i este cu att mai mare cu ct ultrasunetele
au o frecven& mai ridicat !i cu ct organele expuse au o structur mai compact .
35

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Efectul chimic al ultrasunetelor se caracterizeaz prin declan!area unor reac&ii de oxidare !i


degradarea macromoleculelor care conduc la denaturarea proteinelor. [124]
De curnd s-a depistat influen&a pe care o au turbinele eoliene asupra sistemului vestibular.
S-a constatat c func&ionarea acestora ntr-un domeniu al infrasunetelor ar avea o influen&
major asupra componentelor sistemului vestibular responsabil pentru men&inerea echilibrului.
S-a depistat astfel c sistemul vestibular ar func&iona la frecven&e cuprinse ntre 0 !i 20 Hz. De
asemenea infrasunetele n curent continuu sunt mai ample dect cele n curent alternativ.
Sursele artificiale generatoare de infrasunete !i ultrasunete se clasific n:
1 Dispozitive care func.ioneaz9 cu ultrasunete:
- dispozitive utilizate n industria chimic !i medical (spirometru, disector) !i n
laboratoare pentru omogenizare, mixare, dezintegrare, emulsifiere, dispersare;
- maseur facial sau corporal cu frecven&e cuprinse ntre 3- 5Mhz;
- inhalator cu frecven& de 2.5 MHz;
- generator pentru cur &are cu frecven&e cuprinse n intervalul 25 kHz- 1MHz;
- dispozitiv cu efect repulsiv mpotriva animalelor nedorite, a p s rilor !i a
insectelor, func&ioneaz la o amplitudine de 135 dB.
8 Dispozitive care func.ioneaz9 cu infrasunete: turbinele eoliene (Fig. 4.4).

Fig. 4.4. Nivele m surate de la 200 de metrii fa& de o turbin eolian . [27]

Dispozitive care func.ioneaz9 8i cu infrasunete 8i cu ultrasunete:


- biorezonatoare cu frecven&e ntre 0.1- 30000 Hz pentru depistarea bolilor;
- - fonoforeze utilizate la administrarea, non-invaziv a medicamentelor la nivelul
&esuturilor de sub piele.
10 Surse naturale generatoare de ultrasunete: lilieci (100kHz), delfini, balene - pentru
biosonare. [119]

36

Capitolul 4. Studiul i analiza parametrilor carcateristici ai mediului nconjur tor

11 Surse naturale generatoare de infrasunete: tunet, tr snet, cutremur, cascad mare,


valuri(<1 Hz), vnt (135dB la 100 km/h pn la 110dB la 25km/h), fluctua&ii ale
presiunii atmosferice (<1Hz la 100dB), vulcan n erup&ie [106], alergarea (<2Hz la 90
dB), notul (<2Hz la 140 dB), la automobilele cu vitez mare (frecven&a infrasunetelor
este de 16 Hz), la elicoptere (11,5 Hz).
Att ultrasunetele ct !i infrasunetele produc efecte benefice dar !i nedorite asupra
subiec&ilor umani. Unele dintre ele pot fi clasificate dup cum urmeaz :
1. Efecte nedorite ale infrasunetelor:
- cele de 7 Hz traumatizeaz puternic sistemele nervos !i circulator, iar la alte
frecven&e pot distruge !i alveolele pulmonare;
- la adul&i, infrasunetele produc ame&eal , vom , un fals efect de euforie, sau chiar
efecte cumulate, a!a cum se ntmpl unor persoane n timpul mersului cu vitez
mare cu autoturisme sau autobuze.
2. Efecte ale ultrasunetelor:
- Nedorite: distrug globulele ro!ii din snge, apar migrene, grea& sau chiar
pierderea echilibrului);
- Benefice: distrug bacteriile, viru!ii (bacilul tuberculozei, virusul gripei, al
tifosului). [102]
Actualmente nu exist echipamente specializate pentru protec&ia corpului uman mpotriva
undelor n domeniul infrasunetelor !i al ultrasunetelor. Studiul influen&elor acestor frecven&e este
n continu desf !urare necunoscndu-se efectul real asupra corpului uman.
Standardele europene au stabilit limite ale frecven&ei, ale nivelului presiunii sunetului,
modalit &i de m surare. Aceste standarde sunt:
- - pentru infrasunete : EC, 2003; IEC, 2006b ; IEC 61102 (IEC, 1991); IEC 61220
(IEC, 1993); IEC 61161 (IEC, 1992b)
- - pentru ultrasunete : IEC 60601; IEC 2001b; IEC, 2005; IEC 2006; ISO, 2000,
IEC 2001a, b. [59]
Limita superioar exprimat n decibeli, aprobat de standardele europene, pentru un regim
de expunere de 8 ore este L= 87 dB(A) !i respectiv pmax= 200 Pa [115]
Nivelul presiunii sonore reprezint logaritmul zecimal al raportului dintre presiunea
acustic m surat !i presiunea acustic de referin& po=2105 Pa (presiune minim audibil la
1kHz). Unitatea de m sur este decibelul, definit ca [118]:

L p=log 10

p
[B] = 20*log 10
p0

p
p0

[dB]

(4.2)

37

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Fig. 4.5. Tipurile de scalare ale sunetului (nivelul presiunii n raport cu frecven&a). [127]

Fig. 4.6. Pragurile auzului identificate din prisma nivelului presiunii sonore.

Aproximativ 450 de milioane de persoane (65% din popula&ia Europei) sunt expuse la
nivele superioare pragului de 55 dB al presiunii sunetului - un nivel suficient de nalt pentru a
cauza deranjament, comportament agresiv !i perturb ri ale somnului. [31]

38

Capitolul 4. Studiul i analiza parametrilor carcateristici ai mediului nconjur tor

Fig. 4.7. Graficul pragului de audibilitate ca !i raport ntre nivelul presiunii sunetului !i frecven&ele n
domeniul 20- 20kHz. [172]

Figura 4.7 reprezint pragul audibil n intervalul de frecven&e 20- 20kHz, descris ca fiind
domeniul audibil. Pragul de audibilitate reprezint pragul care poate fi perceput de ureche. Cele
dou grafice ilustreaz raportul ntre nivelul presiunii sunetului !i frecven&e pentru ob&inerea unui
sunet auzibil !i respectiv a curbei corespunz toare pragului audibil.

Fig. 4.8. Graficul pragului de audibilitate n domeniul infrasunetelor. [157]

Sunetul reprezint o vibra&ie a particulelor unui mediu capabil s produc o senza&ie


auditiv . Sunetul se propag sub form de unde elastice numai n substan&e (fluide !i solide) !i nu
se propag n vid. Viteza (c) depinde de densitatea (8) !i temperatura (t) ale mediului n care se
propag undele, de frecven&a (f) !i lungimea de und (2) ale acestora. Pentru mediu fluid (aer)
ecua&ia de calcul este [120]:
caer = (331,5 + 0,607 t)

m
s

(4.3)
39

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Fig. 4.9. Domeniul senzitiv al urechii. [18]

n figura 4.9 este reprezentat graficul senzitiv al urechii ca !i raport ntre nivelul presiunii
!i frecven&a sunetului. Domeniul ha!urat constituie zona sunetelor audibile. Limita inferioar
determin domeniul sunetelor neaudibile iar limita superioar determin domeniul sunetelor care
pot d una sistemului auditiv.

4.1.6. Iluminatul
Senza&iile vizuale !i analizatorul vizual joac un rol preponderent !i n activitatea uman ,
fiind implicate n 90% dintre modalit &ile de recep&ie a informa&iilor.
Datorit acestui fapt, un iluminat corespunz tor (artificial sau natural) constituie un
element hot rtor n ob&inerea performan&elor.
Una dintre cele mai importante caracteristici ale ambian&ei luminoase o constituie
intensitatea luminoas , a c rei unitate de m sur este lux-ul, definit ca volumul fluxului luminos
ce cade pe o anumit suprafa& . [211]
La locul de munc ntlnim dou tipuri de iluminat (Tab. 4.5. Tipuri de iluminat): natural !i
artificial, fiecare avnd o serie de particularit &i, avantaje, dezavantaje. [169]
Tab. 4.5. Tipuri de iluminat.
Tipuri de
iluminat

Natural

40

Mod realizare
- luminatoare - ferestre

Avantaje
difuzare mare a luminii
economic
igienic
nu obose!te ochii

Dezavantaje
- reparti&ie limitat a fluxului
luminos
- varia&ii n timpul zilei

Capitolul 4. Studiul i analiza parametrilor carcateristici ai mediului nconjur tor

pre& mic
func&ionarea sursei nu este
influen&at de temperatura
mediului ambiental
conectarea la re&ea se face f r
aparate auxiliare

emit o lumin g lbuie


lumin obositoare pt. ochi
3%-5% lumin , restul c ldur
durata de via& redus
nu sunt economice
dau o str lucire mare a obiectelor

- lumin apropiat de cea natural


- repartizare uniform a fluxului
luminos
- elimin contrastele !i umbrele
- economice

durata de via& redus


redare insuficient a luminii
naturale (factor de redare a
culorilor redus)
eficien& luminoas redus

Surse
incandescente
-

Artificial

Surse cu
desc rc ri n
gaze

Surse
fluorescente

- eficien& luminoas mare


- durata de func&ionare mare

LED (Light
Emitting
Diodes)

- economice
- durata de func&ionare mare
- eficien& ridicat lumin de
intensitate variabil

luminan& redus
prezint un efect straboscopic
fluxul luminos depinde de
temperatura ambiental
presupune emiterea de radia&ii
UV, d un toare
generare zgomot n domeniul
ultrasunetelor
pre& de cost crescut
lumin direc&ional

Majoritatea tipurilor de iluminare artificial necesit utilizarea corpurilor de iluminat care


au rolul de protec&ie a sursei de lumin , dirijare a fluxului luminos, ocrotirea ochilor contra
str lucirii.
Sistemele de iluminat artificial se grupeaz n urm toarele categorii:
Iluminat general - difuzarea fluxului luminos pe toat suprafa&a nc perii de lucru,
f r o orientare precis asupra unui anumit loc de munc . El poate fi:
- direct: lumin dirijat direct pe suprafa&a de lucru;
- indirect - lumina este dirijat n propor&ie de 90-100% spre plafon !i partea
superioar a pere&ilor. Avantajul acestui tip de iluminat const n faptul c elimin
umbrele din nc pere !i nu provoac orbirea prin str lucire;
- semidirect - 60-90% din fluxul luminos este dirijat spre suprafa&a de lucru, restul
de 40-10% fiind dirijate spre plafon;
- semiindirect - 60-90% din fluxul luminos este dirijat spre plafon !i pere&i, restul
spre planul care trebuie iluminat;
- difuz - este superior celor prezentate anterior, asigurnd o iluminare difuzat
uniform n toate direc&iile datorit surselor luminoase mascate.
Iluminatul local este folosit n nc perile n care se efectueaz lucr ri ce necesit
valori diferite ale intensit &ii luminii, n raport cu particularit &ile sarcinilor.
41

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Dispunerea !i orientarea surselor de lumin trebuie astfel adaptate nct direc&ia cea
mai frecvent a privirii s nu coincid cu direc&ia luminii reflectate.
Limitele vizuale, exemplificate n tabelul 4.6, ale oamenilor !i buna func&ionare a
sistemului vizual depind ntr-o foarte mare propor&ie de valoarea ilumin rii, m surat n unitatea
de m sur (lux) specific . D.p.d.v. vizual exist trei categorii:
- fotopic (conuri),
- mezopic (conuri !i bastona!e),
- scotopic (bastona!e),
identificate prin activarea celulelor, sub form de bastona!e !i conuri, specifice ochiului uman.
Raportul dintre celulele cu bastona!e !i cele cu conuri este de 20:1. Celulele cu bastona!e
con&in o singur substan& fotosensibil la lumina monocromatic . Celulele cu conuri sunt de trei
tipuri fiecare tip avnd un pigment fotosensibil pentru culorile verde, ro!u !i albastru. [222]
Tab. 4.6. Tipuri de iluminat.
Tipul vederii

Fotopic (conuri)

Mezopic (conuri !i
bastona!e)

Scotopic (bastona!e)

42

Exemplificare situa&ie

Iluminare (lux)

Lumin soare pe suprafe&e reflexive

150000

Lumin soare str lucitor

100000

Zi nsorit ce&oas

50000

Zi luminoas nnorat

25000

Zi nnorat

10000

Sal de opera&ii

5- 10000

Vitrina unui magazin

5000

Zi foarte nnorat

2000

Spa&ii luminoase industriale

1500

Birou, buc t rie

200- 500

Sufragerie

50- 200

Coridor, baie

50 -100

Apusul soarelui

100

Sanatoriu

50

Iluminat stradal

0.1- 20

Lumnare la 30 cm

10

Lun plin

Sfert de lun

0.01

Cer senin noaptea f r lun

0.001

Cer nnorat noaptea

0.0001

Lumin stea

0.00001

Capitolul 4. Studiul i analiza parametrilor carcateristici ai mediului nconjur tor

Efectul ilumin rii, ntr-o anumita situa&ie, asupra sistemului vizual depinde !i de unghiul de
inciden& precum n figura 4.10.

Fig. 4.10. Efectul ilumin rii asupra sistemului vizual.

4.1.7. Cromatica industrial9


Ambian&a cromatic , prin efectele sale fiziologice !i psihologice, are un rol important n
desf !urarea activit &ii la locul de munc , prin influen&ele ei asupra consumului de energie ale
organismului, asupra st rii de oboseal , precum !i asupra rezultatelor muncii.
Prin coloritul n mediul de munc se urm re!te ndeplinirea urm toarelor func&ii:
func.ia de realizare a senza.iei de confort: prin realizarea unei ambian&e
favorabile, care s apropie ambian&a industrial de armonia !i echilibrul culorilor din
natur ;
func.ia de mic8orare a oboselii: neutralizarea senza&iilor nepl cute prin efecte
psihice !i fiziologice contrarii;
func.ia de semnalizare: precizarea con&inutului !i func&iei diferitelor componente
ale panourilor de comand , a conductelor ce transport diferite substan&e;
func.ia de securitate: se deosebe!te de func&ia de semnalizare prin rolul precis !i
obligatoriu al semnifica&iei n ceea ce prive!te aplicarea lor.
n vederea cre rii unei ambian&e optime de lucru, speciali!tii n ergonomie iau n
considerare propriet &ile de reflectan& a diferitelor culori, proprietate care se m soar cu
fotometrul. [140] La un cap t al scalei se afl culoare alb (care reflect lumina n propor&ie de
84%), iar la cel lalt cap t se afl culoarea ro!u nchis (c r mida zidurilor, care reflect 16% din
lumin ). n figura 4.11 sunt prezenta&i coeficien&ii de reflectan& ntr-un birou.

43

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Utilizarea culorilor n scopul u!ur rii muncii !i pentru cre!terea performan&elor se bazeaz
pe efectele fiziologice !i psihologice ale culorilor asupra oamenilor.
Coloritul industrial influen&eaz n mod direct sau indirect aproape toate func&iile
organismului, efectele psihologice ale culorilor fiind prezentate n figura 4.12. [206]

Fig. 4.11. Coeficien&ii de reflectan& ntr-un birou.

Fig. 4.12. Efectele psihologice ale culorilor.

Alegerea culorilor cl dirilor, nc perilor, mobilierului !i echipamentelor urm re!te att un


scop utilitar (mbun t &irea performan&elor), ct !i unul estetic, fiind necesar adaptarea lor la
diferite tipuri de munci (Tabelul 4.7).
Tab. 4.7. Efecte compensatoare ale cromaticii industriale.
Caracterul muncii 8i condi.iile de ambian.9

Caracterul culorilor
recomandate

Culoare

Munc manual cu eforturi fizice dinamice


Procese de supraveghere

Culori odihnitoare
(nuan&e pastel)

Bleu, roz, vernil

Munc monoton

Culori stimulative
(nuan&e vii)

Ro!u, portocaliu

Culori reci

Verde, bleu

Munc la temperaturi sc zute


Munc n nc peri iluminate artificial !i pu&in aerisite

Culori calde

Crem, roz, portocaliu

Munca n locuri zgomotoase

Culori lini!titoare

Verde, albastru, vernil

Munc la temperaturi ridicate


Munc n nc peri iluminate natural

44

Capitolul 4. Studiul i analiza parametrilor carcateristici ai mediului nconjur tor

Bogathy (2002) prezint urm toarele recomand ri, pentru o ambian&a cromatic optim :
[15]:

s se utilizeze pentru pere ii interiori culori care nu distrag aten&ia !i care re&in
murd ria (gri, verde-alb strui);
s se foloseasc tonuri calde (crem, roz) n halele friguroase !i tonuri reci (verde,
bleu) n halele supranc lzite;
culorile pere&ilor !i ma!inilor s fie opuse: pentru pere i, galben deschis, bej, crem,
ocru, g lbui deschis iar pentru ma ini, verde deschis, albastru verzui deschis,
albastru deschis;
ma inile s fie luminate astfel nct p r&ile mai importante s par mai luminoase;
ma!inile s fie colorate diferen iat: p r&ile mobile, t ioase, periculoase n ro!u,
galben, portocaliu iar corpul ma!inii n gri, bleu, albastru luminos;
dispozitivele de comand s fie codificate cromatic, ceea ce faciliteaz discriminarea
!i identificarea lor;
n uzinele automate, se recomand ca ambian&a cromatic s utilizeze culori calde
pentru a men&ine nivelul de vigilen& ; pentru pere i i plafon, galben deschis n
diferite nuan&e cu elemente decorative n portocaliu. Ma inile i tabloul de comand
vor fi vopsite n verde bleu, o culoare saturat , cu un coeficient de reflectan& de 5060%, care ofer condi&ii bune pentru discriminare;
cu scopul de a facilita memorarea !i aten&ia, pentru prevenirea accidentelor, pentru
conducte, se folose!te un cod al culorilor: conductele de ap se vopsesc n gri sau
negru, conductele de gaze i lichide cu nocivitate chimic n galben, conductele cu
gaze i explozive n ro!u, conductele cu combustibil lichid n albastru.
Subsistemul mediu influen&eaz func&ionarea sistemului prin componentele sale, date de:
zgomot, temperatur , umiditate, noxele toxice, iluminat, etc. [193]
Componentele de baz al unui sistem om-ma!in -mediu sunt ilustrate n figura 4.13.
Observ m c exist trei subsisteme ntre care exist interac&iuni, rezultanta lor influen&nd
calitatea !i cantitatea muncii depuse de om.
Pentru studiul biomecanic al locomo&iei !i stabilit &ii umane trebuie luat n considerare
interac&iunea om-ma!in -mediu.
Urm rind n continuare figura 4.13 observ m c intr rile (din perspectiva utilizatorului)
constituie informa&iile afi!ate de ma!in care trebuie s fie compatibile cu sim&urile umane
(imaginile, sunetele trebuie s aib o durat !i intensitate care s permit recep&ia optim ,
eliminnd pe ct posibil erorile). Ie irile (instruc&iuni de la om spre ma!in ) trebuie s &in cont
de capacit &ile motrice ale unui operator uman mediu. Dac ma!inile necesit intr ri care
dep !esc aceste capacit &i fizice, sistemul nu func&ioneaz la poten&ialul maxim. n aceast
direc&ie, de ob&inere a poten&ialului maxim, a ap rut disciplina teoretic !i practic , ergonomie,
45

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

preocupat de perfec&ionarea sistemului om-ma!in -mediu, prin ajustarea caracteristicilor


echipamentelor !i a mediului, &innd cont de caracteristicile utilizatorilor umani (Fig. 4.14).

Fig. 4.13. Sistemul om-ma!in -mediu.

Termenul Ergonomie (gr. ergon - munc !i nomos - lege) este, conform lui (Manolescu,
1999), gruparea tiin elor biologico-medicale, psihologico-sociale i tehnice, n vederea
cercet rii rela iilor i posibilit ilor de adaptare optim reciproc , n condi ii date, att a
omului la munca sa ct i a muncii la om, n scopul cre terii eficien ei tehnico-economice, a
optimiz rii condi iilor satisfac iei, motiva iei i rezultatelor muncii, concomitent cu men inerea
st rii de s n tate i favorizarea dezvolt rii personalit ii.

Fig. 4.14. Rela&iile !i elementele sistemului om-ma!in -mediu. [207]


46

Capitolul 4. Studiul i analiza parametrilor carcateristici ai mediului nconjur tor

4.1.8. Suprafa.a de contact


Studiile privind controlul posturii verticale arat c SNC este capabil s ajusteze diferite
tipuri de perturba&ii !i caracteristici ale suprafe&ei de sprijin. [88, 100, 175, 176] Studiile
anterioare asupra perturb rii echilibrului de-a lungul locomo&iei bipede au sugerat c strategiile
de recuperare sunt organizate similar cu strategiile folosite pentru a men&ine postura vertical .
[177]
Suprafe&ele de contact prezint o importan& deosebit att n controlul posturii ct !i n
coordonarea locomo&iei deoarece determin , prin intermediul coeficientului de frecare, for&ele de
reac&iune care au un factor deosebit n cadrul mi!c rii pentru evaluarea posturii, a echilibrului !i
a stabilit &ii.
Pe lng acest coeficient mai exist !i al&i parametrii care trebuie lua&i n considerare n
cazul evalu rii unui subiect. Suprafe&ele cel mai des ntlnite n literatura de specialitate, care
evalueaz influen&a asupra subiec&ilor umani, sunt suprafe&e nguste, mobile, instabile, nclinate,
cu coeficient de frecare redus !i insuficient de rezistente la ntreaga for& generat de corpul
uman. [21]
Strategia de adaptare a unui subiect la o suprafa& cu un coeficient de frecare sc zut ar
presupune o aderen& crescut n zona de desprindere a piciorului (degetul mare) !i amortizarea
contactului n zona c lciului. [47]
Recomand rile referitoare la coeficientul de frecare, pentru o locomo&ie n parametrii
normali, sunt de 0.5 (NIOSH) sau 0.2- 0.4 iar trecerile ntre dou suprafe&e, cu propriet &i
diferite, s se fac lin. [223, 18]

4.1.9. Vibra.iile
n orice discu&ie despre vibra&ie, trebuie s se fac o distinc&ie ntre vibra&iile transmise
ntregului corp !i vibra&iile transmise sistemului mn -bra&. n vibra&iile transmise ntregului
corp, ntregul corp este adus n vibra&ie prin intermediul picioare (munc n picioare) sau prin
intermediul scaunului (munc n !ezut). De obicei, vibra&ia este predominant vertical , cum ar fi
n cazul vehiculelor. Vibra&iile mn -bra& afecteaz numai minile !i bra&ele, !i sunt frecvente n
cazul utiliz rii instrumentelor portabile cu motor.
Evaluarea vibra&iilor depinde de trei variabile importante, astfel: nivel (exprimat n ms-2),
frecven&a (exprimat n Hz) !i durata de expunere. Vibra&iile corpului cu frecven& joas (<1 Hz),
conduc la simptome asem n toare r ului de mare. Vibra&iile corpului cu frecven&e cuprinse
ntre 1 !i 100 Hz, mai ales ntre 4 !i 8Hz, pot conduce la dureri n piept, dificult &i n respira&ie,
dureri de spate !i tulbur ri vizuale. Consecin&ele posibile ale vibra&iilor din mn -bra& cu
frecven&e ntre 8 !i 1000 Hz reduc sensibilitatea !i dexteritatea degetelor("deget alb"- sindrom
Raynaud), precum !i tulbur ri musculare, articulare !i osoase. Gama de frecven&e acceptat
pentru instrumentele portabile cu motor este ntre 25 !i 150 Hz.
47

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Pragul absolut al percep&iei vibra&iilor verticale, pentru frecven&e cuprinse ntre 1 !i 100
Hz, este aproximativ 0.01 m/s2. [82, 96]
n practic , cele mai multe vibra&ii constau din mai multe vibra&ii separate, la frecven&e
diferite !i n direc&ii diferite. Pornind de la caracteristicile individuale ale acestor vibra&ii este
posibil s se calculeze o medie a nivelului de vibra&ie. Acest nivel mediu poate fi apoi utilizat n
practic pentru a evalua impactul vibra&iilor.

Fig. 4.15. Pragul de disconfort generat de durata de expunere !i de nivelul vibra&iei.

n figura 4.15 se poate observa pragul de disconfort determinat de interac&iunea nivelului


mediu de vibra&ii cu durata de expunere pentru vibra&iile asupra ntregului corp n cazul
activit &ilor n picioare !i n !eznd.

Fig. 4.16. Pragul producerii efectului de tip deget alb n cazul vibra&iilor transmise
sistemului mn -bra&.
48

Capitolul 4. Studiul i analiza parametrilor carcateristici ai mediului nconjur tor

Figura 4.16 ilustreaz pragul d un tor !i generator al fenomenului deget alb la intersec&ia
valorilor nivelului mediu de vibra&ii cu durata de expunere n cazul vibra&iilor transmise
sistemului mn -bra&. Acest fenomen este agravat de prezen&a unui mediu cu temperaturi
sc zute.
Pentru vibra&iile pe vertical , asupra corpului uman aflat n pozi&ie !eznd sau n picioare,
sub 2Hz corpul vibreaz ca un ntreg. Pentru frecven&e mai mari, amplificarea prin rezonan&
apare la frecven&e specifice p r&ilor anatomice, indivizilor, posturii. O rezonan& principal este
la 5Hz.
Rezonan&a este prezent sub diferite forme !i n diferite domenii. Rezonan&a a fost
identificat pentru prima oar de catre Galileo Galilei, n anul 1602, n timpul investiga&iilor
asupra pendulelor !i a corzilor muzicale. Rezonan&a mecanic reprezint tendin&a unui sistem
mecanic de a absorbi mai mult energie cnd frecven&a oscilatoarelor sale se potrive!te cu
frecven&a natural a sistemului oscilat. La aceste frecven&e sistemele oscileaz la cele mai mari
amplitudini. [181]
Conform cercet rilor, realizate pn la momentul actual, s-au determinat intervalele
frecven&elor de rezonan& pentru elementele corpului uman. Aceste intervale au o importan&
deosebit att n cadrul evalu rilor clinice ct !i n cadrul stabilirii limitelor frecven&ei vibra&iilor
ambientale cu care ntr n contact corpul uman n diverse situa&ii.

Fig. 4.17. Sistemul mecanic echivalent, simplificat, al organismului uman !i intervalele frecven&elor de
rezonan& proprii diferitelor segmente ale corpului. [167]
49

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

n figura 4.17 este figurat un sistem mecanic echivalent, simplificat al organismului uman
cu intervalele frecven&elor de rezonan& ale diferitelor segmente ale corpului uman. [200] Sunt de
asemenea importante aceste h r&i ale frecven&elor de resonan& deoarece ajut la identificarea
frecven&elor de rezonan& a elementelor corpului uman care condi&ioneaz n mod direct buna
func&ionare a men&inerii echilibrului, a posturii !i respectiv a locomo&iei umane, care sunt
obiectivele acestor cercet ri.
Subiec&ii care au fost supu!i la vibra&ii, cu frecven&e cuprinse n intervalul 1- 20 Hz, au
manifestat dureri n zona: capului (13- 20 Hz), maxilarului (6- 8 Hz), pieptului (5- 7 Hz),
abdomenului (4.5- 10 Hz), lombar (8- 12 Hz); afectarea: vorbirii (13- 20 Hz), respira&iei (1-3
Hz) !i nevoia de a urina !i de a defeca (10-18 HZ). [91]

4.1.10. Spa.iul ambiental


Spa&iul ambiental dimprejurul operatorului poate avea un efect negativ, respectiv pozitiv
asupra echilibrului stabil, astfel:
negativ, un spa&iu insuficient de desf !urare a activit &ilor, o aplecare n plan anterior
necesit o compensare a pozi&iei CG prin mi!carea pelvisului n plan posterior; [18]
pozitiv, spa&iu suficient de desf !urare a unor eventuale strategii de recuperare a
stabilit &ii, diferite dispozitive de sprijin a corpului (la nivelul minilor, al pelvisului)
pentru mbog &irea surselor de sprijin !i de relaxare a mu!chilor.

4.1.11. Dispozitive de protec.ie 8i ergonomia mediului nconjur9tor


Termenul ergonomie (gr. ergon - munc !i nomos - lege) este gruparea !tiin&elor biologicomedicale, psihologico-sociale !i tehnice, n vederea cercet rii rela&iilor !i posibilit &ilor de
adaptare optim reciproc , n condi&ii date, att a omului la munca sa ct !i a muncii la om, n
scopul cre!terii eficien&ei tehnico-economice, a optimiz rii condi&iilor satisfac&iei, motiva&iei !i
rezultatelor muncii, concomitent cu men&inerea st rii de s n tate !i favorizarea dezvolt rii
personalit &ii. [161]
4.1.11.1. Prevenirea zgomotului
M surile cele mai fundamentale n reducerea zgomotului sunt cele legate de surs . Un
num r de posibilit &i pentru realizarea acesteia sunt:
Mentenan&a continu ;
Utilizarea de incinte cu izolare sonor ;
Controlul activ al zgomotului - presupune existen&a unei surse care s genereze unde
de aceea!i amplitudine dar de faz invers cu cea a zgomotului. Astfel se ob&ine o
atenuare, reducere a zgomotului precum n figura 4.18.

50

Capitolul 4. Studiul i analiza parametrilor carcateristici ai mediului nconjur tor

Fig. 4.18. Principiul de func&ionare al atenuatorului activ.

Design-ul locului de munc :


- Separarea activit &ilor zgomotoase de cele silen&ioase;
- Distan&a dintre utilizator !i sursa generatoare (5- 10m);
- Utilizarea tavanului !i a mobilierului pentru absorb&ia zgomotului (amortizoare de
sunet);
- Conservarea auzului cu ajutorul antifoanelor (Fig. 4.19). Acestea trebuie folosite
doar n cazul n care nu exist alte metode eficiente de reducere a zgomotului.

4.1.11.2. Prevenirea vibra.iilor


Vibra&iile trebuie prevenite de la surs prin elaborarea unor dispozitive cu ct mai pu&ine
vibra&ii.

Fig. 4.19. Exemple de antifoane.

n cazul n care vibra&iile dep !esc limitele se pot utiliza echipamente de protec&ie (Fig.
4.20) pentru utilizatori precum : m nu!i, bran&uri cu diverse configura&ii !i inser&ii de material
51

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

absorbant(gel, sorbothane). Acestea sunt ca m sur de protec&ie la nivelul corpului uman, dar
exist deasemenea diverse materiale de ultim genera&ie (sorbothane, polietilen expandat ) !i
diverse configura&ii de arcuri cu amortizoare care se utilizeaz n general ca !i mediu absorbant,
prin aplicarea acestora ntre sursa generatoare de vibra&ii !i elementele afectate de acestea.

Fig. 4.20. Inser&iile din m nu!i !i bran&uri.

4.1.11.3. Prevenirea ilumin9rii incorecte


La determinarea ilumin rii corecte trebuie s se &in cont de tipul activit &ii. Astfel exist
iluminare pentru orientare, pentru munc normal !i special .
Iluminarea pentru activit &ile de orientare presupune o intensitate cuprins n intervalul 10200 lux, avnd n vedere c minimul necesar pentru detectarea unui obstacol este de 10 lux.
Intensitatea ilumin rii pentru activit &i normale este cuprins ntre 200- 800 lux. Acestea
presupun citit, operare utilaj, asamblare.
Iluminarea pentru activit &i speciale (inspec&ie vizual , iluminare local ) este considerat n
intervalul 800- 3000 lux.
Trebuie s se &in cont de vrsta operatorului, de contrastul ambiental !i de diferen&ele de
intensitate ntre mediile adiacente ale cmpului vizual, datorit timpului de acomodare al
ochiului uman.
Factorul de luminan reprezint raportul dintre luminan&a unui corp !i luminan&a unui
difuzor perfect (prin reflexie sau transmisie) n condi&ii de iradiere sau iluminare identice. Acest
factor este perceput de c tre subiectul uman precum n tabelul 4.8.
Factorii de luminan& mai mari de 10 sunt considera&i excesivi.
La pozi&ionarea surselor de lumin trebuie s se &in cont de reflexia suprafe&elor !i de
umbrele generate. O pozi&ionare optim este conform figura 4.21.
Reflexiile excesive pot fi evitate prin utilizarea ilumin rii indirect (difuz ). Cantitatea
optim de lumin reflectat de pe o suprafa& depinde de scopul acelei suprafe&e. Valorile
recomandate pentru reflexia suprafe&elor sunt date n tabelul 4.9.

52

Capitolul 4. Studiul i analiza parametrilor carcateristici ai mediului nconjur tor

Tab. 4.8. Percep&ia uman a factorilor de luminan& .


Factorul de luminan.9

Percep.ia

Nul

Moderat

10

Mare

30

Prea mare

100

Mult prea are

300

Extrem de nepl cut

Fig. 4.21. Pozi&ionarea corect a surselor de lumin


Tab. 4.9. Valori recomandate pentru reflexia diferitelor suprafe&e ambientale.
Suprafa.9

Reflexia

Tavan

0.8- 0.9 (luminos)

Pere&i

0.4- 0.6

Blaturi de mas

0.25- 0.45

Podea

0.2- 0.4 (ntunecat)

4.1.11.4. Prevenirea confortului termic


Confortul termic include patru factori ambientali: temperatura aerului, umiditatea,
temperatura radiant !i viteza aerului.
Temperatura aerului trebuie adaptat la efortul fizic al subiectului uman. n tabelul 4.10
sunt trecute valorile orientative ale temperaturii aerului pentru diverse nivele de efort fizic. Se
presupune c umiditatea aerului este cuprins ntre 30%- 70%, viteza aerului este 0.1 ms-1 !i
mbr c mintea este adaptat . M surile de protec&ie depind n mare m sur din tipul de materiale
utilizate pentru izolarea corpului uman !i de asemenea pentru anumite activit &i industriale care
se deruleaz la temperaturi foarte ridicate, exist du!uri reci de separare a utilajului de operator.
n aceast categorie intr !i sursele radiante.
53

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Tab. 4.10. Valori orientative ale temperaturii aerului pentru activit &i care solicit diverse
nivele de efort fizic.
Tipul activit9.ii

Temperatura aerului (0C)

Peznd, activitate de gndire

18- 24

Peznd, activitate manual u!oar

16- 22

n picioare, activitate manual u!oar

15- 21

n picioare, activitate manual solicitant

14- 20

Activitate solicitant

13- 19

4.2. CONCLUZII
n cadrul acestei sec&iuni din tez s-a realizat o analiz critic a stadiului actual n cadrul
domeniului biomecanic al influen&ei mediului nconjur tor asupra performan&elor subiec&ilor
umani. S-au luat n considerare !i dispozitivele de protec&ie actuale contra influen&ei factorilor
ambientali asupra corpului uman !i ergonomia spa&iului nconjur tor precum !i metodele de
analiz , de multe ori evazive, a deficien&elor de echilibru !i concomitent a locomo&iei bipede.
Ca urmare a analizei !i a studiului critic, efectuat stadiului actual al cercet rii n domeniul
influen&ei mediului nconjur tor asupra performan&elor subiec&ilor umani n diverse condi&ii
ambientale, s-a constatat faptul ca domeniul cunoa!terii factorilor care definesc mediul
nconjur tor a fost !i este de actualitate n m sura n care se dore!te mbun t &irea performan&elor
umane prin ergonomizarea spa&iilor de lucru !i a confortului ambiental.
Conform studiilor recente exist o influen& a mediului nconjur tor, reprezentat de factorii
descri!i n acest capitol, asupra performan&elor subiec&ilor umani. n deosebi s-a constat efectul
d un tor !i nc neevaluat, din perspectiva mecanic !i fizic a locomo&iei !i a echilibrului
corpului uman, al zgomotelor !i al ilumin rii spa&iilor. De asemenea, studiile efectuate pn la
momentul actual au luat n considerare spre analiz cte un factor ambiental individual,
neevalund caracteristicile fiziologice ale subiec&ilor umani n diverse medii complexe n care s
se poat lua n eviden& mai mult de un factor din mediul nconjur tor.
Datorit acestor concluzii se pot extrage ni!te direc&ii viitoare precum analiza func&iei
locomotorii bipede !i a stabilit &ii corpului uman ntr-un mediu ambiental complex, constituit din
analiza a cel pu&in doi factori ambientali simultan. Se preconizeaz analiza zgomotului !i a
ilumin rii asupra performan&elor subiec&ilor umani.

54

CAPITOLUL 5

ANALIZA LOCOMO IEI I STABILIT

II UMANE

5.1. Biomecanica corpului uman


5.1.1. Generalit9.i
Biomecanica reprezint o ramur a biologiei, ce se ocup cu studiul mecanicii aplicate n
cadrul sistemelor biologice, cu studiul principiilor anatomice ale mi!c rii organismelor
superioare.
Biomecanica este !tiin&a care studiaz mi!c rile fiin&elor vii, &innd seama de
caracteristicile lor mecanice. Ea poate fi considerat o mecanic aplicat la statica !i dinamica
vie&uitoarelor n general !i a omului n special. Are un domeniu de cercetare apropiat de al
anatomiei, fiziologiei !i mecanicii.
Biomecanica studiaz modul cum iau na!tere for&ele musculare, analizndu-le din punct de
vedere mecanic, cum intr n rela&ie cu for&ele exterioare care ac&ioneaz asupra corpului.
Pornind de la aceste rela&ii de interdependen& , biomecanica exerci&iilor fizice stabile!te eficien&a
lor mecanic !i indic metodele practice pentru cre!terea randamentului n func&ie de scopul
antrenamentului fizic.
Exist multe defini&ii ale biomecanicii care sunt disponibile, toate acestea concentrndu-se
pe conceptul general c biomecanica se afl la intersec&ia !tiin&elor: biologie !i mecanic .
Poate una dintre cele mai bune defini&ii a fost furnizat de c tre Herbert Hatze n 1974:
"Biomecanica este studiul structurii !i func&ion rii sistemelor biologice prin intermediul
metodelor din mecanic ." [249]
Mecanica este o ramur a fizicii ce se ocup cu studiul efectului for&elor asupra mi!c rii
corpurilor. [138] A fost prima ramur a fizicii care s-a aplicat n cazul studiului sistemelor vii.
Ini&ial Davidovits (1975) a aplicat-o n studiul mi!c rii patrupedelor.
Etimologic, no&iunea provine de la cele dou cuvinte grece!ti, bios - via& !i mehane ma!in .
Con&inutul biomecanicii poate fi mp r&it n:
biomecanica general , care studiaz legile obiective, generale ale mi!c rilor;
biomecanica special , care studiaz particularit &ile mi!c rilor din diferite domenii
ale activit &ii motrice. Din acest punct de vedere, n afara biomecanicii speciale a
exerci&iilor fizice, mai exist biomecanica special a muncii, a deficien&ilor fizici etc.

Ionel Perban. Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

55

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Biomecanica mai contribuie, prin nsu!irea no&iunilor de spa&iu, timp, mi!care, a celor cu
privire la propriet &i !i forme fundamentale ale existen&ei materiei, a no&iunilor despre
interdependen&a ntre for&ele care concur la efectuarea mi!c rilor, la o just n&elegere a
fenomenelor vie&ii.
Pentru studiul biomecanic segmentele corpului uman se interpreteaz ca fiind corpuri
rigide datorit propriet &ii acestora de a nu se deforma, compresa sau alungi sub ac&iunea unei
for&e exterioare. Corpul rigid este acel corp ale c rui particule ocup pozi&ii fixe n raport cu
celelalte particule din interiorul acestuia.
Biomecanica are urm toarele ramuri de analiz :
Statica este o ramur a mecanicii care se ocup de studiul corpurilor aflate n repaus
sau n mi!care liniar constant ;
Dinamica este o ramur a mecanicii care se ocup de studiul corpurilor aflate n
mi!care;
Cinematica este o ramur a dinamicii care se ocup cu descrierea st rii de mi!care a
corpurilor f r a &ine cont de cauzele (for&e, momente) care determin mi!carea;
Cinetica este ramura dinamicii care se ocup cu studiul cauzelor mi!c rii !i ac&iunii
for&elor (lucru mecanic, putere, energie, impuls);
Dinamica direct reprezint calculul parametrilor cinematici (distan& parcurs ,
traiectorie, viteza, accelera&ie) pornind de la for&ele !i momentele care ac&ioneaz
asupra corpurilor;
Dinamica invers reprezint calculul for&elor !i momentelor pornind de la parametrii
cinematici ai corpurilor !i propriet &ile iner&iale ale acestora. [117]
Aristotel (384- 322 .e.n) a enun&at primele no&iuni despre biomecanic n tratatele despre
p r&ile animalelor !i mi!c rile lor. Acestea au fost identificate printr-o serie de observa&ii
practice, cum ar fi: animalul care se mi!c !i schimb pozi&ia ap snd solul din fa&a sa, atle&ii
vor s ri mai departe dac &in greut &i n mini, iar alerg torii vor accelera viteza dac !i vor
balansa bra&ele.
Arhimede (287- 212 .e.n) descoper principiile hidrostatice relative la plutirea corpurilor,
care se folosesc !i ast zi n biomecanica notului.
Galen (131- 201 e.n) studiaz mi!c rile, f cnd distinc&ie ntre nervii senzitivi !i motori,
ntre mu!chii agoni!ti !i antagoni!ti, descrie tonusul muscular !i introduce termenii de diartroz
!i sinartroz folosi&i !i ast zi n biomecanic .
Leonardo da Vinci (1452-1519) a studiat majoritatea elementelor legate de mi!c rile
corpului omenesc !i a descris ac&iunea unor mu!chi sinergici ce particip la realizarea mersului,
s riturilor !i alerg rilor. Pornind de la aceste studii a realizat diferite mecanisme de mbun t &ire
a randamentului mi!c rilor umane, a c ror principii de func&ionare au r mas valabile.

56

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

Galileo Galilei (1564- 1643) a inaugurat mecanica clasic prin rezultatele ob&inute n urma
cercet rilor, precum: rela&ia dintre spa&iu, timp !i vitez este un factor de baz n studiul
mi!c rilor iar accelera&ia unui corp n c dere nu este propor&ional cu masa sa.
Alfonso Borelli (1608- 1679), prin studiile sale remarcabile de biomecanic , a ar tat c
oasele !i segmentele corpului uman ac&ioneaz ca ni!te prghii care sunt ac&ionate de mu!chi,
conform unor principii mecanice clasice.
Nicolas Andry (1658- 1742) introduce modalit &i de prevenire !i corectare a deforma&iilor
corpului copilului, prin cartea sa intitulat Orthopedia.
Isaac Newton (1642- 1727) a adus o contribu&ie semnificativ la dezvoltarea biomecanicii,
formulnd cele trei legi ale mi!c rii !i repausului care exprim leg tura dintre for&e !i efectele
lor. Bazndu-se pe observa&ia c un corp n mi!care, asupra c ruia ac&ioneaz dou for&e
independente, se deplaseaz de-a lungul unei diagonale egal cu suma vectorial a celor dou
for&e ce ac&ioneaz independent, a utilizat pentru prima oar metoda paralelogramului for&elor.
Rudolf Fick (1866- 1939) identific varia&ia pozi&iei centrului de greutate n func&ie de
pozi&ia corpului !i a segmentelor sale. Introduce termenii de izometrie !i izotonie.
Arthur Steindler (1878- 1959), n lucrarea sa Kineziologia, a sistematizat metodele !i
mijloacele de studiu ale mi!c rii.
Primele cercet ri de biomecanic r mn ns legate de numele fra&ilor Weber (1836), ale
lui Fischer (1889), Marey (1890), Demenz (1900), Strasser (1908), Fick (1920). La noi n &ar ,
primul om de !tiin& care a introdus studiul mi!c rilor corpului a fost Fr.I. Rainer. Ulterior s-au
afirmat, prin lucr ri importante, mari profesori, precum: I.Th. Riga, E. Repciuc, Z. Jagnov, St.
Milcu !i Gh. Marinescu.
Gowerts a dat o defini&ie semnificativ a biomecanicii !i anume: Biomecanica este !tiin&a
care se ocup cu studiul repercusiunilor for&elor mecanice asupra structurii func&ionale a omului
n ceea ce prive!te arhitectura oaselor, a articula&iilor !i a mu!chilor, ca factori determinan&i ai
mi!c rii.
Studiul biomecanicii nu este posibil f r cunoa!terea caracteristicilor morfo - func&ionale
ale organismului, interdependen&a dintre anatomia func&ional !i biomecanic fiind astfel
sugestiv . Biomecanica nu se orienteaz doar c tre analiza mecanic a mi!c rilor ci !i nspre
efectele lor asupra structur rii organelor ce realizeaz mi!carea.
Mi!carea corpului uman este studiat !i de alte discipline !tiin&ifice, care fiind vizibil
diferite, nu se pot confunda cu biomecanica. Acestea difer prin puncte de vedere, scopuri !i
mijloace de analiz fiind sistematic ordonate de Gagea A. (2002).
Kinantropologia, ramur a antropologiei, care studiaz mi!carea ca efect al tuturor
func&iilor biologice implicate. n acest caz mi!carea este extins !i la grupuri sau mul&imi,
primind un caracter social.

57

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Kinetoterapia, n care mi!carea este privit !i utilizat ca principal mijloc de recuperare,


reabilitare sau refacere dup traumatisme, afec&iuni locomotorii etc.
Kinetoprofilaxia, n care mi!carea este studiat !i utilizat ca mijloc profilactic.
Kineziologia, !tiin& care prive!te mi!carea ca fenomen !i are rol mai mult didactic dect
practice.
Ergonomia (de la ergon- munc !i nomos- legi), n care mi!carea este studiat prin prisma
eficien&ei sale profesionale (randamentul muncii fizice).
Ergofiziologia, n care mi!carea este studiat ca mecanism fiziologic ce are la baz
procesele biochimice.
Ergometria, n care mi!carea este m surat !i standardizat dup criteriul eficien&ei muncii
fizice.
Biofizica, n care mi!carea este studiat ca particularitate a bios-ului, cauzele ei fiind
extinse n biochimie !i bioenergetic .
Biocinetica, n care sunt studiate fenomenele generate de mi!care din bios.
Bionica, n care, pe lng alte fenomene, este studiat mi!carea senzorial din bios (n
special locomo&ia subspeciilor umane, evoluate), cu scopul de copiere n domeniul tehnicii.
Robotica, n care mi!carea din bios este studiat cu scopul nlocuirii sau automatiz rii ei
prin dispozitive tehnice.
Anatomia func ional , n care mi!carea este studiat din punct de vedere structural !i
cinematic.
Anatomia descriptiv , n care mi!carea este studiat din punct de vedere structural !i
geometric.
Ortopedia, n special partea ei de mecanic a protezelor !i a biomaterialelor, studiaz
mi!carea pentru a imita sau substitui mi!carea normal n cazul deficien&elor, disfunc&iilor sau
amput rilor.
Cinetica aplicat la bios (sport, cosmonautic etc.), n care mi!carea este studiat ca efect,
n principal, al for&elor externe.
Cinematica aplicat la bios, ca parte a fizicii, studiaz traiectoriile !i vitezele mi!c rii, f r
s &in seama de cauzele ei, adic de for&ele care o genereaz .
5.1.2. Mi8carea ca form9 de existen.9 a materiei
La baza fenomenelor studiate n mecanic stau dou no&iuni fundamentale: materia !i
mi!carea. Evolu&ia n timp a no&iunii de materie a fost extrem de complex . n antichitate
no&iunea de materie a fost confundat cu no&iunea de substan& (aceasta fiind doar una din
formele materiei), nefiind considerat ca fiind de baz . Newton considera materia ca fiind
totalitatea corpurilor fizice alc tuite din atomi (particule considerate invizibile).

58

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

O alt problem fundamental a fost problema mi!c rii care, datorit complexit &ii sale, a
r mas multe secole la concep&ia aristotelic : un corp se afl n mi!care se opre!te atunci cnd
for&a care ac&ioneaz asupra lui !i nceteaz ac&iunea.
Galileo Galilei a fost cel care a introdus n mecanic concep&ia !tiin&ific de cercetare a
mi!c rii. Pe fundamentele observative ale predecesorului s u, a introdus verific rile
experimentale. Concluziile lui Galilei au fost formulate cu o genera&ie mai trziu de Newton n
celebrul principiu al iner&iei.
Mi!carea, n sensul cel mai nalt, filozofic, este forma de existen& a materiei, nsu!irea
esen&ial !i inseparabil a materiei. Mi!carea nu poate exista f r materie, dup cum nici materia
nu exist f r mi!care.
Mi!carea, ca !i materia, este ve!nic . Nu poate fi creat !i nu poate fi distrus . Descartes
exprima astfel acest adev r: "cantitatea de mi care existent n lume este totdeauna aceea i".
Izvorul mi!c rii se afl n materia ns !i, impulsul interior al oric rei mi!c ri constituindu-l
contradic&iile, lupta contrariilor. Chiar forma cea mai simpl de mi!care, deplasarea corpurilor n
spa&iu, este o contradic&ie; despre corpul n mi!care se poate spune c , n aceea!i clip , el se afl
!i nu se afl n acela!i loc. [164]
Mi!carea este absolut , iar repausul o m sur , o expresie a mi!c rii, opusul mi!c rii.
Repausul este relativ !i are sens numai n raport cu un sistem de referin& presupus fix.
Mi!carea biologic (via&a !i locomo&ia organismelor vii) este o form superioar de
mi!care, care dispune de calit &i !i mecanisme speciale, ce nu pot fi explicate numai prin
aplicarea legilor mi!c rilor mecanice, fizice sau chimice, considerate forme inferioare. Formele
inferioare sunt, n acest caz numai auxiliare !i nu pot epuiza esen&a formei superioare a mi!c rii
biologice, de exemplu, natura biocuren&ilor nervo!i !i musculari nu este identic naturii
curen&ilor electrici. Segmentele osoase nu ac&ioneaz ca ni!te simple prghii !i for&a lor de
ac&iune nu se poate determina matematic, apelnd la formulele clasice de determinare a func&iilor
mecanice ale prghiilor, deoarece intervin o serie de factori, care nu pot fi ncadra&i (componenta
articular , momentul mu!chiului, interven&ia scripetelor de flexie, existen&a mu!chilor
poliarticulari).
Astfel, n n&elegerea !i interpretarea mi!c rii biologice, aplicarea legilor din mecanic , din
fizic !i chimie, nu reu!e!te s redea ntreaga complexitate a fenomenelor. Aplicarea acestor legi
poate prezenta, schematic !i mecanicist, numai aspecte singulare ale complexului proces
biologic, care este locomo&ia animal sau uman .
Mecanica este o ramur a fizicii care studiaz mi carea i echilibrul corpurilor sub
ac iunea for elor exercitate asupra lor, fiind !tiin a care studiaz condi iile mi c rii i ale
repausului corpurilor. [103]

59

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

5.1.3. Corpul uman ca un tot unitar


Organismul uman, n mi!care, trebuie privit ca un ntreg, nu ca o manifestare izolat a unor
mecanisme ale anumitor aparate !i sisteme care ar ac&iona complet independent. n acela!i timp,
studiul analitic al factorilor morfo-func&ionali nu este semnificativ, dect dac este urmat de
reintegrarea acestor factori !i a caracteristicilor n "totul" organismului. Pe lng aceast
integrare, este necesar !i stabilirea rela&iilor obiective dintre organismul ca ntreg !i mediul n
care se mi!c .
Rezultat al unei ndelungate filogeneze2 !i al unei ontogeneze3 complicate, perfec&ionarea
continu a aparatului locomotor !i a sistemului nervos a dus la posibilit &i din ce n ce mai
complexe de static !i mi!care, culminnd cu cea mai complex form de mi!care, statica !i
locomo&ia uman .
La baza mi!c rilor stau factorii morfo-func.ionali rezulta&i din mi!carea ns !i:
organele aparatului locomotor: oase, articula&ii, mu!chi;
organele sistemului nervos: receptorii, nervii senzitivi, m duva spin rii, encefalul,
nervii motori, pl cile motorii, sistemele gamma.
Intrarea n ac&iune a tuturor acestor factori n timpul mi!c rii este o condi&ie obligatorie
pentru ca ea s se desf !oare n parametrii normali, mecanismele lor de func&ionare sunt
stereotipe !i pot fi ncadrate sub form de principii. [125]
5.1.4. Terminologia general9
Anatomia (ana=prin i tomein=t iere) este o ramur a biologiei morfologice care studiaz
forma !i structura organismelor, ca !i ale p r&ilor lor componente. n mod curent, termenul are
mai ales o conota&ie medical de!i metodele anatomiei sunt aplicabile pentru orice organism
pluricelular (inclusiv animale, plante, unele ciuperci). Studiul anatomiei este strns legat de cel al
fiziologiei.
Exist mai multe variante ale anatomiei, care pot fi clasificate astfel:
1. Dup obiectul de studiu: anatomia vegetal , animal !i anatomia omului
2. Dup modul de abordare al obiectului de studiu:
Anatomia descriptiv (sau general , sistemica) - studiaz &esuturile !i organele &innd
seama !i de propriet &ile lor fiziologice !i urm re!te organizarea acestora n aparate !i
sisteme.
Anatomia topografic - studiaz pozi&iile diferitelor elemente anatomice precum !i
raporturile dintre acestea. Are ca principiu de studiu criteriul sintetic, pe regiuni,
2

Filogenez s.f. (biol.) din fr. phylogenese 1). Proces de dezvoltare a vie&ii pe P mnt. 2) Ramur a biologiei care se
ocup cu studiul acestui proces.
3
Ontogenez s.f. din fr. ontogense 1. proces de dezvoltare individual a organismelor vii din stadiul embrionar
pn la ncheierea ciclului vital; o ramur a biologiei care studiaz aceast dezvoltare; ontogenie. 2. (psih.) proces de
formare a persoanei, de dezvoltare a psihicului, a con!tiin&ei individuale.
60

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

stratigrafic, al organismului. De aceea este numit !i anatomie regionala sau pentru c


este strns legat de practica chirurgicala i se mai spune anatomie chirurgical sau
aplicativ . n studiul anatomiei trebuie s fie luate n considera&iune n mod permanent
ambele aspecte: anatomia trebuie sa fie n acela!i timp sistemic , ct !i topografic .
Anatomia func&ional - studiaz rela&iile de cauzalitate !i dependen& dintre forma,
pozi&ia !i func&ia diferitelor elemente anatomice. [109]

5.1.5. P9r.ile corpului uman


Corpul uman are mai multe niveluri de organizare structural (Fig. 5.1). Cel mai simplu
nivel al ierarhiei structurale este nivelul chimic. La acest nivel, atomii, blocuri mici de constructii
de materie, se combin pentru a forma molecule, cum ar fi de ap !i proteine. Moleculele, la
rndul lor, asociate n moduri specifice, pentru a forma organite, componentele de baz ale
celulelor microscopice. Celulele sunt cele mai mici unit &i ale organismelor vii.

Fig. 5.1. Niveluri de organizare structural . [163]

[esuturile sunt grupuri de celule similare, care au o func&ie comun . Cele patru tipuri de
baz de &esut din corpul uman sunt epiteliu, muscular, conjunctiv !i nervos. Fiecare tip de &esut
are un rol caracteristic n organism. Pe scurt, epiteliul acoper suprafa&a corpului !i delimiteaz
cavit &ilor acestuia; musculare confer mobilitate; &esutul conjunctiv sprijin !i protejeaz
organele !i &esutul nervos ofer un mijloc de comunicare intern rapid , prin transmiterea de
impulsuri electrice.
61

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Un organ este o structur discret , compus din cel pu&in dou tipuri de &esut, care
ndepline!te o func&ie specific pentru organism. Urm torul nivel de organizare este sistemul de
organe. Organe care lucreaz mpreun pentru a realiza un scop comun formeaz un sistem de
organe. Cel mai nalt nivel de organizare este organismul, fiin&a uman vie. Nivelul organismului
reprezint suma total a tuturor nivelurilor structurale, care lucreaz mpreun pentru a promova
via&a. Corpul uman este format din: cap, gt, trunchi !i membre, soma !i viscere. [199]
5.1.5.1. Structura sistemului osos
Este important identificarea corect a segmentelor corpului uman !i utilizarea coerent n
analiza mi!c rii.
Scheletul uman este alc tuit dintr-un num r de 214 oase cu diferen&e mici de la individ la
individ, diferen&iat printr-un schelet axial !i un schelet apendicular (al extremit &ilor).
CAPUL, GTUL !i TRUNCHIUL sunt segmentele care cuprind principala parte a corpului,
por&iunea axial a scheletului. Aceasta parte a corpului reprezint mai mult de 50% din greutatea
unei persoane !i are o mi!care mult mai lent dect celelalte p r&i ale corpului. Aceast por&iune
este constituit din 80 de oase, astfel:
1. Capul (22 oase):
- Oasele craniului (8): parietale (2), temporale (2), osul frontal, osul occipital, osul
etmoid, osul sfenoid;
- Oasele faciale (14): maxilar (2), mandibul ,osul zigomatic, osul nazal (2), osul
palatin (2), concha nazal inferioar (2), osul lacrimal (2), vomerul;
Oscioarele urechii interne (5): ciocan (2), nicoval (2), sc ri& ;
Gtul: - osul hioid (1);
2. Coloana vertebral (33), mp r&it n zonele: cervical (7), toracic (12) lombar (4),
sacral (5), coccis (variaz ntre 3-5) - sudat;
3. Cutia toracic9 (25): stern (1), coaste (24).
Extremit &ile superioare (mn ), inferioare (picior), centura scapular (humeral ), centura
pelvian (a bazinului) constituie por&iunea apendicular a scheletului. n general, segmentele
devin mai mici !i mai rapide pe m sur ce se dep rteaz de trunchi devenind astfel mai greu de
urm rit datorit dimensiunilor !i a vitezei generate.
SCHELETUL APENDICULAR con&ine 134 de oase, dispuse de o parte !i de alta a planului
sagital, astfel:
1. Centura scapular (4): clavicul (2), scapula (2);
2. Extremitatea superioar (64):
bra&: humerus (2),
antebra&: ulna/cubitus (2), radius (2);

62

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

palma minii: carpiene (16), metacarpiene (10), falange proximale (10), falange
intermediare (8), falange distale (10), sesamoid (4);
3. Centura pelvian : coxal (2);
4. Extremitatea inferioar :
- coapsa: femur (2);
- rotula (2)
- gamba: tibia (2), peroneul (2);
- laba piciorului: tarsiene (14), metatarsiene (10), falange proximale (10), falange
intermediare (8), falange distal (10), sesamoid (4). [87]
5.1.5.2. Articula.iile
Articula&iile reprezint leg tura dintre dou sau mai multe oase prin intermediul unui
aparat fibros si ligamentar; altfel spus, ele sunt un ansamblu de p r&i moi !i dure prin care se
unesc dou sau mai multe oase vecine.
Caracteristici 8i clasificare
A. Din punct de vedere structural, articula&iile se mpart n:
1. Articula ii fibroase: termina&ii osoase unite prin &esut colagenos;
2. Articula ii cartilaginoase: termina&ii osoase unite prin &esut cartilaginos;
3. Articula ii sinoviale: termina&ii osoase acoperite de cartilagiu articular !i nchise de o
capsul articular care are o membran sinovial .
B. Clasificarea func ional &ine cont de gradul lor de mobilitate, astfel exist :
1. Articula ii fixe (sinartroze, conform gr. syn cu, arthrosis articula&ie). Sunt
articula&iile n care oasele nu pot executa nici o mi!care sau fac mi!c ri foarte reduse.
Se ntlnesc la oasele cutiei craniene !i la oasele cutiei toracice. Leg tura dintre oase
la acest tip de articula&ii se face prin &esut cartilaginos, &esut conjunctiv fibros !i &esut
osos. De aceea, dup felul &esutului care leag oasele unei sinartroze deosebim:
2. Sincondroze n care leg tura dintre oase se face prin &esut cartilaginos ce i confer un
oarecare grad de mobilitate (conform gr. syn cu, chondros cartilaj);
3. Sindesmoze n care leg tura dintre oase se face prin &esut conjunctiv fibros;
4. Sinostoze n care oasele sunt legate prin &esut osos. Ele deriv fie din sincondroze, fie
din sindesmoze, la care &esutul de leg tur s-a osificat, mai ales la vrst naintat .
5. Articula ii semi-mobile (amfiartroze). Sunt articula&iile cu mi!c ri ceva mai ample,
deci semi-mobile;
6. Articula ii mobile (diartroze). Sunt articula&iile cele mai r spndite n organism.
Diartrozele dup gradul de libertate al mi!c rilor, n raport cu cele trei planuri (
transversal, sagital !i longitudinal), pot fi:
63

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Articula&ii cu un singur grad de libertate:


- Articula ii plane cu suprafe&e articulare congruente !i n care mi!carea este numai
de alunecare;
- Articula ii cilindroide (asem n toare balamalelor).
Articula&ii cu dou grade de libertate:
- articula&ia elipsoidal ;
- articula&ia selar .
Articula&ii cu trei grade de libertate: sferoidale (enartroze).
Structura func.ional9
Coloana vertebral : este cel mai important segment al aparatului locomotor. De aceasta
sunt legate toate celelalte segmente, care alc tuiesc trunchiul (toracele !i bazinul) !i de asemenea
se articuleaz membrele superioare !i membrele inferioare. Ea ne confer simetria corpului !i
direc&ia de mi!care. Tot ea face posibil att mobilitatea ct !i stabilitatea corpului.
Bazinul: este o forma&iune anatomic complex . El face leg tura ntre coloana vertebral !i
membrele inferioare. Datorit pozi&iei lui !i prin analogie cu centura scapular a membrului
superior, bazinul se mai nume!te !i centura pelvin . Spre deosebire ns de centura scapular
care este deosebit de mobil , centura pelvian este rigid . Rolul ei este numai de a transmite
greutatea corpului spre membrele inferioare !i de a sus&ine viscerele abdominale. Are deci, un rol
static prin excelen& .
Genunchiul este segmentul mobil al aparatului locomotor care leag coapsa de gamb .
Scheletul genunchiului este format din extremitatea inferioar a femurului, extremit &ile
superioare ale celor dou oase ale gambei: tibia !i peroneul !i osul propriu al regiunii, rotula.
Gamba este segmentul care leag coapsa de picior. Dup coaps , ea reprezint a doua
prghie important a membrului inferior. n alc tuirea articula&iilor gambei intr dou oase lungi:
tibia !i peroneul. n ortostatism, gamba, a c rei ax longitudinal prelunge!te axa biomecanic a
coapsei, transmite greutatea corpului la picior. Cnd membrul inferior ac&ioneaz ca un lan&
cinematic nchis, cu piciorul fixat pe sol, segmental gambei se comport ca o prghie de gradul I,
cu punctul de sprijin la mijloc. Cnd membrul inferior ac&ioneaz ca un lan& cinematic deschis
(piciorul nu este fixat pe sol), gamba se comport ca o prghie de gradul III, cu punctul de
aplicare al for&ei la mijloc, deci este o prghie de vitez .
Glezna !i piciorul sunt elementele care alc tuiesc un tot func&ional, situa&ie asem n toare
cu cea ntlnit la gtul minii !i mn . Piciorul reprezint , dup coaps !i gamb , a treia prghie
principal a membrului inferior. El este elementul de leg tur dintre corp !i sol, cu o structur
adecvat acestor func&ii.
Inerva ia articula iilor provine din nervii ce inerveaz oasele, mu!chii !i tegumentul
regiunii respective. Articula&iile sunt bogat inervate n special n zonele capsulare care sunt cele
mai solicitate de for&ele mecanice. n ele se g sesc proprioceptori (Golgi-Mazzoni, Krause,
64

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

Ruffini, Vater-Pacini), de la care, pe c i aferente se transmit informa&ii referitoare la func&ia


articula&iei respective spre cordoanele dorsale ale m duvei spin rii, la cerebel apoi la scoar&a
cerebral . Nervii articulari sunt nervi senzitivi forma&i din fibre aferente. [123]
Mobilitatea articular9
Deplasarea segmentelor osoase angreneaz n lan&ul mecanismelor motorii !i participarea
obligatorie a articula&iilor.
Forma !i gradele de libertate de mi!care pe care le ofer articula&iile reprezint factori
importan&i, care dirijeaz direc&ia !i sensul mi!c rilor !i care limiteaz amplitudinea lor. De
aceea, mobilitatea articular este un factor activ, care particip la realizarea mi!c rilor. Mi!c rile
articula&iilor pot fi active !i/sau pasive.
Mi carea activ este mi!carea executat de subiectul examinat cu ajutorul propriilor sale
grupe musculare. Prin ea se poate determina !i capacitatea func&ional a mu!chiului.
Mi carea pasiv este mi!carea executat de o for& exterioar , de obicei mna
examinatorului, la care subiectul examinat nu particip activ, deci nu !i contract mu!chii. n
general, amplitudinea articular a mi!c rilor pasive este mai mare dect a mi!c rilor active.
n tabelul 5.1, de mai jos, sunt identificate, pentru cteva articula&ii reprezentative
studiului, gradele de libertate4, planele !i axele dup care se realizeaz mi!c rile respective !i
mu!chii care contribuie la realizarea mi!c rilor.
n tabelul 5.2 sunt exemplificate, prin imagini ilustrative, !i definite mi!c rile articula&iilor
descrise mai sus.
Tab. 5.1. Caracteristici ale articula&ii, mi!c ri realizate !i elementele actuatoare.
Articula&ia

Grade de
libertate

Temporo mandibular

Glezn

Genunchi

Pold

Trunchi

Mi!care n planul:
sagital
coborre (depresie)
ridicare (eleva&ie)

frontal
Lateralitate (diduc&ie)

Flexie

Adduc&ie (Inversie)

Extensie

Abduc&ie (Eversie)

transversal
proiec&ie nainte (protrac&ie)
proiec&ie napoi (retrac&ie)

Flexie

Rota&ie intern

Extensie

Rota&ie extern

Flexie

Adduc&ie

Rota&ie intern

Extensie

Abduc&ie

Rota&ie extern

Flexie

Flexie lateral

Rota&ie

Extensie

Grad de libertate reprezint num rul parametrilor independen&i de pozi&ionare corespunz tor num rului posibilit &ilor de
mi!care simple ale unui sistem material. [189]

65

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Um r

Ionel Perban

Flexie

Adduc&ie

Rota&ie intern

Extensie

Abduc&ie

Rota&ie extern
Adduc&ie
Abduc&ie

Cot

Mn

Flexie

Supina&ie

Extensie

Prona&ie

Flexie
Extensie
Tab. 5.2. Exemple de mi!c ri ale articula&iilor.

Mi8carea

Flexia: mic!orarea
unghiului articula&iei n
planul sagital n jurul
unui ax transversal
Extensia: m rirea
unghiului articula&iei n
planul sagital n jurul
unui ax transversal
Hiperextensia: m rirea
unghiului articula&iei
peste pozi&ia natural
Dorsiflexie: flexia
ncheieturii
minii/gleznei n sens
opus palmei respectiv
t lpii
Flexie palmar /
plantar : flexia
ncheieturii
minii/gleznei nspre
palm respectiv talp
Abduc ia: ndep rtarea unui segment
fa& de planul sagital n jurul unui ax
antero - posterior
(n plan frontal)
Adduc ia: apropierea unui segment
fa& de planul sagital n jurul unui ax
antero - posterior
(n plan frontal)

66

Exemplificare

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

Protrac ie: mi!care anterioar n plan transversal.


Retrac ie: mi!care posterioar n plan transversal.
Eleva.ia (Ridicarea):
mi!carea de ridicare a
mandibulei respectiv a
um rului, superior
(cranial).
Depresie (Coborrea):
mi!carea de coborre a
mandibulei respectiv a
um rului inferior (caudal).
Rota ia: mi!carea unui segment n jurul
axei longitudinale.
Circumduc ie: mi!carea unui segment
care descrie un con cu baza variabil ,
care nsumeaz flexia, extensia,
abduc&ia, adduc&ia !i rota&ia.
Supina ia/ Prona ia: mi!carea de
rota&ie a minii, prin care palma
prive!te n jos sau n spate/palma
prive!te n sus sau n fa& .
Inversia/Eversia: mi!carea de rota&ie a
piciorului prin care: planta prive!te
medial, iar marginea intern a piciorului
se ridic /planta prive!te spre lateral, iar
marginea extern a piciorului se ridic .

Obstruc ie (Opposition): mi!carea


degetelor n raport cu ele ns !i

5.2. POZI IONAREA CORPULUI UMAN


5.2.1. Plane, axe, direc.ii 8i orient9ri
Pentru ncadrarea !i exprimarea rela&iilor spa&iale ale corpului uman, ct !i a p r&ilor sale
componente, se folosesc o serie de termeni generali de orientare. Ace!tia cuprind plane !i axe de
referin& , direc&ii, orient ri precum !i termeni cu caracter particular.
Pozi&ia anatomic normal (PAN) reprezint pozi&ia care se ia n considerare atunci cnd se
descriu diferitele elemente anatomice !i raporturile dintre ele. Este aleas prin conven&ie
67

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

interna&ional !i are o deosebit importan& , fiind indispensabil pentru studiul anatomiei. La om,
este: ortostatism (subiectul st n picioare) (de fapt, e clinostatism - culcat pe spate, cel pu&in
conform prof.dr. Alex Croitoru), toate cele patru membre paralele ntre ele, privirea nainte,
palmele orientate n fa , n supina ie.
Corpul uman ca toate corpurile !i obiectele din natur , este corp tridimensional, ca urmare
prezint trei axe !i trei plane spa&iale principale, perpendiculare ntre ele. Conform figurii 5.2
definim urm toarele:
Axul longitudinal (z-z) sau vertical (n pozi&ia vertical ): str bate corpul n lungimea sa,
este perpendicular pe sol !i trece prin centrul de greutate G al corpului.
Axul median (y-y) corespunde grosimii corpului. El are un pol anterior !i altul posterior !i
formeaz axul vertical.
Axul transversal (x-x), la om n pozi&ia vertical , este numit !i axul orizontal. El str bate
corpul de la stnga la dreapta !i corespunde l &imii corpului (axul x-x).
Planul frontal con&ine axul transversal (x-x) !i longitudinal (z-z) !i mparte corpul ntr-o
parte anterioar !i una posterioar .
Planul sagital (median) con&ine axul median (y-y) !i axul longitudinal (z-z). El str bate
corpul pe linia median mp r&indu-l n dou jum t &i simetrice. Planele care sunt paralele cu
acest plan poart denumirea de planuri para-sagitale.
Planul transversal con&ine axul transversal (x-x) !i cel sagital. Acest plan raportat la
pozi&ia vertical a corpului, se mai nume!te !i plan orizontal.

Fig. 5.2. Pozi&ia anatomic (axe, plane !i direc&ii).


68

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

5.2.2. Baza de sus.inere BSBaza de sus inere (poligonul de sus inere) reprezint o suprafa& de form geometric
variabil , delimitat fie de marginile exterioare, fie de punctele prin care segmentele corpului
omenesc iau contact cu solul. Astfel, baza de sus&inere n pozi&ia orto-static poate fi reprezentat
de suprafa& poligonal cuprins ntre marginile externe ale plantelor, conform figurii 5.2, n
pozi&ie stnd pe un picior (suprafa&a plantar a piciorului de sprijin), n pozi&ia stnd pe vrfuri
(suprafa& plantar a antepicioarelor) sau pozi&ia stnd n poante (pulpa degetelor piciorului) etc.
n unele situa&ii aceast suprafa& ajunge s fie redus practic la un punct sau la o linie.
Men&inerea echilibrului se face cu att mai greu cu ct baza de sus&inere !i mic!oreaz suprafa&a.

Fig. 5.3. Baz de sus&inere.

[innd cont de antropometria t lpii, conform figurii de mai jos, se poate determina baza de
sus&inere precum !i unghiul de deschidere al t lpilor. Ace!tia sunt doi parametrii decizionali n
interpretarea stabilit &ii corpului uman n planul solului. n plan vertical avem ca !i parametrii
decizionali pozi&ia CG, a LG !i a liniei care une!te CG cu extremit &ile BS.

Fig. 5.4. Parametrii antropometrici ai BS.


69

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Conform figurii 5.4, baza de sus&inere se calculeaz conform ecua&iei:


BS =

DDM + DIM
LET
2
,

(5.1)

iar unghiul de deschidere al t lpilor:


= 2 arctg

DDM DIM
2 LET
,

(5.2)

unde: BS este baza de sus&inere, DDM este distan&a ntre degetele mari,
DIM, distan&a
maleolar , LET este lungimea efectiv a t lpii, F este unghiul de deschidere al t lpilor,
l &imea maxim a t lpii !i LT lungimea t lpii. [34]
Valoarea normal a DDM, interpretat ca !i l &imea BS, este cuprins n intervalul
cm. Orice valoare care dep !e!te aceste limite corespunde unei persoane care sufer
anumit patologie care afecteaz stabilitatea corpului. [159]

intraLMT
5- 10
de o

5.2.3. Axele biomecanice


Autorii care s-au preocupat de mecanica uman au reprezentat corpul ca un ansamblu de
unit &i func&ionale mobilizate una n raport cu alta. Dempster (1955) a reprezentat scheletul
uman printr-un sistem simplificat constituit dintr-un ansamblu de prghii ( Fig. 5.5, a).

a)

b)

Fig. 5.5. Ansamblu de prghii, conform Dempster !i (a) axele biomecanice(b).

70

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

Se remarc faptul c elementul cap se articuleaz cu segmentul cervical, acesta cu


segmentul dorsal !i la rndul lui, acesta se articuleaz cu cel lombar. Elementul bazin este
reprezentat printr-un triunghi construit pe articula&ia sacro-iliac !i cele dou articula&ii coxofemurale, unind astfel regiunea lombar de elementele femurale. Elementul coaps se articuleaz
cu elementul gamb , care la rndul s u se articuleaz cu elementul picior. n partea superioar a
trunchiului, elementul clavicular se articuleaz , pe de o parte, la nivel sterno-costal !i pe de alt
parte, cu elementul scapular, deci axa trece prin articula&ia gleno-humeral !i articula&ia
acromioclavicular care se articuleaz cu elementul bra&.
Aceast simplificare care vizeaz reprezentarea corpului uman ca un ansamblu de unit &i
articulate ntre ele este aplicativ n analiza mecanic a mi!c rii.
Dreapta trasat pe un segment osos este denumit axa mecanic a elementului corporal
avut n vedere. Aceast ax mecanic se poate defini ca un segment de dreapt care trece prin
centrele suprafe&elor articulare situate la extremit &ile osului.
Axa mecanic nu se confund cu axa longitudinal care este o curb care une!te centrele
tronsoanelor infinit de mici, din componen&a osului.
n figura 5.5, b este prezentat aceast diferen& n cazul femurului. Linia dreapt este axa
mecanic , iar curba, reprezentat cu linie punctat , este axa longitudinal . Axele mecanice sunt
asimilate segmentelor din structura lan&ului osos !i permit raportarea la mi!c rile unghiulare,
pentru care gradele de libertate sunt limitate de posibilit &ile articulare.
Aceste mi!c ri de rota&ie pot fi m surate !i exprimate n grade sexagesimale sau radiani.
Desigur o simpl flexie sau extensie prezint evolu&ii mult mai complexe !i de o varietate mult
mai mare. Astfel, o combina&ie de mi!c ri unghiulare segmentare care totalizeaz valoarea zero,
au ca rezultat o mi!care de transla&ie, cum sunt cele puse n eviden& la mers sau la alergare.
Reprezentarea corpului uman printr-o succesiune de axe mecanice sau de segmente osoase, ne
permite s aplic m principiile mecanice n analiza unei mi!c ri.

5.3. FOR ELE IMPLICATE N MI C RILE CORPULUI


Exist mai multe tipuri de for&e5 n natur , dar cea mai mare parte a for&elor, ntlnite n
studiile biomecanice ale mi!c rilor corpului, se ncadreaz ntr-una din cele dou categorii:
interne !i externe.
Un anumit corp este supus la o for& extern n cazul n care se aplic for&a de c tre un alt
obiect. Acestea sunt reprezentate prin: for.a gravita.ional9, presiunea atmosferic9, rezisten.a
mediului, for.a iner.ial9, for.a de reac.iune a suprafe.ei de sprijin (reazem), for.a de
frecare.
5
For a, conform mecanicii contemporane, reprezint m rimea fizic vectorial care m soar interac&iunea sistemelor
materiale. [182]

71

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

For&ele prin care particulele individuale unui corp ac&ioneaz asupra alteia se numesc for&e
interne. Acestea sunt reprezentate prin impulsul nervos, contrac.ia(for.a) muscular9,
presiunea intra abdominal9 8i prghiile osteo-articulare care genereaz9 reac.ia articular9 .
Dac un corp se sprijin pe alte corpuri !i este expus unor for&e exterioare, n punctele de
sprijin se produc deforma&ii !i for&e interne, iar acestea sunt distribuite n interiorul corpului
astfel nct s existe un echilibru, iar corpul se consider a fi n una sau mai multe din
urm toarele st ri: tensiune, compresiune sau forfecare. [236, 1]
Accelera&ia gravita&ional care determin for&a de greutate !i alte for&e exterioare rezultante
!i for&ele musculare interne ac&ioneaz n mod continuu asupra corpului uman. Toate acestea,
indiferent de cauza, sens, direc&ie sau de amplitudine, au scopul general de stabiliza sau
destabiliza respectiv echilibra, dezechilibra corpul uman n func&ie de activitatea realizat !i
mediul ambiental.
Orice for& perturbatoare generat , indiferent de direc&ie sau sens, are un efect d un tor
asupra echilibrului !i a stabilit &ii corpului uman. [innd cont de accelera&ia gravita&ional !i de
postura (dispunerea articula&iilor) corpului uman, s-a constatat c , cele mai perturbante for&e se
manifest n plan sagital(dup direc&ia antero-posterior) !i respectiv frontal (dup direc&ie mediolateral). Din acest punct de vedere, lund n considerare !i accelera&ia care apare n timpul
locomo&iei, cu rol de mbun t &ire a stabilit &ii n plan sagital (dup directie antero- posterioar ),
se poate afirma:
Contactul bipodal confer o stabilitate crescut n plan medio - lateral !i mai sc zut n
plan antero - posterior;
Contactul unipodal confer o stabilitate crescut n plan antero - posterior !i mai sc zut
n plan medio - lateral;
Non - contactul confer de asemenea o stabilitate crescut n plan antero - posterior !i
mai sc zut n plan medio - lateral.
5.3.1. For.ele interne
5.3.1.1. Impulsul nervos
Este fenomenul ce se transmite pe traseul unui arc reflex care la rndul lui prezint
receptori, cale aferent , centru nervos, cale eferent !i placa motorie (sinapsa neuro-muscular )
prin care se transmite impulsul motor celulei musculare. Mecanismele care stau la baza
mi!c rilor sunt de natur neuromuscular , sunt acte reflexe. Un arc reflex, cel mai elementar,
specific impulsului nervos motor este alc tuit din: receptori (proprioceptori), cale aferent (de
transmitere a sensibilit &ii proprioceptive), centrii nervo!i (medulari si supramedulari), c ile
eferente (motorii) !i placa motorie (sinapsa neuromuscular ) prin care se transmite comanda
motorie, efectorilor (mu!chii). Proprioceptorii se g sesc la nivelul tuturor organelor aparatului
72

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

locomotor (oase, articula&ii, mu!chi), reprezint elementele materiale ale sensibilit &ii
proprioceptive, sunt deosebit de numero!i si au func&ii polivalente, nregistrnd modific rile cele
mai variate: termice, mecanice, chimice, osmotice, inclusiv alungirea mu!chiului !i rata acesteia.
mpreun cu analizatorii vizual si acustico-vestibular aduc o mare contribu&ie n orientare, n
modific rile de pozi&ie !i de tonus muscular, fiind indispensabili n men&inerea echilibrului !i
realizarea corect a mi!c rilor.
Rolul cerebelului este deosebit n aceste func&ii, intervenind n procesele de coordonare a
mi!c rilor voluntare !i n p strarea echilibrului. Tot el coordoneaz colaborarea armonioas a
mu!chilor antagoni!ti, sinergici !i fixatori. Sub controlul cerebelului sunt !i viteza de execu&ie,
for&a, amplitudinea, direc&ia !i continuitatea mi!c rii.
Rolul scoar&ei cerebrale este major, la nivelul ei excita&iile proprioceptive sunt transformate
n senza&ii n urma analizei !i sintezei diferitelor impulsuri nervoase. Aici, se realizeaz leg tura
dintre c ile aferente !i cele eferente, apare comanda motorie care va fi transmis eferent prin:
- sistemul piramidal (direct sau ncruci!at) neuronilor motori alfa din coarnele
anterioare ale m duvei spin rii !i de aici mu!chilor, pentru mi!c rile voluntare;
- sistemul extrapiramidal pentru mi!c rile involuntare !i automate !i pentru reglarea
tonusului, comand transmis tot la nivelul motoneuronilor din coarnele
anterioare ale m duvei spin rii. De aceea ace!ti neuroni motori se mai numesc !i
cale final comun . [217] Placa motorie (sinapsa neuromuscular ) este
forma&iunea anatomo-func&ional prin care impulsul nervos motor se transmite
celulei musculare prin intermediul mediatorului chimic acetilcolina.
n zona H (coarne) anterioar a m duvei spin rii, pe lng motoneuronii alfa, exist !i
motoneuroni gamma, afla&i n leg tur cu fusurile neuromusculare prin a!a numitele bucle
gamma prin care se m re!te reactivitatea motoneuronilor alfa. Buclele gamma sunt interesate n
toate activit &ile motorii, fie ele tonice sau fazice. Prin modificarea activit &ii lor, se asigur
reglarea sensibilit &ii la ntinderea fusurilor neuromusculare, deci se regleaz reflexul miotatic
care este suportul tonusului postural.
n mi!c rile voluntare, activitatea gamma precede activitatea alfa. Sistemul piramidal
ac&ioneaz ntr-o prim etap asupra motoneuronului gamma, ceea ce atrage o cre!tere a
reactivit &ii motoneuronului alfa !i numai ntr-o a doua faz asupra motoneuronului alfa,
producnd activitatea motorie.
5.3.1.2. Contrac.ia muscular9
Contrac&iile musculare prin for&a pe care o exercit constituie un important factor n
men&inerea posturii !i a echilibrului stabil. [154] Este a doua for& interioar care intervine n
realizarea mi!c rii, ca o reac&ie de r spuns la stimulare, prin impulsul nervos.

73

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Motoneuronul alfa prime!te toate impulsurile motorii, indiferent de originea lor !i cnd
starea de excita&ie care rezult din aceast suma&ie a atins un prag suficient, neuronul
reac&ioneaz stereotip, trimi&nd un impuls motor fibrelor musculare pe care le inerveaz prin
termina&iile sale. ntregul mu!chi se contract cu intensit &i variabile, activitate explicabil prin
dou mecanisme: prin suma&ie n timp, n leg tur cu frecven&a cu care se succed impulsurile !i
prin suma&ie n spa&iu, n leg tur cu un num r din ce n ce mai mare de unit &i motorii care intr
n ac&iune.
Test rile in - vitro au determinat un grafic (Fig. 5.6) al varia&iei for&ei generat de mu!chi
n raport cu viteza de lungire respectiv scurtare a acestuia. Conform graficului, poten&ialul for&ei
musculare descre!te rapid n raport cu cre!terea vitezei de scurtare (contrac&ie concentric ), pe
cnd acela!i poten&ial cre!te odat cu cre!terea vitezei de ntindere (contrac&ie eccentric ).

Fig. 5.6. Graficul for&ei n raport cu viteza. [95]

Contrac&ia muscular reprezint o manifestare legat de schimbarea elasticit &ii musculare.


Ea se manifest fie ca o nt rire a mu!chiului, fie ca o modificare !i de t rie !i de form a
acestuia. Deosebim mai multe feluri de contrac&ii:
contrac&ii izometrice (statice), sunt contrac&ii de nt rire a mu!chiului. Prin aceste
contrac&ii izometrice lungimea mu!chiului nu se schimb ceea ce nseamn abolirea
mi!c rii, asigurarea echilibrului sau a pozi&iei statice;
contrac&ii izotonice (dinamice), sunt contrac&ii de scurtare/ alungire a mu!chiului !i
de deplasare a segmentelor, n care se p streaz constant tensiunea mecanic din
mu!chi pe toat durata scurt rii lungimii mu!chiului;
contrac&ii eccentrice care se produc cnd for&a care se opune dep se!te for&a
muscular !i ntinde mu!chiul;
74

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

contrac&ii concentrice care se produc cnd for&a care se opune este dep !it de for&a
muscular !i scurteaz mu!chiul;
contrac&ii izokinetice care se realizeaz cu vitez constant (izokinetic ). Toate
mi!c rile naturale ale aparatului locomotor, precum !i alte numeroase contrac&ii
obi!nuite ale musculaturii umane nu au vitez constant , n primul rnd datorit
accelera&iei din faza de demarare, iar apoi datorit schimb rilor de pozi&ie, n
prghiile lan&urilor cinematice, raportate la greutatea proprie sau deplasat .
contrac&ii auxotonice n care att viteza mi!c rii ct !i for&a rezistiv variaz
independent, fiind posibile nenum rate reguli empirice de leg tur ntre ele.
Majoritatea mi!c rilor care se desf !oar cu putere maxim sunt contrac&ii auxotone.
Se consider c , practic, toate mi!c rile de locomo&ie !i cele naturale ale omului sunt
auxotone. Pu&inele excep&ii sunt mi!c rile izometrice, izokinetice, izotonice.

5.3.2. Grupe 8i lan.uri musculare


Cuplurile i lan urile cinematice sunt formate din prghii osoase articulate mobil. Ele au
ca organe de mi!care mu!chii stria&i dispu!i n jurul articula&iilor.
Grupa muscular este format din mai mul&i mu!chi care mobilizeaz un cuplu cinematic
!i este reprezentativ pentru fiecare grad de libertate al acestuia.
Lan&urile musculare sunt o nl n&uire de grupe musculare cu ac&iune sinergic sau
antagonist . Caracteristic lan&urilor musculare este modalitatea foarte variat de leg tur
func&ional ce se stabile!te ntre diferitele grupe musculare. Pu&ine sunt mi!c rile complexe care
s fie efectuate de acela!i lan& muscular, deoarece pentru fiecare varia&ie a mi!c rii se adaug alte
componente ale mi!c rii.
Din punct de vedere biomecanic, n executarea unei ac&iuni musculare, pe lng mu!chiul
care execut mi!carea (mu!chiul agonist) mai intervin !i alte grupe musculare cu rol bine definit
n sincronizarea ac&iunilor musculare. Astfel, deosebim urm toarele tipuri de mu!chi:
1. Agonistul este motorul principal, mu!chiul care face mi!carea.
2. Antagonistul este mu!chiul care controleaz efectuarea continu !i gradat a mi!c rii.
n cazul cnd ace!tia nu au timp suficient s amortizeze mi!carea datorit rapidit &ii
cu care se execut , solicitarea se transmite ligamentelor !i capsulei articulare care pot
suferi traumatisme.
3. Mu chii sinergici ndeplinesc n comun anumite mi!c ri, dar fiecare n parte poate
efectua ac&iuni diferite. Din nsumarea lucrului lor mecanic rezult mi!carea
respectiv . Ei neavnd aceea!i direc&ie de trac&iune, joac !i rolul de orientare a
mi!c rilor, de reglare a direc&iei mi!c rii n cadrul mi!c rilor complexe ale lan&urilor
cinematice.

75

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

4. Mu!chii de fixare sus&in segmentul n pozi&ia cea mai util !i confer astfel, for&
mi!c rii.
5. Mu!chii neutralizatori, ce suprim mi!carea secundar a motorului principal, intervin
dup terminarea mi!c rii, ei sunt de fapt tot antagoni!ti.
Principalele lan.uri musculare ale corpului
Asigurarea postural !i mi!c rile corpului sunt efectuate de c tre musculatura dispus n
jurul articula&iilor sub form de grupe musculare !i lan&uri. Cum majoritatea mi!c rilor omului
sunt complexe, exist ntotdeauna o mbinare ntre activitatea dinamic cu elemente de activitate
static .
Lan&urile musculare ale trunchiului execut activitatea n func&ie de mobilitatea coloanei
vertebrale.
Pe fa&a dorsal a trunchiului se afl cele dou lan&uri musculare puternice ale extensorilor
coloanei vertebrale, care prin direc&ia multipl a mu!chilor !an&urilor vertebrale particip la toate
mi!c rile coloanei.
Pe fa&a ventral a trunchiului pe lng cele dou lan&uri musculare verticale ale drep&ilor
abdominali, antagoniste mu!chilor extensori ai coloanei vertebrale, exist dou lan&uri musculare
puternice oblice, care se ntretaie, formnd cu cele oblice ale fe&ei dorsale a trunchiului ni!te
lan&uri spirale.
Lan.urile musculare ale trunchiului se continu cu cele ale membrelor superioare !i
inferioare, solidariznd astfel ntreg corpul n executarea mi!c rilor sau asigurarea pozi&iilor.
Lan.urile musculare ale membrelor superioare sunt capabile s asigure la om cele mai
precise !i mai complexe mi!c ri care s-au perfec&ionat n procesul muncii.
Lan.urile musculare ale membrelor inferioare - func&ia de sus&inere a corpului n pozi&ie
vertical precum !i mersul biped au dus la o dezvoltare puternic a musculaturii, pentru a
corespunde efortului sporit. La acestea s-au ad ugat !i func&ii de coordonare nervoas a
echilibrului corpului n diferite pozi&ii !i n executarea mi!c rilor.
Lan.ul muscular al flexiei triple este format din grupele musculare ale: flexorilor coapsei
pe bazin; flexorilor gambei pe coaps ; flexorilor dorsali ai labei piciorului (ridic pe c lcie).
Lan&ul muscular al extensiei triple este format din grupele musculare ale: extensorilor
coapsei pe bazin; extensorilor gambei pe coaps ; flexorilor plantari.
Specificul sta&iunii bipede a impus la om o dezvoltare considerabil a lan&ului muscular al
membrelor inferioare, nct raportul dintre greutatea mu!chilor extensori !i flexori este de 2:1 la
membrul inferior !i de 1:1 la membrul superior, ceea ce demonstreaz participarea mai puternic
a lan&ului muscular al membrelor inferioare la asigurarea staticii !i dinamicii corpului omenesc.

76

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

n figura 5.7 este figurat varia&ia efortului muscular n raport cu timpul maxim de
men&inere a acelui efort, continuu, exprimat ca fiind for&a exercitat de mu!chi, exprimat n
procente din for&a maxim posibil . [60]

Fig. 5.7. Varia&ia efortului muscular n raport cu timpul maxim de men&inere.

n cazul solicit rilor continue prelungite exercitate asupra sistemului muscular se necesit
o perioad de recuperare pentru a putea reveni la parametrii 100% de destindere. Aceast
perioad de recuperare este figurat (Fig. 5.8) n raport cu timpul necesar.
Efortul muscular localizat a fost privit ca un poten&ial factor la cre!terea riscului unei
destabiliz ri. Contribu&iile !tiin&ifice au ar tat c efortul muscular localizat la nivelul !oldului !i
al genunchiului conduc la destabilizarea posturii verticale n plan frontal !i deasemenea la
reducerea semnalului proprioceptiv. [254]

Fig. 5.8. Varia&ia perioadei de recuperare n raport cu relaxarea mu!chilor dup efort. [60]

77

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

5.3.3. For.a din ligamente


Ligamentele sunt &esuturi dure conjuctive care interconecteaz termina&iile oaselor ntre ele
asigurnd stabilitatea articula&iilor corpului. Ligamentele sunt structuri de tip cablu constnd n
principal din fibre de colagen !i elastin. Colagenul are proprietatea de a se opune for&elor de
trac&iune iar elastinul ac&ioneaz pentru a m ri flexibilitatea. Articula&iile con&in un num r mare
de ligamente dispuse dup direc&ii variate. Orice alterare a acestor ligamente duce la m rirea
mobilit &ii n direc&ia respectiv !i pierderea stabilit &ii. [236]
Fibrele de colagen nu au o aranjare paralel ca n cazul tendoanelor ci au o aranjare variat
dup mai multe direc&ii. Majoritatea ligamentelor preiau maxim 8- 10 % din tensiunea maxim
de solicitare. [145]
5.3.4. Presiunea intra - abdominal9
Presiunea intra- abdominal apare n zona abdominal , este direct influen&at de:
volumul organelor cavitare abdominale;
leziuni ocupatoare de spa&iu: ascit , hemoragii, tumori, fluide;
condi&ii care limiteaz expansiunea peretelui abdominal: escarele de arsur , edemul
spa&iului III. [160]
Bartelink (1957) a fost primul care a studiat efectul acestei presiunii la nivelul coloanei
vertebrale lombare !i a ajuns la concluzia ca dac aceasta presiune cre!te confer rigiditate !i
astfel ar avea un efect benefic la nivelul coloanei vertebrale lombare, n special la ridic ri de
greut &i. Valoarea normal a presiunii intra- abdominale este 0-5 mmHg. La valori mai mari de
15 mmHg poate cauza importante disfunc&ii ale sistemelor interne.
5.3.5. Prghiile osteo - articulare
Prghiile osteo - articulare (Fig. 5.9) reprezint cea de a treia for& intern care intervine n
realizarea mi!c rii. Impulsurile nervoase produc contrac&ii musculare, care la rndul lor atrag
deplasarea segmentelor osoase la nivelul inser&iilor musculare transformnd astfel, energia
chimic n energie mecanic . Segmentele osoase asupra c rora ac&ioneaz mu!chii se comport ,
la prima vedere, ca prghiile din fizic .
n mecanic , prghia este o bar rigid care se poate roti n jurul unui punct de sprijin.
Asupra oric rei prghii se aplic dou for&e: for&a activ (F) !i for&a de rezisten& (for&a rezistiv ,
R). Fiecare dintre ele ac&ioneaz la o anumit distan& de punctul de sprijin (axa de rota&ie,
fulcrum), formnd un moment al for&ei corespunz tor pentru bra&ul for&ei !i un moment al
rezisten&ei pentru bra&ul rezisten&ei. Distan&a de la axa de rota&ie la momentul for&ei sau al
rezisten&ei se nume!te bra&ul for&ei, respectiv bra&ul rezisten&ei.

78

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

Prghiile n mecanic sunt folosite pentru efectuarea unor activit &i cum ar fi: ridicarea
unei greut &i, transportul de greut &i (cu roaba) sau chiar vslitul.
Tot prghii sunt !i oasele corpului care au axa de rota&ie n articula&ii, for&a activ este dat
de mu!chi, iar for&a de rezisten& este dat de greutatea corpului sau a segmentelor sale. Prghiile
au rolul de a transmite mi!carea, de la mu!chi !i tendoane la sarcina rezistiv , m rind eficien&a.
Aplicnd la mecanismul prghiilor condi&ia de echilibru fundamental a for&elor, constat m c n
stare de repaus sau de rota&ie uniform a prghiei, f r frecare, momentul for&ei care rote!te
prghia ntr-un sens este egal cu momentul for&ei care o rote!te n sens contrar. Din raportul care
se stabile!te ntre bra&ul for&ei !i bra&ul rezisten&ei, rezult regula de aur a mecanicii: ce se c!tig
n for& se pierde n viteza de deplasare !i invers. Folosind prghiile ca unelte nu c!tig m lucru
mecanic, dar aplic m o for& mai mic pentru nvingerea unei rezisten&e mai mari.

Fig. 5.9. Tipuri de prghii osoase: prghie de gradul I (a), prghie de gradul al II-lea (b),
prghie de gradul al III-lea (c).

Dup felul cum se dispun cele dou for&e (activ si de rezisten& ) fa& de punctul de sprijin,
exist trei feluri de prghii:
Prghiile de gradul I sunt prghiile la care punctul de sprijin este situat ntre cele dou
momente de aplicare a for&ei !i a rezisten&ei; ambele for&e sunt ndreptate n acela!i sens. (ex: n
mecanic este balan&a). n corpul omenesc sunt numeroase: la nivelul articula&iei dintre craniu !i
coloana vertebral (atlanto-occipital ), punctul de sprijin se afl n articula&ie , for&a activ este
dat de mu!chii cefei, iar rezisten&a de greutatea capului. La nivelul articula&iei coxo-femurale (n
pozi&ie stnd) se afl punctul de sprijin (axa de rota&ie), iar n plan ventral !i dorsal cele dou
puncte de aplicare a for&ei active !i a for&ei de rezisten& . n corpul omenesc toate prghiile de
gradul I au bra&e inegale, de aceea !i for&ele care le echilibreaz sunt inegale. Astfel, la craniu,
bra&ul for&ei este mai scurt dect cel al rezisten&ei, musculatura cefei care-l manevreaz este mai
dezvoltat dect musculatura ventral a gtului, care mnuie!te un bra& mai lung. Prghiile de

79

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

gradul I sunt prghii de echilibru. La prghiile de gradul II si III, cele dou for&e au direc&ii
contrarii, iar punctul de sprijin se afl la unul din capetele prghiei.
Prghiile de gradul al II-lea sunt prghiile care au punctul de sprijin la un cap t, for&a la
cel lalt cap t, iar rezisten&a ntre ele, de ex: roaba, sau ridicarea unei greut &i mari cu o rang de
fier. n corpul omului acest gen de prghii este contestat; majoritatea autorilor admit c ar exista
un singur exemplu, la articula&ia talocrural , n pozi&ia stnd pe vrfuri, unde punctul de sprijin
este n vrful piciorului, for&a se exercit pe calcaneu de c tre mu!chii care ac&ioneaz tendonul
lui Achile, iar rezisten&a este dat de greutatea corpului care se transmite acestei prghii prin
oasele gambei. Acestea sunt prghii de for& .
Prghiile de gradul al III-lea sunt prghiile care au punctul de sprijin la un cap t al
prghiei, rezisten&a la cel lalt cap t, iar for&a ntre acestea. Ex: pedala tocilarului, cle!tele de
c rbuni. n corpul omenesc, acest gen de prghii este foarte r spndit. Ele ac&ioneaz cu pierdere
de for& !i c!tig de deplasare. Ex: articula&ia cotului, unde punctul de sprijin este n articula&ie,
rezisten&a la cel lalt cap t (dat de greutatea antebra&ului !i a minii), iar for&a este ntre ele (dat
de mu!chii flexori ai antebra&ului pe bra&). Acestea sunt prghii de vitez .
Dar ac&iunea mu!chiului nu se execut numai cu scopul mobiliz rii prghiilor osoase. Prin
tonusul sau prin contrac&ia lor voluntar , mu!chii reprezint unul din principalele mijloace de
unire !i de conten&ie ale segmentelor osoase articulate. Dup paralelogramul for&elor, for&a unui
mu!chi se descompune n dou componente: una muscular !i alta articular , de men&inere a
suprafe&elor osoase. Deci o parte din for&a muscular se consum pentru realizarea contrac&iei
propriu-zise, iar alt parte, pentru men&inerea n contact a suprafe&elor articulare.
Principalii mu!chi care ac&ioneaz ca for&e active, pe prghii de gradul III sunt men&iona&i
n tabelul 5.3.
Tab. 5.3. Mu!chii care ac&ioneaz ca for&e active pe prghii de gradul al III-lea.

80

Nr. crt.

Mu8chiul

Sec.iunea orientativ9
10-4 m2

Gluteus maximus

58

Soleus

47

Vastus lateralis

41

Diaphragm

36

Levitor scapulae

35

Levator scapulae

35

Subscapularis

20

Triceps brahii longus

14

Flexor digitorum profundus

10

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

5.3.6. For.ele externe implicate n realizarea mi8c9rii


1. For a gravita ional este manifestarea unei legi universal valabile n natur . n
conformitate cu legea atrac&iei universale, p mntul atrage corpurile !i n acela!i timp este atras
!i el de acestea. n condi&ii normale, atrage continuu spre sol corpul !i segmentele sale care nu
scap ac&iunii legii gravita&iei universale.
P mntul fiind turtit la poli (polii sunt deci mai aproape de centrul p mntului), for&a
gravita&ional va fi mai mare la poli dect la ecuator. La poli, for&a gravita&ional este maxim ,
iar la ecuator, minim . For&a gravita&ional ac&ioneaz totdeauna vertical de sus n jos. mpotriva
ei, for&ele interne cumulate ac&ioneaz exact n sens invers, de jos n sus. For&a superioar de
mi!care care ncearc s nving for&a gravita&ional este s ritura. nainte de a face s ritura,
corpul se adun , !i !i concentreaz for&ele. nvingerea ei presupune un mare consum de energie.
Numai n imponderabilitate ac&iunea for&ei gravita&ionale este anihilat !i n acest caz contrac&ia
muscular se realizeaz cu o for& egal cu for&a absolut de contrac&ie.
Greutatea corpului (la for&e interne) ac&ioneaz ntotdeauna vertical, de sus n jos asupra
centrului de greutate al corpului sau al segmentului. Valoarea acestei for&e este legat de
volumul, lungimea, densitatea segmentului care se deplaseaz sau de num rul segmentelor
angajate n mi!care.
2. Presiunea atmosferic reprezint indirect tot o form de ac&iune a for&ei gravita&ionale.
Ea apas asupra corpului cu o intensitate variabil n func&ie de viteza de deplasare. Ex: n
repaus, asupra corpului omenesc ac&ioneaz o presiune atmosferic de peste 20.000 kg.
Articula&ia coxofemural are o suprafa& de 16 cm2. Cavitatea ei articular reprezint un spa&iu
virtual !i este vid . Presiunea atmosferic ac&ioneaz asupra ei cu 16,537 kg. Greutatea
membrului inferior este de 9-10 kg. Presiunea atmosferic poate men&ine singur capul femural
n cavitatea cotiloid chiar dup sec&ionarea tuturor mu!chilor periarticulari. Ac&iunea presiunii
atmosferice asupra corpului este compensat de presiunea intern a marilor cavit &i, care are
valori identice cu cele ale presiunii atmosferice.
3. Rezisten a mediului este cea a mediului extern n care se desf !oar exerci&iile fizice
care pot fi practicate att n aer liber ct !i n ap . De aceea segmentele corpului omenesc sau
corpul n ntregime vor trebui s nving rezisten&a acestora. Ea depinde de m rimea suprafe&ei
frontale pe care corpul o opune mediului.
4. Iner ia este for&a care tinde s prelungeasc !i s sus&in o stare de mi!care dat . Astfel,
un corp n repaus tinde s r mn n repaus, iar un corp n deplasare tinde s se deplaseze n
continuare.

81

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

5. For a de reac iune a suprafe ei de sprijin (reazem)


Calculul amplitudinii !i al orient rii acestei for&e se face dup cele trei axe,
corespunz toare celor trei plane, prin compunerea scalar a amplitudinii for&elor (proiec&iile pe
cele trei axe) !i calculul unghiului de orientare (fig. 5.10). Orientarea se calculeaz
trigonometric, iar amplitudinea conform teoremei lui Pitagora. Avem, astfel, n cele trei plane:
1. Plan sagital
2
2
FRS= FXAP
+ FZV

(5.3)

FXAP
FZV ;
2. Plan frontal
F XZ=tg

(5.4)

2
2
FRF= FZV
+ FYML

(5.5)

FYML
FZV ;
3. Plan transversal
FYZ=tg

(5.6)

2
2
FRT = FXAP
+ FYML
,

F XY =tg

(5.7)

FYML
FXAP .

(5.8)

Calculul rezultantei for&elor dup cele treia axe ale sistemului de coordonate constituie
for&a de reac&ie a suprafe&ei de sprijin. Amplitudinea for&ei de reac&iune a solului este dat de
rela&ia:
2
2
2
FR= FXAP
+ FYML
+ FZV

a)

(5.9)

b)

c)

Fig. 5.10. Descompunerea for&ei de reac&iune dup cele 3 planuri: sagital (a), frontal
(b) !i transversal (c). [65]
82

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

For&a de reac&iune a suprafe&ei de sprijin se g se!te n dou st ri:


static atunci cnd corpul este imobil !i este egal vectorial cu for&a de greutate static a
corpului;
dinamic atunci cnd corpul este n mi!care !i este egal vectorial cu for&a de greutate
static a corpului plus iner&ia(for&a de frecare).
Conform figurii (fig. 5.11) pe abscis se afl exprimat n procente un ciclu normal (100%)
de locomo&ie iar pe ordonat avem scalate for&ele de greutate !i de frecare n func&ie de masa
corporal . Aceast scalare duce la u!urarea interpret rii graficului pentru diferite valori ale masei
corporale a subiec&ilor. De asemenea se asociaz linia din dreptul valorii de 9.81 (N/kg) ca fiind
corespunz toare masei corporale.
Interpretnd graficul se observ varia&ia valorii for&ei de frecare care !i schimb semnul n
jurul valorii de 36% de pe abscis .

Fig. 5.11. Diagrama for&ei de reac&ie a suprafe&ei de sprijin pentru locomo&ie normal .

Varia&ia for&ei de greutate este eviden&iat prin varia&ia accelera&iilor !i decelera&iilor care
intervin n deplasarea corpului uman. Dac asupra locomo&iei ar interveni doar accelera&ia
gravita&ional atunci nu am mai avea aceasta varia&ie. Astfel, for&a de greutate calculat conform
ecua&iei lui Newton ia n considerare masa corporal !i suma accelera&iilor ce intervin de-a
lungul unui ciclu de locomo&ie.
6. For a de frecare
Coulomb (1736-1806) a efectuat experien&e cu corpuri de diferite greut &i, de aceea!i
natur sau de naturi diferite !i a ajuns s formuleze urm toarele legi ale frec rii uscate:
1. M rimea for&ei de frecare de alunecare (Ff) este direct propor&ional cu m rimea
reac&iunii normale (N);
2. M rimea for&ei de frecare de alunecare (Ff) depinde de natura !i starea corpurilor;
3. M rimea for&ei de frecare de alunecare nu depinde de viteza relativ de deplasare a celor
dou corpuri !i nici de m rimea suprafe&elor aflate n contact.
83

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Pe baza acestor legi, for&a de frecare de alunecare are expresia:


F f = N ,

(5.10)

unde: I este un coeficient, adimensional, de frecare de alunecare, cu valori cuprinse n intervalul


(0- 1), ce depinde de natura !i de starea suprafe&elor n contact.
7. Compunerea for ei de reac iune a suprafe ei de sprijin
For&a de reac&iune Fr a suprafe&ei de sprijin se poate calcula (fig. 5.12) utiliznd teorema lui
Pitagora, astfel:
FR2 = G 2 + F f2

FR = G 2 + F f2 ,

(5.11)

unde: G este for&a de greutate !i Ff, for&a de frecare.


Direc&ia for&ei de reac&ie este dat de unghiul A, care se calculeaz trigonometric, astfel:
tgA =

sinA G
=
cosA F f

(5.12)

Fig. 5.12. Compunerea for&ei de reac&iune a suprafe&ei de sprijin.

5.3.7. Analiza cinetic9 a unui segment


Segmentul din figura 5.13, fiind considerat ca o reprezentare a unui segment din corpul
uman, este figurat cu for&ele !i momentele ce ac&ioneaz asupra lui. Acesta se poate reg si n
dou situa&ii, ca f cnd parte dintr-un lan& cinematic deschis, sau nchis, rezultnd astfel ecua&iile
corespunz toare.
Lan& cinematic nchis:
Ax = m a gx + Bx ;
Ay = m a gy

G + By ;

T1 = T2 + Ay r sinF + Ax r cosF + Bx (l

(5.13)
r ) cosF + By (l

r ) sinF

Lan& cinematic deschis, (for&ele !i momentele distale sunt zero):

84

I g J.

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

Ax = m a gx ;
A y = m a gy

(5.14)

G;

T1 = A y r sinF + Ax r cosF + I g J.

Fig. 5.13. For&ele !i momentele ce ac&ioneaz asupra unui segment.

5.4. Func.ia locomotoare biped9


5.4.1. Considera.ii generale privind func.ia locomotorie biped9
Introducerea notiunii de segment de mi!care" n 1950 de c tre Junghans, a permis o
abordare mai func&ional a structurii complexe a aparatului locomotor. Din punct de vedere
mecanic, segmentul motor ndepline!te dou func&ii fundamentale:
func&ia static , antigravita&ional , de sus&inere !i de transmitere a greut &ii segmentelor
corpului, permi&nd coloanei vertebrale realizarea pozi&iei de ortostatism;
func&ia dinamic de mobilitate, prin care coloana vertebral modific actipozi&ia
segmentelor corpului !i particip la realizarea locomo&iei. [215]
Oamenii sunt fiin&e bipede !i !i realizeaz activit &ile, datorit accelera&iei gravita&ionale,
n contact cu suprafa&a solului, pentru men&inerea echilibrului !i a stabilit &ii permanente. n acest
caz putem ntlni trei tipuri instantanee de locomo&ie, astfel, cu un singur picior (unipodal) n
contact (mers), cu nici un picior n contact (alergare) !i cu ambele picioare (bipodal) n contact
(stnd n repaus). Datorit acestei clasific ri, ntlnite n cadrul locomotor, se manifest o
concuren& n asigurarea controlului echilibrului !i a stabilit &ii.
Aparatul locomotor reprezint traductorul func&iei de rela&ie a sistemului nervos.
Func&ional prezint dou componente: una static avnd rol de suport anume oasele !i
elementele de leg tur dintre acestea articula&iile !i una cu rolul de a mobiliza componenta
static anume musculatura.
85

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Aparatul locomotor este alc tuit din trei sisteme: sistemul osos, sistemul articular !i
sistemul muscular.
Locomo ia biped (mersul) este, din punct de vedere biomecanic, un proces de deplasare,
n care corpul uman, aflat n mi!care, este suportat ciclic !i alternativ de fiecare membru inferior
(cu excep&ia unei perioade de tranzi&ie, atunci cnd ambele picioare se g sesc pe sol).
Mersul, definit ca bipedalism alternativ, are ca unitate de m sura ciclul de mers (pasul
dublu) reprezentat de distan&a dintre punctul de contact cu solul (c lciul) al unui picior !i
punctul de contact imediat urm tor al aceluia!i picior. Un alt parametru al mersului este pasul
simplu, care se define!te ca fiind distan&a dintre punctul de contact al unui picior !i punctul de
contact cu solul al celuilalt picior, fiind realizat n timpul sprijinului bilateral. Prin compunerea a
doi pa!i simpli succesivi se ob&ine pasul dublu. [7]

Fig. 5.14. Durata perioadelor ciclului de mers: perioada de sprijin


!i perioada de balans
reprezint 60% !i respectiv 40% din durata ciclului de mers.

ce

Din punct de vedere func&ional, ciclul de mers este divizat n dou etape principale:
perioada de sprijin !i perioada de balans, conform figurii 5.14.
Sprijinul (suportul) este perioada care se refer la contactul piciorului cu solul !i dureaz
60% din durata ciclului de mers.
Balansul este perioada n care acela!i picior nu mai este n contact cu solul ci este balansat
n vederea preg tirii urm torului contact cu solul. Durata balansului reprezint de 40% din durata
ciclului de mers. La nceputul !i la sfr!itul perioadei de sprijin este perioada dublului sprijin
(24% din ciclul de mers), n care ambele picioare sunt n contact cu solul, permi&nd transferul
greut &ii corpului de pe un picior pe celalalt. [7, 76, 92]
Ciclul de mers este divizat n 8 faze, (Fig. 5.15) 5 n timpul perioadei de suport !i 3 n
timpul celei de balans; aceste faze denumesc evenimentele ce leag mi!carea piciorului de
debutul n aceste perioade. Astfel, cele 5 faze ce definesc perioada de suport sunt: contactul
ini&ial, nc rcarea, mijlocul sprijinului, sprijinul terminal !i desprinderea de pe sol. [7, 239]
Sprijinul (suportul) este perioada care se refer la contactul piciorului cu solul !i dureaz
60% din durata ciclului de mers.
Balansul este perioada n care acela!i picior nu mai este n contact cu solul ci este balansat
n vederea preg tirii urm torului contact cu solul. Durata balansului reprezint de 40% din durata
86

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

ciclului de mers. La nceputul !i la sfr!itul perioadei de sprijin este perioada dublului sprijin
(24% din ciclul de mers), n care ambele picioare sunt n contact cu solul, permi&nd transferul
greut &ii corpului de pe un picior pe celalalt.

Fig. 5.15. Divizarea ciclului de mers.

Contactul ini ial (0%-25% din ciclul de mers) este reprezentat de contactul c lciului cu
solul, ini&ializndu-se astfel ciclul de mers. n cursul acestei ac&iuni, centrul de greutate al
corpului este n cea mai joas pozi&ie. Astfel, membrul inferior este ntins la maxim iar bazinul
este n mi!care de adduc&ie orizontal , pe partea de atac n raport cu membrul de sus&inere.
Genunchiul este n extensie complet iar glezna se g se!te ntr-o pozi&ie neutr (figura 5.16, a).
[7, 76, 240]
nc rcarea (25%-35% din ciclul de mers) apare n cazul n care suprafa&a plan a
piciorului atinge solul. Contactul este la nceput realizat doar de c tre c lci apoi de talp n
ntregime, personajul biped g sindu-se n echilibru monopodal. Lungimea maxim a membrului
inferior r mne dezavantajoas , supunnd centrul de gravita&ie unei accelera&ii verticale foarte
importante. Din aceast cauz , genunchiul va fi u!or flexat, ntre 15 !i 25 n func&ie de
rapiditatea de deplasare a personajului biped (figura 5.16, b). [7, 76]
Mijlocul sprijinului (35-40 % din ciclul de mers) se manifest atunci cnd piciorul de
balans dep !e!te piciorul de suport. [7] Corpul trece un timp foarte scurt prin aceast pozi&ie,
fiind sprijinit pe un singur picior. n acest moment corpul are n l&imea maxim , iar centrul de
greutate este deplasat lateral c tre piciorul de sprijin pentru men&inerea echilibrului (Fig. 5.16, c).
87

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

(a)

(d)

(b)

Ionel Perban

(c)

(e)

Fig. 5.16. Fazele de suport ale piciorului pe sol n timpul mersului normal: contactul ini&ial (a); nc rcarea
(b); mijlocul sprijinului (c); sprijinul terminal (d); desprinderea de pe sol (e).

Sprijinul terminal (40%-45% din ciclul de mers) se produce atunci cnd c lciul pierde
contactul cu solul iar mpingerea este realizat de mu!chii triceps surae care antreneaz
ndoirea gleznei. Aceast etap se caracterizeaz printr-o activitate intens a mu!chilor numi&i
ncovoietori, eficient gleznei. Glezna r mne neutr cnd mi!carea de flexie se accentueaz
ncet, nu printr-o deplasare a piciorului c tre fa&a anterioar a piciorului, ci printr-o deplasare
unghiular anterioar a segmentului piciorului. Odat cu ridicarea c lciului degetele r mn n
contact cu solul, glezna g sindu-se plasat n pozi&ia cea mai de sus (figura 5.16, d). [7, 246]
Desprinderea de pe sol (45%-53% din ciclul de mers) termin perioada de suport, !i se
manifest atunci cnd piciorul de suport p r se!te solul (figura 5.16, e). [7]
n cazul perioadei de balans, cele trei faze sunt: accelerarea, mijlocul balansului !i
decelerarea.
Accelerarea ncepe n momentul n care piciorul p r se!te solul prin activarea mu!chilor
!oldului pentru propulsarea piciorului. n acest stadiu membrul inferior ajunge la lungimea lui
minim , articula&ia !oldului !i a genunchiului se ncovoaie, articula&ia gleznei se mobilizeaz

88

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

pentru a duce piciorul n flexie. Greutatea corpului este suportat n totalitate de c tre membrul
inferior opus. [7, 247]
Mijlocul balansului are loc atunci cnd piciorul se deplaseaz exact sub corp, coincide cu
momentul n care cel lalt picior ajunge n faza de jum tate de suport. [247]
Decelerarea descrie ac&iunea mu!chilor care ncetinesc !i stabilizeaz piciorul pentru
anticiparea urm torului contact al c lciului cu solul. Bazinul este n rota&ie maxim c tre partea
n care se va produce atacul c lciului, iar !oldul este n flexie. Genunchiul este n extensie total
sau cvasi total , piciorul este n flexie !i c lciul este dirijat c tre sol. [7, 239, 247]
Parametrii temporo - spa&iali n cazul locomo&iei bipede, conform figurii 5.17, sunt: viteza
mersului, lungimea pasului simplu, frecven&a (ritmul) mersului, unghiul pasului, l &imea pasului
!i urmele plantei pe sol. [43]

Fig. 5.17 Parametrii pasului simplu n cazul locomo&iei bipede. [43]

Viteza mersului este egal cu produsul dintre lungimea pasului !i caden&a lui. La un b rbat
adult de talie mijlocie, viteza este maxim la o caden& de 140 pa!i simpli pe minut. Astfel, la un
om cu talie de 1,70 m, lungimea pasului simplu variaz ntre 75-85 cm. La o caden& economic ,
ntre 100-110 pa!i simpli pe minut, viteza va fi de 4,5-5,6 km pe or . [7, 43]
vm =

d
C L m
sau vm =
, [244]
t
120 s

(5.15)

unde: d este distan&a [m], t este timpul [s], C caden&a !i L lungimea pasului.
Lungimea pasului simplu (L) depinde de lungimea membrelor inferioare !i de ac&iunea de
impulsie. n medie, lungimea pasului simplu este de 0,63 m la b rbat !i de 0,50 m la femeie. n
toate tempourile de mers, cei doi pa!i simpli ai unui pas dublu au, adeseori, lungimi inegale.
120 vm
[m] , [244]
(5.16)
C
Frecven a (caden a C) mersului reprezint num rul de pa!i f cu&i ntr-un minut. Lungimea
L=

pa!ilor este influen&at de frecven& . De asemenea, talia influen&eaz


accelerat la persoanele cu talie submedie.

frecven&a, ea fiind

89

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

C=

120 pasi
,
t c min

Ionel Perban

(5.16)

unde: tc- timpul unui ciclu 100% complet (momentul cuprins ntre dou nc rc ri succesive ale
aceluia!i picior). [244, 190]
Unghiul pasului este unghiul format de linia de mar! !i axa piciorului, avnd o valoarea
medie de 15. [43]

Fig. 5.18. Ciclul 100% al unui picior n fazele de non- contact (balans) !i contact, unde: HS (Heel Strike)contact c lci; HO (Heel Off)- ridicare c lci; TO (Toe Off)- ridicare deget. [133]

L imea pasului este distan&a mediolateral dintre piciorul stng !i cel drept; la o viteza
medie, ea este de 5 6 cm. n cazul subiec&ilor umani cu dizabilit &i neuromotorii, l rgimea
pasului poate s creasc pn la 15 20 cm. [43]
Urmele plantei pe sol n timpul mersului nu se afl pe aceea!i linie dreapt , ci sunt
dep rtate n medie cu 12 cm la b rbat !i 13 cm la femeie, datorit faptului c femeia are bazinul
mai larg. De asemenea, vrfurile picioarelor sunt u!or dep rtate nspre afar . [43]
Fazele de non - contact (balans) !i contact, momentele !i mu!chii care ac&ioneaz n timpul
unui ciclul 100% al unui picior sunt prezentate n figura 5.18.
Conform lui [3] mersul bipedal este restric&ionat la viteze cu valori condi&ionate astfel:

g l,

(5.17)

unde: v este viteza centrului gravita&ional, g este accelera&ia gravita&ional !i l- lungimea


piciorului.
Valorile ce dep !esc aceste limite induc un alt tip de locomo&ie ce poart denumirea de
alergare.
90

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

5.4.2. Diferite forme de mers


Mersul omului are unele particularit &i n func&ie de condi&iile n care se execut ; de
asemenea, fiecare om are mersul s u caracteristic.
n mar!ul sportiv, dinamica activit &ii musculare arat c efortul principal este depus de
c tre grupele !i lan&urile musculare ale membrelor inferioare !i trunchiului; restul musculaturii
particip n m sur mai mic la efortul global.
Ceea ce caracterizeaz mar!ul sportiv este asem narea sa cu mersul obi!nuit, cu excep&ia
ctorva particularit &i specifice n cadrul fazelor pasului dublu. Astfel, n faza de amortizare,
contactul piciorului cu solul se face pe c lci, apoi talpa se deruleaz complet pe sol. Extensia
genunchiului la piciorul de impulsie !i pendularea piciorului oscilant se execut mai amplu. n
faza de impulsie se produce o contrac&ie puternic a lan&ului muscular al triplei extensii, care
mpinge corpul nainte. n faza pasului posterior oscilant, grupa muscular a flexorilor coapsei pe
bazin se contract mai puternic dect la mersul obi!nuit !i duce nainte viguros membrul inferior.
For&a de contrac&ie a acestei grupe musculare cre!te la faza pasului anterior, ntruct este nevoie
s se adauge componenta antigravita&ional . n mar!ul sportiv, mi!c rile umerilor !i ale
membrelor inferioare sunt mai ample.
Mersul pe plan nclinat poate fi descompus n acelea!i faze ca !i mersul pe plan orizontal.
n mersul pe plan nclinat ascendent, perioada sprijinului bilateral este prelungit , iar contactul
cu solul n faza de amortizare se face fie pe toat talpa, fie pe vrf.
n mersul prin nfruntarea unui obstacol, cum este, de exemplu, mpingerea de greut &i sau
mersul mpotriva unui vnt puternic, corpul este aplecat mult nainte, iar verticala cobort din
centrul de greutate cade naintea bazei de sus&inere; din aceast cauz , dac obstacolul ar dispare
brusc, corpul ar c dea nainte. Timpul sprijinirii bilateral este mult prelungit, iar efortul de
nvingere a obstacolului se adaug la cel de impulsie, obi!nuit n mersul pe plan orizontal, ceea
ce solicit puternic musculatura triplei extensii.
Mersul cu genunchii u!or ndoi&i, frecvent ntlnit la oamenii care duc greut &i, are ca
specific faptul c la nivelul articula&iei genunchilor nu se poate produce extensia complet n nici
una din fazele mersului, ceea se solicit foarte mult grupele musculare antagoniste la nivelul
genunchilor. Contactul cu solul se face pe toat planta.
Mersul napoi se compune din acelea!i faze ca !i mersul inainte cu deosebirea c
amortizarea se face pe vrfuri, cu genunchii u!or flexa&i, sprijinul bilateral fiind alungit n timp;
viteza mersului este sc zut , iar mersul instabil, din cauz ca lipsesc semnalele vizuale.
Mersul prin tatonare sau mersul pe ntuneric se caracterizeaz ca !i mersul napoi, prin
instabilitate, datorit neparticip rii analizatorului vizual. Genunchii sunt flexa&i n toate fazele
acestui tip de mers, sprijinul bilateral este prelungit, iar oscila&iile laterale ale corpului crescute;
viteza mersului este sc zut . Acest fel de mers nu poate fi men&inut timp ndelungat, ntruct
91

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

produce o oboseal mare datorit solicit rii crescute a extensorilor genunchilor, care asigur
pozi&ia flexat a articula&iei.
Mersul pe vrfuri se execut cu membrele inferioare blocate n extensie la nivelul
genunchilor !i n flexie plantara la nivelul labei piciorului. Mi!carea se produce numai n
articula&iile coxofemurale !i solicit puternic musculatura, determinnd apari&ia rapid a
oboselii. De asemenea, ntruct resortul pe care-l reprezint bolta plantara este anihilat printr-o
flexie plantar puternic , corpul sprijinindu-se pe vrfurile picioarelor, produce zguduituri,
necesitnd atenuarea impactului cu solul (ex.: strat gros de plut la nivelul pantofilor
balerinelor).
Mersul lateral se efectueaz prin mi!c ri de abduc&ie !i adduc&ie succesive ale membrelor
inferioare; contactul cu solul se face cu planta ntreag , iar impulsia este asigurat de c tre
abductorii din articula&ia coxofemural !i pronatorii labei piciorului.
Mersul patologic este determinat de leziuni ale membrelor inferioare, precum: scurt ri,
anchiloze, diverse paralizii musculare !i altele. [116]
Orice patologie corespunz toare articula&iilor membrului inferior este caracterizat prin
reducerea amplitudinilor de mi!care !i reducerea nc rc rii pe zona respectiv .
Mersul antalgic este caracteristic persoanelor cu o afec&iune la nivelul !oldului, dar !i alte
articula&ii, !i se manifest prin evitarea prelu rii greut &ii pe zona respectiv !i astfel scurtarea
perioadei de suport pe respectivul picior.
Mersul apraxic apare datorit afect rii capacit &ii de a executa mi!c ri secven&iale. Postura
este nclinat !i to&i pa!ii f cu&i sunt scur&i !i tr!i&i.
Mersul ataxic este un mers instabil, cl tinat. Apare datorit unei patologii cerebeloase, iar
subiectul este predispus la pierderea stabilit &ii n direc&ia emisferei cerebeloase afectate.
Mersul hemiplegic este rezultatul unui accident vascular cerebral. Mersul este caracterizat
prin absen&a dorsiflexiei plantei piciorului precum !i a flexiei !i extensiei !oldului, absen&a flexiei
genunchiului la desprinderea vrfului de pe sol, producnd abduc&ia.
Mersul spastic este rezultatul unei patologii la nivelul nervilor cranieni sau spinal. Acest
mers const n aducerea piciorului nainte, printr-o mi!care de circumduc&ie (n arc) datorit
imposibilit &ii flex rii membrului inferior. [49]

5.5. MODELAREA SISTEMELOR ANATOMICE


FOLOSIND METODA DINAMICII INVERSE
Conform spuselor lui Vaughan Haz !i Andrews (1982), exist dou metode majore n
ceea ce prive!te descrierea dinamicii corpurilor rigide asociate corpurilor anatomice. Prima
metoda este metoda dinamicii directe n care parametrii dinamici ce se exercit ntr-un sistem
biomecanic sunt cunoscu&i, iar obiectivul const n determinarea parametrilor cinematici rezulta&i
n urma mi!c rilor ce iau na!tere n sistem. Cea dea doua metod este metoda dinamicii inverse
92

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

n care datele cinematice ale sistemului biomecanic sunt definite n detaliu, iar obiectivul const
n determinarea parametrilor dinamici ce cauzeaz mi!c rile sistemului. [240] Metoda dinamicii
inverse folose!te modele ale corpurilor rigide pentru a reprezenta comportamentul mecanic al
membrelor corpului uman unde, parametrii antropometrici6, parametrii dinamici !i parametrii
cinematici ai segmentelor corpului uman sunt folosi&i ca date de intrare pentru sistemul de ecua&ii
al echilibrului dinamic, pentru determinarea for&elor de reac&iune intern !i a momentelor ce
cauzeaz mi!c rile sistemului (figura 5.17). [43, 239]
Metoda dinamicii inverse presupune folosirea unor condi&ii speciale, indiferent de
segmentul corpului uman interesat. Aceste condi&ii sunt:
corpul uman este mp r&it n segmente anatomice individuale care sunt considerate
corpuri rigide cu masa concentrat n centrul lor de greutate;
parametrii antropometrici ai segmentelor sunt considera&i constan&i n timpul deplas ri;
for&a de frecare cu aerul este minim ;
for&ele de frecare cu solul !i din articula&ii sunt considerate nule;
viteza de deplasare a ntregului sistem este considerat constant ;
mersul este considerat un ciclu repetitiv !i simetric pentru ambele membre inferioare.
Parametrii
antropometrici ai
segmentelor anatomice

Momente
Mase de iner.ie Lungim
i

Parametrii cinematici
ai segmentelor
anatomice

Unghiurile
8i deplas9rile
dintre segmente

Viteze

Parametrii dinamici ai
segmentelor
anatomice

Accelera.ii

For.e de
reac.iune

ECUA II
DE
ECHILIBRU

FOR E INTERNE
DE REAC IUNE
I MOMENTE CE
CAUZEAZ MI CAREA

Fig. 5.19. Schema de principiu a implement rii metodei dinamicii inverse pentru exprimarea dinamicii
solidelor rigide asociate corpurilor anatomice.

6
Antropometria este o metod de studiu a posibilit &ilor de identificare a oamenilor n func&ie de forma, amprente !i p r&i
ale corpului uman. Este o metod fundamental n cercet rile bio-antropologiei popula&ionale. [241]

93

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Conform figurii 5.19, pentru determinarea for&elor interne de reac&iune !i a momentelor ce


determin mi!carea unui segment, n ecua&iile de echilibru dinamic particip !i parametrii
antropometrici. Majoritatea acestor parametrii sunt rezultatul unor investiga&ii ndelungate, ale
medicilor, pe cadavre umane !i reprezint medierea rezultatelor determin rilor pe factorii umani.
Astfel, s-a ajuns la ob&inerea unor coeficien&i de scalare generaliza&i, ai lungimii !i greut &ii,
pentru fiecare segment al corpului uman n parte. Doar n l&imea !i greutatea subiec&ilor umani
pot fi m surate direct pentru fiecare subiect uman n parte.
n tabelul 5.4 sunt reprezenta&i parametrii antropometrici !i coeficien&ii de scalare pentru
principalele segmente ale corpului uman, pentru subiec&ii cu vrsta mai mare de 18 ani, unde: L
este lungimea segmentului [m], c este coeficientul de scalare al lungimii, H este n l&imea total
a corpului uman [m], m este masa segmentului [kg] !i M, masa total a subiect lui uman [kg] iar I
este momentul de iner&ie al segmentului cu I = %I m L2 [kg m2]. [136, 130, 250]
Tab. 5.4. Parametrii antropometrici !i coeficien&ii de scalare pentru principalele segmente ale corpului
uman, pentru subiec&ii cu vrsta mai mare de 18 ani.
Subiec.i cu vrsta mai mare de 18 ani
Lungimea
L = c H [m]

Masa
m = % M [kg]

Pozi.ia centrului de greutate fa.9


de punctul distal
%L

Momentul de iner.ie
% I [kg m2]

Cap

0,126

7,8

50

49,5

Trunchi

0,312

49,7

50

50,3

Bra&

0,188

2,8

56,4

32,2

Antebra&

0,146

1,6

55

30,3

Mn

0,108

0,6

50

39,7

Coaps

0,265

10

59,05

32,3

Gamb

0,226

4,65

56.05

30,2

Picior

0,152

1,45

50,85

47,5

Segment

n figura 5.20 este reprezentat reparti&ia pe zone a corpului uman !i cele mai importan&i
parametrii antropometrici ai acestora, n cazul subiec&ilor umani cu vrsta mai mare de 14 ani:
zona A cuprins ntre extremitatea superioar a capului !i cea a trunchiului;
zona B cuprins ntre extremitatea superioar !i cea inferioar a trunchiului;
zona C cuprins ntre extremitatea superioar a trunchiului !i cea a bra&ului;
zona D cuprins ntre extremitatea superioar a bra&ului !i cea a antebra&ului;
zona E cuprins ntre extremitatea superioar a antebra&ului !i cea a minii;
zona F cuprins extremitatea inferioar a trunchiului !i bazin;
zona G cuprins ntre bazin !i extremitatea superioar a gambei;
zona H - cuprins ntre extremitatea superioar a gambei !i cea a piciorului.
94

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

Pentru determinarea parametrilor cinematici se folose!te att metoda video ct !i metoda


goniometric , sau o combina&ie ntre cele dou metode. De obicei, prima metod se folose!te n
cazul n care subiectul uman este n mi!care, pentru a determina unghiul de atac dintre c lci !i
sol. Metoda goniometric presupune folosirea unor goniometre digitale !i are drept scop
determinarea n timp real a unghiurilor ce se formeaz ntre segmentele anatomice, att n regim
static ct !i dinamic.

Fig. 5.20. Parametrii antropometrici ai corpului uman: mp r&irea corpului uman pe zone (a); cotarea celor
mai importante segmente ale corpului uman func&ie de n l&imea total a subiectului uman (b).

n cazul mersului, parametrii dinamici se pot determina folosind o plac de for&e (pentru
determinarea for&elor de reac&iune ale solului asupra piciorului) !i o serie de accelerometre
(pentru determinarea accelera&iilor liniare pentru fiecare segment anatomic n parte).
Metoda dinamicii inverse, folosit n vederea model rii biomecanice a sistemelor
anatomice, reduce corpul uman la un sistem de solide rigide. Conform literaturii de specialitate,
un sistem de solide rigide con&ine dou sau mai multe corpuri ntre care exist leg turi. Aceste
leg turi, care realizeaz un sistem din mai multe rigide, se numesc leg turi interioare. n afar de
acestea, n cazul unui sistem de solide rigide exist leg turi exterioare, ntre corpurile din sistem
!i altele din exteriorul sistemului. Prin aplicarea axiomei leg turilor, vor ap rea n mod
95

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

corespunz tor reac&iuni exterioare !i reac&iuni interioare. Pentru ca un sistem de corpuri rigide s
fie n echilibru, fiecare corp din sistem trebuie s fie n echilibru. [53] Pe baza acestei observa&ii,
metoda dinamicii inverse prevede tratarea individual a fiec rui rigid din sistem !i studierea
echilibrului propriu, sub ac&iunea for&elor exterioare !i a celor de leg tur exterioare !i interioare
care i revin.
Prin separarea corpurilor, leg turile interioare se nlocuiesc prin reac&iuni interioare care,
conform principiului ac&iunii !i reac&iunii, sunt egale ca m rime !i opuse ca sens la cele dou
solide rigide separate. [53]
Astfel, toate aceste date intr n compunerea ecua&iilor de echilibru dinamic ale solidului
rigid. Ecua&iile folosite de c tre metoda dinamicii inverse, n vederea ob&inerii for&elor de
reac&iune !i a momentelor la nivelul oric rei articula&ii, sunt ecua&iile de echilibru dinamic
rezultate din folosirea mai multor formalisme matematice !i a teoremelor din Mecanica Clasic
!i Analitic . [250] Ecua&iile de echilibru dinamic se pot scrie:

!F =m
!F =m
!M = I
x

ax ;

ay;

(5.17)

unde: Fx,y este rezultanta for&ele de ac&iune !i reac&iune, exterioare !i interioare ce ac&ioneaz pe
axa Ox, Oy [N], M este momentul for&elor [Nm], m este masa corpului [kg], ax,y este accelera&ia
corpului pe direc&ia Ox, Oy [m/s2], I, momentul de iner&ie al corpului [kg m2] !i accelera&ia
unghiular a corpului [rad/s2].
Metoda dinamicii inverse este o tehnic de calcul ce permite n&elegerea mi!c rii, dar are
unele dezavantaje:

se bazeaz pe o serie de presupuneri care nu sunt ntotdeauna controlabile, cum ar fi:


- exist for&e de frecare ntre suprafe&ele aflate n contact, n cazul articula&iilor;
- n cazul segmentele corpului uman, distribu&ia masei nu este uniform !i nu este
concentrat ntr-un singur punct;

erori de m surare introduse de:


- amplasarea inexact a reperelor (marker-ilor) pe zonele de interes (articula&iile
membrului inferior);
- mi!carea reperelor n timpul deplas rii subiectului uman;
- alinierea incorect a sistemului de analiz a mi!c rii fa& de placa de for&e;

96

valorile antropometrice ale segmentelor corpului uman sunt aproximate !i generalizate,


astfel: propor&iile segmentelor corpului pot fi diferite n cazul subiec&ii umani cu o
greutate mic sau mare, copii !i pacien&ii cu deficien&e neuromotorii;

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

propagarea erorilor - erorile de calcul pentru zona distal se propag !i la calculele pentru
zona proximal ;

se pot determina doar for&ele de reac&iune din articula&ii, momentul net muscular !i
puterea exercitat de masa muscular ;

nu se poate face deosebirea mu!chilor ce particip la locomo&ia biped !i astfel se pot


determina momentele de flexie sau de extensie ale grupelor de mu!chi, dar nu se pot
furniza informa&ii legate de activitatea fiec rui mu!chi fie el flexor sau extensor.

5.6. Echilibrul corpului uman


5.6.1. Procesul de men.inere a echilibrului
n biomecanic echilibrul corpului uman poate fi clasificat n echilibru static !i echilibru
dinamic. Echilibrul static descrie un corp n repaus, n cazul n care toate for&ele sunt egale,
echilibrate !i neschimb toare. Echilibru dinamic descrie un corp care se mi!c , dar se deplaseaz
ntr-un mod perfect previzibil.
Echilibrul poate fi clasificat ca fiind stabil sau instabil, astfel un sistem care este ntr-o
stare de echilibru stabil va reveni la pozi&ia ini&ial dup o perturba&ie; echilibrul instabil, pe de
alt parte, apare n cazul n care sistemul este perturbat !i nu mai revine la starea ini&ial . [66]
Fenomenul de men&inere a echilibrului nu este u!or de descris, deoarece nu se "vede", "aude,"
sau "simte", dar r spunde (frecvent f r con!tiin&a noastr ) la diverse mi!c ri ale capului. [163]
Orice corp inclusiv corpul uman !i men&ine starea de echilibru stabil dac suma vectorial
a tuturor for&elor !i momentelor, ce ac&ioneaz asupra acestuia, este egal cu zero. Aceast
afirma&ie are urm toarea form n mecanica clasic :

! F = 0;
! M = 0,

(5.17)

unde: F este for&a vectorial [N] !i M sunt momentele vectoriale [N m].


O for& ce r mne neechilibrat determin o accelera&ie liniar . Orice moment neechilibrat
determin o accelera&ie unghiular . [216]
De!i tipologiile locomo&iei bipede sunt generate la nivelul coloanei vertebrale, acestea sunt
modulate de c tre cerebel, ganglionii bazali !i cortexul motor !i depind de feedback-ul de la
sistemele: proprioceptiv, vizual !i vestibular. [233]
Abilitatea men&inerii echilibrului constituie un proces complex care &ine n mare parte de
reflexele posturale. Principalele sisteme senzoriale care ofer informa&ii clare asupra pozi&iei
corpului n rela&ie cu condi&iile de mediu !i contribuie ca !i semnale de intrare (fig. 5.21) pentru
aceste reflexe, sunt:
97

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

1. Sistemul vizual;
2. Sistemul vestibular;
3. Sistemul somato-senzorial (Propriocep&ia !i Exterocep&ia).

a)

b)

c)

Fig. 5.21. Reflexele stabilit &ii: stabilitate vizual (a); stabilitate prioceptiv (b); stabilitate vestibular (c).
[178]

Acestora li se adaug :
Creierul care are abilitatea de a procesa aceste informa&ii preluate de sistemele
senzoriale;
Sistemul muscular, sistemul osos !i articula&iile fiind condi&ionate de sistemul
neuronal, coordoneaz mi!c rile necesare pentru men&inerea echilibrului.

Fig. 5.22. Schem ilustrativ a semnalelor de intrare !i ie!ire pentru men&inerea echilibrului.

n mod normal controlul echilibrului este realizat automat, prin interac&iunile dintre
sistemele specializate (fig. 5.23), nefiind nevoie de aten&ia con!tient . n cazul n care echilibrul
este ntrerupt, este nevoie sa exercit m un efort con!tient pentru a nl tura senza&ia anormal !i
pentru a men&ine echilibrul. Acest efort intens, la rndul s u, este ceea ce duce la simptome
secundare precum scurtarea duratei de aten&ie !i oboseala. [112]
98

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

Fig. 5.23. Schema de principiu a controlului echilibrului. [108]

Fig. 5.24. Interac&iunile dintre sistemele de men&inere a echilibrului. [97]

Conform lui Horak and Nashner (1986) exist 3 modele stereotipe (sinergii) de recuperare
a echilibrului, n urma unei perturba&ii, care sunt influen&ate, dar nu depind de feedback-ul
semnalelor periferice. Ei au numit acestea: strategia gleznei (Fig. 5.25, a), strategia !oldului (Fig.
5.25, b) !i strategia pa!ilor (Fig. 5.25, c). [100]
C derile sau incapacitatea de a controla postura, echilibrul stabil, ntr-un mediu de munc
pot conduce la condi&ii riscante, procese n instan& !i costuri ridicate de recuperare. Din aceast
cauz constituie o importan& crescut n determinarea cauzelor !i eliminarea acestora. [13, 35]
Conform lui Ray Hedenberg, fizioterapeut la centrul din Denver, riscul unei destabiliz ri
(c deri) este direct propor&ional cu apari&ia problemelor la nivelul sistemului senzorial,
sistemului vestibular, sistemului muscular, modific ri ale sistemului vizual !i reflexe lente.
99

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

a)

b)

Ionel Perban

c)

Fig. 5.25. Modele stereotipe de recuperare a echilibrului n urma unei perturba&ii. [8]

n vederea men&inerii echilibrului, sistemul nervos central proceseaz informa&iile de la


sistemul vizual, vestibular !i proprioceptiv, le centralizeaz !i emite semnale c tre mu!chii
scheletici responsabili cu locomo&ia. Deficien&ele, care apar la nivelul informa&iilor de intrare n
cele trei sisteme precum !i n sistemul nervos central, pot s rezulte n tulbur ri ale men&inerii
echilibrului !i implicit a stabilit &ii.
5.6.2. Receptorii senzoriali
Receptorii sunt specializa&i pentru a r spunde la schimb rile care apar n mediul lor; astfel
de schimb ri de mediu constituie stimuli.
n principiu, exist trei modalit &i de a clasifica receptorii: (1) n func&ie de tipul de stimul
care l detecteaz ; (2) n func&ie de amplasarea lor; !i (3) n func&ie de complexitatea lor
structural . O s ne ax m pe primele 2 clasific ri.
Clasificarea n func&ie de tipul stimulului:
4. Mecanoreceptorii genereaz impulsuri nervoase atunci cnd ei, sau &esuturile adiacente,
sunt deforma&i de o for& mecanic , cum ar fi: de atingere, de presiune(inclusiv
tensiunea arterial ), de vibra&ie, !i de ntindere;
5. Termoreceptorii sunt sensibili la schimb rile de temperatur ;
6. Fotoreceptorii, cum ar fi cei din retina ochiului, r spund la intensitatea luminii;
7. Chemoreceptorii r spund la substan&e chimice n solu&ii;
8. Nociceptorii r spund la stimulii poten&ial d un tori, constitui&i din extremele
parametrilor ambientali, care duc la durere.
Clasificarea n func&ie de amplasare:
1. Exteroceptorii sunt sensibili la stimulii care apar n afara corpului
2. Interoceptorii, numi&i de asemenea visceroceptori, r spund la stimulii care apar n
interiorul corpului, cum ar fi viscere interne !i vasele de snge.
100

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

3. Proprioceptorii, precum interoceptorii, r spund la stimulii interni, cu toate acestea,


loca&ia lor este mult mai restrns . Ace!tia apar n mu!chii scheletici, tendoane,
articula&ii !i ligamente !i n &esutul conjuctiv din oase !i mu!chi. Proprioceptorii
informeaz in mod constant creierul de mi!c rile corpului nostru, prin monitorizarea
efortului depus de organele care i con&in. [163]
5.6.3. Sistemul vizual
Sistemul vizual are un rol important n cadrul locomo&iei datorit func&iilor specifice,
astfel:
Detect rii caracteristicilor mediului environmental, loca&ia !i mi!carea acestora;
Men&inerii unei direc&ii fixe n cazul mi!c rii capului;
Men&inerii echilibrului corpului uman.
Sute de ani dup prima publica&ie (1840) a lui Romberg, cercet torii nu au fost convin!i de
contribu&ia sistemului vizual la controlul posturii ortostatice. Lee & Lishmann (1976) au fost
primii care au f cut public rezultatele care confirmau influen&a sistemului vizual. Rezultatele
respective au fost realizate pe un subiect n vrst de 18 luni ntr-o camera perfect stabil , ai
c rei pere&i erau mobili. Fiecare mi!care a pere&ilor imprimau o stare mi!care a subiectului pe
aceea!i direc&ie !i cu acela!i sens. [107]

Fig. 5.26. Pierderea acuit &ii vizuale n raport cu vrsta.

Informa&ia vizual este livrat de la retin c tre cel pu&in dou loca&ii diferite ale creierului,
care se presupune c sunt specializate pentru diferite scopuri; sistemul de focalizare identificarea
obiectului !i sistemul ambiental pentru controlul mi!c rilor. [237, 214] Acesta din urm , a fost
demonstrat c afecteaz puternic att stabilitatea ct !i echilibrul. [157]
Eficien&a sistemului vizual n controlul posturii depinde de acuitatea vizual [188],
contrastul vizual [155], distan&a pn la obiect [16] !i iluminarea camerei. Controlul echilibrului
de c tre sistemul vizual este optim cnd distan&a vizual este mai mic de 2 m, [16] S-a raportat
c , atunci cnd orizontul este manipulat, astfel nct semnalele sistemelor vestibular si vizual
sunt reciproc contradictorii, persoanele n vrst se bazeze mai mult pe indicii lor vizuali dect
persoanele mai tinere. [198, 142]
101

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Fig. 5.27. Nivele de iluminare recomandate n func&ie de tipul activit &ii desf !urate.

Cerin&ele vizuale ale unei activit &i !i loca&ia display-urilor sunt importante datorit
faptului c determin postura capului !i a gtului. Conform unor studii descriptive s-au
determinat (Fig. 5.28) unghiurile corespunz toare zonei relaxate (tensiuni minime) !i a zonei
preferate pentru display-uri.

Fig. 5.28. Unghiurile corespunz toare sistemului vizual netensionat. [192]

Momentul care apare datorit schimb rii posturii capului !i care ac&ioneaz
tensionarea mu!chilor gtului are forma:
T =G d

102

T = G x sinJ ,

prin

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

unde: T este momentul for&ei, G este for&a de greutate, d distan&a, pe orizontal ntre vertebra C7
!i centrul de mas , x este distan&a ntre vertebra C7 !i acela!i centru de mas !i J unghiul pe carel formeaz dreapta dintre C7 !i centrul de mas !i axa vertical .
5.6.4. Sistemul vestibular
Sistemul vestibular prezint urm toarele func&ii:
Monitorizarea pozi&iei capului n spa&iu;
Coordonarea mi!c rilor cap- corp pentru men&inerea echilibrului;
Stabilizarea direc&iei n cazul mi!c rii capului.
Pierre Flourens, un anatomist francez, a descoperit sistemul vestibular. Acesta a considerat
ini&ial c face parte din sistemul auditiv dar a fost surprins s observe, n anul 1824, c dup ce a
nl turat sistemul vestibular la porumbei ace!tia nu !i-au pierdut auzul. n schimb porumbeii
prezentau reac&ii adverse diferite, precum n figura 5.29, nu !i mai puteau men&ine postura
normal a capului n raport cu restul corpului.
Diversele p r&i ale urechii interne sunt inervate de c tre nervul cranian VIII, ale c rui
dendrite se termin n fiecare ganglion cohlear sau vestibular al creierului, unde se analizeaz
informa&ia ob&inut .

Fig. 5.29. Postura porumbeilor dup nl turarea sistemului vestibular.

Ganglionii vestibulari sunt m nunchiuri de celule nervoase care au o gam larg de


conexiuni cu mu!chii aparatului locomotor, mu!chii ochilor, cu cerebelul !i cu cortexul cerebelos
ale emisferelor creierului mare.
Din ganglionii vestibulari, impulsurile nervoase se indreapt c tre regiunile temporale ale
cortexului cerebral, unde sunt localiza&i centrii echilibrului !i unde se exercit controlul con!tient
al pozi&iei capului !i corpului. Echilibrul este definit !i men&inut de c tre centrii cortexului
cerebelos, care primesc informa&ii att de la organul echilibrului, situat n urechea interioar , ct
!i de la organele senzoriale. n acest mod creierul compar semnalele primite de la aparatul
vestibular cu informa&iile primite de la ochi !i de la al&i proprioceptori.

103

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Urechea intern con&ine dou feluri de receptori total diferi&i ntre ei auditivi !i
vestibulari, care joac un rol direct la men&inerea echilibrului. Partea vestibular a urechii interne
const dintr-o vezicul circular !i una elipsoidal !i trei canale semicirculare.
Canalele semicirculare au o orientare specific , delimitate de osul temporal, la unghiuri
bine determinate conform figurii de mai jos. Aceast orientare are o importan& deosebit n
analiza biomecanic a acestor organe.

Fig. 5.30. Orientarea canalelor semicirculare, cu privire din: plan sagital (a); plan transversal (b).

Receptorii canalelor semicirculare sunt sensibile la accelera&ia angular . Receptorii


veziculelor (utricula - asigur informa&ii senzoriale despre accelera&ia liniar orizontal !i sacula
- asigur informa&ii senzoriale despre accelera&ia liniar vertical ) sunt sensibili la accelera&ia
liniar . Ca rezultat al mai multor factori (r niri la cap, infec&ii ale urechii, mb trnirea etc.)
receptorii veziculelor pot s se degradeze, iar cristalele de carbonat de calciu (otolitele) pot s
descompun receptorii. Mai trziu, otolitele pot ajunge la lichidul care umple canalele
semicirculare. ntr-un astfel de caz, o schimbare a pozi&iei capului va face s se mi!te otolitele,
ceea ce va cauza o hidromecanic normal a lichidelor din urechea intern !i, ca urmare, va
surveni o senza&ie de vertij rota&ional. [131]
Modele de analiz mecanic au utilizat, pentru analiza biomecanic , dimensiuni precum
cele din figura 5.32.

Fig. 5.31. Sistemul vestibular.


104

Fig. 5.32. Dimensiunile reg site n cazul


semicanalului orizontal. [101]

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

Pentru o bun identificare, n biomecanic , s-a realizat o reprezentare geometric a


sistemului vestibular precum n figura 5.33. n figura 5.34, a este figurat efectul mi!c rii de
rota&ie a capului, la 900 nspre partea anterioar , asupra componentelor sensibile din otolite !i
canalele semicirculare. n figura 5.34, b este identificat efectul for&ei gravita&ionale asupra otolitei, marcat cu 1, precum !i efectul de iner&ie al mi!c rii endolimfei asupra cupulei, marcat cu 2.

a)
Fig. 5.33. Schema biomecanic a labirintului
vestibular. [252]

b)

Fig. 5.34. Reprezentare schematic a efectului


biomecanic al unei nclin ri (nspre anterior) de 900a
capului: nainte de rota&ie (a); dup rota&ie (b). [252]

5.6.5. Sistemul somatosenzorial (Propriocep.ia 8i Exterocep.ia)


Sistemul somatosenzorial are urm toarele func&ii:
Monitorizarea contactului dintre suprafe&e !i extremit &ile segmentelor corpului uman;
Monitorizarea pozi&iilor reciproce ale segmentelor corpului uman !i n raport cu spa&iul;
Ini&ierea activit &ii senzoriale pentru interpretarea stimulilor d un tori.
5.6.5.1. Echilibrul static
n cazul echilibrului static senzorii receptori sunt macula utriculei !i macula saculei.
Ace!tia monitorizeaz pozi&ia capului n spa&iu !i joac un rol important n controlul posturii.
Receptorii sesizeaz doar accelera&iile !i vitezele liniare.
Conform figurii 5.35 fiecare macul este o zon epitelial plat care con&ine celule
senzitive ciliare a c ror structur !i func&ionalitate sunt asem n toare cu a celor din cohlee.
Aceste celule receptoare sunt nconjurate de celule de sus&inere.
M nunchiul de cili (stereocili !i un kilocili) al celulelor receptoare sunt ncorporate n
membrana otolitic , o mas gelatinoas , mpnzit cu cristale de carbonat de calciu denumite
otolite. n utricul , macula este orizontal iar cilii sunt orienta&i vertical n cazul corpului aflat n

105

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

pozi&ie anatomic . Astfel, ace!ti receptorii sunt sensibili doar la mi!c rile orizontale !i la
nclinarea capului.
n sacul , macula este vertical iar cilii sunt orienta&i orizontal n cazul corpului situat n
pozi&ie anatomic . Ace!ti receptori sunt sensibili la mi!c rile n plan vertical.
Conform figurii 5.36 dac stereocilli sunt nclina&i c tre kinocil, se produce o depolarizare
echivalent unei cre!teri a frecven&ei impulsurilor nervoase. De asemenea dac stereocilii sunt
nclina&i n direc&ia opus , receptorii se hiperpolarizeaz producnd o descre!tere a frecven&ei
impulsurilor nervoase.

Fig. 5.32. Structura unei macule.

Fig. 5.36. Efectul atrac&iei gravita&ionale asupra unei celule receptoare din utricul .
106

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

5.6.5.2. Echilibrul dinamic


n cazul echilibrului dinamic senzorul receptor se nume!te crista ampullaris !i se g se!te
n fiecare canal semicircular sub forma prezentat n figura 5.37. Ace!tia monitorizeaz pozi&ia
capului n spa&iu !i joac un rol important n controlul posturii. Receptorii sesizeaz doar
accelera&iile, vitezele unghiulare n mi!carea de rota&ie. Principiul de func&ionare este asem n tor
cu al unui giroscop.

Fig. 5.37. Amplasarea canalelor semicirculare n cadrul oaselor temporale (a), Sec&iune ntr-un canal
semicircular (b), Imagine de la microscop(1000x) a unei crista ampullaris (c), Vedere de sus a canalelor
semicirculare orizontale eviden&iind modul de func&ionare n bilateral pentru a trimite informa&ii asupra
mi!c rii de rota&ie a capului; de remarcat: sensul fluxului endolimfei, fiind cel care dicteaz sensul
nclin rii cupulei, este opus sensului mi!c rii capului (d).

Conform figurii 5.37, b fiecare crista este compus din celule de sus&inere !i celule
receptoare asem n toare cu cele anterioare cu diferen&a ca substan&a gelatinoas , n care se afl
situate, poart denumirea de cupula.
Conform figurii 5.37, b !i d, crista este sensibil la schimb rile survenite n urma
mi!c rilor de rota&ie ale capului datorit iner&iei endolimfei care are direc&ia de deplasare, n
canalul semicircular, opus mi!c rii de rota&ie a capului. Principiul de polarizare, depolarizare
este asem n tor cu cel prezentat anterior n cazul unei macule. Dar datorit axelor de sens opus
dintre 2 canale complementare, precum n figura 5.37,d, n momentul n care datorit mi!c rii de

107

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

rota&ie dup o anumit direc&ie receptorii unui canal sunt depolariza&i iar ceilal&i complementari
sunt hiperpolariza&i.
Impulsurile transmise de canalele semicirculare sunt de o mare importan& !i pentru
reflexele mi!c rii ochilor cunoscut !i sub denumirea de reflex vestibulo-ocular.
5.6.5.2. Conexiunile sistemului de orientare 8i echilibru
Reflexele corpului de contracarare a dezechilibrului trebuie s fie ct mai rapide !i
eficiente pentru p strarea echilibrului !i a unei posturi corecte n cazul in care corpul este supus
la diver!i factori ambientali, care ar putea atenta la dezechilibru.

Fig. 5.38. Conexiunile sistemului de orientare !i echilibru.

De!i conexiunile nervoase ale aparatului vestibular cu creierul sunt slab trasate s-a stabilit
conform figurii 5.38 o diagram a conexiunilor sistemului de orientare !i echilibru. Astfel
informa&iile transmise de la receptorii vestibulari sunt direc&ionate c tre cerebel !i complexul de
nuclee verstibulare pe cnd ceilal&i receptori respectiv cei vizuali si cei somatici transmit
informa&iile c tre cerebel, complexul de nuclee vestibulare !i c tre nucleul reticular. n cadrul
complexului de nuclee vestibulare are loc integrarea acestor informa&ii cu scopul gener rii de
semnale de control motor ocular !i spinal(mu!chi scheletici). Aceste semnale au scopul de

108

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

men&inere sau de recuperare a echilibrului. Modalitatea de integrare a informa&iilor recep&ionate


de la diver!ii receptori se face conform diagramei din figura 5.38.
Liniile trasate punctat ntre receptorii vizuali, receptorii somatici !i respectiv nucleul
reticular sunt datorit nedefinirii importan&ei acestora n men&inerea echilibrului.
Aparatul vestibular nu are rolul de compensare automat a dezechilibrului ci doar de
transmitere a semnalelor c tre sistemul nervos central de unde pornesc semnalele de compensare,
de men&inere a greut &ii egal distribuite, de focusare a ochilor. [163]
Principiul de func&ionare al tuturor acestor receptori vestibulari, de care depinde
transmiterea informa&iilor legate de pozi&ia capului n spa&iu, este acela al iner&iei conform
c ruia: Un corp !i p streaz starea de repaus sau de mi!care rectilinie !i uniform att timp ct
nu intervine vreo for& s -i modifice aceast stare. [182]
5.6.5.3. Circuitele care stau la baza reflexului vestibulo-ocular (RVO)
RVO ac&ioneaz pentru a contracara mi!carea capului prin provocarea mi!c rii de rota&ie a
ochilor n direc&ia opus . Exist circuite separate pentru mi!carea de rota&ie !i transla&ie a
capului. Senzorii pentru mi!carea de rota&ie sunt canalele semicirculare iar pentru mi!carea de
transla&ie sunt otolitele (utricula !i sacula).

a)

b)

Fig. 5.39. Reprezentarea circuitelor majore, din nucleii vestibulari stnga, corespunz toare func&ion rii
reflexului vestibulo-ocular (RVO) (a),Fluxul informa&iei n circuitul RVO pentru o rota&ie spre stnga a
capului (b). [146, 22]

Conform figurii 5.39, a nucleii vestibulari(I- inferior, L- lateral, M- medial, S- superior)


recep&ioneaz semnal excitator de intrare de la canalul orizontal corespunz tor !i l transmit la
nucleii motori (VI). Ace!tia transmit semnalul direct la mu!chiul rectus lateral !i indirect, prin
fasciculul longitudinal medial (FLM) !i nucleii motori (III) contralaterali, la mu!chiul rectus
medial. Neuronii excitatori (transmi& tori) sunt reprezenta&i n ro!u iar cei inhibitori n albastru.
109

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Conform figurii 5.39. b, fluxul informa&iei, indus de mi!carea de rota&ie a capului spre
stnga, n circuitul RVO este reprezentat prin ngro!area p r&ilor cu activitate crescut !i
sub&ierea p r&ilor cu activitate sc zut , fa& de figura 5.39. a.
5.6.6. Sistemul somatosenzorial (Propriocep.ia 8i Exterocep.ia)
Numeroase publica&ii au adus un aport la influen&a !i consecin&ele severe pe care le are
pierderea informa&iilor periferice ale senzorilor somatici asupra stabilit &ii !i echilibrului uman.
[26, 46, 52, 81, 141, 149] Alte publica&ii au investigat rolul semnalelor somato- senzoriale de-a
lungul perturb rilor posturale. [4, 99, 213, 21]

Fig. 5.40. Rolul feeback-ului senzorial, feedback-ului mecanic !i al feedforward-ului. [28]

Senza&iile proprioceptive !i exteroceptive provin din subcon!tient, primele oferind


informa&ii cu privire la pozi&ia tendoanelor, articula&iilor !i tensiunea din mu!chi, care combinat
cu semnalele de la sistemul vestibular al urechii interne, rezult n gradul de con!tientizare a
orient rii corpului !i membrelor n spa&iu, independent de semnalele sistemului vizual. [173]

Fig. 5.41. Resurse necesare pentru men&inerea stabilit &ii posturale si a orient rii. [98]
110

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

Senza&iile exteroceptive sunt derivate din diferi&i receptori de presiune de pe talpa


piciorului, situa&i la nivelul &esutului cutanat !i subcutanat. [137]
Func&ia sistemului nervos central (SNC) n cadrul mi!c rii este de a:
transmite comenzile motoare de la creier c tre sistemul efector muscular;
regula activitatea sistemelor respirator !i cardiovascular;
monitoriza modific rile, de la receptori, din mediul nconjur tor care afecteaz
mi!carea. [238]

Fig. 5.42. O diagram schematic de identificare a integr rii sistemelor responsabile pentru adaptarea
posturii la condi&iile din mediu ambiental !i men&inerea echilibrului !i a stabilit &ii.

Modific rile redate de aspectele biomecanice !i ale mediului nconjur tor afecteaz , n
mod continuu, echilibrul stabil iar corpul are nevoie de mecanisme, proactiv, predictiv !i reactiv,
care s echilibreze aceste influen&e n mod anticipativ.
Mecanismele proactive reprezint mecanismele bazate n principal pe informa&iile noi
ob&inute de la sistemul vizual.

111

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Mecanismele predictive reprezint mecanismele bazate n principal pe informa&iile


ob&inute de la sistemul vestibular !i somatic a unor modele cunoscute de SNC. Aceste
mecanisme contracareaz efectul destabilizant al for&elor gravita&ionale !i iner&iale.
Mecanismele reactive reprezint mecanismele bazate n principal pe informa&iile ob&inute
sub forma unor reflexe la ni!te stimuli particulari.

Fig. 5.43. Determinan&i ai echilibrului func&ional. [134]

Tipuri comune, patologice, de tulbur9ri ale echilibrului:


Accident vascular cerebral (AVC);
Leziuni ortopedice ale articula&iilor;
Boala Parkinson;
Boala Alzheimer;
Boli degenerative ale articula&iilor;
Atrofia muscular ;
Disfunc&ia vestibular datorat vertijului (senza&ie de rotire):
- Vertijul paroxistic pozi&ional benign (BPPV- Benign Paroxysmal Positional
Vertigo) - este un tip aparte de vertij(senza&ie de rotire) cauzat de aparatul
vestibular al urechii interioare;
- Labirintit - este cauzat de canalele semicirculare;
- Boala Mnire - cauzat de schimb rile degenerative ale coloanei cervicale;
- Nevrit vestibular - cauzat de o infec&ie a nervului vestibular;
- Fistula perilimfatic . [131]
112

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

5.7 CENTRUL DE MAS (CM), CENTRUL DE GREUTATE (CG) I


CENTRUL DE PRESIUNE (CP)
5.7.1. Echilibrul 8i postura
No&iunile de baz ce vor fi folosite n aceast sec&iune sunt echilibrul !i postura. Echilibrul
poate fi descris ca situa ia unui corp asupra c ruia se exercit for e sau efecte care nu-i
schimb starea de mi care sau de repaus.
Postura este desemnat printr-un termen folosit pentru a descrie orientarea relativ a
oric rui segment al corpului uman n raport cu vectorul gravita ional. Ea reprezint o
m surare unghiular a corpului fa de vertical . [247]
Postura este considerat ca un r spuns neuromuscular cu scopul men inerii echilibrului
corpului.
5.7.2. Defini.ia centrului de mas9 (CM)
Starea de stabilitate si postura corpului uman au nevoie, pentru a fi descrise/modelate
matematic !i mecanic prin intermediul unor parametri !i al unor obiecte matematice specifice.
Dintre ace!tia, cel mai important este centrul de mas (de greutate) al corpului uman.
Din punct de vedere al mecanicii solidului, centrul de mas se bucur de propriet &i
remarcabile:
centrul de mas al unui corp este punctul n care este concentrat toat masa acestuia;
centrul de mas este punctul la nivelul c ruia un corp se afl n stare de echilibru f r
tendin&a de a se roti, adic sunt ndeplinite condi&iile de torsor nul al tuturor fortelor ce
ac&ioneaz asupra lui:
r
! Fi = 0;
i
r
(5.18)
! M C i = 0.
i

( )

Pentru studiul mecanic al CM se face identificarea corpului uman, n func&ie de zona de


focus-are, prin segmente geometrice rigide, interconectate prin articula&ii mecanice, care pot fi
analizate mai u!or. Exist de asemenea posibilitatea interpret rii CM prin identificarea zonei
inferioare, de sub CM, cu un pendul inversat simplu sau dublu rotindu-se n jurul articula&iei
gleznei respectiv n jurul gleznei !i a genunchiului. n acest ultim caz se utilizeaz setul de
calcule mecanice !i matematice aferent unui pendul inversat simplu respectiv dublu.
Toate modalit &ile de analiz ale CG denumit !i CM se fac din prisma cuno!tin&elor de
fizic - mecanic , matematic , statistic . Aceste analize precum !i altele referitoare la corpul

113

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

uman au aplica&ii directe n domeniul roboticii, unde segmentele analizate sunt rigide, dar se
r sfrng !i asupra domeniului biomecanicii, unde segmentele sunt asimilate ca fiind rigide.

Fig. 5.44. Distribu&ia maselor n CM pentru fiecare segment din corpul uman. [54]

Distribu&ia maselor n CM (Fig. 5.44) pentru fiecare segment din corpul uman ajut la
determinarea influen&elor pe care le au n men&inerea echilibrului stabil, n calculul for&elor !i a
momentelor iner&iale.
Studiile asupra loca&iei CM au condus la diverse formule referitoare la distan&a de la sol
exprimat n procente din n l&imea subiectului, precum:
- Formula lui Palmer
- 55.7% (gen masculin !i feminin)
- Formula lui Crosky
- 55.44% (gen masculin)
- 55.18% (gen feminin)
- Fromula lui Hellenbrandt - 55.17% (gen feminin)
De asemenea, conform lui Davidovits !i a lui Peterson [191], loca&ia centrului de mas se
afl aproximativ, n raport cu solul, la 56% din n l&imea subiectului !i la jum tatea distan&ei
dintre limitele corpului uman dup direc&iile antero- posterior !i medio- lateral.CM se poate
deplasa prin extinderea bra&elor sau prin ndoirea trunchiului.
Conform studiilor mai recente [105] !i a unor referin&e din cadrul cercet rilor NASA
centrul de mas se situeaz n pozi&ie anatomic :
- n plan transversal - n partea anterioar celei de a doua vertebre sacrale;
- n plan vertical n raport cu solul b rba&i - 56% din n l&imea subiectului;
- femei - 54.3% din n l&imea subiectului.
Cnd toate segmentele corpului sunt combinate !i considerate ca un singur corp rigid, n
pozi&ie anatomic , CM al corpului se afl aproximativ n partea anterioar a celei de a doua
vertebr sacral (S2), (Fig. 5.45).

114

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

Fig. 5.45. CM al corpului uman se afl la aproximativ la S2, anterior osului sacru.

Loca&ia exact a CM pentru o persoan aflat n pozi&ie anatomic depinde de propor&iile


(distribu&ia de greutate) acelei persoane. n cazul n care o persoan ar constitui ntr-adev r un
obiect rigid, CM nu !i-ar schimba pozi&ia n corp, indiferent de pozi&ia persoanei. De!i CM nu-!i
schimb loca&ia sa n corpul rigid pe m sur ce corpul se mi!c n spa&iu, LG (Linia de Greutateproiec&ia centrului de greutate pe sol) !i modific pozi&ia sau alinierea sa relativ , n interiorul
corpului.
n figura 5.45, LG se afl ntre picioarele persoanei (baza de sprijin [BS]), n pozi&ie
anatomic ; LG este paralel cu trunchiul !i membrele.
Loca&ia CM, neschimbat atta timp ct corpul nu !i schimb forma, depinde de:
Structura anatomic individual ;
Postura obi!nuit n repaus;
Pozi&ia curent ;
Sprijinul extern.
n general, conform unor calcule general acceptate, loca&ia centrului de mas n corpul
uman se situeaz , n pozi&ie ortostatic : la b rba&i la aproximativ 57% de sol iar la femei la
aproximativ 55% de sol.
Aceasta loca&ie variaz n func&ie de forma corpului, postur , vrst !i gen:
copila!>copil>adult (n % din n l&imea corpului de la sol)
[innd cont de aceste estim ri, de lungimea piciorului (n extensie) !i de for&a de reac&iune
a solului se poate ob&ine traiectoria CM n plan sagital (Fig. 5.46) !i respectiv n plan tranversal
(Fig. 5.47). Traiectoria este deosebit de important n calculul cinematic al locomo&iei !i n
n&elegerea limitelor stabilit &ii.
115

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Fig. 5.46. Traiectoria CM n plan sagital. [138]

Ionel Perban

Fig. 5.47. Traiectoria Cm n plan transversal.


[187]

Un alt tip de reprezentare a traiectoriei CM, de-a lungul unui ciclu locomotor complet dup
cele trei plane biomecanice, se ntlne!te n literatura de specialitate (Fig. 5.48). Evaluarea
acestei traiectorii pentru varia&ia anumitor parametrii, precum viteza de deplasare (Fig. 5.49), ar
putea conduce la afirma&ii referitoare la postura !i la echilibrul stabil al unui subiect.

Fig. 5.48. Deplas rile CM n cele trei plane de-a lungul unui ciclu locomotor complet (a- plan transversal,
b- plan sagital, c- plan frontal).

Fig. 5.49. Efectele varia&iei vitezei deplas rii pelvis-ului asupra proiec&iei CM n plan frontal.
116

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

5.7.3. Metode de estimare a CM unui corp


Sunt cunoscute numeroase metode de estimare a centrului de mas a unui corp, dintre care
enun& m cteva n continuare:
Metoda de suspensie: se suspend un corp de forma neregulat de un fir !i se las
suspendat pn cnd nceteaz s mai oscileze;

Fig. 5.50. Metoda de suspensie.

Metoda model rii segmentului: cnt rirea medie a fiec rui segment al corpului uman;
Metoda cinetic : integrala de gradul doi a for&elor de forfecare de la placa de for& ;
Metoda clinic : m surarea nivelului, n plan sagital, a coloanei vertebrale posterior superior iliac ;
Metoda matematic : localizarea centrului de mas pentru fiecare segment care compune
corpul uman !i calcularea ecua&iilor:
n

xCM =

! mi xci
i =1

! mi
i =1

; yCM =

! mi
i =1

y ci

(5.19)

! mi
i =1

unde: mi este masa fiec rui segment i; xci, yci sunt coordonatele centrului de mas al fiec rui
segment i. [174]
5.7.4. Metode de localizare a CM unui segment
Localizarea CM al unui segment se poate realiza cu ajutorul unei instala&ii, precum cea din
figura 5.51, care const din trei componente: o platform , pe care se a!eaz subiectul n pozi&ie
orizontal , o articula&ie ntr-un punct de sprijin !i o plac de for&e !i momente. Ultima
component are rolul de a oferi informa&ii referitoare la for&a de reac&iune.
n prima faz subiectul este a!ezat la orizontal , cu corpul pe ct se poate de aliniat !i cu
limita superioar a capului la limita identificat de pozi&ia reazemului.
n a doua faz subiectul, are aceea!i postura orizontal , doar segmentul, care se urm re!te a
fi analizat, este pozi&ionat pe vertical , pentru simplificarea calculului.

117

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

n ipoteza problemei avem urm toarele variabile cunoscute: S, S', L !i trebuie s se


determine valorile lui X !i X'.

Fig. 5.51. Metoda de localizare a CM unui segment.

Pentru determinarea valorilor de mai sus se utilizeaz


momentelor for&elor fa& de reazem, avem astfel:
W X =S L
W X " = S" L

X = X"+

L (S S " )
.
W

ecua&iilor de echilibru ale

(5.20)

unde: W este for&a de greutate a segmentului considerat pentru analiz ; X este distan&a dintre
reazem !i CM al segmentului; X' este distan&a modificat dintre reazem !i CM al segmentului, S
este for&a de reac&iune pentru postura ini&ial , S' este for&a de reac&iune pentru postura modificat .
5.7.5. Parametrii CM
Centrul de mas poate fi analizat din prisma unor parametrii, precum:
Pozi&ia absolut a CM n pozi&iile anteroposterior !i mediolateral;
Abaterea CM;
Accelera&ia tangen&ial liniar a CM este egal cu distan&a dintre CP !i CM, astfel:
d CP -d CM =k a

(5.21)

unde: k este constant ; a- accelera&ia liniar a CM; d CM = d CG .


Demonstra&ia acestei rela&ii se face prin calculul ecua&iilor de echilibru a momentelor
for&elor ob&inute dup schema din Fig. 5.52:

r
R d CP

r
G d CM = I

iar

at

r
R d CP

r
a
G d CM = I t

(5.22)

unde: R- for&a de reac&iune a solului; G- for&a de greutate a corpului; dCP- distan&a pe orizontal
ntre articula&ia gleznei !i loca&ia for&ei de reac&iune la un moment dat; dCM- distan&a pe orizontal
ntre articula&ia gleznei !i loca&ia CM a corpului uman; I- momentul iner&ial; - accelera&ia

118

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

unghiular a CM; at- accelera&ia tangen&ial liniar ; r- distan&a ntre articula&ia gleznei !i loca&ia
CM.
r r
n regim static
R = G , de unde rezult :
d CP

I a
d CM = r t = k at = k a .
G r

(5.23)

Fig. 5.52. dCG<dCP rezult o reechilibrare (a), dCG>dCP rezult o dezechilibrare (b).

5.8. CENTRUL DE MAS , LINIA DE GREUTATE I STABILITATEA


5.81. No.iuni introductive
Mersul este unul dintre cele mai comune activit &i practicate de orice fiin& biped .
Majoritatea dizabilit &ilor ale locomo&iei (vrst , amputa&ii, accidente vasculare etc.) sunt
asociate unui risc crescut la destabiliz ri. Destabiliz rile constituie cauza primar a deceselor
accidentale ale persoanelor n vrst iar costurile de ntre&inere !i recuperare ale acestora ar putea
s ajung la 43,8 bilioane dolari pn n anul 2020. [114, 221] Destabiliz rile ce apar n timpul
deplas rilor constituie o problem de s n tate important . Unul dintre impedimentele acestei
probleme este inexisten&a unei metode corecte de cuantificare a stabilit &ii locomo&iei.
Teoria stabilit &ii are aplica&ii multiple. Conceptul de stabilitate n sensul obi!nuit,
matematic !i ingineresc reflect necesitatea men&inerii r spunsului unui sistem perturbat ntre
anumite limite. n cazul n care devia&ia r spunsului unui sistem, aflat ntr-un anumit regim (ex.
stare de echilibru), se afl n limitele prescrise, sistemul se nume!te stabil. n caz contrar sistemul
se nume!te instabil. Perturb rile, r spunsul !i limitele pot fi specificate diferit n func&ie de caz.
[132] O modalitate de interpretare a stabilit &ii rezultatelor, a ecua&iilor diferen&iale sau a
traiectoriilor sistemelor dinamice, sub influen&a unor perturba&ii ale condi&iilor ini&iale, sunt
teoremele lui Lyapunov
119

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Din prisma domeniului mecanic, orice corp, inclusiv corpul uman, se g se!te n echilibru
stabil dac suma for&elor !i a momentelor, ce ac&ioneaz asupra lui, este egal cu zero. Orice
for& neechilibrat conduce la o accelera&ie liniar a masei corpului !i orice moment neechilibrat
conduce la o accelera&ie angular (de rota&ie) a masei corpului.

Fig. 5.53. Stabilitatea unui corp aflat n echilibru static, la un moment dat, sub ac&iunea unei for&e
perturbatoare (F). [138]

Stabilitatea corpului depinde de coordonatele (x, y) centrului de mas !i de baza de


sus&inere (BS). O stabilitate sporit este posibil n cazul n care: limxgh, limyg0, limBSgh,
considernd centrul de coordonate ca fiind n punctul de pivotare.
O alt abordare, pe corpuri rigide (con), precum n figura 5.54 presupune ca !i condi&ie de
stabilitate:
tg# =

r
,
h

(5.24)

unde: # & {#1 ,# 2 } este unghiul pe care-l descrie CM n raport cu marginea BS,
conului !i h & {h1 , h2 } n l&imea CM fa& de BS.

este raza

Aceast abordare sesizeaz faptul c n cazul n care cre!te n l&imea CM, la aceea!i raz ,
se mic!oreaz unghiul corespunz tor stabilit &ii.

Fig. 5.54. Corp rigid pentru studiul stabilit &ii. [126]

120

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

Teoretic, analiza stabilit &ii corpului uman se poate reduce la analiza modelului unui
pendul invers simplu sau dublu. Prin stabilirea num rului de segmente rigide, care intra in
componen&a pendulului, a deplas rilor, a vitezelor !i a accelera&iilor acestora se poate evalua
stabilitatea corpului respectiv. Actualmente este dificil construirea unui model de pendul care s
se fie complet fiziologic, datorit dificult &ii modelelor musculare, care nu sunt foatrte clar
definite. [254]

Fig. 5.55. Modelul pendului invers. [126]

n figura 5.55 este analizat acela!i concept, al

stabilit &ii, din prisma momentului necesar pentru stabilizare, n cazul unui pendul simplu invers
compus dintr-o bar de lungime (l1 !i respectiv l2) cu o greutate de mas m ata!at la cap tul
acestuia. Asupra sistemului ac&ioneaz accelera&ia gravita&ional ca !i for& destabilizatoare.
Pentru restabilizarea sistemului este necesar introducerea unui moment a c rei valoare se
modific n raport cu lungimea barei.

Fig. 5.56. O baz de


sprijin larg permite
mi!c ri mai ample.

Fig. 5.57. (A) - CM al piciorului stng; (B) CM al piciorului drept; (AB) - CM al


membrelor inferioare; (C) - CM al trunchiului;
(ABC) - CM al ntregului corp. LG se situeaz
n afara BS rezult instabilitatea !i
imposibilitatea men&inerii echilibrului.

Fig. 5.58. Extinderea BS


prin suportul vertical duce la
stabilizarea corpului.

121

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

n figura 5.57, LG (GABC) se ncadreaz n afara bazei de sus&inere (considerat ca fiind


zona dintre vrful piciorului stng !i sol) rezultnd astfel instabilitatea !i imposibilitatea
men&inerii echilibrului.
Pentru a ob&ine stabilitatea corpului, LG trebuie s fie con&inut n interiorul BS, astfel se
sprijin piciorul drept de un perete vertical (Fig. 5.58), care duce la extinderea BS !i simultan
asigurarea stabilit &ii. Extinderea bazei de sprijin permite mi!c ri ample precum n figura 5.56.
Linia de greutate poate fi considerat ca fiind o a& cu plumb la cap t care atta timp ct se
afl n interiorul spa&iului, determinat de BS, asigur men&inerea stabilit &ii
Aceasta nu este o nc lcare a regulii c LG trebuie s se ncadreze n BS. Mai degrab ,
BoS a fost extins. Atunci cnd o persoan mbr &i!eaz sau se sprijin pe un alt obiect (sau o alt
persoan ), acel obiect (sau persoan ) devine parte a BS. n figura 5.58, BS a juc torului de fotbal
include nu numai degetele de la piciorul stng, dar, de asemenea, tot spa&iul dintre piciorul lui de
sprijin !i peretele de care este rezemat. Astfel el va r mne stabil, atta timp ct LG r mne n
interiorul BS extinse. Un corp se g se!te n stare stabil , invers propor&ional cu lungimea LG, a!a
nct cu ct cre!te lungimea proiec&iei de la CM la BS, cu att corpul devine mai instabil.
Rezult , n concluzie, c :
Stabilitatea unui corp depinde direct propor&ional de m rimea BS;
Stabilitatea unui corp depinde invers propor&ional de lungimea LG;
Stabilitatea unui corp este condi&ionat de existen& LG n interiorul BS.
5.8.2. Modific9ri care intervin n masa unui obiect sau segment
Loca&ia CM a unui obiect sau organism depinde de distribu&ia de mas a obiectului. Masa
poate fi modificat nu doar prin rearanjarea segmentelor n spa&iu, dar, de asemenea, prin
ad ugarea sau, nl turarea altei mase. Oamenii !i modific cu siguran& greutatea
dispropor&ionat n organism (deplasnd astfel pozi&ia CM). Cu toate acestea, cel mai frecvent
mod de vedere conceptual de redistribuire a greut &ii n organism este de a ad uga greut &i
externe. De fiecare dat cnd vom ad uga un obiect organismului prin purtarea sa (un rucsac),
pentru transport (o cutie), sau prin utilizarea (ma!ina de g urit), noul CM se va deplasa spre
greutatea suplimentar ; deplasarea fiind propor&ional cu greutatea ad ugat .
Persoana din figura 5.59 are aplicat ghips pe piciorul drept !i aceasta duce la modificarea
pozi&iei CM !i, de asemenea, a LG influen&nd stabilitatea corpului, considernd ghipsul ca fiind
parte comun a greut &ii membrului inferior. Noul CM, n figura 5.59, se afl deplasat nspre
dreapta !i mai jos dect CM nominal ceea ce teoretic ar mbun t &ii stabilitatea, dac s-ar putea
sprijini pe ambele picioare. Deoarece persoana nu se poate sprijini pe piciorul drept !i nici nu se
poate nclina, astfel nct LG s se afle n piciorul stng, ceea ce ar putea stabiliza corpul,
persoana este ntr-o pozi&ie instabil . Pentru a mbun t &i situa&ia, se adaug crjele pentru
extinderea BS !i pentru preluarea greut &ii care altfel ar presa pe piciorul stng.
122

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

Fig. 5.59. Influen&a unei greut &i n partea


inferioar a corpului asupra pozi&iei CM.

Fig. 5.60. Influen&a unei greut &i n partea


superioar a corpului asupra pozi&iei CM. [156]

n figura 5.60, omul transport o cutie grea pe um rul drept. Greutatea cutiei duce la
deplasarea CM c tre dreapta sus fa& de pozi&ia normal (S2). Proiec&ia (LG) noului CM se va
situa nspre piciorul drept. Deoarece aceasta este o pozi&ie relativ instabil (deoarece cre!te riscul
ca LG s p r seasc zona BS pentru mici perturba&ii), omul se va nclina spre stnga pentru a
"compensa" eventualul dezechilibru al posturii. Scopul acestei nclin ri nu este acela de
modificare a pozi&iei CM n cadrul corpului ci de a muta proiec&ia lui c tre centrul BS spre a-i
oferi mai mult stabilitate.
5.8.3. Centrul de presiune
Centrul de presiune (CP) este punctul n care ac&ioneaz rezultanta tuturor for&elor de
reac&iune cu solul.

Fig. 5.61. Traiectoria normal a centrului de presiune (CP) 9fqwele sunt exprimate n procentaje din
durata unui ciclu de mers. [86]
123

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

n cazul locomo&iei evolu&ia traiectoriei normale a CP, din momentul contactului ini&ial !i
pn la desprinderea de pe sol, arat precum n figura 5.61. Orice abatere de la aceast traiectorie
conduce la clasificarea unei anumite patologii sau la o anumit perturbare a echilibrului dinamic
stabil.
n figura 5.62 sunt ilustra&i parametrii CP: deplasarea n plan a CP !i coeficientul de
siguran& , care aduna&i s nu dep seasc valoarea corespunz toare BS pentru un regim stabil.

Fig. 5.62. Parametrii centrului de presiune (CP).

Metodele de m surare a CP sunt destul de numeroase; dintre ele enumer m cteva mai jos:
A. Prin utilizarea unei pl ci de presiune, dispunem ce ecua&iile:
CPx =

My
Fz

CPy =

(5.25)

Mx
,
Fz

sau:

CPx (t ) =
CPy (t ) =

M y (t ) + Fx (t ) z o
Fz (t )

M x (t ) + Fy (t ) z o
Fz (t )

+ xo ,
(5.26)

+ yo ,

unde: M este momentul creat de for&ele din zona plantar , F este for&a de reac&iune, OX, OY, OZ
sunt direc&iile medial - lateral (ML), antero-posterioar (AP) !i respectiv vertical !i X0, Y0, !i Z0
coordonatele geometrice ale centrului de mas al pl cii de presiune.

Fig. 5.63. M surarea CP utiliznd metoda pl cii de presiune.


124

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

B. Utiliznd dou pl ci de presiune astfel nct un picior se situeaz pe o plac iar cel lalt pe
cea de a doua plac , ecua&ia corespunz toare este:
CPnet = CPs

FZS
FZS
,
+ CPD
FZS + FZD
FZS + FZD

(5.27)

unde: CPnet este media ponderat a pozi&iei CP care variaz de la o platform la alta, CPS descrie
pozi&ia CP a piciorului stng, CPD descrie pozi&ia CP a piciorului stng, FZS este for&a vertical
de reac&iune asupra corpului n piciorul stng !i FZD for&a vertical de reac&iune asupra corpului
n piciorul drept.
Raportul urm tor reprezint varia&ia semnalului, corespunz tor for&ei de reac&iune a solului,
pentru fiecare picior n parte.
FZi
, i & {S; D} ,
FZi + FZi

(5.28)

Acest raport are valoarea 0.5 n cazul n care greutatea este egal distribuit n fiecare picior.
[151]
n figura 5.64 se poate observa, n pozi&ie anatomic , a!ezarea geometric a CM, CP !i a
CG !i respectiv distan&ele geometrice de la glezn la centre. For&a de greutate (G) ac&ioneaz
asupra corpului uman cu punctul de ac&iune n CM iar for&a de reac&iune a solului (R) ac&ioneaz
n CP.

Fig. 5.64. Interdependen&a geometric dintre CM, CG !i CP. [122]

5.8.4. Centroid 8i centru de greutate (CG)


Centroidul este punctul care define!te centrul geometric al unui corp. Dac materialul este
omogen atunci greutatea poate fi neglijat iar centroidul este identic cu CM (nu !i n cazul
corpului uman care nu este omogen).
125

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Centrul de greutate (CG) reprezint proiec&ia CM pe sol.


Estimarea traiectoriei CGo 8i a CP - CGv
Dintr-un punct de vedere biomecanic CG, datorit iner&iei, nu poate urm ri cu acurate&e
aceea!i traiectorie ca cea a CP. Exist astfel un decalaj ntre cele dou centre. Bazndu-se pe
nregistr rile CP s-a depistat o metod prin care s se determine mi!c rile CG(CG0- CG
orizontal) !i respectiv CP- CGv(CG vertical). Aceasta este discutat !i aplicat n modificarea
aportului vizual la controlul posturii verticale. [208]
Modelul matematic, propus ini&ial de c tre Caron [25] !i extins ulterior la varianta unei
posturi nedisturbate, [23] se bazeaz pe o rela&ie n domeniul frecven&elor a amplitudinilor
mi!c rilor CGo !i CP. Aceast rela&ie are forma:
CGo
S2
= 2 o 2 ; cu
CP
So + S

S = 2R f !i So =

m g h
I G+ m + h 2

(5.29)

unde: S este- pulsa&ia (rad/s); S0 este frecven&a natural a corpului (Hz) !i reprezint o constant
biomecanic relativ la antropometria subiectului, m este masa, g accelera&ia gravita&ional , h
este distan&a de la CG la sol, IG momentul de iner&ie n jurul axei medio-laterale sau anteroposteriore fa& de CG.
n func&ie de direc&ia momentului de iner&ie s-au determinat doua rela&ii distincte: [152]
I GML = 0 ,0572 m H 2 ,
2

I GQP = 0 ,0533 m H ,

(5.30)

unde: H este n l&imea subiectului.


Raportul prezentat are un maxim corespunz tor frecven&elor joase (CG !i CP au pozi&ii
similare la 0Hz) !i tinde c tre zero pentru frecven&e mai mari de 3 Hz. Cu alte cuvinte CP are un
efect sc zut asupra CGo pe m sur ce cre!te frecven&a. Spectrul de frecven&e al CG se ob&in prin
multiplicarea, cu raportul amplitudinilor CGo/CP, a valorilor CP (trecute n domeniul
frecven&elor printr-o transformat Fourier). [208]

5.9. STABILITATEA I ECHILIBRUL


5.9.1. Clasificarea tipurilor de echilibru
Clasificarea echilibrului se face astfel:
stabil:
- apare atunci cnd obiectul este plasat intr-o anumit pozi&ie astfel nct orice efort
de perturbare exercitat asupra sa ar duce la ridicarea CM;
- prezint tendin&a de a se nclina pe spate fa& de pozi&ia ini&ial ;
126

Capitolul 5. Analiza locomo iei i stabilit ii umane

instabil:
- apare atunci cnd orice efort de perturbare exercitat asupra corpului ar duce la
coborrea CM;
- prezint tendin&a de a c dea ntr-o pozi&ie mai stabil ;
neutru:
- apare atunci cnd orice efort de perturbare exercitat asupra corpului nu ar afecta
nivelul CM;
- prezint tendin&a de a c dea ntr-o pozi&ie mai stabil .
n figura 5.65 sunt figurate tipurile de echilibru n cazul unui corp de form circular n
contact cu trei tipuri de suprafe&e care datorit formei i confer stabilitate, instabilitate !i
respectiv o stare neutr de echilibru.
n abordarea biomecanic a corpului uman, orice modificare a segmentelor consecutive din
pozi&ie neutr ar putea aduce respectiva articula&ie ntr-o stare de echilibru instabil.

Fig. 5.65. Tipuri de echilibru.

Conform doctorului Bernard BRICOT, n condi&ii normale de echilibru stabil postura,


v zut din cele trei plane biomecanice, arat precum n Fig. 5.66.
n plan sagital (Fig. 5.66, a) axa vertical trebuie s treac prin urm toarele coordonate:
vertex;
apofiza odontoid a vertebrei C2;
corpul vertebral al celei de-a treia vertebre lombare;
la egal distan& , n baza de sus&inere, ntre cele dou t lpi.

a)

b)

c)

Fig. 5.66. Postura normal n plan: sagital (a), frontal(b), transversal (c).
127

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

De asemenea planul scapular !i cel al fesierilor sunt aliniate.


n plan frontal axele definite de repere naturale, precum n figura 5.66, b, trebuie s fie
aliniate (perpendiculare pe direc&ia accelera&iei gravita&ionale).
n plan transversal (Fig. 5.66, c) nu trebuie s existe nici o rota&ie la nivelul centurii
scapulare !i pelviene. [121]
5.9.2. Factorii care afecteaz9 stabilitatea
Factorii care afecteaz stabilitatea sunt diver!i, o parte important dintre ace!tia sunt:
dimensiunile !i forma geometric a bazei de sus&inere;
- mersul n tandem (un picior n fa&a celuilat);
- pozi&ia cu crje;
- efectele vitezei !i a pozi&iei CM; [183]
n l&imea CM;

rela&ia dintre CG !i BS;


masa corpului;
frecarea;
alinierea segmental ;

a)

b1)

b2)

b3)

b4)

Fig. 5.67. Dimensiunile !i forma geometric a bazei de sus&inere: a) f r crje; b) cu crje, pozi&ia fiind,
n: fa& (b1), al turi (b2), balans (b3), spate (b4).

impulsul senzorial de la:


- sistemul vestibular;
- senzorul vizual;
- propriocep&ie;
- sistemul somato-senzorial;
starea psihologic ;
activitatea muscular ;
- mu!chiul postural: mu!chiul care previne pr bu!irea scheletului:
- pulsa&ie u!oar ;
- rezistent la oboseal ;
- mu!chiul fazic: mu!chiul rapid;
factorii psihologici !i patologici.

128

CAPITOLUL 6

ANALIZA EXPERIMENTAL A INFLUEN EI MEDIULUI


NCONJUR TOR ASUPRA STABILIT II I LOCOMO IEI
UMANE
6.1. ALEGEREA PARAMETRILOR STABILIT
UMANE

II I LOCOMO IEI

Problema echilibrului stabil, datorit complexit &ii factorilor care o pot influen&a, a fost
interpretat de o varietate de cercet tori din domenii diferite, specifici factorilor pe care i-au
analizat. Interesul comun, acela de a asista controlul posturografic optim, au condus la multiple
tehnici !i metode de evaluare a echilibrului !i a stabilit &ii. Astfel exist evalu ri: func&ionale,
prin intermediul pl ci de for& !i prin magnetometria balansului.
Primele cercet ri !tiin&ifice, referitoare la evaluarea echilibrului !i a stabilit &ii, au fost
conduse de c tre Romberg (1853), care a observat afec&iunile SNC din prisma dezechilibrului
care apare cnd subiectul &ine ochii nchi!i. [20]
Studiile care au de-a face cu cercetarea, n general, se mpart n trei categorii: descriptive,
experimentale !i evaluative. Toate aceste studii au nevoie de anumite caracteristici pentru a
ob&ine rezultatele dorite. Unul dintre acestea, n cazul biomecanicii, este alegerea subiec&ilor !i a
num rului acestora pentru ca rezultatele cercet rii s poat fi luate n considerare sau concluziile
s fie ntemeiate.
Conform unei treceri n revist [212] s-a constatat c 50% din studii au utilizat mai pu&in de
9 subiec&i/ condi&ie experimental ; 25% au utilizat ntre 9 !i 11 subiec&i/ condi&ie experimental
iare 25% au utilizat mai mult de 11 subiec&i / condi&ie experimental . n cazul nostru,
experimental, s-au ales 11 subiec&i de gen masculin/ condi&ie experimental !i 10 subiec&i de gen
feminin/ condi&ie experimental .
n cazul evalu rii influen&ei mediului nconjura&or asupra stabilita&ii !i locomo&iei umane n
situa&ii statice !i dinamice, conform metodelor, descrise mai jos, s-au ales parametrii de analiz ,
valorile CP !i ale for&elor plantare Fx, Fy, Fz, !i parametrii statistici expu!i n cadrul protocolului
din anexa 6.4. Ace!ti parametrii au rolul, prin evaluarea lor, de a face distinc&ia ntre diver!i
stimuli externi care ar putea afecta stabilitatea !i locomo&ia uman .

Ionel Perban. Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

129

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

6.1.1. Metode func.ionale de evaluare a echilibrului


Testele func&ionale au o aplicabilitate crescut n cadrul clinicilor datorit timpului scurt de
expertiz !i a unor dispozitive cu pre& de cost redus. [12]
Metode func&ionale:
Metoda ntinderii func&ionale;
Metoda posturii func&ionale;
Metoda posturii ntr-un singur picior;
Metoda Fugl-Meyer;
Metoda scalei Berg.
6.1.1.1. Metoda ntinderii func.ionale
Aceasta m soar abilitatea subiectului de a-!i ntinde mna n plan sagital nspre anterior,
din pozi&ie de stnd f r s fac nici un pas. Se ob&in astfel informa&ii cantitative, predictive,
referitoare la abilitatea subiectului de a-!i men&ine echilibrul stabil prin aducerea LG ct mai
aproape de limita BS. [61] Se utilizeaz cu proponderen& n cazul persoanelor n vrst !i
afectate de boala Parkinson.
6.1.1.2. Metoda posturii ntr-un singur picior
Aceast metod evalueaz abilitatea subiectului de a men&ine echilibrul stabil prin
reducerea BS (postura ntr-un singur picior). [78] Se utilizeaz n general n cazul persoanelor
care nu au nici o afec&iune patologic .
6.1.1.3. Metoda Fugl-Meyer
Metoda are !ase sec&iuni de evaluare din care cea corespunz toare echilibrului stabil
presupune !apte subtest ri din care trei evalueaz postura n !ezut !i patru evalueaz postura n
pozi&ia stnd. Rezultatele acestor activit &i sunt ordonate cu o scal de trei puncte ordinale. Se
utilizeaz n cazul persoanelor care au suferit un accident vascular cerebral (AVC) !i n cazul
persoanelor afectate de boala Parkinson.
6.1.1.4. Metoda scalei Berg
Aceast metod evalueaz performan&a unui subiect n 14 situa&ii comune perioadei de zi
cu zi. Se are n vedere postura n !ezut !i stnd pentru condi&ii cu o dificultate variat ascendent.
Dificultatea se ob&ine prin mic!orarea BS. Interpretarea se face pe baza unei scale ob&inute n
urma acord rii fiec rei situa&ii un anumit punctaj. [20]

130

Capitolul 6. Analiza experimental a influen ei mediului nconjur tor asupra stabilit ii i locomo iei umane

6.1.2. Metode de evaluare a echilibrului din prisma sistemului vizual 8i vestibular


Toate aceste teste presupun o analiz a sistemelor fiziologice de care depinde echilibrul
corpului uman. Acestea sunt: sistemul vizual, sistemul vestibular !i sistemul somatosenzorial
(propriocep&ia) !i de asemenea reflexul vestibulo-ocular care prezint o importan& deosebit n
posibilitatea evalu rii corecte a echilibrului.
Testele de diagnoz , medical , a echilibrului utilizate la momentul actual sunt:
Electronistagmografie
Scaun rotativ, accelerare sinusoidal armonic ;
Autorota&ie vestibular ;
Posturografie dinamic computerizat ;
Potentiale evocate miogenice vestibulare;
Acuitate vizual dinamic .
6.1.2.1. Metoda prin electronistagmografie
Testul de electronistagmografie este fundamental !i tradi&ional n testarea func&iei de
echilibru. Acesta este constituit dintr-o combina&ie de teste care mpreun ofer informa&ii despre
sistemul vestibular !i cel oculomotor. Aceste teste nu ofer un diagnostic ci doar ni!te valori,
care analizate din prisma bazelor de date existente, a examin rilor fizice !i a altor studii pot
determina un diagnostic. Testul de electronistagmografie este compus din urm toarele subteste:
vestibulare (nistagmus spontan, nistagmus pozi&ional) !i respectiv oculomotoare (evaluare sistem
urm rire &int , evaluare sistem de fixare). Testele se bazeaz pe pricipiul prelu rii diferen&elor de
poten&ial (la nivel ocular- corneea (+) !i retina (-)) cu ajutorul electrozilor. Evalu rile mai noi
utilizeaz minicamere video asamblate sub forma unor ochelari care determin mi!c rile
orizontale, verticale !i torsionale ale ochiului. Ochii sunt ilumina&i cu lumin infraro!ie care nu
este vizibil pacientului dar acord minicamerelor posibilitatea de preluare !i proiectare a
imaginilor mi!c rii ochilor. Aceasta metod prezint avantaje si dezavantaje fa& de metoda
tradi&ional a electronistagmografiei.
O metoda de ultim genera&ie o constituie analiza n mediul virtual prin care se genereaz
imagini vizuale stimulante pe un display !i se analizeaz reac&iile subiectului la diver!i stimuli.
6.1.2.2. Metoda scaunului rotativ
Metoda scaunului rotativ (Fig. 6.1), cu accelerare sinusoidal armonic , presupune o
abilitate teoretic de testare a canalelor semicirculare n condi&ii fiziologice(frecven& mai mare
0.01- 1.28 Hz, viteza maxim de 50 grade/sec) mai bune dect testul caloric. Acesta din urm
presupune irigarea, n pozi&ie supinat , fiec rui canal auditiv, timp de 30 de secunde, cu ap

131

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

cald dup care cu ap rece. Apa cald determin nistagmus rotator pe partea care este irigat .
Apa rece produce efectul opus (nistagmus n partea opus ).
Metoda scaunului rotativ determin faza, amplitudinea (raportul dintre viteza maxim a
ochilor !i viteza maxim a scaunului) !i simetria mi!c rii ochilor ca urmare a analizei mecanice a
mi!c rii scaunului n raport cu mi!carea ochilor.
Aceast metod prezint urm toarele avantaje: (a) monitorizarea modific rilor func&iilor
vestibulare de-a lungul timpului, (b) monitorizarea recuper rii dup leziuni acute; (c)
identificarea func&ia labirintului rezidual. [165, 44]
Rota&ia dup alt ax dect cea vertical este o varia&ie a evalu rii prin aceast metod .
[75] Procedurile sunt acelea!i doar axa poate fi nclinat la 30 de grade ob&inndu-se astfel o
ncorporare a func&iei otolitelor.

Fig. 6.1. Scaun rotativ. [129]

Testarea prin autorota&ie vestibular este o metod de evaluare a reflexului vestibuloocular care prezint avantaje clinice fa& de metoda scaunului rotativ !i a electronistagmografiei.
[178, 179, 85, 79, 184, 135] Pacien&ilor le sunt ata!a&i electrozi pentru sesizare mi!c rilor
orizontale si verticale a ochilor !i o banderol cu un electrod de amplificare !i un senzor pentru
viteza de rota&ie. Pacientul este instruit s se fixeze pe o &int !i s roteasc capul n sincron cu un
stimul auditiv. Stimulul auditiv accelereaz pn la o frecven& de 6Hz pe care o men&ine timp de
18 secunde. Testul se repet de trei ori pe direc&ie vertical !i orizontal . Valorile fazei,
amplitudinii !i ale simetriei sunt colectate n intervalul de frecven&e de la 2Hz la 6 Hz. [179]
Unul dintre avantajele acestui test l constituie frecven&a fiziologic la care este analizat
sistemul vestibular fa& de frecven&ele sc zute din cazul electronistagmografiei conven&ionale !i a
testului scaunului rotativ. [184, 84, 83, 180]
132

Capitolul 6. Analiza experimental a influen ei mediului nconjur tor asupra stabilit ii i locomo iei umane

6.1.2.3. Metoda posturografiei dinamice computerizate


Posturografia dinamic computerizat . Posturografia consta din dou teste: testul
organiz rii senzoriale !i testul coordon rii mi!c rii. Protocolul primului tip de test prevede
evaluarea n 6 pa!i n care intr rile senzoriale !i cele proprioceptive sunt variate (Fig. 6.2). Acest
test evalueaz limitele anterioare !i posterioare ale echilibrului. n timpul celui de al doilea test,
pacientul st pe o platform , cu un mprejmuit de un panou vizual fix (Fig. 6.3). Platforma pe
care se afl este supus la o serie de mi!c ri de rota&ie !i transla&ie. Valorile care se nregistreaz
se refer la laten&a recuper rii stabilit &ii n urma factorilor perturbatori !i la amplitudinea !i
simetria semnalelor neuromusculare prin electromiografie.

Fig. 6.2. Organizarea senzorial n condi&ii de testare posturografic .

Posturografia dinamic ofer o posibilitate de izolare a sistemului vestibular prin


eliminarea semnalelor de la sistemul vizual !i cel proprioceptiv. Acest tip de teste eviden&iaz
stabilitatea postural !i strategiile de recuperare a stabilit &ii respectiv a echilibrului.

Fig. 6.3. Platform pentru posturografie cu pacient. Hamul este pentru preven&ia pierderii echilibrului.
133

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

6.1.2.4. Metoda poten.ialelor evocate miogenic vestibular


Potentiale evocate miogenice vestibulare. Acest tip de test evalueaz conform lui
Colebatch and Halmagyi [37], care au determinat electromiografic reflexul musculaturi gtului,
considerat ca fiind un efect al nervului vestibular inferior, la un semnal acustic cu amplitudine
mare, nervul vestibular inferior corespunz tor saculei. Nervul vestibular superior corespunz tor
canalelor semicirculare este analizat prin testul caloric.
6.1.2.5. Metoda acuit9.ii vizuale dinamice
Acuitate vizual dinamic presupune utilizarea unui senzor de viteza de rota&ie n
combina&ie cu un ecran de calculator pentru evaluarea sistemului vizual n timpul mi!c rii
capului determinnd o evaluare a reflexului vestibulo- ocular att pe direc&ie orizontal ct !i pe
direc&ie vertical . [90]
Diagnostice identificate ale func&iei de echilibru pentru afec&iuni comune, precum:
Afec&iunea Mnire, Benign paroxysmal positional vertigo, Afec&iune cerebral , Bilateral
ototoxicity. [9]
6.1.3. Metode experimentale de estimare a stabilit9.ii
Exist o mare varietate de metode, noi introduse, pentru evaluarea !i cuantificarea
sistemului de control postural. Marea majoritate a acestora au ca punct de pornire traiectoria n
func&ie de timp a centrului de presiune. O alt categorie este concentrat pe traiectoria centrului
gravita&ional sau a centrului de mas .
Toate aceste evalu rii utilizeaz pentru prelevarea informa&iilor pl ci de for&e !i momente
sau presiune care func&ioneaz pe principiul piezoelectric. [73] Se utilizeaz !i principiul
varia&iei cmpului magnetic dintre dou transceiver-e. Rezultatele ob&inute ofer o perspectiv
asupra limitelor echilibrului stabil.
Metodele experimentale de m surare !i evaluare a stabilit &ii sunt:
- Metoda magnetometriei;
- Metode care utilizeaz date ob&inute de la placa de for&e !i momente, tip Kistler.
6.1.3.1. Metoda Magnetometriei
Aceast metod este de ultim genera&ie !i a fost adus la lumin de c tre speciali!ti n
otolaringologie. [71, 70, 62]
Metoda presupune utilizarea unui transceiver (dispozitiv de tip emi& tor- receptor
ncorporate) ata!at pe talia sau capul subiectului !i un alt transceiver situate la c&iva metrii
distan& . Modific rile din cmpul magnetic, dup cele trei axe ale sistemului de coordinate, sunt
nregistrate.
134

Capitolul 6. Analiza experimental a influen ei mediului nconjur tor asupra stabilit ii i locomo iei umane

6.1.3.2 Metode prin intermediul pl9cii de for.e 8i moment Kistler


6.1.3.2.1. Indicele stabilit9.ii posturale statice- Test de 60 secunde a stabilit9.ii posturale
Acest test utilizeaz datele ob&inute de la placa de for&e !i momente Kistler. Se analizeaz
viteza !i amplitudinea centrului de presiune (CP), procentul de ncredere de 95% din aria eliptic
a CP, amplitudinea balansului dup direc&ia antero-posterior (AP) !i medio-lateral (ML), de
asemenea durata de men&inere a posturii ntr-un singur picior. [243]
Reac&iunea din sol apare, conform principiului III al lui Newton, pentru a men&ine
echilibrul corpului conferindu-i stabilitate. Aceast reac&iune are aceea!i direc&ie cu for&a
corpului care ac&ioneaz asupra solului dar este de sens invers. Din aceast cauz !i datorit
mi!c rilor complexe aceast reac&iune se descompune n trei componente conform sistemului de
coordonate, pentru u!urarea calculului biomecanic, dou orizontale !i una vertical .
Componentele orizontale constituie for&ele rezultate din calculul vitezelor !i accelera&iilor CM, al
corpului uman, n vederea men&inerii echilibrului att n stare static ct !i dinamic .
Aceast metod introduce no&iunea de indice al stabilit &ii posturale statice (ISPS). Acest
indice constituie raportul dintre componenta orizontal a reac&iunii din sol n stare static
lini!tit (Fx, Fy) !i aceea!i component n stare de efort maxim voluntar (Fxmax, Fymax). Cnd
acest raport de for&e este mic rezult o stabilitate crescut deoarece for&ele necesare men&inerii
echilibrului sunt mult mai mici dect acelea!i for&e, la amplitudine maxim , disponibile n
corpul uman.

ISPS =

Fy
Fx
=
Fxmax Fymax

(6.1)

unde: ISPS este indice al stabilit &ii posturale statice, Fx, Fy sunt- componentele reac&iunii din sol,
n stare lini!tit , dup cele 2 axe din planul solului !i Fxmax , Fy max sunt componentele reac&iunii
din sol, n stare de efort voluntar antero- posterior !i respectiv medio- lateral, dup cele 2 axe din
planul solului;
Testul este constituit dintr-un protocol alc tuit din 6 subtest ri a cte 10 secunde fiecare,
astfel: balans voluntar ML cu ochii deschi!i (OD), balans voluntar AP cu OD, stnd biped
lini!tit cu OD, stnd biped lini!tit cu ochii nchi!i (OI), stnd uniped lini!tit pe dreptul cu OD,
stnd uniped lini!tit pe stngul cu OD.
Exactitatea rezultatelor &ine cont de num rul de test ri succesive. Diferen&ele ob&inute ntre
valorile fiec rei test ri pot fi interpretate utiliznd metode statistice precum m sur ri repetate
ANOVA. ncadrarea subiec&ilor pe grupe se face utiliznd analiza discriminantului care este
statistic opus metodei ANOVA. Conform studiilor !i a analizei discriminantului s-a dovedit c
metoda raportului for&elor este mai eficient dect metoda cu procentul de ncredere de 95% din
aria eliptic a CP.
135

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

6.1.3.2.2 Indexul stabilit9.ii posturale dinamic (ISPD)


Acest index este utilizat n evaluarea stabilit &ii posturale dinamice. Conform cercetarilor
recente, acest index prezint caracteristici, precum precizia !i ncrederea, mbun t &ite n raport
cu alte tipuri de teste precum timpul de stabilizare (TS).
Acest index este prelevat !i calculat n urma unei test ri dinamice constituite dintr-un salt
cuplat cu o aterizare pe placa Kistler. n l&imea saltului pe vertical este, conform lui Wikstrom,
50% din n l&imea maxim . Saltul se face din repaus bipedal iar aterizarea se face unipedal.
Ecua&iile de calcul ale indexilor de stabilitate sunt:

! (0 - x) + ! (0 - y) +! (GC - z)
2

ISPD =
ISV =
ISAP =
ISML =
unde: ISPD
ISV

! (GC - z)

(6.3)

! (0 - x)

(6.4)

! (0 - y)
N

(6.2)

(6.5)

- index al stabilit &ii posturale dinamice;


- index al stabilit &ii verticale;

ISAP - index al stabilit &ii antero-posterioare;


ISML - index al stabilit &ii medio-laterale;
GC

- greutate corporal ;

x, y

- coordonatele centrului de presiune;

- valoarea pe vertical a greut &ii corporale;

- num rul de valori prelevate. [245]

6.1.3.2.3 Indicele balansului posturii

Corespunz tor lui Chiung- Ling Chen et al. exist o alt posibilitate de interpretare a
stabilit &ii posturale prin utilizarea indicelui balansului posturii (IBP). Acesta se determin
conform teoremei lui Pitagora ca fiind distan&a (ipotenuza) care nchide triunghiul dreptunghic
format de urm toarele puncte: punctul (xm, ym) determinat de valorile medii ale lui x !i y, varian&a
( x'2 ) pe x !i respectiv varian&a ( y'2 ) pe y.
Valoarea medie a fiec rui !ir de valori se calculeaz astfel, dup x:
136

Capitolul 6. Analiza experimental a influen ei mediului nconjur tor asupra stabilit ii i locomo iei umane
N

xm =

!x

i =1

(6.6)

!i respectiv dup y:
N

ym =

!y
i =1

(6.7)

unde: N- num rul de valori prelevate.


Varian&a se ob&ine dup calculul abaterii standard, astfel abaterea standard are ecua&ia de
calcul dup x:
N

x' =

!(x
i =1

xm ) 2

N 1

(6.8)

!i respectiv dup y:
N

y' =

!(y
i =1

ym ) 2

N 1

(6.9)

Varian&a se ob&ine prin ridicarea la p trat a valorii abaterii standard corespunz toare
fiec rui !ir.
Ecua&ia de calcul a indicelui balansului posturii este [30]:

IBP = x'2 + y'2

(6.10)

O aplica&ie, a lui Katharine E. Forth et al, echivalent tuturor acestor indici este aceea a
evalu rii limitelor de stabilitate fiziologic . Aceast experiment s-a desf !urat n etape distincte cu
OD si OI. Subiec&ii au trecut din pozi&ia vertical static n balans anterior pn ntr-un punct
maxim al corpului n stare stabil , urmat de o mi!care a corpului la 3600 n jurul axei verticale cu
picioarele fixe pn la returul n acela!i punct maxim, cu revenire n pozi&ia vertical .
Aceast aplica&ie determin n planul solului o form geometric , n general elips , a
varia&iei centrului de presiune, corespunz toare limitei stabilit &ii func&ionale. Acest limit
poate fi detemintat de valoare medie !i de abaterea standard a varia&iei pe axele x !i y. [72]
6.1.3.2.4 Analiza difuziei unei stabilograme
Acest tip de analiz este cantitativ precum celelalte prezentate anterior.
Stabilogramele sunt ob&inute prin m surarea deplas rilor centrului de presiune, din zona
plantar , pe suprafa&a de contact. Aceste m sur ri se fac n condi&ii statice sau dinamice.

137

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Conform celor mai recente cercet ri, bazate pe concep&ii din mecanica statistic , s-a
demonstrat c deplasarea centrului de presiune este de origine stocastic !i ofer o descriere a
balansului postural bazat pe un model delimitat al unei mi!c ri aleatorii corelate. [73]
Collins !i De Luca au fost primii care au analizat propriet &ile fractale ale varia&iei CP n
func&ie de timp, n pozi&ie static , ca !i o mi!care Brownian . Ca !i urmare a acestei analize s-au
determinat 2 moduri de control al stabilit &ii ntr-un interval de 10 secunde, astfel: feedforwardul (bucl deschis sau pe termen scurt) !i feedback-ul (bucl nchis sau pe termen lung). [39]
Un proces stocastic, sau uneori proces aleatoriu, este contrariul procesului determinist,
considerat n teoria probabilit ilor. n loc de o singur realitate posibil despre cum pot evolua
procesele n timp, ntr-un proces stocastic exist o incertitudine n evolu ia viitoare descris de
distribu ii de probabilitate. Astfel, de!i se cunoa!te condi ia ini ial (sau punctul de plecare),
exist mai multe posibilit i de continuare a procesului, dar unele c i sunt mai probabile dect
altele.
n cazul evolu&iei valorilor corespunz toare centrului de presiune, al for&elor de reac&iune
din zona platar , s-a dezvoltat o distribu&ie stocastic . Aceast distribu&ie ia n considerare
desf !urarea pe termen scurt !i lung a valorilor centrului de presiune. Conform acestei metode
e!antioanele se preleveaz pe durate determinate de timp de cte 30, 60 !i 90 de secunde.
Metoda difuziei unei stabilograme determin coeficien&ii difuziei att pe termen scurt ct !i
pe termen lung, care corespund controlului posturii n bucl deschis !i respectiv nchis . n
aceast direc&ie trebuie specificat un punct critic care s delimiteze cele doua regiuni ale difuziei
CP. Acesta s-a ob&inut prin transformarea varia&iei valorilor CP dup fiecare ax .
Collins !i DeLuca, n anii 1993- 1995, au fost primii care au identificat c valorile CP
nregistrate, de-a lungul unei examin ri ortostatice, pot fi interpretate ca fiind o mi!care
aleatoare, ceea ce conduce la idea c mi!carea CP este condi&ionat att de for&e deterministe ct
!i stocastice.
Ecua&ia difuziei poate fi enun&at n temenii deplas rilor medii p tratice !i a intervalelor de
timp, astfel:
(x 2 = 2 D (t

(6.11)

unde: unde: D este coeficientul difuziei; (x 2 este deplasarea medie p tratic !i (t , intervalul de
timp.
Aceast ecua&ie implic faptul c exist o rela&ie liniar ntre valorile deplas rilor medii
p tratice !i intervalele de timp. Mi!carea Brownian frac&ionar poate fi deasemenea generalizat
la urm toarea lege de scalare:
(x 2 = (t 2 H
cu

138

(6.10)

Capitolul 6. Analiza experimental a influen ei mediului nconjur tor asupra stabilit ii i locomo iei umane

1
, miscarile anterioare sunt corelate negativ cu miscarile ulterioare;
2
1
H = H = , miscare Browniana clasica;
2
1
H > , miscarile anterioare sunt corelate pozitiv cu miscarile ulterioare,
2
H<

(6.11)

unde: H este exponentul de scalare este un num r real (0<H<1).


Deplasarea medie p tratic se calculeaz dup ecua&ia:
N m

(r 2 =

! ( (ri )2
i =1

(6.12)

unde: (ri sunt deplas rile ntr-un interval de timp ( (t ) de la ( xi , yi ) la ( xi + m , yi + m ) astfel:


(xi = xi + m

xi

(6.13)

(yi = yi + m

yi ;

(6.14)

iar m este num rul de pa!i ( 1 m < N ) !i N este num rul total de valori. [254]
Conform celor dou axe (Ox, Oy) de interpretare avem urm toarele ecua&ii:
N m

(x 2 =

! ( (xi )2
i =1

(6.15)

!i, respectiv,
N m

(y 2 =

! ( (yi )2
i =1

.
(6.16)
N m
Varia&ia valorilor CP are o form stocastic , precum n figura 6.4 dup axa x, n func&ie de
timp.

Fig. 6.4. Graficul varia&iei CP n func&ie de timp. [231]

139

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Fig. 6.5. Diagrama difuziei unei stabilograme.

Fig. 6.6. Diagrama difuziei logaritmice a unei stabilograme.

Dreptele regresiei liniare, ale valorilor difuziei stabilogramei, pot fi generate n regiunea pe
termen scurt !i pe termen lung. Stabilitatea corpului uman, n postura ortostatic , poate fi
interpretat , aproximativ, cu ajutorul pantei dreptei de regresie liniar . Valorile unei pante a
regresiei linare, corespunz toare unor valori mari ale deplas rii medii p tratice, cresc direct
propor&ional cu instabilitatea echilibrului.
Scopul diviz rii diagramei,n regiunea pe termen scurt !i cea pe termen lung, este de a
ob&ine o vedere detaliat asupra mecanismelor utilizate n controlul posturii corpului uman.
Collins !i DeLuca, n 1994, au identificat controlul posturii ortostatice printr-un control n
bucl deschis !i respectiv bucl nchis , care corespund strategiilor de control al posturii pe
termen scurt !i pe termen lung. Bucla deschis indic faptul c nu exist semnal de feedback de
la sistemele care men&in echilibrul stabil pe cnd bucla nchis corespunde periodei n care apare
semnal de feecback n vederea men&inerii echilibrului stabil. n general bucla nchis prezint
mai mult importan& ca !i bucla deschis deoarece aduce un aport pe care SNC l poate analiza
n vederea mbun t &irii posturii. Punctul critic localizat la limita dintre cele dou bucle
constituie baza algoritmului de analiz n aceast situa&ie. [39, 254, 39]

140

Capitolul 6. Analiza experimental a influen ei mediului nconjur tor asupra stabilit ii i locomo iei umane

6.1.3.2.5 Analiza prin zone de stabilitate


Analiza prin zone de stabilitate ia n considerare analiza varia&iei stocastice a CP prin
integrarea valorilor ntr-o elips !i determinarea, cu ajutorul unor inegalit &i, a zonelor de
stabilitate !i respectiv instabilitate.
Elipsa este determinat de o orientare (F), de axa mare (d1) !i axa mic (d2) !i centrul care
este situat, dup axa antero-posterioar , la 0.47 din lungimea piciorului !i la mijlocul distan&ei,
dup axa medio-lateral .
Aceast tip de analiz genereaz trei zone de stabilitate: [194]
- Zona de preferin& ridicat (unde CP se reg se!te 99% din timp)
( x 0.47) 2
y2
+
<1;
d12pr
d 2 2pr

(6.17)

- Zona de preferin& sc zut (unde CP se reg se!te 1% din timp)


( x 0.47) 2
y2
+
+1
d12pr
d 2 2pr

(6.18)

( x 0.47) 2
y2
+
< 1;
d12ps
d 2 2ps

(6.19)

!i

- Zona indezirabil (unde subiectul este for&at s schimb postura pentru a men&ine
echilibrul stabil)
( x 0.47) 2
y2
+
+1
d12ps
d 2 2ps

(6.20)

( x 0.47) 2
y2
+ 2 <1;
d1i2
d 2i

(6.21)

!i

- Zona de instabilitate (unde subiectul este for&at s


restabilizare)
( x 0.47) 2
y2
+
+1,
d1i2
d 2 i2

aplice o tehnic

de

(6.22)

unde: x, y- coordonatele CP;


d1pr, d2pr, d1ps, d2ps, d1i, d2i- constante prev zute n tabelul 6.1.
Valorile constantelor din tabelul 6.1 constituie normalizarea, prin calculul mediei, acestor
valori ob&inute n cazurile experimentale realizate n cadrul studiului.

141

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Tab. 6.1. Modelul normalizat al elipselor.


Limitele zonelor

d1

d2

F (grade)

Preferin& ridicat

0.16

0.07

0.47

Preferin& sc zut

0.57

0.43

90

0.47

Indezirabil

0.97

0.59

90

0.47

Conform modelului matematic prezentat anterior s-a definit un parametru numeric (i) sub
forma unei func&ii de tipul:
( x 0.47) 2
y2
+
<1
d12pr
d 2 2pr

0,

, = 0 , ( x, y ) < 1,

((d 2 ps

( x 0.47) 2
+
d1 pr ) , + d1 pr ) 2 ((d1 ps

y2
=1
d 2 pr ) , + d 2 pr ) 2

(6.23)

( x 0.47) 2
y2
+
+1
d 2 2ps
d12ps

1,

unde parametrul numeric i ia valori astfel:

0, pentru zona de preferinta ridicata

, = 0 , ( x, y ) < 1, pentru zona de preferinta scazuta

(6.24)

1, pentru zona indezirabila sau de instabilitate


6.1.3.2.6 Analiza statistic9 a unui experiment

Analiza statistic a unui experiment con&ine calculul parametrilor statistici, precum:


media, abaterea standard, varia&ia, covaria&ia !i amplitudinea. Prin intermediul acestor parametrii
se pot ob&ine variabilele globale ale CP. [58] Acestea sunt expuse n tabelul 6.2.
Valoarea medie a fiec rui !ir de valori se calculeaz astfel, dup x:
N

xm =

!x
i =1

(6.25)

!i respectiv dup y:
N

ym =

!y
i =1

unde: N- num rul de valori prelevate.


Valoarea abaterii standard a fiec rui !ir de valori se calculeaz astfel, dup x:

142

(6.26)

Capitolul 6. Analiza experimental a influen ei mediului nconjur tor asupra stabilit ii i locomo iei umane
N

x' =

!(x
i =1

xm ) 2

(6.27)

!i respectiv dup y:
N

y' =

!(y
i =1

ym ) 2

(6.28)

Valoarea varian&ei fiec rui !ir de valori se calculeaz astfel, dup x:


N

! (x

Vx = x'2 =

i =1

xm ) 2

(6.29)

!i respectiv dup y:
N

!(y

Vy = y'2 =

i =1

ym ) 2

(6.30)

Valoarea covarian&ei fiec rui !ir de valori se calculeaz astfel:


N

CoVxy =

! (x
i =1

x m ) ( yi

ym )
(6.31)

Valoarea amplitudinii fiec rui !ir de valori se calculeaz astfel, dup x:


(x = xi max

xi min

(6.32)

!i respectiv dup y:
(y = yi max

yi min

(6.33)
Tab. 6.2. Variabilele globale corespunz toare analizei CP.

Variabila

Descriere

Codul MATLAB

Deplasarea total a
balansului (DTB)

Lungimea deplas rii CP n cadrul


BS

DTB=sum(sqrt(x^2+y^2))

Abaterea standard
(AS)

Dispersia deplas rilor CP fat de


medie, ntr-un interval de timp

ASx=std(x)
ASy=std(y)

R d cina medie
p tratic (RMP)

n cazul n care media CP este


zero, RMP !i AS au acela!i
rezultat

RMPx=sqrt(sum(x^2)/length(x))
RMPy=sqrt(sum(y^2)/length(y))

Amplitudinea
deplas rilor CP (AD)

Distan&a dintre minimul !i


maximul CP pentru fiecare
direc&ie

ADx=max(x)- min(x)
ADy=max(y)- min(y)

143

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Viteza medie (vm)

Viteza de deplasare a CP

Vmx=sum(abs(diff(x)))*freq/length(x)
Vmy=sum(abs(diff(y)))*freq/length(y)

Aria

Aria constituit din mul&imea


punctelor prin care trece CP

[vec, val]=eig(cov(x,y));
Aria=pi*prod(2.4478*sqrt(svd(val)))

Viteza medie total


(vmt)

Compunerea vitezei medii

Vmt=sum(sqrt(diff(x)^2+diff(y)^2))*freq/length(x)

6.1.4. Alegerea parametrilor de analiz9 a stabilit9.ii


Conform metodelor descrise mai sus, s-au ales ca !i parametrii de analiz valorile centrului
de presiune (CPx, CPy) !i valorile for&elor, de reac&iune, din zona plantar , dup cele trei axe Ox,
Oy !i Oz, astfel Fx, Fy !i respectiv Fz. Aceste valori au fost analizate statistic d.p.d.v. al
urm torilor parametrii statistici !i nu numai: media, abaterea standard, maximul, minimul,
amplitudinea, distribu&ia (coeficientul de varian& ), indicele IBP, limitele unei abateri standard !i
a doua abateri standard de-o parte !i de alta a mediei, eroarea standard, distan&a parcurs ,
evaluarea valorilor for&ei Fz, indicii de stabilitate (
$)
)
*)
* !"
Pe lng ace!ti parametrii s-a calculat unghiul de deschidere al t lpilor !i aria bazei de
sus&inere, asimilat geometric cu un trapez, conform formulei matematice a unui trapez (Anexa
6.4).
S-a luat n considerare !i calculul aproximativ al loca&iei CM, conform procentelor
discutate n capitolul 5, astfel pentru subiec&ii de gen:
- Masculin- 56% din n l&imea subiectului;
- Feminin - 54.3% din n l&imea subiectului. [105]

6.2. ALEGEREA PARAMETRILOR DE MEDIU


Alegerea parametrilor de mediu, folosi&i n cadrul evalu rii scopului principal al acestei
teze doctorale, s-a f cut printr-o analiz critic bibliografic a stadiului actual existent ntr-o
diversitate de domenii care reflect o influen& a parametrilor de mediu asupra sistemelor umane
aducnd perturba&ii mai mult sau mai pu&in consistente performan&elor, stabilit &ii, locomo&iei,
posturii !.a.m.d. ale corpului uman n desf !urarea activit &ilor zilnice.
Conform capitolelor 1, 2 !i 4, n mod deosebit, !i &innd cont de al cincilea capitol m-am
axat pe utilizarea zgomotelor !i a ilumin rii ca !i parametrii de analiz reprezentan&i n cadrul
evalu rii pe care inten&ionez s o realizez pe parcursul p r&ii experimentale. Ace!ti parametrii
ac&ioneaz preponderent, ntr-un raport necunoscut actualmente, asupra principalelor sisteme,
vizual !i auditiv vestibular, de men&inere a echilibrului stabil !i sunt cel mai des ntlnite n
mediul nconjur tor actual.

144

Capitolul 6. Analiza experimental a influen ei mediului nconjur tor asupra stabilit ii i locomo iei umane

Zgomotele !i iluminarea utilizate apar n protocul din anexa 6.3. Intensitatea !i frecven&a
acestora a este variat pentru a putea observa posibilele influen&e pe care le au asupra subiec&ilor
care au fost ale!i n cadrul experimentului.
Descrierea dispozitivelor !i a modului de m surare apare n urm torul subcapitol,
proiectarea experimentului, care cuprinde detalii, tehnice !i de calcul, legate de instala&ia
experimental utilizat .

6.3. PROIECTAREA EXPERIMENTULUI


6.3.1. Instala.ia experimental9
Instala&ia necesar evalu rii experimentale a stabilit &ii !i a echilibrului este detaliat
prezentat n paragrafele de mai jos.
Instala&ia este compus din:

Placa de for&e Kistler tip 9281 CA;

Amplificatorul Kistler tip 5606A

Pl cile de achizi&ie de tip analog !i digital;

Sistem de achizi&ionare a datelor (laptop) !i soft-ul pentru interfa&a cu utilizatorul


Bioware.

Fig. 6.7. Instala&ia folosit pentru determinarea parametrilor mersului.

6.3.1.1. Placa de for.e Kistler tip 9281 CA


Placa (platforma) Kistler este un dispozitiv ce permite m surarea vectorului unei for&e
totale (Ft) (Fig. 6.7), ce se exercit n timpul unor activit &i locomotorii, n timpul contactului
145

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

dintre suprafa&a corpului uman (de obicei piciorul) !i suprafa&a podelei, pe care placa este a!ezat
(Fig. 6.8). Acest dispozitiv este folosit n condi&ii dinamice, la studiul locomo&iei subiec&ilor
umani (mers, alergat) !i n condi&ii statice, la determinarea stabilit &ii echilibrului static sau
dinamic al organismului uman, prin m surarea deplas rii centrului de greutate al corpului. [14]
Placa Kistler este echipat cu patru senzori de for& piezoelectrici, fiecare pozi&ionat n cele
patru col&uri ale pl cii (Fig. 6.9 c). Senzorii piezoelectrici au rolul de a transforma o ac&iune
mecanic (for&a cu care subiectul ac&ioneaz asupra pl cii) ntr-un semnal electric f r nici o
surs exterioar de energie. Senzorii, folosi&i de c tre placa de for&e, con&in cte trei pl cu&e
suprapuse de form inelar , din cristale de cuar&, sensibile piezoelectric la for&e de compresiune
(Fz) !i for&e de forfecare (Fx, Fy) (Fig. 6.9 a,b). [14, 168]

Fig. 6.8. Placa de for&e Kistler tip 9281 CA.

Fig. 6.9. Discurile inelare din material piezoelectric, sensibile la for&e de compresiune (Fz) !i
for&e de forfecare (Fx, Fy), folosite la realizarea senzorului (a); senzorul piezoelectric
multicomponent pentru m surarea for&elor de reac&iune pe axele Ox, Oy, Oz (b); placa de
for&e Kistler care are ncastra&i n corpul ei cei patru senzori piezoelectrici (c).

n figura 6.10 sunt redate efectele piezoelectrice ale cristalului de cuar&, respectiv efectul
longitudinal, transversal !i efectul tangen&ial (forfecare). Axele de coordonate corespund cu axele
cristalografice ale cristalului de cuar&. Axa Oz este denumit !i axa optic , iar axa Oy este
146

Capitolul 6. Analiza experimental a influen ei mediului nconjur tor asupra stabilit ii i locomo iei umane

denumit axa electric . n cazul efectelor piezoelectrice longitudinal sau tangen&ial, sarcina
electric este direct propor&ional cu for&a total aplicat !i apare pe suprafa&a pe care este
aplicat for&a. n plus, nc rcarea electric rezultat este dependent de dimensiunile !i forma
geometric a elementului de cuar&. Efectul transversal difer de celelalte dou efecte prin faptul
c , sarcina electric nu apare pe suprafa&a asupra c reia se aplic for&a ci pe acele suprafe&e
normale la axa Oy. De asemenea, sarcina electric nu mai depinde de dimensiunile !i forma
geometric a elementului de cuar&. n acest caz, sarcina electric depinde de rela&ia mutual
dintre dimensiunile pe axele Ox !i Oy. Astfel, prin alegerea unui element de cuar& mai sub&ire !i
mai lung, se pot ob&ine nc rc ri electrice mai mari. Sensibilitatea normal n cazul efectului
longitudinal este 2,31 pC/N; 4,62 pC/N pentru efectul tangen&ial !i 500 pC/N pentru efectul
transversal. [168]

Fig. 6.10. Efectele piezoelectrice !i axele cristalului de cuartz: efectul longitudinal (a);
efectul transversal (b); efectul tangen&ial (forfecare) (c).

Valorile momentelor sunt deduse n urma m sur rii for&elor de reac&iune !i din pozi&ia
relativ a senzorilor pe placa de for&e. Astfel, for&a ce se aplic pe fiecare senzor se compune din
trei componente: Fx, Fy, Fz, astfel rezultnd un num r de 12 componente (Fig. 6.11). Exist patru
tipuri de m sur tori n ceea ce prive!te for&a vertical , dou pentru componentele tangen&iale pe
direc&ia Ox !i dou pentru componentele tangen&iale pe direc&ia Oy. Astfel, pentru ob&inerea celor
!ase componente ale for&elor !i momentelor, se pot scrie urm toarele ecua&ii [168] :

Fx = ( Fx1 + Fx4 ) + ( Fx2 + Fx3 ),

(6.34)

F y = ( F y1 + F y 2 ) + ( F y 3 + F y 4 ),

(6.35)

Fz = ( Fz 1 + Fz 2 ) + ( Fz 3 + Fz 4 ),

(6.36)

M x = [( Fz1

(6.37)

Fz2 ) + ( Fz3 + Fz4 )] b,

M y = [( Fz1 + Fz2 ) + ( Fz3

Fz4 )] a,

M z = [( Fx1 + Fx2 ) ( Fx3 + Fx4 )] b + [( Fy1 + Fy4 ) ( Fy2 + Fy3 )] a ,

(6.38)
(6.39)

147

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

unde: Fx este for&a de reac&iune anterio-posterioar , [N], Fy este for&a de reac&iune medio-lateral ,
[N], Fz este for&a de reac&iune vertical , [N], Fx1,, Fx2, Fx3, Fx4 sunt componentele for&elor de
reac&iune antero-posterioare pentru fiecare senzor n parte, [N], Fx1,, Fy1, Fy2, Fy3 Fy4 sunt
componentele for&elor de reac&iune medio-laterale pentru fiecare senzor n parte, [N], Fz1, Fz2, Fz3
Fz4 componentele for&elor de reac&iune verticale pentru fiecare senzor n parte, [N], Mx, My, Mz
sunt momentele pl cii de for&e pe axele Ox, Oy, Oz, [Nm] !i a, b, loca&ia centrului geometric al
platformei, [m].

Fig. 6.11. Cele 12 componente (for&e) individuale m surate de placa de for&e.

Calcul vectorial bi !i tri-dimensional, d.p.d.v. teoretic este descris mai jos pentru a ilustra
ecua&iile necesare evalu rilor pe placa de for&e !i momente Kistler.

Fig. 6.12. Reprezentare bidimensional a unui


vector F.

Fig. 6.13. Reprezentare tridimensional a unui


vector F. [63]

For&a F reprezentat n figura 6.12 poate fi exprimat bidimensional vectorial ca fiind suma
dintre produsul unui scalar (proiec&ia for&ei pe ax ) cu versorul (amplitudine unu) specific:
r
r
r
F = Fx i + Fy j m
(6.40)
148

Capitolul 6. Analiza experimental a influen ei mediului nconjur tor asupra stabilit ii i locomo iei umane

sau scalar, cu orientarea dat de unghiul F:


F = Fx2 + Fy2

# = arctan

Fy
Fx

= arccos

(6.41)
Fx
F

(6.42)

For&a F reprezentat n figura 6.13 poate fi exprimat tridimensional vectorial ca fiind


suma dintre produsul unui scalar (proiec&ia for&ei pe ax ) cu versorul (amplitudine unu) specific:
r
r
r
r
F = Fx i + Fy j + Fz k
(6.43)
sau scalar, cu orienatrea dat de unghiurile Fx, Fy, Fz:
F = Fx2 + Fy2 + Fz2

# x = arccos

# y = arccos

# z = arccos

Fx
F

Fy
F

Fz
F

(6.44)
(6.45)
(6.46)

(6.47)

Fig. 6.14. Caracteristicile dimensionale ale pl cii de for&e Kistler.

Atunci cnd pe platform se aplic doar o for& de compresiune pe direc&ie vertical (pe
direc&ia Oz), doar momentele libere n planul XOY pot fi transferate pl cii. Punctul de aplica&ie al
for&ei de reac&iune rezultante !i momentul liber pot fi calculate folosind valorile for&ei m surate
149

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

!i componentele momentului exprimat prin coordonatele carteziene ale sistemului. Platforma


Kistler poate asigura m sur ri ale for&ei totale de reac&iune pe vertical (Fz) !i ale for&elor de
reac&iune pe orizontal (Fx, Fy) cu o acurate&e de 1% !i o sensibilitate de pn la 0,05 Pa, ntr-un
domeniu de lucru de 10 200 kPa, pe direc&ie vertical !i 10 50 kPa pe direc&ie orizontal .
Ea are forma dreptunghiular , cu dimensiunile 600 x 400 x 25 mm !i o mas de 17,5 kg, realizat
din o&el aliat cu suprafa&a finisat prin rectificare (Fig. 6.14). Platforma este plasat pe un sistem
de patru elemente de sus&inere reglabile, cu diametrul de 60 mm !i n l&imea de 10 mm. Suprafa&a
inferioar a elementelor de sus&inere, care intr n contact cu podeaua, are o aderen& ridicat
pentru a nu permite alunecarea platformei n timpul experimentului. [14]

Fig. 6.15. Ansamblul format din placa de for&e Kistler, platformele de lemn !i materialul tampon.

Suprafa&a podelei, pe care se monteaz placa de for&e, ndepline!te condi&iile de planparalelism impuse de firma Kistler pentru m sur tori de precizie. Podeaua nc perii, unde se
desf !oar experimentul, a fost realizat prin turnarea unei !ape autonivelant peste care s-a
montat linoleu de trafic greu. Planeitatea pl cii Kistler este verificat cu ajutorul unei nivele, iar
corec&iile s-au f cut prin ajustarea elementelor de sus&inere.
Pentru a elimina zona de treapt , ce se formeaz ntre suprafa&a de contact a pl cii de
for&e !i podea, s-au construit dou platforme de lemn, amplasate de o parte !i de alta a pl cii (pe
direc&ia de deplasare a subiectului uman), avnd dimensiunile 760 x 360 x 35 mm. Dimensiunile
platformelor permit subiectului uman s efectueze un pas n ntregime, att nainte ct !i dup
ie!irea de pe placa de for&e, f cnd astfel posibil realizarea unui mers normal pe toat lungimea
deplas rii. Contactul dintre cele dou platforme !i placa de for&e nu se face direct, ci prin
intermediul unui material tampon (polistiren expandat), pentru a minimaliza eventualele
micromi!c ri induse de subiectul uman n timpul mersului (Fig. 6.15).
Tab. 6.3. Caracteristicile tehnice ale platformei Kistler. [261]

150

Caractersitica

Simbol

u.m.

Valoare

Interval de m surare

Fx, Fy
Fz

kN
kN

-2,5 2,5
0 10

Suprasarcin

Fx, Fy

kN

-3/3

Capitolul 6. Analiza experimental a influen ei mediului nconjur tor asupra stabilit ii i locomo iei umane

Fz

kN

0/12

Liniaritate

%FSO

<0,2

Histerezis

%FSO

<0,3

Rigiditate

Axa x (ay= 0)
Axa y (ax= 0)
Axa z (ax= ay =0)

N/m

n12
n12
n8

Frecven&a natural

fn (x,y)
fn (z)

Hz

n350
n200

Intervalul temperaturii de operare

0 60

6.3.1.2. Amplificatorul Kistler tip 5606A


n urma ac&iunii unei for&e asupra cristalelor de cuartz, cristale ce formeaz senzorul
piezoelectric, se ob&ine o sarcin electric de valoare foarte mic !i cu o rezisten& de ie!ire mare.
Din acest motiv este necesar folosirea unui amplificator de semnale.

Fig. 6.16. Amplificatorul de semnale Kistler tip 5606A .

Amplificatorul Kistler 5606A (Fig. 6.16 !i Fig. 6.17) are rolul de a transforma m rimile de
ie!ire a senzorilor piezoelectrici n semnale standard de tensiune (adic tensiune ntre 1 V !i
10 V cu impedan& joas ), de a efectua liniarizarea sau compensarea caracteristicilor senzorilor !i
de a limita frecven&a la domeniul cerut. Este divizat n dou canale, astfel putnd prelua
concomitent semnale de la dou pl ci de for&e. Pentru fiecare canal n parte, exist 8 conectori de
intrare/ie!ire a semnalului !i doi conectori de tip trigger, unul n care amplificatorul este legat n
configura&ie slave !i altul n care amplificatorul este legat n configura&ie master
Transferul de semnal dintre placa de for&e !i amplificator se face prin intermediul unui
cablu special cu un diametru de 10 mm !i foarte bine ecranat (Fig. 6.18). Semnalul amplificat
este preluat prin intermediul a doi conectori externi de cele dou pl ci de achizi&ie, una pentru
semnale analogice !i cealalt pentru semnale digitale.

151

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Amplificatorul Kistler 5606A este un amplificator de curent continuu cu un feedback


capacitiv, Cp fiind capacitan&a feedback-ului capacitiv !i Cin fiind capacitan&a cablului pentru
colectarea semnalelor !i a amplificatorului. Tensiunea de intrare a amplificatorului poate fi
exprimat n func&ie de cantitatea sarcinii electrice generat de senzorii piezoelectrici, dup cum
urmeaz [14] :
u int =

q
,
C A + Cin

(6.49)

unde: uint este tensiunea de intrare a amplificatorului [V], CA este capacitatea senzorului
piezoelectric [F] !i Cin capacitan&a cablului pentru colectarea semnalelor !i a amplificatorului.

Fig. 6.17. Schema de dispunere a conectorilor externi n cazul amplificatorului Kistler 5606A.

Fig. 6.18. Cablul !i conectorii ce fac leg tura dintre placa de for&e !i amplificatorul de semnale.

Tensiunea de ie!ire a amplificatorului este dat de rela&ia [168] :


uiesire /

152

C A + Cin
uint ,
Cp

(6.50)

Capitolul 6. Analiza experimental a influen ei mediului nconjur tor asupra stabilit ii i locomo iei umane

unde: uint este tensiunea de intrare [V] !i Cp este capacitan&a feedback-ului capacitiv [F].
Sensibilitatea senzorului piezoelectric este definit de rela&ia [168] :
S=

q
,
a

(6.51)

rezultnd astfel o nou ecua&ie pentru tensiunea de intrare a amplificatorului [168] :


u int =

q
q
S
=
a,
C A + Cin a C A + Cin

(6.52)

unde: q este sarcina electric generat de senzorii piezoelectrici [C], S este sensibilitatea
senzorului piezoelectric [V/pC] !i a accelera&ia mecanic [m/s2].
Prin nlocuirea ecua&iei (6.52) !i (6.51) n ecua&ia (6.50), se va ob&ine [168] :
uiesire =

S
a.
Cp

(6.53)

Sensibilitatea amplificatorului Kistler este cuprins ntre 0,01 !i 100 mV/pC, iar
neliniaritatea este mai mic dect 0,1 %. Frecven&a caracteristic a amplificatorului este n jur de
1 kHz. [14]
6.3.1.3. Pl9cile de achizi.ie
n cazul acestui experiment, achizi&ionarea semnalelor de la amplificator s-a realizat prin
intermediul a dou p ci de achizi&ie de la firma Measurement Computing, de tip PC CARD DAS
16/16 pentru semnale analogice, respectiv PC CARD D24/CTR3 pentru semnale digitale (Fig.
6.19). Pl cile de achizi&ie men&ionate au rolul de a efectua e!antionarea !i conversia semnalelor
analoge/digitale.

Fig. 6.19. Pl cile de achizi&ie a semnalelor PC CARD DAS 16/16 !i PC CARD D24/CTR3 !i adaptoarele
acestora la amplificator.

Minimul necesar pentru a efectua toata gama de m sur tori n regim dinamic este de dou
canale de intrare !i dou de ie!ire. Canalele de ie!ire analogic !i digital pot fi utilizate pentru
153

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

generarea semnalelor de excita&ie, iar cele de intrare pentru m surarea semnalului excitator real
!i, respectiv, a r spunsului. [14] Pentru interpretarea datelor furnizate de c tre cele dou pl ci de
achizi&ie a semnalelor se va folosi programul BioWare, licen&iat de c tre firma Kistler. n tabelul
6.4 sunt men&ionate cele mai importante caracteristici ale celor dou pl ci de achizi&ie de
semnale.
Tab. 6.4. Caracteristicile pl cilor de achizi&ie PC CARD DAS 16/16 !i PC CARD D24/CTR3. [14]
Pl ci de achizi&ie

Intr ri analogice

Intr ri digitale

Ie!iri

Rata de transfer

Rezolu&ie

Placa PC CARD
DAS 16/16

16

200 Ks/s

16 bi&i

Placa PC CARD
D24/CTR3

24

320 Ks/s

24 bi&i

6.3.1.4. Sistem de achizi.ionare a datelor (laptop) 8i soft-ul pentru interfa.a cu


utilizatorul Bioware.
Sistemul de achizi&ionare este constituit, n cazul de fa& , dintr-un laptop DELL (num r
model PP01L).
Soft-ul de interfa& cu utilizatorul este Bioware. Prin intermediul acestuia se poate realiza
comunicarea cu placa Kistler. Soft-ul ne permite achizi&ia direct !i condi&ionat (editare timp
achizi&ie, frecven& !i greutate [kgf]).
Comunicarea dintre soft !i placa Kistler se poate realiza n dou moduri:
- Pe durata unui timp delimitat ini&ial;
- Pe durata unui timp nelimitat cu posibilitate de interven&ie activ asupra valorilor
n timp real.
Valorile ob&inute sunt supuse unor algoritmi specifici soft-ului, care se bazeaz pe ecua&iile
de calcul din tabelul 6.5, ob&inndu-se valorile parametrilor din tabelul 6.5.
Tab. 6.5. Ecua&iile matematice de calcul a parametrilor n soft-ul Bioware. [14]
Parametrul

Ecua.ia de calcul

Descriere

Fx

=fx12+fx34

For&a Medio- lateral

Fy

=fy14+fy23

For&a Anterio-posterioar

Fz

=fz1+fz2+fz3+fz4

For&a Vertical

oFto

=sqrt(Fx*Fx+Fy*Fy+Fz*Fz)

For&a Rezultant

Mx

=b*(fz1+fz2-fz3-fz4)

Momentul pl cii n jurul axei X

My

=a*(-fz1+fz2+fz3-fz4)

Momentul pl cii n jurul axei Y

Mx1

=b*(fz1+fz2-fz3-fz4)+Fy*az0

Momentul n jurul suprafe&ei superioare a pl cii

154

Capitolul 6. Analiza experimental a influen ei mediului nconjur tor asupra stabilit ii i locomo iei umane

My1

=a*(-fz1+fz2+fz3-fz4)-Fx*az0

Momentul n jurul suprafe&ei superioare a pl cii

Mz

=b*(-fx12+fx34) +a*(fy14-fy23)

Momentul pl cii n jurul axei Z

Tz

=Mz-Fy*az+Fx*ay

Momentul for&ei rezultante

COFx

=Fx/Fz

Coeficientul de frecare dup direc&ia OX

COFy

=Fy/Fz

Coeficientul de frecare dup direc&ia OY

oCOFxyo

=Sqrt(COFx*COFx+COFy*COFy)

Coeficientul de frecare rezultant

ax

=(Fx*az0-My)/Fz =-My1/Fz

x- coordonata punctului de aplica&ie a for&ei (CP)

ay

=(Fy*az0-Mx)/Fz =-Mx1/Fz

y- coordonata punctului de aplica&ie a for&ei (CP)

6.3.2. Realizarea unei orteze din material termoformabil


Conform defini&iei din ISO (International Standards Organization) orteza reprezint un
dispozitiv de uz extern utilizat pentru modificarea caracteristicilor structurale sau func&ionale ale
sistemului neuromusculo- scheletic. [195]
Ortezele au principalul scop de a sus&ine o articula&ie sau un segment ai c ror parametrii
sunt afecta&i de o anumit patologie care i reduce abilit &ile normale (for&a, semnalul neuronal,
rigiditatea).
La momentul actual ortezele sunt realizate din diverse materiale (polipropilen , fibr de
carbon, silicon) !i sunt ob&inute prin diverse tehnologii avnd ca !i principiu de func&ionare:
vacuum, termic.
De!i majoritatea ortezelor sunt realizate din materiale termoplastice u!oare mul&i pacien&i
sesizeaz c sunt grele !i incomfortabile, n special vara cnd se accentueaz fenomenul de
transpira&ie ntre cele dou suprafe&e. O solu&ie o prezint reducerii de material, n urma unei
analize cu element finit, n zonele care nu sunt foarte solicitate. [150] O alt solu&ie o constituie
introducerea de noi materiale mai u!oare, precum x-lite, care au proprietatea de a reduce
fenomenul de transpira&ie.

Fig. 6.20. For&a de reac&iune necesar n cazul hemiplegiei piciorului.


155

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Noile biomateriale urm resc adaptarea, la forma anatomic !i la fiziologie, n limite ct


mai productive si comfortabile la necesit &ile locomotorii ale persoanelor afectate de diverse
patologii.
Realizarea unei orteze din material termoformabil, x-lite, de ultim genera&ie presupune
trecerea prin urm toarele etape, expuse mai jos.
Materialul termoformabil este constituit dintr-o matrice de bumbac impregnat cu o solu&ie
cu copolimer. Polimerul este complet reactiv ceea ce nseamn c nu con&ine reziduuri sub form
nereactiv !i prin urmare nu va elibera astfel de reziduuri la aplicare sau la purtare. Principala
proprietate a copolimerului o constituie posibilitatea repet rii procesului de termoformare la
temperaturi de 710C f r ca acesta s -!i piard caracteristicile specifice. Produsul are de
asemenea proprietatea de memorie a formei.
Caracteristicile principale ale produsului sunt:
Netoxic;
Biodegradabil;
Ventila&ie incomparabil ;
U!or;
Reversibil;
Propriet &i unice de lipire;
Rigiditate variabil (Fig. 6.21);
Pre& sc zut.

Fig. 6.21. Rigiditatea !i alungirea materialului X-lite dup trei direc&ii. [110]

n prim faz produsul are forma unei f!ii de material precum n figura 6.22, sau mai
poate fi nt pnit sub forme de role sau benzi. Acesta se introduce ntr-un vas cu ap care se afl n
jurul temperaturii de 710C. Produsul trebuie imersat pentru cel pu&in 2 minute pentru a ajunge la
starea necesar aplic rii.

Fig. 6.22. Produsul X-lite n stare ini&ial .


156

Capitolul 6. Analiza experimental a influen ei mediului nconjur tor asupra stabilit ii i locomo iei umane

n a doua faz se aplic un material textil elastic intermediar (Fig. 6.23) sub forma unei
plase, n vederea elimin rii oric ror inconveniente prezente la aplicarea !i ndep rtarea ortezei.
Scopul principal este de a nl tura lipirea ntre suprafa&a ortezei !i cea a pielii.

Fig. 6.23. Materialul textil elastic intermediar.

n cea de-a treia faz are loc extragerea produsului din apa cald , scuturarea acestuia
pentru nl turarea excesului de ap !i aplicarea produsului pe articula&ie sau pe segment.

Fig. 6.24. Aplicarea produsului pe articula&ie.

Orteza n forma sa antefinal apare n figura 6.25. Acesteia urmeaz a i se aplica niste
benzi cu scai, de fixare, n partea anterioar , pentru rigidizarea acesteia cu segmentele care intr
n articula&ie.
n urma expertizei medicale se pot rigidiza anumite zone, care par a fi solicitate la
suprapresiune, prin ad ugarea de material sub forma de benzi.
Dup cum se poate observa n figura 6.25 orteza urm re!te n detaliu forma anatomic a
piciorului.
Testarea biomecanic are drept scop evaluarea ortezei din punct de vedere al adapt rii
fiziologice. n acest mod, principalele caracteristici urm rite, adaptarea anatomic !i fiziologic ,
pot fi atinse la cost !i timp tehnologic redus.
Orteza are scopul de a fixa articula&ia gleznei n pozi&ie neutr !i de a mic!ora mi!c rile
flexiei !i extensiei plantare. Orteza a fost utilizat n evaluarea subiec&ilor, f r nc l& minte, n
157

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

diverse situa&ii statice !i dinamice sub influen&a parametrilor mediului nconjur tor, ale!i n
cadrul unui subcapitol anterior denumit alegerea parametrilor de mediu.

Fig. 6.25. Forma antefinal a ortezei.

6.3.3. Desf98urarea experimentului


Alegerea subiec&ilor s-a f cut din prisma protocolului experimetal, &inndu-se cont de
condi&ia s n toas a acestora, astfel nct s nu avem discrepan&e datorate unor posibile patologii
ale principalelor sisteme care converg la men&inerea echilibrului stabil. S-a ales un interval de
vrst (20-39 ani cu media de 24 de ani) care d.p.d.v. !tiin&ific constituie un vrf al
performan&elor fiziologice.
Ob&inerea consim& mntului acestora, de participare la experimentul pe care l-am construit
conform protocolului din anexa 6.1, s-a realizat pe baza unui formular general completat de c tre
to&i subiec&ii prin care aces&ia sunt informa&i despre desf !urarea experimentului, scopul,
procedurile, posibilele beneficii !i eventualele riscuri ale acestui studiu experimental,
alternativele particip rii !i confiden&ialitatea datelor personale. Acest formular se conformeaz
unei bibliografii realizat n aceast direc&ie pentru a alinia acest experiment la nivelul celor
realizate pe subiec&i umani !i care necesit o astfel de abordare. [255, 256, 257]
Fiecare subiect a fost n!tiinat n prealabil despre desf !urarea etapelor experimentului !i
!i-a dat acordul n scris.
S-a pornit de la realizarea unui protocol experimental n care s-au nscris nume/ prenume,
vrst , n l&ime, greutate m surat pe placa Kistler, patologii (la nivelul mu!chilor, ligamentelor,
tendoanelor, oaselor, sistemului neurovegetativ, sistem vizual, sistem vestibular etc.),
dreptaci/stngaci, num r de telefon, sesiz ri postexperimentale. (Anexa 6.2)
Experimentul a urm rit desf !urarea !edin&elor de m surare ntr-o anumit ordine (Anexa
6.3), astfel: ochi nchi!i (OI), ochi deschi!i (OD), OI cu spum , OD cu spum , OI cu spum la
2Hz, OI cu spum la 7Hz, OI cu spum la 7.83Hz, OI cu spum la 8Hz, OI cu spum la 20Hz,
OD cu iluminare la nivelul fe&ei, OD cu sunet salvare, OD cu sunet sniper, OD cu ntoarcere cap
158

Capitolul 6. Analiza experimental a influen ei mediului nconjur tor asupra stabilit ii i locomo iei umane

la stnga !i la dreapta la interval de 10 sec (Start-10sec-stnga-10sec-dreapta-xsec-Stop), OD cu


aplecare a capului la stnga, dreapta, fa& , spate la interval de 5 sec(Start-5sec- stnga-5secdreapta-5sec-fa& -5sec-spate-xsec-Stop), OD cu destabilizare proprie nspre fa& , OD cu
destabilizare proprie nspre spate, OD cu destabilizare proprie nspre stnga, OD cu destabilizare
proprie nspre dreapta, OI cu spum , OI cu spum cu expunere la gama de frecven&e (0-20kHz),
dinamic (locomo&ie) normal , dinamic cu iluminare la nivelul fe&ei, dinamic cu iluminare de pe
podea !i dinamic cu sunet salvare.
E!antioanele de valori preluate au fost personalizate n func&ie de necesit &ile
experimentului !i evitarea timpilor mor&i, astfel primele m sur ri 0-14, cu 3000 valori, ntr-un
interval de 30 de secunde cu frecven&a de achizi&ie de 100 Hz; urm toarele m sur ri, 15-18 cu
1000 de valori, ntr-un interval de 10 de secunde cu frecven&a de achizi&ie de 100 Hz; m sur rile
19-20, cu 9000 de valori, ntr-un interval de 90 de secunde cu frecven&a de achizi&ie de 100 Hz,
m sur rile dinamice 21-24, cu 400 de valori, ntr-un interval de 4 de secunde cu frecven&a de
achizi&ie de 100 Hz. Intervalele temporale au fost alese din prisma bibliografiei studiate.
n plus fa& de aceste condi&ii s-a utilizat imoblizarea articula&iei gleznei prin intermediul
ortezei descrise anterior acestui subcapitol. S-a evaluat stabilitatea, n aceast situa&ie, sub
influen&a acelora!i stimuli, prezenta&i anterior. S-a pus accent pe evaluarea destabiliz rii n cele
patru direc&ii (fa& , spate, stnga, dreapta).
Urm rind ecua&iile matematice din tabelul 6.5 s-a ncercat o evaluare invers , pornind de la
valorile ob&inute experimental prin intermediul soft-ului Bioware, a parametrilor a !i b, care
constituie loca&ia centrului geometric al platformei Kistler !i prin urmare ar trebui s aib
valorile de 17 !i respectiv 27 cm. n urma acestei analize, nemaintlnite n bibliografia de
specialitate, s-a determinat o varia&ei considerabil , n anumite cazuri, a acestor parametrii care
n mod normal ar trebui s aib o valoare fix , rezultnd astfel o eroare de fidelitate a platformei
Kistler.
Ini&ial platforma de for&e !i momente Kistler a fost calibrat prin intermediul unor greut &i
metrologice de 20 kg dispuse succesiv n 5 zone (cele patru p trate !i la interesec&ia celor dou
linii) precum n figura 6.26. Datorit pozi&iei actuale, ntr-un laborator situat la etajul al doilea
din cl direa departamentului de cercetare Sisteme Mecatronice Avansate, a platformei Kisler, pe
lng calibrare s-a efectuat !i un set de m surari. Acestea au urm rit evaluarea posibilelor
influen&e datorate vibra&iilor la care este solicitat cl direa, aceasta situndu-se ntr-o zon foarte
ciculat a ora!ului Bra!ov. S-a determinat astfel c exist influen&e datorate pozi&iei actuale !i s-a
ales ca experimentele s se deruleze dup ora 18:00, or la care traficul este substan&ial redus !i
nu exist influen&e asupra m sur torilor.

159

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

a)

b)
Fig. 6.26. Dispunerea greut &ilor metrologice !i succesiunea acestora pentru calibrare:
greutatea plasat n cinci pozi&ii n cele patru p trate !i la intersec&ia celor dou linii (a),
plasarea celor patru greut &i pentru calibrare (b).

Soft-ul Bioware a fost setat astfel:


- Pragul de achizi&ie (5N), (Fig. 6.27 a)
- Sistem de coordonate kistler. (Fig. 6.27 b)

Fig. 6.27. Pragul de achizi&ie !i sistemul de oordonate.

Utilizarea platformei Kistler s-a realizat n combina&ie cu aplicarea unei spume (burete de
1.5 cm), precum n figura 6.28, n vederea perturb rii semnalului proprioceptiv din articula&iile
corpului uman !i de la nivelul t lpii, prin eliminarea suprafe&ei rigide. Aceast perturbare
mpreun cu absen&a semnalului vizual este utilizat n general la evaluarea semnalului
vestibular, prin anularea celorlate dou care contribuie la men&inerea echilibrului stabil.

a)

b)

c)

Fig. 6.28. Platforma Kistler: f r spum (a), cu spum vedere de sus (b), cu spum vedere din fa& (c).
160

Capitolul 6. Analiza experimental a influen ei mediului nconjur tor asupra stabilit ii i locomo iei umane

Pentru a putea limita erorile de plasare a subiec&ilor pe platforma Kistler, s-a materializat
un model individual, precum n figura 6.29 b, cu ajutorul c ruia am ob&inut dimensiunile
specifice ale bazei de sus&inere !i am limitat modific rile parametrilor BS, deosebit de importan&i
la evaluarea experimental n cazul echilibrului stabil.

a)

b)

Fig. 6.29. Modelul de mp r&ire a platformei Kistler n patru zone (a) !i marcarea zonei plantare (b).

Subiec&ii au fost solicita&i s respecte cerin&ele protocolului experimental conform c ruia


postura trebuie s fie ortostatic relaxat . A!ezarea subiec&ilor de-a lungul evalu rilor poate fi
vizualizat n figurile 6.30, 6.31, 6.32, pentru cazul static f r spum cu iluminare la nivelul
fe&ei, cazul dinamic cu iluminare la nivelul fe&ei !i respectiv cazul dinamic cu iluminare de pe
podea. Acestea sunt reprezentative, pentru celelalte situa&ii ntlnite n cadrul experimentului
a!ez rile sunt asem n toare singura diferen& fiind absen&a sursei de lumin .

Fig. 6.30. Cazul static f r spum cu iluminare la nivelul fe&ei.

Fig. 6.31. Cazul dinamic cu iluminare la nivelul fe&ei.


161

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Fig. 6.32. Cazul dinamic cu iluminare de pe podea.

6.3.3.1. Sistemul audio


Sunetele au fost generate ntr-un soft de prelucrate a sunetelor !i s-au obtinut astfel
frecven&ele utilizate n cadrul experimentului, sunetele auxiliare au fost preluate de pe internet
din diverse surse accesibile. Acestea au fost generate cu un sistem audio (Hercules 5.1 70) ale
c rui caracteristici sunt [258]:
Putere la ie!ire- 70W RMS, mp r&it astfel:
- Difuzoare fa& - 2*7.5W;
- Difuzoare spate- 2*7.5W;
- Difuzor central- 15.5W;
- Subwoofer- 24.5W;
Putere maxim (puterea electric maxim distribuit de la amplificator c tre
difuzoare )- 140W;
Izolat magnetic
Sistemul audio (Fig. 6.33) utilizat pentru aplicarea de zgomote de fundal a fost dispus
pentru a genera suround zgomote la diverse frecvente si diverse sunete.

Fig.6.33. Sistemul audio.

Sistemul de boxe a fost dispus precum n figura 6.34, schema n raport cu placa Kistler !i
precum n figura 6.35, n raport cu subiectul.

162

Capitolul 6. Analiza experimental a influen ei mediului nconjur tor asupra stabilit ii i locomo iei umane

Fig.6.34. A!ezarea sistemului audio, vedere de ansamlu, n raport cu platforma Kistler.

Fig.6.35. Identificarea pozi&ion rii sistemului audio n raport cu subiectul, subwooferul se situeaz n
spatele subiectului.

Verificarea frecven&elor emise de sistem pe parcursul experimentului s-a realizat prin


intremediul unui osciloscop !i a unui generator de semnale. (Fig. 6.36). Ambele dispozitive sunt
produse de firma Agilent Technologies.
Generatorul de semnale, Agilent 33220 A, folose!te tehnica sintetiz rii digitale directe
pentru a crea un semnal de ie!ire, stabil !i precis, cu unde sinusoidale f r distorsiuni.
Tab. 6.6. Caracteristicile tehnice ale generetorului de sunet
Caracteristic9

Dimensiune

Acurate&ea

(10 ppm+ 3pHz) n 90 de zile

Rezolu&ia

1 Hz

Amplitudinea frecven&elor

1 Hz- 20MHz

Impedan&a

50 0
163

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Osciloscopul, Agilent DSO3202 A, permite analiza semnalului la ie!irea din placa audio a
calculatorului, respectiv intrarea n sistemul audio. Semnalul la ie!ire poate fi astfel u!or verificat
deoarece amplitudinea frecven&elor, aparatului, dep !e!te limita frecven&ei sunetului audibil.
Tab. 6.7. Caracteristicile tehnice ale oscilatorului.
Caracteristic9

Dimensiune

Rezolu&ie vertical

8 bi&i

Senzitivitate vertical

2mV/ div. 5V/ div.

Impedan& intrare

1M0

Amplitudinea frecven&elor

1Hz- 200MHz

Fig.6.36. Osciloscopul !i generatorul de semnale.

Fig.6.37. Sonometrul Spark 706.

Nivelul presiunii sunetului, emis de-a lungul experimentului, a fost m surat cu un


sonometru Spark 706 (Fig. 6.37) de la compania Larson Davis. Acesta poate m sura nivele ale
164

Capitolul 6. Analiza experimental a influen ei mediului nconjur tor asupra stabilit ii i locomo iei umane

presiunii sunetului cuprinse n intervalul 40- 143dB. Dispozitivul a fost ata!at la nivelul taliei
fiec rui subiect iar senzorul la nivelul urechii. Ob&inndu-se astfel nivelul presiunii sunetului la
intrarea urechii. Valorile nregistrate, reprezentnd minimul !i maximul nivelului de presiune al
sunetului, au fost trecute n tabelul 6.8.
Tab. 6.8. Sunetele emise !i nivelul presiunii acestora.
Sunet

dBmin

dBmax

2Hz

50.3

52

7Hz

52.2

53

7.83Hz

95.2

96

8Hz

53.8

54.5

20Hz

66.9

67.2

Salvare

86

94

Sniper

75

84

Gama frecvente

51

89

6.3.3.2. Sistemul de iluminare


Sistemul de iluminare const dintr-o surs de iluminare (Fig. 6.38), utilizat ndeosebi la
iluminararea marker-erelor folosite n analiza cinematic pentru determinarea traiectoriilor de
mi!care a articula&iilor aparatului locomotor. Sursa de iluminare func&ioneaz pe principiul
radia&iei luminoase cu desc rcare n gaz (halogen).

Fig. 6.38. Lampa Kaiser Videolight.

Pentru experimentul propus, care necesit o nregistrare scurt , se va utiliza o surs de


lumin cu halogen, respectiv o lamp Kaiser Videolight (Fig. 6.38).
Eficacitatea luminoas specific
este raportul dintre fluxul luminos emis !i puterea
consumat , = 1/P lm/W. [259] Lampa are eficacitatea luminoas specific , =18 lm/W la o
putere de 1000 W. [260]
Luminan&a medie (Lm) este media valorilor luminan&ei n toate punctele corpului luminos,
respectiv, raportul dintre intensitatea radia&iei l mpii n direc&ie perpendicular pe corpul luminos
!i aria de gabarit a corpului luminos. Dac dS este elementul de suprafa& a fluxului !i este
unghiul dintre direc&ia dat V (de vizare) !i normala N la suprafa&a dS, atunci proiec&ia suprafe&ei
165

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

dS pe un plan normal pe direc&ia de vizare V este d' = dS cos . Luminan&a este dat de rela&ia
[259] :
B=

dI
dI
.
=
d' dS cos

(6.54)

Iluminarea E (iradierea) unei suprafe&e n jurul unui punct al s u este dat de raportul
dintre fluxul luminos d1, care cade pe elementul de suprafa& dS din jurul acestui punct !i aria
dS, adic E = d1/dS. Leg tura ntre iluminarea E !i intensitatea I a sursei de lumin este ob&inut
astfel: fluxul luminos este dat de rela&ia d1 = I d0 ; n care d0 are forma [259] :
dS cos i

d0 =

(6.55)

unde: i este unghiul pe care l face normala la suprafa&a dS cu raza principal a fascicolului (Fig.
6.39) !i r distan&a dintre surs !i suprafa& .

Fig. 6.39. Reprezentarea unghiului i pe care l face normala la suprafa& dS cu raza


principal a fasciculului.

Vom avea deci, expresiile pentru fluxul luminos !i iluminare de forma [259] :
d1 = I
E=

I
2

dS cos i
2

cos i = E0 cos i , i = 0 .

(6.56)
(6.57)

Cu ajutorul rela&iilor de mai sus !i cu valorile folosite se calculeaz parametrii sursei:


fluxul de lumin 1 este determinat pentru fiecare surs ca fiind:

11 = , P = 18 x 1000 = 18000 lm;

intensitatea sursei se calculeaz n varianta n care lampa emite radia&ie, n unghiul


maxim al variantei constructive alese, de 22. n acest caz, fiind vorba de fascicule de
lumin colimate, paralele ntre ele !i cu o ax optic (Fig. 6.40 a) s-a optat pentru un
reflector paraboloid care reflect lumina din focare (unde este plasat sursa) ntr-un
fascicul colimat. Acest reflector are dimensiunile conform nota&iilor din figura 6.40,
b, A=150 mm, B=120 mm i C=34 mm.

n aceste condi&ii iluminarea va fi dat de [259] :


166

Capitolul 6. Analiza experimental a influen ei mediului nconjur tor asupra stabilit ii i locomo iei umane

I1 =

1 1 18000
=
= 2866,24 cd;
22
22

a)

(6.58)

b)

Fig. 6.40. Reflector paraboloid care reflect fascicule de lumin colimate, paralele ntre ele (a);
caracteristicile dimensionale are reflectorului paraboloid. (b).

luminan&a (str lucirea) sursei este [259] :


B=

2866 ,24
I
= 181,98 10 4 nit,
=
S 0 ,075 0 ,021

(6.59)

Fig. 6.41. Sistemul de iluminare format din sursa de lumin cu trepied.

Reflectorul este pozi&ionat ntr-o carcas metalic de sec&iune p trat . Carcas este
prev zut cu patru vole&i pentru o direc&ionare precis a radia&iei luminoase. Prinderea carcasei
de trepied (Fig. 6.41) se face prin nfiletare, prin intermediul unui mner pliabil ce permite
nclinarea corpului l mpii cu 180 grade. Sursa de lumin se alimenteaz de la o surs de curent,
de la re&ea de 220 V !i frecven& de 50 Hz, prin intermediul unui cablu de alimentare cu lungimea
de 4 m. [260]

167

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

6.3.3.3. Sistemul de m9surare a temperaturii 8i a umidit9.ii


M surarea temperaturii !i a umidit &ii s-a efectuat cu un sistem mecatronic care are n
componen& :
- un display pentru afi!area independent de conectarea la un computer;
- o plac de achizi&ie care comunic printr-un cablu usb;
- cinci senzori de temperatur ;
- un senzor de umiditate;

Fig. 6.42. Sistemul de iluminare !i senzorii dispu!i pe centru (umiditate !i temperatur ) !i pe


margini (4 senzori de temperatur ).

Fig. 6.43. Vedere detaliat a sistemului de


achizi&ie.

Fig. 6.44. Placa de conectare a celor patru senzori


de temperatur .

Achizi&ia valorilor s-a realizat, prin conexiunea usb, cu calculatorul. Odat conectat,
sistemul, la calculator s-a accesat, din meniul Start- All programs- AccessoriesCommunications, comanda HyperTerminal unde s-a introdus un nume pentru conexiune. n
urm torul pas s-a ales portul pe care se afl conectat sistemul, n cazul nostru COM 5. Din
fereastra urm toare s-a ales viteza de transfer (bit/sec) de 9600, restul au r mas implicit. Valorile
ob&inute la un interval de 3 sec au fost ulterior salvate sub forma unui fi!ier txt care a fost mai
departe evaluat cu ajutorul soft-ului Origin, datorit num rului mare de valori ob&inut. Acesta

168

Capitolul 6. Analiza experimental a influen ei mediului nconjur tor asupra stabilit ii i locomo iei umane

este un soft foarte des utilizat n cercetarea !tiin&ific deoarece permite o analiz laborioas a mai
mult de 65000 de rnduri specifice excell-ului.

6.4. TRATAREA DATELOR EXPERIMENTALE


Tratarea datelor experimentale con&ine date referitoare la:
Analiza statistic a evolu&iei stocastice a centrului de presiune;
Analiza statistic general ;
Analiza unor erori.
6.4.1. Pa8ii realizarii analizei valorilor experimentale obtinute pe standul de proba cu
soft-ul Bioware
Fi!ierele au fost salvate ini&ial n format dat. (Bioware files) pentru a putea fi reutilizabile
n acest soft, specific platformei Kistler.
Pentru fiecare experiment n parte s-au salvat ulterior, doar datele necesare (Fx, Fy, Fz, Ax,
Ay) n format txt. pentru a putea fi prelucrate n soft-ul excel, sau origin. n acest soft au fost
implementate o serie de func&ii printre care: media, abaterea standard, maximul, minimul,
amplitudinea, distribu&ia (coeficientul de varian& ), indicele IBP, limitele unei abateri standard !i
a doua abateri standard de-o parte !i de alta a mediei, eroarea standard, distan&a parcurs ,
evaluarea valorilor for&ei Fz, indicii de stabilitate (
$)
)
*)
* !" Rezultatele
acestor func&ii, pentru fiecare subiect n parte, sunt afi!ate n anexa 6.5.
E!antioanele n analiza static au fost de 3000 !i respectiv 9000, corespunz toare achizi&iei
valorilor pe durata a 30 !i respectiv 90 de secunde la o frecven& de 100 Hz, precum n
bibliografia de referin& . E!antioanele n analiza dinamic au fost variate n func&ie de momentul
intr rii n contact cu platform !i respectiv a desprinderii de pe aceasta. n aceast direc&ie s-au
utilizat ustensilele din cadrul soft-ului Bioware care limiteaz , cu ajutorul pragului (threshold) !i
a dou cursoare, momentul n care piciorul s-a aflat n contact cu platforma. Se identific astfel
momentul exact al intr rii n contact !i al desprinderii, urmnd ca evaluarea s se realizeze doar
pe acest e!antion de valori.
Setarea pragului de achizi&ie a fost descris anterior n figura 6.27. Configurarea celor dou
cursoare de limitare se face accesnd comanda View- Statistics (comanda scurt - F3) dup care
se mut manual, prin intermediul mouse-ului, cele dou cursoare delimitnd astfel zona de
contact a piciorului cu platforma Kistler. Rezultatul, valorile de nceput !i sfr!it, se poate citi n
fereastra Statistics, precum n figura 6.47. Conform acestui rezultat se aleg doar valorile for&elor
sau centrului de presiune corespunz toare acestui interval de timp, eliminnd celelalte valori n
cadrul analizei statistice ulterioare.

169

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Fig. 6.45. Valorile for&elor, n cazul dinamic, f r cursoare de limitare.

Fig. 6.46. Valorile for&elor, n cazul dinamic, cu cursoare de limitare.

Fig. 6.47. Valorile de Start !i End corespunz toare contactului cu platforma Kistler.

Schema bloc simplificat , corespunz toare analizei unui singur subiect, este cea din figura 6.48.
1subiect

Multiple test ri statice !i dinamice n condi&ii variate !i cu stimuli diferi&i

Evaluarea valorilor ob&inute pentru fiecare testare

Fig. 6.48. Schema bloc a experimentului n cazul unui singur subiect.


170

CAPITOLUL 7

CONCLUZII
7.1. Concluzii generale
Studiul !i cercetarea influen&elor mediului nconjur tor asupra stabilit &ii !i locomo&iei
umane, care a f cut obiectul prezentei teze de doctorat, a avut drept baz importan&a pe care o au
parametrii mediului nconjur tor asupra unor parametrii responsabili cu controlul stabilit &ii !i
locomo&iei umane.
De!i aparent simpl !i cunoscut , problema acestui studiu, ca multe alte probleme din
domeniul ingineriei biomecanice, ofer spre investigare o multitudine de aspecte, neb nuite la
prima vedere.
Abordarea studiului s-a f cut dup trei direc&ii principale: studiul stadiului actual al
cercet rilor n domeniile, a c ror obiect de studiu l constituie interac&iunea ntre parametrii
mediului nconjur tor !i parametrii care controleaz echilibrul stabil !i locomo&ia corpului uman,
studiul analitic al parametrilor mediului nconjur tor, al parametrilor locomo&iei !i stabilit &ii
umane, studiul experimental, n condi&ii reale, al influen&ei mediului nconjur tor asupra
stabilit &ii !i locomo&iei umane.
Scopul final al tezei de doctorat a fost ob&inerea unui parametru de analiz a stabilit &ii !i
locomo&iei umane !i surprinderea influen&elor parametrilor de mediu asupra parametrilor
stabilit &ii !i locomo&iei umane. Materializarea lui atest faptul c aceast tez de doctorat este o
lucrare interdisciplinar , aflat la frontiera dintre mai multe domenii. Tehnicile utilizate cuprind
un domeniu extins, de la ecua&ii clasice de calcul mecanic, algoritmi din domeniul proiect rii
CAD !i terminnd cu ecua&ii de calcul statistic.
Ob&inerea datelor experimentale n stare brut , a impus g sirea de noi metode de evaluare a
fenomenelor studiate !i eviden&iate n urma studiului teoretic. Prelucrarea lor a presupus
construirea unor algoritmi de achizi&ie !i analiz a datelor nregistrate, n scopul eviden&ierii
particularit &ilor studiului n abordarea teoretic .
A!a cum lucrarea este structurat pe nou p r&i, !i concluziile ce se desprind din ea se pot
structura pe trei segmente ce vor fi expuse n continuare.

Ionel Perban. Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

171

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

7.1.1. Concluziile stadiului actual al cercet9rii 8i studiului analitic


n cadrul tezei s-a realizat o analiz critic a parametrilor mediului nconjur tor care
interac&ioneaz cu parametrii specifici controlului locomo&iei !i stabilit &ii umane, perturbndu-le
performan&ele.
S-au luat n considerare !i dispozitivele de protec&ie actuale contra influen&ei factorilor
ambientali asupra corpului uman !i ergonomia spa&iului nconjur tor !i s-a realizat o imagine de
ansamblu, la momentul actual, a dispozitivelor de asistare !i recuperare a persoanelor cu
probleme locomotorii, de echilibru !i stabilitate.
Ca urmare a analizei !i a studiului critic, efectuat stadiului actual al cercet rii n domeniul
influen&ei mediului nconjur tor asupra performan&elor subiec&ilor umani n diverse condi&ii
ambientale, s-a constatat faptul c domeniul cunoa!terii factorilor care definesc mediul
nconjur tor a fost !i este de actualitate n m sura n care se dore!te mbun t &irea performan&elor
umane prin ergonomizarea spa&iilor de lucru !i a confortului ambiental.
Conform studiilor recente exist o influen& variat a mediului nconjur tor, reprezentat de
factorii descri!i n acest capitolul doi !i patru, asupra performan&elor subiec&ilor umani. n
deosebi s-a constat efectul d un tor !i nc neevaluat, din perspectiva mecanic !i fizic a
locomo&iei !i a echilibrului corpului uman, al zgomotelor !i al ilumin rii spa&iilor. De asemenea,
studiile efectuate pn la momentul actual au luat n considerare spre analiz cte un factor
ambiental individual, neevalund caracteristicile fiziologice ale subiec&ilor umani n diverse
medii complexe n care s se poat lua n eviden& mai mult de un factor din mediul nconjur tor.
7.1.2. Concluziile studiului analitic al locomo.iei 8i stabilit9.ii umane
n cadrul tezei, mai exact al capitolului cinci, s-au prezentat cteva generalit &i !i
terminologia general a domeniului biomecanic, for&ele mplicate n mi!c rile corpului !i s-a
realizat o analiz teoretic a locomo&iei, echilibrului !i stabilit &ii umane. n acest capitol s-au
dezb tut parametrii de care depinde echilibrul stabil !i locomo&ia. Printre ace!tia se reg sesc baza
de sus&inere, centrul de presiune al for&elor din zona plantar , centrul de mas sau centrul de
greutate, linia de greutate, unghiul format de linia de greutate !i generatoarea determinat de CM
!i marginea suprafe&ei BS.
Conform acestei sec&iuni se poate afirma c exist posibilitatea ca mediul nconjur tor s
aib o influen& asupra stabilit &ii !i echilibrului !i automat asupra locomo&iei bipede datorit
sistemelor anatomice de care depinde echilibrul corpului uman.
Din punct de vedere mecanic se poate constata interdependen&a stabilit &ii, a echilibrului, a
posturii !i respectiv a locomo&iei bipede.

172

Capitolul 7. Concluzii

7.1.3. Concluziile studiului experimental


n urma studiului !i analizei metodelor de evaluare, existente, a echilibrului, a stabilit &ii sau extras parametrii de analiz a experimentului preconizat n cadrul tezei.
Ca urmare a alegerii parametrilor mediului nconjur tor !i a celor care controleaz
echilibrul !i stabilitatea corpului uman s-a trecut la proiectarea instala&iei experimentale, pe care
s se poat conduce experimentele care au n centrul lor parametrii aminti&i anterior.
Analiza fidelit &ii, platformei Kitsler mpreuna cu soft-ul prorpiu Bioware, s-a dovedit a fi
foarte important n cadrul calibr rii !i utiliz rii n condi&ii optime a instala&iei experimentale.
De asemenea utilizarea osciloscopului, a generatorului de semnal !i a sonometrului a ajutat
la setarea optim !i de precizie a instala&iei de emitere a sunetelor la frecven&ele dorite. Prin
intermediul acestora !i a soft-ului NCH, care este un generator de semnal, s-au configurat
frecven&ele individuale !i o gam care cuprinde frecven&e n intervalul 0- 20000Hz, utilizate n
cadrul experimentului.
Orteza, descris n capitolul !ase, are scopul de a fixa articula&ia gleznei n pozi&ie neutr !i
de a mic!ora mi!c rile flexiei !i extensiei plantare. Orteza a fost utilizat n evaluarea subiec&ilor,
f r nc l& minte, n diverse situa&ii statice !i dinamice sub influen&a parametrilor mediului
nconjur tor. Aceast metod , de imobilizare a unei articula&ii, a urm rit identificarea aportului
pe care l aduce indicele de stabilitate la identificarea limitelor de stabilitate. De asemenea s-a
urm rit modul n care intervine orteza la perturbarea static !i dinamic a stabilit &ii !i
locomo&iei umane.
Rezultatele, statistice !i ale parametrilor de evaluare, ob&inute n urma evalu rii
experimentale au avut principalul obiectiv de a sublinia influen&a ilumin rii, a zgomotelor !i a
frecven&elor sunetului asupra stabilit &ii !i locomo&iei umane. Mul&i dintre parametrii statistici
sunt deseori ntlni&i n analizele evaluative de tip statistic. Pe lng ace!ti parametrii, s-au
integrat ni!te parametrii noi precum: calculul ariei bazei de sus&inere, unghiul de deschidere al
t lpilor, indicele balansului posturii, distan&a parcurs de centrul de presiune de-a lungul unei
evalu ri, evaluarea valorilor for&ei FZ !i indicii de stabilitate. Aria bazei de sus&inere !i unghiul de
deschidere al t lpilor ne ajut , deoarece corelate cu n l&imea aproximativ la care se situeaz
centrul de mas , al fiec rui subiect, se poate determina unghiul dintre dreapta corespunz toare
proiec&iei centrului de mas !i dreapta care une!te centrul de mas cu punctele de pe marginea
bazei de sus&inere. Indicele balansului posturii are rolul de a evalua dispersia valorilor centrului
de presiune. Distan&a parcurs de centrul de presiune pe suprafa&a de sprijin constituie un alt
parametru foarte important,deoarece se identific dezechilibrele care apar la nivelul controlului
posturii. Evaluarea valorilor for&ei Fz are rolul de a cuantifica, n trei stive, situa&iile n care for&a
rezultant , de-a lungul experimentului, este mai mare, mai mic sau egal cu for&a de greutate
ini&ial (preluat de soft la nceputul fiec rei sesiuni). Indicii de stabilitate constituie o nou
173

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

modalitate de abordare a evalu rii stabilit &ii unui subiect prin calcularea raportului dintre
valoarea maxim a for&elor, dup fiecare ax , din planul platformei Kistler, m surate de-a lungul
fiec rei sesiuni experimentale !i maximul for&elor dup aceea!i direc&ie si cu acela!i sens
m surate ntr-o sesiune particular . n cadrul acestei sesiuni, subiectul este supus unei
destabiliz rii proprii dup cele patru sensuri (fa& , spate, stnga dreapta) conducnd la ob&inerea
a patru rapoarte, corespunz toare celor patru sensuri, pentru fiecare sesiune experimental .
Acest ultim parametru, nou introdus, are rolul de a furniza informa&ii cu referire la
comportamentul posturii, echilibrului si a stabilit &ii corpului uman n raport cu limitele de
stabilitate pe care le poate atinge corpul uman n condi&ii optime de desf !urare. Condi&iile
optime se refer , n acest caz, la faptul c mediul ambiental este unul f r perturba&ii iar
subiectul, fiind con!tient de propria destabilizare, asigur un aport bogat de informa&ii la nivelul
sistemelor care controleaz postura, echilibrul !i stabilitatea corpului uman. Acest parametru
constituie o noutate.
S-a urm rit !i preluarea valorilor temperaturii ambientale ca !i posibil factor de influen& .
In aceast direc&ie, echipamentul realizat, compus dintr-un circuit integrat, un afi!or !i !ase
senzori, dintre care cinci de temperatur !i unul de umidiate, prezint un rol important n acest
experiment !i nu numai deoarece orice experiment pe lng identificarea parametrilor de analiz ,
proiectarea instala&iei !i a protocolului experimental, necesit existen&a unei modalit &i de
preluare a valorilor temperaturii !i umidit &ii din nc perea n care se desf !oar experimentul.
Multitudinea valorilor statistice !i a indicilor ale!i au condus la o evaluare consistent att
din punct de vedere calitativ ct !i cantitativ.

174

CAPITOLUL 8

CONTRIBU II ORIGINALE I MOD DE VALORIFICARE


8.1. Contribu.ii originale
Teza de doctorat Studii i Cercet ri privind Influen a Mediului nconjur tor asupra
Stabilit ii i Locomo iei Umane mbin cuno!tin&ele din mai multe domenii n vederea
ob&inerii unui parametru nou de analiz a stabilit &ii !i evaluarea posibilelor influen&e ale
frecven&elor sunetului !i ale ilumin rii asupra stabilit &ii !i locomo&iei umane, precum !i
investigarea unei orteze n cadrul stabilit &ii !i locomo&iei.
Contribu&ia autorului const n rezultatele ob&inute n urma analizei experimentale,
conforme unui protocol, a celor discutate anterior.
Capitolul 2 intitulat Stadiul actual al cercet rii n domeniul influen ei mediului
nconjur tor asupra stabilit ii i locomo iei umane prezint ntr-un mod sintetic rezultatele
actuale ale cercet rii n domeniul tezei, ct !i no&iuni fundamentale n n&elegerea acestui
domeniu. n acest capitol contribu&iile autorului sunt :
Un studiu complex al unor parametrii decisivi n perturbarea stabilit &ii !i locomo&iei;
O sintez a dispozitivelor terapeutice de asistare a subiec&ilor cu probleme locomotorii,
Capitolul 4 se intituleaz Studiul i analiza parametrilor caracteristici ai mediului
nconjur tor !i prezint o sintez complex a parametrilor mediului nconjur tor !i a
dispozitivelor de protec&ie !i ergonomia mediului nconjur tor. Contribu&iile autorului la acest
capitol au constat n:
Studiul !i descrierea am nun&it a parametrilor caracteristici ai mediului ncojur tor care
interac&ioneaz cu sistemele corpului uman, n vederea con!tientiz rii !i alegerii
parametrilor de analiz experimental ulterioar ;
Studiul !i descrierea dispozitivelor de protec&ie !i egonomia mediului nconjur tor, care
ajut la mic!orarea influen&elor exterioare asupra corpului uman,
Capitolul 5 se intituleaz Analiza locomo iei i stabilit ii umane !i trateaz pe larg
aspectele anatomice !i biomecanice ale locomo&iei !i stabilit &ii, n special a sistemelor !i a
parametrilor care contribuie la men&inerea echilibrului stabil a corpului uman. Contribu&iile ale
autorului la acest capitol au constat n:
Realizarea unui studiu teoretic complex n ceea ce prive!te anatomia !i fiziologia corpului
uman;

Ionel Perban. Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

175

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Analiza complex a func&iei locomotorii bipede, prin identificarea etapelor principale din
timpul mersului normal. De asemenea, autorul a identificat !i parametrii caracteristici
mersului normal !i modul de calculare al acestora;
Studiul analitic al parametrilor !i al for&elor de care depinde stabilitatea corpului uman, mai
exact al: centrului de mas , centrului de presiune, linia de greutate, baza de sus&inere !i
respectiv al for&ei gravita&ionale, presiunii atmosferice, fortei iner&iale, for&ei de reac&iune a
suprafe&ei de sprijin, for&ei de frecare, al impulsului nervos, al contrac&iei musculare, al
for&elor din ligamente, al presiunii intra abdominale !i al prghiilor osteo- articulare;
Studiul analitic al procesului de men&inere al echilibrului stabil cu aspecte ale sistemelor
anatomice- sistemul vizual, sistemul vestibular !i sistemul somatic (proprioceptiv)- !i
biomecanice,
Capitolul 6 se intituleaz Analiza experimental a influen ei mediului nconjur tor
asupra stabilit ii i locomo iei umane !i expune alegerea parametrilor stabilit &ii !i locomo&iei
umane, alegerea parametrilor de mediu, proiectarea experimentului !i tratarea datelor
experimentale. Contribu&iile originale ale autorului la acest capitol a constat n:
Stabilirea condi&iilor de desf !urare a experimentului, care au constat n:
- stabilirea condi&iilor de planeitate pentru placa de for&e utilizat (placa Kistler). n acest
sens, s-a realizat n incinta nc perii unde s-a desf !urat experimentul, o suprafa& plan
de lucru. Aceast etap a fost completat de un studiu experimental al fidelit &ii
rezultatelor ob&inute prin intermediul platformei Kistler !i ni!te experimente n care am
utilizat patru greut &i metrologice, de cte 8 kg fiecare, n vederea calibr rii !i
determin rii intervalului orar optim (18:00- 6.00) pentru realizarea experimentelor
necesare cercet rii !tin&ifice, deoarece exist influen&e exterioare datorate vibra&iilor
traficului intens din zona cl dirii departamentului de cercetare;
- alegerea sistemului audio de generare a suntelor. n acest sens, autorul a adoptat solu&ia
unui sistem surround 5.1. Sunetele ob&inute prin intermediul unui program generator de
tonuri !i sistemul audio au fost verificate cu un osciloscop !i un generator de semnal;
- alegerea sistemului de iluminare;
- conceperea !i utilizarea unui sistem de preluare a datelor ambientale de temperatur !i
umiditate cu cinci senzori de temperatur !i un senzor de umiditate.
Conexiunea tuturor echipamentelor de m surare !i a dispozitivelor complementare, astfel
nct s se poat m sura to&i parametrii. n acest sens, instala&ia experimental a fost
alc tuit din: o plac de for&e Kistler, un amplificator de semnal Kistler, dou pl ci de
achizi&ie PC CARD, un sistem central de achizi&ie datelor (laptop Dell), un sistem audio, o
lamp Kaiser Videolight !i un sistem mecatronic de m surare a parametrilor ambientali.
De asemenea, autorul a adus preciz ri tehnice referitoare la toate sistemele de m surare
utilizate prin: descrierea n am nun&ime a principiului de func&ionare a acestora,
176

Capitolul 8. Contribu ii originale i mod ede valorificarei

caracteristici tehnice precum !i pozi&ionarea corect a lor n ntreg ansamblul experimental.


n ceea ce prive!te pozi&ionarea fiec rui dispozitiv de m surare n raport cu ansamblul
experimental, autorul a realizat o serie de teste de verificare, astfel nct rezultatele
ob&inute s fie concludente !i utilizabile;
ntocmirea unui protocol experimental !i a unui formular de consim& mnt informat, al
subiec&ilor, de participare la cercetarea experimental ;
Identificarea unei metode de analiz a datelor experimentale, astfel nct acesta s poat fi
utilizate n evaluarea influen&elor mediului nconjur tor asupra stabilit &ii si a locomo&iei.
n aceste sens, autorul a preluat datele experimentale folosind programul de interfa& ,
Bioware, cu utilizatorul a sistemului de m surare al platformei Kistler. Prelucrarea datelor
experimentale a fost realizat n Excell !i Origin n func&ie de num rul de valori dintr-un
e!antion. Utiliznd !i prelucrnd toate datele experimentale ob&inute de la cei dou zeci de
subiec&i umani supu!i testelor, autorul a creat o baz de date cu privire la comportamentul
stabilit &ii si locomo&iei umane supuse la perturb ri din mediul exterior. Aceast baz de
date con&ine valorile parametrilor analiza&i printre care se num r !i att parametrii
statistici ct !i parametrii noi introdu!i n evaluarea stabilit &ii !i locomo&iei. To&i ace!ti
parametrii &in cont de datele experimentale preluate, din zona plantar , care au fost valorile
for&elor dup cele trei axe !i valorile centrului de presiune;
Introducerea unui nou parametru de analiz a stabilit &ii uman constituit dintr-un raport
dintre valoarea maxim a for&elor, dup fiecare ax , din planul platformei Kistler, m surate
de-a lungul fiec rei sesiuni experimentale !i maximul for&elor dup aceea!i direc&ie si cu
acela!i sens m surate ntr-o sesiune particular descris n contextul tezei doctorale.
Realizarea unei orteze, dintr-un material u!or de ultim or , care s poat fi evaluat din
prisma noilor parametrii de stabilitate !i locomo&ie !i care s ajute la evaluarea subiec&ilor
n condi&ii de constrngere a gradului de mobilitate a articula&iei gleznei, deosebit de
important la men&inerea !i controlul stabilit &ii.

8.2. Mod de valorificare


Cercet rile tiin ifice efectuate asupra temei !i domeniilor adiacente ei, care s-au ntins pe
o perioad de doi ani, s-au materializat prin unele rezultate valorificate prin publica&ii n reviste
de specialitate de diverse categorii !i participare la contracte de cercetare, care se structureaz n
felul urm tor:
7 lucr ri n ISI proceedings,
6 lucr ri n conferin&e interna&ionale,
2 contracte de cercetare,
n total 13 de titluri !i 2 contracte de cercetare.
177

Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

Ionel Perban

Dintre acestea, autorul este: la 5 - prim autor !i la 8 coautor.


Denumirea contractelor la care am participat, au fost sub conducerea:
doamnei Conf.Dr.Ing COTOROS Diana, contractul cu titlul Metod computerizat de
modelare biomecanic corelativ a implanturilor rigide;
doamnei Prof.Dr.Ing. BARITZ Mihaela, contractul cu titlul Tehnic de investigare pe
baza unui sistem computerizat interconectat a performan&elor bio-comportamentale
umane.

178

CAPITOLUL 9

DIREC II VIITOARE DE CERCETARE


Rezultatele teoretice !i experimentale ale cercet rilor dezvoltate n prezenta tez de
doctorat deschid noi orizonturi de cercetare n ingineria medical bazat pe interac&iunea dintre
parametrii mediului nconjur tor !i parametrii corpului uman. Dintre numeroasele cercet ri ce
vor fi abordate n viitor se pot men&iona:
Proiectarea unei instala&ii mecatronice de m surare !i control a valorilor parametrilor
(temperatur , umiditate, nivel al sunetului, frecven&a sunetului, intensitatea ilumin rii etc.)
din mediul nconjur tor
Continuarea evalu rii, d.p.d.v. statistic !i al parametrilor de analiz constata&i, influen&elor
mediului nconjur tor asupra stabilit &ii !i locomo&iei !i din prisma altor factori ambientali
dect cei analiza&i n prezenta tez ;
Analiza func&iei locomotorii bipede !i a stabilit &ii corpului uman ntr-un mediu ambiental
complex, constituit din analiza a cel pu&in doi factori ambientali simultan.
Utilizarea !i a altor metode de evaluare prezentate n cadrul tezei !i compararea statistic a
rezultatelor prin metoda ANOVA, o statistic specific domeniului biomecanic,
Analiza limitelor de stabilitate !i a locomo&iei n cazul persoanelor care utilizeaz diverse
tipuri de orteze;
Asocierea sistemelor de m surarea aferente instala&iei experimentale, cu alte sisteme de
analiz a parametrilor statici !i dinamici (placa de m surare a presiunii plantare), n
vederea evalu rii stabilit &ii !i a locomo&iei din prisma presiunilor plantare.

Ionel Perban. Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

179

BIBLIOGRAFIE
[1.] Abernethy, B., Hanrahan, S., Kippers, V., Mackinnon, L., Pandy, M. (2005) - The
biophysical foundations of human movement, 2nd ed., Edwards Brothers, United States of
America, ISBN-13:978-0-7360-4276-5;
[2.] Akdogan, O., Selcuk, A., Take, G., Erdogan, D., Dere, H. (2009) - Continuous or
intermittent noise exposure, does it cause vestibular damage. An experimental study,
Elsevier, Auris Nasus Larynx (vol. 36), pag. 2- 6;
[3.] Alexander, R.McN. (1977) - Mechanics and scaling of terrestrial locomotion. In Scale
efects in animal locomotion, T. J. Pedley, Academic Press, London, pag. 93- 110;
[4.] Allum, J.H.J., Honegger, F., Pfaltz, C.R. (1989) - The role of stretch and vestibulo-spinal
reflexes in the generation of human equilibriating reactions, Prog. Brain. Res. (vol. 80),
pag. 399- 409;
[5.] Altmann, J. (2001) - Acoustics Weapons, Taylor& Francis, Science and Global Security
(vol. 9), pag. 165- 234;
[6.] Anshel, J. (2005) - Visual Ergonomics Handbook, Taylor & Francis, CRC Press, New
York, ISBN 1-56670-682-3;
[7.] Ayyappa, E. (1997) - Normal human locomotion. Part I. Basic cocept and terminology.
American Academy of Orthesis and Prosthesis, Journal and prosthesis and orthesis, Vol.9,
No. 1;
[8.] Azevedo, C., Amblard, B., Espiau, B., Assaiante, C. (2004)- A Synthesis of Bipedal
Locomotion in Human and Robots, Inria, raport de cercetare (nr. 5450), 55 pagini, ISSN
0249-6399;
[9.] Bailey, B.J. , Johnson, J.T., Newlands, S.D. (2006) - Head and neck surgeryOtolaryngology, 4th ed, Lippincott Williams & Wilkins, ISBN: 0781755611;
[10.] Bennett, A.F. (1990) - Thermal dependence of locomotor capacity, Journal Physiology
(vol. 259), pag. R253- R258;
[11.] Berencsi, A., Ishihara, M. !i Imanaka, K. (2005) - The functional role of central and
peripheral vision in the control of posture, Science Direct, Human Movement Science (vol.
24), pag. 689- 709;
[12.] Berg, K., Norman, K.E. (1996) - Functional assessment of balance and gait, Clinical in
Geriatrics Medicine (vol. 12), pag. 705- 723;
[13.] Bhattacharya, A., Succop, P. A., Kincl, L. D., Lu, M. L., Bagchee, A. (2002) - Postural
stability during task performance on elevated and/or inclined surfaces, Occupational
Ergonomics (vol. 3), pag. 83-97;

180

[14.] BioWare software analysis system (2006) - Operating manual for version 3.2.6, type
2812A1-3;
[15.] Bogathy, Z. (2002) - Introducere n psihologia muncii, Curs Universitar, Timi!oara:
Tipografia Universit &ii de Vest;
[16.] Brandt, T., Paulus, W., Straube, A. (1986) - Vision and posture, Elsevier, Disorders of
posture and gait, pag. 157- 175;
[17.] Braun, B.C., Ro!ca, I.C., erban, I., Cobli!, C.- CAD Methods for Orthopedic Orthosis
Prototyping, International Conference on Advancements of Medicine and Health Care
through Technology, MediTech, 29 august- 2 septembrie, Cluj, Romania
[18.] Bridger, R.S. (2003) - Introduction to Ergonomics, Taylor& Francis, New York, ISBN 0203-44054-4;
[19.] Bronsteim, A.M., Brandt, T., Woollacott, M.H., Nut, J.G. (2004) - Clinical Disorders of
Balance, Posture and Gait, 2nd ed., Arnold, Londra, ISBN 0 340 80657 5;
[20.] Browne, J.E., OHare, N.J. (2005) - A Review of the Different Methods for Assessing
Standing Balance, Science Direct, Physiotherapy (vol. 87), pag. 489- 495;
[21.] Bunday, K.L. !i Bronstein, A.M. (2009) - Locomotor Adaptation and Aftereffects in
Patients With Reduced Somatosensory Input Due to Peripheral Neuropathy, PubMed,
Journal Neurophysiology (vol.102), pag. 3119- 3128;
[22.] Buttner, J.A. (2006) - Neuroanatomy of the oculomotor system, Elsevier, USA, ISBN 0440-51696-4;
[23.] Caron, L.A., Abplanalp, H., Taylor, R.L. (1997) - Resistance, Susceptibility, and Immunity
to Eimeria tenella in Major Histocompatibility, Poultry Science (vol. 76), pag. 677- 682;
[24.] Caron, O. (2009) - Visual feedback of the centre of gravity position during upright
standing on a sixcomponent force plate, Computer Methods in Biomechanics and
Biomedical Engineering (vol. 12), pag. 69- 70;
[25.] Caron, O., Faure, B., Brenire, Y. (1997) - Estimating the centre of gravity of the body on
the basis of the centre of pressure in standing posture, PubMed, J. Biomech. (vol. 30), pag.
1169- 1171;
[26.] Cavanagh, P.R., Derr, J.A., Ulbrecht, J.S., Maser, R.E., Orchard, T.J. (1992) - Problems
with gait and posture in neuropathic patients with insulin-dependent diabetes mellitus,
Diabetic Medicine (vol. 9), pag. 469- 474;
[27.] Ceranna, L., Hartmann, G., Henger, M. (2005) - The inaudible noise of wind turbines,
Infrasound Workshop, Tahiti;
[28.] Cham, J.G., Bailey, S.A., Cutkosky, M.R. (2000) - Robust Dynamic Locomotion through
Feedforward-Preflex Interaction, ASME IMECE Proceedings;
[29.] Chantelle D. Murnaghan (2008) - The influence of voluntary movement dynamics on
postural stability borders and balance recovery strategies, dizerta&ie, Universitatea SIMON
FRASER, 101 pagini;
181

[30.] Chen, C.H., Yeung, K.T., Wang, C.H., Chu, H.T., Yeh, C.Y. (1999) - Anterior Ankle-Foot
Orthosis Effects on Postural Stability in Hemiplegic Patients, Archives of Physical
Medicine and Rehabilitation (vol. 80), pag. 15871592;
[31.] Chertes, D.S. (2005) - Poluarea psihic a fiin&ei umane, Studia Universitatis Babe!- Bolyai;
[32.] Chia, S.E., Chua, L.H., Ng, T.P., Foo, S.C., Jeyaratnam, J. (1994) - Postural stability of
workers exposed to lead, Occupational and Environmental Medicine (vol. 51), pag. 768771;
[33.] Chiari, L., Bertani, A., Cappello, A. (2000) - Classification of visual strategies in human
postural control by stochastic parameters, Elsevier, Human Movemet Science (vol. 19),
pag. 817- 842;
[34.] Chiari, L., Rocchi, L., Cappello, A. (2002) - Stabilometric parameters are affected by
anthropometry and foot placement, Science Direct, Clinical Biomechanics (vol. 17), pag.
666-677;
[35.] Chiou S., Bhattacharya, A., Succop, P. A. (2000) - Evaluation of workers' perceived sense
of slip and effect of prior knowledge of slipperiness during task performance on slippery
surfaces, Aihaj (vol. 61), pag. 492-500;
[36.] Cobb, S., Nichols, S. !i Wilson, J.R. (1995) - Health and safety implications of virtual
reality: in search of an experimental methodology, Framework for Immersive Virtual
Environments, Universitatea din Londra;
[37.] Colebatch, J.G., Halmagyi, G.M. (1994) - Vestibular evoked potentials in human neck
muscles before and after unilateral vestibular deafferentation, Neurology (vol. 42), pag.
1635- 1636;
[38.] Collins, J.J., De Luca, C.J. (1995) - The Effects of Visual Input on Open-loop and Closedloop Postural Control Mechanics, Springer, Exp. Brain Res. (vol. 103), pag. 151- 163;
[39.] Collins, J.J., DeLuca, C.J. (1993) - Open-loop and closed-loop control of posture: a
random-walk analysis of center-of-pressure trajectories, Springer, Exp. Brain Res. (vol.
95), pag. 308- 318;
[40.] Conte,M., erban, I., Rosca I. - Influence of ergonomic conditions on locomotors health
[41.] Cotoros D., Baritz M. and Serban I.- Applied computer science to establish active
correlation for improving the handling skills, Proceedings of the International Conference
on Applied Computer Science, Malta, September 15- 17, 2010, ISSN: 1792-4863.
[42.] Courtine, G., Pozzo, T. (2004) - Recovery of the locomotor function after prolonged
microgravity exposure. I. Head-trunk movement and locomotor equilibrium during various
tasks, Exp. Brain Res. (vol. 158), pag. 86- 99;
[43.] Craik, O (1995) - Gait analysis: Theory and application. Mosby-Yearbook, St. Luis, ISBN
10: 0801669642;
[44.] Cyr, D.G., Mller, C.G., Moore, G.F. (1989) - Clinical experience with the low-frequency
rotary chair test, Semin. Hear. (vol. 10), pag. 172- 190;
182

[45.] Dakin, C.J., Lee Son, G.M., Inglis, J.T., Blouin, J.S. (2007) - Frequency response of
human vestibular reflexes characterized by stochastic stimuli, Journal Physiology (vol.
583), pag. 11171127;
[46.] Dalaska, M.C. (1986) - Chronic idiopathic ataxia neuropathy, Ann. Neurol. (vol. 19), pag.
545- 554;
[47.] Daniel Tik-Pui Fong, De-Wei Mao, Jing-Xian Li, Youlian Hong (2008) - Greater toe grip
and gentler heel strike are the strategies to adapt to slippery surface, Mendely, Jounal of
Biomechanics (vol. 41), pag. 838-844;
[48.] Deaky, B., Lupulescu, N., Udroiu, R., Moldovean, G. & erban, I.- Cylindrical Gear
Rapid Manufacturing Study (Part II), The 13th WSEAS (World Scientific and Engineering
Academy and Society) International Conference, 1- 3 iulie 2011, Ia!i, Romania
[49.] DeLisa, J.A., Kerrigan, C.K. (1998) - Gait Analysis in the Science of Rehabilitation,
Williams & Wilkins;
[50.] Dingwell, J. B. and Marin, L. C. (2006) - Kinematic variability and local dynamic stability
of upper body motions when walking at different speeds, Journal of Biomechanics (vol.
39), pag. 444- 452;
[51.] Dingwell, J.B., Cusumano, J.P., Sternad, D., Cavanagh, P.R. (2001) - Local dynamic
stability versus kinematic variability of continuous overground and treadmill walking,
ASME Journal of Biomechanical Engineering (vol. 123), pag. 27- 32;
[52.] Dingwell, J.B., Cusumano, J.P., Sternard, C., Cavanagh, P.R. (2000) - Slower speeds in
patients with diabetic neuropathy lead to improved local dynamic stability of continuous
overground walking, J. Biomech. (vol. 33), pag. 1269- 1277;
[53.] Dr gulescu, D. (2005) - Modelarea n biomecanic . Editura Didactic !i Pedagogic , R.A.,
Bucure!ti;
[54.] Drillis, R., Contini, R., Bluestein, M. (1964) - Body Segment Parameters, O & P Library,
Artificial Limbs (vol.8), pag. 44- 66;
[55.] Druga C, Radu C, Barbu D, Serban I. - Determination of Dynamical Parameters of the
Human Gait Using Force Plate, The 3rd International Conference on 4Computational
Mechanics and Virtual Engineering4COMEC 2009, 29-30 October 2009,Brasov, Romania
[56.] Druga, C.; Barbu, D.; Serban, I.; Radu, C. - Rapid Prototyping Technology Used for
Manufacturing of an Adapted Medical Implant Prototype, The 20th INTERNATIONAL
DAAAM SYMPOSIUM, "Intelligent Manufacturing & Automation: Theory, Practice &
Education" 25-28 November 2009, Vienna, Austria;
[57.] Drug C., Barbu D., erban I. Femur Bone Model by Using a 3D Scanning Method, The
3rd International Conference on 4Advanced Composite Materials Engineering 4 COMAT
2010, 27- 29 October 2010, Bra!ov, Romania
[58.] Duarte, M., Freitas, S.M.S.F. (2010) - Revision of posturography based on force plate for
balance evaluation, Scielo, Rev. Bras. Fisioter. (vol. 14), pag. 183- 192;
183

[59.] Duck, F.A. (2007)- Medical and non-medical protection standards for ultrasound and
infrasound, PubMed, Prog Biophys Mol Biol. (vol.93), pag. 176- 91;
[60.] Dul, J., Weerdmeester, B. (2001) - Ergonomics for beginners, 2nd ed, Taylor & Francis,
New York, ISBN 0-203-26952-7;
[61.] Duncan, P. W., D. K. Weiner et. al (1990) - Functional reach: a new clinical measure of
balance, J. Gerontol. (vol. 45), pag. 192- 197;
[62.] Elliott, C., Murray, A. (1998)- Repeatability of body sway measurements; day-to-day
variation measured by sway magnetometry, Physiological Measurement (vol. 19), pag.
159-164;
[63.] Enderle, J.D., Blanchard, S.M., Bronzino, J.D. (2005) - Introduction to Biomedical
Engineering, 2nd ed., Academic Press Series in Biomedical Engineering, Elsevier, USA,
ISBN: 0-12-238662-0;
[64.] England, SA and Granata, KP (2007) - The influence of gait speed on local dynamic
stability of walking, Gait & Posture (vol. 25), pag. 172- 178;
[65.] Enoka, R.M. (2008) - Neuromechanics of human movement, 4th ed., Human Kinetics,
ISBN-13: 9780736066792 ;
[66.] Eoyang, G.H. (2009) - Balance, Human Systems Dynamics Institute (vol. 6), pag. 1- 2;
[67.] Evans, M.J. (1976) - Physiological and Psychological Effects of Infrasound at Moderate
Intensities, Infrasound and Low Frequency Vibration, editura W. Tempest, Academic
Press;
[68.] Everding, V. Q. (2009) - Stability analysis of human walking, dizerta&ie, Universitatea
Case Western, 181 pagini;
[69.] Feng, B., Jiang, S., Yang, W., Han, D., Zhang, S. (2001) - Effects of acute infrasound
exposure on vestibular and auditory functions and the ultrastructural changes of inner ear
in the guinea pig, PubMed, Zhonghua Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi (vol. 36), pag.18- 21;
[70.] Fitzgerald, J. E., Birchall, J. P., Murray, A. (1997) - Identification of non-organic
instability by sway magnetometry, British Journal of Audiology (vol. 31), pag. 275- 282;
[71.] Fitzgerald, J. E., Murray, A., Elliott, C., Birchall, J. P. (1994) - Comparison of body sway
analysis techniques, Assessment with subjects standing on a stable surface, Acta
Otolaryngologica (vol. 114), pag. 115- 119;
[72.] Forth, K.E., Fiedler, M.J., Paloski, W.H. (2011) - Estimating functional stability
boundaries for bipedal stance, Elsevier, Mendeley, Gait & Posture (vol. 33), pag. 715- 717;
[73.] Fournier, R., Delechelle, E., Lemoine, J. (2004) - Stabilogram phase estimation, IEEE
International Symposium on Industrial Electronics (vol. 1), pag. 357- 363, Fran&a;
[74.] Fujimoto, M., Hayakawa, I., Hirano, S. !i Watanabe, I. (2001) - Changes in gait stability
induced by alteration of mandibular position, Journal Med. Dent. Sci. (vol. 48), pag. 131136;

184

[75.] Furman, J.M., Schor, R.H., Kamerer, D.B. (1993) - Off-vertical axis rotational responses in
patients with unilateral peripheral vestibular lesions, Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. (vol.
102), pag. 137- 143;
[76.] Gage, J.R. (1991) - Gait analysis in cerebral palsy. Clinics in developmental medicine.
No.121. London: Mac Keith;
[77.] Gavreau et al. (1966) - Infra-sons: generateur, detecteurs, proprietes physique, effets
biologiques, Acustica (vol. 17), pag. 1- 10;
[78.] Gehlsen, G.M., Whaley, M.H. (1990) - Falls in the elderly: Part 11, balance, strength and
flexibility, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation (vol. 71), pag. 739- 741;
[79.] Goebel, J.A., Hanson, J.M., Langhofer, L.R. (1995) - Head-shake vestibulo-ocular reflex
testing: comparison of results with rotational chair testing, Otolaryngol. Head Neck Surg.
(vol. 112), pag. 203- 209;
[80.] Golz, A., Westerman, S.T., Westerman, L.M. (2001) - The effects of noise on the
vestibular system, Am J Otolaryngol (vol.22), pag. 190- 196;
[81.] Griffin, J.W., Cornblath, D.R., Alexaner, E., Campbell, J., Low, P.A., Bird, S., Feldman,
E.L. (1990) - Ataxic sensory neuropathy and dorsal root ganglionitis associated with
Sjogrens's syndrome, Ann. Neurol. (vol. 27), pag. 304- 315;
[82.] Griffin, M.J. (1990) - Handbook of human vibration, London, Elsevier Academic Press;
[83.] Grossman, G.E., Leigh, R.J. (1990) - Instability of gaze during locomotion in patients with
deficient vestibular function, Ann. Neurol. (vol. 27), pag. 528- 532;
[84.] Grossman, G.E., Leigh, R.J., Abel, L.A. (1988) - Frequency and velocity of rotational head
perturbations during locomotion, Exp. Brain. Red. (vol. 70), pag. 470- 476;
[85.] Hain, T.C., Fetter, M., Zee, D.S. (1987) - Head-shaking nystagmus in patients with
unilateral peripheral vestibular lesions, Am. J. Otolaryngol. (vol. 8), pag. 36- 47;
[86.] Hall, S.B. (2006) - Basic Biomechanics, 5th ed., McGraw-Hill Humanities, ISBN-10:
0073044814;
[87.] Hamill, J. & Knutzen, K.M. (2009) - Biomechanical Basis of Human Movement, 3rd ed.,
Lippincott, Williams & Wilkins, Baltimore, ISBN 0-7817-3405-3;
[88.] Hansen, P.D., Woollacott, M.H., Debu, B. (1988) - Postural responses to changing task
conditions, Mendeley, Experimental Brain Research (vol. 73), pag. 627- 636;
[89.] Hecht, E. (1987)- Optics, 2nd ed, Addison Wesley, ISBN 0-201-11609-X;
[90.] Herdman, S.J., Tusa, R.J., Blatt, P. (1998) - Computerized dynamic visual acuity test in the
assessment of vestibular deficits, Am. J. Otol. (vol. 19), pag. 790- 796;
[91.] Herman, I.P. (2008) - Physics of the Human Body, Springer, New York, ISBN 978-3-54029603-4;
[92.] Hijmans, J.M. (2009) - Orthotic Interventions to Improve Standing Balance in
Somatosensory Loss, dizerta&ie, Universitatea Groningen, Olanda, 136 pagini;

185

[93.] Hollman, J.H., Brey, R.H., Bang, T.J., Kaufman, K.R. (2007) - Does walking in a virtual
environment induce unstable gait. An examination of vertical ground reaction forces,
Science Direct, Gait & Posture (vol. 27), pag. 289294;
[94.] Hollman, J.H., Brey, R.H., Robb, R.A., Bang, T.J., Kaufman, K.R. (2006) - Spatio
temporal gait deviations in a virtual reality environment, Science Direct, Gait & Posture
(vol. 23), pag. 441- 444;
[95.] Hong, Y., Bartlett, R. (2008) - Handbook of biomechanics and human movement science,
Routledge, Taylor & Francis, New York, ISBN 10: 0-203-88968-1;
[96.] Hopcroft, R., Skinner, M. (2005) - Human Vibration, Published by Air Operations
Division DSTO Defence Science and Technology Organisation, Australia;
[97.] Horak, F.B. (1997)- Clinical assessment of balance disorders, Science Direct, Gait &
Posture (vol. 6), pag. 76- 84;
[98.] Horak, F.B. (2006)- Postural orientation and equilibrium: what do we need to know about
neural control of balance to prevent falls, PubMed, Age Ageing (vol. 35), pag. ii7-ii11;
[99.] Horak, F.B., Diener, H.C., Nashner, L.M. (1989) - Influence of central set on human
postural responses, J. Neurophysiol. (vol. 62), pag. 841- 853;
[100.] Horak, F.B., Nashner, L.M. (1986) - Central programming of postural movements:
adaptation to altered support-surface configurations , PubMed, J Neurophysiol. (vol. 55),
pag. 1369-1381;
[101.] Hosman, R.J.A.W., Vaart, J.C. (1978) - Vestibular Models and Thresholds of Motion
Perception. Results of tests in a flight simulator, Techreport LR-265, TU Delft;
[102.] http://apmbt.anpm.ro/poluare_sonora-2838 - Poluarea sonor ;
[103.] http://dexonline.ro/;
[104.] http://ebooks.unibuc.ro/biologie/geomed/2-1.htm- Factori environmentali;
[105.] http://hypertextbook.com/facts/2006/centerofmass.shtml;
[106.] http://ntp.niehs.nih.gov/ntp/htdocs/Chem_Background/ExSumPdf/Infrasound.pdf
Infrasound Brief Review of Toxicological Literature;
[107.] http://pierremarie.gagey.perso.sfr.fr/EvaluationVisuelle-a.htm- How to estimate the
weight of visual input in the control of orthostatic posture;
[108.] http://resourcesonbalance.com/clinical_info/BalanceControl.aspx
[109.] http://ro.wikipedia.org/wiki/Anatomie;
[110.] http://www.allardusa.com/xpdf/splintandbrace.pdf.
[111.] http://www.asbweb.org/conferences/2010/abstracts/118.pdf - Hamid Bateni, Anweshana
Vaizasatya, M. J. Blaschak- Affect of intensive environmental noise of human postural
control;
[112.] http://www.balanceandmobility.com/patient_info/balanceControl.aspx
[113.] http://www.bls.gov/iif/ - US Department of Labor (2002);
[114.] http://www.cdc.gov/ncipc/
186

[115.] http://www.cirrusresearch.co.uk/applications/occupational_noise_measurement.php
Noise at work & Occupational Noise;
[116.] http://www.comarion.ro/referate/index.php?value=Analiza%20biomecanica%20a%20me
rsului&detalii=fizica_htm&id=2087;
[117.] http://www.health.uottawa.ca/biomech/courses/apa4311/intro.pdfBiomechanics
Introduction;
[118.] http://www.hpa.org.uk/Publications/Radiation/DocumentsOfTheHPA/RCE14HealthEffec
tsofExposuretoUltrasouRCE14/ - Health Effects of Exposure to Ultrasound and
Infrasound;
[119.] http://www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/HPAweb_C/1265028759369 - Health Effects
of Exposure to Ultrasound and Infrasound;
[120.] http://www.oppapers.com/essays/Speed-Of-Sound/567788 - Speed of sound;
[121.] http://www.posturologie.com/exper_globale.html;
[122.] http://www.pt.ntu.edu.tw/hmchai/biomechanics/;
[123.] http://www.scribd.com/doc/50652447/21611781-Biomecanica;
[124.] http://www.scribd.com/doc/55210261/vibratii-referat - Zgomotul;
[125.] http://www.scribd.com/doc/57591858/- Biomecanica, curs Kinetotrerapie;
[126.] http://www.sfu.ca/~stever/kin840/lecture_outlines/lecture_6_posture.pdf;
[127.] http://www.soundadvice.info/thewholestory/san1.htm- Introduction and hearing damage;
[128.] http://www.srh.noaa.gov/jetstream//global/hi.htm- Heat Index;
[129.] http://www.stopdizziness.com/resources_rotational_chair.asp;
[130.] http://www.univie.ac.at/cga/teach-in/inverse-dynamics.html;
[131.] http://www.vertij.ro/pentru_pacienti/vertijul_pozitional;
[132.] http://www.worldscibooks.com/etextbook/5305/5305_chap1.pdf;
[133.] https://catalog.ama-assn.org/MEDIA/ProductCatalog/m890153- Functional Anatomy of
the hip joint;
[134.] Huxham, F.E., Goldie, P.A., Patla, A.E. (2001) - Theoretical considerations in balance
assessment, PubMed, Aust J Physiother. (vol. 47), pag. 89- 100;
[135.] Jacobson, G.P., Newman, C.W., Safadi, I. (1990) - Sensitivity and specificity of the headshaking test for detecting vestibular system abnormalities, Ann. Otol. Rhinol. Laryngol.
(vol. 99), pag. 539- 542;
[136.] Jensen, R.K. (1989) - Changes in segment inertia proportions between 4 and 20 years.
Journal of Biomechanics;
[137.] Johansson, R., Vallbo, . (1980) - Spatial properties of the population of
mechanoreceptive units in the glabrous skin of the human hand, Brain. Res. (vol. 184),
pag. 353- 366;
[138.] Johnson, A.T. (1991) - Biomechanics and Exercise Physiology, John Wiley & Sons, New
York;
187

[139.] Johnson, A.T. (2007) - Biomechanics and Exercise Physiology: Quantitative Modeling,
CRC Press, Taylor & Francis, New York, ISBN: 9781574449068;
[140.] Jurc u, N. (2003) - Psihologie inginereasc , U.T.Pres, Cluj-Napoca;
[141.] Katoulis, E.C., Ebdon-Parry, M., Lanshammar, H., Vileikyte, L., Kulkarni, J., Boulton,
A.J. (1997)- Gait abnormalities in diabetic neuropathy, Diabetic Care (vol. 20), pag. 19041907;
[142.] Kejonen, P. (2002) - Body Movements During Postural Stabilization, dizerta&ie,
Universitatea Oulu, Finlanda, 80 pagini, ISBN 951-42-6793-1;
[143.] Kennedy, R.S., Fowlkes, J.E. !i Lilienthal, M.G. (1993) - Postural and performance
changes following exposures to flight simulators, Aviation, Space and Environmental
Medicine (vol. 64), pag. 912- 920;
[144.] Kennedy, R.S., Lanham, D.S., Drexler, J.M., Massey, C.J. !i Lilienthal, M.G. (1995) Cybersickness in several flight simulators and VR devices: a comparison of incidences,
symptom profiles, measurement techniques and suggestions for research, Framework for
Immersive Virtual Environments, Universitatea din Londra;
[145.] Knudson, D. (2007) - Fundamentals of Biomechanics, 2nd ed, Springer Science, New
York, ISBN 978-0-387-49311-4.
[146.] Koeppen, B.M., Staton, B.A. (2008) - Berne and Levy Physiology, 6th Edition, Saunders/
Elsevier, USA, ISBN-10: 0323045820;
[147.] Kolasinski, E.M. (1995) - Simulator sickness in virtual environments, Raport tehnic
1027, U.S. Army Research Institute for the Behavioural and Social Sciences, Alexandria;
[148.] Kooij, H. (2010)- Development of therapeutic and assistive devices for humans with
movement disorders, University of Twente, Enschede, Olanda;
[149.] Koski, K., Luukinen, H., Laippala, P., Kivela, S.L. (1998) - Risk factors for major
injurious falls among the home-dwelling elderly by functional abilities. A perspective
population-base study, Gerontology (vol. 44), pag. 232- 238;
[150.] Kutz, M. (2009) - Biomedical Engineering & Design Handbook, 2nd ed., vol. 1-2, The
McGraw-Hill Companies, ISBN: 978-0-07-170472-4;
[151.] Lafond, D., Corriveau, H., Prince, F. (2004) - Postural Control Mechanisms During Quiet
Standing in Patients With Diabetic Sensory Neuropathy, Diabetes Care (vol. 27), pg. 173178;
[152.] Ledebt, A., Brenire, Y. (1994) - Dynamical implication of anatomical and mechanical
parameters in gait initiation process in children, Hum. Mov. Sci. (vol. 13), pag. 801- 815;
[153.] Lee, D.N., Aronson, E. (1974) - Visual proprioceptive control of standing in human
infants, Percep Psychophys (vol. 15), pag. 529- 532;
[154.] Lee, H.J. !i Chou, L.S. (2007) - Correlation between muscle strength and gait stability
during locomotion, Journal of Biomechanics, Congresul XXI ISB, Sesiune de Podium,
Prezentarea 0067, pag. 14- 15;
188

[155.] Leibowitz, H.W., Rodemer, C.S., Dichgans, J. (1979) - The independence of dynamic
spatial orientation from luminance and refractive error, Percep Psychophys (vol. 25), pag.
75- 79;
[156.] Levangie, P.K., Norkin, C.G. (2005) - Joint Structure and Function: A Comprehensive
Analysis, 4th ed., F A Davis Co, ISBN-10: 9780803611917;
[157.] Leventhall, G. (2007) - What is infrasound, Science Direct, Progress in Biophysics and
Molecular Biology (vol.93), pag. 130137;
[158.] Magalhaes, F.H., Kohn, A.F. (2011) - Vibratory noise to the fingertip enhances balance
improvement associated with light touch, Exp. Brain Res. (vol. 209), pag.139- 151;
[159.] Magee, D.J. (2006)- Orthopedic physical assessment, 4th ed, Elsevier Sciences, Canada,
ISBN 10: 1-4160-3109-X;
[160.] Malbrain, M.L. (2007) - Results from the International Conference of Experts on Intraabdominal Hypertension and Abdominal Compartment Syndrome. Recommendations.
Intensive Care Medicine (vol. 33), pag. 951-962. Disponibil online la adresa:
http://www.wsacs.org/consensus.php;
[161.] Manolescu, A. (1999) - Managementul resurselor umane, Bucure!ti, Editura Coresi.
[162.] Mansfield, N.J. (2005) - Human Response to Vibration, Taylor & Francis, CRC PRESS,
New York, ISBN 0-203-57102-9;
[163.] Marieb, E.N., Hoehn, K. (2006) - Human anatomy & physiology, 7th ed, Pearson
Education, ISBN: 0805359095;
[164.] Marin, C., Huidu, T. (1999) - Mecanica, Printeh, Bucure!ti, ISBN 973 652 042 0;
[165.] Mathog, R.H. (1972)- Testing of the vestibular system by sinusoidal angular acceleration,
Acta Otolaryngol. (vol. 74), pag. 96- 103, Stockholm;
[166.] McCormick, E.J., Ilgen, D.R. (1989) - Industrial and Organizational Psychology, 8th ed.,
London: Routledge;
[167.] McGuan, S.P. (2006) - Active human response to a vibration environment,
MSC.Software VPD Conference, Huntington Beach, California;
[168.] Medved, V. (2001) - Measurement of human locomotion, CRC Presss, New York, ISBN
0849376750;
[169.] Moldovan- Scholz, M. (2000) - Managementul resurselor umane, Editura Economica,
Bucure!ti;
[170.] Monchaut,F., erban,I., Rosca I.- On an orthesis for damaged ankle articulation
[171.] Mon-Williams, M., Wann, J.P. !i Rushton, S. (1993) - Binocular vision in a virtual
world: visual deficits following the wearing of a head-mounted display, Opthalmic and
Physiological Optics (vol. 13), pag. 387- 391;
[172.] Moore, B.C.J., Glasberg, B.R. !i Baer, T. (1997) - A model for the prediction of
thresholds, loudness, and partial loudness, Journal of the Audio Engineering Society (vol.
45), pag. 232;
189

[173.] Moore, K., Dalley, A.F. (2006) - Clinical Orientated Anatomy, 5th ed, Lippincott,
Williams and Wilkens, Philadelphia, ISBN-10: 078176274X;
[174.] Mrozowski, J., Awrejcewicz, J., Bamberski, P. (2007) - Analysis of stability of the
human gait, Journal of Theoretical and Applied Mechanics (vol. 45), pag. 91- 98;
[175.] Mummel, P., Timmann, D., Krause, U., Boering, D., Thilmann, A., Diener, H. !i Horak,
F. (1998) - Postural responses to changing task conditions in patients with cerebellar
lesions, PubMed, J Neurol Neurosurg Psychiatry (vol.65), pag. 734- 742;
[176.] Nashner, L.M., Black, F.O., Wall, C. (1982) - Adaptation to altered support and visual
conditions during stance: patients with vestibular deficits, PubMed, Journal of
Neuroscience (vol. 2), pag. 536- 544;
[177.] Nashner, L.M., Forssberg, H. J. (1986) - Phase-dependent organization of postural
adjustments associated with arm movements while walking, Neurophysiol. (vol.55), pag.
1382- 1394;
[178.] Ng, M., Davis, L.L., OLeary, D.P. (1993) - Autorotation test of the horizontal vestibuloocular reflex in Mnires disease, Otolaryngol. Head Neck Surg. (vol. 109), pag. 339412;
[179.] OLeary, D.P., Davis, L.L. (1990) - High-frequency autorotational testing of the
vestibulo-ocular reflex, Neurol. Clin. (vol. 8), pag. 297- 312;
[180.] OLeary, D.P., Davis, L.L., Maceri, D.R. (1991) - Vestibular autorotation test asymmetry
analysis of acoustic neuromas, Otolaryngol. Head Neck Surg. (vol. 104), pag. 103- 109;
[181.] Ogata, K. (2003) - System Dynamics, 4th ed., Prentice Hall, ISBN: 0131424629;
[182.] Olariu, V., Sima, P., Achiriloaie, V. (1982) - Mecanica tehnic , ed. Tehnic , Bucures&i;
[183.] Pai, Y., Patton, J., (1997) - Center of mass velocity-position predictions for balance
control, Science Direct, Journal of Biomechanics (vol. 30), pag. 347- 354;
[184.] Panosian, M.S., Paige, G.D. (1995) - Nystagmus and postural instability after headshake
in patients with vestibular dysfunction, Otolaryngol. Head Neck Surg. (vol. 112), pag. 399404;
[185.] Parker, D.E., Gierke, H.E., Reschke, M. (1968) - Studies of acoustical stimulation of the
vestibular system, Aerospace Medicine (vol. 39), pag. 1321- 1325;
[186.] Parrack, H.O. (1952) - Ultrasound and Industrial Medicine, Industrial Medicine and
Surgery (vol. 21), pag. 156- 64;
[187.] Patla, A.E., Prentice, S,D., Robinson, C., Neufeld, J. (1991) - Visual control of
locomotion: Strategies for changing direction and for going over obstacles, PubMed, J.
Exp. Psychol. Hum. Percept. Perform. (vol. 17), pag. 603- 34;
[188.] Paulus, W.M., Straube, A., Brandt, T. (1984) - Visual stabilisation of posture, Brain (vol.
107), pag. 1143- 1163;
[189.] Pelecudi, C. (1967) - Bazele analizei mecanismelor, ed. Academiei Romne, Bucure!ti;

190

[190.] Perry, J. (1992)- Gait Analysis Normal and Pathological Function, Slack Incorporated,
USA, ISBN: 978-1-55642-192-1;
[191.] Peterson, D.R., Bronzino, J.D. (2008) - Biomechanics: Principles and Applications, 2nd
ed., CRC Press, Taylor & Francis, ISBN-13 978-0-8493-8534-6;
[192.] Pheasant, S., Haslegrave, C.M. (2006) - Bodyspace: Anthropometry, ergonomics and the
design of work, 2nd ed., Routledge, Taylor & Francis, ISBN: 978-0-7484-0067-6;
[193.] Pitariu, H.D. (2003) - Psihologia Muncii, curs universitar, Trgu Mures;
[194.] Popovi, M.R., Pappas, I.P.I, Nakazawa, K., Keller, T., Morari, M., Dietz, V. (2000) Stability criterion for controlling standing in able-bodied subjects, Science Direct, Journal
of Biomechanics (vol. 33), pag. 1359- 1368;
[195.] Pratt, D.J. (1995) - Functional Foot Orthoses, American Podiatric Medical Association,
JAPMA, The Foot (vol. 90), pag. 2- 11;
[196.] Priplata, A.A., Niemi, J.B., Harry, J.D., Lipsitz, L.A. !i Collins, J.J. (2003)- Vibrating
insoles and balance control in elderly people, The Lancet (vol. 362), pag. 1123- 1124;
[197.] Prokop, T., Schubert, M., Berger, W. (1997) - Visual influence on human locomotion,
Springer, Exp. Brain Res. (vol. 114), pag. 63- 70;
[198.] Pyykk, I., Aalto, H., Hytnen, M., Starck, J., Jntti, P., Ramsay, H. (1988) - Effect of
age on postural control, Posture and Gait: development, adaption and modulation. Proc 9th
Int symp Postural and Gait Research, Marseille, pag. 95- 104;
[199.] Ranga, V. (1993) - Tratat de anatomia omului, ed. Medical , Bucure!ti, ISBN 973-390097-4;
[200.] Rasmussen, G. (1996) - Human Body Vibration Exposure and its Measurement, Bruel &
Kjaer brochure;
[201.] Regan, E.C. (1995) - An investigation into nausea and other side-effects of head-coupled
immersive virtual reality, Virtual Reality (vol. 1), pag. 17- 32;
[202.] Regan, E.C. !i Price, K.R. (1993) - Some side-effects of immersion virtual reality: an
investigation into the relationship between inter-pupillary distance and ocular related
problems, Raport 93R023, Army Personnel Research Establishment, Farnborough;
[203.] Regan, E.C. !i Price, K.R. (1994) - The frequency of occurrence and severity of sideeffects of immersion virtual reality, Aviation, Space and Environmental Medicine (vol.
65), pag. 527- 530;
[204.] Riddle and Stratford (1999) - Interpreting Validity Indexes for Diagnostic Tests: An
Illustration Using the Berg Balance Test, Physiscal Therapy (vol. 79), pag. 939- 948.
[205.] Roggeveen, L.J. !i Dishoeck, H.A.E. (1956) - Vestibular Reactions as a Result of
Acoustic Stimulation, Practica Oto-Rhino-Laryngologica (vol. 18), pag. 205- 13;
[206.] Ro!ca, C. (1997) - Dic&ionar de ergonomie, Craiova: Editura Certi;
[207.] Ro!ca, C. et. al (1982) - Economia !i organizarea ergonomic a muncii, Bucure!ti:
Editura Didactic !i Pedagogic ;
191

[208.] Rougier, P., Farenc, I., Berger, L. (2004) - Modifying the gain of the visual feedback
affects undisturbed upright stance control, Science Direct, Clinical Biomechanics (vol. 19),
pag. 858- 867;
[209.] Hijmans, J.M., Geertzen, J.H.B., Zijlstra, W., Hof, A.L., Postema, K. (2008)- Effects of
vibrating insoles on standing balance in diabetic neuropathy, Journal of Rehabilitation
Research & Development (vol. 45), pag. 1441- 1450;
[210.] Rushton, S., Mon-Williams, M. !i Wann, J.P. (1994) - Binocular vision in a bi-ocular
world: new generation of head-mounted displays avoid causing visual deficit, Displays
(vol. 15), pag. 255- 260;
[211.] Saal, F.E., Knight, P. (1988) - Industrial/Organizational Psychology, Science and
Practice. Pacific Grove California: Brooks/Cole Publishing;
[212.] Sanders, M.S., !i McCormick, E.J. (1992) - Human Factors in Engineering and Design,
7th ed., editura McGraw Hill, ISBN: 9780070549012;
[213.] Schieppati, M., Nardone, A. (1997) - Medium-latency stretch reflexes of foot and leg
muscles analysed by cooling the lower limb in standing humans, J. Physiol. (vol. 503), pag.
691- 698;
[214.] Schmidt, R.A. (1991) -Motor learning and performance, Human Kinetics, Champaign,
IL;
[215.] Schmorl G, Junghanns H. (1971) - The human spine in health and disease, Grune &
Stratton, New York;
[216.] Schneck, D.J., Bronzino, J.D. (2003) - Biomechanics Principles and Applications, CRC
Press, New York, ISBN 0-8493-1492-5;
[217.] Sherrington, C.S. (1947) - The integrative action of the nervous system, CT: Yale
University Press, New Haven;
[218.] Smither, R.D. (1988) - The psychology of work and human performance. New York:
Harper & Row;
[219.] Snashal D., Patel D. (2003) - ABC of Occupational and Environment Medicine, 2nd ed.
BMJ Publishing Group, ISBN 0 7279 1611 4;
[220.] Sohmer, H., Elidan, J., Plotnik, M., Freeman, S., Sockalingam, R., Berkowitz, Z., Mager,
M. (1999) - Effect of noise on the vestibular system - Vestibular evoked potential studies
in rats, Noise Health (vol.2), pag. 41- 51;
[221.] Su, J.L., Dingwell, J.B. (2007) - Dynamic Stability of Passive Dynamic Walking on an
Irregular Surface, PubMed, J. Biomech. (vol.129), pag. 802- 810;
[222.] http://www.scribd.com/doc/53998796/12/Celulele-cu-conuri-si-bastonase;
[223.] Swensen, E. E., Purswell, J. L., Schlegel, R. E., & Stanevich, R. L. (1992) - Coefficient
of friction and subjective assessment of slippery work surfaces, Human Factors (vol 34),
pag. 67- 77;

192

[224.] erban I., Monchau F., Rosca I., Hivart P.- About biomaterials used in biomechanical
engineering applications, 2010, Bethune, France
[225.] erban I., Rosca I., Druga C. A Method for Manufacturing Skeleton Models Using 3D
Scanning combined with 3D Printing, The 20th INTERNATIONAL DAAAM
SYMPOSIUM, "Intelligent Manufacturing & Automation: Theory, Practice & Education"
25-28 November 2009, Vienna, Austria;
[226.] erban I., Ro!ca I.: The Influence of Environment Ergonomic Conditions on Lower Back
and Locomotion, The 3rd International Conference on 4Computational Mechanics and
Virtual Engineering4COMEC 2009, 29-30 October 2009,Brasov, Romania
[227.] erban, I.; Baritz, M.; Ro!ca, I.C.; Cotoros, L.D. Statistical Analysis of
Anthropometric and Physiologic Performance of the Upper Limb, International Conference
on Advancements of Medicine and Health Care through Technology, MediTech, 29
august- 2 septembrie, Cluj, Romania
[228.] erban, I; Ro!ca, I.C., Braun B., Drug C. - Environmental Effects on the Centers
Offset of the Kistler Force Plate, International Conference on Advancements of Medicine
and Health Care through Technology, MediTech, 29 august- 2 septembrie, Cluj, Romania
[229.] Poait , D., Vamanu, C. (2005) - Reduce&i expunerea la zgomot, editura Universit &ii
Petru Maior, Trgu Mure!;
[230.] Dozza, M. (2007)- Biofeedback systems for human postural control, tez doctoral , Alma
Mater Studiorum - Universit di Bologna, 181 pagini;
[231.] Tanaka, H., Uetake, T., Kuriki, S., Ikeda, S. (2002) - Changes in COP Dynamics During
Upright Standing related to Decreased Balance Control in Young Adults. Fractional
Brownian Morion Analysis, PubMed, J. Hum. Ergol. (vol. 31), pag.1- 11, Tokyo;
[232.] Tat, M. (1999) - Medicina muncii. Orientare, patologie, practic , Bucure!ti: Editura Via&a
Medical Romneasc ;
[233.] Terrier, P., Schutz, Y. (2003) - Variability of gait patterns during unconstrained walking
assessed by satellite positioning (GPS), European Journal of Applied Physiology (vol. 90),
pag 554561;
[234.] Terrier Ph., Turner V.!i Yves Schutz (2005) - GPS analysis of human locomotion:
Further evidence for long-range correlations in stride-to-stride fluctuations of gait
parameters, Science Direct, Human Movement Science (vol. 24), pag. 97- 115;
[235.] Tozeren, A. (2000) - Human body dynamics classical mechanics and human movement,
Schneck, D.J., Bronzino, J.D. (2003)- Biomechanics Principles and Applications, CRC
Press, New York, ISBN 0-8493-1492-5;
[236.] Tozeren, A. (2000) - Human body dynamics classical mechanics and human movement,
Springer-Verlag, New York ISBN 0-387-98801-7;
[237.] Trevarthen, C.B. (1968) - Two mechanisms of vision in primates, Psychologische
Forschung (vol. 31), pag. 299- 337;
193

[238.] Tyldesley, B., Grieve, J. (2002) - Muscle, Nerve & Movement in Human Occupation, 3rd
ed., Wiley- Blackwell, ISBN: 978-0-632-05973-7;
[239.] Vaughan, C.L.(1987) - Biomechanics of human gait. 2nd edition Champaign, Ill.: Human
Kinetics Publishers;
[240.] Vaughan, C.L., Davis, B.L. !i O'Connor, J.C. (1992) - Dynamics of Human Gait, 1st
edition, Human Kinetics Publishers;
[241.] Vl descu, M., Vulpe, C. (2005) - Atlasul antropologic al Transilvaniei, Editura
Academiei Romne, ISBN: 973-27-1239-2;
[242.] Vuillerme, N., Cuisinier, R. (2009) - Sensory Supplementation through Tongue
Electrotactile Stimulation to Preserve Head Stabilization in Space in the Absence of
Vision, IOVS (vol. 50), pag. 476- 481;
[243.] Walmsley, A., Brodie, M.A. (2007) - A 60 second test of postural stability, The
Proceedings of the XXI Congress of International Society of Biomechanics, Taiwan;
[244.] Whittle, M.W. (2007)- Gait Analysis, 4th ed., Elsevier, Philadelphia, ISBN 10: 0 7506
8883 1;
[245.] Wikstrom, E.A., Arrigenna, M.A., Tillman, M.D., Borsa, P.A. (2006) - Dynamic Postural
Stability in Subjects With Braced, Functionally Unstable Ankles, PubMed, J. Athl. Train.
(vol. 41), pag. 245250;
[246.] Winter, D.A. (1991) - The biomechanics and motor control of human gait: normal,
elderly and pathological. 2nd ed. Waterloo, Ont.: University of Waterloo Press;
[247.] Winter, D.A. (1995) - Anatomy, biomechanics and control of balance during standing
and walking. Waterloo, Ont.: Waterloo Biomechanics;
[248.] Winter, D.A. (1995) - Human balance and posture control during standing and walking,
Science Direct, Gait & Posture (vol. 3), pag. 193- 214;
[249.] www.asbweb.org- American Society of Biomechanics;
[250.] www.materialise.com;
[251.] X Hansen, P.D., Woollacott, M.H., Debu, B. (1988) - Postural responses to changing task
conditions, Mendeley, Experimental Brain Research (vol. 73), pag. 627- 636;
[252.] Yardley, L., Britton, J., Lear, S., Bird, J., Luxon, L.M. (1995)- Relationship between
balance system function and agoraphobic avoidance, Behav. Res. Ther.. (vol. 33), pag.
435- 439;
[253.] Zhang, H. (2006) - Use of Statistical Mechanics Methods to Assess the Effects of
Localized Muscle Fatigue on Stability during Upright Stance, tez , Facultatea Institului
Politehnic Virginia;
[254.] Zhang, H. (2006) - Use of Statistical Mechanics Methods to Assess the Effects of
Localized Muscle Fatigue on Stability during Upright Stance, tez , Facultatea Institului
Politehnic Virginia;

194

[255.] http://www.utica.edu/instresearch/media/Appendix%20G.pdfTemplate;

Informed

Consent

Form

[256.] http://www.scribd.com/doc/52904413/86/Appendix-A-Informed-Consent-Form-For-StudentsAppendix A: Informed Consent Form (For Students);

[257.] www.utexas.edu- Informed Consent to Participate in Research;


[258.] http://www.hercules.com/us/Speakers/bdd/p/43/xps-5-1-70/;
[259.] Radu, C., Ro!ca, Ileana, C. (2009)- Some contribution to the design of osteosysnthesis
implant, Estonian Journal of Engineering, Tallin, Estonia, ISSN 1736-7522;
[260.] Manualul tehnic al sistemului de iluminare Kaiser, Sudio F64, Bucure;ti, 2007;
[261.] http://www.kistler.com/mediaaccess/9286B_BP__000-713e-05.10.pdf.

195

Anexa 6.1

Consim.9mntul informat de participare la cercetarea experimental9


Vi se cere s lua&i parte la un studiu de cercetare. Acest formular v ofer informa&ii
despre studiu. Investigatorul principal (persoana care se ocup de aceast cercetare) sau un
reprezentant al cercet torului principal v va descrie acest studiu !i v va r spunde la toate
ntreb rile dumneavoastr . nainte de a lua o decizie citi&i informa&iile de mai jos !i pune&i
ntreb ri despre ceea ce nu n&elege&i. Participarea dumneavoastr este n ntregime voluntar
1. Titlul studiului experimental: Determinarea influen elor mediului nconjur tor asupra
locomo iei i stabilit ii umane.
2. Cercet tor principal (Date contact):
Drd. Ing. Ionel PERBAN;
Departament Sisiteme Mecatronice Avansate, Catedra Mecanic Fin !i Mecatronic ,
Facultatea Inginerie Mecanic , Universitatea Transilvania;
0726633499
3. Sursa de finan&are:
Proiect ID 6600
4. Scopul acestui studiu experimental:
Identificarea n cadrul tezei doctorale, cu titlul Studii i cercet ri privind influen a
mediului nconjur tor asupra stabilit ii i locomo iei umane, a influen&elor
semnalelor acustice !i luminoase asupra echilibrului, stabilit &ii statice !i dinamice
(locomo&ie).
5. Derularea experimentului se va realiza conform protocolului ata!at n care se men&ioneaz
etapele succesive, constituite dintr-un num r de 24 de evalu ri, cu o durat de desf !urare de
aproximativ 30 de secunde/ experiment. Timpul total este de aproximativ 45 de minute.
Timpii mor&i se datoreaz controlului, amplas rii !i calibr rii echipamentelor. n tot acest
timp ve&i fi supu!i la stimuli acustici !i lumino!i.
6. n eventualitatea particip rii trebuie s men&iona&i patologiile de care suferi&i, sau dac a&i
suferit de vreo afec&iune la urm toarele: sistemul muscular, tendoane, ligamente (entorse),
sistem neuro- vegetativ, sistem osos (fracturi), sistem auditiv, sistem vizual.
7. Posibilele discomforturi !i riscuri: Nu exist poten&iale riscuri de s n tate asociate acestui
studiu.

196

8. Rezultatele acestui studiu nu aduc nici un beneficiu direct c tre subiect, dar aduc un aport la
determinarea influen&elor mediului nconjur tor asupra limitelor de stabilitate n cazul static
!i dinamic .
9. Acest studiu nu implic nici o contribu&ie financiar din partea subiectului.
10. Subiectul este liber s renun&e n orice moment la acest studiu !i s - !i retrag formularul
semnat f r nici o obliga&ie, iar datele dumneavoastr personale precum !i cele experimentale
vor nceta s mai fie utilizate.
11. Cercet torul principal are dreptul s v elimine din cadrul experimentului n cazul n care nu
pute&i parcurge protocolul sau nu v ncadra&i n cerin&ele protocolului.
12. Datele dumneavoastr personale vor fi p strate confiden&ial.
13. n calitate de reprezentant al acestui experiment am explicat participan&ilor scopul,
procedurile, posibilele beneficii !i eventualele riscuri ale acestui studiu experimental,
alternativele particip rii !i confiden&ialitatea datelor personale.
14. Numele/ Prenumele participantului ("subiect de studiu"):
Nr.crt.

Nume

Prenume

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Apetroaei
Albu
Bokor
Anghel
Micu
Ionescu
Braun
Drug
Cointe
Gallet
Dubois
Mih il
Asofiei
Z rnescu
Pavel
Ripan
Popa
Enache
R dulescu
Csiki
Iftimiciuc

Bogdan
Andi
Ptefan
Lauren&iu
Ptefan
Mircea
Barbu
Cornel
Guillaume
Julien
Sebastien
Alexandra
Adelina
Iulia
Adina
Virginia
Corina
Ana
Alexandra
Timea
Mihaela

Semnatura

197

Anexa 6.2

Greutate
Kistler

Patologii

Dreptaci

Stangagi

n l&ime

Nume Prenume

Sex

Nr.

Vrsta

Protocolul experimental
Sesizari post
experimentale

presiune u!oar n
zona frontal a
capului; oboseal n
zona gleznei

OK

Apetroaei
1
Bogdan

22

190

103.63

surplus muscular !i
corec&ie adductie la
piciorul stng, varice

22

175

66.25

uzarea meniscului
interior

presiune s n
tmple; u!oar
durere la genunchiul
stng

OK

OK

oboseal n zona
gambelor

OK

3
4
5

Albu Andi
Bokor Ptefan
Anghel
Lauren&iu
Micu Ptefan

22

185

98.52

Lovitur n zona
genunchiului stng
bandajat

22

181

64.69

stenoza mitral

23

170

62.71

Ionescu Mircea

39

187

94.15

Braun Barbu

35

183

71.82

A!chie (fragment)
osoas deplasat n zona
tarsienelor (bolt ) la
piciorul drept
fractur a doua
metarsian la piciorul
drept la 18 ani,
hipoacuzie stnga

presiune u!oar n
cre!tet; oboseal n
gambe
presiune u!oar n
zona cre!tetului

Drug Cornel

36

174

95.61

Cointe
Guillaume

23

176

89.38

10 Gallet Julien

23

178

91.06

11 Dubois Sebastien
Mih il
12
Alexandra

23

182

82.17

21

169

64.28

13 Asofiei Adelina

21

175

62.13

14 Z rnescu Iulia

20

170

68.5

15 Pavel Adina

21

178

54.26

16 Ripan Virginia

21

171

56.96

hipermetropie

17 Popa Corina
18 Enache Ana
R dulescu
19
Alexandra
20 Csiki Timea
Iftimiciuc
21
Mihaela

21
21

f
f

164
173

1
1

20

166

OK

22

162

55.24

OK

21

166

56.36

lips calciu
ligament alungit !i 4
luxa&ii la piciorul drept
astigmatism
hipermetropic

presiune la nivelul
urechilor
OK
oboseal n zona
genunchilor, urechi
nfundate
OK
OK

198

tendon alungit la
piciorul stng
hipermetropie, polipi
inflama&i
astigamtism miopic
compus

OK

OK
presiune n zona
tmplelor

1
1

OK

OK

Anexa 6.3

Succesiunea etapelelor protocolului experimental

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tipul
analizei

Static

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Dinamic

Frecven&
zgomot !i
preciz ri
2Hz
7Hz
7.83Hz
8Hz
20Hz

Situa&ia
ochilor

Zona de
sprijin

OI
OD
OI
OD
OI
OI
OI
OI
OI
OD
OD
OD
OD

F r spum
F r spum
Cu Spum
Cu Spum
Cu Spum
Cu Spum
Cu Spum
Cu Spum
Cu Spum
F r spum
F r spum
F r spum
F r spum

OD

F r spum

OD
OD
OD
OD
OI

F r spum
F r spum
F r spum
F r spum
Cu Spum

OI

Cu Spum

OD

F r spum

toat gama de
frecven&e la 90
de secunde
-

OD
OD
OD

F r spum
F r spum
F r spum

zgomot salvare

salvare
sniper
-

Alte situa&ii
Iluminare la nivelul fe&ei
intoarcere cap- stga, dreapta
aplecare cap- stnga, dreapta,
fa& , spate
destabilizare spre fa&
destabilizare spre spate
destabilizare spre stnga
destabilizare spre dreapta
-

Timp
(s)/m rime
e!antion
30/3000
30/3000
30/3000
30/3000
30/3000
30/3000
30/3000
30/3000
30/3000
30/3000
30/3000
30/3000
30/3000
30/3000
10/1000
10/1000
10/1000
10/1000
90/9000
90/9000

normal

4/400

iluminare la nivelul fe&ei


Iluminare de pe podea

4/400
4/400
4/400

199

Anexa 6.4

Parametrii de analiz9 statistic9


1. Media aritmetic a valorilor:
N

X bar =

!X

= AVERAGE ( xi )
N
2. Abaterea standard a valorilor:
i =1

x' =

! (x
i =1

xm ) 2

= STDEV ( xi )

N 1
3. Maximul valorilor:

Max( x) = MAX ( xi )
4. Minimul valorilor:
Min( x) = MIN ( xi )
5. Amplitudinea valorilor:
A( x) = MAX ( xi ) MIN ( xi )
6. Varian&a (dispersia) valorilor:
N

CVx = x'2 =

7.

! (x
i =1

xm ) 2

N 1
Indicele balansului posturii:

IBP = CVx + CVy = SQRT (CVx + CVy )


8. Limitele unei abateri standard:
lim ' x = xbar + x'
lim ' x = xbar x'
9. Limitele a dou abateri standard:
lim 2' x = xbar + 2 x'
lim 2' x = xbar
10. Eroarea standard:

x'
N SQRT (N )
11. Distan&a parcurs :
SEMx =

x'

2 x'

N 1

Dist = ! ( xi +1
i =1

xi ) 2 + ( y i +1

12. Evaluarea valorilor for&ei FZ :


FG = TRUNC(G * 9.80665,1) ,
200

y i ) 2 = SUM ( SQRT (( xi +1

xi )^ 2 + ( y i +1

y i )^ 2))

unde: G= valoarea masei corpului m surat pe platforma Kistler, [kgf]


FZ i

FG = TRUNC( FZ i - FG ) .

Cuantificarea situa&iilor n care:


FZ i
FZ i
-

FG > 0 :
IF (( FZ i

FG ) > 0, 1, 0) urmat de COUNTIF( IF (( FZ i

FG ) > 0, 1, 0) ,1)

FG < 0 :
IF (( FZ i

FG ) < 0, 1, 0) urmat de COUNTIF( IF (( FZ i

FG ) < 0, 1, 0) ,1)

FG = 0 :
IF (( FZ i FG ) < 0, 1, 0) urmat de COUNTIF( IF (( FZ i FG ) < 0, 1, 0) ,1)
13. Indicii de stabilitate, n cazul evalu rii statice, anterior (ISPSxA), posterior (ISPSxP), stnga
(ISPSyS), dreapta (ISPSyD) :
FZ i

ISPSxA =

MAX ( Fxi )
,
Fx max A

ISPSxP =

MIN ( Fxi )
,
Fx max P

ISPSyS =

MIN ( Fyi )
,
Fy max S

ISPSyD =

MAX ( Fyi )
,
Fy max D

unde:
Fx max A = MAX ( Fx A i ) ,
Fx max P = MIN ( Fx P i ) ,
Fy max S = MIN ( Fy S i )
Fy max D = MAX ( Fy D i )
14. Valorile maxime ale Fz n cazul evalu rii statice a destabiliz rii :

!i

Fz max A = MAX ( Fx A i )
Fz max P = MAX ( Fx P i )
Fz max S = MAX ( Fx S i )
Fz max D = MAX ( Fx D i )
15. Aria bazei de sus&inere (ABS):
ABS =

( B + b) h
2

unde: B- baza mare, b- baza mic , h- n l&imea= LET (Lungimea Efectiv a T lpii)
16. Unghiul de deschidere al t lpilor (F):
= 2 arctg

DDM DIM
2 LET

unde: DDM- Distatan&a ntre Degetele Mari, DIM- Distan&a Intra-Maleolar ;


201

Anexa 6.5

Rezultatele parametrilor pentru fiecare subiect n parte


Subiect: Albu Andi
xbar
ybar
Lx
Ly
max (x)
min (x)
max (y)
min (y)
Ax
Ay
CVx
CVy
IBP
lim Lx
lim Ly
lim 2Lx
lim 2Ly
lim -Lx
lim -Ly
lim -2Lx
lim -2Ly
SEMx
SEMy
Dist.
Fxbar
Fybar
Fzbar
Lx
Ly
Lz

1
-0.02
0.01
0.00
0.00
-0.01
-0.03
0.02
0.00
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
-0.01
0.01
-0.01
0.02
-0.02
0.01
-0.02
0.01
0.00
0.00
11.78
0.64
0.36
651.08
1.05
0.93
3.32

2
0.01
0.01
0.00
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.02
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
7.53
0.38
0.18
650.32
1.12
1.01
2.43

3
-0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
-0.02
0.01
0.00
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
-0.01
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.00
10.25
0.52
0.41
650.31
1.38
1.22
3.92

4
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.02
0.01
-0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.03
0.01
0.02
-0.01
0.02
-0.01
0.00
0.00
9.99
0.59
0.30
649.63
1.47
1.40
5.66

5
0.02
0.01
0.01
0.00
0.04
0.00
0.01
0.00
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.02
0.01
0.03
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
4.89
0.75
0.14
649.00
1.62
1.60
9.15

6
0.03
0.00
0.00
0.00
0.05
0.02
0.01
-0.01
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
0.01
0.04
0.01
0.03
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
13.09
0.81
0.41
651.05
1.47
1.44
4.05

7
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.01
0.03
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
8.77
0.42
0.11
649.97
1.04
1.01
3.39

8
0.03
0.00
0.01
0.00
0.06
0.02
0.01
-0.02
0.04
0.03
0.00
0.00
0.01
0.04
0.01
0.04
0.01
0.03
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
7.98
0.70
0.31
649.03
1.22
0.96
3.35

9
0.03
0.01
0.00
0.00
0.04
0.01
0.02
0.00
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
0.01
0.04
0.02
0.02
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
13.19
0.43
0.17
649.48
1.54
1.27
4.37

10
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
-0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
9.25
0.23
0.17
651.39
1.43
1.57
7.18

11
0.01
0.01
0.00
0.00
0.02
0.00
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
6.62
0.71
0.22
649.58
0.80
0.83
4.15

12
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
-0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.00
7.98
1.06
0.25
650.36
0.86
0.74
3.57

13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.64
0.77
0.20
649.73
1.06
0.91
3.29

14
0.00
0.00
0.01
0.00
0.02
-0.01
0.01
0.00
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.00
12.67
0.46
0.16
650.82
1.19
0.96
3.04

15
0.03
0.00
0.01
0.00
0.05
0.02
0.01
-0.01
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.04
0.00
0.04
0.01
0.03
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
8.30
0.97
0.15
648.94
0.91
0.94
3.59

16
0.00
0.01
0.01
0.00
0.02
-0.02
0.01
0.00
0.04
0.02
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.00
6.34
0.88
0.22
649.47
1.08
0.86
3.47

17
-0.05
-0.02
0.08
0.19
0.54
-0.69
0.42
-1.64
1.22
2.06
0.01
0.04
0.21
0.03
0.17
0.12
0.35
-0.13
-0.21
-0.22
-0.40
0.01
0.02
6.19
-12.55
4.56
485.28
10.80
41.45
214.12

18
-0.05
-0.03
0.01
0.07
-0.02
-0.07
0.11
-0.23
0.05
0.34
0.00
0.01
0.07
-0.04
0.04
-0.03
0.11
-0.06
-0.10
-0.07
-0.17
0.00
0.01
0.85
-12.14
-3.46
517.57
10.77
43.19
186.25

Ionel Perban. Studii 8i cercet9ri privind influen.a mediului nconjur9tor asupra stabilit9.ii 8i locomo.iei umane

19
-0.04
0.05
0.02
0.09
0.01
-0.18
0.49
-0.19
0.19
0.68
0.00
0.01
0.09
-0.02
0.14
0.00
0.23
-0.05
-0.03
-0.07
-0.12
0.00
0.01
1.71
-5.53
-1.10
479.46
8.78
37.08
211.45

202

20
-0.04
-0.04
0.14
0.19
0.62
-0.97
0.85
-1.18
1.60
2.03
0.02
0.04
0.24
0.10
0.15
0.24
0.34
-0.18
-0.23
-0.32
-0.41
0.01
0.02
9.03
-7.67
-3.21
472.34
7.66
43.74
232.26

max(Fx)
min(Fx)
max(Fy)
min(Fy)
max(Fz)
min(Fz)
AFx
AFy
AFz
Fz-Fg>0
Fz-Fg<0
Fz-Fg=0
ISPS x A
ISPS x P
ISPS y S
ISPS y D

4.02
-2.67
3.72
-2.89
670.56
638.19
6.70
6.61
32.38
1976.00
946.00
78.00
0.03
0.02
0.02
0.02

3.79
-2.71
3.29
-2.23
662.62
640.10
6.50
5.51
22.53
1833.00
1073.00
94.00
0.03
0.02
0.02
0.02

Fxmax A
Fxmax P
Fymax S
Fymax D
Fzmax A
Fzmax P
Fzmax S
Fzmax D

5.20
-3.16
4.29
-2.85
662.96
637.42
8.36
7.14
25.55
1804.00
1117.00
79.00
0.04
0.02
0.02
0.03

4.98
-3.10
4.93
-6.02
667.48
635.85
8.08
10.95
31.63
1575.00
1401.00
24.00
0.04
0.02
0.05
0.03

6.06
-5.17
4.60
-3.99
670.89
632.27
11.22
8.59
38.62
1141.00
1843.00
16.00
0.04
0.03
0.03
0.03

6.39
-3.74
4.60
-3.63
667.60
638.46
10.13
8.23
29.14
1983.00
966.00
51.00
0.04
0.02
0.03
0.03

4.14
-4.88
2.82
-2.95
661.25
638.39
9.01
5.77
22.86
1501.00
1449.00
50.00
0.03
0.03
0.02
0.02

4.50
-4.29
4.43
-3.85
666.43
635.41
8.78
8.28
31.02
1247.00
1684.00
69.00
0.03
0.03
0.03
0.03

5.10
-4.35
3.38
-3.36
662.79
638.66
9.44
6.73
24.13
1578.00
1377.00
45.00
0.04
0.03
0.03
0.02

4.84
-2.71
4.14
-2.71
670.84
636.21
7.55
6.86
34.62
1518.00
1450.00
32.00
0.03
0.02
0.02
0.03

3.10
-2.08
4.28
-2.17
663.79
635.62
5.19
6.46
28.18
1395.00
1562.00
43.00
0.02
0.01
0.02
0.03

4.14
-1.63
2.76
-1.66
663.81
638.44
5.77
4.42
25.36
1800.00
1146.00
54.00
0.03
0.01
0.01
0.02

4.24
-2.68
3.67
-2.09
668.61
635.00
6.93
5.76
33.61
1465.00
1467.00
68.00
0.03
0.02
0.02
0.02

5.61
-2.90
3.10
-3.19
666.72
639.66
8.51
6.29
27.06
1821.00
1087.00
92.00
0.04
0.02
0.02
0.02

4.94
-3.49
3.46
-3.87
665.01
636.83
8.43
7.34
28.18
3743.00
5083.00
174.00
0.03
0.02
0.03
0.02

5.79
-3.49
3.41
-3.32
666.75
633.11
9.29
6.72
33.64
4335.00
4469.00
196.00
0.04
0.02
0.03
0.02

9.26
-32.25
57.90
-84.07
665.48
1.25
41.51
141.97
664.23
17.00
96.00
1.00

13.01
-26.09
56.81
-87.52
676.84
15.68
39.10
144.34
661.16
20.00
84.00
0.00

12.29
-24.70
39.13
-84.69
685.44
7.10
36.99
123.82
678.34
20.00
88.00
0.00

142.28
-166.63
-129.38
155.58
820.35
719.52
718.16
734.86
Cazul dinamic

tSTART [s]

tSTOP [s]

114

2.2

3.33

104

1.55

2.58

108

1.37

2.44

114

6.16

7.29

203

14.64
-16.44
53.67
-89.68
673.50
-6.91
31.08
143.35
680.41
26.00
88.00
0.00

Subiect: Anghel Lauren.iu


xbar
ybar
Lx
Ly
max (x)
min (x)
max (y)
min (y)
Ax
Ay
CV x
CVy
IBP
lim Lx
lim Ly
lim 2Lx
lim 2Ly
lim -Lx
lim -Ly
lim -2Lx
lim -2Ly
SEMx
SEMy
Dist.
Fxbar
Fybar
Fzbar
Lx
Ly
Lz
max(Fx)
min(Fx)
204

1
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.01
0.01
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.03
0.01
0.02
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
8.68
0.11
0.00
636.27
0.87
0.83
3.72
2.69
-2.37

2
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.01
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.02
0.00
0.03
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
10.02
-0.11
0.00
636.32
1.24
1.31
5.46
3.73
-3.48

3
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.01
0.01
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
0.00
0.03
0.01
0.02
-0.01
0.02
-0.01
0.00
0.00
8.63
0.20
0.04
636.56
1.29
0.99
3.77
5.13
-3.66

4
0.03
0.00
0.00
0.00
0.04
0.02
0.01
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.01
0.04
0.01
0.03
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
9.83
0.10
0.11
635.12
1.44
1.49
6.71
4.52
-3.60

5
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.01
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.17
0.34
-0.09
634.98
0.99
0.83
3.96
4.10
-2.64

6
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.01
0.01
-0.01
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
0.00
0.03
0.01
0.02
0.00
0.01
-0.01
0.00
0.00
9.17
0.11
-0.06
635.60
1.15
0.94
3.77
7.05
-5.80

7
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.01
0.01
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.03
0.00
0.02
0.00
0.01
-0.01
0.00
0.00
9.82
0.21
0.34
636.83
1.10
0.94
3.40
3.61
-2.90

8
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.02
0.01
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.03
0.00
0.02
-0.01
0.02
-0.01
0.00
0.00
8.77
0.07
0.07
635.29
1.56
1.55
8.01
4.51
-3.70

9
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.01
0.01
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.02
0.01
0.01
0.00
0.01
-0.01
0.00
0.00
10.95
0.15
0.02
635.85
1.14
1.03
3.29
3.33
-2.87

10
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.01
0.01
-0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
7.87
0.05
0.02
636.14
0.93
0.79
3.90
3.74
-3.19

11
0.03
0.00
0.00
0.00
0.04
0.01
0.01
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.04
0.01
0.02
0.00
0.02
-0.01
0.00
0.00
8.93
-0.12
0.13
635.94
1.46
1.54
7.56
3.91
-3.60

12
0.02
0.00
0.01
0.00
0.04
0.01
0.01
-0.01
0.04
0.02
0.00
0.00
0.01
0.02
0.00
0.03
0.01
0.01
0.00
0.01
-0.01
0.00
0.00
9.73
0.23
-0.02
635.12
1.84
1.05
5.89
24.51
-19.66

13
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.01
0.01
-0.01
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.03
0.01
0.02
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
7.75
0.27
0.06
637.19
1.50
1.57
8.52
4.44
-3.22

14
0.02
0.01
0.01
0.00
0.04
0.01
0.02
-0.01
0.03
0.03
0.00
0.00
0.01
0.03
0.01
0.03
0.01
0.02
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
8.28
0.85
0.06
636.88
1.54
1.46
6.42
5.61
-3.29

15
0.02
0.01
0.00
0.00
0.03
0.01
0.02
-0.01
0.02
0.03
0.00
0.00
0.00
0.03
0.01
0.03
0.01
0.02
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
6.18
1.71
0.53
636.33
1.22
1.26
5.85
6.54
-2.13

16
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.01
0.01
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.03
0.01
0.01
0.00
0.01
-0.01
0.00
0.00
7.17
1.06
0.35
636.60
1.28
1.32
5.99
5.10
-3.15

17
-0.03
0.06
0.02
0.10
0.06
-0.14
0.29
-0.48
0.19
0.77
0.00
0.01
0.10
0.00
0.16
0.02
0.26
-0.05
-0.04
-0.07
-0.14
0.00
0.01
1.90
-8.96
-2.94
492.47
9.77
43.20
190.56
17.66
-26.33

18
-0.08
-0.02
0.01
0.09
-0.01
-0.12
0.13
-0.36
0.12
0.49
0.00
0.01
0.09
-0.07
0.07
-0.05
0.15
-0.10
-0.10
-0.11
-0.19
0.00
0.01
1.40
-17.44
0.97
494.87
12.40
39.82
190.60
16.16
-40.12

19
-0.03
0.00
0.03
0.08
0.17
-0.11
0.18
-0.20
0.28
0.38
0.00
0.01
0.09
0.00
0.08
0.03
0.16
-0.05
-0.08
-0.08
-0.16
0.00
0.01
1.08
3.28
1.83
503.42
8.82
45.11
182.94
28.59
-9.69

20
-0.06
-0.02
0.02
0.09
-0.03
-0.12
0.23
-0.39
0.09
0.62
0.00
0.01
0.09
-0.05
0.07
-0.03
0.16
-0.08
-0.11
-0.09
-0.19
0.00
0.01
1.39
-12.35
-2.39
498.85
9.89
47.88
174.11
16.28
-26.26

max(Fy)
min(Fy)
max(Fz)
min(Fz)
AFx
AFy
AFz
Fz-Fg>0
Fz-Fg<0
Fz-Fg=0
ISPS x A
ISPS x P
ISPS y S
ISPS y D

2.09
-2.47
650.06
623.29
5.06
4.56
26.77
2236.00
713.00
51.00
0.02
0.02
0.02
0.02

Fxmax A
Fxmax P
Fymax S
Fymax D
Fzmax A
Fzmax P
Fzmax S
Fzmax D

3.93
-2.97
655.90
619.98
7.21
6.90
35.91
2148.00
810.00
42.00
0.02
0.03
0.02
0.03

4.01
-2.92
650.44
623.76
8.79
6.93
26.68
2322.00
635.00
43.00
0.03
0.03
0.02
0.03

4.45
-3.07
657.70
619.13
8.13
7.52
38.57
1700.00
1255.00
45.00
0.03
0.03
0.02
0.03

2.70
-2.91
649.70
620.86
6.73
5.61
28.84
1843.00
1097.00
60.00
0.03
0.02
0.02
0.02

2.95
-3.01
651.14
622.64
12.85
5.97
28.50
2038.00
880.00
82.00
0.05
0.04
0.02
0.02

3.93
-2.56
655.66
624.29
6.50
6.49
31.37
2285.00
671.00
44.00
0.02
0.02
0.02
0.03

3.92
-3.22
655.52
618.80
8.20
7.14
36.72
1584.00
1394.00
22.00
0.03
0.03
0.02
0.03

3.23
-2.67
646.74
624.81
6.19
5.91
21.93
2300.00
645.00
55.00
0.02
0.02
0.02
0.02

2.32
-2.46
647.05
625.11
6.93
4.78
21.93
2181.00
778.00
41.00
0.02
0.02
0.02
0.02

3.85
-2.80
656.78
620.14
7.51
6.65
36.64
1709.00
1264.00
27.00
0.03
0.03
0.02
0.03

7.44
-6.65
706.33
561.07
44.17
14.09
145.26
1986.00
964.00
50.00
0.16
0.14
0.05
0.05

3.88
-2.94
657.57
621.16
7.66
6.82
36.41
1561.00
1412.00
27.00
0.03
0.02
0.02
0.03

4.58
-4.78
657.02
622.49
8.90
9.35
34.54
1929.00
1041.00
30.00
0.04
0.02
0.03
0.03

4.39
-3.23
656.04
620.36
8.67
7.63
35.68
5725.00
3150.00
125.00
0.04
0.02
0.02
0.03

4.10
-2.44
656.06
620.52
8.24
6.54
35.54
5846.00
3044.00
110.00
0.03
0.02
0.02
0.03

56.67
-92.82
663.74
5.83
43.99
149.48
657.91
8.00
85.00
1.00

67.56
-77.87
673.39
5.33
56.28
145.42
668.06
15.00
75.00
0.00

73.62
-85.05
663.15
5.09
38.28
158.68
658.06
13.00
72.00
0.00

155.92
-137.03
-141.86
135.99
677.76
679.28
675.41
658.61
Cazul dinamic

tSTART [s]

tSTOP [s]

94

3.25

4.18

90

2.03

2.92

85

2.47

3.31

85

2.36

3.2

205

78.27
-95.16
657.09
5.69
42.53
173.43
651.40
7.00
78.00
0.00

Subiect: Apetroaei Bogdan


xbar
ybar
Lx
Ly
max (x)
min (x)
max (y)
min (y)
Ax
Ay
CVx
CVy
IBP
lim Lx
lim Ly
lim 2Lx
lim 2Ly
lim -Lx
lim -Ly
lim -2Lx
lim -2Ly
SEMx
SEMy
Dist.
Fxbar
Fybar
Fzbar
Lx
Ly
Lz

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.05

-0.06

-0.06

-0.06

-0.06

-0.06

0.02

-0.07

-0.06

-0.06

-0.05

-0.07

0.05

0.05

0.05

0.07

-0.07

-0.05

-0.03

-0.08

0.00

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

-0.01

-0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.03

0.05

0.03

-0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.00

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

0.01

0.01

0.02

0.03

0.01

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.09

0.09

0.10

0.09

0.06

-0.04

-0.05

-0.05

-0.05

-0.04

0.04

-0.06

-0.05

-0.05

-0.04

-0.05

0.06

0.07

0.07

0.08

-0.01

0.16

0.00

-0.05

0.04

-0.07

-0.08

-0.07

-0.08

-0.08

0.01

-0.08

-0.08

-0.07

-0.07

-0.08

0.04

0.04

0.03

0.05

-0.19

-0.13

-0.09

-0.17

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.01

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.23

0.30

0.28

0.17

0.00

0.00

-0.01

0.00

0.01

-0.01

-0.01

-0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.01

-0.01

-0.01

-0.19

-0.30

-0.31

-0.23

0.02

0.03

0.03

0.02

0.03

0.04

0.03

0.02

0.03

0.02

0.03

0.03

0.02

0.03

0.04

0.03

0.18

0.29

0.09

0.13

0.01

0.01

0.02

0.01

0.01

0.01

0.02

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.02

0.42

0.60

0.59

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.01

0.09

0.10

0.10

0.09

0.05

-0.05

-0.06

-0.06

-0.06

-0.06

0.03

-0.07

-0.06

-0.06

-0.05

-0.06

0.05

0.06

0.05

0.08

-0.05

-0.02

-0.01

-0.06

0.00

0.01

0.00

0.01

0.02

0.00

0.00

-0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.12

0.14

0.13

0.07

0.06

-0.05

-0.05

-0.05

-0.05

-0.05

0.03

-0.06

-0.05

-0.05

-0.04

-0.06

0.06

0.06

0.06

0.08

-0.03

0.02

0.00

-0.04

0.00

0.01

0.00

0.01

0.02

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.22

0.23

0.23

0.16

0.04

-0.06

-0.06

-0.06

-0.07

-0.07

0.02

-0.07

-0.07

-0.07

-0.06

-0.07

0.05

0.05

0.04

0.06

-0.09

-0.08

-0.04

-0.10

0.00

0.00

-0.01

0.01

0.01

0.00

-0.01

-0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.01

0.00

-0.06

-0.05

-0.06

-0.10

0.04

-0.07

-0.07

-0.06

-0.07

-0.07

0.01

-0.08

-0.08

-0.07

-0.06

-0.08

0.04

0.04

0.03

0.06

-0.10

-0.11

-0.05

-0.11

0.00

0.00

-0.01

0.01

0.01

0.00

-0.01

-0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.01

-0.01

-0.16

-0.14

-0.16

-0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

6.22

5.84

6.76

4.80

5.94

6.96

7.61

5.14

5.75

5.56

4.48

5.09

5.57

8.29

7.00

7.06

0.89

1.99

1.04

0.71

1.29

0.09

-0.09

0.07

-0.14

0.06

0.68

0.00

0.15

0.07

-0.01

-0.05

0.73

0.77

0.32

0.54

-26.80

-18.99

-14.75

-26.00

-0.29

-0.51

-0.38

-0.44

-0.50

-0.42

0.49

-0.37

-0.43

-0.01

-0.42

-0.27

0.48

0.44

0.51

0.34

-11.57

-4.72

-1.83

-10.96

1010.55

1011.62

1010.08

1010.49

1010.07

1010.16

1011.73

1008.78

1008.94

1010.31

1010.41

1010.41

1010.00

1010.62

1010.81

1009.62

713.08

728.56

757.20

767.44

1.78

1.57

2.16

1.90

2.42

2.14

2.33

1.78

2.94

1.45

1.13

1.45

1.84

2.00

1.71

1.98

22.79

19.48

19.45

22.95

1.33

1.08

1.44

1.70

1.71

1.36

1.63

1.02

1.73

1.00

0.97

1.08

1.69

1.63

1.38

1.66

66.62

62.29

77.53

78.30

5.40

3.74

4.02

8.49

7.23

3.37

5.85

3.74

7.29

3.68

4.04

3.63

8.03

3.63

3.90

7.29

331.23

343.40

312.12

296.59

206

max(Fx)
min(Fx)
max(Fy)
min(Fy)
max(Fz)
min(Fz)
AFx
AFy
AFz
Fz-Fg>0
Fz-Fg<0
Fz-Fg=0
ISPS x A
ISPS x P
ISPS y S
ISPS y D

8.60

6.67

8.81

5.65

6.40

7.75

10.97

7.47

8.49

4.60

3.59

4.41

6.16

7.96

8.45

8.24

24.59

16.21

35.39

26.30

-3.74

-6.30

-8.48

-7.31

-9.15

-8.18

-8.80

-6.77

-11.89

-4.95

-5.12

-5.41

-4.35

-5.66

-6.94

-6.39

-57.61

-54.15

-45.73

-67.04

4.19

3.03

4.69

3.41

3.25

3.63

5.98

3.15

4.10

2.90

3.00

4.79

5.56

4.99

6.46

6.60

89.18

89.22

128.12

111.19

-5.28

-3.74

-5.02

-5.00

-5.77

-6.09

-4.81

-4.63

-5.54

-3.78

-4.18

-4.18

-4.81

-5.31

-5.60

-5.25

-149.74

-133.90

-152.22

-156.45

1030.72

1021.45

1031.65

1032.06

1031.21

1022.81

1033.41

1027.69

1027.69

1025.63

1022.97

1024.27

1032.45

1027.97

1030.68

1032.25

1067.92

1031.91

1030.43

1101.95

993.87

1000.65

997.18

993.07

993.01

999.75

993.18

992.10

993.64

997.37

999.19

998.84

993.87

995.76

995.88

992.67

6.12

-5.39

6.35

5.44

12.34

12.96

17.29

12.96

15.54

15.93

19.76

14.24

20.38

9.56

8.71

9.83

10.52

13.62

15.39

14.63

82.20

70.35

81.12

93.33

9.47

6.78

9.71

8.42

9.03

9.72

10.79

7.78

9.64

6.67

7.17

8.97

10.37

10.30

12.06

11.85

238.92

223.12

280.34

267.64

36.85

20.81

34.47

39.00

38.20

23.06

40.23

35.59

34.05

28.25

23.78

25.43

38.58

32.22

34.80

39.58

1061.80

1037.30

1024.08

1096.51

367.00

324.00

173.00

770.00

599.00

116.00

464.00

35.00

592.00

145.00

208.00

136.00

738.00

146.00

707.00

1666.00

10.00

7.00

7.00

11.00

2604.00

2635.00

2817.00

2221.00

2367.00

2869.00

2503.00

2956.00

2381.00

2828.00

2761.00

2838.00

2246.00

2836.00

8201.00

7280.00

81.00

105.00

87.00

87.00

29.00

41.00

10.00

9.00

34.00

15.00

33.00

9.00

27.00

27.00

31.00

26.00

16.00

18.00

92.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

0.04

0.05

0.03

0.04

0.04

0.06

0.04

0.05

0.03

0.02

0.02

0.03

0.04

0.05

0.05

0.02

0.03

0.05

0.04

0.05

0.04

0.05

0.04

0.06

0.03

0.03

0.03

0.02

0.03

0.04

0.03

0.03

0.02

0.03

0.03

0.03

0.03

0.02

0.02

0.03

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

0.03

0.03

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

0.03

0.03

0.03

Fxmax A
Fxmax P
Fymax S
Fymax D
Fzmax A
Fzmax P
Fzmax S
Fzmax D

181.82
-185.35
-192.86
193.10
1154.53
1048.33
1086.64
1102.73
Cazul dinamic

tSTART [s]

tSTOP [s]

91

1.47

2.37

112

1.58

2.69

94

1.72

2.65

98

1.66

2.63

207

Subiect: Asofiei Adelina


xbar
ybar
Lx
Ly
max (x)
min (x)
max (y)
min (y)
Ax
Ay
CVx
CVy
IBP
lim Lx
lim Ly
lim 2Lx
lim 2Ly
lim -Lx
lim -Ly
lim -2Lx
lim -2Ly
SEMx
SEMy
Dist.
Fxbar
Fybar
Fzbar
Lx
Ly
Lz
max(Fx)
min(Fx)
max(Fy)

1
0.02
-0.01
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
-0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.02
-0.01
0.02
0.00
0.01
-0.01
0.01
-0.02
0.00
0.00
10.30
0.79
0.28
610.50
1.05
0.90
3.12
4.60
-2.90
3.71

208

2
0.02
-0.01
0.00
0.00
0.03
0.01
0.00
-0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
-0.01
0.03
-0.01
0.02
-0.02
0.01
-0.02
0.00
0.00
8.60
0.54
0.43
610.92
1.52
1.47
7.47
5.76
-3.83
5.65

3
0.03
-0.01
0.00
0.00
0.04
0.02
0.00
-0.02
0.02
0.03
0.00
0.00
0.01
0.04
-0.01
0.04
0.00
0.03
-0.01
0.03
-0.02
0.00
0.00
8.03
0.55
0.47
610.05
1.52
1.65
7.29
4.71
-3.38
5.37

4
0.02
-0.01
0.00
0.00
0.04
0.01
0.00
-0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
-0.01
0.03
0.00
0.02
-0.02
0.02
-0.02
0.00
0.00
12.69
0.68
0.26
611.10
1.16
1.31
2.85
4.36
-2.80
4.37

5
0.04
-0.02
0.00
0.00
0.05
0.03
-0.01
-0.03
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.04
-0.01
0.04
-0.01
0.03
-0.02
0.03
-0.02
0.00
0.00
6.93
0.80
0.32
609.88
0.89
0.81
3.99
3.90
-2.21
3.56

6
0.02
-0.01
0.00
0.00
0.04
0.01
0.00
-0.03
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
-0.01
0.03
-0.01
0.02
-0.02
0.02
-0.02
0.00
0.00
13.00
0.76
0.34
610.51
1.39
1.22
3.54
6.24
-3.55
3.90

7
0.02
-0.01
0.00
0.00
0.03
0.01
0.00
-0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.02
-0.01
0.03
-0.01
0.01
-0.02
0.01
-0.02
0.00
0.00
10.26
0.75
0.36
610.92
1.34
1.46
5.80
4.67
-2.18
4.27

8
0.02
-0.02
0.00
0.00
0.03
0.01
-0.01
-0.03
0.03
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
-0.01
0.03
-0.01
0.02
-0.02
0.02
-0.02
0.00
0.00
6.42
0.74
0.46
610.41
0.96
0.94
3.69
3.96
-2.57
5.29

9
0.02
-0.02
0.00
0.00
0.04
0.00
-0.01
-0.03
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
-0.02
0.03
-0.02
0.02
-0.03
0.01
-0.03
0.00
0.00
10.44
0.77
0.23
610.93
1.12
1.07
2.66
4.45
-2.78
4.18

10
0.03
-0.01
0.00
0.01
0.05
0.02
0.02
-0.02
0.03
0.05
0.00
0.00
0.01
0.04
-0.01
0.04
0.00
0.03
-0.02
0.02
-0.02
0.00
0.00
9.49
0.93
0.37
610.24
1.39
1.79
6.54
5.27
-3.33
9.50

11
0.02
-0.01
0.00
0.00
0.03
0.01
0.00
-0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
-0.01
0.03
-0.01
0.02
-0.01
0.01
-0.02
0.00
0.00
10.19
0.73
0.33
609.72
0.81
0.96
3.14
4.13
-2.02
3.58

12
0.02
-0.01
0.00
0.00
0.04
0.02
0.00
-0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.03
0.00
0.02
-0.01
0.02
-0.01
0.00
0.00
9.94
0.66
0.34
609.27
0.88
0.83
3.06
3.40
-1.87
3.48

13
0.02
-0.01
0.00
0.00
0.04
0.01
0.00
-0.02
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
-0.01
0.03
0.00
0.02
-0.01
0.01
-0.02
0.00
0.00
10.56
0.52
0.26
610.16
1.29
1.48
4.74
4.05
-2.96
4.15

14
0.01
-0.01
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
-0.02
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.02
-0.01
0.02
-0.01
0.01
-0.02
0.01
-0.02
0.00
0.00
10.56
0.66
0.36
610.46
1.07
1.12
3.16
4.55
-2.92
3.98

15
0.03
-0.02
0.01
0.00
0.04
0.01
-0.01
-0.03
0.04
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
-0.01
0.04
-0.01
0.02
-0.02
0.01
-0.02
0.00
0.00
8.64
0.25
0.37
610.00
1.06
0.91
2.87
5.12
-4.16
3.51

16
0.02
-0.02
0.00
0.00
0.04
0.01
-0.01
-0.03
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
-0.02
0.03
-0.01
0.02
-0.02
0.01
-0.03
0.00
0.00
8.67
0.57
0.27
610.72
1.49
1.48
7.74
5.50
-2.97
4.97

17
-0.09
0.03
0.09
0.13
0.00
-0.90
0.42
-0.80
0.91
1.23
0.01
0.02
0.16
0.00
0.16
0.09
0.29
-0.18
-0.11
-0.27
-0.24
0.01
0.01
2.96
-16.82
11.77
445.51
14.65
31.99
202.09
18.68
-39.35
55.22

18
-0.07
0.00
0.11
0.11
0.02
-1.10
0.77
-0.26
1.12
1.03
0.01
0.01
0.15
0.04
0.10
0.15
0.21
-0.18
-0.11
-0.29
-0.22
0.01
0.01
1.91
-9.34
13.35
454.57
10.00
34.96
192.22
13.63
-24.36
63.72

19
-0.05
-0.04
0.01
0.07
0.02
-0.07
0.17
-0.20
0.09
0.36
0.00
0.01
0.08
-0.04
0.03
-0.03
0.11
-0.07
-0.12
-0.08
-0.19
0.00
0.01
0.82
-7.04
5.37
442.53
12.58
34.02
198.90
23.97
-28.65
42.67

20
-0.09
-0.01
0.02
0.08
0.00
-0.19
0.26
-0.34
0.19
0.60
0.00
0.01
0.09
-0.07
0.07
-0.05
0.16
-0.10
-0.10
-0.12
-0.18
0.00
0.01
1.72
-8.99
1.44
432.87
11.34
33.52
207.60
13.76
-21.48
45.64

min(Fy)
max(Fz)
min(Fz)
AFx
AFy
AFz
Fz-Fg>0
Fz-Fg<0
Fz-Fg=0
ISPS x A
ISPS x P
ISPS y S
ISPS y D

-2.23
628.54
599.12
7.51
5.94
29.43
1985.00
943.00
72.00
0.04
0.02
0.02
0.05

-3.40
631.34
595.43
9.59
9.05
35.91
1618.00
1344.00
38.00
0.05
0.03
0.04
0.08

Fxmax A
Fxmax P
Fymax S
Fymax D
Fzmax A
Fzmax P
Fzmax S
Fzmax D

-3.26
629.89
595.05
8.09
8.64
34.83
1460.00
1513.00
27.00
0.04
0.03
0.04
0.07

-4.30
627.96
598.66
7.16
8.67
29.30
2328.00
600.00
72.00
0.04
0.02
0.05
0.06

-2.24
629.52
594.02
6.11
5.80
35.50
1694.00
1264.00
42.00
0.03
0.02
0.02
0.05

-3.59
621.86
599.73
9.79
7.49
22.13
1992.00
947.00
61.00
0.05
0.03
0.04
0.05

-2.54
629.75
596.53
6.85
6.81
33.23
1769.00
1197.00
34.00
0.04
0.02
0.03
0.06

-2.87
620.13
599.87
6.53
8.16
20.25
1796.00
1153.00
51.00
0.03
0.02
0.03
0.07

-3.68
622.90
603.44
7.23
7.86
19.46
2170.00
745.00
85.00
0.04
0.02
0.04
0.06

-8.02
628.69
597.02
8.59
17.52
31.66
1498.00
1475.00
27.00
0.04
0.03
0.09
0.13

-2.89
624.13
600.81
6.16
6.47
23.33
1480.00
1458.00
62.00
0.03
0.02
0.03
0.05

-2.75
618.46
598.47
5.26
6.23
19.99
1491.00
1442.00
67.00
0.03
0.02
0.03
0.05

-3.29
629.11
593.47
7.00
7.44
35.64
1755.00
1195.00
50.00
0.03
0.02
0.04
0.06

-3.07
629.07
596.49
7.47
7.05
32.58
1805.00
1099.00
96.00
0.04
0.02
0.03
0.05

-3.82
627.50
596.22
9.28
7.33
31.28
5342.00
3387.00
271.00
0.04
0.03
0.04
0.05

-2.94
631.04
595.36
8.47
7.91
35.68
4419.00
4523.00
58.00
0.05
0.02
0.03
0.07

-51.71
641.25
1.77
58.03
106.93
639.48
20.00
70.00
0.00

-53.68
635.83
1.43
37.98
117.40
634.40
16.00
76.00
0.00

-71.67
649.21
6.86
52.62
114.34
642.35
14.00
78.00
0.00

118.88
-120.10
-89.89
74.47
664.12
620.95
655.58
641.65

Cazul dinamic
n

tSTART [s]

tSTOP [s]

90

1.58

2.47

92

1.43

2.34

92

1.18

2.09

94

2.33

3.26

209

-70.95
637.17
8.75
35.23
116.59
628.42
16.00
78.00
0.00

Subiect: Bokor tefan


xbar
ybar
Lx
Ly
max (x)
min (x)
max (y)
min (y)
Ax
Ay
CVx
CVy
IBP
lim Lx
lim Ly
lim 2Lx
lim 2Ly
lim -Lx
lim -Ly
lim -2Lx
lim -2Ly
SEMx
SEMy
Dist.
Fxbar
Fybar
Fzbar
Lx
Ly
Lz
max(Fx)
min(Fx)

1
0.00
0.00
0.01
0.00
0.02
-0.02
0.01
0.00
0.03
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
-0.01
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.00
6.45
0.42
0.74
966.87
1.73
1.33
3.60
7.04
-5.99

210

2
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.02
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
8.38
0.23
0.22
965.84
1.41
1.44
4.66
4.71
-4.60

3
0.02
0.01
0.00
0.00
0.03
0.01
0.02
0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.01
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
5.38
0.66
0.61
965.18
1.58
0.99
3.57
6.52
-4.89

4
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.01
-0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.82
0.57
0.67
967.10
1.26
1.19
3.26
4.99
-3.17

5
0.01
-0.01
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
-0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
-0.01
0.02
-0.01
0.01
-0.01
0.00
-0.02
0.00
0.00
5.97
0.84
0.74
966.71
1.88
1.68
8.34
8.01
-4.25

6
-0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
-0.02
0.01
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
0.00
0.00
4.95
1.13
0.87
966.66
1.87
1.63
7.13
7.64
-4.08

7
-0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
-0.02
0.02
0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
-0.01
0.02
0.00
0.02
-0.01
0.01
-0.02
0.01
0.00
0.00
6.42
0.57
0.63
962.54
1.80
1.56
6.46
7.52
-5.17

8
-0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
-0.03
0.01
-0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.01
-0.01
0.00
0.00
0.01
-0.02
0.00
-0.02
0.00
0.00
0.00
6.71
0.59
0.42
966.61
1.90
1.62
6.62
6.45
-4.77

9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
-0.01
0.00
-0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
-0.01
-0.01
0.00
0.00
5.05
0.11
0.67
965.63
1.53
0.95
4.07
5.73
-4.83

10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
-0.01
0.00
-0.01
0.03
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
-0.01
-0.01
-0.01
0.00
0.00
7.01
0.21
0.49
965.50
1.41
0.97
3.33
5.88
-4.19

11
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.82
0.20
0.65
966.03
1.02
0.81
4.43
3.66
-4.04

12
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.06
0.21
0.64
966.24
0.97
0.86
4.40
3.49
-3.08

13
0.01
0.01
0.01
0.00
0.03
0.00
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.01
0.02
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
6.84
0.64
0.68
960.49
1.48
1.41
6.42
4.92
-4.41

14
0.02
0.00
0.01
0.01
0.04
-0.01
0.01
-0.01
0.05
0.03
0.00
0.00
0.01
0.03
0.01
0.04
0.01
0.01
0.00
-0.01
-0.01
0.00
0.00
6.17
0.52
0.50
961.19
1.91
1.58
6.54
7.39
-9.08

15
0.01
0.02
0.00
0.00
0.02
-0.01
0.03
0.01
0.03
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.01
0.02
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.00
5.45
0.67
0.74
960.32
1.45
1.12
4.40
6.98
-4.94

16
0.01
0.02
0.00
0.00
0.02
0.00
0.03
0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.01
0.03
0.01
0.03
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.00
6.79
0.99
0.65
960.40
1.61
1.37
5.39
9.23
-4.81

17
-0.05
0.01
0.01
0.07
0.01
-0.15
0.18
-0.22
0.15
0.40
0.00
0.00
0.07
-0.04
0.07
-0.03
0.14
-0.06
-0.06
-0.08
-0.13
0.00
0.01
0.85
-12.00
2.31
687.03
10.85
45.97
335.75
6.32
-32.01

18
-0.03
0.00
0.02
0.04
0.00
-0.17
0.32
-0.06
0.17
0.38
0.00
0.00
0.05
-0.01
0.05
0.01
0.09
-0.05
-0.04
-0.07
-0.08
0.00
0.00
1.27
-13.48
0.51
693.43
13.54
48.97
313.83
11.56
-44.63

19
-0.05
-0.01
0.03
0.06
0.23
-0.18
0.14
-0.26
0.40
0.40
0.00
0.00
0.07
-0.02
0.05
0.01
0.11
-0.09
-0.07
-0.12
-0.13
0.00
0.01
1.29
-7.77
1.42
727.77
11.22
48.36
297.48
13.29
-30.68

20
-0.05
-0.01
0.03
0.07
0.21
-0.07
0.22
-0.37
0.28
0.58
0.00
0.01
0.08
-0.03
0.06
0.00
0.13
-0.08
-0.08
-0.11
-0.15
0.00
0.01
0.94
-17.64
-9.58
719.01
14.83
53.81
301.34
13.23
-46.03

max(Fy)
min(Fy)
max(Fz)
min(Fz)
AFx
AFy
AFz
Fz-Fg>0
Fz-Fg<0
Fz-Fg=0
ISPS x A
ISPS x P
ISPS y S
ISPS y D

4.81
-2.94
980.46
954.20
13.03
7.75
26.25
1705.00
1200.00
95.00
0.03
0.04
0.03
0.03

4.10
-3.00
985.23
951.45
9.31
7.10
33.78
1329.00
1597.00
74.00
0.02
0.03
0.03
0.03

Fxmax A
Fxmax P
Fymax S
Fymax D
Fzmax A
Fzmax P
Fzmax S
Fzmax D

3.84
-1.99
978.36
955.15
11.41
5.83
23.21
1220.00
1721.00
59.00
0.03
0.03
0.02
0.02

4.67
-2.18
986.94
951.81
8.16
6.85
35.13
1788.00
1133.00
79.00
0.02
0.02
0.02
0.03

5.56
-3.21
987.26
949.28
12.26
8.77
37.98
1341.00
1643.00
16.00
0.04
0.03
0.03
0.04

5.62
-3.04
987.75
951.18
11.72
8.66
36.58
1428.00
1554.00
18.00
0.03
0.03
0.03
0.04

5.12
-3.60
985.38
945.74
12.69
8.72
39.64
732.00
2238.00
30.00
0.03
0.03
0.03
0.03

4.73
-4.48
988.13
948.67
11.22
9.20
39.47
1511.00
1449.00
40.00
0.03
0.03
0.04
0.03

4.23
-2.88
978.24
952.89
10.56
7.12
25.35
1311.00
1635.00
54.00
0.03
0.03
0.03
0.03

4.47
-2.36
988.78
953.45
10.06
6.82
35.33
1184.00
1750.00
66.00
0.03
0.03
0.02
0.03

3.37
-1.64
977.58
953.62
7.70
5.02
23.96
1439.00
1515.00
46.00
0.02
0.03
0.02
0.02

3.70
-1.91
982.70
954.97
6.58
5.61
27.73
1488.00
1478.00
34.00
0.02
0.02
0.02
0.02

4.80
-2.37
981.41
942.82
9.33
7.16
38.58
459.00
2512.00
29.00
0.02
0.03
0.02
0.03

6.06
-4.15
984.29
942.72
16.48
10.21
41.57
540.00
2441.00
19.00
0.03
0.06
0.04
0.04

4.96
-2.59
981.01
942.52
11.92
7.55
38.49
638.00
8286.00
76.00
0.03
0.03
0.02
0.03

5.10
-3.55
981.83
942.94
14.04
8.66
38.89
1058.00
7886.00
56.00
0.04
0.03
0.03
0.03

68.95
-95.75
1030.53
7.81
38.33
164.70
1022.72
16.00
93.00
0.00

66.42
-86.38
998.64
6.38
56.20
152.80
992.26
7.00
97.00
0.00

67.44
-85.08
1030.01
9.91
43.98
152.52
1020.11
11.00
96.00
0.00

221.67
-149.94
-108.11
154.88
1200.93
1026.68
1024.44
1016.28

Cazul dinamic
n

tSTART [s]

tSTOP [s]

109

1.74

2.82

104

1.67

2.7

107

1.65

2.71

98

2.25

3.22

211

60.29
-108.91
999.29
8.40
59.27
169.20
990.89
7.00
91.00
0.00

Subiect: Braun Barbu


xbar
ybar
Lx
Ly
max (x)
min (x)
max (y)
min (y)
Ax
Ay
CVx
CVy
IBP
lim Lx
lim Ly
lim 2Lx
lim 2Ly
lim -Lx
lim -Ly
lim -2Lx
lim -2Ly
SEMx
SEMy
Dist.
Fxbar
Fybar
Fzbar
Lx
Ly
Lz
max(Fx)
min(Fx)

1
0.04
0.01
0.00
0.00
0.05
0.03
0.02
0.00
0.03
0.01
0.00
0.00
0.00
0.05
0.02
0.05
0.02
0.04
0.01
0.03
0.01
0.00
0.00
9.93
0.28
-0.18
702.65
1.21
1.16
3.33
5.00
-4.10

212

2
0.04
0.01
0.01
0.00
0.05
0.02
0.02
0.00
0.03
0.01
0.00
0.00
0.01
0.04
0.01
0.05
0.02
0.03
0.01
0.03
0.01
0.00
0.00
9.73
0.52
-0.13
703.86
1.36
1.31
5.13
4.46
-4.09

3
0.03
0.02
0.00
0.00
0.04
0.02
0.03
0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.02
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
7.24
0.15
-0.07
703.68
1.02
0.94
3.99
5.08
-3.55

4
0.02
0.01
0.00
0.00
0.03
0.02
0.02
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.03
0.02
0.03
0.02
0.02
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
8.87
0.27
-0.05
703.87
1.23
1.24
4.50
4.11
-2.82

5
0.01
0.02
0.00
0.00
0.03
0.01
0.03
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.02
0.02
0.03
0.01
0.02
0.01
0.02
0.00
0.00
11.43
0.33
-0.11
703.99
1.27
1.29
3.97
4.32
-4.16

6
0.02
0.02
0.00
0.00
0.03
0.02
0.03
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.02
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
11.09
0.29
-0.17
703.72
1.41
1.28
4.55
4.26
-3.10

7
0.02
0.01
0.00
0.00
0.04
0.01
0.02
0.00
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.02
0.03
0.02
0.02
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
10.33
0.14
-0.12
703.04
1.51
1.49
5.30
4.84
-4.21

8
0.03
0.01
0.00
0.00
0.04
0.02
0.02
0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.02
0.03
0.02
0.03
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
8.98
0.34
-0.13
703.44
1.11
0.87
3.09
3.89
-2.65

9
0.02
0.01
0.00
0.00
0.03
0.01
0.02
0.00
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.02
0.03
0.02
0.02
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
9.47
0.38
-0.22
703.19
1.46
1.48
5.74
6.02
-3.23

10
0.05
0.01
0.00
0.00
0.06
0.04
0.02
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.06
0.01
0.06
0.02
0.05
0.01
0.05
0.01
0.00
0.00
7.17
0.24
-0.13
703.72
1.59
1.58
8.57
4.53
-3.72

11
0.04
0.01
0.01
0.00
0.06
0.03
0.01
0.00
0.03
0.01
0.00
0.00
0.01
0.05
0.01
0.06
0.01
0.04
0.01
0.03
0.00
0.00
0.00
6.65
0.07
-0.11
703.25
0.91
0.83
4.02
3.15
-2.85

12
0.05
0.01
0.00
0.00
0.06
0.04
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.06
0.01
0.06
0.01
0.05
0.01
0.04
0.00
0.00
0.00
8.62
0.20
0.05
703.27
1.54
1.51
7.10
5.69
-3.49

13
0.05
0.00
0.00
0.00
0.06
0.04
0.01
-0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.05
0.00
0.06
0.00
0.05
0.00
0.04
-0.01
0.00
0.00
5.48
0.39
-0.04
703.38
0.93
0.84
4.39
4.50
-2.58

14
0.06
0.00
0.00
0.00
0.07
0.04
0.00
-0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.01
0.06
0.00
0.07
0.00
0.05
0.00
0.05
-0.01
0.00
0.00
7.89
0.24
-0.16
702.80
1.60
1.63
8.08
4.85
-4.17

15
0.03
0.02
0.00
0.00
0.04
0.02
0.03
0.00
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
0.02
0.04
0.02
0.03
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
10.97
0.49
0.24
702.96
1.12
1.04
3.57
4.60
-3.25

16
0.02
0.01
0.00
0.00
0.02
0.01
0.02
0.00
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.01
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
7.83
0.82
0.24
703.78
1.24
1.07
4.38
5.06
-2.37

17
-0.04
-0.03
0.02
0.08
0.03
-0.06
0.12
-0.22
0.09
0.34
0.00
0.01
0.08
-0.02
0.05
0.00
0.13
-0.06
-0.10
-0.08
-0.18
0.00
0.01
0.85
-15.71
1.69
541.40
11.90
45.16
213.30
11.51
-35.56

18
0.00
-0.06
0.19
0.11
1.80
-0.05
0.47
-0.43
1.85
0.89
0.04
0.01
0.22
0.19
0.05
0.38
0.17
-0.19
-0.17
-0.38
-0.28
0.02
0.01
4.46
-19.84
5.84
525.55
12.89
48.52
233.17
11.49
-44.90

19
-0.06
-0.01
0.03
0.10
0.18
-0.12
0.48
-0.19
0.30
0.67
0.00
0.01
0.10
-0.02
0.09
0.01
0.18
-0.09
-0.11
-0.12
-0.20
0.00
0.01
2.02
-16.11
5.74
530.99
13.31
49.42
223.98
16.39
-37.82

20
0.09
-0.06
0.86
0.80
8.81
-0.04
1.12
-8.11
8.85
9.23
0.74
0.64
1.17
0.95
0.74
1.81
1.54
-0.77
-0.86
-1.64
-1.65
0.08
0.08
26.15
-15.15
-2.12
501.19
12.39
42.06
251.07
10.21
-36.69

max(Fy)
min(Fy)
max(Fz)
min(Fz)
AFx
AFy
AFz
Fz-Fg>0
Fz-Fg<0
Fz-Fg=0
ISPS x A
ISPS x P
ISPS y S
ISPS y D

3.06
-3.21
716.29
689.85
9.09
6.26
26.45
870.00
2075.00
55.00
0.03
0.03
0.03
0.02

4.06
-3.58
724.98
688.28
8.55
7.64
36.69
1349.00
1586.00
65.00
0.03
0.03
0.03
0.03

Fxmax A
Fxmax P
Fymax S
Fymax D
Fzmax A
Fzmax P
Fzmax S
Fzmax D

3.24
-3.35
718.25
689.06
8.63
6.59
29.19
1258.00
1688.00
54.00
0.03
0.03
0.03
0.02

3.45
-2.69
724.54
689.29
6.93
6.14
35.25
1323.00
1612.00
65.00
0.03
0.02
0.03
0.02

3.44
-4.00
724.45
689.84
8.48
7.44
34.61
1302.00
1613.00
85.00
0.03
0.03
0.04
0.02

3.09
-2.71
720.17
687.72
7.35
5.80
32.45
1370.00
1562.00
68.00
0.03
0.02
0.03
0.02

3.71
-3.42
721.51
689.48
9.05
7.13
32.04
1056.00
1887.00
57.00
0.03
0.03
0.03
0.03

2.11
-2.22
712.66
691.08
6.54
4.33
21.58
1158.00
1765.00
77.00
0.02
0.02
0.02
0.01

3.82
-4.25
723.18
686.12
9.25
8.07
37.06
1124.00
1821.00
55.00
0.04
0.03
0.04
0.03

3.91
-3.20
725.45
685.49
8.24
7.11
39.96
1243.00
1745.00
12.00
0.03
0.03
0.03
0.03

3.19
-2.45
719.96
691.55
6.00
5.64
28.41
1220.00
1736.00
44.00
0.02
0.02
0.02
0.02

3.93
-3.39
725.24
687.25
9.17
7.32
37.99
1255.00
1708.00
37.00
0.04
0.03
0.03
0.03

3.47
-3.14
722.56
688.33
7.08
6.61
34.22
1295.00
1661.00
44.00
0.03
0.02
0.03
0.02

4.24
-3.98
723.15
685.61
9.02
8.22
37.54
1136.00
1845.00
19.00
0.03
0.03
0.04
0.03

4.04
-2.62
718.23
686.99
7.85
6.67
31.23
3117.00
5727.00
156.00
0.03
0.03
0.03
0.03

3.79
-2.52
723.79
689.06
7.43
6.31
34.73
3859.00
4930.00
211.00
0.03
0.02
0.02
0.03

61.79
-96.10
769.95
21.88
47.07
157.90
748.07
15.00
80.00
0.00

83.25
-95.00
804.30
0.96
56.39
178.26
803.34
17.00
81.00
0.00

75.04
-101.31
759.92
2.11
54.21
176.35
757.81
14.00
84.00
0.00

159.40
-124.74
-104.78
142.11
802.42
721.19
737.23
739.60
Cazul dinamic

tSTART [s]

tSTOP [s]

95

2.25

3.19

98

1.68

2.64

98

2.06

3.03

108

1.75

2.82

213

58.38
-95.98
783.74
0.18
46.90
154.36
783.57
19.00
89.00
0.00

Subiect: Drug9 Cornel


xbar
ybar
Lx
Ly
max (x)
min (x)
max (y)
min (y)
Ax
Ay
CVx
CVy
IBP
lim Lx
lim Ly
lim 2Lx
lim 2Ly
lim -Lx
lim -Ly
lim -2Lx
lim -2Ly
SEMx
SEMy
Dist.
Fxbar
Fybar
Fzbar
Lx
Ly
Lz
max(Fx)
min(Fx)

1
0.04
0.01
0.01
0.00
0.05
0.02
0.01
0.00
0.03
0.01
0.00
0.00
0.01
0.05
0.01
0.05
0.01
0.03
0.01
0.03
0.00
0.00
0.00
6.63
0.04
-0.02
933.46
1.49
0.95
3.45
5.04
-6.29

214

2
0.03
0.01
0.00
0.00
0.04
0.02
0.02
0.00
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
0.01
0.03
0.02
0.02
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
6.80
0.17
-0.16
933.81
1.52
1.48
6.97
4.93
-3.54

3
0.05
0.00
0.01
0.00
0.06
0.03
0.01
-0.01
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.06
0.00
0.06
0.00
0.04
-0.01
0.04
-0.01
0.00
0.00
7.59
0.13
-0.35
932.34
1.62
1.09
3.03
5.24
-4.82

4
0.04
0.01
0.01
0.00
0.06
0.02
0.02
0.01
0.04
0.02
0.00
0.00
0.01
0.05
0.02
0.06
0.02
0.03
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
7.88
0.25
-0.27
931.68
1.43
1.31
3.95
5.32
-3.89

5
0.03
-0.01
0.00
0.00
0.04
0.02
0.00
-0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.03
-0.01
0.04
0.00
0.03
-0.01
0.02
-0.01
0.00
0.00
7.35
-0.09
0.13
933.91
1.53
1.31
5.39
5.16
-4.90

6
0.01
-0.04
0.01
0.00
0.03
0.00
-0.03
-0.04
0.03
0.01
0.00
0.00
0.01
0.02
-0.03
0.03
-0.03
0.01
-0.04
0.00
-0.04
0.00
0.00
5.90
0.26
-0.41
933.52
1.49
0.95
3.85
7.10
-5.04

7
0.03
-0.02
0.01
0.00
0.05
0.01
-0.01
-0.03
0.04
0.01
0.00
0.00
0.01
0.04
-0.02
0.05
-0.01
0.03
-0.02
0.02
-0.02
0.00
0.00
7.47
0.19
-0.19
933.16
1.94
1.38
5.36
6.37
-5.85

8
0.02
-0.01
0.00
0.00
0.03
0.01
0.00
-0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
-0.01
0.02
-0.01
0.01
-0.01
0.01
-0.02
0.00
0.00
7.01
-0.05
0.06
933.97
1.40
1.12
2.92
6.36
-4.94

9
0.03
0.00
0.01
0.00
0.05
0.01
0.01
-0.01
0.04
0.02
0.00
0.00
0.01
0.04
0.00
0.05
0.01
0.02
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
5.56
0.45
-1.54
933.04
1.59
0.87
3.86
7.84
-4.41

10
0.05
0.01
0.01
0.00
0.06
0.03
0.02
0.01
0.03
0.01
0.00
0.00
0.01
0.05
0.01
0.06
0.02
0.04
0.01
0.03
0.01
0.00
0.00
5.53
0.20
0.01
932.02
2.01
0.93
3.84
5.77
-6.38

11
0.03
0.01
0.00
0.00
0.04
0.02
0.02
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.03
0.02
0.04
0.02
0.02
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
7.14
0.39
-0.14
933.46
1.25
1.16
3.19
4.11
-3.74

12
0.04
0.02
0.00
0.00
0.05
0.02
0.02
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.04
0.02
0.05
0.02
0.03
0.02
0.03
0.01
0.00
0.00
5.17
0.20
-0.37
932.68
1.28
0.79
3.78
5.60
-6.16

13
0.02
0.02
0.00
0.00
0.03
0.01
0.03
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.03
0.02
0.03
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
4.74
0.46
-1.61
931.93
1.02
0.77
3.73
4.23
-3.16

14
0.03
0.01
0.01
0.00
0.04
0.01
0.02
-0.01
0.03
0.03
0.00
0.00
0.01
0.04
0.01
0.04
0.02
0.03
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
8.56
0.45
-1.97
932.30
2.38
1.76
5.43
14.53
-10.86

15
0.04
0.02
0.01
0.00
0.07
0.03
0.03
0.01
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.05
0.02
0.06
0.02
0.04
0.02
0.03
0.01
0.00
0.00
5.48
0.31
0.10
931.12
1.71
1.50
6.47
6.89
-5.14

16
0.03
0.00
0.01
0.00
0.05
0.01
0.01
-0.01
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
0.01
0.04
0.01
0.02
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
4.29
0.88
-0.15
932.52
1.42
1.08
4.70
6.12
-3.91

17
-0.07
0.04
0.02
0.08
-0.02
-0.08
0.22
-0.23
0.06
0.45
0.00
0.01
0.08
-0.05
0.12
-0.03
0.21
-0.08
-0.04
-0.10
-0.13
0.00
0.01
0.60
-17.91
0.29
713.59
22.24
79.79
272.14
37.27
-42.36

18
-0.10
0.07
0.02
0.09
-0.06
-0.17
0.43
-0.16
0.10
0.59
0.00
0.01
0.09
-0.08
0.16
-0.06
0.24
-0.11
-0.02
-0.13
-0.11
0.00
0.01
0.73
-19.02
11.88
699.23
24.82
66.58
282.22
48.59
-44.64

19
-0.06
0.02
0.03
0.12
0.03
-0.28
0.64
-0.69
0.30
1.33
0.00
0.02
0.13
-0.03
0.15
0.00
0.27
-0.09
-0.10
-0.12
-0.22
0.00
0.01
1.95
-27.90
10.43
726.19
22.70
95.75
280.22
38.13
-65.82

20
0.06
0.00
0.06
0.20
0.62
-0.02
1.92
-0.29
0.64
2.20
0.00
0.04
0.21
0.12
0.20
0.17
0.40
0.00
-0.20
-0.05
-0.41
0.01
0.02
3.11
22.71
-7.34
720.51
14.01
72.26
275.39
41.36
-21.42

max(Fy)
min(Fy)
max(Fz)
min(Fz)
AFx
AFy
AFz
Fz-Fg>0
Fz-Fg<0
Fz-Fg=0
ISPS x A
ISPS x P
ISPS y S
ISPS y D

3.21
-3.24
943.40
920.51
11.33
6.45
22.90
405.00
2557.00
38.00
0.02
0.04
0.02
0.01

3.81
-3.71
953.99
917.67
8.47
7.52
36.31
760.00
2198.00
42.00
0.02
0.02
0.02
0.01

Fxmax A
Fxmax P
Fymax S
Fymax D
Fzmax A
Fzmax P
Fzmax S
Fzmax D

2.74
-3.13
946.03
921.98
10.06
5.87
24.05
100.00
2882.00
18.00
0.02
0.03
0.01
0.01

4.95
-4.41
951.27
916.20
9.21
9.36
35.08
165.00
2819.00
16.00
0.02
0.03
0.02
0.02

3.45
-2.47
953.85
917.11
10.06
5.92
36.74
533.00
2441.00
26.00
0.02
0.03
0.01
0.01

2.97
-3.18
951.77
919.30
12.14
6.15
32.47
492.00
2468.00
40.00
0.03
0.03
0.01
0.01

3.62
-3.84
951.82
915.64
12.22
7.46
36.18
476.00
2497.00
27.00
0.02
0.04
0.02
0.01

4.21
-2.74
952.55
921.74
11.30
6.95
30.81
324.00
2643.00
33.00
0.02
0.03
0.01
0.02

1.23
-4.90
946.60
922.57
12.26
6.13
24.04
386.00
2575.00
39.00
0.03
0.03
0.02
0.00

3.70
-2.30
947.01
917.71
12.15
6.00
29.30
182.00
2793.00
25.00
0.02
0.04
0.01
0.01

3.25
-2.74
951.73
920.57
7.85
5.99
31.16
249.00
2728.00
23.00
0.02
0.02
0.01
0.01

1.76
-2.51
941.69
919.83
11.77
4.27
21.86
292.00
2667.00
41.00
0.02
0.04
0.01
0.01

1.54
-4.85
941.91
921.69
7.39
6.39
20.22
144.00
2835.00
21.00
0.02
0.02
0.02
0.01

8.39
-10.68
958.62
906.08
25.38
19.07
52.54
427.00
2544.00
29.00
0.06
0.07
0.05
0.03

4.58
-3.52
952.18
915.03
12.03
8.10
37.16
1243.00
7706.00
51.00
0.03
0.03
0.02
0.02

3.65
-2.81
954.51
918.13
10.02
6.46
36.39
1022.00
7904.00
74.00
0.02
0.03
0.01
0.01

96.86
-169.64
944.98
6.77
79.62
266.50
938.21
2.00
89.00
0.00

104.48
-117.99
987.21
8.08
93.24
222.47
979.12
9.00
65.00
0.00

153.14
-162.05
1011.52
5.14
103.96
315.19
1006.38
16.00
69.00
1.00

258.15
-151.65
-212.57
272.06
1232.08
961.98
986.01
1155.11

Cazul dinamic
n

tSTART [s]

tSTOP [s]

91

1.61

2.51

74

2.03

2.76

86

3.12

3.97

107

4.41

5.47

215

112.35
-146.76
988.77
1.42
62.78
259.11
987.35
11.00
96.00
0.00

Subiect: Csiki Timea


xbar
ybar
Lx
Ly
max (x)
min (x)
max (y)
min (y)
Ax
Ay
CVx
CVy
IBP
lim Lx
lim Ly
lim 2Lx
lim 2Ly
lim -Lx
lim -Ly
lim -2Lx
lim -2Ly
SEMx
SEMy
Dist.
Fxbar
Fybar
Fzbar
Lx
Ly
Lz
max(Fx)
min(Fx)

1
0.03
-0.01
0.00
0.00
0.04
0.02
0.00
-0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.04
0.00
0.02
-0.01
0.02
-0.01
0.00
0.00
12.56
0.65
-0.34
542.18
1.26
1.27
5.76
4.53
-3.21

216

2
0.03
-0.01
0.00
0.00
0.04
0.02
0.00
-0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
-0.01
0.03
0.00
0.02
-0.01
0.02
-0.02
0.00
0.00
12.15
0.05
0.86
541.27
1.02
1.11
4.06
3.32
-2.64

3
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.01
0.01
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.02
0.01
0.03
0.01
0.01
0.00
0.01
-0.01
0.00
0.00
12.37
0.66
0.50
543.38
1.29
1.34
5.41
5.11
-2.94

4
0.03
-0.01
0.00
0.00
0.03
0.02
0.00
-0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
-0.01
0.03
0.00
0.02
-0.02
0.02
-0.02
0.00
0.00
10.20
0.63
0.42
543.74
1.49
1.55
7.08
5.06
-2.62

5
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.01
0.01
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.03
0.01
0.02
0.00
0.02
-0.01
0.00
0.00
10.81
0.39
0.20
543.73
1.00
0.93
3.49
3.46
-2.35

6
0.01
-0.02
0.00
0.00
0.03
0.00
-0.01
-0.03
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.02
-0.01
0.02
-0.01
0.01
-0.02
0.00
-0.03
0.00
0.00
11.89
0.99
0.78
543.57
0.99
1.09
3.34
4.53
-2.12

7
0.03
-0.02
0.00
0.00
0.04
0.02
-0.01
-0.03
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
-0.01
0.03
-0.01
0.02
-0.02
0.02
-0.02
0.00
0.00
13.21
0.76
0.67
543.17
1.37
1.45
5.88
5.90
-2.14

8
0.01
-0.01
0.00
0.01
0.02
0.00
0.00
-0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.02
0.00
0.02
0.00
0.01
-0.01
0.01
-0.02
0.00
0.00
9.94
0.76
0.48
543.47
0.89
0.84
3.37
3.89
-1.99

9
0.03
-0.01
0.00
0.00
0.04
0.02
0.00
-0.03
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
-0.01
0.04
0.00
0.02
-0.02
0.02
-0.02
0.00
0.00
13.54
0.67
0.48
543.38
1.20
1.29
4.08
4.67
-3.45

10
0.03
-0.01
0.00
0.00
0.04
0.02
0.00
-0.02
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
-0.01
0.03
0.00
0.03
-0.01
0.02
-0.02
0.00
0.00
11.40
2.21
1.17
543.28
0.93
0.89
3.24
4.96
-0.42

11
0.03
-0.01
0.00
0.00
0.04
0.02
0.00
-0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
-0.01
0.03
-0.01
0.03
-0.01
0.02
-0.02
0.00
0.00
13.08
0.30
0.52
543.17
1.06
1.15
3.65
3.66
-2.54

12
0.02
-0.01
0.00
0.00
0.03
0.01
0.00
-0.02
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
-0.01
0.03
0.00
0.02
-0.01
0.02
-0.02
0.00
0.00
13.43
0.51
0.54
543.20
1.26
1.21
4.51
3.87
-2.51

13
0.03
-0.01
0.00
0.00
0.04
0.02
0.00
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.04
0.00
0.03
-0.01
0.02
-0.01
0.00
0.00
12.93
0.60
0.71
543.49
1.21
1.16
4.10
4.16
-2.15

14
0.03
-0.01
0.00
0.00
0.04
0.01
0.00
-0.02
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
-0.01
0.04
0.00
0.02
-0.01
0.02
-0.02
0.00
0.00
12.65
0.79
0.63
542.69
1.31
1.24
4.95
4.58
-2.69

15
0.01
-0.01
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
-0.03
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.02
-0.01
0.02
-0.01
0.01
-0.02
0.00
-0.02
0.00
0.00
8.36
0.18
0.71
542.93
0.94
0.89
3.34
3.57
-2.54

16
0.02
-0.01
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
-0.02
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.02
0.00
0.03
0.00
0.02
-0.01
0.01
-0.01
0.00
0.00
13.62
0.72
0.74
542.95
0.98
1.02
3.65
4.33
-1.98

17
-0.07
0.04
0.33
0.39
0.12
-3.28
3.80
-0.47
3.41
4.26
0.11
0.15
0.51
0.27
0.43
0.60
0.82
-0.40
-0.35
-0.73
-0.75
0.03
0.04
12.60
-6.75
-3.07
390.17
6.86
33.22
189.24
6.51
-18.20

18
-0.04
0.08
0.20
0.43
0.28
-2.07
4.39
-0.16
2.35
4.55
0.04
0.19
0.48
0.17
0.52
0.37
0.95
-0.24
-0.35
-0.44
-0.78
0.02
0.04
7.57
-5.87
7.07
396.49
6.80
30.49
184.30
10.94
-19.05

19
-0.01
0.02
0.03
0.07
0.07
-0.23
0.16
-0.28
0.30
0.44
0.00
0.01
0.08
0.02
0.09
0.05
0.17
-0.03
-0.06
-0.06
-0.13
0.00
0.01
1.42
-2.09
1.06
391.06
5.87
38.90
196.31
11.84
-11.94

20
0.00
0.02
0.03
0.11
0.04
-0.24
0.65
-0.33
0.28
0.98
0.00
0.01
0.11
0.03
0.13
0.06
0.23
-0.03
-0.09
-0.07
-0.19
0.00
0.01
2.50
-0.82
-2.19
395.61
7.61
29.14
183.38
16.79
-14.23

max(Fy)
min(Fy)
max(Fz)
min(Fz)
AFx
AFy
AFz
Fz-Fg>0
Fz-Fg<0
Fz-Fg=0
ISPS x A
ISPS x P
ISPS y S
ISPS y D

3.38
-3.12
562.26
526.19
7.74
6.50
36.07
1534.00
1417.00
49.00
0.04
0.04
0.04
0.04

4.28
-2.00
558.42
527.30
5.96
6.28
31.12
1325.00
1614.00
61.00
0.03
0.03
0.02
0.04

Fxmax A
Fxmax P
Fymax S
Fymax D
Fzmax A
Fzmax P
Fzmax S
Fzmax D

4.42
-2.75
563.26
527.70
8.05
7.17
35.57
1814.00
1123.00
63.00
0.05
0.03
0.03
0.05

7.34
-4.36
566.46
527.42
7.68
11.70
39.05
1726.00
1219.00
55.00
0.05
0.03
0.05
0.08

2.76
-1.88
553.42
533.19
5.81
4.65
20.23
2133.00
814.00
53.00
0.03
0.03
0.02
0.03

4.07
-2.05
559.49
532.10
6.65
6.12
27.39
2122.00
817.00
61.00
0.04
0.02
0.02
0.04

4.88
-2.25
564.15
527.55
8.05
7.12
36.60
1793.00
1168.00
39.00
0.06
0.02
0.03
0.05

3.20
-1.70
552.57
533.34
5.88
4.90
19.24
2020.00
920.00
60.00
0.04
0.02
0.02
0.03

5.06
-3.09
561.03
529.79
8.12
8.15
31.24
2011.00
930.00
59.00
0.05
0.04
0.03
0.05

3.53
-1.01
553.61
534.10
5.38
4.55
19.51
2030.00
900.00
70.00
0.05
0.00
0.01
0.04

4.18
-1.81
563.72
527.88
6.19
5.99
35.84
2004.00
911.00
85.00
0.04
0.03
0.02
0.04

3.67
-2.24
562.52
530.44
6.38
5.91
32.08
1922.00
1027.00
51.00
0.04
0.03
0.03
0.04

3.91
-1.88
559.12
530.71
6.31
5.80
28.41
2089.00
861.00
50.00
0.04
0.02
0.02
0.04

4.04
-1.87
559.82
529.74
7.27
5.91
30.08
1830.00
1128.00
42.00
0.05
0.03
0.02
0.04

3.55
-1.65
561.30
530.94
6.11
5.20
30.36
5719.00
3095.00
186.00
0.04
0.03
0.02
0.04

4.36
-1.92
561.98
530.88
6.31
6.29
31.10
5675.00
3155.00
170.00
0.04
0.02
0.02
0.05

39.92
-78.92
577.90
0.57
24.71
118.84
577.34
10.00
89.00
0.00

45.55
-63.08
544.24
0.33
29.99
108.63
543.91
2.00
102.00
0.00

50.40
-87.81
568.82
1.70
23.78
138.21
567.12
7.00
98.00
0.00

101.25
-90.89
-88.65
95.48
576.84
581.18
567.24
569.96

Cazul dinamic
n

tSTART [s]

tSTOP [s]

99

2.87

3.85

104

2.08

3.11

105

1.86

2.9

91

3.09

3.99

217

40.65
-70.59
571.30
3.11
31.02
111.24
568.19
18.00
73.00
0.00

Subiect: Enache Ana


xbar
ybar
Lx
Ly
max (x)
min (x)
max (y)
min (y)
Ax
Ay
CVx
CVy
IBP
lim Lx
lim Ly
lim 2Lx
lim 2Ly
lim -Lx
lim -Ly
lim -2Lx
lim -2Ly
SEMx
SEMy
Dist.
Fxbar
Fybar
Fzbar
Lx
Ly
Lz
max(Fx)
min(Fx)

1
0.03
0.00
0.00
0.00
0.04
0.01
0.02
-0.01
0.02
0.03
0.00
0.00
0.01
0.03
0.01
0.03
0.01
0.02
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
12.72
0.31
-0.11
443.00
1.55
1.55
7.85
5.02
-3.41

218

2
0.04
0.00
0.00
0.00
0.05
0.03
0.02
-0.01
0.02
0.03
0.00
0.00
0.01
0.05
0.01
0.05
0.01
0.04
0.00
0.03
-0.01
0.00
0.00
11.47
0.18
0.00
443.70
1.53
1.38
6.59
5.68
-3.68

3
0.02
0.01
0.01
0.00
0.04
0.00
0.02
-0.01
0.05
0.03
0.00
0.00
0.01
0.03
0.02
0.04
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
10.54
0.22
-0.07
442.65
1.16
1.17
2.97
4.60
-4.53

4
0.04
0.01
0.01
0.00
0.06
0.02
0.02
-0.01
0.03
0.03
0.00
0.00
0.01
0.05
0.01
0.06
0.02
0.04
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
11.68
0.27
-0.15
441.82
0.84
0.90
3.40
3.38
-2.46

5
0.02
0.01
0.01
0.00
0.04
0.01
0.02
0.00
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
0.01
0.04
0.02
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
11.66
0.26
-0.16
442.29
1.00
1.00
3.68
3.43
-2.69

6
0.00
0.02
0.01
0.01
0.02
-0.01
0.04
0.00
0.03
0.04
0.00
0.00
0.01
0.01
0.03
0.01
0.03
-0.01
0.01
-0.01
0.00
0.00
0.00
9.05
0.24
0.06
443.07
0.97
0.97
3.84
3.62
-3.08

7
0.02
0.02
0.00
0.00
0.04
0.01
0.02
0.01
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
0.02
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
9.05
0.31
-0.03
442.58
1.04
0.76
4.06
4.30
-3.63

8
0.02
0.02
0.01
0.00
0.04
0.00
0.03
0.01
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
0.03
0.03
0.03
0.01
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
15.57
-0.01
0.03
443.26
1.15
0.97
2.59
4.16
-2.92

9
0.02
0.01
0.01
0.01
0.04
0.00
0.03
0.00
0.03
0.03
0.00
0.00
0.01
0.03
0.02
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
19.50
0.85
-0.11
442.88
1.41
1.30
4.30
5.48
-2.65

10
0.05
0.00
0.01
0.00
0.07
0.04
0.01
-0.01
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.06
0.00
0.06
0.01
0.04
0.00
0.04
0.00
0.00
0.00
7.41
0.29
0.17
442.60
1.61
1.56
9.37
5.14
-3.87

11
0.04
0.00
0.00
0.00
0.05
0.02
0.02
-0.01
0.03
0.03
0.00
0.00
0.01
0.04
0.01
0.04
0.01
0.03
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
16.86
0.50
0.00
442.32
1.25
1.39
4.54
3.81
-2.65

12
0.04
0.00
0.00
0.00
0.06
0.03
0.01
-0.01
0.03
0.03
0.00
0.00
0.01
0.05
0.00
0.05
0.01
0.04
0.00
0.03
-0.01
0.00
0.00
13.50
0.15
0.00
442.28
1.06
1.20
2.41
3.15
-2.73

13
0.04
0.00
0.00
0.00
0.05
0.03
0.01
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.04
0.01
0.04
0.01
0.03
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
10.36
0.22
0.07
443.04
0.81
0.85
3.54
3.15
-2.19

14
0.04
0.00
0.00
0.00
0.05
0.03
0.01
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.04
0.00
0.04
0.00
0.03
0.00
0.03
-0.01
0.00
0.00
7.33
0.15
-0.04
444.37
0.93
0.75
4.22
3.36
-2.76

15
0.04
0.00
0.01
0.00
0.06
0.01
0.02
-0.01
0.05
0.03
0.00
0.00
0.01
0.05
0.01
0.06
0.01
0.02
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
8.16
0.22
0.04
442.71
0.91
0.88
3.81
4.36
-2.56

16
0.02
0.02
0.01
0.00
0.04
0.00
0.03
0.00
0.04
0.03
0.00
0.00
0.01
0.03
0.02
0.03
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
8.76
0.32
-0.24
442.05
0.97
0.81
3.56
5.13
-3.04

17
0.09
0.06
1.21
1.15
11.98
-1.08
11.42
-0.50
13.06
11.92
1.46
1.33
1.67
1.30
1.21
2.51
2.37
-1.11
-1.09
-2.32
-2.24
0.12
0.12
39.06
-4.71
4.43
312.52
7.92
34.70
158.91
10.85
-22.56

18
0.00
-0.10
0.18
0.46
1.36
-0.85
0.48
-3.83
2.22
4.31
0.03
0.22
0.50
0.18
0.36
0.35
0.83
-0.17
-0.56
-0.35
-1.03
0.02
0.05
13.67
-3.57
2.65
318.03
6.56
33.07
151.72
9.16
-20.88

19
0.01
0.02
0.04
0.15
0.14
-0.33
0.91
-0.65
0.46
1.56
0.00
0.02
0.16
0.05
0.17
0.09
0.33
-0.03
-0.13
-0.07
-0.28
0.00
0.02
4.63
1.30
1.11
314.88
6.60
40.93
154.33
16.50
-12.23

20
-0.04
0.00
0.43
0.09
0.34
-4.27
0.40
-0.37
4.62
0.77
0.19
0.01
0.44
0.39
0.09
0.83
0.19
-0.47
-0.09
-0.90
-0.18
0.04
0.01
6.22
-5.44
-4.05
319.27
6.95
35.81
151.66
14.41
-18.08

max(Fy)
min(Fy)
max(Fz)
min(Fz)
AFx
AFy
AFz
Fz-Fg>0
Fz-Fg<0
Fz-Fg=0
ISPS x A
ISPS x P
ISPS y S
ISPS y D

4.25
-3.35
461.92
428.60
8.44
7.60
33.32
1203.00
1778.00
19.00
0.06
0.04
0.04
0.05

4.93
-3.20
463.98
428.58
9.36
8.13
35.40
1383.00
1590.00
27.00
0.07
0.04
0.04
0.05

Fxmax A
Fxmax P
Fymax S
Fymax D
Fzmax A
Fzmax P
Fzmax S
Fzmax D

3.64
-4.69
460.80
433.66
9.13
8.33
27.14
889.00
2049.00
62.00
0.06
0.05
0.06
0.04

2.50
-2.78
451.72
431.89
5.84
5.28
19.83
714.00
2244.00
42.00
0.04
0.03
0.04
0.03

2.79
-3.82
460.03
428.00
6.12
6.61
32.04
913.00
2027.00
60.00
0.04
0.03
0.05
0.03

3.79
-3.91
454.42
433.10
6.69
7.70
21.32
1205.00
1745.00
50.00
0.05
0.04
0.05
0.04

3.20
-2.78
458.02
430.60
7.93
5.98
27.42
1104.00
1845.00
51.00
0.05
0.04
0.04
0.03

3.14
-2.44
460.55
429.71
7.09
5.58
30.84
857.00
2055.00
88.00
0.05
0.03
0.03
0.03

4.21
-3.55
456.22
430.34
8.13
7.76
25.88
1303.00
1641.00
56.00
0.07
0.03
0.05
0.05

3.99
-2.83
461.92
427.06
9.02
6.82
34.86
1101.00
1887.00
12.00
0.07
0.05
0.04
0.04

3.82
-2.85
459.57
430.86
6.46
6.67
28.72
1032.00
1914.00
54.00
0.05
0.03
0.04
0.04

3.15
-3.20
457.88
428.15
5.88
6.35
29.73
517.00
2425.00
58.00
0.04
0.03
0.04
0.03

3.81
-2.47
455.97
430.49
5.34
6.28
25.48
1093.00
1855.00
52.00
0.04
0.03
0.03
0.04

2.42
-2.45
453.51
434.75
6.11
4.86
18.75
1551.00
1409.00
40.00
0.04
0.03
0.03
0.03

3.48
-2.46
459.26
429.56
6.93
5.94
29.71
3204.00
5640.00
156.00
0.06
0.03
0.03
0.04

2.88
-3.14
459.22
427.19
8.17
6.02
32.03
2469.00
6367.00
164.00
0.07
0.04
0.04
0.03

52.44
-63.93
478.78
0.11
33.41
116.37
478.67
19.00
81.00
0.00

50.91
-57.42
465.39
0.46
30.04
108.33
464.93
21.00
84.00
0.00

56.92
-84.77
477.21
2.30
28.73
141.69
474.91
19.00
73.00
0.00

78.51
-84.77
-77.39
92.79
496.46
494.33
493.47
511.07

Cazul dinamic
n

tSTART [s]

tSTOP [s]

100

2.99

105

1.67

2.71

92

1.6

2.51

100

3.57

4.56

219

44.54
-80.46
464.84
0.23
32.49
125.00
464.61
18.00
81.00
1.00

Subiect: Cointe Guillaume


xbar
ybar
Lx
Ly
max (x)
min (x)
max (y)
min (y)
Ax
Ay
CVx
CVy
IBP
lim Lx
lim Ly
lim 2Lx
lim 2Ly
lim -Lx
lim -Ly
lim -2Lx
lim -2Ly
SEMx
SEMy
Dist.
Fxbar
Fybar
Fzbar
Lx
Ly
Lz

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.02

0.03

0.02

0.02

0.03

0.03

0.02

0.05

0.04

0.01

0.02

0.03

0.02

0.03

0.04

0.04

-0.07

-0.04

0.02

-0.06

0.01

0.01

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

-0.01

-0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

-0.03

0.05

-0.03

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.09

0.04

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.19

0.06

0.07

0.07

0.03

0.04

0.04

0.03

0.04

0.04

0.04

0.06

0.06

0.02

0.03

0.04

0.04

0.05

0.05

0.05

0.78

0.05

0.04

-0.04

0.01

0.02

0.01

0.00

0.02

0.02

0.01

0.03

0.03

-0.01

0.01

0.02

0.01

0.01

0.02

0.02

-0.12

-0.36

-0.01

-0.13

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.02

0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.03

0.01

0.02

1.60

0.20

0.15

0.44

0.00

0.00

-0.01

-0.01

0.00

0.00

0.00

-0.02

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

-0.04

-0.01

0.00

-0.74

-0.10

-0.18

-0.01

0.02

0.02

0.03

0.03

0.03

0.02

0.03

0.02

0.02

0.03

0.02

0.02

0.03

0.04

0.03

0.03

0.91

0.41

0.05

0.09

0.01

0.01

0.02

0.01

0.02

0.01

0.01

0.02

0.02

0.01

0.01

0.01

0.02

0.06

0.01

0.02

2.34

0.30

0.33

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.00

0.21

0.07

0.07

0.07

0.02

0.04

0.02

0.02

0.03

0.03

0.03

0.05

0.05

0.01

0.02

0.03

0.03

0.04

0.04

0.04

0.01

0.00

0.03

-0.05

0.01

0.01

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

-0.01

-0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

0.16

0.11

0.04

0.20

0.03

0.04

0.03

0.03

0.04

0.04

0.03

0.05

0.05

0.02

0.03

0.03

0.03

0.04

0.05

0.04

0.10

0.04

0.04

-0.04

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

0.36

0.16

0.11

0.27

0.02

0.03

0.02

0.01

0.02

0.03

0.02

0.04

0.04

0.01

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

0.03

-0.16

-0.08

0.01

-0.08

0.01

0.01

-0.01

0.00

0.00

0.01

0.00

-0.01

-0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

-0.22

-0.01

-0.09

0.07

0.01

0.02

0.01

0.01

0.02

0.02

0.01

0.04

0.03

0.00

0.01

0.02

0.02

0.01

0.03

0.03

-0.24

-0.11

0.00

-0.09

0.00

0.00

-0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.02

-0.01

-0.01

-0.01

0.00

0.00

-0.01

0.00

0.00

-0.42

-0.07

-0.16

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

0.01

0.01

0.01

6.43

7.94

6.42

5.83

7.15

7.40

5.34

5.44

6.04

7.57

6.49

5.28

7.75

8.52

9.22

7.40

4.13

1.03

0.52

1.08

0.35

0.38

0.38

0.40

0.55

0.80

0.12

0.48

0.44

0.04

0.23

0.20

0.37

0.46

1.04

0.73

-18.37

-18.41

-10.33

-18.74

-0.17

-0.04

0.15

0.01

0.01

0.03

-0.12

0.05

0.56

-0.04

-0.05

-0.03

-0.13

-0.03

0.13

0.27

-10.28

3.23

-8.60

15.48

879.82

878.57

879.33

878.91

878.43

878.23

879.56

877.90

875.45

879.61

879.25

878.83

879.93

877.70

877.91

877.21

682.34

686.81

665.79

716.45

1.88

1.51

2.42

1.28

1.82

1.90

1.56

2.14

1.52

1.61

1.77

1.14

1.34

2.52

1.68

1.64

15.04

18.26

14.13

20.65

1.62

1.38

1.81

1.04

1.32

1.59

0.97

1.89

1.07

1.19

1.66

1.07

1.29

2.75

1.20

1.28

62.26

71.81

55.93

85.91

7.36

4.40

7.94

3.93

3.83

6.33

4.34

9.30

3.77

3.46

8.04

3.99

3.60

5.35

3.83

4.86

283.72

264.82

263.09

264.16

220

max(Fx)
min(Fx)
max(Fy)
min(Fy)
max(Fz)
min(Fz)
AFx
AFy
AFz
Fz-Fg>0
Fz-Fg<0
Fz-Fg=0
ISPS x A
ISPS x P
ISPS y S
ISPS y D

6.62

5.23

14.24

5.58

8.02

7.60

5.21

9.88

5.75

7.45

6.46

4.49

4.93

25.93

9.29

7.43

17.16

31.27

41.56

50.08

-5.56

-8.04

-9.62

-3.86

-6.85

-6.22

-5.78

-5.74

-4.20

-5.24

-4.48

-4.13

-4.59

-15.79

-8.12

-6.61

-42.48

-42.35

-29.63

-54.57

4.93

4.90

6.29

3.29

4.19

5.63

2.99

6.58

4.51

3.42

5.31

4.44

4.60

23.30

6.13

6.35

83.88

96.13

70.58

184.70

-3.73

-5.43

-4.91

-3.86

-4.37

-4.12

-3.38

-6.44

-5.85

-3.42

-5.22

-4.76

-6.45

-18.23

-4.48

-4.63

-141.53

-151.22

-123.05

-156.33

903.80

899.24

901.58

891.12

893.38

898.42

892.76

901.26

886.63

900.02

899.70

897.97

898.01

895.97

895.83

898.61

919.42

952.15

957.65

1011.06

862.66

861.11

860.99

866.53

863.98

863.21

866.34

855.78

861.54

864.05

862.93

865.22

866.99

852.85

864.25

859.44

1.05

5.01

13.37

5.80

12.19

13.26

23.86

9.44

14.86

13.81

10.99

15.63

9.95

12.70

10.94

8.62

9.52

41.72

17.41

14.04

59.64

73.62

71.19

104.66

8.66

10.33

11.19

7.15

8.56

9.75

6.37

13.02

10.36

6.84

10.53

9.20

11.04

41.53

10.61

10.98

225.40

247.34

193.63

341.03

41.14

38.13

40.59

24.59

29.40

35.21

26.42

45.48

25.09

35.97

36.76

32.74

31.03

43.12

31.58

39.18

918.36

947.14

944.28

1005.26

1901.00

2135.00

1723.00

2157.00

2066.00

1824.00

2208.00

1347.00

1160.00

2494.00

1641.00

2099.00

2522.00

1818.00

5802.00

4837.00

19.00

20.00

8.00

21.00

1062.00

811.00

1241.00

805.00

863.00

1141.00

754.00

1636.00

1779.00

467.00

1344.00

851.00

439.00

1140.00

3005.00

3987.00

86.00

67.00

70.00

63.00

37.00

54.00

36.00

38.00

71.00

35.00

38.00

17.00

61.00

39.00

15.00

50.00

39.00

42.00

193.00

176.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

0.02

0.06

0.02

0.03

0.03

0.02

0.04

0.02

0.03

0.03

0.02

0.02

0.10

0.04

0.03

0.03

0.04

0.04

0.02

0.03

0.03

0.03

0.03

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.07

0.04

0.03

0.02

0.03

0.03

0.02

0.03

0.02

0.02

0.04

0.03

0.02

0.03

0.03

0.04

0.11

0.03

0.03

0.02

0.02

0.03

0.02

0.02

0.03

0.01

0.03

0.02

0.02

0.03

0.02

0.02

0.12

0.03

0.03

Fxmax A
Fxmax P
Fymax S
Fymax D
Fzmax A
Fzmax P
Fzmax S
Fzmax D

254.30
-216.19
-172.61
201.38
1057.01
984.41
887.27
892.79

Cazul dinamic
tSTART [s]

tSTOP [s]

105

2.53

3.57

87

2.01

2.87

78

1.97

2.74

84

4.44

5.27

221

Subiect: Iftimiciuc Mihaela


xbar
ybar
Lx
Ly
max (x)
min (x)
max (y)
min (y)
Ax
Ay
CVx
CVy
IBP
lim Lx
lim Ly
lim 2Lx
lim 2Ly
lim -Lx
lim -Ly
lim -2Lx
lim -2Ly
SEMx
SEMy
Dist.
Fxbar
Fybar
Fzbar
Lx
Ly
Lz

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.03

0.05

0.02

0.03

0.04

0.03

0.03

0.05

0.04

0.04

0.05

0.04

0.04

0.04

0.03

0.03

-0.03

-0.03

0.00

-0.05

0.00

0.00

0.01

0.01

-0.01

0.00

0.00

0.00

-0.01

-0.01

-0.01

0.00

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

0.02

0.12

0.04

-0.01

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.03

0.02

0.03

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.11

0.07

0.12

0.09

0.04

0.06

0.04

0.04

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.16

0.08

0.19

-0.03

0.02

0.02

0.00

0.02

0.03

0.02

0.00

0.04

0.02

0.04

0.03

0.04

0.03

0.03

0.01

0.01

-0.09

-0.08

-0.18

-0.09

0.01

0.01

0.01

0.02

0.00

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.31

0.40

0.81

0.14

-0.01

-0.01

-0.01

0.00

-0.02

-0.01

-0.01

-0.01

-0.02

-0.02

-0.02

-0.02

-0.01

-0.01

-0.02

-0.02

-0.80

-0.09

-0.18

-0.50

0.03

0.04

0.03

0.02

0.03

0.03

0.05

0.01

0.03

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.04

0.04

0.25

0.16

0.37

0.06

0.02

0.03

0.02

0.01

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

1.11

0.49

1.00

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.12

0.07

0.12

0.09

0.04

0.05

0.03

0.03

0.04

0.04

0.04

0.05

0.04

0.05

0.05

0.05

0.05

0.04

0.04

0.04

-0.01

-0.01

0.03

-0.04

0.00

0.00

0.01

0.01

-0.01

0.00

0.01

0.00

-0.01

0.00

-0.01

0.00

0.00

0.00

-0.01

0.00

0.13

0.19

0.16

0.08

0.04

0.06

0.03

0.03

0.05

0.04

0.05

0.05

0.04

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.04

0.04

0.02

0.01

0.07

-0.04

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

-0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.25

0.26

0.27

0.17

0.02

0.04

0.02

0.03

0.03

0.02

0.02

0.04

0.03

0.04

0.04

0.04

0.04

0.03

0.02

0.02

-0.06

-0.05

-0.03

-0.06

0.00

-0.01

0.00

0.01

-0.01

0.00

0.00

0.00

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

-0.09

0.05

-0.08

-0.10

0.02

0.04

0.01

0.02

0.03

0.02

0.01

0.04

0.03

0.04

0.04

0.04

0.04

0.03

0.02

0.01

-0.08

-0.07

-0.06

-0.07

-0.01

-0.01

0.00

0.01

-0.01

-0.01

0.00

0.00

-0.01

-0.02

-0.02

-0.01

-0.01

-0.01

-0.02

-0.01

-0.21

-0.02

-0.19

-0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

15.70

13.22

7.22

7.71

7.73

9.32

12.60

7.69

7.66

15.24

8.46

12.15

11.79

5.91

9.25

12.70

2.87

1.44

1.68

1.65

1.08

0.79

0.67

0.36

0.86

0.75

1.00

0.84

0.79

0.51

0.20

0.52

0.50

0.66

0.72

0.71

-10.25

-12.86

-6.70

-12.15

0.67

0.76

0.53

0.44

0.54

0.53

0.65

0.59

0.77

0.32

0.50

0.50

0.49

0.71

0.26

0.27

-7.02

12.29

4.05

-1.79

552.73

553.09

554.36

553.87

553.27

553.30

554.01

553.39

552.91

553.39

552.72

553.63

552.87

553.54

553.04

553.40

399.11

434.43

424.82

425.19

1.49

1.19

1.07

0.83

1.63

1.10

1.27

1.50

1.07

1.28

1.56

1.38

0.93

0.85

0.93

1.53

11.84

8.32

8.81

10.29

1.50

1.32

0.88

0.74

1.57

0.96

1.00

1.51

0.89

1.18

1.56

1.50

1.06

0.80

0.81

1.43

37.25

37.28

36.66

36.66

5.11

3.68

4.10

3.87

8.79

3.53

2.90

8.46

4.04

3.92

8.37

6.41

2.68

4.52

3.67

6.81

201.24

164.52

180.46

184.83

222

max(Fx)
min(Fx)
max(Fy)
min(Fy)
max(Fz)
min(Fz)
AFx
AFy
AFz
Fz-Fg>0
Fz-Fg<0
Fz-Fg=0
ISPS x A
ISPS x P
ISPS y S
ISPS y D

6.87

4.94

5.50

3.44

6.72

6.10

6.62

5.05

4.72

4.14

5.13

4.48

3.62

3.56

4.90

5.71

14.22

8.57

11.16

6.03

-3.45

-3.11

-2.97

-2.48

-3.15

-3.61

-3.37

-2.30

-3.10

-2.91

-3.65

-2.92

-2.65

-2.05

-3.72

-5.82

-24.45

-26.99

-20.76

-28.30

4.95

5.69

3.92

4.26

4.98

5.01

3.73

4.56

4.29

3.44

4.53

4.66

3.56

4.01

3.89

3.95

40.86

67.82

57.01

44.97

-2.82

-2.72

-2.19

-1.89

-3.51

-2.49

-2.60

-2.33

-1.71

-2.28

-2.64

-2.42

-1.99

-1.95

-2.37

-2.74

-91.23

-49.16

-83.52

-77.23

572.36

569.66

572.19

566.78

573.65

571.77

570.62

573.78

569.45

565.26

573.21

573.95

565.54

571.03

571.53

585.31

598.59

581.74

634.13

621.85

537.03

542.02

539.53

542.77

537.71

541.32

542.85

537.87

536.40

540.01

536.02

537.85

540.43

539.17

537.07

522.08

1.63

11.39

3.18

4.67

10.33

8.05

8.48

5.92

9.87

9.71

9.98

7.35

7.82

7.05

8.78

7.39

6.26

5.61

8.62

11.53

38.66

35.56

31.92

34.33

7.77

8.41

6.11

6.15

8.49

7.51

6.33

6.90

5.99

5.72

7.17

7.09

5.55

5.96

6.26

6.69

132.09

116.98

140.52

122.21

35.33

27.63

32.66

24.01

35.94

30.46

27.76

35.90

33.05

25.25

37.19

36.10

25.12

31.86

34.45

63.23

596.95

570.34

630.94

617.18

1469.00

1526.00

1936.00

1825.00

1287.00

1558.00

2001.00

1311.00

1521.00

1765.00

1334.00

1646.00

1356.00

1685.00

4680.00

4562.00

22.00

19.00

20.00

26.00

1451.00

1404.00

1013.00

1135.00

1700.00

1376.00

917.00

1669.00

1430.00

1179.00

1656.00

1328.00

1559.00

1277.00

4146.00

4343.00

65.00

85.00

56.00

60.00

80.00

70.00

51.00

40.00

13.00

66.00

82.00

20.00

49.00

56.00

10.00

26.00

85.00

38.00

174.00

95.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

0.03

0.04

0.02

0.05

0.04

0.05

0.04

0.03

0.03

0.04

0.03

0.03

0.03

0.03

0.04

0.03

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

0.03

0.02

0.02

0.02

0.03

0.02

0.02

0.02

0.03

0.05

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.04

0.05

0.03

0.03

0.04

0.04

0.03

0.04

0.03

0.03

0.04

0.04

0.03

0.03

0.03

0.03

Fxmax A
Fxmax P
Fymax S
Fymax D
Fzmax A
Fzmax P
Fzmax S
Fzmax D

141.69
-128.66
-112.96
124.21
606.73
578.65
600.88
576.98

Cazul dinamic
tSTART [s]

tSTOP [s]

87

1.36

2.22

104

1.38

2.41

76

2.95

3.7

86

2.66

3.51

223

Subiect: Gallet Julien


xbar
ybar
Lx
Ly
max (x)
min (x)
max (y)
min (y)
Ax
Ay
CVx
CVy
IBP
lim Lx
lim Ly
lim 2Lx
lim 2Ly
lim -Lx
lim -Ly
lim -2Lx
lim -2Ly
SEMx
SEMy
Dist.
Fxbar
Fybar
Fzbar
Lx
Ly
Lz
max(Fx)
min(Fx)

1
0.05
0.02
0.01
0.00
0.07
0.04
0.03
0.01
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.06
0.03
0.06
0.03
0.05
0.02
0.04
0.02
0.00
0.00
5.59
1.11
1.26
895.46
1.84
1.71
8.65
8.36
-4.47

224

2
0.07
0.02
0.01
0.00
0.09
0.06
0.03
0.01
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.08
0.02
0.08
0.02
0.07
0.01
0.06
0.01
0.00
0.00
8.55
0.99
1.75
892.72
1.48
1.50
4.72
6.87
-3.19

3
0.05
0.01
0.00
0.00
0.07
0.05
0.02
0.00
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.06
0.02
0.06
0.02
0.05
0.01
0.05
0.01
0.00
0.00
6.04
0.87
1.33
895.40
1.37
1.11
3.62
5.67
-4.39

4
0.05
0.01
0.00
0.00
0.06
0.04
0.02
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.05
0.02
0.06
0.02
0.05
0.01
0.04
0.01
0.00
0.00
3.78
1.51
1.66
894.50
1.03
0.97
4.69
4.93
-1.84

5
0.04
0.02
0.00
0.00
0.05
0.02
0.03
0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.04
0.02
0.04
0.03
0.03
0.02
0.03
0.01
0.00
0.00
5.83
1.55
1.68
895.86
1.55
1.09
3.71
6.66
-4.21

6
0.04
0.03
0.00
0.00
0.05
0.03
0.04
0.02
0.03
0.01
0.00
0.00
0.01
0.05
0.03
0.05
0.03
0.04
0.03
0.03
0.02
0.00
0.00
5.42
1.07
1.58
895.12
1.29
0.92
3.80
5.55
-3.50

7
0.05
0.02
0.00
0.00
0.06
0.04
0.02
0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.05
0.02
0.06
0.02
0.04
0.01
0.04
0.01
0.00
0.00
8.86
0.77
1.33
894.44
1.44
1.21
3.26
5.42
-4.45

8
0.05
0.01
0.01
0.00
0.07
0.03
0.02
0.00
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.06
0.02
0.06
0.02
0.04
0.01
0.03
0.01
0.00
0.00
7.45
1.15
1.40
895.86
1.48
1.22
3.03
6.06
-3.06

9
0.05
0.02
0.00
0.00
0.07
0.04
0.03
0.01
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.06
0.03
0.06
0.03
0.05
0.02
0.04
0.02
0.00
0.00
5.30
1.17
1.48
895.39
1.99
1.73
8.85
8.55
-6.49

10
0.07
0.01
0.01
0.00
0.09
0.05
0.03
0.01
0.04
0.02
0.00
0.00
0.01
0.08
0.02
0.09
0.02
0.07
0.01
0.06
0.01
0.00
0.00
8.15
0.41
1.24
894.50
1.39
1.39
2.71
6.73
-5.16

11
0.05
0.02
0.00
0.00
0.05
0.04
0.03
0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.05
0.02
0.05
0.02
0.04
0.01
0.04
0.01
0.00
0.00
4.35
1.11
1.32
895.04
1.04
0.91
4.40
4.70
-2.20

12
0.05
0.02
0.00
0.00
0.06
0.05
0.03
0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.06
0.03
0.06
0.03
0.05
0.02
0.05
0.02
0.00
0.00
7.90
1.22
1.57
893.89
1.22
1.09
2.62
5.83
-2.18

13
0.05
0.02
0.00
0.00
0.06
0.04
0.03
0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.06
0.03
0.06
0.03
0.05
0.02
0.05
0.02
0.00
0.00
9.22
0.76
1.84
895.43
1.48
1.52
6.05
5.15
-4.01

14
0.04
0.02
0.01
0.00
0.05
0.02
0.03
0.01
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.04
0.02
0.05
0.03
0.03
0.01
0.03
0.01
0.00
0.00
6.69
1.03
1.08
896.12
1.52
1.43
3.61
6.19
-5.41

15
0.05
0.01
0.00
0.00
0.07
0.04
0.02
0.00
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.06
0.01
0.06
0.01
0.05
0.00
0.04
0.00
0.00
0.00
9.13
0.62
0.45
895.40
1.62
1.23
5.19
6.97
-5.22

16
0.04
0.00
0.00
0.00
0.05
0.03
0.01
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.04
0.00
0.05
0.01
0.03
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
9.20
1.49
0.26
895.04
1.32
1.22
3.68
6.93
-3.67

17
0.06
0.00
0.02
0.07
0.08
-0.07
0.13
-0.17
0.15
0.31
0.00
0.00
0.07
0.08
0.07
0.10
0.14
0.04
-0.07
0.03
-0.14
0.00
0.01
0.70
23.89
-1.25
660.16
17.03
58.44
303.63
50.62
-11.10

18
0.07
0.01
0.02
0.07
0.27
0.02
0.15
-0.17
0.24
0.32
0.00
0.00
0.07
0.09
0.08
0.11
0.15
0.05
-0.06
0.03
-0.13
0.00
0.01
0.86
17.39
0.64
658.69
14.40
65.27
301.22
41.56
-12.08

19
0.13
-0.06
0.01
0.09
0.15
0.07
0.39
-0.39
0.08
0.78
0.00
0.01
0.09
0.14
0.03
0.15
0.12
0.11
-0.15
0.10
-0.24
0.00
0.01
1.70
34.85
-2.22
659.31
22.80
60.27
308.97
70.10
-4.61

20
0.10
-0.04
0.27
0.47
2.67
-0.52
0.55
-4.60
3.19
5.15
0.07
0.22
0.54
0.37
0.43
0.64
0.90
-0.17
-0.50
-0.44
-0.97
0.03
0.05
12.92
25.97
5.63
641.81
19.58
69.16
318.71
55.88
-12.36

max(Fy)
min(Fy)
max(Fz)
min(Fz)
AFx
AFy
AFz
Fz-Fg>0
Fz-Fg<0
Fz-Fg=0
ISPS x A
ISPS x P
ISPS y S
ISPS y D

6.41
-3.81
916.92
877.22
12.84
10.22
39.70
1502.00
1476.00
22.00
0.04
0.02
0.02
0.04

5.71
-2.41
911.54
876.49
10.05
8.13
35.05
1408.00
1524.00
68.00
0.04
0.02
0.02
0.04

Fxmax A
Fxmax P
Fymax S
Fymax D
Fzmax A
Fzmax P
Fzmax S
Fzmax D

4.84
-2.29
908.26
883.54
10.06
7.13
24.73
2219.00
728.00
53.00
0.03
0.02
0.01
0.03

5.01
-1.37
912.33
878.62
6.77
6.38
33.70
1834.00
1121.00
45.00
0.03
0.01
0.01
0.03

5.78
-1.40
912.03
882.83
10.87
7.18
29.20
2317.00
628.00
55.00
0.03
0.02
0.01
0.04

5.46
-1.55
907.40
880.67
9.05
7.00
26.73
2093.00
861.00
46.00
0.03
0.02
0.01
0.04

5.66
-2.60
904.17
884.15
9.86
8.26
20.02
2057.00
888.00
55.00
0.03
0.02
0.02
0.04

4.99
-1.98
907.07
885.39
9.13
6.97
21.67
2526.00
439.00
35.00
0.03
0.02
0.01
0.03

6.97
-2.65
920.02
876.04
15.04
9.63
43.98
1491.00
1482.00
27.00
0.04
0.03
0.02
0.05

6.53
-3.46
903.78
884.44
11.89
10.00
19.33
2064.00
844.00
92.00
0.03
0.03
0.02
0.04

5.88
-2.20
913.68
881.33
6.89
8.08
32.36
2034.00
927.00
39.00
0.02
0.01
0.01
0.04

5.45
-2.42
902.92
884.63
8.01
7.87
18.29
1907.00
1008.00
85.00
0.03
0.01
0.02
0.04

5.81
-1.87
915.28
878.96
9.16
7.68
36.31
1975.00
997.00
28.00
0.03
0.02
0.01
0.04

6.00
-3.03
913.13
884.53
11.60
9.04
28.60
2490.00
471.00
39.00
0.03
0.03
0.02
0.04

6.56
-4.00
916.98
878.91
12.19
10.56
38.07
6274.00
2580.00
146.00
0.04
0.03
0.03
0.04

3.96
-3.34
914.36
881.11
10.60
7.30
33.25
6518.00
2290.00
192.00
0.04
0.02
0.02
0.03

81.27
-120.00
921.15
8.52
61.72
201.27
912.63
18.00
88.00
0.00

95.98
-129.91
942.31
3.46
53.64
225.89
938.86
19.00
84.00
1.00

82.59
-127.61
941.79
11.46
74.70
210.20
930.34
20.00
86.00
0.00

193.54
-188.87
-158.54
147.96
920.11
941.91
943.31
919.30

Cazul dinamic
n

tSTART [s]

tSTOP [s]

106

2.23

3.28

104

1.85

2.88

106

1.71

2.76

101

3.45

4.45

225

99.62
-139.34
939.07
0.36
68.24
238.97
938.71
20.00
81.00
0.00

Subiect: Micu tefan


xbar
ybar
Lx
Ly
max (x)
min (x)
max (y)
min (y)
Ax
Ay
CVx
CVy
IBP
lim Lx
lim Ly
lim 2Lx
lim 2Ly
lim -Lx
lim -Ly
lim -2Lx
lim -2Ly
SEMx
SEMy
Dist.
Fxbar
Fybar
Fzbar
Lx
Ly
Lz
max(Fx)
min(Fx)

1
0.04
-0.01
0.00
0.00
0.05
0.03
0.00
-0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.05
-0.01
0.05
0.00
0.04
-0.01
0.04
-0.02
0.00
0.00
9.27
0.24
0.25
614.11
0.95
0.90
3.60
3.56
-2.52

226

2
0.04
-0.02
0.00
0.00
0.05
0.03
-0.01
-0.03
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.04
-0.01
0.04
-0.01
0.03
-0.02
0.03
-0.03
0.00
0.00
8.52
0.46
0.35
614.38
0.90
0.84
3.50
3.74
-2.26

3
0.02
-0.01
0.00
0.01
0.03
0.01
0.01
-0.02
0.02
0.03
0.00
0.00
0.01
0.02
0.00
0.03
0.00
0.02
-0.01
0.01
-0.02
0.00
0.00
11.46
0.68
0.31
614.87
1.19
1.04
2.52
4.77
-3.51

4
0.05
0.00
0.00
0.00
0.06
0.04
0.02
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.05
0.01
0.05
0.01
0.04
0.00
0.04
0.00
0.00
0.00
9.12
1.02
0.17
613.53
1.48
1.44
6.81
5.02
-3.53

5
0.05
0.01
0.01
0.00
0.07
0.03
0.02
0.00
0.04
0.03
0.00
0.00
0.01
0.06
0.02
0.06
0.02
0.04
0.01
0.03
0.01
0.00
0.00
10.78
0.87
0.19
613.30
1.57
1.63
7.33
9.70
-3.45

6
0.05
0.00
0.00
0.00
0.06
0.04
0.01
-0.01
0.02
0.03
0.00
0.00
0.01
0.06
0.01
0.06
0.01
0.05
0.00
0.05
-0.01
0.00
0.00
14.50
0.67
0.26
613.38
1.18
1.35
2.67
4.22
-2.79

7
0.03
-0.01
0.00
0.00
0.04
0.01
0.00
-0.02
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.04
0.00
0.04
0.00
0.03
-0.01
0.02
-0.01
0.00
0.00
11.46
0.90
0.13
613.12
0.94
1.04
3.18
3.84
-2.12

8
0.04
-0.01
0.00
0.00
0.06
0.03
0.00
-0.02
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.05
0.00
0.05
0.00
0.04
-0.01
0.03
-0.01
0.00
0.00
4.88
0.73
0.29
613.47
0.91
0.76
4.36
4.52
-2.91

9
0.04
-0.02
0.01
0.01
0.05
0.02
0.00
-0.04
0.03
0.04
0.00
0.00
0.01
0.04
-0.01
0.05
0.00
0.03
-0.03
0.02
-0.03
0.00
0.00
8.59
0.39
0.33
614.26
1.12
0.95
3.44
4.38
-4.33

10
0.04
-0.02
0.00
0.01
0.05
0.03
0.01
-0.03
0.02
0.04
0.00
0.00
0.01
0.05
-0.01
0.05
0.00
0.04
-0.02
0.03
-0.03
0.00
0.00
12.18
0.39
0.31
613.96
1.51
1.41
2.73
7.12
-4.12

11
0.05
-0.03
0.00
0.01
0.06
0.04
-0.01
-0.04
0.02
0.04
0.00
0.00
0.01
0.05
-0.02
0.06
-0.01
0.05
-0.03
0.04
-0.04
0.00
0.00
9.53
0.37
0.25
613.30
1.61
1.95
6.61
6.55
-5.41

12
0.04
-0.02
0.00
0.01
0.06
0.03
0.01
-0.05
0.03
0.06
0.00
0.00
0.01
0.05
-0.01
0.05
0.00
0.04
-0.03
0.03
-0.04
0.00
0.00
6.22
0.44
0.35
613.53
1.68
1.73
9.28
7.06
-4.05

13
0.05
-0.02
0.00
0.00
0.05
0.04
-0.01
-0.03
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.05
-0.01
0.05
-0.01
0.04
-0.02
0.04
-0.02
0.00
0.00
9.54
0.53
0.22
613.75
1.21
1.37
5.10
3.74
-2.25

14
0.04
-0.01
0.00
0.00
0.06
0.03
0.00
-0.03
0.03
0.03
0.00
0.00
0.01
0.05
-0.01
0.05
0.00
0.04
-0.02
0.03
-0.02
0.00
0.00
9.09
0.44
0.34
613.21
1.21
1.38
3.81
4.64
-3.33

15
0.01
-0.01
0.01
0.01
0.03
0.00
0.01
-0.03
0.04
0.03
0.00
0.00
0.01
0.02
-0.01
0.03
0.00
0.01
-0.02
0.00
-0.02
0.00
0.00
13.10
0.87
0.33
614.46
1.06
1.04
3.57
4.58
-4.78

16
0.04
0.02
0.01
0.01
0.05
0.01
0.04
0.00
0.05
0.04
0.00
0.00
0.01
0.04
0.02
0.05
0.03
0.03
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
9.08
0.72
0.21
612.97
1.25
0.92
3.28
6.56
-6.17

17
0.00
0.02
0.26
0.18
0.15
-2.52
1.54
-0.74
2.68
2.28
0.07
0.03
0.31
0.26
0.20
0.52
0.38
-0.25
-0.16
-0.51
-0.34
0.02
0.02
6.14
13.95
2.69
453.47
9.63
37.38
208.25
24.94
-21.68

18
0.06
0.02
0.06
0.14
0.34
-0.26
0.75
-0.68
0.60
1.43
0.00
0.02
0.15
0.12
0.16
0.17
0.30
0.01
-0.12
-0.05
-0.27
0.01
0.01
4.88
11.97
3.30
441.61
10.57
41.21
210.06
29.72
-18.78

19
0.06
0.00
0.03
0.09
0.26
-0.09
0.30
-0.41
0.35
0.71
0.00
0.01
0.10
0.09
0.10
0.12
0.19
0.03
-0.09
0.00
-0.18
0.00
0.01
2.43
16.14
4.94
470.25
13.35
41.30
193.66
38.71
-22.90

20
0.05
-0.01
0.03
0.07
0.26
-0.12
0.18
-0.18
0.39
0.36
0.00
0.01
0.08
0.08
0.06
0.12
0.13
0.01
-0.08
-0.02
-0.16
0.00
0.01
1.13
13.89
5.60
463.34
12.79
40.29
184.54
31.84
-25.48

max(Fy)
min(Fy)
max(Fz)
min(Fz)
AFx
AFy
AFz
Fz-Fg>0
Fz-Fg<0
Fz-Fg=0
ISPS x A
ISPS x P
ISPS y S
ISPS y D

2.77
-4.08
626.59
602.71
6.07
6.86
23.87
1187.00
1757.00
56.00
0.02
0.02
0.03
0.02

3.54
-2.70
631.23
599.90
6.00
6.24
31.33
1409.00
1525.00
66.00
0.03
0.02
0.02
0.02

Fxmax A
Fxmax P
Fymax S
Fymax D
Fzmax A
Fzmax P
Fzmax S
Fzmax D

3.38
-2.42
633.83
601.49
8.28
5.79
32.34
1460.00
1437.00
103.00
0.03
0.02
0.02
0.02

4.52
-2.78
633.33
599.70
8.55
7.29
33.63
1287.00
1688.00
25.00
0.03
0.02
0.02
0.03

4.91
-3.71
633.84
597.37
13.15
8.61
36.47
1176.00
1801.00
23.00
0.07
0.02
0.02
0.03

3.71
-3.23
622.35
602.82
7.01
6.94
19.53
815.00
2107.00
78.00
0.03
0.02
0.02
0.03

2.70
-2.87
622.38
603.28
5.96
5.57
19.10
893.00
2067.00
40.00
0.03
0.01
0.02
0.02

3.40
-2.65
623.48
600.91
7.43
6.05
22.58
1207.00
1762.00
31.00
0.03
0.02
0.02
0.02

3.18
-2.70
635.26
602.06
8.71
5.87
33.21
1290.00
1660.00
50.00
0.03
0.03
0.02
0.02

7.29
-4.33
628.18
599.88
11.25
11.62
28.30
1057.00
1837.00
106.00
0.05
0.03
0.03
0.05

6.08
-5.73
632.44
599.67
11.96
11.81
32.77
1251.00
1719.00
30.00
0.05
0.04
0.04
0.04

7.19
-6.01
637.66
595.93
11.11
13.20
41.73
1116.00
1870.00
14.00
0.05
0.03
0.04
0.05

3.77
-2.49
633.05
599.72
6.00
6.26
33.33
955.00
1974.00
71.00
0.03
0.02
0.02
0.03

5.33
-2.97
629.96
600.23
7.97
8.30
29.73
760.00
2176.00
64.00
0.03
0.02
0.02
0.04

4.02
-3.68
632.38
599.68
9.36
7.70
32.70
3928.00
4943.00
129.00
0.03
0.03
0.02
0.03

5.14
-3.53
632.10
598.44
12.73
8.67
33.66
2381.00
6420.00
199.00
0.05
0.04
0.02
0.04

62.33
-76.59
643.29
0.59
46.62
138.92
642.70
19.00
99.00
0.00

70.30
-86.51
639.85
2.27
48.50
156.81
637.58
14.00
98.00
0.00

68.23
-79.52
632.82
4.01
61.61
147.76
628.81
18.00
90.00
0.00

144.98
-144.06
-160.03
144.14
738.73
729.76
687.21
651.93

Cazul dinamic
n

tSTART [s]

tSTOP [s]

118

1.89

3.06

112

1.86

2.97

108

1.35

2.42

91

1.67

2.57

227

55.34
-83.48
621.48
4.63
57.32
138.82
616.84
7.00
84.00
0.00

Subiect: Mih9il9 Alexandra


xbar
ybar
Lx
Ly
max (x)
min (x)
max (y)
min (y)
Ax
Ay
CVx
CVy
IBP
lim Lx
lim Ly
lim 2Lx
lim 2Ly
lim -Lx
lim -Ly
lim -2Lx
lim -2Ly
SEMx
SEMy
Dist.
Fxbar
Fybar
Fzbar
Lx
Ly
Lz

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.02

0.01

0.01

0.01

0.04

0.02

0.04

0.02

0.02

0.02

0.03

0.04

0.04

0.03

0.00

0.01

-0.04

-0.05

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

-0.02

-0.01

0.00

-0.02

-0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

0.01

-0.01

0.05

0.07

0.03

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.01

0.01

0.28

0.09

0.01

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.08

0.12

0.07

0.12

0.03

0.03

0.02

0.02

0.05

0.04

0.06

0.03

0.04

0.04

0.06

0.05

0.05

0.04

0.03

0.03

0.89

0.02

0.06

0.51

0.01

0.00

0.00

0.00

0.02

0.01

0.02

0.00

0.01

0.00

0.02

0.03

0.03

0.02

-0.01

-0.01

-2.53

-0.92

-0.01

-0.22

0.01

0.01

0.01

-0.01

0.01

0.02

-0.01

0.00

0.01

0.01

0.01

0.02

0.01

0.01

0.03

0.02

0.23

0.25

0.27

0.37

-0.01

-0.01

-0.01

-0.03

-0.02

-0.02

-0.04

-0.03

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

0.00

-0.02

-0.31

-0.88

-0.13

-0.86

0.03

0.03

0.02

0.03

0.03

0.04

0.04

0.03

0.03

0.03

0.04

0.03

0.02

0.02

0.04

0.04

3.42

0.94

0.06

0.73

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

0.04

0.03

0.03

0.03

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

0.04

0.54

1.13

0.40

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.02

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.29

0.15

0.07

0.14

0.02

0.02

0.02

0.01

0.04

0.03

0.05

0.03

0.02

0.03

0.04

0.05

0.04

0.03

0.01

0.02

0.25

0.05

0.02

0.07

0.01

0.01

0.00

-0.01

0.00

0.00

-0.02

-0.01

0.01

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

0.02

0.01

0.08

0.17

0.14

0.15

0.03

0.03

0.02

0.02

0.05

0.04

0.06

0.03

0.03

0.03

0.05

0.05

0.05

0.04

0.02

0.02

0.53

0.14

0.03

0.14

0.01

0.01

0.01

-0.01

0.00

0.01

-0.01

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.03

0.02

0.16

0.29

0.21

0.28

0.01

0.01

0.01

0.01

0.03

0.02

0.03

0.02

0.01

0.01

0.02

0.03

0.04

0.02

0.00

0.00

-0.32

-0.14

0.00

-0.05

0.00

0.00

0.00

-0.02

-0.01

-0.01

-0.03

-0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

-0.09

-0.06

0.00

-0.09

0.01

0.00

0.00

0.00

0.03

0.01

0.02

0.01

0.01

0.01

0.02

0.03

0.03

0.02

-0.01

-0.01

-0.60

-0.24

-0.01

-0.11

-0.01

-0.01

-0.01

-0.02

-0.02

-0.02

-0.03

-0.02

-0.01

-0.01

-0.01

0.00

-0.01

-0.01

0.00

-0.01

-0.17

-0.18

-0.07

-0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

6.48

7.04

6.74

9.43

10.24

9.91

12.26

6.33

8.85

8.81

12.73

11.23

12.08

10.97

6.40

8.14

8.51

3.24

1.21

3.67
-4.56

0.35

1.00

0.87

0.55

0.66

0.85

0.73

0.59

1.10

0.32

0.64

0.28

0.28

0.35

0.49

0.23

-13.76

-13.10

-4.68

-0.40

-0.43

-0.53

-0.33

-0.53

-0.40

-0.39

-0.31

-0.42

0.20

-0.40

-0.45

-0.24

-0.55

-0.51

-0.26

4.00

6.47

10.92

7.20

630.52

630.82

631.03

630.73

629.87

630.35

630.34

630.44

631.19

630.90

630.10

630.00

629.85

629.69

629.21

630.51

480.65

468.01

470.44

460.40

0.98

1.59

0.94

1.45

1.16

1.11

1.58

0.96

1.53

1.67

1.23

1.36

1.28

1.51

1.10

1.49

10.66

9.92

7.63

7.20

0.90

1.67

0.86

1.46

1.35

1.44

1.79

1.09

1.68

1.52

1.20

1.53

1.15

1.61

1.05

1.66

40.77

45.88

41.53

46.97

4.08

8.71

4.12

6.70

3.15

3.00

5.91

4.16

7.47

7.31

2.84

4.80

2.74

4.92

4.08

6.61

208.11

207.57

206.89

224.59

228

max(Fx)
min(Fx)
max(Fy)
min(Fy)
max(Fz)
min(Fz)
AFx
AFy
AFz
Fz-Fg>0
Fz-Fg<0
Fz-Fg=0
ISPS x A
ISPS x P
ISPS y S
ISPS y D

3.60

5.21

4.59

4.60

4.46

4.15

6.62

3.93

5.68

7.92

4.20

3.99

4.38

6.57

5.21

5.18

13.29

7.11

11.50

12.44

-3.22

-2.80

-1.91

-2.60

-3.39

-2.39

-4.09

-3.27

-2.83

-5.32

-3.07

-2.94

-4.25

-4.26

-4.11

-4.30

-29.19

-24.46

-16.63

-18.64

3.15

4.43

3.03

3.94

3.69

4.37

5.35

3.95

4.81

5.19

2.91

3.87

3.05

4.39

4.67

5.38

65.26

61.22

59.20

75.40

-3.31

-4.13

-3.15

-3.61

-4.78

-4.66

-5.12

-4.11

-4.65

-4.31

-3.47

-4.51

-3.59

-5.09

-4.66

-6.59

-76.53

-87.23

-76.24

-90.11

640.25

652.17

649.34

650.84

641.77

638.55

648.36

648.54

651.45

654.23

640.17

646.46

640.10

651.95

646.68

650.99

736.45

695.63

719.22

745.42

618.75

614.91

618.47

616.05

619.40

619.97

615.33

616.97

614.92

611.28

621.01

618.19

620.03

614.08

615.97

614.31

0.56

1.01

16.80

3.19

6.81

8.01

6.51

7.19

7.85

6.54

10.71

7.20

8.51

13.24

7.28

6.93

8.63

10.83

9.32

9.48

42.47

31.58

28.13

31.08

6.45

8.56

6.18

7.54

8.47

9.03

10.47

8.07

9.46

9.50

6.38

8.38

6.64

9.47

9.33

11.98

141.79

148.46

135.45

165.51

21.49

37.25

30.87

34.80

22.38

18.58

33.03

31.57

36.53

42.96

19.16

28.27

20.07

37.87

30.70

36.68

735.89

694.61

702.42

742.23

1561.00

1323.00

1702.00

1510.00

1255.00

1471.00

1457.00

1545.00

1490.00

1508.00

1362.00

1463.00

1286.00

1254.00

3733.00

4362.00

16.00

16.00

20.00

15.00

1390.00

1660.00

1258.00

1450.00

1683.00

1447.00

1494.00

1412.00

1490.00

1462.00

1532.00

1485.00

1628.00

1685.00

5128.00

4525.00

80.00

84.00

70.00

72.00

49.00

17.00

40.00

40.00

62.00

82.00

49.00

43.00

20.00

30.00

106.00

52.00

86.00

61.00

139.00

113.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

0.04

0.03

0.03

0.03

0.03

0.05

0.03

0.04

0.06

0.03

0.03

0.03

0.05

0.04

0.04

0.03

0.02

0.01

0.02

0.03

0.02

0.03

0.03

0.02

0.04

0.02

0.02

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.04

0.04

0.04

0.03

0.04

0.03

0.03

0.04

0.03

0.04

0.04

0.05

0.02

0.03

0.02

0.03

0.03

0.03

0.04

0.03

0.04

0.04

0.02

0.03

0.02

0.03

0.04

0.04

Fxmax A
Fxmax P
Fymax S
Fymax D
Fzmax A
Fzmax P
Fzmax S
Fzmax D

137.91
-127.96
-124.31
130.17
721.80
688.59
687.04
736.08
Cazul dinamic

tSTART [s]

tSTOP [s]

96

2.33

3.28

100

1.42

2.41

90

1.15

2.04

87

2.94

3.8

229

Subiect: Ionescu Mircea


xbar
ybar
Lx
Ly
max (x)
min (x)
max (y)
min (y)
Ax
Ay
CVx
CVy
IBP
lim Lx
lim Ly
lim 2Lx
lim 2Ly
lim -Lx
lim -Ly
lim -2Lx
lim -2Ly
SEMx
SEMy
Dist.
Fxbar
Fybar
Fzbar
Lx
Ly
Lz
max(Fx)
min(Fx)

1
0.01
-0.01
0.01
0.00
0.03
0.00
0.00
-0.02
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.02
-0.01
0.02
0.00
0.01
-0.01
0.00
-0.01
0.00
0.00
7.06
-0.16
-0.37
924.54
1.75
1.38
5.83
5.71
-5.16

230

2
0.01
-0.01
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
-0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.01
0.02
0.00
0.02
0.00
0.01
-0.01
0.01
-0.01
0.00
0.00
7.30
0.10
-0.40
923.79
1.65
1.36
5.57
5.60
-4.73

3
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
-0.01
0.01
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.03
0.32
-0.25
925.04
1.78
1.51
5.40
8.27
-5.23

4
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.02
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
-0.01
0.00
0.00
6.65
0.42
-0.46
923.17
1.61
1.55
7.16
5.82
-3.82

5
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
-0.01
0.00
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
-0.01
0.00
-0.01
0.00
0.00
6.87
0.44
-0.36
923.14
1.89
1.52
6.50
7.26
-5.08

6
0.03
0.00
0.00
0.00
0.04
0.02
0.01
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
0.00
0.04
0.00
0.02
-0.01
0.02
-0.01
0.00
0.00
8.03
0.26
-0.46
922.91
1.89
1.49
4.85
7.72
-6.56

7
0.02
-0.01
0.00
0.00
0.04
0.01
0.00
-0.02
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
0.00
0.03
0.00
0.02
-0.01
0.01
-0.01
0.00
0.00
7.36
0.41
-0.50
922.65
1.83
1.47
5.81
6.81
-5.53

8
0.02
0.01
0.00
0.00
0.03
0.01
0.02
0.00
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
0.01
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
6.34
0.37
-0.39
922.26
1.68
1.09
3.92
7.27
-5.31

9
0.01
0.01
0.01
0.00
0.03
0.00
0.02
0.00
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.02
0.01
0.03
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.26
0.14
-0.30
923.30
1.50
1.21
3.81
6.09
-5.16

10
0.03
-0.02
0.01
0.00
0.05
0.02
0.00
-0.03
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
-0.02
0.04
-0.01
0.02
-0.02
0.02
-0.02
0.00
0.00
5.44
0.45
-0.70
922.74
1.34
1.02
3.98
4.88
-4.38

11
0.01
-0.02
0.01
0.00
0.02
-0.01
-0.01
-0.02
0.03
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
-0.02
0.02
-0.01
0.00
-0.02
0.00
-0.02
0.00
0.00
7.94
0.38
-0.35
922.75
1.46
1.34
4.73
5.68
-3.73

12
0.01
-0.02
0.00
0.00
0.02
0.00
-0.01
-0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
-0.02
0.02
-0.01
0.01
-0.02
0.00
-0.02
0.00
0.00
5.49
0.09
-0.29
923.83
1.76
1.65
8.13
5.78
-4.36

13
0.00
-0.02
0.00
0.00
0.02
-0.01
-0.01
-0.02
0.03
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
-0.01
0.01
-0.01
0.00
-0.02
-0.01
-0.02
0.00
0.00
5.29
0.16
0.23
923.61
1.19
0.98
4.03
4.47
-4.16

14
0.01
-0.01
0.01
0.00
0.02
0.00
0.00
-0.02
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.02
-0.01
0.02
0.00
0.01
-0.01
0.00
-0.01
0.00
0.00
8.31
0.16
0.10
923.82
1.62
1.36
3.68
5.92
-5.52

15
0.02
-0.02
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
-0.02
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.02
-0.01
0.03
-0.01
0.01
-0.02
0.01
-0.02
0.00
0.00
4.71
0.42
0.16
922.12
1.61
1.17
4.15
6.58
-6.42

16
0.01
-0.01
0.01
0.00
0.02
-0.01
0.00
-0.02
0.04
0.02
0.00
0.00
0.01
0.02
-0.01
0.02
0.00
0.01
-0.01
0.00
-0.02
0.00
0.00
6.51
0.44
0.27
922.22
1.44
1.12
3.94
6.29
-6.12

17
-0.05
0.03
0.02
0.08
0.05
-0.14
0.40
-0.21
0.19
0.61
0.00
0.01
0.08
-0.04
0.11
-0.02
0.20
-0.07
-0.05
-0.08
-0.13
0.00
0.01
1.06
-15.37
0.81
710.82
15.70
68.91
300.67
25.65
-42.76

18
-0.07
-0.02
0.02
0.07
0.04
-0.13
0.18
-0.29
0.17
0.47
0.00
0.01
0.08
-0.06
0.05
-0.04
0.13
-0.09
-0.10
-0.10
-0.17
0.00
0.01
0.73
-20.25
-2.75
711.55
18.60
76.29
296.02
25.12
-54.05

19
-0.05
0.02
0.02
0.08
0.13
-0.07
0.33
-0.24
0.20
0.57
0.00
0.01
0.08
-0.03
0.10
0.00
0.18
-0.07
-0.06
-0.09
-0.13
0.00
0.01
1.25
-5.53
-1.50
731.31
14.80
76.11
285.43
44.46
-27.53

20
-0.05
0.00
0.02
0.08
0.06
-0.08
0.17
-0.35
0.14
0.53
0.00
0.01
0.08
-0.04
0.08
-0.02
0.15
-0.07
-0.08
-0.08
-0.16
0.00
0.01
0.90
-16.40
-10.26
699.32
17.55
75.35
307.52
22.62
-51.78

max(Fy)
min(Fy)
max(Fz)
min(Fz)
AFx
AFy
AFz
Fz-Fg>0
Fz-Fg<0
Fz-Fg=0
ISPS x A
ISPS x P
ISPS y S
ISPS y D

4.25
-3.67
946.70
907.76
10.87
7.93
38.95
1764.00
1184.00
52.00
0.02
0.02
0.01
0.02

4.30
-4.20
948.31
907.58
10.33
8.50
40.72
1558.00
1394.00
48.00
0.02
0.02
0.02
0.02

Fxmax A
Fxmax P
Fymax S
Fymax D
Fzmax A
Fzmax P
Fzmax S
Fzmax D

4.91
-4.07
948.76
910.19
13.50
8.98
38.57
1852.00
1097.00
51.00
0.03
0.02
0.02
0.02

4.48
-4.77
945.19
903.61
9.63
9.25
41.58
1329.00
1614.00
57.00
0.02
0.02
0.02
0.02

4.49
-4.15
945.09
905.95
12.34
8.63
39.14
1367.00
1584.00
49.00
0.03
0.02
0.02
0.02

5.57
-4.99
944.03
906.03
14.28
10.57
38.00
1312.00
1622.00
66.00
0.03
0.03
0.02
0.02

4.35
-4.71
943.10
906.47
12.34
9.06
36.63
1237.00
1721.00
42.00
0.02
0.02
0.02
0.02

3.59
-4.52
942.11
910.13
12.58
8.11
31.98
1199.00
1753.00
48.00
0.03
0.02
0.02
0.01

3.42
-5.04
938.32
909.40
11.26
8.46
28.92
1502.00
1442.00
56.00
0.02
0.02
0.02
0.01

5.01
-4.34
943.02
909.29
9.25
9.35
33.73
1340.00
1593.00
67.00
0.02
0.02
0.02
0.02

3.66
-4.25
941.27
907.06
9.40
7.91
34.20
1283.00
1649.00
68.00
0.02
0.01
0.02
0.01

4.70
-4.27
946.63
906.18
10.14
8.97
40.45
1408.00
1576.00
16.00
0.02
0.02
0.02
0.02

3.25
-2.56
936.24
912.24
8.63
5.81
24.00
1607.00
1336.00
57.00
0.02
0.02
0.01
0.01

3.88
-3.88
943.97
910.42
11.45
7.76
33.55
1658.00
1256.00
86.00
0.02
0.02
0.02
0.01

4.75
-4.41
940.20
906.79
13.00
9.16
33.41
3548.00
5278.00
174.00
0.02
0.03
0.02
0.02

4.00
-3.04
942.03
906.99
12.41
7.04
35.04
3384.00
5460.00
156.00
0.02
0.02
0.01
0.01

76.40
-141.72
1036.29
10.60
68.41
218.13
1025.69
27.00
68.00
0.00

89.82
-152.65
1011.43
11.39
79.18
242.46
1000.04
21.00
72.00
0.00

79.83
-165.40
1010.34
6.96
71.99
245.23
1003.38
21.00
70.00
0.00

286.72
-250.97
-246.12
271.05
1153.55
1220.44
1161.00
1092.78

Cazul dinamic
n

tSTART [s]

tSTOP [s]

95

2.59

3.53

93

2.55

3.47

91

2.68

3.58

91

6.36

7.26

231

72.34
-174.71
1024.74
7.59
74.40
247.05
1017.15
20.00
71.00
0.00

Subiect: Pavel Adina


xbar
ybar
Lx
Ly
max (x)
min (x)
max (y)
min (y)
Ax
Ay
CVx
CVy
IBP
lim Lx
lim Ly
lim 2Lx
lim 2Ly
lim -Lx
lim -Ly
lim -2Lx
lim -2Ly
SEMx
SEMy
Dist.
Fxbar
Fybar
Fzbar
Lx
Ly
Lz

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.03

0.04

0.03

0.03

0.03

0.02

0.04

0.03

0.03

0.03

0.05

0.06

0.04

0.04

0.03

0.02

-0.02

0.01

0.00

-0.04

0.01

0.00

0.01

-0.01

0.00

0.02

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.09

-0.05

-0.02

0.17

0.01

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.13

0.55

0.31

0.26

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.45

0.57

0.11

1.15

0.05

0.05

0.06

0.04

0.04

0.04

0.06

0.05

0.05

0.04

0.06

0.07

0.06

0.06

0.04

0.04

1.02

4.82

1.03

1.10

0.02

0.02

0.01

0.02

0.01

0.00

0.03

0.01

0.02

0.02

0.04

0.03

0.02

0.01

-0.01

0.01

-0.39

-0.64

-2.71

-2.07

0.02

0.01

0.04

0.00

0.02

0.03

0.02

0.02

0.02

0.01

0.01

0.02

0.02

0.01

0.02

0.02

3.85

0.70

0.68

11.11

-0.01

-0.01

-0.02

-0.02

-0.01

0.01

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

-0.02

-0.01

-0.01

-0.41

-3.73

-0.29

-0.36

0.03

0.03

0.06

0.02

0.03

0.04

0.03

0.03

0.03

0.02

0.02

0.04

0.03

0.06

0.05

0.03

1.40

5.45

3.74

3.17

0.03

0.02

0.06

0.02

0.03

0.03

0.03

0.03

0.02

0.02

0.02

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

4.26

4.43

0.97

11.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

0.30

0.09

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.21

0.32

0.01

1.32

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.47

0.79

0.32

1.18

0.04

0.04

0.04

0.03

0.03

0.03

0.05

0.04

0.04

0.03

0.05

0.06

0.05

0.05

0.03

0.03

0.11

0.55

0.30

0.22

0.01

0.01

0.01

0.00

0.01

0.02

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.01

0.01

0.54

0.52

0.09

1.32

0.04

0.05

0.05

0.04

0.04

0.04

0.05

0.04

0.05

0.03

0.06

0.07

0.05

0.07

0.04

0.03

0.23

1.10

0.61

0.48

0.02

0.01

0.02

0.00

0.01

0.03

0.02

0.02

0.02

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

1.00

1.08

0.20

2.47

0.03

0.03

0.02

0.03

0.02

0.02

0.04

0.03

0.03

0.02

0.05

0.05

0.03

0.03

0.02

0.02

-0.15

-0.54

-0.31

-0.31

0.00

0.00

0.00

-0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.01

0.00

0.01

-0.36

-0.62

-0.13

-0.98

0.02

0.02

0.01

0.02

0.02

0.01

0.03

0.02

0.02

0.02

0.04

0.04

0.03

0.02

0.02

0.02

-0.27

-1.08

-0.61

-0.57

0.00

0.00

-0.01

-0.01

-0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

-0.01

-0.01

0.00

-0.01

-0.01

0.00

0.00

-0.82

-1.18

-0.23

-2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.06

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

0.06

0.01

0.12

11.63

10.90

10.74

11.32

12.13

11.22

11.36

12.31

9.00

11.42

11.83

12.71

13.36

10.28

5.68

14.36

9.79

10.80

5.31

27.35

0.22

0.21

0.13

0.17

0.15

0.11

0.15

0.14

-0.12

0.03

0.14

0.11

0.17

0.18

0.20

0.21

-8.20

-9.30

5.86

-13.74

0.09

0.12

0.06

0.17

0.22

0.13

0.27

0.09

0.44

0.31

0.17

0.31

0.13

0.15

0.19

0.27

0.56

18.93

-4.38

1.54

533.07

533.02

533.24

533.10

533.30

533.26

532.59

532.77

533.09

533.31

532.36

532.71

532.47

532.13

532.21

532.55

369.30

406.31

396.46

353.80

1.40

1.16

2.13

1.24

1.57

2.06

1.64

1.67

1.55

1.29

1.33

1.24

1.16

1.29

1.32

1.28

8.17

8.30

4.68

10.65

1.28

1.18

1.73

1.28

1.56

1.72

1.76

1.45

1.08

1.39

1.44

1.24

1.08

1.21

1.10

1.21

32.88

30.62

33.44

31.03

4.48

4.98

5.00

4.75

6.89

7.30

7.67

4.53

3.74

5.98

5.68

4.15

3.63

3.53

4.08

4.25

201.69

168.92

175.38

194.66

232

max(Fx)
min(Fx)
max(Fy)
min(Fy)
max(Fz)
min(Fz)
AFx
AFy
AFz
Fz-Fg>0
Fz-Fg<0
Fz-Fg=0
ISPS x A
ISPS x P
ISPS y S
ISPS y D

5.32

4.48

8.07

5.12

5.68

8.10

5.22

6.54

4.77

3.73

4.27

4.10

4.16

4.42

10.46

6.37

10.24

12.46

21.27

8.74

-5.44

-3.25

-10.34

-3.39

-4.07

-8.25

-4.68

-4.99

-5.21

-3.71

-3.20

-5.30

-3.77

-4.90

-7.93

-5.70

-19.97

-19.49

-5.36

-29.12

5.02

4.47

8.84

4.29

4.71

5.21

6.07

4.56

3.73

4.28

4.85

6.83

4.09

4.36

4.49

4.35

42.20

89.37

36.12

43.72

-4.06

-4.16

-8.63

-3.82

-4.37

-6.07

-4.46

-4.72

-4.13

-3.24

-3.18

-3.90

-2.71

-3.83

-5.75

-3.25

-78.29

-46.75

-71.01

-61.48

552.26

553.21

552.57

555.11

553.99

556.10

553.75

549.86

542.67

553.29

552.68

548.34

547.44

542.67

547.31

551.56

584.39

573.00

557.26

582.23

518.34

516.14

518.40

517.91

516.30

515.73

516.40

519.89

522.76

516.40

516.66

520.55

521.03

519.35

518.96

518.58

0.67

0.26

0.14

0.23

10.76

7.74

18.41

8.51

9.75

16.36

9.90

11.53

9.98

7.44

7.47

9.40

7.93

9.32

18.38

12.07

30.21

31.95

26.63

37.86

9.08

8.63

17.47

8.11

9.08

11.27

10.53

9.28

7.86

7.52

8.03

10.73

6.80

8.18

10.24

7.60

120.49

136.13

107.14

105.20

33.92

37.07

34.17

37.20

37.69

40.37

37.36

29.97

19.91

36.89

36.02

27.79

26.41

23.33

28.35

32.99

583.72

572.75

557.12

582.00

1738.00

1703.00

1741.00

1694.00

1679.00

1581.00

1458.00

1718.00

1796.00

1720.00

1470.00

1707.00

1646.00

1385.00

4637.00

4783.00

17.00

19.00

18.00

14.00

1198.00

1251.00

1218.00

1240.00

1291.00

1395.00

1513.00

1223.00

1143.00

1233.00

1485.00

1227.00

1280.00

1542.00

4167.00

4027.00

85.00

62.00

74.00

82.00

64.00

46.00

41.00

66.00

30.00

24.00

29.00

59.00

61.00

47.00

45.00

66.00

74.00

73.00

196.00

190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

0.03

0.06

0.04

0.04

0.06

0.04

0.04

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.07

0.04

0.04

0.02

0.08

0.02

0.03

0.06

0.03

0.04

0.04

0.03

0.02

0.04

0.03

0.04

0.06

0.04

0.04

0.04

0.08

0.04

0.04

0.06

0.04

0.04

0.04

0.03

0.03

0.04

0.03

0.04

0.05

0.03

0.04

0.03

0.07

0.03

0.04

0.04

0.05

0.03

0.03

0.03

0.04

0.05

0.03

0.03

0.03

0.03

Fxmax A
Fxmax P
Fymax S
Fymax D
Fzmax A
Fzmax P
Fzmax S
Fzmax D

145.81
-136.90
-105.83
133.74
622.25
567.08
583.63
615.91

Cazul dinamic
tSTART [s]

tSTOP [s]

102

1.64

2.65

81

1.52

2.32

92

1.98

2.89

96

1.79

2.74

233

Subiect: Popa Corina


xbar
ybar
Lx
Ly
max (x)
min (x)
max (y)
min (y)
Ax
Ay
CVx
CVy
IBP
lim Lx
lim Ly
lim 2Lx
lim 2Ly
lim -Lx
lim -Ly
lim -2Lx
lim -2Ly
SEMx
SEMy
Dist.
Fxbar
Fybar
Fzbar
Lx
Ly
Lz

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.02

0.04

0.02

0.02

0.03

0.01

0.01

0.01

0.02

0.03

0.03

0.02

0.03

0.02

0.03

0.02

-0.04

-0.03

0.00

-0.03

0.01

0.00

-0.01

0.00

-0.01

-0.02

-0.01

-0.01

-0.01

-0.02

-0.02

-0.01

-0.02

-0.01

0.00

-0.01

0.05

0.07

0.01

0.02

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.02

0.02

0.03

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.07

0.09

0.13

0.28

0.04

0.05

0.02

0.04

0.05

0.03

0.02

0.02

0.03

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.05

0.03

0.17

0.07

0.06

1.20

0.01

0.03

0.00

0.01

0.02

0.00

-0.01

0.00

0.00

0.02

0.03

0.01

0.02

0.01

0.02

0.00

-0.06

-0.05

-0.28

-1.54

0.02

0.01

0.00

0.01

0.00

-0.01

0.00

0.00

0.00

-0.01

-0.01

0.00

-0.01

0.00

0.01

0.00

0.34

0.35

0.28

1.08

0.00

-0.01

-0.02

-0.02

-0.02

-0.03

-0.02

-0.02

-0.03

-0.03

-0.03

-0.02

-0.02

-0.02

-0.01

-0.02

-0.11

-0.38

-1.07

-2.44

0.03

0.02

0.02

0.03

0.03

0.03

0.03

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

0.02

0.02

0.03

0.03

0.23

0.12

0.34

2.73

0.02

0.02

0.02

0.03

0.02

0.02

0.02

0.03

0.03

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

0.45

0.73

1.35

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.02

0.08

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

0.08

0.09

0.13

0.34

0.03

0.05

0.02

0.03

0.04

0.02

0.01

0.01

0.02

0.03

0.04

0.03

0.03

0.03

0.04

0.02

-0.01

-0.01

0.03

0.17

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.01

-0.01

0.00

-0.01

-0.02

-0.02

-0.01

-0.01

0.00

0.00

-0.01

0.12

0.15

0.14

0.30

0.03

0.05

0.02

0.03

0.04

0.02

0.02

0.02

0.03

0.04

0.04

0.03

0.04

0.03

0.04

0.03

0.01

0.00

0.06

0.36

0.01

0.00

0.00

0.01

0.00

-0.01

-0.01

0.00

0.00

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

0.00

0.01

-0.01

0.20

0.24

0.27

0.58
-0.23

0.01

0.04

0.01

0.02

0.03

0.01

0.01

0.00

0.01

0.03

0.03

0.02

0.03

0.02

0.03

0.01

-0.06

-0.04

-0.03

0.00

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

-0.02

-0.02

-0.01

-0.02

-0.02

-0.02

-0.01

-0.02

-0.01

0.00

-0.02

-0.03

-0.02

-0.12

-0.26

0.01

0.03

0.01

0.01

0.02

0.00

0.00

0.00

0.01

0.02

0.03

0.02

0.03

0.02

0.03

0.01

-0.08

-0.06

-0.06

-0.42

0.00

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

-0.02

-0.02

-0.02

-0.02

-0.02

-0.03

-0.01

-0.02

-0.02

0.00

-0.02

-0.10

-0.11

-0.24

-0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.03

9.30

15.21

10.76

13.20

14.30

8.97

13.00

16.01

17.63

10.72

12.55

9.62

9.35

12.43

9.63

20.17

1.30

2.12

2.88

9.90
-9.21

0.11

0.13

0.39

0.34

0.17

0.25

0.26

0.36

0.38

0.20

0.31

0.16

0.24

0.24

0.40

0.24

-7.43

-9.87

-7.21

-0.26

-0.24

-0.14

-0.26

-0.20

-0.16

-0.22

-0.07

-0.24

-0.23

-0.29

-0.10

-0.11

-0.13

0.06

-0.21

7.83

13.84

5.25

8.22

481.71

481.40

482.28

480.98

481.18

481.37

480.84

481.66

480.72

481.84

480.88

481.06

480.83

481.27

480.61

479.91

369.08

382.78

364.76

356.67

0.89

1.03

1.56

1.39

0.95

0.95

1.21

1.40

1.12

0.86

0.87

0.93

1.49

1.36

0.88

1.43

6.54

8.57

5.26

9.18

0.87

0.96

1.49

1.52

1.09

0.85

1.10

1.51

1.24

1.02

0.95

0.81

1.47

1.50

0.88

1.42

33.34

34.45

29.95

33.34

3.59

2.61

7.15

5.64

2.76

3.87

2.27

4.13

3.41

2.95

3.31

3.77

8.55

6.01

4.02

6.47

151.28

138.76

151.35

161.58

234

max(Fx)
min(Fx)
max(Fy)
min(Fy)
max(Fz)
min(Fz)
AFx
AFy
AFz
Fz-Fg>0
Fz-Fg<0
Fz-Fg=0
ISPS x A
ISPS x P
ISPS y S
ISPS y D

4.01

3.21

6.76

5.04

3.41

3.95

4.55

8.35

4.15

2.77

3.26

4.42

3.69

3.99

3.91

4.71

8.74

11.05

7.32

15.00

-2.84

-3.63

-3.69

-4.55

-2.66

-3.21

-3.34

-4.22

-3.47

-2.76

-2.27

-4.58

-3.51

-3.28

-2.33

-3.92

-20.40

-27.02

-16.33

-24.47

3.75

3.55

4.11

3.89

3.56

3.61

3.91

6.80

4.68

3.63

2.68

5.00

3.53

3.29

3.76

5.61

46.32

59.22

42.03

68.17

-2.78

-2.92

-3.88

-3.85

-4.82

-3.43

-3.74

-6.08

-3.58

-4.63

-3.67

-4.80

-2.74

-3.38

-2.93

-3.59

-59.01

-58.27

-56.72

-47.32

497.10

497.94

501.92

498.17

492.91

493.27

489.16

498.69

496.63

499.06

498.71

493.69

501.49

500.42

499.22

500.00

517.04

518.09

513.54

488.24

469.40

472.86

467.51

465.88

474.53

471.28

471.58

463.18

470.76

470.93

468.73

465.35

465.86

467.26

466.61

465.04

10.59

5.22

0.86

1.12

6.85

6.85

10.45

9.59

6.07

7.16

7.89

12.58

7.62

5.53

5.53

9.01

7.20

7.28

6.23

8.63

29.14

38.07

23.65

39.47

6.53

6.47

7.99

7.74

8.38

7.04

7.66

12.88

8.26

8.26

6.35

9.80

6.27

6.67

6.69

9.20

105.33

117.49

98.75

115.50

27.71

25.08

34.41

32.30

18.39

21.99

17.58

35.51

25.87

28.13

29.99

28.34

35.64

33.16

32.61

34.96

506.44

512.86

512.68

487.12

1421.00

1239.00

1505.00

1322.00

1075.00

1480.00

958.00

1423.00

1066.00

1486.00

1111.00

1392.00

1164.00

1396.00

3624.00

3270.00

22.00

14.00

12.00

7.00

1516.00

1671.00

1460.00

1627.00

1857.00

1472.00

1942.00

1487.00

1896.00

1436.00

1845.00

1551.00

1829.00

1572.00

5206.00

5608.00

91.00

86.00

90.00

96.00

63.00

90.00

35.00

51.00

68.00

48.00

100.00

90.00

38.00

78.00

44.00

57.00

7.00

32.00

170.00

122.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

0.03

0.07

0.05

0.04

0.04

0.05

0.09

0.04

0.03

0.03

0.05

0.04

0.04

0.04

0.05

0.04

0.05

0.05

0.06

0.03

0.04

0.04

0.05

0.04

0.04

0.03

0.06

0.05

0.04

0.03

0.05

0.03

0.03

0.04

0.04

0.06

0.04

0.04

0.07

0.04

0.05

0.04

0.05

0.03

0.04

0.03

0.04

0.05

0.04

0.05

0.05

0.04

0.04

0.05

0.08

0.06

0.04

0.03

0.06

0.04

0.04

0.05

0.07

Fxmax A
Fxmax P
Fymax S
Fymax D
Fzmax A
Fzmax P
Fzmax S
Fzmax D

95.11
-77.91
-87.50
81.07
529.38
512.32
497.08
516.47
Cazul dinamic

n
113
100
102
103

tSTART [s]
1.94
2.67
1.73
3.06

tSTOP [s]
3.06
3.66
2.74
4.08

235

Subiect: R9dulescu Alexandra


xbar
ybar
Lx
Ly
max (x)
min (x)
max (y)
min (y)
Ax
Ay
CVx
CVy
IBP
lim Lx
lim Ly
lim 2Lx
lim 2Ly
lim -Lx
lim -Ly
lim -2Lx
lim -2Ly
SEMx
SEMy
Dist.
Fxbar
Fybar
Fzbar
Lx
Ly
Lz
max(Fx)
min(Fx)

1
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
-0.01
0.01
-0.02
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.02
0.00
0.00
-0.01
0.00
-0.01
0.00
0.00
9.62
0.94
-1.50
577.91
1.44
1.45
6.71
5.72
-3.26

236

2
0.01
0.01
0.00
0.00
0.02
0.00
0.01
0.00
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.01
0.37
-1.58
577.50
0.86
0.84
3.54
2.99
-2.54

3
0.01
-0.01
0.00
0.01
0.02
0.00
0.00
-0.03
0.02
0.03
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.02
0.00
0.01
-0.02
0.00
-0.02
0.00
0.00
11.41
0.75
-1.96
577.88
1.05
1.11
3.26
5.28
-2.19

4
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.01
0.01
-0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.01
-0.01
0.01
-0.01
0.00
0.00
11.80
1.20
-1.32
578.19
1.36
1.38
5.95
4.98
-1.68

5
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.01
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
-0.01
0.00
0.00
11.93
0.70
-1.54
576.62
0.92
0.99
3.22
3.79
-2.09

6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
-0.01
0.01
-0.02
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
-0.01
-0.01
-0.01
0.00
0.00
8.36
1.39
-0.81
577.94
1.53
1.65
7.85
5.78
-2.31

7
-0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
-0.02
0.02
-0.01
0.02
0.03
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
-0.01
0.00
-0.01
-0.01
0.00
0.00
11.01
1.41
-1.31
578.10
1.06
1.03
3.09
4.99
-1.98

8
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
-0.01
0.02
-0.01
0.02
0.03
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
-0.01
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.00
11.01
1.60
-1.04
579.02
1.34
1.42
5.57
5.47
-1.72

9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
-0.01
0.01
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
-0.01
0.00
-0.01
-0.01
0.00
0.00
6.93
1.25
-1.34
578.54
0.91
0.95
4.22
4.79
-1.94

10
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.01
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
-0.01
0.00
0.00
10.58
-0.15
-0.94
576.01
1.45
1.49
6.69
4.22
-3.48

11
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.01
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.01
0.00
0.00
-0.01
0.00
0.00
9.88
0.50
-0.94
577.70
0.85
0.94
3.38
3.23
-2.18

12
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.01
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.02
0.01
0.01
-0.01
0.01
-0.01
0.00
0.00
12.51
0.16
-1.26
578.12
1.20
1.11
3.22
3.69
-3.12

13
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.01
0.01
-0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.02
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
11.59
0.65
-1.23
577.58
0.88
0.99
3.15
3.79
-1.78

14
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
-0.01
0.01
-0.01
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
-0.01
0.00
0.00
10.82
0.48
-1.28
578.26
1.38
1.22
5.56
5.02
-4.57

15
0.00
-0.01
0.01
0.00
0.02
-0.02
0.01
-0.02
0.03
0.02
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
0.00
0.00
6.17
0.20
-0.64
577.86
1.04
0.96
3.83
4.26
-3.10

16
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.01
-0.02
0.01
-0.02
0.03
0.03
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
0.00
0.00
10.94
0.06
-0.65
577.83
1.21
1.31
4.64
6.02
-4.78

17
0.02
0.01
0.03
0.08
0.25
-0.19
0.27
-0.18
0.44
0.45
0.00
0.01
0.09
0.05
0.09
0.09
0.17
-0.02
-0.07
-0.05
-0.14
0.00
0.01
2.25
7.52
-4.24
421.81
9.06
34.58
200.46
24.35
-12.91

18
0.02
-0.01
0.05
0.12
0.15
-0.48
0.33
-0.94
0.63
1.27
0.00
0.01
0.13
0.07
0.11
0.12
0.23
-0.03
-0.14
-0.09
-0.26
0.01
0.01
3.68
8.49
2.17
410.16
8.51
36.78
206.95
23.19
-12.38

19
0.06
0.05
0.02
0.08
0.14
0.01
0.35
-0.18
0.13
0.53
0.00
0.01
0.08
0.08
0.13
0.10
0.20
0.05
-0.03
0.03
-0.11
0.00
0.01
2.28
17.76
-1.46
417.98
10.23
41.14
200.83
35.54
-3.95

20
0.01
0.03
0.03
0.21
0.25
-0.12
1.13
-1.18
0.37
2.31
0.00
0.04
0.21
0.05
0.24
0.08
0.45
-0.02
-0.17
-0.05
-0.38
0.00
0.02
8.00
12.05
-1.63
395.49
8.02
34.82
218.13
25.25
-4.35

max(Fy)
min(Fy)
max(Fz)
min(Fz)
AFx
AFy
AFz
Fz-Fg>0
Fz-Fg<0
Fz-Fg=0
ISPS x A
ISPS x P
ISPS y S
ISPS y D

2.85
-4.94
599.15
562.77
8.98
7.79
36.38
1231.00
1730.00
39.00
0.04
0.03
0.03
0.02

1.00
-4.20
588.24
567.62
5.53
5.20
20.62
1087.00
1839.00
74.00
0.02
0.02
0.03
0.01

Fxmax A
Fxmax P
Fymax S
Fymax D
Fzmax A
Fzmax P
Fzmax S
Fzmax D

1.36
-5.30
595.53
564.85
7.47
6.66
30.68
1059.00
1863.00
78.00
0.03
0.02
0.04
0.01

2.45
-4.37
599.45
563.44
6.66
6.82
36.00
1336.00
1613.00
51.00
0.03
0.01
0.03
0.02

1.15
-4.09
594.24
562.25
5.88
5.25
31.99
753.00
2205.00
42.00
0.02
0.02
0.03
0.01

4.32
-5.11
598.68
562.27
8.09
9.43
36.41
1232.00
1736.00
32.00
0.04
0.02
0.03
0.03

2.07
-4.46
586.67
567.13
6.97
6.53
19.55
1263.00
1664.00
73.00
0.03
0.02
0.03
0.02

2.66
-4.67
597.90
563.79
7.20
7.33
34.11
1509.00
1428.00
63.00
0.04
0.01
0.03
0.02

2.07
-6.02
596.54
565.77
6.74
8.08
30.77
1449.00
1514.00
37.00
0.03
0.02
0.04
0.02

3.09
-4.46
596.51
561.17
7.70
7.55
35.33
996.00
1983.00
21.00
0.03
0.03
0.03
0.02

2.33
-3.33
593.30
565.67
5.42
5.67
27.63
1121.00
1812.00
67.00
0.02
0.02
0.02
0.02

1.60
-3.60
591.86
568.30
6.81
5.21
23.56
1263.00
1661.00
76.00
0.02
0.02
0.02
0.01

1.70
-3.69
592.82
565.04
5.57
5.39
27.79
1040.00
1910.00
50.00
0.02
0.01
0.02
0.01

2.34
-4.49
597.23
562.67
9.59
6.83
34.56
1262.00
1670.00
68.00
0.03
0.04
0.03
0.02

3.31
-4.19
596.91
563.93
7.35
7.50
32.99
3632.00
5207.00
161.00
0.03
0.02
0.03
0.03

4.07
-4.51
598.60
562.88
10.79
8.57
35.72
3456.00
5389.00
155.00
0.04
0.04
0.03
0.03

44.95
-76.94
635.07
4.03
37.26
121.89
631.04
13.00
84.00
0.00

52.31
-69.12
603.84
2.57
35.57
121.43
601.26
18.00
89.00
0.00

54.91
-88.63
603.29
4.03
39.49
143.54
599.26
9.00
88.00
0.00

154.02
-128.10
-150.54
129.63
627.87
632.59
623.06
614.61

Cazul dinamic
n

tSTART [s]

tSTOP [s]

97

2.08

3.04

107

1.85

2.91

97

1.7

2.66

118

3.24

4.41

237

53.53
-77.58
604.97
1.44
29.59
131.10
603.53
21.00
97.00
0.00

Subiect: Ripan Virginia


xbar
ybar
Lx
Ly
max (x)
min (x)
max (y)
min (y)
Ax
Ay
CVx
CVy
IBP
lim Lx
lim Ly
lim 2Lx
lim 2Ly
lim -Lx
lim -Ly
lim -2Lx
lim -2Ly
SEMx
SEMy
Dist.
Fxbar
Fybar
Fzbar
Lx
Ly
Lz

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.00

0.03

0.03

0.03

0.04

0.06

0.04

0.04

0.03

0.02

0.01

0.03

0.01

0.02

0.01

0.04

0.00

-0.03

-0.01

0.00

-0.01

0.01

-0.01

0.00

0.00

0.00

-0.02

-0.03

-0.01

0.00

-0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

-0.01

-0.10

-0.01

-0.01

-0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

0.11

0.02

0.07

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.11

0.21

0.08

0.09

0.01

0.04

0.04

0.04

0.05

0.07

0.05

0.06

0.04

0.03

0.02

0.04

0.03

0.04

0.03

0.05

0.26

0.70

0.10

0.65

-0.01

0.02

0.02

0.02

0.03

0.04

0.04

0.03

0.02

0.01

0.00

0.02

0.00

0.01

0.00

0.03

-0.23

-0.79

-0.16

-0.15

0.01

0.02

0.00

0.01

0.02

0.01

-0.01

-0.02

-0.01

0.01

0.00

0.02

0.01

0.01

0.00

0.00

0.30

0.78

0.40

0.48

-0.02

0.00

-0.03

-0.01

-0.01

-0.01

-0.03

-0.04

-0.02

-0.01

-0.02

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

-0.02

-0.69

-1.83

-0.26

-0.24

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

0.02

0.02

0.02

0.02

0.01

0.02

0.02

0.03

0.03

0.02

0.48

1.49

0.25

0.80

0.03

0.02

0.03

0.02

0.03

0.02

0.02

0.02

0.01

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

0.99

2.61

0.65

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.05

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.12

0.24

0.09

0.11

0.00

0.03

0.03

0.03

0.04

0.06

0.05

0.05

0.04

0.03

0.01

0.03

0.02

0.03

0.02

0.05

0.04

0.08

0.01

0.07

0.00

0.01

-0.01

0.01

0.01

0.00

-0.01

-0.03

-0.01

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.20

0.08

0.06

0.01

0.04

0.03

0.04

0.05

0.06

0.05

0.05

0.04

0.03

0.02

0.03

0.02

0.03

0.02

0.05

0.09

0.20

0.04

0.14

0.00

0.02

0.00

0.01

0.01

0.01

-0.01

-0.02

-0.01

0.01

0.00

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.12

0.41

0.16

0.15
-0.08

0.00

0.03

0.03

0.03

0.04

0.05

0.04

0.04

0.03

0.02

0.01

0.02

0.01

0.02

0.01

0.04

-0.04

-0.14

-0.03

-0.01

0.01

-0.01

0.00

0.00

0.00

-0.02

-0.03

-0.01

0.00

-0.01

0.00

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

-0.21

-0.23

-0.09

-0.12

-0.01

0.02

0.02

0.02

0.03

0.05

0.04

0.04

0.03

0.01

0.01

0.02

0.01

0.01

0.00

0.03

-0.09

-0.26

-0.06

-0.15

-0.02

0.01

-0.02

0.00

-0.01

-0.01

-0.03

-0.04

-0.02

0.00

-0.01

0.00

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

-0.31

-0.44

-0.17

-0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.02

0.01

0.01

15.77

8.02

6.63

14.95

7.32

11.73

11.34

8.26

7.20

8.78

9.14

10.92

7.67

12.25

5.94

6.34

3.87

3.86

1.16

2.39

1.63

1.02

1.79

1.81

1.79

1.56

1.77

1.36

1.52

0.63

0.84

0.55

0.60

0.69

0.79

0.65

-4.13

-7.39

-1.79

-7.75

0.27

0.30

0.32

0.31

0.38

0.17

0.52

0.10

0.00

0.22

0.29

0.15

0.12

0.29

0.09

0.22

-5.67

7.05

0.23

2.98

560.24

559.21

559.40

558.90

558.44

558.40

559.07

559.70

559.17

559.02

560.96

559.05

559.43

559.69

560.52

558.87

400.76

410.32

422.00

412.45

1.26

1.48

1.55

1.09

0.88

1.01

1.49

0.81

0.83

0.92

1.44

1.33

1.47

1.00

0.87

1.46

7.41

9.21

9.10

8.75

1.19

1.58

1.61

1.29

0.91

0.90

1.44

0.87

0.78

0.86

1.47

1.50

1.57

1.08

0.78

1.56

36.44

41.75

38.46

40.41

4.02

8.49

8.82

2.99

4.04

2.97

6.45

3.88

3.91

3.32

7.93

5.98

8.36

3.29

3.51

8.14

199.49

197.27

188.75

192.56

238

max(Fx)
min(Fx)
max(Fy)
min(Fy)
max(Fz)
min(Fz)
AFx
AFy
AFz
Fz-Fg>0
Fz-Fg<0
Fz-Fg=0
ISPS x A
ISPS x P
ISPS y S
ISPS y D

5.16

4.99

6.70

5.03

4.81

4.77

5.94

3.71

4.74

4.08

5.05

4.50

5.39

4.21

3.85

5.29

17.66

19.22

30.74

23.40

-2.16

-1.98

-2.39

-1.16

-1.15

-1.18

-1.72

-0.90

-1.41

-2.77

-2.15

-2.62

-2.54

-3.41

-2.15

-2.95

-15.85

-23.14

-15.63

-18.23

3.75

4.87

4.66

4.50

3.66

2.74

4.09

2.75

2.38

3.75

3.98

4.17

4.33

3.55

3.71

5.02

42.74

61.16

48.21

59.86

-2.35

-3.23

-3.06

-3.45

-2.29

-2.28

-3.11

-2.43

-2.43

-2.55

-3.11

-3.19

-2.79

-3.26

-2.28

-3.40

-87.67

-77.55

-72.96

-77.50

575.34

578.86

579.79

571.35

573.78

573.31

578.71

570.82

568.09

571.17

582.24

579.12

579.94

577.40

578.40

579.74

583.82

611.42

589.35

594.97

549.81

543.67

542.66

544.51

545.57

550.28

544.26

549.46

545.70

548.24

544.99

543.61

544.59

546.97

548.32

541.12

3.00

1.60

5.50

2.73

7.31

6.97

9.09

6.19

5.96

5.95

7.66

4.61

6.15

6.85

7.19

7.12

7.93

7.62

6.00

8.24

33.51

42.36

46.38

41.63

6.10

8.11

7.72

7.95

5.95

5.02

7.20

5.18

4.81

6.30

7.09

7.35

7.13

6.80

5.99

8.42

130.41

138.71

121.17

137.35

25.53

35.19

37.13

26.84

28.21

23.03

34.45

21.36

22.39

22.93

37.24

35.51

35.35

30.43

30.08

38.62

580.82

609.82

583.85

592.24

1989.00

1319.00

1290.00

1629.00

1507.00

1326.00

1557.00

1772.00

1680.00

1708.00

1652.00

1566.00

1372.00

1613.00

6313.00

4035.00

18.00

25.00

26.00

25.00

973.00

1660.00

1691.00

1280.00

1442.00

1578.00

1422.00

1180.00

1276.00

1251.00

1318.00

1392.00

1599.00

1301.00

2511.00

4910.00

79.00

78.00

71.00

76.00

38.00

21.00

19.00

91.00

51.00

96.00

21.00

48.00

44.00

41.00

30.00

42.00

29.00

86.00

176.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

0.03

0.04

0.03

0.03

0.03

0.04

0.02

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.02

0.03

0.02

0.02

0.02

0.01

0.01

0.01

0.02

0.01

0.01

0.03

0.02

0.03

0.02

0.03

0.02

0.03

0.02

0.03

0.03

0.03

0.02

0.02

0.03

0.02

0.02

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.02

0.03

0.04

0.05

0.05

0.05

0.04

0.03

0.05

0.03

0.03

0.04

0.04

0.05

0.05

0.04

0.04

0.06

Fxmax A
Fxmax P
Fymax S
Fymax D
Fzmax A
Fzmax P
Fzmax S
Fzmax D

161.20
-103.28
-101.15
90.03
625.80
594.46
599.47
582.34
Cazul dinamic

tSTART [s]

tSTOP [s]

97

1.86

2.82

103

1.99

3.01

97

1.63

2.59

101

2.29

3.29

239

Subiect: Dubois Sebastien


xbar
ybar
Lx
Ly
max (x)
min (x)
max (y)
min (y)
Ax
Ay
CVx
CVy
IBP
lim Lx
lim Ly
lim 2Lx
lim 2Ly
lim -Lx
lim -Ly
lim -2Lx
lim -2Ly
SEMx
SEMy
Dist.
Fxbar
Fybar
Fzbar
Lx
Ly
Lz

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.05

0.06

0.04

0.04

0.04

0.05

0.06

0.06

0.05

0.06

0.07

0.05

0.06

0.07

0.05

0.05

-0.07

-0.07

-0.04

-0.07

0.00

0.00

-0.02

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.01

-0.03

-0.07

0.03

-0.02

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

0.02

0.02

0.02

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

0.08

0.08

0.07

0.07

0.08

0.05

0.05

0.05

0.06

0.07

0.07

0.06

0.07

0.09

0.06

0.07

0.08

0.07

0.06

-0.04

-0.01

0.14

-0.02

0.03

0.05

0.03

0.03

0.03

0.03

0.04

0.03

0.04

0.05

0.06

0.04

0.04

0.05

0.04

0.04

-0.11

-0.12

-0.07

-0.11

0.01

0.01

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.00

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.12

0.19

0.21

0.11

-0.01

-0.01

-0.04

-0.01

-0.01

-0.01

0.00

-0.01

0.00

-0.01

-0.01

0.00

-0.01

-0.01

-0.01

-0.02

-0.26

-0.25

-0.17

-0.28

0.04

0.03

0.02

0.02

0.02

0.04

0.04

0.04

0.02

0.02

0.03

0.02

0.02

0.03

0.03

0.02

0.07

0.11

0.20

0.10

0.02

0.02

0.03

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.02

0.39

0.45

0.37

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

0.08

0.08

0.08

0.07

0.06

0.07

0.05

0.05

0.05

0.06

0.07

0.06

0.05

0.06

0.08

0.05

0.06

0.07

0.06

0.05

-0.06

-0.05

-0.02

-0.06

0.01

0.00

-0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

0.01

0.11

0.06

0.07

0.07

0.05

0.05

0.05

0.06

0.07

0.07

0.05

0.06

0.08

0.05

0.07

0.08

0.06

0.05

-0.05

-0.03

0.00

-0.04

0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.13

0.09

0.18

0.13
-0.09

0.04

0.06

0.04

0.04

0.04

0.04

0.05

0.05

0.04

0.06

0.06

0.05

0.06

0.06

0.04

0.05

-0.08

-0.09

-0.07

0.00

-0.01

-0.02

-0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

-0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.01

-0.01

-0.11

-0.14

-0.05

-0.09

0.03

0.05

0.04

0.03

0.04

0.03

0.04

0.04

0.04

0.05

0.06

0.04

0.05

0.06

0.04

0.04

-0.09

-0.11

-0.09

-0.10

-0.01

-0.01

-0.03

-0.01

-0.01

-0.01

0.00

0.00

0.01

-0.01

0.00

0.00

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

-0.19

-0.22

-0.13

-0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

5.16

5.74

4.15

6.51

7.29

6.93

7.81

11.99

8.00

5.34

9.07

9.49

7.84

7.26

10.97

11.10

0.85

1.26

0.85

0.87

0.42

0.42

0.36

0.28

0.39

0.25

0.33

0.43

0.39

-0.09

0.20

0.64

1.07

0.44

1.08

0.66

-19.52

-18.46

-6.08

-16.22

0.21

0.14

0.43

0.32

0.29

0.28

0.22

0.32

0.23

-0.38

-0.32

-0.42

0.06

-0.39

0.30

0.17

9.60

8.61

7.24

13.71

807.57

807.02

807.68

807.52

807.27

806.75

806.63

806.98

806.83

807.05

806.20

808.12

806.57

806.80

806.57

806.60

604.40

608.95

600.61

624.88

0.95

0.91

1.28

1.07

1.23

1.63

1.64

1.48

0.98

0.93

1.01

1.08

1.01

1.33

1.40

1.09

13.22

14.15

11.85

11.74

0.91

0.80

0.90

0.83

1.08

1.49

1.57

1.46

0.99

0.83

0.87

0.88

0.89

1.09

1.51

1.17

48.69

54.15

46.05

58.04

4.23

3.70

4.45

3.40

2.28

7.08

7.64

3.66

3.55

3.75

3.44

3.36

3.32

2.38

6.19

3.12

264.26

261.78

267.66

248.97

240

max(Fx)
min(Fx)
max(Fy)
min(Fy)
max(Fz)
min(Fz)
AFx
AFy
AFz
Fz-Fg>0
Fz-Fg<0
Fz-Fg=0
ISPS x A
ISPS x P
ISPS y S
ISPS y D

3.66

3.80

5.56

4.31

4.07

5.10

4.70

4.92

4.11

3.73

3.56

4.59

3.85

5.98

5.05

4.53

9.35

11.01

14.97

9.61

-3.00

-2.24

-5.54

-4.36

-2.98

-5.11

-4.27

-5.26

-2.66

-3.16

-3.02

-3.07

-2.23

-5.39

-2.69

-3.83

-41.94

-39.56

-28.47

-32.81

3.82

2.41

4.04

4.26

3.33

4.86

4.39

4.47

3.27

2.61

3.05

2.53

3.43

2.71

5.36

4.39

77.17

81.33

74.67

89.68

-2.66

-2.50

-4.34

-2.35

-2.56

-3.14

-2.80

-3.01

-2.44

-3.47

-2.94

-3.10

-2.70

-3.72

-4.77

-3.36

-90.19

-101.16

-84.30

-96.65

819.28

816.13

827.18

825.42

818.63

826.08

825.65

819.15

825.93

823.74

817.52

825.01

822.83

816.44

827.74

824.45

852.57

838.65

863.75

832.56

796.32

795.36

794.20

795.36

797.53

791.37

790.32

795.59

794.78

795.38

793.04

792.43

792.39

795.85

790.79

790.44

6.92

7.93

13.51

15.82

6.66

6.04

11.10

8.67

7.04

10.22

8.97

10.18

6.77

6.88

6.58

7.66

6.07

11.37

7.74

8.36

51.29

50.57

43.45

42.42

6.48

4.91

8.38

6.61

5.89

8.00

7.20

7.48

5.71

6.08

5.99

5.63

6.13

6.43

10.14

7.75

167.36

182.50

158.98

186.33

22.97

20.77

32.98

30.06

21.10

34.72

35.34

23.56

31.15

28.36

24.48

32.58

30.44

20.59

36.96

34.01

845.65

830.72

850.24

816.74

1865.00

1867.00

1896.00

2044.00

2202.00

1500.00

1411.00

1970.00

1638.00

1794.00

1619.00

2263.00

1650.00

2006.00

4829.00

5192.00

15.00

12.00

18.00

12.00

1077.00

1077.00

1068.00

895.00

708.00

1478.00

1570.00

978.00

1311.00

1137.00

1327.00

694.00

1288.00

898.00

4042.00

3550.00

100.00

107.00

97.00

113.00

58.00

56.00

36.00

61.00

90.00

22.00

19.00

52.00

51.00

69.00

54.00

43.00

62.00

96.00

129.00

258.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

0.02

0.03

0.03

0.02

0.03

0.03

0.03

0.02

0.02

0.02

0.03

0.02

0.03

0.03

0.03

0.02

0.02

0.04

0.03

0.02

0.04

0.03

0.04

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.04

0.02

0.03

0.02

0.02

0.03

0.01

0.02

0.02

0.02

0.02

0.01

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

0.02

0.03

0.02

0.03

0.03

0.02

0.03

0.03

0.03

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.04

0.03

Fxmax A
Fxmax P
Fymax S
Fymax D
Fzmax A
Fzmax P
Fzmax S
Fzmax D

171.84
-130.70
-166.05
149.86
908.08
843.88
829.30
833.88
Cazul dinamic

tSTART [s]

tSTOP [s]

115

1.75

2.89

119

2.01

3.19

115

2.25

3.39

125

3.56

4.8
241

Subiect: Z9rnescu Iulia


xbar
ybar
Lx
Ly
max(x)
min(x)
max(y)
min(y)
Ax
Ay
CVx
CVy
IBP
lim Lx
lim Ly
lim 2Lx
lim 2Ly
lim -Lx
lim -Ly
lim -2Lx
lim -2Ly
SEMx
SEMy
Dist.
Fxbar
Fybar
Fzbar
Lx
Ly
Lz

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.02

0.04

0.02

0.02

0.03

0.03

0.01

0.02

0.02

0.01

0.05

0.05

0.04

0.05

0.01

0.03

-0.10

-0.03

-0.02

-0.09

-0.01

0.00

0.01

-0.01

0.01

0.00

0.00

0.02

-0.02

0.03

0.00

0.00

-0.01

0.00

-0.01

0.00

-0.04

0.05

0.04

0.01

0.01

0.00

0.01

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.01

0.00

0.48

0.10

0.02

0.07

0.01

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.40

0.07

0.08

0.10

0.03

0.05

0.03

0.04

0.05

0.05

0.03

0.04

0.03

0.03

0.06

0.06

0.06

0.06

0.03

0.04

0.12

0.92

0.08

0.25

0.00

0.03

0.00

0.01

0.02

0.02

0.00

0.00

0.01

0.00

0.03

0.03

0.03

0.03

-0.01

0.01

-4.82

-0.16

-0.07

-0.44

0.01

0.01

0.02

0.01

0.02

0.01

0.01

0.03

-0.01

0.05

0.02

0.02

0.02

0.01

0.00

0.01

0.26

0.48

0.27

0.46

-0.03

-0.01

0.00

-0.02

0.00

-0.02

-0.02

0.01

-0.03

0.01

-0.02

-0.01

-0.02

-0.02

-0.03

-0.01

-3.92

-0.21

-0.40

-0.55

0.03

0.02

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.04

0.02

0.03

0.03

0.02

0.03

0.03

0.04

0.04

4.94

1.08

0.15

0.68

0.03

0.02

0.02

0.03

0.02

0.03

0.03

0.02

0.02

0.04

0.04

0.03

0.04

0.04

0.03

0.03

4.18

0.69

0.67

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.23

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.16

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.62

0.12

0.08

0.12

0.03

0.05

0.02

0.03

0.04

0.04

0.02

0.03

0.02

0.02

0.05

0.05

0.05

0.05

0.01

0.03

0.38

0.07

-0.01

-0.02

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.03

-0.02

0.03

0.00

0.01

0.00

0.01

-0.01

0.00

0.35

0.11

0.12

0.11

0.03

0.05

0.03

0.03

0.04

0.05

0.03

0.03

0.03

0.02

0.06

0.05

0.05

0.06

0.02

0.04

0.86

0.17

0.01

0.04

0.00

0.01

0.02

0.00

0.02

0.01

0.01

0.03

-0.01

0.04

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

0.01

0.75

0.18

0.21

0.22

0.02

0.04

0.01

0.02

0.02

0.03

0.01

0.01

0.01

0.01

0.04

0.04

0.04

0.04

0.00

0.02

-0.58

-0.12

-0.04

-0.16

-0.01

-0.01

0.01

-0.01

0.00

-0.01

-0.01

0.02

-0.03

0.02

-0.01

0.00

-0.01

-0.01

-0.02

-0.01

-0.44

-0.02

-0.04

-0.09

0.01

0.03

0.01

0.02

0.02

0.02

0.00

0.00

0.01

0.00

0.03

0.04

0.03

0.04

0.00

0.02

-1.06

-0.22

-0.06

-0.23

-0.02

-0.01

0.00

-0.02

0.00

-0.01

-0.01

0.02

-0.03

0.01

-0.01

-0.01

-0.02

-0.02

-0.02

-0.01

-0.83

-0.08

-0.12

-0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

0.01

0.01

0.01

7.07

4.33

8.74

9.53

8.38

8.46

14.19

10.57

5.07

11.88

13.58

10.64

11.70

12.34

8.94

10.13

13.48

3.62

1.45

4.08

-0.20

0.04

0.02

0.04

0.06

0.37

0.26

0.00

0.57

0.22

-0.12

0.09

0.05

-0.01

0.38

0.31

-10.69

-7.77

-12.45

-16.08

-0.05

0.08

0.24

0.10

-0.06

-0.11

-0.07

0.44

0.18

0.06

-0.11

0.10

0.05

0.05

0.10

0.01

4.72

10.06

8.28

-7.03

671.86

671.21

672.33

671.92

671.67

670.89

671.89

671.67

672.33

672.47

671.40

671.05

671.45

671.67

672.22

671.69

481.44

474.47

492.33

489.74

1.10

0.95

1.15

1.30

1.60

1.65

1.35

1.20

1.03

1.36

1.52

1.22

1.15

1.39

1.48

1.20

10.96

10.02

10.95

12.66

1.16

0.99

1.04

1.18

1.48

1.75

1.73

1.34

1.09

1.34

1.27

1.17

1.12

1.34

1.62

1.14

48.99

49.52

48.75

45.01

3.45

4.32

3.30

2.91

5.90

7.64

3.40

3.56

4.36

3.31

4.29

3.36

3.01

3.27

6.02

3.74

238.99

246.83

233.38

226.15

242

max(Fx)
min(Fx)
max(Fy)
min(Fy)
max(Fz)
min(Fz)
AFx
AFy
AFz
Fz-Fg>0
Fz-Fg<0
Fz-Fg=0
ISPS x A
ISPS x P
ISPS y S
ISPS y D

4.01

3.15

5.27

3.94

5.77

7.48

5.06

4.11

4.80

5.41

8.22

4.39

3.95

4.63

5.34

15.87

10.65

12.14

18.25

9.06

-3.57

-4.00

-3.71

-3.67

-4.02

-4.93

-3.87

-4.91

-3.17

-4.42

-6.21

-4.12

-4.45

-4.12

-4.49

-10.95

-27.93

-24.95

-26.72

-33.25

3.66

3.59

4.50

4.65

4.24

6.41

6.24

4.96

4.49

4.29

5.45

4.46

4.83

4.56

6.18

5.96

80.82

80.47

81.29

71.21

-4.39

-3.60

-3.16

-3.29

-4.43

-4.42

-6.37

-4.30

-4.20

-4.71

-4.18

-4.56

-3.57

-4.06

-4.52

-5.01

-90.09

-82.74

-88.16

-100.48

683.29

681.30

690.55

689.92

687.70

692.32

684.94

690.13

692.33

687.13

699.01

690.30

689.59

690.72

690.43

702.93

711.93

698.44

695.92

731.09

660.63

661.04

660.55

657.92

657.73

656.46

660.79

658.42

659.71

659.33

643.39

657.37

658.30

659.85

656.29

635.16

0.14

1.46

1.97

1.86

7.59

7.16

8.98

7.62

9.79

12.42

8.93

9.01

7.97

9.83

14.43

8.51

8.40

8.75

9.83

26.81

38.58

37.09

44.97

42.31

8.05

7.18

7.67

7.94

8.67

10.83

12.61

9.26

8.69

9.00

9.63

9.02

8.40

8.63

10.70

10.96

170.91

163.21

169.45

171.69
729.23

22.66

20.26

30.01

32.00

29.97

35.86

24.16

31.71

32.62

27.80

55.62

32.93

31.29

30.87

34.14

67.78

711.79

696.98

693.95

1593.00

1414.00

1684.00

1573.00

1489.00

1221.00

1570.00

1285.00

1655.00

1781.00

1439.00

1191.00

1279.00

1572.00

4591.00

4269.00

9.00

17.00

18.00

11.00

1349.00

1553.00

1250.00

1333.00

1485.00

1759.00

1338.00

1672.00

1307.00

1144.00

1497.00

1725.00

1653.00

1351.00

4307.00

4569.00

90.00

84.00

71.00

78.00

58.00

33.00

66.00

94.00

26.00

20.00

92.00

43.00

38.00

75.00

64.00

84.00

68.00

77.00

102.00

162.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

0.02

0.04

0.03

0.04

0.05

0.04

0.03

0.03

0.04

0.06

0.03

0.03

0.03

0.04

0.11

0.02

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.02

0.03

0.04

0.03

0.03

0.03

0.03

0.08

0.03

0.03

0.03

0.03

0.04

0.04

0.05

0.03

0.03

0.04

0.03

0.04

0.03

0.03

0.04

0.04

0.02

0.02

0.03

0.03

0.03

0.04

0.04

0.03

0.03

0.03

0.04

0.03

0.03

0.03

0.04

0.04

Fxmax A
Fxmax P
Fymax S
Fymax D
Fzmax A
Fzmax P
Fzmax S
Fzmax D

141.45
-144.55
-125.40
150.54
721.69
728.88
725.82
753.59
Cazul dinamic

tSTART [s]

tSTOP [s]

99

2.09

3.07

101

1.79

2.79

89

2.05

2.93

89

2.05

2.093

243

Identificarea semnifica.iei coloanelor din tabelele anterioare

Nr.
crt.
Tipul
Analizei
Situa.ia
ochilor
Zona de
sprijin

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Static

Frecven.9
zgomot 8i
preciz9ri

20

Dinamic

OI

OD

OI

OD

OI

OI

OI

OI

OI

OD

OD

OD

OD

OD

OI

OI

OD

OD

OD

OD

F r
spum

F r
spum

Cu
Spum

Cu
Spum

Cu
Spum

Cu
Spum

Cu
Spum

Cu
Spum

Cu
Spum

F r
spum

F r
spum

F r
spum

F r
spum

F r
spum

Cu
Spum

F r
spum

F r
spum

F r
spum

F r
spum

2Hz

7Hz

7.83Hz

8Hz

20Hz

salvare

sniper

Cu
Spum
toat
gama de
frecven&e
la 90 de
secunde

zgomot
salvare

aplecare
capstnga,
dreapta,
fa& ,
spate

normal

iluminare
la nivelul
fe&ei

Iluminare
de pe
podea

30/3000

90/9000

90/9000

4/400

4/400

4/400

Alte
situa.ii

Iluminare
la nivelul
fe&ei

Timp (s)/
m9rime
e8antion

30/3000

30/3000

30/3000

30/3000

30/3000

30/3000

30/3000

30/3000

30/3000

30/3000

244

19

ntoarcere
capstga,
dreapta

30/3000

30/3000

30/3000

4/400

Aproximarea CM al fiec9rui subiect


Nr.crt.

Subiect

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Apetroaei Bogdan
Albu Andi
Bokor Ptefan
Anghel Lauren&iu
Micu Ptefan
Ionescu Mircea
Braun Barbu
Cornel Drug
Cointe Guillaume
Gallet Julien
Dubois Sebastien
Mihail Alexandra
Asofiei Adelina
Z rnescu Iulia
Pavel Adina
Ripan Virginia
Popa Corina
Enache Ana
R dulescu Alexandra
Csiki Timea
Iftimiciuc Mihaela

n9l.ime
cm
Masc.
Fem.
190
175
185
181
170
187
183
174
176
178
182
169
175
170
178
171
164
173
166
162
166

Loca.ie CM
cm
Masc.
Fem.
106.4
0
98
0
103.6
0
101.4
0
95.2
0
104.7
0
102.5
0
97.44
0
98.56
0
99.68
0
101.9
0
0
91.8
0
95
0
92.3
0
96.7
0
92.9
0
89.1
0
93.9
0
90.1
88
90.1

245

S-ar putea să vă placă și