Sunteți pe pagina 1din 85

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII CIVILE INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE

Lucrare de licență

Cuprins:
1 Date generale.....................................................................................................................4
2 Descrierea obiectivului......................................................................................................4
2.1 Condiții ale amplasamentului........................................................................................4
2.2 Investigații geotehnice...................................................................................................6
2.3 Stratificația terenului......................................................................................................7
3 Sisteme de sprijinire a excavațiilor....................................................................................8
3.1 Pereți îngropați...............................................................................................................8
3.1.1 Pereți îngropați din panouri...........................................................................................8
3.2 Sisteme de rezemare a pereţilor de susţinere...............................................................12
3.2.1 Soluția cu șpraițuri.......................................................................................................13
3.2.2 Susțineri prin ancoraje în teren....................................................................................14
4 Metode utilizate în calculul pereților de susținere...........................................................15
4.1 Metode care considerã echlibrul limită........................................................................15
4.2 Metode care iau în considerare interacţiunea teren – structură....................................16
4.2.1 Ipoteza comportării elastice a terenului. Mediul elastic discret şi mediul continuu....16
4.2.2 Metoda elementelor finite şi a diferenţelor infinite.....................................................16
5 Calculul utilizând metoda elementului finit.....................................................................16
5.1 Etape de rezolvare a unei probleme cu ajutorul metodei elementelor finite................17
5.2 Formularea problemelor...............................................................................................18
5.3 Modele constitutive utilizate........................................................................................22
5.3.1 Modelul plastic Mohr-Coulomb..................................................................................22
5.3.2 Modelul plastic Hardening Soil...................................................................................24
6 Soluția de proiectare........................................................................................................26
6.1 Etape de execuție.........................................................................................................27
6.2 Calculul secțiunilor reprezentative..............................................................................30
6.2.1 Calculul secțiunii A-A.................................................................................................30
6.2.2 Calculul secțiunii B-B..................................................................................................30
6.2.3 Calculul secțiunii C-C..................................................................................................30
6.2.4 Stări limită ultime........................................................................................................31
6.2.5 Valori caracteristice.....................................................................................................31
6.2.6 Valori de calcul............................................................................................................31
6.2.7 Abordări de calcul........................................................................................................32
6.3 Calculul etapizat în cazul secțiunii A-A......................................................................34
6.3.1 Consolidare..................................................................................................................34
6.3.2 Excavație 1...................................................................................................................35
6.3.3 Ancoraj 1......................................................................................................................36
6.3.4 Excavație 2...................................................................................................................37

Absolvent: Coordonator: Pag. 1


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
FACULTATEA DE CONSTRUCȚII CIVILE INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE
Lucrare de licență

6.3.5 Ancoraj 2......................................................................................................................38


6.3.6 Excavație 3 (finală)......................................................................................................39
6.3.7 Excavație accidentală...................................................................................................40
6.3.8 Radier...........................................................................................................................41
6.3.9 Planșeu S2....................................................................................................................42
6.3.10 Planșeu S1....................................................................................................................43
6.3.11 Dinamic +0.5...............................................................................................................44
6.3.12 Dinamic – 0.5...............................................................................................................45
6.4 Calculul etapizat in cazul secțiunii B-B.......................................................................46
6.4.1 Consolidare..................................................................................................................46
6.4.2 Excavație 1...................................................................................................................46
6.4.3 Excavație 2...................................................................................................................47
6.4.4 Realizare bermă...........................................................................................................47
6.4.5 Montare șpraiț..............................................................................................................48
6.4.6 Excavare bermă............................................................................................................48
6.4.7 Excavație accidentală...................................................................................................49
6.4.8 Radier...........................................................................................................................49
6.4.9 Demontare șpraiț..........................................................................................................50
6.4.10 Planșeu S2....................................................................................................................50
6.4.11 Planșeu S1....................................................................................................................51
6.4.12 Dinamic +....................................................................................................................51
6.4.13 Dinamic -.....................................................................................................................51
6.5 Calculul etapizat in cazul secțiunii C-C.......................................................................52
6.5.1 Consolidare..................................................................................................................52
6.5.2 Excavație 1...................................................................................................................52
6.5.3 Ancoraj.........................................................................................................................53
6.5.4 Excavație finală............................................................................................................53
6.5.5 Excavație accidentală...................................................................................................54
6.5.6 Radier...........................................................................................................................54
6.5.7 Planșeu S2....................................................................................................................55
6.5.8 Planșeu S1....................................................................................................................55
6.5.9 Dinamic +....................................................................................................................56
6.5.10 Dinamic -.....................................................................................................................56
7 Dimensinarea elementelor structurii de sprijin................................................................57
7.1 Armarea longitudinală a panourilor de perete.............................................................57
7.1.1 Exemplu de calcul pentru Secțiunea A-A - panou P64................................................57
7.1.2 Exemplu de calcul pentru Secțiunea B-B - panou P41................................................61
7.1.3 Exemplu de calcul pentru Secțiunea C - C - panou P98..............................................65
7.2 Armarea transversală a panourilor de perete...............................................................68
7.2.1 Secțiunea A-A..............................................................................................................68
7.2.2 Secțiunea B-B..............................................................................................................69
7.2.3 Secțiunea C-C..............................................................................................................69
7.3 Calculul armăturii în grinda de coronament................................................................70
7.3.1 Calculul armăturii longitudinale..................................................................................70

Absolvent: Coordonator: Pag. 2


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
FACULTATEA DE CONSTRUCȚII CIVILE INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE
Lucrare de licență

7.3.2 Calculul armăturii transversale....................................................................................72


7.4 Dimensionarea Contrafişei...........................................................................................73
7.5 Dimensionarea Ancorajelor – într-un masiv de pământ coeziv...................................75
8 Concluzii..........................................................................................................................80
Bibliografie..............................................................................................................................81

Absolvent: Coordonator: Pag. 3


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
FACULTATEA DE CONSTRUCȚII CIVILE INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE
Lucrare de licență

1 DATE GENERALE

Se vizează construirea unei parcări subterane în Craiova, între strada Calea București, strada
Romul și clădirea Teatrului Național Marin Sorescu, pe un teren de suprafață totală de cca.
12660m².

Fig. 1-1 Amplasarea structurii și poziția vecinătaților acesteia

2 DESCRIEREA OBIECTIVULUI
Urmează a se realiza un subsol, dezvoltat pe două niveluri subterane, care va avea principala
funcțiune de parcare.

Suprateran, zona își va păstra funcțiunile pe care le are în prezent (parc). Înălțimile
subsolurilor vor fi de 3,35m iar adâncimea excavației incintei va fi cuprinsă între 7,20 și
9,80m față de cota superioară a grinzii de coronament.

În vecinătatea amplasamentului, în partea de S, SE la o distanță de cca. 17m față de incinta


parcajului se găsește clădirea Teatrului Național cu un regim de înălțime 2S+P+2E. În paretea
de SV a amplasamentului precum și în partea de S există la distanțe de cca. 18m, respectiv
cca. 20m blocuri de locuințe.

2.1 Condiții ale amplasamentului


Din punct de vedere seismic, amplasamentul imobilului are următoarele caracteristici:

a) Conform P100-1/2013, se redă reprezentarea acțiunii seismice pentru proiectare prin


hazardul seismic și valoarea perioadei de colț; Hazardul seismic este descris de
valoarea maximă a accelerației terenului pe amplasament, calculată pentru intervalul
mediu de recurență de 225 ani, corespunzător stării limite ultime:ag=0,2g . Valoarea
perioadei de colț a spectrului de răspuns pentru zona amplasamentului este Tc=1,0s.

Absolvent: Coordonator: Pag. 4


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
FACULTATEA DE CONSTRUCȚII CIVILE INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE
Lucrare de licență

Fig. 2-2 Zonarea seismica conform P100-1/2013

b) Conform Legii 575-2001, amplasamentul analizat se încadrează în macrozona de


intensitate seismică ”8₂”.Această valoare reprezintă o intensitate cu valoarea de 8 pe
scara MSK, având o perioadă medie de revenire de 100 ani.

Fig. 2-3 Planul de amenajare a teritoriului național - secțiunea a Va - zone de risc natural.
Conform Legii 575/2001

Conform [ CITATION STA \l 1048 ], adâncimea maximă de îngheț în zona amplasamentului


este de 70-80cm.

Absolvent: Coordonator: Pag. 5


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
FACULTATEA DE CONSTRUCȚII CIVILE INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE
Lucrare de licență

Fig. 2-4 Zonarea dupa adâncimea de îngheț

2.2 Investigații geotehnice


Studiul geotehnic a fost efectuat în luna noiembrie 2011 de cătr SC Agisfor SRL.
Au fost efectuate următoarele lucrări de investigare geotehnică a terenului:
 Trei foraje cu o adâncime de 30m.
 Încercări de penetrare dinamică standard în cele trei foraje[ CITATION SRE \l 1048 ].
 Două încercări de penetrare statică cu con (CPT) până la adâncimi de 9,65-23,33m [
CITATION SRE1 \l 1048 ].
 Două încercări de penetrare dinamică cu con până la adâncimi de 24,6-24,8m
[ CITATION SRE2 \l 1048 ].
 Trei probe de apă subterană recoltate din cele trei foraje pentru determinarea
agresivitații chimice față de betoane și metale.

Absolvent: Coordonator: Pag. 6


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
2.3 Stratificația terenului
Pe baza informațiilor obținute în urma forajelor efectuate, corelate cu rezultatele încercărilor de penetrare dinamică standard, a celor de penetrare
statică, a celor de penetrare dinamică cu con și a încercărilor de laborator, rezultă următoarea stratificație a terenului:

Tabel 1
Adancime E50,ref Eoed,ref Eur,ref c γ unsat γ sat
Strat Observatii Ip (%) Plasticitate Ic Consistenta Compresibilitate ϕ (⁰)
(m) (kPa) (kPa) (kPa) [kPa] (kN/m3) (kN/m3)

umplutura heterogena din prafuri nisipoase cenusii- stare de la afanata la


0 1,4 - - - - 7000 7000 21000 - 12 20 17 18
negricioase, cu resturi de materiale de constructii foarte indesata
argile prafoase nisipoase cafenii, nisipuri argiloase
stare de la afanata la consistent-
1,4 14,8 prafoase cafenii-galbui, prafuri nisipoase galbene- 6,70÷23,30 redusa-medie 0,50÷1,15 15000 15000 45000 medie-mare 30 30 19 20
indesare medie tare
cenusii
stare de indesare
14,8 18 pietris cu bolovanis si nisip galben-cenusiu - - - - 25000 25000 75000 redusa 39 1 21 22
medie-mare
argile, argile prafoase nisipoase cenusii-negricioase, stare de indesare de la de la redusa la consistent- de la medie la
18 30 5,70÷61,40 0,50÷0,94 20000 20000 60000 17 50 20 21
prafuri nisipoase cenusii medie la indesata foarte mare vartoasa foarte mare

Nivelul hidrostatic stabilizat al apei subterane a fost găsit în forjele efectuate la adâncimile de 8,10-10,10m.
Cota ±0,00 coincide cu cota 97,70 RMN.

Absolvent: Coordonator: Pag. 7


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
3 SISTEME DE SPRIJINIRE A EXCAVAȚIILOR

Lucrările de susținere reprezintă construcții a căror principală solicitare este dată de împingerea
pământului. Obiectul lucrării de susținere îl constituie sprijinirea unui mal în teren natural, a
unei umpluturi de pământ sau a pereților unei excavații subterane.

După destinație lucrările de susținere pot fi grupate în:


- lucrări cu caracter temporar
- lucrări cu caracter definitiv.

3.1 Pereți îngropați

Pereții îngropați sunt lucrări de susținere realizate pe conturul viitoarei incinte sub protecția
cărora se realizează excavațiile adânci. Uneori, pereții îngropați pot servi și ca fundații de
adâncime sau pereți perimetrali, în acest caz având un caracter definitiv.

În funcție de alcătuirea constructivă, pereții îngropați se clasifică în:


 pereți din panouri
 pereți din piloți forați.

3.1.1 Pereți îngropați din panouri

Pereţi mulaţi

Acești pereti pot fi executați din beton monolit ( pereți mulați) sau din elemente prefabricate.
Pereții mulați sunt realizați prin turnarea în teren a betonului, după ce în prealabil a fost
realizată prin forare, sub protecția noroiului bentonitic, o tranșee de dimensiuni stabilite prin
proiectare, în care s-a introdus carcasa de armătură.
Panourile sunt armate cu carcase de armătură iar legătura dintre panouri trebuie tratată astfel
încât să asigure continuitatea peretelui din punct de vedere al rezistenței şi etanşării.

Etapele de execuție:
1. Executarea grinzilor
de ghidaj
2. Excavarea panourilor
3. Coborârea carcasei de
armătură
4. Betonarea panourilor

Fig. 3-5 Etapele de execuție

Absolvent: Coordonator: Pag. 8


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Fig. 3-6 Geometria unui panou de perete mulat

1.Grinzile de ghidaj
Au rol de ghidare a uneltelor de săpat, protejarea la partea de sus a pereților tranșeei și
susținere temporară a carcasei de armătură.

2.Excavarea panourilor
Instalatia KELLY
Caracteristic tuturor instalațiilor de tip KELLY este utilizarea unei prăjini grele la capătul
careia se află o benă (cupă-graifar) actionată hidraulic.

Bena este alcătuită din două jumatați identice („fălci”) a căror închidere și deschidere este
comandată hidraulic prin intermediul a două verine (prese hidraulice), iar ridicarea si coborarea
se fac prin două cabluri legate de benă și de prajină.

Graifarul, cu falcile deschise, este lăsat să cadă de la înaltime de 1...3m și se înfige în pământul
de la baza tranșeei. Fălcile se închid, iar bena plină cu pământ se scoate din tranșee și se
descarcă.
Procedura se reia până la atingerea adâncimii finale de forare.

3.Armarea panoului (coborarea carcasei (carcaselor) de armatură)


Carcasa de armatură este alcatuită din bare longitudinale, transversale, etrieri și bare inclinate
de rigidizare. În funcție de dimensiunile panoului, armarea se face cu una sau două carcase.
Carcasa se introduce în tranșee, sub noroiul bentonitic și este menținută suspendată pe grinzile
de ghidaj.

Absolvent: Coordonator: Pag. 9


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
4.Betonarea panourilor

Betonarea panourilor se face cu metoda pâlniei fixe sau „CONTRACTOR”, care se folosește la
betonarea sub noroi bentonitic.
Se utilizează un tub metalic din tronsoane care se îmbină la lungimea necesară.
La partea inferioară tubul este închis cu un capac mobil care împiedică pătrunderea noroiului în
tub.

La partea superioară a tubului se află o pâlnie (recipient metalic) în care se asigură nivelul
constant al betonului în timpul betonării.Tubul de betonare este coborât până la baza tranșeei,
se umple complet cu beton și se deschide capacul de la bază.Betonul iese din tub și o anumită
cantitate de beton se amescteca cu noroiul – betonul „contaminat” are o densitate mai mică și
se ridică la suprafată pe masură ce betonul umple tranșeea. După terminarea betonării, betonul
contaminat este spart.

În cazul panourilor cu lungimea mai mare de 5m, betonarea se face cu 2 pâlnii de betonare.

Fig. 3-7 Betonarea peretelui

Riscuri

Absolvent: Coordonator: Pag. 10


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Trebuie semnalat riscul executării unei etanșări necorespunzătoare a rosturilor, având drept
consecință o impermeabilitate deficitară a peretelui și antrenarea pământului din spate.
Pereții mulați reprezintă o soluție care implică numeroase surse de risc (hazarduri), între care:
 Utilizarea unui noroi de foraj cu caracteristici nefavorabile prin preparare sau cu
caracteristici depreciate prin acțiunea de spălare de către apa subterană în mișcare, ceea
ce poate produce prăbușirea pereților tranșeei;
 Viteza de scurgere prea mare a apei subterane care poate antrena particulele fine din
betonul proaspăt turnat, creând astfel zone neetanșe;
 Neasigurarea unei diferențe suficiente între nivelul noroiului în tranșee și nivelul apei
subterane, cu consecințe nefavorabile asupra stabilității pereților tranșeei;
 Neasigurarea unui flux neîntrerupt al fazelor de execuție (săparea panoului, lansarea
carcasei de armătură și a tuburilor de rost, betonarea, extragerea tuburilor de rost) și
nerespectarea intervalelor de timp, minime și maxime, admise între faze, cu consecințe
negative asupra capacității peretelui de a reține apa, atât în cuprinsul panourilor cât și la
rosturi;
 Utilizarea de panouri prea lungi, ceea ce reduce numărul de rosturi, dar face să crească
în mare măsură riscul unei betonări necorespunzătoare, cu formarea de incluziuni de
noroi în masa betonului, prin care se pot produce scurgeri importante de apă, mai ales
sub presiuni hidrostatice mari (la un nivel ridicat al apei subterane asociat cu o
excavație foarte adâncă) de asemenea, scade gradul de siguranță al excavației executată
lângă un calcan;
 O densitate prea mare a barelor ( deci bare prea apropiate) în carcasa de armătură, cu
consecințe defavorabile asupra calității betonului, îndeosebi asupra impermeabilității
acestuia;
 Modul de realizare a rosturilor verticale dintre panouri, precum și a rosturilor orizontale
între perete și radier;
 Nerespectarea toleranțelor prescrise privind verticalitatea panoului;
 Folosirea unui echipament de excavare necorespunzător și neadecvat condițiilor de
teren etc.
Între sursele de risc enumerate, cele care pot avea drept consecință surparea pereților
excavației trebuie avute cu precădere în vedere atunci când în imediata vecinătate a
peretelui mulat se află construcții. În acest caz se recomandă limitarea lungimii unui panou
la dimensiunea cupei de excavare, iar trecerea la execuția unei noi tranșei se va face numai
după betonarea celei precedente.

Pereţi din elemente prefabricate

Pereţii ingropaţi din panouri prefabricate sunt realizaţi prin lansarea în tranşeea excavată a unor
elemente prefabricate prevăzute cu margini profilate care să asigure îmbinarea între acestea. În
figura 3-4 sunt prezentate două exemple de realizare a pereţilor din prefabricate.

Absolvent: Coordonator: Pag. 11


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Fig. 3-8 Pereți din panouri prefabricate

Legătura fermă între perete și teren, precum şi etanşarea peretelui sunt asigurate prin întărirea
noroiului de foraj autoîntăritor, care este utilizat în astfel de cazuri ( noroi bentonitic în care se
introduce şi o cantitate de ciment şi un aditiv întârzietor de priză ).

Reţeta noroiului autoîntăritor se determină prin încercări şi trebuie să corespundă cerinţelor


specifice ale lucrării, printre care:
 Densitatea, vâscozitatea şi celelalte caracteristici ale noroiului se aleg astfel încât sa
permită excavarea panoului în timpul prevăzut pentru această operație;
 Aditivul trebuie să asigure declanşarea prizei după introducerea prefabricatelor în
tranşee;
 Creșterea rezistenţei în timp trebuie sa fie destul de rapidă, astfel încât la realizarea
excavaţiei protejată de perete, mortarul să asigure legătura dintre prefabricate si teren.

În prezenta lucrare s-a optat pentru soluţia cu pereţi mulaţi.


Pereții mulați vor avea o grosime de 0,80m și o lugime variabilă a fișei, cuprinsă între
14,50m și 24,50m, pentru a se asigura o încastrare corespunzătoare în teren.

3.2 Sisteme de rezemare a pereţilor de susţinere


 Soluţia cu şpraiţuri
 Soluţia cu ancoraje

În cazul excavațiilor adânci, se va studia necesitatea utilizării unui sistem de susținere a


pereților îngropați pe măsura excavării, care se poate face în interior sau prin ancorare.

Absolvent: Coordonator: Pag. 12


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
3.2.1 Soluția cu șpraițuri

În figura 3-5 se prezintă în plan și în secțiuni verticale diferite moduri de realizare a unor
susțineri prin șprăițuire, care se dezvoltă în interiorul incintei excavate.

La contactul cu peretele excavației, șpraițurile trebuie împănate astfel încât să fie exclusă
deplasarea spre incintă a peretelui sprijinit. Susținerea cu ajutorul şpraiţurilor a excavațiilor
verticale adânci în zone urbane reprezintă o soluție indicată, deoarece implică mai puține
riscuri.

Fig. 3-9 Susținerea în interiorul incintei excavate prin șpraițuri: a) dispunerea în plan a
spijinirilor; b) secțiuni prin incintă cu sprijiniri interioare
1 – filate 5 – pilot
2 – șpraițuri orizontale sau înclinate 6 – bloc de preluare a împingerii
3 – popi 7 – radier
4 – reazem

Rezemarea peretelui de susţinere pe măsura realizării excavaţiei reprezintă o alternativă care


permite reducerea adâncimii de încastrare a peretelui, precum şi limitarea deplasărilor
orizontale ale acestuia.

În cazul prezentat, peretele va fi rezemat în interiorul excavaţiei. Şpraiţurile sunt elemente


metalice (profile H, secţiuni rectangulare sau tubulare rotunde) având rolul de a prelua
eforturile din împingerea pământului asupra peretelui. Funcţia acestui sistem de rezemare, de
regulă provizoriu, este de a asigura stabilitatea pereţilor de susţinere până în momentul în care
este construită structura definitivă. După ce întreaga excavaţie a fost realizată, începe de jos în
sus construirea structurii, şpraiţurile fiind îndepărtate pe măsură ce structura avansează.

Absolvent: Coordonator: Pag. 13


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Dezavantajul major al acestui sistem de rezemare îl reprezintă aglomerarea excavaţiei, ceea ce
complică atât lucrările de excavare, care trebuie realizate printre şi pe sub şpraiţuri, cât şi
lucrările ulterioare de construire a infrastructurii clădirii.

În cazul unor deschideri mari ale excavaţiei, şpraiţurile pot fi transformate în contrafişe care
asigură rezemarea peretelui prin sprijinirea de fundul excavaţiei.

Şpraiţurile pot fi folosite mai ales în cazul în care alte sisteme de rezemare (de tipul
ancorajelor) nu sunt indicate (terenuri slabe, prezenţa unor construcţii în vecinătate, etc).

În prezenta lucrare, la partea de N se va realiza un sistem de șpraițuri înclinate care vor rezema
la partea superioară în pereții mulați, iar la partea inferioară în radier. Pe colțul dinspre NE
(unde deschiderea incintei este de 15,10m) se dispune un sistem de șpraițuri orizontale, care
vor rezema în grinzile de coronament ale pereților mulați.
3.2.2 Susțineri prin ancoraje în teren

Ancorajele în teren reprezintă elemente structurale capabile să transmită forțele de întindere


care le sunt aplicate la un strat portant de pământ sau de rocă prin intermediul unui bulb.

Fig. 3-10 Ancoraje în teren pentru pereții unei incinte

Alegerea sistemului de susținere prin ancoraje în teren depinde de numeroși parametri, între
care:
 Adâncimea de excavare
 Caracterul definitiv sau permanent al ancorei
 Necesitatea efectuării în timp a unor intervenții la sistemul de ancoraj
 Regimul apei subterane în momentul executării ancorajelor și ulterior, în faza de
excavare
 Natura terenului
 Comportarea în timp a terenului
 Deplasările maxime admisibile ale peretelui
 Sensibilitatea construcțiilor învecinate la deformațiile terenului induse de excavația
adâncă
 Programul de execuție a lucrării subterane

Absolvent: Coordonator: Pag. 14


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
 Agresivitatea apei subterane
 Aplasarea utilităților existente
 Poziția fundațiilor și subsolurilor clădirilor învecinate
 Existența autorizațiilor legale de a se executa ancoraje în teren în afara limitelor
proprietății
 Detensionarea ancorajelor provizorii
 Eventuala obligație de a scoate ancorajele de sub construcțiile învecinate, la cererea
proprietarilor acestora

Astfel, soluția cu ancoraje în teren pentru susținerea pereților vericali la excavații adânci în
zone urbane, implică numeroase surse de risc.

Consecințele acestor surse de risc sunt cu deosebire defavorabile în situațiile în care se


suprapun factori cum sunt nivelul ridicat al apei subterane, influiența variației nivelului acestei
ape, prezența unor straturi de pământuri ușor antrenabile de apa în mișcare, adâncimea mare de
excavare, curgerea lentă a terenului (argile), lungimea mare a ancorajelor, clădiri și utilități în
apropiere.

Nu se recomandă folosirea ancorajelor în cazul în care nivelul hidrostatic se află deasupra


punctuluide pornire al forajului, atunci când acest nivel nu poate fi coborât sau când nu se
dispune de o tehnologie adecvată care să permită prevenirea curgerii apei, cu antrenarea
particulelor de pământ. De asemenea, nu se recomandă folosirea unor tiranți cu durată lungă de
folosință în cazul terenurilor deformabile (argile). Va fi considerată adecvată acea tehnologie
care a fost găsită corespunzătoare în toate fazele de execuție a ancorajului (forare,
armare,injectare), pe baza unor încercări in situ.

În zona celor mai mari înălțimi ale elevației din această lucrare (în partea de S) se vor realiza
ancoraje temporare, dispuse la un interax de 2,00m, pe unul sau două rânduri, pretensionate cu
o forță de 100kN. Ancorajele au lungimi de 23 și 19m și sunt dispuse înclinat față de orizontală
cu 15, 17 și 19⁰.

4 METODE UTILIZATE ÎN CALCULUL PEREȚILOR DE SUSȚINERE

4.1 Metode care considerã echlibrul limită

Metodele de echilibru limită sunt bazate pe condiţiile corespunzătoare momentului cedării,


când întreaga rezistenţă de forfecare a pământului este mobilizată în jurul peretelui îngropat.
Calculele la starea de echilibru limită sunt bazate pe considerarea unei distribuţii simple, liniare
a eforturilor laterale. Metoda este utilizatã pe scară mai largă şi oferă rezultate acceptabile şi
poate fi utilizată pentru anumite forme structurale (de exemplu pereţi în consolă), dar este mai
puţin indicată pentru alte forme structurale, de exemplu pereţi rezemaţi pe mai multe niveluri.
Datorită faptului că metodele de echilibru limită sunt bazate pe rezistenţa la forfecare a
terenului, aceasta nu oferă indicaţii în ceea ce priveşte deplasarea peretelui. De asemenea,
aplicarea de coeficienţi de siguranţă la valorile presiunilor terenului, poate conduce la
supradimensionarea structurii. La proiectarea pereţilor îngropaţi se va da prioritate unor metode
care pot lua ȋn considerare interacţiunea dintre perete şi teren.

Absolvent: Coordonator: Pag. 15


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
4.2 Metode care iau în considerare interacţiunea teren – structură

4.2.1 Ipoteza comportării elastice a terenului. Mediul elastic discret şi mediul continuu

Într-o analiză simplă de interacţiune teren – structură peretele îngropat este modelat printr-o
grindă, iar terenul printr-un mediu elastic discret, alcătuit dintr-o serie de resorturi orizontale
( modelul Winkler ), sau printr-un mediu elastic continuu. Rigiditatea terenului este
caracterizată prin rigidităţile resorturilor sau prin rigiditatea mediului elastic continuu.
Rigidităţii resorturilor i se poate asocia o lege de creştere cu adâncimea sau se pot impune
limitări inferioare sau superioare ale forţelor în resorturi care să corespundă atingerii valorilor
de împingere activă sau rezistenţă pasivă ale terenului.

Metodele bazate pe ambele modele pot fi utilizate pentru calculul deplasărilor peretelui, al
momentelor încovoietoare în perete şi al forţelor în reazemele peretelui(ancoraje sau şpraiţuri),
dar nu pot furniza deplasările terenului în jurul peretelui.
Șpraiţurile şi ancorajele sunt modelate, în general, prin resorturi sau forţe, apãrând dificultăţi ȋn
estimarea condiţiilor reale de rezemare.
4.2.2 Metoda elementelor finite şi a diferenţelor infinite

Calcule mult mai complexe de interacţiune teren – structură sunt cele care permit modelarea
peretelui, a terenului, precum şi a etapelor de execuţie prin metoda elementelor finite( MEF ),
sau metoda diferenţelor finite( MDF ). Prin aceste metode este posibilã modelarea unor factori
precum:
 Comportamentul complex al terenului
 Etapele de execuţie a lucrãrilor de susţinere
 Detaliile de rezemare a peretelui
 Efectele date de consolidarea peretelui
 Efectele date de prezenţa apei subterane etc.

Se pot face estimări privind deplasările terenului şi ale peretelui, mărimea eforturilor în perete
şi a forţelor în reazemele peretelui. Pentru a obţine însă rezultate apropiate de realitate este
necesară in prealabil o „calibrare” a modelului utilizat prin compararea rezultatelor calculului
cu măsurători realizate pe structuri de susţinere asemănătoare.

Metoda elementelor finite (MEF) şi metoda diferenţelor finite (MDF), sunt considerate că oferă
soluţii „teoretic complete”. Aplicarea acestor metode impune ca proiectantul să aibã experienţă
atât în utilizarea unui program de calcul care se bazează pe una din aceste metode cât şi în
modelarea unor astfel de lucrări.

5 CALCULUL UTILIZÂND METODA ELEMENTULUI FINIT

Metoda elementului finit a fost folosită la rezolvarea celor mai complexe probleme din
domeniul structurilor elastice continue, de la construcţiile civile, industriale sau baraje până la
construcţiile de nave maritime, respectiv cosmice.

Absolvent: Coordonator: Pag. 16


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Fenomenele fizice de acest fel sunt descrise din punct de vedere matematic de ecuaţii
diferenţiale, prin a căror integrare, în condiţii la limită date, se obţine o soluţie exactă a
problemei. Această cale analitică are dezavantajul că este aplicabilă numai în cazul
problemelor relativ simple. Problemele care intervin în activitatea practică sunt de cele mai
multe ori complexe în ce priveşte alcătuirea fizică şi geometrică a pieselor, condiţiile de
încărcare, condiţiile la limită etc., astfel încât integrarea ecuaţiilor diferenţiale este dificilă sau
chiar imposibilă.

În metoda elementului finit se utilizează, ca punct de plecare, un model integral al fenomenului


studiat. El se aplică separat pentru o serie de mici regiuni ale unei structuri continue obţinute
prin procedeul discretizării, denumite elemente finite, legate între ele în puncte numite noduri.

Aceste elemente finite trebuie astfel concepute încât ansamblul lor să reconstituie cât mai fidel
posibil structura reală analizată. În principiu, aceste legături trebuie astfel concepute încât să
permită o convergenţă numerică către soluţia exactă, atunci când structura este discretizată în
elemente finite cu dimensiuni din ce în ce mai reduse.

5.1 Etape de rezolvare a unei probleme cu ajutorul metodei elementelor finite

 Etapa 1. Împărţirea domeniului de analiză în elemente finite

În această etapă analistul alege tipul sau tipurile de elemente finite adecvate problemei de
rezolvat, apoi împarte structura în elemente finite. Această operaţie, care se numeşte şi
discretizare, poate fi făcută cu ajutorul calculatorului. Tipul de element finit este definit de mai
multe caracteristici, cum sunt numărul de dimensiuni (uni-, bi-, tridimensional), numărul de
noduri ale elementului, funcţiile de aproximare asociate şi altele. Alegerea tipului de element
finit are mare importanţă pentru necesarul de memorie internă, pentru efortul de calcul impus
calculatorului şi pentru calitatea rezultatelor.

Punctul de plecare pentru construcţia matematică a diferitelor metode de elemente finite îl


constituie respectarea următoarelor principii:
o utilizarea unei aproximări bazată pe folosirea de elemente mai simple, pentru care
avem la dispoziţie o soluţie
o sporirea exactităţii calculului prin rafinarea discretizării

 Etapa 2. Constituirea ecuaţiilor elementelor finite (ecuaţiile elementale)

Comportatea materialului sau mediului în cuprinsul unui element finit este descrisă de ecuaţiile
elementelor finite denumite şi ecuaţii elementare. Acestea alcătuiesc un sistem de ecuaţii al
elementului.

Ecuaţiile elementale pot fi deduse direct, pe cale variaţională, prin metoda reziduală sau a
reziduurilor (Galerkin) sau prin metoda bilanţului energetic.

 Etapa 3. Asamblarea ecuaţiilor elementale în sistemul de ecuaţii al structurii

Absolvent: Coordonator: Pag. 17


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Comportarea întregii structuri este modelată prin asamblarea sistemelor de ecuaţii ale
elementelor finite în sistemul de ecuaţii al structurii, ceea ce din punct de vedere fizic înseamnă
că echilibrul structurii este condiţionat de echilibrul elementelor finite. Prin asamblare se
impune ca, în nodurile comune elementelor, funcţia sau funcţiile necunoscute să aibă aceeaşi
valoare.

 Etapa 4. Implementarea condiţiilor la limită şi rezolvarea sistemului de ecuaţii al


structurii

Sistemul de ecuaţii obţinut în urma implementării condiţiilor la limită corespunzătoare


problemei concrete este rezolvat printr-unul din procedeele obişnuite, de exemplu prin
eliminarea Gauss sau prin descompunerea Choleski, obţinându-se valorile funcţiilor în noduri.

Etapa 5. Efectuarea de calcule suplimentare pentru determinarea necunoscutelor


secundare

În unele probleme, după aflarea necunoscutelor primare, analiza se încheie. Acesta este de
obicei cazul problemelor de conducţie termică, în care necunoscutele primare sunt temperaturi
nodale. În alte probleme însă, cunoaşterea numai a necunoscutelor primare nu este suficientă,
analiza trebuind să continuie cu determinarea necunoscutelor secundare sau de ordinul doi.
Acestea sunt derivate de ordin superior ale necunoscutelor primare. Astfel, de exemplu, în
problemele mecanice de elasticitate, necunoscutele primare sunt deplasările nodale. Cu ajutorul
lor, în această etapă, se determină necunoscutele secundare care sunt deformaţiile specifice şi
tensiunile. Şi în cazul problemelor termice analiza poate continua cu determinarea
necunoscutelor secundare care sunt intensităţile fluxurilor termice (gradienţi termici).

5.2 Formularea problemelor

O structură de rezistenţă se află în starea plană de deformaţie, în cazul în care când deformaţiile
care apar sub acţiunea încărcărilor exterioare sunt paralele cu un acelaşi plan sau dacă
deplasările după o anumită direcţie sunt împiedicate să se producă.

Considerăm un element de rezistenţă prismatic aşezat între două platouri rigide solicitat lateral
pe ambele feţe după direcţia axei y la presiunea py şi –py.

Absolvent: Coordonator: Pag. 18


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Fig. 5-11 Element de rezistenţă prismatic aşezat între două platouri rigide

Întrucât deformaţiile sunt împiedicate după direcţia axei z, elementul de rezistenţă se


află într-o stare plană de deformaţie. În aceste condiţii starea de deformaţie a corpului este
definită de funcţiile:

u=f 1 ( x , y );ν=f 2 (x , y ); w=0

Corpuri aflate în starea plană de deformaţie apar în cazul corpurilor lungi solicitate la
sarcini aplicate pe contur, în plane normale pe axa corpului, sau plane paralele cu axa corpului.
În aceste cazuri, un element de volum situat la distanţă suficient de mare de capetele corpului,
se află în stare plană de deformaţie, întrucât deplasările de-a lungul structurii sunt împiedicate
de elementele învecinate. Din această categorie fac parte rolele lungi, bolţurile cilindrice,
plăcile lungi, zidurile de sprijin, tunelele, galeriile subterane, canalele subterane, terenul de
fundaţie în cazul fundaţiilor liniare ale zidurilor.

Fig. 5-12 Tipuri clasice de problemă de deformaţii plane

Admiţând pentru aceste cazuri că axa z este axa după care sunt împiedicate
deplasările, w=0, rezultă:

Absolvent: Coordonator: Pag. 19


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
δW
ε z= =0 ; γ xz =0 ; γ yz =0 (5.1)
δz
iar rezolvarea problemei presupune cunoaşterea următoarelor funcţii necunoscute:
ε x =f 1 ( x, y) ; ε y=f 2 (x , y ) ; γ xy =f 3 ( x , y ) (5.2)

Remarcăm că deşi starea de deformaţie este plană, starea de tensiune este spaţială. Conform
legii lui Hooke în spaţiu, se poate scrie:
1
ε z= [σ −ν (σ x +σ y )]=0 ⇒σ z =ν (σ x +σ y )≠0 (5.3)
E z

În acest caz grupul ecuaţiilor fundamentale ale teoriei elasticităţii se simplifică foarte mult.
Vom obţine:
2
1−ν ν
εx= (σ x − σ ) (5.4)
E 1−ν y
2
1−ν ν
ε y= (σ y− σ ) (5.5)
E 1−ν x

Cu notaţiile:
E1 =
E ν
ν1= (5.6)
1−ν 2 ; 1−ν

Astfel relațiile de mai sus devin:

1
{
ε x= (σ x −ν1 σ y ) ¿ ¿¿¿
E1
(5.7)

De asemenea conform legii generalizate a lui Hooke se poate scrie:


2(1+ν )
γ xy =Gτ xy = τ xy (5.8)
E

Dacă se ține cont de identitatea


2( 1+ ν 1 ) 2( 1+ν )
= (5.9)
E E

În consecință relația scrisă anterior devine:


2(1+ ν 1 )
γ xy = τ xy (5.10)
E1

Relațiile (5.7) și (5.10) reprezintă legea lui Hooke pentru starea plană de deformație. Matriceal
legea lui Hooke este:

Absolvent: Coordonator: Pag. 20


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
1 −ν 1 0

[ 1
{ ε }=¿ {ε x ¿ }{ ε y ¿ }¿{}= −ν 1 1 0
E1
0 0 2(1+ν1 ) ]
⋅¿ { σ x ¿ }{σ y ¿ } ¿{}
(5.11)

Putem concluziona că pentru starea plană de deformaţie în elaborarea ecuaţiilor


elementale se folosesc acelaşi relaţii ca în cazul stării plane de tensiune. Evident acest lucru
devine posibil prin înlocuirea modului de elasticitate longitudinal E şi a coeficientului de
contracţie transversală cu valorile E1 şi ν1 date de relaţiile (5.6). În cazul stării plane de
deformaţie în toate cazurile grosimea elementului finit este egală cu unitatea.

Matricea [B] de interpolare a deformaţiilor specifice pe element, în cazul cumulării gradelor de


libertate va fi:
δN i δN j δN k

[ ]
0 0 0
δx δx δx
δN i δN j δN k
[ B ]= 0 0 0 (5.12)
δy δx δx
δN i δN i δN j δN j δN k δN k
δy δx δy δx δy δx

De asemenea vom avea:


{ σ } =[ D 1 ]⋅{ ε } (5.13)
Unde:
1 ν1 0
E1
[ D1] = 1−ν 2
1
[ ]
ν1 1

0 0
0
1−ν 1
2
(5.14)

Matricea de rigiditate a elementului finit raportat la sistemul de axe propriu, în ipoteza


cumulării gradelor de libertate şi în ipoteza acceptării unor polinoame de interpolare de gradul
1 va fi:

bi 0 ai

[ ][
0 ai bi 1 ν1 0

ν
T 1 E1 b
[ K e ] =∫ [ B ] ⋅[ D1 ]⋅[ B ]⋅dV = 4⋅S⋅1−ν 2⋅ 0j
1
bk
0
0
aj
0
ak
a j ν1
bj
ak
bk

0
1

0
0
1−ν 1
2
][bi
⋅0
ai
0
ai
bi
bj
0
aj
0
aj
bj
bk
0
ak
0
ak
bk ] (5.15)

Absolvent: Coordonator: Pag. 21


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.3 Modele constitutive utilizate
5.3.1 Modelul plastic Mohr-Coulomb

Pentru a realiza un comportament care să genereze şi deformaţii remanente, în cadrul


calculului, trebuie luat în considerare un model plastic, care să confere asemenea posibilităţi
materialului. În acest sens, de bază pentru ingineria geotehnică, a fost ales modelul Mohr-
Coulomb.

Această lege de material reprezintă un model matematic de curgere, respectiv cedare, ce


poate să descrie răspunsul materialelor atât la eforturi unitare de forfecare, cât şi la cele
normale. Acesta se bazează pe utilizarea stării de eforturi dintr-un punct, adică, din punct de
vedere grafic, utilizarea cercului lui Mohr.

Forma generală a criteriului de cedare este:

τ =σ⋅tan(φ )+c (5.16)


unde:  este efortul deviator,  efortul normal,  – unghiul de frecare internă al materialului şi
c – coeziunea acestuia, poate fi supusă legii eforturilor efective, devenind de forma:
τ =σ '⋅tan(φ )+c '
(5.17)
Se poate observa că această lege de material furnizează o legătură liniară între efortul
normal aplicat probei şi cel deviator la care se va forfeca. Această liniaritate reprezintă o
aproximare a unui comportament hiperbolic, care nu afectează îngrijorător calitatea calculelor.
(efort unitar tangential)

(efort unitar normal)


s

Fig. 5-13 Modelul de cedare/curgere Mohr-Coulomb

În plus, în cazul pământurilor, dacă este cunoscută presiunea apei din pori – u, apoi
scăzută din efortul sferic aplicat, vor rezulta parametrii „nedrenaţi” ai probei – σ ' şi c’.

Plan deviator

Fig. 5-14 Secţiuni în planul deviator ale principalelor modele plastice:


Absolvent:
Mohr-Coulomb, Coordonator:
Tresca, Rankine, Drucker-Prager Pag. 22
Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Comparativ, criteriul de cedare Mohr-Coulomb reprezintă o generalizare a criteriului
Tresca. Deşi pentru ambele modele de cedare valoarea maximă a deviatorului este considerată
limita stării posibile pentru materialul respectiv, el ajungând la rupere, Tresca o consideră ca
valoare constantă în timp, pe când Mohr-Coulomb – dependentă de efortul normal. Astfel, dacă
vom considera că φ = 0°, cazul forfecării pure, vom obţine o „reducere” a criteriului Mohr-
Coulomb la Tresca, cu o secţiune în plan deviator perfect hexagonală. Dacă, în schimb, vom
considera φ = 90°, modelul va deveni unul de tip Rankine, cu cedare la întindere şi o
secţiune în planul deviator de forma triunghiulară (Fig.14)

Absolvent: Coordonator: Pag. 23


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.3.2 Modelul plastic Hardening Soil

La baza formulării modelului constitutiv Hardening Soil stă relaţia de formă hiperbolică
dintre deformaţia specifică verticală – ax, şi efortul deviator – q sau . În acest sens putem
scrie relaţiile:
1 q
−ε ax = ∙
Ei q (5.18)
1−
qa
unde qa – valoarea asimtotică a efortului deviator, iar Ei, modulul iniţial de deformaţie iniţială:
2∙ E50
Ei = (5.19)
2−R f

Considerând E50 modulul de deformaţie obţinut ca efort de confinare în timpul încărcării


primare:
c ∙ cos ( φ )−σ '3 ∙ sin ( φ )
E50=E 50
( )
c ∙ cos ( φ ) + pref ∙sin ( φ )
(5.20)

efort deviator efort deviator

dreapta de cedare dreapta de cedare

deformatie specifica axiala deformatie specifica axiala

Fig. 5-15 Comparaţie între modelele elasto-plastice Mohr-Coulomb (stânga) şi Hardening Soil
(dreapta): moduli de deformaţie liniară utilizaţi

Tabel 2 Parametrii utilizaţi de modelul Hardening Soil


Simbol
Denumire parametru Unitate de măsură
parametru
Coeziune c kPa
Unghi de frecare internă  °
Unghi de dilatanţă  °
Modul secant (triaxial) E50ref kPa
Modul tangent (edometru) Eoedref kPa
Modul descărcare/încărcare (triaxial) Eurref kPa
Puterea funcţiei de efort-rigiditate m -

Absolvent: Coordonator: Pag. 24


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Pe lângă posibilitatea de a furniza, prin intermediul „cap-ului”, a deformaţiilor plastice
volumice cauzate de eforturi de compresiune, ceea ce conduce la estimarea corectă a umflărilor
din excavaţie, principalul motiv al considerării acestui model în cazul modelării excavaţiilor îl
reprezintă descrierea variaţiei modulilor elastici funcţie de efortul aplicat.

Fig. 5-16 Forma spaţială a modelului Hardening Soil, în sistem de coordonate 3

Astfel, faţă de cazul elasto-plastic Mohr-Coulomb, modelul Hardening Soil poate


modela fenomene precum îndesarea structurii pământurilor, interdependenţa rigiditate la
eforturile aplicate şi starea de eforturi existentă, curgerea plastică şi dilatanţa. Aspectul crucial
al acestui model, care îl face pretabil calculului excavaţiilor adânci, este descreşterea rapidă a
modulilor şi implicit a rigidităţii, odată cu creşterea mărimii deformaţiilor.

Absolvent: Coordonator: Pag. 25


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
6 SOLUȚIA DE PROIECTARE

A fost dimensionată o soluție constructivă formată din pereți mulați cu grosime de 800mm.
Această soluție este divizată în tronsoane (panouri) de lățime variabilă, cu valori cuprinse între
2.70 și 5.40m. Adâncimea acestor pereți este de asemenea variabilă, urmărind pătrunderea în
stratul inferior coeziv pe o adâncime de 2.00m. Zona armată necesară este de 25.00m în partea
sud, sud-estică și sud-vestică a perimetrului, pe când în zona nordică vor fi folosite carcase de
armătură cu o lungime de 20.00m.

Soluția panourilor de perete mulat cu grosime de 800mm a fost adoptată în vederea preluării
încărcărilor mari aduse de vecinătăți sau de imposibilitatea realizării unor taluzuri la partea
superioară, sau în vederea rigidizării structurii de sprijin, împiedicând extinderea unor
deformații cu risc de a afecta structurile învecinate.

Fig. 6-17 Plan situație

Absolvent: Coordonator: Pag. 26


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.4 Etape de execuție

Etapele de lucru pentru secțiunea caracteristică A-A ale soluției sunt:

Etapa 1
 Excavația pentru realizarea platformei de lucru pentru execuția pereților mulați;
 Realizarea platformei de lucru (30cm de pietriș) la cota 103,00;
 Execuția grinzilor de ghidaj pentru realizarea pereților mulați;
 Execuția pereților mulați;
 Spargerea betonului contaminat al panourilor de perete mulat;
 Realizarea grinzii de coronament;

Etapa 2
 Excavație până la cota +101,05 (≈50cm sub cota de realizare a ancorajelor superioare);
 Execuția ancorajelor superioare și pretensionarea acestora cu 100kN;

Etapa 3
 Excavație până la cota +97,40 (≈70cm sub cota de realizare a ancorajelor inferioare);
 Execuția ancorajelor inferioare și pretensionarea acestora cu 100kN;

Etapa 4
 Excavație până la cota finală;
 Execuția puțurilor de epuizment și scăderea nivelului apei subterane în interiorul
incintei astfel încât acesta să fie menținut la aproximativ 1,00m sub nivelul fundului
excavației;

Etapa 5
 Execuția parțială a radierului;

Etapa 6
 Execuția elementelor structurale verticale în subsolul S2 și a planșeului peste S2;
 Execuția elementelor structurale verticale în S1 și a planșeului peste S1;

Etapa 7
 Detensionarea ancorajelor la cota +98,10m;
 Detensionarea ancorajelor la cota +101,55m;

Absolvent: Coordonator: Pag. 27


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Etapele de lucru pentru secțiunea caracteristică B-B ale soluției sunt:

Etapa 1
 Excavația pentru realizarea platformei de lucru pentru execuția pereților mulați;
 Realizarea platformei de lucru (30cm de pietriș) la cota 100,40;
 Execuția grinzilor de ghidaj pentru realizarea pereților mulați;
 Execuția pereților mulați;
 Spargerea betonului contaminat al panourilor de perete mulat;
 Realizarea grinzii de coronament;

Etapa 2
 Excavație până la cota +101,05;

Etapa 3
 Excavație până la cota +97,40;

Etapa 4
 Excavație cu bermă până la cota finală;
 Execuția puțurilor de epuizment și scăderea nivelului apei subterane în interiorul
incintei astfel încât acesta să fie menținut la aproximativ 1,00m sub nivelul fundului
excavației;

Etapa 5
 Execuția parțială a radierului;
 Montarea șpraițurilor metalice;
 Excavarea bermei;
 Completarea excavației radierului;

Etapa 6
 Execuția elementelor structurale verticale în subsolul S2 și a planșeului peste S2;
 Execuția elementelor structurale verticale în S1 și a planșeului peste S1;

Absolvent: Coordonator: Pag. 28


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Etapele de lucru pentru secțiunea caracteristică C-C ale soluției sunt:

Etapa 1
 Excavația pentru realizarea platformei de lucru pentru execuția pereților mulați;
 Realizarea platformei de lucru (30cm de pietriș) la cota 99,55;
 Execuția grinzilor de ghidaj pentru realizarea pereților mulați;
 Execuția pereților mulați;
 Spargerea betonului contaminat al panourilor de perete mulat;
 Realizarea grinzii de coronament;

Etapa 2
 Excavație până la cota +97,55 (≈50cm sub cota de realizare a ancorajelor superioare);
 Execuția ancorajelor superioare și pretensionarea acestora cu 100kN;

Etapa 3
 Excavație până la cota finală;
 Execuția puțurilor de epuizment și scăderea nivelului apei subterane în interiorul
incintei astfel încât acesta să fie menținut la aproximativ 1,00m sub nivelul fundului
excavației;

Etapa 4
 Execuția parțială a radierului;

Etapa 5
 Execuția elementelor structurale verticale în subsolul S2 și a planșeului peste S2;
 Execuția elementelor structurale verticale în S1 și a planșeului peste S1;

Etapa 6
 Detensionarea ancorajelor la cota +98,10m;

Absolvent: Coordonator: Pag. 29


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.5 Calculul secțiunilor reprezentative

În vederea determinării stării de eforturi și deformații atât ale masivului de pământ, cât și ale
structurii de sprijin, au fost realizate calcule bidimensionale utilizând metoda elementului finit,
în 3 secțiuni representative, folosind programul de calcul PLAXIS.

5.5.1 Calculul secțiunii A-A


Caracteristicile acestei secțiuni sunt:
- Grosime perete: 800mm;
- Suprasarcină considerată: 80kPa (108kPa);
- Sprijinire cu ancoraje;

5.5.2 Calculul secțiunii B-B


Caracteristicile acestei secțiuni sunt:
- Grosime perete: 800mm;
- Suprasarcină considerată: 13kPa (15kPa);
- Sprijinire cu contrafișe;

5.5.3 Calculul secțiunii C-C


Caracteristicile acestei secțiuni sunt:
- Grosime perete: 800mm;
- Lungime armată perete: 50.00m (67,5kPa);
- Sprijinire cu ancoraje;

Proiectarea excavației adânci s-a realizat respectând prevederile NP 124:2010 „Normativ


privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susținere” și NP 120-06 „Normativ privind
cerințele de proiectare și execuție a excavațiilor adânci în zone urbane”. Prevederile
normativelor menționate se aplică în concordanță cu SR EN 1997-1:2004 Eurocod7:
Proiectarea geotehnică Partea 1 Reguli generale. Prin urmare, au fost luate in considerare trei
sitații de proiectare considerate reprezentative pentru prezenta lucrare de diplomă:
- Sitația normală de proiectare;
- Situația accidentală de proiectare: excavarea accidentală suplimentară de 0,5m;
- Situația seismică de proiectare.

Absolvent: Coordonator: Pag. 30


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.5.4 Stări limită ultime

Trebuie să se verifice faptul că nu sunt depățite următoarele stări limită:


 EQU – atunci când există pierderea echilibrului structurii sau terenului, în care
rezistențele materialelor nu aduc o contribuție importantă la asigurarea rezistenței;
 STR – atunci când apare cedarea internă sau deformația excesivă a structurii, în care
rezistența materialelor contribuie semnificativ la asigurarea rezistenței;
 GEO – atunci când apare cedarea sau deformația excesivă a terenului, în care
rezistența pământurilor contribuie în mod semnificativ la asigurarea rezistenței;
 UPL – atunci când există pierderea echilibrului structurii sau terenului provocată de
subpresiunea apei (presiunea arhimedică), sau de alte acțiuni verticale;
 HYD – atunci când apare cedarea hidraulică a terenului, eroziunea internă și
eroziunea regresivă în teren, sub efectul gradienților hidraulici;

5.5.5 Valori caracteristice


La proiectarea prin calcul intervin valori caracteristice pentru:
o Acțiuni - Fk
o Proprietățile pământurilor (parametrii geotehnici) - Xd
o Date geometrice

5.5.6 Valori de calcul


Valorile de calcul se determina astfel:
- pentru acțiuni: Fd=γF*Y*Fk
- pentru parametrii geotehnici: Xd=Xk/γM
- pentru datele geometrice: nu este indicat să se introducă un coeficient suplimentar de
siguranță deoarece coeficienții pentru acțiuni și materiale (γF și γM) țin seama de variații
minore ale datelor geometrice;

Se folosesc coeficienți parțiali definiți în anexa A, SR EN 1997-1:2004, pentru situațiile de


proiectare persistente și tranzitorii.

Absolvent: Coordonator: Pag. 31


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.5.7 Abordări de calcul

Abordarea de calcul 1
Trebuie să se verifice faptul că nu se atinge nicio stare limită de rupere sau de
deformație excesivă sub niciuna din următoarele două grupări ale unor seturi de
coeficienți parțiali:
- Gruparea 1: A1+ M1 + R1
- Gruparea 2: A2+ M2 + R1
, unde + înseamnă ”grupat cu”;

Abordarea de calcul 2
Trebuie să se verifice faptul că nu se atinge nicio stare limită de rupere sau de
deformație excesivă sub următoara grupare între seturile de coeficienți parțiali:
- Gruparea : A1+ M1 + R2
 Întrucât anexa națională nu recomandă utilizarea în proiectarea geotehnică
din țara noastră a Abordării de calcul 2, nu este cazul să se detalieze această
abordare.

Abordarea de calcul 3
Trebuie să se verifice faptul că nu se atinge nicio stare limită de rupere sau de
deformație excesivă sub următoara grupare între seturile de coeficienți parțiali:
- Gruparea : (A1* sau A2*)+ M2 + R3
 În cazul acestei abordări, ținând cont de faptul că se vor considera
coeficienții A2 pentru acțiunile geotehnice, iar coloana R3 a coeficienților
rezistențelor este identică cu cea a coeficienților R1, se poate concluziona că
este identică cu gruparea 2 a abordării de calcul 1.
Tabel 3 Coeficienți parțiali
Coeficienți parțiali pentru verificarea stărilor limită pentru structuri (STR) și geotehnice (GEO)
Acțiuni Materiale
Parametrii Simbol
A1 A2 M1 M2

Nefavorabile 1,35 1,00


Acțiuni permanente
(G)
gG
Favorabile 1,00 1,00

Nefavorabile 1,50 1,30


Acțiuni variabile (Q) gQ
Favorabile 0,00 0,00

Unghi de frecare interna g ϕ' 1,00 1,25

Coeziune efectiva(drenata) g c' 1,00 1,25

Coeziune nedrenata g qu 1,00 1,40

Rezistenta la compresiune cu 1,00 1,40


gu
deformare laterala libera 1,00 1,40

Greutate volumica gg 1,00 1,00

Absolvent: Coordonator: Pag. 32


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Absolvent: Coordonator: Pag. 33
Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Tabel 4 Valori caracteristice considerate în calcul
VALORI CARACTERISTICE

Numar strat I II III IV

argile prafoase argile, argile prafoase


Denumire strat umplutura pietris cu bolovanis
nisipoase nisipoase

γunsat (kN/m3) 17 19 21 20

γsat (kN/m3) 18 20 22 21

E50,ref (kPa) 7000 15000 25000 20000

Eoed,ref (kPa) 7000 15000 25000 20000

Eur,ref (kPa) 21000 45000 75000 60000

c [kPa] 20 30 1 50

ϕ (⁰) 12 30 39 17

k0 0,792 0,5 0,371 0,708

Tabel 5 Valori de calcul – Abordare 1 Grupare 1


VALORI DE CALCUL ABORDAREA 1 - GRUPAREA 1

Numar strat I II III IV

argile prafoase argile, argile prafoase


Denumire strat umplutura pietris cu bolovanis
nisipoase nisipoase

γunsat (kN/m3) 17 19 21 20

γsat (kN/m3) 18 20 22 21

E50,ref (kPa) 7000 15000 25000 20000

Eoed,ref (kPa) 7000 15000 25000 20000

Eur,ref (kPa) 21000 45000 75000 60000

c [kPa] 20 30 1 50

ϕ (⁰) 12 30 39 17

k0 0,792 0,5 0,371 0,708

Tabel 6 valori de calcul – Abordare 1 Grupare 2


VALORI DE CALCUL ABORDAREA 1 - GRUPAREA 2

Numar strat I II III IV


argile prafoase argile, argile prafoase
Denumire strat umplutura pietris cu bolovanis
nisipoase nisipoase
γunsat (kN/m3) 17 19 21 20

γsat (kN/m3) 18 20 22 21

E50,ref (kPa) 7000 15000 25000 20000

Eoed,ref (kPa) 7000 15000 25000 20000

Eur,ref (kPa) 21000 45000 75000 60000

c [kPa] 16 24 0,8 40

ϕ (⁰) 9,6 24 31,2 13,6

k0 0,792 0,5 0,371 0,708

Absolvent: Coordonator: Pag. 34


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.6 Calculul etapizat în cazul secțiunii A-A

5.6.1 Consolidare
 Grupare 1

Fig. 6-19 Diagrama de forță


Fig. 6-18 Deplasări orizontale Fig. 6-20 Diagrama de moment
tăietoare a elementului de
(Δx=42,55mm) incovoitor a elementului de
sprijin(V= -29.64KN/m)
sprijin(Mmax=94,94 KNm/m)

 Grupare 2

Fig. 6-22 Diagrama de forță Fig. 6-23 Diagrama de moment


Fig. 6-21 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de incovoitor a elementului de
(Δx=62,85mm) sprijin(V= -32,84KN/m) sprijin(Mmax=107,42 KNm/m)

Absolvent: Coordonator: Pag. 35


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.6.2 Excavație 1

 Grupare 1

Fig. 6-25 Diagrama de forță


Fig. 6-24 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de Fig. 6-26 Diagrama de moment
(Δx=43,49mm) sprijin(V= -58,85KN/m) incovoitor a elementului de
sprijin(Mmax= -108,34 KNm/m)

 Grupare 2

Fig. 6-28 Diagrama de forță


Fig. 6-27 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de Fig. 6-29 Diagrama de moment
(Δx=63,84mm) sprijin(V= -66,14KN/m) incovoitor a elementului de
sprijin(Mmax= -136,56KNm/m)

Absolvent: Coordonator: Pag. 36


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.6.3 Ancoraj 1
 Grupare 1

Fig. 6-31 Diagrama de forță


Fig. 6-30 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de Fig. 6-32 Diagrama de moment
(Δx=44,46mm) sprijin(V= -64,57KN/m) incovoitor a elementului de
sprijin(Mmax= 110,06 KNm/m)

 Grupare 2

Fig. 6-34 Diagrama de forță


Fig. 6-33 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de Fig. 6-35 Diagrama de moment
(Δx=64,87mm) sprijin(V= -71,68KN/m) incovoitor a elementului de
sprijin(Mmax= 124,54 KNm/m)

Absolvent: Coordonator: Pag. 37


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.6.4 Excavație 2

 Grupare 1

Fig. 6-36 Deplasări orizontale Fig. 6-37 Diagrama de forță Fig. 6-38 Diagrama de moment
(Δx=47,40mm) tăietoare a elementului de incovoitor a elementului de
sprijin(V= -99,43KN/m) sprijin(Mmax= 141,64 KNm/m)

 Grupare 2

Fig. 6-40 Diagrama de forță


Fig. 6-39 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de Fig. 6-41 Diagrama de moment
(Δx=72,00mm) sprijin(V= -97,43KN/m) incovoitor a elementului de
sprijin(Mmax= 174,50 KNm/m)

Absolvent: Coordonator: Pag. 38


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.6.5 Ancoraj 2

 Grupare 1

Fig. 6-43 Diagrama de forță


Fig. 6-42 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de Fig. 6-44 Diagrama de moment
(Δx=47,81mm) sprijin(V= -93,79KN/m) incovoitor a elementului de
sprijin(Mmax= 148,34 KNm/m)

 Grupare 2

Fig. 6-46 Diagrama de forță


Fig. 6-45 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de Fig. 6-47 Diagrama de moment
(Δx=72,16mm) sprijin(V= -94,80KN/m) incovoitor a elementului de
sprijin(Mmax= -164,83KNm/m)

Absolvent: Coordonator: Pag. 39


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.6.6 Excavație 3 (finală)

 Grupare 1

Fig. 6-49 Diagrama de forță


Fig. 6-48 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de Fig. 6-50 Diagrama de moment
(Δx=73,73mm) sprijin(V= -199,66KN/m) incovoitor a elementului de
sprijin(Mmax= 384,70KNm/m)

 Grupare 2

Fig. 6-52 Diagrama de forță


Fig. 6-51 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de Fig. 6-53 Diagrama de moment
(Δx=116,31mm) sprijin(V= -198,23KN/m) incovoitor a elementului de
sprijin(Mmax= -459,96KNm/m)

Absolvent: Coordonator: Pag. 40


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.6.7 Excavație accidentală

 Grupare 1

Fig. 6-55 Diagrama de forță


Fig. 6-54 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de Fig. 6-56 Diagrama de moment
(Δx=77,81mm) sprijin(V= -221,78KN/m) incovoitor a elementului de
sprijin(Mmax= 412,30KNm/m)

 Grupare 2

Fig. 6-58 Diagrama de forță


Fig. 6-57 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de Fig. 6-59 Diagrama de moment
(Δx=128,40mm) sprijin(V= -215,47KN/m) incovoitor a elementului de
sprijin(Mmax= -509,79KNm/m)

Absolvent: Coordonator: Pag. 41


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.6.8 Radier

 Grupare 1

Fig. 6-61 Diagrama de forță


Fig. 6-60 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de Fig. 6-62 Diagrama de moment
(Δx=73,73mm) sprijin(V= -199,78KN/m) incovoitor a elementului de
sprijin(Mmax= 348,51KNm/m)

 Grupare 2

Fig. 6-64 Diagrama de forță


Fig. 6-63 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de Fig. 6-65 Diagrama de moment
(Δx=116,31mm) sprijin(V= -198,28KN/m) incovoitor a elementului de
sprijin(Mmax= -460,05KNm/m)

Absolvent: Coordonator: Pag. 42


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.6.9 Planșeu S2

 Grupare 1

Fig. 6-67 Diagrama de forță


Fig. 6-66 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de Fig. 6-68 Diagrama de moment
(Δx=73,74mm) sprijin(V= -199,73KN/m) incovoitor a elementului de
sprijin(Mmax= 348,50KNm/m)

 Grupare 2

Fig. 6-70 Diagrama de forță


Fig. 6-69 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de Fig. 6-71 Diagrama de moment
(Δx=116,32mm) sprijin(V= -198,16KN/m) incovoitor a elementului de
sprijin(Mmax= -460,05KNm/m)

Absolvent: Coordonator: Pag. 43


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.6.10 Planșeu S1

 Grupare 1

Fig. 6-73 Diagrama de forță


Fig. 6-72 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de Fig. 6-74 Diagrama de moment
(Δx=73,74mm) sprijin(V= -199,73KN/m) incovoitor a elementului de
sprijin(Mmax= 384,50KNm/m)

 Grupare 2

Fig. 6-76 Diagrama de forță


Fig. 6-75 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de Fig. 6-77 Diagrama de moment
(Δx=116,32mm) sprijin(V= -198,16KN/m) incovoitor a elementului de
sprijin(Mmax= -460,05KNm/m)

Absolvent: Coordonator: Pag. 44


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.6.11 Dinamic +0.5

 Grupare 1

Fig. 6-79 Diagrama de forță


Fig. 6-78 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de Fig. 6-80 Diagrama de moment
(Δx=63,89mm) sprijin(V= -187,53KN/m) incovoitor a elementului de
sprijin(Mmax= 354,29KNm/m)

 Grupare 2

Fig. 6-82 Diagrama de forță


Fig. 6-81 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de Fig. 6-83 Diagrama de moment
(Δx=106,59mm) sprijin(V= -185,74KN/m) incovoitor a elementului de
sprijin(Mmax= -438,49KNm/m)

Absolvent: Coordonator: Pag. 45


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.6.12 Dinamic – 0.5

 Grupare 1

Fig. 6-85 Diagrama de forță


Fig. 6-84 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de Fig. 6-86 Diagrama de moment
(Δx=98,71mm) sprijin(V= -209,11KN/m) incovoitor a elementului de
sprijin(Mmax= 385,23KNm/m)

 Grupare 2

Fig. 6-88 Diagrama de forță


Fig. 6-87 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de Fig. 6-89 Diagrama de moment
(Δx=152,91mm) sprijin(V= 208,23KN/m) incovoitor a elementului de
sprijin(Mmax= -445,34KNm/m)

S-a constatat că eforturile maxime au fost înregistrate pentru toate secțiunile în Gruparea 2. Astfel,
se vor prezenta în continuare doar acestea.

Absolvent: Coordonator: Pag. 46


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.7 Calculul etapizat in cazul secțiunii B-B

5.7.1 Consolidare

Fig. 6- 92 Diagrama de
Fig. 6-90 Deplasări orizontale Fig. 6-91 Diagrama de forță moment încovoitor a
(Δx=14,71mm) tăietoare a elementului de elementului de sprijin
sprijin(V=52,67KN/m) (Mmax= -112,95KNm/m)

5.7.2 Excavație 1

Fig. 6- 94 Diagrama de forță


Fig. 6- 95 Diagrama de moment
Fig. 6-93 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de
încovoitor a elementului de
(Δx=18,54mm) sprijin(V=54,53KN/m)
sprijin( Mmax=-120,39KNm/m)

Absolvent: Coordonator: Pag. 47


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.7.3 Excavație 2

Fig. 6-96 Deplasări Fig. 6- 97 Diagrama de forță Fig. 6- 98 Diagrama de moment


orizontale (Δx=14,90mm) tăietoare a elementului de încovoitor a elementului de
sprijin(V=55,78KN/m) sprijin(Mmax= -126,95KNm/m)

5.7.4 Realizare bermă

Fig. 6-99 Deplasări Fig. 6- 100 Diagrama de forță Fig. 6- 101 Diagrama de moment
orizontalei(Δx=- tăietoare a elementului de încovoitor a elementului de
12,02mm) sprijin(V=64,28KN/m) sprijin( Mmax=-140,25 KNm/m)

Absolvent: Coordonator: Pag. 48


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.7.5 Montare șpraiț

Fig. 6-102 Deplasări orizontale Fig. 6-103 Diagrama de forță Fig. 6-104 Diagrama de
(Δx= -12,05mm) tăietoare a elementului de moment încovoitor a
sprijin(V=65,08KN/m) elementului de
sprijin( Mmax=-
141,16KNm/m)

5.7.6 Excavare bermă

Fig. 6-105 Deplasări orizontale Fig. 6- 106 Diagrama de forță Fig. 6-107 Diagrama de
(Δx= -13,24mm) tăietoare a elementului de moment încovoitor a
sprijin(V=118,24KN/m) elementului de
sprijin( Mmax=-
296,43KNm/m)

Absolvent: Coordonator: Pag. 49


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.7.7 Excavație accidentală

Fig. 6- 109 Diagrama de forță Fig. 6-110 Diagrama de


Fig. 6-108 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de moment încovoitor a
(Δx= -14,43mm) sprijin(V=129,17KN/m) elementului de
sprijin( Mmax=-
341,84KNm/m)

5.7.8 Radier

Fig. 6- 112 Diagrama de forță Fig. 6-113 Diagrama de


Fig. 6-111 Deplasări orizontale moment încovoitor a
tăietoare a elementului de
(Δx= -13,24mm) elementului de
sprijin(V=117,98KN/m)
sprijin( Mmax=-
297,52KNm/m)

Absolvent: Coordonator: Pag. 50


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.7.9 Demontare șpraiț

Fig. 6-116 Diagrama de forță Fig. 6- 117 Diagrama de


Fig. 6-114 Fig. 6-115 Deplasări tăietoare a elementului de moment încovoitor a
orizontale (Δx= -23,66mm) sprijin(V=181,58KN/m) elementului de
sprijin( Mmax=345,03KNm/m
)

5.7.10 Planșeu S2

Fig. 6-119 Diagrama de forță Fig. 6- 120 Diagrama de


Fig. 6-118 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de moment încovoitor a
(Δx= -23,78mm) sprijin(V=174,46KN/m) elementului de
sprijin( Mmax=342,60KNm/m
)

Absolvent: Coordonator: Pag. 51


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.7.11 Planșeu S1

Fig. 6-122 Diagrama de forță Fig. 6-123 Diagrama de


Fig. 6-121 Deplasări orizontale
tăietoare a elementului de moment încovoitor a
(Δx= -23,78mm)
sprijin(V=174,46KN/m) elementului de
sprijin( Mmax=342,60KNm/m)

5.7.12 Dinamic +

Fig. 6-124 Deplasări orizontale Fig. 6- 125 Diagrama de forță Fig. 6- 126 Diagrama de
(Δx= -23,51mm) tăietoare a elementului de moment încovoitor a
sprijin(V= -195,91KN/m) elementului de sprijin( Mmax=
-513,74KNm/m)
5.7.13 Dinamic -

Fig. 6- 128 Diagrama de forță Fig. 6-129 Diagrama de


Fig. 6-127 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de moment încovoitor a
(Δx= 10,95mm) sprijin(V=115,01KN/m) elementului de sprijin
(Mmax=-173,06KNm/m)

Absolvent: Coordonator: Pag. 52


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.8 Calculul etapizat in cazul secțiunii C-C

5.8.1 Consolidare

Fig. 6-131 Diagrama de


Fig. 6-130 Deplasări Fig. 6-132 Diagrama de
forță tăietoare a
(Δx=25,34mm) moment încovoitor a
elementului de sprijin(V=
elementului de sprijin
-21,86KN)
( Mmax=64,35 KNm)

5.8.2 Excavație 1

Fig. 6-133 Deplasări Fig. 6-134 Diagrama de forță Fig. 6-135 Diagrama de
orizontale tăietoare a elementului de moment încovoitor a
(Δx=26,19mm) sprijin(V= -48,19KN) elementului de
sprijin( Mmax= -81,40 KNm)

Absolvent: Coordonator: Pag. 53


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.8.3 Ancoraj

Fig. 6-137 Diagrama de Fig. 6-138 Diagrama de


Fig. 6-136Deplasări orizontale forță tăietoare a moment încovoitor a
(Δx=26,90mm) elementului de sprijin(V= elementului de sprijin( Mmax=
-59,79KN) 88,41 KNm)

5.8.4 Excavație finală

Fig. 6-140 Diagrama de Fig. 6-141 Diagrama de


Fig. 6-139 Deplasări orizontale forță tăietoare a elementului moment încovoitor a
(Δx=42,63mm) de sprijin(V= -111,93KN) elementului de sprijin
( Mmax=140,49 KNm)

Absolvent: Coordonator: Pag. 54


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.8.5 Excavație accidentală

Fig. 6-143 Diagrama de forță Fig. 6-144 Diagrama


tăietoare a elementului de de moment încovoitor
Fig. 6-142 Deplasări orizontale
sprijin(V= -124,68KN) a elementului de
(Δx=48,29mm)
sprijin (Mmax=
-205,47 KNm)

5.8.6 Radier

Fig. 6-146 Diagrama de forță Fig. 6-147 Diagrama


tăietoare a elementului de de moment încovoitor
Fig. 6-145 Deplasări orizontale sprijin(V= -111,90KN)
(Δx=42,63mm) a elementului de
sprijin
(Mmax=140,51 KNm)

Absolvent: Coordonator: Pag. 55


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.8.7 Planșeu S2

Fig. 6-149 Diagrama de forță Fig. 6-150 Diagrama


Fig. 6-148 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de de moment încovoitor
(Δx=42,63mm) sprijin(V= -111,88KN) a elementului de
sprijin
( Mmax=140,52 KNm)
5.8.8 Planșeu S1

Fig. 6-152 Diagrama de forță Fig. 6-153 Diagrama


Fig. 6-151 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de de moment încovoitor
(Δx=42,63mm) sprijin(V= -111,88KN) a elementului de
sprijin
( Mmax=140,52 KNm)

Absolvent: Coordonator: Pag. 56


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
5.8.9 Dinamic +

Fig. 6-155 Diagrama de forță Fig. 6-156 Diagrama


Fig. 6-154 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de de moment încovoitor
(Δx=32,43mm) sprijin(V= -100,71KN) a elementului de
sprijin
( Mmax=145,20 KNm)
5.8.10 Dinamic -

Fig. 6-158 Diagrama de forță Fig. 6-159 Diagrama


Fig. 6-157 Deplasări orizontale tăietoare a elementului de de moment încovoitor
(Δx=63,09mm) sprijin(V= -119,44KN) a elementului de
sprijin (Mmax=
-177,06 KNm)

Absolvent: Coordonator: Pag. 57


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
6 DIMENSINAREA ELEMENTELOR STRUCTURII DE SPRIJIN

6.1 Armarea longitudinală a panourilor de perete


Valorile de calcul ale eforturilor au fost obținute pe baza diagramelor înfășurătoare ale
momentelor, obţinute în cadrul calculului etapizat.
Se va face dimensionarea pentru toate cele 3 secțiuni.

6.1.1 Exemplu de calcul pentru Secțiunea A-A - panou P64

Tabel 7 Momentul încovoietor maxim pentru secțiunea A-A

Fig. 7-160 Diagrama înfășurătoare


de moment încovoietor pentru
secțiunea A-A

Absolvent: Coordonator: Pag. 58


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Tabel 8 Armarea longitudinală a panoului în secțiunea A - A

Dimensionare
Caracteristici ale secţiunii Materiale Eforturi Calcule Verificarea armării propuse
armături
proc mom nec ef
Observaţii
b h c Beton Oţel Mk Med pmin d fcd fyd A a,nec A a,nec Aa n1 F 1 n2 F 2 Aa p ef MRk
(cm) (cm) (cm) (clasa) (marca) [kNm/m] [kNm] (%) (cm) (N/mm2) (N/mm2 ) (cm2 ) (cm2 ) 2 2
(cm ) (-) (mm) (-) (mm) (cm ) (%) (kNm) (kNm/m)
Exterior (masiv)
a b
270 80 7,5 C25/30 BSt 500 S 509,793 1376 0,20% 71,5 16,7 435,0 38,6 45,7 45,7 12 20 5 14 45,4 0,24% 1370,3 507,5 DA - Dimensionare bună!
Interior (excavatie)
a b
270 80 7,5 C25/30 BSt 500 S 439,275 1186,04 0,20% 71,3 16,7 435,0 38,5 39,3 39,3 12 20 5 12 43,4 0,23% 1311,1 485,6 DA - Dimensionare bună!

Armătura propusă o verific în programul RESPONSE.

Absolvent: Coordonator: Pag. 59


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Fig. 7-161 Verificare 1392kNm > 1370,3kNm

Absolvent: Coordonator: Pag. 60


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Fig. 7-162v Verificare 1337kNm > 1311,1kNm

Absolvent: Coordonator: Pag. 61


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Absolvent: Coordonator: Pag. 62
Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
6.1.2 Exemplu de calcul pentru Secțiunea B-B - panou P41

Tabel 9 Momentul încovoietor maxim pentru secțiunea B-B

N V M N V M
[kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m]
consolidare max 0,69293 52,66872 47,17292 min -171,841 -51,2792 -112,953
excavatie 1 0,846592 54,52851 31,0089 -144,165 -46,0819 -120,387
excavatie 2 0,556494 55,7788 60,02045 -56,4172 -41,4702 -126,948
berma 0,259536 64,28093 86,29538 -84,8602 -36,8369 -140,25
sprait 0,242523 65,08159 75,99633 -83,517 -33,2059 -141,158
excavatie berma 44,59646 118,2428 53,91353 -178,426 -105,542 -296,433
excavatie accidentala 49,2608 129,1692 58,29342 -197,498 -114,703 -341,84
radier 44,84273 117,9805 54,16243 -178,289 -105,96 -297,517
demontare 0,530598 181,5827 345,029 -257,391 -74,0506 -105,09
planseu s2 0,31548 174,4624 342,6018 -254,139 -74,0298 -105,027
planseu s1 0,314412 174,4615 342,6001 -254,135 -74,03 -105,027
dinamic + 96,03151 119,9106 4,185221 20,27858 115,0135 147,9412
dinamic - -129,533 -195,911 -513,74 -189,053 -67,9022 -173,065
Fig. 7-163 Diagrama
înfășurătoare de moment
încovoietor pentru secțiunea B-
B

Absolvent: Coordonator: Pag. 63


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Tabel 10 Armarea longitudinală a panoului în secțiunea B - B

Caracteristici ale Dimensionare Verificarea armării


Materiale Eforturi Calcule
secţiunii armături propuse
proc mom nec ef Observaţii
b h c Beton Oţel Mk M ed p min d fcd fyd A a,nec A a,nec Aa n1 F 1 n2 F 2 Aa p ef M Rk
2 2 2 2 2 2
(cm) (cm) (cm) (clasa) (marca) [kNm/m] [kNm] (%) (cm) (N/mm ) (N/mm ) (cm ) (cm ) (cm ) (-) (mm) (-) (mm) (cm ) (%) (kNm) (kNm/m)
Exterior (masiv)
a b
270 80 7,5 C25/30 BSt 500 S 345,029 932 0,20% 71,5 16,7 435,0 38,6 30,6 38,6 12 20 5 12 43,4 0,22% 1311,1 485,6 DA - Dimensionare bună!
Interior (excavatie)
a b
270 80 5,0 C25/30 BSt 500 S 513,47 1871,6 0,20% 73,8 16,7 435,0 39,8 60,8 60,8 12 25 5 12 64,6 0,32% 1473,3 545,7 DA - Dimensionare bună!
Armătura propusă o verific în programul RESPONSE.

Absolvent: Coordonator: Pag. 64


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Fig. 7-164 Verificare 1354kNm > 1311,1kNm

Absolvent: Coordonator: Pag. 65


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Fig. 7-165 Verificare 1902kNm > 1473,3kNm

Absolvent: Coordonator: Pag. 66


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
6.1.3 Exemplu de calcul pentru Secțiunea C - C - panou P98

Tabel 11 Momentul încovoietor maxim


pentru secțiunea C - C
N V M N V M
[kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m]
consolidare MAX 0,044168 13,95999 64,34577 MIN -206,027 -21,8559 -19,5191
excavatie 1 -0,00358 29,1281 80,60689 -87,644 -48,1949 -81,4014
ancoraj -0,00057 36,57725 88,4118 -104,056 -59,7939 -48,6061
excavatie finala -0,01749 85,16379 140,4912 -255,297 -111,927 -138,958
excavatie accidentala 1,124737 74,88664 134,7679 -277,381 -124,677 -205,466
radier -0,0174 85,16639 140,5148 -255,293 -111,897 -138,921
planseu s2 -0,0174 85,16398 140,519 -255,289 -111,884 -138,933
planseu s1 -0,0174 85,16381 140,5196 -255,289 -111,883 -138,936
dinamic + -0,01731 82,36138 145,201 -253,019 -100,713 -123,675
dinamic - -0,01941 95,00881 155,1957 -265,083 -119,438 -177,057

Fig. 7-166 Diagrama


înfășurătoare de moment
încovoietor pentru secțiunea C -
C

Absolvent: Coordonator: Pag. 67


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Tabel 12 Armarea longitudinală a panoului în secțiunea C – C

Caracteristici ale Dimensionare


Materiale Eforturi Calcule Verificarea armării propuse
secţiunii armături
proc mom nec ef
Observaţii
b h c Beton Oţel Mk Med p min d fcd fyd A a,nec A a,nec Aa n1 F1 n2 F2 Aa p ef MRk
2 2 2 2 2
(cm) (cm) (cm) (clasa) (marca) [kNm/m] [kNm] (%) (cm) (N/mm ) (N/mm ) (cm ) (cm ) (cm ) (-) (mm) (-) (mm) (cm2 ) (%) (kNm) (kNm/m)
Exterior (masiv)
a b
270 80 7,5 C25/30 BSt 500 S 205,466 555 0,20% 71,5 16,7 435,0 38,6 18,1 38,6 12 20 2 12 40,0 0,21% 1210,3 448,3 DA - Dimensionare bună!
Interior (excavatie)
a b
270 80 5,0 C25/30 BSt 500 S 155,196 419,0292 0,20% 73,8 16,7 435,0 39,8 13,2 39,8 12 20 2 12 40,0 0,20% 1253,8 464,4 DA - Dimensionare bună!
Armătura propusă o verific în programul RESPONSE.

Absolvent: Coordonator: Pag. 68


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Fig. 7-167 Verificare 1247kNm > 1210,3kNm

Absolvent: Coordonator: Pag. 69


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
6.2 Armarea transversală a panourilor de perete

Valorile de calcul ale eforturilor au fost obținute pe baza diagramelor înfășurătoare de


forţă tăietoare, obţinute în cadrul calculului etapizat.
Se va face dimensionarea pentru toate cele 3 secțiuni.

6.2.1 Secțiunea A-A

Tabel 13 Armarea transversală a


panoului în secțiunea A - A
b
V rds = × A sw × f ywd
s
b= 800,00 [mm]
s= 200,00 [mm]
Asw= 452,39 [mmp]
Vrds – valoarea de proiectare a
forţei taietoare preluată de armătura
fywd= 345,00 [N\mmp] PC52
transversală
b – lăţimea secţiunii
s – pasul etrierilor
Ved= 423,7 [KN] Asw – aria de armatura
Fywd – limita de curgere pentru oţel
Ved < Vrds

p= 0,28 % > Pmin= 0,2 %


V ED <V rds
A sw
p= ×100 ≤ P min
b×s

Absolvent: Coordonator: Pag. 70


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
6.2.2 Secțiunea B-B

Tabel 14 Armarea transversală a panoului în secțiunea B - B


Armare transversala sectiune B - B

latimea sectiunii b= 800,00 [mm]


pasul etrierilor s= 200,00 [mm]
aria de armatura Asw= 452,39 [mmp] ∅12
limita de curgere fywd= 345,00 [N\mmp] PC52
val de proiectare a
fT preluata de Vrd,s= 624,30 [KN]
armatura
Ved= 219,68 [KN]

Ved < Vrds

p= 0,28 % > Pmin= 0,2 %

6.2.3 Secțiunea C-C

Tabel 15 Armarea transversală a panoului în secțiunea C - C


Armare transversala sectiune B - B

latimea sectiunii b= 800,00 [mm]


pasul etrierilor s= 200,00 [mm]
aria de armatura Asw= 452,39 [mmp] ∅12
limita de curgere otel fywd= 345,00 [N\mmp] PC52
val de proiectare a fT
preluata de armatura Vrd,s= 624,30 [KN]
transversala
Ved= 423,7 [KN]

Ved < Vrds

p= 0,28 % > Pmin= 0,2 %

Absolvent: Coordonator: Pag. 71


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
6.3 Calculul armăturii în grinda de coronament

Grinda de coronament în secțiunea A-A este realizată din acelaşi beton ca şi pereţii şi
are dimensiunile secţiunii transversale de 100 × 80 cm.
Această grindă lucrează în mod perpendicular faţă de cazul unei grinzi normale din
interiorul unei suprastructuri, fiind solicitată la moment încovoietor care acţionează în plan
orizontal, aceasta având rol de a asigura conlucrarea pereţilor incintei.
Grinda de coronament a fost modelată în programul ETABS ca o grindă continuă
încarcată uniform distribuit.

6.3.1 Calculul armăturii longitudinale

6.3.1.1 Secțiunea 800 x 1000 (mm)


Presupun x ≤ 2as
x- înălțimea zonei comprimate

Propun as = 75 mm
Med = As × fyd × hs

As – aria de armătură longitudinală


hs – brațul de pârghie
hs = hgrindă – 2as = 800 – 150 = 650 mm
Beam Loc
B1 0 -497,22 0
B1 1 -287,22 392,218 p%=
B1 2 -77,22 574,436
B1 3 132,78 546,654 AS p x b x d 0.13 x 1000 x 725 2
→ AS= = =942,5 mm
B1
B1
4
5
342,78
552,78
308,872
-138,911
b∗d 100 100
B1 6 762,78 -796,693
B2 0 -670,86 -796,693
B2 1 -460,86 -230,837 M min =A S x fyd x hs x 10−6=¿942,5 x 435 x 650 x 10−6 =
B2 2 -250,86 125,019
B2 3 -40,86 270,875 266,4 KNm
B2 4 169,14 206,732
B2 5 379,14 -67,412
B2 6 589,14 -551,556 Med – valoarea de proiectare a momentului încovoietor
B3
B3
0
1
-589,14
-379,14
-551,556
-67,412
obținut din calculul elastic
B3 2 -169,14 206,732 Med = 796,693 kNm
B3
B3
3
4
40,86
250,86
270,875
125,019
M Ed > M min →armez la M Ed
B3 5 460,86 -230,837
B3 6 670,86 -796,693
B4 0 -762,78 -796,693 M Ed 402.8 ×106
B4 1 -552,78 -138,911 As = = = 1929.12 mm2
B4 2 -342,78 308,872 fyd × hs 435 × 480
B4 3 -132,78 546,654
B4 4 77,22 574,436
B4 5 287,22 392,218 Aleg 8 ø 22 oțel BSt 500S cu As = 3041,06 mm2
B4 6 497,22 0

Grinda de coronament va fi armată simetric.

Absolvent: Coordonator: Pag. 72


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Fig. 7-168 Forța axială din contrafișă

Fig. 7-169 Diagrama de momente

Absolvent: Coordonator: Pag. 73


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
6.3.2 Calculul armăturii transversale

Verificarea armăturii întinse pentru secțiunea 800x 1000

Ved ≤ Vrds
Ved - valoare de proiectare a fortei taietore obtinuta din calcul elastic

Ved = 762,78 kN
ctgθ V Rds∗S
Vrds = Ash × fyd ×z → A sh=
S f yd x z x ctgθ

z – brațul de parghie
z = 0,9 × d
d = 725 mm
z = 0,9 × 725 = 652,5 mm
d – înălțimea utilă a secțiunii
Aleg θ = 22,5°
La limită egal Ved = Vrds = 762,78 KN
Propun S=200 mm
V Ed ∙ S 762,78 ∙10 3 ∙ 200 2
A sh= = =311,74 mm
f yd ∙ z ∙ ctgθ 300∙ 652,5 ∙ ctg 22,5

Propun etrieri ø 12 cu 4 brațe oțel PC 52


Ash = 452,39mm2
ctgθ ctg 22.5
Vrds = Ash ∙ fyd ∙z = 452,39∙ 300∙ 652,5 ∙ =¿1106,96 KN
S 200
Ved ¿ Vrds
A sw
p= ×100 ≤ P min
b×s

452,39
p= × 100=0,22% ¿ 0,1 %
1000 ×200

Absolvent: Coordonator: Pag. 74


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
6.4 Dimensionarea Contrafişei

Calculul contrafişelor se efectuează la compresiune cu flambaj pentru o încărcare axială N,


care reprezintă volumul diagramei de presiuni aferentă unei contrafişe. În cazul acestui
proiect, se va considera în vederea dimensionării, contrafişa cea mai solicitată, avându-se în
vedere că acestea sunt de secţiune constantă.

Caracteristicile contrafişei:
Sectiune circulara 400x8mm
Proprietati:

Diametru:

Grosime:

Moment de inerție:

Aria:

Raza de girație:

Modulul de rezistență:

N
Modul de elasticitate: E  210000
2
mm
N
Rezistența oțelului: fy  235
2
mm
Coeficienți partiali:

Se va considera şpraiţul cel mai solicitat, şi anume unul din zona centrală.
 pk – forţa din contrafişă, pe metru liniar, în regim dinamic, conform Plaxis
kN
pk =236,3
m
 NEd – forţa axială din contrafișă, determinată pe lungimea aferentă
N Ed= pk ∙ l af =236,3 ∙6=1417,8 kN

Se vor face următoarele verificări:

1. Verificare de stabilitate generală

Absolvent: Coordonator: Pag. 75


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
N Ed MS
+ ≤1
N Rd M Rd
Ms – momentul încovoietor din greutatea proprie a contrafişei, calculat cu relaţia:
q ∙ l 2s
M s=
12
q – greutatea proprie a contrafişei în kN/m, calculată cu relaţia:
kN
q= A s ∙ γ otel =98,52 ∙10−4 ∙78.5=0,773
m
2
0,773 ∙ 13,00
M s= =10,89 kNm
12
W ∙f −3
M Rd = s yd = 946,583 ∙235 ∙ 10 = 222,44 kNm
Ɣ M0 1
A s ∙ f yd
N Rd= = 2644,2 kN
Ɣ M0

N Ed MS
+ = 0,536 + 0,04= 0,576 ≤1
N Rd M Rd
Verificarea este satisfăcută
2. Verificarea la flambaj:
3
NRk  As fy  2.315 10 kN
MRk  Ws fy  222.447kN  m
Fie : Lb = 13m
Lcr = Lb/0,7 = 9m
Lcr - lungime de flambaj (consider bara încastrat-articulată)
Lcr 
 1  93.9  93.9    64.925  barat   0.691
is 1

 0.5 1     barat  0.2   barat


2
(curba de flambaj C) 1  0.859

1
   0.73
 
 1  1 2
  barat
2
 

  1.0  1

 LT  0.520

NEd MEd MEd


 kyy   kyz   0.99
NRk MRk MRk
   LT 
 M1
 M1  M1

Verificarea este satisfăcută

Sudura:

Absolvent: Coordonator: Pag. 76


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
fy 3
NRd   As   1.69  10 kN
 M1

Ntotal  max 1.3NEd NRd  1.843 10 kN


3

Propun

b  Dext  0.4m

fu
fywd 
3  w  M2

N
fu  360
2
mm

6.5 Dimensionarea Ancorajelor – într-un masiv de pământ coeziv


Caracteristicile geotehnice ale masivului de pământ:
 unghi frecare interioara (valoare caracteristica): Φ=30
 coeziune (valoare caracteristica): c=30 kPa

Absolvent: Coordonator: Pag. 77


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Solicitările asupra ancorajului:
incarcari (valori caracteristice): EG=200kN (încărcare permanenta)
EQ=0kN (încărcare temporara)
-

Notă: Încărcările asupra ancorajelor provin dintr-un calcul prealabil al unei lucrări de
susținere sau al unui alt tip de structură ancorată în teren.

Calculul ancorajelor conform SR EN 1997-1 şi SR EN 1997-1:2004/NB:2007:


Abordarea de calcul 1
1. Combinația 1: A1 “+” M1 “+” R1
2. Combinația 2: A2 “+” M1 “+” R4

1. Combinația 1: A1+M1+R1 (STR, GEO):


Coeficienți partiali:
A1 γG=1.35
γQ=1.5 (Tabel A.3,SR EN 1997-1 ≡ Tabel 16 Coeficienți parțiali)

M1 γΦ=1 (Tabel A.4, SR EN 1997-1 ≡ Tabel 17 Coeficienți parțiali)

R1 γat=1.1 (Tabel A.12 RO, SR EN 1997-1/NB – ancoraje temporare)

Diametrul forajului pentru ancoraj (propunere): D=150mm


Diametrul nominal al armaturii (propunere): da=4mm
Propun un toron: 7armaturi ϕ 4mm - secțiune nominală toron:

Forța de rupere minima toron(conform EN 10138): Frmin =147150 N


Forța de curgere minima toron: Fcmin =122630 N
Rezistenta normata a armaturii pretensionate:

Condiția generală de verificare a ancorajului în teren:


Pd < Rad
Pd – valoarea de calcul a solicitării în ancoraj;
Rad – valoarea de calcul a rezistenței la smulgere a ancorajului (poate fi determinată pe baza
încercărilor pe teren sau prin calcul).

Notă: Pentru exemplul considerat valoarea lui Rad este determinată prin calcul (cu
respectarea prevederilor normativului NP 114-2004).
Verificarea în funcție de armătura ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114-2004):
 Pentru solicitările corespunzătoare SLU: Pd < Rad1
unde:
Pd = γG⋅EG + γQ⋅EQ Rad1 = m ftk⋅At⋅1/γa

ftk - rezistenta caracteristică la întindere a armăturii = Rpn/1.15


m - coeficient al condițiilor de lucru, dat în tabel (NP 114-2004) = 0,9

Absolvent: Coordonator: Pag. 78


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
At - aria transversală a armăturii ancorajului - At = 439.825⋅mm2
n = 5 (număr de toroane propus)
γa = γat = 1.1
Pd = 270⋅kN
Rad1 = 436.146⋅kN
270kN < 436.146kN (verificare îndeplinită)

 Pentru solicitările corespunzătoare SLE: PdSLE < Rad2


unde:
PdSLE = EG + EQ Rad2 = At⋅(σpk − ξ⋅Σki)

σpk - efortul unitar de blocare;


ki - suma pierderilor de tensiune in ancoraj; Σki := σpk⋅n·7/100
ξ - coeficient al pierderii de tensiune, dat in tabel (NP 114-2004) =0,8
σpkadm =0,75·Rpn , σpkadm = σpk, σpk = 1,06·103 N/mm2 (NP 114-2004,TBP - ancoraje temporare)
At = 439.825⋅mm2
PdSLE = 270⋅kN
Rad2 = 335.8⋅kN
270kN < 335.8kN (verificare îndeplinită)

1.2. Verificarea în funcție de bulbul ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114-2004)

Pd < Rad3 (pentru solicitările corespunzătoare SLU)

Pd = γ G⋅EG + γ Q⋅EQ
Rad3 =k2⋅m2⋅N2S⋅1/γa

k2 - coeficient de siguranță egal cu 0.7;


m2 - coeficient de siguranță egal cu 0.8 pentru ancoraje temporare (NP 114-2004)
N2S := π ⋅Def⋅za⋅fin
Def - diametrul mediu efectiv al bulbului format prin injectare; Def := 2.5⋅D
za - lungimea zonei de ancorare; za := 8m (lungime propusa)
fin - rezistenta normata pe suprafața laterala a zonei de ancorare (NP114-2004) = 70 kN/m2
Pd = 270⋅kN
Rad3 = 335.86⋅kN
270kN < 335.86kN (verificare îndeplinită)

Absolvent: Coordonator: Pag. 79


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
2. Combinația 2: A2+M1+R4 (STR, GEO):

Coeficienți partiali:
A2 γG=1.0
γQ=1.3 (Tabel A.3,SR EN 1997-1 ≡ Tabel 18 Coeficienți parțiali)

M1 γΦ=1 (Tabel A.4, SR EN 1997-1 ≡ Tabel 19 Coeficienți parțiali)

R4 γat=1.1 (Tabel A.12 RO, SR EN 1997-1/NB – ancoraje temporare)

Diametrul forajului pentru ancoraj (propunere): D=150mm


Diametrul nominal al armaturii (propunere): da=4mm
Propun un toron: 7armaturi ϕ 4mm - secțiune nominală toron:

Forța de rupere minima toron(conform EN 10138): Frmin =147150 N


Forța de curgere minima toron: Fcmin =122630 N
Rezistenta normata a armaturii pretensionate:

Condiția generală de verificare a ancorajului în teren:


Pd < Rad
Pd – valoarea de calcul a solicitării în ancoraj;
Rad – valoarea de calcul a rezistenței la smulgere a ancorajului (poate fi determinată pe baza
încercărilor pe teren sau prin calcul).

Notă: Pentru exemplul considerat valoarea lui Rad este determinată prin calcul (cu
respectarea prevederilor normativului NP 114-2004).
Verificarea în funcție de armătura ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114-2004):
 Pentru solicitările corespunzătoare SLU: Pd < Rad1
unde:
Pd = γG⋅EG + γQ⋅EQ Rad1 = m ftk⋅At⋅1/γa

ftk - rezistenta caracteristică la întindere a armăturii = Rpn/1.15


m - coeficient al condițiilor de lucru, dat în tabel (NP 114-2004) = 0,9
At - aria transversală a armăturii ancorajului - At = 439.825⋅mm2
n = 5 (număr de toroane propus)
γa = γat = 1.1
Pd = 200⋅kN
Rad1 = 436.146⋅kN
200kN < 436.146kN (verificare îndeplinită)

Absolvent: Coordonator: Pag. 80


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
 Pentru solicitările corespunzătoare SLE: PdSLE < Rad2
unde:
PdSLE = EG + EQ Rad2 = At⋅(σpk − ξ⋅Σki)

σpk - efortul unitar de blocare;


ki - suma pierderilor de tensiune in ancoraj; Σki := σpk⋅n·7/100
ξ - coeficient al pierderii de tensiune, dat in tabel (NP 114-2004) =0,8
σpkadm =0,75·Rpn , σpkadm = σpk, σpk = 1,06·103 N/mm2 (NP 114-2004,TBP - ancoraje temporare)
At = 439.825⋅mm2
PdSLE = 200⋅kN
Rad2 = 335.8⋅kN
2070kN < 335.8kN (verificare îndeplinită)

1.2. Verificarea în funcție de bulbul ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114-2004)

Pd < Rad3 (pentru solicitările corespunzătoare SLU)

Pd = γ G⋅EG + γ Q⋅EQ
Rad3 =k2⋅m2⋅N2S⋅1/γa

k2 - coeficient de siguranță egal cu 0.7;


m2 - coeficient de siguranță egal cu 0.8 pentru ancoraje temporare (NP 114-2004)
N2S := π ⋅Def⋅za⋅fin
Def - diametrul mediu efectiv al bulbului format prin injectare; Def := 2.5⋅D
za - lungimea zonei de ancorare; za := 8m (lungime propusa)
fin - rezistenta normata pe suprafața laterala a zonei de ancorare (NP114-2004) = 70 kN/m2
Pd = 200⋅kN
Rad3 = 335.86⋅kN
200kN < 335.86kN (verificare îndeplinită)

REZULTATE

Parametri Încărcări Încărcări Diametru Diametru Nr. armături / Număr Lungim


geotehnici permanente temporare foraj armătură toron toroane e
Coeficienți parțiali bulb
φ c (kPa) EG (kN) EQ (kN) A1 M1 R1 D (mm) d (mm) buc. buc. za (m)
30 30 200 0 1.35; 1.5 1 1.1 150 4 7 5 8
A2 M1 R4
1; 1.3 1 1.1 150 4 7 5 8

7 CONCLUZII

Lucrarea de față și-a propus atingerea următoarelor obiective:

Absolvent: Coordonator: Pag. 81


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
 Determinarea stării de eforturi și deformații, atât în masivul de pământ, cât și în
elementele structurale ale incintei (pereți mulați);
 Dimensionarea elementelor unei incinte de pereți mulați;

Absolvent: Coordonator: Pag. 82


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
BIBLIOGRAFIE

1. ”Normativ privind cerinţele de proiectare şi execuţie a excavaţiilor adânci


în zone urbane”, indicativ NP 120-06
2. „Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrărilor de susținere”,
indicativ NP 124-2010
3. SR EN 1997-1 „Eurocod 7 Proiectarea geotehnică”
4. „Decoding Eurocod 7”
5. STAS 3300/85 „Teren de fundare. Principii generale de calcul”
6. NP 074/2002 „Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru
construcţii. Întocmirea şi verificarea documentaţiilor geotehnice pentru
construcţii”
7. P100-1/2013 „Cod de proiectare seismică. Partea I: Prevederi de
proiectare pentru clădiri”
8. SR EN 1538-2000 „Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Pereți
mulați”.
9. ”Indrumator pentru proiectul de geotehnica si fundatii”, Sanda Manea,
Ion Antonescu, Lorreta Comeaga, Laurentiu Jianu, UTCB, 1998
10. ”Îndrumător pentru calculul şi alcătuirea elementelor de beton armat”,
Radu Agent, Dan Dumitrescu, Tudor Postelnicu, Editura Tehnica,
Bucuresti, 1992
11. STAS 6054/77 „Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ”
12. SR EN 1993-1-1/2006 „ Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oțel”
13. „Normativ privind proiectarea geotehnică a ancorajelor în teren”,
indicativ NP 114-2013
14. Ghid pentru aplicarea standardelor SR EN 1997-1/2004 + SR EN
1997/2004/NB/2007 Proiectarea geotehnică: Partea 1 – Reguli generale și
SR EN 1997-2/2007 + SR EN 1997-1/2007/NB 2009 Proiectarea
geotehnică: Partea 2 – Investigarea și încercarea terenului.

Absolvent: Coordonator: Pag. 83


Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Absolvent: Coordonator: Pag. 84
Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI
Absolvent: Coordonator: Pag. 85
Camelia Georgiana RADU Șef lucr. Dr. Ing. Daniel Marcel MANOLI

S-ar putea să vă placă și