Sunteți pe pagina 1din 124

002-011_start.qxd 25.06.

2007 18:17 Page 2


002-011_start.qxd 26.06.2007 16:12 Page 3
002-011_start.qxd 25.06.2007 18:17 Page 4
002-011_start.qxd 25.06.2007 18:17 Page 5
002-011_start.qxd 26.06.2007 11:44 Page 6

cuprins IT express Hardware Software & Comunica]ii Jocuri


XtremPC 89

ECHIPA
Upgrade? Nu
Redac]ia
Dorian Prodan redactor-[ef

Ionu] Alexe secretar general de redac]ie


acum, mul]umesc... u
e
f
m
Half-Life 2 s-a transformat `ntr-o intervalul 2.0-2.8GHz. Cum a fost
Radu Bozga ºef laborator hardware
pauz\ de reflec]ii nocturne `n fa]a posibil\ apari]ia acestei discrepan]e
Cristian Moldoveanu redactor hardware
Daniel Ion redactor hardware unor statistici aproape automatizate flagrante `ntre ceea ce ne cere
Bogdan Dumitra[cu redactor hardware `ntocmite de c\tre compania Valve industria [i ceea ce de]inem cu
unca `n redac]ia unei reviste [i f\cute publice prin intermediul adev\rat este greu de sintetizat `n

M
Dorian Prodan redactor software
Liviu Mihai Andrei redactor software cu profil IT are avantaje canalului de [tiri aferent clientului câteva cuvinte.
Anda Dr\gnu]\ redactor jocuri indiscutabile. Cel mai pl\cut lor Steam. Iar dac\ a existat un S\ fie de vin\ oare cre[terea
Cosmin Aioni]\ redactor jocuri aspect este, `n mod cert, accesul moment `n care am pus sub semnul rapid\ a puterii PC-ului mediu, care
Adrian Dorob\] redactor jocuri
rapid la produse hardware aflate `ntreb\rii relevan]a unei astfel de face accesibile aproape toate
Codrin Coman editor CD/DVD `nc\ sub termenii clauzelor de statistici, numãrul de 500.000 de activit\]ile obi[nuite, inclusiv
Daniela Nae corectur\ confiden]ialitate, multe dintre juc\tori inclu[i `n aceasta mi-a rularea jocurilor [i a con]inutului
Concept grafic aceste componente sau periferice alungat orice dorin]\ de a g\si un HD, la bani pu]ini? S\ fie de vin\
Ionu] Alexe tehnoredactare
având pre]uri nu tocmai accesibile. nod `n papur\. Microsoft, care a f\cut un salt prea
Radu Iordache fotografie Iar dac\ pentru unele dintre aceste ~n domeniul consumer IT, Vista mare prin lansarea unui sistem de
exponate disponibilitatea nu mai [i DirectX 10 sunt cuvintele-cheie operare `nc\ prea pu]in agreat? S\
Publicitate & PR este o problem\, pre]ul este cu ale anului `n curs. Atât lansarea fie de vin\ industria hardware, care,
Cristina Savu director vânz\ri siguran]\ o barier\ destul de greu de sistemului de operare, singurul care la ºase luni de la lansarea aceluia[i
cristina.savu@xtrempc.ro
trecut. Cum orice medalie are [i un ofer\ DirectX 10, cât [i cea a Vista, `nc\ mai ofer\ drivere de
Alina Piper abonamente & distribu]ie revers, aceast\ accesibilitate vine [i pl\cilor video compatibile cu acesta slab\ calitate? S\ fie de vin\
Eugenia Ver[anu contabilitate
ea cu nepl\cerile ei. Cea mai vizibil\ au fost `nso]ite de costuri de industria jocurilor, care ar trebui s\
este banalizarea unor componente produc]ie [i de promovare mari, beneficieze din plin de puterea de
care, `n alte condi]ii, nu ar fi intrat antrenând dup\ ea [i o `ntreag\ procesare primit\ cadou, dar care se
CONTACT
`n mâinile celui care scrie aceste industrie a jocurilor, dornic\ s\ ne pierde `ntr-un morman de jocuri
Redac]ia rânduri fie din cauza pre]ului, fie a ofere ceva nemaiv\zut [i lansate `n prip\, neoptimizate sau
Adres\: Splaiul Unirii 74, etaj 4 lipsei unui interes direct. Atributele nemai`ntâlnit. Meandrele pur [i simplu slabe? Cel mai probabil
sector 4, Bucure[ti 040037
Telefon: 021-331.11.33 tehnice precum 8800GTX, 680 SLI concretului, ca s\ utiliz\m o motivul este o `mbinare subtil\ a
021-331.11.35 sau 24 inch cap\t\ o nuan]\ de sintagm\ celebr\, ne arat\ `ns\ o cu tuturor acestor cauze.
Fax: 021-330.10.55 normalitate, pierderea u[oar\ a totul alt\ realitate decât cea dorit\ Se pare c\ frenezia entuzia[tilor
E-mail: redactia@xtrempc.ro
web: www.xpc.ro contactului cu realitatea nefiind de marii juc\tori ai pie]ei IT. care investesc sume importante de
ceva neobi[nuit. Conform amintitelor statistici, doar bani `ntr-un sistem pentru pl\cerea
Abonamente & distribu]ie Din când `n când `ns\, asupra 1.37 procente din num\rul total de proprie se `ncadreaz\ pe o pant\
E-mail: abonamente@xtrempc.ro creierului tehnologizat se revars\ utilizatori sunt gata pentru DirectX descendent\. Ace[tia nu mai doresc
Informa]ii CD/DVD du[ul rece al realit\]ii, acesta 10. Mai mult, `n topul pl\cilor s\ investeasc\ f\r\ a primi ceva cu
E-mail: infocd@xtrempc.ro putând lovi, cum s-a `ntâmplat [i `n video, descoperim pe primele locuri adev\rat consistent `n schimbul
cazul de fa]\, din cele mai modele vechi cum ar fi NVIDIA 6600 banilor cheltui]i.
Poze Galerii Xtreme, Super PC
nea[teptate locuri. O simpl\ dorin]\ sau 7600, `n timp ce procesoarele Dorian Prodan
E-mail: galerii@xtrempc.ro
de rejucare a deja clasicului utilizate se adun\ cel mai mult `n dorian.prodan@xtrempc.ro
Informa]ii hardware
E-mail: hardmail@xtrempc.ro

Produc]ie
Tipar: Infopress S.A.
Realizare CD: ODS Business Services SRL
Revista apare `n urm\toarele variante:
Publisher
Romas Comercial S.R.L.
Splaiul Unirii 74, etaj 4, sector 4
Bucure[ti 040037
Telefon: 021-331.11.33

Publica]ie auditat\ BRAT


pe perioada iulie-decembrie 2006

Tiraj: 20.000 exemplare


T

Publica]ie ce beneficiaz\ de rezultate de


audienþã conform Studiului Naþional de
Audienþã FOCUS. Conform cifrelor SNA FOCUS
(perioadã de mãsurare iulie 2005-iulie 2006),
XtremPC are 198.000 de cititori/ediþie.
Edi]ie f\r\ disc Edi]ie cu CD Edi]ie cu DVD
ISSN 1582-2818 pre]: 5.9 lei pre]: 7.9 lei pre]: 12.9 lei

6 iulie-august 2007
002-011_start.qxd 25.06.2007 18:23 Page 7

cuprins
XtremPC 88

Massachusetts Institute of Technology

015 ~n urma unui


experiment, s-a
reu[it aprinderea
unui bec de 60W de la o surs\ de
energie situat\ la o distan]\ de 2m,
IULIE-AUGUST
f\r\ a fi folosite fire sau alte IT EXPRESS
metode de conducere a curentului.
008 Puncte de vedere
Pl\ci de baz\ LGA 775 012 Sevilla, Spania

032
012 LG.Philips LCD
Deoarece
014 Calcule cu numere prime
lansarea
014 Surface computer
noilor
015 Massachusetts Institute of
procesoare Intel, cu FSB
Technology
1333MHz, se apropie cu pa[i
016 Reportaj `n România
repezi, o evaluare
018 ~n dialog cu Radu Apostolescu
am\nun]it\ a platformelor
020 Tehnotrend
disponibile pe pia]\ este
obligatorie.

HARDWARE
022 Ultima or\
8600 VS 2600 030 DDR3

052
032 Pl\ci de baz\ LGA 775
Din dorin]a de 044 Imprimante foto
a vedea cum se 052 8600 vs 2600
compar\ noua
054 Laborator
genera]ie de pl\ci video
070 Topuri
mainstream de la AMD/ATI, am
realizat un prim test comparativ
cu o pereche de pl\ci video din
seria 8600 de la NVIDIA.
SOFTWARE & COMUNICA}II
075 Ultima or\
078 Greasemonkey
082 OLPC
084 Clien]i RSS
088 Laborator
090 Zbrush 3
092 Tips & Tricks
Zbrush 3 094 Galerii Xtreme

090
Alternativa 096 Nokia E65
digital\ a
model\rii
cu lut
JOCURI
090 Ultima or\
104 Cheaters
108 Need for Speed: ProStreet
109 Call of Duty 4: Modern Warfare
110 Loki
112 Halo 2 for Windows Vista
114 You Are Empty
116 Colin McRae: DiRT
Tomb Raider: Anniversary 118 Tomb Raider: Anniversary

118
120 Shrek the Third
Anniversary este f\r\
121 Alpha Prime
urm\ de `ndoial\ cel mai
122 Blackview
bun Tomb Raider f\cut
vreodat\.

iulie-august 2007 7
002-011_start.qxd 25.06.2007 18:23 Page 8

IT express Puncte de vedere Feature Reportaj `n România Tehnotrend


Start

IT express
Cristian Moldoveanu cristian.moldoveanu@xtrempc.ro Puncte de vedere
În contact cu cititorii 008

Grija pentru mediu Sevilla, Spania


Energie electric\ ecologic\ 012

prin prisma profitului LG.Philips LCD


Ziarul electronic color 012

Corpora]iile se folosesc de `nc\lzirea global\ `n Calcule cu numere prime


Puterea mare de calcul ofer\
campaniile de imagine. [i dezavantaje 014
Marile corpora]ii se folosesc de problemele `mp\r]ite `n mod ra]ional, dar, din p\cate, cel
sensibile, cum ar fi `nc\lzirea global\, pentru a mai mare poluator al planetei, Statele Unite, nu
crea campanii de imagine cu mare priz\ la a semnat acest acord din considerente
public. Majoritatea produselor [i tehnologiilor economice. România are repartizat\ o cot\ de
actuale par a avea ca unic scop protec]ia 250 milioane tone de gaze echivalent dioxid de
mediului. Am fost surprins s\ v\d o firm\ carbon, iar nivelul actual de poluare este de 147
cunoscut\ care `ncerca s\ ne conving\ s\ milioane de tone de gaze echivalent dioxid de
contribuim cu sume modice pentru carbon. Diferen]a poate fi vândut\ c\tre alte
re`mp\durirea anumitor zone. Respectiva firm\ state care dep\[esc nivelul de poluare maxim
dispune de bugete de miliarde de dolari, iar alocat [i poate aduce sume substan]iale la Surface computer
dac\ ar dori cu adev\rat ar putea `mp\duri o bugetul statului român. Produsele actuale `[i Microsoft prezint\ propria viziune
asupra viitorului 014
suprafa]\ egal\ cu cea a României. Problemele pierd adev\rata menire, fiind greu s\ g\se[ti un
`nc\lzirii globale sunt reale, se amplific\ `n model care s\ fac\ un singur lucru bine, s\ nu
Massachusetts Institute of
timp, le putem observa `n fiecare zi [i `n mod includ\ zece func]ii suplimentare total inutile [i
Technology
cert nu se vor rezolva printr-o astfel de eventual s\ nu aib\ asociat\ imaginea cu cea a
Energie electric\ wireless 015
abordare. Poluatorul este cel care trebuie s\ unei vedete. Alegerea unui produs se face din ce
pl\teasc\ [i `n niciun caz utilizatorul final, iar `n ce mai mult pe considerente ce ]in de Reportaj `n România
ac]iunile pentru protec]ia mediului nu trebuie s\ imagine sau design [i `ntr-o m\sur\ mai mic\ de Cele mai importante evenimente care
se transpun\ `n strângeri de fonduri “caritabile”. aspecte pur tehnice. Prezen]a unui ecran LCD se desf\[oar\ pe pia]a IT 016
Situa]ia nu trebuie `ns\ generalizat\, sunt firme motiveaz\ clientul s\ cumpere respectivul
care [i-au asumat rolul social, beneficiile fiind produs [i s\ treac\ peste aspecte legate de Interviu
reciproce. ~n prezent, utilizarea materialelor de func]ionalitate. Durata de via]a a unui produs ~n dialog cu Radu Apostolescu 018
slab\ calitate, precum [i cre[terile nejustificate electronic, extrem de scurt\, este impus\ `n
ale pre]ului sunt motivate de aceea[i grij\ fa]\ egal\ m\sur\ de produc\tor, care dore[te s\
Tehnotrend
Tendin]e în lumea tehnologiei 020
de mediu. Unul dintre motivele pentru care creasc\ volumul de vânz\ri [i de consumator,
cartu[ele de imprimant\ sunt mai mici, cel pu]in care este permanent `n c\utarea unor modele
`n accep]iunea unei anumite firme, e acela c\ mai performante. Marile companii exploateaz\
au un impact mai mic asupra mediului. Aceea[i aceste sl\biciuni, insist\ foarte mult pe partea
firm\ `ncorporeaz\ `n respectivele cartu[e chip- de design [i trec `n plan secund durabilitatea [i
uri care limiteaz\ durata de utilizare a acestora. eficien]a. ~n urm\toarea perioad\, operatorii de
Grija fa]\ de mediu nu este sinonim\ cu telefonie mobil\ vor reduce tarifele de roaming
achizi]ionarea unui produs mai scump sau mai la presiunile Uniunii Europene, iar oferta va fi
pu]in performant, de cele mai multe ori solu]iile prezentat\ `n mod sigur ca un favor f\cut
simple fiind cele mai eficace. S\ stingi lumina `n abona]ilor [i va fi expus\ prin diverse campanii
camer\ atunci când nu mai e necesar\ [i s\ publicitare ce vor sublinia fiecare cent `n minus.
setezi calculatorul s\ intre `n stand-by dup\ o Asumarea unei rela]ii sincere [i directe cu
perioad\ mai mic\ de timp sunt solu]ii la propriii clien]i r\mâne un deziderat greu de
`ndemâna oricui, care reduc sim]itor factura la atins. Subiectele sensibile din punct de vedere
electricitate. Programe pentru reducerea social au fost `ntotdeauna folosite pentru a
emisiilor poluante [i a gazelor cu efect de ser\ câ[tiga simpatia maselor sau pentru a motiva
exist\ [i sunt eficiente dac\ sunt implementate anumite decizii. Diferen]a dintre realitate [i
la scar\ mare. Tratatul de la Kyoto stabile[te fic]iunea prezentat\ de anumite firme r\mâne la
reguli clare prin care drepturile de poluare sunt latitudinea fiec\ruia.

8 iulie-august 2007
002-011_start.qxd 25.06.2007 18:23 Page 9
002-011_start.qxd 25.06.2007 18:45 Page 10

IT express Puncte de vedere Feature Reportaj `n România Tehnotrend


Puncte de vedere

PUNCTE DE VEDERE
Pentru cine are cu adev\rat ceva de spus
Dorian Prodan
redactor-[ef UN NOU CONCURS FOTO
Comunitatea online XtremPC a g\zduit, timp de mai Acest concurs va debuta `ncepând cu data de 19 iulie,
mul]i ani, un concurs de fotografie, care nu de pu]ine atunci când ultima edi]ie a concursului `n vechea
ori a cuprins lucr\ri remarcabile. Pentru a contracara form\ va lua sfâr[it, atunci urmând s\ fie anun]at [i
sc\derea interesului pentru acesta, am hot\rât noul regulament. Pentru a porni cu dreptul, am
repornirea lui sub o nou\ denumire, cu un hot\rât s\ acord\m primul premiu câ[tig\torului
regulament pu]in modificat [i cu premii mai ultimei edi]ii, domni[oara Ruxandra Ilie, cerându-ne
consistente. Pe lâng\ abonamentul gratuit pentru o totodat\ scuze pentru imposibilitatea anun]\rii
perioad\ de 3 luni, câ[tig\torul va primi de acum [i lucr\rii câ[tig\toare [i prezent\rii acesteia `n cadrul
un card de memorie de 2GB produs de Lexar, tipul edi]iei trecute, unde ar fi trebuit s\ fie plasat\, din
acestuia fiind la alegerea talentatului participant. cauza lipsei de spa]iu.
“Sper ca a]i tip\rit destule
>>>Linux [i MacOS X>>> >>>Direct Connect nu se pred\>>>
variante simple ca s\ nu fiu
 
De la: Anonim De la: Eugen
Pentru: redactia@xtrempc.ro Pentru: redactia@xtrempc.ro
nevoit s\ bat iar tot ora[ul Citesc revista de mult\ vreme, `n general `mi plac V\ rog s\ nu `nchide]i acest mail citind doar subiectul
subiectele abordate, dar am o nel\murire. De ce toate sau primele rânduri. M-am hot\rât s\ trimit un mail la
pentru revist\.” subiectele de la Software se rezum\ la Windows? Chiar revista dumneavoastr\ pentru c\ am v\zut cã mereu
dac\ acesta este folosit de mai mul]i utilizatori, publica]i lucruri noi [i interesante, iar pe de alt\ parte
Windows nu este singurul sistem de operare. A[ vrea s\ sunte]i una din cele mai serioase reviste de IT din
v\d prezent\ri ale aplica]iilor pentru Linux sau MacOS X România (v\ citesc de la num\rul 18). Am v\zut acum
Mascotzel, pe forum sau chiar prezent\ri ale acestor sisteme de operare. câteva numere un articol interesant despre clien]i DC
Cum a]i prezentat Vista pe 10 pagini, pute]i prezenta [i (Direct Connect). Chiar dac\ mul]i dintre cei din ziua de
un alt sistem de operare. Chiar [i testele ar putea azi spun c\ DC-ul este pe moarte, având `n vedere c\ a
cuprinde aplica]ii care ruleaz\ pe Linux sau Mac, nu sc\zut mult ca interes `n dauna altor re]ele de file-
doar aplica]ii pentru Windows. A[ putea visa chiar la o sharing cum ar fi BitTorrent sau eMule, eu a[ dori s\ v\
rubric\ permanent\ de Linux, nu? expun câteva din ideile de viitor care vor fi curând
implementate `n aceast\ re]ea. Eu sunt singurul român
Dorian Prodan: Din p\cate, problema nu este atât de membru al echipei DC developers (nu am mai auzit nici
simpl\ [i frumoas\ pe cât pare. Windows, indiferent de al]ii înaintea mea) [i am realizat un proiect open-
de aroma lui, nu este folosit “de mai mul]i source de server (hub, `n termenii DC) scris `n Java.
utilizatori”, ci de majoritatea zdrobitoare a acestora. Ceea ce vreau s\ aduc nou `n aceast\ discu]ie este noul
Statisticile Web ale site-ului [i forumului XtremPC, protocol ADC care `mbun\t\þe[te foarte mult protocolul
INTR| ~N CONTACT! care prin natura lor se adreseaz\ celor cu cuno[tin]e actual folosit de toate re]elele DC. Protocolul ADC este

 redactia@xtrempc.ro [i interes pentru domeniul IT peste medie, sunt `n dezvoltare de cam trei ani [i a trecut prin multe faze
dorian.prodan@xtrempc.ro categorice: 0.9 procente pentru utilizatorii Linux [i pân\ la acest echilibru, nefiind o g\selni]\ de peste
doar 0.1 procente pentru cei care ruleaz\ MacOS. ~n noapte. Eu sunt un sus]in\tor al acestui protocol [i de
www.xpc.ro/forum aceste condi]ii, este de la sine `n]eles c\ rubricile aceea am `nceput dezvoltarea proiectului meu
care vor ataca exclusiv astfel de subiecte vor capta www.sf.net/projects/dshub un hubsoft pentru protolul
doar interesul unui num\r mic de cititori, ceilal]i ADC sub licen]\ Gnu Public License.

 021-331.11.33 trecând peste ele doar din pur\ curiozitate. Vom


021-331.11.35 `ncerca s\ ne orient\m aten]ia [i c\tre astfel de Dorian Prodan: Cu siguran]\ nu `nchid un mesaj dac\
subiecte, acestea urmând s\ fie `ns\ destul de rare acesta nu cuprinde epitete cu conota]ii zoologice. Iar
din cauza motivelor expuse mai sus. Mai mult, când acesta vorbe[te despre un proiect open-source
deoarece MacOS X ruleaz\ doar pe hardware Apple, interesant, cu atât mai pu]in. Am parcurs
Cei mai activi forumi[ti în ultima lun\: investi]ia `ntr-o ma[in\ dedicat\ exclusiv unor teste specifica]iile par]iale pentru ADC, `ns\, cu toat\
rare este nejustificat\. Testele software care s\ sinceritatea, nu v\d prea multe atuuri pe care acesta
Headhunt
cuprind\ aplica]ii pentru mai multe platforme sunt le-ar putea avea `n mânec\ pentru a contracara
Conrad_QS `ns\ imposibil de efectuat. Diferen]ele de arhitectur\ puterea [i popularitatea BitTorrent. Direct Connect va
Vladutz20 [i de performan]\ dintre Windows, Linux [i MacOS X mai avea o lung\ perioad\ de via]\ datorit\
Elessar sunt atât de mari `ncât orice `ncercare de compara]ie popularit\]ii locale `nc\ mari, simplit\]ii opera]iunilor
gabe_racer este sortit\ din start e[ecului [i ridicolului. de partajare [i resurselor [i eforturilor mai mici

E simplu! Ai o problem\ la computerul t\u [i nu [tii cum s\ o rezolvi? Vrei s\-]i schimbi procesorul [i ai nevoie de un sfat? Vrei s\
VINO
dialoghezi rapid [i la subiect cu membrii redac]iei? Se rezolv\! ~ntr-un singur minut po]i deveni membru al comunit\]ii
{I TU forumi[tilor XtremPC! Intr\ chiar acum pe www.xpc.ro [i acceseaz\ “Forum”. Completezi câteva date la “Register”, apoi
PE FORUM! “Submit” [i gata! E[ti `nscris pe forumul XtremPC!

10 iulie-august 2007
002-011_start.qxd 25.06.2007 18:24 Page 11

IT express
Puncte de vedere

necesare rul\rii unui hub DC. Facilit\]ile aduse de este vreo problem\? Pot face acest lucru f\r\ s\ licen]ierii, prezenta]i la `nceputul opera]iunii,
ADC sunt interesante, `ns\ nu cred c\ vor mai intru `n conflict cu vreo lege? Sau instalarea se sunt aceia[i. Pe scurt... da, pute]i folosi aceast\
putea influen]a tendin]ele de migrare c\tre poate face numai pe calculatorul personal de acas\ cheie pentru pe calculatorul de la locul de
protocoalele moderne de transfer [i partajare. Cu [i nu pe cel “personal” de la serviciu? V\ munc\. Exist\ aplica]ii care fac departajarea
toate acestea, nu putem decât s\ salut\m efortul mul]umesc anticipat. `ntre utilizarea `n mediul casnic [i cel comercial,
echipei [i `i dorim succes. `ns\ aceasta se aplic\ `n general doar aplica]iilor
Dorian Prodan: Am stat pe gânduri dac\ trebuie freeware, oferite gratuit doar pentru mediul
s\ retrimit mai departe mesajul c\tre redac]ia casnic. Acest lucru nu se aplic\ `n cazul situa]iei
>>>Licen]\ BitDefender>>> Chip sau nu. Pân\ la urm\ am decis s\ de fa]\. ~nainte de a face `ns\ acest pas ar fi
De la: Mihai Nicodim r\spundem noi le ea. Pe viitor `ns\ v\ rug\m s\ bine s\ v\ consulta]i cu administratorul re]elei


Pentru: redactia@xtrempc.ro lipi]i timbrul care trebuie, taxa de e-mail pentru de la locul de munc\. Acesta s-ar putea s\ nu fie
Bun\ ziua! V\ rog s\-mi r\spunde]i la Bra[ov este mai mare decât cea pentru prea `ncântat `n momentul `n care va descoperi
urm\toarea `ntrebare. Dac\ eu cump\r revista Bucure[ti. Deoarece pentru instalarea c\ utilizatorul s-a apucat de instalat tot felul de
Chip, instalez programul antivirus de la BitDefender produselor BitDefender se utilizeaz\ acelea[i aplica]ii pe ma[ina pe care lucreaz\. Unele
pe un calculator de la serviciu [i activez lunar aplica]ii de instalare ca pentru pachetele contracte de munc\ prev\d chiar sanc]iuni
antivirusul (pe baza cheii pe care o da]i `n revist\) cump\rate online sau retail, [i termenii pentru contravenien]i.

CU OCHII PE FORUM!
BigProof: O dat\ cu nr. 88 al revistei vine [i `ntâmpla ca produc\torii s\ declare ceva, iar lucrurile par altfel, o privire din interiorul
primul meu reply despre revist\. S-a discutat pe `ntr-un interval scurt s\-[i reconsidere redac]iei nu poate fi prea optimist\. Promitem
forum despre con]inutul revistei: 8800 vs 8800, declara]iile [i oferta. Asta pentru a nu mai `ns\ c\ vom analiza foarte serios aceast\ idee,
pl\ci grafice, aparate foto, collere... bla, bla, aminti de produsele aduse [i distribuite rapid `n speran]a c\ vom g\si metode de a o pune `n
bla... `mi aduc aminte când luam revista [i f\r\ acordul produc\torilor, `nainte de practic\.
d\deam la ultima pagin\ s\ mai citesc o termenii stabili]i prin Non Disclosure
povestire la care râdeam cu gura pân\ la urechi, Agreement. Pentru o revist\ este `ns\ prea
May007: A[ avea câteva propuneri pentru
dar dup\ ce am citit povestea din nr. 88 am zis: târziu, materialele fiind deja plecate la
rubrica “Cum s\?”. Acestea ar fi: cum s\ `]i faci
“Sper s\ fie doar o glum\ proastã”. Recunosc c\ tipografie.
o pagin\ Web (nu pe domenii piczo.com sau
nu am de gând s\ o caut pe Mujina (am v\zut
altele de genul \sta), cum s\ `]i overclockezi
multe filme horror `n ultimul timp), dar totodat\ Conrad_QS: Marea majoritate a repro[urilor se
calculatorul [i cum s\ `]i configurezi firewallul?
sunt `ncercat de o curiozitate nemaiv\zut\... axeaz\, din ce am v\zut, pe lipsa unor produse
(exemplu: Comodo Firewall sau Outpost Firewall)
Asta totu[i arat\ cât de credul\ este mintea din teste. O idee: includerea unor teste, pe
uman\ [i ce u[or putem fi influenta]i. Oricum, maximum 4 pagini, s\ zicem, f\cute de c\tre Dorian Prodan: Overclocking-ul este o
pe viitor ar fi bine s\ zice]i la sfâr[it c\ este forumi[ti. Adic\ luna aceasta se propune un test `ndeletnicire pentru acei utilizatori `narma]i cu
doar o poveste... sau nu... crede]i sau nu, mai pentru produsele din gama X. Preferabil ceva foarte mult\ r\bdare, voin]\ [i mai ales cu un
sunt [i copii de 10 ani care se pot speria u[or de care a ap\rut de mai mult de o lun\ pe pia]\. Se buzunar destul de bine garnisit pentru a putea
la astfel de lucruri (eu am 20 [i nu vreau s\ v\d specific\ condi]iile [i programele de testare `ntr- suporta costul unor eventuale componente
pe nimeni `n oglind\). un mod cât mai riguros, se d\ o dat\-limit\, a[ trecute prea devreme `n lumea celor care nu
zice cu 15 zile `nainte de finalizarea revistei clipesc [i nu se alimenteaz\. Un astfel de
Dorian Prodan: M\ `ndoiesc c\ `n rândul pentru trimiterea spre tipar. ~n acela[i timp, tutorial `n revist\ ar avea o utilitate redus\,
cititorilor XtremPC apar mul]i copii `n vârst\ de
redactorii efectueaz\ propriile teste la produsele mai mult, ar putea deveni chiar generator de
10 ani. Iar cei care ne citesc au destul\ putere
pe care le sunt furnizate din aceea[i gam\. La daune. Chiar dac\ se folose[te un avertisment,
de discern\mânt pentru a face diferen]a dintre
termenul stabilit, se solicit\ rezultatele, iar apoi prin care redac]ia anun]\ c\ nu `[i asum\
un exerci]iu de imagina]ie [i o povestire real\.
se compar\ [i se includ `n revist\ cele mai r\spunderi pentru pagubele provocate,
Mai ales când titlul rubricii este mai mult decât
semnificative. Mi s-ar p\rea interesant m\car un posibilitatea distrugerii unor componente `n
sugestiv: Black View. Cei care doresc totu[i un
test în aceast\ direc]ie. urma unui articol din revist\ reprezint\ un risc
Pink View pot apela cu `ncredere la revistele
pe care nu ni-l putem asuma, din punct de
dedicate celor mici, care nu sperie pe nimeni. Dorian Prodan: Lipsa unor produse din teste
vedere moral. Un tutorial pentru Web design
Nu `n]eleg de ce totu[i nu dori]i s\ vede]i pe este un aspect nepl\cut asupra c\ruia rareori
ar fi mai mult decât interesant pentru cititori,
nimeni `n oglind\. Personal, nu mi-a[ dori sub putem interveni a[a cum ne-am dori. Invita]iile
tocmai pentru a ne feri pe noi, inocen]ii
nici o form\ s\ m\ trezesc diminea]a [i s\ nu pentru teste se fac din timp, astfel `ncât
navigatori, de oribilit\]ile estetice precum cele
v\d nimic `n oglind\. Ipostaza de om invizibil companiile care doresc s\ trimit\ produse s\
g\zduite de Piczo sau MySpace. Din p\cate,
nu este una deosebit de comod\. Este totu[i aib\ timpul necesar pentru expedierea acestora
alocarea a dou\ pagini pentru un astfel de
bine c\ articolul v-a r\mas `n memorie. ~n final, c\tre noi. Se `ntâmpl\ `ns\ ca unele companii
tutorial ar `ntinde acest subiect pe o perioad\
acesta este [i rostul lui. BOOOO! s\ uite de invita]ii, s\ nu aibã produsele
mult prea mare de timp, riscând s\ ajungem la
solicitate `n stoc sau, pur [i simplu, s\ nu fie
vârsta senectu]ii `nainte de a ne termina cu
Headhunt: Este un mic articol despre “primele interesate de aceste teste din motive neclare
succes treaba. Iar `n ipoteza c\ am reu[i
memorii DDR3...” ceva cu Buffalo... {i `n acel pe care doar uneori le putem g\si [i l\muri.
finalizarea acestui articol, `n acel moment ar
articol ni se spune c\ aceste memorii o s\ apar\ Chiar dac\ am dori s\ amân\m un test din
trebui s\ aducem revizii pentru a acoperi
`n curând, la fel [i pl\cile motorizate de chipset- cauza lipsei unor produse importante, nu mai
standardele ap\rute `n tot acest timp. O mai
ul P35... Well..... nu [tiu cum s\ spun, dar exist\ timp pentru lansarea unor noi invita]ii [i
mare aten]ie acordat\ subiectului securit\]ii
Corsair DDR3, Gigabyte cu P35, ASUS P5K... sunt pornirea unor noi teste. Trecând la partea a
desktop este `ns\ o sugestie bun\. Promitem ca
disponibile de 1-2 s\pt\mâni `n magazinele doua a subiectului, ideea unei reviste cu o
pe viitor aceste articole s\ fie mai dese [i s\
române[ti. Disponibile fizic, nu fictiv. rubric\ “open-source” este interesant\ [i
acopere nu doar prezent\ri [i teste, ci [i
incitant\, dar disfunc]ionalit\]ile care `n mod
instruc]iuni detaliate referitoare la instalare,
Dorian Prodan: Acesta este unul dintre sigur vor ap\rea cred c\ vor sabota rapid
configurare [i `ntre]inere.
dezavantajele unei reviste lunare. Se poate aceast\ ini]iativ\. Chiar dac\ din exterior

iulie-august 2007 11
012-021_IT express.qxd 25.06.2007 18:29 Page 12

IT express Puncte de vedere Feature Reportaj `n România Tehnotrend


Sevilla, Spania

Sevilla, Spania

Energie electric\ ecologic\


Centrala construit\ `n apropiere de Sevilla ar putea asigura necesarul de energie electric\ al
`ntregului ora[.
Transformarea energiei solare `n mi[care a unor turbine. Este generat numesc heliostate [i dispun de un are o vechime considerabil\. ~n anul
energie electric\ este de obicei astfel curent electric `n cantit\]i mecanism motorizat de orientare de-a 1981, `n de[ertul Mojave din statul
asociat\ cu panourile solare [i, semnificative. lungul `ntregii zile. Heliostatele California a fost finalizat\ construc]ia
implicit, cu costuri foarte mari. O Aceast\ schem\ de func]ionare folosite `n Spania au o suprafa]\ de centralei Solar One. Aceasta producea
metod\ diferit\ a fost implement\ la poate p\rea simpl\, dar mecanismul 120 m2 fiecare [i sunt construite 10MW folosind un câmp de 1818
scar\ larg\ `n Spania, iar rezultatele este foarte complex [i costurile sunt folosind sticl\ cu un grad foarte oglinzi cu o suprafa]\ total\ de
par s\ fie foarte favorabile. de trei ori mai mari fa]\ de metodele ridicat de reflexie. 72500m2. Energia termic\ era captat\
O cl\dire turn de 115m din beton uzuale de generare a energiei Construit\ par]ial cu fonduri de la de un lichid pe baz\ de ulei `n vârful
este `nconjurat\ de 600 de oglinzi electrice. Substan]a folosit\ pentru Comisia European\, centrala se poate turnului [i folosit\ apoi pentru a
uria[e. Razele soarelui sunt `nmagazinarea c\ldurii este azotatul l\uda cu o putere efectiv\ de 11MW aduce apa la punctul de fierbere.
direc]ionate c\tre vârful turnului, de sodiu topit. Acesta `[i men]ine f\r\ a emite nici cea mai redus\ Aburul era folosit pentru ac]ionarea
unde se afl\ un sistem de captare a temperatura chiar [i câteva ore dup\ cantitate de substan]\ poluant\ `n unor turbine folosite `n centrale
energiei termice. Aceasta `nc\lze[te apusul soarelui, centrala putând s\ atmosfer\. Proiectul este `nc\ `n termice obi[nuite. Solar One a fost `n
ap\, care, odat\ transformat\ `n func]ioneze chiar [i `n timpul nop]ii. derulare, num\rul final de heliostate func]iune din 1982 pân\ `n 1986, când
aburi, este folosit\ pentru punerea `n Oglinzile supradimensionate se ce urmeaz\ a fi instalate apropiindu- a fost `nchis\ pentru reproiectare. A
se de 3000. Cei 15MW pe care reintrat `n func]iune `n 1996, de data
centrala `i va produce `n viitor vor fi aceasta folosind pe post de agent
de-ajuns pentru a acoperi nevoile de termic o solu]ie format\ din 60% nitrat
energie electric\ ale ora[ului Sevilla. de sodiu [i 40% nitrat de potasiu.
Pentru moment, sunt atenuate Un alt tip de central\ cu o
vârfurile de consum din perioada verii, structur\ similar\ folose[te pe post de
datorate `n special utiliz\rii intense a oglinzi panouri fotovoltaice. Costurile
aparatelor de aer condi]ionat. de construc]ie sunt mai ridicate, dar
Proiectul face parte dintr-un plan energia electric\ produs\ poate
mai mare dezvoltat `n Spania care are ajunge pân\ la 50MW. O astfel de
ca finalitate generarea a 200MW cu central\ este `n construc]ie la
ajutorul energiei solare. aproximativ 60 de kilometri de ora[ul
Conceptul ce st\ la baza centralei Granada din Spania.

LG.Philips LCD

Ziarul electronic color


Primul afi[aj color flexibil `n format A4 ce folose[te tehnologia E-paper poate reprezenta
punctul de plecare pentru crearea ziarului electronic.
O scen\ din filmul Minority Report, ap\rut `n anul ce con]ine solu]ia de polimer. Grosimea celor trei [i procesare a filtrului pentru a ob]ine rezisten]\
2002, prezenta o persoan\ `n metrou citind un ziar straturi este de 80 de microni, de dou\ ori mai mare sporit\ la deformare. Grosimea afi[ajului este de
cu doar dou\ file pe a c\rui suprafa]\ erau afi[ate fa]\ de cea a hârtiei obi[nuite. aproximativ 300 de microni, poate reda 4096 de
articole [i imagini video legate de evenimentele Pentru a ob]ine un afi[aj color, pe una din cele culori [i are un unghi de vizibilitate de 180 de grade.
relatate. Acea tehnologie care era localizat\ `n timp dou\ folii se aplic\ un filtru color TFT, asem\n\tor Calitatea imaginilor este comparabil\ cu cea a
`n anul 2054 s-ar putea s\ fie disponibil\ mult mai cu cel folosit pentru panourile cu cristale lichide. paginilor tip\rite.
devreme. Parteneriatul `ntre LG [i Philips a facilitat cercetarea Fujitsu este o alt\ companie care s-a implicat `n
E-paper este o tehnologie de afi[are a imaginii [i implementarea unor tehnologii proprii de laminare acest domeniu. La sfâr[itul lunii aprilie au fost
pe suprafe]e ce reflect\ lumina, `ntocmai ca hârtia lansate dou\ cititoare de c\r]i electronice cu afi[aj
obi[nuit\. Comparativ cu ecranele cu cristale lichide, color `n formatele A5 [i A4. Produc\torul sus]ine c\
hârtia electronic\ nu necesit\ curent electric decât dispozitivele au o autonomie maxim\ de 50 de ore,
pentru schimbarea informa]iei afi[ate. Autonomia grosimea lor fiind de doar 12mm. Din p\cate,
dispozitivelor este astfel foarte mare dac\ se pre]urile sunt prohibitive, acestea ajungând la
folosesc metode clasice de alimentare. 12.000$ pentru versiunea A5 [i 21.000$ pentru
Hârtia electronic\ este format\ din trei straturi: versiunea A4.
o solu]ie de polimer lichid aflat\ `ntre dou\ folii cu Ziarul belgian de limb\ flamand\ De Tijd (The
electrozi. ~n solu]ie, care este de obicei `nchis\ la Time) a fost primul care a introdus pe pia]\ `n anul
culoare, se g\sesc microcapsule albe cu o sarcin\ 2006 edi]ia `n format digital afi[at\ pe hârtie
electric\ nativ\. ~n func]ie de sarcina aplicat\ electronic\. Aceast\ facilitate a fost disponibil\ unui
electrozilor, acestea migreaz\ c\tre una din folii. num\r restrâns de abona]i prin intermediul unui
Pixelii sunt forma]i prin compartimentarea stratului cititor EBook cu afi[aj de 8 inch.

12 iulie-august 2007
012-021_IT express.qxd 25.06.2007 18:29 Page 13
012-021_IT express.qxd 25.06.2007 18:29 Page 14

IT express Puncte de vedere Feature Reportaj `n România Tehnotrend


Calcule cu numere prime

Calcule cu numere prime

Puterea mare de calcul


ofer\ [i dezavantaje
Criptarea informa]iilor trimise prin sistemele electronice nu ofer\ siguran]\ total\, re]elele
formate din calculatoare foarte performante putând decripta aceste mesaje.
O echip\ de matematicieni a stabilit un nou record num\rului este de 1017 bi]i, apropiat\ de lungimea datorat problemei descompunerii numerelor `ntregi
pentru determinarea unui num\r prim. Num\rul are numerelor utilizate pentru criptarea mesajelor `n factori primi [i algoritmului `n sine. Cu toate
o lungime de 307 cifre [i dep\[e[te cu 30 de cifre electronice pe 1024 bi]i. Pentru securizarea acestea, `n anul 1999 un grup de cercet\tori a
recordul anterior. Scris `n sistem binar, lungimea informa]iilor sensibile sunt folosite chei de criptare adunat suficient\ putere de calcul pentru a
care con]in numere prime foarte mari. Algoritmul demonstra posibilitatea de a descompune `n
de criptare presupune opera]ii de complexitate numere prime o cheie pe 512 bi]i utilizat\ pe scar\
liniar\ cu aceste numere mari. Pe scar\ larg\, este larg\ `n aceea perioad\ `n Europa. Rezultatul
folosit\ criptarea RSA care utilizeaz\ dou\ chei: demonstra]iei lor a constat `n adoptarea pe scar\
una public\, format\ din produsul a dou\ numere larg\ a cheilor pe 1024 de bi]i. Pentru
prime alese aleatoriu, [i una privat\. Cheia public\ descompunerea num\rului scris pe 1017 bi]i `n
permite oricui s\ trimit\ un mesaj criptat, dar factori primi, Thorsten Kleinjung de la
con]inutul acestuia poate fi decriptat numai Universitatea din Bonn [i colegii s\i au distribuit
utilizând cheia privat\. ~n prezent, nu se cunoa[te problema cu ajutorul unui soft special câtorva sute
un algoritm eficient de atac; singura metod\ de de calculatoare. Reu[ita lor a ridicat problema
descifrare a mesajelor criptate cu RSA utilizeaz\ siguran]ei acestor sisteme, dar Ronald Rivest, un
metoda “brute-force”, care necesit\ o putere de specialist `n criptografie de la Institutul de
calcul imens\. Descompunerea unui num\r cu 200 Tehnologie Massachusetts din cadrul Cambridge, [i
de cifre [i g\sirea solu]iilor ar lua aproape 50 de unul dintre matematicienii care au contribuit la
ani pe un calculator obi[nuit, acesta fiind unul din dezvoltarea RSA au declarat c\ metoda este sigur\,
pa[ii pentru spargerea protec]iei. Algoritmul de fiind necesar\ doar adoptarea unei chei pe 2048
criptare RSA are un nivel ridicat de complexitate bi]i, software-ul fiind flexibil.

Surface computer

Microsoft prezint\
propria viziune asupra viitorului
Calculatorul va `mbr\ca forme diverse [i func]ii specifice domeniilor `n care va fi
implementat.
Calculatorul ocup\ o mare parte din sunt cele care fac diferen]a. strat rezistent din material plastic. operare Windows Vista, iar varianta
timpul fiec\ruia, rezolvând unele Calculatorul recunoa[te instantaneu Imaginile au fost desc\rcate rapid [i de baz\ va fi livrat\ cu aplica]ii
probleme sau generând altele mult aproape orice dispozitiv care afi[ate pe display-ul de mari pentru grafic\ [i sunet. Compania va
mai complicate, dar excluderea sa din comunic\ wireless. Reprezentan]ii dimensiuni, iar software-ul instalat a fabrica primele calculatoare de acest
via]a de zi cu zi a devenit aproape Microsoft au f\cut o demonstra]ie pe permis mi[carea [i modificarea gen pentru clien]i corporate, cum ar
imposibil\. Microsoft a prezentat cât de spectaculoas\, pe atât de acestora prin simple atingeri ale fi T-Mobile, Sheraton sau Harrah, iar
“surface computer”, un calculator elocvent\, plasând o camer\ digital\ monitorului. “Surface Computer” primele unit\]i vor fi livrate `n luna
capabil s\ interac]ioneze `ntr-un mod pe suprafa]a ecranului protejat cu un ruleaz\ o versiune a sistemului de noiembrie. Pre]ul pentru un astfel de
care pare extrem de natural la prima computer se situeaz\ `ntre 5.000 [i
vedere cu o serie de dispozitive 10.000 de dolari, dar acesta se va
prezente `n imediata sa apropiere. reduce substan]ial `n urm\torii ani
Mouse-ul [i tastatura au fost `nlocuite prin cre[terea num\rului de clien]i [i
de o interfa]\ intuitiv\ [i func]ii prin varietatea de modele care vor fi
avansate care preiau datele din voce, lansate. Surface poate recunoa[te [i
gesturi, mi[c\ri sau atingeri prin care analiza datele furnizate la atingerea
utilizatorul `[i exteriorizeaz\ simultan\ `n zone diferite ale
gândurile. Surface computer nu se ecranului iar scanner-ul `ncorporat
deosebe[te prea mult de sistemele recunoa[te caractere diverse, forme
performante din ziua de azi, `ns\ sau coduri de bare, furnizând `n mod
software-ul instalat [i ecranul sensibil instantaneu informa]iile despre
la atingere cu diagonala de 30 inch produsul respectiv.

14 iulie-august 2007
012-021_IT express.qxd 25.06.2007 18:29 Page 15

IT express
Massachusetts Institute...

Massachusetts Institute of Technology

Energie electric\ wireless


~n urma unui experiment, s-a reu[it aprinderea unui bec de 60W de la o surs\ de energie
situat\ la o distan]\ de 2m, f\r\ a fi folosite fire sau alte metode de conducere a curentului.
Ideea de a transmite electricitate pe distan]e mari Aceast\ tehnologie folose[te o cantitate foarte
f\r\ a folosi cabluri metalice nu este nou\. Ea mic\ de energie [i nu se preteaz\ pentru aplica]ii
dateaz\ din secolul al XIX-lea, iar numele celui cu un consum ridicat. Cercet\torii de la MIT sus]in
care a propus-o a fost Nicholas Joseph Callan. `ns\ c\ au descoperit o solu]ie de a direc]iona un
Acesta a combinat electromagnetul, inventat `n flux de energie electric\ `ntr-o anumit\ direc]ie.
1825 de William Sturgeon, [i principiul induc]iei Metoda lor, numit\ WiTricity (Wireless elecTricity),
electromagnetice, descoperit de Michael Faraday implic\ dou\ obiecte (surs\ [i receptor) care intr\
`n 1831. Astfel, `n 1836 a fost pus\ `n practic\ `n rezonan]\, interac]ionând foarte slab cu mediul
prima bobin\ de induc]ie. ~n anul 1904 a fost `nconjur\tor. Proiectul s-a concentrat pe rezonan]a
premiat la un târg de tehnic\ un dispozitiv care magnetic\, metod\ prin care se pot identifica
punea `n mi[care motorul de 75W al unei elice de obiectele ce pot interac]iona, chiar dac\ distan]a
la o distan]\ de 30 de metri. dintre ele este de câteva ori mai mare decât
~n zilele noastre, aplica]ia cea mai folosit\ a dimensiunile lor.
acestei tehnologii este eticheta electronic\ sau ~ntr-o prim\ demonstra]ie, grupul de
tag-ul RFID. Acesta este compus dintr-un circuit cercet\tori a reu[it s\ aprind\ un bec de 60W la o deci nu s-a pierdut integral.
integrat care poate re]ine [i procesa informa]ii [i o distan]\ de 2m de sursa de energie. Pentru Eficien]a ob]inut\ este de ajuns pentru
anten\ ce are rolul de captare a energiei electrice aceasta, au fost folosite dou\ bobine de cupru, alimentarea unui laptop `ntr-o camer\ obi[nuit\. ~n
de la o surs\ [i de recep]ie [i transmitere a legate de bec [i de sursa de curent electric, care ciuda `ngrijor\rilor crescânde `n leg\tur\ cu
undelor radio de comunica]ie. Marea majoritate a ac]ionau ca un circuit rezonant. Bobina de efectele radia]iei electromagnetice, se pare c\ la
etichetelor sunt pasive [i au rolul de indentificare transmisie a umplut spa]iul din jurul ei cu un câmp aceste frecven]e de lucru nu exist\ riscuri. Echipa
`n aplica]ii diverse, de la procese de produc]ie magnetic f\r\ radia]ii, oscilând la frecven]e care a realizat experimentul nu a precizat dac\ se
pân\ la recunoa[terea unor produse `ntr-un m\surate `n MHz. S-a observat c\ energia care nu a inten]ioneaz\ pe viitor implementarea acestui
supermarket. fost preluat\ de receptor a r\mas `n jurul sursei, sistem `n mod comercial.
012-021_IT express.qxd 25.06.2007 18:29 Page 16

IT express Puncte de vedere Feature Reportaj `n România Tehnotrend


Reportaj `n România

REPORTAJ ~N ROMÂNIA
Cele mai importante evenimente care se desf\[oar\ pe pia]a IT

IBM Express Captur\ video


Advantage de elit\ de la Hitachi
Lansat anul trecut `n America de aceste companii s\ inoveze [i s\
Nord, IBM a decis extinderea se dezvolte.
programului Express Advantage [i Cea mai nou\ ofert\
`n alte 23 de ]\ri, inclusiv prezentat\ cuprinde servere din
România, oferind o platform\ ce seriile i515 [i i525 Express, solu]ii
va contribui la cre[terea continu\ de stocare TS2340 [i solu]iile
a pie]ei companiilor mici [i software IBM Lotus Complete
mijlocii. Prezent acum [i `n Messaging Express Starter Pack [i
România, programul IBM Express IBM Lotus Complete Collaboration
Advantage combin\ un set de Express Starter Pack. ~n plus, IBM
solu]ii cuprinz\toare pentru Financing Advantage este
`ntreprinderile mici [i mijlocii disponibil [i pentru produsele [i
(IMM), resurse ale partenerilor de solu]iile Express Advantage, acest
afaceri IBM [i capabilit\]i bazate serviciu facilitându-le clien]ilor MGT Educational, cunoscutul furnizor folosit pentru a `nregistra, edita [i crea
pe experien]a acumulat\ `n accesul la fondurile de care au român de echipamente [i solu]ii copii multiple ale filmelor `n varianta
rela]ia cu clien]ii, pentru a ajuta nevoie pentru a se dezvolta. profesionale, [i Hitachi, prima companie final\ pe DVD-uri. Noile modele sunt
care a lansat camera cu inscrip]ionare pe dotate cu senzori CCD de 1.3 megapixeli
DVD [i singurul produc\tor din lume de (DZ-HS501E) sau de 0.8 megapixeli (DZ-
camere-hibrid care ofer\ atât stocare pe HS500E).
medii optice, cât [i magnetice, introduc Spre deosebire de aparatele dotate
pe pia]a din România modelele HDD+DVD doar cu harddisk, camerele video hibrid
DZ-HS500E [i DZ-HS501E. Acestea ofer\ de la Hitachi le permit utilizatorilor s\
suficient\ capacitate de stocare pentru a copieze filmele editate [i film\rile brute
permite `nregistrarea continu\ de-a direct pe DVD-ul `ncorporat `n camer\
lungul unei zile `ntregi. printr-o simpl\ ap\sare pe butonul de
Aceste modele elegante [i compacte transfer. Astfel sunt eliminate aproape
`ncorporeaz\ un harddisk Hitachi de 30GB toate dificult\]ile `ntâmpinate de
[i un inscriptor DVD Multiformat+, o utilizatori la prelucrarea filmelor digitale,
solu]ie de mare capacitate [i u[or de incluzând prelucrarea [i transferul.

Stocare extern\ Western Digital


Asesoft Distribution, companie care discurilor fixe oferite de laptopuri.
activeaz\ pe pia]a local\ de produse ~n luna mai, Asesoft Distribution
IT [i distribuitor autorizat al a lansat parteneriatul cu Western
produselor Western Digital, anun]\ Digital, parteneriat care are ca scop
lansarea a trei noi produse ale o mai bun\ acoperire a pie]ei de
cunoscutului produc\tor de harddisk- harddisk-uri din România [i cre[terea
uri. WD Passport 250GB [i My Book cotei de pia]\ a produc\torului
World Edition II se adreseaz\ american. Produsele sunt disponibile
utilizatorilor cu necesit\]i de `ncepând cu a doua parte a lunii
portabilitate [i celor care stocheaz\ iunie, prin intermediul partenerilor
extern, cum sunt utilizatorii de Asesoft Distribution.
notebook-uri, iar WD Caviar SE16 Conform estim\rilor companiei,
750GB are ca destina]ie utilizatorii pia]a local\ de harddisk-uri va dep\[i
care au nevoie, `n acela[i timp, de 800.000 de unit\]i, cu o rat\ de
capacitate sporit\ [i vitez\ mare de cre[tere de 20-25% pentru acest an.
lucru. Capacit\]ile generoase de Din acest volum, Asesoft Distribution
stocare extern\ reprezint\ un estimeaz\ o cot\ de pia]\ de 20%
supliment necesar pentru utilizatorii pentru acest an `n segmentul
deranja]i de capacit\]ile mici ale desktop.

16 iulie-august 2007
012-021_IT express.qxd 25.06.2007 18:29 Page 17

IT express
Reportaj `n România

Cinematograf pentru acas\ de la Epson


Unul dintre cei mai cunoscu]i patru imagini diferite de pe un singur widescreen, care se poate dovedi remarc\ prin dot\ri precum filtrul de
produc\tori de videoproiectoare, calculator, prin intermediul foarte util\ pentru prezent\ri. praf si fum, ce permite utilizarea
Epson, a demonstrat performan]ele conexiunii wireless. Mai mult, Un alt model destinat echipamentului aproape `n orice
produselor sale la sfâr[itul lunii mai. aparatele pot fi utilizate pentru a segmentului business prezent la mediu. Epson livreaz\ acest model
Deoarece segmentul home realiza `mpreun\ o imagine eveniment a fost EMP-6100, care se `mpreun\ cu o lamp\ [i un filtru de
entertainment are o importan]\ din rezerv\. Organizatorii au prezentat
ce `n ce mai mare, s-a ales ambian]a pe scurt [i modelul EMP-TWD3, o
elegant\ a s\lii V.I.P. Lounge din excelent\ solu]ie home cinema, `n
cadrul Movieplex Cinema. primul rând datorit\ playerului DVD
Evenimentul a debutat prin [i difuzoarelor JVC pe care le
prezentarea `ntregii game de integreaz\.
videoproiectoare Epson, prezentare Seara a luat sfâr[it prin rularea
realizat\ de Nieve Cavanagh, unor secven]e din dou\ filme
Business Development Manager, cunoscute - Ice Age 2 [i The Eruption
International Territories. ~n of Mount St. Helens - cu ajutorul
continuare, Akihiro Ozasa [i Vincent modelului EMP-TW1000. De[i este un
Van Rij au f\cut o demonstra]ie live videoproiector destinat segmentului
a func]iilor oferite de modelul EMP- home entertainment, Epson EMP-
1715, prezentat [i `n edi]ia 88 a TW1000 a reu[it cu succes s\
revistei XtremPC. Cea mai proiecteze o imagine de calitate
interesant\ func]ie a fost bun\ pe toat\ suprafa]a ecranului
posibilitatea de a proiecta pân\ la din sala de cinematograf.

Camere HD Panasonic prin Media Galaxy


Panasonic, al\turi de MEDIA GALAXY, lanseaz\ `n pe un card de 4GB SD High Capacity, `n timp ce
România noua gam\ de camere video High HDC-DX1 poate `nregistra aproximativ 40 de
Definition, create s\ ]in\ pasul cu evolu]ia minute la rezolu]ie High Definition pe un disc
continu\ a televizoarelor cu plasm\ sau a LCD- DVD-R DL. HDC-SD1 debuteaz\ ca cea mai mic\ [i
urilor c\tre diagonale [i rezolu]ii din ce `n ce mai mai u[oar\ camer\ video High Definition [i 3CCD
mari. Cele dou\ modele, HDC-SD1 [i HDC-DX1, din lume. Deoarece nu exist\ p\r]i mobile `n zona
`nregistreaz\ imagini [i sunete extrem de clare, `nregistr\rii, SD1 este extrem de rezistent\ la
la calitatea excelent\ HD, fiind ideale pentru impact [i [ocuri dure, asigurând astfel
redarea pe orice sistem home cinema modern. integritatea film\rilor.
Prin HDC-SD1 si HDC-DX1, Panasonic a impus HDC-SD1 [i HDC-DX1 sunt primele camere
noi standarde de calitate pentru camerele video video din lume ce `ncorporeaz\ sistemul de
de ast\zi [i a dat publicului larg posibilitatea de `nregistrare a sunetului 5.1 pe cinci canale cu
a-[i `nregistra cele mai frumoase amintiri din surround. Când `nregistr\rile sunt redate pe un
via]\ `n imagini [i sunet la cel mai `nalt nivel home cinema 5.1, spectatorii vor fi `nconjura]i de
calitativ. Ambele modele folosesc formatul pentru un sunet clar, care `i va transpune direct `n
`nregistrarea High Definition - AVCHD, precum [i mijlocul ac]iunii. Mai mult, zoom-ul video
deja celebrul sistem profesional de la camerele lucreaz\ concomitent cu cel audio, fiind astfel
de televiziune - 3CCD. HDC-SD1 asigur\ posibil s\ auzi]i clar [i distinct sunetul dorit f\r\
aproximativ o or\ de `nregistrare High Definition a apela la preten]ioase montaje video ulterioare.

Rezultatele concursului “Umfl\ potul!” din num\rul 87

“Potul” 87 – LOGITECH a fost umflat!


Premiile concursului “Umfl\ potul!” din num\rul
87 al revistei au constat din douã sisteme audio
Logitech Z-5500, oferite de LOGITECH. Cei care
au completat formularele [i le-au trimis pân\ la
data de 8 iunie 2007 (data po[tei) au participat
la tragerea la sor]i efectuat\ la sediul XtremPC.
Câ[tig\torii premiilor LOGITECH au fost: }ilea
Lauren]iu din Tg. Mure[, jude]ul Mure[, [i
Renchez Bogdan din Fete[ti, jude]ul Ialomi]a.
Filmul tragerii la sor]i `l pute]i viziona pe DVD-ul
XtremPC. V\ ur\m mult succes la urm\toarele
concursuri!

iulie-august 2007 17
012-021_IT express.qxd 25.06.2007 18:30 Page 18

IT express Puncte de vedere Feature Reportaj `n România Tehnotrend


Interviu

“Am dezvoltat un departament de Product Management


care reac]ioneaz\ rapid la cerin]ele pie]ei”
Radu Bozga `n dialog cu eMAG despre comer]ul online din România [i viitorul acestuia
ace[tia un pericol pentru eMAG sau este numai magazin, iar datorit\ gamei numeroase de produse `l
rezultatul dezvolt\rii pie]ei online? putem asem\na cu un hypermarket), dac\ lu\m `n
RA: Ca in orice pia]\ liber\, este firesc s\ existe calcul [i faptul c\ acest magazin are un centru de
concuren]\. Ne dorim acest lucru, deoarece service ce trebuie s\ asigure garan]ii pentru produse
consider\m c\ este benefic\ pe pia]\ [i c\ nu atât de variate, ajungem la o situa]ie atipic\. O
constituie un pericol pentru nimeni. Oferim servicii defini]ie a situa]iei fire[ti este c\ magazinul vinde,
de calitate, `ns\ suntem con[tien]i de faptul c\ ceea iar produc\torii asigur\ re]ele de service. Din
ce a dus la `nregistrarea cre[terilor companiei este fericire, tot mai mul]i produc\tori `ncep s\ deschid\
chiar concuren]a liber\. Nu suntem noi cei care am service-uri [i clien]ii s\ mearg\ direct acolo, unde cu
impus aceast\ pozi]ionare a magazinelor online. siguran]\ vor fi rezolvate problemele mai repede.
Pentru ceilal]i produc\tori, care `nc\ nu au re]ele cu
RB: Ce p\rere ave]i despre realizarea unui brand suficient\ acoperire, noi, ca to]i retailerii online sau
propriu [i p\trunderea pe pia]a de PC-uri? offline, colect\m [i rezolv\m garan]iile prin centre
RA: Poate fi un proiect de viitor, dar nu este luat\ o proprii `n colaborare cu service-uri regionale ale
decizie `n acest sens. produc\torilor. ~n ceea ce ne prive[te, service-ul
eMAG a facut pa[i mari `n ultima vreme pentru
RB: }inând cont c\ eMAG este un magazin online [i rezolvarea garan]iilor cu service-urile produc\torilor,
c\ toate produsele pe care le comercializa]i sunt un argument major fiind [i volumele de vânz\ri
prezentate pe site, ce anume a determinat realizate.
Radu Apostolescu deschiderea unui showroom? Au fost influen]ate
Director Executiv vânz\rile de acest lucru? RB: eMAG a dep\[it deja sfera IT, oferind produse
RA: Am deschis showroom-ul pentru a le prezenta din domenii conexe, cum ar fi comunica]iile,
eMAG
clien]ilor game complete de produse, care nu se telefonia mobil\ sau foto. Folosindu-se de
RB: Recent, eMAG a anun]at c\ a devenit partener reg\seau atunci pe pia]\. Acesta este `n continuare renumele deja creat, exist\ un plan de extindere
preferat HP. Care sunt condi]iile ce trebuie un obiectiv, al\turi de prezentarea produselor pe a gamei produselor dupa modelul Amazon.com?
`ndeplinite [i cum vor fi influen]a]i clien]ii eMAG care le aducem exclusiv. De asemenea, prezent\m [i RA: Exist\ un plan de extindere, `ns\ nu folosim un
de acest lucru? oferim spre testare [i produse care nu se reg\sesc `n model. Avem `ns\ `n vedere varianta de a cuprinde
RA: Prin recunoa[terea primit\ la sfâr[itul lunii alte magazine de profil. Conceptul showroom-ului `n ofert\ c\r]i [i DVD-uri.
trecute, eMAG ob]ine confirmarea c\ este partener eMAG se bazeaz\ pe aceste considerente. Pentru
preferat, cu cea mai mare cre[tere din regiunea ISE succes, am f\cut de curând eforturi de a m\ri RB: O mare parte din produsele prezentate pe
(pie]ele europene emergente, Orientul Mijlociu [i suprafa]a dedicat\ acestui spa]iu cu 150%, printr-un site nu se afl\ `n stoc. Care sunt criteriile de
Africa). Acest titlu este este extrem de important, proces de redimensionare. selectare a produselor pe care le p\stra]i `n
deoarece este vorba despre o regiune cu 19 ]\ri [i depozit [i care este perioada medie de
aproximativ 2030 de parteneri. Partener preferat al RB: Cum vede]i dezvoltarea viitoare a firmei? Ve]i achizi]ionare de la distribuitori a produselor
HP devenisem `nc\ din 2005. Pentru ca o companie extinde afacerea `n afara ]\rii? solicitate de clien]i?
s\ ob]in\ statutul de “partener preferat”, condi]ia RA: Din perspectiva noastr\, eMAG va continua pe RA: eMAG [i-a dezvoltat un departament puternic
este s\ ob]in\ minimum 100.000 de euro pe an cifr\ acela[i trend de triplare a cifrelor de afaceri, de Product Management, care reac]ioneaz\ rapid
de afaceri cu produse HP, `ns\ recuno[terea ob]inut\ deoarece exist\ loc pe pia]a din România. Pentru la cerin]ele pie]ei [i aduce pe stoc produsele ce se
de eMAG se datoreaz\ cre[terii de peste trei ori a sus]inere, eMAG `[i va diversifica gama de produse, cer. O bun\ parte din produsele prezente pe site
vânz\rilor de produse HP `n primul trimestru al ca [i pân\ acum. Ultima extindere a gamei s-a f\cut exist\ `n stocul fizic al companiei, iar marea
anului 2007, comparativ cu aceea[i perioad\ a anului `n urm\ cu [ase luni [i a `nsemnat `mbun\t\]iri `n majoritate a acestora sunt livrabile `ntr-un timp
trecut. ~n România exist\ foarte mul]i parteneri zona de electronice pentru acas\, (TV, Home mai scurt decât `n situa]ia altor magazine clasice.
prefera]i, `ns\ numai eMAG este cel care a Entertainment, console etc.), iar vânz\rile acestor eMAG ofer\ produsele mai rapid datorit\
`nregistrat aceast\ cre[tere [i care a primit acest produse sun\ promi]\tor. leg\turilor strânse cu furnizorii [i protocoalelor de
titlu. livrare.
RB: Care au fost motivele renun]\rii la Stocurile proprii ale eMAG con]in o bun\ parte a
RB: Ce obiective v-a]i propus pentru anul 2007 [i monitorizarea Trafic.ro pentru site? produselor ce se vând cel mai mult. Produsele
cum inten]iona]i s\ le atinge]i? RA: Din punct de vedere strict tehnic, apreciem marcate pe site “`n stoc” exist\ fizic `n stocul
RA: Obiectivele eMAG pentru aceast\ perioad\ sunt eforturile [i fidelitatea Trafic.ro pentru dezvoltarea propriu al eMAG. Ca exemplu, din cele 386 de
de a deveni compania de retail num\rul unu ca nivel statisticilor. eMAG are un sistem intern de modele de notebook-uri din oferta noastr\, 129 sunt
de satisfac]ie a clien]ilor `n anul 2007, partenerul cu monitorizare a statisticilor [i consider\m c\ pe stoc, `n cazul monitoarelor, unde avem 356 de
cea mai mare cifr\ de afaceri pe segmentul retail `ncrederea clien]ilor no[tri nu mai poate fi produse, 99 exist\ `n stoc, iar din oferta de
pentru primele trei m\rci din domeniu [i de a ocupa influen]at\ de informa]iile oferite pe trafic.ro. telefoane mobile, 58 exist\ pe stoc, dintr-un total
pozi]ia de lider `n ceea ce prive[te cota de pia]\. de 116 produse din ofert\. O alt\ parte de produse
RB: Inten]iona]i s\ crea]i `n viitor un departament din ofert\ sunt livrabile din stocurile furnizorilor. ~n
RB: De[i eMAG reprezint\ cel mai mare magazin de service care s\ rezolve mai repede problema aceast\ situa]ie, produsele sunt livrabile `n dou\-trei
online din România, comercian]ii mai mici, precum garan]iilor? zile, adic\ mult mai rapid decât ar ajunge ele `ntr-
PCGarage sau PCFun, sunt `n cre[tere. Reprezint\ RA: Dac\ ne gândim la ceea ce face eMAG (este un un lan] de magazine de retail clasic.

18 iulie-august 2007
012-021_IT express.qxd 25.06.2007 18:30 Page 19
012-021_IT express.qxd 26.06.2007 11:55 Page 20

IT express Puncte de vedere Feature Reportaj `n România Tehnotrend


Tehnotrend

Home Theater Watch

Playerul la purt\tor
Un accesoriu demn de filmele cu James Bond datelor se realizeaz\ prin simpla conectare la
le genereaz\ spionilor din timpul r\zboiului calculator prin intermediul portului USB.
rece regretul c\ nu s-au n\scut mai târziu, c\ nu Deosebit de util `n timpul orelor plictisitoare de
au ajuns la apogeul carierei `ntr-o perioad\ `n la [coal\ sau pentru transferul filmelor de la un
care ar fi putut s\ profite de toate minunile calculator la altul, dispozitivul camuflat `ntr-un
tehnicii actuale. Home Theater Watch r\sfa]\ accesoriu clasic devine prietenul oric\rui
purt\torul cu 2GB de memorie intern\ accesibili adolescent. Ceasul este montat `ntr-o carcas\
prin intermediul programelor proprii. Ceasul din cauciuc rezistent\ la [ocuri pentru a putea
beneficiaz\ de un ecran OLED color cu rezolu]ia face fa]\ stilului de via]\ dinamic, iar pre]ul de
de 128x128 pixeli [i diagonala de 1.5 inch, aproximativ 120 de dolari te poate determina s\
ruleaz\ fi[iere audio/video, iar transferul spargi pu[culi]a.

TEHNOTREND vitrina tehnologiei de viitor prin ochii prezentului

Marubeni Infotec

Periferice Portable USB paper shredder

din lemn Distrug\torul de


Tastatura din lemn [i
computerul de piatr\ `mi
aduc aminte de familia
Flinstone; probabil la acela[i
televizoarelor vechi care se
integrau perfect `ntr-un col] cu
mobil\ din camera bunicii,
perifericele din lemn ar putea
documente portabil
Informa]iile confiden]iale
lucru s-a gândit [i realizatorul camufla tehnologia `ntr-un
sunt “pe mâini bune” chiar
acestor produse, compania mediu rustic dintr-o pensiune
[i atunci când pleca]i `n
japonez\ Marubeni Infotec. rural\. Caracteristicile acestor
vacan]\. Distrug\torul de
Perifericele fabricate de aceast\ produse nu se diferen]iaz\ prea
documente portabil se
firm\ sunt montate `n carcase mult de cele ale produselor
conecteaz\ pe un
atent realizate, construite `n similare existente pe pia]\, cu
port USB liber [i
`ntregime din lemn. Nu putem excep]ia func]ionalit\]ilor
transform\ orice hârtie
descrie senza]ia determinat\ de secundare generate de
`n formatul A6 `n pur\
atingerea lemnului l\cuit [i utilizarea materialelor atipice.
maculatur\. Greutatea
finisat sau de mirosul specific Spre exemplu, folosirea
redus\ de numai 351 de grame,
acestuia, dar `n mod sigur genul `ndelungat\ a acestei tastaturi
precum [i dimensiunile
acesta de produs atrage `n mod poate fi un antrenament bine-
acceptabile `i asigur\ un loc `n [i
constant o anumit\ categorie a venit pentru o eventual\
bagaje pe lâng\ alte lucruri reverse,
pie]ei. Asem\n\tor “frec]ie la piciorul de lemn”.
inutile (ale so]iei). ~n cazul `n pentru
care nu exist\ niciun calculator, cazul
cele patru baterii AA sau extrem `n
adaptorul inclus `n pachet care v\ prinde]i unghiile `n
furnizeaz\ energia necesar\ aparat. Pre]ul pentru
func]ion\rii acestuia suficient dispozitivul fabricat `n China nu
timp cât s\ distruge]i un dosar este precizat, dar produsele
`ntreg. Modul de func]ionare asem\n\toare se
este extem de simplu: nu exist\ comercializeaz\ pentru sume
decât un singur buton cu trei cuprinse `ntre 10 [i 20 de
pozi]ii [i func]ii pentru forward dolari.

20 iulie-august 2007
012-021_IT express.qxd 25.06.2007 18:30 Page 21
022-031_stiri.qxd 25.06.2007 20:14 Page 22

hardware Ultima or\ Feature Teste comparative Versus Laborator Topuri


Start

hardware
Radu Bozga radu.bozga@xtrempc.ro Ultima or\

Pre]uri
Nout\]ile care merit\ toat\ aten]ia 022
DDR3
O nou\ frontier\

artificiale
030
Pl\ci de baz\ LGA 775
Noua limit\ de vitez\: 1333MHz 032

Dintre toate componentele de calculator, memoriile Imprimante foto


Poze digitale la minut 044
SDRAM au cunoscut cele mai mari fluctua]ii de pre].

~n lumea calculatoarelor, când se discut\ despre produc]ie, ci diferite strategii [i politici ale
performan]ele unui sistem, se discut\ de multe produc\torilor. Cunoa[tem cu to]ii scandalurile
ori despre procesorul sau despre placa video a [i procesele prin care au trecut ace[ti
acelui sistem. Cu toate acestea, cea mai produc\tori datorit\ cre[terii artificiale a
important\ “resurs\” a unui calculator pare a fi pre]urilor.
memoria sa volatil\ - SDRAM (Synchronous Odat\ cu lansarea Windows Vista, marile
Dynamic Random Access Memory). ~mi aduc companii au `ntrez\rit o oportunitate rar\ de
aminte cu nostalgie de perioada `n care a-[i umfla profiturile prin pre]uri mari aplicate
de]ineam un PC echipat cu 32MB memorie RAM, memoriilor. Conform statisticilor, cea mai mare
pe care `l consideram cel mai puternic parte a utilizatorilor de calculator nu erau 8600 vs 2600
calculator din lume. Chiar dac\ nu era a[a cum preg\ti]i din punct de vedere hardware pentru Mainstream `n prim-plan 052
credeam eu la acea vreme, niciun cunoscut nu Windows Vista, iar produc\torii de memorii au
de]inea un sistem de calcul atât de speculat acest lucru din plin. Bazându-se pe un Laborator
În fiecare lun\ XtremPC testeaz\
“performant”. ~n momentul achizi]ion\rii acelui succes imediat al Windows Vista, marii juc\tori pentru tine noi produse 054
sistem, nu exista aplica]ie care s\ nu poat\ fi ai pie]ei de memorii au contat pe o cerere
rulat\ pe el. La scurt timp `ns\, am `nceput s\ uria[\. De aceea, la sfâr[itul anului 2006 [i Topuri
m\ confrunt cu o serie de programe care rulau `nceputul anului 2007, pre]urile modulelor de Locul unde po]i alege un produs
greoi pe “supercalculatorul meu”. Solu]ia a fost memorie au `nregistrat o cre[tere accelerat\. cu adev\rat de top 070
simpl\ - un upgrade la 64MB memorie RAM. Trecerea de la Windows XP la Windows Vista se
~n ziua de azi, când cele mai dezb\tute face `ns\ greoi, majoritatea utilizatorilor nefiind
subiecte se `nvârt `n jurul procesoarelor [i al dispu[i s\ investeasc\ `n sisteme de calcul mai
solu]iei grafice, memoria joac\ un rol la fel de puternice sau `n upgrade-uri.
important ca `n trecut. Când s-a lansat Windows Pe lâng\ cre[terea for]at\ a pre]urilor, au
XP, cele mai multe calculatoare dispuneau de cel luat na[tere [i stocuri uria[e de marf\, `n
mult 256MB memorie RAM. Unii dintre utilizatori speran]a c\ va exista o cerere pentru ele. ~n
au rulat acest sistem de operare dispunând de ciuda a[tept\rilor, cererea nu a crescut, lucru
numai 64MB memorie RAM, `n timp ce procesorul care a condus la o sc\dere brusc\ a pre]urilor [i
rula la frecven]e de cel mult 500MHz. Conform la o nelini[te `n rândul produc\torilor. Astfel,
Microsoft, ultimul sistem de operare lansat de dac\ la `nceputul anului un modul de memorie
companie, Windows Vista, necesit\ cel pu]in de 512MB avea un pre] pentru utilizatorul final PLATFORMA DE TEST
512MB memori RAM. Cei care au instalat acest de aproximativ 150 lei, `n prezent cu aceea[i Pl\ci de baz\ LGA775 / Socket AM2:
sistem de operare [tiu `ns\ c\ 1GB este sum\ poate fi cump\rat un modul de 1GB. Din CPU - Intel Core 2 QX6700/Athlon64 3800+
Memorie - 2x1024MB GeIL DDR2-800 4-4-4-12/2x512MB
cantitatea de memorie potrivit\ pentru el. De cauza acestei sc\deri a pre]urilor, Samsung, cel
GeIL DDR2-800 4-4-4-12
asemenea, cei care au rulat jocuri sub Windows mai mare produc\tor de chip-uri de memorie, a HDD - Seagate Barracuda 7200.7 80GB
Vista sunt con[tien]i c\ au nevoie de cel pu]in refuzat s\ onoreze comenzi plasate de VGA - Leadtek PX8800GTS TDH/ATI Radeon X1900XTX
2GB memorie RAM. Cei care profit\ de aceste produc\tori precum HP sau DELL. Surs\ - Fortron Epsilon 600W
cerin]e sunt produc\torii. Cu toate c\ pia]a memoriilor pentru
Pl\ci video AGP/PCI-Express:
De-a lungul timpului, pre]urile memoriei au calculator a mai `nregistrat fluctua]ii [i `n
CPU - Pentium 4 3.2E/Athlon64 FX-60
avut o evolu]ie cel pu]in ciudat\. Dac\ `n cazul trecut, incapacitatea Windows Vista de a le oferi Plac\ de baz\ - ABIT IC7-G/MSI K8N Diamond
procesoarelor sau al pl\cilor video pre]urile se produc\torilor avantajul sperat le-a pus acestora Memorie - 2x512MB GeIL Ultra DDR433 2-3-3-6/2x512MB
modific\ liniar, `n cazul memoriilor acestea mari semne de `ntrebare. De[i este greu de GeIL Ultra DDR433 2-3-3-6
HDD - Seagate Barracuda 7200.7 80GB
oscileaz\. De cele mai multe ori, modificarea crezut, nu putem decât s\ sper\m c\ am asistat
Surs\ - Fortron Epsilon 600W
pre]urilor nu are la baz\ costuri diferite de la o ultim\ cre[tere for]at\ a pre]urilor.

22 iulie-august 2007
022-031_stiri.qxd 25.06.2007 20:15 Page 23
022-031_stiri.qxd 25.06.2007 20:15 Page 24

hardware Ultima or\ Feature Teste comparative Versus Laborator Topuri


Ultima or\

ULTIMA OR|
NOUT|}ILE CARE MERIT| TOAT| ATEN}IA
CANON
PE SCURT
VERBATIM SE ORIENTEAZ|
C|TRE FLASH-URI
iR C5185i, cea mai avansat\
Verbatim, liderul european pe pia]a
mediilor optice, `[i va reorienta
produc]ia c\tre mediile de stocare
multifunc]ional\ pentru birou
cerute de pia]\. Conform analizei Firma japonez\ `[i conceput\ s\ ofere printare color fe]e. Canon Europa ofer\, de
realizate de Santa Clara Consulting consolideaz\ de `nalt\ calitate pentru medii de asemenea, o gam\ de solu]ii care le
Group, unul din trei DVD-uri pozi]ia de lider afaceri mari [i mijlocii. Modelul- permite administratorilor IT un control
vândute `n Europa `n anul 2006 era
pe segmentul vedet\, iR C5185i, lansat o dat\ cu mai mare asupra modului `n care este
de provenien]\ Verbatim, iar 25%
color în Europa celebrarea a 30 de ani de la utilizat multifunc]ionalul. Modelul
din CD-urile vândute erau livrate de
de Vest prin apari]ia primului dispozitiv suport\ noile tehnologii, precum IP v6
aceea[i firm\. Compania ofer\ `nc\
din iulie 2006 discuri Blu-ray, dual lansarea unor color Canon, este cel mai next generation IP address, include o
layer cu 30 [i 50GB capacitate [i de noi modele de rapid multifunc]ional din gam\ de func]ii de siguran]\ pentru
la `nceputul acestui an discuri HD multifunc]ionale familia iR four–drum. iR managementul documentelor, iar
DVD cu 15GB spa]iu de stocare. pentru birou. Noua genera]ie propus\ C5185i este capabil s\ imprime color cu imaginea laser tip four-beam ofer\ o
Pentru 2007, Verbatim dore[te o include modelele iR C4580i, iR C4080i, o vitez\ de 51 ppm [i poate scana pân\ rezolu]ie de 1.200dpi.
cre[tere important\ `n principal pe iR C2880/i [i iR C3380/I [i este la 100 de pagini pe minut pe ambele www.canon.com
pia]a memoriilor flash.
www.verbatim.com
ASUS
OCZ ACHIZIÞIONEAZÃ PC POWER
& COOLING
Grupul OCZ Technology a cump\rat
Laptop ASUS pentru ]\rile
compania PC Power&Cooling, un
binecunoscut produc\tor de surse
de alimentare. PC Power&Cooling a
`n curs de dezvoltare
Asustek Computer, cel mai mare ASUS va avea un pre] cuprins `ntre 199 aduce profit prin prisma volumului mare
luat fiin]\ `n anul 1985 `n San Diego,
California, [i colabora `n principal
produc\tor de pl\ci de baz\ din lume, [i [i 299 de dolari [i va fi pozi]ionat ca de unit\]i vândute.
cu produc\torii sud asiatici cum ar Intel Corporation, num\rul unu `n pre] sub PC-ul Classmate, o alt\ www.asus.com
fi FSP, Seasonic sau Win-Tact produc]ia de procesoare x86, au ini]iativ\ Intel. PC-ul Intel Classmate
Electronics Corporation. colaborat pentru dezvoltarea unui dispune de un procesor Celeron M
www.ocz.com notebook destinat ]\rilor `n curs de 900MHz, 256MB memorie RAM, un ecran
dezvoltare. Sean Maloney, director de LCD cu rezolu]ia de 800x480 pixeli [i
CEA MAI MICÃ DIODÃ LASER vânz\ri Intel, a f\cut anun]ul `n cadrul poate rula sistemele de operare
BLU-RAY
târgului interna]ional COMPUTEX Taipei Windows XP sau Linux. O dat\ cu
Sharp a prezentat una dintre cele
2007. Notebook-ul va fi disponibil prin lansarea OLPC-ului (one laptop per
mai mici diode laser destinate
inscriptoarelor Blu-ray. GH04020A4G
canalele de distribu]ie clasice, f\r\ child), marii produc\tori [i-au orientat
m\soar\ numai 3.3mm `n diametru, nicio interdic]ie de vânzare. Laptopul aten]ia c\tre o nou\ pia]\ care poate
consum\ 10mW [i poate func]iona
cel pu]in 10.000 de ore. Noul DELL
subansamblu cost\ 99$ [i este
disponibil din data de 13 iunie,
produc]ia de mas\ fiind programat\
s\ `nceap\ `n luna iulie.
Mai multe drivere pentru Linux
www.sharp-world.com Dell a lansat trei sisteme individuali, echipate din de 15.4 inch. Deoarece nu variate de website-uri [i
destinate utilizatorilor fabric\ cu Linux Ubuntu 7.04: exist\ costuri suplimentare forumuri dedicate Linux.
SAMSUNG A PREZENTAT SGH-E590
sistemele desktop XPS 410n [i asociate cu licen]a pentru Pentru a extinde pe viitor
Samsung a prezentat telefonul
Dimension E520n [i notebook- software-ul Ubuntu, pre]ul gama de op]iuni compatibile
SGH-E590 al c\rui design a fost
creat de Jasper Morrison, un
ul Inspiron E1505n. Sistemele de baz\ pentru fiecare nou cu sistemul Linux, Dell
cunoscut creator de mod\. desktop beneficiaz\ de sistem este extrem de colaboreaz\ cu produc\torii
Terminalul, fabricat `n dou\ nuan]e procesoare Intel Core 2 Duo competitiv, fiind valabil de dispozitive hardware.
de negru [i argintiu, este `nzestrat E4300 [i harddisk-uri cu pentru configura]ii complete. Pre]urile pentru modelele
cu o camer\ video cu rezolu]ia de capacitatea de 250GB. Suportul pentru hardware Inspiron E1505n [i Dimension
3.2 megapixeli cu autofocus [i ecran Laptopul Inspiron E1505n este disponibil prin canalele E520n pornesc de la suma de
TFT cu diagonala de 1.79 inch. `nglobeaz\ un procesor Intel clasice Dell, `n timp ce 599 de dolari, iar XPS 410n se
Samsung E590 este disponibil `n
Dual Core T2080, 512MB suportul de baz\ pentru comercializeaz\ pentru 849
Europa [i Asia din luna iunie.
memorie RAM, iar display-ul software este disponibil prin de dolari.
www.samsung.com
WXGA TrueLife are diagonala intermediul unei game www.dell.com

24 iulie-august 2007
022-031_stiri.qxd 25.06.2007 20:15 Page 25

hardware
Ultima or\

HP
PE SCURT
HP a ob]inut licen]a pentru tehnologia GEFORCE 8800 ULTRA
SUPRATACTAT|

care va crea nanodispozitive electronice PNY a lansat o plac\ video GeForce


8800 Ultra supratactat\. Compania
cu sediul `n Parsippany, New Jersey,
Rezultatele celui de-al zecelea an de investi]ii `n ofer\ deja o plac\ video din aceea[i
electronicele bazate pe nanotehnologie sunt din ce `n ce genera]ie ce func]ioneaz\ la
mai vizibile, dup\ ob]inerea licen]ei pentru tehnologia frecven]a de 612MHz pentru nucleu
care va permite fabricarea unor chip-uri semiconductoare [i 2.16GHz pentru memorii, dar
mult mai puternice decât cele disponibile ast\zi pe pia]\. performan]ele realizate de PNY

Tehnologia presupune un proces numit litografiere GeForce 8800 Ultra sunt `mpinse la
extrem datorit\ r\cirii cu ap\. PNY
nanoimprint (NIL), o metod\ prin care se inscrip]ioneaz\ `n
GeForce 8800 Ultra `nglobeaz\ o
mod literal schemele de circuite mai mici de 50 de atomi,
memorie cu capacitate de 768MB,
pe un substrat. Cercet\torii de la HP Labs au creat
iar frecven]ele au fost crescute la
tehnologia NIL, ce a permis fabricarea circuitelor prototip 648MHz pentru nucleu [i 2.24GHz
cu o dimensiune de 15 nanometri, aproximativ o treime pentru memorii.
din dimensiunile celor mai avansate circuite, care vor fi www.pny.com
disponibile pentru comercializare anul acesta. Imediat ce
NIL este creat, copiile vor putea fi inscrip]ionate rapid, PIAÞA PC-URILOR, ~N CREªTERE
f\r\ costuri mari, a[a cum se realizeaz\ inscrip]ionarea Pia]a calculatoarelor personale din

discurilor. Tiparul este apoi umplut cu metal `n spa]iile România a crescut cu o treime `n
primul trimestru al acestui an,
pentru circuite. HP a `nregistrat aceast\ tehnologie la
conform IDC. ~n primele trei luni,
Nanolithosolutions, din Carlsbad, California, care a dispozitivul “mask aligner” `ntr-o ma[in\ NIL de mare
pia]a a fost puternic impulsionat\
dezvoltat un instrument bazat pe tehnologia HP. Acesta rezolu]ie. Tehnologia poate fi utilizat\ [i de alte companii
de sc\derea taxelor [i de aprecierea
este format dintr-un modul utilizat pentru crearea unor prin intermediul organiza]iei Intellectual Property monedei na]ionale. Au fost vândute
tipare pentru circuite [i tranzistori pe un substrat. Licensing din cadrul HP. 210.000 de calculatoare cu o valoare
Instrumentul este simplu [i accesibil ca pre] [i transform\ www.hp.com total\ de 180 de milioane de dolari,
iar pentru `ntreg anul se a[teapt\

GENIUS vânz\ri de aproximativ 800.000 de


unit\]i.
www.idc.com

Webcam cu autofocalizare a HP OCUP| DIN NOU LOCUL 1 PE

subiectului [i senzor de 1.3 MP SEGMENTUL LIVR|RII DE SERVERE


HP a crescut livr\rile de servere cu
16,6 procente `n primul trimestru,
Noua camer\ Web de tip cânt\re[te numai 75 VCM (voice coil motors) focalizeaz\ `nregistrând un ritm de cre[tere
slim de la Genius are de grame. Slim repede, precis [i silen]ios. Genius mult mai mare decât al primelor 10
tehnologie optic\ cu 1322AF nu are ofer\ `n pachet absolut tot ce e companii care comercializeaz\
autofocalizare a subiectului nevoie de necesar. Camera vine dotat\ cu un servere la nivel mondial. De
pentru o mai bun\ niciun software manual de utilizare, sistem de asemenea, compania a atins o cot\
claritate. Senzorul de 1.3 de instalare, prindere universal pentru PC, laptop de 33.6% `n domeniul livr\rilor `n
primul trimestru, evolu]ia fiind
megapixeli furnizeaz\ imagini fiind bazat\ pe sau birou, c\[ti, CD cu patru programe
sus]inut\ de cre[terea pe
statice [i clipuri video cu rezolu]ia tehnologia plug pentru editare de poze [i filme.
segmentele de servere ProLiant,
de 1280x1024 `n formatul and go. Camera Web Genius Slim 1322AF este
Integrity [i BladeSystem,
JPEG, respectiv WMV. Lentilele cu disponibil\ pe pia]a din România din semnificând c\ unul din trei servere,
Camera m\soar\ autofocus luna iunie la pre]ul de 49 de euro. la nivel mondial, este livrat de HP.
16x59x53mm [i High Accuracy www.geniusnet.com www.hp.com
022-031_stiri.qxd 25.06.2007 20:15 Page 27
022-031_stiri.qxd 25.06.2007 20:45 Page 28

hardware Ultima or\ Feature Teste comparative Versus Laborator Topuri


Ultima or\

PCI SIG
PE SCURT
TOSHIBA A LANSAT NOTEBOOK-UL
TECRA M8 Pl\cile video de 300W,
Noul laptop, construit pe platforma
Santa Rosa, integreaz\ un procesor
Core 2 Duo tactat la 1.8MHz, 1GB
la un pas de standardizare
memorie [i un harddisk de 120GB.
Modelul se va comercializa Puterea consumat\ de o pentru o plac\ video montat\ Express 225W/300W le va la maximum 300W, precum [i
`mpreun\ cu sistemul de operare plac\ video a crescut de la pe acest slot este de 150W, oferi produc\torilor un volum mai mare pentru
Microsoft Windows Vista, `n 60 la 160 de wa]i `n ultimii 75W oferi]i de slot [i 75W posibilitatea de a cre[te r\cirea acestora.
perioada imediat urm\toare, la trei ani, iar trendul consuma]i prin intermediul consumul pl\cilor video pân\ www.pcisig.com
pre]ul de 1.399 USD. ascendent se men]ine `n conectorului PCIe de la sursa
www.toshiba.com continuare. PCI special de alimentare. GeForce 8800
interest group (PCI SIG) GTX/Ultra consum\
CHIP FLASH DE 4GB PENTRU
lucreaz\ la un nou standard aproximativ 130W, din care
TELEFOANELE MOBILE
care va permite platformelor 80W sunt devora]i direct din
Samsung a anun]at c\ va `ncepe
comercializarea unor chip-uri NAND
curente un consum maxim de sursa de alimentare prin doi
Flash cu capacitatea de 4GB 300W. Atât ATI Radeon HD conectori pentru a nu exista
destinate telefoanelor mobile. 2900 XT, cât [i NVIDIA probleme. ATI Radeon HD
moviMCP este un pachet multichip GeForce 8800 GTX/Ultra 2900 XT are un consum de
care con]ine dou\ chip-uri flash, `ndeplinesc specifica]iile 160W [i utilizeaz\ doi
fiecare cu o capacitate de 16Gb, slotului PCI-Express 1.1/1.0a. conectori externi cu 6 [i 8
1Gb (128MB) memorie DRAM [i 2Gb Consumul maxim permis pini. Noul standard PCI-
(256MB) memorie NAND Flash
pentru sistemul de operare [i
aplica]ii. Noul subansamblu se va VIA
integra `n viitoarele telefoane
inteligente, iar primele aparate de
acest gen vor fi lansate cel mai
NanoBook UMD - calculatorul ultraportabil
probabil anul viitor. VIA Technologies a prezentat un nou UMPC (Ultra Mobile PC) 230x171x29.4mm. Ultraportabilul, proiectat [i realizat
www.samsung.com
care cânt\re[te numai 850 de grame [i m\soar\ `mpreun\ cu First International Computer (FIC), este
construit cu ajutorul chip-ului VIA VX700. Solu]ia adoptat\
GRUNDIG INTR| PE PIA}A
de VIA presupune un singur chip, care con]ine atât
PLAYERELOR MEDIA MOBILE
Grundig a intrat pe pia]a playerelor northbridge-ul, cât [i southbridge-ul `ntr-o singur\ pastil\
media mobile prin lansarea seriei cu o amprent\ de 35x35mm. VIA NanoBook UMD (Ultra
MPixx 2000. Playerul este capabil s\ Mobile Device) `nglobeaz\ un procesor VIA C7-M 1.2GHz,
ruleze fi[iere audio (MP3, WAV sau construit pe baza tehnologiei IBM de 90nm, care
WMA), fi[iere foto (BMP/JPEG) [i func]ioneaz\ la o tensiune redus\ [i asigur\ o autonomie de
fiºiere video (MPG, AVI). Modelele pân\ la cinci ore. PC-ul poate rula unul din sistemele de
lansate de Grundig dispun de 1GB [i operare Microsoft Windows XP sau Windows Vista, dispune
2GB memorie intern\, se
de un ecran LCD WVGA cu diagonala de 7 inch, 1GB
conecteaz\ la calculator prin
memorie DDR2, HDD de 30 sau 60GB, `n func]ie de variant\,
intermediul portului USB,
802.11g WiFi [i Bluetooth. Calculatorul ultraportabil va fi
`ncorporeaz\ un radio FM, func]ii de
reportofon [i au o autonomie de 21 disponibil `ncepând cu a doua jum\tate a anului 2007.
de ore. Cele dou\ variante www.via.com.tw
denumite MPixx 2001 [i MPixx 2002
cost\ 79, respectiv 89 de euro [i vor SONY
fi disponibile pe pia]a european\.
www.grundig.de

SMC NETWORKS LANSEAZÃ NOI


Camerele video HD
BRIDGE-URI WIRELESS
Noile bridge-uri de exterior
EliteConnect sunt disponibile `n
devin o banalitate
Sony a lansat dou\ noi camere video digitale HD. au rezolu]ia maxim\ de 2304x1728 [i sunt stocate pe un card
dou\ modele: SMC2890W-AG [i
Modelul HDR-SR8, ce pare s\ `nlocuiasc\ Memory Stick Duo. Printre op]iunile deosebite se num\r\
SMC2891W-AG cu anten\ integrat\
de 5GHz. SMC2890W-AG accept\ varianta anterioar\ SR7, dispune de [i “Smooth Slow Recording”, care permite cre[terea
pân\ la 16 leg\turi WDS pentru un senzor CMOS cu rezolu]ia de 3.2 num\rului de cadre pe secund\ de la 60 la 240fps
conectarea re]elei LAN din sediul megapixeli, 10x zoom optic, pentru 3 secunde; astfel, se poate
central al firmei cu filialele sale. stabilizator optic de imagine [i realiza un film cu durata de 12
Arhitectura “dual radio” permite lentile Carl Zeiss Vario-Sonnar secunde `n care detaliile mi[c\rilor
diferite op]iuni de conectare, pentru maxim\ fidelitate. Sony rapide sunt prezentate cu acurate]e.
utilizând fie banda wireless 802.11a SR5C beneficiaz\ de un ecran LCD Noile camere video digitale lansate de
(5 GHz), fie 802.11b/g (2,4 GHz).
wide touchscreen cu diagonala de Sony `n luna iulie au pre]uri de
Ambele benzi de frecven]\ pot fi
2.7 inch [i `nglobeaz\ un harddisk de 100GB aproximativ 1.300 de dolari pentru
utilizate `n modul Access Point.
pe care pot fi stocate aproximativ 36 de ore de film `n format modelul SR5C [i 1.600 de dolari pentru HDR-SR8.
www.smc.com
HD 1080i. Fotografiile ce pot fi realizate `n timpul film\rii HD www.sonystyle.com

28 iulie-august 2007
022-031_stiri.qxd 25.06.2007 20:15 Page 29

hardware
Ultima or\

XEROX
PE SCURT
O nou\ imprimant\ color cu cerneal\ SOLU}IE DE R|CIRE INGENIOAS|
Thermalright a prezentat `n cadrul

solid\ lansat\ de Xerox `n România COMPUTEX 2007 o solu]ie de r\cire


extrem\ capabil\ s\ disipeze nu mai
pu]in de 100W. “Heat Sink Case”,
Xerox prezint\ `n România Phaser 8560, o nou\ imprimant\ a[a cum sugereaz\ [i numele,
color cu cerneal\ solid\ la un pre] accesibil. Imprimarea cu une[te heat sink-ul montat pe
cerneal\ solid\ combin\ calitatea cu viteza mare de lucru. procesor cu panourile carcasei
fabricate din aluminiu prin
Noul model imprim\ la o vitez\ de 30 de pagini pe minut
intermediul unor heat pipe-uri.
atât alb-negru, cât [i color, prima pagin\ fiind tip\rit\ `n
Thermalright HSC va fi disponibil `n
numai cinci secunde. Phaser 8560 are un procesor de lunile viitoare la un pre] de
600MHz [i memorie standard de 256MB, extensibil\ pân\ la aproximativ 500 de dolari.
maximum 1GB. Cele dou\ t\vi de alimentare au o www.thermalright.com
capacitate total\ de 625 de coli. Pentru volume mai mari
de documente se pot ad\uga dou\ t\vi suplimentare, cu o 250GB PE PLATAN
capacitate total\ de 1675 de coli. Phaser 8560 imprim\ la o Seagate a anun]at primul harddisk
pentru laptop care stocheaz\ nu
rezolu]ie de maximum 2400dpi FinePoint, iar imaginea
mai pu]in de 250GB pe un singur
reprodus\ pe hârtie este clar\. Imprimanta prelucreaz\
platan. Noua tehnologie care ofer\
hârtie de diferite tipuri, cu o grosime maxim\ de 220 gm2. o densitate a datelor de 180Gb pe
De asemenea, se pot tip\ri plicuri, etichete, carduri [i alte inch p\trat va fi `nglobat\ `n seria
suporturi speciale. Procesul de tip\rire presupune topirea 7200.10. Avantajele utiliz\rii unui
cernelii `n urma comenzii de tip\rire, iar imprimarea se singur platan constau `ntr-un
realizeaz\ printr-o singur\ trecere, toate culorile fiind consum mai mic de energie
aplicate `n acela[i timp. Cerneala ader\ la coala de hârtie electric\, foarte important pentru
autonomia sistemului portabil.
[i se solidific\ aproape instantaneu, astfel `ncât imaginea cu 90% mai pu]ine reziduuri toxice decât orice alt tip de
Hardisk-urile de acest gen sunt mai
tip\rit\ este clar\. Imprimarea cu cerneal\ solid\ imprimant\. Pre]ul recomandat al Xerox Phaser 8560
silen]ioase, au mai pu]ine piese `n
reprezint\ o alternativ\ economic\ [i ecologic\ pentru porne[te de la 898 de dolari [i poate varia `n func]ie de mi[care [i degaj\ mai pu]in\
tip\rirea uzual\ de documente. Cartu[ele de cerneal\ au configura]ie. c\ldur\.
dimensiuni reduse [i se schimb\ cu u[urin]\. ~n plus, produc www.xerox.ro www.seagate.com
022-031_stiri.qxd 25.06.2007 20:15 Page 30

hardware Ultima or\ Feature Teste comparative Versus Laborator Topuri


DDR3

DDR3
O NOU| FRONTIER|
Cariera memoriilor DDR2, care a debutat `n anul 2003, se apropie de sfâr[it, urmând s\ fie
`nlocuite de noul standard - PC3.
PE DATA DE 1 IUNIE 2000, JEDEC (JOINT numele PC3-12800. ~ntre aceste dou\ extreme, vor SPD {I EPP
Electron Device Engineering Council) f\cea publice mai fi disponibile memorii tactate la 1066MHz Serial Presence Detect (SPD) reprezint\ un standard
specifica]iile noilor memorii, DDR SDRAM (PC3-8500) [i la 1333MHz (PC3-10600). Ca [i `n cazul care permite accesarea automat\ a informa]iilor
(double-data-rate synchronous dynamic random genera]iilor DDR [i DDR2, valorile 6400, 8500, 10600 despre un modul de memorie. Pentru ca un modul
access memory). Acestea urmau s\ `nlocuiasc\ [i 12800 din denumirea modelelor DDR3 reprezint\ de memorie s\ suporte SPD, standardul JEDEC cere
modelele single-data-rate SDRAM [i ofereau o l\]imea de band\ aferent\ fiec\reia. Exist\, ca anumi]i parametri s\ fie plasa]i `n primii 128B ai
l\]ime de band\ superioar\ acestora. Practic, rata desigur, memorii DDR2 care au dep\[it 1066MHz, unui EEPROM. Printre ace[ti parametri se num\r\ [i
de transfer era aproape dubl\, men]inându-se `ns\ acestea nu au fost standardizate [i nici nu vor laten]ele pentru fiecare frecven]\ la care poate
acela[i FSB (front side bus). Astfel, un sistem cu fi datorit\ tensiunii de alimentare, considerabil mai func]iona memoria. ~n momentul pornirii unui
FSB 100MHz avea o frecven]\ de ceas efectiv\ de mare decât cea specificat\ `n documenta]ia JEDEC. calculator, acesta cite[te parametrii din SPD,
200MHz. Conform specifica]iilor existente la ora actual\, precum laten]a CAS, lucru care permite o setare
Pentru calcularea l\]imii de band\ se folose[te noile memorii vor fi disponibile sub forma unor automat\ corect\ a acesteia, f\r\ a fi nevoie de
urm\toarea formul\: FSBx2(double-rate)x64(num\r module de 240 pini cu capacit\]i de 256MB, 512MB, interven]ia utilizatorului.
de bi]i transfera]i `ntr-un ciclu)/8(num\r de bi]i 1GB [i 2GB. }inând `ns\ cont de cerin]ele aplica]iilor Enhanced Performance Profiles (EPP) este un
`ntr-un octet sau byte). De aici reiese foarte u[or actuale, este greu de crezut c\ vor fi introduse SPD evoluat [i ofer\ informa]ii adi]ionale pentru
c\ l\]imea de band\ pentru memoriile DDR 200MHz modele de 256MB. Pe lâng\ frecven]\ mai mare, overclocking. Informa]ia este stocat\ `n acela[i
(primele lansate) era de 1600MB/s, `n timp ce memoriile DDR3 se difer\ de DDR2 prin tensiunea de EEPROM, `n octe]ii 99-127. Tehnologia EPP a fost
pentru modelele de 400MHz (ultimele modele DDR alimentare mai mic\ - 1.5V fa]\ de 1.8V. Vor exista, introdus\ de NVIDIA, iar chipset-urile compatibile
standardizate), aceasta este de 3200MB/s. Aceste cu siguran]\, produc\tori precum GeIL care vor cu aceasta sunt nForce5 [i nForce6. Primul
valori ale l\]imii de band\ stau la baza denumirilor introduce modele supraalimentate pentru a ob]ine produc\tor de memorii care a introdus aceast\
pe care le-au c\p\tat memoriile DDR: PC1600, timing-uri mai bune sau frecven]e mai mari. tehnologie `n produsele sale este Corsair [i,
PC2100, PC2700 [i PC3200. Aceea[i regul\ este
Rezultate teste DDR2
valabil\ [i `n cazul memoriilor DDR2, unde ultimul
standard este PC2-6400. Gigabyte P35C-DS3R MSI P35 Neo Combo
SiSoftSandra MB/s 5610 5490
La trei ani de la apari]ia memoriilor DDR2, a
Everest read MB/s 7004 6723
venit timpul ca acestea s\ fie `nlocuite cu unele
Everest write MB/s 4868 4864
mai performante: DDR3. Frecven]a pentru
Everest copy MB/s 5484 5421
memoriile DDR3 porne[te de la 800MHz, prin
Everest latency ns 64,1 73,3
modelul PC3-6400. Conform JEDEC, cele mai rapide
PCMark05 memory 5600 5568
memorii DDR3 pot fi tactate la 1600MHz [i poart\

30 iulie-august 2007
022-031_stiri.qxd 25.06.2007 20:15 Page 31

hardware
DDR3

momentan, este disponibil\ numai pentru


modelelele DDR2, `ns\ este de a[teptat s\ o
Rezultate teste DDR3
ADATA Kingston
`ntâlnim [i la memoriile DDR3. Numele folosit de
ASUS P5K3 Deluxe
NVIDIA pentru memoriile EPP ce au trecut testele
SiSoftSandra MB/s 5905 5867
de performan]\ [i stabilitate este “SLI-ready
Everest read MB/s 7596 7524
memory”.
Everest write MB/s 4870 4871
Everest copy MB/s 5527 5514
LATEN}A MEMORIEI
Everest latency ns 66.8 67.7
~n domeniul calculatoarelor, laten]a memoriei
PCMark05 memory 5734 5698
reprezint\ timpul scurs `ntre ini]ierea unei cereri [i
3DMark2001 47386 47172
satisfacerea ei. Unitatea de m\sur\ cea mai
3DMark06 9928 9915
utilizat\ pentru laten]a memoriilor SDRAM este
Company of Heroes 152.9 159.4
ciclul de ceas.
S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Cernobyl 574.00 575.20
Memoria DDR3, ca toate celelalte memorii
Half Life 2: Lost Coast 176.24 178.66
SDRAM, este organizat\ ca o matrice, pe rânduri [i
Supreme Commander 45.20 45.20
coloane. Informa]ia din memorie este organizat\ `n
Frecven]e overclocking CPU/mem 3.48GHz/1384MHz 3.48GHz/1384MHz
blocuri, definite de coordonatele rândului [i SiSoftSandra OC 7231 7222
coloanei din care fac parte. Pentru ca un controller Everest read OC 8901 8880
de memorie s\ acceseze informa]ia dintr-o Everest write OC 6324 6322
memorie SDRAM, acesta trebuie s\ execute Everest copy OC 7021 7022
urm\torii pa[i: memoria este `n stadiul idle; se Everest latency OC 58.1 59
activeaz\ un anumit rând din memorie, opera]ie GIGABYTE P35C-DS3R
care necesit\ câteva cicluri de ceas; dup\ perioada SiSoftSandra MB/s 5824 5787
de a[teptare, se emit adresa coloanei [i comanda Everest read MB/s 7476 7406
(citire sau scriere); când este necesar\ activarea Everest write MB/s 4866 4867
unui alt rând, rândul curent trebuie dezactivat prin Everest copy MB/s 5531 5518
emiterea comenzii Precharge, care necesit\ câteva Everest latency ns 67.0 67.9
cicluri de ceas. Datorit\ acestor patru pa[i, PCMark05 memory 5653 5618
memoriile au patru laten]e importante. tCAS 3DMark2001 46372 46163
reprezint\ num\rul de cicluri de ceas necesare 3DMark06 9920 9908
pentru accesarea unei anumite coloane [i mai Company of Heroes 156.9 163.6
poart\ numele de CAS sau tCL. tRCD (RAS to CAS S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Cernobyl 554.87 556.03
Delay) se refer\ la num\rul de cicluri care au loc Half Life 2: Lost Coast 175.18 177.59
`ntre definirea unui rând [i definirea unei coloane. Supreme Commander 44.45 44.55
tRP (RAS Precharge) este num\rul de cicluri Frecven]e overclocking CPU/mem 3.08GHz/1238MHz 3.10GHz/1240MHz
necesare pentru `ncheierea accesului la un rând de SiSoftSandra OC 6194 6192
memorie [i accesarea unui alt rând. tRAS Everest read OC 7335 7328
reprezint\ num\rul minim de cicluri care au loc Everest write OC 5649 5650
`ntre cerere [i comanda Precharge. Everest copy OC 6236 6241
Everest latency OC 62.1 62.3
TEST DDR3 MSI P35 Neo Combo
De[i JEDEC nu a eliberat `nc\ specifica]iile finale SiSoftSandra MB/s 5816 5778
pentru DDR3, companii precum GeIL, ADATA sau Everest read MB/s 7425 7354
Kingston s-au gr\bit s\ prezinte publicului noile lor Everest write MB/s 4866 4865
produse. Nici pl\cile de baz\ cu suport DDR3 nu Everest copy MB/s 5534 5520
s-au l\sat a[teptate prea mult. Deocamdat\, Everest latency ns 70.5 71.4
singurul chipset disponibil care ofer\ suport DDR3 PCMark05 memory 5696 5660
provine de la Intel [i poart\ numele de Bearlake. 3DMark2001 47319 47105
Prin amabilitatea Kingston [i ADATA, pe de o parte, 3DMark06 9935 9921
[i Senorg [i Skin, pe de alt\ parte, am putut testa Company of Heroes 161.0 167.8
dou\ kit-uri dual channel 2x1024MB: Kingston cu S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Cernobyl 562.71 563.88
CAS 7 [i ADATA cu CAS 6. Pentru test, am folosit Half Life 2: Lost Coast 182.33 184.21
trei platforme: ASUS P5K3 Deluxe, GIGABYTE Supreme Commander 44.31 44.40
Frecven]e overclocking CPU/mem 3.20GHz/1280MHz 3.20GHz/1280MHz
P35C-DS3R [i MSI P35 Neo Combo. Ultimele dou\
SiSoftSandra OC 6969 6948
sunt Combo, putând func]iona atât cu memorii
Everest read OC 8899 8829
DDR3, cât [i cu memorii DDR2. Procesorul folosit
Everest write OC 5835 5834
pentru test a fost un Intel Core 2 QX6700, iar ca
Everest copy OC 6650 6661
plac\ video am utilizat un GeForce 8800GTS.
Everest latency OC 58.6 59.4
Ca prim pas al test\rii, am rulat o serie de
jocuri la rezolu]ie minim\ [i câteva aplica]ii CONCLUZIE consumului energetic redus. Tot datorit\ acestui
sintetice. ~n continuare, am m\rit frecven]ele De[i `mbun\t\]irile aduse de DDR3-1066 din punctul consum redus, c\ldura disipat\ de DDR3 este mai
procesorului [i memoriei, `n limitele stabilit\]ii de vedere al performan]elor sunt neglijabile, mic\ decât `n cazul DDR2, ceea ce conduce la
sistemului. La final, am rulat aplica]iile sintetice acestea se vor m\ri `n scurt timp, cum s-a posibilit\]i de overclocking superioare perioadei de
legate strict de memorie pe cele dou\ pl\ci de `ntâmplat [i `n cazul DDR2. De asemenea, nu domina]ie DDR2.
baz\ Combo echipate cu un kit dual channel GeIL trebuie neglijate nici avantajele pe care le ofer\ Radu Bozga
2x1024MB DDR2 800MHz. DDR3 industriei de notebook-uri datorit\ radu.bozga@xtrempc.ro

iulie-august 2007 31
032-043_test_MB.qxd 25.06.2007 21:05 Page 32

hardware Ultima or\ Feature Teste comparative Versus Laborator Topuri


Pl\ci de baz\ LGA 775

PL|CI DE BAZ| LGA 775


NOUA LIMIT| DE VITEZ|: 1333MHZ
Deoarece lansarea noilor procesoare Intel, cu FSB 1333MHz, se apropie cu pa[i repezi,
o evaluare am\nun]it\ a platformelor disponibile pe pia]\ este obligatorie.
CONFORM ULTIMELOR DATE FURNIZATE DE INTEL, un avantaj fa]\ de NVIDIA datorit\ suportului camerei sau eficien]a sistemului de ventilare a
noile procesoare, cu nume de cod Penryn vor fi pentru memorii DDR3. carcasei, care influen]eaz\ valorile maxime ce se
disponibile `ncepând cu primul trimestru al anului pot ob]ine. De asemenea, aceste valori pot s\
2008. De[i mul]i dintre utilizatori `[i doreau ca PROCEDURA DE TESTARE difere u[or `ntre dou\ exemplare ale aceluia[i
aceast\ lansare s\ aib\ loc mai devreme, gr\birea La test au fost primite toate pl\cile de baz\ care model. Din aceste motive, am acordat
ei nu se justifica. Motivele sunt lesne de `n]eles. ~n ofer\ suport pentru FSB1333. Astfel, am avut posibilit\]ii de overclocking o pondere de 15% din
primul rând, ar fi ap\rut o concuren]a inutil\ (din drept concuren]i `ntreaga serie [ase de la NVIDIA nota final\. Restul de cinci procente au fost
punctul de vedere al produc\torului) `ntre (nForce 680i SLI, nForce 680i LT SLI, nForce 650i rezervate dot\rilor precum num\rul de porturi
actualele Core 2 Duo [i Penryn. De asemenea, a SLI [i nForce 650i Ultra) [i chipset-ul P35 al Intel. USB, SATA sau tipul sistemului de r\cire.
fost necesar s\ se ]in\ cont de inexisten]a unor ~n cazul modelelor dotate cu Intel P35, s-a impus Accesoriile fiec\rei pl\ci au fost [i ele notate.
platforme compatibile cu noile procesoare. Exist\ condi]ia suportului pentru memorii DDR2. De[i pentru pasiona]ii de jocuri [i iubitorii de
de ceva timp, `ntr-adev\r, pl\cile de baz\ realizate Deoarece am testat numai chipset-uri de ultim\ overclocking aceste aspecte au mai pu]in\
`n jurul chipset-urilor NVIDIA din seria a [asea, dar genera]ie, am ales unele dintre cele mai importan]\, exist\ o serie de utilizatori care se
scopul Intel nu este acela de a spori succesul puternice componente ale momentului pentru a ghideaz\ dup\ ele `n alegerea unei componente
`nregistrat de acestea. Drept urmare, Intel a realiza platforma de test. Astfel, am utilizat un de calculator.
amânat lansarea lui Penryn pentru a realiza un procesor Intel Core 2 Quad QX6700, o plac\ video
ecosistem echilibrat prin introducerea chipset- Leadtek WinFast PX8800 GTS TDH [i un kit dual CONCLUZIE
urilor din familia Bearlake. channel 2x1024MB GeIL DDR2 800MHz DDR2. De De[i NVIDIA s-a str\duit [i a depus eforturi uria[e
asemenea, am folosit o serie de jocuri de pentru a le oferi produc\torilor de pl\ci de baz\
INTEL P35 {I NVIDIA NFORCE 6XX actualitate, precum S.T.A.L.K.E.R. Shadow of cele mai puternice chipset-uri de pe pia]\, Intel
Ultimele chipset-uri lansate de NVIDIA pentru Cernobyl sau Company of Heroes pentru testarea atac\ acum `n for]\ prin P35, oferind
procesoare Intel, cele care formeaz\ seria a performan]elor `n jocuri. performan]e de invidiat. Memoriile DDR3 sunt
[asea, suport\ procesoare cu FSB de maximum Deoarece performan]ele unei pl\ci de baz\ privite deocamdat\ cu scepticism, `ns\ va veni cu
1333MHz. Aceste pl\ci de baz\ au adus [i alte conteaz\ cel mai mult pentru utilizator `n siguran]\ momentul `n care vor echipa toate PC-
`mbun\t\]iri, precum al treilea slot PCI-Express momentul alegerii ei, am alocat câte 40 de urile de ultim\ genera]ie. De[i chipset-urile
Graphics, m\rirea num\rului de porturi USB la 10 procente din nota final\ jocurilor [i aplica]iilor nForce 6xx se descurc\ admirabil, NVIDIA va fi cu
[i a conectorilor SATA la [ase. Prin P35, Intel sintetice. Deoarece pasiona]ii de overclocking siguran]\ nevoit\ s\ lanseze o nou\ serie care s\
reu[e[te s\ ofere un produs competitiv, sunt tot mai mul]i, importan]a acestui procedeu ofere suport pentru memoriile DDR3.
compatibil cu urm\toarea genera]ie de este `n continu\ cre[tere. Cu toate acestea, Radu Bozga
procesoare. Mai mult, P35 `i ofer\ produc\torului exista o serie de factori, precum temperatura radu.bozga@xtrempc.ro

32 iulie-august 2007
032-043_test_MB.qxd 25.06.2007 21:06 Page 33
032-043_test_MB.qxd 25.06.2007 21:07 Page 34

hardware Ultima or\ Feature Teste comparative Versus Laborator Topuri


Pl\ci de baz\ LGA 775

GIGABYTE ABIT MSI


P35-DQ6 Fatal1ty FP-IN9 SLI P6N SLI Platinum

8.96 8.77 8.74


Chipset: Intel P35 · Sloturi: 2xPCI-E x16, 3xPCI-E Chipset: NVIDIA nForce 650i SLI · Sloturi: 2xPCI-E Chipset: NVIDIA nForce 650i SLI · Sloturi: 2xPCI-E
x1, 2xPCI · Conectori: 12xUSB, 1xGigabit LAN, x16, 2xPCI-E x1, 2xPCI · Conectori: 8xUSB, x16, 1x PCI-E x1, 3x PCI · Conectori: 8xUSB, 2x
3xFirewire 1xGigabit LAN Firewire, 1xGigabit LAN, 1xeSATA

GIGABYTE completeaz\ seria de pl\ci de baz\ DQ6 De[i face parte din familia Fatal1ty, FP-IN9 SLI nu P6N SLI Platinum reprezint\ versiunea
prin introducerea unei solu]ii realizate `n jurul beneficiaz\ de cel mai puternic chipset de pe `mbun\t\]it\ a modelului P6N SLI din punctul de
celui mai nou chipset Intel - P35. pia]\. vedere al dot\rilor.

CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI


Sistemul de r\cire cu heat pipe-uri are ni[te Folosind un nForce 650i SLI ca northbridge, Primul lucru care se remarc\ `n pachet sunt
dimensiuni impresionante [i ar putea `mpiedica sistemul de r\cire este destul de simplu. S-a optat cablurile IDE rounded [i un cablu eSATA. De[i multe
montarea anumitor coolere pentru procesor. Cu pentru trei radiatoare, unul pentru northbridge, dintre pl\cile de baz\ realizate `n jurul chipset-
toate acestea, va fi cu siguran]\ apreciat de unul pentru southbridge [i un al treilea pentru ului nForce 650i SLI dispun de un sistem de r\cire
utilizatorii care `[i doresc un sistem silen]ios. Noul VRM. Utilizarea pl\cii f\r\ a o monta `n prealabil simplu, realizat dintr-unul sau dou\ radiatoare,
southbridge, ICH9, ofer\ suport pentru opt `ntr-o carcas\ este u[urat\ de prezen]a celor dou\ P6N SLI Platinum beneficiaz\ de o solu]ie
conectori SATA, iar pachetul con]ine bracket-urile butoane pentru func]iile de Power [i Reset. Cele avansat\, cu heat pipe-uri [i, dac\ dore[te,
eSATA. ~nl\turarea pl\cii video din slot se patru porturi SATA ar trebui s\ fie suficiente pentru utilizatorul poate monta ventilatorul din pachet pe
realizeaz\ destul de u[or, datorit\ sistemului de cea mai mare parte dintre utilizatori, `n timp ce cooler-ul de pe northbridge. De apreciat este
blocare ergonomic folosit de GIGABYTE. Timpul de al]ii s-ar putea plânge de existen]a unei singure prezen]a a trei slot-uri PCI, chiar dac\ unul dintre
verificare a tensiunilor de alimentare dup\ interfe]e Ethernet. Dispunând de trei conectori de ele devine inutilizabil `n cazul mont\rii unei pl\ci
modificarea frecven]elor din BIOS poate fi alimentare pentru ventilatoare auxiliare, Fatal1ity video dual slot. Revenirea la valorile implicite ale
deranjant pentru unii, deoarece este pu]in cam FP-IN9 SLI `i ofer\ utilizatorului posibilitatea de a BIOS-ului se realizeaz\ destul de u[or, prin simpla
mare - aproximativ 13 secunde. ventila eficient carcasa f\r\ a folosi conectorii de ap\sare a unui buton intitulat SW1, amplasat `n
tip MOLEX ai sursei de alimentare. preajma bateriei.
PERFORMAN}E
De[i BIOS-ul ofer\ op]iuni avansate pentru PERFORMAN}E PERFORMAN}E
overclocking, precum o plaj\ de tensiuni de ~n ciuda faptului c\ chipset-ul nForce 650i SLI nu este De[i folose[te un chipset din seria a [asea de la
alimentare pentru procesor cu valori cuprinse `ntre o solu]ie destinat\ overclocking-ului, BIOS-ul este NVIDIA, performan]ele sunt modeste. ~n Company
0.5V [i 2.35V, acesta este totu[i destul de rigid. flexibil `n aceast\ privin]\. Cu toate acestea, la o of Heroes s-a `nregistrat o medie de 148.4 cadre
Astfel, `n cazul fix\rii FSB-ului la valoarea de frecven]\ a procesorului mai mare de 3.11GHz, pe secund\, `n timp ce `n 3DMark06 s-au ob]inut
346MHz, urm\toarea valoare pe care o poate lua sistemul a devenit instabil. De[i are un pre] accesibil, 9869 de puncte. Stabilitatea sistemului s-a
memoria dup\ 865MHz este de 1038MHz. L\]imea placa a [tiut s\ pun\ `n valoare componentele men]inut pân\ la o frecven]\ a procesorului de
de band\ a interfe]ei cu memoria, m\surat\ cu utilizate `n test. Astfel, `n 3DMark06 s-au `nregistrat 3.11GHz, iar pentru memorii nu s-a putut dep\[i
SiSoftSandra, este destul de mic\ - sub 6GB/s. ~n 9920 de puncte, iar `n PCMark05 8243 de puncte. pragul de 855MHz. ~n ciuda m\ririi frecven]elor,
S.T.A.L.K.E.R. s-a `nregistrat o medie de 573 de Company of Heroes a rulat la rezolu]ia 800x600 cu o rezultatele la teste nu au fost `mbun\t\]ite
cadre pe secund\, iar `n Half Life 2: Lost Coast medie de 156.4 cadre pe secund\. considerabil, `n Supreme Commander acestea fiind
173.62 cadre pe secund\. Prin overclocking, foarte apropiate. Pe viitor, se poate recurge la un
rezultatele ob]inute `n aceste jocuri au fost de CONCLUZIE upgrade datorit\ celui de-al doilea slot PCI-E x16.
716, respectiv 206.09 cadre pe secund\. Oferind performan]e bune `n jocuri [i
posibilitatea realiz\rii unui overclocking de peste CONCLUZIE
CONCLUZIE 10%, Fatal1ty FP-IN9 SLI se adreseaz\ De[i beneficiaz\ de dot\rile unui produs de top,
GIGABYTE P35-DQ6 se adreseaz\ iubitorilor de cunosc\torilor cu un buget redus. ~n plus, MSI P6N SLI Platinum reprezint\ o solu]ie
jocuri [i pasiona]ilor de overclocking mai pu]in conform NVIDIA, ofer\ suport pentru urm\toarea accesibil\ care cu siguran]\ va atrage aten]ia unui
preten]io[i. genera]ie de procesoare Intel. num\r mare de utilizatori.

645Lei 36 luni Asesoft Distribution 402Lei 24 luni Global Systems Communications 515Lei 36 luni Skin
653Lei 36 luni Caro Group 410Lei 24 luni IT Direct
769Lei 36 luni Ultra PRO Computers 428Lei 36 luni ProCA România

34 iulie-august 2007
032-043_test_MB.qxd 25.06.2007 21:06 Page 35

hardware
Pl\ci de baz\ LGA 775

ASUS MSI ABIT


P5N-E SLI P35 Neo IN9 32X-MAX Wi-Fi

8.63 8.84 8.92


Chipset: NVIDIA nForce 650i SLI · Sloturi: 2xPCI-E Chipset: Intel P35 · Sloturi: 1xPCI-E x16, 3xPCI-E Chipset: NVIDIA nForce 680i SLI · Sloturi: 2xPCI-E
x16, 1x PCI-E x1, 2x PCI · Conectori: 8xUSB, 2x x1, 2xPCI · Conectori: 12xUSB, 1xGigabit LAN, x16, 1xPCI-E x8, 1xPCI-E x1, 2xPCI · Conectori:
Firewire, 1xGigabit LAN, 1xeSATA 2xFirewire 10xUSB, 2xGigabit LAN, 2xFirewire, 2xeSATA

P5N-E SLI este una dintre cele mai accesibile pl\ci MSI P35 Neo reprezint\ o solu]ie modest\ [i, Beneficiind de cel mai puternic chipset de la
de baz\ cu suport pentru configura]ii SLI oferite implicit, accesibil\ a celui mai nou chipset Intel - NVIDIA, IN9 32X-MAX Wi-Fi reprezint\ `n momentul
de ASUS. P35 sau Bearlake. de fa]\ nava-amiral de la ABIT.

CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI


Primul lucru de remarcat este absen]a unei solu]ii De[i placa dispune de trei slot-uri PCI-E x1, `n De[i folose[te unul dintre cele mai fierbin]i
de r\cire pentru southbridge, `n ciuda faptului c\ cazul mont\rii unei pl\ci video dual slot, numai chipset-uri de pe pia]\, nForce 680i SLI, IN9
acesta se `nc\lze[te destul de mult. Cu toate dou\ dintre acestea mai pot fi utilizate. De dispune de un sistem de r\cire f\r\ ventilatoare,
acestea, northbridge-ul beneficiaz\ de un radiator asemenea, se observ\ prezen]a a numai doi alc\tuit din trei radiatoare legate `ntre ele prin
impun\tor din aluminiu. Pentru a reduce costurile conectori de alimentare pentru ventilatoare de heat pipe-uri. ~n cazul opera]iilor de diagnosticare
cât mai mult posibil, produc\torul a renun]at [i la sistem, iar accesul la unul dintre ace[tia este [i depanare, indicatorul de coduri de eroare [i
uzualul socket pentru montarea chip-ului cu BIOS- blocat atunci când se folose[te o plac\ video de butoanele pentru Power [i Reset se pot dovedi
ul. Fiind lipit direct pe plac\, acesta nu va putea fi dimensiuni mari, precum un GeForce 8800GTS sau foarte utile. Amplasarea bancurilor de memorie
`nl\turat [i `nlocuit decât folosind aparatur\ 8800GTX. Trebuie `ns\ apreciat\ pozi]ionarea este aleas\ foarte inspirat [i nu incomodeaz\
special\ pentru lipit [i dezlipit. De[i face parte din bancurilor de memorie, care permite accesul la montarea pl\cii video, indiferent de dimensiunile
segmentul componentelor cu dot\ri minime, P5N-E sistemul de blocare indiferent de placa video acesteia. Pentru cei care transport\ cantit\]i mari
SLI ofer\ un conector eSATA. Designul a fost ales `n utilizat\. Pachetul este destul de s\rac, con]inând de informa]ie, dar nu dispun de un harddisk
a[a fel `ncât accesul la sistemul de blocare a un cablu SATA, un adaptor de alimentare SATA [i un extern, pe lâng\ obi[nui]ii conectori USB, Gigabit
modulelor de memorie s\ nu fie `mpiedicat de cablu IDE. La acestea se adaug\ discurile cu LAN sau S-PDIF, placa ofer\ [i doi conectori eSATA.
placa video. drivere pentru Windows XP [i Windows Vista [i Cele 14 LED-uri de pe spatele pl\cii pot fi
t\bli]a pentru back panel. programate s\ stea aprinse, stinse sau s\ clipeasc\
PERFORMAN}E dup\ unul din cele [apte modele predefinite `n
Placa nu exceleaz\ prin performan]e nici `n jocuri PERFORMAN}E BIOS.
[i nici `n aplica]iile sintetice. Astfel, arhivarea Când componentele au rulat la frecven]e implicite,
directorului folosit ca etalon s-a realizat `n patru MSI P35 Neo s-a remarcat prin rezultate precum PERFORMAN}E
minute [i 17 secunde. Company of Heroes a rulat 575.28 de cadre pe secund\ `n S.T.A.L.K.E.R. sau Men]inând frecven]ele implicite ale
cu o medie de 155.1 cadre pe secund\, `n timp ce 9920 de puncte `n 3DMark06. De[i pl\cile de baz\ componentelor, `n 3DMark06 s-au `nregistrat peste
`n Half Life 2: Lost Coast s-au `nregistrat sub 170 MSI nu au un renume printre pasiona]ii de 9900 de puncte, iar arhivarea directorului-etalon
de cadre pe secund\. Scorul ob]inut `n 3DMark06 a overclocking, FSB-ul a putut fi m\rit pân\ la s-a realizat `n mai pu]in de patru minute. Half Life
sc\zut sub 9900 de puncte. De[i BIOS-ul ofer\ 1304MHz. Memoriile nu au putut fi `ns\ tactate la 2: Lost Coast a rulat cu o medie de 173.8 cadre pe
op]iuni pentru overclocking, acestea s-au dovedit a mai mult de 815MHz. Datorit\ rigidit\]ii BIOS-ului, secund\. Fiind foarte flexibil din punctul de vedere
fi inutilizabile deoarece placa devenea instabil\ la men]inând frecven]a de 3.26GHz pentru procesor, al set\rilor pentru overclocking, frecven]a
cea mai mic\ modificare a frecven]elor. urm\toarea valoare pe care ar fi putut-o lua procesorului a fost m\rit\ la 3.43GHz. Cu toate
memoria ar fi fost de 978MHz. acestea, sistemul devenea instabil la fixarea unei
CONCLUZIE frecven]e mai mari decât 859MHz pentru memorii.
ASUS P5N-E SLI este o plac\ de baz\ cu CONCLUZIE
performan]e modeste, ceea ce o transform\ `ntr-o MSI P35 Neo este o plac\ de baz\ potrivit\ CONCLUZIE
solu]ie destinat\ utilizatorilor f\r\ prea mari sistemelor gaming de nivel mediu, dar, `n acela[i Datorit\ dot\rilor [i performan]elor oferite, ABIT
preten]ii [i cu un buget redus, dar care ]in la timp, nu este recomandat\ pasiona]ilor de IN9 32X-MAX Wi-Fi se adreseaz\ `n primul rând
calitatea brand-ului. overclocking. pasiona]ilor de PC modding.

381Lei 36 luni Depozitul de Calculatoare 439Lei 36 luni Skin 1027Lei 24 luni IT Direct
1077Lei 24 luni Senorg România

iulie-august 2007 35
032-043_test_MB.qxd 25.06.2007 21:07 Page 36

hardware Ultima or\ Feature Teste comparative Versus Laborator Topuri


Pl\ci de baz\ LGA 775

BFG ASUS GIGABYTE


nForce 680i SLI Striker Extreme GA-N680SLI-DQ6

8.84 8.99 8.96


Chipset: NVIDIA nForce 680i SLI · Sloturi: 2xPCI-E Chipset: NVIDIA nForce 680i SLI · Sloturi: 2xPCI-E Chipset: NVIDIA nForce 680i SLI · Sloturi: 2xPCI-E
x16, 1xPCI-E x8, 1xPCI-E x1, 2xPCI · Conectori: x16, 1xPCI-E x8, 2xPCI-E x1, 2xPCI · Conectori: x16, 1xPCI-E x8, 1xPCI-E x1, 2xPCI · Conectori:
10xUSB, 2xGigabit LAN, 2xFirewire 10xUSB, 2xGigabit LAN, 2xFirewire, 2xeSATA 10xUSB, 4xGigabit LAN, 3xFirewire

Pentru acest model, precum [i pentru celelalte Striker Extreme este cea mai spectaculoas\ plac\ GIGABYTE GA-N680SLI-DQ6 este cea mai dotat\
modele ale sale, BFG a preferat s\ foloseasc\ de baz\ ASUS [i face parte din familia Republic of plac\ de baz\ disponibil\ `n momentul de fa]\ pe
exact numele acordat de NVIDIA chipset-ului. Gamers. pia]\.

CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI


Placa respect\ cu stricte]e designul de referin]\ Pe lâng\ conectorii obi[nui]i, back panel-ul lui Sistemul de r\cire adoptat de produc\tor este de-a
NVIDIA, atât din punctul de vedere al PCB-ului, cât Striker Extreme con]ine un display care afi[eaz\ dreptul uimitor, `ns\ acest lucru este [i normal,
[i din cel al sistemului de r\cire. Acesta din urm\ stadiul din secven]a de ini]ializare prin care trece fiind vorba de o plac\ de baz\ echipat\ cu cel mai
este format din dou\ radiatoare conectate `ntre sistemul, ora sau un string alc\tuit din maximum fierbinte chipset al momentului - nForce 680i SLI.
ele printr-un heat pipe, al c\ror scop este acela de opt caractere, ales de utilizator. Interfa]a audio De la impun\toarele radiatoare de pe VRM,
a men]ine o temperatur\ sc\zut\ pe northbridge [i este oferit\ de SupremeFX Audio, o plac\ audio porne[te un heat pipe care dispare `n spatele
southbridge. Dac\ dore[te, utilizatorul poate PCI-Express x1. Pentru pasiona]ii de PC modding, pl\cii, unde face leg\tura cu un radiator amplasat
monta pe radiatorul de pe northbridge ventilatorul placa este echipat\ cu ni[te LED-uri albastre, care `n dreptul procesorului. Cele patru interfe]e
din pachet. Placa dispune de `nc\ dou\ radiatoare pot fi oprite cu ajutorul `ntrerup\torului de pe Gigabit LAN pot p\rea inutile pentru unii dintre
de dimensiuni reduse pentru VRM. Anumite back panel. Func]iile Power, Reset [i clr CMOS sunt utilizatori, dar pot transforma placa `ntr-o
probleme pot fi diagnosticate foarte u[or datorit\ u[or de accesat datorit\ butoanelor aferente care excelent\ solu]ie de rutare software a pachetelor.
indicatorului cu LED-uri prezent `n partea se g\sesc pe PCB. Pe lâng\ multitudinea de cabluri Se remarc\ pozi]ionarea neobi[nuit\ a slot-ului
inferioar\ a pl\cii. Utilizarea pl\cii `n laborator [i accesorii, `n bundle-ul pl\cii g\sim jocul Ghost PCI-Express x8 - `ntre cele dou\ slot-uri PCI-
este u[urat\ de prezen]a celor dou\ butoane, Recon, lucru destul de neobi[nuit pentru o plac\ Express x16. Datorit\ radiatoarelor de mari
pentru Power [i Reset. de baz\. dimensiuni din jurul socket-ului, montarea
anumitor coolere s-ar putea dovedi imposibil\.
PERFORMAN}E PERFORMAN}E
La testul de procesor din PCMark05, BFG nForce ~n Half Life 2: Lost Coast s-a ob]inut o medie de PERFORMAN}E
680i SLI a ob]inut 8605 puncte, `n timp ce l\]imea 178.97 cadre pe secund\, `n timp ce Company of Cum era de a[teptat, GA-N680SLI-DQ6 a ob]inut
de band\ cu memoria m\surat\ cu SiSoftSandra a Heroes a rulat, `n medie, cu 155.9 cadre pe rezultate bune atât `n jocuri, cât [i `n aplica]ii
fost de 5710MB/s. Pentru cei nemul]umi]i de secund\. ~n 3DMark06 s-au ob]inut 9889, puncte, sintetice. ~n Half Life 2: Lost Coast s-au ob]inut, `n
performan]ele sistemului, placa ofer\ op]iuni iar l\]imea de band\ cu memoria m\surat\ cu medie, 175.23 de cadre pe secund\, iar arhivarea
avansate de overclocking. ~n laborator, am m\rit SiSoftSandra a fost de 5764MB/s. Pentru realizarea directorului-etalon a durat patru minute. De[i
frecven]a procesorului la 3.45GHz, iar cu memoria testului de arhivare, au fost necesare patru chipset-ul nForce 680i SLI este recomandat de
am fost nevoi]i s\ ne limit\m la valoarea de minute. Frecven]a maxim\ atins\ cu Striker NVIDIA pentru overclocking extrem, sistemul a
865MHz pentru a men]ine stabilitatea sistemului. Extreme pentru procesorul Core 2 Quad QX6700 a devenit instabil la o frecven]\ a procesorului mai
Cu aceste modific\ri, `n 3DMark06 s-au ob]inut fost de 3.43GHz, iar memoriile au func]ionat stabil mare de 3.26GHz. ~n privin]a memoriilor, am fost
10.286 de puncte, iar l\]imea de band\ cu pân\ la valoarea de 860MHz. ~n urma acestor nevoi]i s\ ne limit\m la valoarea de 869MHz.
memoria a crescut la 6984MB/s. schimb\ri, scorul din PCMark05 a crescut de la
8284 de puncte la 9539 de puncte. CONCLUZIE
CONCLUZIE Rezultatele ob]inute cu GIGABYTE GA-N680SLI-DQ6
BFG nForce 680i SLI este o variant\ potrivit\ CONCLUZIE [i dot\rile sale o transform\ `ntr-o solu]ie
pentru orice pasionat de jocuri [i, `n acela[i timp, ASUS Striker Extreme este un produs de top destinat\ unui segment de pia]\ format din
o solu]ie excelent\ pentru iubitorii de destinat overclocking-ului [i PC modding-ului, `ns\ dependen]ii de performan]\ la extrem [i utilizatori
overclocking. pre]ul este prohibitiv pentru mul]i utilizatori. excentrici.

763Lei 36 luni IT Direct 965Lei 36 luni IT Direct 939Lei 36 luni Partenerii GIGABYTE România
1194Lei 24 luni Ultra PRO Computers

36 iulie-august 2007
032-043_test_MB.qxd 25.06.2007 21:07 Page 37
032-043_test_MB.qxd 25.06.2007 21:39 Page 38

hardware Ultima or\ Feature Teste comparative Versus Laborator Topuri


Pl\ci de baz\ LGA 775

EVGA ASUS Albatron


nForce 680i SLI P5K Deluxe WFi-AP PX650i ULTRA

8.87 8.93 8.79


Chipset: NVIDIA nForce 680i SLI · Sloturi: 2xPCI-E Chipset: Intel P35 · Sloturi: 2xPCI-E x16, 2xPCI-E Chipset: NVIDIA nForce 650i ULTRA · Sloturi:
x16, 1xPCI-E x8, 2xPCI-E x1, 2xPCI · Conectori: x1, 3xPCI · Conectori: 10xUSB, 2xGigabit LAN, 1xPCI-E x16, 2xPCI-E x1, 3xPCI · Conectori:
10xUSB, 2xGigabit LAN, 2xFirewire 2xFirewire, 2xeSATA 8xUSB, 1xGigabit LAN

nForce 680i SLI, numele care st\ la baza denumirii Familia Deluxe a pl\cilor de baz\ ASUS este Albatron `ncearc\ s\ recupereze teren prin
acestui model, reprezint\ cel mai puternic chipset completat\ de un nou model, care utilizeaz\ introducerea pl\cilor de baz\ cu chipset-uri din
actual produs de NVIDIA. chipset-ul Intel P35. seria a [asea de la NVIDIA.

CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI


Respectând cu stricte]e layout-ul NVIDIA, placa se Back panel-ul este foarte bogat `n porturi USB - Singura component\ a pl\cii care beneficiaz\ de
remarc\ prin dot\ri precum: zece porturi USB, [ase [ase. Acestora li se adaug\ doi conectori eSATA, un un radiator pentru r\cire este northbridge-ul, `n
conectori SATA sau dou\ interfe]e Gigabit LAN. port Firewire, dou\ interfe]e Gigabit LAN [i ciuda faptului c\ southbridge-ul se `nc\ze[te [i el
Montarea unei pl\ci video dual slot blocheaz\ atât conectorii audio. Se remarc\ absen]a portului PS/2 destul de puternic. Unul dintre cele dou\ slot-uri
un slot PCI-Express x1, cât [i unul dintre conectorii dedicat conect\rii mouse-ului. Cele dou\ slot-uri PCI-Express x1 este inutilizabil `n cazul folosirii
de alimentare pentru ventilatoare auxiliare. PCI-Express x1 sunt amplasate foarte inspirat, `ntre unei pl\ci video dual slot. Fiind vorba de un model
Diagnosticarea unei func]ion\ri defectuoase este modulul wireless [i primul slot PCI-Express x16. accesibil, lui PX650i ULTRA `i lipsesc cu des\vâr[ire
u[urat\ prin dotarea pl\cii cu un display cu LED-uri Bancurile de memorie sunt deplasate `ns\ foarte conectorii Firewire [i ie[irea audio S-PDIF.
pe doi digi]i ce indic\ stadiile prin care trece mult `nspre placa video, de[i este suficient spa]iu Pachetul este s\rac [i, pe lâng\ ghidul de instalare
placa. Pornirea, oprirea sau restartarea pl\cii `n `n partea superioar\ a pl\cii. [i CD-ul cu drivere, con]ine un cablu IDE [i un
laborator se realizeaz\ foarte u[or, datorit\ cablu SATA.
butoanelor specifice montate `n partea de jos a PERFORMAN}E
PCB-ului. Valori reprezentative sunt cele 163.4 cadre pe PERFORMAN}E
secund\ `nregistrate `n Company of Heroes sau cele De[i nForce 650i ULTRA este cel mai slab chipset al
PERFORMAN}E 178.17 cadre pe secund\ din Half Life 2: Lost Coast. seriei a [asea de la NVIDIA, Albatron PX650i ULTRA
EVGA nForce 680i SLI a ob]inut rezultate de nivel Arhivarea directorului-etalon s-a realizat `n numai a reu[it s\ ob]in\ rezultate bune la testele rulate
mediu `n toate testele rulate. ~n Company of trei minute [i 52 de secunde. BIOS-ul permite `n laborator. Company of Heroes a rulat cu o medie
Heroes s-a ob]inut o medie de 156.5 cadre pe salvarea a dou\ profiluri de overclocking, op]iune de peste 157 de cadre pe secund\, `n timp ce `n
secund\, iar Half Life 2: Lost Coast a rulat cu foarte util\ `n cazul stabilirii unor valori care duc la 3DMark06 s-au `nregistrat 9915 puncte. ~n materie
176.81 de cadre pe secund\. Timpul necesar incapabilitatea sistemului de a mai ini]ializa. Prin de overclocking, placa a dezam\git la prima
arhiv\rii directorului-etalon s-a apropiat de patru overclocking, frecven]a procesorului a putut fi vedere prin faptul c\ tensiunea maxim\ suportat\
minute. Prin folosirea op]iunilor de overclocking m\rit\ pân\ la valoare de 3.46GHz, memoria fiind pentru memorii este de numai 2.1V. Cu toate
oferite de BIOS, am m\rit frecven]a procesorului la tactat\ la 865MHz. Temperaturile atinse de acestea, stabilitatea sistemului s-a men]inut pân\
3.46GHz, memoriile func]ionând la 865MHz. ~n componente la aceste valori au fost destul de mari; la o frecven]\ a procesorului de 3.50GHz, `n timp
aceste condi]ii, `n 3DMark06 s-au ob]inut 10293 de pe procesor s-au `nregistrat `n Everest 63 grade C `n ce memoriile au rulat la 875MHz. Una dintre cele
puncte, iar `n PCMark05 8959 de puncte. ~n idle [i peste 80 grade C la `nc\rcare maxim\. De mai utile op]iuni al BIOS-ului `i permite pl\cii s\
S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Cernobyl, framerate-ul s- asemenea, tranzistorii monta]i pe spatele pl\cii nu revin\ automat la valorile implicite `n cazul unui
a apropiat de 700 de cadre pe secund\. Pentru beneficiaz\ de niciun sistem de r\cire. overclocking nereu[it.
realizarea testului de arhivare, au fost suficiente
204 secunde. CONCLUZIE CONCLUZIE
ASUS P5H Deluxe este o solu]ie potrivit\ sistemelor De[i este o plac\ de baz\ modest\, Albatron
CONCLUZIE gaming de top, adresându-se, `n acela[i timp, PX650i ULTRA s-a dovedit a fi un produs cu
De[i pare o solu]ie modest\, EVGA nForce 680i SLI pasiona]ilor de overclocking. Pentru overclocking poten]ial, al c\rui principal atu este c\ reu[e[te s\
este o plac\ de baz\ puternic\, ce se adreseaz\ cu `ns\ se recomand\ o carcas\ foarte bine ventilat\ le ofere satisfac]ie iubitorilor de overclocking cu
prec\dere pasiona]ilor de jocuri. [i o solu]ie puternic\ de r\cire a procesorului. buget redus.

784Lei 36 luni Senorg România 715Lei 36 luni Depozitul de Calculatoare 399Lei 36 luni Partenerii NVIDIA România
776Lei 36 luni Ultra PRO Computers

38 iulie-august 2007
032-043_test_MB.qxd 25.06.2007 21:07 Page 39
032-043_test_MB.qxd 25.06.2007 21:07 Page 39
032-043_test_MB.qxd 25.06.2007 21:07 Page 40

hardware Ultima or\ Feature Teste comparative Versus Laborator Topuri


Pl\ci de baz\ LGA 775

EVGA GIGABYTE ASUS


nForce 650i Ultra P35-DS4 P5NT WS

8.80 8.88 8.91


Chipset: NVIDIA nForce 650i ULTRA · Sloturi: Chipset: Intel P35 · Sloturi: 2xPCI-E x16, 3xPCI-E Chipset: NVIDIA nForce 650i SLI · Sloturi: 3xPCI-E
1xPCI-E x16, 2xPCI-E x1, 3xPCI · Conectori: x1, 2xPCI · Conectori: 12xUSB, 1xGigabit LAN, x16, 2xPCI-E x1, 1xPCI, 1xPCI-X · Conectori:
8xUSB, 1xGigabit LAN 3xFirewire 10xUSB, 2xFirewire, 2xGigabit LAN, 2xeSATA

EVGA 650i Ultra este o solu]ie la baza c\reia st\ GIGABYTE P35-DS4 este o plac\ de baz\ care se P5NT WS este o plac\ de baz\ cu chipset nForce [i
cel mai ieftin chipset din seria nForce 600 - nForce bucur\ de noul sistem de r\cire SILENT-PIPE al face parte din familia Workstation introdus\ de
650i Ultra. produc\torului. ASUS.

CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI


Singura component\ a pl\cii care beneficiaz\ de De[i placa dispune de dou\ slot-uri PCI-Express Singurul lucru care tr\deaz\ familia din care face
un sistem de r\cire este northbridge-ul, iar aceasta x16, unul dintre acestea nu poate func]iona din parte P5NT WS este slot-ul PCI-X. Acesta devine
const\ `ntr-un radiator masiv de culoare neagr\. punct de vedere electric decât `n modul x4. `ns\ inutilizabil `n cazul mont\rii unei pl\ci video
Fiind un model destul de ieftin, back panel-ul lui Folosind o plac\ video dual slot, unul dintre cele dual slot `n al doilea slot-ul PCI-Express. Pentru
EVGA nForce 650i Ultra se rezum\ la conectorii trei slot-uri PCI-Express x1 devine inutilizabil. De r\cire, produc\torul a optat pentru trei radiatoare
esen]iali, 2xPS/2, 4xUSB, 1xGigabit LAN, [i asemenea, spa]iul redus l\sat `ntre placa video [i conectate `ntre ele printr-un heat pipe din cupru.
conectorii audio. Prin montarea unei pl\ci video bancurile de memorii `ngreuneaz\ accesul la Dimensiunile reduse ale radiatoarelor [i distan]a
dual slot, unul dintre cele dou\ slot-uri PCI-Express acestea. Conectorul pentru alimentarea cooler-ului dintre ele [i socket permit utilizarea oric\rei
x1 devine inutilizabil, `ns\ cele trei slot-uri PCI de pe procesor este [i el amplasat destul de solu]ii avansate de r\cire pentru procesor. Pentru
r\mân neacoperite. ~n ciuda simplit\]ii de care d\ neinspirat, devenind greu de accesat dup\ transferarea rapid\ a datelor din calculator pe o
dovad\ placa, pachetul con]ine cabluri IDE montarea cooler-ului. Trebuie apreciat `ns\ unitate de stocare extern\ sau invers, back panel-
rounded [i cabluri SATA cu sistem de blocare. ansamblul de radiatoare [i heat pipe-uri din cupru ul lui P5NT WS con]ine un port eSATA.
care asigur\ o r\cire eficient\ a componentelor
PERFORMAN}E esen]iale de pe plac\. PERFORMAN}E
EVGA nForce 650i Ultra a reu[it performan]e Datorit\ chipset-ului care echipeaz\ placa, aceasta
satisf\c\toare atât `n jocuri, cât [i `n aplica]ii PERFORMAN}E poate fi folosit\ cu succes `ntr-un sistem gaming.
sintetice. S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Cernobyl a Prezen]a chipset-ului P35 a dus la rezultate Cu componentele utilizate de noi, s-au `nregistrat
rulat cu o medie de peste 550 de cadre pe precum 163 de cadre pe secund\ `n Company of 175.9 cadre pe secund\ `n Half Life 2: Lost Coast [i
secund\, `n timp ce Supreme Commander s-a Heroes sau 9911 puncte `n 3DMark06. L\]imea de peste 45 de cadre pe secund\ `n Supreme
limitat la 42.77 cadre pe secund\. Arhivarea band\ cu memoria este de 5612MB/s, iar arhivarea Commander. L\]imea de band\ cu memoria
directorului-etalon s-a efectuat destul de lent - directorului-etalon s-a realizat `n 235 de secunde. m\surat\ cu SiSoftSandra a fost de 5742MB/s, iar
244 de secunde. Frecven]a maxim\ stabil\ pentru Placa a permis m\rirea frecven]ei procesorului `n 3DMark06 s-au ob]inut 9892 de puncte. Pentru
procesor a fost de 3.5GHz, iar pentru memorii de 3.56GHz, la o tensiune de alimentare variind `ntre arhivarea directorului-etalon au fost necesare
875MHz. Punctajul din 3DMark06 a crescut cu 1.46 [i 1.5V. Din cauza supra`nc\lzirii, rezultatele aproape patru minute. Datorit\ flexibilit\]ii BIOS-
peste 400 de puncte, iar timpul necesar testului de `n teste au fost mai slabe decât cele implicite, ului `n materie de overclocking, am putut m\ri
arhivare a sc\zut la 211 secunde. Din cauza motiv pentru care am mai sc\zut frecven]a frecven]a procesorului la 3.5GHz, memoriile
absen]ei unui sistem avansat de r\cire, `n cazul procesorului la 3.5GHz, memoria fiind tactat\ la func]ionând la 875MHz. Cu aceste valori, s-au
overclocking-ului se recomand\ o carcas\ foarte 875MHz. ~n aceste condi]ii, s-au ob]inut 10.288 de ob]inut 10.297 de puncte `n 3DMark06 [i 11.290 de
bine ventilat\. puncte `n 3DMark06 [i 9186 de puncte `n puncte la testul de procesor din PCMark05.
PCMark05.
CONCLUZIE CONCLUZIE
Pentru cei cu un buget redus, dar care `[i doresc o CONCLUZIE De[i poart\ emblema de workstation, ASUS P5NT
platform\ performant\ [i cu poten]ial de GIGABYTE P35-DS4 este o plac\ de baz\ care se WS poate fi utilizat\ de pasiona]ii de jocuri [i de
overclocking, EVGA nForce 650i Ultra reprezint\ o poate integra `n PC-uri silen]ioase, dar care poate cei care se dau `n vânt dup\ sentimentul oferit de
alegere potrivit\. fi folosit\ cu succes [i pentru overclocking. componentele tactate la frecven]e m\rite.

309Lei 36 luni Senorg România 629Lei 36 luni Ultra PRO Computers 750Lei 36 luni Partenerii ASUS România

40 iulie-august 2007
032-043_test_MB.qxd 25.06.2007 21:08 Page 41

hardware
Pl\ci de baz\ LGA 775

GIGABYTE MSI EVGA


P35-DS3R P35 Platinum nForce 680i LT SLI

8.89 8.91 8.88


Chipset: Intel P35 · Sloturi: 1xPCI-E x16, 3xPCI-E Chipset: Intel P35 · Sloturi: 2xPCI-E x16, 2xPCI-E Chipset: NVIDIA nForce 680i LT SLI · Sloturi:
x1, 3xPCI · Conectori: 12xUSB, 1xGigabit LAN x1, 2xPCI · Conectori: 12xUSB, 1xGigabit LAN, 2xPCI-E x16, 2xPCI-E x1, 2xPCI · Conectori:
2xFirewire, 2xeSATA 8xUSB, 1xGigabit LAN, 1xFirewire

Datorit\ designului simplu, GIGABYTE P35-DS3R MSI este unul dintre primii produc\tori care s-au EVGA nForce 680i LT SLI este o plac\ de baz\
pare o integrare modest\ a noului chipset Intel, cu gr\bit s\ le ofere utilizatorilor pl\ci de baz\ realizat\ `n jurul variantei ieftine a chipset-ului
nume de cod Berlake. echipate cu chipset-ul Intel P35. nForce 680i SLI.

CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI


Pentru r\cirea celor mai fierbin]i componente ale Primul lucru de remarcat la P35 Platinum este noul Dorindu-se a fi o solu]ie performant\ accesibil\
pl\cii (northbridge-ul [i southbridge-ul), sistem de r\cire introdus de MSI - Circu-Pipe. unui segment de pia]\ cât mai mare, nForce 680i
produc\torul a optat pentru o solu]ie pasiv\ Acesta const\ de fapt `ntr-un ansamblu de heat LT SLI are un design simplu [i un sistem de r\cire
simpl\, format\ din dou\ radiatoare. Deoarece pipe-uri care formeaz\ dou\ bucle `mbr\cate cu f\r\ preten]ii, dar totu[i eficient. Amplasarea
back panel-ul nu ofer\ niciun port eSATA, pachetul radiatoare de dimensiuni reduse. Cele cinci porturi conectorilor pentru Power, Reset [i LED-urile
con]ine un bracket care faciliteaz\ prezen]a a SATA de pe plac\ sunt completate de dou\ porturi frontale ale carcasei este ciudat\, ace[tia g\sindu-
dou\ astfel de porturi. Toate cele trei slot-uri PCI eSATA, pozi]ionate pe back panel. ~n cazul utiliz\rii se `n zona bancurilor de memorie [i nu `n partea
sunt utilizabile, deoarece sunt amplasate suficient unei pl\ci video dual slot, unul dintre cele dou\ de jos a pl\cii, cum sunt obi[nui]i cei mai mul]i
de departe de slot-ul PCI-Express x16. ~n cazul slot-uri PCI-Express x1 devine inutilizabil. Mai dintre utilizatori. De[i minimalist din punctul de
utiliz\rii unei pl\ci video dual slot, unul dintre mult, placa video atinge de radiatorul montat pe vedere al accesoriilor, pachetul con]ine cabluri IDE
cele trei slot-uri PCI-Express x1 este `ns\ acoperit southbridge [i `ngreuneaz\ accesul la memorii. rounded, lucru apreciat de cei care doresc un
de placa video. Impresionant este num\rul de ventilatoare care sistem cât mai bine ventilat.
pot fi alimentate direct din plac\: [ase, inclusiv
PERFORMAN}E cel de pe procesor. PERFORMAN}E
De[i designul comun creeaz\ impresia unei pl\ci de ~n 3DMark06 s-au ob]inut 9907 puncte, iar `n
baz\ slabe, performan]ele lui P35-DS3R sunt peste PERFORMAN}E PCMark05 8216 puncte, S.T.A.L.K.E.R. Shadow of
medie. Company of Heroes a rulat cu o medie de Rezultate precum 163 de cadre pe secund\ `n Cernobyl rulând cu 550.38 de cadre pe secund\.
163.5 cadre pe secund\, `n timp ce Half Life 2: Lost Company of Heroes sau 9923 de puncte `n Arhivarea directorului-etalon a necesitat un timp
Coast s-au num\rat 176.95 de cadre pe secund\. 3DMark06 arat\ c\ MSI P35 Platinum este o solu]ie destul de mare - peste patru minute. L\]imea de
Arhivarea directorului-etalon s-a realizat `n mai performant\. Arhivarea directorului-etalon s-a band\ cu memoria a fost de 5702MB/s. ~n ciuda
pu]in de 230 secunde. ~n urma overclocking-ului, realizat `n mai pu]in de patru minute, iar `n sistemului de r\cire modest pentru care a optat
procesorul a func]ionat stabil la 3.58GHz, PCMark05 s-au ob]inut 8222 de puncte. De[i pl\cile produc\torul, placa a func]ionat stabil pân\ la o
memoriile fiind tactate la 861MHz. Astfel, scorul de baz\ MSI nu au reu[it s\ `[i fac\ un renume frecven]\ a procesorului de 3.46GHz, memoriile
din 3DMark06 a crescut de la 9914 puncte la 10.281 printre pasiona]ii de overclocking, am putut m\ri rulând la 882MHz. La aceste valor, S.T.A.L.K.E.R.
de puncte. ~n ciuda m\ririi frecven]ei procesorului frecven]a procesorului pân\ la 3.5GHz, memoriile Shadow of Cernobyl a rulat cu o medie de peste
cu peste 30%, performan]ele nu au suferit o fiind tactate la 875MHz. Punctajul ob]inut `n 700 de cadre pe secund\, iar `n 3DMark06 s-au
`mbun\t\]ire drastic\. ~n PCMark05 s-a `nregistrat 3DMark06 a crescut la 10.309 puncte, iar cel din `nregistrat 10289 de puncte. L\]imea de band\ cu
un scor destul de mic - numai 8620 de puncte -, iar PCMark05 la 9691 de puncte. memoria a suferit o `mbun\t\]ire cu peste 23%, iar
testul de arhivare s-a realizat `n 210 secunde. timpul de arhivare a sc\zut la 211 secunde.
CONCLUZIE
CONCLUZIE De[i P35 reprezint\ un chipset abia introdus pe CONCLUZIE
De[i nu las\ s\ se vad\ acest lucru, GIGABYTE P35- pia]\, MSI a reu[it s\ construiasc\ `n jurul acestuia Cu un pre] ceva mai mic decât al modelului de
DS3R este o plac\ de baz\ cu poten]ial ridicat o plac\ de baz\ puternic\ [i de `ncredere care va top, nForce 680i SLI, nForce 680i LT SLI este un
pentru overclocking. Un impediment ar putea fi fi cu siguran]\ apreciat\ de cei care caut\ cele compromis reu[it `ntre performan]\ [i pre] de
prezen]a unui singur slot PCI-Express x16. mai bune solu]ii pentru overclocking. achizi]ie.

420Lei 36 luni Partenerii GIGABYTE România N/A N/A Skin 729Lei 36 luni Partenerii NVIDIA România
689Lei 36 luni Senorg România

iulie-august 2007 41
42
ASUS Gigabyte ASUS ABIT ASUS Gigabyte MSI Gigabyte EVGA
Striker Extreme N680SLI-DQ6 P5K Deluxe IN9 32X-MAX P5NT WS P35-DQ6 P35 Platinum P35-DS3R nForce 680i LT SLI
032-043_test_MB.qxd

iulie-august 2007
Pl\ci de baz\ LGA 775
hardware

Detalii tehnice
Chipset nForce 680i SLI nForce 680i SLI Intel P35 nForce 680i SLI nForce 650i SLI Intel P35 Intel P35 Intel P35 nForce 680i LT SLI
25.06.2007

Sloturi 2xPCI-E x16, 1xPCI-E x8, 2xPCI-E x16, 1xPCI-E x8, 2xPCI-E x16, 2xPCI-E x16, 1xPCI-E x8, 3xPCI-E x16, 2xPCI-E x1, 2xPCI-E x16, 2xPCI-E x16, 1xPCI-E x16, 2xPCI-E x16,
2xPCI-E x1, 2xPCI 1xPCI-E x1, 2xPCI 2xPCI-E x1, 3xPCI 1xPCI-E x1, 2xPCI 1xPCI, 1xPCI-X 3xPCI-E x1, 2xPCI 2xPCI-E x1, 2xPCI 3xPCI-E x1, 3xPCI 2xPCI-E x1, 2xPCI
21:08

Conectori 10xUSB, 2xGigabit LAN, 10xUSB, 4xGigabit 10xUSB, 2xGigabit LAN, 10xUSB, 2xGigabit LAN, 10xUSB, 2xFirewire, 12xUSB, 1xGigabit 12xUSB, 1xGigabit LAN, 12xUSB, 1xGigabit LAN 8xUSB, 1xGigabit
Ultima or\

2xFirewire, 2xeSATA LAN, 3xFirewire 2xFirewire, 2xeSATA 2xFirewire, 2xeSATA 2xGigabit LAN, 2xeSATA LAN, 3xFirewire 2xFirewire, 2xeSATA LAN, 1xFirewire
SATA/ATA 6/1 10/1 6/1 6/1 6/1 8/1 4/1 8/1 6/1
Video integrat Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu
Page 42

Format ATX ATX ATX ATX ATX ATX ATX ATX ATX
Feature

Rezultate teste
Company of Heroes 800x600 155.9 156.8 163.4 158,6 156.6 161,9 163.0 163.5 158.9
S.T.A.L.K.E.R. 800x600 551.42 556.99 562.62 531,45 529.44 573,21 538.60 554.64 550.38
Half Life 2: Lost Coast 640x480 178.97 175.23 178.17 173.80 175.79 173,62 176.15 176.95 173.80
Supreme Commander 1024x768 45.59 45.16 44.13 45,13 45.16 44,23 43.90 44.36 44.73
3DMark06 9889 9907 9904 9909 9892 9901 9923 9914 9907
PCMark05 8284 8274 8215 8302 8253 8024 8222 8170 8216
Teste comparative

PCMark05 CPU 8595 8607 8635 8599 8605 8618 8615 8593 8592
PCMark05 HDD 5306 5295 5148 5342 5301 5008 5150 5163 5303
SiSoftSandra 2007 Mem MB/s 5764 5736 5624 5755 5742 5611 5579 5653 5702
Versus

Arhivare WinACE 240 240 232 239 239 234 235 229 243
Overclocking
Frecvente CPU/mem 3.43GHz/860MHz 3.26GHz/869MHz 3.46GHz/865MHz 3.43GHz/859MHz 3.50GHz/875MHz 3.46GHz/865MHz 3.50GHz/875MHz 3.58GHz/861MHz 3.46GHz/882MHz
Company of Heroes 800x600 169.2 168.8 178.3 169,1 171.8 176,9 177.0 176.2 172.1
S.T.A.L.K.E.R. 800x600 699.02 675.86 732.98 683,91 695.70 676,23 738.63 677.11 702.91
Laborator

Half Life 2: Lost Coast 640x480 210.29 202.82 212.23 208,74 210.06 206,09 214.43 209.28 209.27
Supreme Commander 1024x768 47.32 47.09 45.12 48,13 48.00 46,63 45.37 45.90 45.81
3DMark06 10278 10202 10191 10277 10297 10275 10309 10281 10289
Topuri

PCMark05 9539 9340 9471 9566 9682 9462 9691 8620 9685
PCMark05 CPU 10992 10503 9824 11075 11290 11147 11071 10066 11173
PCMark05 HDD 5316 5353 5177 5150 5388 5070 5113 5168 5343
SiSoftSandra 2007 Mem MB/s 6893 6744 6842 6956 7068 6608 6978 6650 7047
Arhivare WinACE 215 217 202 215 211 211 200 210 211
Note
Not\ jocuri 3.60 3.59 3.61 3.55 3.55 3.61 3.57 3.60 3.57
Not\ aplica]ii sintetice 3.71 3.70 3.69 3.72 3.71 3.65 3.68 3.70 3.69
Not\ overclocking 1.28 1.26 1.27 1.28 1.29 1.27 1.30 1.24 1.29
Not\ dot\ri 0.40 0.41 0.36 0.37 0.36 0.38 0.36 0.35 0.33
Verdict 8.99 8.96 8.93 8.92 8.91 8.91 8.91 8.89 8.88
Gigabyte EVGA BFG MSI EVGA Albatron ABIT MSI ASUS
P35-DS4 nForce 680i SLI nForce 680i SLI P35 Neo nForce 650i Ultra PX650i ULTRA Fatal1ty FP-IN9 SLI P6N SLI Platinum P5N-E SLI
032-043_test_MB.qxd

Detalii tehnice
Chipset Intel P35 nForce 680i SLI nForce 680i SLI Intel P35 nForce 650i Ultra nForce 650i Ultra nForce 650i SLI nForce 650i SLI nForce 650i SLI
25.06.2007

Sloturi 2xPCI-E x16, 2xPCI-E x16, 1xPCI-E x8, 2xPCI-E x16, 1xPCI-E x8, 1xPCI-E x16, 1xPCI-E x16, 1xPCI-E x16, 2xPCI-E x16, 2xPCI-E x16, 2xPCI-E x16,
3xPCI-E x1, 2xPCI 2xPCI-E x1, 2xPCI 1xPCI-E x1, 2xPCI 3xPCI-E x1, 2xPCI 2xPCI-E x1, 3xPCI 2xPCI-E x1, 3xPCI 2xPCI-E x1, 2xPCI 1x PCI-E x1, 3x PCI 1x PCI-E x1, 2x PCI
Conectori 12xUSB, 1xGigabit 10xUSB, 2xGigabit 10xUSB, 2xGigabit 12xUSB, 1xGigabit 8xUSB, 8xUSB, 8xUSB, 8xUSB, 2x Firewire, 8xUSB, 2x Firewire,
21:08

LAN, 3xFirewire LAN, 2xFirewire LAN, 2xFirewire LAN, 2xFirewire 1xGigabit LAN 1xGigabit LAN 1xGigabit LAN 1xGigabit LAN, 1xeSATA 1xGigabit LAN, 1xeSATA
SATA/ATA 8/1 6/1 6/1 5/1 4/1 4/1 4/2 4/2 4/2
Video integrat Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu
Page 43

Format ATX ATX ATX ATX ATX ATX ATX ATX ATX
Rezultate teste
Company of Heroes 800x600 163.0 156.5 155.1 161,3 153.8 157.5 156,4 148.4 155,1
S.T.A.L.K.E.R. 800x600 525.22 526.74 525.66 575,28 551.59 525.53 554,73 551.76 550.00
Half Life 2: Lost Coast 640x480 173.73 176.81 172.83 175,71 174.61 174.04 174,03 176.15 169,81
Supreme Commander 1024x768 44.26 43.80 44.86 42,95 42.77 42.74 43,56 43.35 43,45
3DMark06 9911 9896 9895 9920 9904 9915 9920 9869 9892
PCMark05 8159 8235 8271 8231 8234 8242 8243 8159 8111
PCMark05 CPU 8592 8565 8605 8602 8573 8606 8595 8593 8593
PCMark05 HDD 5102 5304 5335 5025 5256 5269 5265 5230 5353
SiSoftSandra 2007 Mem MB/s 5612 5756 5710 5546 5711 5710 5719 5666 5570
Arhivare WinACE 235 239 244 240 244 243 242 243 257
Overclocking
Frecvente CPU/mem 3.50GHz/875MHz 3.46GHz/865MHz 3.45GHz/865MHz 3.26GHz/815MHz 3.50GHz/875MHz 3.50GHz/875MHz 3.11GHz/890MHz 3.11GHz/855MHz 3.11GHz/815MHz
Company of Heroes 800x600 179.3 170.5 170.7 176,4 173.9 171.3 167.0 160.0 158.4
S.T.A.L.K.E.R. 800x600 729.36 695.05 696.05 688,28 684.28 701.15 647,47 618.04 599.28
Half Life 2: Lost Coast 640x480 212.10 211.28 209.28 202,08 212.49 211.28 197,68 197,16 186.08
Supreme Commander 1024x768 45.88 47.13 47.06 46,13 45.85 44.93 45,42 43.61 44.13
3DMark06 10288 10293 10286 10202 10309 10295 10137 10110 10002
PCMark05 9186 8959 8859 9267 9670 9699 9073 9003 8995
PCMark05 CPU 10904 11157 11145 10521 11259 11274 10038 10014 9993
PCMark05 HDD 5134 5362 5341 5065 5268 5281 5287 5255 5355
SiSoftSandra 2007 Mem MB/s 6695 7003 6984 6407 7066 7053 6532 6431 6233
Arhivare WinACE 207 204 214 217 211 212 220 225 233
Note
Not\ jocuri 3.55 3.53 3.52 3.60 3.53 3.50 3.55 3.52 3.52
Not\ aplica]ii sintetice 3.67 3.70 3.69 3.64 3.68 3.69 3.69 3.67 3.63
Not\ overclocking 1.28 1.28 1.27 1.25 1.29 1.28 1.23 1.20 1.18
Not\ dot\ri 0.38 0.36 0.36 0.35 0.30 0.29 0.30 0.35 0.30

iulie-august 2007
Verdict 8.88 8.87 8.84 8.84 8.80 8.79 8.77 8.74 8.63
Pl\ci de baz\ LGA 775
hardware

43
044-053_test.qxd 25.06.2007 21:26 Page 44

hardware Ultima or\ Feature Teste comparative Versus Laborator Topuri


Imprimante foto

IMPRIMANTE FOTO
POZE DIGITALE LA MINUT
Vremurile fotografiei pe film sunt de mult uitate [i, o dat\ cu ele, studiourile pentru developare.
Locul acestora din urm\ a fost luat de imprimante foto specializate.
APARATELE FOTO DIGITALE AU REU{IT S| trebuie aplicat\. Substan]a colorat\ trece din Dye-sublimation, care dispun de un strat de
`nlocuiasc\ `n propor]ie de mai bine de 90% stare solid\ `n stare gazoas\ (de unde [i numele protec]ie special.
aparatele foto pe film de pe pia]\. Pu]ini tehnicii de printare) [i p\trunde `n suprafa]a
entuzia[ti sau fotografi profesioni[ti mai hârtiei, unde revine la starea solid\. Printarea SISTEMUL DE TEST
realizeaz\ `n ziua de azi fotografii folosind efectiv\ se realizeaz\ prin aplicarea separat\ a Accentul s-a pus pe calitatea fotografiei, aceasta
pelicul\ foto. De aceea, de]in\torii studiourilor culorilor la fiecare trecere a pozei prin dreptul având o pondere de 50% din nota final\. Cealalt\
de developare au fost nevoi]i s\ achizi]ioneze capului de printare. Se realizeaz\ patru treceri, jum\tate a fost `mp\r]it\ `ntre dot\ri [i timpul
imprimante foto pentru a putea r\spunde specifice celor trei culori [i stratului de protec]ie efectiv de printare. Viteza de imprimare a
cererilor din partea clien]ilor. care se aplic\ la final. Pentru fiecare trecere influen]at cu 25% nota general\, iar dot\rile au
este folosit\ o zon\ de ribon ce nu mai este contribuit tot cu 25% la verdictul final. La acest
TEHNICI DE PRINTARE reciclat\ ulterior, pierderile de substan]\ ultim capitol, am punctat cablurile livrate,
Cele mai utilizate tehnici de printare foto la ora ajungând pân\ la 95% pentru o poz\ obi[nuit\. suportul pentru carduri de memorie, display-ul
acutual\ sunt InkJet [i Dye-sublimation sau Un standard de conectare care a ajuns s\ se LCD [i aplica]iile incluse.
Dye-sub. Prima este binecunoscut\ [i presupune impun\ pe pia]\ este PictBridge. Acesta permite Criteriile de departajare a calit\]ii
impregnarea hârtiei cu pic\turi de cerneal\ de printarea imaginilor prin conectarea camerelor fotografiilor au fost reproducerea culorilor,
ordinul picolitrilor. Cartu[ele de cerneal\ sunt de foto direct la imprimant\ printr-un port USB. De granula]ia printului, erorile de aliniere [i
obicei diferen]iate dup\ culorile folosite `n asemenea, acest standard recunoa[te [i reproducerea detaliilor.
procesul de printare, cea mai folosit\ combina]ie stick-urile de memorie.
fiind CMYK. Tendin]a actual\ este aceea de a CONCLUZIE
include [ase cartu[e, cernelurile adi]ionale fiind AVANTAJE {I DEZAVANTAJE Imprimantele foto compacte s-au eviden]iat prin
Light Cyan [i Light Magenta, m\rind num\rul de Imprimantele foto cu jet de cerneal\ sunt cele calitatea imaginilor, reprezentând o alternativ\
nuan]e pân\ la 72.9 milioane. mai silen]ioase [i au cel mai mic cost per pentru studiourile foto, atât din punct de vedere
Tehnica Dye-sublimation folose[te o rol\ fotografie. ~n plus, nu necesit\ timp de `nc\lzire. al pre]ului de achizi]ie, cât [i al costului per
lung\ de film transparent (ribon), ce se aseam\n\ Datorit\ tehnicii speciale, imprimantele cu poz\.
cu o coal\ de celofan colorat. Aceast\ rol\ de Dye-sub pot oferi, `n mod teoretic, o rezolu]ie Imprimantele foto standard pot fi folosite cu
film con]ine substan]a color solubil\ solid\ superioar\ a imaginii. ~n ciuda noilor tipuri de succes pentru fotografii A4 cu condi]ia ca
corespunz\toare culorilor de baz\ CMY. Capul de cerneal\ [i a hârtiei folosite, rezisten]a la ap\ imaginea digital\ s\ aib\ o rezolu]ie mare [i s\
printare folose[te un element de `nc\lzire cu pentru unele printurile cu jet de cerneal\ a fie folosit\ hârtie foto special\.
temperatur\ variabil\, aceasta din urm\ fiind r\mas o problem\. Nu acela[i lucru se poate Daniel Ion
direct propor]ional\ cu cantitatea de culoare ce spune [i despre fotografiile realizate cu daniel.ion@xtrempc.ro

44 iulie-august 2007
044-053_test.qxd 25.06.2007 21:26 Page 45
044-053_test.qxd 25.06.2007 21:44 Page 46

hardware Ultima or\ Feature Teste comparative Versus Laborator Topuri


Imprimante foto

Sony HP Sony
UP-CR10L Photosmart A516 DPP-FP60

8.83 8.29 8.25


Metod\ de printare: Dye-sub · Ecran LCD: 8” Metod\ de printare: Inkjet · Ecran LCD: 1.5” Metod\ de printare: Dye-sub · Ecran LCD: 2.0”
· Rezolu]ie foto: 300x300dpi · Card reader: Da · Rezolu]ie foto: 4800x1200dpi · Card reader: Da · Rezolu]ie foto: 1856x1248dpi · Card reader: Da
· Format hârtie: 10X15 ·Dimensiuni: 275x300x380mm · Format hârtie: 10x15 ·Dimensiuni: 220x116x116mm · Format hârtie: 10x15 ·Dimensiuni: 175x137x60mm

Modelul SnapLab UP-CR10L de la Sony este o Una dintre cele mai mici imprimante foto DPP-FP60 este modelul cu dot\rile de baz\ din
imprimant\ foto cu Dye-sublimation pentru compacte de la HP, Photosmart A516 ofer\ dot\rile gama imprimantelor foto digitale de la Sony.
studiouri de multiplicare. standard pentru gama din care face parte.
CONSTRUC}IE {I DOT|RI
CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI Imprimanta poate accepta doar cinci tipuri de
Imprimanta de fa]\ folose[te o rol\ de hârtie foto Printarea f\r\ ajutorul calculatorului este facilitat\ carduri de memorie. Ecranul este fix [i relativ mic,
[i un ribon specific, dimensiunea maxim\ a prin standardul PictBridge [i cele cinci tipuri de dar permite vizualizarea imaginilor [i efectelor ce
fotografiilor fiind de 175x125mm. Conectivitatea carduri de memorie recunoscute de cititorul pot fi aplicate direct de pe imprimant\. Datorit\
este asigurat\ de un port USB [i un port serial. integrat. Instalarea cartu[ului se face rapid [i u[or, tehnologiei folosite, num\rul de poze ce pot fi
Operarea echipamentului se poate face u[or [i de dar nu se poate spune acela[i lucru [i despre imprimate cu un ribon este fix. Func]ionarea este
c\tre o persoan\ nespecializat\, imprimanta aplica]ia [i driverele pentru Windows. Afi[ajul este pu]in cam zgomotoas\ [i necesit\ ceva mai mult
oferind informa]ii despre num\rul pozelor printate mic, dar suficient pentru vizualizarea pozelor sau spa]iu pe birou decât imprimantele cu jet de
[i costul total al serviciilor prestate. navigarea prin meniuri. Un loca[ special permite cerneal\.
ata[area unei baterii care se achizi]ioneaz\
PERFORMAN}| separat. PERFORMAN}|
Printre atuurile acestei imprimante se num\r\ Viteza de printare este semnificativ mai mare
viteza de printare de numai 18 secunde pentru o PERFORMAN}| decât cea a concuren]ilor care folosesc tehnologia
poz\ [i rezisten]a la umiditate prin aplicarea unui Imprimanta folose[te un singur cartu[ cu trei inkjet. Pentru cei patru pa[i de printare sunt
strat de protec]ie [i ecranul mare de 8” sensibil la culori, ceea ce scade calitatea culorii negru din necesare 63 de secunde, indiferent dac\ imaginile
atingere. Acesta din urm\ este foarte util pentru poze. Viteza de imprimare este destul de sc\zut\, sunt preluate din calculator sau de pe un mediu de
realizarea unor mici modific\ri pe imagine chiar o fotografie fiind printat\ la rezolu]ie maxim\ `n stocare extern. Rezolu]ia de imprimare este de
`nainte de printare. Calitatea pozelor este bun\, aproximativ 1’45”, indiferent de surs\. Pixelii sunt 1856x1248 de puncte, rezultând astfel poze de o
`ns\ culorile sunt pu]in estompate. vizibili la o analiz\ de aproape, dar per ansamblu calitate bun\.
pozele au o calitate acceptabil\.
CONCLUZIE CONCLUZIE
Pre]ul, greutatea [i aspectul sunt specifice CONCLUZIE Nu este cea mai bun\ [i nici cea mai rapid\, dar
echipamentelor destinate firmelor mici care ofer\ Cu un cost per fotografie de 0.85RON, imprimanta poate reprezenta alegerea optim\ pentru cei care
servicii de multiplicare a fotografiilor. este recomandat\ pentru uz personal. apreciaz\ poze cu un strat de protec]ie special.

6200Lei 12 luni Partenerii Sony România 291Lei 12 luni Trend Import-Export 399Lei 12 luni Partenerii Sony România

46 iulie-august 2007
044-053_test.qxd 25.06.2007 21:45 Page 47

hardware
Imprimante foto

Sony HP Canon
DPP-FP90 Photosmart A717 SELPHY CP510

8.54 8.71 7.33


Metod\ de printare: Dye-sub · Ecran LCD: 3.6” Metod\ de printare: Inkjet · Ecran LCD: 2.5” Metod\ de printare: Dye-sub · Ecran LCD: -
· Rezolu]ie foto: 1856x1248dpi · Card reader: Da · Rezolu]ie foto: 4800x1200dpi · Card reader: Da · Rezolu]ie foto: 300x300dpi · Card reader: Nu
· Format hârtie: 10x15 ·Dimensiuni: 180x148x67mm · Format hârtie: 10x15 ·Dimensiuni: 252x118x126mm · Format hârtie: 10x15 ·Dimensiuni: 178x131x63mm

Pentru modelul de top din gama imprimantelor Cu un aspect elegant [i sofisticat, modelul A717 Aceast\ imprimant\ de la Canon ofer\ doar
foto compacte, Sony ofer\ facilit\]i de editare este topul de gam\ al imprimantelor foto produse facilit\]ile standard de printare, dot\rile fiind
avansate. de HP. minime.

CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI


Ecranul mare de 3.6” rabatabil este foarte util Ceea ce scoate `n eviden]\ aceast\ imprimant\ La dot\ri putem puncta un port miniUSB cu cablu
pentru vizualizarea efectelor ce pot fi aplicate este memoria intern\ de 4GB, care poate fi retractabil pentru conectarea direct\ la camere
fotografiilor cu ajutorul imprimantei. Func]ia Auto folosit\ pentru transferul pozelor din calculator foto, un port PictBridge [i un port USB pentru
Touch-up reu[e[te s\ `nl\ture din imagine ochii sau de pe memoriile portabile. Printre alte dot\ri conectarea la calculator. Imprimanta utilizeaz\
ro[ii, s\ compenseze par]ial imaginile subexpuse [i se num\r\ ecranul de 2.5” rabatabil [i suportul hârtie `n format carte po[tal\ [i ribon specific.
s\ m\reasc\ pu]in claritatea imaginilor mi[cate. pentru standardul PictBridge. Poate fi folosit\ o hârtie cu format special pentru
Fa]\ de modelul DPP-FP60, imprimanta dispune `n imprimarea pozelor tip buletin.
plus de suport pentru carduri Compact Flash. PERFORMAN}|
Men]ion\m c\ instalarea ribonului [i a hârtiei se Testele f\cute la calitate maxim\ au avut ca PERFORMAN}|
face foarte u[or. rezultat culori vii [i detalii bine conturate. La o Sistemul de printare cu Dye-sublimation reu[e[te
analiz\ atent\ se poate observa un u[or zgomot de s\ redea culorile destul de bine, dar tehnologia
PERFORMAN}| imagine, care nu este `ns\ vizibil de la distan]\. este pu]in cam veche [i rezolu]ia mai slab\ decât
Timpul de imprimare este mai sc\zut fa]\ de Printurile realizate pe hârtie HP Premium Photo a celorlalte imprimante asem\n\toare. Timpul de
modelul FP60, o poz\ fiind printat\ cu ajutorul Paper s-au ridicat calitativ deasupra celor realizate printare este mai sc\zut atunci când sursa este
calculatorului `n 48 de secunde. Culorile sunt pu]in cu HP Advanced Photo Paper. La testul de DPI a camera foto. Set\rile de calitate sunt destul de
estompate, chiar [i `n cazul folosirii calit\]ii avut cel mai bun rezultat din test. Durata de limitate, din driver putând fi ajustate doar
maxime. Culoarea neagr\ este bine redat\, dar printare a unei poze difer\ semnificativ `n func]ie culorile, luminozitatea [i contrastul.
pozele nu au punctat prea bine la testul de DPI. de sursa din care este preluat\ [i de calitatea
setat\. CONCLUZIE
CONCLUZIE Cu toate c\ este un model mai vechi, SELPHY
Chiar dac\ nu va mul]umi utilizatorii mai CONCLUZIE CP510 `[i `ndepline[te bine rolul de imprimant\
preten]io[i, imprimanta DPP-FP90 puncteaz\ HP Photosmart A717 este o imprimant\ foto foto atunci când este conectat\ la o camer\
pozitiv prin dot\ri [i vitez\ de imprimare. compact\ cu performan]e foarte bune. digital\.

669Lei 12 luni Partenerii Sony România 809Lei 12 luni Partenerii HP România 185Lei 12 luni Tornado Sistems

iulie-august 2007 47
044-053_test.qxd 25.06.2007 21:45 Page 48

hardware Ultima or\ Feature Teste comparative Versus Laborator Topuri


Imprimante foto

HP Epson Canon
D7360 StylusPhoto R265 PIXMA iP4300

9.13 8.01 8.71


Metod\ de printare: Inkjet · Ecran LCD: 3.4” Metod\ de printare: Inkjet · Ecran LCD: - Metod\ de printare: Inkjet · Ecran LCD: -
· Rezolu]ie foto: 4800x1200dpi · Card reader: Da · Rezolu]ie foto: 5760x1440dpi · Card reader: Nu · Rezolu]ie foto: 9600x2400dpi · Card reader: Nu
· Format hârtie: A4 · Dimensiuni: 455x381x170mm · Format hârtie: A4 · Dimensiuni: 450x414x210mm · Format hârtie: A4 · Dimensiuni: 445x303x160mm

Acest model din seria D7300 de la HP F\r\ a fi sofisticat\, aceast\ imprimant\ foto de Cu un aspect sobru [i minimalist, aceast\
impresioneaz\ prin aspect [i facilit\]i avansate. birou a reu[it s\ se descurce mul]umitor per imprimant\ foto de la Canon a l\sat o impresie
ansamblu. foarte bun\, `n ciuda dot\rilor limitate.
CONSTRUC}IE {I DOT|RI
Ecranul de 3.5” rabatabil este sensibil la atingere, CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI
ceea ce faciliteaz\ controlul print\rii [i mici Ca [i fratele mai mare R360, imprimanta de fa]\ Singura modalitate de printare de pe dispozitive
modific\ri ale imaginii atunci când imprimanta nu folose[te un cap piezoelectric fix [i [ase cartu[e de externe este portul PictBridge. Am apreciat
este conectat\ la calculator. Fotografiile de pe culoare cu cerneluri Claria. Pentru acestea din posibilitatea de imprimare `n mod duplex [i cele
cardurile de memorie pot fi modificate automat urm\ produc\torul garanteaz\ rezisten]a la ap\ [i dou\ t\vi de hârtie. La acestea se poate ad\uga [i
prin func]ia Photo Fix. Imprimanta dispune de dou\ p\strarea foarte `ndelungat\ a culorilor. Dot\rile adaptorul pentru discuri printabile. Capul de
t\vi de hârtie, una din ele fiind specific\ includ un adaptor pentru printarea pe discuri [i un imprimare [i cartu[ele sunt independente [i se pot
formatului 10x15. port PictBridge, dar lipsa ecranului face imposibil\ schimba foarte u[or.
printarea imaginilor de pe stick-uri USB.
PERFORMAN}| PERFORMAN}|
Calitatea imaginii este foarte bun\ per ansamblu. PERFORMAN}| Viteza este unul dintre atuurile acestei
Culorile sunt saturate [i bine reproduse, dar sunt Rezultatele ob]inute cu R265 au fost destul de imprimante, o pagin\ A4 la rezolu]ie maxim\ fiind
pu]in mai `nchise decât cele originale. Nuan]ele de bune, cu un balans bun al culorilor. Negrul [i printat\ `n 156 de secunde, iar o poz\ 10x15 `n
gri [i cele ale pielii sunt de asemenea bine nuan]ele de gri au fost [i ele bine redate. Timpul numai 64 de secunde. Culorile sunt pu]in
reproduse. Imprimanta s-a dovedit a favoriza de imprimare a pozelor este destul de mare la suprasaturate, dar nu de-ajuns de mult ca s\
hârtia HP Advanced Photo, timpii de printare fiind set\rile de calitate maxim\ atunci când se afecteze calitatea foarte bun\ per ansamblu.
semnificativ mai mici la folosirea acesteia. printeaz\ de pe calculator, dar scade la jum\tate Cerneala are o rezisten]\ sporit\ la umiditate, iar
Fotografiile `n format 10x15 sunt printate `n doar când se folosesc portul PictBridge [i calitatea Canon garanteaz\ men]inerea culorilor timp de 10
un minut. Photo. ani pentru fotografiile expuse `n f\r\ protec]ie.

CONCLUZIE CONCLUZIE CONCLUZIE


Rapid\ [i cu o interfa]\ foarte accesibil\, D7360 Espon R265 este o imprimant\ foto simpl\, f\r\ PIXMA iP4300 este o imprimant\ recomandat\ atât
este recomandat\ celor care apreciaz\ calitatea. preten]ii, dar care reu[e[te s\ imprime poze la o pentru fotografii, cât [i pentru text sau materiale
calitate mai mult decât acceptabil\. combinate.

525Lei 12 luni Partenerii HP România 317Lei 12 luni Partenerii Epson România N/A N/A ProCA România

48 iulie-august 2007
044-053_test.qxd 25.06.2007 21:45 Page 49

hardware
Imprimante foto

HP Epson HP
D5160 StylusPhoto R360 Pro B9180

6.96 8.63 8.79


Metod\ de printare: Inkjet · Ecran LCD: monocrom Metod\ de printare: Inkjet · Ecran LCD: 3.5” Metod\ de printare: Inkjet · Ecran LCD: monocrom
· Rezolu]ie foto: 4800x1200dpi · Card reader: Da · Rezolu]ie foto: 5760x1440dpi · Card reader: Da · Rezolu]ie foto: 4800x1200dpi · Card reader: Nu
· Format hârtie: A4 · Dimensiuni: 450x375x168mm · Format hârtie: A4 · Dimensiuni: 450x414x210mm · Format hârtie: A3 · Dimensiuni: 662x422x237mm

Versatil\ [i u[or de folosit, aceast\ imprimant\ A[a cum rezult\ [i din numele s\u, modelul de fa]\ Impun\toare din toate punctele de vedere, aceast\
foto de la HP se adreseaz\ utilizatorilor face parte din gama de top a imprimantelor foto imprimant\ se adreseaz\ fotografilor profesioni[ti
individuali. cu jet de cerneal\ de la Epson. [i arti[tilor.

CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI


Designul este simplu, dar lista de dot\ri nu este Conectarea la calculator nu este neap\rat Imprimanta folose[te opt cartu[e de culoare [i cap
limitat\. Chiar dac\ lipse[te ecranul LCD, necesar\ func]ion\rii. Cititorul de carduri [i portul de printare independent. Suport\ printarea pe
imprimanta dispune de card reader, tav\ pentru PictBridge faciliteaz\ imprimarea de pe medii medii rigide cu grosime maxim\ de 1.5mm prin
hârtie foto [i tav\ special\ pentru discuri externe de stocare. Ecranul cu diagonala de 9cm intermediul unei t\vi rabatabile. Un afi[aj
printabile. Pentru imprimarea pozelor de pe este suficient pentru previzualizarea imaginilor [i monocrom cu dou\ linii de text informeaz\
carduri de memorie nu se pot face set\ri legate de setarea op]iunilor de imprimare. Epson R360 utilizatorul de nivelul de cerneal\ din fiecare
calitate sau hârtia folosit\. folose[te un sistem de printare cu cap cartu[ [i eventualele erori ap\rute. Operarea este
piezoelectric fix [i [ase cartu[e. silen]ioas\, dar dispozitivul necesit\ un birou
PERFORMAN}| propriu. La capitolul conectivitate men]ion\m
Pentru test s-a folosit cartu[ul foto special, al\turi PERFORMAN}| portul Ethernet pentru utilizare `n re]ea.
de cartu[ul color standard. O poz\ `n format 10x15 Timpul de printare pentru o poz\ 10x15 a fost de
a fost printat\ de pe un mediu extern de stocare aproximativ 2 minute, iar pentru formatul A4 PERFORMAN}|
`n 80 de secunde, iar prin intermediul imprimarea a durat aproape 6 minute, fiind astfel Calitatea imaginilor reproduse se ridic\ la m\sura
calculatorului, printarea a durat 145 de secunde cu cea mai lent\ imprimant\ din test. Pe de alt\ a[tept\rilor. Nuan]ele de gri [i culoarea neagr\
set\rile de calitate maxim\. Calitatea pozelor este parte, pozele au fost de o calitate superioar\, sunt bine reproduse datorit\ celor trei cartu[e
bun\, cu o tendin]\ de `nchidere a nuan]elor de culorile fiind saturate. Pozele de mici dimensiuni specializate. Imprimarea unei pagini color la
ro[u. Liniile sunt bine delimitate, iar nuan]ele de au o rezolu]ie bun\, fapt ce se datoreaz\ `n mare calitate maxim\ s-a realizat `n 245 de secunde, iar
gri sunt bine reproduse. parte pic\turilor de cerneal\ de numai 1.5 a unei poze 10x15 `n 108 secunde.
picolitri.
CONCLUZIE CONCLUZIE
F\r\ s\ exceleze la capitolul dot\ri sau calitatea CONCLUZIE A[a cum sugereaz\ [i numele, modelul de fa]\ este
imaginilor, aceast\ imprimant\ este recomandat\ Epson StylusPhoto R360 este o imprimant\ foto de o imprimant\ foto profesional\ pentru aplica]ii
pentru uz personal. top cu multe dot\ri [i facilit\]i. specializate.

327Lei 12 luni Ultra PRO Computers 499Lei 12 luni Partenerii Epson România 1919Lei 12 luni Partenerii HP România

iulie-august 2007 49
Standard Sony HP Sony HP Sony Canon

50
UP-CR10L Photosmart A717 DPP-FP90 Photosmart A516 DPP-FP60 SELPHY CP510
Compacte
044-053_test.qxd

Imprimante foto

iulie-august 2007
hardware

Detalii tehnice
Metod\ printare Dye-sublimation Inkjet Dye-sublimation Inkjet Dye-sublimation Dye-sublimation
25.06.2007

Conectare la PC USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0
Rezolu]ie foto 300x300dpi 4800x1200dpi 1856x1248dpi 4800x1200dpi 1856x1248dpi 300x300dpi
Format foto 10x15cm 10x15cm 10x15cm 10x15cm 10x15cm 10x15cm
Ecran LCD 8" 2.5" 3.6" 1.5" 2.0" -
21:28

Card reader/tipuri card Da. 7 Da. 6 Da. 4 Da. 6 Da. 3 Nu


Editare imagine Da Da Da Da Da Nu
Ultima or\

PictBridge Da Da Da Da Da Da
Cost poz\ 10x15 - 0.85RON 0.99RON 0.85RON 0.99RON -
Page 50

Dimensiuni (mm) 275x300x380 252x118x126 180x148x67 220x116x116 175x137x60 178x131x63


Greutate (kg) 11 1.57 1.17 1.17 1.17 0.94
Rezultate test
Feature

Durat\ imprimare PC/card 18 / 18 125 / 105 48 / 44 125 / 105 63 / 62 74 / 58


Durat\ efectiv\ imprimare PC/card 16 115 / 50 36 115 / 50 50 52
Rezisten]\ la umiditate Da Da Da Nu Da Da
Note
Calitate foto 7.66 9.66 7.83 9.33 8 7.66
Vitez\ imprimare 10 6 9 6 8 7
Dot\ri 10 9.5 9.5 8.5 9 7
Verdict final 8.83 8.71 8.54 8.29 8.25 7.33

HP HP Canon Epson Epson HP


Teste comparative

Photosmart D7360 Photosmart Pro B9180 PIXMA iP4300 StylusPhoto R360 StylusPhoto R265 Photosmart D5160
Versus

Detalii tehnice
Laborator

Metod\ printare Inkjet Inkjet Inkjet Inkjet Inkjet Inkjet


Conectare la PC USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0
Rezolu]ie foto 4800x1200dpi 4800x1200dpi 9600x2400dpi 5760x1440dpi 5760x1440dpi 4800x1200dpi
Format foto maxim A4 A3 A4 A4 A4 A4
Topuri

Ecran LCD 3.4" Monocrom. 2 lini Nu 3.5" Nu Monocrom. o linie


Card reader/tipuri card Da. 5 Nu Nu Da. 8 Nu Da. 5
Editare imagine Da Nu Nu Da Nu Da
Extra PictBridge - CD tray. PictBridge CD tray. PictBridge CD tray. PictBridge CD tray. PictBridge
Cost poz\ 10x15 0.79RON 0.69RON - - - 0.85RON
Dimensiuni (mm) 455x381x170 662x422x237 445x303x160 450x414x210 450x414x210 450x375x210
Greutate (kg) 7.9 17 6.5 6.5 6.5 4.9
Rezultate test
Durat\ imprimare 195 245 156 290 285 438
Durat\ efectiv\ imprimare 182 211 114 273 268 426
Rezisten]\ la umiditate Da Da Da Da Da Da
Note
Calitate foto 9 9.33 9.16 8.5 8.66 8.66
Vitez\ imprimare 9 8.5 10 8 8.2 6
Dot\ri 9.5 8 6.5 9.5 6.5 7
Verdict final 9.13 8.79 8.71 8.63 8.01 6.96
044-053_test.qxd 26.06.2007 11:53 Page 51
044-053_test.qxd 25.06.2007 21:28 Page 52

hardware Ultima or\ Feature Teste comparative Versus Laborator Topuri


8600 VS 2600

8600 VS 2600
MAINSTREAM ~N PRIM-PLAN
Din dorin]a de a vedea cum se compar\ noua genera]ie de pl\ci video mainstream de la AMD/ATI,
am realizat un prim test comparativ cu o pereche de pl\ci video din seria 8600 de la NVIDIA.
FANII ATI AU AVUT MULT DE A{TEPTAT PENTRU trebuie men]ionat\ lipsa unei aliment\ri externe. cantitatea de memorie este de 256MB. Revenind la
pl\cile video din seria HD 2000. ~n ciuda faptului c\ Se pare c\ cei 390 de milioane de tranzistori ai arhitectura Unified Superscalar Shader, placa este
au fost prezentate `n acela[i timp, lansarea pe procesorului grafic pot fi pu[i `n valoare doar cu dotat\ cu 120 de unit\]i de procesare, opera]iile
pia]a retail a fost decalat\. Astfel, modelul de top ajutorul curentului oferit de portul PCI-Express. de calcul cu virgul\ mobil\ realizându-se pe 128 de
HD 2900XT a ajuns pe mâna testerilor la `nceputul Revenind la sistemul de r\cire, acesta este format bi]i. Comparativ, seria Radeon X1600 dispune de un
lunii mai, seriile HD 2600 [i HD 2400 fiind la acea dintr-un radiator de aluminiu [i cupru. Memoriile procesor grafic cu 157 de milioane de tranzistori
dat\ disponibile doar clien]ilor OEM. Conform unor intr\ `n contact cu suprafa]a din aluminiu prin construit pe tehnologia de 90nm. Unit\]ile de
specula]ii din sfera IT, dificult\]ile pe care le-au intermediul unor thermal pad-uri. Aceea[i solu]ie procesare sunt `n num\r de 12 pentru pixel shader
`ntâmpinat cei de la AMD/ATI au fost legate de de contact este folosit\ [i `n cazul procesorului, [i cinci pentru vertex shader.
procesul de dezvoltare a noilor nuclee. ~ntârzierea dar c\ldura este preluat\ de o pastil\ de cupru [i Memoria GDDR4 a fost introdus\ de ATI pe
i-a permis rivalului NVIDIA s\-[i consolideze `ntr-o un radiator cu lamele din acela[i material. modelul X1950XTX. Performan]ele cu care se laud\
oarecare m\sur\ pozi]ia pe pia]\, dar aceasta nu Ventilatorul se men]ine `n limite acceptabile de produc\torii sunt rate de transfer de pân\ la 4GB/s
ar fi trebuit s\ fie o problem\ dac\ r\spunsul de la zgomot, tura]ia fiind dependent\ de temperatura [i frecven]e de peste 2000MHz. Din p\cate, se pare
ATI va fi unul pe m\sur\. detectat\. Modul de lucru CrossFire este suportat c\ acest tip de memorie va fi pentru `nceput
A[a cum a fost precizat `n num\rul anterior, prin cele dou\ mufe specifice. disponibil doar pentru seria HD 2600, modelul high
principala inova]ie adus\ de noile pl\ci video de la ~n ceea ce prive[te specifica]iile tehnice, end fiind dotat cu memorii GDDR3.
AMD/ATI este a doua genera]ie a arhitecturii GPU-ul este tactat la 800MHz, iar memoriile GDDR4 Placa include un controller audio HD [i a fost
Unified Shader. Aceasta a fost dezvoltat\ plecând la impresionanta frecven]\ de 2200MHz. Nucleul livrat\ cu adaptor DVI-HDMI pentru a putea fi
de la platforma Xenos inclus\ `n consolele XBox este construit pe tehnologia de 65nm, iar conectat\ la un ecran compatibil HD.
360. Astfel, dac\ seria X1900 dispunea de 48 de
unit\]i vectoriale [i 48 scalare, modelele din seria CONCUREN}A
HD 2000 ajung la 320 de unit\]i de procesare Din dorin]a de a vedea cum se compar\ noua
independente. genera]ie mainstream de la AMD/ATI cu pl\cile din
aceea[i gam\ de la NVIDIA, am ales dou\ modele
ATI RADEON HD 2600XT ce reprezint\ dou\ niveluri diferite de
Placa de fa]\ este un sample perfect func]ional, performan]\. Am ales implementarea BLISS
care ne-a fost oferit prin amabilitatea AMD. Ceea GeForce 8600GTS PCX de la Gainward a chip-ului
ce ne-a atras aten]ia `nc\ de la `nceput a fost G84 [i de la Leadtek, modelul PX8600GT.
lungimea PCB-ului, aceasta fiind egal\ cu cea a Solu]ia propus\ de Gainward are un aspect
unei pl\ci video NVIDIA GeForce 8800GTS. aparte, fiind acoperit\ cu o gril\ metalic\ neagr\
Diferen]a major\ este `ns\ faptul c\ placa de la ATI sus]inut\ de un cadru de plastic. Acest ansamblu
ocup\ un singur slot, sistemul de r\cire acoperind ad\poste[te un cooler din aluminiu [i un ventilator
aproape `ntreaga suprafa]\. Tot la capitolul aspect silen]ios. Placa ocup\ dou\ slot-uri [i necesit\

52 iulie-august 2007
044-053_test.qxd 25.06.2007 21:28 Page 53

hardware
8600 VS 2600

alimentare printr-o muf\ cu [ase pini. Cei 256MB ATI Gainward Leadtek
GDDR3 nu dispun de radiatoare, fiind r\ci]i de Radeon HD 2600XT BLISS 8600GTS PCX WinFast PX8600GT TDH
ventilatorul GPU-ului. Frecven]e sunt cele
standard, mai precis 675MHz pentru procesor [i
2000MHz pentru memorii. ~n pachet se pot g\si
dou\ mufe DVI-VGA, un cablu S-video-RGBA [i un
adaptor MOLEX pentru mufa de alimentare.
Jocurile lipsesc, din p\cate.
Cel de-al doilea concurent este modelul Detalii tehnice
WinFast PX8600GT TDH de la Leadtek. ~n contrast Chipset RV630 G84GTS G84GT
cu placa descris\ anterior, acesta ocup\ doar un Frecven]\ chipset / memorie 800MHz / 2200MHz 675MHz / 2000MHz 540MHz / 1400MHz
singur slot, iar r\cirea se face cu ajutorul unui Memorie / bus memorie 256MB / 128 bi]i 256MB / 128 bi]i 256MB / 128 bi]i
cooler cu radiator din cupru, care are contact [i cu Unit\]i de procesare 120 32 32
memoriile. Procesorul grafic dispune de 32 de COH 1024x768 79.10 63.20 53.40
unit\]i de stream, la fel ca [i cel de pe placa de la
COH 1600x1200 30.90 35.10 29,5
Gainward, dar frecven]ele de lucru sunt reduse la
HL2 Lost Coast 1024x768 166.96 171.37 154,81
540MHz [i 1400MHz pentru memorii. ~n acest caz,
HL2 Lost Coast 1600x1200 4x/8x 41.03 42.67 35,05
alimentarea suplimentar\ nu mai este necesar\. Pe
lâng\ suportul pentru SLI, placa ofer\ o ie[ire STALKER 1024x768 medium 52.68 70.49 60,72
S-video la care se poate conecta un cablu HDTV STALKER 1600x1200 high 28.58 33.08 29,46
inclus `n pachet. ~n bundle este oferit jocul Joint Supreme Commander 1024x768 30.79 37.17 30,02
Task Force. Supreme Commander 1600x1200 4x 12,34 17.44 15,41
Aquamark 3 113311 133461 124670
PLATFORMA DE TEST 3DMark06 5148 6040 4980
Pentru a nu influen]a negativ scorurile este
recomandat\ folosirea unei platforme de test care cele care f\ceau parte din formula de test pân\ 8600GT. Cel pu]in ciudat a fost rezultatul ob]inut `n
s\ aib\ un nivel de performan]\ cât mai ridicat. acum. Company of Heroes la rezolu]ia 1024x768 [i am fost
Din aceste considerente am ales placa de baz\ Astfel, am rulat testul de performan]\ inclus `n pl\cut surprin[i s\ constat\m c\ `n HL2 Lost Coast s-a
GA-N680SLI-DQ6 de la Gigabyte. Prezentat\ `n jocul Company of Heroes la rezolu]ia 1024x768 cu apropiat mai mult de modelul de la Gainward.
num\rul anterior, aceasta a reu[it s\ impresioneze set\rile implicite [i la rezolu]ia 1600x1200 cu Preciz\m c\ `n timpul testelor temperatura pl\cii
atât prin design, cât [i prin dot\ri. R\cirea este activarea func]iei Antialiasing. Pentru nivelul Lost de la AMD/ATI a fost destul de ridicat\, solu]ia de
asigurat\ de un sistem de radiatoare din cupru [i Coast din Half Life 2, cunoscut pentru folosirea r\cire fiind la limita eficien]ei.
heat pipe-uri care acoper\ northbridge-ul [i tehnicii de randare HDR (High Dynamic Range), am
southbridge-ul, precum [i VRM-ul. Se pot remarca rulat testul de stres pentru placa video la rezolu]ia CONCLUZIE
de asemenea cele trei porturi PCI-Express, dou\ de 1024x768 cu set\rile implicite [i la rezolu]ia Prima impresie oferit\ de ATI Radeon HD 2600XT a
din ele având specifica]ii x16, cel de-al treilea x8. 1600x1200 cu 4x Antialiasing [i 8x Anisotropic fost pu]in cam dezam\gitoare. Nu a reu[it s\
La capitolul performan]\ a punctat foarte bine Filtering. Un joc relativ controversat din punct de dep\[easc\ performan]ele unui model 8600GTS
datorit\\ chipset-ului nForce 680i SLI de la NVIDIA. vedere al performan]ei este S.T.A.L.K.E.R. Shadow of standard decât `ntr-un sigur caz [i pentru acela avem
Procesorul folosit a fost Intel Core 2 Extreme Chernobyl. Sunt cunoscute o serie de comenzi [i un semn de `ntrebare. Dac\ facem o presupunere
Quad-Core QX6700 care a rulat la frecven]a set\ri care pot `mbun\t\]i semnificativ performan]a bazat\ pe modelele lansate `n seria Radeon X1000,
standard de 2.67MHz. R\cirea a fost asigurat\ de pe sisteme mai slabe. F\r\ a recurge la acestea, am putem spune c\ HD 2600XT va fi modelul de top din
cooler-ul Gigabyte 3D Rocket II. Memoria RAM a folosit un demo dintr-un nivel al jocului [i am re]inut gama mainstream. Ne putem a[tepta cel mai
constat dintr-un kit 2x1GB DDR2 de la GeIL, care a num\rul mediu de cadre pe secund\. Pentru probabil la introducerea unei versiuni PRO cu
func]ionat la frecven]a de 800MHz cu laten]ele rezolu]ia 1024x768 am folosit set\rile Medium, iar frecven]e ceva mai sc\zute [i la versiuni XT
4-4-4-12. Puterea a venit de la o surs\ Fortron pentru cea de-a doua rezolu]ie am folosit set\rile supratactate.
Epsilon de 600W. High. Jocul care a reu[it s\ `ngenuncheze toate cele Un semn de `ntrebare poate veni [i din partea
Testele au fost rulate pe sistemul de operare trei pl\ci video a fost Supreme Commander. Dac\ la driverelor furnizate care, chiar dac\ nu p\reau a fi `n
Windows XP Professional SP2. Pentru pl\cile cu rezolu]ia 1024x768 a rulat cu un num\r minim de 30 stadiul Beta, sunt la prima versiune [i pot suferi
chipset NVIDIA s-a folosit driver-ul ForceWare de cadre pe secund\, la rezolu]ia 1600x1200 cu 4x modific\ri `nsemnate pe parcurs.
158.22. Pentru placa ATI ne-a fost furnizat un Antialiasing, num\rul cadrelor a sc\zut sub 20. Am fi dorit s\ rul\m teste DirectX 10 sub
driver oficial care include [i suportul pentru Rezultatele nu sunt greu de interpretat atunci Windows Vista, dar timpul nu a fost de partea
redarea sunetului prin portul DVI. când ne uit\m exclusiv la o list\ de scoruri. Placa HD noastr\. Credem c\ rezultatele ar putea s\ fie pu]in
2600XT de la ATI se plaseaz\ ca performan]\ `ntre diferite `n mediul de lucru pentru care placa ofer\
PERFORMAN}ELE OB}INUTE cele dou\ solu]ii mainstream de la NVIDIA. Trei suport nativ.
Am folosit pentru testare o serie de jocuri relativ noi rezultate ob]inute la rezolu]ii mari [i testele Daniel Ion
[i care au cerin]e de performan]\ mai mari decât sintetice o apropie `ns\ foarte mult de modelul daniel.ion@xtrempc.ro

iulie-august 2007 53
054-061_test.qxd 25.06.2007 21:35 Page 54

hardware Ultima or\ Feature Teste comparative Versus Laborator Topuri


Laborator

FOXCONN Galaxy
WinFast N5M2AA-EKRS2H GF 8500GE

N5M2AA-EKRS2H este o plac\ de baz\ PERFORMAN}E Galaxy a lansat GeForce 8500GE, o se poate realiza prin intermediul
mainstream bazat\ pe chipset-ul mai ~n ciuda chipset-ului vechi, nivelul de versiune supratactat\ a modelului driver-ului Forceware.
vechi al NVIDIA, nForce4. performan]\ nu este foarte sc\zut, GeForce 8500GT.
placa descurcându-se bini[or `n toate PERFORMAN}E
CONSTRUC}IE {I DOT|RI testele. Astfel, aceasta a reu[it CONSTRUC}IE {I DOT|RI Datorit\ overclocking-ului, GeForce
Placa dispune de patru sloturi PCI, ob]inerea unui scor de 25.557 `n Overclocking-ul reu[it de Galaxy `n 8500GE aduce o `mbun\t\]ire a
dou\ PCI-Express x1 [i un slot PCI- 3DMark2001, iar `n Half Life 2 a atins cazul lui GeForce 8500GT este de-a performan]elor cu aproape 50% fa]\
Express x16. Layout-ul PCB-ului este 122.27 de cadre pe secund\. dreptul uimitor. Frecven]a de modelele cu frecven]e implicite.
neinspirat, astfel `ncât montarea unei Arhivarea cu WinAce a 6415 fi[iere cu procesorului grafic a fost m\rit\ cu De[i rezultate precum 52.26 cadre pe
pl\ci video de ultim\ genera]ie va o dimensiune total\ de 475MB a peste 30%, func]ionând la 594MHz. secund\ `n Far Cry la rezolu]ia
provoca oarece probleme, cel pu]in durat 5 minute [i 44 de secunde. La Memoriile Hynix folosite ruleaz\ la 1280x1024 4x/8x sau peste 3000 de
unul dintre cele patru porturi SATA capitolul overclocking, BIOS-ul s-a 1400MHz, `n condi]iile `n care NVIDIA puncte `n 3DMark06 nu impresioneaz\,
devenind inutilizabil. La dispozi]ie ne dovedit destul de s\r\c\cios, specific\ pentru acest model o placa permite rularea unui num\r
mai sunt puse [i dou\ porturi IDE integrând totu[i tehnologia TigerOne, valoare de 800MHz. Singurul considerabil de jocuri.
ATA133. Este permis\ crearea unei patentat\ FOXCONN, care permite accesoriu prezent `n pachet este un
matrice de tip RAID 0, 1, 0+1 sau overclocking-ul dinamic, `n func]ie de cablu S-Video, care permite CONCLUZIE
JBOD folosind porturile SATA. Cele solicitarea procesorului. conectarea unui televizor la De[i `n general pl\cile video din
patru bank-uri de memorie pot calculator. ~n ciuda conectorului SLI segmentul entry level sunt destinate
acomoda pân\ la 4GB DDR2-800 Dual CONCLUZIE de care dispune PCB-ul, realizarea vizion\rii de filme sau mediului office,
Channel. Chip-ul de sunet ales este WinFast N5M2AA-EKRS2H reprezint\ unei configura]ii SLI hardware cu Galaxy GeForce 8500GE este o solu]ie
b\trânul Realtek AC’97 5.1. Ca dot\ri alegerea potrivit\ pentru construirea dou\ astfel de pl\ci nu este posibil\. demn\ de luat `n calcul de to]i
se mai remarc\ opt porturi USB 2.0, unui sistem nepreten]ios, dar care Activarea unei astfel de configura]ii utilizatorii cu buget restrâns.
dou\ Firewire [i un port Gigabit LAN, reu[e[te totu[i s\ fac\ fa]\ Pre] Garan]ie Contact
precum [i un conector IrDA. aplica]iilor [i jocurilor recente. 289 Lei 24 luni Asesoft Distribution
Pre] Garan]ie Contact
Detalii tehnice
205 Lei 36 luni Partenerii Foxconn România
Chipset: G86GT · Memorie: 256MB DDR3 · Frecven]\ chipset/memorie: 594/1400MHz · Interfa]\:
Detalii tehnice PCI-Express 16x · Bus memorie: 128 bi]i · Conectori: 1xDVI, 1xD-Sub, S-Video · Jocuri: N/A ·
Socket: AM2 · Chipset: NVIDIA nForce4 · Sloturi: 1xPCI-Express x16, 2xPCI-Express x1, 4xPCI · Software: N/A · HDTV: Da
Memorie/Capacitate: DDR2-800/4GB · Conectori: 4xUSB, 1xGigabit LAN, 1xFirewire, · ATA: 4xSATA,
Teste
2xATA133 · R\cire: activ\
Far Cry 1280x1024 68.42 F.E.A.R. 1280x960 49.00
Overclocking F.E.A.R. 1600x1200 33.00
Far Cry 1600x1200 47.93
FSB / Multiplicator: 200-500MHz / Da · V Core / V DIMM / V PCI-E / V Chipset: Da / Da / Da / Da Far Cry 1280x1024 4X/8X 52.26 F.E.A.R. 1280x960 4X/8X 28.00
Rezultate Teste Far Cry 1600x1200 4X/8X 36.00 F.E.A.R. 1600x1200 4X/8X 17.00
Far Cry 640x480 193.22 PCMark05 4202 HL2 1280x1024 49.96 Prey 1280x1024 33.50
DOOM 3 640x480 119.3 PCMark05 CPU 3517 HL2 1600x1200 37.70 Prey 1600x1200 23.80
Half Life 2 640x480 122.27 PCMark05 HDD 4981 HL2 1280x1024 4X/8X 35.96 Prey 1280x1024 4X/8X 28.00
Commanche 4 640x480 69.35 SiSoftSandra 2005 Mem MB/s 5875 HL2 1600x1200 4X/8X 26.66 Prey 1600x1200 4X/8X 19.00
3DMark01 SE 25557 Arhivare WinACE 344’’ AquaMark3 Default 80107 3DMark06 Default 3181

8.52 2.70
Performan]e Performan]e
Jocuri: 3.69 Sintetice: 4.18 Dot\ri: 0.65 Jocuri: 2.08 Sintetice: 0.52 Dot\ri: 0.09

54 iulie-august 2007
054-061_test.qxd 25.06.2007 21:47 Page 55

hardware
Laborator

InFocus Primera
IN24+ Disc Publisher Pro

InFocus ne propune un proiector ridicat. Difuzorul de 1W `ncorporat Aceast\ imprimant\ pentru discuri PERFORMAN}E
ieftin [i nepreten]ios pentru mediul este suficient pentru prezent\rile de optice include dou\ DVD writere [i un Printarea se realizeaz\ cu ajutorul a
de afaceri. afaceri, nedeosebindu-se cu nimic sistem automatizat de manipulare. dou\ cartu[e, unul color (CMY) [i unul
fa]\ de modelele similare. ~n pachet negru (Bk). Calitatea imaginilor
CONSTRUC}IE {I DOT|RI se mai afl\ cablurile necesare CONSTRUC}IE {I DOT|RI ob]inute a fost foarte bun\, aceasta
~n spatele videoproiectorului se afl\ conect\rii, un convertor EuroSCART- Dimensiunile [i forma sunt similare cu datorându-se rezolu]iei maxime de
tehnologia DLP creat\ de Texas Component [i o telecomand\. cele ale unei imprimante obi[nuite, 4800dpi. Imprimarea efectiv\ a unui
Instruments, suportând o rezolu]ie dar aceasta dispune de dot\ri specifice disc se face `n mai pu]in de 2 minute.
nativ\ de 800x600 (SVGA). Conform CALITATEA IMAGINII personaliz\rii Imprimarea [i scrierea integral\ a unui
produc\torului, standardele video Imaginea este de calitate medie, CD-urilor [i DVD-urilor. Cele dou\ CD la viteza 24x au durat 2’46”, iar
suportate sunt NTSC, PAL, SECAM, reproducerea culorilor fiind unit\]i optice Pioneer pot inscrip]iona scrierea cu viteza 8x [i
480i, 480p, 576i, 576p, 720p [i 1080i. inferioar\ altor modele testate `n CD-uri cu viteza 40x, imprimarea a dou\ DVD-uri 22’20”.
L\udându-se cu o luminozitate redac]ie. Luminozitatea este discuri DVD-R sau DVD+R cu 16x [i Aplica]ia PrimoDVD, care faciliteaz\
maxim\ de 2200 de lumeni ANSI [i un insuficient\ pentru o camer\ discuri double layer cu 8x. Un `ntregul proces este livrat\ `n pachet,
contrast de 2000:1, IN24+ atinge un iluminat\ normal, iar cre[terea element important al dispozitivului `mpreun\ cu o
consum de maximum 300W. Indiferent acesteia la maximum va duce la este bra]ul robotic de manipulare a versiune special\ a SureThing CD
de modul de afi[are selectat - sporirea infidelit\]ii paletei discurilor. Folosind tehnologia Labeler 5. Separat, se poate
Whisper sau High Bright -, durata de coloristice, mai ales `n combina]ie cu AccuDisc, acesta este unul dintre cele achizi]iona un kit care va permite
via]\ a l\mpii nu dep\[e[te 2000 de un contrast de 100%. Meniul permite mai precise mecanisme de pe pia]\. printarea pe discuri mai mici, cum ar
ore. Pe partea din spate se g\sesc ajustarea mai multor parametri Erorile de pozi]ionare sau `nc\rcare a fi cele de 80mm sau cele `n format
dou\ porturi D-Sub (unul pentru vizuali, `ns\ eficien]a acestor dou\ discuri sunt excluse. ~n modul business card.
semnalul de intrare, iar cel\lalt modific\ri las\ de dorit. standard de
pentru conectarea unui monitor), un operare, imprimanta suport\ 50 de CONCLUZIE
conector S-Video [i unul RCA, precum CONCLUZIE discuri, dar aceast\ capacitate se Dispozitivul de fa]\ este recomandat
[i un jack audio [i un port USB. ~n Pentru companiile ce dispun de un poate dubla cu ajutorul unui adaptor cu `ncredere firmelor care doresc s\
ciuda celor dou\ ventilatoare laterale buget limitat, dar au nevoie de un inclus. Conectarea se realizeaz\ prin ofere servicii de multiplicare [i
responsabile pentru r\cirea l\mpii, `n videoproiector portabil pentru intermediul unui port USB, iar cele personalizare a mediilor optice, pre]ul
timpul func]ion\rii dispozitivul se `ntâlnirile de afaceri InFocus IN24+ dou\ unit\]i optice pot fi folosite s\u fiind destul de prohibitiv pentru un
`nc\lze[te foarte tare. Totodat\, reprezint\ o alternativ\ suficient de independent pentru citire [i scriere. studio personal.
zgomotul de func]ionare este foarte performant\.
Pre] Garan]ie Contact
Pre] Garan]ie Contact
12930 Lei 12 luni GSR Grup
1882 Lei 24 luni I.R.I.S.
Detalii tehnice
Detalii tehnice Mod de printare: Inkjet · Rezolu]ie tip\rire color: 4800dpi · Capacitate de stocare discuri
Tehnologie de afi[are: DLP · Rezolu]ie: 800x600 SVGA · Lamp\: 200/250W - 2000/2000 ore · normal\/cu adaptor inclus : 50/100 · Greutate: 11.8kg · Dimensiuni (cm): 45.2x27.9x44.5 ·
Luminozitate: 2200 ANSI lumeni · Contrast: 2000:1 · Greutate: 2.7kg · Sunet: 1W Mono · Zoom: 1- Conectare: USB 2.0 · Unitate optic\: 2xDVD RW Pioneer DVR-111D · Software: PrimoDVD 2.1,
1.1 · Zgomot opera]ional: 35dB PxEngine 3.0, ShureThing CD Labeler 5.0

7.50 9.10
Performan]e Performan]e
Calitate imagine: 7.1 Performan]e: 8.2 Dot\ri: 7.2 Performan]\: 9.0 Dot\ri: 9.2

iulie-august 2007 55
054-061_test.qxd 25.06.2007 21:35 Page 56

hardware Ultima or\ Feature Teste comparative Versus Laborator Topuri


Laborator

Gigabyte Foxconn
GV-NX86S256H FV-N88SMBD2-ONOC

Gigabyte GV-NX86S256H reprezint\ o PERFORMAN}E ~n `ncercarea de a p\trund\ pe pia]a MOLEX la conector cu [ase pini.
solu]ie grafic\ destinat\ sistemelor Datorit\ sistemului de r\cire lipsit de retail, Foxconn ofer\ o variant\
silen]ioase. zgomot, placa se `nc\lze[te destul de supratactat\ a modelului 8800GTS. PERFORMAN}E
puternic. Cu toate acestea, ea a ~n ciuda frecven]elor m\rite, Foxconn
CONSTRUC}IE {I DOT|RI rulat stabil `n toate testele f\r\ a CONSTRUC}IE {I DOT|RI FV-N88SMBD2-ONOC nu ofer\
De[i este un GeForce 8600GTS, GV- beneficia de un flux de aer care s\ Spre deosebire de modelul cu performan]e mai bune decât alte
NX86S256H nu dispune de conectorul asigure un schimb de c\ldur\ mai frecven]e implicite, unde procesorul modele testate. Astfel, de[i `n
de alimentare de [ase pini. Modelul a eficient. Folosind rezolu]ia grafic este tactat la 500MHz, F.E.A.R. [i Prey s-a observat o u[oar\
fost proiectat `n a[a fel `ncât s\ 1280x1024 4x/8x, Far Cry a rulat cu o FV-N88SMBD2-ONOC are un GPU care `mbun\t\]ire, `n Far Cry [i Half Life 2
func]ioneze numai cu energia oferit\ medie de 84.41 de cadre pe secund\, func]ioneaz\ la 575MHz. De s-au ob]inut rezultate u[or mai mici
de portul PCI-E. Sistemul de r\cire `n timp ce, `n acelea[i condi]ii, `n asemenea, memoriile au suferit un decât `n cazul modelelor GeForce
este alc\tuit din dou\ radiatoare Prey s-au `nregistrat 48.7 cadre pe overclocking de peste 12%, rulând la 8800GTS 320MB. De asemenea, se
conectate `ntre ele prin dou\ heat secund\. Gigabyte GV-NX86S256H a 1800MHz. De[i nu con]ine jocuri, observ\ o `mbun\t\]ire a scorului din
pipe-uri. De[i acesta acoper\ reu[i s\ ob]in\ `n 3DMark06 un scor pachetul ofer\ ca bundle un game. 3DMark06 cu aproximativ 600 de
`ntreaga suprafa]\ a PCB-ului, el de 5474 de puncte. Pentru conectarea diferitelor puncte fa]\ de modelele cu frecven]e
asigur\ numai r\cirea procesorului dispozitive de afi[are a imaginii, placa implicite.
grafic, nu [i a memoriilor. Ca bundle, CONCLUZIE dispune de accesoriile obi[nuite: dou\
pachetul con]ine jocul Supreme Gigabyte GV-NX86S256H este o convertoare DVI-to-VGA [i un cablu CONCLUZIE
Commander, iar accesoriile pe care le solu]ie grafic\ potrivit\ pasiona]ilor HDTV. Pentru utilizatorii care dispun De[i nu reu[e[te s\ dep\[easc\
g\sim al\turi de GV-NX86S256H sunt de jocuri cu urechi sensibile, `ns\ de o surs\ de alimentare mai veche, modelele altor produc\tori, Foxconn
un convertor DVI-to VGA [i un cablu este recomandat\ o ventilare produc\torul livreaz\ placa `mpreun\ FV-N88SMBD2-ONOC este o plac\ video
HDTV/Video-out. eficient\ a carcasei. cu un adaptor de la conector de tip de top.

Pre] Garan]ie Contact Pre] Garan]ie Contact


639 Lei 36 luni Partenerii GIGABYTE România 1099 Lei 24 luni Partenerii Foxconn România

Detalii tehnice Detalii tehnice


Chipset: G84GTS · Memorie: 256MB DDR3 · Frecven]\ chipset/memorie: 675/2000MHz · Interfa]\: Chipset: G80GTS · Memorie: 640MB DDR3 · Frecven]\ chipset/memorie: 575/1800MHz · Interfa]\:
PCI-Express 16x · Bus memorie: 128 bi]i · Conectori: 2xDVI, S-Video · Jocuri: Supreme Commander PCI-Express 16x · Bus memorie: 320 bi]i · Conectori: 2xDVI, S-Video · Jocuri: N/A · Software:
· Software: N/A · HDTV: Da VirtualDrive Pro 10, RestoreIT 7 · HDTV: Da

Teste Teste
Far Cry 1280x1024 123.56 F.E.A.R. 1280x960 82.00 Far Cry 1280x1024 174.38 F.E.A.R. 1280x960 131.00
Far Cry 1600x1200 87.69 F.E.A.R. 1600x1200 55.00 Far Cry 1600x1200 172.06 F.E.A.R. 1600x1200 115.00
Far Cry 1280x1024 4X/8X 84.41 F.E.A.R. 1280x960 4X/8X 39.00 Far Cry 1280x1024 4X/8X 171.31 F.E.A.R. 1280x960 4X/8X 94.00
Far Cry 1600x1200 4X/8X 59.31 F.E.A.R. 1600x1200 4X/8X 25.00 Far Cry 1600x1200 4X/8X 149.93 F.E.A.R. 1600x1200 4X/8X 67.00
HL2 1280x1024 100.93 Prey 1280x1024 67.50 HL2 1280x1024 175.42 Prey 1280x1024 123.20
HL2 1600x1200 76.92 Prey 1600x1200 49.50 HL2 1600x1200 157.69 Prey 1600x1200 99.40
HL2 1280x1024 4X/8X 62.68 Prey 1280x1024 4X/8X 48.70 HL2 1280x1024 4X/8X 126.76 Prey 1280x1024 4X/8X 99.00
HL2 1600x1200 4X/8X 46.49 Prey 1600x1200 4X/8X 35.50 HL2 1600x1200 4X/8X 96.74 Prey 1600x1200 4X/8X 77.90
AquaMark3 Default 98302 3DMark06 Default 5474 AquaMark3 Default 100739 3DMark06 Default 8767

4.52 8.27
Performan]e Performan]e
Jocuri: 3.70 Sintetice: 0.72 Dot\ri: 0.10 Jocuri: 7.26 Sintetice: 0.90 Dot\ri: 0.11

56 iulie-august 2007
054-061_test.qxd 25.06.2007 21:35 Page 57
054-061_test.qxd 25.06.2007 21:36 Page 58

hardware Ultima or\ Feature Teste comparative Versus Laborator Topuri


Laborator

ASUS Galaxy
F3Sc GF 8600GT

Modelul de fa]\ face parte din seria PERFORMAN}E Galaxy ne ofer\ o versiune nici uzualul convertor DVI-to-VGA.
F3 de la ASUS, construit\ `n jurul noii Procesorul a avut un cuvânt greu de supratactat\ [i cu un design modest a
platforme Intel - Santa Rosa. spus la performan]a per ansamblu a modelului GeForce 8600GT. PERFORMAN}E
laptopului. Scorurile ob]inute `l ~n teste, m\rirea frecven]elor [i-a
CONSTRUC}IE {I DOT|RI recomand\ pentru utilizarea `n CONSTRUC}IE {I DOT|RI spus cuvântul, Galaxy GF 8600GT
Laptopul cânt\re[te aproape 3kg, mediul office [i pentru aplica]ii Ca [i celelalte modele din seria a oferind un framerate satisf\c\tor,
ceea ce poate fi trecut cu vederea multimedia. Din p\cate, placa video opta, GeForce 8600GT beneficiaz\ de indiferent de joc. Utilizând rezolu]ia
]inând cont de dot\rile sale. Am fost este modest\, la rularea 3DMark06 tehnologia Pure Video, care ajut\ la 1280x1024 cu Antialiasing 4x [i
surprin[i de rezolu]ia nativ\ ob]inându-se doar 950 de puncte. Un decodarea filmelor HD. Totu[i, Anisotropic Filtering 8x, Far Cry a
1680x1050 a monitorului, care este alt capitol la care nu s-a prezentat trebuie ]inut cont c\ deocamdat\ rulat cu o medie de 77.67 de cadre
de-a dreptul impresionant\ pentru o prea bine a fost autonomia, rulând GeForce 8500 [i 8600 ofer\ suport pe secund\. ~n acelea[i condi]ii, `n
diagonal\ de 15.4”. Placa de baz\ un film pe DVD timp de 100 de Pure Video numai folosind sistemul Prey s-au `nregistrat 44.10 cadre pe
include chipset-ul Intel Crestline minute. De[i este livrat cu Windows de operare Windows Vista. GF secund\. Scorul ob]inut `n 3DMark06
PM965, care suport\ memorii DDR2 Vista, testele au fost f\cute sub 8600GT de la Galaxy beneficiaz\ de la set\ri implicite a fost de 5006
la frecven]a de 667MHz [i dispune de Windows XP din cauza lipsei un GPU tactat la 594MHz, `n timp ce puncte.
1GB memorie RAM. Compatibilitatea aplica]iilor compatibile. valoarea implicit\ este de 540MHz.
cu DirectX 10 este asigurat\ de placa Memoria a trecut [i ea prin procedeul CONCLUZIE
video NVIDIA GeForce 8400M, care CONCLUZIE de overclocking, fiind tactat\ la 1600 De[i este o plac\ video accesibil\,
dispune de o memorie de 512MB. Performant [i atractiv din punctul de MHz. Cooler-ul montat pe GPU este Galaxy GF 8600GT ofer\ performan]e
Pentru stocare, F3Sc a fost echipat vedere al dot\rilor, modelul F3Sc de ales `n a[a fel `ncât s\ asigure [i acceptabile, care pot fi `mbun\t\]ite
cu un harddisk SATA Hitachi de 160GB la ASUS este recomandat ventilarea chip-urilor de memorie. ulterior prin realizarea unei
cu 8MB buffer [i o vitez\ de pentru birou sau pentru redarea Pachetul este s\r\c\cios [i nu con]ine configura]ii SLI.
5400RPM. con]inutului multimedia.
Pre] Garan]ie Contact

Pre] Garan]ie Contact 410 Lei 24 luni Asesoft Distribution

N/A N/A Partenerii ASUS România Detalii tehnice


Detalii tehnice Chipset: G84GT · Memorie: 256MB DDR3 · Frecven]\ chipset/memorie: 594/1600MHz · Interfa]\:
Procesor: Intel Core 2 Duo T7300 2GHz · Memorie: 1GB DDR2 667MHz · Display: 15.4” WXGA+ PCI-Express 16x · Bus memorie: 128 bi]i · Conectori: 1xDVI, 1xD-Sub, S-Video · Jocuri: N/A ·
1680x1050 · HDD: 160GB 5400RPM SATA · Unitate optic\: DVD Writer Dual Layer · Conectori: Software: N/A · HDTV: Da
4xUSB, Firewire, RJ-45, RJ-11, D-Sub, DVI, S-video, TV RF, Audio · Extra: Card reader, Bluetooth 2.0,
Teste
WLAN 802.11 a/b/g/n, webcam 1.3MP · Dimensiuni: 365x270x28mm · Greutate: 2.95kg
Far Cry 1280x1024 110.55 F.E.A.R. 1280x960 75.00
Teste Far Cry 1600x1200 78.65 F.E.A.R. 1600x1200 51.00
Autonomie office 109min EVEREST Memory Read 4873 Far Cry 1280x1024 4X/8X 77.67 F.E.A.R. 1280x960 4X/8X 37.00
Autonomie multimedia 100min EVEREST Memory Write 3579 Far Cry 1600x1200 4X/8X 54.12 F.E.A.R. 1600x1200 4X/8X 24.00
3DMark2001 SE 9504 Cinebench 2003 x CPU 624/41” HL2 1280x1024 91.47 Prey 1280x1024 60.90
PCMark05 CPU 5052 Arhivare WinAce 4’58” HL2 1600x1200 68.89 Prey 1600x1200 44.30
PCMark05 Memory 4150 SiSoftSandra CPU ALU/FPU 18376/12398 HL2 1280x1024 4X/8X 56.19 Prey 1280x1024 4X/8X 44.10
PCMark05 HDD 4544 SiSoftSandra Memorie 3961 HL2 1600x1200 4X/8X 41.99 Prey 1600x1200 4X/8X 32.20
HDD File Write 43.45 SiSoftSandra HDD 47 AquaMark3 Default 100527 3DMark06 Default 5006

7.92 4.16
Performan]e Performan]e
Autonomie: 4.56 Dot\ri: 8.20 Performan]\: 9.83 Jocuri: 3.36 Sintetice: 0.71 Dot\ri: 0.09

58 iulie-august 2007
054-061_test.qxd 25.06.2007 21:36 Page 59

hardware
Laborator

NEMESIS ASUS
OVERDOSE AERO EDITION EN8600GTS Silent/HTDP/256M

pc-coolers ofer\ deja un sistem PERFORMAN}E ASUS ne ofer\ o solu]ie grafic\ PERFORMAN}E
echipat cu noile solu]ii grafice de la Rezultatele ob]inute sunt de-a silen]ioas\ pentru segmentul Pentru c\ cele dou\ radiatoare sunt
NVIDIA, GeForce 8800 Ultra. dreptul incredibile. Scorul de peste mainstream DirectX 10. legate `ntre ele printr-un heat pipe,
16000 de puncte reu[it `n 3DMark06 transferul de c\ldur\ ar trebui s\ se
CONFIGURA}IE {I DOT|RI sau cele peste 60.000 de puncte CONSTRUC}IE {I DOT|RI realizeze foarte rapid. Cu toate
Carcasa impozant\, g\zduie[te un ob]inute `n 3DMark2001 vorbesc de la Pentru a crea o plac\ video cu nivel acestea, se observ\ o diferen]\ de
procesor Intel Core 2 Quad Q6600. sine. Practic, sistemul permite de zgomot zero, ASUS a folosit o temperatur\ destul de mare `ntre
Elemente precum side panel-ul rularea oric\rui joc la rezolu]ia solu]ie de r\cire care se aseam\n\ ele. ~n 3DMark06 s-au ob]inut 5471
transparent, tuburile luminoase, 1600x1200 4x/8x. Datorit\ prin design cu cea utilizat\ pe de puncte, temperatura procesorului
chipset-ul nForce 680i SLI [i cele dou\ componentelor de top, sistemul este EN7800GT TOP Silent. Produc\torul a grafic dep\[ind 75 grade C. La
pl\ci video NVIDIA GeForce 8800Ultra pu]in cam g\l\gios, `ns\ acest lucru utilizat frecven]ele implicite, rezolu]ia 1600x1200 4x/8x, Far Cry a
Superclocked demonstreaz\ c\ se poate rezolva prin reducerea recomandate de NVIDIA. ~nl\turarea rulat cu o medie de aproape 60 de
sistemul se adreseaz\ exclusiv tura]iei ventilatoarelor cu ajutorul nivelului de zgomot presupune `ns\ cadre pe secund\.
pasiona]ilor de jocuri devoratoare de modulului de control cu display unele sacrificii. Astfel, de[i modelul
resurse. Asamblarea este irepro[abil\, montat `n partea din fa]\. de referin]\ al NVIDIA pentru GeForce CONCLUZIE
sistemul fiind aerisit [i permi]ând un 8600GTS este single slot, EN8600GTS ASUS EN8600GTS Silent permite
flux de aer optim. Frecven]a CONCLUZIE Silent ocup\ dou\ slot-uri ale rularea la set\ri satisf\c\toare a
procesorului a fost urcat\ de la 2.4 la pc-coolers ofer\ un sistem care cu carcasei. Pe lâng\ cele dou\ CD-uri cu tuturor jocurilor de pe pia]\, oferind
3.15GHz, `ns\ memoriile au fost siguran]\ va putea fi folosit `n orice drivere [i manualul pl\cii, pachetul `n acela[i timp suport DirectX 10 la un
l\sate la frecven]a lor implicit\ - mediu o perioad\ lung\ de timp, f\r\ mai con]ine ghidul de utilizare, un pre] avantajos. Acestor caracteristici
1066MHz. a necesita investi]ii ulterioare. cablu HDTV, un convertor DVI-to-VGA li se adaug\ luxul unui sistem
[i o borset\ pentru medii optice. silen]ios.
Pre] Garan]ie Contact
12029 Lei 30 luni pc-coolers.ro Pre] Garan]ie Contact

Detalii tehnice 791 Lei 36 luni Ultra PRO Computers

Procesor: Intel Core 2 Quad Q6600 · Plac\ video: 2xEVGA e-GeForce 8800Ultra Supeclocked · Plac\ Detalii tehnice
de baz\: EVGA nForce 680i SLI · Memorie: 2x1024MB Mushkin XP2-8500 · Harddisk: Western Digital
WD1500ADFD, Western Digital Caviar SE16 500GB · Unitate optic\: ASUS DRW-1814BLT · Carcas\: Chipset: G84GTS · Memorie: 256MB GDDR3 · Frecven]\ chipset/memorie: 675/2000MHz ·
Akasa Eclipse 62 · Surs\: Enermax Galaxy 850W · Cooler procesor: Zalman CNPS9700 Interfa]\: PCI-Express 16x · Bus memorie: 128 bi]i · Conectori: 2xDVI, TV-Out · Jocuri: N/A ·
Software: N/A · HDTV: Da
Teste
Teste
Far Cry 1280x1024 4x/8x 301.57 Aquamark3 Default 178017
Far Cry 1600x1200 4x/8x 285.05 Comanche4 Default 137.65 Far Cry 1280x1024 121.86 F.E.A.R. 1280x960 83.00
DOOM 3 1280x1024 4x/8x 248.8 PCMark05 Default 10927 Far Cry 1600x1200 87.76 F.E.A.R. 1600x1200 56.00
DOOM 3 1600x1200 4x/8x 223 3DMark2001 Default 62939 Far Cry 1280x1024 4X/8X 85.16 F.E.A.R. 1280x960 4X/8X 40.00
Half Life 2 1280x1024 4x/8x 186.45 3DMark03 Default 63196 Far Cry 1600x1200 4X/8X 59.29 F.E.A.R. 1600x1200 4X/8X 26.00
Half Life 2 1600x1200 4x/8x 138.11 3DMark06 Default 16510 HL2 1280x1024 101.59 Prey 1280x1024 67.20
F.E.A.R. 1280x960 4x/8x 214 SiSoft Sandra 2007 CPU Dhry 58078 HL2 1600x1200 77.65 Prey 1600x1200 49.40
F.E.A.R. 1600x1200 4x/8x 173 SiSoft Sandra 2007 Mem 7257 HL2 1280x1024 4X/8X 62.37 Prey 1280x1024 4X/8X 48.60
Prey 1280x1024 4x/8x 206.9 SiSoft Sandra 2007 HDD 78 HL2 1600x1200 4X/8X 46.34 Prey 1600x1200 4X/8X 35.40
Prey 1600x1200 4x/8x 179.7 Arhivare WinAce 176 AquaMark3 Default 101631 3DMark06 Default 5471

9.72 4.55
Performan]e Performan]e
Asamblare: 9.9 Configura]ie[i dot\ri: 9 Performan]\: 9.9 Jocuri: 3.72 Sintetice: 0.74 Dot\ri: 0.10

iulie-august 2007 59
054-061_test.qxd 25.06.2007 21:36 Page 60

hardware Ultima or\ Feature Teste comparative Versus Laborator Topuri


Laborator

ASUS LG
EN8800ULTRA/G/HTDP/768M FLATRON L226WT-WF

Partener de `ncredere al NVIDIA, ASUS CD-ul cu manualul [i cel cu drivere [i Monitoarele de 22 inch devin din ce `n de 300cd/mp [i o rat\ de contrast
se gr\be[te s\ lanseze solu]iile grafice un ghid de utilizare. ce mai populare datorit\ pre]ului `n teoretic\ de pân\ la 3000:1, ob]inut\
cu cele mai noi procesoare. sc\dere [i calit\]ii sporite. prin algoritmi DFC (Digital Fine
PERFORMAN}E Contrast). Acestea fiind spuse, valorile
CONSTRUC}IE {I DOT|RI ~n Far Cry, se observ\ o insensibilitate CONSTRUC}IE {I DOT|RI m\surate `n redac]ie au fost de
Sistemul de r\cire respect\ a pl\cii la diferitele set\ri Primele lucruri care se remarc\ la 273cd/mp pentru luminozitate [i de
specifica]iile NVIDIA [i acoper\ `n configurate. Astfel, la ambele acest model sunt culoarea alb\ aleas\ 911:1 pentru contrast, valori foarte
intregime PCB-ul. Modelul folose[te rezolu]ii folosite, cu sau f\r\ de c\tre produc\tor pentru picior [i bune pentru o matrice TN. Imaginea
frecven]ele implicite, adic\ 612MHz Antialiasing, jocul a rulat cu o medie partea din spate a monitorului. este clar\ iar culorile sunt naturale,
pentru GPU [i 2.16GHz pentru de peste 180 de cadre pe secund\. La Butoanele sunt a[ezate discret sub `ns\, dac\ privim monitorul din centru,
memorii. Conform produc\torului, rezolu]ia 1600x1200 4x/8x, F.E.A.R. a rama lucioas\, ap\sarea lor fiind destul putem remarca o lips\ de uniformitate
sursa de alimentare utilizat\ pentru a rulat cu un framerate mediu de 94 de de comod\. Construc]ia piciorului a acestora, ele fiind pu]in mai deschise
alimenta un sistem echipat cu cadre pe secund\. ~n 3DMark06 s-au permite doar pivotarea pe orizontal\. `n jum\tatea de jos a ecranului. De
EN8800ULTRA trebuie s\ ofere cel ob]inut 9612 puncte, scor limitat, cu Rezolu]ia maxim\ suportat\ este asemenea, unghiurile de vizibilitate
pu]in 500W. ASUS a inclus `n pachetul siguran]\, de platforma de test. 1680x1050, tipic\ pentru display-urile suport\ `mbun\t\]iri, mai ales cele `n
celei mai puternice solu]ii grafice ale de 22 inch. La capitolul dot\ri, plan vertical. Totu[i, `n ciuda acestor
momentului unul dintre cele mai CONCLUZIE L226WT-WF nu iese `n eviden]\, mici inconvenien]e, timpul de r\spuns
fierbin]i jocuri ale momentului: ASUS EN8800ULTRA/G/HTDP/768M singurele caracteristici ce merit\ specificat de doar dou\ milisecunde
S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Cernobyl. ~n reprezint\ o solu]ie atractiv\ pentru men]ionate fiind suportul VESA pentru gray-to-gray transform\ acest monitor
rest, pachetul se rezum\ la accesoriile cei care dedic\ jocurilor o mare parte montarea pe perete [i certificarea `ntr-o alegere foarte bun\, atât pentru
obi[nuite: convertor DVI-to-VGA, dou\ din timpului lor liber, cu condi]ia s\ TCO’03. Din punctul de vedere al gaming, cât [i pentru vizionarea de
cabluri de alimentare, cablu HDTV, dispun\ [i de bugetul necesar. conectivit\]ii, aceasta se poate face filme.
prin intermediul porturilor D-Sub [i
Pre] Garan]ie Contact
DVI-D de care dispune monitorul. CONCLUZIE
2567 Lei 36 luni Partenerii ASUS România
Meniul este intuitiv, accesul la toate LG este recunoscut pentru calitatea
Detalii tehnice func]iile sale f\cându-se rapid. monitoarelor sale, iar L226WT-WF nu
Chipset: G80U · Memorie: 768MB GDDR3 · Frecven]\ chipset/memorie: 612/2160MHz · Interfa]\: face excep]ie de la regul\,
PCI-Express 16x · Bus memorie: 384 bi]i · Conectori: 2xDVI, TV-Out · Jocuri: S.T.A.L.K.E.R. Shadow
of Cernobyl · Software: N/A · HDTV: Da
PERFORMAN}E performan]ele acestuia fiind peste
Teste
LG L226WT-WF se laud\ cu o str\lucire medie.
Far Cry 1280x1024 184.36 F.E.A.R. 1280x960 142.00
Pre] Garan]ie Contact
Far Cry 1600x1200 185.83 F.E.A.R. 1600x1200 133.00
Far Cry 1280x1024 4X/8X 182.23 F.E.A.R. 1280x960 4X/8X 120.00 1249 Lei 36 Ultra PRO Computers
Far Cry 1600x1200 4X/8X 182.15 F.E.A.R. 1600x1200 4X/8X 94.00
Detalii tehnice
HL2 1280x1024 185.78 Prey 1280x1024 154.20
HL2 1600x1200 182.08 Prey 1600x1200 131.60 Diagonal\ vizibil\: 22’’ · Rezolu]ie maxim\: 1680x1050 · Contrast: 3000:1 · Luminozitate:
HL2 1280x1024 4X/8X 160.06 Prey 1280x1024 4X/8X 128.60 300cd/mp · Aspect: 16:10 · Timp de r\spuns: 2ms GTG · Unghi de vedere orizontal: 170 ·
HL2 1600x1200 4X/8X 131.42 Prey 1600x1200 4X/8X 103.90 Unghi de vedere vertical: 170 · Conectare: DVI, D -SUB · Greutate: N/A · Alimentator: intern ·
AquaMark3 Default 105925 3DMark06 Default 9612 Consum: 45W · Fixare pe perete: Da · Extra: N/A

9.83 7.51
Performan]e Performan]e
Jocuri: 8.76 Sintetice: 0.96 Dot\ri: 0.11 Calitate imagine: 7.55 Dot\ri: 6.0 Ergonomie: 9.0

60 iulie-august 2007
054-061_test.qxd 25.06.2007 21:49 Page 61

hardware
Laborator

Gigabyte Sony
GV-NX88U768H-B Handycam HDR-UX3

Ca juc\tor de mare valoare pe pia]a PERFORMAN}E Modelul Handycam HDR-UX3 face PERFORMAN}E
pl\cilor video, lui Gigabyte nu `i Se observ\ cu u[urin]\ c\ jocuri mai parte din noua serie de camere video Camera permite `nregistrarea la
putea lipsi ultimul GPU NVIDIA. vechi, precum Far Cry, nu necesit\ o cu rezolu]ie HD de la Sony. calitate HD, dar [i la calitate
plac\ video atât de puternic\ precum Standard Definition. Formatul video
CONSTRUC}IE {I DOT|RI un GeForce 8800 ULTRA. Astfel, `n CONSTRUC}IE {I DOT|RI pentru prima op]iune este AVCHD,
~ntrucât nu exist\ nicio diferen]\ fa]\ timp ce la rezolu]ia 1280x1024 s-au Pentru a putea `nregistra `n formatul care nu este `ns\ compatibil cu
de modelul de referin]\ NVIDIA, `nregistrat 184.36 de cadre pe HD 1080i, camera dispune de un majoritatea playerelor DVD actuale.
Gigabyte `ncearc\ s\ atrag\ clien]i secund\, la rezolu]ia 1600x1200 senzor CMOS 1/3.0” denumit Salvarea fi[ierelor `nregistrate astfel
prin bundle. Astfel, pachetul con]ine 4x/8x s-au `nregistrat 182.15 cadre ClearVid. Num\rul butoanelor este se face cu ajutorul aplica]iei Picture
dou\ jocuri - Supreme Commander [i pe secund\. Cel mai mic framerate foarte mic, navigarea prin meniu Motion Browser livrat\ `n pachet.
Dawn of War: Dark Crusade. Pentru mediu a fost `n F.E.A.R. - 94 de cadre realizându-se cu ajutorul ecranului Calitatea video este foarte bun\,
cei care folosesc surse de alimentare pe secund\. ~n AquaMark3 s-au sensibil la atingere. Interfa]a vizual\ chiar [i `n cazul `nregistr\rilor SD.
mai vechi, produc\torul ofer\ printre ob]inut 105.925 de puncte, iar `n este intuitiv\, iar func]iile sunt u[or Exist\ patru niveluri de calitate
accesorii dou\ cabluri de alimentare 3DMark06 9612 puncte. accesibile. Obiectivul Carl Zeiss pentru formatul HD [i trei pentru SD.
pentru conectorii de [ase pini. Vario-Sonar T* permite un zoom optic Trebuie men]ionat\ op]iunea de
Conectivitatea cu diverse dispozitive CONCLUZIE 10x, iar imaginea este stabilizat\ `nregistrare cu `ncetinitorul, aceasta
de afi[are a imaginii este asigurat\ Gigabyte GV-NX88U768H-B se electronic prin sistemul Super fiind limitat\ la 12 secunde.
de dou\ convertoare DVI-to-VGA [i un adreseaz\ utilizatorilor preten]io[i [i SteadyShot. Imaginile sunt stocate pe Microfonul `ncorporat poate `nregistra
cablu HDTV. Memoria GDDR3 de cu un buget pe m\sur\, care sunt disc optic, inscriptorul fiind sunetul pe [ase canale, iar pentru
768MB este tactat\ la 2.16GHz, `n dispu[i s\ investeasc\ regulat `n compatibil cu formatul DVD+R DL. filmarea pe timp de noapte este
timp ce procesorul grafic ruleaz\ la upgrade-uri pentru a ob]ine Pentru u[urin]\ `n utilizare sunt disponibil\ func]ia Super NighShot.
612MHz. performan]e maxime. amplasate butoane pentru Controlul camerei se poate face [i de
`nregistrare [i zoom pe marginea la distan]\ prin telecomanda oferit\.
Pre] Garan]ie Contact
ecranului LCD de 2.7” rabatabil.
2614 Lei 36 luni Partenerii GIGABYTE România
Pentru vizualizarea `nregistr\rilor HD CONCLUZIE
Detalii tehnice camera dispune de un port HDMI [i o Sony face accesibil\ `nregistrarea `n
Chipset: G80U · Memorie: 768MB GDDR3 · Frecven]\ chipset/memorie: 612/2160MHz · Interfa]\: ie[ire video component. Stocarea standardul HD prin seria de camere
PCI-Express 16x · Bus memorie: 384 bi]i · Conectori: 2xDVI, TV-Out · Jocuri: Supreme Commander,
Dawn of War: Dark Crusade · Software: N/A · HDTV: Da
pozelor se face pe un card MS Pro HDR din care face parte [i modelul
Teste
DUO prin slotul `ncorporat. de fa]\.
Far Cry 1280x1024 182.80 F.E.A.R. 1280x960 140.00
Pre] Garan]ie Contact
Far Cry 1600x1200 185.62 F.E.A.R. 1600x1200 133.00
Far Cry 1280x1024 4X/8X 182.37 F.E.A.R. 1280x960 4X/8X 121.00 3149 Lei 12 luni Partenerii Sony România
Far Cry 1600x1200 4X/8X 182.16 F.E.A.R. 1600x1200 4X/8X 93.00
Detalii tehnice
HL2 1280x1024 184.95 Prey 1280x1024 154.50
HL2 1600x1200 181.66 Prey 1600x1200 131.60 Senzor video: CMOS 1/3.0” · Mediu de `nregistrare film/imagine: DVD 8cm/MS Pro DUO · Zoom
HL2 1280x1024 4X/8X 160.19 Prey 1280x1024 4X/8X 128.70 optic/digital: 10x/80x · Ecran LCD: 2.7” · Conectori: HDMI, component, A/V, USB · NightShot: Da ·
HL2 1600x1200 4X/8X 131.03 Prey 1600x1200 4X/8X 104.40 Formate video: AVCHD 12Mbps, 9Mbps, 7Mbps, 5Mbps/SD 9Mbps, 6Mbps, 3Mbps · Rezolu]ie foto:
AquaMark3 Default 105994 3DMark06 Default 9608 4MP 2304x1728 · Sistem audio: Dolby Digital 5.1 · Dimensiuni: 142x87x72mm · Greutate: 530g

9.81 9.30
Performan]e Performan]e
Jocuri: 8.74 Sintetice: 0.96 Dot\ri: 0.11 Performan]\: 9.4 Dot\ri: 9.2

iulie-august 2007 61
062-073_test.qxd 25.06.2007 21:55 Page 62

hardware Ultima or\ Feature Teste comparative Versus Laborator Topuri


Laborator

A-DATA Qubs iRiver


PD 16 QA705401PCI clix 2

A-DATA PD 16 este un flash pen cu o capacitate de QA705401PCI este o plac\ de re]ea wireless, Prea pu]ine media playere portabile se pot
2GB, montat `ntr-o carcas\ elegant realizat\, compatibil\ cu standardele IEEE 802.11b [i IEEE compara cu iRiver clix 2 `n ceea ce prive[te
fabricat\ din aluminiu. 802.11g. aspectul [i dot\rile.

CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI


Stick-ul USB are dimensiuni relativ reduse, de Placa lucreaz\ la frecven]a de 2.4GHz, oferind o Mult mai sub]ire, dar [i mai elegant decât prima
73x22x13mm [i o greutate de numai 19g. Carcasa rat\ de transfer ce variaz\ `ntre 1 [i 54Mbps, `n genera]ie, clix 2 are un aspect minimalist, care nu
metalic\ este pl\cut\ la atingere [i prezint\ stria]ii func]ie de protocolul [i echipamentul folosit, `l `mpiedic\ s\ fie u[or de utilizat. Sistemul
pe una din laterale. ~mpreun\ cu flash pen-ul, `n aceasta fiind detectat\ automat. Puterea de Direct-Clix care plaseaz\ butoanele sub marginile
pachet mai este livrat un cablu prelungitor USB. transmisie tipic\ este de 17dBm, consumul de ecranului este elegant [i eficient `n acela[i timp
A-DATA PD 16 poate re]ine datele pe o perioad\ de curent fiind de maximum 685mA `n timpul pentru navigarea prin meniuri. Ecranul de 2.2” de
pân\ la 10 ani [i beneficiaz\ de garan]ie transmisiei [i 515mA `n timpul recep]ion\rii. Din tip OLED cu matrice activ\ (AMOLED) are prea
“lifetime”. punctul de vedere al software-ului, placa ofer\ pu]ini concuren]i pe pia]\ din punctul de vedere
criptare WEP pentru date pe 64, 128 sau 152 bi]i, al calit\]ii. Ad\ug\m interfa]a cu fonturi [i teme
PERFORMAN}E precum [i criptare Wi-Fi Protected Access personalizabile, suportul pentru filme [i text,
Viteza de transfer al datelor `nregistrat\ `n testul (WPA/WPA2). Instalarea [i configurarea se fac tunerul FM, microfonul `ncorporat, redarea
efectuat cu SiSoftware Sandra 2007 a fost foarte u[or, modelul fiind compatibil cu toate imaginilor [i avem un media player complet.
satisf\c\toare. Scrierea fi[ierului de 64MB a fost versiunile de Windows de la 98SE `n sus.
realizat\ cu o vitez\ de 2185KB/s, iar citirea PERFORMAN}E
aceluia[i fi[ier s-a efectuat cu 27307KB/s. Pentru PERFORMAN}E Calitatea audio se men]ine la standardele `nalte
pachetele de date puternic fragmentate, fi[iere cu Prin adoptarea tehnologiei Extended Range, cu care ne-a obi[nuit iRiver. C\[tile din dotare s-ar
dimensiunea de 512B, opera]iile de scriere/citire distan]a de transmisie este de dou\-trei ori mai putea s\ nu-i mul]umeasc\ pe cei mai preten]io[i
au fost rapid efectuate, cu viteze de 1347KB/s, mare decât cea tipic\ pentru produsele audiofili. ~n ciuda celor 25 de ore de autonomie
respectiv 1293KB/s. Drive-ul poate aduce o 802.11b/g, raza de transmisie fiind de asemenea specificate de produc\tor, `n laborator s-au
`mbun\t\]ire `n ceea ce prive[te performan]ele semnificativ `mbun\t\]it\. Oferind suport pentru `nregistrat aproximativ 10 ore de func]ionare
calculatorului, fiind compatibil cu sistemul Wireless Roaming, placa `i permite utilizatorului s\ continu\ cu o utilizare medie a func]iilor. Trebuie
Windows Ready Boost. se mi[te printre puncte de acces diferite f\r\ men]ionat butonul lateral personalizabil care
`ntreruperea conexiunii. poate re]ine o func]ie din nou\ posibile.
CONCLUZIE
A-DATA PD 16 se dovede[te extrem de util datorit\ CONCLUZIE CONCLUZIE
index\rii rapide a datelor fragmentate, capacit\]ii Qubs QA705401PCI reprezint\ o solu]ie pentru cei iRiver clix 2 este cu siguran]\ `n topul celor mai
mari de stocare [i facilit\]ilor oferite. care sunt incomoda]i de m\nunchiul de cabluri ce bune playere multifunc]ionale de pe pia]\.
se `ngr\m\desc sub birou.
Pre] Garan]ie Contact Pre] Garan]ie Contact
59 Lei 99 ani Skin
Pre] Garan]ie Contact 479 Lei 12 luni Skin
178 Lei 12 luni Tornado Sistems
Detalii tehnice Detalii tehnice
Capacitate stocare: 2GB · Material: Aluminiu + plastic · Greutate: Detalii tehnice Capacitate stocare: 2GB · Conectare: USB 2.0 · Ecran: 2.2” QVGA
19g · Dimensiuni: 73x22x11mm · Rat\ de transfer Interfa]\: PCI · Standarde suportate: 802.11b/g · Criptare date: AMOLED · Baterie: Intern\, Li-Ion · Modul FM: Da · ~nregistrare:
(citire/scriere): 20MB/s / 5MB · Accesorii: Cablu prelungitor USB 64/128/152 bit WEP, WPA2, TKIP/AES · Anten\: Extern\ · Line-in, microfon · Dimensiuni: 80x13x47mm · Greutate: 55g ·
· Driver Windows 98: Online Frecven]\: 2.4 - 2.4835GHz Formate suportate: MP3, WMA, ASF, OGG, · Autonomie: 22 ore
Performan]e
Performan]\: 8.7 Dot\ri: 8.5 8.60 Performan]e
Performan]\: 9.0 Dot\ri: 9.0 9.00 Performan]e
Performan]\: 9.50 Dot\ri: 9.50 9.50
62 iulie-august 2007
062-073_test.qxd 25.06.2007 21:55 Page 63
062-073_test.qxd 25.06.2007 21:56 Page 64

hardware Ultima or\ Feature Teste comparative Versus Laborator Topuri


Laborator

Kinstone TEAC ZIO


KS-188 HD-35OT-200GB LX351

Kinstone KS-188 este o camer\ Web cu facilit\]i [i TEAC TouchMe II HD-35OT este un harddisk extern Eureka LX351 este un player multimedia capabil s\
op]iuni avansate pentru controlul [i transmisia pe USB, capabil s\ realizeze opera]iunea de ruleze fi[ierele video sau audio stocate pe un
imaginilor. salvare a datelor prin ap\sarea unui singur buton. harddisk [i s\ le afi[eze direct pe televizor.

CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI


Camera Web dispune de un senzor CMOS cu Carcasa este realizat\ `n `ntregime din aluminiu, Dimensiunile dispozitivului sunt asem\n\toare cu
rezolu]ia de 2 megapixeli [i lentile din sticl\ `n iar pe p\r]ile laterale sunt montate radiatoare cele ale unui harddisk extern, de altfel sistemul
cinci straturi. Carcasa este construit\ din metal [i fabricate din acela[i material. R\cirea este putând fi utilizat cu succes `n acest sens datorit\
ofer\ senza]ia de soliditate. Pentru captura asigurat\ `n mod eficient, `n ciuda faptului c\ nu conexiunii USB 2.0. Pentru a putea func]iona, este
imaginilor `n condi]ii de iluminare insuficient\, exist\ un contact fizic direct `ntre carcasa necesar\ achizi]ionarea unui harddisk IDE formatat
camera beneficiaz\ de un sistem de iluminat metalic\ [i harddisk. Unitatea de stocare ultra ATA FAT32 sau NTFS. LX351 ruleaz\ o gam\ extins\ de
format din opt LED-uri albe. Sistemul de fixare, 100 de provenien]\ Seagate are dou\ platane [i fi[ere audio/video cum ar fi: Divx, Xvid, MPEG sau
deosebit de practic, permite montarea pe monitor. patru capete de citire, o capacitate de 200GB, MP3 [i poate afi[a pe ecranul televizorului fotografii
8MB memorie cache [i 7200rpm. Energia electric\ `n formatul JPEG sau BMP. Rezolu]ia maxim\ a unui
PERFORMAN}E necesar\ func]ion\rii este furnizat\ de un adaptor film recomandat\ de produc\tor este de 720x480
Camera se adapteaz\ rapid la condi]iile de extern. Ansamblul are o greutate total\ de 2kg [i pixeli. Pachetul con]ine telecomand\, alimentator
iluminare din `nc\pere, iar imaginea `[i p\streaz\ m\soar\ 208.5x136x35.1mm. extern, cabluri [i manuale.
un frame rate ridicat chiar [i la rezolu]ia maxim\
de 1600x1200 pixeli. Transmisia imaginilor pe PERFORMAN}E PERFORMAN}E
internet la rezolu]ia maxim\ poate fi f\cut\ doar Conectarea prin intermediul portului USB este Conectarea [i transferul fi[ierelor pe harddisk prin
cu ajutorul unei conexiuni rapide. Lumina emis\ simplu de realizat [i nu dureaz\ mai mult de intermediul conexiunii USB sunt foarte simple.
de LED-urile albe este suficient de puternic\ câteva minute. Transferul datelor a fost efectuat Utilizatorul are la dispozitie o serie `ntreag\ de
pentru iluminarea subiectului, `ns\ poate deveni la viteza de maximum 57.286MB/s. ~n urma set\ri. Accesarea meniului [i a structurii de fi[iere
deranjant\ dac\ este pozi]ionat\ incorect. testelor, TEAC TouchMe II a reu[it s\ ob]in\ 4080 este f\cut\ cu o mic\ `ntarziere, dar calitatea
Aplica]iile disponibile pe CD-ul din pachet ofer\ de puncte `n PCMark05 [i 3808 `n DiskSpeed. HDD imaginilor este mai mult decât satisf\c\toare.
controlul asupra func]iilor avansate ale camerei Tach a furnizat o vitez\ medie de 35.1MB/s pentru Sistemul poate fi montat [i `n autoturism, cu
pentru controlul imaginii. testul cu pachete de 8MB. ajutorul unui kit op]ional.

CONCLUZIE CONCLUZIE CONCLUZIE


~mpreun\ cu o conexiune rapid\ la Internet, TEAC TouchMe II este u[or de utilizat, transfer\ Al\turi de un harddisk IDE de mare capacitate,
Kinstone KS-188 poate transmite imagini de datele rapid, iar spa]iul disponibil pentru backup Eureka LX351 poate deveni o adev\rat\ bibliotec\
calitate `n orice condi]ii. `[i dovede[te din plin utilitatea. multimedia portabil\.
Pre] Garan]ie Contact Pre] Garan]ie Contact Pre] Garan]ie Contact
99 Lei 12 luni Rompers Grup 204 Lei 36 luni Ultra PRO Computers 369 Lei 36 luni Torent Computers

Detalii tehnice Detalii tehnice Detalii tehnice


Interfa]\: USB · Rezolu]ie: 2MP · Senzor: CMOS · Material: Plastic + Capacitate stocare: 200GB · Buffer: 8MB · Material: Aluminiu · Tip HDD: 3.5 inch IDE · Sistem fi[iere: FAT32, NTFS · Material:
metal · Video: 30fps · Microfon: Da · Sistem de prindere pentru Greutate: 2kg · Dimensiuni: 208.5x136x35.1mm · Accesorii: Plastic · Greutate: 450g · Dimensiuni: 68x170x125mm ·
laptop: Da · Accesorii: CD Aplica]ii · Driver SO: Windows 98, ME, Adaptor, cablu USB, manual de utilizare · Driver Windows 98: CD Accesorii: Cablu USB, Alimentator extern, cablu A/V,
2000, XP telecomand\, baterii, manual
Performan]e
Performan]\: 9.1 Dot\ri: 8.5 8.80
Performan]e
Performan]\: 9.1 Dot\ri: 8.2 8.65 Performan]e
Performan]\: 8.8 Dot\ri: 8.9 8.85
64 iulie-august 2007
062-073_test.qxd 25.06.2007 21:56 Page 65

hardware
Laborator

iRiver Microsoft Sony


T60 Natural Keyboard 4000 Cyber-shot DSC-W80

Seria T de la iRiver s-a caracterizat dintotdeauna Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 este o Pentru aceast\ vacan]\, Sony ne propune o
printr-un format compact, oferind toate tastatur\ pentru cei care au aptitudini de camer\ compact\ din seria W cu dot\ri peste
facilit\]ile necesare unui MP3 player de calitate. dactilografiere. medie.

CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI


Forma nu este doar estetic\, ci faciliteaz\ Designul [i amplasarea tastelor au ca scop Camera dispune de un stabilizator de imagine
amplasarea bateriei f\r\ a influen]a l\]imea sau ob]inerea unei pozi]ii cât mai confortabile de destul de eficient `n lumin\ slab\. Obiectivul se
grosimea dispozitivului. Ecranul este mic `n utilizare. Suportul pentru palme este acoperit cu retrage complet `n interiorul aparatului, iar
compara]ie cu al]i concuren]i din aceea[i gam\, un material cauciucat care ofer\ o senza]ie lentilele poart\ sigla Carl Zeiss. Corpul camerei
dar se remarc\ prin claritate. Renun]area la mufa pl\cut\ la atingere. Pe lâng\ butoanele este metalic, ceea ce confer\ un aspect robust.
line-in poate fi o alt\ dezam\gire, dar utilizatorii multimedia [i cele necesare navig\rii pe Internet, Pentru fotografii `ncep\tori va fi util\ func]ia de
obi[nui]i nu `i vor sim]i lipsa. Pentru navigare este tastatura ofer\ cinci butoane programabile [i alte recunoa[tere a fe]elor din cadru, focalizarea fiind
oferit un minijoystick care ne aduce aminte de patru necesare opera]iilor aritmetice. Cu ajutorul ajustat\ corespunz\tor. Produc\torii au p\strat
seria IFP lansat\ acum câ]iva ani. Au fost p\strate unui suport special, tastatura se poate `n\l]a cu ocularul optic ce poate fi utilizat pentru a m\ri
cele trei butoane separate cu func]ii duble pentru 4cm pentru a ob]ine o pozi]ie mai ergonomic\ autonomia. Autonomia bateriei ar trebui s\ fie
ap\sare simpl\ sau lung\. pentru `ncheieturi. suficient\ pentru realizarea a 340 de poze.

PERFORMAN}E PERFORMAN}E PERFORMAN}E


iRiver `[i p\streaz\ standardul `nalt de calitate a Butoanele se apas\ foarte u[or [i au o curs\ Calitatea per ansamblu a pozelor este bun\, dar
red\rii audio la modelul de fa]\. C\[tile sunt identic\, indiferent de m\rime sau amplasare. nu remarcabil\. Zgomotul este semnificativ redus
mul]umitoare, iar pentru `nregistrarea sunetului Controlul pentru zoom [i butoanele Back [i la ISO 200, dar apar artefacte destul de vizibile la
este oferit un microfon `ncorporat. O facilitate Forward sunt la `ndemân\, iar butonul F Lock ISO 400. Modurile ISO 1600 [i 3200 nu sunt
aparte este posibilitatea de a rezerva spa]iu permite accesul direct la func]ii Office uzuale. utilizabile din cauza zgomotului mult prea
pentru `nregistrarea melodiilor recep]ionate prin Produc\torul specific\ o garan]ie de un milion de puternic. Abera]iile cromatice sunt foarte rare,
modulul FM. Autonomia poate ajunge la 20 de ore ap\s\ri pentru tastele normale [i 500.000 pentru culorile sunt bine reproduse, dar se pot observa
cu o baterie alcalin\. Pe lâng\ preset\rile incluse tastele speciale. ~n plus, pot fi `nregistrate pân\ la zone `n cea]\ la marginile pozei. Cu ajutorul unui
ale egalizatorului, sunt oferite o setare 1.000 de caractere pe minut. cablu special, pozele din memorie pot fi redate `n
personalizabil\ [i func]ia SRS WOW. format HD pe un televizor compatibil.
CONCLUZIE
CONCLUZIE Chiar dac\ nu sunt mul]i care se pot obi[nui cu CONCLUZIE
Modelul T60 ofer\ o calitate specific\ iRiver la un acest layout, tastatura se adreseaz\ celor care W80 este recomandat\ utilizatorilor mai pu]in
pre] foarte tentant. petrec mult timp `n fa]a calculatorului. preten]io[i, care apreciaz\ un design compact.
Pre] Garan]ie Contact Pre] Garan]ie Contact Pre] Garan]ie Contact
319 Lei 12 luni Skin 170 Lei 36 luni Partenerii Microsoft România 849 Lei 12 luni Partenerii Sony România

Detalii tehnice Detalii tehnice Detalii tehnice


Capacitate stocare: 4GB · Conectare: USB 2.0 · Ecran: 1” CSTN · Num\r taste: 104+23 · Layout: US · Conectare: USB 2.0 · Sofware: Rezolu]ie senzor: 7.2MP · Diafragm\: F2.8-F5.2 · Tip senzor: CCD
Baterie: 1xAAA · Modul FM: Da · ~nregistrare: Microfon · Microsoft IntelliType Pro · Taste personalizabile: 16 · Restpad: Da · 1/2.5” · Zoom optic: 3x · Memorie intern\, extern\: 31MB, MS
Dimensiuni: 65x26x21mm · Greutate: 24g · Formate suportate: Taste multimedia: Da · Dimensiuni: 503x262x83mm · Greutate: Duo/Pro Duo · Rezolu]ie maxim\: 3072x2304 · Dimensiuni:
MP3, WMA, ASF, OGG, · Autonomie: 20 ore 1301g 91x58x23mm · Greutate: 175g · Baterie: Acumulator Li-ion
Performan]e
Performan]\: 9.20 Dot\ri: 9.20 9.20 Performan]e
Performan]\: 8.6 Dot\ri: 9.0 8.80 Performan]e
Performan]\: 8.2 Dot\ri: 9.0 8.60
iulie-august 2007 65
062-073_test.qxd 25.06.2007 21:56 Page 66

hardware Ultima or\ Feature Teste comparative Versus Laborator Topuri


Laborator

Spire ZIO Genius


RocKIT SP-1000W WLB5254AIP Traveler 355 Laser

Spire propune o surs\ de 1000W modular\ pentru Sub denumirea criptic\ WLB5254AIP se ascunde un Genius include tehnologia inovatoare OptoWheel
sistemele foarte preten]ioase din punctul de router broadband wireless compact care ofer\ `n acest mouse cu fir pentru laptopuri care
vedere al consumului. suport pentru standardul 802.11g, produs de c\tre dispune de senzor laser.
compania SDT Information Technology.
CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI
Formatul [i dimensiunile nu impresioneaz\ ca `n CONSTRUC}IE {I DOT|RI Compact [i ambidextru, Traveler 355 are un aspect
cazul altor surse de putere asem\n\toare. Routerul, comercializat sub denumirea ZIO, ofer\ specific perifericelor pentru notebook-uri. Ceea ce
Ventilarea este facilitat\ de cele trei fe]e cu facilit\]ile standard cerute de un utilizator f\r\ il face diferit este lipsa roti]ei de scroll care a fost
orificii ale carcasei, cantitatea de c\ldur\ preten]ii deosebite. Interfa]a Web de management `nlocuit\ cu un buton transparent, iluminat din
degajat\ fiind sc\zut\ `n cazul unui sistem actual la este foarte bine conceput\, având `ns\ probleme de interior `ntr-o nuan]\ de albastru electric. Sub
`nc\rcare maxim\. Designul modular `i va afi[are `n browserul Firefox, mai ales `n cadrul acest buton se afl\ un senzor optic care
avantaja pe cei care doresc ascunderea sau modulului de control al conexiunii wireless. Set\rile detecteaz\ mi[carea degetului [i transmite
eliminarea cablurilor de alimentare neutilizate. Pe pentru portul WAN ofer\ posibilitatea conect\rii impulsuri specifice roti]ei pe care o `nlocuie[te.
lâng\ cele patru cabluri de alimentare fixe, sunt directe, cu sau f\r\ IP static, sau PPPoE. Interfa]a Un avantaj este faptul c\ scroll-ul orizontal poate
oferite opt cabluri deta[abile. ~n total, sursa LAN ofer\ un server DHCP pentru alocarea fi implementat folosind acela[i senzor. Cablul are
dispune de 12 conectori de alimentare SATA, [ase adreselor IP interne, existând posibilitatea o lungime de 145cm, `ndeajuns de mare pentru a
conectori MOLEX, doi conectori pentru floppy, doi rezerv\rii acestora pe baza adresei fizice MAC. Din fi conectat pe orice latur\ a calculatorului.
conectori cu [ase pini [i doi conectori cu opt pini. nefericire, facilit\]ile de Port Forwarding nu pot
Placa de baz\ se poate alimenta adi]ional cu 12V de controla decât un singur port `n cadrul unei reguli PERFORMAN}E
la un conector cu patru pini sau unul cu opt pini. iar routarea unei clase de adrese poate fi doar Senzorul laser nu impresioneaz\, dar este destul
static\. de precis. Nu a func]ionat bine pe unele
PERFORMAN}E suprafe]e, cum ar fi un mousepad Steelpad 4D.
Eficien]a de pân\ la 85%, PFC-ul activ [i puterea PERFORMAN}E Picioru[ele alunec\ u[or pe aproape orice
de 1000W sunt de ajuns pentru cele mai puternice Procesorul intern permite atingerea unei viteze de suprafa]\. Rezolu]ia nativ\ a senzorului optic este
sisteme personale actuale. Ventilatorul de 12cm circa 20 Mbps, cu modulul firewall activat, `n timp de 1600dpi, dar poate fi schimbat\ la 800dpi prin
este foarte silen]ios [i are tura]ie variabil\, `n ce switch-ul intern [i Access Point-ul wireless ofer\ ap\sarea simultan\ a celor trei butoane. Aplica]ia
func]ie de temperatura aerului. o performan]\ foarte bun\. Criptarea conexiunilor livrat\ `n pachet permite o personalizare limitat\
suport\ atât algoritmul AES, cât [i TKIP. a func]iilor butoanelor.
CONCLUZIE
Cu o carcas\ din titan lucioas\ [i sleeving pentru CONCLUZIE CONCLUZIE
toate cablurile disponibile, sursa este ZIO WLB5254AIP este un echipament f\r\ mari U[or de folosit [i compact, acest mouse cu
recomandat\ `ndeosebi entuzia[tilor. preten]ii, cu un raport performan]\/pre] bun. facilit\]i avansate se adreseaz\ utilizatorilor de
Pre] Garan]ie Contact Pre] Garan]ie Contact calculatoare portabile.
N/A N/A Asesoft Distribution 123 Lei 36 luni Torent Computers Pre] Garan]ie Contact
Detalii tehnice Detalii tehnice N/A N/A Ultra PRO Computers

Putere maxim\: 1000W · Standard: ATX 12V 2.2 · Rail-uri 12V: 6 Conectare: Ethernet, 802.11b/g · Material: plastic · Greutate: Detalii tehnice
Intensitate maxim\ per rail: 20A · Ventilator: 12cm · Conectori 450g · Dimensiuni: 185.5x118.5x 29.5mm · Rat\ de transfer: Interfa]\: USB 2.0 · Senzor: Laser · Rezolu]ie: 800dpi, 1600dpi ·
PCI-Express 6 pini/8 pini: 2/2 · Conectori molex: 6 · Conectori 20Mbps · Accesorii: Cablu re]ea · Criptare: WEP, WPA, WPA2, Scroll: OptoWheel (vertical + orizontal) · Num\r butoane: 3 ·
SATA: 12 · Conectori placa de baz\: 24 pini, 8 pini, 4 pini AES, TKIP Butoane progamabile: Da · Extra: Aplica]ie ScrollMate
Performan]e
Performan]\: 9.6 Dot\ri: 9.6 9.60 Performan]e
Performan]\: 8 Dot\ri: 8 8.00 Performan]e
Performan]\: 8.6 Dot\ri: 8.4 8.50
66 iulie-august 2007
062-073_test.qxd 26.06.2007 11:53 Page 67
062-073_test.qxd 26.06.2007 11:52 Page 68

hardware Ultima or\ Feature Teste comparative Versus Laborator Topuri


Laborator

Compro Hercules ZIO


VideoMate V600 Mobile DJ MP3 X7

Dispunând de un design elegant, VideoMate V600 Chiar dac\ nu este un echipament profesional, ZIO X7 este un adaptor wireless de re]ea
este cel mai nou tuner TV de tip stand alone de la Mobile DJ MP3 este un mixer audio care ofer\ cele compatibil cu standardul 802.11g [i care utilizeaz\
Compro. mai des accesate func]ii `ntr-o prezentare simpl\. pentru conectarea cu sistemul un port USB.

CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI CONSTRUC}IE {I DOT|RI


V600 se conecteaz\ `ntr-un suport din plastic, care Pachetul const\ din trei componente distincte: Adaptorul are dimensiuni reduse, oferind totodat\
dispune de intr\ri RCA, S-Video [i component, consola de mixaj efectiv\, un dongle USB necesar [i o baz\ de conectare care permite amplasarea
facilitând astfel preluarea semnalului video conect\rii [i aplica]ia software Mobile DJ Mix. acestuia `n alte zone adiacente `n cazul unei
provenit de la dispozitive precum camere video. Consola utilizeaz\ dou\ baterii R14 de 1.5V, puteri reduse a semnalului. Func]ionarea acestuia
Semnalul video de la PC poate fi direc]ionat prin acestea lipsind `ns\ din pachet. Instalarea este este vizibil\ prin intermediul unui singur indicator
tuner, iar prin func]ia PIP utilizatorul poate folosi simpl\ [i nu ridic\ niciun fel de problem\. LED, care afi[eaz\ atât starea conexiunii, cât [i a
calculatorul `n timp ce urm\re[te emisiunea transferului de date. Pe discul de instalare se afl\
preferat\ pe acela[i ecran. Telecomanda are un PERFORMAN}E ascuns [i un utilitar de configurare [i verificare a
design pl\cut, iar butoanele sunt amplasate Cei care au utilizat deja un mixer audio vor reg\si conexiunii [i a echipamentului.
ergonomic. Cu toate acestea, unele dintre ele (`n imediat func]iile de baz\: crossfader-ul, butoanele
special cele pentru navigarea prin meniu) se apas\ de volum, cele de marcare a unor secven]e din PERFORMAN}E
destul de greu. Din p\cate, VideoMate V600 nu cadrul pieselor audio, cele de modificare a vitezei Bazat pe un chip Libertas 8338 produs de
dispune [i de tuner FM iar la capitolul captur\ nu de redare [i, bine`n]eles, cele de pornire sau cunoscuta companie Marvell, acest adaptor ofer\
prime[te niciun punct deoarece, ca model stand oprire a melodiilor. Cei care doresc o arom\ hip- performan]e bune [i `n cazul unui semnal
alone, nu dispune de aceast\ func]ie. hop vor putea folosi butoanele Scratch, mediocru. Standardele suportate sunt 802.11b [i
eficacitatea acestora fiind `ns\ moderat\ datorit\ g, existând suplimentar [i posibilitatea utiliz\rii
PERFORMAN}E impreciziei butoanelor de mici dimensiuni, acestea adaptorului ca Access Point sau pentru conectare
Rezolu]iile maxime de 1680x1050 pentru wide [i fiind utile datorit\ func]iei secundare de derulare `n modul ad-hoc. Pentru securizarea conexiunilor,
1600x1200 pentru formatul 4x3 permit utilizarea `n cadrul pieselor audio. Afi[ajele LCD monocrome echipamentul ofer\ suport pentru standardele
lui VideoMAte V600 cu display-uri de maximum permit atât afi[area pieselor selectate, cât [i WEP [i WPA, putându-se folosi atât criptarea AES
22”. ~n ciuda chip-ului destinat reducerii navigarea `n cadrul listei clientului software. cât [i TKIP. ~n cazul utiliz\rii altor echipamente
zgomotului de care se bucur\ tunerul, calitatea Pentru `ncep\tori, consola ofer\ un buton Automix wireless ZIO, se poate opta pentru modul
imaginii este de nivel mediu. Meniul, disponibil [i care ofer\ o mixare automat\ onorabil\. accelerat de transfer Booster.
`n limba român\, este u[or de folosit.
CONCLUZIE CONCLUZIE
CONCLUZIE Hercules Mobile DJ MP3 este juc\rie amuzant\, ZIO X7 este un adaptor simplu, dar cu facilit\]i
Pentru cei care doresc s\ tranforme monitorul LCD care poate aduce sare [i piper unei petreceri. puternice [i pre] foarte bun.
de 22” `n televizor, cu consum minim de energie,
Pre] Garan]ie Contact Pre] Garan]ie Contact
VideoMte V600 este alegerea potrivit\.
225 Lei 24 luni Ubisoft România 63 Lei 36 luni Torent Computers
Pre] Garan]ie Contact
Detalii tehnice Detalii tehnice
278 Lei 24 luni Maguay Impex
Conectare: USB 2.0 · Material: Plastic · Greutate: 500g · Conectare: USB 1.1, USB 2.0 · Material: plastic · Dimensiuni: 26x
Detalii tehnice Dimensiuni: 170mm x 150mm x 30mm · Control: volum, pitch, 67x13mm · Standarde suportate: 802.11b, 802.11g · Criptare:
Interfa]\: VGA · Semnal: analogic · Modul radio: Nu · Alimentare: cue, crossfade, play/pause, automix · Accesorii: Dongle USB, WEP, WPA · Accesorii: baz\ conectare USB · Driver: Windows 98,
Priz\ · A/V in: Da · Stereo TV: Da · PIP: Da prelungitor USB Me, 2000, XP, Xp 64bit
Performan]e
Performan]\: 5.75 Dot\ri: 8.0 6.20 Performan]e
Performan]\: 8 Dot\ri: 9 8.50 Performan]e
Performan]\: 9.0 Dot\ri: 9.0 9.00
68 iulie-august 2007
062-073_test.qxd 25.06.2007 21:57 Page 69
062-073_test.qxd 25.06.2007 21:57 Page 70

hardware Ultima or\ Feature Teste comparative Versus Laborator Topuri


Topuri

Pl\ci de baz\
g
re ki n
wi ]ii oc
SB ire li ca u ri e rcl t\r
i
t et r iU riF ap e joc ov do `n
r dic ips B rt u rt u N ot\ tetic ot\ o t\ ot\ st at
Ve Ch FS Po Po LA N sin N N N Te
LGA775 - High End
1 ASUS Striker Extreme 8.99 NVIDIA nForce 680i SLI 1333MHz 10 2 2xGigabit 3.71 3.60 1.28 0.40 XPC89
2 Gigabyte N680SLI-DQ6 8.96 NVIDIA nForce 680i SLI 1333MHz 10 3 4xGigabit 3.70 3.59 1.26 0.41 XPC89
3 ASUS P5K Deluxe WiFi-AP 8.93 Intel P35 1333MHz 10 2 2xGigabit 3.69 3.61 1.27 0.36 XPC89
4 ABIT IN9 32X-MAX Wi-Fi 8.92 NVIDIA nForce 680i SLI 1333MHz 10 2 2xGigabit 3.72 3.55 1.28 0.37 XPC89
5 ASUS P5NT WS 8.91 NVIDIA nForce 650i SLI 1333MHz 10 2 2xGigabit 3.71 3.55 1.29 0.36 XPC89
6 Gigabyte P35-DQ6 8.91 Intel P35 1333MHz 12 3 1xGigabit 3.65 3.61 1.27 0.38 XPC89
7 MSI P35 Platinum 8.91 Intel P35 1333MHz 12 2 1xGigabit 3.68 3.57 1.30 0.36 XPC89
8 EVGA nForce 680iLT SLI 8.88 NVIDIA nForce 680i SLI 1333MHz 8 1 1xGigabit 3.69 3.57 1.28 0.38 XPC89
9 Gigabyte P35-DS4 8.88 Intel P35 1333MHz 12 3 1xGigabit 3.67 3.55 1.28 0.38 XPC89
10 EVGA nForce 680i SLI 8.87 NVIDIA nForce 680i SLI 1333MHz 10 2 2xGigabit 3.70 3.53 1.28 0.36 XPC89
11 BFG nForce 680i SLI 8.84 NVIDIA nForce 680i SLI 1333MHz 10 2 2xGigabit 3.69 3.52 1.27 0.36 XPC89
LGA775 - Mainstream
1 Gigabyte P35-DS3R 8.89 Intel P35 1333MHz 12 - 1xGigabit 3.70 3.60 1.29 0.33 XPC89
2 MSI P35 Neo 8.84 Intel P35 1333MHz 12 2 1xGigabit 3.64 3.60 1.25 0.35 XPC89
3 EVGA nForce 650i Ultra 8.80 NVIDIA nForce 650i Ultra 1333MHz 8 - 1xGigabit 3.68 3.53 1.29 0.30 XPC89
4 Albatron PX650i ULTRA 8.79 NVIDIA nForce 650i Ultra 1333MHz 8 - 1xGigabit 3.69 3.50 1.28 0.29 XPC89
5 ABIT Fatal1ty FP-IN9 SLI 8.77 NVIDIA nForce 650i SLI 1333MHz 8 - 1xGigabit 3.69 3.55 1.23 0.30 XPC89
6 MSI P6N SLI Platinum 8.74 NVIDIA nForce 650i SLI 1333MHz 8 2 1xGigabit 3.67 3.52 1.20 0.35 XPC89
7 ASUS P5N-E SLI 8.63 NVIDIA nForce 650i SLI 1333MHz 8 2 1xGigabit 3.63 3.52 1.18 0.30 XPC89

Pl\ci de baz\
ire ]ii
B ew ca uri
i
US Fir pli e oc t\r `n
ict et t ur
i uri DIF ot\ a tetic ot\ j do at
rd ips FS
B
Po
r
Po
rt
LA
N
S/
P N sin No
t\ st
Ve Ch N Te
Socket AM2 - High End
1 Foxconn C51XEM2AA-8EKRS2H 9.60 nForce 590 SLI MCP 1000MHz 10 4 2x1000Mbit Da 9.62 9.96 7.90 XPC79
2 MSI K9N SLI Platinum 9.56 nForce 570 SLI MCP 1000MHz 6 3 2x1000Mbit Da 9.75 9.77 7.80 XPC79
3 ABIT KN9 SLI 9.50 nForce 570 SLI MCP 1000MHz 6 2 2x1000Mbit Da 9.63 9.85 7.30 XPC79
4 ASUS Crosshair 9.48 nForce 590 SLI MCP 1000MHz 6 2 2x1000Mbit Da 9.50 9.73 8.30 XPC79
5 ASUS M2N32 WS Professional 9.46 nForce 590 SLI MCP 1000MHz 6 2 2x1000Mbit Da 9.60 9.71 7.70 XPC79
6 Gigabyte GA-M59SLI-S5 9.38 nForce 590 SLI MCP 1000MHz 4 1 2x1000Mbit Da 9.55 9.74 7.00 XPC79
7 Gigabyte GA-M57SLI-S4 9.15 nForce 570 SLI MCP 1000MHz 4 1 1000Mbit Da 9.46 9.66 5.50 XPC79
8 DFI Infinity NF UltraII-M2 9.01 nForce4 Ultra 1000MHz 4 1 1000Mbit Da 9.21 9.60 5.40 XPC79
Socket AM2 - Mainstream
1 MSI K9NU Neo 9.08 ULi M1697 1000MHz 4 - 100Mbit Nu 9.48 9.70 4.50 XPC79
2 ASRock AM2XLI-eSATA2 9.07 ULi M1697 1000MHz 4 - 100Mbit Nu 9.39 9.63 5.10 XPC79
3 MSI K9N Neo 8.98 nForce 550 MCP 1000MHz 4 - 1000Mbit Nu 9.36 9.60 4.50 XPC79
4 Gigabyte GA-M55plus-S3G 8.93 GeForce 6100 + nForce 430 1000MHz 4 1 100Mbit Nu 9.06 9.62 5.20 XPC79
5 DFI Infinity NF-M2 8.90 nForce4 1000MHz 4 - 1000Mbit Da 9.12 9.56 4.90 XPC79
6 ASUS M2N-E 8.73 nForce 570 Ultra MCP 1000MHz 4 - 1000Mbit Da 8.88 9.36 5.20 XPC79
7 ECS nFORCE4M-A 8.45 nForce4-4x 1000MHz 4 - 100Mbit Nu 8.73 9.13 4.10 XPC79
8 ECS C51GM-M 8.23 GeForce 6100 + nForce 410 1000MHz 4 - 100Mbit Nu 8.28 9.07 4.30 XPC79
9 ECS RS485M-M 8.23 ATI RS485 + ATI SB460 1000MHz 4 - 100Mbit Nu 8.42 8.87 4.50 XPC79
10 MSI K9NGM 8.21 GeForce 6100 + nForce 410 1000MHz 4 - 100Mbit Nu 8.25 9.04 4.30 XPC79
Socket 939 - SLI High End
1 MSI K8N Diamond Plus 14.39 nForce4 SLI + nForce4 SPP 100 1000MHz 6 3 2x1000Mbit Da 4.47 4.57/4.53 0,82 XPC74
2 ASUS A8N32 SLI Deluxe 14.26 nForce4 SLI + nForce4 SPP 100 1000MHz 6 0 2x1000Mbit Da 4.46 4.46/4.49 0.85 XCP72
3 ASUS A8N SLI Premium 13.94 nForce4 SLI 1000MHz 8 2 2x1000Mbit Da 4.28 4.33/4.42 0.92 XPC69
4 MSI K8N Diamond 13.91 nForce4 SLI 1000MHz 6 3 2x1000Mbit Da 4.27 4.29/4.38 0.97 XPC69
5 DFI LanParty UT nF4 SLI-D 13.79 nForce4 SLI 1000MHz 6 1 2x1000Mbit Da 4.27 4.32/4.41 0.79 XPC69
6 ASUS A8N SLI Deluxe 13.77 nForce4 SLI 1000MHz 8 2 2x1000Mbit Da 4.27 4.26/4.34 0.91 XPC69
7 ABIT Fatal1ty AN8 SLI 13.73 nForce4 SLI 1000MHz 6 1 1000Mbit Da 4.27 4.27/4.37 0.83 XPC69
8 Gigabyte GA-K8N Ultra-SLI 13.72 nForce4 SLI 1000MHz 10 2 2x1000Mbit Da 4.25 4.28/4.38 0.81 XPC69
Socket 939 - SLI Mainstream
1 ASRock 939SLI-eSATA2 13.76 ULi M1697 1000MHz 4 - 100Mbit Nu 4.42 4,36/4,46 0.52 XPC75
2 EpoX 9U1697 GLI 13.73 ULi M1697 1000MHz 4 - 100Mbit Da 4.39 4.37/4.46 0.51 XPC77
3 Foxconn NF4SK8AA-8EKRS 13.69 nForce4 SLI 1000MHz 4 - 2x1000Mbit Da 4.30 4.27/4.40 0.72 XPC69
4 ASUS A8N SLI 13.68 nForce4 SLI 1000MHz 8 2 1000Mbit Da 4.27 4.29/4.40 0.72 XPC69
5 ABIT AN8 SLI 13.63 nForce4 SLI 1000MHz 6 3 1000Mbit Da 4.27 4.26/4.35 0.74 XPC69
6 MSI K8N SLI-F 13.61 nForce4 SLI 1000MHz 6 1 1000Mbit Da 4.26 4.29/4.38 0.68 XPC69

70 iulie-august 2007
062-073_test.qxd 25.06.2007 21:57 Page 71

hardware
Topuri

Tunere TV
ii
ine tur
\ i sor
ag ap t\r ce `n
ic t im c do ac at
rd ip ot\ ot \ ot\ t\ st
Ve Ch N N N No Te
Tuner TV intern hardware MPEG-2
1 Leadtek WinFast PVR3000 95.00 Conexant CX23416 95 95 95 95 XPC88
2 Compro VideoMate T750 94.0 - 97 95 90 90 XPC86
3 PowerColor Theater 550Pro 92.9 Ati Theater 550Pro 96 95 85 92 XPC70
4 Leadtek WinFast PVR2000 91.8 Conexant CX23880 92 91 95 90 XPC70
5 AverMedia AverTV PVR 86.8 Conexant CX23882 88 87 80 90 XPC70
6 Hauppauge! WinTV-PVR 350 83.9 Philips SAA7115HL 86 84 82 80 XPC70
7 V-Stream MCE200 Deluxe 81.0 Conexant CX23880 83 80 70 87 XPC70
Tuner TV Mainstream
1 Leadtek WinFast TV2000 XP Expert 92.2 Conexant CX23881 94 93 90 90 XPC70
2 ASUS MyCinema P7131 Dual 89.3 Philips 7131E 91 89 85 90 XPC70
3 Gigabyte GC-PTV-TAF 86.4 Philips 7131E 88 85 83 87 XPC77
4 Genius VideoWonder ProTV 83.5 Philips SAA7135HL 87 85 65 88 XPC70
5 Compro VideoMate TV Gold+ II 83.1 Philips SAA7134HL 84 80 80 87 XPC70
6 V-Stream Xpert TV-PVR 80.3 Conexant 878A 84 79 65 87 XPC70
7 InnoDV SmartTV 70.8 Conexant 878A 76 75 45 70 XPC70
8 Jetway Magic TV-PVR 56.3 Conexant 878A 50 50 75 40 XPC70
Tuner TV extern
1 Pinnacle PCTV Dual DVB-T Diversity Stick 86.4 USB2.0 98 94 65 60 XPC83
2 Leadtek WinFast Walkie TV 85.4 USB2.0 90 90 65 94 XPC83
3 Leadtek WinFast PalmTop TV 84.8 USB2.0 90 88 65 94 XPC83
4 Conceptronic USB 2.0 Digital TV 84.4 USB2.0 98 94 40 90 XPC83
5 AverMedia AVerTV USB2.0 Plus 82.4 USB2.0 90 88 65 70 XPC83
6 Pinnacle PCTV Analog Pro USB 78.6 USB2.0 88 88 55 60 XPC83
7 Hercules Smart TV USB2 77.2 USB2.0 84 82 55 80 XPC83
8 Compro VideoMate U900 74.4 USB2.0 80 78 55 80 XPC83
9 KWORLD USB 2.0 Combo TV BOX 66.5 USB2.0 70 65 55 80 XPC83
10 InnoDV TVideo-620 59.1 USB2.0 63 63 40 70 XPC83

Monitoare LCD 17”


ns
ate pu xim
st zit r\s re ma
ict tra no
pd
e cta um t `n
rd n mi m ne ns tra st a
Ve Co Lu Ti C o Co Ex Te
1 Samsung 770P 8.97 1500:1 280cd/mp 6ms G to G DVI-D 36W Magic Stand XPC75
2 IiYama ProLite X436S 8.33 700:1 300cd/mp 8ms Tr+Tf D-SUB, DVI-D 35W Boxe stereo 2x2W. port USB 2.0 XPC75
3 AG NEOVO P-17 8.27 500:1 300cd/mp 4ms G to G D-SUB, DVI-D 70W Boxe stereo 2x2W. subwoofer 4W. hub USB 2.0 XPC75
4 NEC MultiSync 1770GX 8.27 500:1 400cd/mp 8ms Tr+Tf D-SUB, DVI-D 47W Hub USB 2.0 XPC75
5 Philips 170P6ES 8.26 500:1 250cd/mp 8ms Tr+Tf D-SUB, DVI-D 43W Boxe stereo 2x1W. hub USB 2.0 XPC75
6 LG Flatron L1753TR 8.24 2000:1 300cd/mp 2ms G to G D-SUB, DVI-D 35W - XPC85
7 Samsung 740BF 8.20 700:1 300cd/mp 2ms G to G D-SUB, DVI-D 34W - XPC75
8 LG L1732P 8.17 700:1 300cd/mp 4ms G to G D-SUB, DVI-D 35W - XPC75
9 ViewSonic VX724 7.97 500:1 300cd/mp 3ms G to G D-SUB, DVI-D 35W - XPC75
10 ASUS PM17TU 7.93 600:1 500cd/mp 3ms G to G D-SUB, DVI-D 48W Boxe stereo 2x1W XPC75
11 BenQ FP71GX 7.91 500:1 300cd/mp 4ms G to G D-SUB, DVI-D 40W - XPC75
12 BenQ FP71V 7.88 500:1 300cd/mp 5ms G to G D-SUB, DVI-D 50W Boxe stereo 2x1W XPC75
13 Prestigio P575 7.86 500:1 300cd/mp 8ms Tr+Tf D-SUB 40W Boxe stereo 2x2W XPC75
14 AG Neovo E-17 7.83 450:1 260cd/mp 4ms G to G D-SUB, DVI-D 48W Boxe stereo 2x1W XPC75
15 LG Flatron L1750SQ 7.75 600:1 250cd/mp 8ms Tr+Tf D-SUB 40W - XPC75
16 Horizon 7005L12 7.71 500:1 300cd/mp 8ms Tr+Tf D-SUB 40W Boxe stereo 2x1W XPC75
17 Samsung 740N 7.70 600:1 300cd/mp 8ms Tr+Tf D-SUB 34W - XPC75
18 Acer AL1717 7.60 500:1 350cd/mp 8ms Tr+Tf D-SUB 45W - XPC75
19 Philips 170S6FS 7.50 500:1 250cd/mp 12ms Tr+Tf D-SUB 30W - XPC75
20 BenQ FP72E 7.46 500:1 300cd/mp 8ms Tr+Tf D-SUB, DVI 45W Boxe stereo 2x1W XPC78

Monitoare LCD 19”


ns
ate pu xim
st zit r\s re ma
ict tra no
pd
e cta m t `n
rd n mi ne nsu tra sta
Ve Co Lu Tim Co Co Ex Te
1 Samsung SyncMaster 971P 8.27 1500:1 250cd/mp 6ms G to G DVI 36W Hub USB2.0 XPC80
2 Eizo FlexScan S1931 7.98 1000:1 280cd/mp 8ms G to G DVI, D-SUB 45W Boxe stereo XPC79
3 ASUS PG191 7.97 800:1 300cd/mp 2ms G to G DVI, D-SUB 90W Boxe 2.1, Hub USB, Webcam XPC79
4 LG L1970HR 7.96 2000:1 300cd/mp 2ms G to G DVI, D-SUB 39W - XPC79
5 NEC MultiSync 90GX2 7.94 700:1 400cd/mp 4ms G to G D-SUB, DVI 54W Hub USB XPC79
6 AG Neovo P19 7.87 700:1 300cd/mp 3ms G to G DVI, D-SUB, S-Video, RCA 70W Boxe 2.1, NeoV Optical Glass XPC79
7 Samsung 940BF 7.87 700:1 300cd/mp 2ms G to G DVI, D-SUB 38W - XPC79
8 Samsung 970P 7.85 1000:1 250cd/mp 6ms G to G DVI, D-SUB 36W Magic Stand XPC79
9 BenQ FP93GX 7.68 700:1 300cd/mp 2ms G to G DVI, D-SUB 40W - XPC79
10 Philips 190X6 7.26 700:1 300cd/mp 8ms Tr+Tf DVI, D-SUB 41W Boxe stereo, hub USB XPC79
11 Samsung SyncMaster 932MP 7.22 550:1 400cd/mp 8ms Tr+Tf DVI, D-SUB, CVBS, S-Video, SCART, RF 58W Tuner TV, tuner FM XPC79
12 Samsung SyncMaster 940BW 7.19 500:1 300cd/mp 4ms G to G DVI, D-SUB 42W - XPC86
13 Prestigio P391 7.17 1000:1 250cd/mp 8ms Tr+Tf D-SUB n/a Boxe stereo XPC79
14 BenQ FP92Wa 7.14 700:1 300cd/mp 5ms G to G D-SUB 45W - XPC86
15 BenQ FP93E S 7.07 800:1 300cd/mp 5ms G to G DVI, D-SUB 50W Boxe stereo XPC87
16 XEROX XA3-19 7.05 800:1 250cd/mp 8ms G to G D-SUB 48W - XPC79

iulie-august 2007 71
062-073_test.qxd 25.06.2007 21:57 Page 72

hardware Ultima or\ Feature Teste comparative Versus Laborator Topuri


Topuri

Placi video PCI Express


e e
ori
e ori ori i
PU em em em a]i
\G m m m lic uri
i
afi
c ] e l\ n]\ ri ap ce t\r
ict pg
r en tat tra cve cto t\ i joc do t `n
r d i cv nti gis ne O No intet t\ t\ sta
Ve Ch Fre Ca Ma Fre Co VI V s No No Te
High End
1 EVGA e-GeForce 8800 GTX Superclocked 9.99 G80 621MHz 768MB 384 biti 2000MHz 2xDVI Nu 0.93 8.96 0.11 XPC84
2 NVIDIA GeForce 8800 Ultra 9.95 G80 612MHz 768MB 384 biti 2160MHz 2xDVI Nu 0.97 8.85 0.13 XPC88
3 ASUS EN8800ULTRA/G/HTDP/768M 9.83 G80 612MHz 768MB 384 biti 2160MHz 2xDVI Nu 0.96 8.76 0.11 XPC89
4 Gigabyte GV-NX88U768H-B 9.81 G80 612MHz 768MB 384 biti 2100MHz 2xDVI Nu 0.96 8.74 0.11 XPC89
5 ASUS EN8800GTX 9.71 G80 575MHz 768MB 384 biti 1800MHz 2xDVI Nu 0.93 8.67 0.11 XPC82
6 Leadtek WinFast PX8800GTX TDH 9.67 G80 575MHz 768MB 384 biti 1800MHz 2xDVI Nu 0.93 8.63 0.11 XPC82
7 EVGA 8800GTS 320-P2-E815-AR 8.83 G80 576MHz 320MB 320 biti 1700MHz 2xDVI Nu 0.91 7.81 0.10 XPC85
8 MSI NX8800GTS-T2D320E-HD-OC 8.78 G80 575MHz 320MB 320 biti 1700MHz 2xDVI Nu 0.91 7.76 0.11 XPC85
9 Gainward Bliss 8800GTS 320MB GS 8.69 G80 550MHz 320MB 320 biti 1760MHz 2xDVI Nu 0.90 7.69 0.10 XPC86
10 ASUS EN8800GTS 8.57 G80 500MHz 640MB 320 biti 1600MHz 2xDVI Nu 0.87 7.59 0.11 XPC82
Mainstream

1 MSI RX1950PRO-VT2D512E 6.00 RV570 575MHz 512MB 256 biti 1372MHz 2xDVI Nu 0.66 5.25 0.09 XPC87

2 GeCube HV195PG3-D3 5.48 RV570 575MHz 256MB 256 biti 1380MHz 2xDVI Nu 0.56 4.81 0.11 XPC84

3 Galaxy GeForce 7900GS 5.17 G71 475Mhz 256MB 256 biti 1400MHz 2xDVI Nu 0.66 4.42 0.10 XPC83

4 ASUS EN8600GTS TOP 5.14 G84 742MHz 256MB 128 biti 2290MHz 2xDVI Nu 0.77 4.27 0.10 XPC87

5 Leadtek WinFast PX8600 GTS TDH 4.68 G84 675MHz 256MB 128 biti 2000MHz 2xDVI Nu 0.74 3.84 0.10 XPC88

6 MSI NX8600GTS-T2D256E-HD-OC 4.68 G84 700MHz 256MB 128 biti 2100MHz 2xDVI Nu 0.74 3.84 0.10 XPC88

7 Galaxy GeForce 8600GTS 4.59 G84 675MHz 256MB 128 biti 2000MHz 2xDVI Nu 0.72 3.78 0.09 XPC88

8 ASUS EN8600GTS Silent/HTDP/256M 4.55 G84 675MHz 256MB 128 biti 2000MHz 2xDVI Nu 0.74 3.72 0.10 XPC89

9 Gigabyte GV-NX86S256H 4.52 G84 675MHz 256MB 128 biti 2000MHz 2xDVI Nu 0.72 3.70 0.10 XPC89
Entry Level
1 Galaxy GF 8500GE 2.70 G86 594MHz 256MB 128 biti 1400MHz DVI. D-SUB Nu 0.52 2.08 0.09 XPC89
2 Leadtek WinFast PX7300GT TDH Extreme 2.52 G73 520MHz 128MB 128 biti 1400MHz DVI. D-SUB Nu 0.45 1.98 0.10 XPC81
3 Sapphire X1300XT 2.12 RV530Pro2 500MHz 256MB 128 biti 800MHz 2xDVI Nu 0.32 1.70 0.10 XPC83
4 GeCube RX165G2-D3 (RoHS) 2.08 RV530Pro 500MHz 256MB 128 biti 796MHz 2xDVI Nu 0.33 1.65 0.10 XPC87
5 Gigabyte GV-NX73T256P-RH 2.01 G73 450MHz 256MB 128 biti 800MHz DVI. D-SUB Nu 0.38 1.54 0.09 XPC81
6 ASUS EN8500GT SILENT/HTD/256M/A 1.93 G84 460MHz 256MB 128 biti 800MHz 2xDVI Nu 0.39 1.46 0.08 XPC88

DVD Writere
/ W W
VD /R
W /R /R D+
R
/D +R D-R DV DL
te CD D-R VD V D
t ita e
ir AM eC r eD r eD i ere D-R CD DV `n
dic un Cit D-R ier rie rie
r
Sc /D V t\ t\ st at
Ve
r
Tip DV S cr Sc Sc DL No No Te
1 SAMSUNG SH-S182M 94.60 Intern\ 48X/16X/12X 48X/32X 18X/8X 18X/6X 8X/8X 96.40 93.42 XPC82

2 GIGABYTE GO-W1623A-RH 91.61 Intern\ 48X/16X/- 48X/24X 16X/8X 16X/6X 8X/4X 94.60 89.61 XPC76

3 SAMSUNG SH-S162A 91.03 Intern\ 48X/16X/5X 48X/32X 16X/8X 16X/6X 8X/6X 97.27 86.87 XPC76
4 NEC ND-3551A 90.04 Intern\ 48X/16X/- 48X/32X 16X/8X 16X/6X 8X/6X 91.57 89.02 XPC76
5 PLEXTOR PX-755A 89.08 Intern\ 48X/16X/- 48X/24X 16X/8X 16X/6X 10X/6X 100.00 81.79 XPC76
6 PLEXTOR PX-716UFL 87.90 Extern\ (USB2.0/IEEE1349) 48X/16X/- 48X/24X 16X/8X 16X/4X 6X/6X 92.55 84.79 XPC76
7 ASUS DRW-1608P2S 87.27 Intern\ 40X/16X/5X 40X/32X 16X/8X 16X/6X 8X/8X 83.66 89.68 XPC76
8 LG GSA-4167B 85.61 Intern\ 48X/16X/5X 48X/32X 16X/8X 16X/6X 6X/4X 89.46 83.04 XPC76
9 PLEXTOR PX-755SA 84.71 Intern\ (SATA) 48X/16X/- 48X/24X 16X/8X 16X/6X 10X/6X 97.44 76.23 XPC76
10 TEAC DV-W516E 84.58 Intern\ 40X/16X/5X 40X/24X 16X/8X 16X/6X 8X/8X 80.54 87.28 XPC76
11 BENQ DW1655 83.98 Intern\ 48X/16X/- 40X/32X 16X/8X 16X/8X 8X/4X 95.01 79.25 XPC77
12 PIONEER DVR-110D 83.48 Intern\ 40X/16X/2X 40X/32X 16X/8X 16X/6X 8X/8X 81.84 84.57 XPC76
13 LG GSA-H10N 83.43 Intern\ 48X/16X/12X 48X/32X 16X/8X 16X/6X 10X/6X 84.57 82.68 XPC76
14 LG GSA-H20L 83.31 Intern\ 48X/16X/5X 48X/32X 16X/8X 16X/6X 6X/4X 84.22 82.70 XPC76

Lista distribuitorilor care au trimis produse la teste în XtremPC 89


Nume firm\ Telefon www Nume firm\ Telefon www
Asesoft Distribution 021 211.18.56 www.asesoftdistribution.ro ProCA România 021 323.82.00 www.proca.ro
Caro Group 021 313.71.09 www.caro.ro Rompers Grup 031 805.90.10 www.rompers.ro
Depozitul de Calculatoare 021 221.73.77 www.dcshop.ro Senorg România 021 233.16.76 www.senorg.ro
Global Systems Communications 021 311.73.98 www.gsc.com.ro Skin 021 316.82.00 www.skin.ro
GSR GRUP 0264 441.179 www.printcd.ro Torent Computers 0241 83.18.20 www.torent.ro
I.R.I.S. 021 222.77.18 www.iris.ro/infocus Tornado Sistems 021 206.77.40 www.tornado.ro
IT Direct 021 320.54.62 www.itdirect.ro Trend Import-Export 021 202.40.00 www.trend.ro/hp
Maguay Impex 021 210.38.09 www.maguay.ro Ubisoft România 021 231.67.69 www.hercules.com
pc-coolers.ro 021 323.99.49 www.pc-coolers.ro Ultra PRO Computers 021 211.70.90 www.ultrapro.ro

72 iulie-august 2007
062-073_test.qxd 25.06.2007 22:01 Page 73
074-087_ software.qxd 25.06.2007 18:46 Page 74

software
& comunicatii
,
Ultima or\ Feature Test comparativ Laborator Galerii Xtreme Comunica]ii
Start

software
& comunicatii
,

Liviu Mihai liviu.mihai@xtrempc.ro Ultima or\ 075

Ne mut\m
Nout\]ile care merit\ toat\ aten]ia

Greasemonkey
Maimu]a [i Internetul 078

online!
Mai devreme sau mai târziu, presa [i software-ul
se vor reg\si cu prec\dere pe Internet.

Internetul este magic! ~nv\]\m, comunic\m, site-urile cu vechime care au deja vizitatori fideli
muncim [i ne distr\m pe Internet. Tot de pe [i rela]ii `n domeniul publicit\]ii online.
Internet lu\m viru[i [i spyware, ne cert\m pe Deocamdat\ `ns\, acest moment este destul de
forumuri [i facem scandal pe bloguri. Iar când departe. {i asta deoarece, de[i România cunoa[te
OLPC
“pic\” Internetul ne direc]ion\m crizele de isterie una dintre cele mai mari cre[teri ale num\rului de
Pu]in zah\r peste Fedora 082
c\tre provider. Acela[i dramatic Internet mai are conexini la Internet, marketingul [i PR-ul autohton Clien]i RSS
dou\ tr\s\turi. Este crud [i implacabil `n ofensiva nu sesizeaz\ oportunitatea. {tirile lumii cu un click 084
sa continu\, p\trunde, influen]eaz\ [i schimb\ Al doilea domeniu care m\ intereseaz\ `n mod
ireversibil majoritatea domeniilor de activitate [i direct [i care are deja rivali online este Laborator
modul de lucru al oamenilor. software-ul. Multe tipuri de programe au acum Programe Freeware 088
Ca orice p\c\tos egoist [i orgolios, m\ concuren]i online: procesoare de text [i calcul
preocup\ domeniile cu care interac]ionez eu [i tabelar, clien]i de e-mail, Instant Messengere, Zbrush 3
care vor fi schimbate radical mai devreme sau mai clien]i RSS, aplica]ii de prelucrare a imaginilor, Alternativa digital\ a model\rii cu lut 090
târziu de evolu]ia Marii Re]ele: presa [i playere audio, video [i altele. Tehnicile moderne
Tips & Tricks
software-ul. Va veni o vreme când nu ve]i mai de dezvoltare a aplica]iilor [i facilit\]ile avansate
Trucuri pt to]i
putea colec]iona revista voastr\ preferat\, o ale browserelor permit crearea aplica]iilor Web 092
vreme când XtremPC nu va mai `nsemna coperte complexe care s\ se poat\ compara cu Galerii Xtreme
[i miros de cerneal\, când nu ve]i mai a[tepta cu programele clasice. Spre exemplu, Google Docs, O fereastrã cãtre
ner\bdare data apari]iei lun\ de lun\. Va veni o fostul Writley, a `nlocuit de luni bune `n lumea creativitãþii 3D 094
vreme `n care XtremPC va fi doar un link `n lista preferin]ele mele programul `n care scriam
voastr\ de bookmark-uri. Un simplu link, nimic articolele. Este gratuit, rapid, u[or de folosit, are Nokia E65
mai mult. shortcut-uri de tastatur\, include toate func]iile Afaceri cu stil 096
Bun sau r\u, acesta este viitorul presei [i de care am nevoie. {i mai ales pot sa-l accesez de
nimeni sau nimic nu-l poate schimba. Nu, presa pe orice calculator conectat la Internet. Dac\
scris\ nu va fi exterminat\ de Internet, ci doar vreau s\ modific sau s\ completez un articol, pot
masacrat\ [i izolat\ `ntr-o rezerva]ie ca indienii face acest lucru foarte u[or de acas\.
din America de Nord. Unii dintre noi vor mai citi Cre[terea exponen]ial\ a num\rului [i
presa `n forma sa clasic\ `n mijloacele de complexit\]ii aplica]iilor Web ne va determina [i
transport, `n timp ce al]ii vor afla despre cele mai pe noi s\ le acord\m mai mult\ importan]\ pe
recente scandaluri politice [i snobisme ale viitor `n testele pe care le vom realiza. ~n iunie
personalit\]ilor mondene accesând Internetul 2006 XtremPC a fost prima revist\ de IT din
Încearc\ genera]ia 10
wireless gratuit (care a `nceput deja s\-[i fac\ România care a realizat un test comparativ ce a
BitDefender.
sim]it\ prezen]a `n Bucure[ti) de pe laptopul pe avut `n vedere o categorie de aplica]ii Web. Au
Pentru
care `l vor purta `n permanen]\ la ei sau prin fost atunci clien]i RSS.
protec]ia eficient\
intermediul telefonului mobil. Schimbarea adus\ de Internet `n pres\ [i `n
a calculatorului
Ziarele [i revistele care vor sesiza software nu este neap\rat un lucru r\u sau bun, ci
instala]i BitDefender
oportunitatea la momentul potrivit (a se citi mai degrab\ o evolu]ie normal\ la care trebuie s\
Antivirus Plus v. 10 de
momentul `n care veniturile din publicitatea ne adapt\m. Important este s\ [tim s\ profit\m
pe DVD [i introduce]i
online le vor dep\[i pe cele din reclamele clasice) de pe urma schimb\rii, nu s\ ne `mpotrivim. {i,
cheia de mai jos:
nu vor avea decât de câ[tigat dac\ `[i vor muta chiar când pixelii vor `nlocui complet hârtia,
resursele de pe hârtie pe Internet. Concuren]a principiile, pasiunea [i personalitatea oamenilor
online va fi mult mai dur\ pentru presa care se va din spatele cuvintelor vor duce mai departe ceea
58D474F7BD86E33356A3
muta pe Internet pentru c\ aici se va lovi de ce s-a n\scut din cerneal\.

74 iulie-august 2007
074-087_ software.qxd 25.06.2007 19:22 Page 75

software
& comunicatii
,

Ultima orã

ULTIMA OR|
NOUT|}ILE CARE MERIT| TOAT| ATEN}IA
APARI}IE NEA{TEPTAT| PE SCEN| EUROPA CONTRA AMERICA

Safari pentru Windows CSS este inutil


Safari este, f\r\ `ndoial\, un nume X sunt deja obi[nui]i, mai pu]in
binecunoscut pentru utilizatorii extensiile specifice platformei
sistemelor Apple, acesta fiind originale.
browser-ul implicit al sistemului de Având momentan o serie lung\ de
operare MacOS X. Chiar dac\ nu este probleme de fiabilitate [i stabilitate,
`ntotdeauna apreciat, fiind `nlocuit de dublate de unele probleme stranii de
multe ori cu Firefox sau Camino, afi[are, Safari 3 este totu[i un produs
acesta r\mâne totu[i un browser solid a c\rui evolu]ie merit\ s\ fie urm\rit\
cu un motor de randare a paginilor de pe viitor. Acest browser va putea
foarte bun\ calitate. completa suita de instrumente
O dat\ cu anun]area oficial\ a necesare unui designer Web
urm\toarei versiuni a sistemului de con[tiincios [i atent cu
operare MacOS X, Apple a lansat [i compatibilit\]ile `ntre platforme [i
noua versiune a browserului Safari, browsere, dar [i pe cea a viitorilor Dac\ pe teritoriul Statelor Unite lupta de eludare a protec]iei discurilor
disponibil pentru prima dat\ [i pentru dezvoltatori de aplica]ii pentru `mpotriva oric\rui mijloc de eliminare DVD: Content Scramble System (CSS).
sistemele Windows. Aflat momentan `n iPhone. Se pare c\ acesta va putea sau eludare a protec]iilor digitale are Aceasta era `nf\]i[at\ ca fiind u[or de
stadiu beta, Safari 3 aduce `n lumea rula aplica]ii Web `n browserul deja un trecut `ndelungat, de[i nu trecut, inutil\ [i ofensatoare pentru
Windows aceea[i `nf\]i[are [i acelea[i propriu, bazat evident pe motorul de `ntotdeauna onorabil, pe teritoriul libert\]ile utilizatorilor.
facilit\]i cu care utilizatorii de MacOS randare WebCore din Safari. european se pare c\ imaginea Povestea a luat o turnur\
concret\ este privit\ cu mult mai interesant\ `n momentul `n care s-a
mult realism. ajuns pe holurile tribunalelor, doi
Chiar dac\ directivele europene dintre ace[ti activi[ti fiind acuza]i de
din 2001 definesc clar modalit\]ile de `nc\lcarea legilor `n vigoare. Surpriza
protec]ie digital\ [i modul de tratare cea mare a venit `ns\ `n momentul
a `nc\lc\rilor acestora, nu trebuie anun]\rii verdictului; pe baza
subestimat impactul adus de vocile m\rturiilor [i testelor f\cute de
utilizatorilor. Iar primul pas a fost speciali[tii din cadrul industriei IT,
deja f\cut `n Finlanda. care au demonstrat c\ CSS este o
Dup\ ce aceast\ ]ar\ [i-a metod\ dep\[it\ ce poate fi ocolit\
armonizat legisla]ia cu directivele de rutinele unor aplica]ii comerciale
Uniunii Europene, un grup de activi[ti legitime [i chiar de rutine ale
ai unei mi[c\ri orientate `mpotriva anumitor sisteme de operare, curtea
acestor m\suri digitale a `nceput o a decis c\ cei doi `nvinui]i sunt
campanie de promovare a m\surilor nevinova]i.

AUSTRALIA VREA S| REDEFINEASC| SERVICIILE VOIP

JAJAH, un rival pentru Skype


Pornit\ pe teritoriul australian `n cursul anului s\ introduc\ numerele de telefon `ntre care
trecut, compania JAJAH a adus, dincolo de dore[te s\ efectueze convorbirea [i s\ apese
pre]uri mici pentru VoIP, [i o nou\ modalitate tasta Call. Sistemul va utiliza re]elele telefonice
simpl\ [i eficient\ de efectuare a convorbirilor clasice pentru conectarea serverelor companiei
telefonice la pre] sc\zut. Dac\ pân\ acum cu cei doi parteneri [i Internetul ca mijloc de
aceste convorbiri necesitau fie refacerea `ntregii transmisie `ntre aceste servere. Rezultatul este
infrastructuri IT, cum ar fi solu]ia Vonage, fie deja u[or de ghicit, costul convorbirii va include
utilizarea calculatorului ca centru de doar pre]ul leg\turii locale.
comunicare, cum ar fi `n cazul Skype, JAJAH Aceast\ inedit\ solu]ie este mult prea
permite realizarea acestor leg\turi cu un banal promi]\toare pentru a sc\pa neobservat\. Atât
browser [i o linie telefonic\ obi[nuit\. Intel, cât [i Deutsche Telecom s-au ar\tat
Utilizatorul acestei tehnologii ingenioase va dornice s\ investeasc\ `n ea, fondurile fiind
fi nevoit s\ se autentifice pe site-ul companiei, necesare perfec]ion\rii tehnologiei.

iulie-august 2007 75
074-087_ software.qxd 25.06.2007 19:22 Page 76

software
& comunicatii
,
Ultima or\ Feature Test comparativ Laborator Galerii Xtreme Comunica]ii
Ultima orã

O NOU| INTERFA}| GRAFIC| REINVENTAREA UNOR CONCEPTE VECHI

Ce mai face Firefox 3.0 Google Gears


A treia versiune a unuia dintre cele ca sigur `n cadrul versiunii 2.0, dar
mai populare produse software abandonat pe parcurs, acesta va oferi
lansate vreodat\, Mozilla Firefox, posibilit\]ile c\ut\rii rapide [i
este momentan `n plin\ dezvoltare. aloc\rii de taguri, precum [i pe
Chiar dac\ produc\torii nu au dat acelea de salvare a unor c\ut\ri sub
`nc\ o dat\ sigur\ de lansare, forma unor “favorite inteligente”.
mul]umindu-se s\ aproximeze doar Facilit\]ile antiphising introduse
perioada lans\rii versiunii Beta 2, `n cadrul versiunii 2.0 vor fi dublate
plasat\ undeva `n cursul lunii de cele de protec]ie `mpotriva
septembrie 2007, viitoarele facilit\]i scripturilor sau fi[ierelor maligne. Mai
pot fi testate deja pe baza versiunilor mult, bara de adrese va marca `n
Alpha. Unele dintre acestea nu sunt mod clar domeniul vizitat, ceea ce va
`nc\ implementate, `n acest caz submina atacurile de tip phising.
declara]iile dezvoltatorilor fiind Aceste avantaje din domeniul Google nu rateaz\ aproape nicio lun\ permite companiei s\ ofere solu]ii
singurele surse de informare. securit\]ii vor fi secondate de f\r\ a anun]a noi tehnologii. Printre software, bazate pe AJAX, care s\
Dincolo de securitatea sporit\ [i posibilitatea de navigare discret\, gadget-uri software mai mult sau mai permit\ rularea de aplica]ii Web
de compatibilitatea mai bun\ cu mod `n care nicio informa]ie nu va fi pu]in utile, se strecoar\ din când `n combinat\ cu stocarea local\ [i
standardele Web, Firefox 3.0 va salvat\ local. când [i tehnologii importante, menite manipularea bidirec]ional\ a unor
aduce [i o nou\ interfa]\. Cea mai Firefox 3.0 va oferi [i modalit\]i s\ schimbe modul `n care utiliz\m date mult prea importante pentru a fi
important\ se va dovedi noul motor noi de manipulare a fi[ierelor, suport ast\zi Internetul. l\sate pe seama unui server online.
SQL, care va asigura baza sistemului nativ pentru microformate [i un Ideea de a folosi un banal Acestea vor fi p\strate local `ntr-o
de favorite, complet rescris. Promis manager pentru parole `mbun\t\]it. browser ca platform\ software pentru baz\ de date, ceea ce va permite o
aplica]iile Web nu este deloc una mult mai mare flexibilitate a
nou\. Nici tehnologiile care permit posibilit\]ilor de stocare, indexare [i
stocarea local\ a datelor [i accesarea c\utare. Spre deosebire de
lor de c\tre aplica]iile Web nu sunt o apropierile anterioare, solu]ia Google
noutate, browser-ul Internet Explorer va fi una open-source [i
furnizând o astfel de solu]ie (userData multiplatform\. Prima aplica]ie
Behavior) de mult\ vreme. Amatorii rescris\ pentru a beneficia de
pentru utilizarea acesteia se pare c\ suportul Gears este Google Reader,
au lipsit `ns\ pân\ acum... agregatorul pentru fluxuri RSS. Acest
Sub denumirea Google Gears se lucru permite stocarea local\ a
ascunde o tehnologie aflat\ fluxurilor [i set\rilor, precum [i
momentan `n stadiu beta ce-i va accesarea lor `n modul offline.

MICROSOFT CONTRA GPL?

Xandros merge dup\ Novell


Celebra `n]elegere dintre Microsoft [i Novell, tehnologiilor de c\tre clien]ii Xandros f\r\
prin care cele dou\ companii promit o teama c\ vor fi ac]iona]i `n justi]ie, termenul de
interoperabilitate mai bun\, suport tehnic mai gra]ie fiind de cinci ani.
eficient [i schimb reciproc de patente software, Acest parteneriat vine `ns\ `ntr-un moment
este deja cunoscut\, impactul acesteia asupra destul de nepotrivit, acum, când termenii
industriei fiind `nc\ discutat [i disputat. licen]ierii General Public License (GPL) v3 se
La doar [ase luni de la acest eveniment, apropie de forma final\. ~n forma preliminar\,
Microsoft mai face un pas c\tre universul Linux, ace[ti termeni specific\ `n mod clar [i f\r\
ajutorul venind de data aceasta din partea echivoc faptul c\ produc\torii de aplica]ii open-
companiei Xandros. Microsoft a anun]at c\ acest source care utilizeaz\ acest tip de licen]iere nu
parteneriat va permite o colaborare eficient\ `n au dreptul de a semna parteneriate menite s\
domeniile tehnologic [i comercial, permi]ând o asigure protec]ia patentelor software cu
mai bun\ colaborare `ntre produsele proprii [i produc\torii comerciali. La rândul lor, ace[tia
solu]ii desktop [i server furnizate de Xandros. din urm\ vor fi nevoi]i s\ extind\ `n]elegerile
Dup\ cum deja cititorii au aflat, Microsoft actuale cu un produc\tor open-source [i asupra
pretinde c\ nu mai pu]in de 235 de patente utilizatorilor finali. Aventura Microsoft se va
software aflate `n portofoliul companiei sunt termina probabil aici, cel pu]in `n forma
`nc\lcate de distribu]iile Linux [i alte produse actual\, deoarece licen]ierea GPL 3 prevede
distribuite sub licen]\ open-source. ~n cadrul derogarea de la noii termeni doar pentru
prezent\rii care a `nso]it anun]area public\ a `n]elegerile semnate `nainte de data de 28
acestei `n]elegeri, Microsoft a afirmat c\ martie. Cum vor `ncerca ace[tia s\ mearg\ mai
termenii acesteia vor permite utilizarea departe, r\mâne de v\zut `n lunile urm\toare.

76 iulie-august 2007
074-087_ software.qxd 25.06.2007 18:47 Page 77

software
& comunicatii
,

Ultima orã

DIN NOU IMPREUN|

Bill Gates [i Steve Jobs, pe aceea[i scen\


Fondatorii Microsoft, respectiv cât [i al companiilor pe care le
Apple, Bill Gates [i Steve Jobs, s-au conduc cu ocazia conferin]ei D5.
aflat recent `mpreun\ pe aceea[i Timp de aproximativ 90 de minute
scen\ dup\ mai bine de 20 de ani. cei doi au adus `n discu]ie
Marii rivali au povestit despre colabor\rile dintre cele dou\
trecutul comun atât al lor personal, companii, dar [i subiecte mai
sensibile precum reclamele Apple.
Discu]ia a fost pres\rat\ cu
frecvente replici spumoase care au
ridicat de multe ori audien]a `n
picioare. Printre subiectele
discutate s-au num\rat dezvoltarea
aplica]iilor pentru Apple de c\tre
Microsoft, problemele avute de
Apple de-a lungul timpului,
impactul asupra industriei IT a unor
produse precum Windows sau iPod,
dar [i modul `n care cei doi v\d
viitorul IT-ului `n general [i al
industriei de software `n special.
Steve Jobs a profitat de acest
prilej pentru a-[i promova telefonul
minune, iPhone, lansat `n Statele
Unite pe 29 iunie, `n timp ce Bill
Gates nu a vorbit prea mult despre
Windows Vista.
Filmul complet al `ntâlnirii
istorice dintre cei doi mari rivali `l
pute]i urm\ri pe site-ul www.xpc.ro.

LA CUMP|R|TURI DE RSS MICROSOFT ANUN}| STRATEGII NOI

Google a achizi]ionat Windows [i procesoarele


FeedBurner cu nuclee multiple
Sezonul de cump\r\turi Google pare Cu ocazia conferin]ei Future in solu]ie de dezvoltare a
a nu se mai termina. Dup\ lupta cu Review ce a avut loc recent `n San procesoarelor.
Microsoft pentru DoubleClick Diego, California, Microsoft [i-a f\cut Kernel-ul sistemelor Windows NT
câ[tigat\ de Google [i achizi]ionarea publice o parte din strategiile suport\ procesoarele multiple `nc\ de
`ntre timp a altor dou\ companii mai viitoare legate de sistemul de la lansarea din 1993, `ns\ num\rul de
pu]in cunoscute, GreenBorder [i operare Windows. Prezent la nuclee este limitat la 32 pentru
Panoramio, gigantul american `[i conferin]\, reprezentantul gigantului versiunea pe 32 de bi]i [i 64 pentru
`ndreapt\ aten]ia spre segmentul dn Redmond, Ty Carlson, a declarat versiunea pe 64 de bi]i, indiferent de
RSS [i cump\r\ cel mai important c\ versiunile viitoare de Windows vor num\rul de procesoare. Nici
serviciu de publicare [i monitorizare trebui s\ fie fundamental diferite de aplica]iile software nu stau mai bine
a fluxurilor RSS, FeedBruner. Acesta cele de pân\ acum pentru a putea la acest capitol. Va mai trece
este folosit de numeroase site-uri [i beneficia din plin de avantajele probabil mult timp pân\ când acestea
bloguri datorit\ facilit\]ilor de achizi]ie se pare c\ va fi Google procesoarelor cu nuclee multiple. “~n vor profita din plin de avantajele
contorizare [i promovare gratuite pe Reader, cel mai popular RSS Reader urm\torii 10-15 ani vom avea parte nucleelor multiple. Chiar [i
care le ofer\. De[i oficial nu au fost online la ora actual\. Mul]i anali[ti de procesoare cu pân\ la 64 de produc\torii de jocuri care prin
oferite am\nunte legate de termenii IT v\d aceast\ achizi]ie ca pasul nuclee, pe când Windows Vista, cel defini]ie storc ultima pic\tur\ de
contractului, suma vehiculat\ de spre mainstream pentru con]inutul mai recent sistem de operare performan]\ din sisteme nu au
anumite surse este de 100 milioane RSS [i scânteia care va aduce `n Microsoft, a fost gândit pentru unul, `nceput decât recent s\ ia `n calcul
de dolari. Susan Wojcicki, Product acest segment advertising-ul online. dou\, maximum patru procesoare”, a multithreading-ul.
Manager Assistant la Google, a Pe de alt\ parte, concuren]a acuz\ afirmat reprezentantul Microsoft. Ty Pân\ `n prezent, nici Intel, nici
declarat c\ tehnologia RSS cunoa[te deja Google de monopol, iar Carlson sus]ine c\ Microsoft nu ia `n AMD nu au anun]at procesoare cu mai
o dezvoltare exponen]ial\ care ofer\ Guvernul american a `ntrerupt calcul o dezvoltare sus]inut\ a mult de opt nuclee, chiar dac\ Intel
numeroase oportunit\]i pentru un derularea tranzac]iei dintre Google vitezei procesoarelor, cre[terea a realizat un experiment prin care a
furnizor de servicii online. Primul [i DoubleClick pe perioada num\rului de nuclee fiind dovedit c\ este posibil\ dezvoltarea
serviciu care va interac]iona cu noua investiga]iilor. deocamdat\ cea mai plauzibil\ unui procesor [i cu 80 de nuclee.

iulie-august 2007 77
074-087_ software.qxd 25.06.2007 18:47 Page 78

software
& comunicatii
,
Ultima or\ Feature Test comparativ Laborator Galerii Xtreme Comunica]ii
GREASEMONKEY

GREASEMONKEY
MAIMU}A {I INTERNETUL
Nimeni nu spune c\ trebuie s\ accepta]i site-urile a[a cum sunt. Nu v\ plac designul [i bannerele
prea mari ale unui site? Greasemonkey v\ sare `n ajutor!
FIREFOX NU ESTE UN BROWSER PERFECT. ARE de script-uri. ~ns\ marele avantaj `l constituie Greasemonkey de unde pute]i instala extensia cu
probleme cu randarea anumitor pagini, afi[area num\rul mare de script-uri (de ordinul miilor) deja acela[i nume este www.greasespot.net.
unor fonturi speciale, ocuparea exagerat\ (uneori) create, de care pot beneficia to]i utilizatorii.
a memoriei RAM, doar pentru a enumera câteva Greasemonkey nu face decât s\ aplice modific\rile SCRIPT, USER SCRIPT
dintre ele. ~ns\, dincolo de toate acestea, are aduse de script-uri site-urilor pentru care au fost Script-urile pentru Greasemonkey apeleaz\ la
marele merit de a-[i l\sa utilizatorii s\-[i aleag\ [i create. Nu v\ place culoarea site-ului X sau v\ limbajul JavaScript [i, `n func]ie de codul specific
s\-[i instaleze strict facilit\]ile de care au nevoie. deranjeaz\ num\rul exagerat de bannere prost unui anumit site, utilizeaz\ interfa]a DOM
~ntr-o er\ `n care extensiile [i add-on-urile fac aranjate [i obositoare de pe site-ul Y? Crea]i (Document Object Model) pentru a altera
diferen]a `ntre utilizatorii obi[nui]i [i power-useri, singuri (dac\ ave]i cuno[tin]ele necesare de con]inutul paginilor respective. Criteriul alter\rii
func]ionalitatea unui browser nu mai trebuie programare) sau instala]i un script pentru realizate `mparte script-urile pentru Greasemonkey
socotit\ doar relativ la facilit\]ile incluse `n mod Greasemonkey deja existent care s\ rectifice `n trei categorii: script-uri care adaug\ con]inut,
implicit, ci trebuie avut\ `n vedere orice func]ie se problemele. ~n acest scop nu trebuie decât s\ unele care elimin\ con]inut [i altele care modific\
poate ad\uga. Nu se mai poate spune c\ un instala]i extensia Greasemonkey `n Firefox [i s\ diverse elemente. De asemenea, `n func]ie de raza
browser este mai bun decât altul doar pentru c\ aplica]i script-urile aferente. Site-ul oficial de ac]iune, acestea pot fi specifice (altereaz\
are o func]ie pe care cel\lalt nu o include `n mod
implicit, atât timp cât cei care nu o folosesc nu `i
simt lipsa, iar cei care au nevoie de ea o pot
instala ulterior prin intermediul unei extensii.
Greasemonkey este una dintre acele extensii f\r\
de care - o dat\ ce te-ai obi[nuit [i i-ai descoperit
atuurile - nu mai po]i concepe browsing-ul.

FILOSOFIA MAIMU}EI UNSUROASE


Sub denumirea fantezist\ de Greasemonkey se
ascunde un instrument cu un poten]ial enorm [i
implica]ii dintre cele mai diverse. Aceast\ extensie
pentru Firefox permite modificarea func]ionalit\]ii
sau aspectului site-urilor Web. ~n acest scop se
apeleaz\ la script-uri (intitulate user scripts)
special concepute `n acest sens. Teoretic, cu ceva Designul original Google Rezultatele ordonate pe coloane cu ajutorul
cuno[tin]e de programare, oricine poate crea astfel script-ului GoogleMonkeyR

78 iulie-august 2007
074-087_ software.qxd 25.06.2007 18:47 Page 79

software
& comunicatii
,

GREASEMONKEY

numai o anumit\ pagin\ sau site) sau generale cele 6.220 existente la ora redact\rii acestui
(altereaz\ mai multe sau chiar toate site-urile). articol.
Majoritatea script-urilor sunt specifice,
concentrându-se pe un singur site. GOOGLE - VERSIUNEA MAIMU}|RIT|
Instalarea [i utilizarea lor sunt extrem de Cele mai utile [i mai interesante script-uri sunt, `n
simple. Având deja Greasemonkey instalat\ `n mod logic, cele care vizeaz\ cele mai populare
Firefox, browser-ul va recunoa[te automat site-uri sau servicii online. {i nimeni nu poate
link-urile cu extensia user.js [i va instala contesta popularitatea serviciilor Google.
script-urile respective. La fel ca `n cazul instal\rii Indiferent c\ este vorba de motorul de c\utare,
extensiilor, din cauza set\rilor de securitate, este serviciul de e-mail, reader-ul RSS sau altele,
necesar\ o confirmare suplimentar\ pentru site-urile Google sunt cele mai vizate de
instalarea script-urilor. Odat\ instalate, script-urile Greasemonkey.
modific\rile aduse de script-uri vor deveni vizibile GoogleMonkeyR este un script care altereaz\
la prima `nc\rcare a site-ului vizat sau la pagina de rezultate afi[at\ de Google. Una din rezultatele sunt afi[ate numai pe m\sur\ ce se face
re`mprosp\tarea paginii, `n cazul `n care pagina modific\rile care pot fi realizate cu ajutorul scroll vertical. Aceasta este una dintre cele mai
vizat\ este deja `nc\rcat\ `n browser. acestui script este gruparea pe coloane a utile facilit\]i pentru Google [i nu ar fi de mirare
dac\, pe viitor, popularul motor de c\utare va
include `n mod implicit o astfel de op]iune. ~n fine,
Disable tracking este ultima op]iune oferit\ de
acest script. Cum sugereaz\ [i numele, prin
intermediul acesteia motorul de c\utare este
`mpiedicat s\ ]in\ eviden]a c\ut\rilor efectuate.
GoogleMonkeyR este unul dintre cele mai complexe
script-uri pentru Greasemonkey, dovada fiind chiar
fereastra de configurare de care acesta dispune [i
prin intermediul c\reia se pot activa/dezactiva cu
u[urin]\ unele op]iuni.
Google Image DirectLink este un script creat
`ntr-un singur scop: s\ faciliteze accesul direct la
imaginile g\site cu ajutorul sec]iunii de c\utare a
imaginilor. ~n mod normal, când c\ut\m imagini cu
Google [i d\m click pe un thumbnail din lista de
rezultate, suntem mai `ntâi direc]iona]i c\tre o
pagin\ cu dou\ frame-uri care con]in imaginea
redimensionat\ [i pagina-gazd\. Prin intermediul
acestui script, când se da click pe un thumbnail din
Pentru a-[i face efectul, unele script-uri vor rezultatelor. ~n locul `n[iruirii rezultatelor unul sub lista de rezultate se deschide direct imaginea cu
avea nevoie de mici modific\ri, cum ar fi adresa altul `n stânga paginii, acestea pot fi sortate pe 2, pricina, la dimensiunea original\. Googlenlarge
site-ului c\ruia i se aplic\. De exemplu, 3 sau chiar 4 coloane [i eventual numerotate. Tot vizeaz\, de asemenea, sec]iunea de c\utare a
majoritatea celor pentru Google sunt destinate cu acest script pot fi eliminate link-urile imaginilor. Cu acest script, când ve]i trece cursorul
domeniului .com. Cei care acceseaz\ versiunea `n sponsorizate din dreapta paginii. O alt\ op]iune deasupra unui thumbnail, va fi afi[at\ o versiune
limba român\ a Google vor fi nevoi]i s\ modifice interesant\ oferit\ de script-ul GoogleMonkeyR mai mare a imaginii respective. Ve]i putea astfel
domeniul. Acest lucru se poate realiza fie este a[a-numita Auto load. Aceasta va realiza vedea mai bine imaginea cu pricina f\r\ a o `nc\rca
modificând direct `n cadrul fi[ierului, fie cu `nc\rcarea progresiv\ a rezultatelor pe m\sur\ ce complet [i f\r\ a p\r\si pagina de c\utare.
ajutorul extensiei Greasemonkey. ~n Firefox se se face scroll. Cu alte cuvinte, `n locul clasicelor
urmeaz\ calea Tools/Greasemonkey/Manage User pagini cu câte 10 rezultate, va exista o singur\ GMAIL - SE POATE {I MAI BINE
Scripts, se selecteaz\ script-ul care se va modifica pagin\ cu absolut toate rezultatele g\site. Timpul Chiar dac\ este unul dintre cele mai populare
din list\ [i se apas\ butonul Add din cadrul sec]iunii de `nc\rcare a paginii nu are de suferit deoarece servicii de e-mail, fanii Gmail au considerat c\ este
Included Pages. Continuând exemplul cu Google,
pentru a aplica script-urile [i pentru domeniul .ro
trebuie ad\ugat\ linia
http://www.google.*/search*. Prima stelu]\ din
sintax\ indic\ faptul c\ script-ul se va aplica
tuturor domeniilor Google.

S| ~NCEAP| DISTRAC}IA!
Cele mai bogate colec]ii de script-uri pentru
Greasemonkey pot fi g\site la adresele
http://userscripts.org [i http://userstyles.org. Din
cauza num\rului mare, organizarea acestora las\
de dorit. Singura modalitate de g\sire a script-ului
dorit este c\utarea `n func]ie de site-ul avut `n
vedere sau de elementul modificat prin acesta.
Vom prezenta `n cele ce urmeaz\ unele dintre cele
mai interesante script-uri pentru Greasemonkey,
far\ a avea `ns\ preten]ia de a le fi testat pe toate

iulie-august 2007 79
074-087_ software.qxd 25.06.2007 18:47 Page 80

software
& comunicatii
,
Ultima or\ Feature Test comparativ Laborator Galerii Xtreme Comunica]ii
GREASEMONKEY

totu[i loc de mai bine [i au dezvolat o serie de


script-uri prin care `i sunt modificate atât designul,
SCRIPT-URI PENTRU INTERNET EXPLORER
cat [i func]ionalitatea. Utilizatori de Internet Explorer, nu dispera]i!
Gmail Macros este de departe cel mai util Exist\ script-uri [i pentru voi, chiar dac\
script pentru Gmail. Acesta simplific\ [i instalarea [i utilizarea lor nu vor merge
`mbun\t\]e[te utilizarea pe baz\ de shortcut-uri a `ntotdeauna ca la carte. De[i profilul
serviciului de e-mail al celor de la Google. Aproape utilizatorului standard de Internet Explorer nu
toate ac]iunile pot fi realizate din tastatur\ cu include printre tr\s\turile caracteristice
ajutorul acestui script. {i, ceea ce este foarte cuno[tin]e avansate de utilizare [i apetit ridicat
important, utilizatorul nu trebuie s\ memoreze pentru configurarea aplica]iilor pe care le
tastele. Este suficient s\ ]in\ minte [i s\ apese o folosesc, respectiv a site-urilor pe care le
singur\ tast\: H. Aceasta va deschide un meniu `n viziteaz\ `n mod frecvent, nu este exclus ca
care sunt afi[ate [i explicate toate opera]iunile [i script-urile `n cauz\ s\ se bucure de succes [i `n
tastele atribuite. Unul dintre cei mai utili operatori rândul acestora.
este G. Ap\sând aceast\ tast\ urmat\ imediat de La fel ca [i `n cazul browser-ului celor de la
primele litere ale unui director (Inbox, Sent, Mozilla, [i Internet Explorer trebuie ajutat de un efectul. Iar cirea[a de pe tort este dat\ de
Drafts, Trash etc.) poate fi accesat directorul add-on pentru a recunoa[te [i aplica aceste instabilitatea cu care se alege Internet Explorer
respectiv. De exemplu, pentru a naviga `n All Mail, scurte secven]e de cod site-urilor c\rora le sunt dup\ instalarea acestui add-on. Pe de alt\ parte,
este suficient\ ap\sarea tastei G, urmat\ de litera destinate. Utilizatorii de Internet Explorer au de cu IE7 Pro script-urile sunt instalate automat, de
A. Pentru directoarele care `ncep cu acelea[i ales `ntre Trixie [i IE7 Pro, dou\ add-on-uri care o manier\ asem\n\toare lui Greasemonkey, iar
litere, navigarea va fi realizat\ `n momentul introduc aceast\ facilitate. Pe de o parte, Trixie aplicarea acestora se face cu ocazia
ap\s\rii primei taste diferite. Astfel, pentru a prezint\ avantajul de a recunoa[te script-urile re`mprosp\t\rii paginii, nefiind necesar\
merge `n Sent tastele sunt G, S, E; pentru a accesa de Greasemonkey. Instalarea acestora `ns\ restartarea browser-ului. Marele dezavantaj al
Spam se ap\s\ G, S, P. Acest tip de navigare este trebuie f\cut\ manual. Cu alte cuvinte, acestui add-on rezid\ `n faptul c\ nu lucreaz\ cu
valabil [i pentru label-uri, nu doar pentru script-urile trebuie desc\rcate pe propriul script-urile de Greasemonkey, ci doar cu cele
directoarele clasice. Utilitatea script-ului Gmail calculator, `n directorul specificat de program. ~n care au extensia ieuser.js. Nu extensia diferit\
Macros nu se opre[te aici, Reply, Forward, Delete, cazul unei instal\ri standard acesta este este marele dezavantaj, ci faptul c\ la ora
Mark as Read/Unread, Report Spam, Archive, Star, C:/Program Files/Bhelpuri/Trixie/Scripts/. Un alt redact\rii acestui articol erau disponibile exact
Select sunt doar o parte a ac]iunilor care pot fi dezavantaj const\ `n faptul c\ aplicarea unui 95 de script-uri faþ\ de cele peste 6000 pentru
realizate din tastatur\. ~n plus, prin editarea `n script nu se face imediat dup\ re`mprosp\tarea Greasemonkey. ~n concluzie, utilizatorii de
Notepad sau `n orice alt editor text a script-ului paginii, cum se procedeaz\ `n Firefox, ci este Internet Explorer se pot bucura doar par]ial de
pot fi specificate alte taste. necesar un restart al browser-ului. De asemenea, aceste script-uri. Acestea pot fi desc\rcate de la
Gmail Beautifier realizeaz\ o serie de o mare parte din script-uri nu `[i vor face adresa http://iescripts.org.
modific\ri, majoritatea de ordin estetic. Cele mai
bombarda]i. Este un aspect care parc\ te disturb\ de programare au remediat imediat aceast\
importante sunt redesenarea butoanelor [i
[i te `ndeamn\ s\ [tergi fiecare mesaj Spam problem\, dezvoltând mai multe script-uri pentru
eliminarea reclamelor `n format text din dreapta
imediat cu ajunge. Greasemonkey care corecteaz\ sc\parea celor de
paginii, ocazie cu care corpul mesajelor
Gmail with different attachment icons afi[eaz\ la Google. Google Reader Custom Search este unul
beneficiaz\ de câ]iva pixeli `n plus pe l\]ime.
`n dreptul fiec\rui e-mail cu ata[ament o din aceste script-uri. Nu sunt foarte multe de spus
Scoaterea reclamelor nu este definitiv\,
pictogram\ care simbolizeaz\ tipul fi[ierului despre acesta. Cu ajutorul s\u se pot realiza
utilizatorul având posibilitatea reafi[\rii acestora
ata[at. Astfel ve]i [ti dac\ mesajul primit are c\ut\ri fie pentru toate fluxurile RSS, fie doar `n
prin ap\sarea unui buton plasat `n locul l\sat liber.
ata[at\ o imagine, o secven]\ video sau un cadrul unui anumit flux.
Gmail Air Skin este un script care aduce alter\ri
document `nainte de a-l deschide.
exclusiv estetice. Nu este singurul de acest fel,
Utilizatorii care folosesc atât Gmail, cât [i IMAGINI {I FILME
`ns\ pare a fi cel mai reu[it. Sunt schimbate meniul
Google Reader pot `ncerca script-ul Gmail + Google Cei care de]in sau citesc `n mod frecvent blog-uri
principal [i formatul fonturilor.
Reader. Cu ajutorul acestuia, fluxurile RSS sunt probabil familiariza]i cu un plug-in de Wordpress
Gmail Spam-count hide, a[a cum sugereaz\ [i
configurate `n Google Reader vor fi afi[ate [i `n care realizeaz\ un slideshow interesant dintr-o
denumirea, realizeaz\ un singur lucru: ascunde
Gmail. Odat\ instalat, acest script va crea un nou colec]ie de imagini. Nu func]ionalitatea acestuia l-a
num\rul de mesaje Spam primite din dreptul
link `n lista cu directoare, denumit Feeds. Evident f\cut atât de popular, ci designul spectaculos.
link-ului cu acela[i nume. Nu este o modificare
c\ nu vor fi incluse toate func]iile oferite de Greased Lightbox este un script care aplic\ acest
revolu]ionar\, `ns\ mul]i utilizatori, printre care [i
Google Reader, `ns\ oricum acest script se efect mai multor site-uri precum Google Image
subsemnatul, nu suport\ s\ vad\ cum cre[te
dovede[te mult mai practic decât modalitatea Search, Flickr, Wikipedia, Facebook, MySpace sau
num\rul mesajelor nesolicitate cu care sunt
aleas\ de Google pentru afi[area fluxurilor RSS `n deviantART. ~n plus, fa]\ de plug-in-ul de Wordpress,
Gmail.

GOOGLE READER, SCRIPTUL SALVATOR


Conform celor mai recente studii, Google Reader
este cel mai popular client RSS online. Mare parte
din succesul acestui serviciu se datoreaz\ simplului
fapt c\ apar]ine lui Google, deoarece
func]ionalitatea efectiv\ a aplica]iei las\ de dorit.
Cel mai important minus este lipsa unei func]ii de
c\utare. Este mai mult decât surprinz\tor ca un
serviciu marca Google, cel mai mare [i mai popular
motor de c\utare, s\ nu ofere aceast\ facilitate
elementar\. Noroc cu Greasemonkey [i ale sale
scripturi! Utilizatorii Google Reader cu cuno[tin]e

80 iulie-august 2007
074-087_ software.qxd 25.06.2007 18:48 Page 81

software
& comunicatii
,

GREASEMONKEY

DE TOATE PENTRU TO}I proprietari de site-uri. Cu ajutorul acestor dou\


SCRIPT-URI PENTRU OPERA Textarea Backup este un script care `i va salva de extensii utilizatorul are libertatea de a bloca
Opera a fost `ntotdeauna un browser inovator, chiar multe probleme pe utilizatorii fideli ai diverse elemente precum bannerele [i celelalte
dac\ nu a reu[it niciodat\ s\ amenin]e cu adev\rat forumurilor de discu]ii [i serviciilor de webmail. tipuri de reclame online. Iar asta nu-l face
suprema]ia lui Internet Explorer cum reu[e[te De multe ori, din cauza re`mprosp\t\rii sau nicidecum fericit pe cel care are de pierdut bani
Firefox acum. Spre lauda sa, browser-ul norvegian navig\rii accidentale de pe pagina respectiv\, din aceast\ cauz\. ~ns\ trebuie ]inut cont de
ofer\ suport nativ pentru a[a-numitele User utilizatorul este pus `n fa]\ nepl\cutei situa]ii de faptul c\ utlizatorul care blocheaz\ reclamele nu
JavaScripts, [i asta `nc\ de la cea de-a opta a pierde textul scris `n casu]ele de editare [i de a poate fi considerat un client pierdut deoarece nu
versiune. Op]iunile pentru configurarea acestei fi nevoit s\ `l rescrie. Acest script va salva era un poten]ial client de la bun `nceput. Din
facilit\]i pot fi accesate urmând calea automat textul la fiecare 10 secunde sau 10 litere moment ce scopul s\u a fost s\ blocheze
Tools/Preferences/Advanced/Content/JavaScript scrise. reclamele, se poate intui u[or c\ utilizatorul
options/. ~n câmpul User JavaScript trebuie trecut\ Dac\ vre]i s\ face]i o glum\ unui prieten sau respectiv nu era genul care s\ fie influen]at de
calea unde browser-ul va c\uta script-urile. Astfel, din spirit de r\spundere vre]i s\ v\ un banner `n decizia sa de cump\rare. Pe de alt\
toate script-urile care vor fi salvate `n directorul autointerzice]i s\ accesa]i anumite site-uri `ntre parte, exist\ site-uri care prin modul de plasare a
specificat vor fi aplicate de Opera. anumite ore, Invisibility Cloak este script-ul reclamelor [i tipul bannerelor invit\ practic
acest script permite redimensionarea imaginilor. c\utat. Acesta poate `mpiedica `nc\rcarea site- utilizatorul s\ le blocheze.
Foarte mul]i utilizatori vor s\ salveze urilor alese de utilizator. Script-ul poate fi editat Dincolo de orice alte aspecte, Greasemonkey
secven]ele video de pe site-urile de profil. Google astfel `ncât s\ afi[eze un mesaj `n cazul `n care este o extensie dedicat\ [i dezvoltat\ 100% de
Video Getter [i YouTube To Me sunt dou\ script-uri se `ncearc\ accesarea site-urilor interzise `n utilizatori departe de orice influen]e directe de
care faciliteaz\ desc\rcarea de pe cele dou\ mari intervalul orar stabilit. marketing sau PR. Cu toate acestea, simplul fapt
site-uri video YouTube [i Google Video. Odat\ c\ utilizatorii sunt preocupa]i de crearea [i
instalate, cele dou\ script-uri vor include `n pagina GREASEMONKEY {I CONTROVERSELE utilizarea acestor script-uri nu face decât s\
cu filmul vizionat un link prin intermediul c\ruia se Nu to]i sunt `ns\ `ncânta]i de Greasemonkey [i de creasc\ popularitatea site-urilor c\rora le sunt
poate realiza salvarea pe propriul calculator. ceea ce se poate face cu ajutorul ei. Addblock [i dedicate.
Fiind unul dintre cele mai populare servicii de Greasemonkey sunt extensiile care se afl\ pe lista Liviu Mihai
Photosharing, chiar [i dup\ ce a fost achizi]ionat de neagr\ a multor programatori, web designeri [i liviu.mihai@xtrempc.ro
Yahoo!, Flickr beneficiaz\ la rândul s\u de aten]ia
dezvoltatorilor de script-uri pentru Greasemonkey.
Flickr EXIF Decorator este un script care afi[eaz\
informa]iile EXIF `ntr-o fereastr\ translucid\ atunci
când cursorul este plasat deasupra unei imagini.
Flickr Titles + Descriptions Batch Tools faciliteaz\
editarea denumirilor [i descrierilor mai multor
fotografii `n cadrul unei singure opera]iuni. Flickr
Auto Page este echivalentul lui GoogleMonkeyR `n
sensul c\ realizeaz\ `nc\rcarea progresiv\ a paginilor
cu rezultatele c\ut\rilor, eliminând nevoia navig\rii
pe pagini multiple. Flickr Photo Prefetch `ncarc\ `n
background imaginea urmãtoare din cadrul unui Designul original Gmail Gmail f\r\ link-uri sponsorizate cu ajutorul
album, realizând astfel o navigare mai rapid\. script-ului Gmail Beautifier

CÂ{TIG|TORII CONCURSULUI DIN XTREMPC 88 SUNT:


Mihai Priboianu - Bucure[ti - premiul 1, BitDefender Internet Security v10
Vlãduþ Georgescu – Rm. Vâlcea - premiul 2, BitDefender Antivirus Plus v10
Cristina Sorescu – Bucureºti - premiul 3, BitDefender Antivirus v10

iulie-august 2007 81
074-087_ software.qxd 25.06.2007 18:48 Page 82

software
& comunicatii
,
Ultima or\ Feature Test comparativ Laborator Galerii Xtreme Comunica]ii
OLPC

OLPC
PU}IN ZAH|R PESTE FEDORA
Va reu[i sistemul de operare utilizat de XO s\ schimbe ceva? Cel mai probabil nu, dar acesta
r\mâne totu[i o experien]\ cel pu]in interesant\.
OLPC NU MAI ESTE DE MULT| VREME UN ACRONIM proiectului a fost una dintre cele mai vechi [i mai interesa]i doar de modul `n care vor interac]iona
necunoscut pentru consumatorii de pres\ din celebre: RedHat. Sub interfa]a spartan\ se ascunde cu noul calculator portabil.
România. Discu]iile destul de `ncinse [i p\tima[e o versiune redus\ a distribu]iei Fedora Core 6, Denumit\ Sugar, interfa]a oferit\ va dezam\gi,
purtate `n jurul acestui calculator au ocupat pân\ la lansarea pe pia]\ a primelor terminale f\r\ nici o `ndoial\, utilizatorul adult obi[nuit cu
fluxurile de [tiri la sfâr[itul anului trecut [i `n aceasta urmând s\ fie `nlocuit\ cu versiunea 7, sistemele de operare moderne. Minimalist\ [i cu o
prim\vara anului `n curs. ~n cadrul acestora au fost care este preconizat\ s\ fie implementat\ `n cursul palet\ redus\ de culori, aceasta pare o
puse `n balan]\ avantajele unui calculator simplu, lunii iulie o dat\ cu intrarea `n stadiul Trial-2. reminiscen]\ a `nceputului anilor ‘70, când
destinat copiilor cu vârste mici, [i dezavantajele Aceste detalii tehnice `ns\ sunt importante interfa]a grafic\ abia se n\[tea. Nu trebuie uitat
implicite ale unei platforme minimaliste. Din pentru cei care vor dezvolta aplica]ii pentru OLPC, `ns\ faptul c\ aceasta nu trebuie privit\ din
p\cate, pân\ la urm\ vocile care s-au `mpotrivit dar complet irelevante pentru utilizatorii acestuia, punctul de vedere al unui adult, ci din prisma unui
proiectului domnului Nicholas Negroponte au avut
câ[tig de cauz\, OLPC fiind refuzat.
Dac\ detaliile despre configura]ia hardware
sunt deja cunoscute, incluzând capacitatea de
stocare [i de procesare, mult mai interesant\ este
`ns\ configura]ia software, aceasta fiind critic\
pentru un sistem destinat celor care poate nu au
`nv\]at `nc\ s\ citeasc\ sau a c\ror limb\ matern\
este alta decât omniprezenta, cel pu]in `n lumea
IT, limb\ englez\.

LINUX {I SUGAR
Decizia de a utiliza un nucleu GNU/Linux pentru un
calculator de acest tip este una mai mult decât
normal\. Fa]\ de solu]iile-proprietar a c\ror surs\
nu este public\, GNU/Linux ofer\ o foarte mare
flexibilitate [i posibilit\]i de particularizare
superioare, permi]ând adaptarea sistemului de
operare [i a aplica]iilor pentru specificul fiec\rei
]\ri dornice s\ implementeze OLPC.
Distribu]ia aleas\ de c\tre dezvoltatorii

82 iulie-august 2007
074-087_ software.qxd 25.06.2007 18:48 Page 83

software
& comunicatii
,

OLPC

copil care porne[te pentru prima dat\ un calculator acestor conexiuni doar la sistemele direct Foundation.
personal. Au existat comentarii care au `ncercat s\ conectate cu calculatorul utilizatorului [i, `n final, Toate aceste aplica]ii sunt simplificate foarte
sublinieze faptul c\ aceast\ apropiere va crea o cea prin care se ob]ine accesul la ecranul principal mult din punctul de vedere al facilit\]ilor, neavând
bre[\ `ntre ceea ce urmeaz\ s\ utilizeze ace[ti al sistemului, ce ofer\ func]iile unui manager al decât strictul necesar de butoane [i nicio
copii la `nceput [i ceea ce vor descoperi ulterior, aplica]iilor deschise, precum [i al st\rii bateriei [i posibilitate de particularizare a op]iunilor. De[i
când vor face saltul c\tre un sistem de operare conexiunii wireless. Afi[area celorlal]i membri ai optarea pentru o interfa]ã care s\ ofere un mediu
modern. Nu trebuie s\ uit\m `ns\ c\ interfe]ele re]elei wireless este f\cut\ `ntr-un mod exclusiv familiar prin utilizarea unor simboluri u[or de
grafice atipice ne `nconjoar\ zi de zi, `ncepând de grafic, fiecare utilizator având ata[at\ o icoan\ `nv\]at [i de recunoscut este normal\, exist\ [i
la cele oferite de automatele b\ncilor pân\ la cele colorat\. Ace[ti utilizatori sunt grupa]i op]ional `n neajunsuri mari: reprezentarea grafic\ necesit\
ale telefoanelor inteligente dotate cu sisteme de func]ie de activit\]ile desf\[urate, fiecare ap\sarea tuturor icoanelor pentru reg\sirea unui
operare. {i, cu toate acestea, ne putem adapta utilizator cu care exist\ o conexiune activ\ având utilizator dup\ nume iar aplica]ia de mesagerie,
cerin]elor fiec\reia dintre acestea, fiind [i ata[atã o icoan\ suplimentar\ `n partea dreapt\ a prezent\ `n unele distribu]ii, nu permite
dezavantaja]i de o adaptabilitate mai mic\ decât ramei interfe]ei. Partea opus\ este destinat\ vizualizarea numelui persoanei cu care se
cea a copiilor. colect\rii elementelor copiate prin intermediul desf\[oar\ dialogul. Mai mult, unele dintre
memoriei Clipboard, acestea putând fi selectate aplica]iile care folosesc ferestre bazate pe text,
UNDE SUNT FERESTRELE? sau [terse dup\ dorin]\. cum ar fi agregatorul RSS, utilizeaz\ `n mod
Primul aspect care va surprinde `n cadrul interfe]ei Cea de-a patra icoan\ disponibil\ `n aceast\ implicit fonturi cu o dimensiune mic\, acestea fiind
grafice Sugar va fi absen]a total\ a ferestrelor zon\ are rolul de `nchidere a ferestrei. Aceasta va aproape ilizibile.
flotante. ~ntr-un mod similar primelor interfe]e oferi op]iunea revenirii `n cadrul ultimei aplica]ii De[i `n cadrul versiunii publice actuale exist\
grafice, aplica]iile ruleaz\ doar `n modul Full deschise sau `nchiderii acesteia, pentru efectuarea posibilitatea comut\rii directe din cadrul
Screen, singurele elemente de control clasice fiind acestei opera]ii asupra altei aplica]ii deschise fiind interfe]ei Sugar `n clasicul Gnome, unde lucrurile
barele de derulare. Chiar [i justificarea acestei necesar\ trecerea prin ecranul principal al devin mult mai simple pentru cei care au
alegeri a r\mas aceea[i: oferirea unui mediu cât aplica]iei. Metoda este destul de slab cuno[tin]e bune de Linux, aceast\ facilitate
mai simplu, care s\ nu bulverseze utilizatorul. implementant\, afi[area tuturor aplica]iilor probabil va fi eliminat\ din cadrul versiunii finale.
Prima pornire a sistemului de operare va deschise putând fi o op]iune mult mai bun\ din Momentan `ns\, prin intermediul acesteia se poate
necesita introducerea unui nume de utilizator [i punctul de vedere al ergonomiei, necomplicând ob]ine u[or acces la set\ri imposibil de accesat `n
alegerea unei culori pentru icoana general\ totodat\ prea mult utilizarea acestui buton. alt mod, cum ar fi schimbarea parametrilor
aferent\ fiec\rui utilizator. Nu exist\ posibilitatea Sper\m c\ versiunea final\ va corecta aceast\ conexiunii LAN sau a set\rilor de Power
introducerii unei parole, nici contul de problem\. Management.
administrator, disponibil prin comutarea `n modul Partea inferioar\ a ramei principale ofer\
text `ntr-un mod similar oric\rei distribu]ii Linux, icoanele dedicate aplica]iilor instalate. Panoplia APROAPE GATA
nefiind protejat. acestora poate varia `n func]ie de op]iunile Sugar este `nc\ un proiect `n lucru, dezvoltarea lui
Elementul principal al acestei interfe]e este cump\r\torului, existând `ns\ o serie de aplica]ii urmând s\ fie continuat\ [i dup\ data lans\rii
rama general\ de control. Ascuns\ automat `n prestabilite unice. Printre acestea se reg\sesc un oficiale pe pia]\. Deocamdat\, dincolo de reticen]a
momentul `n care se deschide o aplica]ie [i program de desen, similar prin simplitatea lui cu utilizatorilor, dezvoltatorii trebuie s\ `nving\ multe
accesibil\ prin plasarea cursorului de mouse Microsoft Paint, un editor de text ale c\rui probleme ap\rute pe parcurs, marea parte a lor
`ntr-unul din cele patru col]uri ale ecranului, facilit\]i seam\n\ izbitor cu cele oferite de datorându-se conceptului nou de desktop introdus
aceasta con]ine practic toate op]iunile sistemului cunoscutul editor open-source AbiWord, o aplica]ie [i compromisurilor f\cute `n numele ergonomiei [i
de operare. ~n partea superioar\ a ecranului se pentru camera Web inclus\, un agregator pentru simplit\]ii.
reg\sesc cele trei icoane care permit r\sfoirea [i fluxuri RSS, un calculator [tiin]ific [i un browser Dorian Prodan
navigarea `n cadrul re]elei, limitarea vizual\ a Web bazat pe motorul Gecko furnizat de Mozilla dorian.prodan@xtrempc.ro

iulie-august 2007 83
074-087_ software.qxd 25.06.2007 18:48 Page 84

software
& comunicatii
,
Ultima or\ Feature Test comparativ Laborator Galerii Xtreme Comunica]ii
Clien]i RSS

CLIEN}I RSS
{TIRILE LUMII CU UN CLICK
Atunci când nu vizit\m noi un site, ne poate vizita acesta pe noi. Cum? Cu ajutorul tehnologiei
RSS [i al clien]ilor dedica]i.
RSS ESTE O TEHNOLOGIE CUNOSCUT| DEJA DE pe XML. Doi ani mai târziu, acesta din urm\ se va [i u[or de implementat. Demarajul a fost destul
mare parte a utilizatorilor, aceasta oferind transforma `n RSS 0.9, prima versiune oficial\ a de lent, `n ciuda entuziasmului, abia `n 2004
posibilitatea recep]ion\rii de informa]ii oferite de formatului RSS, fiind utilizat pentru `ntâia dat\ acesta fiind discutat atât de c\tre World Wide
diferite site-uri direct `n cadrul unui client de portalul My Netscape [i fiind urmat `ntr-o Web Consortium, cât [i de c\tre Internet
desktop, cunoscut [i sub denumirea de agregator scurt\ perioad\ de timp de formatul RSS 0.91. Engineering Task Force. Specifica]iile finale draft
de [tiri, sau `n cadrul unui serviciu online cu Eforturile de `mbun\t\]ire a acestui format pentru ATOM 1.0 au fost publicate `ns\ `n 2005.
facilit\]i similare. Sub acest acronim se ascund au cunoscut un reviriment o dat\ cu apari]ia unui
trei denumiri diferite: Rich Site Summary grup menit s\ dezvolte, s\ preia reac]iile [i CUM AM TESTAT
(specific\ RSS 0.91), RDF Site Summary (specific\ propunerile utilizatorilor [i s\ standardizeze noile Sistemul pe care au fost testa]i cei opt candida]i
RSS 1.0 [i RSS 0.90) [i Really Simple Sindication specifica]ii dezvoltate pe baza acestora: RSS-DEV a constat dintr-o platform\ AMD cu un procesor
(specific\ RSS 2.0). Dincolo de diferen]ele, uneori Group. Eforturile acestui grup se vor materializa Sempron 3000+ ajutat de o cantitate de 512MB
mari, dintre acestea, scopul acestora este identic. `n decembrie 2000, atunci când versiunea 1.0 a memorie. Criteriile pe baza c\rora s-a calculat
Ziua `n care prima persoan\ s-a gândit la o standardului va fi publicat\ pentru prima dat\. nota final\ au fost resursele [i compatibilitatea
modalitate de a le prezenta utilizatorilor unui Aceasta a fost bazat\ pe specifica]iile RDF, dar cu [i, separat, ergonomia, care au reprezentat câte
site toate actualiz\rile ap\rute de la ultima lor suport pentru setul de elemente metadata Dublin 35, respectiv 15 procente din nota final\, [i
accesare f\r\ a le cere acestora s\ viziteze Core. Acest moment a fost `ns\ marcat de facilit\]ile, care au reprezentat restul de 50 de
efectiv acel site va r\mâne probabil necunoscut\. separarea dezvolt\rii diferitelor versiuni RSS, procente.
Prima persoan\ care a pus `ns\ `n practic\ o parte lucru ce a permis apari]ia unora ulterioare `n Fiecare client a utilizat acelea[i fluxuri RSS.
a conceptelor care definesc `n ziua de ast\zi cadrul ramurii 0.9x. ~n num\r de 26, acestea au fost alese pentru a
formatul RSS pare a fi Ramanathan Guha, care, `n ~n august 2002, Dave Winer, cel care poate fi acoperi toate standardele existente `n vigoare.
decembrie 2006, a propus formatul Meta Content considerat “capul r\ut\]ilor” [i principalul De-a lungul testului s-au urm\rit `n mod special
Framework, prezentat ca o solu]ie pentru vinovat pentru separarea dezvolt\rii RSS a stabilitatea [i ergonomia aplica]iilor, dou\ criterii
formatarea unor informa]ii despre con]inutul unui anun]at standardul RSS 2.0. Acesta `ns\ este un foarte importante pentru acest gen de programe
site. La scurt timp dup\ aceast\ prezentare, format-proprietar, aflat `n portofoliul Universit\]ii destinate unei utiliz\ri intense zilnice pe
dezvoltatorul a p\r\sit compania Apple, alegând Harvard, fapt care pune piedici insurmontabile `n perioade `ndelungate. Au fost punctate generos
s\ lucreze pentru Netscape. calea oric\rei perfec]ion\ri ulterioare. toate facilit\]ile de autodetectare a fluxurilor, de
~n martie 1997, Microsoft trimite spre analiz\ Consecin]a aproape imediat\ a fost apari]ia marcare rapid\ a articolelor, de sortare [i c\utare
formatul Channel Definition Format, trei luni mai unei noi tehnologii: ATOM. Ini]iat de Sam Ruby, `n timp real, autodetectarea cuvintelor-cheie,
târziu fiind rândul Netscape s\ fac\ acela[i pas, unul dintre membrii marcan]i ai funda]iei precum [i consumul redus de resurse.
standardul propus de ei fiind acela[i Meta Apache, acest standard a ap\rut ca urmare a Dorian Prodan
Content Framework, bazat `ns\ de data aceasta necesit\]ii unui standard deschis, liber, extensibil dorian.prodan@xtrempc.ro

84 iulie-august 2007
074-087_ software.qxd 25.06.2007 18:48 Page 85

software
& comunicatii
,

Clien]i RSS

Feedreader 3.09
O prim\ vedere aruncat\ `n fug\ SIMPLITATE DEPLIN| func]ionalit\]ii, acesta marcând
peste acest client ar putea crea Fa]\ de restul clien]ilor din test, doar 100 de [tiri ca fiind citite
falsa impresie c\ este vorba de o Feedreader este f\r\ `ndoial\ cel deodat\. Feedreader recupereaz\
aplica]ie simpl\. Simplitatea `ns\ a mai spartan. Din fericire, lipsa unor `ns\ `n domeniul managementului
fost rezervat\ doar pentru interfa]\, butoane `n cadrul interfe]ei este fluxurilor de articole care includ
restul facilit\]ilor din spatele suplinit\ de scurt\turi pentru ata[amente, cum ar fi Podcast-urile
acesteia fiind puternice [i de bun\ majoritatea opera]iunilor de r\sfoire audio sau video: Enclosure Browser
calitate. Schimbarea acestei [i marcare a [tirilor. Se remarc\ permite afi[area tuturor fi[ierelor
interfe]e a nemul]umit o parte a negativ `ns\ lipsa atât a unui buton, primite `n mod automat,
Produc\tor: i-Systems
simpatizan]ilor versiunii 2, noii cât [i a unei scurt\turi menite s\ departajându-le [i pe categorii,
Web: www.feedreader.com
Tip licen]\: freeware utilizatori care doresc `ns\ un marcheze citirea tuturor articolelor utilizatorul putând eventual opta
produs compact, puternic [i la noi. Nici fluxul inteligent Unread pentru o desc\rcare integral
Verdict 7.42 obiect putând fi mul]umi]i. News nu este o culme a manual\ a acestora.

GreatNews 1.0.0.382
De[i p\rea un produs mai mult decât COMUNICARE LIBER| posibilitatea de a plasa `n colec]ia
promi]\tor, GreatNews nu a reu[it, GreatNews ofer\ o serie de facilit\]i de favorite a articolelor direct din
`n final, s\ ob]in\ un loc prea bun `n moderne demne de un produs online interfa]a GreatNews. ~n mod similar,
clasamentul final. Acest fapt s-a creat pentru `nceputul mileniului 3. cei care de]in un blog pot trimite
datorat atât absen]ei des\vâr[ite a Dintre acestea se remarc\ op]iunea direct c\tre acesta con]inutul
oric\rei urme a fi[ierului Help [i a Track Comment, care permite articolului. Integrarea cu serviciile
suportului online, mai mult decât activarea op]iunii de a urm\ri online nu se opre[te aici, cei care
sub]ire, cât [i lipsei unor facilit\]i comentariile aferente unui articol de]in un cont pentru agregatorul
precum expedierea unui articol prin primit prin intermediul unui flux, online Bloglines putând face o
Produc\tor: Curio Soft
intermediul mesageriei electronice orice apari]ie a unuia nou sincronizare automat\ cu
Web: www.curiosoft.com
Tip licen]\: freeware sau o `nc\rcare `n avans a fluxurilor, determinând remarcarea articolului GreatNews, aceasta având `ns\ un
fapt ce permite o foarte comod\ ca necitit. Cei care folosesc serviciul sens unic din cauza lipsei unui API
Verdict 6.97 navigare offline. online Del.icio.us vor fi `ncânta]i de public pentru acest serviciu.

FeedDemon 2.5
Dac\ Batman ar utiliza un client comportament fluctuant, `n con]in anumite cuvinte-cheie cu
RSS, acesta ar fi f\r\ `ndoial\ concordan]\ cu num\rul de fluxuri ajutorul motorului de agregare
FeedDemon. De[i `nc\ nimeni nu a RSS [i de frecven]a re`mprosp\t\rii Technorati, c\utarea direct\ online,
reu[it s\ scrie o aplica]ie perfect\, acestora. trimiterea articolelor c\tre o adres\
subiectul acestei analize se apropie de e-mail, c\tre blog-ul personal sau
de acest deziderat la mic\ distan]\: O OFERT| IMPOSIBIL DE REFUZAT c\tre celebrul site de [tiri Digg.
foarte pu]ine sunt facilit\]ile a c\ror FeedDemon ofer\ practic toate Marcarea cu ajutorul tagurilor este
lips\ se face sim]it\ [i la fel de facilit\]ile necesare unui utilizator destul de neinspirat\, acestea
pu]ine sunt acelea implementate cu preten]ii, `ncepând de la func]ionând sub forma unor
Produc\tor: NewsGator
slab. Singura problem\ care poate interfa]a flexibil\ [i ergonomic\ directoare virtuale c\tre care se pot
Web: www.newsgator.com
Tip licen]\: comercial, 29.95 USD ap\rea, doar `n anumite condi]ii, pân\ la facilit\]ile online. Printre trimite articolele printr-un simplu
este consumul destul de mare de acestea din urm\ se reg\sesc click, metod\ foarte bun\, dar
Verdict 8.43 resurse, acesta având un preluarea automat\ a [tirilor care destul de dificil de descoperit ini]ial.

RSS Bandit 1.5.0.10


~n ciuda denumirii fioroase, RSS O APLICA}IE CENU{IE de g\sit, necesitând efectuarea unei
Bandit este un client obi[nuit, RSS Bandit nu se remarc\ prin nicio c\ut\ri [i salvarea acesteia, urmat\
singurul aspect `n care denumirea facilitate deosebit\, doar includerea de rescanarea manual\. Mentenan]a
este `n deplin\ concordan]\ cu unui motor capabil s\ parcurg\ [i bazei de date se face `n mod
aplica]ia fiind consumul de resurse. con]inutul canalelor de tip automat, articolele mai vechi fiind
Dezvoltat pe platforma .Net 2.0, RSS newsgroup putând fi considerat\ un [terse `n mod automat dup\ o
Bandit este un client care ofer\ plus. Din p\cate, acest aspect este perioad\ stabilit\ de utilizator.
performan]e deosebit de slabe, atât mult prea firav pentru a repara Aceast\ baz\ de date poate fi `ns\
consumul de memorie, cât [i cel al impresia nepl\cut\ l\sat\ de mutat\ `n alt loc decât cel implicit,
Produc\tor: Dare Obasanjo
timpului de procesor punând la grele aceast\ aplica]ie. Filtrarea scopul partaj\rii prin intermediul
Web: www.rssbandit.org
Tip licen]\: freeware `ncerc\ri nervii eventualului articolelor pentru descoperirea celor protocoalelor WebDav, FTP sau SMB
utilizator suficient de masochist care con]in anumite cuvinte-cheie fiind acela al utiliz\rii mai multor
Verdict 6.81 pentru a-l utiliza zilnic. se face `ntr-un mod greoi [i dificil clien]i sincroniza]i `n locuri diferite.

iulie-august 2007 85
074-087_ software.qxd 25.06.2007 18:49 Page 86

software
& comunicatii
,
Ultima or\ Feature Test comparativ Laborator Galerii Xtreme Comunica]ii
Clien]i RSS

RSS Owl 1.2.4


Pas\rea de prad\ RSS Owl s-a capabile s\ ruleze aplica]ii Java, este cu nimic mai prejos - nu se pot
dovedit a fi un slab vân\tor, oferind aceea[i experien]\ crea directoare cu rezultate,
nereu[ind decât nedorita indiferent de versiune. aplica]ia mul]umindu-se s\
performan]\ de a ocupa un loc marcheze articolele care con]in
coda[ `n cadrul clasamentului final. MINIMALISM termenii c\uta]i, dar necesitând
Acest fapt se datoreaz\ facilit\]ilor Dincolo de obligatoriile cerin]e de r\sfoirea manual\ a fiec\rui flux. Un
deosebit de s\race oferite de compatiblitate atât cu standardele lucru interesant `ns\ `l reprezint\
dezvoltatorii aplica]iei, acesta fiind RSS [i ATOM, cât [i organizarea posibilitatea de exportare a [tirilor
un agregator minimalist dedicat fluxurilor pe categorii, RSS Owl nu `n format HTML, RTF [i PDF, ceea ce
Produc\tor: RSS Owl Team
celor care nu doresc decât strictul prea mai ofer\ nimic spectaculos. permite, mai ales `n cazul ultimei
Web: ww.rssowl.org
Tip licen]\: freeware necesar. Un punct `n plus `l Nu exist\ posibilitatea filtr\rii op]iuni, p\strarea `n condi]ii tehnice
reprezint\ `ns\ compatiblitatea cu automate a fluxurilor `n func]ie de bune a articolelor care merit\ s\ fie
Verdict 6.18 diferitele platforme software anumi]i termeni, iar c\utarea nu p\strate.

Sharpreader 0.9.7
Sharpreader este una dintre cele NU CHIAR ATÂT DE ASCU}IT avansate, cea mai acut\ fiind
mai b\trâne aplica]ii de acest tip, ~n ciuda denumirii, Sharpreader nu posibilitatea filtr\rii [tirilor. Acestea
vârsta punându-[i `ns\ negativ este deloc un instrument periculos nu pot fi marcate `ntr-un mod clar,
amprenta asupra ei. Chiar dac\ pentru ceilal]i participan]i la test. existând doar posibilitatea bloc\rii
dezvoltatorul aplica]iei s-a ocupat Principalul atu al acesteia r\mâne lor [i ata[\rii unui flag, marcaje
de `ntre]inerea acesteia [i de simplitatea utiliz\rii, acest merit care pot fi utilizate ca filtre `n cazul
introducerea unor standarde noi, datorându-se par]ial unei interfe]e efectu\rii unei c\ut\ri. Aceast\
cum ar fi ATOM, Sharpreader a simple [i par]ial op]iunilor reduse ca c\utare, singura posibilitate de
r\mas cu mult `n urma produselor num\r. Cei care doresc doar un reg\sire a unor [tiri care con]in
Produc\tor: Luke Hutterman
concurente, cea mai bun\ dovad\ client cu care s\ citeasc\ fluxurile anumite cuvinte, nici m\car nu
Web: www.sharpreader.net
Tip licen]\: freeware fiind `ns\[i nota ob]inut\ `n cadrul RSS vor aprecia acest lucru. plaseaz\ rezultatele `n cadrul unui
testului. Sper\m c\ versiunile Utilizatorii cu preten]ii `ns\ vor fi director special, mul]umindu-se doar
Verdict 5.71 viitoare vor elimina aceste lacune. nemul]umi]i de lipsa unor op]iuni s\ marcheze canalele RSS.

RSSReader 1.0.88
RSSReader este o aplica]ie izbitor de PERFORMAN}E {I FACILIT|}I SLABE filtrare a articolelor dup\ cuvinte-
asem\n\toare cu Sharpreader, din Bazat pe platforma de dezvoltare cheie, `ntregul proces bazându-se
p\cate acest lucru având doar software .Net 2.0, RSSReader doar pe func]iile de filtrare.
conota]ii negative. {i aceast\ devine, doar `n anumite condi]ii, un Accesibile prin intermediul unei bare
aplica]ie duce o lips\ acut\ de adev\rat devorator de memorie, `n afi[ate `n permanen]\, filtrarea
op]iuni avansate, fiind doar un func]ie de num\rul de fluxuri permite afi[area articolelor dup\
client simplu dedicat celor f\r\ consumul ajungând pân\ la 100MB. starea acestora (citite, necitite sau
preten]ii deosebite. Singurul Din fericire, minimizarea aplica]iei marcate), dup\ dat\ [i dup\
avantaj, care de altfel a [i duce la eliberarea acestor resurse, anumite cuvinte-cheie. Rutinele de
Produc\tor: Ykoon B.V
departajat ace[ti doi clien]i, a fost comportamentul aplica]iei autodetectare a fluxurilor RSS
Web: www.rssreader.com
Tip licen]\: freeware interfa]a mult mai elegant\ [i mai maximizate fiind `ns\ destul de func]ioneaz\ destul de bine, simpla
organizat\, aceasta nereu[ind `ns\ nepl\cut `n aceste condi]ii. Nici introducere a unei adrese URL
Verdict 5.94 s\ `ndrepte nota mediocr\. RSSReader nu ofer\ o modalitate de soldându-se rareori cu o eroare.

Snarfer 0.8.3
Aceast\ aplica]ie de mici dimensiuni VITEZ| MAXIM| permi]ând doar un singur cuvânt-
(dimensiunea kitului de instalare are Aplica]ia, care este asem\n\toare cheie. Aceast\ implementare se
doar 385KB) a fost surpriza testului. unui alt concurent, FeedReader, se reg\se[te [i `n cadrul motorului de
~n ciuda anonimit\]ii ei, aceast\ remarc\ din primele momente prin c\utare online, acesta apelând
aplica]ie a l\sat o bun\ impresie, viteza foarte mare de afi[are [i de agregatoarele majore de fluxuri RSS
surclasând aplica]ii cu mai multe desc\rcare a fluxurilor. Aceast\ [i bloguri [i returnând rezultatele
preten]ii. Consumul de resurse este vitez\ se observ\ [i `n cazul cre\rii aferente `n mod similar filtrelor
moderat; chiar dac\ alocarea unui filtru care s\ urm\reasc\ pentru articolele stocate local.
memoriei nu este una foarte anumite cuvinte-cheie: c\utarea `n Arhitectura intern\ este flexibil\,
Produc\tor: Snarfer
fericit\, aplica]ia nu creeaz\ interiorul [tirilor deja desc\rcate practic toate facilit\]ile fiind
Web: www.snarfware.com
Tip licen]\: freeware disconfort `n utilizare chiar dac\ dureaz\ câteva frac]iuni de implementate prin intermediul unor
num\rul de fluxuri introduse [i citite secund\. Din p\cate, aceste filtre plug-in-uri. Din p\cate, acestea sunt
Verdict 7.16 este foarte mare. sunt destul de slab implementate, disponibile `n num\r foarte mic.

86 iulie-august 2007
074-087_ software.qxd 25.06.2007 18:49 Page 87

software
& comunicatii
,

Clien]i RSS

RSS F|R| CLIENT DEDICAT


Fluxurile RSS nu reprezint\ doar apanajul clien]ilor previzualizare a fluxului, de aici utilizatorul putând
dedica]i. Utilizatorii prea comozi sau care nu pot opta fie pentru trimiterea acestui flux c\tre
instala aplica]ii noi din cauza restric]iilor impuse clientul RSS instalat, fie c\tre motorul propriu de
prin normativele locului de munc\ pot apela cu actualizare [i afi[are: Live Bookmarks. Acesta,
`ncredere la aproape orice browser modern. Atât prezent `nc\ de la primele versiuni de Firefox, a
Internet Explorer 7, cât [i Mozilla Firefox sau Opera adus o implementare prietenoas\ pentru afi[area
ofer\ suport nativ [i comod pentru fluxuri RSS. fluxurilor RSS: fiecare flux este prezent `n meniul
Cea mai simpl\ implementare este oferit\ de Bookmarks sub forma unui director, [tirile urmând
cel mai recent intrat `n arena RSS, Internet s\ apar\ sub forma unei liste de adrese favorite `n
Explorer 7. Acesta afi[eaz\ fluxurile sub forma unor cadrul acesteia, doar un click desp\r]ind
pagini Web, care pot fi salvate `n meniul de fluxuri utilizatorul de con]inutul [tirii dorite.
favorite. Acesta folose[te Windows RSS Platform, o ~n final, Opera ofer\ o apropiere clasic\, dar
platform\ software care permite stocarea, puternic\ fa]\ de fluxurile RSS. O dat\ cu
managementul [i actualizarea fluxurilor. Acestea subscrierea la un flux RSS, acest browser deschide
pot fi accesate de orice aplica]ie capabil\ s\ o fereastr\ asem\n\toare unui client de mesagerie
colaboreze cu Common Feed List, Internet Explorer electronic\. Din cadrul Feeds se poate s\ri direct
7 fiind `ns\ prima aplica]ie care a adus acest `n aceast\ interfa]\, destul de complex\ pentru un
suport. Implementarea este una primar\, singura modul auxiliar. Mesajele pot fi afi[ate atât `n
op]iune disponibil\ utilizatorului fiind cea de format text, cât [i HTML, pot fi marcate ca citite
c\utare `n cadrul fluxului curent. atât manual, cât [i `n mod automat sau pot fi
Mozilla Firefox a introdus, o dat\ cu versiunea marcate `n mod similar cu cele e-mail, ale c\ror
2.0, un suport similar. Acesta are `ns\ doar rolul de op]iuni le [i partajeaz\ de altfel.

FeedDemon FeedReader Snarfer GreatNews RSS Bandit RSS Owl RSSReader Sharpreader
2.5 3.09 0.8.3 1.0.382 1.5.0.10 1.2.4 1.0.88 0.9.7

Produc\tor Newsgator I-Systems Snarfware LLC Curio Studio Dare Obasanjo RSS Owl Team Ykoon B.V. Luke Hutterman
Licen]\ Comercial, 29.95 USD Freeware Freeware Freeware Freeware Freeware Freeware Freeware
Adres\ Web www.newsgator.com www.feedreader.com www.snarfware.com www.curiostudio.com www.rssbandit.org www.rssowl.org www.rssreader.com www.sharpreader.net
Resurse [i compatibilitate
Stabilitate 9.0 9.0 9.0 8.0 7.0 9.0 8.0 9.0
Resurse 7.0 7.0 8.0 8.0 3.0 7.0 7.0 6.0
Suport RSS 0.91 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Suport RSS 1.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Suport RSS 2.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Suport ATOM 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Ergonomie
Interfa]\ 9.0 6.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 6.0
Fi[ier help 7.0 5.0 3.0 2.0 5.0 7.0 2.0 5.0
Func]ionalitate
Fluxuri preconfigurate 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 0.0 5.0
Flitrarea automat\ a fluxurilor 9.0 9.0 7.0 8.0 7.0 2.0 0.0 0.0
Browser integrat 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
Navigare cu taburi 9.0 0.0 8.0 9.0 8.0 9.0 0.0 0.0
Autodetec]ie fluxuri 7.0 7.0 9.0 7.0 5.0 9.0 7.0 0.0
Import/export fluxuri 9.0 7.0 7.0 8.0 9.0 9.0 8.0 7.0
Notificare 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Setare timpi [tergere 9.0 7.0 9.0 8.0 9.0 0.0 9.0 9.0
Setare timpi update 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Afi[are desktop 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C\utare `n fluxuri 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 7.0
C\utare online 9.0 0.0 9.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0
Autentificare 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 0.0 9.0 0.0
Importare titluri [i favicon 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 0.0 9.0 5.0
Categorii 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Taguri 7.0 9.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Preloading 9.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Arhivare [tiri 9.0 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Marcare [tiri 9.0 9.0 0.0 0.0 9.0 0.0 9.0 4.0
Marcare Web 2.0 9.0 5.0 0.0 7.0 5.0 2.0 0.0 7.0
Expediere e-mail 9.0 9.0 9.0 0.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Integrare servicii RSS online 9.0 0.0 9.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mentenan]\ baz\ de date 9.0 8.0 4.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0
Nota final\
Resurse [i compatibilitate 8.67 8.67 8.83 8.67 7.67 8.67 8.5 8.5
Ergonomie 8 5.5 5.5 4.5 6.5 7.5 5 5.5
Func]ionalitate 8.39 7.13 6.48 6.52 6.3 4.04 4.43 3.83
Verdict 8.43 7.42 7.16 6.97 6.81 6.18 5.94 5.71

iulie-august 2007 87
088-099_software.qxd 25.06.2007 19:29 Page 88

software
& comunicatii
,
Ultima or\ Feature Test comparativ Laborator Galerii Xtreme Comunica]ii
Freeware

Client BitTorrent Blog Publishing Utilitar sistem

uTorrent Windows Live Writer Launchy


1.7 beta 1.0 beta 1.25

Detestat\ [i atacat\ de unii pe de o parte, adorat\ Pentru a scrie pe blog, bloggerii au dou\ op]iunii: Cei care au trecut la Windows Vista au descoperit
de al]ii pe de alt\ parte, controversata tehnologie fie apeleaz\ la interfa]a Web oferit\ de provider deja utilitatea c\su]ei de c\utare din cadrul
BitTorrent reprezint\ `n cele din urm\ una dintre (Wordpress, Blogger etc.), fie folosesc un program meniului Start, care poate `ndeplini [i alte func]ii
cele mai inovatoare idei ale ultimilor ani `n denumit generic blog publisher. Acesta din urm\ precum deschiderea unor aplica]ii sau directoare
domeniul IT. Transferul datelor prin intermediul simplific\ procesul de redactare [i publicare a ori accesarea site-urilor favorite. Launchy este
acestei tehnologii se face, din punctul de vedere al posturilor, dispunând de func]ii avansate [i o corespondentul acestei facilit\]i pentru Windows
utilizatorului, cu ajutorul unui client BitTorrent. interfa]\ familiar\. Windows Live Writer este XP.
uTorrent este un astfel de program. Gama larg\ de crea]ia celor de la Microsoft care, de[i nu a ajuns
facilit\]i [i dimensiunile reduse sunt principalele decat la a doua versiune de test lansat\, [i-a PE PLACUL UTILIZATORILOR PRETEN}IO{I
atuuri ale acestuia. câ[tigat deja numero[i adep]i `n rândul bloggerilor. Launchy este un program special creat pentru
utilizatorii avansa]i care prefer\ modalit\]ile
FUNC}II DE NOTA 10 SIMPLU {I LA OBIECT rapide de folosire a calculatorului, f\r\ prea multe
uTorrent dispune de un excelent wizard de Ca majoritatea aplica]iilor software care poart\ considerente estetice, dar cu un grad ridicat de
configurare a conexiunii, denumit Speed Guide, semn\tura Microsoft, [i Windows Live Writer configurabilitate. Exact acestea sunt [i
care poate optimiza traficul `n func]ie de tipul impresioneaz\ prin simplitatea [i u[urin]a cu care caracteristicile de baz\ ale lui Launchy. Micul
conexiunii. Limitarea traficului se poate face atât pot fi realizate atât cele mai simple opera]iuni, cât utilitar porne[te o dat\ cu sistemul de operare,
pentru download, cât [i pentru upload, fie [i cele mai complexe. Fie c\ este vorba de o consum\ pu]in\ memorie RAM [i devine vizibil doar
individual, fie pentru toate conexiunile active. Se banal\ redactare a unui articol, fie vorbim de prin apelarea combina]iei ALT+Space (care poate fi
poate, de asemenea, stabili num\rul de conexiuni configurarea contului [i a unui server FTP pentru modificat\ de utilizator dup\ bunul plac). Cu alte
pentru download [i upload. Utilizatorul poate upload-ul imaginilor, toate aceste func]ii cuvinte, `n loc s\ mearg\ pe vechea cale de lansare
limita viteza pentru upload `n cazul `n care ra]ia beneficiaz\ de cele mai simple [i logice a unei aplica]ii, Start/All Programs urmat\ de
upload/download dep\[e[te o anumit\ propor]ie. implement\ri. accesarea shortcut-ului din lunga lista de programe
Se poate realiza desc\rcarea selectiv\ doar a instalate, cu Launchy este suficient\ apelarea
anumitor fi[iere [i totodat\ se pot specifica NOUT|}I. NU MULTE, DAR SUFICIENTE combina]iei de taste amintite, urmat\ de tastarea
priorit\]i diferite de download pentru fi[ierele Num\rul func]iilor noi nu este impresionant, `ns\ primelor litere din numele programului care se
componente ale aceluia[i torrent. nici nu putem avea preten]ii exagerate din parte dore[te a fi accesat [i un simplu Enter.
celei de-a doua versiuni de test a unui program. Au
BITORRENT + RSS fost simplificate o serie de func]ii de formatare a BUN LA TOATE
uTorrent include o facilitate deosebit de util\ `n c\ror apelare se f\cea ceva mai greoi `n versiunea Nu doar aplica]iile care dispun de shortcut-uri `n All
special celor care doresc s\ ob]in\ o ra]ie anterioar\. A fost introdus\ facilitatea Paste Programs pot fi lansate cu Launchy. Fuc]ionalitatea
upload/download cât mai bun\. Este vorba de Special cu ajutorul c\reia utilizatorul poate alege acestuia poate fi extins\ [i asupra altor directoare,
monitorizarea fluxurilor RSS [i desc\rcarea formatul textului copiat din alt document sau prin indexarea anumitor tipuri de fi[iere (muzic\,
automat\ a torrentelor imediat ce sunt publicate. pagin\ Web. Crearea [i editarea tabelelor cu imagini, filme etc.) care s\ fie deschise rapid. De
Utilizatorul poate specifica anumite cuvinte-cheie, ajutorul interfe]ei WYSIWYG (What You See Is What asemenea, Launchy nu se limiteaz\ la aplica]iile
iar uTorrent va `ncepe desc\rcarea automat\ a You Get) beneficiaz\ acum de un instrument locale. Cu el pot fi accesate site-uri Web, se poate
torrent-ului `n momentul `n care acesta este dedicat. De asemenea, au fost aduse `mbun\t\]iri c\uta pe Google, Wikipedia [i alte servicii
anun]at prin intermediul fluxului RSS (cu condi]ia substan]iale pe partea de inserare [i prelucrare a asem\n\toare, se poate c\uta starea vremii pentru
ca site-ul cu pricina s\ ofere un flux RSS). imaginilor. un anumit ora[.

Contact Contact Contact


Produc\tor BitTorrent Inc Produc\tor Microsoft Produc\tor Josh Karlin
Web http://utorrent.com Web http://writer.live.com Web www.launchy.net
Detalii Detalii Detalii
Versiune 1.7 beta Versiune 1.0 beta Versiune 1.25
Sistem Windows 98/2000/XP/Vista Sistem Windows 98/2000/XP/Vista Sistem Windows 98/2000/XP
Program-gazd\ - Program-gazd\ - Program-gazd\ -
Tip de licen]\ Freeware Tip de licen]\ Freeware Tip de licen]\ Freeware

Evaluare general\ Evaluare general\ Evaluare general\


+ numeroase optiuni de configurare a traficului + ergonomie + simplu de folosit [i eficient
+ download programat cu ajutorul fluxurilor RSS + configurare u[oar\ a conturilor + consum redus de resurse
+ configurarea unei interfe]e Web + lucrul cu tabelele [i gestionarea imaginilor + func]ionalitate atât online, cât [i offline
+ dimensiune redus\ - num\r redus de shortcut-uri + plugin-uri [i skin-uri
Verdict Verdict Verdict

       

88 iulie-august 2007
088-099_software.qxd 25.06.2007 19:29 Page 89
088-099_software.qxd 25.06.2007 19:29 Page 90

software
& comunicatii
,
Ultima or\ Feature Test comparativ Laborator Galerii Xtreme Comunica]ii
Zbrush 3

Zbrush 3
Alternativa digital\ a model\rii cu lut
Au trecut ani buni de când am descoperit prima
oar\ Zbrush. Cei de la Pixologic au venit atunci cu
o idee original\ pe pia]a produselor de grafic\: un
program de modelare care nu era nici 2D, nici 3D,
era 2.5D. Zbrush nu lucra cu pixeli, ci cu pixoli,
unit\]i de baz\ care p\strau [i informa]ia de
adâncime sau pozi]ionare `n perspectiv\, pe axa
Z. Cea mai potrivit\ compara]ie care se putea
face `n cazul Zbrush era cu modelarea tradi]ional\
cu lut. Cei care `[i mai aduc aminte de modelarea
cu plastilin\ de la gr\dini]\ sau din clasele
primare [tiu cu siguran]\ despre ce este vorba.
Cei care au avut oportunitatea s\ studieze
sculptura mai târziu (ceea ce nu este cazul meu)
s-ar potrivi [i mai mult cu publicul-]int\ al acestui
software. Cel pu]in `n faza ini]ial\, inten]ia
declarat\ a Pixologic a fost de a-i atrage pe
arti[tii tradi]ionali, convingându-i s\ lucreze
digital `n loc s\ modeleze din lut [i apoi s\
scaneze sculpturile cu scanere 3D costisitoare. Din
acest punct de vedere ini]iativa lor a fost o
reu[it\. Foarte mul]i au spus c\ lucrul cu Zbrush
era foarte natural [i intuitiv.
Paradoxal `ns\, aceast\ deschidere c\tre
segmentul tradi]ional al arti[tilor 3D a f\cut ca
Zbrush s\ fie privit cu reticen]\ de cei care aveau pe care o ofereau pachetele consacrate. Nu e de mirare c\ pân\ [i acum, când Zbrush
o formare exclusiv digital\. Zbrush era f\r\ ~nchipui]i-v\ cum ar fi dac\ cineva ar `ncerca s\ a ajuns la versiunea 3.0, majoritatea tutorialelor
`ndoial\ cool [i original, `ns\ `i lipseau multe construiasc\ un tanc din plastilin\ [i altcineva ar `ncep prin a importa un model care a fost creat `n
dintre facilit\]ile oferite de universul digital. ~n `ncerca s\ `l construiasc\ din piese Lego. Plastilina alt\ aplica]ie. Este o realitate: pentru cei care nu
spe]\, conceptul de scen\, a[a cum era el ar fi Zbrush, iar abordarea Lego ar fi au un background de art\ tradi]ional\, Zbrush
implementat `n pachete de grafic\ 3D mai 3DStudioMax, sa zicem. Este cea mai bun\ este cel mai adesea folosit pentru a finisa
complexe, gen 3DStudioMax sau Maya, lipsea compara]ie pe care o pot face. Una ofer\ mai modelele create `n alt program, ad\ugând detaliu
aproape cu des\vâr[ire din Zbrush, iar aranjarea mult\ libertate [i un nivel de detaliu [i texturi. Iar la asta Zbrush se descurc\ foarte
obiectelor multiple era extrem de anevoioas\. impresionant, dar orientat c\tre formele organice, bine. Atât de bine `ncât este folosit de companii
Focusul pe modelarea organic\ f\cea ca softul s\ iar cealalt\ ofer\ precizie [i mai mult control `n cu renume, gen Industrial Light and Magic, care
piard\ mult din abordarea matematic\, precis\, crearea formelor rigide, artificiale. l-a utilizat pentru creaturile din filmul “Pirates of
the Caribbean: At World's End”.
Inevitabil, de-a lungul timpului, Zbrush a
evoluat, `ncercând s\ le ofere utilizatorilor tot
mai multe instrumente utile, insistând chiar pe
partea de management al scenelor, modelare
“sistemic\” [i randare, care erau etichetate ca
insuficient dezvoltate [i de c\tre al]ii, nu doar de
mine. Zbrush 3 nu face excep]ie [i vom vedea `n
continuare ce aduce nou [i cum influen]eaz\ asta
procesul de lucru.
~n topul `mbun\t\]irilor a[ plasa op]iunea de
Transpose, care permite manipularea unor p\r]i
din model `ntr-un mod cât de cât intuitiv. ~n
Zbrush 2.0, pentru a mi[ca mâna unui personaj
sau pentru a o roti `n alt\ pozi]ie trebuiau folosite
diverse brushes cu parametri dubio[i, un proces
foarte frustrant [i `n opinia mea deloc intuitiv.
Op]iunea Transpose din Zbrush 3.0 nu se compar\
`nc\ cu flexibilitatea unui manipulator universal
din Max, dar m\car este un pas mare `n direc]ia
bun\. Zbrush folose[te un Action Line care se
deseneaz\ peste model [i care are o ac]iune
contextual\ `n func]ie de ce operator este
selectat (Move, Scale, Rotate). Este destul de

90 iulie-august 2007
088-099_software.qxd 25.06.2007 19:30 Page 91

software
& comunicatii
,

Zbrush 3

greu de explicat, dar `n practic\ se dovede[te punct `n care sistemul nu mai poate s\ “duc\”
destul de intuitiv, oricum mult mai intuitiv decât sutele de mii de poligoane generate, utilizatorul
modul `n care se f\cea manipularea modelelor `n poate s\ creasc\ nivelul de detaliu folosind
versiunile anterioare. Folosind masking, ac]iunea geometrie virtual\, sau a[a-numita HD Geometry.
Transpose poate fi restrâns\ destul de u[or doar la Trucul este c\ HD Geometry este aplicat doar pe o
p\r]i specifice ale modelului. {tiu c\ pare greu de zon\ limitat\ a modelului, iar restul nu se mai
`nchipuit, dar `n versiunile precedente, dac\ afi[eaz\. Pe de alt\ parte, nu poate fi negat c\
vroiai s\ ob]ii cele mai bune rezultate, trebuia s\ nivelul de detaliu `n care pute]i ajunge `n acea
`]i imaginezi modelul direct `n pozi]ia final\ [i s\ zon\ limitat\ este de neegalat. ~n momentul `n
`l creezi ca atare. Exact ca `n sculptura care ie[i]i din vederea HD, nivelul de detaliu este
tradi]ional\, unde nu prea po]i s\ `i suce[ti redus ca afi[are, dar num\rul de poligoane
bra]ele lui Venus din Milo dup\ ce ai creat-o. Po]i p\strate `n memorie este acela[i. ~n momentul `n
cel mult s\ i le elimini de tot. care intra]i din nou `n modul HD, ve]i g\si toate
Deci se poate spune c\ Transpose este detaliile pe care le-a]i ad\ugat.
binevenit, de[i unii poate s-ar fi a[teptat ca Ultima noutate asupra c\reia a[ vrea s\ v\
aceast\ func]ionalitate s\ fie inclus\ `nc\ de la mai atrag aten]ia este Topology, una dintre acele
prima versiune. Ca [i Perspective Camera, care op]iuni despre care spuneam c\ sunt un pas
este [i ea o op]iune de pe lista de nout\]i. Serios `nainte c\tre “profesionalizarea” Zbrush. Folosind
acum, vi se pare normal s\ treac\ patru-cinci ani un mic artificiu (da, nu este tocmai simplu [i
pân\ s\ fie implementat\ o astfel de facilitate intuitiv) utilizatorul poate crea me[e poligonale
banal\, cum este o perspective camera cu pe baza unui model deja existent sau `i poate
lungime focal\ ajustabil\? Mie unul, nu. modifica acestuia topologia. Topologia este o
S\ discut\m totu[i [i de op]iunile care chiar ramur\ mai avansat\ a geometriei, care se ocup\
sunt inovatoare. Cum este noul MatCap, un cu seturile de puncte. N-o s\ v\ plictisesc acum
feature proprietar Zbrush care `i permite intrând `n detaliu, dar practic Zbrush emuleaz\
utilizatorului s\ recreeze un material prin prin acest tool modelarea poligonal\ cu care unii
sampling-ul unor puncte dintr-o fotografie, puncte dintre noi sunt obi[nui]i, doar c\ vertec[ii sunt
numite surface markers. Acestea sunt plasate de `nlocui]i cu Zspheres. Dar pute]i trage de ele la
utilizator, care trebuie s\ indice normala la fel de bine chiar [i a[a. Singura problem\ este c\
suprafa]\ `n punctul respectiv. Dac\ teoria procesul de crea]ie este destul de anevoios pentru
ilumin\rii `n programele 3D [i termeni ca un novice. Zbrush nu este un program pur 3D [i de
specularitate sau surface normal nu v\ sunt aceea este nevoie de tot felul de trucuri pentru a
tocmai familiari, s-ar putea s\ ave]i nevoie de emula unele dintre comportamentele cu care
ceva mai multe experimente pân\ s\ `n]elege]i utilizatorii sunt obi[nui]i din 3dstudiomax sau alt
exact cum func]ioneaz\ MatCap (prescurtare de la program asem\n\tor.
Material Capture, evident), dar sunt sigur c\ v\ Pentru graficienii amatori (majoritatea celor
ve]i descurca pân\ la urm\. care citesc aceast\ rubric\, practic) atrac]ia
Un alt aspect interesant este posibilitatea de Zbrush const\ `n libertatea de experimentare. Ve]i
a lucra cu pân\ la un miliard de poligoane pe ob]ine ceva interesant [i eventual pl\cut ochiului
ecran. Aici este [i pu]in\ exagerare de marketing, foarte rapid. Doar c\ aproape sigur nu va sem\na
`ns\ op]iunea este interesant\. De la un anumit cu ce a]i fi inten]ionat s\ ias\. Pentru a
“controla” efectiv Zbrush [i a ob]ine rezultatele
dorite este nevoie de o lung\ perioad\ de
adaptare. Cei care vor fi dispu[i s\ investeasc\
timpul necesar `[i vor vedea probabil eforturile
r\spl\tite. Ceilal]i se vor `ntoarce la pachetele
care ofer\ mai mult control [i un mediu de lucru
mai familiar. Depinde de voi din ce grup ve]i face
parte.
Adrian Dorob\]
adrian.dorobat@xtrempc.ro

Contact
Produc\tor Pixologic
Web www.pixologic.com
Detalii
Versiune 3.0
Sistem Pentium IV 1GHz, 512MB RAM, Video 64MB, OpenGL
Program-gazd\ -
Tip de licen]\ comercial, 458.33 euro
Evaluare general\
+ Importan]i pa[i `nainte c\tre impunerea Zbrush ca un tool
profesional
+ Optimiz\ri care ofer\ mai mult nivel de detaliu la o
performan]\ crescut\
- Procesul de lucru este `nc\ anevoios pe alocuri
- Un pre] cam piperat având `n vedere c\ Zbrush este folosit
mai mult pentru finisare decât pentru crea]ie
Verdict

  

iulie-august 2007 91
088-099_software.qxd 25.06.2007 19:30 Page 92

software
& comunicatii
,
Ultima or\ Feature Test comparativ Laborator Galerii Xtreme Comunica]ii
Tips & Tricks

TIPS & TRICKS


TRUCURI PENTRU TO}I
Cum putem s\ `mblânzim tastele multimedia nefunc]ionale [i cum s\ convingem un stick USB
s\ devin\ compatibil cu ReadyBoost
REDEFINIREA TASTELOR MULTIMEDIA este neputincios deoarece acesta nu recunoa[te denumire, fie va fi detectat\ automat prin
Tastaturile multimedia pot avea uneori drivere care decât un set limitat de taste [i func]ii. De un real apelarea butonului “TypeKey” [i ap\rsarea tastei `n
ofer\ posibilit\]i slabe de particularizare, sunt ajutor este `n acest caz utilitarul gratuit SharpKeys cauz\. Dup\ acest pas urmeaz\ selectarea `n
instabile, consum\ resurse sau pur [i simplu lipsesc 2.1. panoul din partea dreapt\ a func]iei destina]ie,
cu des\vâr[ire. Utilizatorul pus `n fa]a unor taste Utilizatorul care va dori maparea unor taste setat\ dup\ dorin]\ `n cadrul TweakUI `n pasul
nefunc]ionale sau inutile va putea apela la dou\ specifice produc\torului, cum ar fi “Webcam” sau anterior. Dup\ descoperirea acesteia se valideaz\
aplica]ii gratuite care vor reduce par]ial “Messenger” `n cazul tastaturilor produse de `ntreaga opera]iune prin apelarea tastei “OK” [i se
incompenten]a companiei produc\toare. Logitech, vor trebui s\ urmeze un pas suplimentar. revine la meniul principal al aplica]iei.
~n cazul fericit `n care tastatura utilizeaz\ Ace[tia vor selecta `n aplica]ia TweakUI, `n modul De data aceasta `ns\ ecranul va ar\ta noua
aceea[i mapare cu tastaturile multimedia deja men]ionat, o func]ie care nu exist\ fizic pe remapare. Pentre ca aceasta s\ devin\ activ\ sunt
Microsoft, toate func]iile acesteia vor func]iona `n tastatur\ [i c\reia `i vor anexa aplica]ia dorit\. necesare scrierea noii map\ri `n regi[trii Windows,
mod nativ. Cu toate acestea, unii utilizatori vor fi Apoi, cu ajutorul utilitarului SharpKeys, tasta prin apelarea butonului “Write to registry”, [i o
nemul]umi]i de utilitatea discutabil\ a tastelor “My dorit\ va fi mapat\ c\tre func]ia aleas\ deja `n restartare a sistemului de operare. Noua tast\
Documents” sau “Favorites”. Cu ajutorul TweakUI. ~n acest scop, `n cadrul SharpKeys se va multimedia particularizat\ este gata de utilizare.
utilitarului gratuit TweakUI PowerToys, furnizat de ap\sa butonul “Add”, care va aduce la suprafa]\ o Exist\ posibilitatea ca anumite tastaturi
c\tre Microsoft, aceste map\ri se pot schimba fereastr\ dubl\. ~n partea stâng\ figureaz\ tastele exotice s\ genereze coduri de tastatur\
imediat. Submeniul “Command Keys” din cadrul originale, printre care se num\r\ [i cea destinat\ nerecunoscute de c\tre SharpKeys, acestea fiind
meniului “Explorer” va permite redefinirea remap\rii. Aceasta va fi detectat\ fie dup\ `ns\ destul de rare.
aplica]iei care va fi pornit\ prin apelarea unei
taste speciale multimedia, celelalte alternative
fiind dezactivarea acesteia [i revenirea la func]ia
implicit\. Selectarea programului implicit se va
realiza prin apelarea butonului “Change...”,
urmat\ de c\utarea aplica]iei dorite prin
intermediul func]iei de autocompletare bine pus\
la punct. Nu se recomand\ introducerea direct\ a
c\ii executabilului, `nregistrarea f\cut\ pe aceast\
cale nefiind func]ional\.
O situa]ie special\ o constituie `ns\ existen]a
unor taste specifice produc\torului, care difer\ de
maparea implicit\ Microsoft. ~n acest caz TweakUI

92 iulie-august 2007
088-099_software.qxd 25.06.2007 19:30 Page 93

software
& comunicatii
,

Tips & Tricks

Aceast\ metod\ va permite teoretic utilizarea


oric\rei memorii Flash, utilizatorul neputându-se
a[tepta la minuni, mai ales dac\ este vorba o
memorie prea lent\.

COPY {I MOVE ~N WINDOWS VISTA


Cu fiecare versiune de Windows, managerul de
fi[iere dezvoltat de Microsoft câ[tig\ noi facilit\]i.
Poate nu la fel de multe cum [i-ar dori utilizatorii
avansa]i, `ns\ suficiente pentru marea mas\ a celor
care folosesc Windows. Windows XP a venit cu o
func]ie foarte apreciat\ la acea vreme. Este vorba
de copierea [i mutarea fi[ierelor cu ajutorul a dou\
comenzi simple, Copy this file, respectiv Move this
file. ~n acest fel se renun]a la clasicul copy&paste
[i se folosea o singur\ fereastr\ de Windows
Explorer pentru opera]iunile de copiere [i mutare a
fi[ierelor. ~ns\ Windows Vista a renun]at la aceste
func]ii. Explorer-ul celui mai nou sistem de operare
vine cu mai multe nout\]i `n ceea ce prive[te
gestionarea fi[ierelor, motiv pentru care cei la
Microsoft au considerat c\ este cazul s\ renun]e la
READYBOOST CU ORICE STICK USB tab-ului ReadyBoost, “Do not retest this device”, `n cele dou\ facilit\]i introduse de Windows XP. De
ReadyBoost este una dintre tehnologiile caz contrar toat\ munca de p\c\lire a sistemului de fapt, nu au renun]at definitiv la ele, ci au preferat
nou-introduse o dat\ cu Windows Vista ale c\ror operare urrmând s\ fie resetat\. Dup\ acest pas sunt s\ le ascund\. Pentru a le readuce `n prim-plan `n
merite vor fi apreciate de utilizatorii calculatoarelor necesare decuplarea memoriei [i editarea regi[trilor. Windows Vista sunt suficiente crearea unei simple
nu tocmai performante. Aceasta este o tehnologie Dup\ pornirea editorului regi[trilor (Star Menu chei [i importarea acesteia `n regi[trii. Se copiaz\
care permite utilizarea memoriilor Flash USB, - Run - Regedit) se va naviga c\tre cheia HKLM urm\torul text `n Notepad [i se salveaz\ cu
SecureDigital [i CompactFlash ca zon\ cache pentru (Local Machine) - Software - Microsoft - Windows extensia .reg:
discurile fixe instalate `n sistem. NT - CurrentVersion - EMDgmt. Aici se vor g\si Windows Registry Editor Version 5.00
Memoriile FLash ofer\ o vitez\ sc\zut\ pentru `nregistr\rile aferente fiec\rei memorii USB care a /HKEY_CLASSES_ROOT/AllFilesystemObjects/shelle
citirile secven]iale ale blocurilor mari de date, fost cuplat\ la calculator, detectarea memoriei pe x/ContextMenuHandlers//C2FBB630-2971-11D1-
oferind `ns\ o laten]\ mult mai mic\ `n cazul care dorim s\ o p\c\lim f\cându-se pe baza A18C-00C04FD75D13//
pachetelor de mici dimensiuni. Astfel, citirea [i denumirii. /HKEY_CLASSES_ROOT/AllFilesystemObjects/shelle
scrierea acestor date se pot face de circa 50 de ori Odat\ descoperit\ `nregistrarea `n cauz\, se va x/ContextMenuHandlers//C2FBB631-2971-11D1-
mai repede, oferind `n mod evident o performan]\ c\uta cheia Device Status, c\reia, printr-un simplu A18C-00C04FD75D13//
`mbun\t\]it\. ReadyBoost face o analiz\ a acestor dublu click, i se va schimba valoarea `n 2. Aceea[i Dup\ crearea fi[ierului este suficient un dublu
date [i, `n func]ie de natura acestora, va alege opera]iune se va efectua [i asupra cheilor click pe el pentru a realiza importarea set\rilor `n
utilizarea noii memorii-tampon oferite de o ReadSpeedKBs [i WriteSpeedKBs, `n acest caz regi[trii. Modific\rile devin vizibile imediat, f\r\ a
memorie Flash sau accesarea direct\ a discului fix. valoarea care va trebui introdus\ fiind 1000. fi necesar\ restartarea sistemului. Meniul
Aceast\ tehnologie nu este `ns\ atât de Dup\ finalizarea acestei opera]iuni se va putea contextual apelat prin click dreapta pe orice fi[ier
impresionant\ pe cât las\ s\ se `n]eleag\ conecta din nou memoria USB. De data aceasta va include acum dou\ comenzi noi: Copy To Folder
prezent\rile oficiale. Dac\ `n cazul unui sistem `ns\ tabul ReadyBoost va oferi posibilitatea [i Move To Folder.
dotat cu doar 512MB memorie fizic\ sporul de select\rii ca periferic ReadyBoost [i utiliz\rii ei Dorian Prodan
performan]\ va fi vizibil, `n cazul unui sistem dotat pentru optimizarea accesului la discul local. dorian.prodan@xtrempc.ro
cu o cantitate dubl\ de memorie impactul va fi
greu vizibil, dincolo de aceast\ limit\
`mbun\t\]irile fiind nule.
Nu orice memorie USB va fi detectat\ de
Windows Vista ca fiind capabil\ s\ satisfac\
cerin]ele ReadyBoost. ~n afar\ de cantitatea de
stocare necesar\, `ntre 256MB [i 4GB, aceast\
memorie va trebui s\ aib\ un timp de acces de cel
mult 1ms [i o rat\ de transfer constant\ la citire
de 2.5MB/s (la transferul blocurilor de 4KB) [i de
scriere de 1.75MB/s (la transferul blocurilor de
512KB). Cu toate acestea, se poate `ntâmpla ca o
memorie care `ndepline[te aceste specifica]ii s\ nu
fie validat\ de rutina de testare sau ca utilizatorul
s\ se `nc\p\]âneze s\ utilizeze o memorie deja
disponibil\, dar nu tocmai performant\.
~n acest caz, câteva simple modific\ri `n regi[trii
Windows Vista vor face din orice memorie Flash USB
un echipament compatibil ReadyBoost. Utilizatorul
va trebui s\ conecteze memoria USB dorit\ [i, din
panoul propriet\]ilor acestuia, s\ bifeze, `n cadrul

iulie-august 2007 93
088-099_software.qxd 25.06.2007 19:30 Page 94

software
& comunicatii
,
Ultima or\ Feature Test comparativ Laborator Galerii Xtreme Comunica]ii
Galerii Xtreme

Dac\ vrei ca realiz\rile tale grafice s\ apar\ `n aceast\ rubric\, trimite-le, `nso]ite de nume [i detalii privind modul de
realizare, la adresa de e-mail: galerii@xtrempc.ro sau prin po[t\ la: XtremPC, Splaiul Unirii 74, Bucure[ti 4. Imaginile trimise
trebuie `nso]ite de o captur\ de ecran cu programul `n care au fost realizate. ~n cazul unui program de grafic\ 3D, toate
patru viewporturile trebuie s\ fie vizibile, afi[ând diferite perspective reprezentative ale scenei, atât wireframe, cât [i
shaded. Pentru imagini 2D sau 3D realizate `n programe mai pu]in standard, va fi necesar\ cel pu]in o captur\ de ecran de
pe parcursul procesului de crea]ie, full screen, afi[ând `ntregul mediu de lucru [i elementele imaginii realizate.

Galerii Xtreme Singura expozi]ie offline care g\zduie[te crea]iile tale

Alexandru Coman
lunaticu_3d@yahoo.com

“De mult nu v-am mai trimis un mail cu lucr\rile mele... Am ad\ugat dou\
dintre ele, o ma[in\ Lego [i o Dacie veche de-a noastr\ (chiar a apar]inut
tat\lui meu cu mul]i ani `n urm\). Sunt un mare fan LEGO [i m\ joc cu
piesele lor de când aveam vreo 8 ani. ~ntr-o zi m-am decis s\ modelez
pies\ cu pies\ [i s\ asamblez aceast\ minunat\ camionet\. Piesele au fost
m\surate cu precizie. Camioneta are aproximativ 1.2 milioane de
poligoane. Sper s\ v\ plac\. Am folosit Max [i Vray (+un pachet de LEGO).
Referitor la imaginea cu Dacia, m-am s\turat de render-urile extravagante
de ma[ini supertari cu vopsea perfect lucioas\... [i am decis s\ fac o
Dacie ponosit\ pe o strad\ veche... [i... asta a ie[it. Eu sper s\ v\ plac\,
pentru mine e o lucrare de suflet. Am folosit Max, Vray [i Photoshop CS
pentru crearea/modificarea de texturi. Pe viitor o s\ vede]i [i modelare
organic\ (asta `nv\] din greu acum)”.
Hei, tocmai ce discutam despre modelarea organic\ versus modelarea
“rigid\”, f\când compara]ie cu LEGO `n articolul despre Zbrush 3. {i, ce
s\ vezi, dou\ imagini cu c\r\mizi Lego pentru Galerii. A ta este mai
evoluat\ pu]in [i ideea care `i st\ la baz\ este interesant\. Doar c\, dac\
toat\ lumea s-ar apuca s\ modeleze [i s\ asambleze c\r\mizile LEGO `n
3D Studio Max, produc\torii or s\ intre `n faliment. Noroc c\ pu[tii de 8-9
ani nu [tiu s\ umble cu 3D Max. ~nc\.
Imaginea cu Dacia este una dintre cele mai bune pe care
le-am primit `n ultima vreme. {i noi ne-am cam s\turat de ma[ini
perfecte [i lucioase, a[a c\ a ta este binevenit\. Abordarea sepia este
atractiv\, subliniind nostalgia pe care ar trebui s\ o sim]im cu to]ii, dar
parc\ am vrea s\ vedem [i o versiune color care s\ fie fotorealist\.
A[tept\m cu interes imaginile cu modelare organic\.

Victor Cruceanu apoi dup\ scanare desenat\ `n Photoshop cu culorilor se ascunde cu adev\rat o schi]\
eon_wic@yahoo.com mouse-ul. Dac\ v\ place, am s\ mai trimit mult f\cut\ de tine cu creionul. Pe viitor trimite-ne
mai bine detaliate sau finisate.” [i ni[te imagini din procesul de crea]ie. {i ideal
“Am auzit c\ a]i avut cu câteva numere `n urm\ ar fi s\ trimi]i din start cele mai bune imagini
la Galerii Xtreme desene 2d, a[a c\ v-am trimis o Redesenarea `n Photoshop este destul de pe care le ai.
ma[in\ desenat\ mai `ntâi cu creionul, iar mai reu[it\, dar e greu de spus dac\ `n spatele Succes `n continuare!

94 iulie-august 2007
088-099_software.qxd 25.06.2007 19:31 Page 95

software
& comunicatii
,

Galerii Xtreme

Galeriile foto
Tema concursului: Flori
Regulament
Regulamentul integral al noului concurs
“Galeriile foto Lexar” va fi afi[at pe forumul
XtremPC `n cadrul sec]iunii Foto/Video `ncepând
cu data de 19 iulie. Acesta va cuprinde atât
detaliile tehnice cât [i perioadele `n care se va
efectua recep]ia lucr\rilor [i votarea acestora de
c\tre membrii comunit\]ii.

Câºtigãtorul concursului din num\rul 88


Ilie Ruxandra
Ingrediente:
un aparat foto, o bucatã lentilã macro, un
buchet de crizanteme, ploaie de varã, soare
strãlucitor, un strop de rãbdare. Se amestecã
toate cu drag ºi iatã rezultatul!

Premiul concursului
Premiul concursului este un mediu de
stocare foto cu capacitate de 2GB*

Lexar Professional SD Card


133x Speed
2GB

* Tipul mediului de stocare este la alegerea


câºtigãtorului. Tema concursului urm\tor: Vara

Raoul Mitrea
kyhotae@hotmail.com

O serie de imagini interesante, dar care par mai mult ni[te experimente
nefinalizate, mai mult pa[i intermediari decât concepte finale. Simplitatea
poate fi o virtute, dar, `n cazul imaginilor de fa]\, mai mult\ complexitate,
mai multe elemente parc\ nu ar strica.

iulie-august 2007 95
088-099_software.qxd 25.06.2007 19:31 Page 96

software
& comunicatii
,
Ultima or\ Feature Test comparativ Laborator Galerii Xtreme Comunica]ii
NOKIA E65

NOKIA E65
AFACERI CU STIL
De[i este un smartphone orientat clar c\tre segmentul business, Nokia E65 nu uit\ s\ acorde
aten]ie designului [i s\ combine elegan]a cu rigurozitatea terminalelor pentru afaceri.
TELEFOANELE MOBILE NOKIA DIN SERIA E elementul de construc]ie al acestui telefon. ~n alt\ tastelor. Aceste dou\ aspecte, indiferent de
au avut `ntotdeauna ca target utilizatorul business, ordine de idei, Nokia E65 dispune de un mecanism de dimensiunile specificate, fac ca telefonul s\ par\ mai
fiind caracterizate prin desingul [i func]iile orientate tip slim slider. Cu alte cuvinte, este un slider de mic `n mâna utilizatorului decât este `n realitate.
c\tre segmentul de afaceri. La `nceputul dezvolt\rii dimensiuni reduse, care atunci când este activat Materialele de construc]ie sunt reprezentate de o
acestei serii, oficialii Nokia au militat pentru anumite scoate la iveal\ tastatura. Mecanismul func]ioneaz\ combina]ie din plastic cauciucat pe margini [i o
reguli referitoare la telefoanele dedicate f\r\ niciun fel de probleme, slider-ul putând fi u[or suprafa]\ metalic\ pe partea frontal\. ~ns\ cel mai
segmentului business, cum era lipsa camerei foto. manevrat cu un singur deget. Totodat\ este suficient interesant aspect din acest punct de vedere `l
Ba, chiar mai mult, ideea elimin\rii camerei foto a de robust pentru a nu fi declan[at `ntâmpl\tor. Este constituie imita]ia de piele ce `mbrac\ spatele
fost preluat\ [i de al]i produc\tori de-a lungul unul dintre cele mai bune mecanisme slider pe care terminalului [i care confer\ aderen]\.
timpului. Lucrurile s-au schimbat `ns\, Nokia [i le-am testat pân\ `n prezent la telefoanele Nokia.
ceilal]i produc\tori [i-au modificat strategiile, iar Software-ul este si el adaptat la ac]iunea slider-ului, PANOUL DE COMAND|
func]iile multimedia (incluzând aici [i camera foto) deschiderea acestuia semnificând deblocarea Toate tastele soft de pe panoul frontal sunt grupate
[i-au f\cut loc [i `n cadrul seriei E. Nokia E65 este un tastaturii, `n timp ce la `nchidere utilizatorul este sub ecran, `ntr-un spa]iu restrâns. Pe o arie de 2-3cm
exemplu clar al acestei tendin]e. Chiar dac\ are ca `ntrebat dac\ dore[te s\ blocheze tastele. De p\tra]i sunt plasate nu mai pu]in de 10 taste, `n
target segmentul business, aspectul sãu poate fi asemenea, `n timpul unei convorbiri, `nchiderea mijlocul c\rora se g\se[te controller-ul cu cinci
atr\g\tor [i pentru utilizatorii care pun accent pe slider-ului este echivalent\ cu `ntreruperea acesteia. direc]ii: dou\ taste soft cu comenzi configurabile,
design. De asemenea, pe partea de software, al\turi trei taste cu func]ii preconfigurate (conferin]\,
de numeroasele utilitare business, cum ar fi pachetul DESIGN ELEGANT contacte [i sonor), o tast\ configurabil\ (numit\ Own
office, programele de tip PIM (Personal Information Chiar dac\ personal nu sunt de acord cu semnul de Key), meniu, backspace [i cele dou\ taste pentru
Manager) [i altele, se reg\sesc suficiente aplica]ii egalitate pus de unii `ntre telefonul mobil [i convorbiri. Cu mici diferen]e, blocul de taste este
multimedia. De aceea, chiar dac\ include elemente accesoriile de `mbr\c\minte, sunt totu[i de acord cu similar altor modele recente din seria E. Utilizarea
100% business, Nokia E65 este mai mult decât un faptul c\ designul este unul dintre cele mai acestora nu ridic\ nicio dificultate, fiind plasate
telefon strict pentru domeniul afaceri, beneficiind [i importante aspecte ale telefonului mobil. F\r\ s\ ergonomic. Singura excep]ie o constituie tasta
de caracteristici atribuite `n general terminalelor din exager\m totu[i. La fel ca eterna disput\ dintre Meniu, care este destul de mic\ pentru o func]ie
alte clase. aspectul fizic [i frumuse]ea interioar\, oricât de atât de important\. Tastele pentru accesarea
inteligent ar fi, nu voi cump\ra niciodat\ un telefon meniului principal [i a agendei de contacte permit [i
SLIM SLIDER mobil dac\ nu-mi place cum arat\. A[a se face c\ [i `nchiderea func]iilor respective, printr-o a doua
Nu-mi place termenul culisant, neinspirat ales pentru telefoanele business trebuie s\ pun\ accent pe ap\sare. Pe latura dreapt\ sunt plasate alte patru
traducerea cuvântului slider, a[a c\, spre design. Nokia E65 are marginile rotunjite [i materiale taste corespunz\toare urm\toarelor func]ii: noti]e [i
nemul]umirea fanaticilor ap\r\tori ai limbii române, de construc]ie moi, ceea ce-l face pl\cut atât ca comenzi vocale, atributele textului [i
voi folosi termenul original pentru a descrie aspect, cât [i `n timpul apel\rii func]iilor [i folosirii cre[terea/sc\derea volumului. Pozi]ionarea acestora

96 iulie-august 2007
088-099_software.qxd 25.06.2007 19:31 Page 97

software
& comunicatii
,

NOKIA E65

le face u[or de utilizat, indiferent de mâna cu care a[a-numite Feature Pack-uri aduc numeroase CARACTERISTICI TEHNICE
este ]inut terminalul. Dreptacii vor putea regla `mbun\t\]iri [i pot fi comparate cu Service Pack-urile
Dimensiuni: 105x49x15.5mm
volumul sau ini]ia o `nregistrare cu degetul mare, `n de Windows.
Volum: 74 cm³
timp ce stângacii vor folosi ar\t\torul sau degetul Pe lâng\ aplica]iile care fac parte `n mod
Greutate: 115g
mijlociu. ~n fine, ultima tast\ cu care Nokia E65 este tradi]ional din sistemul de operare Symbian, Nokia
Display: TFT 16 milioane de culori,
`mpodobit este cea de pornire/`nchidere plasat\, `n E65 ofer\ un program `n plus fa]\ de celelalte
240x320 pixeli
mod clasic, `n marginea dreapt\ a laturii superioare. terminale. Este vorba de Team Suite, program care
Slot memorie: MicroSD
Tastatura alfanumeric\ este la rândul ei se potrive[te ca o m\nu[\ unui telefon de business.
Conectivitate: GPRS, HSCSD, EDGE, 3G,
caracteristic\ unui terminal din segmentul business. Cu ajutorul acestuia se gestioneaz\ mai rapid [i mai
WLAN, Bluetooth, infraro[u,
Tastele au un design clasic, lipsit de exerci]ii de u[or contactele cu grupuri de persoane. Se pot crea
USB 2.0
imagina]ie sau elemente fanteziste. mai multe grupuri (colegi, parteneri, prieteni) cu
Camer\ foto: 2MP CMOS (1600x1200)
Controller-ul cu cinci direc]ii din centrul blocului care se realizeaz\ diverse tipuri de comunic\ri:
Sistem de operare: Symbian 9.1, Series 60
frontal de taste, chiar dac\ nu ofer\ aceea[i conferin]e, mesaje, push-to-talk etc.
Baterie: Li-Ion 1000mAh
libertate de nevigare ca un joystick, este totu[i ideal
pentru interfa]a sistemului de operare Symbian de WEB BROWSING sec]iunea Web feeds de la bookmarks. La primul
care beneficiaz\ acest terminal. Atât aplica]iile din Utilizatorii pentru care navigarea pe Internet este o nivel clientul RSS afi[eaz\ doar titlul informa]iilor
meniul principal, cât [i func]iile, respectiv meniurile func]ie esen]ial\, cum este cazul meu, nu vor fi recep]ionate. Prin ap\sarea butonului central al
acestora sunt foarte u[or apelate cu ajutorul dezam\gi]i de Nokia E65. ~n primul rând am fost controller-ului se ajunge la cel de-al doilea nivel,
controller-ului. Nu acela[i lucru se poate spune pl\cut surprins de faptul c\, la mai pu]in de dou\ care con]ine primele fraze ale textului. Iar a treia
despre jocurile mai complexe, unde acesta `[i arat\ minute dup\ ce am introdus propria cartel\ etap\ este, bine`n]eles, vizitarea paginii care con]ine
limitele. (abonament) [i am pornit telefonul, am primit un subiectul respectiv.
Display-ul este unul dintre cele mai atr\g\toare mesaj de la Vodafone cu set\rile pentru Internet.
aspecte ale lui E65. ~n primul rând este suficient de Acest tip de mesaje scute[te utilizatorul de FOTO PENTRU BUSINESS
mare atât pentru aplica]ii, cât [i pentru browsing. memorarea [i configurarea manual\ a conexiunii, tot A[a cum spuneam [i `n introducere, Nokia s-a
Este vorba de un ecran QVGA de 2.2 inch, cu o ce are de f\cut acesta fiind s\ salveze set\rile r\zgândit `n leg\tur\ cu incompatibilitatea dintre
rezolu]ie de 240x320 pixeli, capabil s\ afi[eze 16 primite. ~n al doilea rând, fiind vorba de un terminal utilizatorul de tip business [i camera foto. A[a se
milioane de culori. ~n al doilea rând, dispozitivul 3G, avem de-a face cu vitez\ mare de `nc\rcare a face c\ E65 dispune [i de aceast\ facilitate. Este
dispune de un senzor care regleaz\ automat paginilor. Browser-ul Web pus la dispozi]ie de E65 se vorba de o camer\ foto de 2MP fabricat\ de
display-ul `n func]ie de condi]iile de luminozitate. poate compara, p\strând propor]iile, cu browserele Toshiba. Calitatea fotografiilor este tipic\ acestui
Astfel, ecranul este u[or de citit chiar [i când este moderne de desktop. Una dintre cele mai fel de camer\, f\r\ a excela sau dezam\gi.
luminat puternic. interesante facilit\]i este cursorul prin intermediul 1600x1200 [i 640x480 de pixeli sunt rezolu]iile
c\ruia se realizeaz\ navigarea. Acesta este utilizat disponibile. Aplica]ia aferent\ camerei foto pune la
SUB CAPOT| prin intermediul controller-ului [i, la fel ca [i dispozi]ia utilizatorului un set destul de stufos de
Poate pentru cei mai pu]in familiariza]i cu acest tip corespondentul s\u de pe PC, este cel care facilit\]i, printre care se num\r\ setarea calit\]ii,
de terminale este o noutate, `ns\ majoritatea realizeaz\ accesarea link-urilor. Mutarea cursorului realizarea fotografiilor la un anumit interval de
utilizatorilor [tiu deja c\ sistemul de operare este pe ecran nu se face haotic, ci se realizeaz\ prin timp, reglarea nuan]elor [i a punctului de alb.
cel care face diferen]a dintre un telefon obi[nuit [i salturi direct pe link-uri, `n cazul `n care acestea ~nregistrarea video ofer\ rezolu]iile 352x288,
unul inteligent. Cu sisteme de operare ca Windows sunt plasate la distan]e mici. Un alt aspect 176x144 [i 128x96 pixeli, la 15FPS, iar salvarea se
Mobile sau Symbian utilizatorul are la dispozi]ie un interesant `l constituie func]ia de navigare `napoi. face `n format 3GP.
mediu similar sistemelor de desktop, poate instala [i Apelarea acesteia duce la afi[area secven]ial\ a
dezinstala aplica]ii ca pe un PC [i beneficiaz\ de un paginilor vizitate anterior. Astfel, utilizatorul poate UN ADEV|RAT SMARTPHONE
nivel `nalt de configurabilitate. Nokia E65 dispune de face saltul direct la o pagin\ de la vizitarea c\reia au Nokia E65 este unul dintre cele mai atractive
sistemul de operare Symbian S60, edi]ia a III-a. Din fost deschise alte site-uri, f\r\ a fi nevoit s\ treac\ telefoane inteligente la ora actual\. Dimensiunile
p\cate, aceast\ versiune nu beneficiaz\ de prin toate paginile `nc\rcate `ntre timp. Sunt reduse, mecanismul slider solid, calitatea eranului,
`mbun\t\]irile aduse de Feaure Pack-uri. Aceste prezente toate func]iile de baz\ ale unui browser suportul 3G [i, nu `n ultimul rând, posibilit\]ile
Web, precum cea de c\utare, bookmarks sau history. oferite de Symbian sunt principalele sale atuuri.
La acest capitol merit\ amintit\ posibilitatea Durata de via]\ a bateriei este una medie pentru
expedierii unui mesaj cu link-ul c\tre unul din site- un Smartphone. ~n timpul test\rii a rezistat dou\
urile prezente `n lista de bookmarks. ~n scopul unei zile, timp `n care au fost folosite urm\toarele
vizualiz\ri mai bune a paginilor, aplica]ia permite func]ii: aproximativ 30 de minute de convorbiri, 20
m\rirea/mic[orarea acestora [i separat a textului, de minute de muzic\, dou\ ore de navigare pe
precum [i afi[area unei imagini de ansamblu a site- Internet [i alte aproximativ 50-60 de minute de
urilor neoptimizate pentru ecranul telefoanelor utilizare a altor aplica]ii office [i jocuri. Am
mobile. ~n lista de op]iuni se reg\sesc elemente apreciat, de asemenea, prezen]a dic]ionarului T9
legate de acceptarea [i [tergerea cookie-urilor [i a `n limba român\, element extrem de important
cache-ului, `nc\rcarea sau blocarea imaginilor, pentru cei care folosesc `n mod frecvent func]iile
sunetelor [i script-urilor Java. Exist\ de asemenea de mesagerie [i PIM (SMS, e-mail, `nsemn\ri etc.),
posibilitatea print\rii ([i previzualiz\rii) paginilor. mai ales pentru un dispozitiv care nu beneficiaz\
~n fine, un ultim aspect pentru care acest de tastatur\ QWERTY. Toate aceste caracteristici
browser merit\ cinci stele este gestionarea fluxurilor fac din Nokia E65 un smartphone care `[i dedic\
RSS. Cu ajutorul miniaplica]iei Feeds Client 3.0, poten]ialul oamenilor de afaceri pe de o parte, iar
browser-ul detecteaz\ automat site-urile care ofer\ pe de alt\ parte categoriei de utilizatori avansa]i
con]inut RSS. Odat\ detectat fluxul RSS, `n meniul pentru care terminalul mobil este mai mult decât
Options devine vizibil\ o nou\ comand\, Subscribe, un telefon f\r\ fir.
care afi[eaz\ toate versiunile fluxului respectiv. Dup\ Liviu Mihai
abonarea la un flux RSS, acesta poate fi g\sit `n liviu.mihai@xtrempc.ro

iulie-august 2007 97
088-099_software.qxd 25.06.2007 19:31 Page 98

Pia]a locurilor de munc\ este una din ce `n ce angaja]i. Pentru c\, la urma urmei, cel mai mai proaspete [i interesante locuri de munc\
mai dinamic\, iar XtremPC urm\re[te s\ potrivit loc pentru descoperirea din industria IT&C, ofertan]ii fiind atât
furnizeze spa]iul necesar `n care cererea profesioni[tilor [i a viitorilor profesioni[ti ai companiile direct interesate cât [i agen]iile
companiilor interesate de descoperirea unor industriei IT&C este bine`n]eles o revist\ IT&C. care intermediaz\ [i recruteaz\ personal
noi candida]i se va `ntâlni cu poten]ialii viitori ~n cadrul acestei rubrici vor fi prezentate cele pentru acestea.

IT Hardware Internet/New media


Hardware team leader– Siemens VDO – Timiºoara Tester – QCNS România- Bucureºti
Key account manager – eMag.ro – Bucureºti Java/ OOP Specialist – Neogen – Tg Mures
Supervisor Iberia Team – Hewlett-Packard – Bucureºti Web designer – Twenty – Bucureºti
Buyer (Procurement specialist) – Hewlett-Packard – Bucureºti Junior programmer – ItLand Multimedia – Bucureºti
Tehnician IT – IT Image România – Bucureºti New media manager – Media direction – Bucureºti
Specialist hardware – Pro sys – Bucureºti Administrator retea Voip – Media Sat – Bucureºti
Implementare/Service – SC Online System SRL Operateur Internet – Web impact – Bucureºti
Departament comercial aprovizionare produse IT – Forte Systems – Constanta Programator .NET – Sistec-SBsol – Bucureºti
Production Test Engineer – IP Devel – Bucureºti Php developer – Faspay Technologies - Bucureºti
Inginer hardware/embeded software – Design Solutions – Bucureºti Technical assistant- Splendid Media – Bucureºti
Asistenta vanzari hardware - Totalsoft - Bucureºti Web designer – Z Spot Media – Bucureºti
IT engineer – Natek – Strãinatate Web editor – Publimedia – Bucureºti
Electronist – Eurojobs România- Bucureºti Editor ºtiri online – SoftNews – Iaºi
Electronist service – Flamingo Computers – Bucureºti Licensing&Aquisition manager (music&film) – Intercont – Bucureºti
System administrator – Electronic Arts Mobile – Bucureºti Editor teletext – Stanleybet – Bucureºti
IT sales reprezentative – TopTech – Sibiu Webdesigner – Offshore solutions – Bucureºti
BTS Engineer – Zapp - Sibiu Online content assistant – international websites- Ciao Shopping România – Timiºoara
Inginer service – K Tech Electronics – Ploieºti .NET programmer – Ubisoft – Bucureºti
Network administrator – Zapp – Bucureºti Content administrator banner/EasyBuy – APT resources and services - Bucureºti
Tehnician depanator – Solectron România – Timiºoara Network administrator – Business Equilibriun SRL – Bucureºti

Software/Tehnologii Telecomunicaþii
Programator Java/J2EE – CD Software Consult – Bucureºti Italian support technician – TechTeam Global - Bucureºti
EMEA applications and integration consultant – Oracle România – Bucureºti Customer Support Specialist (full time) – Zapp – Bucureºti
SQL Server database developer – Devix Corporation – Cluj Napoca CRM insight analyst senior – Orange – Bucureºti
Project Manager – Mediasat – Bucureºti Customer decisioning senior – Orange – Bucureºti
Project manager – Adobe media player team – Adobe – Bucureºti Senior Analyst – budgeting&reporting – Vodafone România – Bucureºti
Team leader – TechTeam Global – Bucureºti Analist programator – divizia factuare – Romtelecom – Bucureºti
Web developer – Devour Media – Bucureºti System Integrator, TSD – Vodafone – Bucureºti
IT software specialists (php/mySQL) – Neogen – Tg Mures International operations Executive – Orange – Bucureºti
VLSI Design Engineer – Microchip Technology – Oriunde Reprezentant servicii tehnice clienti- TV – Romtelecom – Bucureºti
IT Helpdesk - portugheza – Route 66 – Brasov Routing operator – Nobel România – Bucureºti
Junior web developer – eMag.ro – Bucureºti IT Business analyst – UPC România – Bucureºti
Programator .NET – SoftExpert – Craiova Service engineer – SEN – Siemens Enterprise – Brasov
Radio Frequency Team Leader – Siemens VDO – Timiºoara Specialist, systems support – Vodafone – Bucureºti
Application Developer/Programmer – IDC Central Europe – Strainatate Corporate sales reprezentative – Zapp – Ploieºti
Programator – Unidec computer systems – Bucureºti Tendering engineer (TE-S-EGD) – Alcatel – Timiºoara, Bucureºti
Senior C++ developers – Blue Edge România – Cluj Napoca Sales representative – Zapp – Timiºoara
SAP Consultant – Stepstone – Bruxelles Consultant tehnic pentru operatorii de telefonie mobilã – HP România – Bucureºti
C Multiplatform programmer – Axway – Bucureºti Customer care representative – Orange – Timiºoara
Analyst, IT Product acceptance – Vodafone – Bucureºti Reprezentat vanzari – RCS&RDS – Craiova, Slatina
Java Swing Developer – IBM România – Bucureºti Network services management expert – Orange – Bucureºti

98 iulie-august 2007
088-099_software.qxd 25.06.2007 19:31 Page 99
100-113 jocuri.qxd 25.06.2007 19:51 Page 100

jocuri Ultima or\ Feature Prima impresie Prezent\ri

jocuri
Start

Anda Dr\gnu]\ anda.dragnuta@xtrempc.ro Ultima or\


Nout\]i din lumea jocurilor 090

~mpu[c\turi Cheaters
A fi sau a nu fi tri[or 104

`n catedral\ Need for Speed: ProStreet


Drumul realist spre legalitate 108
Biserica Anglican\ acuz\, Call of Duty 4: Modern
Sony recuz\. Warfare
Spunem la revedere celui de-al doilea
r\zboi mondial 109
Din seria scandalurilor `ntre societate [i pe primul loc `n niciun caz nu este pus\
companiile produc\toare de jocuri, v\ prezent\m simbolistica religioas\, ci partea material\.
Loki
luna aceasta Biserica Anglican\ vs Sony. Ace[tia ~n plus, pentru a amesteca [i mai mult Seth `[i face de cap 110
din urm\, produc\tori [i publisheri ai hitului de institu]iile [i polemicile, `n discu]ie s-au gr\bit s\
PlayStation 3 Resistance: Fall of Men, au inclus `n intre [i politicienii. Interpelat direct de un Halo 2 for Windows Vista
joc o scen\ cu schimburi de focuri petrecute `n membru al Parlamentului responsabil de zona Vine, vine Chief-ul cu spartanii!!! 112
catedrala din Manchester. Reprezentan]ii clerului Manchester Central, prim-ministrul britanic, Tony
au intervenit imediat [i au cerut scoaterea jocului Blair, a declarat c\ scena este “de prost gust [i You Are Empty
Gol, dar nu f\r\ con]inut 114
de pe rafturi, plus o parte din profit [i scuze insult\toare”. Din nou, moralitatea alegerii este
oficiale, pentru c\, se pare, Sony nu a ob]inut chestionabil\, pân\ la urm\ scenele cu
Colin McRae: DiRT
drepturile de a folosi imaginea catedralei. Altfel, `mpu[c\turi `n biseric\, fie c\ e vorba de 116
Prin praf [i noroi spre victoria final\
Biserica putea târ` Sony prin tribunale pentru c\ a extratere[tri sau nu, nu sunt cea mai fericit\
“profanat” monumentul religios. alegere. ~n mod sigur Sony n-a stat s\ se
Nimic de zis, o astfel de ac]iune este gândeasc\ prea mult când a introdus acel
chestionabil\. Utilizarea unui loca[ de rug\ciune moment. Da, orice companie trebuie s\ ia `n
`ntr-un context violent ar putea fi considerat\ ca considerare o responsabilitate social\, nu doar
o instigare la acte antisociale reale; problema nu profitul. Pe de alt\ parte `ns\, p\r]ile acuzatoare
este `n niciun caz nou\, dar discu]iile se ]in lan] `n nu ezit\ nici ele s\ se foloseasc\ de situa]ie,
continuare. Mai ales c\ secven]a a fost imediat financiar sau politic; interesele merg mult mai
asociat\ unui studiu f\cut `n Manchester, care departe decât trâmbi]ata preocupare pentru
arat\ o inciden]\ mult crescut\ a crimelor [i s\n\tatea public\. Faptul c\ `n Manchester rata
violen]elor cu arme de foc. Evident c\ nu exist\ o criminalit\]ii a crescut nu are nicio leg\tur\ cu
Tomb Raider: Anniversary
La mul]i ani, domni[oar\ Croft! 118
corela]ie direct\ `ntre joc [i studiu, dar orice imaginile catedralei din joc. ~n niciun caz g\[tile
aluzie este util\. Controversa a ap\rut aproape `n de cartier n-au a[teptat apari]ia lui Resistance:
Shrek the Third
acela[i timp cu genul FPS; s\ nu uit\m de DOOM [i Fall of Men ca s\ se dezl\n]uie una `mpotriva Departe, foarte departe... 120
corelarea lui cu masacrul de la liceul Columbine; alteia [i s\ se omoare din motive care de obicei se
ori crime mai recente, `n care se sus]inea c\ numesc droguri, teritorii, taxe de protec]ie, Alpha Prime
atacatorul juca Manhunt sau cine [tie ce alt r\zbun\ri sau regl\ri de conturi. Poate primul din coad\ 121
shooter cu mult sânge. Dac\ Sony a gre[it, dialogul dintre p\r]i va
Pe de alt\ parte, Biserica s-a gr\bit s\ cear\ duce probabil la reeditarea jocului f\r\ momentul
bani. Scuze, de acord, sunt logice. ~ndep\rtarea compromi]\tor sau plata unor drepturi de autor `n
jocului din magazine, poate, de[i legea profitului urma unui proces. Biserica sus]inea c\ nimeni de
ne zice clar c\ a[a ceva nu se va `ntâmpla. Poate la Sony nu a r\spuns la cererile formulate; pe de
c\ va ap\rea o versiune din care s\ lipseasc\ alt\ parte, reprezentan]ii japonezi ai companiei
scena respectiv\. Poate. Dar `n niciun caz nu vom au declarat c\ au deschis dialogul cu
vedea prea curând din partea Sony o reiterare a reprezentan]ii clerului [i c\ iau problema foarte `n
momentului Hot Coffee [i Grand Theft Auto: San serios. Problema este atât de serioas\ cât o facem
Andreas. Dar cererea de bani dovede[te sau m\car noi s\ fie; poate c\ ideea nu le cade bine celor Blackview
ne duce cu gândul la cât de mult mercantilismul a mai religio[i dintre noi, dar `n niciun caz nu A [aptea [i a opta art\ 122
p\truns chiar [i `n religie. Adic\, dac\ tot avem un trebuie s\ ducem la apogeu aceast\ controvers\ `n
motiv s\ interfer\m `n via]a laic\, de ce s\ nu detrimentul altor factori care `ntr-adev\r
scoatem [i profit? Nu vreau s\ fiu `n]eleas\ gre[it, contribuie [i influen]eaz\ rata criminalit\]ii sau
protestul Bisericii are logica lui, dar deranjeaz\ c\ violen]a.

100 iulie-august 2007


100-113 jocuri.qxd 25.06.2007 19:51 Page 101

jocuri
Ultima or\

ULTIMA OR|
NOUT|}I DIN LUMEA JOCURILOR
SCOS LA PENSIE BROKEN SWORD THE MOVIE

P\rintele PlayStation George Stobbart


s-a retras pe marile ecrane
Ken Kutaragi, CEO al Sony Computer de ani) a fost supranumit “p\rintele
Aventurile din seria Broken Sword au vederea transpunerii aventurilor lui
Entertainment, s-a retras din func]ie PlayStation”, fiind cel care a pus
fost tot timpul foarte apropiate ca George Stobbart pe marele ecran.
la `ntâlnirea ac]ionarilor Sony bazele primei console din familia
scenariu de anumite superproduc]ii de CastleBright Studios se va ocupa
desf\[urat\ pe 19 iunie. Kutaragi (56 PlayStation; el s-a implicat apoi
la Hollywood. Datorit\ acestui fapt, de produc]ie, prin intermediul a doi
direct `n proiectarea genera]iilor
dar [i succesului `nregistrat de partea dintre cei mai experimenta]i angaja]i
urm\toare PlayStation2 [i
a patra a seriei (Broken Sword: The ai companiei, Jay Douglas [i Nav
PlayStation3, precum [i a consolei
Angel of Death), Charles Cecil [i Gupta (Level 7, Quantum Heist,
portabile PlayStation Portable.
echipa sa de la Revolution Software au Stonehenge: Rise of the Druids).
~nlocuitor al lui Kutaragi a fost
decis `nceperea unei colabor\ri cu o Leg\tura dintre studio [i Revolution
numit Kazuo Hirai, fost pre[edinte [i
cas\ de produc]ie de la Hollywood `n Software a f\cut-o Justin Kaplan
chief operating officer al Sony
(expertul companiei `n problemele
Computer Entertainment. Kutaragi se
legate de jocurile video), care se va
va retrage `ntr-o pozi]ie onorific\ de
ocupa la rândul s\u de produc]ie
membru al consiliului administrativ,
pentru aceast\ adaptare joc-film.
continuând de asemenea s\ ocupe o
Povestea filmului va avea la baz\
func]ie de consilier pe probleme de
ac]iunea din primul joc al seriei,
tehnologie.
Broken Sword: The Shadow of The
Apare astfel `ntrebarea logic\:
Templars, urmând ca aventurile
exist\ oare o leg\tur\ `ntre
ulterioare ale cuplului George
retragerea lui Kataragi [i copil\ria
Stobbart-Nico Collard sa fie reluate `n
boln\vicioas\ a ultimei genera]ii de
viitor [i pe marele ecran.
console Sony, PlayStation3?

WORLD CYBER GAMES ROMÂNIA 2007

Marea final\ pentru participarea la WCG Seattle


~ntr-o atmosfer\ incendiar\ (atât din cauza pentru aceea[i participare la World Cyber Games
aglomera]iei de concuren]i [i spectatori, cât [i a 2007 din Seattle. Cei mai buni 32 de fotbali[ti
temperaturilor neobi[nuit de mari), PGL [i Forte- virtuali din ]ar\ au fost `mp\r]i]i `n opt echipe, din
Games din Constan]a au organizat finala na]ional\ care s-au calificat primele dou\ `n etapele
WCG România la Counter-Strike. Internet cafe-ul de superioare. Concursul a fost dominat de echipa NoA
la marginea m\rii deja este locul obi[nuit pentru (fo[ti YQ), care au ocupat primele patru locuri.
aceast\ manifestare, astfel c\ zilele de 2-3 iunie au Reprezentantul României la Seattle este NoA/Yzw,
fost extrem de ocupate. Ferici]ii câ[tig\tori au fost Coman Cristian din Reghin. Pe lâng\ participarea la
Eq (BANDI, DecE, ferdilicious, SeDaN, Shadow), competi]ia mondial\, el a mai fost r\spl\tit cu un
echipa local\ const\n]ean\, care a dispus `n final\ mouse Microsoft Habu; locul al doilea (NoA/Dax) a
de IGG; pe locul trei s-au clasat bucure[tenii TeG, dus acas\ un monitor Samsung 940 BF [i un mouse
iar h\r]ile folosite `n competi]ie au fost de_nuke, Microsoft Habu, iar surpriza de pe locul al treilea,
de_train, de_inferno [i de _dust2. Premiile oferite Dr\gan Mihai, a câ[tigat un mouse Microsoft Habu.
au constat `n: locul `ntâi - cinci mouse-uri Microsoft
Habu [i participarea la competi]ia suprem\
desf\[urat\ la Seattle `n octombrie; locul al doilea -
cinci mouse-uri Microsoft Habu [i cinci monitoare
Samsung 940BF; locul al treilea - cinci mouse-uri
Microsoft Habu [i cinci procesoare AMD Athlon 64 X2
4200+. Locurile patru-opt au fost r\spl\tite cu câte
cinci mouse-uri Microsoft Habu.
O s\pt\mân\ mai târziu, pe 9 iunie, la
Târgovi[te s-a desf\[urat [i finala FIFA 2007, contând

iulie-august 2007 101


100-113 jocuri.qxd 25.06.2007 19:51 Page 102

jocuri Ultima or\ Feature Prima impresie Prezent\ri


Ultima or\

ID TECH 5™ MONKEY ISLAND 5?

Nou motor grafic Pirateria `n 2008


de la id Software! Primele zvonuri legate de un
eventual nou episod al aventurilor lui
nimeni altul decât Steve Purcell
(creatorul Sam&Max). Interesant este
~ntr-o apari]ie-surpriz\ la Apple Guybrush Threepwood au ap\rut `ns\ c\ aceste noi desene au o mare
Worldwide Developers Conference, pentru prima dat\ pe site-ul Rumor leg\tur\ cu universul Monkey Island,
John Carmack a prezentat pentru Reporter. Conform celor publicate de unul dintre ele fiind clar o reproducere
prima dat\ noua tehnologie next ace[tia, câ]iva angaja]i cu vechime a vestitului c\pitan pirat LeChuck.
generation realizat\ de id Software: din LucasArts (care, printre altele, De[i Purcell afirm\ c\ “desenele
id Tech 5™. au lucrat la coloanele sonore din nu au niciun fel de leg\tur\ cu vreun
Noul motor grafic va sta la baza vechilor jocuri Monkey Island) au proiect «pirateresc» existent sau
urm\torului titlu realizat de confirmat faptul c\ realizarea celei anulat”, spusele acestuia las\ loc
compania texan\ [i este deja oferit de-a cincea p\r]i a aventurii cu pira]i anumitor interpret\ri. ~n plus, Purcell
spre licen]iere tuturor celor este serios luat\ `n considerare. are leg\turi puternice cu Telltale
interesa]i. Tehnologia dezvoltat\ de Compania lui George Games, autorii ultimelor
id Software elimin\ pentru Lucas este ocupat\ aventuri Sam&Max,
totdeauna limitele impuse de care folosesc id Tech 5™, oferind momentan cu alte zvonindu-se c\ ace[tia
cantitatea insuficient\ de memorie posibilitatea proiect\rii unor spa]ii titluri (Star Wars The au achizi]ionat deja
pe care o aveau la dispozi]ie arti[tii deschise imense, precum [i a unor Force Unleashed), `ns\ nu licen]a pentru a
[i designerii care lucreaz\ la jocuri. interioare cu un nivel de detaliu se exclude posibilitatea produce urm\torul joc
Folosind id Tech 5™, lumea de joc nemaiv\zut pân\ acum. ca `n 2008 s\ avem din Monkey Island. Nu `n
poate fi personalizat\ la nivel de id Tech 5™ ofer\ suport pentru nou mai multe de ultimul rând, Steve Purcell
pixel, prin intermediul celei de-a PC, MacOS X, PlayStation3 [i Xbox discutat despre lucreaz\ `n acest moment
doua genera]ii de MegaTexture, 360, id Software urmând s\ pirateria din la Pixar, implicarea
oferind astfel o fidelitate vizual\ organizeze o prezentare complet\ a Caraibe. vestitului studio de
virtual nelimitat\. Pachetul de noului produs `n timpul E3 Media & Mai mult, fansite-ul anima]ie `n proiectul
dezvoltare vine acompaniat de Business Summit, care are loc `n World of Monkey Island a Monkey Island 5 fiind la
câteva aplica]ii foarte puternice, perioada 11-13 iulie, `n Santa primit de curând o serie de rândul ei o posibilitate
menite s\ le u[ureze munca celor Monica, California. artwork-uri noi, realizate de demn\ de luat `n seam\.

FIFA 08 VS PRO EVOLUTION SOCCER 2008

L\sa]i-i s\ se preg\teasc\ de Liga Campionilor!


fi “current-gen”, portat de pe implementare de inteligen]\
versiunea de PlayStation2 a FIFA 08. artificial\ numit\ Teamvision. Astfel,
De asemenea, jocul va beneficia de dac\ pân\ acum echipele controlate
versiuni pentru Nintendo Wii, de calculator se limitau la a aplica
Nintendo DS, PlayStation Portable, tactica impus\ de profilul fiec\rei
precum [i pentru telefoane mobile. forma]ii `n parte, acum acestea vor fi
Reac]ia celor de la Konami nu s-a capabile s\ analizeze modul de joc al
l\sat a[teptat\, ace[tia anun]ând Pro utilizatorului uman [i s\ se adapteze
Evolution Soccer 2008, joc ce va fi astfel acestuia. Juc\torii care se
lansat tot `n aceast\ toamn\, pentru bazau pe anumite defecte din
Xbox 360, PlayStation3, PlayStation2, ap\rarea unor echipe, exploatându-le
PlayStation Portable, Nintendo DS [i, mai tot timpul pentru a marca goluri
bine`n]eles, PC. u[oare, `[i pot lua gândul de la
A[a cum era de a[teptat, Electronic acest mod, juc\torii vor putea Japonezii se aga]\ de dou\ mari aceast\ tactic\ murdar\.
Arts a anun]at viitorul titlu al seriei controla un singur fotbalist din echipa `mbun\t\]iri aduse jocului propriu-zis. A doua mare `mbun\t\]ire adus\
ce `nc\ sparge toate recordurile de aleas\, restul forma]iei fiind Prima dintre acestea este noua de Pro Evolution Soccer 2008 este
vânz\ri pe b\trânul continent: FIFA controlat\ de noul AI (`n single player) aspectul grafic, mult mai apropiat de
Soccer 08. sau de al]i juc\tori umani (`n termenii “next gen”, pe care toat\
Cei de la EA Sports se laud\ deja multiplayer). Se dore[te astfel lumea `i are ast\zi pe buze. Astfel, se
cu doi ani de experien]\ `n domeniul eliminarea conceptului de joc promit detalii nemaiv\zute pân\
fotbalului “next gen”, anun]ând tot multiplayer 1vs1, ]elul celor de la ast\zi `ntr-un joc de fotbal virtual,
felul de `mbun\t\]iri mai mult sau Electronic Arts fiind aducerea a 22 de cum ar fi anima]iile faciale avansate,
mai pu]in semnificative aduse juc\tori `ntr-un meci online, exact ca tragerile de tricou sau petele de
venerabilei serii. `n partidele reale. transpira]ie.
Pe lâng\ ad\ugirile din domeniul Din p\cate, `mbun\t\]irile grafice R\mâne de v\zut dac\ PC-ul va
graficii sau al controlului, ni se promit sunt valabile numai pentru versiunea beneficia de versiunea next gen
o inteligen]\ artificial\ mult next-gen a jocului, care va fi lansat\ caracteristic\ consolelor Xbox 360 [i
`mbun\t\]it\ fa]\ de ceea ce exist\ `n `n aceast\ toamn\ pe consolele de PlayStation3 sau se va mul]umi cu o
acest moment pe pia]\, precum [i un nou\ genera]ie Xbox 360 [i conversie a variantei PlayStation2, a[a
nou mod de joc numit "Be a Pro". ~n PlayStation3. Jocul dedicat PC-ului va cum e cazul concuren]ei.

102 iulie-august 2007


100-113 jocuri.qxd 25.06.2007 19:52 Page 103
100-113 jocuri.qxd 25.06.2007 19:52 Page 104

jocuri Ultima or\ Feature Prima impresie Prezent\ri


Cheaters

CHEATERS
A FI SAU A NU FI TRI{OR
Unul din lucrurile despre care nu se discut\ `n leg\tur\ cu jocurile sunt codurile pentru tri[at.
Juc\torii fie nu folosesc a[a ceva, fie nu recunosc, fie le utilizeaz\ doar ca ultim\ solu]ie pentru a
trece de un moment foarte dificil. Voi cum proceda]i?
SUNTEM CON{TIEN}I C| AM ALES UN era posibil cu ajutorul secven]elor de nemuritor; plictiseala; pl\cerea de a s\-[i transcead\ condi]ia muritoare [i
subiect delicat. Chiar dac\ a]i folosit cod POKE (comand\ pentru setarea te comporta urât, mai ales `n s\ fie zeu. Cât\ vreme acest lucru se
coduri, de orice tip ar fi fost ele, sau con]inutului unei celule de memorie `n multiplayer. Primul motiv este, `ntâmpl\ `n single player, situa]ia mi se
ghiduri [i strategii, probabil n-o s\ limbajul PEEK, realizat `n Basic). evident, [i cel mai des invocat de pare acceptabil\. Dintr-o anumit\
recunoa[te]i. Tri[atul este o activitate Revistele epocii publicau pagini `ntregi juc\tori. Jocul este uneori realizat perspectiv\, nu po]i tri[a `n single
`nfierat\ de majoritatea juc\torilor, la de astfel de secven]e de cod, iar de foarte prost, e prea greu sau juc\torul player pentru c\ nu po]i tri[a o ma[in\
diferite niveluri de vehemen]\, dar [i aici pân\ la o adev\rat\ industrie a nu are experien]\. Un boss care nu - doar un alt om poate p\]i a[a ceva,
de produc\torii de jocuri, `n special tri[\rii a fost un pas destul de mic. poate fi omorât, un puzzle ilogic, un iar AI-ul este [i el [mecher de multe
MMO-uri sau cele cu o component\ Cheat-urile moderne nu numai c\ labirint `n care te r\t\ce[ti iremediabil ori. Plictiseala se adaug\ [i ea la
multiplayer avansat\ [i/sau foarte sunt realizate de produc\tori, dar sunt tot atâtea motive pentru care ai utilizarea unui cheat. Gameplay-ul
popular\. {i totu[i cheat-urile au juc\torii chiar se a[teapt\ ca ele s\ fie de ales: cheat sau nu mai joci deloc. poate fi plictisitor, intriga prea
`nso]it jocurile chiar de la `nceputurile prezente. Coduri, trainere, editoare Dorin]a de nemurire este o a doua r\sfirat\, dar totu[i e[ti curios s\ afli
lor, scopul lor ini]ial fiind u[urarea hex, ghiduri [i c\r]i de strategii motiva]ie; m\car `ntr-un joc omul vrea finalul pove[tii, a[a c\ o metod\ de a
procedurilor de testare `n timpul formeaz\ un complex de ajutoare puse
produc]iei. Printre cele mai vechi la dispozi]ia juc\torilor, majoritatea
coduri este “6031769” `n Manic Miner, gratuit. Exist\ [i motiva]ii pentru
un joc platform realizat `n 1983 pentru coduri, chiar dac\ puri[tii le vor
ZX Spectrum (o consol\ pentru acas\ respinge f\r\ ezitare: `n single player,
britanic\). {i `n zilele noastre cheat- cheat-urile m\resc rejucabilitatea; nu
urile sunt dezvoltate [i utilizate de toat\ lumea are timp s\ termine un
produc\tori pentru a le u[ura munca, joc, astfel c\ tri[atul este o metod\
dar au devenit [i o metod\ simpl\ de a atr\g\toare pentru un casual gamer.
termina un joc pentru aceia dintre noi Pe de alt\ parte, utilizarea de sofware
care nu au r\bdare, le e lene sau nu extern sau de MOD-uri ridic\ diverse
au timp de gameplay “pe bune”. probleme din punctul de vedere al
~nceputurile cheat-urilor se leag\ respect\rii Legii dreptului de autor.
`n special de reprogramarea valorilor Pân\ la urm\, de ce tri[\m? Ar fi
numerice `nainte de pornirea jocului. patru motive majore: un blocaj de
Pe computerele pe 8 bi]i, acest lucru gameplay; juc\torul vrea s\ fie

104 iulie-august 2007


100-113 jocuri.qxd 25.06.2007 19:52 Page 105

jocuri
Cheaters

Efectele codurilor
- invulnerabilitate – God Mode, o codurile care pot provoca multe
stare `n care personajul nu poate fi conflicte cu alte elemente de
r\nit; de obicei, este de ajuns gameplay, ducând la crash-uri [i
introducerea unui cod `n consola moarte instantanee;
jocului. Astfel de coduri au fost - resurse infinite – muni]ie, vie]i,
popularizate de jocuri ca DOOM, bani, pietre, lemne, mâncare sau
pentru juc\torii cu vechime IDDQD orice alte necesit\]i pentru a
fiind o parol\ arhicunoscut\. Un `nainta `n povestea jocului; extrem
astfel de cod nu func]ioneaz\ de util mai ales `n strategii sau
perfect `ntotdeauna, de exemplu nu jocuri de tip The Sims;
protejeaz\ eroul de c\derea `ntr-un - toate
abis sau se dezactiveaz\ la trecerea obiectele/armele/personajele –
`n alt nivel; `n cele mai multe ad\ugarea unei salv\ri pentru a
cazuri, codurile nu func]ioneaz\ `n ob]ine item-uri avansate sau
multiplayer. O varia]ie pentru God deblocarea unor obiecte/zone
Mode este Buddha Mode, un cod ascunse pentru a ob]ine avantaje;
care ]ine juc\torul la un punct de - easter eggs/efecte bizare – ou\le
via]\, `n titluri bazate pe motorul de Pa[te sunt tot felul de bonusuri
Source, ca Half-Life 2 sau Vampire: r\spândite inten]ionat de
The Masquerade – Bloodlines; produc\tori pe parcursul jocului;
- invizibilitate – evident, juc\torul ele pot fi obiecte sau zone secrete,
nu este v\zut de inamici, frecvent dar [i simple efecte amuzante [i
codul fiind de tipul “notarget”, neobi[nuite. De exemplu,
utilizat mai ales `n FPS-uri; schimbarea skin-urilor personajelor
- no-clip/zbor – codul dezactiveaz\ (devin portocalii sau dezbr\cate sau
detec]ia coliziunilor [i permite zombie etc.), inversarea efectelor
trecerea prin ziduri sau zborul. Cel codurilor (cheat-urile din DOOM
mai probabil primul “noclip” a folosite `n Heretic aveau consecin]e
ap\rut tot `ntr-un joc idSoftware, opuse), mesaje sarcastice la adresa
Commander Keen. Este unul dintre tri[orului.

s\ri peste niveluri sau de a le parcurge a dispune de puteri nemeritate, dar utilizarea unui cheat, dar exist\ limite via]a `n lumea virtual\. La `nceputuri,
foarte repede e binevenit\. prefer\ s\ afle totul despre toate pe care trebuie s\ ni le autoimpunem `n afar\ de editarea unor secven]e de
Cel mai urât mi se pare s\ utilizezi secretele jocului. pentru ca experien]a de joc s\ nu-[i cod, se mai foloseau casete
un cheat doar pentru a dovedi c\ e[ti Al treilea grup este alc\tuit din piard\ complet farmecul. Tri[area ar (cartridge) de cheat-uri, hardware
cel mai tare `n multiplayer. ~n single cei care folosesc cheat-uri mereu. Ei trebui s\ fie o solu]ie de ceasul al 12- extern conectat la consola de acas\
player nu te [tie nimeni ce faci [i, nu se chinuiesc s\ considere jocul ca o lea, când toate resursele imaginative care permitea rularea unui soft special
dac\ tu nu spui, n-o s\ afle nimeni de lume, ci o iau ca atare: linii de cod cu sau de r\bdare s-au epuizat. Pentru de unde se alegeau jocul [i codurile
God Mode. Dar jocurile multiplayer au care te po]i juca [i le po]i modifica. c\, pân\ la urm\, un joc trebuie s\ fie corespunz\toare. Un fel de variant\
metode de a `mpiedica tri[orii (vezi Cel pu]in `n single player, orige Easter distractiv [i relaxant, nu s\ enerveze [i antic\ a trainerelor actuale. Primul
sisteme gen PunkBuster), iar juc\torii Egg, exploit, MOD sau cod este bun s\ frustreze juc\torul care `ncearc\ s\ hardware de acest tip est Game
sunt foarte duri cu cei care nu se pentru o experien]\ cât mai complet\ evadeze din problemele sale zilnice `n Genie, realizate de Codemasters
conformeaz\ regulilor. Atunci când joci [i o cunoa[tere detaliat\ a tuturor lumea virtual\. pentru NES, SNES, Game Boy, Mega
al\turi de oameni reali, evident c\ zonelor, armelor sau abilit\]ilor. Drive/Genesis [i Sega Game Gear.
fiecare ]ine s\ aib\ o [ans\ egal\ de Probabil c\ fiecare dintre noi se METODE DE CHEAT Majoritatea emulatoarelor actuale
reu[it\, oricare ar fi aceasta. recunoa[te m\car un pic `ntr-o ~n func]ie de complexitatea jocului, pentru respectivele console con]in
~n func]ie de pozi]ia fa]\ de categorie sau alta. Nu m\ deranjeaz\ exist\ diferite metode de a-]i u[ura suport pentru Game Genie. De aceea[i
cheat-uri, exist\ trei tipuri de tri[ori, factur\ sunt Action Replay (devenit
conform unui studiu realizat de Mia device pentru transfer de salv\ri) [i
Consalvo, profesoar\ la Ohio GameShark (singurul cartridge pentru
University. ~n rândul `ntâi se afl\ Nintendo 64, Xbox [i PS2).
puri[tii, cei care nu folosesc niciun Emulatoarele ca
cheat sau walkthrough pentru c\ li se VisualBoyAdvance, Nestopia, Snes9x,
pare c\ se autop\c\lesc. Ace[tia Project64 permit modificarea jocului
consider\ c\ `ncalc\ principii morale chiar `n timp ce acesta ruleaz\. Unele
sau etice [i dispare pl\cerea de a fi chiar emuleaz\ hardware-ul de tip
blocat `n joc [i de a te bate cu capul Game Genie, iar altele, ca MAME,
de to]i pere]ii pentru a solu]iona introduc meniuri specifice pentru
dilema. cheating `n joc. Unul din marile
~n a doua categorie intr\ avantaje ale unui emulator este
nehot\râ]ii, s\ le zicem, cei care posibilitatea de a salva `n orice punct
apeleaz\ la ghiduri sau FAQ-uri pentru jocul, chiar dac\ acesta nu are
a afla o solu]ie. Ace[tia nu prea implementat\ o astfel de func]ie
folosesc manipul\ri ale codului pentru decât pe baz\ de checkpoint.

iulie-august 2007 105


100-113 jocuri.qxd 25.06.2007 19:52 Page 106

jocuri Ultima or\ Feature Prima impresie Prezent\ri


Cheaters

pot fi f\cute f\r\ probleme, cu


Tri[atul online condi]ia ca ele s\ fie puse tot gratuit
- modificarea set\rilor - `n general `mpotriva AI-ului). Macroing-ul este o abilit\]i mai sc\zute; mai r\u, la dispozi]ia juc\torilor (`n func]ie de
schimbarea set\rilor nu poate fi alt\ metod\ de tri[are, prin folosirea rigging implic\ arme sau echipament licen]a open-source folosit\).
considerat\ tri[at. Dar, la extreme, unui script care permite repetarea la mai bun, ba chiar h\r]i realizate `n
unii juc\tori consider\ m\rirea infinit a unei ac]iuni, f\r\ a fi nevoie a[a fel `ncât s\ ofere avantaj unei SOLU}II DEDICATE
luminozit\]ii `n nivelurile `ntunecate de omul din spatele calculatorului. anumite echipe; Pentru prevenirea utiliz\rii codurilor,
sau modificarea texturilor [i Cei care joac\ MMO-uri sunt probabil - ranking up - `n jocurile care au top `n special `n multiplayer, exist\
modelelor drept cheating; cei mai familiariza]i cu o astfel de realizat `n func]ie de performan]e se produc\tori care au pus la punct
- exploit-uri – tri[area cu ajutorul practic\; pot folosi conturi false, juc\torul programe specializate. Unul dintre
unor bug-uri sau aspecte de - ghosting – multe jocuri permit ajungând `n fruntea listei f\r\ s\ acestea este Valve Anti-Cheat (VAC),
gameplay din joc. Linia `ntre cheat [i observarea gameplay-ului f\r\ a juca intre `n competi]ia propriu-zis\; dezvoltat\ ca o component\ a
distrac]ie este [i aici sub]ire, pentru propriu-zis; astfel, observatorii le - sharing - `n special `n MMORPG-uri platformei Steam. Lansat `n 2002
c\ unele elemente exploatate sunt pot ar\ta prietenilor capcanele din `nseamn\ utilizarea aceluia[i `mpreun\ cu Counter-Strike 1.4, VAC1
foarte utile, ca bunny hopping-ul din niveluri sau locul unde se afl\ personaj de c\tre mai multe a fost men]inut pân\ `n 2004, apoi
Quake. Pe de alt\ parte, duplicarea inamicii. De[i nu este un cheat `n persoane. Cre[te astfel timpul Valve a trecut la dezvoltarea
obiectelor rare `ntr-un MMO (duping) adev\ratul sens al cuvântului, este o petrecut online, `n consecin]\ level succesorului s\u, VAC2; acesta a fost
este `n mod clar un cheat care practic\ nepl\cut\; up-ul [i loot-ul sunt considerabil mai implementat `n jocuri GoldSrc, Source
debalanseaz\ economia [i afecteaz\ - deconectare - `n jocurile care ]in rapide [i mai mari; [i Unreal Engine 2 [i inclus `n SDK-ul
experien]a in-game; scoruri, este o practic\ utilizat\ - vânz\ri/twinking – tranzac]iile cu Steam.
- software extern – programe pentru a `mpiedica `nregistrarea unui bani, personaje de nivel mare [i Ca orice program care `mpiedic\
realizate special pentru a modifica meci pierdut; sau, `n cazul celor obiecte virtuale contra bani reali nu juc\torii s\ tri[eze, a fost acuzat sau
jocul sau chiar codul acestuia, care ]in servere, deconectarea mai sunt noi, `n special pentru l\udat, `n func]ie de “moralitatea”
alterat pentru avantaje nemeritate. juc\torilor mai abili. Deconectarea MMO-uri. De cealalt\ parte, celor implica]i. Produc\torii au
Aici intr\ wallhacking (posibilitatea (inten]ionat\, nu cauzat\ de twinking-ul este echiparea unui anun]at `n noiembrie 2006 c\ `n doar o
de a vedea prin ziduri, mai ales `n probleme tehnice) este acceptabil\ personaj de nivel mic cu obiecte pe s\pt\mân\, VAC a prins peste 10.000
FPS-uri) sau maphacking (`n strategii, `n cazul multiplayerului, dar `n cazul care, `n mod normal, nu ar putea s\ de tri[ori; la aceasta se adaug\ [i
pentru a descoperi baza inamic\ sau unui meci 1vs1 este imoral\, pentru le ob]in\; nu este neap\rat un cheat, faptul c\, dintre cei prin[i, destul de
resursele), aimbot (setarea automat\ c\ oponentul nu va `nregistra pentru c\ exist\ competi]ii speciale mul]i utilizau o copie ilegal\ a jocului,
a ]intei, tot `n FPS-uri; unele jocuri, victoria; pentru astfel de personaje, ba chiar de[i nu a fost dat\ publicit\]ii nicio
ca UT 2004, au op]iune de “auto- - rigging – alterarea set\rilor jocului [i ghilde dedicate. Pe de alt\ parte, statistic\ oficial\. Cifrele ne arat\ clar
aim” `n meniuri, dar utilizarea ei sau a membrilor desemna]i unei obiecte avansate pe un erou de nivel c\ Valve desf\[oar\ o opera]iune de
este rezervat\ pentru jocul offline echipe pentru a `nvinge un grup cu mic debalanseaz\ luptele PvP. anvergur\, lucru care nu poate decât
s\-i bucure pe to]i juc\torii cinsti]i.
Editoarele de salv\ri permit www.cheathappens.com, exist\ [i introduse de produc\tori. La ora Pe de alt\ parte, VAC2 a fost
modificarea abilit\]ilor unui personaj programe instalabile pe computerul actual\, realizarea de MOD-uri este criticat din cauza a[a-numitului sistem
`n interiorul fi[ierului respectiv. propriu (DLH – Dirty Little Helper), popular\ [i de dorit de c\tre de “ban `ntârziat” (delayed ban). Când
Editoarele hex f\ceau acest lucru reviste cu pagini dedicate codurilor [i produc\tori, dar `ntr-o anumit\ un juc\tor se conecteaz\ la un server,
foarte bine [i au avut o perioad\ de strategiilor optime de rezolvare a unui m\sur\. Modific\rile totale pot fi sistemul s\u este scanat [i dac\ sunt
extrem\ popularitate, dar apari]ia joc. Utilizarea acestor coduri este de f\cute doar cu aprobarea de]in\torilor descoperite coduri, contul de Steam va
utilitarelor pentru editarea jocurilor obicei extrem de simpl\, prin licen]ei, pentru c\ altfel avem de-a fi marcat. Totu[i, juc\torul nu va fi
le-au f\cut relativ inutile. introducerea combina]iei `n consola face cu `nc\lcarea Legii drepturilor de eliminat [i nici nu prime[te vreo
Trainerele sunt programe care jocului sau prin tastarea ei; pe autor. Dac\ jocul este open-source, iar avertizare c\ a fost descoperit; abia
folosesc adrese [i valori din joc pentru console, de[i tri[area este mai dificil\, codul lui este disponibil, modific\rile dup\ trei zile (interval de timp valabil
a permite tri[area. Practic, un trainer este posibil\ [i implic\ de obicei
blocheaz\ o adres\ de memorie la o ap\sarea butoanelor gamepad-ului
anumit\ valoare, `mpiedicând-o s\ `ntr-o succesiune anume.
scad\ sau s\ se modifice `n vreun fel. Ghidurile strategice (walkthrough)
Trainerele ofer\ de obicei mai multe sunt c\r]i editate special pentru a
op]iuni decât codurile oferite de oferi juc\torilor informa]ii detaliate
produc\tori, dar au [i dezavantaje. ~n despre modalit\]ile optime de a
func]ie de versiunea jocului (cu sau termina un joc. Astfel de ghiduri au
f\r\ patch), ele func]ioneaz\ sau nu, devenit o afacere extrem de
pot cauza crash-uri sau probleme cu profitabil\ (Prima Games, de
fi[ierele de salv\ri. exemplu), dar multe dintre ele sunt
Codurile sunt simple combina]ii puse gratuit pe diverse site-uri de
de litere [i/sau cifre utilizate pentru a c\tre juc\tori care vor s\-[i
modifica diferte aspecte ale unui `mp\rt\[easc\ realiz\rile [i
personaj, pentru a s\ri peste niveluri experien]ele. Aceste c\r]i sunt [i nu
sau pentru a accesa diverse bonusuri. prea considerate cheat-uri, dar ele
La ora actual\, multe jocuri au con]in totu[i solu]iile puzzle-urilor din
codurile incluse [i ele sunt oferite ca jocuri gen RPG sau adventure, unde o
bonusuri sau sunt puse pe diverse astfel de enigm\ poate `mpiedica
site-uri dedicate de juc\torii care `[i juc\torul s\ continue povestea.
fac de cap prin codurile-surs\. ~n afar\ Modific\rile codului unui joc
de adrese ca www.gamefaqs.com sau implic\ schimbarea instruc]iunilor

106 iulie-august 2007


100-113 jocuri.qxd 25.06.2007 19:52 Page 107

jocuri
Cheaters

harddisk-ului nu merge schimbat, dar


Coduri cu...ochi [i cu sprâncene MAC-ul pl\cii este simplu de
Fie c\ le folosi]i sau nu, sigur sunt pe Lara s\... dea tot jos de pe ea. `nainteze spre Smurfette [i apoi s\ modificat dac\ [tii unde s\ cau]i.
lucruri interesante despre cheat-uri Evident c\ un astfel de cod nu se `ntoarc\ [i s\ plece. Ca o ultim\
pe care a]i vrea s\ le [ti]i. exista, lucru dovedit de hackerii [i disperat\ metod\ de a atrage DECI?
Informa]ii poate mai deocheate, care au scormonit fiecare milimetru aten]ia, Smurfette `[i d\ jos rochia! S\ tri[\m sau nu? Personal, sunt
coduri greu de crezut c\ [i-ar face p\trat de cod `n momentul `n care a ~ntr-un joc pentru copii, evident. {i, undeva la mijloc. Dincolo de faptul c\
locul `n unele tipuri de jocuri, mai ap\rut posibilitatea de a-l cerceta. la fel de evident, mai exist\ `nc\ sunt redactor, mult mai mult\ vreme
vechi sau mai noi. S\ lu\m, de Codul inexistent a devenit fenomen unii care caut\ un emulator ca s\ am fost un juc\tor obi[nuit. {i, ca
exemplu, seria Grand Theft Auto. [i o gr\mad\ de oameni (aparent) vad\ cu ochii proprii faza. mul]i al]ii, am dat peste jocuri
Primul joc, ap\rut pe PSOne, avea normali vroiau s\ vad\ ni[te pixeli De Metroid pentru NES a]i auzit enervante din diverse puncte de
coduri clasificate aproape cu XXX `n despuia]i, când aveau la dispozi]ie sigur. Shooter al c\rui protagonist vedere, solu]ia fiind un cod sau un
coad\: titluri are unor reviste pe Internet poze cu femei reale. era Samus Aran, un fel de str\mo[ trainer. Doar `n single player, ce-i
porno. Totu[i, de la GTA ne putem Degustibus non disputandum. al lui Master Chief din Halo. Ei bine, drept, pentru c\ pe partea de
a[tepta la a[a ceva, mai ales c\ A]i auzit de Smurf’s Rescue in juc\torii care terminau povestea `n multiplayer n-am fost niciodat\
natura sa nu este deloc legat\ de Gargamel’s Castle? Primul titlu side- mai pu]in de o or\, aveau o surpriz\ deranjat\ dac\ al]ii erau mai buni ca
cro[etat. scrolling de ac]iune [i realizat de propor]ii: Samus, fiorosul mine la un joc sau altul. Evident c\
Legendara Lara Croft a fost [i pentru Colecovision (consol\ pentru r\zboinic, era de fapt... femeie! acum o s\ trage]i tot felul de
ea fug\rit\ `n versiunea original\ pe acas\), Smurf’s Rescue prezint\ nu Poate c\ acum asta e o banalitate, concluzii oneroase despre activitatea
tot Internetul acelui moment, doar atât un cheat `n sensul clasic, ci dar la momentul descoperirii, mul]i departamentului jocuri, despre care
doar va dezv\lui mult-c\utatul Nude mai curând un secret... murdar. La au fost complet [oca]i. Unele coduri v\ pot asigura totu[i c\ nu sunt
Code. Cod, nu patch, aten]ie. finalul jocului, când Smurf ajunge ale jocului, descoperite mai târziu, adev\rate. Oricum `ns\, puri[tii vor fi
Juc\torii erau absolut convin[i c\ `n camera unde Smurfette e ]inut\ o dezbr\cau pe Samus de armur\ [i `ntotdeauna gata s\ acuze; pân\ la
un astfel de cod a fost undeva prizonier\ de Gargamel, juc\torul `i ofereau muni]ie [i rachete urm\, este o problem\ de alegere
ascuns de produc\tori [i ar face-o trebuia s\ procedeze astfel: `ntâi s\ nelimitate. proprie, o alegere moral\ pe undeva.
{i totu[i... vre]i s\ spune]i c\ n-a]i
pentru VAC1, pentru VAC2 Valve nu a conflict cu programe inocente, dar programul, dar asta nu-l `mpiedic\ la tras niciodat\ cu ochiul când juca]i
f\cut nimic public) contul era eliminat catalogate drept coduri. De exemplu, instalare s\ introduc\ `n regi[trii ascunselea prin fa]a blocului? Sau nu
permanent de pe serverul “VAC la `nceputurile lui VAC, erorile de sistemului de operare tot felul de i-a]i ales pe cei mai puternici prieteni
secure”. Motivul utiliz\rii acestui memorie RAM erau ctalogate drept componente indezirabile [i uneori la o miu]\ sau la “]ar\, ]ar\, vrem
sistem este c\, astfel, tri[orii nu-[i dau coduri; la fel [i utilizarea emulatorului imposibil de eliminat. osta[i”? Sau nu l-a]i prins inten]ionat
seama c\ au fost prin[i [i WineX pentru Linux (problem\ Pe lâng\ rutinele tipice unui pe cel mai slab alerg\tor la “sticlu]a
administratorii serverelor pot detecta rezolvat\ complet de-a lungul astfel de program, care permit cu otrav\”? Poate c\ exemplele
mult mai mul]i juc\tori necinstin]i `ntregului an 2002) sau a HLamp, un administratorilor s\ elimine acestea nu le spun nimic unora dintre
decât dac\ s-ar da imediat alarma. program integrat `n Winamp care indezirabilii tri[ori, PunkBuster a voi, prea tineri s\ v\ mai fi jucat `n
Criticii arat\ c\ eliminarea `ntârziat\ permitea ascultarea muzicii `n timpul ini]iat Hardware Bans, o metod\ de alt\ parte `n afar\ de mediul virtual.
le ofer\ tri[orilor o perioad\ destul de jocului. eliminare bazat\ pe interzicerea Dar joaca [i jocul sunt o constant\ a
lung\ `n care pot activa nestingheri]i, PunkBuster este poate cel mai componentelor hardware pe baza comportamentului uman, indiferent
`i deranjeaz\ pe ceilal]i juc\tori [i cunoscut program anti-cheating, num\rului unic serial al acestora. de spa]iu [i timp. {i trasul cu ochiul
stric\ sistemele de ]in socoteala prezent `n seria Battlefield, America’s Acest tip de eliminare este la ascunselea este tot un cheat, ca [i
pozi]iilor ocupate de ace[tia (ladder Army, DOOM3, seria Call f Duty, Quake permanent\ [i se produce dac\ codurile de via]\ infinit\. Doar
system). Mai mult chiar, sistemul este III Arena, Rainbow Six Lockdown [i programul identific\ ac]iuni momentul [i modalitatea sunt
acuzat c\ `ncurajeaz\ juc\torii cinsti]i Vegas, Splinter Cell: Pandora interpretabile ca atacuri la adresa diferite. A[a c\ gândi]i-v\ bine `nainte
s\ tri[eze tocmai pentru c\ sunt expu[i Tomorrow, F.E.A.R. [i anun]at pentru func]ion\rii normale a lui PunkBuster. de a declara sus [i tare c\ niciodat\
la coduri o perioad\ destul de lung\ ca Enemy Territory: Quake Wars. Prima Produc\torii nu au dezv\luit ce `n via]\ n-a]i tri[at. Cel pu]in `n
s\ se enerveze [i s\ vrea s\ se versiune a programului a fost anun]at\ componente sunt luate `n calcul, dar partea ludic\, pentru c\ restul
r\zbune. beta pentru primul Half-Life, dar a cei interesa]i sus]in c\ elimin\rile se aspectelor vie]ii nu le vom discuta
Ca orice soft, [i VAC a reu[it s\ fost integrat\ total `n Return to Castle fac pe baza num\rului serial al aici.
elimine juc\tori degeaba, pentru c\ Wolfenstein. De obicei, juc\torii au harddisk-ului [i a adresei MAC a pl\cii Anda Dr\gnu]\
sistemul s\u de detec]ie a intrat `n posibilitatea de a activa/dezactiva de re]ea. Poate c\ num\rul serial al anda.dragnuta@extrempc.ro

iulie-august 2007 107


100-113 jocuri.qxd 25.06.2007 19:53 Page 108

jocuri Ultima or\ Feature Prima impresie Prezent\ri


Need for Speed: ProStreet

NEED FOR SPEED:


PROSTREET Drumul realist spre legalitate
Simulator
~n ultimii ani, seria Need for Speed s-a axat `n circuit deja implementat `n joc. Vor urma alte [i trecerea spre real, speed challenge, grip, drag [i
exclusivitate pe moda curselor ilegale de ma[ini, alte trasee de pe toate continentele. drift fiind noile probe din ProStreet. Dac\ celelalte
concentrându-se pe latura spectaculoas\ a ~n ProStreet, accentul se pune pe performan]a sunt familiare fanilor NFS, grip este denumirea
acestora, `n detrimentul unei experien]e credibile. pur\, sute de componente fiind oferite doritorilor “profesional\” dat\ vechilor curse de circuit, exact
Pe viitor, Electronic Arts nu are de gând s\ renun]e de cai putere. {oferii vor putea alege `ntre o opusul drift-ului. Ma[inile trebuie setate `n func]ie
la acest curent, `ns\ promite c\ o dat\ cu viitorul personalizare realizat\ `n detaliu, pies\ cu pies\, de proba la care dori]i s\ participe, un bolid
joc al seriei, Need for Speed: ProStreet, lucrurile sau alternativele venite “la pachet” sub forma preparat pentru curse de tip drag neavând vreo
se vor schimba semnificativ. unor blueprint-uri. Se vor putea de asemenea crea [ans\ real\ de victorie `ntr-o competi]ie de tip
Noul cuvânt de ordine `n cadrul echipei blueprint-uri noi, care pot fi oferite online oric\rui drift.
produc\toare EA Black Box este “realism”. Nu v\ utilizator interesat. Nu va disp\rea sistemul Un alt element spectaculos al noului Need for
`nchipui]i totu[i c\ Need for Speed se va schimba Autosculpt, `ns\ fiecare modificare vizual\ adus\ Speed este implementarea fumului scos de ma[ini.
peste noapte, transformându-se `ntr-un simulator ma[inii va avea un impact drastic asupra Acesta va avea o importan]\ capital\ `n ProStreet,
realist hardcore, care nu poate fi jucat decât cu performan]ei brute. ~n plus, aspectul vizual al fumul generat de cauciucuri dup\ un burnout sau
ajutorul unui volan foarte performant. Nici pe ma[inii nu va mai fi atât de important, EA emisiile propriei ]evi de e[apament putând fi
departe. Black Box face `ns\ eforturi serioase preferând de aceast\ dat\ un model de damage folosite fie la dezorientarea concuren]ilor, fie
pentru a conferi noului NFS un aer credibil, ultrarealist. ~n urma unor accidente cu adev\rat drept “insult\” la adresa adversarului direct.
abandonând competi]iile de pe str\zile unor ora[e spectaculoase, ma[inile de peste 20.000 de Dac\ e s\ ne lu\m dup\ promisiunile
fictive `n favoare unei abord\ri mult mai apropiate poligoane se vor dezmembra pies\ cu pies\, produc\torilor, ProStreet va aduce modific\ri
de realitate. Cursele din ProStreet se vor muta pe existând chiar [i posibilitatea ca acestea s\ se rup\ importante seriei Need for Speed. R\mâne de
circuite special amenajate, copiate fidel dup\ pur [i simplu `n dou\ sau mai multe buc\]i (de la v\zut cum vor fi acestea implementate.
loca]ii reale. Un prim astfel de exemplu este Carmageddon 2 nu prea s-a mai v\zut a[a ceva). Cosmin Aioni]\
Infineon Raceway din California, Statele Unite, Tipurile de `ntreceri au f\cut la rândul lor cosmin.aionita@xtrempc.ro

“~n urma unor


accidente
spectaculoase,
ma[inile se vor
dezmembra pies\
cu pies\.”

 PRODUC|TOR: EA BLACK BOX


 PUBLISHER: ELECTRONIC ARTS
 WEB: WWW.NEEDFORSPEED.COM

DATA APARI}IEI: noiembrie 2007

108 iulie-august 2007


100-113 jocuri.qxd 25.06.2007 19:53 Page 109

jocuri
Call of Duty 4: Modern ...

CALL OF DUTY 4:
MODERN WARFARE
Spunem la revedere celui de-al doilea r\zboi mondial
Ac]iune

“Ac]iunea va avea loc `ntr-o realitate


contemporan\ alternativ\.”

Mai tine]i minte minirevolu]iile care au avut loc numai, `ns\ ac]iunea va fi mult mai variat\ de 60FPS. Modelele vor beneficia de self-
pe Internet `n momentul `n care Activision a decât `n titlurile anterioare ale seriei. Dac\ la shadowing (adic\ vor emite umbre pe ele
confirmat c\ partea a treia a seriei va fi lansat\ `nceputul unei misiuni pute]i `ntruchipa un `ns\[i), pere]ii `n spatele c\rora se ascund
exclusiv pentru console? De altfel, Call of Duty personaj, perspectiva se poate schimba peste inamici vor putea fi distru[i, iar nightvision-ul
3 nici m\car nu mai era produs de aceea[i numai câteva momente, un alt soldat `ntrând `n va fi un adev\rat deliciu. Folosind acest mod de
companie care se ocupase de primele dou\ "vederile" juc\torului. Infinity Ward `ncearc\ vizualizare, vor fi vizibile razele ultraviolete
capitole, ci de un studio-partener al celor de la astfel s\ accentueze sentimentul cinematic, emise de arme, iar solda]ii alia]i vor putea fi
Activision - Treyarch. Tr\dase oare Infinty Ward atât de caracteristic seriei Call of Duty. u[or identifica]i datorit\ benzilor adezive lipite
seria care i-a consacrat [i juc\torii de PC `n Misiunile vor purta pa[ii juc\torilor prin de c\[ti. Cei care au avut ocazia s\ vad\ jocul
acela[i timp? ~n niciun caz, iar proasp\t teritoriile problematice din Europa de Est, `n ac]iune au r\mas uimi]i de calitatea sa
anun]atul Call of Duty 4: Modern Warfare vine Rusia, ajungându-se pân\ `n Orientul Mijlociu. grafic\, care, dup\ spusele lor, dep\[e[te cu
ca argument al acestei afirma]ii. Nu v\ a[tepta]i totu[i la Irak sau alte subiecte mult pân\ [i Gears of War.
Trebuie s\ recunoa[tem c\ decorul celui de actualitate, pe care cei din Infinity Ward Multiplayerul nu a fost uitat, produc\torii
de-al doilea r\zboi mondial devenise deja doresc s\ le ocoleasc\ elegant. pl\nuind moduri diferite de joc `n func]ie de
obositor din cauza multitudinii de jocuri a De asemenea, se pare c\ nu va putea fi platformele pe care va fi lansat jocul (PC, Xbox
c\ror ac]iune are loc `n acea perioad\. ~n f\cut\ o compara]ie `ntre titluri precum Ghost 360 [i PlayStation3). Va exista un nou sistem de
consecin]\, Call of Duty 4: Modern Warfare, Recon sau Rainbow Six [i Call of Duty 4. ~n timp clase (bazate pe trei abilit\]i personalizabile,
dup\ cum o spune [i titlul, va fi plasat `n ce primele se concentreaz\ pe o abordare dar [i o varietate mare de arme), `ns\ jocul nu
prezent, `ntr-o realitate alternativ\ `n care tactic\ a situa]iilor de criz\, Modern Warfare va suporta confrunt\ri cross-platform prin
terorismul `[i cam face de cap. Siguran]a pune adrenalina [i ac]iunea `n prim-plan. Din intermediul serviciului Live de la Microsoft.
planetei este amenin]at\ de un grup de patru când `n când, vom putea asista la secven]e Produc\torii au luat aceast\ decizie bazându-se
terori[ti de talie mondial\, supranumi]i Cei cinematice interactive, puse `n scen\ `n a[a fel pe faptul c\ jucatorii de pe console, care au la
Patru C\l\re]i ai Apocalipsei, aceast\ situa]ie `ncât s\ scoat\ [i mai mult `n eviden]\ dispozi]ie doar un gamepad, nu au nicio [ans\
nefiind pe placul autorit\]ilor vestice. spectacolul atent regizat din Call of Duty 4. `n fa]a preciziei mouse-ului [i a tastaturii. Noi
Call of Duty 4 va aduce din nou `n Nici aspectul grafic nu a fost uitat, Call of tindem s\ le d\m dreptate.
prim-plan mai multe personaje principale, din Duty 4 promi]ând un nivel al detaliului greu de Cosmin Aioni]\
for]ele antitero americane, britanice [i nu egalat de concuren]\, la un framerate constant cosmin.aionita@xtrempc.ro

 PRODUC|TOR: INFINITY WARD


 PUBLISHER: ACTIVISION
 WEB: WWW.CHARLIEOSCARDELTA.COM

DATA APARI}IEI: nov. 2007

iulie-august 2007 109


100-113 jocuri.qxd 25.06.2007 19:53 Page 110

jocuri Ultima or\ Feature Prima impresie Prezent\ri


Loki

La baz\ avem Diablo, dar nu lipsesc nici


trimiterile spre World of Warcraft.

PRE}: N/A • PRODUC|TOR: CRIMSON COW • PUBLISHER: CYANIDE • DISTRIBUITOR: N/A • WEB: WWW.LOKI-GAME.COM

LOKI
Seth `[i face de cap.
~N MITOLOGIA NORDIC|, LOKI ESTE dialogurile ocazionale cu zeii aferen]i r\bdare ca s\-i elimina]i [i ajutoarele. sau aztec; apoi `ns\, majoritatea sunt
zeul `n[el\toriilor, al farselor fiec\rei lumi: Isis la egipteni, Atena la Practic, `n 90% din timp am folosit recicla]i [i devine plictisitor s\ omori
r\ut\cioase, pref\cut [i cu mai multe greci, Quetzalcoatl la azteci [i Loki la comercian]ii din cele patru sate pentru acela[i schelet sau leopard, doar cu o
fe]e. Nu neap\rat r\u, Loki se nordici. Fiecare dintre aceste zeit\]i a cump\ra po]iuni [i pentru a-mi bar\ de via]\ ceva mai mare. La fel, [i
distreaz\ b\tându-[i joc de al]i zei, de are diverse misiuni pentru erou, cele elibera inventarul de obiectele inutile. majoritatea nivelurilor subterane sunt
exemplu `i fur\ ciocanul lui Thor (zeul patru p\r]i ale jocului unindu-se `n ~n rest, nu am g\sit niciun artefact util identice, fiind folosite doar trei-patru
fulgerelor) sau `i las\ f\r\ nemurire. final. Indiferent cu ce personaj de cump\rat, toate s\biile, topoarele modele.
Evident c\ un astfel de comportament `ncepe]i, ave]i de ales `ntre doi [i p\r]ile de armur\ utilizate le-am Pentru cele câteva zeci serioase
nu scap\ nepedepsit, lucru de care v\ r\zboinici (vikingul sau lup\toarea din cules de pe urma inamicilor. Doar de ore petrecute f\când piftie de
ve]i ocupa, ca juc\tori, `n RPG-ul Grecia) sau doi vr\jitori (femeia-[aman sistemul de upgrade pentru arme cu mon[tri, Loki merit\ efortul. Evident,
hack’n’slash care `i poart\ numele. aztec\ sau preotul egiptean). ajutorul diverselor rune a avut ceva exist\ [i mai multe set\ri de
Totu[i, dac\ ave]i r\bdare s\ Gameplay-ul propriu-zis este exact utilitate; posibilit\]ile de refacere sau dificultate pentru curajo[ii care vor
ajunge]i pân\ la cap\t, dup\ zeci de a[a cum vi-l imagina]i probabil din acoperire a obiectelor n-au reu[it de s\-l re`nceap\, plus câteva moduri
ore de tocit butonul bietului mouse, s\ momentul `n care am men]ionat cele mai multe ori decât s\ le scad\ multiplayer destul de interesante;
[ti]i c\ b\iatul r\u este altul Diablo. Click-uri la gr\mad\ pentru a din capacit\]ile defensive. {i sistemul personajele online sunt stocate pe
(aparent!). Detaliile nu vi le dau, omor` cantit\]i impresionante de de comer] este ciudat, pentru c\ serverele produc\torilor, pe sistemul
oricum nu prea exist\; povestea este mo[tri care las\ `n urm\ la fel de adaug\ o etap\ `n plus la vânzare prin Diablo, deci sunte]i feri]i de eventualii
sublim\, dar lipse[te aproape cu impresionante cantit\]i de sânge. Ceea plasarea `ntâi a obiectelor `ntr-un fel tri[ori. Cu mult timp la dispozi]ie,
des\vâr[ire, fiind ce `i lipse[te jocului `n profunzimea de “chio[c”; cump\rarea nu permite, monotonia de click-uri s-ar putea s\ v\
punctat\ doar de pove[tii compenseaz\ din plin `n de exemplu, setarea unui num\r mai umple zilele libere `n care nu v\
secven]a b\t\liile la gr\mad\; orele de joc sunt mare de po]iuni pentru a fi luate duce]i la mare, la munte sau la
cinematic\ astfel prelungite cu mult peste simultan, doar câte una, ceea ce duce gr\tare.
de normalul unui astfel de titlu, pentru c\ la un [ir inutil de click-uri. Anda Dr\gnu]\
`nceput inamicii devin din ce `n ce mai Vizual vorbind, nu prea avem ce anda.dragnuta@xtrempc.ro
[i numero[i pe m\sur\ ce `nainta]i repro[a, Loki seam\n\ destul de bine
`ntr-un nivel. ~n mod surprinz\tor, bo[ii cu Titan Quest. ~nc\rc\rile se fac de
nu sunt extrem de greu de b\tut. Doar ajuns de rapid ca s\ nu deranjeze; VERDICT

7
unul sau doi necesit\ o dubl\ doar unele niveluri subterane sunt Multe ore de joc,
distrugere pentru a l\sa `n urm\ incredibil de `ntunecate [i set\rile dar prelungite
inevitabila pungu]\ cu artefacte [i/sau jocului nu ajut\ cu nimic, doar cele prin metode
bani. Chiar [i r\uf\c\torul Seth este direct din monitor. Inamicii sunt varia]i artificiale [i
plictisitoare.
relativ u[or de omorât, dac\ ave]i de la prima vedere [i adapta]i
ajuns de multe po]iuni de via]\ [i background-ului egiptean, grec, nordic

SISTEM NECESAR: Procesor Pentium 4 2.0GHz, 512MB RAM, 64MB Video • NUM|R JUC|TORI: 1-8 (LAN, ONLINE)

110 iulie-august 2007


100-113 jocuri.qxd 25.06.2007 19:53 Page 111
100-113 jocuri.qxd 25.06.2007 19:54 Page 112

jocuri Ultima or\ Feature Prima impresie Prezent\ri


Halo 2 for Windows Vista

Comandantul Bill ]i-a ordonat


s\ ie[i la ramp\, Master Chief!

PRE}: N/A • PRODUC|TOR: HIRED GUN/BUNGIE • PUBLISHER: MICROSOFT • DISTRIBUITOR: N/A • WEB: WWW.MICROSOFT.COM/GAMES/HALO2

HALO 2 FOR
WINDOWS VISTA
Vine, vine Chief-ul cu spartanii!!!
HALO A CREAT TOT TIMPUL considerat la vremea lui o `mbinare Dup\ o invazie asupra P\mântului {i pentru c\ tot
controverse `ntre juc\torii adep]i ai perfect\ `ntre cele dou\ mari respins\ `n ultimul moment, for]ele veni vorba de
b\trânului PC [i tân\ra genera]ie `ncreng\turi ale genului FPS. Halo a Covenant sunt urm\rite de echipajul jucabilitate, a[ `ndr\zi
avid\ de console. ~n momentul reu[it s\ ofere inamici “la kil” [i lui Master Chief printr-o gaur\ de s\ spun c\ Halo 2 st\
apari]iei sale pe Xbox, primul titlu al ac]iune furibund\ (asemenea unor vierme. ~n acela[i timp, ceva mai bine aici decât
seriei a creat o isterie de nedescris, titluri precum Serious Sam sau suntem pu[i fa]\ `n fa]\ cu predecesorul s\u. Acum
fiind imediat ridicat la rangul de joc Painkiller), `ns\ a combinat aceste destinul unuia dintre exist\ op]iunea de a purta
suprem `n rândul adep]ilor consolei elemente cu o poveste interesant\, comandan]ii armatei câte o arm\ u[oar\ `n fiecare
Microsoft. Din p\cate, strategia bazat\ pe obiective [i personaje bine Covenant din mân\, atât Master
gigantului din Redmond, de a oferi conturate. Din p\cate, versiunea de primul joc, Chief, cât [i Arbiter-ul
Halo pe PC câ]iva ani mai târziu PC, Halo: Combat Evolved, s-a devenit devenind astfel
(când deja concuren]a dep\[ise din dovedit a fi slab optimizat\ pentru acum ni[te ma[ini de
multe puncte de vedere jocul celor calculatoarele acelor vremuri. Arbiter ucis greu de
de la Bungie), a creat o antipatie Iat\ c\ acum, `n 2007, acela[i (un stopat. Din
fa]\ de acest titlu `n rândul lucru se `ntâmpl\ [i cu Halo 2, cu soi p\cate,
utilizatorilor de tastatur\ [i mouse. dou\ mari modific\ri `ns\: Windows de grenadele,
Iat\ c\ Microsoft a recidivat `n acest Vista [i Games for Windows Live. atât de
an, oferind Halo 2 pentru PC la trei Vom ajunge la fiecare subiect `n salvator importante
ani de la apari]ia original\ pe Xbox. parte [i `l vom trata ca atare. martir al speciei). Pe `n serie, nu
Mai mult, pentru a `ncinge [i mai Halo 2 reia ac]iunea la scurt parcursul jocului ve]i pot fi
tare spiritele, jocul nu este oferit timp dup\ distrugerea lumii inelare avea ocazia s\-i folosite `n
decât pentru noul Windows Vista, numite Halo: Master Chief [i for]ele controla]i fie pe Master aceast\
f\r\ vreun motiv temeinic. p\mântene s\rb\toresc victoria, dar Chief, fie pe Arbiter- situa]ie.
~nainte de a continua, trebuie s\ navele Covenant (inamicii din prima ul Covenant, lucru Locul assault
recunosc c\ am fost un fan `nr\it al parte) apar din nou `n peisaj. Chiar care aduce destul rifle-ului, pe
primului joc din serie, pe care, `n dac\ pare banal la `nceput, firul epic de mult\ varia]ie `n care l-am
ciuda aspectului grafic pr\fuit, l-am din Halo 2 este cu mult peste medie. gameplay. apreciat mult `n

SISTEM NECESAR: Procesor Pentium 4 2.0GHz, 1GB RAM, 128MB Video (Windows Experience Rating: 3.00) • NUM|R JUC|TORI: 1-16 (ONLINE)

112 iulie-august 2007


100-113 jocuri.qxd 25.06.2007 19:54 Page 113

jocuri
Halo 2 for Windows Vista

primul joc, a fost luat de un battle grafic al jocului. Cantitatea de a[tepte zece minute pentru ca jocul mod nativ de joc). Ce nu mi-a pl\cut
rifle, echipat cu lunet\, `ns\ ceva detaliu [i finisarea le ridic\ `ns\ mult s\ se instaleze complet `nainte de a-l `ns\ a fost modul destul de dubios `n
mai ineficient, for]at fiind s\ trag\ peste scenele obi[nuite din joc. porni. care se realizeaz\ ochirea cu
doar `n rafale. {i s\ nu uit\m de Din p\cate, de[i aspectul grafic Din p\cate, Games for Windows ajutorul mouse-ului, senzitivitatea
sabia de energie a Arbiter-ului, un las\ de dorit, optimizarea este din Live este cea de-a doua inutilitate fiind mult prea mic\ [i afectat\ `n
deliciu pentru cei care `[i mai aduc nou la p\mânt [i `n acest al doilea ad\ugat\ for]at de Microsoft `n joc. acela[i timp de un lag ciudat. Chiar
aminte de coasa din Undying. Un titlu al seriei pe PC. Pur [i simplu Pentru a v\ scuti de comentarii [i dac\ este setat pe valoarea sa
mare avantaj al Halo 2 fa]\ de prima 1GB de memorie RAM nu este de inutile, serviciul Microsoft nu maxim\ de senzitivitate, controlul cu
parte este varietatea peisajelor. Daca ajuns pentru Halo 2 (joc ce rula pe func]ioneaz\. Pur [i simplu profilul ajutorului mouse-ului nu mi s-a p\rut
`n primul Halo aveai senza]ia aceea Xbox cu numai 64MB RAM), 2GB fiind pentru care am stat un sfert de or\ tocmai potrivit `n Halo 2. ~n schimb,
deranjant\ de niveluri realizate prin un minim recomandat atât pentru s\ completez formulare nu a fost jocul a fost perfect jucabil cu
metoda copy/paste, Halo 2 reu[e[te jocul propriu-zis, cât [i pentru apoi recunoscut de joc. Iar gamepadul de Xbox 360 (o unealt\
`n mare parte s\ spele aceste sistemul de operare din spatele s\u. `ncercarea de a crea un nou profil cu din ce `n ce mai folositoare chiar [i
p\cate. Trebuie spus c\ Halo 2 nu folose[te acela[i nume nu a fost acceptat\ pe juc\torilor de PC).
Totu[i, cel de-al doilea titlu al DirectX 10, Microsoft `ncercând totu[i motiv c\ respectivul nume este deja Din p\cate, campania single
seriei nu reu[e[te s\ treac\ peste s\ justifice exclusivitatea pentru folosit. F\r\ Live, lua]i-v\ adio de la player frumos dezvoltat\, povestea
condi]ia de joc vechi, dep\[it tehnic Windows Vista prin dou\ g\selni]e multiplayer, lista de jocuri detectate alert\ [i secven]ele cinematice
pentru ziua de ast\zi. Capitolul absolut inutile. fiind goal\ tot timpul, `n ciuda ar\toase p\lesc `n fa]a unor
aspect grafic `n Halo 2 poate fi Prima dintre ele poart\ `ncerc\rilor mele disperate de a lua elemente nedorite precum
`mp\r]it `n dou\ mari subdiviziuni: impresionantul nume de Tray'n'Play, parte la o confruntare online. Un optimizarea neglijent\ sau cerin]ele
jocul propriu-zis [i secven]ele oferind practic posibilitatea de a posibil motiv ar fi lipsa României de software (Windows Vista, Games for
cinematice. Dac\ primul este [ters, porni [i juca Halo 2 `n timp ce acesta pe lista ]\rilor acceptate de Live (am Windows Live) complet inutile. De[i
complet dep\[it `n compara]ie chiar se instaleaz\ pe harddisk. Din folosit totu[i United Kingdom pentru Halo 2 o merit\, echipa produc\toare
[i cu jocuri cu vechime pe PC, p\cate, am remarcat anumite erori a-mi crea profilul). pur [i simplu nu [i-a dat silin]a
secven]ele cinematice arat\ grozav. de randare `n momentul `n care Mi-au pl\cut `n schimb meniurile, `ndeajuns de mult.
Culmea este c\ [i acestea sunt jucam folosind aceasta metod\. ~n perfect adaptate fie mouse-ului, fie Cosmin Aioni]\
randate `n timp real de motorul plus, nu [tiu pe cine deranjeaz\ s\ controller-ului Xbox 360 (suportat `n cosmin.aionita@xtrempc.ro

PRO CONTRA JOCURI ALTERNATIVE VERDICT

7.5
• ac]iunea furibund\ tipic\ seriei • Games for Windows Live Halo 2 for Windows Vista Halo 2 r\mâne
• firul epic dezvoltat, pus `n • nu ruleaz\ decât pe Windows de referin]\ pe
valoare de secven]e cinematice Vista Halo: Combat Evolved Xbox, sabotat
reu[ite din p\cate pe
• optimizarea dezam\gitoare `n
Quake 4 PC de asocierea cu Vista [i
• `mbun\t\]irile de gameplay, compara]ie cu aspectul grafic
Games for Windows Live.
dou\ personaje jucabile

iulie-august 2007 113


114-121 jocuri.qxd 25.06.2007 20:03 Page 114

jocuri Ultima or\ Feature Prima impresie Prezent\ri


You Are Empty

Gura mareeee... Aaaaaaaa...


PRE}: N/A • PRODUC|TOR: DIGITAL SPRAY • PUBLISHER: 1C COMPANY • DISTRIBUITOR: N/A • WEB: WWW.YOUAREEMPTY.COM

YOU ARE EMPTY


Gol, dar nu f\r\ con]inut
~N MOMENTUL ~N CARE M-AU de-al doilea r\zboi mondial. uneori doar ironic\ la adresa culturii nu `l mai las\ s\ scape pân\ la
anun]at colegii c\ a venit un joc nou Societatea comunist\ a anilor '50 comuniste a acelor ani. Loca]iile din sfâr[itul campaniei single player. Din
- You Are Empty - la testare, am vroia `ns\ s\ evolueze, iar exper]ii You Are Empty sunt realizate cu o p\cate, produc\torii se pare c\ nu
crezut c\ `[i bat joc de mine. Titlul militari au creat un soi de virus aten]ie deosebit\ la detaliu, chiar au mai avut timp pentru a
`mi era oarecum familiar, `ns\ biologic menit s\ transforme orice dac\ motorul grafic nu este tocmai implementa [i un modul multiplayer.
trecerea timpului `mi erodase fiin]\ vie `ntr-o ma[in\ de ucis. Voit modern. De altfel, acest joc al Dup\ cum aminteam mai sus,
aproape complet interesul sau nu, sovieticii scap\ virusul `n contrastelor va continua pe toata tehnologia din spatele jocului nu
manifestat pentru acest joc. You Are propria ograd\, transformându-[i durata aventurii sovietice. este tocmai nou\, `ns\ este folosit\
Empty a fost anun]at acum mul]i poporul `ntr-o armat\ de zombie Trebuie men]ionat c\, dac\ nu cu cap. You Are Empty ruleaz\ foarte
ani, `ns\ lipsa detaliilor furnizate de f\r\ suflet, dar cu o mare sete de sunte]i un admirator al “frumosului fluid cam pe orice sistem
echipa produc\toare `n decursul sânge. Chiar `naintea acestor morbid”, al peisajelor decadente ale contemporan, abund\ `n elemente
acestei perioade l-a `ngropat evenimente nefericite, personajul unei culturi moarte [i `ngropate de de detaliu [i con]ine un foarte reu[it
definitiv `n mald\rul de shootere principal, lovit fiind de o ma[in\, mult, You Are Empty are toate sistem de ragdoll (fizica cadavrelor).
“next gen” ap\rute recent. este internat `ntr-un spital. [ansele s\ nu v\ capteze aten]ia nici Din p\cate, exist\ probleme de
Realitatea alternativ\ din You Ceea ce place `nc\ de la `nceput m\car o jum\tate de or\. Jocul compatibilitate, secven]ele video
Are Empty prezint\ o Uniune la You Are Empty este atmosfera pe propriu-zis este un FPS modest, utilizeaz\ un codec exotic (prezent
Sovietic\ mai puternic\ decât care realizatorii ru[i au reu[it s\ o realizat `n stil vechi. Atât armele, totu[i pe discul de instalare), iar
oricând, principalul inamic, Statele creeze. Pornind de la secven]a cât [i inamicii `[i fac treaba, `ns\ nu jocul nu e tot timpul de acord s\
Unite ale cinematic\ introductiv\ [i reu[esc s\ impresioneze. Ace[tia din porneasc\ “la prima cheie”.
continuând cu primele urm\ nu sunt gândi]i tocmai r\u, De[i per total You Are Empty nu
minute de joc, `ns\ realizarea las\ totu[i de dorit. reu[e[te s\ se ridice la nivelul
juc\torul p\trunde Aspectul [i comportamentele lor a[tept\rilor, m\car pentru amtosfera
`ntr-o lume sunt prea generice pentru a-i face grea [i level designul deosebit [i tot
ap\s\toare, memorabili. Dac\ ar fi s\ judec\m merit\ s\-l `ncerca]i.
jocul doar dup\ calitatea Cosmin Aioni]\
secven]elor de ac]iune din el, nota cosmin.aionita@xtrempc.ro
`ncasat\ nu ar fi prea str\lucit\.
Din fericire, You Are Empty este
mult mai mult decât un shooter VERDICT

7
insipid. Atmosfera atât de Atmosfera
ap\s\toare, loca]iile familiare deosebit\ `i
nou\, est-europenilor, [i, nu `n aduce un
Americii, ultimul rând, sunetul excelent punct `n plus.
fiind eliminat realizat atrag juc\torul r\bd\tor `n
din peisaj `n cel câteodat\ terifiant\, mrejele spa]iului virtual sovietic [i

SISTEM NECESAR: Procesor Pentium 4 2.4GHz, 512MB RAM, 128MB Video • NUM|R JUC|TORI: 1

114 iulie-august 2007


114-121 jocuri.qxd 26.06.2007 11:54 Page 115
114-121 jocuri.qxd 25.06.2007 20:03 Page 116

jocuri Ultima or\ Feature Prima impresie Prezent\ri


Colin McRae: DiRT

Dup\ doi ani,


Codemasters revin cu
un Colin McRae
semnificativ tunat.
PRE}: 159.89 RON • PRODUC|TOR: CODEMASTERS • PUBLISHER: CODEMASTERS • DISTRIBUITOR: BEST DISTRIBUTION • WEB: WWW.CODEMASTERS.CO.UK/DIRT

COLIN MCRAE: DIRT


Prin praf [i noroi spre victoria final\
DIN 2005, SCO}IANUL NOSTRU tutorialele [i prezent\rile nu sunt Rallycross, CORR [i Hill Climb. mic\ decât `n ToCA 3.
preferat a disp\rut de pe monitoare, f\cute de numitul Colin McRae. De ~ncepând cu sec]iunea unu, fiecare Modul Championship ofer\
preferând probabil competi]iile reale fapt, acesta apare doar `n titlu, parte are 11 curse diferite, num\rul gameplay-ul clasic al seriei, cu [ase
`n locul motoarelor virtuale. Iat\ restul indica]iilor fiind oferite de loc sc\zând pe m\sur\ ce `nainta]i etape point-to-point `n ]\ri ca
totu[i c\, dup\ superbul ToCA Race Travis Pastrana, un american spre vârful piramidei. Progresul este Germania, Japonia, Spania sau
Driver 3, Codemasters s-au `ntors la legendar `n lumea motocrosului, dar asigurat de num\rul de puncte Australia [i o etap\ superspecial\
seria Colin McRae cu un joc care nou-venit `n praful [i noroiul ob]inute, iar `ntre curse pute]i Crossover. Traseele sunt cele reale,
extinde mult op]iunile [i aduce un raliurilor. Probabil kilt-ul, accentul [i cump\ra [i modifica o serie de la fel [i circuitele Rallycross [i CORR;
aspect vizual nou-nou]. ~mi amintesc seriozitatea sco]ianului nu mai atrag ma[ini ce se deblocheaz\ pe parcurs. doar traseele Raid [i etapele
c\ `n 2005 prezentarea f\cut\ `n la fel de tare ca un american nebun Suma câ[tigat\ depinde de nivelul de Crossover sunt inventate. Rally World
acea vreme de Bogdan Bridinel acuza care se poate da peste cap cu dificultate ales, la fel [i duritatea cu este doar un nume mai special
jocul de o `ncremenire `n spa]iu [i motorul. Dar s\ revenim la cele trei care se desf\[oar\ cursele [i cât pentru un mod free ride.
timp, cu acelea[i [i acelea[i curse. moduri. damage suport\ ma[ina. Evident c\ Stilul de conducere a ma[inilor
De data aceasta, experien]a ToCA `[i Career are o prezentare la un moment dat tipurile de curse este de ajuns de arcade ca s\-i
spune cuvântul. piramidal\ cu [ase tipuri de curse: vor `ncepe s\ semene `ntre ele, dar supere pe fanii simulatorului
Trei moduri principale de joc `i raliul obi[nuit (sub formele RWD, amestecarea lor d\ senza]ia unui joc adev\rat de tip Richard Burns Rally;
`ntâmpin\ pe [oferii virtuali: Career, FWD [i 4WD – trac]iune fa]\, spate [i mai mare, mai variat. Iar juc\torul pe tastatur\ cel pu]in, comenzile
Championship [i Rally World. Pentru 4x4), Crossover, Rally este obligat s\ se adapteze sunt mult prea sensibile, iar ma[ina
`mp\timi]ii PC-ului, interfa]a s-ar Raid, la stiluri de sare, ia curbele [i frâneaz\ `n mod
putea s\ fie un mare minus, pentru condus nerealist. Oricum, diferen]ele `ntre
c\ vine direct din variantele de clasele de ma[ini se simt, iar un
consol\ cu mesaje gen “nu `nchide Subaru Impreza cu trac]iune
computerul cât\ vreme se face o integral\ se conduce altfel decât un
salvare”. ~n rest, Opel Corsa sau o Lancia Stratos. Dac\
op]iunile sunt destul acestea vi se par ma[inu]e de
de clar prezentate, juc\rie, lua]i camioanele din Hill
de[i o s\ dureze un Climb (de fapt doar capul tractor cu
pic s\ v\ obi[nui]i un spoiler uria[ numai bun s\
cu structura cam distrug\ mediul `nconjur\tor). Pentru
stufoas\ tipic\ clasici, au fost introduse Audi Sport
acelora[i console. Quattro S1 sau Renault 5 Maxi, dar [i
Ceea ce este diferite, chiar ma[in\rii noi, ca Lotus Exige sau
ciudat `ns\, toate dac\ diversitatea lor este mai Mitsubishi Evo IX. Nici buggie-urile

SISTEM NECESAR: Procesor Pentium 4 3.0GHz, 1024MB RAM,128MB Video • NUM|R JUC|TORI: 1-100 (ONLINE)

116 iulie-august 2007


114-121 jocuri.qxd 25.06.2007 20:04 Page 117

jocuri
Colin McRae: DiRT

din cursele CORR nu sunt de lep\dat, rezultatele tuturor. Op]iunile sunt ma[inile au toate detaliile necesare, cu Pixel Shader 3 obligatoriu. Dac\
dar tind s\ fie mai fragile [i cu un limitate la curse point-to-point Hill doar cantitatea de bloom s-ar putea a]i câ[tigat la LOTO, v\ recomand\m
control mai n\r\va[. Teoretic, a fost Climb [i Rally; e p\cat, pentru c\ s\ jeneze uneori privirea. Din achizi]ionarea imediat\ a unui Core 2
abandonat sistemul de construc]ie a toate traseele [i cursele ar fi oferit o p\cate, tot nu e clar cât de departe Duo, 2GB RAM [i o plac\ video
ma[inilor care d\dea impresia c\ se durat\ mult mai mare de via]\ te po]i abate de la pista de concurs; “pr\p\dit\” cu 768MB. Mofturi, o s\
mi[c\ `n jurul unui ax central. Acum jocului, de[i ar fi putut pune `n niciun caz nu am reu[it s\ tai zice]i, dar DiRT nici m\car nu
a fost implementat un model fizic probleme din cauza cerin]elor de curbe, ceea ce `n viziunea jocului porne[te pe sisteme mai jos de
bazat pe patru puncte, dar, chiar [i sistem [i a unui foarte posibil lag. mi-ar fi oferit un avantaj necinstit. Athlon64, care nu au SSE 2 (un set de
a[a, r\mâne impresia c\ ro]ile nu au Dac\ gameplay-ul propriu-zis S-a `ntâmplat ca la o izbitur\ mai instruc]iuni suplimentare care permit
fiecare mi[care independent\. este supus subiectivit\]ii fiec\rui puternic\ ma[ina s\ r\mân\ ag\]at\ procesarea simultan\ a mai multor
~n afar\ de cel mai u[or nivel de juc\tor `n parte, aspectul grafic o s\ de un parapet, f\r\ a o mai putea pachete de date `n virgul\ mobil\ sau
dificultate, orice ma[in\ poate fi mul]umeasc\ pe toat\ lumea. Nu c\ scoate de acolo. Sunetele `nso]itoare fix\).
complet distrus\ [i scoas\ din uz; a]i avea prea mult timp s\ urm\ri]i sunt potrivite pentru motoarele [i Oricât ar fi de enervante unele
damage-ul func]ional include norii de praf, caroseriile `ndoite, turbinele de sub capote. Din p\cate, aspecte din DiRT (cel tehnic, mai
motorul, cutia de viteze, tufi[urile jumulite [i oponen]ii modelul de damage [i aspectul vizual ales), jocul reu[e[te s\ aduc\ un
e[apamentul, caroseria, suspensiile, bloca]i printr-un col] de câte un mic elaborat cer imperativ [i un sistem suflu nou `n formula `mb\trânit\ a
ro]ile, cu un grad diferit de bug. Abia la replay `]i dai de ultim\ or\. Un seriei. Nu-l avem pe Colin, dar avem
vizibilitate; op]iunile de modificare seama c\ jocul procesor de tipuri noi de curse cu tot felul de
sunt [i ele bogate, `mbun\t\]ind arat\ foarte 3GHz ma[ini `ntr-un mod carier\ nou.
performan]ele `n mod util, mai ales bine, este Grafica arat\ superb, p\cat de
spre finalul carierei. Partea de minimul multiplayerul mai pu]in lucrat, dar
multiplayer s-ar putea s\ aduc\ mai necesar, DiRT iese oricum `n fa]\ ca un
multe nemul]umiri decât modurile cu simulator de calitate, potrivit atât
single player. De[i num\rul de 1GB pentru `mp\]imi]i, cât [i pentru
competitori urc\ la 100, de fapt RAM [oferii `ncep\tori.
fiecare juc\tor se reg\se[te singur [i o Anda Dr\gnu]\
pe traseu, la final fiind afi[ate plac\ anda.dragnuta@xtrempc.ro

PRO CONTRA JOCURI ALTERNATIVE VERDICT

8.5
• noi genuri de curse, pe lâng\ • cerin]e de sistem uria[e Colin McRae: DiRT Cel pu]in pe
raiul standard • handling cam nepl\cut, cel pu]in PC, este cea
• ma[ini [i trasee `n mare parte pe tastatur\ Colin McRae Rally 2005 mai bun\ [i
licen]iate cam singura
• multiplayer interesant doar `n
Xpand Rally Xtreme op]iune `n acest moment.
• grafic\ [i efecte reu[ite teorie

iulie-august 2007 117


114-121 jocuri.qxd 25.06.2007 20:04 Page 118

jocuri Ultima or\ Feature Prima impresie Prezent\ri


Tomb Raider: Anniversary

Dezinstaleaz\
Nude Patch-ul!
ACUM!

PRE}: 119.97RON • PRODUC|TOR: CRYSTAL DYNAMICS • PUBLISHER: EIDOS • DISTRIBUITOR: BEST DISTRIBUTION • WEB: WWW.TOMBRAIDER.COM/ANNIVERSARY

TOMB RAIDER:
ANNIVERSARY
La mul]i ani, domni[oar\ Croft!
~N 1996 ERAM DOAR UN PUªTI titlu nou dep\rtându-se din ce `n ce sim]i ca acas\ `nc\ din primele real, [i arat\ cum nu se poate mai
care p\[ea timid `ntr-o lume nou\, `n mai mult de ceea ce `nsemnase momente ale intro-ului din bine. {i pentru ca tabloul s\ fie
care termeni precum Windows 95 sau primul Tomb Raider. Totul a culminat Anniversary. Personajele au r\mas complet, jocul ruleaz\ foarte bine pe
DirectX `ncepeau s\ se impun\ `n fa]a cu severul e[ec numit Tomb Raider: acelea[i, loca]iile importante calculatoare ale c\ror configura]ii
clasicelor MS-DOS [i Norton Angel of Darkness, joc ce a pecetluit reproduse fidel, iar puzzle-urile pot fi considerate dep\[ite de ani
Commander. Cititoarele CD-ROM luau desp\r]irea definitiv\ dintre licen]a revizuite. De altfel, Anniversary buni (pl\ci video precum GeForce3
`ncet `ncet locul deja dep\[itelor Tomb Raider [i studioul Core Design. poate fi numit un remake al primului pot `nc\ rula Tomb Raider:
unit\]i de dischet\, iar produc\torii Eidos a mizat pe autorii seriei Legacy joc, ambalat `ntr-o prezentare Anniversary la un framerate decent).
de jocuri deja profitau la maximum of Kain - Crystal Dynamics - pentru a modern\, dar `n acela[i timp realizat Aspectul grafic nu este singurul
de noul format pe care `l aveau la purta stindardul Larei mai departe, cu foarte mult bun gust. loc unde jocul a fost serios
dispozi]ie. Astfel, unul din primele iar p\rin]ii lui Kain [i Raziel nu au Primul lucru care poate fi `mbun\t\]it. Schema de control din
jocuri "full CD" pe care am avut dezam\git: Tomb Raider: Legend a observat este cât de mult au evoluat Legend `[i face apari]ia [i `n
atunci ocazia s\ le `ncerc a fost Tomb fost un joc bun ce a reu[it anul grafica [i tehnologia din 1996 [i pân\ Anniversary, permi]ând produc\torilor
Raider, o combina]ie ingenioas\ de trecut vânz\ri demne de invidiat. ast\zi. Tomb Raider: Anniversary complicarea anumitor puzzle-uri,
ac]iune [i mai ales aventur\, Astfel, Lara Croft a `mplinit un folose[te motorul grafic din care pot fi totu[i recunoscute cu
prezentat\ `ntr-o grafic\ 3D deceniu pe monitoarele noastre, precedentul joc - Legend - [i, pentru u[urin]\ de veteranii seriei. De altfel,
revolu]ionar\ pentru acea vreme. Eidos considerând c\ fanii loiali ai un titlu lansat numai pe PC [i Anniversary, prin level designul s\u,
Realizat dup\ modele acelor vremuri seriei merit\ o recompens\ pentru PlayStation2, arat\ extraordinar. Este scoate `n eviden]\ cât de mult au
(filme prerandate din plin, track-uri fidelitatea lor. A[a a luat na[tere adev\rat, efectele "Next Generation" involuat jocurile video `n acest
audio pe CD), jocul a fost un succes Tomb Raider 10th Anniversary, prezente `n Legend nu au mai fost interval de zece ani. Fiecare nivel
enorm, iar eroina sa - eterna Lara redenumit apoi doar Anniversary, o implementate, `ns\ nu au fost uitate este o `n[iruire de temple, morminte,
Croft - a dobândit o popularitate nou\ aventur\ a Larei, bazat\ pe totu[i artificiile grafice precum depth caverne sau s\li uitate de lume,
imens\. Din p\cate, echipa evenimentele ce au avut loc acum of field, light bloom sau motion blur. fiecare dintre aceste `nc\peri
produc\toare de la Core Design a mai bine de zece ani. Secven]ele cinematice, precalculate reprezentând un puzzle. Fie c\ avem
ales, `n anii ce au urmat, s\ lanseze To]i cei care au avut ocazia sa `n vechiul titlu, sunt realizate aici cu de-a face cu puzzle-uri de tip
continuare dup\ continuare, fiecare `ncerce primul Tomb Raider se vor ajutorul motorului grafic, `n timp platform\ (`n care decorul trebuie

SISTEM NECESAR: Procesor Pentium 4 1.4GHz, 256MB RAM, 64MB Video • NUM|R JUC|TORI: 1

118 iulie-august 2007


114-121 jocuri.qxd 25.06.2007 20:04 Page 119

jocuri
Tomb Raider: Anniversary

atent analizat pentru a determina


elementele [i combina]ia de mi[c\ri
Sistemul de lupt\ a fost p\strat
aproape neschimbat fa]\ de cel din
TOMB RAIDER 1 VS TOMB RAIDER
de care Lara se poate folosi pentru a Legend, cu o adi]ie important\ `ns\. ANNIVERSARY
ie[i din `nc\pere), fie c\ suntem pu[i ~n anumite momente tensionate din
fa]\ `n fa]\ cu enigmele civiliza]iilor timpul luptelor (mai ales cele cu
de mult apuse, juc\torul trebuie s\ bo[ii), Lara poate executa anumite
gândeasc\ nonstop care va fi pasul manevre de evaziune `n slow motion,
urm\tor. Din acest punct de vedere, ce pot fi urmate de un head shot de
Anniversary este chiar mai intens cele mai multe ori mortal. Dac\
decât orice joc de aventur\ pur\ `mpotriva inamicilor normali acest
ap\rut `n ultimii ani. sistem nu este o necesitate,
Chiar [i natura inamicilor, to]i de majoritatea bo[ilor nu pot fi `nvin[i
origine animal\ [i relativ u[or de f\r\ a recurge la aceste mi[c\ri.
`nvins, accentueaz\ [i mai mult Sunetul este de asemenea un
faptul c\ avem de-a face cu un titlu capitol la care s-a lucrat foarte mult
orientat serios pe aventur\ [i `n Anniversary. ~n timpul momentelor
explorare, a[a cum ar trebui s\ fie de explorare, locul coloanei sonore
orice Tomb Raider. Din p\cate, este luat de zgomote din mediul
oponen]ii din joc (lilieci, ur[i, lupi, `nconjur\tor, care accentueaz\ [i mai
pantere etc.) nu dau dovad\ de o mult senza]ia profund\ de
inteligen]\ artificial\ prea ridicat\, singur\tate atât de prezent\ `n acest
fiind de cele mai multe ori foarte joc. Evenimentele importante sunt
u[or de eliminat. Bine`n]eles c\ nu au punctate de secven]e audio extrase fiind f\r\ urm\ de `ndoial\ cartea remake dup\ un joc atât de vechi
fost uitate figurile iconice ale direct din soundtrack-ul jocului de lips\ a careului de a[i format din pentru a se atinge din nou standardul
primului Tomb Raider, T-Rex-ul din acum 11 ani, care sun\ impresionant primele jocuri ale seriilor Prince of calitativ caracteristic acelor vremuri.
Peru, precum [i centaurii din Grecia chiar [i acum. Persia [i Tomb Raider, precum [i mai
f\cându-[i din nou apari]ia `n Tomb Raider: Anniversary are o recentul Sands of Time. Este totu[i Cosmin Aioni]\
Anniversary. durat\ de joc dubl\ fa]\ de Legend, p\cat c\ a trebuit s\ se realizeze un cosmin.aionita@xtrempc.ro

PRO CONTRA JOCURI ALTERNATIVE VERDICT

9
• explorare [i puzzle-uri `n • camera neascult\toare `n unele Tomb Raider: Anniversary Anniversary este
detrimentului ac]iunii situa]ii f\r\ urm\ de
• motor grafic ar\tos [i foarte • oponen]ii cam tâmpi]ei, chiar Prince of Persia: The Two Thrones `ndoial\ cel mai
bine optimizat dac\ sunt animale bun Tomb Raider
Tomb Raider: Legend f\cut vreodat\.
• tot ce a f\cut din Tomb Raider • nu are efecte grafice Next Gen
1 un hit

iulie-august 2007 119


114-121 jocuri.qxd 25.06.2007 20:04 Page 120

jocuri Ultima or\ Feature Prima impresie Prezent\ri


Shrek the Third

Dup\ apari]ia filmului, jocul era


inevitabil ca moartea [i taxele.

PRE}: 129.9 RON • PRODUC|TOR: 7 GAMES • PUBLISHER: ACTIVISION • DISTRIBUITOR: BEST DISTRIBUTION • WEB: WWW.SHREKTHETHIRDGAME.COM

SHREK THE THIRD


Departe, foarte departe...
ST|M FA}| ~N FA}| CU HITUL compara]ie `ntre cele dou\, simpla iar mediul este p\trat [i plin de pot ei de bine, dar voice
anului. Nu pentru c\ ar fi un idee m\ face s\ m\ ]in de burt\ de col]uri, plus toate zidurile invizibile acting-ul r\mâne `ns\ la un nivel
super-joc, cu inova]ii extraordinare [i râs, dar... avem ni[te minijocule]e cu care limiteaz\ juc\torul la un drum mediu. Camera se comport\ bini[or,
intrig\ interesant\, ci doar pentru c\ astfel de preten]ii. Luptele se predefinit. Partea sonor\ mai dar asta nu `nseamn\ c\ am sc\pat de
poart\ numele lui Shrek. Nebunia cu desf\[oar\ cu nebuneala ap\s\rii la salveaz\ câte ceva, dar vocile nu unghiuri moarte, salturi imprevizibile
urechi verzi a cuprins din nou planeta gr\mad\ a tastelor, plus câteva apar]in, din p\cate, actorilor din [i blocaje care te `mpiedic\ s\ te
odat\ cu lansarea celui de-al treilea atacuri speciale [i power-up-uri odat\ film. Ce-i drept, `nlocuitorii fere[ti de loviturile inamicilor.
film al seriei, iar tinerii obseda]i umplut rezervorul de fairy dust. La lui Eddie Shrek the Third nu este neap\rat
trebuia s\ aib\ un joc la care s\ se fel de tipic, prin niveluri sunt Murphy sau un joc r\u, doar 90% nefinisat. Vine s\
`ntoarc\ acas\ de la cinematograf. r\spândite tot felul de bonusuri Antonio completeze licen]a, al\turi de alte
Shrek al treilea este un clasic arcade, [i b\nu]i de aur, folosi]i pentru a Banderas `[i jocuri, figurine [i tricouri [i c\ni [i cine
din punctul A `n punctul B trebuie s\ debloca diverse cadouri: costume fac [tie ce alte obiecte cu priz\ la public.
trece]i de tot felul de inamici f\r\ pentru treaba cât Dar cu designul liniar, camera aiurit\,
creier [i s\ s\ri]i de pe o platform\ personajele inamicii retarda]i [i doar vreo
mi[c\toare pe alta. Din cele 20 de din joc sau [ase ore de gameplay, merit\ mai
niveluri, produc\torii au combinat dialoguri [i curând s\-l `mprumuta]i de la
p\r]i din film cu scene inedite, dar comentarii vecinul de la trei decât s\-l
povestea este `n mare aceea[i. Dac\ umoristice. cump\ra]i. Pân\ la urm\,
n-a]i v\zut `nc\ filmul, s-ar putea s\ ~n afar\ de avem `nc\ un joc bazat pe un
nu aprecia]i dezv\luirile din intrig\. componenta film de la care ne a[teptam s\
Una din pu]inele p\r]i bune este single player, câteva fie doar o imita]ie palid\, care
c\ pute]i controla o gam\ diverse de minijocule]e pentru s\ profite de renumele licen]ei.
personaje. De la Shrek [i Fiona cu doi vin s\ mai ridice Anda Dr\gnu]\
puterile lor de ogri realizate `n stil un pic speran]a de anda.dragnuta@xtrempc.ro
Matrix, Puss in Boots cu ochii s\i uria[i via]\. Chiar [i a[a
[i paricopitatul Donkey, pân\ la `ns\, Shrek the Third
Sleeping Beauty, care `i poate vr\ji pe risc\ s\-i plictiseasc\ VERDICT

6
du[mani s\ se lupte `ntre ei. ~n rest chiar [i pe cei mai Nici m\car
`ns\, jocul se reduce la a pocni `n `nr\i]i fani. Partea preferatul meu,
dreapta [i `n stânga sold\]ei f\r\ vizual\ este total Puss in Boots,
creier, cu ocazionalul boss [i ni[te `mb\trânit\, nu-l ridic\ din
mediocritate.
secven]e de ac]iune inspirate din God personajele nu au
of War. S\ nu crede]i c\ `ncape vreo nici un fel de detaliu,

SISTEM NECESAR: Procesor Pentium III 800MHz, 512MB RAM, 64MB Video • NUM|R JUC|TORI: 1-2 (ACELA{I SISTEM)

120 iulie-august 2007


114-121 jocuri.qxd 25.06.2007 20:05 Page 121

jocuri
Alpha Prime

Foc f\r\ substan]\ la gura


]evii.
PRE}: 25E • PRODUC|TOR: BLACK ELEMENT SOFTWARE • PUBLISHER: IDEA GAMES • DISTRIBUITOR: WWW.SPROCKETIDEA.COM • WEB: WWW.ALPHA-PRIME.COM

ALPHA PRIME
Poate primul din coad\
NIMENI NU POATE NEGA FAPTUL am amintit de acest lucru? Pentru c\ anumitor persoane mai sensibile. Cei Software compensau `ns\ aceste
c\ FPS-urile sunt probabil cele mai firul epic din Alpha Prime reu[e[te imuni la efectele nocive ale neajunsuri printr-un gameplay peste
la mod\ jocuri ale momentului. Fie s\ fie original, tradi]ional [i stupid hubbardiumului `l pot folosi f\r\ griji medie, Alpha Prime o d\ r\u de tot
c\ e[ti un produc\tor de jocuri cu o `n acela[i timp. Personajul principal, pentru a intra `n slow motion câteva `n bar\ [i la acest capitol. Inamicii
experien]\ vast\ `n domeniu, fie c\ Arnold, un fost "prospector" (o secunde. Tr\gând linie [i au un comportament deplorabil,
faci parte dintr-o echip\ combina]ie `ntre minerul tradi]ional concluzionând, `i sugerez domnului tr\gând [i ochind perfect chiar [i
independent\ `n drumul spre [i stalkerii din jocul omonim) `n scriitor ceh s\ se apuce de altceva, atunci când sunt lovi]i `n plin de
afirmare, FPS-ul este genul de joc complexul Alpha Prime, este rugat telenovelele science fiction nefiind tirul juc\torului. Nu exist\ factorul
de care ai nevoie pentru a atrage de fosta sa consoart\ s\ descind\ `n tocmai ingredientul de care are eroare [i nici sl\biciuni. Jocul devine
aten]ia. Probabil c\ la fel au gândit m\runtaiele complexului [i s\-i nevoie un FPS de calitate. astfel nesim]it de greu chiar din
[i membrii Black Element Software salveze actualul logodnic. Intriga Marea problem\ din Alpha Prime primele momente, gameplay-ul
când s-au hot\rât s\ lanseze `ns\ se complic\ [i mai mult, pentru nu este `ns\ firul s\u epic. Mai mult, rezumându-se astfel la o serie
"bijuteria" numit\ Alpha Prime. c\ actualul iubit al fostei `n cazul corel\rii cu un gameplay nesfâr[it\ de quick save `nainte de a
Nu vreau s\ fiu `n]eles gre[it, iubite este de fapt cel adecvat, telenovela amintit\ mai intra `ntr-o camer\, memorarea
Alpha Prime nu este `n niciun caz un mai bun prieten al lui devreme putea chiar s\ pozi]iilor inamicilor, moarte, quick
dezastru, `ns\, din cauza unor Arnold, iar minele din func]ioneze. Din p\cate, `nc\ din load, slow motion [i, apoi,
gre[eli flagrante de design, cu greu Alpha Prime sunt startul jocului, ne putem da eliminarea rapid\ a oponen]ilor. {i
se poate ridica peste limita contaminate cu seama de limit\rile acestuia. de aceast\ inteligen]\ artificial\
mediocrului. Pentru a nu fi nedrep]i hubbardium, un Vorbeam mai devreme de subdezvoltat\ nu se poate sc\pa de
cu jocul, trebuie s\ scoatem `n minereu viziunea artistic\ a niciun fel, jocul neoferind nici un fel
eviden]\ principalul s\u punct forte: valoros, `ns\ produc\torilor. Pe scurt, de op]iune legat\ de multiplayer.
motorul grafic. Denumit Path Engine, `n acela[i timp aceasta nu exist\. Din ~n aceste condi]ii, mai bine
acesta face fa]\ cu brio cerin]elor extrem de punct de vedere `ncerca]i altceva din domeniu. Orice
grafice "next gen", rulând foarte periculos. Mai sunte]i artistic, Alpha altceva `n afar\ de Alpha Prime.
bine chiar [i pe calculatoare destul `nc\ cu noi? Bun. Ei Prime pare Cosmin Aioni]\
de vechi. Din p\cate, viziunea bine, legenda spune rezultatul nedorit al cosmin.aionita@xtrempc.ro
artistic\ a celor de la Black Element c\ acest minereu incestului dintre DOOM3
las\ mult de dorit, motorul grafic face parte de fapt [i Quake 4. Acelea[i
VERDICT

6
nefiind astfel exploatat la adev\rata din scheletul unei culoare claustrofobice
sa valoare. Vom detalia acest creaturi [i acelea[i fugi nebune Un engine grafic
subiect un pic mai târziu `ns\. mitologice, dup\ containerele de de calitate nu este
de ajuns pentru un
Dup\ spusele produc\torilor, provocând oxigen de la suprafa]a
joc bun.
povestea SF a jocului a fost scris\ de astfel nebunie planetei. Dac\
un autor ceh relativ cunoscut. De ce `n rândurile titlurile de la id

SISTEM NECESAR: Procesor Pentium 4 2.0GHz, 512MB RAM, 128MB Video • NUM|R JUC|TORI: 1

iulie-august 2007 121


122-124 jocuri.qxd 25.06.2007 20:06 Page 122

black view
A [aptea [i a opta art\

A {APTEA {I A OPTA ART|


Un potpuriu de critici [i [tiri din subcultura viitorului
Nu [tiu dac\ este un efect secundar al the Rings. O mi[care de maestru, spun geam pentru c\ profesoara de care era
faptului c\ `naintez `n vârst\, dar mi se pare criticii, sus]inând c\ este aproape imposibil `ndr\gostit nu `i `mp\rt\[ea sentimentele. O
c\ filmele [i jocurile, plus filmele dup\ jocuri s\ sesizezi vreo diferen]\. Cinci stele cu intrig\ complex\, sus]inut\ de interpret\ri
[i jocurile dup\ filme sunt din ce `n ce mai coroni]\.” remarcabile ale unor personaje care nici
tembele. “Pe vremea mea”, ca s\ `l citez pe “Dup\ ce a masacrat «I, Robot» al lui m\car nu sunt actori de meserie, de exemplu
nea Tache de la scara B, parc\ era mai bine. Isaac Asimov [i «I am Legend» al lui Richard Adrian Copilul Minune `n rolul plutonierului
Parc\ se mai f\ceau [i filme inteligente, [i Matheson, Will Smith a fost distribuit `n «The Pr\jin\.”
jocuri mai complexe, care nu erau adaptate Hobbit», ecranizarea dup\ romanul omonim
pentru un public cu capacitatea de al lui Tolkien. Este un actor popular [i JOCURI, POTURI {I FOCURI DE ARM|:
concentrare a unui copil de 2 ani [i jum\tate. distribuirea lui `n acest rol este o afirmare a “Firma Rockstar protesteaz\ `mpotriva
~n acest ritm, nu [tiu unde o s\ ajungem, dar sus]inerii noastre pentru diversitatea etnic\ interzicerii comercializ\rii jocului Manhunt 3
nu mi-e foarte greu s\ `mi imaginez. Parc\ [i [i antidiscriminare. De ce nu putem avea `n Statele Unite, Marea Britanie, Australia,
v\d cronicile de peste câ]iva ani... hobbi]i `nal]i [i negri? Will Smith s-a Noua Zeeland\ [i Insula {erpilor. Ei deplâng
descurcat admirabil `n aceast\ postur\”, a `nc\lcarea dreptului la liber\ exprimare [i
ACUM ~N CINEMATOGRAFE: declarat purt\torul de cuvânt al studiourilor spun c\ scene cum este cea `n care
“Pira]ii din Caraibe - Aventuri Orientale” – Universal. protagonistul bate o b\trân\ cu un fetus de
“Un film pentru toate vârstele, `n care fiul cal sunt acte artistice de excep]ie care nu ar
lui Will Turner [i al Elizabethei Swann pleac\ PE MICUL ECRAN: trebui cenzurate.”
`mpreun\ cu «unchiul» Jack Sparrow `ntr-o “~n seria a patra a popularului serial “Ultimul add-on pentru The Sims,
c\l\torie ini]iatic\ `n Orientul ~ndep\rtat. Ei «Heroes», un nou erou `[i face apari]ia. Un intitulat Sex Toys&Inflatable Avatars, a
vor `nfrunta maimu]e ninja [i pira]i francez pe nume Francois LeCock `[i dep\[it `n vânz\ri World of Warcraft [i este
transsexuali din Thailanda [i vor reu[i s\ se descoper\ abilitatea de a transforma metale pe cale s\ devin\ cel mai bine vândut joc din
infiltreze `n Ora[ul Interzis din China, de `n brânz\ `n momentul `n care este pe cale s\ toate timpurile. Produc\torul executiv, Ted
unde vor fura proteza de jad a `mp\ratului. fie `njunghiat pe o alee din Bronx. Planul s\u Bundy, a declarat c\ acest add-on are un
Dou\ stele. Fanii vor fi `ncânta]i s\ observe terorist de a transforma Statuia Libert\]ii `n poten]ial educativ impresionant [i c\ se
apari]ia episodic\ a lui Jackie Chan `n rolul camembert este dejucat `n mod ingenios de o a[teapt\ ca site-urile cu accesorii create de
`mp\ratului Yu Suk.” adolescent\ de 16 ani care are capacitatea utilizatori s\ fie sufocate cu con]inut original.
“Câ[tig\tor al Premiului special Crepe `nn\scut\ de a transforma brânza `n metal, o Pe SimsBDSM.com, o les\ [i un costum de
Suzette la Cannes, filmul «Mai am un singur abilitate ce `i punea adesea `n dificultate pe latex cost\ doar 2$ pentru a fi desc\rcate. Ce
dor» este o fascinant\ poveste de dragoste cu p\rin]ii ei, adu[i la sap\ de lemn de notele putem cere mai mult?”
tent\ biografic\ ce `i are drept eroi pe Mihai de plat\ de la dentist.” “Impresiona]i de succesul unor jocuri cu
Eminescu, jucat magistral de Alexandru “Noul sezon al «Lost» a debutat controllere dedicate, cum este simulatorul de
Papadopol-Papi, [i pe Veronica Micle (Oana spectaculos cu un episod `n care pe insul\ se chitar\ Guitar Hero, cei de la Electronic Arts
Z\voranu `ntr-o interpretare de zile mari). mai pr\bu[e[te un avion `n care erau au decis s\ produc\ un simulator de Formula
Spre finalul filmului, cei doi se `mboln\vesc `ntâmpl\tor transporta]i de]inu]ii din Prison 1, care vine cu o ma[in\ de Formula 1 la
de sifilis, dar se vindec\ miraculos folosind Break. Evenimentul nu are complet nicio pachet. La un pre] de 2 milioane de dolari pe
margarin\ 100% vegetal\. Trei stele [i un logic\, mai ales c\ Prison Break este difuzat bucat\, succesul este asigurat.”
luceaf\r.” de c\tre o televiziune concurent\, dar fanii “Cu doar dou\ s\pt\mâni `naintea
“Transformers - The beginning” – “Un «Lost» s-au obi[nuit deja cu r\sturn\rile lans\rii, Duke Nukem Forever este amânat
adolescent din Germania de Est descoper\ c\ complet aberante de situa]ie. Misterul se din nou. Tocmai am v\zut un trailer cu
Trabantul pe care i-l l\sase mo[tenire tat\l adânce[te când Jake descoper\ un pachet tehnologia din engine-ul Unreal 4 [i suntem
lui este de fapt un autobot. Impresionat, DHL cu o minge de volei marca Wilson `n impresiona]i. Vrem s\ o folosim `n Duke
Klaus renun]\ la [coal\ [i devine campion interior. Un individ necunoscut este salvat de Nukem Forever pentru a le oferi juc\torilor
na]ional la patinaj artistic. Un musical de la `nec de doi ur[i polari, dar este fulgerat de cea mai bun\ experien]\ posibil\. Fi]i lini[ti]i
excep]ie semnat Michael Jackson. Trei stele.” ironia situa]iei (ur[i polari pe o insul\ `ns\, este o `ntârziere minor\, nu are cum s\
“Catville” – “Cel mai recent film semnat tropical\, ha-ha) [i moare electrocutat.” dureze foarte mult pân\ ce jocul va fi lansat
de regizorul Lars von Trier este o medita]ie “C\lcând pe urmele unor seriale celebre pe pia]\, a comentat decizia directorul 3D
asupra lenei [i lehamitei. Un viol este promis, gen C.S.I. [i Crossing Jordan, studiourile Realms.”
dar nu [i comis, pentru c\ filmul este MediaPro au lansat serialul «L.C.B.», care “Mii de fani furio[i au asaltat ieri sediile
neterminat. Coinciden]\? Ironie? Nu portretizeaz\ investiga]iile unor agen]i fictivi Blizzard din Irvine, California, pentru a-[i
conteaz\, Lars von Trier este genial! de la Laboratorul Criminalistic Bucure[ti. Ei manifesta dezaprobarea fa]\ de decizia
Comenteaz\ jurnalul online «Eliti[tii f\r\ au fost introdu[i `n serialul «La Bloc», unde firmei de a ad\uga blood elves ca a patra
frontiere». ~ntr-o abordare extrem de `ncearc\ timp de dou\ episoade s\ descopere ras\ jucabil\ `n Starcraft 2. Singurul
original\, actorii joac\ lega]i la ochi pentru a cine a ucis-o pe Laura Cosoi. ~n episodul-pilot comentariu oferit mul]imii dezl\n]uite de
nu putea vedea decorurile invizibile. Paris al serialului dedicat, ei investigheaz\ c\tre Paul Sams, CEO Blizzard, a fost «Blood
Hilton, `n rolul lui Grace, cade de pe scen\ [i moartea unui ho] care fusese surprins `n miez Elves are cool»”.
sufer\ o como]ie cerebral\, motiv pentru de noapte de un cuplu c\s\torit [i care ~n memoria sa va avea loc o slujb\ de
care este `nlocuit\ la jum\tatea filmului cu ulterior este aparent strivit `n timp ce fugea comemorare la Catedrala Sf. Patrick, `n
Elijah Wood, cunoscut ca Frodo, din Lord of de trupul unui elev care se aruncase de la decursul s\pt\mânii viitoare.

122 iulie-august 2007


122-124 jocuri.qxd 25.06.2007 20:06 Page 123
122-124 jocuri.qxd 25.06.2007 20:06 Page 124

124 iulie-august 2007

S-ar putea să vă placă și