Sunteți pe pagina 1din 1

Actele necesare pentru constituirea unei exploataþii agricole

-Declarþie tip
-Adeverinþã Registru agricol (suprafaþã)
-Acte de proprietate a terenului
-Diplome care sã ateste pregãtirea profesionalã: studii medii, superioare sau curs de
Consultanþã agricolã
-Tabel cu parcelele, vizat de primar, Consiliul local ºi OCPI
-Hartã cu parcelele, vizatã de primar, Consiliul local
-Pentru înfiinþarea plantaþiei cu suprafaþã de peste 2000 mp, se completeazã la Direcþia ag
olã o cerere pentru eliberarea Autorizaþiei de plantare, cãreia se anexeazã factura pen
tru butaºii de zmeur certificaþi ºi Certificatul de calitate al butaºilor înrãdãcinaþi, pr
un proiect de înfiinþare a plantaþiei , avizat de o Staþiune de cercetare pomicolã.
Eliberarea Autorizaþiei persoanelor fizice se face în temeiul Legii nr. 300/2004, pe
ntru cei care desfãºoarã activitãþi economice în mod independent, ºi a Legii nr. 26/1990 pr
nd Registrul comerþului. Menþionez cã pentru valorificarea zmeurei pe piaþã, trebuie sã sol
citaþi de la Primãria pe raza cãreia se aflã plantaþia, un Carnet de producãtor. Pentru fru
te nu se percep impozite.

O afacere finantata prin fonduri structurale


Puteti infiinta o plantatie de arbusti fructiferi cu bani de la UE. Prin Masura
121 Modernizarea exploatatilor agricole primiti finantare in proportie de de 50%
75% (in perioada 2007 2009), respectiv 40% 65% (in perioada 2010 2013) din valo
area eligibila a proiectului. Fondurile reprezenta cofinantarea
publica, la care trebuie sa se adauge contributia privata.
Solicitanti: persoane fizice autorizate PFA; asociatii familiale autorizate AF;
societati comerciale; Cooperative agricole; Grupuri de producatori.
Cheltuieli eligibile (vizate de aceasta afacere):
- achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de reco
ltat, masini,
utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializ
ate, identificate
ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
- infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni;
Sursa: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

S-ar putea să vă placă și